kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Komentáře

Transkript

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2013, www.kontrapunkt.cz, email: [email protected]
kontrapunkt
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK
2013
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ
Úplný název: kontrapunkt (od 11. 11. 2013), do 11. 11. 2013 Poco a poco animato
Právní forma: občanské sdružení
Oficiální sídlo:
Bratří Čapků 875, 500 03 Hradec Králové
IČO:
269 989 39
DIČ:
CZ 269 989 39
Registrace:
13. 5. 2005 pod č.j. VS/1-1/690848/05-R
Bankovní spojení: 235068595 / 0300, ČSOB, a.s.
1. ČLENSKÁ STRUKTURA V ROCE 2013
Předsedkyně:
Místopředseda:
Členové sdružení:
Martina Erbsová
Zdeněk Tesař
MgA. Dominika Špalková
Barbora Kratochvílová Švarcová
MgA. Lucie Dlabolová
Jan Kratochvíl
Miroslav Suchý
O NÁS
Kulturní neziskovka kontrapunkt byla založena v roce 2005 pod názvem Poco a poco
animato s cílem vytvořit v královéhradeckém kontextu prostor pro vytváření a prezentaci
nekonformního a nového umění. Ke změně názvu došlo na členské schůzi dne 11. 11. 2013.
Hlavním cílem našich projektů je zapojování obyvatel Hradce Králové do kulturněspolečenského dění ve městě v celém regionu, navazování odborné spolupráce s obdobně
zaměřenými organizacemi, podpora kreativních lidí a příprava desetidenního Open Air
programu Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů.
NAŠE CÍLE
 vytvořit komunikační a spolupracující platformu pro tvůrčí lidi, neformální umělecká
uskupení a další organizace
 pojímat různé projevy umělecké činnosti a navzájem je propojovat, poskytovat jim
zázemí či odbornou konzultaci
 prezentovat neprofesionální uměleckou činnost
 vytvářet podmínky pro kulturní využití veřejných prostor (ulice, náměstí, parky)
 vytvářet a vstupovat do kulturních místních, regionálních a mezinárodních networků
 mapovat kreativní a umělecký potenciál města Hradec Králové a jeho regionu
kontrapunkt, Výroční zpráva za rok 2013, www.kontrapunkt.cz, e-mail: [email protected]




