Ukázka knihy v PDF - Computer Media sro

Komentáře

Transkript

Ukázka knihy v PDF - Computer Media sro
Nakladatelství a vydavatelství
Nej zvířata světa
Eva Tinková
Mark Corner
R
Vzdìlávání, které baví
www.computermedia.cz
1
Obsah
The Elephant / Slon.................................................................................................. 4
The Zebra / Zebra . ................................................................................................ 16
The Camel / Velbloud............................................................................................ 24
The Lion / Lev......................................................................................................... 34
The Wolf / Vlk......................................................................................................... 44
The Squirrel / Veverka........................................................................................... 52
The Dolphin / Delfín.............................................................................................. 60
The Penguin / Tučňák............................................................................................ 68
The Eagle / Orel...................................................................................................... 78
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou anglicko-česká, tzv. zrcadlová kniha s populárně
naučnou tematikou. Je namístě zdůraznit, že zrcadlové texty nejsou primárně určeny jako překladový slovník. Český text na protější straně slouží především k tomu, abychom si uvědomili, že překlad zdaleka nekončí pouhým
přeložením jednotlivých slov. Každý jazyk má svá specifika, což je dáno nejen
odlišnými gramatickými pravidly, ale také jinou kulturou a rozdílným chápáním světa, a to je nutné mít neustále na paměti. Překlad je v první řadě hledáním odpovídajících ekvivalentů v cílovém jazyce, a proto vyžaduje především
dobrou znalost vlastní řeči.
Tato kniha je tedy jakousi inspirací, jak postupovat při překladu anglického textu tak, abychom se vyhnuli jakýmkoli negativním vlivům zdrojového
jazyka a aby výsledný překlad zněl skutečně česky. V mnoha případech samozřejmě existuje více možných formulací, a právě to dává příležitost Vám,
čtenářům, pohrát si s vlastní fantazií, ať už jste začínající překladatelé, anebo
si chcete jen vyzkoušet své jazykové schopnosti.
Nej zvířata světa
The Anaconda / Anakonda................................................................................... 88
V každém případě doufám, že Vám kniha přinese zábavu i poučení, a přeji
hodně úspěchů při studiu anglického jazyka.
Mgr. Eva Tinková
3
The Wolf
THE WOLF
For many centuries the wolf has been
one of the most stigmatised of wild
animals. There have been epochs in
which it was honoured, for example
in ancient Rome where it owed its
fame to the renowned legend about
the two brothers, Romulus and Remus, nursed by a she-wolf. Nevertheless, some time later the wolf
received the label of a bloodthirsty
animal, something which it basically
has borne to this day.
The legendary Roman she-wolf that nursed two brothers, Romulus and Remus.
The first of them gave his name to the
capital of Italy – Rome.
Top Animals in the World
Physical Appearance
44
The wolf originally occupied the whole northern hemisphere, reaching even
southern Arabia, southern Asia and southern Mexico. As a result, it had to
adapt to many different environments.
Therefore, about fifteen sub-species developed which do not always resemble
each other. This is one of the reasons why
scientists can´t still agree on the right classification of wolves.
The wolf is obviously a relative
of the dog
The wolf´s body is reminiscent of the
German Shepherd Dog, but is a bit bigger and the range of its coloration is quite
wide – from white through grey to black,
including innumerable combinations of
these three colours. The colour does not
depend only on the type of sub-species,
but every individual has a different coloration. Thus, in one litter there can be one
cub completely white, another completely black and the third patchy.
Life and Behaviour
A wolf pack lives in a territory the dimensions of which vary noticeably. For
example, in America territories were measured from 50 to 1,800 square kilometres, in Italy and France around 100 – 200 square kilometres. Solitary wolves live in the spaces between the territories of packs.
The territory is always marked with urine and every potential invader is immediately repelled, be it even an unknown wolf.
Vlk
VLK
Již mnoho století je vlk jedním
z nejzatracovanějších divokých zvířat. Byly doby, kdy jej lidé měli v
úctě, například ve starověkém Římě,
kde za svou slávu vděčil proslulé
legendě o dvou bratrech Romulovi
a Removi odkojených vlčicí. Nějaký čas poté ovšem vlk získal nálepku krvežíznivého zvířete, kterou si
v podstatě nese dodnes.
Legendární římská vlčice, která odkojila
dva bratry, Romula a Rema. První z nich
dal jméno hlavnímu městu Itálie – Řím.
