Výroční zpráva katedry za rok 2005

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva katedry za rok 2005
KATEDRA STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
VÝROČNÍ ZPRÁVA KATEDRY
ZA ROK 2005
ddoocc.. D
Drr.. IInngg.. P
Peettrr LLeennffeelldd
________________________________
22000055
1
OBSAH
1. Úvod
3
2. Organizační schéma katedry
3
3. Vedoucí pracovníci katedry
4
4. Studijní a pedagogická činnost
4
5. Informační a komunikační technologie
7
6. Výzkum a vývoj
7
7. Akademičtí pracovníci
16
8. Hodnocení činnosti
17
9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
18
10. Další aktivity
19
11. Péče o studenty, rozvoj studia
21
12. Rozvoj katedry, finanční zdroje
21
13. Závěr
22
14. SWOT analýza
23
2
1. Úvod
Katedra strojírenské technologie byla ustavena k 1. 3. 2000 a
vznikla spojením původních dvou kateder – Katedry strojírenské
metalurgie a Katedry tváření kovů a plastů. V současné době patří
katedra k největším na fakultě strojní, a to nejenom počtem
zaměstnanců, ale i počtem studentů, počtem doktorandů, objemem
doplňkové činnosti.
Hlavním cílem katedry strojírenské technologie je být nositelem odborných a
vědecko-výzkumných znalostí jak pro oblast výuky a při řešení grantů a záměrů, tak i
pro oblast praxe a spolupráce s ní.
V neposlední řadě je cílem i dokončení postupné vnitřní personální a
kvalifikační struktury, která byla ukončena v letošním roce. Nejenom z tohoto
hlediska katedra zachovává záměrně vnitřní uspořádání na dvě oddělení:
oddělení strojírenské metalurgie (vedoucí Doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.)
oddělení tváření kovů a plastů (vedoucí Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld)
Obě oddělení jsou individuálně vedena svými vedoucími, odděleně zajišťují
výuku, školení doktorandů, grantové úkoly, úkoly pro průmysl a spravují svůj původní
inventář. Vedoucí katedry koordinuje a vede tuto činnost, sleduje hospodaření obou
oddělení a podporuje získávání finančních prostředků na katedru a zejména
ovlivňuje směry vývoje v personální oblasti, práci a zaměření v jednotlivých oblastech
a plnění studijních úkolů doktorandů.
2. Organizační schéma katedry
Katedra strojírenské technologie je vnitřně uspořádána na
dvě oddělení, oddělení strojírenské metalurgie a oddělení tváření
kovů a plastů a následně na čtyři zaměření – zpracování plastů,
tváření kovů, strojírenskou metalurgii a svařování .
Oddělení tváření kovů a plastů sídlí v budově E, pravá
polovina 2. patra. Laboratoře odd. tváření kovů a plastů jsou také
v budově E, v 1. patře pravého křídla a jsou rozděleny na dílčí celky – laboratoř
tváření kovů, tribologická laboratoř, laboratoř plastů, CAD/CAM/CIM laboratoř se
software pro simulaci vstřikování plastů (STRIMFLOW, CADMOULD, MOLDFLOW) a
tvarování plastů (PAMFORM a PAMRTM), tváření kovů (PAMSTAMP) a má
k dispozici systém CATIA v. 5.x. Dílny odd. tváření kovů a plastů jsou v přízemí
pravého křídla budovy E a jsou rovněž děleny na dílnu tváření kovů a dílnu
zpracování plastů. Učebna odd. tváření kovů a plastů je v přízemí budovy E –
učebna E2.
Oddělení strojírenské metalurgie sídlí v budově E v levé polovině druhého patra.
Laboratoře jsou umístěny v budově E, ve 2. patře laboratorního křídla a jsou
rozděleny na tyto celky: laboratoř metalografická včetně dvou mikroskopů,
CAD/CAM/CIM laboratoř se software pro simulaci metalurgických procesů (SIMTEC)
a svařování (SYSWELD), laboratoř formovacích hmot, laboratoř hutní a svářecí
laboratoř. Těžké laboratoře jsou v přízemí laboratorního křídla budovy E a jsou
rozděleny na svařovnu a slévárnu. Část laboratoře svařování se nachází také
v budově TU v Doubí, které však budou během roku přestěhovány do budovy E a
tyto místnosti budou opuštěny.
3
Sekretariát:
Tajemník:
3. Vedoucí pracovníci katedry
Vedoucí katedry:
Doc. Dr. Ing. Petr LENFELD.
Zástupce vedoucího:
Doc. Ing. Heinz NEUMANN, CSc. –
vedoucí oddělení strojírenské metalurgie
Doc. Dr. Ing. Petr LENFELD –
vedoucí oddělení tváření kovů a plastů
Marcela Koutová
Ing. Michaela Kolnerová
4. Studijní a pedagogická činnost
Katedra strojírenské technologie zajišťuje výuku pro
studijní programy podle uvedeného rozpisu:
- magisterský studijní program M2301 a N2301 „Strojní
inženýrství“ v prezenční a kombinované formě studia v oboru
„Strojírenská technologie“ a v zaměření „strojírenská metalurgie“ a
„tváření kovů a plastů“
- bakalářský studijní program B2341 „Strojírenství“ v prezenční a kombinované formě
studia v oboru „Materiály a technologie“ a v zaměření „strojírenská metalurgie“ a
„tváření kovů a plastů“
- doktorský studijní program 2303V „Strojírenská technologie“ v prezenční a
kombinované formě studia v oboru „Strojírenská technologie“ a v zaměření
„slévárenství“, „svařování“, „tváření kovů“ a „zpracování plastů“
Přehled vyučovaných předmětů a zajištění jednotlivých přednášek
profesory, docenty a odbornými asistenty je uveden v informacích o studiu na fakultě
strojní a v evidenčních listech obou oddělení - oddělení strojírenské metalurgie a
oddělení tváření kovů a plastů.
V rámci zpracování evidenčních listů pro jednotlivé předměty byla u všech
předmětů vyučovaných na katedře provedena kontrola aktuálnosti obsahu přednášek
i cvičení. S přihlédnutím k současnému stavu poznání v jednotlivých disciplínách a
stavu vybavenosti našich laboratoří a dílen byly provedeny úpravy v náplni některých
cvičení. V rámci spolupráce s předními firmami zajišťujeme při výuce v hodinách
cvičení prezentaci vybraných špičkových zařízení a technologií, resp. předávání
zkušeností od odborníků z praxe.
Vedení diplomových a bakalářských prací na katedře o obou odděleních
zajišťují výhradně doktoři, docenti a profesoři. Při předpokladu většího počtu
diplomantů budou pověřeni vedením diplomových prací také ostatní pracovníci.
Všechny předměty jsou zajištěny základní studijní literaturou, která je
uvedena v evidenčních listech předmětů. Tato literatura je vybrána tak, aby byla
zajištěna také její dostupnost. Problematické je zajištění vhodné studijní literatury pro
výuku nejaktuálnějších poznatků v jednotlivých disciplínách, neboť tyto informace
jsou dostupné pouze v odborných časopisech, ve sbornících z konferencí, apod. S
ohledem na menší počty studentů se tento problém řeší poskytnutím kopií studijních
materiálů.
V současné době se přechází u většiny předmětů na digitalizaci přenosu
poznatků mezi přednášejícím a studenty a na začlenění nových přístrojů a zařízení
do výuky. Veškeré předměty byly inovovány na moderní technologie a způsoby
zpracování kovů a plastů, metalurgie a svařování. Obsah předmětů je uveden
v evidenčních listech včetně doporučené literatury. Moderní poznatky jsou získávány
z odborných časopisů a konferencí a jsou předávány studentům.
4
V roce 2006 chceme na katedře nahradit některé předměty oboru, resp.
upravit předměty v jednotlivých ročnících oborového studia, a to hlavně v důsledku
nahrazení předmětů, které nemají pro absolventy katedry výraznější přínos. Tlak ze
strany praxe je zaměřen úplně jiným směrem, než je skladba předmětů hlavně v 5.
ročníku magisterského studia. Jedná se hlavně o předmět „Automatizované systémy
řízení“, který bychom chtěli nahradit výukou ovládání a řízení technologických
procesů na simulátorech, moderních strojích a v praxi. Dále se jedná o předmět
„Dopravní a manipulační stroje“, který bychom chtěli nahradit výukou simulačních
software a CAD/CAM systému CATIA. Modernizovat bychom chtěli i předmět
„Robotika“, a to na předmět, který bude pokrývat potřeby studentů daného zaměření
hlavně v oblasti robotů a manipulátorů v metalurgii, svařování, zpracování plastů a
v tváření. Dále bychom chtěli výrazně zvýšit nabídku volitelných předmětů
v jednotlivých zaměřeních.
V roce 2006 bychom chtěli podat rozvojový projekt na nový obor studia –
„Technologie výroby vozu“, který by sdružovat vybrané aktivity fakult Technické
univerzity a hlavně FS s výraznou podporou Škoda Auto.
Počet studentů a absolventů ve 4. a 5. roce magisterského a navazujícího
magisterského studia v prezenční a kombinované formě a počet studentů a
absolventů ve 3. roce bakalářské formy studia v prezenční a kombinované formě
oproti roku 2004 výrazně narostl, což se týká i studentů doktorandského studia, kde
katedra v počtu absolventů patří mezi absolutní špičku nejenom na fakultě, ale i na
celé univerzitě. Ještě vyšší nárůst se očekává v roce 2006.
Na katedře strojírenské technologie studuje v rámci doktorandského
studia celkem 39 doktorandů. Přehled jednotlivých doktorandů a jejich školitelů na
oddělení strojírenské metalurgie je v tabulce 1 a na oddělení tváření kovů a plastů je
uveden v tabulce 2. Na oddělení tváření kovů a plastů úspěšně ukončil doktorandské
studium Ing. Aleš Ausperger, na oddělení strojírenské metalurgie Ing. Martin Jech a
Ing. Martin Harazin. Studium během roku 2005 ukončil Ing. Pavel Voborníka.
V roce 2005 absolvoval stáž v délce 6 měsíců ve SRN Ing. Martin
Güklhorn, v délce 4 měsíců ve Švédsku Ing. Jiří Sobotka a Ing. Hicham El Hadi je již
od podzimu roku 2004 na stáži v Besanconu ve Francii, která trvala do poloviny roku
2005. Na zahraniční pobyty se chystá v roce 2006 zhruba pět doktorandů.
Tabulka 1: Seznam doktorandů na oddělení strojírenská metalurgie
Doktorand
Ing. Aleš HAUZER
Ing. Michal VRBA
Ing. Zdeněk HOŠEK
Ing. Martin JECH
Ing. Jiří RUS
Ing. Zdeněk HUDEC
Ing. Martin HARAZIN
Ing. Martin GÜKLHORN
Ing. Iva NOVÁKOVÁ
Ing. Petr KOSEK
Ing. Ondřej ZELINSKÝ
Ing. Jaromír MORAVEC
Ing. Jan ŠMRHA
Forma studia
externí
externí
externí
externí, obhajoba
externí, odevzdal
externí
externí, obhajoba
interní, přerušeno
externí
interní, přerušeno
interní, přerušeno
interní
interní
Školitel
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Doc.Ing.Lubomír Konečný,CSc.
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
5
Ing. Janka ILAŠOVÁ
Ing. Jiří CRHA
Ing. Jana ZOUHAROVÁ
Ing. Martin SEIDL
Ing. Bc. Stanislava KRÝSLOVÁ
Ing. Martin DRÁBEK
interní
interní
interní
interní
interní
interní
Doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Tabulka 2: Seznam doktorandů na oddělení tváření kovů a plastů
Doktorand
Ing. Aleš AUSPERGER
Ing. Mich. KOLNEROVÁ
Ing. Luboš BĚHÁLEK
Ing. Jaroslav HINDRÁK
Ing. Petr WEINLICH
Ing. Pavel DOUBEK
Ing. Pavel VOBORNÍK
Ing. Martin HLAVATÝ
Ing. Hicham EL HADI
Ing. Lukáš KOVÁRNÍK