zapojovat zdejší veřejnost do kulturně-společenského dění
podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti kultury a kreativity
vytvářet a realizovat projekty, které vycházejí z potřeby místní komunity
otevírat diskuzi o vzniku kulturního domu pro alternativní umělecké činnosti
2. VÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY V ROCE 2013
Ke dni 31. 12. 2013 mělo sdružení celkem 7 stálých členů; vývoj členské základny zůstal od
minulého roku beze změn. Sdružení započalo spolupráci s cca 25 dobrovolníky, jichž využívá
především k personálnímu zajištění pořádaných akcí. Snahou je, abychom z těchto lidí
oslovili schopné a aktivní spolupracovníky a nabídli jim plnohodnotné členství ve sdružení.
3. ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2013
kontrapunkt v roce 2013 své aktivity více provázalo s organizací divadelního festivalu Open
Air Program. I nadále se věnovala zahraniční spolupráci s partnery z jiných regionů a
zahraničí.
LEDEN – ÚNOR:
- Open Air Program: zveřejnění výzvy k předkládání přihlášek k zařazení do Open Air
Programu
- Malá Inventura Praha (22. – 28. 2.) – výběr dramaturgie
BŘEZEN – DUBEN:
- Open Air Program: zpracování došlých přihlášek / úzká komunikace se soubory –
ověřování termínů a technických podmínek / grafická a textová příprava propagačních
materiálů
- Nadace Via – Zapojení se do projektu LeadershipAid (duben 2013 – duben 2014)
- Open Air Program 2012 - výstava fotografií - Jan Slavíček, , Klub čp. 4
KVĚTEN:
- Open Air Program - tisk a distribuce programů, tisková konference s ostatními
organizátory
ČERVEN:
- Open Air Program (21. - 30. 6.), 14. ročník divadelního festivalu, 10 dní, 200 produkcí, 20
prostor historického centra a 50 tisíc návštěvníků
- Videomapping budovy Muzea východních Čech (22. – 23. 6.)
ČERVENEC – ZÁŘÍ:
- Open Air Program - administrativní záležitosti, vyhodnocení, monitoring, podklady pro
vyúčtování, harmonogram práce na příští rok
ZÁŘÍ – PROSINEC
- Open Air Program - zhodnocení předešlého ročníku / důležité výstupy pro přípravu
ročníku následujícího / ustanovení pracovního týmu / výběr tématu OAP a tvorba
uměleckého konceptu / zajištění administrativně technické dokumentace
- Svět podle Fagi - Divadlo Dno – Klub čp. 4(11. 10.)
- Trpasličí pohádka – Studio Damúza - v Knihovně města Hradec Králové (13. 11.)
- Slam Poetry, 9. ročník soutěže v recitaci vlastních textů ve spolupráci s MENU o.s. (14. 11.)
2
kontrapunkt, Výroční zpráva za rok 2013, www.kontrapunkt.cz, e-mail: [email protected]
4. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013
-
-
-
Struktura nákladů v tis. Kč
-
Spotřeba materiálu, energie, zboží
76
-
Služby (náklady na reprezentaci, 1 523
honoráře, pronájmy apod.)
-
Mzdové náklady
-
Ostatní
náklady
(nedobytné 59
pohledávky, kurzové ztráty, dary a
jiné)
210
Struktura výnosů v tis. Kč
-
Tržby z prodeje služeb
895
-
Ostatní výnosy (kurzové zisky, nadace 26
a jiné)
-
Provozní dotace
1 120
Přijaté dotace
Státní fond kultury – Open spirit / Open Air Program 2013 - 140 000 Kč
Ministerstvo kultury – Open Air Program 2013 – 90 000 Kč
Královéhradecký kraj – Open Air Program 2013 – 80 000 Kč
Statutární město Hradec Králové – Open Air Program – 720 000 Kč
Statutární město Hradec Králové – činnost kulturních organizací – 20 000 Kč¨
Statutární město Hradec Králové – Videomapping budovy Muzea východních Čech 70 000 Kč
Majetek
Sdružení nevlastní žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek.
Závazky a pohledávky
Sdružení nemělo v roce 2013 žádné dlouhodobé závazky ani pohledávky vůči jiným osobám.
Účetní uzávěrka
Závěrka účetnictví byla provedena ke dni 31. 12 2013.
Podrobné finanční přehledy o hospodaření jsou uvedeny v přílohách.
5. PODĚKOVÁNÍ
kontrapunkt prezentuje a iniciuje tvorbu, která vzniká a představuje se mimo tradiční síť
kamenných divadel. Svou činností chce přispět k myšlence, že menší lokální kulturní
organizace jsou často nedoceněnými, ale skutečnými „hybateli“ živého umění v regionech.
Proto bychom chtěli poděkovat všem našim poskytovatelům finančních prostředků,
sponzorům, dárcům, partnerům, návštěvníkům, umělcům, dobrovolníkům a dalším
3
kontrapunkt, Výroční zpráva za rok 2013, www.kontrapunkt.cz, e-mail: [email protected]
příznivcům, kteří nás v této činnosti podporují a bez nichž bychom tyto hodnoty nemohli
zprostředkovat.
Děkujeme:
Za finanční prostředky
Statutárnímu městu Hradec Králové, Ministerstvu kultury České republiky, Státnímu fondu
kultury, Královéhradeckému kraji a Královéhradecké provozní a. s., Nadaci Život umělce
Za partnerství
Klicperovu divadlu o. p. s., Divadlu Drak o. p. s., Technickým službám Hradec Králové,
