Evropský festival filozofie 2014 - program

Komentáře

Transkript

Evropský festival filozofie 2014 - program
�������
� ���
PROGRAM
Evropský
Festival
Filozofie
8. ročník
Velké Meziříčí
16. – 22. června 2014
www.festivalfilosofie.cz
„
V ČASOPROSTORU
VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
NEHLEDEJME
PREFABRIKOVANÝ
ŽIVOT DNEŠNÍHO
SVĚTA
J
e to neuvěřitelné, ale velkomeziříčský filozofický
festival se letos koná už poosmé. Kdykoliv hovořím
s někým, kdo není z našeho města, nebývá výjimkou
otázka na to, jak je možné pořádat takto úspěšná setkání
intelektuálů, resp. jak je možné, že mají tak velkou popularitu a návštěvnost.
Odpovídám, že je to kvůli obecnému podceňování kulturních, společenských a sociálních potřeb nás, Čechů
a Moravanů z malých měst a obcí. Víte, mám dojem, že
nám v posledních letech společenský prostor nabízí unifikovaná stanoviska, prefabrikované názory a sjednocený
život. Ovšem na té nejnižší možné kulturní úrovni. A ta se
ještě navíc den ode dne snižuje.
Přitom tvůrci tohoto náhražkového života jaksi zapomněli, že my jsme především Lidé. Mnohovrstevné moudré
bytosti odlité z rozumu a citu. Opracované samotným
žitím, přizpůsobené předanými i přenesenými zkušenostmi našich předků.
Vážení a milí návštěvníci velkomeziříčského filozofického
festivalu, letos se v našem městě pohybujeme nejen doslova, ale i festivalově v Prostoru a Čase. Hledejme zde vlastní
linie i křivky a využijme ty již narýsované a prožité.
Hezké festivalové dny.
Ing. Radovan Necid
starosta Velkého Meziříčí
Přátelé, posluchači, návštěvníci,
přijměte naše pozvání na Evropský festival filozofie (EFF), jehož
tradice byla založena v italské
Modeně.
Město Velké Meziříčí má tu čest
již osmým rokem nabídnout Vám
tuto zcela ojedinělou událost
v České republice.
Hlavním organizátorem EFF je Město Velké Meziříčí ve
spolupráci s kulturně společenskou organizací Jupiter
clubem. Akci finančně podpořil také Kraj Vysočina, který
festival zařadil mezi tzv., V.I.P. akce a grant festivalu přidělila Akademie věd ČR.
Odbornou garanci festivalu od prvního ročníku poskytuje
Filosofický ústav AV ČR a Filozofická Fakulta Masarykovy
univerzity v Brně.
Festival si během sedmi ročníků získal oblibu nejen u široké veřejnosti, ale především se zvýšila jeho prestiž ve
filozofické obci.
Festival vám, našim posluchačům, opět nabídne celou
škálu odpovědi, otázek i zamyšlení nad různými tématy
našeho života.
Přijďte na festival a zastavte se a zamyslete se spolu s našimi přednášejícími nad otázkami, které v letošním roce
nabídne motto festivalu „PROSTOR A ČAS“.
Tyto nejzákladnější fyzikální pojmy se vždy vyvíjely současně s rozvojem poznání konkrétních zákonitostí přírody.
Otázky o podstatě prostoru, času i hmoty se pokoušeli
řešit jako první pomocí filosofických spekulací antičtí
řečtí myslitelé. Problematiku řešili i jiné významné osobnosti, např. Galileo nebo Newton.
Prostoročas, nebo také časoprostor je obecně vnímán
jako nerozlučné spojení času s prostorem; čtyřrozměrné
kontinuum, jehož tři rozměry odpovídají prostorovým
souřadnicím.
A čtvrtý je rozměr času. Hmotný bod se v něm zobrazí
jako světočára, u nehybného bodu rovnoběžná s osou
času. Na časoprostoru je postavena např. Einsteinova
teorie relativity.
Na setkání s Vámi se těší
Mgr. Milan Dufek
ředitel festivalu
����������� ����
FESTIVALOVÉ MENU
Fyzikální pohled
Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.
Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.
Filozofický pohled
Prof. PhDr.Josef Krob, CSc.
Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.
PhDr.Vladimír Havlík, CSc.
Sociologický pohled
Mgr. Michael Hauser, PhD.
Filip Vostal, PhD.
Mgr. Radim Hladík
Virtuální realita
Mgr. Petr Koubský
Mgr. Josef Šlerka
PhDr. Petr Škyřík, PhD.
Umělecko-psychologický pohled
Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
���������� �������
DOPROVODNÝ PROGRAM
15. 6. 18.18. L��������� ���������
Vernisáž výstavy
METAMORFÓZY A ISLANDSKÉ DOTEKY
Vystavuje FILIP T.A.K., grafika & JAROSLAV PTÁČEK,
fotografie
Výstava bude přístupná v termínu konání festivalu vždy
od 14.00 do 17.00
16. 6. 20.00 F���� ���� + �������
Vernisáž + Komentovaná projekce kinosál
57 (dní na cestě kolem světa)
Petr Žůrek
Fotografie z cesty s příběhy bezprostředně zaznamenanými perem autora.
17. 6. 20.00 M��� ����� JC
Divadelní vystoupení
MACABRE! aneb Tajemství loňských státnic
Vystupuje Kočovná divadelní společnost při Katedře
filosofie FF MU v Brně
18. 6. 20.00 L��������� ���������
Meditace o smyslu života
Miroslav Gabriel Částek
Citadela – Antoine de Saint- Exupéry
Hudba a písně: Zdeněk Pololánik
19. 6. 20.00 K������
Historické události ve Velkém Meziříčí objektivem amatérské kamery
Jiří Michlíček
Filmová projekce
• 100 let Gymnázia Velké Meziříčí
• Mlynáři (slovem doprovází Petr Hladík, ČRo Region)
• Vyznání
���������� �������
21. 6. 20.00 L��������� ���������
Filfest Slam 2014
• Exhibiční vystoupení nejlepších interpretů poezie
naživo v ČR
• Amatérská soutěž pro příchozí
21. 6. 14.00 N������
Koncert
Základní umělecká škola Velké Meziříčí
21. 6. 21.00 Z������ �������
Koncert
Jaroslav Samson Lenk
folková skupina HOP TROP
22. 6. 15.00 Z������ �������
Pohádka pro děti
Dobrodružství HASTRMANA TATRMANA
Divadelní společnost Julie Jurištové
22. 6. 16.00 Z����
Dětské odpoledne
DDM Velké Meziříčí
22. 6. 19.30 L��������� ���������
Koncert MHF Concentus Moraviae
TEREZÍNSKÉ HVĚZDY
skladby terezínských autorů
������� 16. ������ 2014
ZAHÁJENÍ
17.00 | N������ | Kinosál JC
Slavnostní zahájení festivalu
Uvítání
Mgr. Milan Dufek
ředitel festivalu
Ing. Radovan Necid
starosta, Město Velké Meziříčí
Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana, Kraj Vysočina
PhDr. Pavel Baran, CSc.
místopředseda AV ČR Praha
PhDr. Ondřej Ševeček, PhD.
ředitel FÚ AV ČR
Prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
FF MU v Brně
Kulturní vystoupení
Žáci Základní umělecké školy Velké Meziříčí pod vedením Josefa Vaňhary
Ilona Havlátová
František Hampl
Martin Neufuss
Skladby:
Mini-Rock (André Waignein)
Breakfast in Bed (Jacob de Haan)
New Swing (André Waignein)
������� 16. ������ 2014
PROSTOR A ČAS � FYZIKÁLNÍ POHLED
Moderuje Aleš Trojánek
ředitel Gymnázia Velké Meziříčí
17.40 | P�������� | kinosál
Čas – skutečnost známá
i záhadná
Přednáší Jan Novotný
Jak řekl svatý Augustin, času člověk rozumí do chvíle,
než se ho začne na něj někdo ptát. Všimneme si několika otázek spojených s časem. Odkud víme, že různé
přístroje měří stejný čas? Jak poznáme, že vzdálené
události jsou současné? Jak souvisí čas s prostorem? Co
dává času jeho směr od minulosti k budoucnosti? Postihují naše fyzikální teorie čas, jak jej prožíváme? Má čas
nějaké nepřekročitelné hranice?
Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., působí jako profesor teoretické fyziky
na Přírodovědecké fakultě a na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Zabývá se teorií relativity, ale věnuje se i filosofickým otázkám
a popularizaci fyziky. Kromě odborných publikací a učebnic je autorem
i mnoha popularizačních textů a překladatelem řady knih předních světových fyziků určených pro širší čtenářskou obec.
18.35 | P�������� | kinosál
Podivuhodný příběh pátého
postulátu
Přednáší Jiří Langer
Po dva tisíce let představovala geometrie založená na
pěti Euklidových postulátech příklad poznání založeného na čistém rozumovém uvažování. Axiomy, na nichž
byla založená, se totiž pokládaly za „samozřejmé pravdy“. Objev neeuklidovské geometrie v první polovině
devatenáctého století tento názor radikálně změnil.
Ve dvacátém století se navíc ukázalo, že fyzikální prostor, resp. prostoročas, kolem nás lze s výhodou popisovat právě pomocí neeuklidovské geometrie a na ní
