Profilová maturitní zkouška 2016

Komentáře

Transkript

Profilová maturitní zkouška 2016
Vyšší odborn{ škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř,
Na Valech 690, Chotěboř 583 29
Maturity 2016
Obor vzděl{v{ní:
Vzděl{vací program:
Zaměření:
Třída:
Školní rok:
63-41-M/02 Obchodní akademie
Obchodní akademie
Finance a daně
4.A
2015/2016
Podle § 79 z{kona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s r{mcovým
a školním vzděl{vacím programem určuji pro maturitní zkoušku 2016 n{sledující
povinné profilové zkoušky:
1. Soubor ekonomických předmětů – forma: praktick{ zkouška
2. Ekonomika – forma: ústní zkouška
3. Účetnictví – forma: ústní zkouška
Výše uvedené platí pro jarní i podzimní období
Termíny profilové č{sti maturitních zkoušek – podle vyhl{šky č. 177/2009 Sb., ve znění
vyhl{šky č. 90/2010 Sb., 274/2010 Sb., 54/2011 Sb., 371/2012
v jarním období:
a) Soubor ekonomických předmětů – praktick{ zkouška – 15. 4. 2016
b) Ekonomika – ústní zkouška – 23. – 27. 5. 2016
c) Účetnictví – ústní zkouška – 23. – 27. 5. 2016
v podzimním období:
a) Soubor ekonomických předmětů – praktick{ zkouška – 13. 9. 2016
b) Ekonomika – ústní zkouška – 14. 9. 2016
c) Účetnictví – ústní zkouška – 14. 9. 2016
Témata:
Soubor ekonomických předmětů – praktick{ zkouška
Témata jsou 4, všechna zpracov{van{ na počítači v programu Pohoda:
o Daňov{ evidence I – v programu Pohoda
o Daňov{ evidence II – v programu Pohoda
o Účetnictví I – v programu Pohoda
o Účetnictví II – v programu Pohoda
Ekonomika – ústní zkouška
o N{rodní hospod{řství
o Charakteristika tržní ekonomiky
o Podnik
o Pr{vní formy podnik{ní
o Majetkov{ a kapit{lov{ výstavba podniku
o Investiční činnost
o Výrobní činnost
Datum: 24. března 2015
Zpracovala:
Ředitelka školy: Ing. Drahomíra Pourov{
Vyšší odborn{ škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř,
Na Valech 690, Chotěboř 583 29
o Z{sobov{ní podniku
o Prodejní činnost (odbyt)
o Person{lní činnost
o Odměňov{ní
o Marketing
o Management podniku
o Osobní finance
o Činnosti bank
o N{klady podniku
o Výnosy a hospod{řský výsledek
o Kalkulace n{kladů
o Financov{ní podniku
o Daňov{ soustava ČR
o Daň z příjmů fyzických osob
o Daň z příjmů pr{vnických osob, ostatní
o Nepřímé daně
o Soci{lní a zdravotní pojištění, st{tní soci{lní podpora
o Pojištění, penzijní připojištění, stavební spoření
Účetnictví – ústní zkouška
o Pr{vní úprava účetnictví
o Dokumentace
o Inventarizace
o Dlouhodobý majetek
o Odpisy a vyřazení DM
o Materi{lové z{soby
o Zvl{štnosti účtov{ní z{sob
o Kr{tkodobý finanční majetek
o Cenné papíry a směnky
o Pohled{vky
o Z{vazky
o Mzdy a zaměstnanci
o Zúčtov{ní daní a dotací
o Časové rozlišení
o Kapit{lové účty
o N{klady
o Hospod{řský výsledek
o Účetní uz{věrka
o Účetní z{věrka
o Výnosy
o Vnitropodnikové účetnictví
o Daňov{ evidence
o Individu{lní podnikatel
o Účtov{ní v a. s.
o Účtov{ní v s. r. o
Datum: 24. března 2015
Zpracovala:
Ředitelka školy: Ing. Drahomíra Pourov{
Vyšší odborn{ škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř,
Na Valech 690, Chotěboř 583 29
Maturity 2016
Obor vzděl{v{ní:
Vzděl{vací program:
Zaměření:
Třída:
Školní rok:
63-41-M/02 Obchodní akademie
Obchodní akademie
Finance a daně
4.A
2015/ 2016
Podle § 79 z{kona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s r{mcovým
a školním vzděl{vacím programem určuji pro maturitní zkoušku 2016 n{sledující
nepovinné profilové zkoušky:
1. Občansk{ nauka – forma: ústní zkouška
2. Druhý cizí jazyk – forma: ústní zkouška a) Anglický jazyk
b) Německý jazyk
Výše uvedené platí pro jarní i podzimní období
Termíny profilové č{sti maturitních zkoušek – podle vyhl{šky č. 177/2009 Sb., ve znění
vyhl{šky č. 90/2010 Sb., 274/2010 Sb., 54/2011 Sb., 371/2012
v jarním období:
Občansk{ nauka – ústní zkouška – 23. – 27. 5. 2016
Anglický jazyk – ústní zkouška – 23. – 27. 5. 2016
Německý jazyk – ústní zkouška – 23. – 27. 5. 2016
v podzimním období:
Občansk{ nauka – ústní zkouška – 14. 9. 2016
Anglický jazyk – ústní zkouška – 14. 9. 2016
Německý jazyk – ústní zkouška – 14. 9. 2016
Témata:
Občansk{ nauka – ústní zkouška
o Předmět psychologie, metody, psychika, chov{ní a jedn{ní
o Pozn{v{ní skutečnosti
o Osobnost
o Vývoj člověka
o Člověk v lidském společenství
o Společnost
o Vývoj společnosti, stratifikace
o Multikulturní společnost
o N{boženství
o Média, vliv médií
o St{t, st{tní zřízení ČR
o Demokracie a totalita, lidsk{ pr{va
o Politika, politické systémy, volby
Datum: 24. března 2015
Zpracovala:
Ředitelka školy: Ing. Drahomíra Pourov{
Vyšší odborn{ škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř,
Na Valech 690, Chotěboř 583 29
o Volby
o St{tní spr{va a samospr{va
o Mezin{rodní politika o organizace
o Evropsk{ integrace
o Globalizace a glob{lní problémy
o Filozofie a její význam v životě člověka
o Antick{ filosofie
o Středověk{ filosofie
o Renesanční filosofie
o Novověk{ filosofie
o Moderní a postmoderní filosofie, česk{ filosofie
o Etika
Anglický jazyk - ústní zkouška
o My family, relatives and family life
o My free time and hobbies
o My best friend, description
o My school
o Schools in the UK and the USA
o Food and drink, traditional dishes, in a café
o Food and drink in the UK
o Jobs, my experience with part-time jobs
o Transport and travel, giving directions, buying a ticket
o My favourite (dream) holiday
o Sports and healthy lifestyle
o Fashion and shopping for clothes
o Holidays and special days in the Czech Republic
o Holidays and special days in the UK and the USA
o My town or village, description
o My favourite film or book
o My typical day
o Weather and seasons, seasonal activities
o Animals, pets in my life
o My personal hero (a person I admire)
o Prague
o The Czech Republic
o London
o Great Britain
o Curriculum vitae and job application
Datum: 24. března 2015
Zpracovala:
Ředitelka školy: Ing. Drahomíra Pourov{
Vyšší odborn{ škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř,
Na Valech 690, Chotěboř 583 29
Německý jazyk - ústní zkouška
o Unsere Familie, mein Lebenslauf
o Wohnen, unser Haus, Hilfe im Haushalt
o Speisen und Getränke, im Restaurant
o Einkaufen, Dienstleistungen
o Das Wetter, die Jahreszeiten
o Sport in meinem Leben, neue Sportarten
o Ferien, Urlaub, Reisen, die Verkehrsmittel
o Meine Beziehung zur Kultur, die Kultureinrichtungen
o Meine Freizeit und Hobbys, Tagesablauf
o Schulwesen, das Studium an unserer Schule
o Gesundheit, gesunde Lebensweise
o Die Tschechische Republik
o Prag, die Hauptstadt der Tschechischen Republik
o Charakteristik der Person, meine beste Freundin, literarische Person
o Die Bundesrepublik Deutschland, Berlin
o Österreich, die Schweiz
o Feste und Bräuche
o Für die bessere Umwelt
o Das Leben auf dem Lande und in der Stadt
o Die wichtigsten Massenmedien, Computer
o Der Briefwechsel in Export und Import, Geschäftsbrief
o Die Arten der Geschäftsbriefes
o Die Rolle der Mode, Bekleidung
o Bewerbung um eine Stelle, Stellensuche
o Die Rolle der Werbung, Werbemittel
Datum: 24. března 2015
Zpracovala:
Ředitelka školy: Ing. Drahomíra Pourov{