Ing. Daniel HUŠEK
Ing. Jiří SOBOTKA
Ing. Petr KŮSA
Ing. Martin HORÁK
Ing. Jan BOČEK
Ing. Michal LUKEŠ
Ing. Tomáš POUPA
Ing. Josef PŮTA
Ing. Daniel VOJÁČEK
Ing. Mgr. Radka VYKUSOVÁ
Forma studia
externí, obhajoba
externí
externí
externí, přerušeno
interní
interní
externí, ukončeno
externí
externí
interní
interní
interní
externí
interní
interní
externí
interní
interní
interní
interní
Školitel
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Doc. Ing. Mirko Král, CSc.
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Doc. Ing. Mirko Král, CSc.
Doc. Ing. Mirko Král, CSc.
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Doc. Ing. Mirko Král, CSc.
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Doc. Ing. Mirko Král, CSc.
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Doc. Ing. Mirko Král, CSc.
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
V rámci celoživotního vzdělávání byly pracovníky oddělení tváření kovů
a plastů zajišťovány následující akce:
Poznámka
Pořadatel / garant
doc. Dr. Ing. Petr
Lenfeld
doc. Dr. Ing. Petr
Lenfeld
doc. Dr. Ing. Petr
Lenfeld
doc. Dr. Ing. Petr
Lenfeld
doc. Dr. Ing. Petr
Lenfeld
doc. Dr. Ing. Petr
Lenfeld
Název akce
Termín a místo konání
(charakter akce)
24.-27.1.2005, Praha,
Rakovník, KSP
7.-10.2.2005, laboratoře
KSP
seminář, školení,
Plast Training
11 účastníků
seminář, školení,
Plast Training
12 účastníků
seminář, školení,
leden 2005, prostory
Development center
přezkušování, 15
KSP
účastníků
seminář, školení,
Development center
únor 2005, prostory KSP přezkušování, 11
účastníků
Technologie stříhání, plastové
seminář, školení, 4
28.2..-1.3.2005, KSP
díly s vysokými nároky na vzhled
účastníci
seminář, školení,
Plasty a jejich vlastnosti,
únor 2005, prostory KSP přezkušování, 15
technologie vstřikování
účastníků
6
doc. Dr. Ing. Petr
Lenfeld
doc. Dr. Ing. Petr
Lenfeld
doc. Dr. Ing. Petr
Lenfeld
doc. Dr. Ing. Petr
Lenfeld
KSP/Dr. Ing.
Andreas Eichhorn
KSP/Dr. Ing.
Andreas Eichhorn
KSP/Dr. Ing.
Andreas Eichhorn
Plast Training
4.-7.4.2005, Praha,
Rakovník, KSP
Plasty a technologie vstřikování
duben 2005, Jince
Speciální technologie vstřikování,
vady dílů
4.5.-5.5.2005, Jince
Svařování plastů
červen 2005, Praha
Odborné přednášky z oblasti
tváření kovů v cizím jazyce
Odborné přednášky z oblasti
tváření kovů v cizím jazyce
Odborné přednášky z oblasti
tváření kovů v cizím jazyce
březen 2005, učebna
KSP
duben 2005, učebna
KSP
prosinec 2005, učebna
KSP
seminář, školení, 9
účastníků
seminář, školení,
10 účastníků
seminář, školení,
10 účastníků
seminář, školení, 8
účastníků
15 účastníků
12 účastníků
17 účastníků
5. Informační a komunikační technologie
Na konci roku 2005 bylo na oddělení strojírenské
metalurgie celkem 15 osobních počítačů, 1 laptop, 1 notebook, 2
nefunkční a 2 nové pracovní stanice. Na jednom osobním počítači je
nainstalován simulační program pro odlévání a tuhnutí odlitků
NOVACAST a licence software SIMTEC pro simulaci metalurgických
procesů. Na svařování byl pořízen, i když pouze formou pronájmu,
simulační program SYSWELD. Na jenom osobním počítači je nainstalován program
TTSteel 2.0 a lexikon technických materiálů. Všechny počítače jsou vybaveny
legálními operačními systémy Windows a Microsoft Office.
Na oddělení tváření kovů a plastů je k dispozici CAD/CAM/CIM
laboratoř, vybavená novými výkonnými počítači. V současné době má oddělení
tváření kovů a plastů k dispozici pro výuku a řešení výzkumných úkolů toto
softwarové a hardwarové vybavení: 4x pracovní stanice DELL 2x XEON 2,8GHz, 5x
PC DELL, 1x pracovní stanice HP 2000, Pentium 4, 1,7GHz, 2x pracovní stanice
Silicon Graphics, 2x notebook, software CATIA v.5.x, software STRIMFLOW,
CADMOULD, MOLDFLOW (simulace procesu vstřikování), software PAM-STAMP
2G (simulace procesu plošného tváření plechů), software PAM-FORM (simulace
procesu plošného tváření kompozitních materiálů), software PAM-RTM (simulace
procesu laminování, tvarování a vyfukování). Na oddělení tváření kovů a plastů jsou
instalovány legální operačními systémy Windows a Microsoft Office, programy pro
vyhodnocování experimentů a zkoušek (WinMFT, atd.), databankami plastů a kovů,
Adobe Photoshop, apod.
6. Výzkum a vývoj
Výzkum na oddělení tváření kovů a plastů je
zaměřen hlavně do oblasti automobilového průmyslu, a to
nejenom na zpracování plastů, ale i kovů. Jedná se hlavně o
tyto oblasti:
- diagramy mezních přetvoření (LDF diagramy),
- tribologické zkoušky a testování maziv, povrchů a
substrátů,
- simulace plošného tváření pomocí CAD/CAM/CIM/CAE
systému PAMSTAMP,
7
-
lepení a hodnocení lepidel používaných při stavbě vozů,
vyztužené plasty, kompozity a nanokompozity, dlouhovláknové kompozity,
jejich vlastnosti a aplikace,
- návrh a konstrukce forem pro zpracování plastů,
- návrh a výroba zkušebních těles a vzorků, 3D návrh a modelování tvaru
výrobků pomocí software CATIA,
- simulace procesu vstřikování pomocí CAD/CAM/CAE systému STRIMFLOW,
CADMOULD, MOLDFLOW,
- simulace napěťových stavů a simulace vlivu zatížení na výrobky z plastů,
- řešení technologických problémů ve výrobě (klasické i speciální způsoby
vstřikování – GID, dvoukomponentní, …),
- experimentální měření ve výrobě (smrštění, teplotní pole, …),
- konzultační a poradenská činnost, semináře a školení.
Výzkum na oddělení strojírenské metalurgie je zaměřen do oblasti
strojírenského průmyslu všeobecně, převládá však oblast přímé výroby automobilů,
anebo výroby u dodavatelů automobilních výrobců – týká se to jak oblasti výroby
odlitků a slévárenské metalurgie, tak i oblasti výroby svařenců a hodnocení svarů.
V oboru slévárenství jde o tyto dílčí oblasti:
- výroba středních odlitků pro obráběcí stroje a odlitků pro těžké spalovací
motory, dále vývoje metalurgických procesů při výrobě šedé a tvárné litiny a
hliníkových slitin ( včetně náročných kontrolních operací),
- využití a přímou aplikaci simulačních metod, řešení teplotního režimu forem a
tuhnoucích odlitků,
V oboru svařování je výzkum zaměřen na optimalizaci MAG svařování koutových
svarů. Pokračuje obnova svařovacího pracoviště pro analýzu procesu bodového
odporového svařování a pájení plechů. Ve spolupráci s KMT se pokračuje na
ověřování svařitelnosti aluminidu železa Fe3Al.
V roce 2005 byly na katedře strojírenské technologie podány celkem 3
grantový úkoly na GAČR, které však nebyly pro řešení od roku 2006 vybrány. Dále
byly podány dva projekty do FRVŠ, jeden projekt v rámci 6. rámcového programu EU
a jeden grant v rámci DAAD. Jeden projekt v rámci FRVŠ byl přijat, stejně jako grant
v rámci DAAD. Jednalo se o následující projekty:
- GAČR 101/06/1754 "Vliv struktury materiálu na tvářitelnost hliníku"
řešitel: Ing. Pavel Solfronk, Ph.D. spolupracovníci: prof. Ing. I. Nová, CSc.; Ing. P.
Doubek, Ing. M. Kolnerová, Ing. L. Kovárník
- GA AV ČR "Vliv tlaku na strukturu slitin hliníku" - juniorský badatelský
grantový projekt
řešitel: Ing. Iva Nováková
- GA AV ČR "Rozvoj deformace a mezní stavy tenkých plechů při vyšších
deformačních rychlostech" - juniorský badatelský grantový projekt
řešitelé: Ing. Pavel Doubek; Ing. Lukáš Kovárník
- DAAD "Studienreise einer ausländischen Studentengruppe von Tschechien
nach Deutschland"
řešitelé: Ing. Luboš Běhálek; doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld, prof. (H) Dr.-Ing. Andreas
Eichhorn
- FRVŠ 1539/2006; TO A/a: "Laboratoř pro analýzu tvářecích procesů"
řešitel: Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
- FRVŠ „Internetová podpora výuky technologie slévání a svařování“
řešitel: prof. Ing. I. Nová, CSc.
8
- EU - Projekt Evropské komise v programu "Research Fund for Coal and
Steel" na téma "Zlepšení kvality povrchu automobilových pohledových dílů z HDG po
lisování"
hlavní garant projektu: SIMR (Swedish Institute for Metals Research), řešitelé:
Korrosions-och metallforskningsinstitutet AB (SE); Voestalpine Stahl GmbH (AT),
Salzgitter Mannesnamm Forschung GmbH (AT); VST Keller GmbH & Co. KG,
Technická univerzita v Liberci (CZ); Techniche Universitaet Darmstadt (DE)
V roce 2005 byly na katedře strojírenské technologie řešeny tyto grantové
úkoly a projekty:
- Grantový projekt GAČR „Výzkum vlivu tvářecích parametrů na vznik zadírání
povrchu" - postdoktorandský grand, Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
- Projekt FRVŠ "Technologie tváření kovů a plastů v multimediální podobě"
Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.; Ing. Michaela Kolnerová, Ing. Pavel Doubek
KSP je koordinačním pracovištěm výzkumného záměru MSM 4674788501
„Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem“, jehož
řešitelem za část 1452 je doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld.
celkový přehled řešených úkolů v roce 2005 na katedře strojírenské
technologie je následující (včetně přidělených dotací):
Grantová agentura České republiky (GAČR)
- Ing. Pavel Solfronk, Ph.D. - 106/04/P098 – Výzkum vlivu tvářecích parametrů na
vznik zadírání povrchu – 217, INV 0, NIV 217
Výzkumné záměry (VZ)
- doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld, řešitel části VZ 1452 - MSM 4674788501 – Optimalizace
vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem – 4196, INV 900, NIV
3296
Různé
- FRVŠ, okruh F1 – doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld - Technologie tváření kovů a plastů v
multimediální podobě – 102, INV 0, NIV 102
Publikační činnost KSP - celkový počet publikací, výzkumných zpráv,
článků, knih a textů v jednotlivých oblastech byl v roce 2005 následující:
1.
Ausperger, A. - Lenfeld, P. – Běhálek, L.: Využití simulačního programu pro
minimalizaci deformací vstřikovaného dílu. In.: Sborník Plast Form Service - „Plasty
konstrukční materiály“, Praha, březen 2005, s. 15-21. ISSN 1213-2640.
2.
Ausperger, A. - Lenfeld, P. – Běhálek, L.: Vyzvaná přednáška na téma „Využití
simulačního programu pro minimalizaci deformací vstřikovaného dílu“. In.: Sborník
Formy Brno, Brno, září 2005.
3.
Ausperger, A. - Lenfeld, P. – Běhálek, L. – Weinlich, P.: Závislost pevnosti ve
střihu polypropylénu na pevnost v tahu a stříhané tloušťce. In: Mezinárodní
konference Plastko 2005, duben 2005, Zlín, CD. ISBN 80-7318-009-X.
4.
Ausperger, A. - Hušek, D. – Lenfeld, P.: Simulace tvarování vyztužující
pleteniny u RTM technologie. In.: Sborník „Vyztužené plasty“, květen 2005, Karlovy
Vary, ČR, 2005, s. 134-138. ISSN 1214-6412.
