Sestava 1 - ArcelorMittal Ostrava as

Komentáře

Transkript

Sestava 1 - ArcelorMittal Ostrava as
1 společnost 1 celosvětové společenství 1 časopis/ArcelorMittal Ostrava/Říjen 2009, ročník II., číslo 10
07
Volby do dozorčí rady
10.–12. listopadu se budou konat volby do dozorčí rady naší společnosti.
Představujeme kandidáty, kteří vás žádají o důvěru. Dva z nich vás spolu
s Leopoldem Laskovským budou zastupovat v dozorčí radě společnosti během
následujících třech let. Využijte svého práva a přijďte k volbám.
02
04
08
Jak se probouzí
vysoká pec
Ocenění
zaměstnanců
za 25 let ve firmě
Představujeme
novou dceřinou
společnost
Mary Carey
Ivo Štěrba
Jiří Chvalina
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2
10 | ArcelorMittal Ostrava | říjen 2009
Když se vysoká pec probouzí
Výzvou pro technology z naší skupiny v době krize,
kdy byla nízká poptávka po oceli, bylo sfoukání
mnoha našich vysokých pecí, nyní je to naopak jejich
znovuuvedení do provozu. Věděli jste, že uvedení do
provozu takového ocelářského gigantu je náročná
operace vyžadující čas, vyškolený tým lidí a hodně
znalostí?
neustále ostražití, aby nedošlo
k žádným nehodám a úrazům.”
[email protected]
Příprava samotná vyžaduje
kontrolu funkčnosti všech zařízení,
která jsou nutná k provozu,
naplnění vysoké pece převážně
Jean-Louis Lebonvallet, expert
z týmu našich technologů, nám řekl: koksem a speciální vsázkou,
„Úspěšné obnovení provozu vysoké přípravu místa odpichu, jelikož
k prvnímu odlévání dochází za
pece je týmovou prací, která
nízkých teplot, jak samotného
vyžaduje zkušené zaměstnance
tekutého železa, tak i strusky. „Tyto
a perfektní organizaci práce. Musí
produkty tečou obtížněji než ty za
se zapojit mnoho pracovníků
z různých oblastí a všichni musí být běžného provozu,” říká Jean-Louis
Mary Carey
a dodává: „Běžný tým musí být
posílen, kvůli vyšší náročnosti
manuální práce.”
Celý proces zahrnuje několik
kroků jako zafoukání pece nebo
první odpich. Celá operace pak trvá
dvacet čtyři hodin a technici se
musejí střídat na všech směnách,
aby bylo nepřetržitě dohlédnuto na
průběh celé operace. Je potřeba
týdenní zkušební doba, aby se
vysoká pec dostala do standardního
provozu.
Znovu spuštění vysoké pece v praxi: Vysoká pec A,
ArcelorMittal Gent
30. července byla v ArcelorMittal Gent úspěšně znovu uvedena do provozu
vysoká pec A, a navíc nedošlo k žádnému úrazu. Je to výsledek společného úsilí
a nasazení kolegů z Gentu. Zaměstnance vysokých pecí rovněž podpořili kolegové
z jiných oblastí (oblasti surovin, ocelárny a údržby) a také několika nezbytných
subdodavatelů. Byla to výzva pro všechny, jelikož bylo potřeba zapojení všech, a to
v období prázdnin.
30. července v 7.30 ráno je započato znovu uvedení do provozu. Kolegům z Gentu
s tímto pomáhali zaměstnanci ArcelorMittal Gijón
30. července v 10.00 byly otevřeny výfučny
31. července v 9.00 ráno dochází k prvnímu odpichu
31. července v 6.00 večer je na ocelárnu odváženo první surové železo
11. srpna je dosaženo běžné produkce
Na článku spolupracovali Jean-Louis Lebonvallet a Jan Cornelis.
