Pr vodce - Podnikání ve fitness

Komentáře

Transkript

Pr vodce - Podnikání ve fitness
)030;$<
!"#$%&'(
)$*'!+,-*(#./0#',-*(
1!$(23,'44(&',3!0(56789567:
!"#$%&'(#)*%+,-.*/0#%1#%+2#/34'.54%1#/&*4"5.6%7*$#,8&!%9&'87:%
&'%4,);%+*/"#%1#150)%9'$<2#&!%'%$*=&*345%.:;=54!>%[email protected]%.:A!,B4#%
/*/'.'4#"#%85%$*=&*345%+,*%.:A'.#&!%3B";%&'%37;+5&*.6%"#70#C%&#A*%
0)0#4#%7*;+54%&*.6%85&7:%85%.:;=!4%3";=#A%.:A'.#&!%D.(#%.%1#/&*$EC%
.%&'(#$%+,-.*/05%35%.:A#,#4#>%
F'4'"*G%1#%;9+-3*A#&%4'7C%'A:34#%35%1#1%$*)"5%9#%342#/;%8'3*+53;%
.:1$*;4%'%;30)*.'4%+,*%+*9/<1(!%+*;=54!C%7/:7*"5.%.%+,-A<);%,*7;%
HIJK>%L#)*%'74;'"59'0#%1#%+,-A<=&<%+,*.B/<&'%4'76%&'%M#A;%
MMM>N4&#33A;35&#33>09O7'4'"*GPN4&#33P/*/'.'4#";>
Jak
Ja
k hl
hled
edat
ed
at?
at
?
!"#$%
!"
#$%#&'
#$%
#&'(&)
#&'
(&)&*+
(&)
&*+%+,
&*+
%+,-./
%+,
-./&*+
-./
&*+%#.
&*+
%#.-$((0&
%#.
(0&*%#
(0&
*%#$1&
*%#
$1&)1'
)1'&2+
)1'
&2+345
&2+
34510&
345
10&6+7
10&
6+784*
6+7
84*,+9
84*
,+9&
,+9
:;/6*<
:;/
6*<64&
6*<
64&%$=
64&
%$=6(6
%$=
6(6*>?
6(6
*>?&@#
*>?
&@#96&@#
96-%,(
96%,()=&
%,(
)=&26+
)=&
26+<*!
26+
<*!&3'
<*!
&3'-/&
&3'
-/&)&*
-/&
)&*+%#
)&*
+%#.-$
+%#
.-$((&
.-$
((&78#
((&
78#A,#
78#
A,#96B
A,#
96B&
96B
'#8+2#6!&
6!&7-9
6!&
7-9,#&
7-9
,#&+"#
,#&
+"#C#9
+"#
C#9!?&
C#9
!?&D&*
!?&
D&*+E9
D&*
+E9=&2
+E9
=&26+<
=&2
6+<*!&
6+<
*!&6+3
*!&
6+39#%
6+3
9#%#&%
9#%
#&%+*=
#&%
+*=&61
+*=
&612#)
&61
2#)&&
2#)
9('%$(
9('
%$("/%
%$(
"/%-$+
"/%
-$+&+&
-$+
&+&-26
&+&
-26+<#
-26
+<#640
+<#
640&29
640
&29+&5
&29
+&51&2
+&5
1&2+'%
1&2
+'%-/7
+'%
-/7#64
#64&7$
#64
&7$-&F
&7$
-&FG0&
-&F
G0&H,G0&
H,-)#6
H,)#6'*)#6
'*-&
'*<(&-"B
<(&
-"B&2#5B?
5B?&I&I-6%+
&I6%+*%&
6%+
*%&6+&
*%&
6+&9('
6+&
9('%$(
9('
%$("/%
%$(
"/%-$+
"/%
-$+&6+
-$+
&6+39#
&6+
39#%#&
39#
%#&6+&
%#&
6+&*-6
*-6C(&
*-6
C(&%-A
C(&
%-A-%%-A
-%-&
-%*+%+,*+%
+,-./&
+,./&+&7
./&
+&7$J)
+&7
$J)-9C
$J)
-9C#&K
-9C
#&K&-7
#&K
&-7B%&
&-7
B%&+"#
B%&
+"#C#9
+"#
C#96B&
C#9
6B&'#8
6B&
'#8+2#
'#8
+2#6L0
+2#
6L0&)<
6L0
&)<#%6
&)<
#%6B&M
#%6
B&M#"B&M
#"-)LC
#")LCA&
)LC
A&
'%$16#
'%$
16#*0&
16#
*0&*-6
*0&
*-6%+*
*-6
%+*%64
%+*
%64&-'
%64
&-'-"!
&-'
-"!&+&
-"!
&+&21*
&+&
21*,+9
21*
,+964C
,+9
64CA&(
64C
A&(6N6N-$5+
$5+C4?
$5+
C4?
Q*4*R%S;"50#%T#'"4)% ";A
Obsa
Ob
sah:
FITNESS BUSINESS 4 | 2014
OB C*=&
OBE#C*
=&+&
+&*+
*+$9
*+
$9($9
(-&%
(&%$#
&%
$#6+E=
E=$!&&???????
????
????
????
????
??
????
??
????
??
????
??
????
??
????
????
????
????
??
????
??
????
??
????
??
????
??
????14
P!C,
P!
C,(6
(6.&
.&+&
+&M+
M+,*
,*(6
,*
(6.
.&?
&???
????
????????????????????
??????????????
??????
????
????
????
??
????
??
????
??
????
??
????
??
????
??
??14
14
;/6*
;/
6*<6
<64&%$
%$=6
=6(6*&
* ?????????????????????????
????????????
????
????
????
????
??
????
??
????
??
????
??
????
??
????
??
???????15
Q#+,
Q#
+,%A&R
&R%6#'
#''0
'0&$#A+"
+"(,
(,(%
(%+C
+C#&
#&+&
+&9(
9(+.
+.66-'%
'%(*
'%
(*+
(*
+&???????????
????
???????????16
I$/A-)
-)L&
L&%$=6
=6(6
(6*&
* ???????
????
??????
????
????
????
??????
????????????????
????
????????????????
??????17
S-9,
9,+A!
!&???
??????
????
????
????
??
????????
????????????
????
????
????????????????????????????????????
????
??
??17
??
17
S-'(
'(,,-)+
,)+C4
C4&'
&'%$
%$-3
%$
-3#
#&?
&???
????????????????????
??????
????????????????
????
??????
????
????????
????
????
??
??17
17
H(,-)L
H(
)L&%
&%$=
&%
$=6(
6(6*
6*&?????
6*
??????
????
????????????????
??????
????????
????????????????
????
???????????18
H-N%
HN%M+
M+$#&+
&+&%
&%#C
&%
#CA6
#C
A6-,-.
A6
-.(#
-.
(#&???????????????
????????????????????????????
????
??????19
19
Šatn
Ša
tny
y&?
&???
????
????
????
????
????????
??????????????
????
??????????????
??????????
??????????????????
????
????
??19
19
!"+
!
"+)#
)#64&7
&7$$-&'
&'*/
*/7(
7(66-)=
)=&,
)=
&,#*
#*C#
#*
C#&?????????
????
??????
??????????
??????????????
????
????19
LE()+
L
)+&+
)+
&+&A
&A/"
/"66-/C
6/C4&7$-.$+5!
5!&?
5!
&???
????
??????
??
??????
????
??????
????
????
??????????????????19
19
29B
2
9B,1
,1)1
)164
64&???
64
????
??????
????
????
????
??????
????????
????
????
????
??????
??????????
??
??????????
????????
????
????
?????19
I-6%
I6%+*
+*%!
%!&&???
%!
?????
????????????
????????
??????
????
????????
????
??????
????
????
????
????
??????????????????????20
20
S-9,#&),
S-9,
),+3
+3*!
*!&7
&7-261
61%#
%#&7
&7$$-&*
&*%#
%#$$-/&
$/&2#
2#5(&51&R$
R$5+
5+&&
2+'%
2+
'%-/
'%
-/7#
7#64
64?
13
)030;$<
=>?'&)@(
0()0!%A$(3!',[email protected]!.
D.&;A,<(0(h0;)A,<
CYBEX
!$/,-(&#A+',-(4(#.4$)L*(#L%'C'*(','!<A'M(
B*'!A&)@(43!$C'(D./'E(C4$F(&';$4#>3$#>(
j%'($(&J"GAK(,'C1\A!$G',>CI-(;A%4)L(1$J./K(
#';*A(FG,H#0,@(0(,0;'G,'3'(C'(#(,'C;FEF4-
1!$#H%>,L(,0(41'&AH;,-&J(*'&J0,A&)L&J(
,>CI-&J(J$3';-&JK(&';$4#>3$#L&J(23,'44(4--
1H4'&J(a0E'!!F,,'!M(j'%,$F(G'(GH);0%,-&J(
3-&J(0(!$#,>?(#(1!A#H3,-*(1$F?A3-M(N'C?H%0-
