Sokolská 4/2011 - Držíme ti místo

Komentáře

Transkript

Sokolská 4/2011 - Držíme ti místo
III. ČÍSLO, PROSINEC 2011
DISTRIBUCE ZDARMA
www.sokolska33.cz
Č A S O P I S E K O N O M I C K É F A K U L T Y V Š B - T U O S T R A V A Děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
a Nadační fond Karla Engliše při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava
Vás srdečně zvou na
13. reprezentační ples
pátek 3. února 2012 Clarion Congress Hotel Ostrava od 20.00 hod.
PROGRAM
• Slavnostní zahájení plesu, taneční pár Viktor Polášek a Dita Drábková
• Hudba ve všech prostorách hotelu Clarion
• Hraje skupina „Vize“ a cimbálová muzika „Ondřejnica“
• Diskotéka – DJ BERY
• Tombola
Pozvánka
14. ročník mezinárodní konference
1.–2. února 2012
Ekonomická fakulta
VŠB-TU Ostrava
www.ekf.vsb.cz
generální partner Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
sokolská
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, PROSINEC 2011
dělání
e
Interview
Events
4 Mojmír Hampl
8 Diář
Viceguvernér ČNB
Přání do nového roku
Prezident bez iluzí
Přehled roku 2011
Mezinárodní vědecké konference
Workshop SGS EkF 11
Den otevřených dveří
Vánoční punč děkanky
Editorial
Bilance roku
Focus
Každý rok se těším na hodnocení
uplynulého roku Janem Rejžkem
na stránkách Lidových novin a tak mě
napadlo, jak by dopadla bilance roku
2011 na Ekonomické fakultě.
Týden roku: International week 2011
Návštěvy roku: prezident Klaus,
viceguvernér ČNB Hampl,
ekonom Švejnar
20Růžová kampaň:
Studuj v zahraničí!
12Euro na Sokolské
The 2nd International Week
O kampani
Reportáže z klubových akcí
Facebook
Co bude dál?
Vzestup roku: počet vyjíždějících
JAZYK
NEUMDívejÍM
se na svět růžově
studentů v rámci programu ERASMUS
Propad roku: výplatní pásky
Objev roku: kavárna v budově E
Studijní skupina roku: 17 čínských
NECHCI POZNÁVAT NOVÉ PŘÁTELE
Dívej se na svět růžově
studentů bakalářského oboru Finance
Nápoj roku: Vánoční punč paní
děkanky
Deska roku: CD pěveckého sdružení
při EkF Chorus
Barva roku: růžová
Číslo roku: 20
Předmět roku: termohrníček
s emblémem EkF
23Jak se fotila
titulní strana
16Výročí
Katedra marketingu a obchodu
Katedra regionální
a environmentální ekonomiky
Katedra práva
Slunečnice
Vojtěch Spáčil
Time-out
24Time-out
Černá slunce v Ostravě
Colours of Ostrava v novém
Klub Parník
Klub Rock and Roll Garage
DIY
26Jak pracovat se
zdroji pro BP
(DP) práci?
Jaké zdroje používat?
Jaké zdroje nepoužívat?
Proč citovat?
Sokolská 33: časopis EkF VŠB-TU Ostrava, www.sokolska33.cz, [email protected] Vydavatel: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava, ww.ekf.vsb.cz. Editor: Vojtěch Spáčil. Redakce: Tereza Baroňová, Martina Hoďáková, Petra Krbová, Tereza Navrátilová, Michaela Petrová. Fotograf: Jan Poláček.
Grafický design, produkce: Radoslav Duračka – MD Communications, s.r.o. Uzávěrka: 23. prosince 2011. Příští číslo vyjde 13. března 2012. Copyright © 2011. ISSN 1803-6120.
Ing. Mojmír Hampl, M.Sc., Ph.D.
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Rozhovor Mojmír Hampl
Interview
viceguvernér ČNB
4
Viceguvernér ČNB navštívil EkF 19. 10. 2011 a studentům
přednášel na téma
Hospodářská krize v současné
ekonomice (celá přednáška je
k dispozici v archivu systému
Merlingo). Po přednášce jsme
ho požádali o rozhovor.
O vzdělání
Proč jste si vybral ke studiu ekonomii?
Bylo Vaše rozhodnutí jednoznačné?
Možná to bude znít moc autoritativně, ale
bylo. Sametovou revoluci jsem zažil v roce
1989 jako student zlínského gymnázia
a už tehdy mě okamžitě fascinovali lidé,
kteří v novinách a televizi vysvětlovali,
že existují nějaké vztahy mezi kurzem měny
a zahraničním obchodem, mezi úrokovými
sazbami a investicemi podniků. Ekonomická transformace mě jako téma okamžitě
uchvátila a bylo jasné, že budu chtít studovat národní hospodářství a stát se jedním
z těch lidí, kteří se tomu všemu pokoušejí
rozumět. Proto jsem šel do Prahy na VŠE.
Který ekonom patří k Vašim nejoblíbenějším?
Je jich celá řada: Mises, Hayek, Rothbard
a celá nerakouská škola, Olson, Buchanan,
Niskanen a další teoretici veřejné volby.
Miluji některé kousky od George Stiglera,
báječné texty Juliana Simona či z dnešních
ekonomů brilantní analýzy Jordího Galího
či Bengta Holmströma. Ale mám rád
i ekonomické historiky jako Kindlebergera
či Eichengreena. A tím bych určitě neskončil.
V roce 1999 Vám Česká společnost ekonomická udělila titul Mladý ekonom roku.
Jaké bylo téma práce, za kterou jste získal cenu?
Šlo o metodologickou práci věnující
se problémům esencialismu a nominalismu v ekonomické vědě. Už tím jsem asi
některé čtenáře rozhovoru právě uspal,
Mojmír Hampl
jako externí poradce ministra financí ČR v expertní skupině přiNarozen 13. března 1975. pravující návrh reformy veřejných
V roce 1998 absolvoval Náro- financí. V letech 2004–2006 byl
dohospodářskou fakultu na Vy- členem představenstva a vrchním
soké škole ekonomické v Praze. ředitelem České konsolidační
Na téže fakultě v roce 2004 ob- agentury.
hájil doktorskou disertační práci.
V letech 2000–2001 absolvoval Je členem Akademické rady Vyjako Chevening Scholar post- soké školy Škoda Auto, Mladá
graduální studium ekonomie na Boleslav, členem Vědecké rady
University of Surrey ve Velké Ekonomicko-správní fakulty MaBritánii, kde získal titul Master sarykovy univerzity v Brně, členem
of Science. Dále absolvoval speci- Vědecké rady Národohospodářalizovaný kurz Makroekonomická ské fakulty VŠE v Praze, členem
analýza a politika v Institutu MMF redakční rady časopisu Dvacáté
ve Vídni a řadu dalších kurzů století – The Twentieth Century
a školení v oblasti hospodářské a pravidelně přednáší na vysokých
školách. Publikoval více než sto
politiky a ekonomické teorie.
padesát populárních a odborných
Od roku 1998 působil jako ana- článků a studií se zaměřením na
lytik a posléze senior analytik metodologii ekonomické vědy, tev měnové sekci České národní orii veřejné volby, měnovou politibanky. V roce 1999 mu Česká ku, ekonomickou teorii přírodních
společnost ekonomická udělila zdrojů a obecnou ekonomickou
titul Mladý ekonom roku. V letech teorii.
2002–2004 se v pozici ekonoma v České spořitelně – ERSTE Od 1. 12. 2006 byl Mojmír Hampl
Group věnoval makroekonomic- jmenován členem bankovní rady
kému výzkumu a výzkumu finanč- České národní banky a s účinních trhů zemí střední a východní ností od 1. 3. 2008 byl jmenován
Evropy. V téže době působil také viceguvernérem ČNB.
Kvantitu škol, studentů, titulů. Spíš tohle
bude mít fatální následky. Na úroveň vzdělání, hodnotu akademického titulu, hodnotu vysokoškoláka na trhu práce atd.
Rozhovor Mojmír Hampl
Interview
Jak se díváte na školné?
Jako na institut, který je nezbytný a nutný
na jakémkoli skutečně otevřeném, konkurenčním, volném a neetatizovaném vzdělávacím trhu. Každá odchylka od tohoto
popsaného stavu vzdělávacího světa ale
samozřejmě staví školné, které je „tržní cenou“ svého druhu, do úplně jiného světla.
Jak daleko od výše popsaného ideálu světa jsme, vidí každý ze čtenářů jistě sám.
O ČNB
Studoval jste i v zahraničí a působíte
i různou formou v akademickém prostředí, jak byste zhodnotil současnou úroveň
českého ekonomického univerzitního
školství?
Na silný soud by člověk potřeboval být
v akademickém prostředí každý den. Já
do něj spíš průběžně nakukuji a pozoruji
jej. Ale obecně myslím, že úroveň přesně odpovídá velikosti desetimilionového
vzdělávacího trhu v situaci, kdy v něm byla
na dlouhou dobu přerušena tradice a kontinuita kvalitního bádání v některých oborech. Myslím to v dobrém.
Je jisté, že v dnešní době je třeba být obezřetný v otázce veřejných financí, nebude
však mít současné nedostatečné financování vysokých škol fatální následky?
Jsme mezi ekonomy, takže bych se nejdříve zeptal, jaké financování vysokých
škol či jakéhokoli jiného veřejného statku budou jeho poskytovatelé považovat
za „dostatečné“? To přece nebude nikdy
žádné. Každý bude mít vždy pocit, že na
„jeho potřeby“ by se mělo utratit víc. Tak jako
ve zdravotnictví. Spíše mi připadá smutné,
že jsme se díky veřejné poptávce po „titulech“ a nesmyslnému tlaku na procentní podíl vysokoškoláků v populaci dostali
do stavu, kdy nefinancujeme ve vysokém
školství obecně kvalitu, ale spíše kvantitu.
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
nicméně dle mého to bylo a je fascinující
téma. A obecně metodologii, tedy „přemýšlení o tom, jak přemýšlíme“, považuji
za jednu z nejzábavnějších disciplín vůbec.
Jaká byla Vaše první reakce, když jste se
dozvěděl, že byste se mohl stát členem
bankovní rady České národní banky?
Potěšení a trochu i vnitřní dilema, jestli
další práce pro stát nebude příliš velkým
kompromisem s mým vnitřním ustrojením.
Ale protože nezávislou centrální banku,
která nepodléhá rozhodnutím vlády a není
„tiskařským lisem“ ministerstva financí,
považuji za akceptovatelný model i pro
ekonomického liberála (říkáme tomu second-best řešení emise peněz), tak jsem
tu nabídku rád přijal. Koneckonců pro lidi,
které zajímá teoreticky fenomén peněz
a role peněz v ekonomice, nemá centrální
banka na trhu práce příliš konkurenci.
5
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Rozhovor Mojmír Hampl
Interview
Od roku 2008 působíte ve funkci víceguvernéra ČNB. Za jakou oblast v ČNB
zodpovídáte?
Od počátku mám na starosti správu majetku a IT. Pak jsem měl po určitou dobu
dohled nad měnovou politikou a nyní zase
nad financemi a účetnictvím.
Jaký je převažující charakter Vaší práce?
Manažerský, reprezentační, analytický
nebo komunikační? Musíte hodně cestovat?
Vše, co říkáte, určitě platí. Kromě toho je
občas potřeba také vyjednávacích schopností či diplomacie. Tu já ale moc neumím.
Cestovních povinností je dost, zejména
v rámci EU, kde opravdu hodně významných věcí v oblasti finančních trhů běží už
úplně mimo národní kontext a probíhá jen
na panevropské úrovni.
Bankovní rada ČNB
ČNB zaměstnává okolo 1500 zaměstnanců. I přesto, že v roce 2011 odešlo
v rámci reorganizace 70 pracovníků,
je možné se ucházet o práci v České národní bance? A jakým způsobem?
Zaměstnanců máme již méně, jen zhruba 1400. Průběžně zeštíhlujeme. A máte
pravdu, že i když jsme na trhu žádaný
zaměstnavatel, tak opravdu zástupy absolventů nepřijímáme. Nicméně zájemci
o práci v ČNB mohou průběžně sledovat
naši webovou stránku, kde se občas objevují aktuální volné pozice nebo i jen tak nabídnout svůj životopis naší sekci lidských
zdrojů. Třeba se zrovna potká nabídka
s poptávkou.
Jaké vlastnosti a kompetence nejčastěji
u nově přijímaných pracovníků do ČNB
hledáte?
Jako většina zaměstnavatelů, stojí i centrální banka o lidi pracovité, zapálené, loajální a spolehlivé.
Mojmír Hampl vysvětluje příčiny hospodářské krize
Na střeše slovenské centrální banky s guvernéry a viceguvernéry z Maďarska, Slovenska a Rakouska
(Bratislava 2011)
6
Je řešením současných problémů eura
a eurozóny uvažovaná federalizace evropských rozpočtů?
Krátkodobě by to jistě trhy, tedy věřitelé,
přivítali. Znamenalo by to, že za horšími
dlužníky stojí ti lepší a silnější, kteří na sebe
vezmou kus břemene špatných dluhů. Ale