Firemní měsíčník
10
Časopis společnosti ArcelorMittal Ostrava a
jejich dceřiných společností
VYDAVATEL: ArcelorMittal Ostrava
VEDOUCÍ REDAKTOR: Ivo Štěrba
VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA: Věra Breiová,
Ctirad Lolek, Petr Baranek, Josef Buryan, Jan Rafaj
SPOLUPRÁCE: Donath Burson Marsteller
EDIČNÍ RADA: Jan Kaloč, Josef Valkovič, Petr Horký,
Vladimír Gurecký, Rostislav Kunčický, Libor
Myslivec, Roman Růžička, Václav Kubiczek, Luděk
Boháč, Vítězslav Prak, Monika Pěnčíková, Ivana
Jančíková, Radim Pachlopnik, Petra Suchardová,
Monika Supíková, Gabriela Brodová, Martin Szostok
FOTOGRAFIE: Monika Supíková, Martin Szostok,
Ivo Štěrba, Pavel Baran, Libor Myslivec,
David Rochovanský, Gabriela Brodová,
Adam Kondělka, Jeroen Op De Beeck, Stanislav
Lebedinsky, Raquel Córdoba, Liezel Joubert
ADRESA REDAKCE: Vratimovská ul. 689,
Ostrava-Kunčice, PSČ 707 02
KONTAKTY: 595 682 787, fax 595 682 686.
E-mail: [email protected]
POVOLENO:
MK ČR E 12762
TISK: Ringier Print CZ
Uzávěrka příštího čísla:
20. listopadu 2009
Příští číslo vyjde:
27. listopadu 2009
>
Pohled odjinud
„Jelikož jsem člověk, který miluje
přírodu a stará se o životní
prostředí, je pro mne čest pracovat
pro společnost jako je ArcelorMittal
a jsem ráda, že mohu spojit můj
koníček s prací.
Jako společnost věříme v etické
řízení společnosti a firemní
odpovědnost.
Pracuji na projektu, jehož cílem je
zajistit, aby ze závodu v Newcastlu
neodcházela žádná odpadní voda.
Chceme nainstalo vat zařízení,
které zajistí, že odpadní voda
z koksovny, ocelárny
a kontaminovaná dešťová voda
nebude vypouštěna, ale bude znovu
použita v provozu. V současné
ekonomické situaci musíme hlídat
náklady a zároveň splnit tento úkol.
Je to jedna z výzev, které čelíme při
práci na tomto projektu.”
Maia Allman, senior inženýr,
oddělení chemie,
Závod Newcastle, ArcelorMittal
Jižní Afrika
Vítáme příspěvky našich kolegů
– napište nám na e-mail:
[email protected]
Davinder Chugh: „Naučili jsme se
pracovat efektivněji.“
Davinder Chugh, člen představenstva skupiny, je
zodpovědný za sdílené služby. Tyto zahrnují různé
služby napříč společností od nákupu, právních
záležitostí, přepravy, nemovitostí, energetiky,
vedlejších produktů, IT až po sledování nákladů SGA
a provoz center sdílených služeb. V tomto krátkém
rozhovoru Davinder nastínil, jak nám globální recese
pomohla odstranit z naší práce setrvačnost a nabádá
nás k péči o naše zdraví.
Raquel Córdoba
[email protected]
Jak se tato ekonomická krize
dotkla oblasti, za kterou jste
zodpovědný?
Ovlivnila především dvě oblasti.
Za prvé, s poklesem příjmů rostl
tlak na udržení hotovosti. A za
druhé nás zmenšování marží nutilo
snižovat náklady.
Jaká hlavní opatření jste
podnikli v oblasti sdílených
služeb v reakci na tuto situaci?
● Abychom si udrželi hotovost,
rozhodli jsme se přejít na vlastní
zdroje. Začali jsme dodávat naši
vlastní rudu z dolů v Kanadě a na
Ukrajině
● Co se týče fixních nákladů,
učinili jsme kroky ke snížení SGA
a jiných nákladů, zapracovali jsme
také na snížení počtu externích
subdodavatelů a dalších oblastech.
● Samozřejmě také variabilní
náklady nezůstaly bez povšimnutí,
když začaly padat ceny výrobků.
