Dokument

Komentáře

Transkript

Dokument
Zápis
Z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín
konaného dne 2.11.2015, od 17:00 hodin.
Přítomní členové zastupitelstva
Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub Drmla, Stanislav Sláma,
Jaroslav Ježek, Václav Sandr, Josef Neliba
Nepřítomen: František Koman
Bod 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Drahlín (dále též jako „zastupitelstvo“ „ZO“) bylo zahájeno v 17:00
hodin starostou obce Bc. Zdeňkem Černohorským („dále jako „předsedající“) v zasedací místnosti
obecního úřadu Drahlín.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, dále konstatoval, že
přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající přítomné členy ZO upozornil, že zasedání je nahráváno pro interní účely.
Bod 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Václava Sandra a Jaroslava Ježka, zapisovatelem Zuzanu
Tydlitátovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahlín určuje ověřovateli zápisu Václava Sandra a Jaroslava Ježka,
zapisovatelem Zuzanu Tydlitátovou.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod 3) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahlín schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Schválení rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2015
5. Různé
6. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Dostavil se zastupitel František Koman. Je přítomno 9 zastupitelů (z celkového počtu 9)
Bod 4) Schválení rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2015
Předsedající a účetní obce seznámila zastupitelstvo z rozpočtovým opatřením č. 3 pro rok 2015.
rozpočtovým opatřením se navyšuje investiční příspěvek na výstavbu vestavěné skříně v Mateřské
škole ve výši 52.362,80 Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahlín schvaluje rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2015. rozpočtovým opatřením
se navyšují příjmy o 31.200,- Kč a výdaje o 31.200,- Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané. Tímto
rozpočtovým opatřením se navyšuje investiční příspěvek na výstavbu vestavěné skříně v Mateřské
škole Drahlín o 52.362,80 Kč. Tento příspěvek byl uhrazen na účet Mateřské školy formou zálohy,
-1-
Bude provedeno závěrečné finanční vyhodnocení investičního příspěvku na základě předložených
daňových dokladů.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 5) Různé
I) Smlouva o dodávce vody
Zastupitel Jakub Drmla nesouhlasí se zněním smlouvy o dodávce vody, která je po výměně vodoměrů
předkládána odběratelům.
Zastupitelstvo bere na vědomí
II) Výměna vodoměrů
Předsedající seznámil zastupitelstvo s průběhem výměn vodoměrů. Konstatoval, že k dnešnímu dni
není vyměněno cca 10 vodoměrů.
Zastupitelstvo bere na vědomí
III) Schválení prodeje nově vzniklého pozemku č. 938/12 Ing. Václavu Černohorskému
Předsedající konstatoval, že záměr o prodeji byl řádně vyvěšen na ÚD od 30.9.2015 do 26.10.2015.
Navrhuje schválit prodej nově vzniklého pozemku p.č. 938/12 o výměře 42 m2 dle geometrického
plánu č. 681-8/2015 v kú Drahlín za cenu 50,- Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahlín schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 938/12 o výměře cca 42 m2
dle geometrického plánu č. 681-8/2015 v kú Drahlín za cenu 50,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
IV) Schválení pronájmu části nebytových prostor čp. 38
Předsedající seznámil zastupitelstvo s žádostí ze dne 26.10.2015 pana Jiřího Dařílka o pronájmu části
nebytových prostor v budově čp. 38 o výměře 17 m2 v majetku Obce Drahlín. Dle zveřejněného
záměru čj. 00143/11/OÚ. Pronájem navrhuje pouze za předpokladů zákazu kouření a na dobu určitou
do 31.12.2016. Cena nájemného 300,- Kč/měsíc bez energií a spotřeby vody.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahlín schvaluje pronájem části nebytových prostor čp. 38 o výměře 17 m2 panu
Jiřímu Dařílkovi, trvale bytem Obecnice 215, Příbram. Smlouva o pronájmu nebytových prostor bude
uzavřena na dobu určitou do 31.12.2016 a pod podmínkou zákazu kouření. Cena nájemného 300
Kč/měsíc bez energií a spotřeby vody.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
V) Schválení finančního příspěvku na kulturní akci putování za sv. Martinem a Advent
2015
Předsedající seznámil zastupitelstvo s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na akci Putování za
Sv. Martinem, který se bude konat 14.11.2015 a na Advent, který se bude konat 28.11.2015.
Zastupitelé se dohodli na příspěvku na akci putování za Sv. Martinem v hodnotě 1.500 Kč a příspěvek
na Advent v hodnotě 10.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahlín schvaluje finanční příspěvek na pořádání kulturní akce putování za Sv.
Martinem, která se bude konat 14.11.2015 v hodnotě 1.500,- Kč. Finanční příspěvek na pořádání
Adventu v obci Drahlín, který se bude konat 28.11.2015 v hodnotě 10.000,- Kč. Příspěvky bude
poskytnuty formou zálohy a po ukončení akce bude provedeno finanční vyúčtování na základě
předložených daňových dokladů.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
-2-
VI) Projednání žádosti o odvolání místostarosty Václava Petráně
Zastupitelé byly seznámeni s žádostí pana Jana Michala o odvolání místostarosty Václava Petráně.
Pan Jan Michal není obyvatelem obce Drahlín a jako fyzická osoba nevlastní na území obce Drahlín
nemovitost.
Zastupitelstvo se touto žádostí nebude zabývat.
VII) Návrh rozpočtu pro rok 2016
Předsedající a předsedkyně finančního výboru seznámili zastupitelstvo s vypracovaným návrhem
rozpočtu. Návrh rozpočtu bude vyvěšen a předložen ke schválení na příštím ZO.
Zastupitelstvo bere na vědomí
VIII) Odstoupení zastupitele Františka Komana
Zastupitel František Koman oznámil své odstoupení z funkce člena zastupitelstva obce Drahlín.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Bod 7) Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30
Zápis byl vyhotoven dne: 9.11.2015
……………………………….………….
Zapisovatel: Zuzana Tydlitátová
Dne:
……………………………….………….
Ověřovatel: Jaroslav Ježek
Dne:
……………………………….………….
Ověřovatel: Václav Sandr
Dne:
……………………………….………….
Starosta: Bc. Zdeněk Černohorský DiS.
Razítko obce:
-3-

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2015 konaného dne 9. dubna 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení § 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v pla...

Více

zde

zde Jihovýchod, konaného v Rančířově dne 20. 05. 2010 1. Schválení ověřovatelů zápisu Podklad: MV-08-1 Usnesení č. 001/MV08/10: Monitorovací výbor ROP JV schvaluje

Více

Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 9/2014 ze zasedání

Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 9/2014 ze zasedání odpadu a vyhlášku č. 2/2014 o systému sběru odpadu na území obce Březí . Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 4 bylo schváleno. 6. Schválení nabídky firmy Revenge na umístě...

Více

ZDE - TJ Spartak Chrastava

ZDE - TJ Spartak Chrastava DFA HOUŠKA Zbyněk

Více

ustavující zasedání

ustavující zasedání Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návr...

Více

zápis V. ZO - Obec Fryšava pod Žákovou horou

zápis V. ZO - Obec Fryšava pod Žákovou horou Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zast...

Více