Nové síti o. s., MENU o. s., Prostor Pro o. s., Skoku do života o. p. s., OldServis, Volnému
sdružení východočeských divadelníků o. s., Středisku amatérské kultury Impuls, HKfree o. s.
A mnoha a mnoha dalším…
Martina Erbsová, v.r.
_________________________
předsedkyně kontrapunkt
V Hradci Králové dne 25. března 2013
6. PŘÍLOHY
4
Sestaveno podle
Rozvaha
vyhl. č. 504/2002 Sb.
Příloha č. 1
(bilance)
k
31.12.
2013
Název, sídlo a právní forma
(v tis. Kč)
účetní jednotky
kontrapunkt
Bratří Čapků 875
500 03 Hradec Králové
IČO
26998939
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu
Číslo řádku
AKTIVA
b
a
A.
Dlouhodobý majetek celkem
ř. 002+010+021+029
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
ř. 003 až 009
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
I.
Dlouhodobý
nehmotný
majetek
3. Ocenitelná prva
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
6. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
II.
ř. 011 až 020
1. Pozemky
2. Umělecká díla a předměty
3. Stavby
II.
Dlouhodobý
hmotný
majetek
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
6. Základní stádo a tažná zvířata
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
9. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek celkem
III.
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
4. Půjčky organizačním složkám
5. Ostatní dlouhodobé půjčky
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
0
002
0
0
0
0
0
0
0
0
003
004
005
006
007
008
009
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
061
062
063
066
067
069
043
022
023
024
025
026
027
028
029
1. Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje
031
3.
(-) 072
(-) 073
Oprávky k ocenitelným právům
(-) 074
Oprávky k drobn. dlouhodob. nehmot. majetku
(-) 078
Oprávky k ostat. dlouhodob. nehmot. majetku
(-) 079
Oprávky ke stavbám
(-) 081
Oprávky k samost. movit. věcem a souborům movit. věcí (-) 082
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
(-) 085
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
(-) 086
Oprávky k drobn. dlouhod. hmotn. majetku
(-) 088
Oprávky k ostat. dlouhod. hmotn. majetku
(-) 089
030
2. Oprávky k software
032
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2
0
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 030 až 040
IV.
IV.
Oprávky k
dlouhodobé
mu
majetku
031
032
021
022
025
026
028
029
042
052
1
001
010
ř. 022 až 028
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
III.
Dlouhodobý
finanční
majetek
012
013
014
018
019
041
051
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účet. období
dni účet. období
033
034
035
036
037
038
039
040
Číslo řádku
b
a
B.
Krátkodobý majetek celkem
I.
Zásoby celkem
041
59
302
042
0
0
052
15
0
053
15
0
44
302
112
119
121
122
123
124
132
139
043
z účtu 314
051
3. Nedokončená výroba
4. Polotovary vlastní výroby
5. Výrobky
6. Zvířata
7. Zboží na skladě a v prodejnách
8. Zboží na cestě
9. Poskytnuté zlohy na zásoby
Pohledávky celkem
ř. 053 až 070 + 071
311
312
313
1. Odběratelé
2. Směnky k inkasu
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
4. Poskytnuté provozní zálohy
314
5. Ostatní pohledávky
6. Pohledávky za zaměstnanci
7. Pohledávky za instit. soc.zabezp. a veř. zdr.poj.
8. Daň z příjmu
II.
Pohledávky
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Nároky na dotace a ost.zúčtov. se stát. rozpoč.
13. Nároky na dotace a ost.zúčtov. s rozp.org. ÚSC
14. Pohledávky za účastníky sdružení
15. Pohledávky z pevných termínových operací
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů
17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám
III.
Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Pokladna
2. Ceniny
III.
Krátkodobý
finanční
majetek
3. Bankovní účty
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
6. Ostatní cenné papíry
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
8. Peníze na cestě
IV.
IV.
Jiná
aktiva
Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
3. Kursové rozdíly aktivní
AKTIVA CELKEM
2
ř. 043 až 051
2. Materiál na cestě
II.
1
ř. 042+052+072+081
1. Materiál na skladě
1.
Zásoby
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účet. období
dni účet. období
bez ř. 51
315
335
336
341
342
343
345
346
348
358
373
375
378
388
(-) 391
ř. 073 až 080
044
045
046
047
048
049
050
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
211
213
221
251
253
256
259
(+/-) 261
ř. 082 až 084
073
3
074
075
44
299
0
0
59
302
076
077
078
079
080
081
381
385
386
082
ř. 001 + 041
085
083
084
Číslo řádku
PASIVA
b
a
A.
Vlastní zdroje celkem
I.
Jmění celkem
I.
Jmění
II.
Výsledek
hospodaření
086
62
238
087
25
28
088
25
28
37
210
2. Fondy