*.I;',')(iWBO( !$<!0*F(C'(&-3A3(4'(%$/\'(
,>CI-()0!%A$(3!',[email protected]!(,'4'($G,0+',-(D./'E(
F?(1\A(40*$3,@*(&#A+',-K(,A)$;A(0?(1$(,>*M(
O$30;(=$%.(B!&(O!0A,'!(PP6BO(0(;G'(,>*(
N0/-%,$F3(;G'(C0)();04A&)$F(;')&A(k)0!%A$(
HEAT PROGRAM
iA<J(W,'!<.(B'!$/A&(O!0A,A,<(G,0*',H(0'-
41H;A3(#([email protected]*(+04$#@*(Q4')F(,'C#-&'(
)0;$!A-R(C'(,'C1!$%H#0,>CI-*(3$J$3$(3.1F(
#(STBM(U(STB(C'(&';H()0!%A$(GV,0(D./'E(
$G,0+$#H,0(C0)$(WE&';;',&'(#'(23,'44(1!"-
XA3,'44K(41$+-#0C-&-(#()#0;A3>(0(*A*$\H%-
*.4;FK(3.3$(3!',[email protected]!.(C4$F(#';*A(41$;'J;A#@(
,@*(#L)$,FM(U(,0/-%&'(,'&J./-(0,A(3!',0-
0(*A,A*H;,>(1$!F&J$#@M
[email protected]!(&J"G'(%$(4&J$%"(T30A!&;A*/'!M
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
Kontakt: DG'&J(XA3,'44([!$F1K(4M(!M($M
IMPULSE PRO ENERGY
MATRIX
!$Z'4A$,H;,-()0!%A$(3!',[email protected]!.($%(#L!$/&'(
a03!AE(3#$\-(F&';',$F(\0%F(#./0#',-(23-
Y*1F;4'([!$F1(103\-()'(4#>3$#@(3'&J,$-
,'44K(0(3$(,'C',(#($/;043A()0!%A$(3!',[email protected]
;$<A&)@(I1A+&'(#([email protected]$(&',$#@(!';0&AM(]0!%A$(
!"(b(/>J0&-(1H4.K(';A13A&)@(0(4&J$%AI^$#@(
0)3A#A30lK(30)(A(;')&A(%$1;,>,$F($(#A%'$1!$-
3!',[email protected]!.( !$(W,'!<.(C4$F(%-).(4#L*(,-G-
3!',[email protected]!.K(430&A$,H!,-(!$3$1'%.M(];A',3A(
C')&A(kiWBO(T1$3'''lK(1\-10%,>()$*/A,0&A(
)L*(&',H*(#J$%,@(G'C*@,0(1!$(G0+-,0C-&-(
23,'44(3$F?-(1$(GH?A3)FK(GH/0#>M( \'#!03,H(
&J"G'(0(1$4A;$#H,-(kiWBO(DA!&FA3lM(
1$%,A)03';'(#'(23,'44(1!"*.4;FK(,'/$^(
3'&J,$;$<A'(a03!AE(F*$?cFC'(,0(/>?'&)L&J(
Kontakt: iWBO(OmBeWK(4M(!M($M
,0(,>(,');0%$F(#';)@(2,0,+,-(,H!$).(1\A(
3!',[email protected]!'&J(#.F?-#03(41$!3$#,-(01;A)0&'(
!$GC'G%F(1$%,A)H,-M(UJ$%,@(C4$F(30)@(1!$(
0(1\A1$C',-()(A,3'!,'3FM(
LIFE FITNESS LIFECYCLE
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
`AZ'(XA3,'44(1\'%430#FC'()$;0(1!$(A,%$$!(
&.&;A,<(`AZ'&.&;'K()3'!H(C4$F(FG1"4$/',0(
PANATTA
/A$*'&J0,A&).K(%'4A<,$#>(0(C4$F(F?A#03';-
T#>3$#L(1!$%F&',3(1$4A;$#0&-&J(0()0!%A$(
4).(3'43$#H,0K(0/.(1$4).3;0(1$J$%;,@K(0;'(
43!$C"(4(#A&'(,'?(d6;'3L*A(G)FI',$43*A(
Q+A,,@(&#A+',-M(]#0;A30()$,43!F)&'(G0CAI^FC'(
G($/$!F(23,'44M(UL!$/0K(A,$#0&'(0(%'4A<,(
%;$FJ$%$/$F(3!#0,;A#$43(C-G%F(1$(C-G%>M
43!$C"(1!$/-JH(,0('#!$14)@(1"%>(#(Y3H;AAM(
Kontakt: DG'&J(XA3,'44([!$F1K(4M(!M($M
S( 0,0330(T1$!3(,0C%'3'(\'I',-(1!$()0?%L(
3.1(23,'44(&',3!0($%(')$,$*A&)@(;A,A'(=$!0(
PANATTA STAR BIKE
*',I-(41$!3$#,-();F/.K(*0;@(J$3';.(
0?(1$( A,A,Z0!A,F( ;03A,F*K()3'[email protected](103\-(*'GA(
D.&;A,<$#H()$;0(T30!(=A)'(W#$;F3A$,(1\'%-
0(1',GA$,.(#GJ;'%'*()(C'%,$%F&J$43A($#;H-
0/4$;F3,-(4#>3$#$F(I1A+)FM
430#FC-(4)#>;L(,H43!$C(,0(1$+H3'+,-(G0J\H3-(
%H,-K(*0;L*(,H!$)"*(,0(Q%!?/F(0(#';*A(
Kontakt:(XA3,'44( !$K(4M(!M($M
$!<0,A4*FK(0;'(1$&J$1A3';,>(30)@(1!$(#';*A(
1\AC03';,@(&',>M(
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
'Z')3A#,-(4)F1A,$#@(;')&'M
STAR TRAC
Kontakt:(XA3,'44( !$K(4M(!M($M
T#>3$#L(#L!$/&'(43!$C$#@J$(#./0#',-(1!$(
14
LIFE FITNESS
23,'44(&',3!0M(U(3!',[email protected]!'&J(1!$()0!%A$-
RACE WALKER
]0?%H(\0%0(C'(,0#!?',0('!<$,$*A&).(
#04)F;H!,-([email protected],A,)(,0/-G-(/>?'&)@(3!',0-
DJ"G'(,0(3$*3$(43!$CA(C'(3$F(,'C1\A!$G',>C-
4($J;'%'*(,0(1$J$%;-(0(*0EA*H;,-(Q+A,-
[email protected]!.K(&!$44f3!0A,'!.K(43'11'!.K(4&J$%.K(
I-(&'43$F()(Z.GA&)@()$,%A&AK(0^(CA?(1!$(3>J$3-
,$43M(_0J!,FC'(10!0*'3!.(F!+',@(
!$3$1'%.K('T1A,,'!.M(N'C#.II-(\0%0()0!%A$(
,@K(;A%A(4(,0%#HJ$FK(4',A$!.(+A(#L)$,,$43,-(
)(GA,3',GA#,>,-()0?%@J$([email protected],A,)FM(]0?%L(
3!',[email protected]!"(*H(7:10;&$#L(%$3.)$#L(%A41;'C(
41$!3$#&'M( H4(4'(!$G3H+-(#;043,-(J*$3,$43-(
)F4(G0\-G',-($%(4,0%,$(1$F?A3';,@([email protected]!A'(
4(OU(3F,'!'*K($#;H%H,-(#'(56(C0G.&-&J(
);A',30K(,'*H(?H%,L(1$J$,K(C'(C'%,$%FI'(
B&3A#03'(0?(1$(3!0%A+,-([email protected]!AA(Y,3'<!A3.(0([email protected]!AA(
#+'3,>(+'I3A,.(0(4;$#',I3A,.(0(1\A1$C',-(,0(
)$,43!F)+,>(\'I',(0(;G'(J$(/'G(1!$/;@*"(
W;'#03A$,(4(#.;'1I',L*A(&J0!0)3'!A43A)0*A(
A $%K(NA)'g(0('XA3,'44M
1\'4$F#03(0(4);0%$#03M
#(4$/>(G0J!,FC'(%>%A&3#-(41$;'+,$43A(`AZ'(
Kontakt:(N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
Kontakt: XA3,'44( !$K(4M(!M($M
FITNESS BUSINESS 4 | 2014
TOMAHAWK INDOOR
CYCLING PROGRAM
1$J./FM(_01$C',-(3\'3-(!$#A,.(1\A,HI-(#-&'(
*A,A*H;,-*(,H!$)"*(,0(1!$43$!(0(#';*A(
%.,0*A).K(#>3I-(G01$C',-(43\'%F(3>;0(k&$!'l(
1\AC03';,@(&',>(C'(1!$<!0*(#.F?-#H,(1\A(
T)#>;@(10!0*'3!.K(C-G%,-(#;043,$43AK(
0(,F3,$43(#.#0?$#03($/>(43!0,.(3>;0(%$(
$4$/,-*(,'/$(4)F1A,$#@*([email protected],A,)FM(
1!$Z'4A$,H;,-(G1!0&$#H,-(430&A$,H!,-&J(
!$#,$#HJ.M(e$&JHG-(30)(;'1I-*F(#.!$#,H,-(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
)$;(O$*0J0h)(1\A,'4;.(\0%F($&',>,-(,0(
4#0;$#L&J(%.4/0;0,&-K(#>3I-J$(G03-?',-(3>;0(
0(!$GI-\',-(GH4$/,-)F(&#A)"(1!$(GH#>4,@(
GUN-EX TRAINING
[email protected]*.M
[SNf'r(3!0A,A,<(C'(1$)!$+A;H(Z$!*0(ZF,)+-