nevěřím, že i kdyby se vytvořil z EU jeden
federální, či dokonce unitární stát, tak
že by jako celek nutně musel hospodařit
lépe, než dnes v průměru hospodaří jednotlivé členské země EU. Může to přece
skončit jako „Belgie krát 27“. A to navíc
vůbec žádní voliči v žádné zemi EU nedali
najevo, že by si z EU jeden stát přáli mít.
A pochybuji, že kdy dají.
A jak vůbec vidíte rok 2012? Bude dříve
konec světa nebo konec eurozóny?
Konec světa nebude, to by bylo příliš snadné řešení všech problémů, které máme.
Že by jako někdo „vypnul svět ze zásuvky“
a hotovo? Ne, ne, problémy budeme muset
řešit. Pro někoho je to dobrá, pro někoho
špatná zpráva.
TOP 5
TOP Koncert: Tosca režírovaná
Vladimírem Morávkem v Národním
v Praze – to se opravdu nedá zapomenout. A věru ne jen proto, že tam zní má
nejoblíbenější árie E lucevan le stelle.
Interview
TOP Skupina: Hradišťan, jestli lze
brát jako „skupinu“. Kdysi závislost na
Pink Floyd, teď už ale dlouho abstinuji.
TOP CD: Jarek Nohavica – Divné
století. A rád na CD poslouchám i mluvené slovo, takže Shawův Pygmalion
s milovaným Milošem Kopeckým v režii
Františka Štěpánka.
Rozhovor Mojmír Hampl
Projekt eura asi nebyl špatnou myšlenkou, ale kde „soudruzi z NDR udělali
chybu“?
To Vás zklamu. Já myslím, že to zas tak
brilantní myšlenka nebyla. Dobré jsou koncepty, u nichž si umíme představit jejich
fungování i ve špatných časech, ne jen
v těch dobrých. Euro je na mě moc politiky
a ideologie a málo ekonomie, kupeckých
počtů a realismu. Připouštím navíc, že jako
stoupenec volně plovoucích měn a tržních
„trestů“ za špatnou hospodářskou politiku vnímám výnosy měnových unií obecně
jako nižší a náklady jako vyšší než jiní ekonomové.
Je jisté, že o osudu eura rozhodne
Německo. V časopise Forbes (11/2011)
jste uvedl, že „sázíte spíše na to, že
Němci nakonec obětují spíše měnu než
integraci, což bude mít zásadní dopady
na hospodářské poměry i v zemích, které eurem neplatí“. Předpokládám, že tím
myslíte i Česko. Jaké dopady tedy očekáváte?
Především to, že vedle sebe nebudeme mít
jako nejbližší partnerskou měnu celoevropskou marku, kterou euro mělo být, ale
měnu méně kvalitní. Cesta k ní bude určitě
nějakou dobu trvat, ale dle mého již začala.
Myslím, že to může i velmi zásadně ovlivnit
celou debatu o smysluplnosti našeho vstupu do eurozóny.
Děkuji za rozhovor
Vojtěch Spáčil
TOP Kniha: Jistě, pane ministře/
premiére – všechny díly. Kniha
je samozřejmě senzačnější než seriál.
Povídky Woodyho Allena – ty jsou
za hranicemi geniality. A z vážných kusů
Against Method od Paula Feyerabenda, skoro na každé stránce tam
najdete nový vesmír.
TOP Film: Utrpení mladého Boháčka, Svatba jako řemen, Světáci
a naprosto každý opus, který vytvořili
pánové Svěrák a Smoljak. Bez rizika
zevšednění lze vidět stále znovu.
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
O Euru
Zaplněný sál C343 sleduje přednášku
7
Přání do Nového roku
Vážení kolegové, milí studenti a příznivci fakulty,
přeji Vám vše nejlepší do nového roku 2012, mnoho energie a úspěchů
v profesním, studijním a osobním životě a také příjemné chvíle nad stránkami
fakultního časopisu.
Diář
Events
Ať je pro Vás Sokolská 33 i nadále dobrou adresou.
Prezident bez iluzí
Dana Dluhošová
děkanka EkF
7. 12. 2011 navštívil EkF prezident ČR Václav Klaus. Jak
připomenula v úvodním slovu paní děkanka, nejednalo se
zdaleka o první přednášku profesora Klause na fakultě. I on
sám vzpomínal na svoje předchozí přednášky v aule C 343. Pan
prezident tentokrát přijel představit svou novou knihu Evropská
integrace bez iluzí. Prezident je profesorem v oboru Finance
a doktorem Honoris causa na VŠB-TU Ostrava.
O čestném doktorátu
„Já už jsem se polekal, že paní děkanka zapomene, že jsem
čestným doktorem na VŠB-TUO. A ona to naštěstí nakonec
řekla. Mám asi padesát čestných doktorátů z celého světa,
ale toho domácího si velmi vážím. Je snadnější získat čestný
doktorát v Guatemale, Argentině a Indii, ale doma nebývá
člověk prorokem.“
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
O přínosu EU
„Žádný evidentní přínos z teritoriální integrace neplyne.
Neexistuje žádná ekonomická zákonitost, která by říkala,
že větší znamená lepší. V historii existovaly obrovské říše, které
se nakonec ukázaly nezvládnutelné.“
8
O vizi EU
„Slepá ulička má jedinou možnou cestu a tou je cesta zpátky.
To není tunel, kde na konci může blikat nějaké světýlko.
To není cesta, která, když ještě dlouho a trpělivě budete vydávat
energii, přinese splnění cíle.“
Budoucnost EU
„Jak to vše dopadne? Předem říkám, že to dopadne jinak, než
si přeji. Jak si myslím, že Evropa postoupí od unie měnové
k fiskální. Myslím, že už bylo nainvestováno tolik politického
kapitálu, že se nebude chtít nikomu vracet. Náklady tohoto
přechodu budou nesrovnatelně vyšší než náklady na jakoukoliv
cestu zpátky.“
Přehled roku 2011
Přehled
roku 2011
Zahraniční styky
294 výměnných pobytů
Absolventi
1811 absolventů
přijelo
28
10
82
24
EkF
ERASMUS pedagogové
ERASMUS adm. pracovníci
ERASMUS studenti
Jiné smlouvy studenti
vyjelo
49
9
74
18
0
Doc.
3
z toho 17 řádně studuje v bakalářském programu Finance
Ph.D.
15
287 výměnných pobytů v roce 2010
Events
Prof.
MBA
32
Ing.
889
Bc.
872
Přehled roku 2011
193 výměnných pobytů v roce 2009
Publikace
4 čísla Sokolské 33
How do they study?
MAGISTERSKÉ
STUDIUM
1729 absolventů v roce 2010
15. 7.
NOVÁ PRAVIDLA STUDIJNÍHO PROVOZU
1917 absolventů v roce 2009
4 čísla Ekonomické revue – CEREI
Řešené projekty
The credit market forming of
selected European countries:
Analysis using panel
regression
Tomáš Heryán
An optimum currency area
Future skills
needsfor
in EU
skills
index
theand
EU10
countries
transferability in 2020: sector
Veronika Hedija
meta-analysis
Future skills needs in EU and skills
transferability in 2020: sector
meta-analysis
Jiří Balcar
68 projektů
Jiří Balcar
Selected Central European countries’
foreign trade development
Ondřej Škubna, Luboš Smutka, Michal
Steininger, Mansoor Maitah
U.S. labor
market
policy
Selected Central
European
countries’
in development
the context of welfare state
foreign trade
development
during
the New
Ondřej Škubna,
Luboš Smutka,
Michal
Steininger, Frontier
Mansoor Maitah
and Great Society
The analysis of the influence of
selected factors on website traffic
Martina Hoďáková, Zuzana Neméthová
Zdenka
The analysis
of theJohnson
influence of
selected factors on website traffic
Martina Hoďáková,
Zuzana Neméthová
About effectiveness
Measures of external trade policy and
the rate of economic openness in the
countries of the Visegrad group
Lenka Fojtíková
Opatření zahraničně
obchodní
politiky
measuring
of defined
objects
a otevřenost
ekonomiky v zemích
(components)
of the company
Visegrádské skupiny
Juraj Kubiš
Lenka Fojtíková
NEW BOOKS REVIEW
Fred Kofman – Vědomý business.
Integrita, úspěch a štěstí
Jindra Peterková
RECENZE KNIH
documents and their archiving
Fred Kofman
– Vědomý
business.
Milena
Tvrdíková
Integrita, úspěch a štěstí
Jindra Peterková
Controlled work with digital
NEW BOOKS REVIEW
Economic growth, competitiveness
and quality of life
Tomáš Verner
Ekonomický růst,
Multi-horizon portfolio
konkurenceschopnost a kvalita života
insurance model
Tomáš Verner
František Štulajter
Program budgeting and benchmarking –
innovative
management
instruments
in the
Formování
úvěrových
trhů
practice
of self-governments
in Slovakia
vybraných
zemí Evropské
unie: Analýza užitím panelové
Lenka Mindová
regrese
Tomáš Heryán
Cost efficiency
of selected transport
companies of the Czech Republic –
an application
of data
envelopment analysis
Index OCA
– aplikace
na země EU10
Viera Roháčová
Veronika Hedija
Evaluation of the Czech Republic
regions`
competitiveness
in the
context
Politika
zaměstnanosti
USA
of the Lisbon
strategy
v kontextu
rozvoje sociálního
státu v době New Frontier
Lukáš Melecký,
a Great
Society
Michaela
Staníčková
Zdenka Johnson
Testing of models utilized for VaR
estimation
O meraní efektívnosti
definovaných objektov
Aleš Kresta
(zložiek) firmy
Accounting
and economic concept
Juraj Kubiš
of income
David Procházka
Řízená práce s digitálními
dokumenty a jejich archivace
Development
of cyclically adjusted fiscal
Milena Tvrdíková
balance in the Czech Republic after its
entering
into theKNIH
EU
RECENZE
Zuzana Machová
Inovatívne nástroje riadenia v praxi
The impact of association
slovenských samospráv: programové
measures within the portfolio
rozpočtovanie a benchmarking
dimensionality reduction
Lenka Mindová problem
Sergio Ortobelli, Tomáš Tichý
Nákladová efektívnosť vybraných
dopravných podnikov Českej
Employee turnover and
republiky – aplikácia obalovej
maintaining knowledge
analýzy dát
continuity in large and small
Viera Roháčováorganisations
Lucie Linhartová, Hana Urbancová
Hodnocení konkurenceschopnosti
regionů České republiky v kontextu
An analysis of students’
Lisabonské strategie
decision-making process
Lukáš Melecký, in case of exchange
Michaela Staníčková
programmes
Lucie Sobková
Testování vybraných modelů odhadu
hodnoty VaR
Aleš Kresta
10 projektů Grantové agentury ČR (z toho 1 zahraniční projekt EUROCORES)
16 projektů Studentské grantové soutěže VŠB-TU Ostrava
1 projekt 7. rámcového programu EU
13 projektů rozvojových programů MŠMT (z toho 11 dílčích projektů)
15 projektů Fondu rozvoje vysokých škol
7 projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1 projekt FM/EHP Norska (Fond pro podporu výzkumu)
1 projekt Národní fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví
1 projekt účelová dotace na náklady spojené s konáním konference (Moravskoslezský kraj)
ISSN 1212-3951
VOLUME XIV
NUMBER 1
YEAR 2011
ISSN 1212-3951
ISSN 1212-3951
ROČNÍKVOLUME
XIV
ČÍSLO NUMBER
1
ROK
XIV
2 2011
YEAR 2011
ISSN 1212-3951
ISSN 1212-3951
The impact of association
measures within the portfolio
dimensionality reduction
problem
Sergio Ortobelli, Tomáš Tichý
Employee turnover and
maintaining knowledge
continuity in large and small
organisations
Lucie Linhartová, Hana Urbancová
An analysis of students’
decision-making process
in case of exchange
programmes
Lucie Sobková
RECENZE KNIH
Účetní a ekonomické pojetí zisku
David Procházka
Vývoj strukturálního salda státního
rozpočtu v České republice po vstupu
do EU
Zuzana Machová
NEW BOOKS REVIEW
RECENZE KNIH
ROČNÍKVOLUME
XIV
XIV
ČÍSLO NUMBER
2
ROK
3 2011
YEAR 2011
ISSN 1212-3951
ISSN 1212-3951
XIV
4 2011
YEAR 2011
ROČNÍKVOLUME
XIV
ČÍSLO NUMBER
3
ROK
ISSN 1212-3951
ROČNÍK XIV
ČÍSLO 4
ROK 2011
5 monografií
VÍCEÚROVŇOVÉ MODELOVÁNÍ
PODNIKOVÝCH PROCESŮ (SYSTÉM REA)
MAKROEKONOMETRICKÉ MODELOVÁNÍ ČESKÉ
EKONOMIKY A VYBRANÝCH EKONOMIK EU
Publikace se zaměřuje na modelování podnikových
hodnotových řetězců jako na alternativu všeobecně
známých postupů používaných v procesním modelování. Jako základ je použita známá metodologie REA
navržená McCarthym a Geertsem. Je navrženo rozšíření klasické ontologie REA spočívající v dynamizaci
jednotlivých modelů. S použitím rozšířené metodologie REA je poté představen katalog modelů hlavních