5.
Ausperger, A. – Běhálek, L. – Weinlich, P.: Simulace vstřikování strukturních
hmot. In: Mezinárodní vědecká konference FS VŠB-TU Ostrava, 7.-9. září 2005.
Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0902-9.
6.
Ausperger, A. - Lenfeld, P. – Běhálek, L. – Weinlich, P.: Simulace vstřikování
a deformace plastového dílu. . In.: Mezinárodní konference „Technológia 2005“, 13.14.9.2005, Bratislava, SR, 2005. ISBN 80-227-2264-2.
9
7.
Ausperger, A. - Lenfeld, P. – Běhálek, L. – Weinlich, P.: Simulation of mucell
injection molding. In.: Technomer 2005, 10.-12.11.2005, Chemnitz, SRN, 2005. ISBN
3-00-017458-3
8.
Ausperger, A. - Lenfeld, P.: Influence of cooling time on plastic part
deformation. In.: The 6th Central European scientific – technical conference for plastic
branch entitled “Advances in plastic technology - APT 05” 15.-17.11.2005, Katowice,
Polsko, 2005. ISBN 83-917693-4-8.
9.
Ausperger, A.: Optimalizace tvaru držáku topení. Výzkumná zpráva, FS-KSP,
TU v Liberci pro ETA a.s. , Hlinsko.
10.
Ausperger, A.: Optimalizace vtokové soustavy dílu Grille Radiator – Citroen.
Výzkumná zpráva, FS-KSP, TU v Liberci pro Peguform Bohemia k.s. - závod
nástrojárna, Liberec
11.
Ausperger, A.: Optimalizace vtokové soustavy dílu Grille Radiator – Toyota.
Výzkumná zpráva, FS-KSP, TU v Liberci pro Peguform Bohemia k.s. - závod
nástrojárna, Liberec
12.
Ausperger, A.: Optimalizace vtokové soustavy dílu Grille Radiator – Peugeot.
Výzkumná zpráva, FS-KSP, TU v Liberci pro Peguform Bohemia k.s. - závod
nástrojárna, Liberec
13.
Ausperger, A.: Minimalizace deformací krytu blatníku. Výzkumná zpráva, FSKSP, TU v Liberci pro Peguform Bohemia k.s., Liberec
14.
Ausperger, A.: Minimalizace deformací držáku blatníku. Výzkumná zpráva,
FS-KSP, TU v Liberci pro Peguform Bohemia k.s., Liberec
15.
Ausperger, A.: Optimalizace vtokové soustavy dílu wasserkanal. Výzkumná
zpráva, FS-KSP, TU v Liberci pro Silon a.s. , Planá nad Lužnicí
16.
Ausperger, A.: Optimalizace vtokové soustavy pro držák pásu. Výzkumná
zpráva, FS-KSP, TU v Liberci pro Lukov plast s.r.o. , Liberec
17.
Ausperger, A.: Minimalizace deformací vstřikovací trysky. Výzkumná zpráva,
FS-KSP, TU v Liberci pro HPQ Plast s.r.o. , Český dub
18.
Ausperger, A.: Minimalizace deformací víka čerpadla. Výzkumná zpráva, FSKSP, TU v Liberci pro HPQ Plast s.r.o. , Český dub
19.
Běhálek L. - Weinlich P. - Ausperger A. - Lenfeld P.: Progresivní metody
systému Rapid Prototyping při návrhu vstřikovaného dílce z termoplastu. In.: Sborník
Plast Form Service - „Plasty konstrukční materiály“, Praha, březen 2005, s. 63-69.
ISSN 1213-2640.
20.
Běhálek L. - Ausperger A. - Weinlich P. - Lenfeld P.: Vliv přídavných
volumetrických dávkovacích zařízení na probarvení výstřiků z PC. In: Mezinárodní
konference Plastko 2005, duben 2005, Zlín, CD. ISBN 80-7318-009-X.
21.
Běhálek L. - Ausperger A. - Lenfeld P. - Weinlich P.: Vliv zpracovatelských
podmínek na termooxidační stárnutí výstřiků z polypropylenu. In.: Mezinárodní
konference „Technológia 2005“, 13.-14.9.2005, Bratislava, SR, 2005. ISBN 80-2272264-2.
22.
Běhálek L. - Ausperger A. - Weinlich P.: Termooxidační stabilita vstřikovaných
dílců. In: Mezinárodní vědecká konference FS VŠB-TU Ostrava, 7.-9. září 2005.
Ostrava, 2005. . ISBN 80-248-0902-9.
23.
Běhálek L. - Poupa T. - Lenfeld P. - Ausperger A.: Nonstationary heat
interchange in the course of tempering method of injection tool by means of vortex
tube. In: Technomer 2005, 10. – 12. listopadu 2005. Chemnitz: TU in Chemnitz,
2005. ISBN 3-00-017458-3
10
24.
Běhálek, L. - Poupa, T. - Lenfeld, P.; Ausperger, A.: Application of RanqueHilsch vortex tubes by cooling of injection mould. In Advances in plastic technology
„APT 05“, 15.-17. listopadu 2005. Katowice, 2005. ISBN 83-917693-4-8.
25.
Běhálek, L.; Poupa, T.: Teplotní analýza vstřikovací formy při aplikaci RanqueHilsch vírové trubice In: Plasty a kaučuk, 2005, roč. 42., s. 58-62. ISSN 0322-7340.
26.
Bradáč, J.: Opravy forem a jaderníků ze slitin hliníku navařováním. Aluminium
Alloys Mould and Core Box Surfacing Repairs. In.: XXVII. Dny svařovací techniky.
Sborník přednášek 2005. Vamberk 2005, s.268-285. ISBN: 80-02-01726-9.
27.
Bradáč, J. - Hošek, Z. - Nováková, I. - Šmrha, J.: Sledování dilatačních
vlastností slitin hliníku během krystalizace. In: Sborník přednášek z mezinárodní
konference „Výzkum a vývoj ve slévárenství“. Rožnov pod Radhoštěm, září 2005,
ISBN 80-248-0899-4.
28.
Doubek, P. - Kovárník, l. - Solfronk, P. - Kolnerová, M.: Rozložení deformace v
okolí lomu křehkých materiálů při jednoosém zatěžování In: Mezinárodní vědecká
konference pořádaná u příležitosti 55 let založení Fakulty strojní, 7.– 9.9.2005
Ostrava, ČR. ISBN 80-248-0902-9.
29.
Doubek, P. - Kovárník, l. - Solfronk, P. - Kolnerová, M.: Zjišťování diagramů
mezních přetvoření při vyšších rychlostech deformace. In.: XII. Mezinárodní vědecká
konference “FORMING 2005“ 14.9 – 17.9.2005 Lednice, ČR. ISBN 80-248-0888-9.
30.
Doubek, P. - Kovárník, l. - Solfronk, P. - Kolnerová, M: Vliv rychlosti deformace
na diagramy mezních přetvoření. In.: Mezinárodní konference „Technológia 2005“,
13.-14.9.2005, Bratislava, SR, 2005. ISBN 80-227-2264-2.
31.
Hisem, P.: Vliv podmínek vytvrzování na pevnost lepeného spoje při lepení
karosářských plechů. In.: Mezinárodní konference „Technológia 2005“, 13.14.9.2005, Bratislava, SR, 2005. ISBN 80-227-2264-2.
32.
Hisem, P. - Kolnerová, M. - Doubek, P.: Hodnocení lepidel Betamate 1040 a
Betamate 1496V. Liberec, 2005, (Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav).
33.
Hisem, P. - Kolnerová, M. - Doubek, P.: Abprüfung Schmierstoff Wedolit N22-3
nach Alterung 90 Zyklen PV 12.10. Liberec, 2005, (WILHELM DIETZ GmbH &
CO.KG Düsseldorf (BRD).
34.
Hisem, P. - Kolnerová, M. - Doubek, P.: Abprüfung Klebstoffe Betamate 1020,
XB 5103-2, Betaguard RB 10BV, Betamate 1493, Betamate 1496V, Betaguard
KP03, Betaguard KP43S, Betaguard KP53 nach PV 12.05 und VDA 230-201.
Liberec, 2005, Dow Automotive GmbH, Freinbach (CH).
35.
Hisem, P. - Kolnerová, M. - Doubek, P.: Prüfung Sika Power 415P1, Sika
Power 430, Sika Power 490/7, Sika Power 496/3 nach VDA 230-202 ohne Alterung.
Liberec, 2005, SIKA Schweiz AG (CH).
36.
Hisem, P. - Kolnerová, M. - Doubek, P.: Abprüfung Klebstoffe XB 5103-2,
Togocoll PA 105 A1, Betamate 1493, Betamate 1496V, Betaguard KP53 Aushärtung
bei 175°C 20min, 180°C 20min. Liberec, 2005, (Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav).
37.
Horák, M. – Hušek, D.: Rozměrová přesnost vstřikovaných dílů s kovovými
zálisky. In.: Mezinárodní konference „Technológia 2005“, 13.-14.9.2005, Bratislava,
SR, 2005. ISBN 80-227-2264-2.
38.
Horák, M. – Hušek, D.: Vliv řízení dotlaku na kvalitu plastových dílů. In.: XV.
Mezinárodní vědecké sympozium „TU Liberec – TU Dresden“, září 2005, Liberec,
ČR, 2005. ISBN 80-7083-975-9.
39.
Horák, M. – Hušek, D.: Využití p-v-T dat při hodnocení kvality plastových
výstřiků. In.: Mezinárodní konference Juniormat’ 05, 20.–21. září 2005, Brno, ČR,
2005. ISBN 80-214-2984-4.
11
40.
Hošek, Z. - Nová, I. - Nováková, I.: Sledování lineárních změn odlitků během
tuhnutí. In.: Mezinárodní konference „Technológia 2005“, 13.-14.9.2005, Bratislava,
SR, 2005. ISBN 80-227-2264-2.
41.
Hudec, Z. – Neumann, H. – Moravec, J.: Vliv tavení na účinnost tavení
základního materiálu u MAG procesu svařování. In.: XXVII. Dny svařovací techniky.
Sborník přednášek 2005. Vamberk 2005, s. 138-145. ISBN: 80-02-01726-9.
42.
Hudec, Z. – Moravec, J.: Simulace vlivu rychlosti svařování MAG na velikost a
tvar teplotního pole. In.: Mezinárodní konference „Technológia 2005“, 13.-14.9.2005,
Bratislava, SR, 2005. ISBN 80-227-2264-2.
43.
Hudec, Z.: GMA Fillet Welding Deposition Efficiency and Optimization. In.:
časopis „Welding in the World, č. 49, speciální vydání 2005, červenec 2005, Praha.
ISSN 0043-2288.
44.
Hušek, D. - Horák, M: Simulace vakuového tvarování pomocí softwaru PamForm . In.: XV. Mezinárodní vědecké sympozium „TU Liberec – TU Dresden“, září
2005, Liberec, ČR, 2005. ISBN 80-7083-975-9.
45.
Hušek, D. – Horák, M. – Lenfeld, P.: Simulace procesu tvarování výztuže pro
pryskyřicové systémy. In.: Mezinárodní konference „Technológia 2005“, 13.14.9.2005, Bratislava, SR, 2005. ISBN 80-227-2264-2.
46.
Hušek, D.: Simulation of Textile Forming by Means of Pam-Form Software. In.:
Mezinárodní konference Euromat 2005, 5.- 8.9. 2005, Praha, ČR. Hušek, D.: Užití
technologie WIT pro automobilovou kliku dveří. In.: Mezinárodní konference
Juniormat, Brno, září 2005, ČR. ISBN 80-214-2984-4.
47.
Kolnerová, M. - Solfronk, P. - Sobotka,J - Doubek, P: Vliv velikosti elementu
deformační sítě na přesnost určení mezního stavu přetvoření. In: Mezinárodní
vědecká konference pořádaná u příležitosti 55 let založení Fakulty strojní, 7.–
9.9.2005 Ostrava, ČR. ISBN 80-248-0902-9.
48.
Kolnerová, M. - Solfronk, P. - Sobotka,J - Doubek, P: Vliv morfologie typu
EBT na tribologické podmínky tažení. In.: XII. Mezinárodní vědecká konference
“FORMING 2005“ 14.9 – 17.9.2005 Lednice, ČR. ISBN 80-248-0888-9.
49.
Kolnerová, M. - Solfronk, P. - Sobotka, J. - Doubek, P: Vliv technologických
parametů na koeficient tření při tažení. In.: Mezinárodní konference „Technológia
2005“, 13.-14.9.2005, Bratislava, SR, 2005. ISBN 80-227-2264-2.
50.
Kovárník, L. - Sobotka, J. - Doubek, P. - Solfronk, P.: Vliv použité metodiky
měření na diagramy mezních přetvoření. In: Mezinárodní vědecká konference
pořádaná u příležitosti 55 let založení Fakulty strojní, 7.– 9.9.2005 Ostrava, ČR.
ISBN 80-248-0902-9.
51.
Kovárník, L. - Sobotka, J. - Doubek, P. - Solfronk, P.: Použití nelineárního
modelu tření při simulaci tažení výlisku v PAM – STAMP 2G In.: XII. Mezinárodní
vědecká konference “FORMING 2005“ 14.9 – 17.9.2005 Lednice, ČR. ISBN 80-2480888-9.
52.
Kovárník, L. - Sobotka, J. - Doubek, P. - Solfronk, P.: Rozložení deformace u
výlisku z hlubokotažného plechu. In.: Mezinárodní konference „Technológia 2005“,
13.-14.9.2005, Bratislava, SR, 2005. ISBN 80-227-2264-2.
53.
Kosek, P. – Šmrha, J. : Vliv tloušťky stěny na strukturu a mechanické
vlastnosti
odlitků z litiny s červíkovitým grafitem. In.: Mezinárodní konference
„Technológia 2005“, 13.-14.9.2005, Bratislava, SR, 2005. ISBN 80-227-2264-2.
54.
Kratochvíl, P. – Neumann, H.: Struktura a vlastnosti WIG svarů aluminidu typu