Kontakt:(N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
,-J$([email protected],A,)FM(j'J$(&-;'*(/.;$(#.3#$\A3(
[email protected]*K()3'!L(C'(G0;$?',(,0(ZF,)+,$43AK(
ESCAPE FITNESS
C'%,$%F&J$43A(0(G%!0#$3,-&J(1\-,$4'&J(1!$(
W4&01'(XA3,'44(4#$C-(+A,,$43-(1$)!L#H(
;A%4)@(3>;$M(D$/!0(;0,$($%([SNf'r(C'(4)#>-
#I'&J,.(+H43A(Q41>I,@J$(0(G'C*@,0(GA4)$-
;L*(1\-);0%'*(*$%'!,-J$(1$h'!(;0,0M(j'(
#@J$(1!$#$GF()$*'!+,-J$(23,'44(&',3!0M(
!F+,>(#.!$/',@(#(W#!$1>(G(3>&J(,'C)#0;A3-
a'GA(GH);0%,-(430#'/,-()0*',.(103\-n(
,>CI-&J(*03'!AH;"(0(#.%!?-(#H*(,0#?%.M
4)#>;L(%'4A<,K(#L/$!,L(#G%>;H#0&-([email protected]*K(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
'Z')3A#,-(\'I',-(1$%;0J.(+A(41$!3$#,-J$(
1$#!&JFK(1!$%F)3.(0(1!$<!0*.(,'C#.II-(
HUMAN SPORT
)#0;A3.(G,0+).(W4&01'M(
q'43(%#$FZF,)+,-&J();0%)$#L&J(43!$C"(ZF,-
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
<FC'(C0)$(75(&#A+'/,-&J(430,A&K(%-).(1$F?A3-(
*'GA,H!$%,-&J()$,<!'4'&J(0(#';'3!G-&JM(
%FH;,-&J(GH3>?$#L&J()$3$F+"K()3'[email protected](G0CAI^F-
ULJ$%.(1!$<!0*F(Y,%$$!(D.&;A,<n(o+A,,L(
FLOWIN
C-(IA!$)@(41')3!F*([email protected],A,)F(&';@J$(3>;0K(
1!$()0!%A$#04)F;H!,-([email protected]*K(,'G03>?FC'(
a$%'!,-([email protected],A,)$#L([email protected]*(1$&JHG'C-&-(G'(
#+'3,>(=04'(T3!',<3JK(D$!'(T30/A;AG03A$,(
);$F/,-([email protected]*K(/'G($*'G',-(1$J;0#-(+A(
q#@%4)0K()3'!L(/.;(#.#A,F3(#(1!$43\'%-(
0(e.,0*A&(a$#'*',3M(=.;(,0#!?',(30)K(
#>)FM
#!&J$;$#L&J(%'4'3A/$C0\"M(X;$hA,(%$)H?'(
0/.(!'41')3$#0;(/A$*'&J0,A)F(;A%4)@J$(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
1;,>(,0J!0%A3(#'I)'[email protected](23,'44(0)3A#A3.M(j'(
3>;0M(iF*0,T1$!3(C'(1!$3$(C'%,$%F&JLK(
G0;$?',(,0(1\A!$G',L&J(0(1;.,F;L&J(1$J.-
A,3FA3A#,-(0(1\A!$G',LM
SPINNING
/'&J(/'G(%$4)$)"(0(G03-?',-();$F/"M( \A(
Kontakt: N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
N'CQ41>I,>CI-(4)F1A,$#L([email protected],A,)$#L(1!$-
&#A+',-(4'(#.F?-#H(C',(J*$3,$43(3>;0M
<!0*()$*/A,FC-&-(C-G%F(,0(430&A$,H!,-*(
Kontakt: T303'!0(XA3,'44K(4M(!M($M
)$;'(T1A,,'!K(*$3A#0+,-(JF%/F(0(1$).,.(
j$%0,(XA3,'44(1\'%430#FC'(5:(;'3(G)FI'-
A,43!F)3$!0M(T1A,,A,<(1!$<!0*(#.3#$\A;(
FTS
1\'%(56(;'3.()03'<$!AA(A,%$$!&.&;A,<F(
T30,$#AI3>(ZF,)+,-J$([email protected],A,)F(*H(*F;3A-
0(,'F43H;'(F%H#H(4*>!(#L#$C'(#([email protected]$($/;04-
ZF,)+,-()$,43!F)&AM(`G'(CA(A%'H;,>(1$F?-3(1!$(
3AM(aH(1!$1!0&$#0,L([email protected]*(*'GA,H!$%,-J$(
4)F1A,$#@(&#A+',-(4(#;043,-(J*$3,$43-(+A(G0(
#G%>;H#H,-(4(d666(A,43!F)3$!"(#(pm(0(Tm(
1$*$&-(F1'#,>,-(,H\0%-(1!$(ZF,)+,-([email protected]
A(*0!)'3A,<$#$F(1$%1$!F(0F3$!AG$#0,L*(
,A,)M(`G'(%$1;,A3($(/!0%;0K(J!0G%.K(43F1-,-
41A,,A,<(&',3!"*M
).K();0%).K(3!,.K(;'G'&)@()0*',.K();$F/.K(
Kontakt: N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
GH#>4,H($)0(031M
XF,)+,-([email protected],A,)
CROSSCORE 180
JORDAN FITNESS
,$43-(#($/$!F(1!$%F)3"(1!$(ZF,)+,-([email protected],A,)M(
Kontakt:(de(XYONWTTK(4M(!M($M
GRAVITY ON TOTAL GYM
!$<!0*([!0#A3.(,0(43!$C-&J(O$30;([.*(
a'GA(3.1A&)@(1!#).(4$!3A*',3F(j$!%0,(103\-(
e.,0*A&)L(GH#>4,L([email protected]*K()3'!L(%-).(
#.F?-#H(#;043,$43A(#$;,@();0%).(0(,0);$,>-
1$h'!/0<.K()'33;'/';;.K(*'%A&A,/0;.K(+A,).K(
!$30&A(F*$?cFC'(G01$C',-(#I'&J(3\-(!$#A,(
,@(!$#A,.K()3'[email protected](3#$\-(GH);0%,-(10!0*'3!.(
$4.()$3$F+'K(0%[email protected]!.K(GH#>4,L([email protected]*(
A,3',GA3.(&#A+',-M(e-).(4#@(F,A#'!GH;,$43AK(
aA;$)A3K(0(*,$J$(%0;I-&JM(
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M(
s(N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
LEBERT FITNESS
`'/'!3(XA3,'44(C'(1\'%430#A3';'*(A,$#0&-(
41$!3$#,-&J(1$*"&')(#.F?-#0C-&-&J(#;043,-(
FITNESS BUSINESS 4 | 2014
15
)030;$<
!0(C'(Y,4A%'(,'C',(#L/$!,L(43!$C()([email protected],A,)FK(
4($*'G',L*(!$G40J'*(1$J./FM(j'%,H(4'(
0;'(A(Q+A,,L(1$*$&,-)(1\A(!'J0/A;A30&AM
$()$*1;'E,-([email protected]!AA(1$4A;$#0&-&J(43!$C"(#J$%-
Kontakt: XA3,'44( !$K(4M(!M($M
,$F(1!$()$*'!+,-(0(G%!0#$3,-(F?A3-M(
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
!"#$%&'()*#(+( ,-#.#!/0#
TRAINER
_H#>4,L([email protected]*(Omr(C'($!A<A,H;,-(,H\0%-(
DIAGNOSTIKA
DR. WOLFF
#.F?-#0C-&-(1$FG'(J*$3,$43A(&#A+',&'(C0)$(
eA0<,$43A&)@(G0\-G',-(,0(*>\',-(4#0;43#0(
%$*A,0,3,-J$(Z0)3$!F(1!$(GH3>?(1\A(&#A+',-M(
,>*'&)@J$(#L!$/&'(e!M(y$;ZZM( !$%F)3(
Omr(/F%FC'(4#0;$#$F(4-;FK(!$#,$#HJFK(
=0&)fDJ'&)(e!M(y$;ZZ(C'(%A0<,$43A&)$-
w'EA/A;A3F(0(0)3A#FC'(430/A;AG0+,-(4#0;43#$(1$(
f4&!'',A,<$#L(1\-43!$C(#.3#$\',L(1!$(!'J0-
&';$F(%$/F(&#A+',-M
Omr(mA1(O!0A,'!(C'(,$#>CI-(4$F!$G','&(
G*-,>,@J$(GH#>4,@J$([email protected]*FK()3'!L(/.;(
3>;'4,@(J*$3,$43A(&#A+',&'M(U./-!03(;G'(
#.3#$\',(41'&AH;,>(1!$(!$30+,-(0(!.&J;$43,-(
G(/!0,')(`'/'!3(WtF0;AG'!(0(1$1!FJ"(1!$(
1$J./.M(
&#A+',-(#'(%#$CA&A(=F%%.(T.43'*M
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
