ProQuest STM Package - možnost rozšíření pro předplatitele

Komentáře

Transkript

ProQuest STM Package - možnost rozšíření pro předplatitele
Nabídka pro účastníky
konsorciální licence
ProQuest Central
(v rámci projektu LR VŠE)
Rozšíření ProQuest Central o kolekci
ProQuest STM Package

osvědčené databáze zaměřené na oblast STM
(Science, Technology, Medicine) z oblasti
přírodních věd, techniky a lékařství

obsahuje kolekce: ProQuest Natural Science
Collection, ProQuest Technology Collection,
ProQuest Science Journals a ProQuest Hospital
Collection

možnost rozšíření ProQuest Central o velké
množství dalších informací
Rozšířením navíc získáváte:
 pokrytí 33 212 periodik od významných vydavatelů jako jsou např. Springer,
Nature, CUP, Hindawi, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE),
Taylor & Francis, Wiley-Blackwell, Bentham Science, Inderscience, Copernicus,
Emerald, Elsevier, IGI Global, De Gruyter, International Scholarly Research
Network, Jane's Information Group, Japan Science and Technology Agency atd.
 1991 periodických titulů s plnými texty (1666 aktuálních)
 212 impaktovaných titulů v plném textu a dalších 5315 impaktovaných titulů
v abstraktové podobě
 přístup ke klíčovým databázím třetích stran jako jsou AGRICOLA, GeoRef,
MEDLINE a další
(všechny statistické údaje platí k 03/2015)
ProQuest STM Package
Databáze ProQuest STM Package je unikátní kolekcí informací, co
se týče typu obsahu, vyhledávacích nástrojů a funkcí. Vědeckým
pracovníkům poskytuje nezbytnou informační základnu a podporu
během všech fází jejich výzkumu, ať už se jedná o doktorandy či
vysokoškolské studenty.
Vydavatelství ProQuest má mnohaleté zkušenosti s poskytováním
komplexních bibliografických záznamů, v řadě specializovaných
oblastí STM napomáhá rešeršérům v uspořádání informací díky
důkladným recenzím literatury.
Vedle prohledávání prestižních vědeckých titulů je kladen důraz na získávání informací také z nesnadno
dostupných materiálů, např. publikovaných v jiných jazycích, méně citovaných zdrojích či získávání
hodnotného obsahu z netradičních typů dokumentů jako jsou příspěvky z konferencí, tematicky zaměřené
odborné časopisy, vládních zprávy či dokonce video záznamy. Vydavatelství navíc usiluje o to, aby byla
knihovnám dodávána řešení nenáročná na náklady a současně s maximální návratností investic a využití
databází. Proto je celá řada titulů dostupná v plném textu a jsou doplněny rozsáhlými záznamy abstraktů.
Databáze dostupné v kolekci
Natural Science Collection
 Agricultural Science Collection – více než 900 titulů v plném textu a 9,5 milionů bibliografických záznamů
včetně databáze AGRICOLA
 Aquatic Science Collection – více než 500 titulů v plném textu a 5 milionů bibliografických záznamů
včetně databáze ASFA
 Atmospheric Science Collection – více než 300 titulů v plném textu a 2,1 milionů bibliografických
záznamů včetně databáze MGA
 Biological Sciences Collection – více než 1200 titulů v plném textu a 41 milionů bibliografických záznamů
včetně databáze AGRICOLA
 Earth Science Collection – více než 1000 titulů v plném textu a 8 milionů bibliografických záznamů
 Environmental Science Collection – více než 1500 titulů v plném textu a téměř 17 milionů
bibliografických záznamů včetně databází ESPM, EIS, TOXLINE, ASFA
Technology Collection
 Advanced Technologies & Aerospace Collection – více než 2600 titulů v plném textu a 28 milionů
bibliografických záznamů
 Computer Science Collection – 1300 titulů v plném textu, 8,7 milionů bibliografických záznamů
 Engineering Collection – více než 2800 titulů v plném textu, 26 milionů bibliografických záznamů
 Materials Science Collection – více než 1000 titulů v plném textu a 18 milionů bibliografických záznamů
ProQuest Science Journals
 více než 1300 vědeckých titulů v oblasti přírodních věd vhodných pro vysokoškolské studenty
ProQuest Health & Medical Complete
 renomované tituly pro mediky, zdravotnický personál, administrativní a výzkumné pracovníky
 plné texty u 4000 časopisů, zahrnuje např. The New England Journal of Medicine a The Lancet
 19 milionů bibliografických záznamů,
 plné texty více než 30 000 disertací, dokumenty týkající se ošetřovatelství, založené na důkazech (EBM)
 elektronické knihy a video nahrávky z oboru ošetřovatelství
ProQuest STM Package je výjimečnou kombinací zdrojů, obsahuje klasické odborné bibliografické záznamy
s rozsáhlým pokrytím oboru a široký výběr plnotextových zdrojů. Uživatelé získají snadný přístup ke
klíčovým dokumentům pro svou vědeckou činnost a knihovny efektivní zhodnocení svých nákladů.
Plné texty
Tak jako jsou pro akademický výzkum k dispozici prestižní recenzované vědecké časopisy, poskytuje ProQuest
také pestrou škálu doplňkových materiálů pro podporu komerčního a společenského uplatnění v oblasti STM
(tj. vědy, techniky a medicíny), díky tomu lze na výzkumná témata nahlížet z širší perspektivy a v nejrůznějších
souvislostech. Vyhledávací prostředí ProQuest
umožňuje snadné filtrování výsledků na:
 Recenzované časopisy
 Vědecké časopisy
 Časopisy/magazíny zaměřené na obchod a
průmysl
 Medicínské disertace
 Příspěvky z konferencí
 Vládní dokumenty týkající se ekologických
dopadů
Bibliografické abstrakty
ProQuest je nástupcem abstraktových a indexových databází publikovaných v CSA (Cambridge Scientific
Abstracts), za nimiž stojí desítky let zkušeností v indexování odborných informací, které jsou nezbytné pro
výzkum na nejvyšší úrovni.
Zatímco student vysoké školy bude spokojen s plným textem dokumentu, který se zabývá konkrétní
problematikou, pro vědce je naprosto zásadní získat všechny relevantní materiály publikované v dané oblasti.
Specializované databáze ProQuest obsahují velké množství různých typů dokumentů (včetně recenzovaných
titulů) a navíc jsou spravovány týmem editorů, kteří jsou odborníky v daném oboru. Použití řízených slovníků
(tezaurů) usnadňuje odborným výzkumníkům specifikovat svou rešerši co nejpřesněji a současně napomáhá
uživatelům, kteří se s problematikou teprve seznamují, nebo angličtina není jejich rodilým jazykem.