Fe3Al. Aluminide Fe3Al GTA Welds Structure and Properties. In.: Nové materiály,
technologie a zařízení pro svařování. /Sborník přednášek 2005/. ČSÚ s.r.o. Ostrava
a VŠB – TU Ostrava. 2005. ISBN 80-248-0898-6.
12
55.
Lenfeld, P. – Bidlas, V. – Ausperger, A. – Běhálek, L. – Weinlich, P.:
Nanokompozity – ano či ne. In.: Sborník Plast Form Service - „Plasty konstrukční
materiály“, Praha, březen 2005, s. 15-21. ISSN 1213-2640.
56.
Lenfeld, P. – Bidlas, V. – Ausperger, A. – Běhálek, L. – Weinlich, P.:
Nanokompozity – povrchové úpravy a jejich problematika. In.: Sborník Plast Form
Service - „Plasty konstrukční materiály“, Praha, březen 2005, s. 29-35. ISSN 12132640.
57.
Lenfeld, P. – Bidlas, V. – Ausperger, A. – Běhálek, L. – Weinlich, P.:
Temperature fields in injection tools. In.: Mezinárodní konference “Plastko 2005”,
Zlín, duben 2005, CD. ISBN 80-7318-009-X.
58.
Lenfeld, P. – Bidlas, V. – Hušek, D. - Ausperger, A.: Hodnocení vlivu
vybraných typů PP pro technologii vstřikování na rozměrové změny nanokompozitů
s termoplastickou matricí. In.: Sborník „Vyztužené plasty“, květen 2005, Karlovy Vary,
ČR, 2005, s. 84-89. ISSN 1214-6412.
59.
Lenfeld, P. – Ausperger, A. – Běhálek, L..: Monitorizace rozložení teplotních
polí ve formách pro zpracování plastů. In.: Mezinárodní konference „Technológia
2005“, 13.-14.9.2005, Bratislava, SR, 2005. ISBN 80-227-2264-2.
60.
Lenfeld, P. – Pikora, M.: Problematika technologie WIT. In.: XV. Mezinárodní
vědecké sympozium „TU Liberec – TU Dresden“, září 2005, Liberec, ČR, 2005. ISBN
80-7083-975-9.
61.
Lenfeld, P. – Ausperger, A. – Běhálek, L..: Monitoring of temperature fields
distribution in multi-cavity mould for rubber. In.: Technomer 2005, 10.-12.11.2005,
Chemnitz, SRN, 2005. ISBN 3-00-017458-3
62.
Lenfeld, P. – Ausperger, A.: Efficiency cooling increasing of injection moulds.
In.: The 6th Central European scientific – technical conference for plastic branch
entitled “Advances in plastic technology - APT 05” 15.-17.11.2005, Katowice, Polsko,
2005. ISBN 83-917693-4-8.
63.
Lenfeld, P..: Plasty, technologie zpracování plastů, speciální technologie
vstřikování, formy, vady plastových dílů. Učební texty pro školení, Kostal Jince,
Liberec, 2005, 146 stran, CD.
64.
Lenfeld, P. – Ausperger, A. – Běhálek, L.: Technolog zpracování plastů.
Učební texty pro školení, Gradua Cegos, Praha, 2005, 268 stran, CD.
65.
Lenfeld, P..: Plasty, technologie zpracování plastů, formy a stroje, vady
plastových dílů. Učební texty pro školení, Plaston, Liberec, 2005, 84 strany, CD.
66.
Lenfeld, P..: Svařování plastů, materiály, technologie, destruktivní a
nedestruktivní zkoušky. Pevnostní výpočet. Lepení plastů. Učební texty pro školení,
Welding Praha, Liberec, 2005, 108 stran, CD.
67.
Lenfeld, P..: Měření teplotních polí na vstřikováných dílech – impulsní
chlazení. Výzkumná zpráva, FS-KSP, TU v Liberci pro Peguform, Liberec, 2005, 65
stran, CD.
68.
Lenfeld, P..: Studie výroby stahovacích pytlů. Výzkumná zpráva, FS-KSP, TU
v Liberci pro Elitex, Liberec, 2005, 5 stran.
69.
Lenfeld, P..: Měření teplotních polí na vstřikováných dílech – impulsní
chlazení. Výzkumná zpráva, FS-KSP, TU v Liberci pro Grupo Antolin Bohemia,
Turnov, 2005, 58 stran, CD.
70.
Lenfeld, P..: Analýza deformace kapsy u vozů vyšší třídy. Výzkumná zpráva,
FS-KSP, TU v Liberci pro Fehrer, Liberec, 2005, 6 stran, CD.
71.
Moravec. J.: Tenzotermické účinky koncentrovaného zdroje tepla na vzorky
z Fe3Al. In.: Juniormat, Brno, září 2005, ČR. ISBN 80-214-2984-4.
13
72.
Neumann, H. - Kratochvíl, P. – Klebsa, F. – Moravec. J.: Struktura a vlastnosti
svarů aluminidu typu Fe3Al zhotovené metodou WIG. In.: „Nové materiály,
technologie a zařízení pro svařování.“ 8. ročník odborného semináře. Ostravice, ČR,
2005. ISBN 80-248-0898-6. ISBN
73.
Neumann, H. – Moravec. J.: Hodnocení svařitelnosti aluminiu Fe3Al s využitím
simulačního programu SYSWELD. In.: Prínosy aplikácie nových materiálov, metód a
technológií zvárania pre rozvoj priemyseľnej výroby. XXXIII. Odborná konference a
diskusné fórum Slovenskej zváračskej společnosti - ZVÁRANIE 2005. SR, 2005.
74.
Neumann, H. – Moravec, J.: Hodnocení svařitelnosti aluminidu železa typu
Fe3Al s využitím simulačního programu SYSWELD. In: ZVÁRANIE 2005./Sborník
prednášok/, Tatranská Lomnica, 2005, str. 17 – 22, ISBN 80-969393-1-9.
75.
Nová, I. - Hošek, Z. - Nováková, I. - Bradáč, J.: Monitoring the Dimensional
changes of castings in the process of solidification. In: Archives of Foundry, Year
2005, Volume 5, No 15, PAN – Katowice, p.285-291, PL, ISSN 1642-5308.
76.
Nová, I. - Kosek, P. - Nováková, I. - Šmrha, J.: Metalurgické zásady výroby
tenkostěnných odlitků z litiny
s červíkovým
grafitem. In: Sborník z XI.
Miedzynarodowa Konferencje odlewników polskich, czeskich i slowackich.
WSPOLPRACA 2005, Zakopané, duben 2005, ISBN .
77.
Nová, I. - Nováková, I - Šmrha, J. : Predikce tuhnutí odlitků z litiny
s kuličkovým grafitem. In.: Mezinárodní konference „Technológia 2005“, 13.14.9.2005, Bratislava, SR, 2005. ISBN 80-227-2264-2.
78.
Nová, I.: Bezdotykové měření teploty. In: Slévárenská ročenka 2005, str. 6274, ISSN 0231-7087.
79.
Nová, I. – Hošek, Z. – Nováková, I. – Šmrha, J.: Měření rozměrových změn
odlitků během tuhnutí. In: Sborník přednášek konference „Měření, zkoušení a
kontrola ve slévárnách“. Červen 2005, Plzeň.
80.
Nováková, I - Nová, I. – Hošek, Z.: Krystalizace odlitků při vysokotlakém lití.
In.: Mezinárodní konference „Technológia 2005“, 13.-14.9.2005, Bratislava, SR,
2005. ISBN 80-227-2264-2.
81.
Nováková, I. - Nová, I. - Drábek, M. - Šmrha, J.: Tepelná bilance formy při
tlakovém lití. In: Sborník přednášek z mezinárodní konference „Výzkum a vývoj ve
slévárenství“. Rožnov pod Radhoštěm, září 2005, ISBN 80-248-0899-4.
82.
Nová, I. - Nováková, I.: Simulationsberechnungen der Erstarrung und der
Abkühlung der Gussstücke als wirkendes mittel für Erzeugung der
Qualitätsgussstüke. In.: Vědecká pojednání TU Liberec, IH Zittau, FH Zittau-Görlitz,
PW Jelenia Góra, 9/2005, ČR, p. 332-338. ISSN 1801-1128
83.
Nová, I. - Kosek, P. - Šmrha, J.: Slévárenské simulační programy. Foundry
Simulation Softwares. MM Průmyslové spektrum č.11/2005, str. 80-82. ISSN 12122572.
84.
Nová, I. - Nováková, I. - Bradáč, J. - Hošek, Z.: Posouzení příčin havárie
šneku vytlačovacího stroje VS25. Výzkumná zpráva, FS-KSP, TU v Liberci, 2/2005.
85.
Nová, I. - Nováková, I. - Bradáč, J. - Šmrha, J.: Posouzení příčin havárie
šneku vytlačovacího stroje VS40. Výzkumná zpráva, FS-KSP, TU v Liberci, 7/2005.
86.
Seidl, M. - Nová, I. – Nováková, I.: Sledování porezity tlakově litého dílu.
Výzkumná zpráva, FS-KSP, TU v Liberci, 12/2005.
87.
Sobotka, J. - Doubek, P. - Kolnerová, M. - Kovárník, L.: Zhodnocení použití
pevných a polotuhých mazadel v sériové výrobě při lisování výlisků karosářského
typu In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná u příležitosti 55 let založení
Fakulty strojní, 7.– 9.9.2005 Ostrava, ČR. ISBN 80-248-0902-9.
14
88.
Sobotka, J. - Doubek, P.- Kolnerová, M.- Kovárník, L: Stabilita procesu
lisování s ohledem na použitý materiál. In.: XII. Mezinárodní vědecká konference
“FORMING 2005“ 14.9 – 17.9.2005 Lednice, ČR. ISBN 80-248-0888-9.
89.
Sobotka, J. - Doubek, P.- Kolnerová, M. - Kovárník, L: Srovnání tribologických
vlastností HDG a NIT plechů při použití maziv typu Hotmelt. In.: Mezinárodní
konference „Technológia 2005“, 13.-14.9.2005, Bratislava, SR, 2005. ISBN 80-2272264-2.
90.
Sobotka, J.: Vyčerpání plastických vlastností při tažení výlisků z pevnostních
plechů In.: XV. Mezinárodní vědecké sympozium „TU Liberec – TU Dresden“, září
2005, Liberec, ČR, 2005. ISBN 80-7083-975-9.
91.
Sobotka, J.: Evaluation of Using Drylubes and Semidrylubes Lubrication in
Series Production Stamping of Car Body Mouldings. In.: Mezinárodní kongres
Euromat 2005, 5.- 8.9. 2005, Praha, ČR.
92.
Sobotka, J.: Comparasion the tribological properties of Hotmelt lubricant from
4 world-renowned producers of lubricants In.: Mezinárodní konference Juniormat,
Brno, září 2005, ČR. ISBN 80-214-2984-4.
93.
Sobotka, J. - Kovárník, L.- Solfronk, P.: Vliv morfologie povrchu elektrolyticky
pozinkovaného plechu na vznik zadírání, květen 2005, zpráva pro Voest Alpine AG
94.
Solfronk, P. - Kolnerová, M. - Kovárník ,L. - Sobotka, J: Určení metodiky
eliminace odpružení při ohýbání korozivzdorných materiálů In: Mezinárodní vědecká
konference pořádaná u příležitosti 55 let založení Fakulty strojní, 7.– 9.9.2005
Ostrava, ČR. ISBN 80-248-0902-9.
95.
Solfronk, P.- Kolnerová, M.- Kovárník ,L.-Sobotka, J: Vliv povrchově
upraveného nástroje na velikost koeficientu tření. In.: XII. Mezinárodní vědecká
konference “FORMING 2005“ 14.9 – 17.9.2005 Lednice, ČR. ISBN 80-248-0888-9.
96.
Solfronk, P. - Kolnerová, M. - Kovárník, L. - Sobotka, J.: Vliv povlaku nástroje
na poškození povrchu taženého materiálu. In.: Mezinárodní konference „Technológia
2005“, 13.-14.9.2005, Bratislava, SR, 2005. ISBN 80-227-2264-2.
97.
Solfronk, P.: Analýza vlivu přísadových prvků na tribologické vlastnosti maziv
používaných v automobilovém průmyslu. Liberec, březen 2005, zpráva pro CIBA
Spezialitätenchemie Lampertheim GmbH
98.
Solfronk, P.: Analýza vlivu teploty na tribologické vlastnosti maziv, březen
2005, zpráva pro FUCHS –EUROPE SCHMIERSTOFFE GmbH
99.
Solfronk, P.: Použitelnost polotuhých maziv za nižších teplot, říjen 2005,
zpráva pro FUCHS –EUROPE SCHMIERSTOFFE GmbH
100. Solfronk, P.: Porovnání tribologických vlastností tažných a konzervačních
olejů, duben 2005, zpráva pro PFINDER GmbH & Co.
101. Solfronk, P.: Vliv aditiv na tribologické vlastnosti maziv používaných
v automobilovém průmyslu, březen 2005, zpráva pro ZELLER+GMELIN GmbH
102. Solfronk, P.: Analýza vlivu mikrofosfátovaného plechu na vznik zadírání,
červen 2005, zpráva pro Škoda Auto a.s.
103. Solfronk, P.: Zjištění mezní koncentrace nečistot v pracím oleji při lisování
pohledových dílů karoserie, srpen 2005, zpráva pro Škoda Auto a.s.
104. Solfronk, P.: Stanovení mechanických vlastností materiálu, listopad 2005,
zpráva pro Liberecká obchodní s.r.o.
105. Solfronk, P.: Vypracování metodiky pro určení nelineárního modelu tření,
listopad 2005, zpráva pro MECAS ESI s.r.o.
106. Šmrha, J - Kosek, P. - Zelinský, O.: Metallurgical Principles of Production of