Kontakt: T303'!0(XA3,'44K(4M(!M($M
TUFF STUFF CT8
LIFE FITNESS SYNRGY360
j'%,H(4'($(*F;3AZF,)+,-(430,A&AK()3'!H(C'(
D#A+'/,-([email protected]*(T.,!<.du6(4;$F?-(
*$%F;$#>(,0430#A3';,H(30)K(0/.(/.;$(*$?-
)(%.,0*A&)@*F(1!$&#A+',-(&';@J$(3>;0(1!$(
,@(#./!03(4A(G(,>)$;A)0(*$?,L&J(430,$#AI^M(
C'%,$3;A#&'(A(1!$([email protected],A,)$#@(4)F1A,.M(e-).(
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
#';)@(#0!A0/A;A3>(,0/-G-(30)\)0(,'$*'G',@(
*$?,$43A([email protected],A,)FM(N0(*0;@(1;$I'(,0/-%-
VICORE
,'([email protected],A,)$#@(01;A)0&'(G0J!,FC-&-(!'0)+,-(
`0#A+)0(4(1'#,L*(,0ZF)$#0&-*(#0)'*(
[email protected],A,)K(GH#>4,L([email protected],A,)K(4A;$#L([email protected],A,)K(
1$4).3FC'(1;,$F($1$!F(&';@(1H3'\AM(=0;0,+,-(
/A;A30&'(0(1!'#',3A#,-(#.I'3\',-(ZF,)+,-J$(
GH!$#'c(/$E'!4)L(0(ZF,)+,-([email protected],A,)M(
#;043,$43A(G!.&J;-(0(G'Z')3A#,-([email protected],A,)(
430#F(4#0;43#0M(e-).(1$F?A3L*(*'3$%H*(
Kontakt:(DG'&J(XA3,'44([!$F1K(4M(!M($M
4(+A,)0*A(0?($(d:(xM(`0#A+)F(;G'(#.F?-3(
*>\',-(4'(%0C-($%J0;A3(4#0;$#@(%.4/0;0,&'(
A(1!$(&#A).(,0(/\AI,-(4#0;.(,'/$(1!$(&#A+',-(
,01\M(F(C'%,$43!0,,>(G0*>\',L&J(41$!3$#-
MOVE IT!
4('E10,%@!'*M
&"(,'/$(%'<','!03A#,-($&J0/,F3-(4#0;43#0(
_H);0%,-*(10!0*'3!'*('Z')3A#,-J$(0(/'G-
Kontakt: N$#@(XA3,'44K(4M!M$M
F(/>?,@(1$1F;0&'M
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
1'+,@J$([email protected],A,)F(C'(#';*A()#0;A3,-(#G%>;H-
VIPR
$%;'(#L!$/&'(G&';0(,'G,A+A3';,@(0('[email protected]*,>(ZF,)+,-(1$*"&)0M(UA m(/.;(#.3#$\',(G0(
X;$hA,(%$)H?'(1;,>(,0J!0%A3(#'I)'[email protected](
Q+';'*(1!$1$C',-(4A;$#@J$([email protected],A,)F(
23,'44(0)3A#A3.M(j'(G0;$?',(,0(1\A!$G',L&J(
0(ZF,)+,-J$([email protected],A,)FM(T(UA m'*(C'(*$?-
0(1;.,F;L&J(1$J./'&J(/'G(%$4)$)"(
,@(!$3$#03K(3;$F&A($(G'*K(#.F?-#03(C'J$(
0(G03-?',-();$F/"M( \A(&#A+',-(4'(#.F?-#H(C',(
*'&J0,A&)$F(4'3!#0+,$43K(%.,0*A&).(
J*$3,$43(3>;0M
#0&-([email protected]*(4(#.F?A3-*(,H\0%-(1!$(ZF,)+,-(
1\'*A4^$#03(03%M
Kontakt: T303'!0(XA3,'44K(4M(!M($M
[email protected],A,)M(a$#'(Y3v(,0/-G-(,')$,'+,@(\'I',-(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
ZF,)+,-(GV,.(4($J;'%'*(,0(1!$43$!$#@(
*$?,$43A(&',3!0M(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
PANATTA INSIDE
aF;3AZF,)+,-(43!$C(4(%"*.4;,L*([email protected]*'*(
16
FLOWIN
i'0;3J(23,'44K(
!'J0/A;A30&'(
0(%A0<,$43A)0
GRAVITY ON TOTAL GYM
!$<!0*([!0#A3.(,0(43!$C-&J(O$30;([.*(#.F?-#H(#;043,$43A(#$;,@();0%).(0(,0);$,>,@(
!$#A,.K()3'[email protected](3#$\-(GH);0%,-(10!0*'3!.(A,3',GA3.(&#A+',-M(T3!$C'([OT(+A( $h'!(O$h'!(
C4$F(#.F?-#H,.(#'(#-&'(,'?(7866(Z.GA$3'!0-
1$J./;A#L&J(!0*',M(U0!A0/A;A30(,0430#$-
CYBEX TOTAL ACCESS
1'F3A&)L&J();A,A)H&J(0(23,'44(&',3!'&J(
#0&-&J(+H43-(F*$?cFC'(1!$#'%',-(#-&'(,'?(
[email protected]!A'(O$30;(B&&'44(C'()$,&A1$#H,0(30)K(0/.(
#(!H*&A(1!$<!0*F([!0#A3.M
d66(&#A)"M( $%(%$J;'%'*(G)FI',@J$(3!',@-
F*$?,A;0(1!$&#A+A3(4#0;$#@(10!3A'(;A%'*(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
FITNESS BUSINESS 4 | 2014
SCIFIT
/>?,@(Q%!?/.(41$C',@(4(3!0%A+,-*A(GH#0-
#(,>)$;A)0(*$%';$#L&J(\0%H&Jn(WB[`WM(
T1$;'+,$43(&-;-(,0(41$!3$#&'(4($*'G',L*(
?-*A(0()$;-+).M
UmdK(Um7M(UI'&J,.(1!$%F)3.(D./'E(C4$F(
1$J./$#L*(010!H3'*M(B^(F?(4'(C'%,H(
Kontakt:(N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
#.!H/>,.(#(STBM
$(4',A$!.K()3'\-(1$3\'/FC-(&#A+A3($%;AI,L*(
G1"4$/'*(,'?(*;0%I-(C'%A,&AK(,'/$(;A%AK(
)3'\-(*F4-(/$C$#03(4(Z.GA&)L*(J0,%A&01'*M
Kontakt: XYO=BSK(4M(!M($M
]!FJ$#L([email protected],A,)
$%;0J.
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
HBP
ESCAPE FITNESS
i= (C'(,>*'&)$F(G,0+)$F(4($J!$*,L*(
WE1'!3(,0()$*1;'E,-(\'I',-(1!$(23,'44(
!',$*@M(T3!$C'(G(1!$%F)3$#@(;A,).(i= (
#+'3,>(41$!3$#,-&J(1$#!&J"(0(1$%;0J.M(
*$?,H(,0(1!#,-(1$J;'%(,'#.10%0C-(,A)3'!0)(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
#LCA*'+,>M(O$3$(G%H,-(#I0)();0*'K(C'%,H(
MILON CIRCLE
4'($(#';A&'(41$;'J;A#@(0(&',$#>(%$43F1,@(
aA;$,(DA!&;'(,0/-G-(0F3$*03A&)@($,;A,$#@(
PAVIFLEX
43!$C'K()3'[email protected](C4$F(1!$#$G$#03';A()$*'!+,-&J(
43!$C'K()3'[email protected](*$J$F(/L3(,0430#',.(3!0%A+,>(
UL!$/&'(41'&AH;,-&J(1$%;0J(1!$(23,'44(
23,'44(#';A&'($/;-/',.M(
)$,&',3!A&).K(d6x('E&',3!A&).K(AG$)A,'-
&',3!0M(_H*)$#L([email protected]*(1FGG;'(F*$?f
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
3A&).K(0%013A#,>M(N'C%";'?A3>CI-(!$;A(J!0C'(
cFC'(!.&J;$F(0(C'%,$%F&J$F(1$);H%)FM(
](%A41$GA&A(C4$F(!"G,@(3;$FI^).(0(*>)+',-(
IMPULSE FITNESS
1!$(#0!A0,3.(0'!$/A)K(3030*AK($%J$%$#H(
XA!*0(Y*1F;4'(XA3,'44(103\-(4'(4#$F(d:;'-
1$%;0J0(1!$(+A,).(0(%0;I-M(
3$F(JA43$!A-()(,'C430!I-*(#L!$/&"*(23,'44(
Kontakt: N$#@(23,'44K(4M(!M($M
G0\-G',-(#(p-,>M(UI'&J,.(#L!$/).(G,0+).(
Y*1F;4'(4'(#.G,0+FC-(%$/!L*(1$*>!'*(
PAVIGYM
N0/-G-(A,%A#A%FH;,-(\'I',-(#'(#L/>!F(/0!#.(