Podobné dokumenty

Dodá vky, modernizace, montá ž a servis VN –NN

Dodá vky, modernizace, montá ž a servis VN –NN magnetické (A-M) cívky na pevném konci vakuového zhá šedla. A-M cívky vytvá ří v rež imu poruchy magnetické pole ve zhá šedle. Toto magnetické pole během chybného přerušenívytvoříproudový oblouk.

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 našich projektů zapojování obyvatel Hradce Králové do kulturně-společenského dění ve městě v celém regionu, navazování odborné spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi, podpora kreativních lidí...

Více

Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2014

Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2014 Maturitní témata k profilové části maturitní zkoušky 2014 ze dne 10.9.2013, č.j. GZAB/0701/2013

Více

Příručka mzdy PDF

Příručka mzdy PDF Archivační program - typ komprimačního programu pro zálohování na diskety A - Arj program pro zálohování na více disket (velké data) N - Lharc program pro zálohováni na jednu disketu Před začátkem ...

Více

naleznete zde

naleznete zde V další č{sti z{kon o metrologii specifikuje subjekty a jejich úkoly, které působí v r{mci n{rodního metrologického systému ČR. V oblasti metrologie stanoví ÚNMZ program st{tní metrologie a zabezpe...

Více

Účinek poldrů pro povodeň Q100

Účinek poldrů pro povodeň Q100 KM 0,000-6,514 (VČETNĚ PŘÍTOKŮ-OTÍNSKÝ POTOK,LOUDILKA) ÚČINEK POLDRŮ PRO POVODEŇ Q100

Více