podnikových činností a jejich dynamizace. Tento katalog může být používán pro přípravu odpovídajících
softwarových nástrojů procesního modelování a optimalizace.
Publikace je určena výzkumným a vývojovým pracovníkům v oblasti podnikového řízení, pedagogům
vysokých škol a vývojářům programového vybavení
z oblasti podnikových informačních systémů.
Jana Hančlová
Ivana Kubicová
Vydává
Martin Macháček
VYSOKÁ
ŠKOLA BÁŇSKÁ
Aleš
Melecký
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Lukáš
Melecký
EKONOMICKÁ FAKULTA
Martin Melecký
Sokolská třída 33
Jan Nevima
701 21 Ostrava 1
Jaroslav
Ramík
tel.: +420
597 322 421
e-mail: [email protected]
ISBN 978-80-248-2334-8
Jako partneři jsme spolupracovali na projektech:
· 1 projekt Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
· 2 projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
SERIES
ON ADVANCED
ECONOMIC
ISSUES
SLUŽBY V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU V EU
KOMPARACE ČESKÉ REPUBLIKY A NĚMECKA
Předkládaná publikace shrnuje srozumitelnou formou základní informace o problematice služeb v obecném hospodářském zájmu. Zabývá
se službami a jejich postavením na trhu EU, významem služeb v obecném zájmu, seznamuje čtenáře s problematikou organizace a poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu v Evropě, s přihlédnutím
k národním specifikům členských zemí. Druhá část publikace se zaměřuje na komparaci jednotlivých odvětví služeb v obecném hospodářském zájmu v České republice a Německu, konkrétně odvětví dopravy
(vnitrozemská vodní, železniční, silniční nákladní, letecká doprava,
regionální a místní přeprava osob), vodního hospodářství, odpadového hospodářství, energetiky (plynárenství, elektrárenství, teplárenství),
poštovních služeb a telekomunikací.
SLUŽBY V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU V EU
KOMPARACE ČESKÉ REPUBLIKY A NĚMECKA
SERIES
ON ADVANCED
SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH
Monografie prezentuje výsledky řešení výzkumného úkolu
WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji České
republiky, řešeného v letech 2007–2010 v rámci výzkumného
programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
APLIKACE PŘI OCENĚNÍ JEDNODUCHÝCH OPCÍ
REGIONÁLNÍ DISPARITY
Publikace je zaměřena na simulační metodu Monte Carlo a její aplikaci
při odhadu ceny jednoduchých opcí v rámci rizikově neutrálního
VÍCEÚROVŇOVÉ
MODELOVÁNÍ
WD
– výzkum pro potřeby řešení regionálních
disparit.
PODNIKOVÝCH PROCESŮ (SYSTÉM REA)
Monografie zahrnuje vedle teorie a metodologie disparit
také jejich klasifikaci, zásady sledování a hodnocení, integraci informací o disparitách a metody jejich souhrnného
hodnocení cestou integrovaných indikátorů a modelových
regionů. Navržený systém sledování a hodnocení regionálních disparit v České republice a metody jejich výpočtu jsou
ověřeny řadou příkladů, které prokazují jejich praktickou
využitelnost. Relativně autonomní část pak tvoří problematika pojetí a přístupu k regionálním disparitám v Evropské
unii a komparace vývoje disparit v zemích Visegrádské čtyřky a v Rakousku.
Monografie je proto určena nejen teoretikům, akademickým
pracovištím a studentům vysokých škol studujících regionální ekonomii, ale také široké odborné veřejnosti, zejména
pracovníkům ústředních správních úřadů a krajských úřadů
zabývajících se regionální politikou, resp. regionálním rozvojem i odborným pracovníkům měst, majících odborné
útvary nebo specializované pracovníky zabývající se regionální problematikou.
Vydává
Pavel
Hrubý
Miroslav Hučka
František Huňka
Sokolská
33
Joseftřída
Kašík
701 21 Ostrava 1
tel.: +420 597 322
421
Dominik
Vymětal
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
EKONOMICKÁ FAKULTA
SERIES
ON ADVANCED
ECONOMIC
ISSUES
SERIES
ON ADVANCED
ECONOMIC
ISSUES
REGIONÁLNÍ DISPARITY ECONOMIC
ISSUES
DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ,
JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ
DISPARITY
V REGIONÁLNÍM
ROZVOJI
ZEMĚ,
přístupu za předpokladu,
že podkladový proces
opce sleduje
různé
JEJICH
POJETÍ, IDENTIFIKACE
A HODNOCENÍ
typy stochastických
procesů z obecné množiny
Lévyho modelů –
SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH
APLIKACE PŘI OCENĚNÍ JEDNODUCHÝCH OPCÍ
tedy při zohlednění případné šikmosti a dodatečné špičatosti
pravděpodobnostního rozdělení výnosů.
Alois Kutscherauer a kol.
SERIES
ON ADVANCED
ECONOMIC
ISSUES
MAKROEKONOMETRICKÉ MODELOVÁNÍ ČESKÉ
EKONOMIKY A VYBRANÝCH EKONOMIK EU
Účelem publikace je poskytnou jak teoretické základy pro aplikaci
metody Monte Carlo, tak srovnat úspěšnost jednotlivých metod jejího
zefektivnění při implementaci v programu Mathematica. Kniha tak
může sloužit jako doplňující studijní materiál pro všechny zájemce
o hlubší poznání problematiky oceňování finančních aktiv a finančního
modelování.
Text publikace vznikl v rámci řešení projektu GAČR (Grantová Agentura
České Republiky) pod číslem 402/08/1237 a taktéž za podpory VŠB-TU
Ostrava v rámci projektu SGS SP/20104.
Vydává
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
EKONOMICKÁ FAKULTA
Alois Kutscherauer
a kolektiv
e-mail: [email protected]
Sokolská třída 33
701 21 Ostrava 1
tel.: +420 597 322 421
e-mail: [email protected]
ISBN 978-80-248-2335-5
ISBN 978-80-248-2352-2
Tomáš Tichý
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
2 čísla ECON
REGIONÁLNÍ DISPARITY
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Multi-horizon portfolio
insurance model
František Štulajter
Text je určen především vysokoškolským studentům magisterského či
doktorského stupně, zejména pro obory zabývající se veřejnou ekonomikou a správou. Může být i cenným informativním zdrojem pro zájemce z řad široké veřejnosti, odborníků pracujících v odvětvích služeb
v obecném hospodářském zájmu, či pracovníků všech úrovní veřejné
správy.
Publikace byla zpracována v rámci projektu Studentské grantové soutěže Ekonomické fakulty VŠB-TUO SP/2010170 „Komparace vývoje služeb v obecném hospodářském zájmu v České republice a Německu“.
61 projektů v roce 2010
Vydává
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
EKONOMICKÁ FAKULTA
Sokolská třída 33
701 21 Ostrava 1
tel.: +420 597 322 421
e-mail: [email protected]
Hana Doleželová
Dušan Halásek
ISBN 978-80-248-2371-3
49 projektů v roce 2009
9
Mezinárodní vědecké konference
Diář
Events
Finanční řízení podniků a finančních institucí
Katedra financí EkF VŠB-TU Ostrava
upořádala ve dnech 6.–7. září 2011
VIII. ročník mezinárodní vědecké konference „Finanční řízení podniků a finančních institucí“, která je organizována
v pravidelných dvouletých cyklech. Konference byla zahájena úvodním slovem
děkanky Ekonomické fakulty prof. Dr.
Ing. Dany Dluhošové. V rámci plenárního
jednání vystoupil prof. Ing. Petr Musílek,
Ph.D., z VŠE Praha s příspěvkem zaměřeným na problematiku výkonnosti penzijních fondů a dále prof. Dr. Ing. Zdeněk
Zmeškal s příspěvkem věnovaným vývoji
ratingových modelů. Následně probíhala
paralelní jednání v sekcích zaměřených
zejména na oblasti finančního řízení
podniků, daňové a účetní problematiky,
bankovnictví, peněžních a kapitálových
trhů, pojišťovnictví, ale také obecné
ekonomie. Konference se zúčastnilo
celkem 69 účastníků jak z tuzemských
a zahraničních univerzit, tak také zástupci podnikové sféry i finančních institucí.
Se všemi příspěvky je možno se detailně
seznámit na webových stránkách katedry financí v sekci Konference na adrese
www.ekf.vsb.cz.
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Workshop SGS EkF 11
10
Hospodářská politika v zemích EU
Katedra národohospodářská EkF VŠBTU Ostrava ve spolupráci s katedrou
ekonomie
Obchodně-podnikatelské
fakulty v Karviné – Slezské univerzity
v Opavě uspořádala ve dnech 7.–9. září
2011 již IX. ročník mezinárodní vědecké
konference pod názvem „Hospodářská
politika v zemích EU“. Letošního ročníku
se zúčastnil rekordní počet 82 aktivně
vystupujících účastníků z České republiky, Slovenska, Polska a Dánska. Pozvání
na plenární zasedání přijali čtyři významní
odborníci: prof. Ing. Alena Zemplínerová,
CSc. – vědecká pracovnice Národohospodářského ústavu AV ČR, Ing. Mariola
Pytliková, Ph.D. – Assistant Professor –
Department of Economics, Aarhus
University, doc. Ing. Lubomír Lízal,
Ph.D. – člen bankovní rady ČNB a Ing.
Petr Dufek – ředitel makroekonomických analýz ČSOB. Jednání dále probíhala ve čtyřech tematických sekcích:
Měnová politika, integrace a finanční
trhy, Trh práce a politika zaměstnanosti,
Fiskální a daňová politika a Obecné problémy hospodářské politiky.
Smyslem workshopu SGS EkF 11, který se konal 29. 9.
2011, je vzájemné seznámení akademické obce s řešenými
projekty Studentské grantové soutěže (SGS), jejímž cílem
je zapojení studentů doktorských a magisterských studií
do výzkumných aktivit EkF VŠB-TU Ostrava. Na workshopu
bylo představeno 15 z 16 řešených projektů na fakultě.
Každý tým charakterizoval projekt, představil složení týmu
a dosavadní publikační výstupy a demonstroval jeden konkrétní
výstup projektu. Všechna vystoupení jsou uložena v systému
Merlingo. I když se vždy dá mnohé zlepšovat (například exaktní
popis aplikované metodiky), projevil se letos pozitivní posun.
Příspěvky měly jasně stanovený cíl, byly lépe strukturovány
a lépe byly prezentovány výsledky a závěry. Celá akce určitě
přispívá k lepší informovanosti o řešených tématech na fakultě,
překonává se i určitá izolovanost činnosti doktorandů různých
oborů.
Veřejná ekonomika a správa 2011
Ve dnech 6.–8. září 2011 se uskutečnil
IX. ročník mezinárodní vědecké konference „Veřejná ekonomika a správa
2011“, kterou uspořádala katedra veřejné ekonomiky EkF VŠB-TU Ostrava.
Konference se účastnilo 71 účastníků,
z toho 22 ze zahraničí (Slovenská republika, Itálie, Polsko, Ukrajina). V prvních
dnech konference proběhlo plenární zasedání a následně jednání v odborných
sekcích, které byly tematicky zaměřeny
na problematiku veřejné správy, sociální politiku, veřejné finance a veřejný
sektor. Poté proběhlo zasedání členů
Asociace veřejné ekonomie. Společenský program konference zahrnoval návštěvu divadelního představení „Z deniku
Ostravaka“ v Divadle loutek Ostrava, odbornou exkurzi do Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského
kraje, návštěvu Kostela Ducha svatého
v Ostravě-Zábřehu a Městského obvodu
Ostrava-Michálkovice.
Poté byl věnován prostor individuálním konzultacím studijních
oborů, v rámci nichž zástupci jednotlivých kateder prezentovali
nabídku předmětů, profily oborů či možnosti uplatnění
absolventů. Uchazeči měli také možnost získat informace
od zástupců Centra pro studenty se specifickými nároky
Slunečnice, zúčastnit se soutěží SK AS nebo si na chodbách
fakulty zakoupit suvenýr.
Diář
První prosincovou sobotu se na půdě EkF VŠB-TU Ostrava
konal již tradiční Den otevřených dveří pro všechny zájemce
o studium. Děkanka EkF prof. Dluhošová uvítala v prostorách
auly C 343 jak studenty středních škol, tak jejich rodiče
a seznámila přítomné s nabídkou studijních programů a oborů,
se studiem na detašovaných pracovištích, ale také s uplatněním