Vlk původně obydloval celou severní polokouli a dostal se až do jižní Arábie, jižní Asie a jižního Mexika. V důsledku toho se musel přizpůsobit mnoha
různým prostředím. Proto se vyvinulo
zhruba patnáct poddruhů, které se sobě
ne vždy podobají. To je jeden z důvodů,
proč se vědci stále nemohou shodnout na
správné klasifikaci vlků.
Svým tělem vlk připomíná německého
ovčáka, je ale větší a škála jeho zbarvení
je celkem široká – od bílé přes šedou až
po černou, včetně bezpočtu kombinací těchto tří barev. Barva nezávisí pouze
na typu poddruhu, ale co jedinec, to jiné
zbarvení. V jednom vrhu tak může být
jedno štěně úplně bílé, druhé úplně černé
a třetí strakaté.
Vlk je očividně příbuzný psa
Nej zvířata světa
Vzhled
Život a chování
Vlčí smečka žije na území, jehož rozměry se značně liší. Například v Americe
byla naměřena teritoria od 50 do 1 800 kilometrů čtverečních, v Itálii a Francii
okolo 100 – 200 kilometrů čtverečních. Vlci samotáři žijí v prostorách mezi
územími smeček.
Teritorium je vždy označeno močí a každý potenciální vetřelec je okamžitě
vypuzen, i kdyby to byl jen neznámý vlk.
45
The Wolf
Top Animals in the World
In a wolf pack there is a strict hierarchy. The group is headed by a so-called alpha couple, followed by a beta male.
Inferior to them are individuals, males
and females, the young and very old. The
lowest position is occupied by one-year old
wolves and cubs. Status within the pack
decides who is allowed to bear offspring
and be the first to eat. The alpha couple determines the principal activities of the pack
such as hunting, defence of territory or displacement. Nevertheless, its most important task is the regulation of reproduction
– the alpha female, indeed, impedes other
females of the group from bearing cubs.
Howling is for wolves one of the
The
inferior females can only take part in
most essential means of commubringing up the young wolves of the chief
nication
female.
46
A pack contains at least 2 and at a maximum 20 individuals. The number
of members is dependent mainly on how big an area is available and what
amount of food it offers.
Communication
To make life in a pack work, wolves need a language comprehensible to all
of them. They communicate through various methods – facial expressions,
looks, body positions, odours and various sounds such as howling, barking
or growling. For example, barking can express a state of agitation or dissatisfaction, as well as excitement or a challenge. Cubs bark when they are cold,
hungry or feel alone. Growling is used in the event of danger. Through howling wolves call each other together or seek each other out if they are dispersed over a great distance. These are
only some of a wide range of different sounds which wolves produce.
The question is – why have wolves
developed so complex a language
unlike other canine beasts? The answer is clear – most canines, such as
the fox or jackal, hunt small animals
and even a single individual is able
to kill them. The wolf, on the contrary, includes in his diet animals that
are much bigger than he is, which
requires hunting in a group. Correct
and clear communication is a pre-requisite of success.
Wolfs grubbing for prey among a herd of
bison
Vlk
Ve vlčí smečce vládne přísná hierarchie. Skupinu vede takzvaný pár alfa, po
němž následuje samec beta. Pod nimi jsou
jednotlivci, samci i samice, mladí i staří.
Nejnižší pozice patří jednoletým vlkům
a mláďatům. Status uvnitř smečky rozhoduje o tom, kdo smí plodit potomky a kdo
smí jíst jako první. Pár alfa určuje hlavní
činnosti smečky, jako je lov, obrana území
nebo přesun. Jeho nedůležitějším úkolem
je ovšem řízení reprodukce – samice alfa
totiž brání ostatním samicím ve skupině
rodit mláďata. Podřízené samice se pouze
podílejí na výchově vlčat hlavní samice.
Vytí je pro vlky jeden z nejdůležitějších způsobů komunikace
Komunikace
Aby život ve smečce fungoval, potřebují vlci jazyk jim všem srozumitelný.
Komunikují několika způsoby – výrazy tváře, pohledy, pozice těla, pachy
a různé zvuky jako vytí, štěkání či vrčení. Například štěkot může vyjadřovat
rozrušení či nespokojenost, stejně jako podrážděnost či výzvu. Vlčata štěkají,
když jim je zima, mají hlad nebo se cítí osaměle. Vrčení se používá v případě
nebezpečí. Prostřednictvím vytí se vlci svolávají anebo se vzájemně hledají,
jsou-li roztroušeni ve velké vzdálenosti. Toto jsou jen některé z široké palety
různých zvuků, které vlci produkují.