Thin-walled Vermicular/Compacted Graphite Iron Castings for Automotive Industry.
In.: Mezinárodní kongres Euromat 2005, 5.- 8.9. 2005, Praha, ČR.
15
107. Weinlich, P. – Běhálek, L. – Lenfeld, P. – Ausperger, A.: Mikrokompozity a
nanokompozity s termoplastickou matricí. In.: Sborník Plast Form Service - „Plasty
konstrukční materiály“, Praha, březen 2005, s. 22-28. ISSN 1213-2640.
108. Weinlich, P. – Běhálek, L. – Ausperger, A. - Lenfeld, P.: Vliv velikosti
vyztužujících částic kompozitních systémů na mechanické vlastnosti. In: Mezinárodní
konference Plastko 2005, duben 2005, Zlín, CD. ISBN 80-7318-009-X.
109. Weinlich, P. – Běhálek, L. – Lenfeld, P. – Ausperger, A.: Možnosti snížení
vstřikovacího cyklu. In.: Mezinárodní konference „Technológia 2005“, 13.-14.9.2005,
Bratislava, SR, 2005. ISBN 80-227-2264-2.
110. Weinlich, P. – Běhálek, L. – Ausperger, A.: Tvarová stabilita vstřikovaných
dílů. In: Mezinárodní vědecká konference FS VŠB-TU Ostrava, 7.-9. září 2005.
Ostrava, 2005. . ISBN 80-248-0902-9.
111. Weinlich, P. – Běhálek, L. – Ausperger, A. - Lenfeld, P.: Vliv obsahu plniva na
mechanické a reologické vlastnosti PP. In.: XV. Mezinárodní vědecké sympozium
„TU Liberec – TU Dresden“, září 2005, Liberec, ČR, 2005. ISBN 80-7083-975-9.
112. Zdravecka, E. - Solfronk, P. - Suchanek, J. - Tkacova, J.: Influence of pulse
plasma nitridation on surface and substrate system of 31CrMoV9 STEEL. In: 4 th
International Conference "Theoretical and Technological Problems of Steels and
Nonferrous Metal Forming", September 2005 in Tale (Low Tatras).
113. Zdravecka, E. - Solfronk, P. - Suchanek, J. - Tkacova, J.: Influence of pulse
plasma nitridation on surface and substrate system of 31CrMoV9 STEEL. In: Journal
"Maintenance Problems", Institute for Terotechnology – National Research Institute
Radom, Poland. ISSN 1232-9312, Vol. 2
7. Akademičtí pracovníci
Personální stav katedry na jednotlivých odděleních
se průběžně řeší v souladu s potřebami vědecko pedagogické
činnosti a od konce roku 2005, kdy proběhlo výběrové řízení na
obsazení míst akademických pracovníků na katedře strojírenské
technologie, je již stabilizován s vysokou perspektivou do budoucnosti díky nízkému
věku pracovníků. Kvalifikační a věková struktura na jednotlivých odděleních je
následující:
Vedoucí katedry
Doc. Dr. Ing. Petr LENFELD (38)
a oddělení tváření kovů a plastů:
Učitelé:
Ing. Aleš AUSPERGER, Ph.D. (31)
Ing. Luboš BĚHÁLEK (28)
Ing. Pavel HISEM, Ph.D. (36)
Ing. Michaela KOLNEROVÁ (37)
Doc. Ing. Mirko KRÁL, CSc. (66) – externí, část. úvazek
Doc. Dr. Ing. Petr LENFELD
Ing. Pavel SOLFRONK, Ph.D. (33)
Ing. Pavel DOUBEK (27)
Dr.-Ing. Andreas EICHHORN – externí hostující prof.
Laboratoř, sekretariát:
Marcela KOUTOVÁ (55)
Dílny:
Miroslav HERČÍK (59)
16
Celkový počet akademických pracovníků na odd. tváření kovů a plastů je 9,
přepočtený počet prof. – 0,1, doc. - 1,2, Ph.D. – 3, Ing. - 3. Interních pracovníků na
odd. tváření kovů a plastů je celkem 9, externí pracovníky máme celkem 2.
Habilitační a profesorské řízení se na odd. tváření kovů a plastů v roce 2004
nekonalo.
Na oddělení strojírenské metalurgie je kvalifikační a věková struktura
pracovníků následující:
Vedoucí oddělení:
Doc. Ing. Heinz NEUMANN, CSc. (59)
Učitelé:
Prof. Ing. Jaroslav EXNER, CSc. (72) – externí, 02/2005
Ing. Jiří BRADÁČ (60)
Ing. Zdeněk HUDEC
Doc. Ing. Lubomír KONEČNÝ, CSc. (68) – část. úvazek
Doc. Ing. Heinz NEUMANN, CSc.
Prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. (52)
Ing. Jaromír MORAVEC (32)
Ing. Iva NOVÁKOVÁ (34)
Doc. Ing. Antonín MORES, CSc. - externí
Dílny:
Jaroslav VINŠ (65) – část. úvazek
Celkový počet akademických pracovníků na odd. strojírenské
metalurgie je 9, přepočtený počet prof. - 1,2, doc. – 1,6, Ing. – 4. Celkově je na
oddělení 10 interních pracovníků a 2 externí pracovníci.
Habilitační a profesorské řízení se na odd. strojírenské metalurgie v roce
2004 nekonalo.
8. Hodnocení činnosti
Na katedře strojírenské technologie se za rok 2005
podařilo stabilizovat personální obsazení katedry i jednotlivých
předmětů v rámci pedagogické činnosti katedry.
Katedra má nejvyšší počet studentů magisterského
a bakalářského studijního programu ve všech formách studia na
fakultě strojní a v počtu absolventů patří ke špičce na fakultě.
Předpoklad počtu odevzdaných bakalářských prací v roce 2006
je na oddělení tváření kovů a plastů kolem 25, na oddělní strojírenské metalurgie
kolem 5. Předpoklad počtu odevzdaných diplomových prací v roce 2006 je na
oddělení tváření kovů a plastů kolem 15, na oddělní strojírenské metalurgie kolem 7.
Katedra patří v počtu absolventů doktorského studijního programu mezi
absolutní špičku nejenom na fakultě, ale i na celé univerzitě. Ještě vyšší nárůst se
předpokládá v roce 2006, kdy je plánováno 8 rigorózních zkoušek a celkem 9
obhajob disertačních prací (Ing. Běhálek, Ing. Doubek, Ing. Hošek, Ing. Hudec, Ing.
Kolnerová, Ing. Nováková, Ing. Rus, Ing. Vrba, Ing. Weinlich).
Poměrně poddimenzovanou vidím oblast grantů, což je však ovlivněno
nejenom podmínkami přidělování grantů, ale i kapacitou personálního obsazení
katedry, která bude dost velkou částí vytížena při řešení nového výzkumného záměru
fakulty a při řešení projektu 6. rámcového programu EU.
Určitým problémem je také tvorba skript na jednotlivé předměty, která
se však nahrazuje kopírováním učebních materiálů pro jednotlivé předměty a cvičení,
17
které mají výhodu ve své aktuálnosti. Za minulý rok 2005 se však úplně novými
skripty v internetové i papírové podobě podařilo pokrýt předmět v základním studiu –
Technologie II a v příštím roce se pokryje i předmět Technologie I a Teorie slévání.
Vnitřní hodnocení na katedře strojírenské technologie je prováděno
vnitřními kontrolními mechanismy, které hodnotí a kontroluje jednak hospodaření
katedry, ale i činnost a práci jednotlivých zaměstnanců v pedagogické činnosti
(bakalářské, diplomové a disertační práce, vedení doktorandů a výuka v cizím
jazyce), ve vědeckovýzkumné činnosti (granty, vědeckovýzkumné záměry), v
publikační činnosti (monografie a učební texty, články v časopisech a příspěvky ve
sbornících konferencí, učební pomůcky, výukové programy apod.) a v doplňkové
činnosti (aplikovaný výzkum a odborná spolupráce s jinými institucemi a podniky).
Na katedře strojírenské technologie, na obou odděleních, se hodnotí činnost
katedry jednak počtem odučených hodin, počtem podaných a řešených grantových
úkolů, počtem publikací a účastí na konferencích a v neposlední řadě i zájmem
studentů o jednotlivá zaměření katedry.
Kvalita a úroveň vzdělávání a výuky je na vysoké úrovni, o čemž svědčí
uplatnění absolventů na vedoucích místech v podnicích a firmách a zpětné reference
na jejich vzdělání, zpětná vazba při řešení problémů v praxi a vzájemná pomoc při
zádávání bakalářských, diplomových a doktorských prací. O absolventy zaměření
tváření kovů a plastů a strojírenské metalurgie je eminentní zájem ze strany
průmyslu, který nemůže být pokryt ani dvojnásobným počtem absolventů.
Odd. tváření kovů a plastů se výraznou měrou podílí na řešení problémů
z praxe a spolupracuje s několika desítkami firem v ČR i zahraničí, např.: ŠKODA
AUTO a.s. Mladá Boleslav; PFENDER GmbH& Co KG. Bödlingen, SRN, FUCHS
DEA SCHMIERSTOFFE GmbH & CoKG Mannheim, SRN, WILHELM DIETZ GmbH
& Co KG Düsseldorf, SRN, PPG Industries Lacke & Co KG Wuppertal, SRN,
ZELLER + GMELIN GmbH & Co Eslingen, SRN, Quaker Chemical B.V. Bogen
Nethelands, Gurit – Essex AG Freinbach, Švýcarsko, Teroson GmbH Heidelberg,
SRN, PEGUFORM Bohemia k.s. Liberec; UNO s.r.o. Praha, GAS Praha, Robert
Bosch s.r.o. České Budějovice, RAYMOND s.r.o. Jablonec nad Nisou, Plastkov s.r.o.
Liberec, ENGEL s.r.o. Praha, VALEO s.r.o. Rakovník, PLASTON s.r.o. Šluknov,
SOMMER ALiBERT s.r.o. Mladá Boleslav, MECAS s.r.o. Plzeň, WITTE NEJDEK
s.r.o. Nejdek, GRUPPO ANTOLIN BOHEMIA a.s. Liberec, TECHNOCENTRUM CAD
s.r.o. Liberec.
Oddělení strojírenské metalurgie se výraznou měrou podílí na řešení
problémů z praxe a spolupracuje s větším počtem firem, např. ŠKODA AUTO a.s.
Mladá Boleslav, ŽĎAS Žďar n. Sázavou, ŽOS – FEREX Liberec, Modelárna LIAZ
Liberec, ISOLIT Bravo – Jablonné nad Orlicí, ELITEX Machinery Kdyně, Vagonka
Česká Lípa, ČKD Motory – Hradec Králové, Henry Kyncl – Komerční slévárna
Turnov, SČA Ústí nad Labem, SECO Group AGS Jičín a další.
9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
V rámci
spolupráce
s
Otto-von-Guericke
Universität Magdeburg proběhly v roce 2005 celkem tři
přednáškové bloky Honorar-Prof. A. Eichhorna z oblasti
nekonvenčních metod tváření (finančně zajištěno DAAD).
V roce 2005 absolvoval v rámci programu
Sokrates/Erasmus stáž v délce 6 měsíců ve SRN Ing. Martin
Güklhorn, Ing. Jiří Sobotka absolvoval stáž v délce čtyř měsíců
18
ve Švédsku a Ing. Hicham El Hadi v rámci stejného programu je již od podzimu roku
2004 na stáži v Besanconu ve Francii, která trvala do poloviny roku 2005. Na
zahraniční pobyty se chystá v roce 2006 zhruba pět doktorandů.
Odd. tváření kovů a plastů spolupracuje např. s těmito univerzitami doma i
v zahraničí:
ČVUT Praha – ústav strojírenské technologie, VUT Brno – ústav strojírenské
technologie, ZČU Plzeň – katedra materiálu a strojírenské metalurgie, TU-VŠB
Ostrava – katedra mechanických technologií, katedra tváření materiálu, UTB Zlín –
ústav polymerních materiálů a technologií, TU Košice – katedra technologií a
materiálov, STU Bratislava – katedra materiálov a technologií, Universität Otto von
Guericke Magdeburg SRN; Universität Chemnitz SRN, Universität Aachen SRN, TU
Graz , Rakousko, University of Tokyo, Japonsko, University of Besancon, Francie,
apod.
Odd. strojírenské metalurgie spolupracuje např. s těmito univerzitami doma i
v zahraničí:
ČVUT Praha – ústav strojírenské technologie, VUT Brno – ústav strojírenské
technologie, ZČU Plzeň – katedra materiálu a strojírenské metalurgie, TU-VŠB
Ostrava – katedra mechanické technologie, katedra slévárenství, UTB Zlín – ústav
polymerních materiálů a technologií, TU Košice – katedra technologií a materiálov,
STU Bratislava – katedra materiálov a technologií, Universität Otto von Guericke
Magdeburg, Universität Chemnitz, RWTH Aachen, TU Graz, University of Tokyo,
University of Besancon,
Fachhochschule Braunschweig – Wolfenbüttel,
Fachhochschule Esslingen, Fachhochschule Albstadt, Montanuniversität Leoben,