0(A*1;'*',30&-(;$<0();F/F(%$(1$%;0J.M(
]0?%L(GH)0G,-)(4A(*"?'(#./!03(1$%;0JF(
aA;$,()$,&'13K(%-).()3'[email protected]*F(%$&JHG-()($13A*0;AG0&A(&';@($!<0,AG0&'(1!$43\'%,A&3#-*(
aA;$,(0)0%'*A'M(T;A/FC'(1!$%F)3A#,>CI-(
1'!4$,H;(0(G0!F+',@(%$40?',-();A',34)L&J(
#L4;'%)"M
Kontakt: aA;$,(DA!&;'(
LIFE FITNESS CIRCUIT
SERIES
G(*,$J0(/0!'#,L&J()$*/A,0&-(0(1!#)"K(
/F43,$43-M(
T3!$C'([email protected]!A'(DA!&FA3(T'!A'4(1$4).3FC-(+04$#>(
)3'[email protected](*H(GV,0($/40J$#03M(
Kontakt: XYO=BSK(4M(!M($M
'Z')3A#,-(0(GH!$#'c()$*1;'3,-(1!$&#A+',-(
Kontakt: XYO=BSK(4M(!M($M
#L)$,9&',0K(*$%'!,-*(%'4A<,'*(0(!$-
LIFE FITNESS
&';@J$(3>;0M(O.3$(4,0%,$(1$F?A3';,@(43!$C'(
C4$F(,0#!?',.(C0)$(A%'H;,-(G0+H3')([email protected],A,)F(
%-).(4#L*(3;0+-3)$#L*($#;H%H,-*(/'G(,F3-
SPORTEC
!.?$#@(41$!3$#,-(1$%;0J.(T1$!3'&(4'(
$4A;$#0&-(43!$C'(`AZ'(XA3,'44(C4$F(
)(%A41$GA&A(#'(3\'&J(#0!A0/A;,-&J(\0%H&Jn(
,$43A(,0430#$#H,-M
1$F?-#0C-(C0)$(1$%;0J$#@()!.3A,.(#'(23,'44(
z13A*0K( !$5(0(TA<,03F!'M(UI'&J,.(\0%.(
Kontakt: DG'&J(XA3,'44([!$F1K(4M(!M($M
&',3!'&JK(#+'3,>(C'%,$3;A#L&J(GV,K()%'(
41;cFC-(#.4$)@(430,%0!%.(`AZ'(XA3,'44K(0;'(
4'(*0,A1F;FC'(4(+A,)0*A(0()$3$F+AK(,'/$(
C4$F(1\AG1"4$/',.(,H!$)"*(F?A#03';"(
STAR TRAC
1!0&FC'(#'(4)F1A,H&JK(1\-10%,>(,0()0!%A$(
0(1!$#$G$#03';"M({0%0(z13A*0(C'(,'C;'#-
T#>3$#L(#L!$/&'(43!$C$#@J$(#./0#',-(
3!',[email protected]!'&J(+A(41A,,A,<$#L&J(43!$C-&JM(
,>CI-(#0!A0,3$F(1!$(*',I-(1!$#$G.(
1!$(23,'44(&',3!0M( $4A;$#0&-(43!$C'(C4$F(
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
0(J$3';.K( !$5(C'($13A*H;,-*(\'I',-(
#LCA*'+,>(ZF,)+,-K(*0C-(I1A+)$#L(%'4A<,(
0(1\A!$G',$F(/A$*'&J0,A)F(1$J./FM(
T3!$C'(1!$()!FJ$#L([email protected],A,)(*0C-(!'#$;F+-
$4A;$#0&-(43!$C'
A(4($J;'%'*(,0(/A$*'&J0,A)F(#(1$!$#,H,-(
&',09#L)$,M({0%0(TA<,03F!'(10)(41;cFC'(
#.4$)@(1$?0%0#).();F/"(,'C#.II-(Q!$#,>(
,-([email protected]*(#$;/.(GH3>?-(`$&)N`$0%K()3'!L(
CYBEX
0(3$(#+'3,>(/0!'#,@(*$%A2)0&'(+A(#>3I-(
1$4).3,'3'();A',3"*('Z')3A#,-([email protected],A,)K(
D./'E(,0/-G-(1!'43A?,-(1$4A;$#0&-(43!$C'(1!$(
#0!A0/A;A3.(1$J./FM
G03-*&$(1!$#$G$#03';@(4A(4,-?-(1!$/;@*.(
#'\'C,H(23,'44(&',3!0(0(41$!3$#,-();F/.(
Kontakt:(DG'&J(XA3,'44([!$F1K(4M(!M($M
FITNESS BUSINESS 4 | 2014
17
)030;$<
MATRIX
,$;$<A'(4A;$#@J$([email protected],A,)FM(e-).('!<$,$*A&-
a03!AE(3#$\-(F&';',$F(\0%F(#./0#',-(
)@(*'3$%>(#.F?A3-(4/-J0#L&J(0(!$G/-J0#L&J(
23,'44K(0(3$(,'C',(#($/;043A(1$4A;$#0&-&J(
$/;$F)"(1$J./F(F*$?cFC'(i0**'!(T3!',-
43!$C"M( !$(\0%F(1$4A;$#0&-&J(43!$C"(a03!AE(
<3J(4'(4#L*A(86(*$%';.(#./0#A3(C0)L)$;A#(
41$!3$#,-();F/K(+A(&',3!F*(4'(G0*>\',-*(
,'C',(,0(41$!3$#&'M
Kontakt: DG'&J(XA3,'44([!$F1K(4M(!M($M
MATRIX
!$#@(,',H!$+,$43A(#.J$#FC'(*$%';$#H(\0%0(
;03'f;$0%'%(43!$C'K(3'%.(,0);H%0&-(43!$C'(
D0;<.*M(
0(#$;,@(#HJ.K(C4$F(GH);0%'*()0?%@J$(*F;3A-
Kontakt: XYO=BSK(4M(!M($M
ZF,)+,-J$(41$!3$#AI3>M(T3!$C'K(;0#A+).(0(+A,-
TA;$#L([email protected],A,)
).(4'(#?%.(#.G,0+FC-(#.4$)$F(!$/F43,$43-M
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
C'(3.1A&)@(C'%,$%F&[email protected](,0430#',-K(1!'&AG,-(
ARSENAL
PANATTA
%!HJ0(1$J./FK(*A,A*H;,-(Q%!?/0K(#L/$!,L(
O03$(G,0+)0(23,'44(%$1;c)"(C'(#(pm(1!$%H-
U(!H*&A(;A,A'(X!''h'A<J3(,0/-G-(IA!$)$F(
4'!#A4K(/'G1'+,$43,-(1!#).(0(A,$#0&'M
#H,0(CA?(\0%F(;'3(0(#(4$!3A*',3F(,0;'G,'3'(
,0/-%)F(43!$C"(,0(1$4-;',-(#I'&J(10!3A-(3>;0(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
%#0(3.1.(1$<F*$#0,L&J()$3$F+"(b()F;[email protected](
0(4'430#F(;0#A&(0(43$C0,"M(O03$(,0);H%0&-(
0($4*AJ!0,.K(C'%,$!F+,-(1$<F*$#0,@(
\0%0(C'(A%'H;,-(1!$(1\'4,@(0('Z')3A#,-(&#A-
+A,).(4(FG0#\',L*(+';'*K(1$4A;$#0&-($4.(
+',-M(X!''h'A<J3(C'(3-*(,'C;'1I-*(\'I',-*(
0(#I'&J,.(3.1.(0%[email protected]!"()(1$4A;$#0&-*(
1!$(4A;$#L([email protected],A,)M
1$4A;$#0&-&J(43!$C"M(]0?%$F(;A,AA(3#$\-(IA!$)H(
43!$C"*M(
Kontakt:(XA3,'44( !$K(4M(!M($M
,0/-%)0(43!$C"(,0(1$4-;',-(#I'&J(10!3A-(3>;0(
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
PANATTA
0,0330(T1$!3(,0/-G-(+3.\A(GH);0%,-(;A,A'(
STAR TRAC
0(4'430#0(;0#A&(0(43$C0,"M( 0,0330(T1$!3(
CYBEX PLATE LOADED a FREE
WEIGHT
[email protected]!A'(43!$C"(1!$(&#A+',-(/.;0(,0#!?',0(30)K(
#I'&J,.(;A,A'(,0/-G'C-(,'GH#A4;H(!0*',0M(
a'GA(%0;I-(1\'%,$43A(103\-(4/-J0#H(/A$-
]0?%L(43!$C(G(\0%.( ;03'(`$0%'%(C'(1$430-
0(/'G1'+,@M({0%0($/40JFC'(43!$C'(4(F,A)H3-
*'&J0,A)0K(1,'F*03A&)@(,0430#$#H,-(+A(
#',(30)K(0/.(/.;(1$F?A3';,L(1!$(IA!$)$F(
,-*(4/-J0#$F(0(!$G/-J0#$F(3!0C')3$!A-(1$J.-
[email protected]*(%$1$*$&-M
I)H;F(F?A#03';"(/'G(!$G%-;F(J*$3,$43AK(
/F(1!$(1\A!$G',L(1$J./(4(#$;,L*A(GH3>?'*A(
Kontakt:(XA3,'44( !$K(4M(!M($M
#LI).(0(#L)$,,$43AM(X!''(y'A<J3(C'()$*-
);0%'(#';)L(%"!0G(,0(G%!0#@(&#A+',-K(1!$3$(
0/.(1$4A;$#H,-(4()$3$F+A(/.;$(30)('Z')3A#,-(
1;'E,-(\0%0(;0#A+')K(43$C0,"(0(430,$#AI^(1!$(
STAR TRAC
&#A+',-(4(#$;,$F(#HJ$FM(j'(,0#!?',0(30)K(