Otázka zní – proč mají vlci na rozdíl
od ostatních psovitých šelem vyvinutý tak složitý jazyk? Odpověď je
jasná – většina psovitých jako liška
nebo šakal loví malá zvířata a i samotný jedinec je schopen je zabít.
Vlk naopak zařazuje do své stravy
i zvířata mnohem větší, než je on
sám, což vyžaduje lov ve skupině. A
předpokladem úspěchu je správná a
jasná komunikace.
Nej zvířata světa
Smečka má nejméně 2 a maximálně 20 jedinců. Počet členů závisí především
na tom, jak velké území je k dispozici a jaké množství potravy se v něm nabízí.
Vlci slídí po kořisti ve stádu bizonů
47
The Wolf
Diet and Hunting
Top Animals in the World
The wolf is a carnivore which does not despise even a rotting animal carcase in case of
need. Its prey can be a mouse as well as an
elk. The wolf is ranked among opportunistic
species, which means that it is able to profit
from variable conditions and different possibilities of nourishment.
48
Wolves hunt both in a pack and individually. In either case, they try to get as close as
possible to the chosen victim without being
discovered. Their main aim is to separate
their prey from the rest of its group. Only at
the moment that the animal notices them do
they launch into a quick pursuit, reaching
speeds of up to 50 km/h. The chase ends afA gargoyle in a shape of a weter a few hundred metres, when one of the
wolves jumps onto its prey and bites it in the rewolf situated on the Cathedral
neck, either breaking the neck bone or cau- of Our Lady of the Annunciation,
Moulins, France
sing shock leading to cardiac arrest. In fact,
a hunt may become very dangerous even for
wolves themselves. For this reason they sometimes prefer to steal the prey of
a smaller predator.
The wolf needs about 4 kilograms of
meat daily. In a one-year period this
amounts to some 25 deer.
The Wolf and Man
Wolves and people have lived side
by side from as early as the end of Buffalo hunters disguised as wolves. This
the ice age. They were competitors,
method was used by Indians who knew
because they were hunting the same that buffalos almost welcome wolf packs
prey, but they were not enemies.
because wolves help them get rid of the
However, in the Middle Ages wolcarcasses. Thus Indians in a wolf skin
ves started to be considered dangecould approach an unsuspecting herd
rous rivals and killers of domestic without being afraid that the herd would
animals, which led to their cruel slrun away.
aughter. The already miserable life
of wolves was even worse after the Brothers Grimm published their famous
fairy tale “Little Red Riding Hood”. Although later books appeared which corrected somewhat the view of these animals (“The Jungle Book” by Kipling,
for example), the wolf forever will be a synonym of werewolf in the minds of
many people. Only a few know that in reality the wolf is rather shy. It is an
inoffensive animal which keeps far from human settlements. Only great hunger might attract it closer.
Vlk
Strava a lov
Vlci loví jak ve smečce, tak individuálně.
V obou případech se snaží dostat k vybrané oběti co nejblíže, aniž by byli odhaleni.
Jejich hlavním cílem je oddělit kořist od
zbytku jeho skupiny. Teprve v okamžiku,
kdy je zvíře zpozoruje, pustí se do rychlého
pronásledování, při kterém vyvinou rychlost
až 50 km/h. Štvanice končí po pár stovkách
metrů, kdy jeden z vlků skočí na kořist a za- Chrlič v podobě vlkodlaka na kakousne se jí do krku, přičemž jí buď zlomí tedrále Zvěstování Panny Marie,
Moulins, Francie
vaz, anebo způsobí šok vedoucí k srdeční
zástavě. Lov se ve skutečnosti může stát velmi nebezpečným i pro samotné vlky, proto
někdy raději ukradnou kořist menšímu dravci.
Vlk potřebuje denně zhruba 4 kilogramy masa. Za období jednoho
roku to činí asi 25 jelenů.