Prioritou bylo, co nejrychleji začít
nakupovat za nižší cenu, a tak
udržet naše marže na stejné
úrovni.
Jaké největší výzvy vás
čekají v oblasti Sdílených
služeb v blízké budoucnosti?
Myslím, že jednou z největších
výzev bude vymyslet, jak udržet
nově nastavené způsoby práce,
které jsme zavedli, jelikož nám
pomohly zredukovat SGA náklady,
zvýšit naši efektivitu a sjednotit
celou společnost. Musíme v tom
pokračovat.
Za druhé, jsme snížili naše
zásoby, abychom získali hotovost,
jak už jsem zmínil. Týká se to
všech surovin a rozpracované
výroby, stejně jako hotových
výrobků. Teď, když se situace na
trhu zlepšuje, naše nově nabytá
schopnost na takovou změnu
rychle reagovat může být
oslabena, pokud tomu nebudeme
věnovat pozornost.
Kdybyste mohl poslat vzkaz
všem zaměstnancům
ArcelorMittal, co by to bylo?
V první řadě pečlivě dbejte
o své zdraví. V této době, kdy
máme nižší stavy, a nároky jsou
vysoké, se snadno ocitáme ve
stresu. Pokud budete zdraví, vše
ostatní se vyřeší.”
Video s Davinderem a více
rozhovorů se zástupci vedení
můžete nalézt na stránkách:
www.myarcelormittal.com > Our
Leaders Speak
10 | ArcelorMittal Ostrava | říjen 2009
3
Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení kolegové a kolegyně,
Počasí není v tuto dobu zrovna
nejpříjemnější, a tak je potřeba
s ohledem na vyexpedované
objemy, tak i dosažené prodejní
ceny. A vypadá to, že na obdobné
výsledky se můžeme těšit i v říjnu.
Poté, co došlo ve třetím čtvrtletí ke
zvýšení poptávky, se zase
pohybujeme v kladných číslech.
Jak se zdá, to nejhorší už máme
za sebou, ale myslet si, že vše je tak
jako dřív, by byla chyba. Návrat do
původního předkrizového stavu
bude probíhat postupně a pozvolna.
Nyní ve čtvrtém čtvrtletí se
dokonce trh potýká se zhoršením,
ale já to vidím i nadále optimisticky
a věřím, že se jedná pouze o jev
dočasný, který má na svědomí
neočekávaný pokles ceny šrotu
spolu s obvyklými sezónními vlivy.
Naším cílem bude i nadále udržet
hledat rozličné důvody k radosti.
Například to, že zářijové výsledky
byly opravdu příznivé, a to jak
v chodu dvě vysoké pece, a tak
musíme stále pružně a aktivně
reagovat na všechny změny, které
nám trh připraví.
Ačkoli ve výrobě se nám dařilo,
v oblasti zdraví a bezpečnosti se
výsledky bohužel zhoršily.
V prvních dvou čtvrtletích, kdy byla
výroba dočasně v útlumu, se
úrazová četnost (počítaná na milion
odpracovaných hodin) blížila nule,
ale ve třetím čtvrtletí se tato
hodnota zvýšila na více než dvě. Je
proto nutné se na tuto oblast opět
důkladně zaměřit a neustále mít na
paměti, že zdraví máme jen jedno
a rozhodně nestojí za to jej za
žádných okolností riskovat.
Prošli jsme obtížným obdobím,
které si vyžádalo spoustu
obětování a odříkání. Chci vám
všem poděkovat za trpělivost a za
pružnost, s jakou jste přistupovali
k protikrizovým opatřením. Na
znamení uznání se nedávno konala
oslava pro ty, kteří při firmě stojí
„věrně v dobrém i zlém“ už 25 let.
Při této výjimečné události, kterou
jsem si, mimochodem, užil od
začátku až do konce, jsem za
přínos společnosti osobně
poděkoval více než 250 našim
vysoce zkušeným zaměstnancům.