Zaměření na specializované téma
Redakce odborných editorů
Oborové řízené slovníky
Široké pokrytí literatury
Nejen recenzované tituly

Podobné dokumenty

Cambridge Journals

Cambridge Journals Kolekce Cambridge Online Journals - Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje 138 titulů elektronických plnotextových časopisů od vydavatelství Cambridge University Press. Po skončení předplatné...

Více

Stáhnout soubor - SIC - Česká zemědělská univerzita v Praze

Stáhnout soubor - SIC - Česká zemědělská univerzita v Praze a zaměstnanci ČZU v Praze, snaží zajistit přístup do co největšího počtu odborných databází. Jedná se především o databáze z oblasti biologie, zemědělství, lesnictví, veterinárního lékařství, ekono...

Více

Karolína KOŠŤÁLOVÁ Jednotná informační brána (JIB)

Karolína KOŠŤÁLOVÁ Jednotná informační brána (JIB) Nabídka tak byla ochuzena o øadu kvalitních zahranièních zdrojù. S blížícím se pøechodem na formát MARC 21 v Èeské republice bylo tøeba tento problém (do té doby z nabídky vyluèující pouze zahraniè...

Více

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2008 Zejména u elektronického časopisu Nature jsme zaznamenali největší ohlas (1095 přístupů během dvouměsíčního zkušebního přístupu) a díky velkému ohlasu u pedagogických pracovníků se na rok 2009 přís...

Více

konkrétně

konkrétně Brána k vedeckému poznaniu otvorená III, CVTI, Bratislava, 9. 11. 2011

Více

Projekty „Výzkum pro MSP“

Projekty „Výzkum pro MSP“ Projekty „Výzkum pro MSP“ - mezinárodní výzkumné projekty (pravidla pro konsorcium) - přístup MSP k nejnovějším technologiím a produktům - řešení společných problémů středně technicky vyspělých MS...

Více

moderni-metody-uchovavani-a-sireni-tkacikova

moderni-metody-uchovavani-a-sireni-tkacikova Moderní metody uchovávání a šíření výsledků výzkumu a vývoje 

Více

Georeferenční „world“ soubory

Georeferenční „world“ soubory • Mapové podklady na sebe přesně pasují, tzn. stačí je otevřít a není třeba se starat o jejich adjustaci, respektive pasování na síť v OCADu • Při rozšiřování mapy pro OB, která je georeferencována...

Více