absolventů v praxi. V rámci oficiální části vystoupila také
proděkanka pro prezenční studium doc. Kauerová, která
se věnovala podmínkám a termínům přijímacího řízení. Prostor
k prezentaci využili také nově zvoleni zástupci Studentské
komory AS EkF (SK AS). Zájemci o studium měli možnost
vyslechnout si rovněž informace zástupce ze společnosti SCIO,
která organizuje testy pro přijímací řízení.
Events
Den otevřených dveří
13. 12. 2011 se konal již počtvrté tradiční vánoční punč,
na kterém se setkali v příjemném prostředí klubu Parník
pedagogové a zaměstnanci Ekonomické fakulty. Paní děkanka
EkF prof. Dluhošová poděkovala všem pracovníkům za práci
v roce 2011 a popřála mnoho úspěchů v roce nastávajícím. Na
punči rovněž vystoupil pěvecký sbor při EkF VŠB-TU Ostrava
Chorus.
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Vánoční punč děkanky
11
Euro na Sokolské
INTERNATIONAL
WEEK
2011
October 10–14, 2011
Na International Week přijelo 35 zahraničních hostů, z toho 25 vyučujících
ze 13 evropských zemí, což představovalo
dvojnásobně větší počet účastníků oproti
prvnímu ročníku.
Návrh grafiky pro 2nd International Week
VŠB – Technical University of Ostrava,
Faculty of Economics,
International Office
would like to invite you to
INTERNATIONAL
WEEK
2011
IN T ER N AT IO N AL
W EEK
2011
October 10–14, 2011
More information is available at:
http://www.ekf.vsb.cz/en/
экономики
recht
pubbliche relazioni
marrkkino
markk
m
kinoint
ointi
o
inti
διαχχείρ
ρθςςθ
as
zzarządzanie
i pro
ojektem
kt
rec
curs
sos h
hum
manos
n s
commerce
fina
Základní návrh loga akce International
Week vychází ze zkratky IW. Stylizovaná
písmena IW jsou ve všech korporátních
barvách Ekonomické fakulty. Záměrem
bylo do celého konceptu vizuální identity
IW vnést více barevnosti, symbolizující rozmanitost kultur, názorů, přístupů a přitom
se držet pravidel jednotného vizuálního
stylu EkF. Navrhovaný koncept ztvárňuje
prolínání a setkávání různých elementů
a vývoj. Součástí kompozice jsou ekonomické pojmy v jazycích, odkud pocházeli
jednotliví účastníci.
ač
ču
uno
ov
vodst o
12
projektu studentům a simulace podmínek
podobných těm, které studenti zažívají při
zahraničních stážích v rámci programu
ERASMUS. Ostatně zvýšení zájmu o účast
ve výměnných programech ERASMUS
bylo dalším záměrem International Weeku.
Vyučující totiž kromě vlastní výuky využili
příležitost k prezentaci univerzit a oslovení
studentů.
lo
ojis
j tik
k
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Ve dnech 10. 10.–14. 10. 2011 se konal
na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava
již v pořadí druhý International Week. Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnout
studentům možnost absolvovat přednášku
nebo cvičení na odborné téma v cizím jazyce a ověřit si tak jazykovou kompetenci.
Výhodou soustředění výuky do jednoho
týdne je možnost intenzivnější komunikace
kom
mm
mmun
nika
nika
asjo
on
on
Euro na Sokolské
Events
Poland and Ukraine will host Euro 2012 in football. We thought why we could not organize Euro in Ostrava this year? We have competitive team, combining both long-term
experience and young spirit. We have stadiums with sufficient capacity, the infrastructure
providing pleasant settlement and organizers who are capable to manage such event.
And finally we have supporters who are looking forward to get insights from multicultural
environment and be involved in the game. So open whistle can be blown...
business adm
ministration
onderzo
d
ek
k
Sokolská třída 33
701 21 Ostrava 1
www.ekf.vsb.cz
www.sokolska33.cz
10
Pondělí
Pondelok
Monday
Montag
Říjen
Október
October
Oktober
Euro na Sokolské
11
Úterý
Utorok
Tuesday
Dienstag
Events
International week byl slavnostně zahájen
za účasti rektora prof. Vondráka a prorektorů prof. Noskieviče, prof. Gottvalda a prof.
Strnadela a zástupců útvaru Mezinárodních
vztahů. Následný raut přispěl k navození
příjemné atmosféry. Odpoledne byli účastníci IW přijati na Nové radnici náměstkem
primátora Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D.,
prohlédli si vnitřní prostory a až na výjimky trpící strachem z výšek se podívali na
Ostravu z ptačí perspektivy. Poté absolvovali prohlídku města s průvodcem.
Říjen
Október
October
Oktober
S našimi hosty jsme strávili večer ve francouzském stylu na Stodolní. V příjemné
a uvolněné atmosféře plné sýrů, palačinek
a růžového vína nás potěšilo poděkování
od obou neformálních mluvčích skupiny zahraničních pedagogů Stefaana Rhyssena
a Adama Draba.
rů
oordináto
k
Workshop
Dr. Stefaan van Rhyssen při semináři
Social Networks and Conversation
Management
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Intenzivnějším zájemcům o výjezd na zahraniční univerzity byl věnován International
Day, v jehož rámci byly jednotlivé univerzity představovány nejen zahraničními pedagogy, ale i českými studenty, kteří na
uvedených univerzitách výměnný program
již absolvovali. Velkou pozornost studenti věnovali prezentaci Dr. Johna Anchora
z partnerské univerzity z Huddersfieldu
(Velká Británie), se kterou má fakulta uzavřenu smlouvu o dvojím diplomu (double
degree).
šel v sále kina
Dr. Marek Kulesza předná
of Economics
Vesmír na téma Sources
13
Euro na Sokolské
Events
12
Středa
Streda
Wednesday
Mittwoch
Říjen
Október
October
Oktober
Řada kateder Ekonomické fakulty využila přítomnosti zahraničních pedagogů k neformálním setkáním a diskusím
o možnostech spolupráce v publikační
i vědeckovýzkumné činnosti. International
Weeku se rovněž zúčastnilo deset pracovníků oddělení zahraničních styků, kteří si
v rámci workshopu vyměňovali zkušenosti
s organizací výměnných pobytů a diskutovali o možnosti zvýšení přitažlivosti jednotlivých univerzitních destinací. Odpoledne
účastníci navštívili skanzen v Rožnově pod
Radhoštěm.
13
Čtvrtek
Štvrtok
Thursday
Donnerstag
ské University
Dr. John Ancor z partner
na téma Political
Huddersfield přednášel
Risk Assessment
Doc. Soňa
Hurná si získala
pozornost studentů
seminářem na
téma Intercultural
Marketing
Approaches
Říjen
Október
October
Oktober
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Maratón přednášek a seminářů byl zakončen návštěvou premiéry opery Bohéma
v Národním divadle moravskoslezském.
Z reakcí zahraničních návštěvníků bylo
zřejmé, že se nám podařilo ukázat Ostravu
i jako kulturní město. O spokojenosti
účastníků svědčí jejich příslib zúčastnit se
i třetího ročníku International Weeku na
podzim roku 2012.
14
al
z Německa zauj
Prof. Ralf Brickau
škou na téma studenty předná
t
Managing Trus
overy
Disaster Rec
ugh
ro
th
n
Desig
Systems
byl
Engineering
e
název seminář
německého
erta
profesora Rob
Rankla
Marketing Communication byl tématem
přednášky Ing. Evy Hvizdové
Euro Squad for the 2nd International week
Teachers:
Jeppe Juul Petersen
Patrick Gilormini
Robert Rankl
Ralf Brickau
Olaf Flak
University College
Gent
BELGIUM
Roskilde University
DENMARK
ESDES Université
Catholique de Lyon
FRANCE
European
Postgraduate
Studies
GERMANY
International School
of Management
Dortmund
GERMANY
The University of Economics in Katowice
POLAND
Adrian Pyszka
Grzegorz Glód
Adam Drab
Marek Kulesza
Monika Murzyn-Kupisz
The University of Economics in Katowice
POLAND
The University of Economics in Katowice
POLAND
Jan Dlugosz
University of Czestochova
POLAND
Jan Dlugosz
University of Czestochova
POLAND
Krakow University of Economics
POLAND
Krzysztof Gwośdż
Malgorzata Pańkowska
Marek Jochec
Nadezhda Shmeleva
Marina Sherstneva
Soňa Hurná
Jagiellonian
University in Krakow
POLAND
The University of Economics in Katowice
POLAND
ISCTE University
Lisabon
PORTUGAL
NUST, Moscow
RUSSIA
NUST, Moscow
RUSSIA
VŠMP ISM Slovakia
Prešov
SLOVAKIA
Eva Hvizdová
Jozef Polačko
Renáta Madzinová
Viera Mokrišová
Lidia Garcia Zambrano
Lucia Sáez Vegas
VŠMP ISM Slovakia
Prešov
SLOVAKIA
VŠMP ISM Slovakia
Prešov
SLOVAKIA
VŠMP ISM Slovakia
Prešov
SLOVAKIA
VŠMP ISM Slovakia
Prešov
SLOVAKIA
University of Basque
Country Bilbao
SPAIN
University of Basque Country
Bilbao
SPAIN
Coordinators:
Olena Dymchenko
Olena Panova
John Anchor
Gunther Vranken
Mari Keskinen
Kharkiv National
Academy of
Municipal Economy
UKRAINE
Kharkiv National
Academy of
Municipal Economy
UKRAINE
University of Huddersfield
UNITED KINGDOM
HEC Management
School – University
of Liege
BELGIUM
Saimaa University of Applied Sciences
FINLAND
Anna Stefanowska
Strzodka
Daria Majka- Sitko
Yury Kostuhin
Igor Ilichev
Dincer Kanbur
Nazli Tümen
Cracow University
of Technology
POLAND
NUST Moscow
RUSSIA
NUST Moscow
RUSSIA
University of Balikesir
TURKEY
University of Balikesir
TURKEY
Opole University of Technology
POLAND
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Jerzy Feliks
AGH Krakow
POLAND
Euro na Sokolské
Evenrs
Stefaan Van Ryssen
15
20. výročí – katedra marketingu a obchodu
Absolventské plesy
Exkurse
Historie absolventských plesů sahá
až do roku 1996, kdy se konal poprvé
na počest absolutoria prvních absolventů oboru Marketing a obchod. Koná se
v tradičním červnovém termínu po skončení státnic za účasti novopečených absolventů a pedagogů katedry.
Zahraniční stáže
Katedra se snaží alespoň jedenkrát
ročně zorganizovat návštěvu studentů
ve firmě nebo na výstavě s marketingovou tematikou. Studenti mají možnost
se seznámit nejen s výrobním procesem
a marketingovými aktivitami dané společnosti, ale hlavně si všimnout podnikové kultury.
4
9
21
5
6
6
19
7
7
15
10
MA.MA.MIA
12
Belgie (21)
Portugalsko (19)
Německo (15)
Finsko (12)
Slovinsko (10)
Španělsko (7)
Dánsko (7)
Irsko (6)
Nizozemí (6)
Švýcarsko (5)
Velká Británie (4)
ostatní země (9)
Od roku 1999 dosud vycestovalo
na zahraniční univerzity 121 studentů
oboru Marketing a obchod, což tvoří
25 % všech studentů EkF.
Galerie
První setkání absolventů a studentů
oboru a pedagogů katedry se uskutečnilo v září 2009 v Nové aule VŠBTUO v Ostravě-Porubě (130 účastníků)
a druhé v prosinci 2011 v hotelu Mamaison
Imperial (100 účastníků).
Den otevřených dveří
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
20. výročí – katedra marketingu a obchodu
Focus
Events
Katedra marketingu a obchodu působí na Ekonomické fakultě již od roku 1991
a jako první v ČR akreditovala v roce 1994 specializaci a v roce 1996 obor Marketing
a obchod. Za dobu existence oboru absolvovalo 2048 magistrů.
31. 3. 2011 | 9.00–12.30 | A 206
Katedra marketingu a obchodu pořádá Den otevřených dveří pro studenty prvního
ročníku bakalářského studia studijního programu Ekonomika a management.
Vše, co chcete vědět o oboru Marketing a obchod a nebojíte se zeptat.
Plakát na Den otevřených dveří
katedry 2011
Plakát pro absolventský
večírek 2011
Plakát pro absolventský
večírek 2010
Zpracoval: Vojtěch Spáčil
16
20. výročí – katedra regionální a environmentální ekonomiky
Katedra regionální a environmentální
ekonomiky působí na Ekonomické fakultě již od roku 1991 a za celou dobu
své existence vychovala řadu odborníků
a specialistů nejen v oblasti regionálního rozvoje. Katedra realizuje studium
v akreditovaném bakalářském a navazujícím magisterském oboru Regionální
rozvoj.
Součástí výuky není pouze nudné sezení