Jak kdysi řekl Oscar Wilde, vzdělání
je báječná věc, ale je třeba mít na
paměti, že to, co opravdu stojí za
to znát, se nedá naučit ve škole.
Proto je do konce roku naplánována
další podobná akce, kdy budou
oceněny zkušenosti a věrnost
 Linka 4444
Volejte generálnímu řediteli
☎
Je hezké, že se věnuje
taková pozornost
bezpečnosti a dodržování
pravidel, ale že jsou základní
hygienická zařízení v tak
hrozném stavu, o to se nikdo
moc nestará.
Problému sociálních zařízení se
věnujeme již delší dobu, postupně
opravujeme a modernizujeme tyto
prostory.
V roce 2008 jsme opravili šatny
HCC na Z14-Válcovny v celkových
nákladech 2 498 000 Kč.
zaměstnanců, kteří pracují v naší
společnosti neuvěřitelných 35 let.
A na závěr ještě jedna zpráva,
která mi udělala ohromnou radost.
Dva naše vysoce důležité investiční
projekty, oprava a modernizace
vysoké pece č. 3 v hodnotě
840 milionů korun a odprášení
aglomerace sever v hodnotě
890 milionů korun, úspěšně prošly
finální fází schvalovacího procesu.
To znamená, že práce na obou
projektech budou zahájeny
v nejbližší době. Nyní už se jen
musíme postarat o to, aby byly
dokončeny dle stanoveného plánu.
Přeji vám krásný podzim
a nenechte se ovlivnit pochmurným
počasím – vždyť je tolik důvodů
k radosti.
V roce 2009 jsme na Z12Vysoké pece vymalovali sedm
šaten, osm odpočíváren a sedm
sociálních zařízení. Rovněž jsme
začali opravovat výměníkové
stanice rozvodů sprchovací a pitné
vody. Tyto opravy budou
dokončeny do konce roku 2009.
Dosavadní náklady na provedené
a zahájené opravy na Z12 činí
747 386 Kč.
Na Z13-Vysoké pece v současné
době rekonstruujeme šatny v nové
sociální budově závodu
v plánovaných nákladech
3 777 000 Kč.
Dále budeme opravovat tři
svačinárny na Z 10-Koksovna a na
ostatních závodech plánujeme
postupné malování šaten,
odpočíváren a hygienických zařízení
podle požadavků jednotlivých
závodů. Vše se bude realizovat do
konce letošního roku.
V současné době připravujeme
plány dalších oprav na rok 2010.
Generální ředitel ujistil zastupitele a občany Radvanic a Bartovic, že slíbené
projekty budou dokončeny
Již podruhé v historii firmy přišli zástupci vedení naší společnosti otevřeně diskutovat se zastupiteli
a občany Radvanic a Bartovic na zasedání tamního zastupitelstva. Ti se zajímali především o to,
jak se společnosti podařilo naplnit sliby z loňského roku.
na ni kladeny. Vedení společnosti
představilo také další projekty,
[email protected]
které se uskuteční ještě na podzim
letošního roku. Jedná se výstavbu
protihlukových stěn na bartovickém
Generální ředitel představil
nádraží a modernizaci biologické
ekologické projekty, které se naší
čističky odpadních vod. Zastupitelé
společnosti již podařilo realizovat
rovněž ocenili otevřenou
a ujistil přítomné, že slibovaný
komunikaci ze strany vedení naší
projekt rekonstrukce odprášení
společnosti. „Jako občan i člen
aglomerace jih bude do konce
zastupitelstva musím ocenit obrat
letošního roku dokončen.
společnosti ArcelorMittal od
„První návštěva, kterou jsem
nástupu vašeho předchůdce pana
uskutečnil po svém nástupu
Samaddara. Před jeho příchodem
v Ostravě, směřovala sem za
panem starostou, což potvrzuje, že neexistovala žádná komunikace,
docházelo k prudkému zhoršování
chceme dostát svým závazkům,“
sdělil zastupitelům generální ředitel, životního prostředí a názorům
občanů Radvanic a Bartovic nebyla
Augustine Kochuparampil. Ujistil
věnována pozornost,“ sdělil v úvodu
přítomné, že investice do ochrany
svého diskusního příspěvku Jaromír
životního prostředí budou i přes
Slíva, předseda komise pro životní
dopady ekonomické krize
prostředí městského obvodu
pokračovat a dodal, že společnost
splní veškeré požadavky, které jsou Radvanice a Bartovice.