T#>3$#L(#L!$/&'(43!$C$#@J$(#./0#',-(1!$(
0/.(#.J$#$#0;0(1$3\'/H*(A(3>&J(,'C,H!$+-
23,'44(&',3!0M( $4A;$#0&-(43!$C'(C4$F(#LCA-
,>CI-&J(F?A#03';"M(
*'+,>(ZF,)+,-K(*0C-(I1A+)$#L(%'4A<,(
Kontakt: XYO=BSK(4M(!M($M
0(1\A!$G',$F(/A$*'&J0,A)F(1$J./FM(]0?%L(
43!$C(,0/-G-(#.4$)$F(ZF,)+,-(Q!$#'cK(30)(
ESCAPE FITNESS
C0)(F?A#03';@($%(1!$%F)3"(T30!(O!0&($+')H-
WE1'!3(,0()$*1;'E,-(\'I',-(1!$(23,'44M(
0(*0EA*H;,-(4#0;$#$F()$,3!0)&AM(U(!H*&A(
#0C-M(]#0;A30([email protected]!A-(iF*0,T1$!3K(Y,41A!03A$,K(
W4&01'(XA3,'44(C'(<;$/H;,>(,'C#>3I-*(#L-
,0/-%).(G,0+).(,'&J./>C-(0,A(;0#A+).K(+A,).K(
Y*10&3K(Y,43A,&3(0(`'#'!0<'(C'(#A%A3';,H(,0(
!$/&'*(0(41'&A0;A43$F(,0(C'%,$!F+,-(+A,).(
);'&'(0(%0;I-(#./0#',-(4A;$#@(GV,.M
%'30A;'&J(1!$#'%',-M
0(ZF,)+,-(23,'44M(a'GA(GH);0%,-(430#'/,-(
Kontakt: N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
Kontakt: N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
)0*',.(103\-(4)#>;L(%'4A<,K(#L/$!,L(#G%>;H#0&-([email protected]*K('Z')3A#,-(\'I',-(1$%;0J.(+A(
41$!3$#,-J$(1$#!&JFK(1!$%F)3.(0(1!$<!0*.(
N0/-G-()#0;A3,-(0(#';*A(!$/F43,-(1$4A;$#0&-(
,'C#.II-()#0;A3.(G,0+).(W4&01'M(
[email protected],A,)M(U([email protected]$(1!$%F)3$#@(\0%>(,0;'G,'3'(
43!$C'M(e-).(*,$J0;'[email protected](G)FI',$43A(4(%'4A<-
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
1$4A;$#0&-();'&'(#J$%,@(1!$(1!$Z'4A$,H;,-(
!$(r`(OFZZ(T3FZZ(C'([email protected]!A'(F!+',H(1!$(4A;$#L(
23,'44();F/.M(j4$F(,0#!?',.(30)K(0/.(#.%!-
,$#H,-*(1$4A;$#0&-&J(43!$C"(*H(41$;'+,$43(
18
TUFF STUFF PXLS
TUFF STUFF
OFZZ(T3FZZ($1!0#%F(IA!$)@(1$!3Z$;A$(1$4A;$-
HAMMER STRENGTH
?';.('[email protected]*,-(G03-?',-K(0();A',3A(30)(*$J;A(
#0&-&J(43!$C"M(N'C1!$%H#0,>CI-(*$%';$#$F(
_,0+)0(#($/;043A(43!$C"(4()$3$F+$#L*(
1$%H#03(*0EA*H;,-(#L)$,.M(
\0%$F(C'( !$Z$!*0,&'(T'!A'4( mzK(1!$43$-
G03-?',-*K()3'!H(,0/-G-(,'C*$%'!,>CI-(3'&J-
Kontakt: XYO=BSK(4M(!M($M
FITNESS BUSINESS 4 | 2014
T$Z3h0!'(0(
3'&J,$;$<A'
Kontakt: XA3,'44( !$K(4M(!M($M
REEBOK PROFESSIONAL
ClubPlanner
!$%F)3.(m''/$)( !$Z'44A$,0;K(3$(C4$F(
T(3-*3$($,;A,$#L*([email protected]*'*(G0*>43-
1\'%'#I-*(0'!$/A&(43'1.K(%'&).K(<.*,04-
,0,&A(!'<A43!FC-()0?%L(&0;;fA,(0(h0;)fA,K(
3A&)@(*-+'(0(1$%;$?).(,0(&#A+',-M(a'GA(%0;I-(
&$?(&',3!F(G0CA43-(#-&'(+;',"M(_0*>43,0,&A(
#LG,0*,@(1!$%F)3.(103\-(mW (4'3.(b($/$F!F+,-(+A,).(1!$(1F*1(&#A).K()'33;'/';;.K(
1!$C%$F(%#$F%',,-*(I)$;',-*K(0(,H4;'%,>(
/F%$F(,0(GH);0%>($4$/,-J$(30!<'3F(0)3A#,>(
!A0,3H&J(0(1!$#'%',-($%()$#$#L&J(I03,-&J(
*'%A&A,/0;.K(I#AJ0%;0K('E10,%@!.(
<','!$#03(,$#@(+;',.K(,0*-43$(+')H,-(|)%$(
4)\-,>)(1\'4(%'4A<,$#@(0(;FEF4,-(0?(1$(
0(/0;0,+,-(1$*"&).M(
4A()(,H*(%$();F/F(%,'4(,0C%'(&'43F}M
<$;Z$#@(4)\-c).M
Kontakt: XYO=BSK(4M(!M($M
Kontakt: aA;$,(DA!&;'
Kontakt: O!A3V,( 0!%F/A&'K(41$;M(4(!M($M
CLUBSPIRE
U./0#',-(1!$(
4)F1A,$#@(;')&'
D;F/4 A!'(C'()$*1;'E,-(4$Z3h0!'(1!$(\-G',-(
23,'44(0(%0;I-&J(41$!3$#,-&J(&',3'!M(_0CA43-(
'Z')3A#,-(ZF,<$#H,-(#0I'J$(1$%,A)H,-(1$(
#I'&J(43!H,)H&JK(/'G()$*1!$*A4"M
Kontakt:(YNT YmW(D_K(4M(!M($M
GRAVITY ON TOTAL GYM
!$<!0*(#.F?-#H(#;043,$43A(#$;,@();0%).(
UL?A#0(0(JF/,$F&-(
1!$<!0*.
1234556#7489:;<=>[email protected]#?AB9
j'C-(1!A,&A1(/.;(#.1!0&$#H,(,0(GH);0%>(
#LG)F*"(e!M(TA*'$,4'M(i$!*$,H;,-(;H3).(
0(,0);$,>,@(!$#A,.K()3'[email protected](3#$\-(GH);0%,-(10-
/.;.(,0J!0G',.(Q+A,,L*(J$*'$103A)'*M(
!0*'3!.(A,3',GA3.(&#A+',-M(e-).(4#@(F,A#'!-
UL4;'%)'*(C'($%43!0,>,-(GH4$/,-J$(3F)FK(
GH;,$43AK(*A,A*H;,-*(,H!$)"*(,0(1!$43$!(
G0&J$#H,-(43!F)3F!H;,-J$(3F)F(0(4#0;$#@(
';')3!A&)@(43A*F;0&'(4#0;"M(e-).()$*1;'E,-(
0(#';*A(1\AC03';,@(&',>(C'(1!$<!0*(#.F?-#H,(
J*$3.(1\A(1;,@(#A30;A3>();A',3"M(
*'3$%>(C4$F(#L4;'%).(&#A+',-($/G#;HI3>(
1\A($4$/,-*(,'/$(4)F1A,$#@*([email protected],A,)FM(
Kontakt: =$,F423M&G
!.&J;'(#A%A3';,@(0(&A3';,@K(,'/$^(1"4$/-(%$(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
MIHA BODYTEC
\-43!$C(0(1!$<!0*(1!$(&#A+',-(4(1$*$&-(
BellyAtack
J;$F/).(1$%(1$#!&J'*(&';@J$(3>;0M(_0(
56(*A,F3([email protected],A,)F(%$&JHG-()(1!$&#A+',-(
JORDAN FITNESS
Y,Z!0+'!#',@(GH\',-(41$C',@(4(*$?,$43-(
~:(x(4#0;"M(
N0/-G-(#';A)@(41')3!F*(1!$%F)3"K(F()3'!L&J(
#$;,@J$(1$J./F(3'1';,@J$(1H4F(ZF,<FC'(,0(
1;03-(41$;'+,L(C*',$#03';K(0(4A&'(?'(C4$F(
/03'!A'M(=';;.B330&)(;G'(A,3',GA#,>(#.F?-3(
#I'&J,.(#.!H/>,.(%;'(#;043,-&J(103',3"(
1\A(4)F1A,$#@*(&#A+',-M(z/;-/',@(C'(1!$(
0(41'&A2)0&-(1\-*$F(41$;'+,$43-M(a'GA(3.-
#$;,@(&#A+',-(,0(43!$C-&J(+A(1\A(#',)$#,-*(
1A&)@(1!#).(4$!3A*',3F(j$!%0,(103\-(1$h'!-
/>JFM(T0*$G\'C*>(C'(;G'(30)@(1$F?-3(
/0<.K()'33;'/';;.K(*'%A&A,/0;.K(+A,).K($4.K(
#()0!%A$(GV,>M
)$3$F+'K(0%[email protected]!.K(GH#>4,L([email protected]*(aA;$)A3K(
Kontakt: =$,F423M&G
0(*,$J$(%0;I-&JM(
Kontakt: XYO=BSK(4M(!M($M(
BetterBelly
Kontakt:(N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