na přednáškách a cvičeních. V průběhu
studia se konají nejrůznější exkurze,
workshopy a terénní šetření, jejichž cílem je skloubení teorie s praxí. Například máte možnost se při studiu oboru
podívat do kláštera ve Fulneku, navštívit čističku odpadních vod, elektrárnu
na zpracování bioplynu a mnoho dalších
atraktivních lokalit. Pro některé z těchto
lokalit studenti našeho oboru připravují
projekty rozvoje místa a regionu. Mohou
také v průběhu studia pracovat jako
praktikanti v institucích spolupracujících
s katedrou.
Klub regionalistů
Zájemci o aktuální domácí i zahraniční regionální témata mohou zavítat
na Kluby regionalistů pořádané katedrou. Diskutovalo se již o špatném ovzduší
na Ostravsku, o marketingu ČR v jednom portugalském regionu, o lokalizaci
automobilového průmyslu v krakovském
regionu nebo o rozvoji států a regionů
USA. Přednášky českých i zahraničních
odborníků budou pokračovat i v roce
2012. První Klub se bude zabývat výsledky sčítání lidu.
20. výročí – katedra regionální a environmentální ekonomiky
Events
Praxe
VV
SERIES
ON ADVANCED
ECONOMIC
ISSUES
REGIONÁLNÍ DISPARITY
DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ,
JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ
Monografie prezentuje výsledky řešení výzkumného úkolu
WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji České
republiky, řešeného v letech 2007–2010 v rámci výzkumného
programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
WD – výzkum pro potřeby řešení regionálních disparit.
Monografie je proto určena nejen teoretikům, akademickým
pracovištím a studentům vysokých škol studujících regionální ekonomii, ale také široké odborné veřejnosti, zejména
pracovníkům ústředních správních úřadů a krajských úřadů
zabývajících se regionální politikou, resp. regionálním rozvojem i odborným pracovníkům měst, majících odborné
útvary nebo specializované pracovníky zabývající se regionální problematikou.
REGIONÁLNÍ DISPARITY
DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ,
JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ
Alois Kutscherauer a kol.
Monografie zahrnuje vedle teorie a metodologie disparit
také jejich klasifikaci, zásady sledování a hodnocení, integraci informací o disparitách a metody jejich souhrnného
hodnocení cestou integrovaných indikátorů a modelových
regionů. Navržený systém sledování a hodnocení regionálních disparit v České republice a metody jejich výpočtu jsou
ověřeny řadou příkladů, které prokazují jejich praktickou
využitelnost. Relativně autonomní část pak tvoří problematika pojetí a přístupu k regionálním disparitám v Evropské
unii a komparace vývoje disparit v zemích Visegrádské čtyřky a v Rakousku.
REGIONÁLNÍ DISPARITY
Od roku 2004 byly členy katedry realizovány dvě
desítky výzkumných projektů, jejichž řešení mělo
vliv na publikační činnost. Za všechny můžeme
uvést knihu „Learning Regions in Theory and Practice“, do které přispěla řada významných regionalistů z celé Evropy. Další publikací je „Developments
in Minor Cities: Institutions Matter“, editovaná
J. J. Petersenem z Kodaně. Významnou publikací
je i monografie “Regionální disparity“, která byla
oceněna cenou děkanky EkF v rámci nejlepších
publikací za roky 2008–2010.
Alois Kutscherauer
a kolektiv
Můžete navštívit webové stránky katedry
a nový web studentů oboru Regionální
rozvoj (www.regionalistiostrava.cz), kde
se dozvíte více informací. Jsou zde také
rozhovory s absolventy, novinky z fakulty, regionu nebo z celého světa. Studenti
oboru se mezi sebou nesetkávají pouze
při výuce, ale jsou také aktivní v rámci
své skupiny na Facebooku nazývané
Regionální rozvoj.
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Web
Zpracovali: Milan Cabala, Veronika Pospíšilová
17
Events
20. výročí – katedra práva
Katedra práva působí na Ekonomické fakultě již od roku 1991 a za celou
dobu své existence přispěla k budování
právního vědomí u všech absolventů
EkF. Katedra rovněž garantuje studium
v akreditovaném bakalářském a navazujícím magisterském oboru Ekonomika
a právo v podnikání. Jedná se o ojedinělý obor, v němž kombinace studia
dvou disciplín odpovídá preferovanému
interdisciplinárnímu pojetí.
Katedra byla jedním z oficiálních partnerů tohoto významného kongresu, který proběhl
v říjnu 2011 v Praze. V rámci tohoto kongresu zorganizovala katedra odborný panel.
Pedagog katedry práva prof. Bělohlávek byl na tomto kongresu zvolen pro další období prezidentem Světové asociace právníků se sídlem ve Washingtonu.
Zejména díky aktivitě prof. Bělohlávka
má katedra práva bohatou publikační
činnost a patří k nejlepším na Ekonomické fakultě.
Oslava výročí
Katedra práva uspořádala dne 1. 12.
2011 slavnost u příležitosti 20. výročí
vzniku katedry, které se zúčastnili současní a bývalí členové katedry, pedagogové z partnerských univerzit, zástupci
odborné praxe a další pozvaní hosté.
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
20. výročí – katedra práva
Kongres Světové asociace právníků (WJA)
Publikační činnost
Zpracoval: Bohuslav Halfar
18
5. výročí – Slunečnice
Nabízené služby Slunečnice
EkF se připojila v roce 2006 k trendu rovných příležitostí a iniciovala s využitím
strukturálních fondů EU vznik specializovaného pracoviště Slunečnice. Jedná se
o kontaktní a poradenské pracoviště pro uchazeče a studenty se specifickými nároky.
Do roku 2010 byla Slunečnice součástí Institutu inovací a vzdělávání. Toto specializované pracoviště je nyní součástí Studijního oddělení (101). Vedoucí Slunečnice
je proděkanka pro prezenční studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Kdo je student se specifickými nároky?
• Zajištění individuálního přístupu při
plnění studijních povinností,
• zapůjčení kompenzačních pomůcek,
• využívání speciálně vybavené
studovny,
• přizpůsobení studijních materiálů,
• zprostředkování kontaktu s pedagogy,
• zajištění tlumočnických služeb,
• pomoc při prostorové orientaci a jiné.
5. výročí – Slunečnice
Events
• Osoba s pohybovým postižením,
• osoba se zrakovým postižením,
• osoba se sluchovým postižením,
• osoba se specifickými poruchami učení a chování,
• osoba s psychologickými a psychiatrickými poruchami,
• osoba s chronickým somatickým onemocněním nebo oslabením,
• osoba s kombinovaným postižením.
Oslava výročí
AR 2006/2007 8
AR 2007/2008 8
AR 2008/2009 12
AR 2009/2010 22
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Oslava výročí založení Slunečnice se
uskutečnila 12. 12. 2011 a zúčastnilo
se jí přes 40 hostů. Kromě paní děkanky a proděkanů se jednalo mimo
jiné o vedoucí kateder, kolegyni z FEI
(kde působí obdobné pracoviště jako
je Slunečnice) a kolegy z Ostravské univerzity, kde funguje instituce s názvem
Pyramida. Oslav se zúčastnili i studenti
evidovaní ve Slunečnici.
AR 2010/2011 23
AR 2011/2012 23
Obr. 1 Přehled počtu evidovaných
studentů v jednotlivých letech
chronické 11
tělesné 5
sluchové 2
zrakové 1
psychické 3
SPU 1
Obr. 2 Přehled typů postižení evidovaných
ve Slunečnici v akademickém roce
2011/2012
Zpracovala: Zuzana Šporková
19
Růžová kampaň: Studuj v zahraničí!
Růžová kampaň: Studuj v zahraničí!
Focus
V zimním semestru byla několikrát fakulta převlečena do růžové a zvala studenty
k setkání na Stodolní ulici. Proč růžová? Proč na Stodolní? A proč tato kampaň?
Povídání o studiu
ve Finsku
s Lindou Bitomskou
21. 9. 2011
Ve středu 5. října 2011 se uskutečnilo
první ze série povídání o studiu v zahraničí pořádaných v restauraci V. R.
Levský na Stodolní ulici. Ten večer
v Levském panovala kapka nervozity,
zda studenti vůbec dorazí, ale obavy byly zbytečné. Všichni postupně
vstupovali do malebné vinárničky, kde
už na plátně svítil nápis „University
of Jyväskylä“. Po šesté hodině uvítala
Michaela Petrová všechny přítomné,
představila organizátory akce a předala
slovo Lindě. Během prezentace Lindu
doplňovali její přátelé, kteří také studovali ve Finsku. Setkání se zúčastnilo
přibližně deset studentů, včetně jedné
studentky doktorského studia. Během
diskuze odpovídala na dotazy Michaela
Zelinská, koordinátorka z Oddělení zahraničních styků.
Povídání o studiu
ve Španělsku
s Milanou Škrabalovou
Povídání o studiu
v Nizozemí
s Markem Zhánělem
26. 10. 2011
5. 10. 2011
Třetí kampaň zvala na setkání s Milanou,
která strávila svůj zahraniční studijní
pobyt ve Španělsku. V Levském jsme
přivítali Michaelu Zelinskou z oddělení
zahraničních styků a přibližně dvanáct
studentů. Míla vyprávěla velmi zaujatě,
jako by se v ní probudila španělská
vášeň. Posluchače zaujaly fotky z pláží
a večírků. Prezentace zahrnovala také
detaily méně časově náročného, ale
praktičtěji orientovaného studia v angličtině na univerzitě v Huelvě. Stejně
jako při obou předchozích akcích zachytil atmosféru setkání v objektivu
svého fotoaparátu Jan Poláček.
Při druhém setkání jsme zamířili do
Nizozemí, kde studoval Marek. Kapacita vinárny tentokrát nestačila a studenti
postávali, kde se dalo. Na setkání dorazili i tři „fanoušci“ z focení pro obálku
Sokolské 33 (více na str. 23). Marek
dvě hodiny otevřeně vyprávěl o všech
svých zážitcích, od pádu komínu v jeho
pokoji až po představení informačního
systému univerzity v Groningenu. Zprvu se zdálo, že všechny přítomné odradíme od studia v Nizozemí, ale spíše
jsme ocenili reálný pohled, který pomůže lépe se připravit i na ty méně příjemné situace. Po prezentaci se rozpoutaly
skupinové debaty, do kterých se zapojil
i náš host, Markéta Zajarošová.
Cizí jazyk pro Vás již
nebude překážkou,
ale konkurenční
výhodou.
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Ing. Markéta Zajarošová
katedra marketingu a obchodu
Studenti z celé VŠB-TUO se studia v zahraničí obávají podle mě
kvůli jazykové bariéře, ale ti co jednou již
vyjeli, chtějí jet znovu a tuto zkušenost si
nemohou vynachválit.
Bc. Michaela Zelinská
oddělení zahraničních styků
Studium nebo stáže v zahraničí, to jsou nejen nové zkušenosti,
ale i nová země, nové město, noví přátelé a nový pohled na svět.
20
Ing. Mária Jašková, Ph.D., oddělení zahraničních styků
Povídání o studiu
v Irsku
s Jirkou Konečným
23. 11. 2011
První etapu růžové kampaně uzavřel
v listopadu před začátkem zkouškového období Jirka. Ve vinárně se tentokrát sešlo asi osm studentů a ne
poprvé k nám zavítal i student z jiné
fakulty VŠB-TU Ostrava. Po úvodním
slovu Michaely Petrové začal Jirka vyprávět o studiu na univerzitě v Corku,
úžasných výletech i procházkách v zakázaných oblastech. Po prezentaci se
rozpoutala vášnivá debata o formálních
požadavcích výjezdů do zahraničí a využití zkušeností v profesním životě.
Snad úplně všichni přednášející si na
památku vyžádali plakáty a letáky se
svou tváří. A za přípravu prezentace
obdrželi malý dárek. Děkujeme všem.
Pokud jde o kreativní strategii kampaně, cílem bylo přijít s řešením, které
dokáže skutečně upoutat pozornost
a přimět k zamyšlení. Hlavní myšlenka stojí
na záměru přimět studenty podívat se
na možnosti a přínosy výjezdů do zahraničí z pozitivního/růžového a zároveň kritického pohledu. Na motiv kampaně lze
nahlížet také tak, aby si studenti růžové