Technická univerzita Gliwice, Ústav polské akademie věd pro slévárenství, TU
Bergakademie Freiberg, Akademia Techniczno Humanistyczne Beilsko – Biela.
V zaměření tváření kovů a plastů přednášel nadstandardně některé vybrané
okruhy z oblasti tváření kovů hostující profesor Dr. Eichhorn z TU Magdeburg, jehož
činnost byla financována z grantu DAAD.
10. Další aktivity
Účast pracovníků katedry v grémiích fakulty (vědecké
rady, oborové rady, přijímací a
zkušební komise všech
studijních programů, i na jiných školách):
Technická univerzita v Liberci:
Vědecká rada TU:
Prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc. (člen)
Vědecká rada FS:
Prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc. (člen)
Prof. Ing. Iva Nová, CSc. (člen)
Oborová rada ST:
Prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc. (člen)
Doc. Ing Heinz Neumann,CSc. (člen)
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Přijímací komise pro přijímání do DSP: Doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Přijímací komise do MSP a BSP:
Doc.Ing.Lubomír Konečný,CSc.
Doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
19
Zkušební komise pro státní doktorské zkoušky FS – obor strojírenská technologie:
Prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc. - předseda
Doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. – člen
Prof. Ing. Iva Nová, CSc. – člen
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld – člen
Doc. Ing. Josef Krebs, CSc. - člen
Doc. Ing. Mirko Král, CSc. – člen
Doc. Ing. Antonín Mores, CSc. - člen
Komise pro státní závěrečné zkoušky FS – MSP a BSP – obor strojírenská
technologie:
Prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc.
Doc. Ing. Lubomír Konečný, CSc.
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Doc. Ing. Mirko Král, CSc.
Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
Akademický senát TUL:
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Akademický senát FS:
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Ing. Luboš Běhálek
Ing. Michaela Kolnerová
GAČR:
Prof. Ing. Iva Nová, CSc.
FRVŠ:
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld – člen oborové komise „A“
Jiné školy v ČR:
VŠCHT Praha : Prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc. – člen oborové komise
Prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc. – člen komise pro státní
závěrečné zkoušky
ČVUT Praha: Prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc. – člen vědecké rady FS
TU VŠB Ostrava: Prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc. – člen komise pro státní
závěrečné zkoušky
Prof. Ing. Iva Nová, CSc. – člen komise pro DSP
VUT Brno:
Prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc., předseda komise pro státní
závěrečné zkoušky v MSP
Prof. Ing. Iva Nová, CSc. (člen)
Doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. – člen a předseda zkušební
komise pro státní závěrečné zkoušky v MSP (program Strojní
inženýrství – obor Strojírenská technologie)
Doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. – člen zkušební komise pro
státní závěrečné zkoušky v BSP (program Strojírenství – obor
Strojírenská technologie)
Jiné aktivity v ČR: Prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc.:
- Inženýrská akademie ČR – od 1. 1. 2003 prezident a z toho
titulu za ČR: člen Rady EURO – CASE se sídlem v Paříži, člen
Rady CAETS
- MPO Praha – člen Rady programu IMPULS
- MŠMT Praha člen komise pro Výzkumné záměry č. 4
20
Prof. Ing. Iva Nová CSc.:
- členka komise odlewnictva při Polské akademii věd oddělení
Katowice
- členka komise Společnosti nauky o kovech při ČAV
Doc. Ing. Heinz Neumann, CSc.
- člen Zkušební komise CWS ANB pro zkoušky E/IWE, E/IWT a
E/IWS
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
- Komise svařování plastů, Welding Praha, člen odborné komise
pro svařování plastů
- Society of Plastic Engineers, člen odborné komise pro plasty
- Svaz zpracovatelů plastů - člen.
11. Péče o studenty, rozvoj studia
V roce 2005 se katedra počtem studentů
v jednotlivých studijních programech zařadila na první místo ze
všech kateder fakulty strojní. Svojí činností, spoluprací
s průmyslem a svými kontakty, umožňuje studentům nejenom
provádět bakalářské, diplomové a disertační práce, ale
samozřejmě svojí vahou umožňuje najít studentům i
odpovídající zaměstnání a praxi. Podporu mají studenti
nejenom v rámci existujícího stipendijního fondu fakulty strojní, ale i v důsledku
finančních darů od průmyslových podniků, ale hlavně v rámci doplňkové činnosti.
V roce 2006 chceme na katedře nahradit některé předměty oboru, resp.
upravit předměty v jednotlivých ročnících oborového studia, a to hlavně v důsledku
zvyšování kvality studia absolventů vzhledem k praxi. Jedná se o nahrazení
předmětů, které nemají pro absolventy katedry výraznější přínos. Tlak ze strany
praxe je zaměřen úplně jiným směrem, než je skladba předmětů hlavně v 5. ročníku
magisterského studia. Jedná se hlavně o předmět „Automatizované systémy řízení“,
který bychom chtěli nahradit výukou ovládání a řízení technologických procesů na
simulátorech, moderních strojích a v praxi. Dále se jedná o předmět „Dopravní a
manipulační stroje“, který bychom chtěli nahradit výukou simulačních software
CADMOULD, MOLDFLOW, SIMTEC, PAMFORM, SYSWELD a CAD/CAM systému
CATIA. Modernizovat bychom chtěli i předmět „Robotika“, a to na předmět, který
bude pokrývat potřeby studentů daného zaměření hlavně v oblasti robotů a
manipulátorů v metalurgii, svařování, zpracování plastů a v tváření. Dále bychom
chtěli výrazně zvýšit nabídku volitelných předmětů v jednotlivých zaměřeních.
V roce 2006 bychom chtěli podat rozvojový projekt na nový obor studia –
„Technologie výroby vozu“, který by sdružovat vybrané aktivity fakult Technické
univerzity a hlavně FS s výraznou podporou Škoda Auto.
12. Rozvoj katedry, finanční zdroje
V roce 2005 se v rámci výnosů z doplňkové činnosti a z
investic fakulty podařilo získat na obnovu a zvýšení technické
úrovně vybavení dílny pro zpracování plastů více jak 840.000,Kč. Investice byly použity na nákup vyfukovacího stroje GM 251.
Nad rámec přidělených a získaných investic byla
katedře strojírenské technologie, zaměření zpracování plastů,
21
zapůjčena bezplatně ultrazvuková svářečka nejvyšší kvality v ceně kolem 1.500.000,Kč s novým řízením.
V roce 2005 se nad rámec výnosů z doplňkové činnosti podařilo získat na
obnovu a zvýšení technické úrovně vybavení laboratoře tváření kovů 200.000,- Kč na
nákup ovládacího software a siloměrné hlavice pro trhací stroj.
V roce 2005 byl v rámci investice z výzkumného záměru ve výši 900.000,Kč zmodernizován hydraulický lis.
V roce 2005 byla na oddělení strojírenské metalurgie dokončena
modernizace laboratoří ve 2. patře budovy E. Tato modernizace byla provedena
jednak v důsledku zastaralých prostor laboratoří a jednak v důsledku přestěhování
laboratoře svařování z Doubí.
Dotace na chod katedry strojírenské technologie, stanovená dle výpočtu
výkonu katedry a rozdělovaná fakultou strojní na jednotlivé katedry, činila na rok
2005 celkem 5.042.063,- Kč. Z rezervy děkana dostala katedra 308.750,- Kč, za
prodej zařízení katedra utržila 17.500,- Kč a za ukončené doktorské studium dostala
katedra 67.500,- Kč a z grantů roku 2004 a v důsledku dotace na VZ měla katedra
mínus 238.668,- Kč. Celkový příděl byl tedy 5.197.415,- Kč.
Na investice (kapitálové prostředky) měla katedra k dispozici celkem
1.469.662,- Kč, kdy převod zůstatku z roku 2004 byl 4.180,- Kč, převedené
prostředky z DČ za rok 2004 byly celkem 216.695,- Kč, převod běžných prostředků
z roku 2004 byl 38.923,- Kč, převod režie grantů byl 20.000,- Kč a příspěvek na
investice ze strany děkanátu byl 565.000,- Kč. Celkový částka na investice na
katedře byla tedy 844.798,- Kč. Zůstatek za rok 2005 na katedře strojírenské
technologie byl 29.798,- Kč.
Z doplňkové činnosti za rok 2005 byly hrazeny náklady, vzniklé během roku
2005 a to jak na odd. tváření kovů a plastů, tak i na odd. strojírenské metalurgie.
Zbytek financí z kalkulovaných zakázek bude převeden jako zisk do roku 2006 a
následně po odpočtu poplatku 8 % děkanátu fakulty strojní bude z větší části
převeden na investice katedry strojírenské technologie. Zůstatek z doplňkové činnosti
na katedře strojírenské technologie je předpokládán ve výši zhruba 800.000,- Kč.
V roce 2006 je předpoklad získání finančních zdrojů jednak ze státního
rozpočtu, jednak z grantů, výzkumných záměrů a projektů EU, jednak z doplňkové
činnosti a jednak z darovacích smluv. Objem financí v roce 2006 předpokládám
zhruba ve stejné výši, jako v roce 2005.
V rámci dlouhodobého rozvoje katedry v jednotlivých oblastech má
katedra strojírenské technologie a její vedení následující záměry:
- personální zajištění katedry: personální zajištění katedry je již od konce
roku stabilizované s velmi dobrou perspektivou do budoucnosti. Menší problémy jsou
v zaměření slévárenství a v zaměření tváření kovů, kde bych chtěl jednak omladit
stávající týmy a jednak zvýšit produktivitu činnosti. Problémy v této oblasti vidím ve
velmi úzkém počtu akademických pracovníků, což omezuje širší týmovou práci. Tyto
problémy jsou však řešitelné hlavně změnou financování VŠ a univerzit ze strany
MŠMT, ale i změnou rozdělování peněz na TU v Liberci a fakultě strojní.
- kvalifikační struktura katedry: ta je v současné době největším problémem
katedry a to jak z hlediska habilitovaných lidí v oblasti tváření kovů, tak z hlediska
urychleného dokončení doktorských studií u zaměstnanců katedry, neboť většina
absolventů doktorského studia je v současné době z řad externistů a interních
studentů. Ti, u kterých nepovede doktorské studium ke zdárnému konci, budou
navrženi oborové radě k ukončení doktorských studií, což na ně bude vyvíjet i tlak
z hlediska udržení si svého pracovního místa na katedře, neboť tlak nových
22
absolventů doktorského studia na jejich pozice bude velmi tvrdý, což někteří pociťují
již dnes. Byla odevzdána a obhájena doktorská práce Ing. Aupsergra. Konečně
odevzdá doktorskou práci po všech slibovaných termínech Ing. Kolnerová a v roce
2006 ji ze zaměstnanců katedry doplní Ing. Běhálek, Ing. Doubek a zřejmě i Ing.
Hudec a Ing. Nováková. Tím se pokryjí všechna zaměření doktorskými tituly.
Koncem roku 2006 bych chtěl, aby se zahájilo habilitační řízení u Ing. Solfronka,