založené obecné teorii relativity se dostalo skvělého
empirického potvrzení.
������� 16. ������ 2014
Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc., působí na Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se hlavně teorií relativity, je členem
pražské relativistické skupiny – Centra A. Einsteina pro gravitaci a astrofyziku. Vedle základních kurzů fyziky koná přednášky, ve kterých se zabývá filosofickými, kulturními a společenskými aspekty vědy. Podobně
jako prof. Novotný přeložil mnoho populárně vědeckých knih předních
světových fyziků.
20.00 | V������� ������� | foyer kina
57 (dní na cestě kolem světa)
Přednáší Petr Žůrek
20.15 | K���������� �������� | kinosál
Fotografie z cesty s příběhy bezprostředně zaznamenanými perem autora.
����� 17. ������ 2014
PROSTOR A ČAS � FILOZOFICKÝ POHLED
17.00 | ����������� ����� | kinosál
Čas živých a neživých
Přednáší Josef Krob
Přednášející porovná tři různé koncepty času - klasické
fyziky, existenciální filosofie a lidové pojetí a naznačí,
jakým směrem by se mohlo ubírat hledání možných řešení, která by nabídla jejich sjednocení.
Prof. PhDr. Josef Krob CSc. v letech 2006-2014 vykonával funkci děkana
FF MU v Brně. Zabývá se ontologií, filozofií ve sci-fi, filozofickými otázkami kosmologie, gnoseologií.
Geometrické aspekty dějin
malířství
Přednáší Ladislav Kvasz
Cílem přednášky bude prodloužit studium vztahu malířství a geometrie dále
����� 17. ������ 2014
přes manýrismu a baroko až po impresionizmus a kubizmus.
Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. působí na katedře matematiky a didaktiky matematiky PedF UK. Prestižní cena Jan Evangellista Purkyně Fellowship na období 2011 - 2015 na Filosofické ústavu AV ČR v Praze. V roce
2011 mu byla v Lisabonu udělena Cena Fernando Gila za knihu Patterns of
Change: Linguistic Innovations in the Development of Classical Mathematics, spojená s velkorysou odměnou. Bývá označována Nobelovou
cenou za filozofii.
Cesty časem jako problém
vědy a filosofie
Přednáší Vladimír Havlík
Problematika cestování v čase není jen
oblíbenou součástí sci-fi příběhů. Možnost existence uzavřených časových smyček v nám známém vesmíru je legitimní otázkou, jejíž zodpovězení by
vypovídalo něco podstatného o struktuře časoprostoru
a zároveň o úplnosti či neúplnosti našich fyzikálních
teorií. Kromě posledních fyzikálních výzkumů, které
se intenzivně věnovaly možnosti cestovat časem, jsou
zde ale také logicko-filosofické argumenty, které podle
některých zastánců jednoznačně popírají tuto možnost.
Nakolik jsou takové úvahy oprávněné či liché?
PhDr.Vladimír Havlík, CSc. pracuje na Filosofickém ústavu AV ČR
a přednáší na ZČU v Plzni. Zabývá se filosofickými otázkami vývoje vědy
a věnuje se filosofické reflexi a interpretaci soudobých fyzikálních a biologických teorií.
20.15 | D�������� ���������� | malá scéna
MACABRE!
aneb Tajemství loňských státnic
Vystupuje Kočovná divadelní společnost při Katedře
filosofie FF MU v Brně
„MACABRE! aneb Tajemství loňských státnic je filosofický horor, plný krve, příšer a empiriké etiky. V rámci
představení se mimo jiné dozvíte, jaký je strategický
význam klišé, co Kant skutečně mínil svými posledními
slovy a jak dlouho dokáže krvácet průměrný filosof.“
������ 18. ������ 2014
PROSTOR A ČAS � SOCIOLOGICKÝ
POHLED
17.00 | ����������� ����� | kinosál
Na obhajobu volného času
Přednáší Michael Hauser
Přednáška se bude věnovat problému
současné kolonizace času a jejím různým podobám. Volný čas mizí, protože
i tzv. volný čas je poměřován kritérii,
jako je efektivnost nebo účelnost. Připomenu paradoxní Aristotelovo pojetí volného času, označovaného jako
scholé. Je to volný čas zbavený všech vnějších účelů,
který je však zároveň podmínkou pro vytvoření smysluplnosti lidské aktivity. Není zapotřebí se k této teorii