Ivo Štěrba
Na jednání zastupitelstva přišli
i zástupci ekologického sdružení
Vzduch. Vedení naší společnosti
projevilo ochotu k jednání a vyzvalo
sdružení k otevřené komunikaci bez
účasti právníků. „Jsme schopni
komunikovat přímo a já chci vyzvat
občanské sdružení Vzduch, aby to
s námi zkusilo. A za rok tady
budeme referovat na
zastupitelstvu, jestli to jde, nebo
jestli vás ArcelorMittal tahá za nos,“
reagoval na dotazy zástupce
sdružení Jan Rafaj, ředitel pro vnější
vztahy.
Do diskuse se zapojili i místní
občané. Zástupce včelařů ocenil
finanční dar, který věnovala naše
společnost místním včelařům.
A z úst zúčastněných zaznělo
i poděkování za projekt výsadby
stromů, který naše společnost
dokončila na jaře letošního roku.
Nejlepší zaměstnanci ArcelorMittal Ostrava – září
Říjen se nesl ve znamení oceňování našich zaměstnanců. Kromě akce určené pro zaměstnance pracující
v naší formě již dvacet pět let jsme opět ocenili nejlepší zaměstnance měsíce. Tentokrát to bylo
dvanáct mužů a jedna žena.
Ivo Štěrba
[email protected]
Na slavnostním setkání přivítal
zaměstnance Josef Buryan, ředitel
pro výrobu a techniku, Veronika
Muroňová, vedoucí oddělení
vzdělávání a GEDP, ředitel Válcovny
Zdeněk Krupa a zástupce odborů
Petr Slanina. „Jsme velice rádi, že
máme v naší společnosti
zaměstnance, kteří podávají
vynikající výkon a dělají věci i nad
rámec svých povinností,“ řekla
úvodem Veronika Muroňová.
Ředitel pro výrobu a techniku
seznámil zaměstnance
se současnou situací ve firmě
a apeloval na flexibilitu ve výrobě
a vůči zákazníkům. „Stavíme na
chytrých a flexibilních lidech, kteří
jsou schopni vyrobit by-pass, GO
Adam Daněk
závod 13
Petr Kotula
závod 3
steel nebo opravit kontilití.
Spoléháme na vás, že nám
pomůžete odhalit oblasti, které by
se daly zlepšit,“ zdůraznil Buryan.
Zaměstnanci se zapojili i do diskuse,
kde hovořili o přebujelé
administrativě, kontrolách
bezpečnostních techniků na
provozech či potížích způsobených
nedostatkem pracovníků.
Robert Delinčák
závod 2
Jaroslava Wenglorzová
závod 14
Jiří Zachník
závod 4
Karel Papež
závod 10
Ladislav Ševeček
závod 5
Lubomír Bango
závod 12
Michal Smolík
závod 2
Pavol Dorociak
závod 3
Dušan Kubík
ředitelství
Jaromír Bača
ředitelství
4
10 | ArcelorMittal Ostrava | říjen 2009
Ocenění zaměstnanců v rytmu rock ‘n’ rollu
Klub legendární skupiny Rock and Roll band Marcela Woodmana plný hutníků, dárků, dobrého jídla, pití
a skvělé zábavy. Tak vypadalo ocenění zaměstnanců, jejichž práce pro naši firmu trvá již úctyhodných 25 let.