brýle spíše sundali, jelikož studium v zahraničí již není výsadou, nýbrž se stává
pravidlem. Komunikace v cizím jazyce
a orientace v mezinárodním prostředí již
patří k běžným požadavkům na uchazeče u renomovaných firem a na trhu práce je stále více konkurujících uchazečů
Klubové akce
Hlavním cílem klubových setkání v restauraci V. R. Levský na Stodolní ulici,
pořádaných přibližně každé tři týdny,
je neformální a atraktivní formou studentům poskytnout informace o výjezdech
do zahraničí, pobytu v konkrétní zemi
a umožnit kontakt se studenty se zkušenostmi se studiem nebo práci v dané
zemi. Na každé akci vystupuje student,
sám nebo se svými kolegy, s připravenou prezentací o zemi a univerzitě,
kde v zahraničí studoval nebo pracoval.
Po prezentaci pak následuje diskuze.
Klubových akcí se účastní i koordinátorka oddělení zahraničních styků a mohou
být tak využity také k získání informací
ohledně formálních podmínek výjezdů
a jazykových testů mimo úřední hodiny
oddělení.
JAZYK
NEUMDívejÍM
se na svět růžově
NECHCI POZNÁVAT NOVÉ PŘÁTELE
Dívej se na svět růžově
NECHCI SI ZVÝŠIT SEBEVĚDOMÍ
Dívej se na svět růžově
Y
NECHCI PRACOVAT U ZAHRANIČNÍ FIRM
Dívej se na svět růžově
Hodnocení klubových setkání
Hodnocení klubových setkání bylo provedeno
na výběrovém souboru 19 účastníku setkání.
1
2
3
4
celkově dobrá akce
Většina z profesorů na prestižních
univerzitách v USA i jinde ve světě, které
jsem měl příležitost poznat, charakterizuje
studenty ze západu Evropy jako spíše
letargické, neaktivní. Pochvalují si naopak
studenty z rozvíjejících se ekonomik jako
plné elánu a zájmu strávit alespoň část
studia na prestižní univerzitě a věnovat se
svému osobnímu a potenciálně i kariérnímu
rozvoji. Věřím, že pokud by časem přijeli
do Ostravy, dočkali by se mezi studenty
podobného zájmu o informace, studijní
možnosti a zkušenosti.
Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
katedra financí
NECHCI POZNÁVAT NOVOU KULTURU
5
špatná
přínosná
nedalo mi to nic
spokojený(á) s dnešní akcí
nespokojený(á)
doporučil(a) bych ostatním
nedoporučil(a)
Dívej se na svět růžově
Věděli jsme, že není v moci „růžové
kampaně“ masově přitáhnout studenty
do kanceláře zahraničních styků. Naším
cílem bylo prostřednictvím konkrétních tváří
a provokativních sloganů vzbudit pozornost
a vyvolat zájem studentů.
nepřišel(a) bych znovu
přišel(a) bych zase
Focus
prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
děkanka
se zkušenostmi ze zahraničí. Růžová barva byla pro tento projekt zvolena záměrně s cílem skutečně provokovat a navíc
koresponduje s myšlenkou kampaně
a korporátní červenou barvou fakulty. Vytvořena byla také série pěti provokativních sloganů, které mají nutit
k zamyšlení nad postojem k možnostem
výjezdů do zahraničí a situací na trhu práce
a v Evropě vůbec.
Růžová kampaň: Studuj v zahraničí!
Růžová kampaň
Nedostatečný zájem studentů Ekonomické fakuty o studijní pobyty v zahraničí
byl hlavním důvodem pro realizaci „růžové kampaně“, kterou navrhla a realizuje
agentura MD communications. Pedagogové hrají klíčovou roli ve vlivu na samotné rozhodnutí ohledně výjezdu. Cílem
této kampaně je vzbudit zájem studentů
a poskytovat informace ohledně zahraničních pobytů. Co se týče komunikační
strategie, dvěma hlavními komunikačními nástroji jsou klubové akce a stránky na Facebooku (o stránkách více na
str. 22). Klubové akce jsou propagovány
prostřednictvím Facebooku a dále jsou
pro každou kampaň připravovány plakáty,
letáky, banner pro webové stránky fakulty a LCD monitory ve vstupních halách
obou budov fakulty, které mají „převléct“
fakultu do růžové a vzbudit pozornost.
Ing. Radoslav Duračka
MD communications, s.r.o.
Obr. 1 Hodnocení klubových setkání
získat více informací ohledně studia v konkrétní zemi 15
získat více informací ohledně možností výjezdů do zahraničí 10
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Internacionalizace, a tedy i výjezdy studentů
fakulty na zahraniční univerzity, jsou jedním
z důležitých předpokladů kvalitních studijních
výsledků a dobře uplatněných absolventů
fakulty, což je jedna z priorit, na kterou klade
zvýšenou pozornost vedení fakulty. Jedním
z důvodů, proč nejsou studenty naší fakulty
dostatečně využívány možnosti studijních
výjezdů do zahraničí, je i to, že studenti
nemají dostatečné informace o možnostech
a podmínkách studia. Proto realizujeme rozsáhlejší informační kampaň.
setkat se zajímavými lidmi se zkušenostmi s pobytem v zahraničí 8
lépe se rozhodnout kam vyjet 5
Obr. 2 Očekávání od akcí na podporu studia v zahraničí (Facebook a klubové akce)
21
Kampaň na podporu výjezdů:
je třeba ji realizovat, a to opakovaně
doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
proděkanka pro prezenční studium
Růžová kampaň: Studuj v zahraničí!
Focus
Studium v zahraničí má svou komunikační platformu
Dne 30. 8. 2011 byly spuštěny stránky
„Studium v zahraničí“ na Facebooku. Cílem je vytvořit interaktivní komunikační
kanál, kde zájemci o studium v zahraničí mohou nalézt zajímavé odkazy a informace související s pobyty v zahraničí
a kontakty na správné lidi se zkušenostmi se studiem v konkrétní zemi.
Na stránkách je možné nalézt také pozvánky na chystané klubové akce a reportáže z již konaných setkání.
Na dosažení cíle, který by měly stránky plnit, se stále pracuje. Oslovili jsme
studentku Karolínu Ryckovou, členku
redakční rady internetového portálu
Sokolská 33, která nám pomáhá se
správou stránek a vytváření atraktivního
obsahu, který by měl podnítit návštěvníky k aktivnímu se zapojování do dění
na stránkách a publikování užitečných
informací a odkazů, do které restaurace
musíte určitě v Gentu zajít...
V univerzitním prostředí jsou nejen
svoboda, ale i zahraniční výjezdy
poznaná nutnost.
Statistiky
vyjíždějící studenti
přijíždějící studenti
doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
proděkan pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu
Studium v zahraničí považuji za nejlepší způsob, jak získat zdravé
sebevědomí. Překonání nástrah
v cizojazyčném prostředí se hodí jak
pro kariéru, tak pro osobní život.
80
60
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
katedra marketingu a obchodu
S výjezdem váhám
Obr. 3 Program Erasmus EkF VŠB-TUO –
vývoj mobility studentů
Zdroj: Výroční zpráva EkF VŠB-TU Ostrava,
Oddělení zahraničních styků
Chtěl/a bych vyjet
do zahraničí
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
05/06 06/07 07/08 09/10 10/11
05/06
06/07
07/08
4 171
6 045
3 719
5 587
3 058
0
5 079
4 725
20
2 613
40
09/10
Obr. 4 Program Erasmus ČR – vývoj
mobility studentů
Zdroj: Agentura NAEP [5.2.2012]
jazyk 18
bližní 5
závazky v ČR 2
jiné 16
jazyk 21
zkušenosti 7
kultura 2
jiné 7
Co bude dál?
Již nyní připravujeme na letní semestr
další běh přednášek, kde se studenti se zájmem o studium v zahraničí
dozvědí vše bez přetvářky. Máme již
několik tipů na studenty, kteří studovali např. ve Slovinsku či Německu,
ale také v dalších zemích, o které jste
si psali. V měsíci únoru povoláme
opět našeho dvorního fotografa, který
zvěční nové tváře studentů, abychom
posléze mohli připravit všechny růžové
plakáty, letáky a bannery. Pokud máte
zájem dozvědět se více o daných zemích a to v neformálním prostředí, tak
se jen přidejte na stránku Facebooku
a sledujte naše pozvánky a zajímavé
články. Budeme se těšit na setkání!
Obr. 5 Důvody pro rozhodnutí ohledně výjezdu do zahraničí
Zdroj: RUCKÁ, Veronika. Návrh marketingové komunikace na zvýšení zájmu studentů
o výjezd do zahraničí. Ostrava, 2011. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra marketingu a obchodu.
Kampaň na podporu výjezdu se osvědčila, studenti projevili zájem a my budeme určitě pokračovat dále.
22
Ing. Michaela Petrová, katedra marketingu a obchodu
Michaela Petrová
Lucie Sobková
Jak se fotila titulní strana
Focus
Jak se fotila titulní strana
Při přípravě každého čísla časopisu je věnována velká pozornost obálce, jejíž námět
odpovídá hlavnímu tématu čísla. Nápady
jsou konzultovány s editorem a kreativním
týmem agentury MD communications, která časopis graficky zpracovává. Brainstorming přinesl myšlenku nafotit pro titulní
stranu fotografii fanoušků International
Weeku s obličeji v barvách vlajek států,
které se IW účastnily.
V první řadě bylo třeba zjistit, které země
se IW účastnily, aby bylo možné stanovit,
kolik studentů bude potřeba oslovit a jaké
barvy pořídit pro malbu vlajek na obličeje. Poměrně komplikované bylo sestavení
časového plánu a týmu projektu – odhad
času potřebného pro malbu 13 (resp.
14) vlajek na obličeje, stanovení rozvrhu
postupných příchodů studentů, zajištění
fotografa a body painterů na konkrétní
den a čas, odhad potřebného materiálu,
zajištění speciálních barev, odličovacích
přípravků, občerstvení a příprava a schválení rozpočtu. V neposlední řadě se řešily
také technické detaily fotografie společně
s fotografem.
Studenti byli osloveni den předem a všichni přišli dle stanoveného rozvrhu. Dokonce
jeden navíc, čehož jsme improvizovaně využili pro přidání maskota Ekonomické fakulty. Projektu se zúčastnila i Alice Brůnová,
absolventka Fakulty umění Ostravské univerzity. Přípravy začaly ve 14.30 ve středu
5. října 2011. Dvěma body painterům
s pomocí studentů trvalo přes dvě hodiny
namalovat 14 obličejů. Během focení v budově fakulty mohlo několik překvapených
pedagogů a studentů shlédnout skupinku fotících se fanoušků. Tři odvážlivci pak
od fakulty dorazili i na povídání o Nizozemí
do restaurace V. R. Levský na Stodolní ulici.
Rádi bychom poděkovali
všem za spolupráci na projektu:
International faces:
Jan Sedláček
Romana Holečková
Eva Hermannová
Michaela Lukovská
Klára Koubková
Eliška Kristiníková
Jana Klementová
Daniela Kolářová
Veronika Pastvičková
Ondřej Vala
Karolína Mulková
Iveta Miturová
Martina Miková
David Petr
Body painters:
Alice Brůnová
Lucie Sobková
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Na přípravě obálky pro aktuální číslo časopisu
Sokolská 33 se podíleli studenti Ekonomické fakulty
a především díky jejich spolehlivosti a zaujetí se podařilo projekt focení pro titulní stranu během tří dnů uskutečnit.
Fotograf:
Jan Poláček
23
Černá slunce v Ostravě
Černá slunce v Ostravě
Time-out
Galerie výtvarného umění v Ostravě opět uspořádala unikátní
výstavu, která rozhodně přesahuje hranice Moravskoslezského
kraje. Pod názvem Černá slunce/Odvrácená strana modernity
1927–1945 se v prosinci představil projekt, v rámci kterého
si můžete prohlédnout přes 200 umělecký děl českého
moderního umění z období konce 20. let do poloviny 40. let
minulého století. Výstava navazuje na úspěšnou expozici Sváry
zření, kterou Dům umění prezentoval před třemi lety a která
mapovala díla z let 1890 až 1918.
Název výstavy vychází z jedné ze stěžejních básnických
metafor procházejících od symbolismu přes surrealismus
po existencialismus a její motiv se objevuje také v některých
obrazech, např. Zatmění slunce (František Hudeček, 1932).
Na vlastní oči můžete spatřit díla více než čtyřiceti osobností
evropského formátu, a to nejen malířů, ale také sochařů,