vrátit, abychom obhájili význam volného času?
Mgr. Michael Hauser, PhD. přednáší na PedF UK v Praze. Je předsedou
občanského sdružení SOK, které se zabývá současným sociálně kritickým myšlením a jeho popularizací. Autor knih Adorno: moderna a negativita, Prolegomena k filosofii současnosti a rozhovorů se Slavojem
Žižkem Humanismus nestačí. Od roku 2014 je členem Rady ČT.
Zrychluje náš svět?
PřednášÍ Filip Vostal
Někteří ze současných sociologů (Hartmut Rosa), psychologů (Christian Korunka), politologů (William Scheuerman),
historiků (Reinhart Koselleck) a filosofů
(Hermann Lübbe) se v posledních letech intenzivně
zabývají zkoumáním takzvaných „časových struktur
modernity“ a především pak otázkou zda moderní svět
zrychluje, proč a s jakými následky. Tento příspěvek sleduje některé existující pozoruhodné teze pojednávající
o příčinách, mechanismech a projevech společenského
zrychlení. Mimo to se soustředí na dva důležité, a do
značné míry protichůdné aspekty tohoto fenoménu:
a) na převažující pojetí zrychlení, jakožto externího
patologického a apriorně negativního jevu (patrné jak
v akademickém tak populárním diskurzu), proti kterému
������ 18. ������ 2014
se rodí silná opozice v podobě takzvaného „pomalého
hnutí“; a
b) na paralelně se odehrávající a neutuchající potřebu
zrychlení, která nejen že je pozorovatelná na mnoha
společenských úrovních, ale zároveň ztělesňuje silně zakořeněný princip charakterizující moderní představivost
spojenou s pokrokem a lepší budoucností ve své práci
kombinuje dvě oblasti výzkumu: zaprvé zkoumání a vyhodnocování tvrzení některých současných sociálních
a politických teoretiků, kteří deklarují to, že technologické zrychlení, rychlost společenské změny, zrychlené
tempo života a kulturní zrychlení jsou v centru časové
dynamiky modernity. Za druhé se v obecné rovině zajímá o sociologii vědy.
Místa vědění
Přednáší Radim Hladík
Vědecké poznání by mělo platit všude. Jeho univerzalita
se jeví jako podmínka, která jej odlišuje od jiných forem
vědění. Přesto se někteří badatelé začali zajímat o to, jak
se prostor a místo, kde věda vzniká, ovlivňují výsledné
vědění. Můžeme dokonce hovořit i o tzv. geografickém
obratu, kdy se v různých výzkumech klade větší důraz
na prostorové a geografické aspekty. Dnes již tušíme,
že dělat vědu v Německu a Austrálii nemusí být totéž.
A jak se liší domorodcova znalost terénu od map zeměpisce? Může mít nová vědecká budova nějaký význam
pro produkci vědění? A jaký je rozdíl mezi laboratoří
a domovem? Přednáška se zaměří na vybrané problémy
v této oblasti bádání a pokusí se vznést otázky, k nimž
lokalizace vědění vybízí.
Mgr. Radim Hladík působí jako postdoktorand a výkonný redaktor časopisu Teorie vědy na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Jeho výzkumné zájmy se soutřeďují na geo-epistemologii (zejména v otázkách teorií
post-socialismu a postkolonialismu), sociologické a humanitní přístupy
k vědeckému psaní a vztahy mezi vědeckými a nevědeckými formami vědění (především mezi historiografií a kolektivní pamětí). Radim Hladík
vystudoval magisterský obor mediální studia na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy, kde také později v roce 2011 absolvoval doktorský
studijní program sociologie. Je členem výzkumných skupin politické
komunikace a kolektivní paměti na Fakultě sociálních věd UK.
������ 18. ������ 2014
20.00
| A������� ����� | Luteránské gymnázium
Meditace o smyslu života
Miroslav Gabriel Částek
Citadela – Antoine de Saint-Exupéry
Hudba a písně: Zdeněk Pololánik
Antoine de Saint-Exupéry, autor, známý široké veřejnosti hlavně literárním dílem Malý princ, patří
k humanisticky orientovaným autorům 20. století. Na
díle Citadela pracoval od roku 1936 až do tragického