s(N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
N-G)$,H);0%$#L()$,&'13(='33'!=';;.(G1'43-
MYZONE
LIFE FITNESS
#L/$!,H(&'430(1!$(G#LI',-(3!?'/M(=\AI,-(1H4(
_;'1IFC'()#0;A3F(?A#$30(%-).(1\'4,@*F(*$-
_,0+)0(`AZ'(XA3,'44(,0/-G-(IA!$)$F(,0/-%)F(
1"4$/-(A,Z!0+'!#',L*(GH\',-*K(,0C'%,$F(
,A3$!$#0&-*F([email protected]*FK()3'!L(*$3A#FC'()'(
#./0#',-(1!$(4)F1A,$#@(;')&'($%(1$%;$?')K(
;G'(1\A1$CA3(0?(%#0(1H4.9);A',3.()(C'%,$-
41!H#,@*F(#L)$,F(/>J'*(Z.GA&)@(0)3A#A3.M(
ZF,)+,-&J(1$*"&')K(*-+"(0(*'%A&A,/0;"(0?(
*F(G0\-G',-M(]$,&'13(C'(A%'H;,-(1!$(,H/$!(
1$()$,43!F)&A(T.,!<.du6K()3'!H(C'(#.F?A3';-
,$#L&J();A',3"(#(4'G$,,-&J(I1A+)H&JM((
A(Q!$#,>()$,%A&'(?-3(0)3A#,>M(
,H(1!$(ZF,)+,-(4)F1A,$#@(;')&'M
Kontakt:(=$,F423M&G
Kontakt:(N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
Kontakt:(DG'&J(XA3,'44([!$F1K(4M(!M($M
q03,.
PANATTA
TRITÓN PARDUBICE
0(%$1;c)"(,'C',(%$(0'!$/,-J$(4H;FM(O$3'*.(
q03,-(4)\-c).(O!A3V,( 0!%F/A&'(C4$F(GH)0G-
1!$(XA3,'44(/$EK(43'1.K(+A,).(1!$(0'!$/A&K(
&'!3A2)0&A(0(I)$;',-(#($/;043'&J(XF,)+,-(
,-)"*()(%A41$GA&A(#(,>)$;A)0(!"G,L&J(#0-
/$%.(1F*1(03%M
[email protected],A,)K(=0;0,&'(s(D$!'K(Y,%$$!(D.&;A,<K(
\FC'(&#A+',-(#()0!%A$(GV,>(1!$(43H;@();A',3.K(
$*HJH(;A%'*()0?%@J$(#>)FK(1$430#.(
FITNESS BUSINESS 4 | 2014
0,0330(T1$!3(,0/-G-(&';$F(\0%F(,H43!$C"(
UG%>;H#H,3D FITNESS ACADEMY
!$Z'4A$,H;,-(I)$;A&-($!<0,AG0&'(,0/-G'C-&-(
19
)030;$<
[!0#A3.K( $h'!(s(D$!'K(1$4A;$#H,-(C'%,$3;A-
30)@(3!',@!.(YYM(0(YYYM(3\-%.(41$!3$#,-J$(
)F&,#I/ )D((
#L&J(10!3A-(3>;0(0(OmrM
0'!$/A)F(0(4$F43\'%-(4'(,0(%0;I-(#G%>;H#H,-(
z2&AH;,-(#G%>;H#0&-($!<0,AG0&'(#(!H*&A(
Kontakt:(de(XYONWTTK(4M(!M($M
1'%0<$<A&)L&J(1!0&$#,-)"M
1!$<!0*F(T1A,,A,<M(T)F1A,$#L([email protected],A,)$-
CD(E*#(&.$#.D!FG/EH#
A FITNESS FISAF.CZ
FIT ACADEMY
,H!,-*()$;'(T1A,,'!K(*$3A#0+,-(JF%/F(
j'%A,L(GH43F1&'(I)$;',-(1!$(*0,0<'*',3K(
0(1$).,.(A,43!F)3$!0M(aH(1!$1!0&$#0,L(
N0/-G-(I)$;',-(0(!')#0;A2)0&A(#($/;043'&J(
1!$%'CK(*0!)'3A,<(0(2,0,&'(#(!H*&A(\-G',-(
[email protected]*(*'GA,H!$%,-J$(#G%>;H#H,-(
0'!$/A&K(/$%.(43.;A,<K(/$%.(s(*A,%K(1A;0-
23,'44(0(h';;,'44(&',3!0(+A();F/"M(N0/-G-(
4(d666(A,43!F)3$!"(#(pm(0(Tm(A(*0!)'3A,-
3'4K(23,'44K(&#A+',-(4',A$!"K(CV<0M(q)$;-(
C0)()F!G.(,0(*-!F(1!$()$,)[email protected],-(23,'44(
<$#$F(1$%1$!F(0F3$!AG$#0,L*(T1A,,A,<(
0(h';;,'44(1!$#$G.K(30)(I)$;',-(,0(1!$%'C(
&',3!"*M
#L(1!$<!0*()$*/A,FC-&-(C-G%F(,0(430&A$f(
G/$?-(0(4;F?'/K(+;',43#-(+A(2,0,+,-(1;H,$#H,-M
STATERA FITNESS
z2&AH;,-(I)$;A&-($!<0,AG0&'(1!$(1!$<!0*.(
HEAT TRADE
X;$hA,(0(`'/'!3(XA3,'44M(X;$hA,(%$)H?'(1;,>(
UG%>;H#0&-($!<0,AG0&'(#(!H*&A(iWBO( !$-
,0J!0%A3(#'I)'[email protected](23,'44(0)3A#A3.M(j'(G0;$?',(
<!0*FM(B)3A#A30(C'(#J$%,H(1!$()0?%@J$K(
,0(1\A!$G',L&J(0(1;.,F;L&J(1$J./'&J(/'G(
,01\-+([email protected],$#0,$43-K(#>)F(0(%$)$,&'(
%$4)$)"(0(G03-?',-();$F/"M(`'/'!3(XA3,'44(
A(G%!0#-M(j%'($(&J"GAK(,'C1\A!$G',>CI-(;A%4)L(
C'(4#>3$#$F(C'%,A+)$F(#(A,$#0&-&J(41$!3$#-
1$J./K(1!$#H%>,L(,0(41'&AH;,-&J(*'&J0-
,-&J(1$*"&')(#.F?-#0C-&-&J(#;043,-(3>;'4,@(
,A&)L&J(1H4'&J(a0E'!!F,,'!M
J*$3,$43A(&#A+',&'M(«
3D FITNESS, s. r. o.
FITBAU, s. r. o.
milon circle
ULJ!0%,-(G043$F1',-(1!$n(pmK(T;$#',4)$
]$,30)3,-($4$/0n(m$*0,(];#0c0
]$,30)3,-($4$/0n(a0!)@30(mA&J3'!$#H(s(
]$,30)3,-($4$/0n(aA!$4;0#(jA!+-)
3';Mn(g856(P58(:66(~u6
3';Mn(g856(u6:(~87(uuP
'f*0A;n(!$*0,M);#0,023/0FM&G
3';Mn(g856(PPu(558(~77
'f*0A;n(*A!$4;0#MCA!&A)d%23,'44M&G
h'/n(hhhM23/0FM&G
'f*0A;n(A,Z$*A;$,&A!&;'M&$*
]$,30)3.
h'/n(hhhMd%23,'44M&G
C$3!([J'!A,<
h'/n(hhhM*A;$,&A!&;'M&$*
I=854JJ#TB;U#JP#BP#;P
C4J?K#JL9M#94B;:=?N#
9#O854JJ#I/(.IP>M
]$,30)3,-($4$/0n(Y,<M(j0!*A;0(q3>1H,)$#H
)F&,#I/ )D((U#JP#BP#;P
3';Mn(g856(PPu(6:P(56P
]$,30)3,-($4$/0n( 0#';(TF&JL
]$,30)3,-($4$/0n(a<!M(j0,0(i0#!%$#H
'f*0A;n(C0!*A;0M43'10,)$#023,'44f1!$M&G
OW`Mn(g856(P58(u8:(€66
3';Mn(g856(u65(d6u(€:€
h'/n(hhhM10,0330M&G
'f*0A;n(10#';M4F&J.,$#'23,'44M&G
h'/n(hhhM,$#'23,'44M&G
'f*0A;n(C0,0MJ0#!%$#0240ZM&G
h'/n(hhhM240ZM&G
HEAT TRADE, s. r. o.
]$,30)3,-($4$/0n(a<!M(aA&J0;( A'3!0)
Statera Fitness, s. r. o.
QM4>R#I=854JJ#SB;NTU#JP#BP#;P
3';Mn(g856(P58(duu(88~
]$,30)3,-($4$/0n(Y#'30(U$,%!H)$#H
]$,30)3,-($4$/0n(O$*HI(X$I',/0F'!
'f*0A;n(1A'3!0)J'031!$<!0*M&G
3';Mn(g856(Pdd(7€~(u7d
3';Mn(g856(u65(u8d(6d5
h'/n(hhhMJ'031!$<!0*M&G
'f*0A;n(A#'30M#$,%!0)$#04303'!0M&G
h'/n(hhhM4303'!0M&G
'f*0A;n(3$*04;AZ'f23,'44M&G
h'/n(hhhM;AZ'23,'44M&G
INSPIRE CZ, s. r. o.
]$,30)3,-($4$/0n(aA&J0;(N0#!H3A;
20
B=8V5#09B3N:=>4U#JT;<P#J#BP#;P
FIT ACADEMY
3';Mn(g856(:87(576(8€€
]$,30)3,-($4$/0n(e0,A';(qA;;'!
]$,30)3,-($4$/0n(]0!';(j0!FI')
'f*0A;n($/&J$%&;F/41A!'M&$*
3';Mn(g856(8uP(867(757
3';Mn(g856(u65(PPP(u:8
h'/n(hhhM&;F/41A!'M&$*
'f*0A;n(%0,A';M4A;;'!3!A3$,M&GK(
'f*0A;n()0!';MC0!F4')230&0%'*.M&G
A,Z$403,A4)!A,).M&G
h'/n(hhhM230&0%'*.M&G
h'/n(hhhM403,A4)!A,).M&G(
FITNESS BUSINESS 4 | 2014