fotografů a architektů: mj. Toyen, František Kupka, Josef Šíma,
Emil Filla, Josef Čapek, Karel Černý, Jan Zrzavý, Karel Teige či
František Drtikol. Exponáty milionových hodnot byly zapůjčeny
bezmála třicítkou veřejných institucí a několika soukromými
sběrateli.
Pro umění tohoto období jsou typické projevy tesknoty,
nostalgie, melancholie a úzkosti, podpořené tíživou politickou
a sociální atmosférou třicátých let, počínající hospodářskou krizí
a vrcholící ohrožením a ztrátou samostatnosti Československa.
Výstava je rozdělena do sedmi chronologicky vymezených
kapitol: Poezie beze slov, Odklon, Sociální a smyslové tělo,
Duše přírody, Úzkost, Tekutá realita a Za oponou.
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Tento jedinečný výstavní projekt můžete navštívit až do 4. března
2012. Galerie výtvarného umění nabízí také komentované
prohlídky, a to v termínech 19., 24., 26. a 31. ledna, 7., 9., 17.,
21. a 23. února vždy v 17.30 a 1. a 3. března (1. 3. v 17.30,
3. 3. ve 14.00). Počet osob je však limitován, a proto je nutné
provést rezervaci. Vstupné je 100 Kč, resp. 50 Kč pro držitele
ISIC či ITIC karet. Otevírací doba Domu umění je od úterý
do neděle v 10–18 hodin, přičemž v neděli je vstup na výstavu
volný.
24
Z programu je zatím známo jen několik účinkujících, nicméně
už v polovině prosince bylo ohlášeno jedno z největších
jmen současné hudby – islandská zpěvačka Björk. Čerstvou
novinkou a dalším headlinerem je desetinásobný držitel cen
Grammy Bobby McFerrin. Mezi další v tuto chvíli známé hvězdy
patří smyčcový kvartet Kronos Quartet, který se představí
ve společném projektu s finskými hudebníky Kimmem
Pohjonenem a Samuli Kosminenem, američtí The Flaming
Lips nebo libanonský jazzový trumpetista Ibrahim Maalouf.
Čtyřdenní vstupenka je k dostání do 31. ledna za 1390 Kč,
poté se bude cena zvyšovat.
1. 2. 20.00 Věra Špinarová
3. 2.
20.00 Ivan Gutiérrez Madera
10. 2.
20.00 Black Stone Raiders
17. 2. 20.00 Blue Effect
Time-out
Mnozí fanoušci a dlouholetí návštěvníci přijali tuto zprávu
s radostí, mnozí s nedůvěrou a někteří dokonce s nelibostí.
Že se jedná o místo unikátnější, jak zdůvodňovali svou volbu
pořadatelé, není pochyb. Zda bude také lepší, to budeme moci
zhodnotit až po 15. červenci, kdy proběhne poslední čtvrtý den
tohoto festivalu. Že se památkově chráněný areál bývalého
dolu postupně mění v jedinečné místo pro nejrůznější kulturní
události, můžeme sledovat už několik let. Pro Colours by měl
představovat ještě větší prostor než dosud, kvalitnější zázemí
a řadu dalších výhod. Organizátoři na webových stránkách
uvádí, že oproti Černé louce a Slezskoostravskému hradu,
kde se dosud všechny ročníky festivalu konaly, bude nový
areál dvakrát větší.
Sokolská třída 26
www.klub-parnik.cz
Koncerty
V jedenáctileté historii největšího českého festivalu world
music Colours of Ostrava nastává radikální změna – nové
místo konání. Zní to téměř nepředstavitelně, ale po deseti
letech úspěšného fungování v samotném centru města se
celá akce přesouvá do Dolní oblasti Vítkovic.
Klub Parník
Klub Rock and Roll Garage
Martinovská 3262/50
www.garageclub.cz
9. 2.
Iné kafe
7. 3.
Mňága a Žďorp
14. 3.
Desmod
28. 3.
Mandrage
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Colours of Ostrava v novém
Zpracovala: Tereza Navrátilová
25
Jak pracovat se zdroji pro BP (DP) práci?
Minule jsem psal o tom, že napsat zadání bakalářské nebo diplomové práce se dá stihnout i do pěti minut. Stejně rychle a se stejně
problematickým výsledkem lze opatřit zdroje pro tento typ závěrečné práce. Kouzelný soutisk tlačítek CTRL-C a CTRL-V láká do svých
pastí nejednoho studenta. Nechme však plagiátory jejich osudu (disciplinární komisi) a pojďme se podívat na seriózní práci s literárními
zdroji.
Vojtěch Spáčil
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Jak pracovat se zdroji pro BP (DP) práci?
DIY
Jaké zdroje používat?
26
Zdroje, které lze pro napsání práce použít, lze rozdělit na knihy a periodika.
Mezi knihy patří monografie, sborníky,
vysokoškolské učebnice, vysokoškolská skripta a příručky. Nejvhodnější pro
získání současného stavu poznání dané
problematiky je monografie, která pojednává systematicky a podrobně o úzce
vymezeném tématu (například inflaci,
systémech odměňování nebo zavádění
nového výrobku na trh). Nové poznatky
rovněž přináší sborník, který je souborem
mnoha statí, zpravidla ne tak důsledně
provázaných, které mohou být prezentovány na konferenci, nebo vydán účelově k nějaké odborné příležitosti nebo
tématu. Monografie a sborníky přinášejí
zpravidla výsledky výzkumných projektů
a styl psaní je důsledně odborný včetně
metodologie (problémy jsou matematicky formalizovány a využívají se statistické
metody). Na EkF je vydávána neperiodická monografická řada SAEI http://
www.ekf.vsb.cz/saei/cs/index.html, která obsahuje všechny atributy vědeckých
monografií. VŠ učebnice a vysokoškolská skripta naopak seznamují čtenáře
se šířeji pojatými tématy (Makroekonomie, Podnikové finance, Veřejná správa)
a slouží k orientaci čtenáře a vymezení
pojmů a základních teoretických východisek. Studenti mohou při psaní závěrečné
práce využívat i různé příručky jako jsou
encyklopedie (naučné slovníky), jazykové
slovníky nebo adresáře.
Pro vyhledání knih nebo monografií je
možné použít databázi www.sciencediJaké zdroje nepoužívat?
Především je třeba se vyvarovat všem
beletristickým titulům, jako je například
„99 tipů pro úspěšnější reklamu“, „Manažerské katastrofy“ nebo „Karaoke
kapitalismus“. Zejména nakladatelství
Computer Press a Grada Publishing mají
ve své nabídce plno takových titulů, které
jsou kromě svého pochybného obsahu
rect.com nebo WorldCat, která obsahuje
1,5
miliard
titulů
(www.worldcat.
org), včetně českých. Je možné využít i stránky http://scholar.google.cz/
schhp?hl=cs&tab=ws a www.amazon.
com. Pro české publikace je možné využít www.sckn.cz. A pokud chcete využít
i další seriózní zdroje na stránkách naší
univerzitní knihovny knihovna.vsb.cz najdete v pravém dolním rohu pod heslem
„Užitečné informační zdroje“ vše potřebné.
Studenti mohou také využívat vědecké
a odborné časopisy, které jsou periodickými publikacemi a vycházejí v pravidelně stanovených intervalech. Periodika
obsahují jednotlivé články od různých
autorů v souladu s hlavní orientací časopisu, která je obsažena zpravidla v názvu.
Nejvýznamnějšími českými ekonomickými periodiky jsou Politická ekonomie,
Finance a úvěr a E+M. Všechny tyto
časopisy mají tzv. impakt faktor, který
zjednodušeně udává průměrné množství citací na jeden článek a zprostředkovaně tak udává význam periodika. EkF
vydává čtvrtletně časopis Ekonomická
revue-CEREI,
http://www.ekf.vsb.cz/
cerei/cs/index.html, který sice impakt
faktor nemá, ale je na pozitivním seznamu RVVI (Rada vlády pro vědu, výzkum
a inovace) a je indexován ve světových
databázích ECONLIT a EBSCO. Na seznamu RVVI je i druhý časopis, vydávaný
na EkF, s názvem ECON. Zdroje periodik
je možné najít opět na stránkách univerzitní knihovny pod heslem Užitečné
informační zdroje, ale klíčová je databáze Science Direct, která je plnotextovou
databází. Na stránce www.sciencedirect.
com máte pomocí klíčových slov přístup
k 11 miliónům článků z nejvýznamnějších
světových periodik. Vzhledem k licenčním podmínkám je však nutné se přihlásit ze sítě počítačů VŠB-TUO nebo využít
možnosti vzdáleného přístupu, což je na
stránkách knihovny vysvětleno.
Typ knihy
Příklady
Monografie
HRUBÝ, P., M. HUČKA a F. HUŇKA a kol. Víceúrovňové modelování
podnikových procesů. SAEI. Vol. 2. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2334-8.
Sborníky
Finanční řízení podniků a finančních institucí. Sborník příspěvků z 8. mezinárodní vědecké konference. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2334-8.
VŠ učebnice
JUREČKA, Václav a kol. Mikroekonomie. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 360. ISBN 978-80-247-3259-6.
psány jazykem, který je na světelné roky
vzdálen požadavkům na bakalářskou
nebo diplomovou práci. Pak je třeba
odolat svodům internetových zdrojů, jako
jsou různé přednášky a seminární práce,
které neprošly recenzním řízením a které
mohou obsahovat zkreslení a nepřesnosti. Bohužel sem patří i tolik oblíbená
Wikipedie. Velmi citlivě je třeba pracovat
s novinovými zdroji nebo zdroji z časopisů
jako je Ekonom nebo Euro. Ty zpravidla
vycházejí z ověřených zdrojů, ale novinářský styl přitáhnout čtenáře k článku opět
příliš nekoresponduje se seriózním stylem vědecké práce. Na to je také třeba
dát pozor.
Proč odkazovat a jak citovat?
jícím autorskému právu vybranou pasáž,
nebo nepřímo citovat (odkazovat), využít
autorovy myšlenky jako základ pro vlastní
argumentaci. Smyslem citování je poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoliv schopen vyhledat a získat původní
dokument, z něhož autor práce při jejím
zpracování čerpal. Jak správně citovat
by vyžadovalo další článek, a proto prosím využijte kurz, který připravila ředitelka
Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava Mgr.
Daniela Tkačíková. Najdete ho na úvodní
stránce knihovna.vsb.cz hned vlevo naho-
ře pod názvem Kurzy – Jak zpracovávat
bibliografické citace. Doporučuji si prostudovat i kurz Obecné základy práce
s informacemi. Samozřejmě základním
závazným dokumentem na fakultě pro
psaní bakalářských a diplomových prací
je Směrnice (EkF_SME_07_004 verze
E) o zásadách pro vypracování diplomové
a bakalářské práce, http://www.ekf.vsb.
cz/cs/okruhy/o-fakulte/uredni-deska/
legislativa/smernice/.
DIY
V bakalářské nebo diplomové práci nestačí jen kvalitně vyhledat teoretické
prameny a vhodně je uspořádat. Kvalitnímu obsahu teoretických východisek
je třeba dát nezbytnou formu, aby použité
zdroje mohly být dalším čtenářem nalezeny. Proto se při psaní odborného textu,
mezi něž BP nebo DP bezpochyby patří,
vyžaduje, abyste uvedli odkazy na knihy, články či jiné dokumenty, ze kterých
jste při své práci vycházeli. Z použitých
dokumentů můžete ve své práci přímo
citovat, tzn. převzít způsobem odpovída-
Jak zpracovávat
bibliografické citace
a Obecné základy práce
s informacemi
Internetový obchod
s knihami, CD a DVD
Přehled dostupných
časopisů v tištěné
i elektronické podobě
Fulltextová databáze
článků v odborných
periodikách
Databáze 1,5 miliard
titulů včetně českých
časopis Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Jak pracovat se zdroji pro BP (DP) práci?
http://knihovna.vsb.cz
27
Den auditorské
a daňové profese
6. března 2012 od 10.00
na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava
Během čtyř workshopů můžete poznat, jak se audit a daně dělají ve čtyřech
poradenských společnostech. Ti nejpozornější z vás mohou navíc získat atraktivní dárky
(výsledky soutěže budou vyhlášeny na závěrečném neformálním setkání).
10.00 - 10.30
10.30 - 10.45
11.00 - 16.00
16.30
Registrace
Slavnostní zahájení zástupcem EkF
Odborné workshopy
Vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítězů
pořadatel: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Podrobné informace a registrace účastníků na www.ekf.vsb.cz