Ph.D., a v nejbližší době bych chtěl, aby se zahájilo profesorské řízení u jednoho,
resp. dvou lidí na katedře (doc. Lenfeld, doc. Neumann) a aby se ve všech
zaměřeních úspěšně ukončili doktorská řízení ve stanovených časech. Po
zaměstnancích, kteří zůstali na katedře ihned po škole, budu chtít a budu vyžadovat
absolvování praxe anebo stáže v renomovaných firmách a společnostech daného
oboru, tj. buď absolvovat stáž vcelku a nebo částečným pracovním úvazkem během
pracovního týdne systému buď 3 – 2 nebo 2 – 3 tak, jak to absolvoval Ing.
Ausperger, Ph.D.. Na druhé straně chci podporovat pracovníky obou oddělení
k úspěšnému absolvování doktorského studia, habilitačního a profesorského řízení,
tj. finanční podporou poplatků za konference a publikace, zázemím na katedře,
individuálními studijními plány, kooperací s výrobními podniky, apod.
- vědeckovýzkumná orientace: nepředpokládám, že zaměření jednotlivých
členů katedry se bude v budoucnosti orientovat nějakým výrazně jiným směrem než
tím, který byl uveden v bodě 6 této výroční zprávy, tedy do oblasti technologií
slévání, svařování, tváření kovů a zpracování plastů, aplikací nových postupů a
technologií v jednotlivých oblastech, nových materiálů, konstrukce forem a nástrojů,
monitorizace a optimalizace procesů, atd. Většina zaměstnanců katedry se bude
v následujících letech podílet na řešení VZ a na řešení projektu 6. rámcového
programu EU. Na druhé straně bych chtěl zvýšit podíl ostatních pracovníků na řešení
grantových úkolů, tj. hledat cesty, jak zvýšit nejenom podíl podaných grantových
přihlášek, ale i zvýšit podíl přijatých grantů (spolupráce s ostatními univerzitami,
akademií věd, apod.). Podporovat aktivní účast pracovníků na konferencích v ČR a
v zahraničí, a podporovat aktivní účast zaměstnanců v odborných společnostech a
organizacích u nás i v zahraničí.
- vybavení a dovybavení laboratoří: laboratoře i dílny katedry a obou
zaměření se v posledních dvou letech výrazně zmodernizovaly, ale stále to nestačí
pokrýt jednotlivé oblasti výuky a řešených vědeckovýzkumných úkolů. Je potřeba
zmodernizovat hlavně laboratoře slévárenství, týkající se přístrojů na měření písků a
formovacích směsí.
- témata diplomových a doktorských prací: témata v posledních letech jsou
již zadávána ve spolupráci s průmyslem a nebo vycházejí z vědecko výzkumné
činnosti katedry, což výrazně zvyšuje odbornou úroveň prací. V tomto trendu bych
chtěl pokračovat i nadále, i když je někdy velmi obtížné skloubit studijní předpisy
z požadavky firem a podniků. Plánovaný počet bakalářských prací na katedře
strojírenské technologie v roce 2006 je kolem 25 až 30, počet diplomových prací
kolem 20 a počet doktorských prací kolem 8.
- zahraniční spolupráce: v této oblasti bychom chtěli výrazně posílit činnost
katedry a to nejenom na poli konferencí a předávání informací a zkušeností, ale
hlavně v oblastech grantů EU. V jednání jsou spolupráce s polskem, Německem,
Švédskem. Problémem budou zřejmě finanční záruky fakulty a univerzity. Dále více
navazovat a podporovat spolupráci s katedrami podobného zaměření na univerzitách
v ČR a na zahraničních univerzitách, tj. nadále rozšiřovat stávající spolupráci.
- studenti: počet studentů na katedře je stále vysoký, neboť roste zájem o
studium technologických oborů, které dokáží předat vědomosti ze širokých oblastí
23
průmyslové praxe. Zájem studentů je podpořen i vznikajícími průmyslovými zónami,
kde převažuje hlavně plastikářský průmysl, ale i technologie slévání, svařování a
tváření. Problémem je úroveň znalostí studentů z předchozích ročníků, velmi silné
možnosti rozvolnění studia, které spolu s informacemi velmi zatěžují agendu katedry.
Katedra se úspěšně snaží pro studenty všech oborů a zaměření získat finanční
prostředky z darovacích smluv od firem a podniků. Dále chci podporovat přijímání
nejlepších studentů do interního doktorandského studia, což se velmi dobře daří a
jejich začlenění do práce a chodu obou oddělení (při současném rozpočtu fakulty a
platové politice pro zaměstnance je to však problém), tj. jejich zapojením nejenom do
výuky, ale i do doplňkové činnosti, aby i jejich finanční situace byla přijatelná a měli
zájem doktorandské studium úspěšně ukončit.
- pedagogika, studijní program a obory: převést co nejvyšší počet cvičení u
jednotlivých předmětů do praktických ukázek, tj. začlenit do výuky moderní a
fungující stroje a zařízení a využít všech dostupných materiálů, animací a videí
z oblasti spolupráce s průmyslem. Dále chceme na katedře jednak vytvářet a jednak
podporovat tvorbu učebních textů a pomůcek, a to hlavně v digitální podobě, tj.
finančně pomocí grantů a děkanátu fakulty strojní zainteresovat zaměstnance na
tvorbě těchto textů. Chci v nejbližší době zavést nový studijní obor nebo zaměření na
katedře strojírenské technologie s názvem „Technologie výroby vozu“, který by
z velké části pokrývala katedra strojírenské technologie a na kterých by se podílely i
ostatní katedry (KDS, KMP, KST) a fakulty (FT, FA) Technické univerzity v Liberci.
Dále bychom chtěli upravit studijní předměty tak, aby co nejvíce vyhovovaly
z hlediska znalostí studentů a z hlediska praxe.
- doplňková činnost a spolupráce s průmyslem: vědecko-výzkumnou
činnost zaměřit na spolupráci s průmyslem a na řešení problémů praxe a zpětně být
tímto průmyslem podporován, tj. snažit se získat z průmyslu nejenom zakázky a tím i
peníze na chod obou oddělení, ale také strojní vybavení, které bude katedra moci
používat pro výuku. Orientovat zaměstnance na řešení vědecko-výzkumných úkolů
z praxe, tj. orientovat se na nové technologie a jejich aplikace, podporovat
doplňkovou činnost a spolupráci s průmyslem - získané prostředky věnovat do
rozvoje vzdělání zaměstnanců, vybavení katedry investičními a neinvestičními
prostředky, atd.
13. Závěr
Za rok 2004 se podařilo na katedře strojírenské
technologie a na obou odděleních stabilizovat personální
obsazení, udržet mladé a perspektivní lidi a udržet vyrovnaný
rozpočet.
Dále se povedlo dovést do úspěšného konce velké
množství doktorských prací, kdy další velká část doktorských prací je v rovině
brzkého odevzdání. Zájem a počet studentů o zaměření tváření kovů a plastů je stále
vysoký, zájem o slévání a svařování se postupně jednak v počtu studentů, jednak ze
strany průmyslu, pomalu zvyšuje.
Dokončila se rekonstrukce laboratorních prostor katedry a podařilo se
výrazně zmodernizovat vybavení laboratoří a dílen katedry.
Problémy v činnosti katedry strojírenské technologie vidíme ve velmi úzkém
počtu akademických pracovníků, v absenci habilitačních titulů hlavně v oblasti tváření
a v nízkém počtu řešených grantových úkolů, které je problematické získat pro
technologické problémy a aplikovaný výzkum.
24
Ve všech ostatních oblastech, uvedených v této výroční zprávě, je katedra
velmi úspěšná, a myslím si, že rok 2005 lze hodnotit jako velmi dobrý.
14. SWOT analýza
+ stánky katedry
+ Zaměření katedry, vazba na rozvinuté technologie a
odvětví, firmy
+ Vynikající věková struktura zaměstnanců katedry
+ Vysoký výkon katedry a výkon na jednoho
zaměstnance
+ Vysoký podíl hospodářské a doplňkové činnosti, na které se
podílí většina zaměstnanců a studentů doktorského studijního programu
+ Ochota lidí zvyšovat svou kvalifikaci a jazykové znalosti
+ Prozatím dostatek studentů na oboru a obou zaměřeních a to jak v bakalářském,
tak v magisterském i doktorském studijním programu
+ Vysoký počet kvalitních doktorandů, kteří mají zájem na katedře zůstat
+ Nadstandardní vztahy s podniky a firmami v ČR a v zahraničí, což přináší finanční
zdroje katedře
+ Výborná zpětná vazba s absolventy katedry
+ Velmi dobrá spolupráce a pomoc na katedře mezi členy katedry
+ Výborné znalosti a předpoklady zaměstnanců pro vědu a výzkum, vzdělávání
+ Připravenost na změny ve studiu, převod na digitalizaci poznatků
+ Předávání těch nejmodernějších informací o technologiích
+ Dostatečné vybavení dílen a laboratoří
+ Nadstandardní vybavení PC technikou, ale hlavně simulačním software
+ Modernizace a zlepšování podmínek pomocí provedených stavebních úprav
- stránky katedry
- Nedostatek finančních zdrojů na růst platů zaměstnanců
- Rozpočet, který neumožňuje zvyšovat počet zaměstnanců katedry pro
vytvoření pracovních a vědeckých týmů
- Nízký počet grantů
- Nedostatek finančních zdrojů na investice a vybavení laboratoří a dílen
- Nekvalitní prostory z hlediska elektroinstalací, rozvodu vzduchu, vody
- Nekvalitní výukové prostory
- Nízká jazyková vybavenost některých zaměstnanců katedry
- Nedostatečná připravenost studentů ze základního studia v oblasti matematiky a
fyziky, technických přírodních věd
- Nedostatek studentů ve vyšších ročnících
- Nedostatečné vybavení knihovny moderní technickou literaturou
- Nedostatek dostatečně kvalifikovaných pracovníků v oblasti doc. a prof. v zaměření
tváření kovů
- Nedostatečně oceněná činnost technologických kateder, které ve světě nají úplně
jiné postavení
- Nedostatečná péče o zaměstnance katedry, fakult, ze strany TU
- Neochota lidí cestovat, účastnit se stáží
- Velká administrativní zátěž kateder
- Absence kvalifikovaných rektorátních a společných útvarů pro získávání financí
z EU, ale také z hlediska předávání informací na katedru
25
? možná
? Vyšší dotace na vzdělávání, vědu a výzkum ze strany státu
? Přidělování grantů i aplikovanému výzkumu, technologickým
problémům
? Daňové úlevy podnikům, spolupracujícím s univerzitami,
fakultami a katedrami
? Výstavba nových laboratoří a dílen
? Spolupráce se vzdálenými regiony světa
! problémy, hrozby
! Nedostatek financí ze státního rozpočtu na vědu a výzkum, technické
obory, katedry a mzdy pracovníků
! Nedostatek financí na katedře se bude muset řešit snižováním počtu
zaměstnanců nebo snižováním úvazků, tedy mezd
! Vysoká administrativa a zatěžování pracovníků katedry
! Odchod kvalifikovaných a vzdělaných klíčových lidí do soukromé sféry, do zahraničí
! Nedostatek studentů technických oborů
! Vyšší mzdy a nárůst mezd ve středním školství oproti VŠ, hlavně u asistentů
! Stále stejná struktura fakulty, kdy technologické katedry jsou „přítěží“
! Vztah vedení TU k technickým fakultám, tedy i katedrám
doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld
vedoucí katedry strojírenské technologie
V Liberci 4. 1. 2005
26