průzkumného letu dne 31. 7. 1944, z kterého se už nevrátil… V Citadele odhaluje smysl věcí, světa, života.
Celé dílo je naléhavou výzvou autora k člověku jako
dědici i spolutvůrci civilizace.
Editoři roztřídili záznamy Citadely do částí o morálce,
politice, inteligenci, jazyku, struktuře vesmíru, ekonomice. Citadela je však také básní. Saint-Exupérymu
záleželo na tom, aby řekl lidem jak mají žít, ale nejvíc
vypovídal o tom, jak člověk miluje…Napsal vlastně
knihu o lásce.
������� 19. ������ 2014
PROSTOR A ČAS � VIRTUÁLNÍ REALITA
17.00 | �������� ���� | kinosál
Přednáší a moderuje Petr Koubský
Podíl internetu na destrukci
reality: filozofie a ideologie
Silicon Valley
Přednáší Petr Koubský
Kalifornské Křemíkové údolí není jen oblastí, kde se vymýšlejí a vyrábějí nejpokročilejší technologie na světě, ale také zdrojem svébytného pohledu na
svět. Ten se šíří po celé zeměkouli, přibalen ke každému
počítači a iPhonu, aniž bychom si ho objednávali. Filozofie a ideologie Silicon Valley je směsí libertariánství,
mesianismu a determinismu. Podléhá jí stále více lidí po
celém světě, zejména mladých a technicky vzdělaných.
Křemíkové údolí tak vytváří svou vlastní verzi reality.
Mgr. Petr Koubský
Koubský, analytik a publicista na volné noze. Vystudoval
VŠCHT, pracoval jako programátor, byl spoluzakladatelem a šéfredaktorem Softwarových novin a časopisu Inside. Organizuje odborné
konference, učí na Katedře IT VŠE v Praze a na Literární akademii Josefa
Škvoreckého.
Virtuální realita jako morální
problém
Přednáší Josef Šlerka
Když mluvíme o virtuálních světech,
máme ve zvyku jim přičítat jakousi nižší
formu existenci. Nejsou reálné, říkáme si často. Jaký
je kořen téhle úvahy? Není to nakonec morální pohled,
nikoli ontologický?
Mgr. Josef Šlerka vede výzkum a vývoj ve společnosti Ataxo Interactive,
zároveň vede program Studia nových médií na FF UK. Svoje akademické
i praktické zaměření věnuje především otázkám data miningu, natural
language processingu a problémům sémantiky.
Prostředky virtuální simulace
ve světě práce
Přednáší Petr Škyřík
Zamyšlení se nad tím, jak virtualita, imer-
������� 19. ������ 2014
ze a interaktivita virtuálního prostředí mohou změnit
svět práce a kvalitu života v globalizované ekonomice.
PhDr. Petr Škyřík, PhD., proděkan FF MU v Brně a vedoucí Kabinetu informačních studií a knihovnictví. V hledáčku jeho zájmu jsou informační
chování, konkurenční zpravodajství, řízení reálných i virtuálních týmů
a technologie ve vzdělávání
20.00 | F������ �������� | kinosál
Historické události ve Velkém Meziříčí
objektivem amatérské kamery
Uvádí Jiří Michlíček
• 100 let Gymnázia Velké Meziříčí
• Mlynáři (slovem doprovází Petr Hladík,
ČRo Region, spoluautor filmu)
• Vyznání
����� 20. ������ 2014
PROSTOR A ČAS � UMĚNÍ
A PSYCHOLOGIE
17.00 | ��������� | Luteránské gymnázium
Místo a okamžik formy:
uměleckohistorické hledání
architektonického prostoru
Přednáší Jiří Kroupa
Název je odvozen z výroku moderního holandského
architekta Alda van Eycka („... i když prostor a čas jsou
v architektuře velmi důležité, místo a okamžik pro ni
znamenají mnohem více...“). Nejdřív bych řekl něco
málo o stereotomnosti v raně novověké architektuře,
potom o uměleckohistorickém konceptu architektonického prostoru na konci 19. století a nakonec o tom, proč
současní architekti nemají „prostor“ rádi.
18.00 | ��������� | Luteránské gymnázium
Čas a prostor lidského života
pohledem psychologie
Přednáší Vladimír Smékal
Místo a doba, ve které žijeme. Objektivní čas – ‚chronos‘, subjektivní prožívání
času a úkolů života – ‚kairos‘. Zrychlování času s věkem. Vrchol života a věk. Místo, kde žijeme
a problém identity. Jak čas a prostor našeho života souvisí s prožívanou kvalitou života?
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., jeden z předních českých psychologů,