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
I.
Rezervy celkem
I.
Rezervy
II.
ř. 097
941
Dlouhodobé závazky celkem
ř. 099 až 105
3. Závazky z pronájmu
4. Přijaté dlouhodobé zálohy
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
6. Dohadné účty pasivní
7. Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky celkem
ř. 107 až 129
1. Dodavatelé
2. Směnky k úhradě
3. Přijaté zálohy
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k instit. soc.zabezp. a veř. zdrav.poj.
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
III.
Krátkodobé
závazky
11. Ostatní daně a poplatky
12. Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu
13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC
14. Závazky z upsan. nespl.cenných papírů a vkladů
15. 15. Závazky k účastníkům sdružení
16. Závazky z pevných termínových operací
17. Jiné závazky
18. Krátkodobé bankovní úvěry
19. Eskontní úvěry
20. Emitované krátkodobé dluhopisy
21. Vlastní dluhopisy
22. Dohadné účty pasivní
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
IV.
IV.
Jiná
pasiva
Jiná pasiva celkem
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
3. Kursové rozdíly pasivní
PASIVA CELKEM
095
090
092
093
321
322
324
325
331
333
336
341
342
343
345
346
348
367
368
373
379
951
232
241
255
z účtu 389
249
ř. 131 až 133
383
384
387
ř. 086 +
173
37
094
37
095
-3
64
096
0
0
0
0
106
-3
16
107
-22
0
097
098
951
953
954
955
958
z účtu 389
959
2. Emitované dluhopisy
III.
+/- 963
+/- 931
+/- 932
1. Rezervy
089
091
ř.096+098+106+130
1. Dlouhodobé bankovní úvěry
II.
Dlouhodobé
závazky
901
911
+/- 921
ř. 092 až 094
1. Účet výsledku hospodaření
B.
2
ř.087+091
1. Vlastní jmění
Výsledek hospodaření celkem
1
ř.088 až 090
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
II.
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účet. období
dni účet. období
99
100
101
102
103
104
105
108
109
110
4
111
13
112
113
114
115
3
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
15
0
0
48
129
130
131
132
48
133
134
59
302
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Martina Erbsová
Ing. Miroslava Zbořilová
Okamžik sestavení:
17.03.2014
Telefon:
731 402 202
Sestaveno podle
Výkaz zisků a ztrát
vyhl. č. 504/2002 Sb.
k
31.12.
2013
(v tis. Kč)
Příloha č. 2
Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
kontrapunkt
Bratří Čapků 875
500 03 Hradec Králové
IČO
26998939
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu
číslo řádku
Název ukazatele
a
A.
NÁKLADY
I.
Spotřebované nákupy celkem
II.
III.
b
x
ř. 002 až 005
V.
VI.
VII.
VIII.
činnost
hospodářská
1
1
x
x
001
66
10
1
1. Spotřeba materiálu
501
002
58
2. Spotřeba energie
502
003
8
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
503
004
4. Prodané zboží
504
005
Služby celkem
ř. 007 až 010
006
9
1 521
2
5. Opravy a udržování
511
007
6. Cestovné
512
008
7. Náklady na reprezentaci
513
009
1
8. Ostatní služby
518
010
1 520
2
011
202
8
521
012
202
8
10. Zákonné sociální pojištění
524
013
11. Ostatní sociální pojištění
525
014
12. Zákonné sociální náklady
527
015
13. Ostatní sociální náklady
528
016
0
0
59
0
Osobní náklady celkem
ř. 012 až 016
9. Mzdové náklady
IV.
činnost hlavní
Daně a poplatky celkem
ř. 018 až 020
017
14. Daň silniční
531
018
15. Daň z nemovitostí
532
019
16. Ostatní daně a poplatky
538
020
Ostatní náklady celkem
ř. 022 až 029
021
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
022
18. Ostatní pokuty a penále
542
023
19. Odpis nedobytné pohledávky
543
024
20. Úroky
544
025
21. Kursové ztráty
545
026
3
22. Dary
546
027
30
23. Manky a škody
548
028
24. Jiné ostatní náklady
549
029
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem
ř. 031 až 036
030
25. Odpisy dlohodobého nehmotného a hmotného majetku
551
031
26. Zůstat.cena prodaného dlouh. nehm. a hm. majetku
552
032
27. Prodané cenné papíry a vklady
553
033
28. Prodaný materiál
554
034
29. Tvorba rezerv
556
035
30. Tvorba opravných položek
559
036
Poskytnuté příspěvky celkem
ř. 038 až 039
037
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami581
038
32. Poskytnuté příspěvky
039
Daň z příjmů celkem
582
ř. 041
33. Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady celkem
ř. 001+006+011+021+030+037+040
040
582
11
15
0
0
0
0
0
0
1 848
20
041
042
číslo řádku
Název ukazatele
a
VÝNOSY
I.
Tržby za vlast.výkony a za zboží celkem ř. 044 až 046
III.
IV.
V.
VI.
VII.
601
044
2. Tržby z prodeje služeb
602
045
3. Tržby za prodané zboží
604
046
Změny stavu vnitroorganizačních
zásob celkem
ř. 048 až 051
611
048
5. Změna stavu zásob polotovarů
612
049
6. Změna stavu zásob výrobků
613
050
7. Změna stavu zvířat
614
051
ř. 053 až 056
621
053
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb
622
054
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
623
055
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
624
056
ř. 058 až 064
641
058
13. Ostatní pokuty a penále
642
059
14. Platby za odepsané pohledávky
643
060
15. Úroky
644
061
16. Kursové zisky
645
062
17. Zúčtování fondů
648
063
18. Jiné ostatní výnosy
649
064
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem
ř. 066 až 072
D.
Odesláno
dne:
0
25
0
1 120
079
1 805
236
080
-43
216
-43
216
655
069
23. Zúčtování rezerv
656
070
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
657
071
25. Zúčtování opravných položek
659
072
073
26. Přijaté příspěvky zúčt. mezi organizačními složkami
681
074
27. Přijaté příspěvky
682
075
28. Přijaté členské příspěvky
684
076
Razítko:
26
1 120
068
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
591
0
078
067
654
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
ř.080-ř.081
0
077
653
21. Tržby z prodeje materiálu
30. Daň z příjmů
0
0
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Výnosy celkem
ř. 043+047+052+057+065+073+077
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
C.
ř.079-ř.042
0
0
066
691
219
0
652
29. Provozní dotace
659
0
19. Tržby z prodeje dlouh. nehmotn. a hmotn. majetku
ř. 078
236
1
065
ř. 074 až 076
x
659
17
057
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Provozní dotace celkem
x
052
8. Aktivace materiálu a zboží
Přijaté příspěvky celkem
1
047
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby
Ostatní výnosy celkem
1
043
1. Tržby za vlastní výrobky
Aktivace celkem
činnost
hospodářská
b
x
B.
II.
činnost hlavní
081
082
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Martina Erbsová
Ing. Miroslava Zbořilová
Okamžik sestavení:
17.03.14
Telefon:
731 402 202
kontrapunkt, z. s.
IČ:
L 5649 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
26998939
Příloha účetní závěrky za rok 2013
Popisný způsob podle § 30 vyhl. č. 504/2002 Sb. v plném znění:
Odst. 1 písm. a)
Kulturní neziskovka kontrapunkt byla založena v roce 2005 pod názvem Poco a poco
animato s cílem vytvořit v královéhradeckém kontextu prostor pro vytváření a prezentaci
nekonformního a nového umění. Od roku 2014, kdy došlo ke změně názvu, je hlavním cílem
našich projektů zapojování obyvatel Hradce Králové do kulturně-společenského dění ve
městě v celém regionu, navazování odborné spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi,
podpora kreativních lidí a příprava desetidenního Open Air programu Mezinárodního
festivalu Divadlo evropských regionů.
Statutárním orgánem je předsedkyně spolku Martina Erbsová.
Odst. 1 písm. c)
Účetní závěrka byla sestavena za účetní období kalendářního roku 2013. Rozvahovým dnem
je 31. 12. 2013. Účetní závěrka je sestavena v plném rozsahu. Účetnictví společnosti je
zpracováváno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a v souladu
s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání.
Odst. 1 písm. e)
Aktiva a pasiva byly vedeny v účetnictví v peněžních jednotkách české měny.
Odst. 1 písm. f)
Společnost nemá v držení žádné podíly v jiných společnostech.
Odst. 1 písm. k)
Společnost nemá k rozvahovému dni dlužné částky ani finanční nebo jiné závazky, které by
nebyly předmětem účetnictví.
Odst. 1 písm. l)
Hospodářský výsledek
Ve sledovaném období společnost vykázala zisk ve výši Kč 172 926. Z toho se nezisková –
hlavní činnost se podílela na hospodářském výsledku ztrátou ve výši Kč 42 571 a doplňková
činnost ziskem ve výši Kč 215 497.
Odst. 1 písm. m)
Společnost nezaměstnávala v pracovním poměru ve sledovaném období žádné zaměstnance.
Odst. 1 písm. r)
Základ daně z příjmu byl zjištěn v souladu se zákonem o dani z příjmu v platném znění a byl
vyčíslen ve výši Kč 214 000 před úpravou podle §20 odst. 7 zákona o dani z příjmu. Daňová
úleva z titulu § 20 odst.7 zákona o dani z příjmů činí Kč 40 660 Kč. Daňová úspora z roku
2012 ve výši 17 480 Kč byla vyčerpána na pokrytí nákladů hlavní činnosti v roce 2013.
Odst. 1 písm. t)
Ve sledovaném období sdružení přijalo následující provozní dotace:
Ministerstvo kultury – Open air program – 90 000 Kč
Královéhradecký kraj – Open air program 2013 – 80 000 Kč
Statutární město Hradec Králové – Open air program – 720 000 Kč
Statutární město Hradec Králové – činnost kulturních organizací – 20 000 Kč¨
Statutární město Hradec Králové – videomapping budovy Muzea východních Čech 70 000 Kč
Státní fond kultury – Open spirit/open air program 2013 - 140 000 Kč
Odst. 1 písm. u)
Sdružení ve sledovaném období nepřijalo žádné dary.
V Hradci Králové 17. 3. 2014
Sestavila: Ing. Zbořilová
…………………………………….
Martina Erbsová
předsedkyně spolku