Podobné dokumenty

Výroční zpráva katedry za rok 2007

Výroční zpráva katedry za rok 2007 předmětů vyučovaných na katedře provedena kontrola aktuálnosti obsahu přednášek i cvičení. S přihlédnutím k současnému stavu poznání v jednotlivých disciplínách a stavu vybavenosti našich laboratoř...

Více

Profil katedry - Katedra strojírenské technologie

Profil katedry - Katedra strojírenské technologie efektivitu provedení a kvalitu koutových svarů u MAG metody svařování a optimalizace podmínek svařování u problematicky svařitelných materiálů, např. aluminidů železa. Další oblastí zájmu je výzkum...

Více

Technologie tepelného zpracování kovových povrchů

Technologie tepelného zpracování kovových povrchů Asociace pro tepelné zpracování kovů Association for Heat Treatment of Metals ECOSOND s.r.o. Česká společnosti pro nové materiály a technologie Czech Society for New Materials and Technologies Ústa...

Více

Výroční zpráva katedry za rok 2009 _2

Výroční zpráva katedry za rok 2009 _2 předmětů vyučovaných na katedře provedena kontrola aktuálnosti obsahu přednášek i cvičení. S přihlédnutím k současnému stavu poznání v jednotlivých disciplínách a stavu vybavenosti našich laboratoř...

Více

22. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí

22. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí Heat Treatment of Non-Ferrous Alloys and Advanced Materials Mechanické vlastnosti výkovku ze slitiny EN-AW 2618 A Mechanical properties of free forgings from aluminium-base alloy EN-AW 2618A Lüftne...

Více