Vlk a člověk
Vlci a lidé vedle sebe žijí už od konce doby ledové. Byli soupeři, proto- Lovci buvolů převlečení za vlky. Tuto meže lovili tutéž kořist, ale nebyli ne- todu používali indiáni, kteří věděli, že bupřátelé. Ve středověku ovšem začali voli takřka vítají vlčí smečky, protože vlci
být považováni za nebezpečné soky
jim pomáhají zbavit se zdechlin. Indiáa zabijáky chovných zvířat, což ni ve vlčí kůži se tak mohli přiblížit k nic
vedlo k jejich krutému vybíjení. Už netušícímu stádu, aniž by se báli, že státak bídný život vlků se ještě zhordo uteče.
šil poté, co bratři Grimmové vydali
svou slavnou pohádku „Červená
karkulka“. Ačkoli později se objevily i knihy, které poněkud vylepšily pohled
na tato zvířata (například Kiplingova „Kniha džunglí“), v myslích mnoha lidí
bude vlk navždy synonymem vlkodlaka. Jen málokdo ví, že vlk je ve skutečnosti spíš plachý. Je to neútočné zvíře, které se drží daleko od lidských obydlí
a jen velký hlad ho může přivést blíže.
Nej zvířata světa
Vlk je masožravec, který v případě potřeby
nepohrdne ani tlejícími těly zvířat. Jeho kořistí může být myš stejně jako los. Vlk je řazen mezi oportunní druhy, což znamená, že
dokáže využít proměnlivé podmínky i různé
možnosti obživy.
49
The Wolf
The Wolf‘s Lair
Top Animals in the World
The so-called Wolf‘s Lair was one
of Hitler´s military headquarters located about 8 kilometres from what
is now Polish Kętrzyn. It was here
that the Fuhrer planned some of the
worst crimes of humanity and where
he also narrowly and with only slight
injury escaped an assassination attempt carried out by German staff officer Claus von Stauffenberg on 20th
July 1944. The building complex of
more than 6.5 km2, which had per-
50
Only ruins remain of the Wolf´s Lair
Adolf Hitler and Benito Mussolini
are examining damage caused by the
explosion on 20th July 1944
fect camouflage in the form of many
bushes, grass and artificial trees on
roofs, was built at the end of 1940
and named after Hitler’s nickname
– “Wolf”. The destruction of the bunker took place in January 1945 and
its liquidation required an enormous
amount of explosive.
Male
he-wolf
Female
she-wolf
Young
wolf cub
Category
mammal
Geographic distribution
Europe, Asia (some areas)
Social organization
group (pack, 2 – 20 individuals)
Diet
carnivore (ungulates, rodents, carrion),
fruit, rubbish
Body length
90 – 160 cm (+ 35 – 50 cm tail)
Height at the shoulder
70 – 90 cm
Weight
20 – 70 kg
Life expectancy
6 – 8 years
Maximum speed
65 km/h
Gestation period
61 – 63 days (approx. 2 months)
Number of cubs
4–7
Vlk
Vlčí doupě
Takzvané Vlčí doupě bylo jedno
z Hitlerových vojenských velitelství,
umístěné zhruba 8 kilometrů od dnešního polského Kętrzyna. Právě tady
Vůdce plánoval některé z nejhorších
zločinů proti lidskosti a zde také těsně
a jen s lehkým zraněním unikl pokusu
o atentát, který 20. července 1944 spáchal německý štábní důstojník Claus
von Stauffenberg. Komplex budov
o rozloze více než 6,5 km2, který měl
dokonalé maskování v podobě mnoha
Adolf Hitler a Benito Mussolini
zkoumají škody způsobené výbuchem
20. července 1944
Z Vlčího doupěte zbyly jen trosky
Samec
vlk
Samice
vlčice
Mládě
vlče, vlčí štěně
Kategorie
savec
Geografický výskyt
Evropa, Asie (některé oblasti)
Společenské uspořádání
skupina (smečka, 2 – 20 jedinců)
Strava
masožravec (kopytnatci, hlodavci, zdechliny), ovoce, odpadky
Délka těla
90 – 160 cm (+ ocas 35 – 50 cm)
Výška v kohoutku
70 – 90 cm
Váha
20 – 70 kg
Průměrná délka života
6 – 8 let
Maximální rychlost
65 km/h
Délka gravidity
61 – 63 dní (cca 2 měsíce)
Počet mláďat
4–7
Nej zvířata světa
keřů, trávy a umělých stromů na
střechách, byl vybudován na konci
roku 1940 a pojmenován podle Hitlerovy přezdívky – „Vlk“. Bunkr
byl zničen v lednu 1945 a jeho likvidace si vyžádala obrovské množství
výbušniny.
51

Podobné dokumenty