Podobné dokumenty

CESTOVNÍ SMLOUVA - VOUCHER číslo - KO-TOUR

CESTOVNÍ SMLOUVA - VOUCHER číslo - KO-TOUR Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů (změny u zahraničních partnerů, dopravců, malého počtu přihlášených klientů apod.) před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnou...

Více

výroční zpráva 2013

výroční zpráva 2013 Podstatnější než čísla je však to, co nám setkání s našimi dárci přinášejí. Dozvídáme se více o jejich motivacích a o tom, čeho chtějí svou filantropií dosáhnout; dozvídáme se také více o společnos...

Více

světlo vaší budoucnosti český výrobce led svítidel

světlo vaší budoucnosti český výrobce led svítidel S touto směrovostí se dá jednoduše pracovat pomocí optických prvků přímo na diodě. Protože se dioda při průchodu proudu přes P/N přechod zahřívá, je potřeba ji chladit. K tomu slouží ve většině pří...

Více

Profilová maturitní zkouška 2016

Profilová maturitní zkouška 2016 o Časové rozlišení o Kapit{lové účty o N{klady o Hospod{řský výsledek o Účetní uz{věrka o Účetní z{věrka o Výnosy o Vnitropodnikové účetnictví o Daňov{ evidence o Individu{lní podnikatel o Účtov{ní...

Více