působí jako emeritní profesor Masarykovy univerzity. 15 let se věnuje
odborné publicistice v oblasti komunikačních technologií a vůbec komunikace mezi lidmi, působí jako soukromý lektor a konzultant. Je členem
Syndikátu Novinářů a Masarykovy České Sociologické společnosti.
����� 20. ������ 2014
20.00 | S��� ������ | Luteránské gymnázium
Exhibice Filfest Slam 2014
Slam poetry nelze zaměňovat s autorským čtením či
recitační soutěží. Autoři-performeři by se měli zaměřit tedy na to, co sdělují a jak to sdělují. Ideálním případem je výraz, který stojí na pomezí poezie a divadla.
Důležitá je přitom hlavně komunikace s diváky. Do
hry přichází i mimika, výraz, pohyb, rytmus i sdělení
textu.
Exhibiční vystoupení nejlepších interpretů poezie
naživo v ČR:
METODĚJ CONSTANTINE (Mistr ČR 2013)
BOHDAN BLÁHOVEC (Mistr ČR 2005)
BIO MASHA (Vítězka Tilos Slam Budapest 2011)
LOJZA KVÁDR (Vítěz Pilsner Exhibice 2013)
Soutěž Filfest Slam 2014
Amatérská soutěž pro příchozí
������ 21. ������ 2014
PROSTOR A ČAS � DOPROVODNÝ
PROGRAM
14.00 | K������ | Náměstí
Základní umělecká škola Velké Meziříčí
21.00 | K������ | zámecké nádvoří
Jaroslav Samson Lenk
folková skupina HOP TROP
������ 22. ������ 2014
PROSTOR A ČAS � DOPROVODNÝ
PROGRAM
15.00 P������ ��� ���� | Zámecké nádvoří
Dobrodružství HASTRMANA
TATRMANA
Divadelní společnost Julie Jurištové
16.00 | Zámek
Dětské odpoledne
DDM Velké Meziříčí
������ 22. ������ 2014
19.30 | K������ | Luteránské gymnázium
Mezinárodní hudební festival
Concentus Moraviae
Rok 2014 je Rokem české hudby a festival k němu přispěje svým XIX. ročníkem, který se uskuteční mezi 3. a 28.
červnem. Dramaturg Aleš Březina připravil programy 34
koncertů s podtitulem „České sny“.
TEREZÍNSKÉ HVĚZDY
skladby terezínských autorů
Ervín Schulhoff: Duo pro housle a violoncello
Gideon Klein: Duo pro housle a violoncello
Gideon Klein: Smyčcové trio
Hans Krása: Komorní hudba pro cembalo, 4 klarinety,
trubku, violoncello a kontrabas
Jan Fišer (housle)
Tomáš Jamník (violoncello)
Monika Knoblochová (cembalo)
Jana Lahodná, Jiří Javůrek, Lucie Dittrichová, Hanuš
Axmann (klarinety)
Rhona Brosch-Nyska (trubka)
František Raba (kontrabas)
Označení „terezínští skladatelé“ je v případě Ervína
Schulhoffa nepřesné, ale i dalším skladatelům tohoto
koncertu vlastně bere jejich osobitost a dodává jim zdání jakési jednoty, která neodpovídá historickým skutečnostem. Hudba jazzem ovlivněného dadaisty Schulhoffa
má málo společného s výrazovým světem Hanse Krásy
a naprosto zásadně se liší od skladeb Janáčkem ovlivněného expresionisty Gideona Kleina. Kromě jejich původu a násilné smrti v koncentračních táborech je spojuje
hlavně vysoká originalita skladeb.
www.concentus-moraviae.cz
4. června – 13. července
Výstava PROSTOR A ČAS
výstavní síň Muzeum Velké Meziříčí
Klub výtvarných umělců Horácka
21.6. od 19.00 odborný komentář autorů
16. 6. – 22. 6. (14.00 – 17.00)
V������ | Luteránské gymnázium
Mladí fotí
Digitální fotografie, zájmový útvar Domu dětí a mládeže
ve Velkém Meziříčí, pod vedením Alice Trojanové
PARTNEŘI FESTIVALU
G�������� �������
Město Velké Meziříčí
O������ ������
Filosofický ústav akademie věd ČR, Praha
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
O���������� ���������
Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí
P������� ���������
Centrum pro teoretická studia
při UK Praha a AV ČR, Praha
Kraj Vysočina
Gymnázium Velké Meziříčí
Muzeum Velké Meziříčí
Rodina Podstatzkých-Lichtenstein
Základní umělecká škola Velké Meziříčí
Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí
RENTAL PRO s.r.o. Velké Meziříčí
Dům dětí Velké Meziříčí
M������� ��������
Týdeník Velkomeziříčsko
Žďárský deník
Český rozhlas Region
Rádio Proglas
Mladá fronta DNES
NovinyVM.cz
JUPITER CLUB s. r. o.
Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí
+420 566 782 001
www.jupiterclub.cz