Podobné dokumenty

vzorky podlah

vzorky podlah V nabídce máme lam inátové podlahy CLASSEN vyráběné v Německu. CLASSEN pravidelné doplňuje a rozšiřuje svou nabídku a drží krok s aktuálním i trendy. Na trh také přinesl nové systém y pokládání lam...

Více

Go-karting and motocross Snow, bike and skate parks Agencies

Go-karting and motocross Snow, bike and skate parks Agencies a moderate fee and check your skills on standard motocross tracks. Motocross grounds at Sv. Petr u Stříbra : +420 603 149 072, p. Vejskal, www.amk.stribro.cz, Tue, Thu from 2 p.m., Sat from 8 a.m.

Více

5. trhák / akce+ profesionálové pro vaši kancelář

5. trhák / akce+ profesionálové pro vaši kancelář • Tato akce se vztahuje pouze na nákup zboží uvedeného v aktuálním Trháku. • Vybrané bonusy Vám přibalíme ke zboží. Pozor, bonusy za objednávky v hodnotě nad 20 000 Kč a 40 000 Kč obdržíte až po řá...

Více

OPEL VIVARO Combi a Tour - eurodiesel

OPEL VIVARO Combi a Tour - eurodiesel Vivaro Tour Nárazníky v barvě karoserie, zadní okno se stěračem a cyklovačem ,odmlžovač zadního okna, prosklené zadní výklopné dveře, posuvné dveře s posuvným oknem na pravé straně, levá část karos...

Více

HYDRAULICKÁ TĚLESA VENTILŮ

HYDRAULICKÁ TĚLESA VENTILŮ tolerancemi a excelentní kvalitou povrchu.

Více

anotace přijatých projektů soutěže iga 2012

anotace přijatých projektů soutěže iga 2012 The project "Family life in the biblical and current context" will focus on two different points of view on family life, i.e. the view of the New Testament and its background on the one hand, and t...

Více

stáhnout - Honter.cz

stáhnout - Honter.cz Rezervní odvod vody: Bio Roof Drain – perforovaný a neperforovaný Rezervní odvod vody s geotextilií: Bio Dren 50 Geo Odvodňovací kompozity: Rayston Dren a Rayston X Drain

Více

Dremel - pollet

Dremel - pollet 2 615 M41 1JA 2 615 M45 0JA 2 615 M42 2JA 2 615 M47 0JA 2 615 M72 0JA 2 615 M72 1JA 2 615 M72 2JA 2 615 M50 1JA 2 615 M60 0JA 2 615 M90 0JA 2 615 M30 0JA 2 615 M01 4JA 2 615 M43 0JA 2 615 M43 5JA 2...

Více