Ivo Štěrba
[email protected]
Celkem 236 zaměstnancům
poděkovalo vedení naší společnosti
spolu se zástupci odborů za jejich
práci a věrnost firmě. Akce se konala
v polovině října v hudebním klubu
Rock and Roll Garage v OstravěMartinově. Většinu z oceněných
tvořili pracovníci ArcelorMittal
Ostrava, ale nechyběli ani
zaměstnanci dceřiné společnosti
ArcelorMittal Tubular Products
Ostrava a ArcelorMittal Distribution
Solutions Czech Republic.
Každý účastník obdržel z rukou
generálního ředitele Augustina
Kochuparampila dárek v podobě
náramkových hodinek. Dámy dostaly
navíc i růži. Kdo čekal večer plný
proslovů, potřásání rukou a oficialit,
ten byl příjemně překvapen. Po
úvodní části čekalo účastníky bohaté
občerstvení a zábava na tanečním
parketu, o kterou se starala skupina
Rock and Roll Band Marcela
Woodmana. Pobavit hutníky přišel
i známý silák Železný Zekon. A že se
lidé dobře bavili potvrzují i slova
jednotlivých účastníků: „Na takové
akci jsem byla poprvé a byla jsem
mile překvapena, protože jsem měla
představu, že se tam budou recitovat
básně (smích). Ale bylo to opravdu
uvolněné a takové domácí. Moc se mi
to líbilo. A ta kytička mě úplně
dostala. Škoda jen, že to bylo
v pracovní den. Člověk by se víc
odvázal i domů by jel později, ale
bohužel ráno mě čekala
směna.“sděluje své dojmy z akce
Miluše Strouhalová ze závodu 2.
„Bylo to špičkové, opravdu jsem se
bavil. Líbilo se mi, že i generální ředitel
tam zůstal až do konce. Navíc to byla
příležitost potkat se a popovídat si
Rekondiční pobyty šly na dračku
Příspěvek na stravování, penzijní připojištění nebo
rekondiční pobyty. To jsou jedny z mnoha
zaměstnaneckých výhod, které naše společnost
nabízí svým zaměstnancům. V druhém pololetí
připravilo oddělení sociálních služeb rekondiční
pobyty pro 270 zaměstnanců.
Ivo Štěrba
[email protected]
Kdo chtěl a splňoval podmínky
kolektivní smlouvy, mohl si jet
odpočinout a zregenerovat tělo
do některého ze známých
lázeňských center. Na výběr byly
lázně Bardějov, v Novém Smokovci
nebo Luhačovicích. Celkem
167 zaměstnanců této nabídky
využilo. Pokud byste měli také
zájem, můžete se ještě přihlásit na
poslední turnus do Luhačovic
v termínu od 16. listopadu 2009.
Komu čtrnáct dní přišlo jako moc
dlouhá doba, mohl vyrazit i na
kratší pobyt. Ve spolupráci
s Hutnickou zaměstnaneckou
pojišťovnou připravilo oddělení
sociálních služeb víkendové pobyty
v lázních Darkov, Teplicích nad
Bečvou a Karlově Studánce. O ty
projevilo zájem 206 zaměstnanců.
A tentokrát byla všechna místa
plně obsazena.
„Pobyt byl skvělý, ubytování
perfektní, strava taky a součástí
poukazu byl i každodenní hodinový
vstup do bazénu s protiproudy
a ´wirpůlkou´. Navíc každý den byla
k dispozici i suchá sauna. Prostě
ideální pobyt,“ líčí své dojmy
z Teplic nad Bečvou Miroslav
Bělocký ze závody 2.
s lidmi, které jsem neviděl od
vyučení.“ hodnotí pozitivně akci
Vlastimil Konečný ze stejného
závodu.
Ocenění zaměstnanců, kteří ve
společnosti pracují již 25 let se konalo
v historii firmy již podruhé. V loňském
roce uspořádalo vedení společnosti
podobnou akci v areálu hornického
muzea v Ostravě na Landeku a soudě
podle pozitivních ohlasů se příští rok
můžeme těšit na další.