Podobné dokumenty

Netínský zpravodaj, květen 2015

Netínský zpravodaj, květen 2015 „…hranice byly obsazeny. Naše vláda se rozhodla předat jim žádané území i s opevněním. Při vyklizování byla naše rota pověřena zůstat v Opavě a příchodu Němců a předat jim veškeré vojenské objekty....

Více

Zpravodaj 4-2013

Zpravodaj 4-2013 v Jihlavě u přiležitosti výročí vzniku Československé republiky dne 24.října 2013. V publikaci o Měříně vydané v roce 1998 je věnována Josefu Klimešovi mezi významnými rodáky Měřína kapitola. Přest...

Více

AKCE NA VELKOMEZIŘÍČSKU

AKCE NA VELKOMEZIŘÍČSKU Téma semináře: Rizika kolem nás, přednáší lektor občanské poradny. Cyklus sedmi seminářů nabízí příležitost k získání nových informací, tentokrát z oblasti bezpečnosti a prevence seniorů, ale i řad...

Více

Pozoruhodné a podnětné pohledy na matematiku, její osudy, úděly i

Pozoruhodné a podnětné pohledy na matematiku, její osudy, úděly i o oblasti označované jako sféry kybernetiky, informatiky a s nimi spojených informačních technologií. I tyto oblasti mají své předchůdce a osobnosti, které anticipovaly mnohé principy kybernetiky a...

Více

rozhovor jasné pojmy ještě nevznikly

rozhovor jasné pojmy ještě nevznikly staré ponožky, protože jako každá kulturní epocha přinesl jisté poznání. Pokud ho odhodíme s tím, že to byl omyl nebo projekce střední třídy, nepochopíme, co přinesl. Postmodernismus nám ukázal, že...

Více

KAP/OS Občanská společnost

KAP/OS Občanská společnost pátek 11.10-12.40, AV 207 KAP FF ZČU Lenka Strnadová E-mail: [email protected] Stručná anotace kurzu Občanská společnost je jedním ze základních konceptů moderní politické teorie, teorie demokraci...

Více