Podobné dokumenty

Interpretace výsledků analýzy v otázce

Interpretace výsledků analýzy v otázce Jak je vidět, odpověď na technickou příčinu předmětné nehody lze interpretovat různě. V dalším textu bych velmi rád zmínil celkem šest konkrétních rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky (dále ...

Více

Informační brožura o kurzu ECOWILL

Informační brožura o kurzu ECOWILL cca 25 tis. km do práce to predstavuje objem 175 l a pri

Více

Standardní projekty_deprec - Grantová agentura České republiky

Standardní projekty_deprec - Grantová agentura České republiky GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6, [email protected], www.gacr.cz

Více

Sokolská 2/2010 - Držíme ti místo

Sokolská 2/2010 - Držíme ti místo www.sokolska33.cz [email protected] Vydavatel Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Sokolská třída 33 701 21 Ostrava www.ekf.vsb.cz Editor Vojtěch Spáčil

Více

Zde - čkait

Zde - čkait světě technické problematiky. Nežijeme ve virtuálním světě Matrixu. Každý rok, letos již po páté, mám tu čest potkat se s čestnými členy Komory. Je to balzám na duši, promluvit s kolegy, kteří již ...

Více

Konference COMAT 2012

Konference COMAT 2012 kde pro obíhaly před dnášky o do osavadních  úspěších projektu a je eho dosava dního chod du. Slova  se  ujmu ul  jak  hlavvní  manažer  projektu  –  prof.  In ng.  Stanislav  Rusz,  CSSc.,  věcný ...

Více

TNF Tsjekkisk-Norsk Forum (česko-norské noviny) z listopadu 2015

TNF Tsjekkisk-Norsk Forum (česko-norské noviny) z listopadu 2015 Ptám se na Brno a Janáčkovo divadlo, protože jste tam působil v letech 2007-09 jako šéf opery Národního divadla v Brně. Jak vzpomínáte na práci uměleckou tak i řídící v tomto období? Co bylo tím sp...

Více

Sokolská 1/2012 - Držíme ti místo

Sokolská 1/2012 - Držíme ti místo Sokolská 33: časopis EkF VŠB-TU Ostrava, www.sokolska33.cz, [email protected] Vydavatel: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava, ww.ekf.vsb.cz. Editor: Vojtěch...

Více