Blíží se hodnocení zaměstnanců zařazených do GEDP
Závěrečné hodnocení všech zaměstnanců zařazených do programu GEDP bude
probíhat 16. 11. - 14. 12. 2009. Po tomto datu už nebude možné hodnotit.
Periodické hodnocení ostatních pracovníků začne v lednu 2010. Další informace se
dozvíte začátkem listopadu.
Nabídka prezentací
Zveme vás na pokračování cyklu prezentací, které pro vás připravili vaši kolegové.
Setkání se bude konat v budově technické školy, č. 102, vždy v 14.30 hodin.
V listopadu to budou:
12. 11. 2009
Odměňování a benefity - Markéta Holubová
Ochrana ŽP v ArcelorMittal Ostrava - Tomáš Mosler
18. 11. 2009
Praktické tipy pro Vaše další vzdělávání a rozvoj - Veronika Muroňová
Správa údajů a reporting na oddělení B - Artur Grác
26. 11. 2009
Právní oddělení v ArcelorMittal Ostrava - Eva Riegrová, Jaroslav Vystrk, Juraj Cuper, Věra Konečná
Připravujeme na prosinec:
16. 12. 2009
Interní a externí komunikace - Adam Kondělka, Radim Raszka, Ivo Štěrba
ESPP 2009 - možnost nákupu zaměstnaneckých akcií ArcelorMittal
Uplynul již rok od doby, kdy jsme vám nabídli možnost nákupu zaměstnaneckých akcí. Tato nabídka se stala
součástí systému zaměstnaneckých výhod společnosti ArcelorMittal. Nyní přichází další příležitost nákupu
zaměstnaneckých akcii za zvýhodněných podmínek.
příležitost koupit si za výhodných
podmínek až 200 akcií
[email protected]
ArcelorMittal.
Upisovací období do ESPP
Možnost nákupu
2009 začne 10. listopadu 2009
zaměstnaneckých akcií pro rok
a skončí 19. listopadu 2009.
2009 (ESPP 2009) byla
V průběhu tohoto období se
vytvořena s cílem zvýšit počet
můžete rozhodnout, kolik akcií
zaměstnanců vlastnících akcie
ArcelorMittal byste si
ArcelorMittal. Zaměstnanci tak
prostřednictvím plánu ESPP 2009
získají dvojí prospěch – jeden jako chtěli koupit.
zaměstnanci a druhý jako akcionáři.
V případě, že se rozhodnete
Prostřednictvím nákupu
zakoupit akcie do výše 100 kusů
zaměstnaneckých akcií pro rok
(maximálně do výše 7500 USD),
2009 vám skupina nabízí
dostanete 15% slevu, a 10%
Daniel Pacher
slevu za další nakoupené akcie,
jejichž počet nepřekročí 200
(maximálně do výše 15 000
USD).
Kromě toho si budete moci
koupit akcie, aniž byste museli
platit jakékoli poplatky.
Vzhledem k tomu, že akcie
zakoupíte se slevou, nebudete je
moci prodat ani převést po dobu
následujících tří let trvání vašeho
pracovního poměru ve společnosti
(blokační období). Blokační
období končí 21. ledna 2013 (tři
roky po datu splatnosti), kdy se
budete moci rozhodnout, zda své
akcie ArcelorMittal prodáte, nebo
si je ponecháte.
Vaše investice bude k dispozici
dříve než po uplynutí blokačního
období v případě předčasného
ukončení pracovního poměru.
Sleva bude uplatněna
k „referenční ceně“, což je průměr
zahajovací a uzávěrkové tržních
cen v USD akcií ArcelorMittal na
newyorské burze cenných
papírů ke dni 9. listopadu 2009.
Akcie můžete nakoupit dvěma
následující způsoby:
• Prostřednictvím upisovacího
nástroje online v češtině na
adrese:
http://arcelormittal.sharing2009.com
Ve výplatní obálce za měsíc říjen
dostanete dopis, který bude
obsahovat vaše identifikační číslo
a heslo, které budete potřebovat
při úpisu online.
• S pomocí upisovacího
formuláře. Na vyžádání na
oddělení Z1 – Sociální služby a HR
projekty (tel. 4247 nebo 3048)
obdržíte všechny dokumenty
Upisovací sady (upisovací formulář,
brožuru, příkaz k úhradě, místní
dodatek) vytištěné. Upisovací
formulář a příkaz úhradě pak
vyplněné zašlete na společnost
PATRIA DIRECT.
Na Intranetu máte k dispozici ke
stažení všechny dokumenty, tj.
brožuru v grafické podobě
i v textové podobě, upisovací
formulář, Informační memorandum
a příkaz k úhradě. V případě dotazů
prosím kontaktujte vedoucího
oddělení Z1 – Sociální služby a HR
projekty na telefonním čísle 3048.
10 | ArcelorMittal Ostrava | říjen 2009
Řídíme výzkum koksárenské oblasti
ve skupině ArcelorMittal
To, že se naše huť má čím pochlubit, všichni dobře víme. Příkladem
toho jsou úspěchy našeho oddělení výzkumu a vývoje, o kterých jsme
vás informovali v minulém čísle. Tentokrát vám představíme
pracoviště, které má významné postavení v celé naší skupině a na
které můžeme být právem hrdí. Jedná se o Korporační koksárenské
centrum.
Korporační koksárenské centrum
poskytuje technickou podporu
nejen naší koksovně, ale i ostatním
koksovnám ve skupině
ArcelorMittal. „Jednou
z nejdůležitějších součástí této
technické podpory je komplexní
posouzení uhelné směsi. Ta je každé
koksovně definována na míru, a to
jak z hlediska bezpečnosti pro
danou koksárenskou baterii, tak
i s ohledem na požadovanou kvalitu
koksu,“ doplňuje Viktor Stískala.
Centrum se může rovněž
pochlubit jedinečným technickým
vybavením. Mezi ně patří
především tzv. poloprovozní
koksovací pece, které umožňují
simulovat reálné podmínky
koksovacího procesu. Má také
k dispozici jednu z nejlépe
vybavených laboratoří v Evropě,
a to jak díky vlastnímu vybavení,
tak i možnosti spolupráce
s ostatními pracovišti naší huti.
Mezi hlavní zákazníky
Korporačního koksárenského
centra patří například koksovny
Zenica v Bosně, Zdzieszowice
a Krakow v Polsku, případně Burns
Harbor v USA. Nově také
Vanderbijlpark v JAR, Temirtau
v Kazachstánu či ukrajinská
koksovna Krivoj Rog.
Pavel Baran
[email protected]
Toto specializované pracoviště
vzniklo v naší společnosti
v r. 2004 na základě vynikajících
výsledků předcházejících auditů
a rozhodnutí nejvyššího vedení
naší skupiny. V roce 2008 se stalo
součástí korporátního výzkumu
a vývoje skupiny ArcelorMittal,
který v koksárenské oblasti
zahrnuje další tři výzkumná centra.
Ta tvoří výzkumnou skupinu se
zaměřením na uhlí a koks. Patří
sem, kromě Ostravy, také
pracoviště v Chicagu (USA),
Hamiltonu (Kanada) a ve Forbachu
(Francie). Do čela tohoto seskupení
byl jmenován vedoucí
Korporačního koksárenského
centra Viktor Stískala. „Hlavním
úkolem clusteru je koordinace
činností všech výzkumných center
tak, aby nedocházelo k duplicitě
projektů. Dále umožňuje sdílení
know-how a co nejširší uplatnění
výsledků výzkumu ve skupině
ArcelorMittal, což přináší finančně
významné zefektivnění práce
výzkumníků,“ vysvětluje základní
funkci výzkumné skupiny
Viktor Stískala.
Opravujeme přívod vody
z Žermanické přehrady do naší huti
Provoz naší huti závisí na mnohých důležitých faktorech. Jedním
z nich je voda. Ovšem nejenom ta pitná, ale především ta, která se
využívá během výroby. Do huti přitéká prostřednictvím
vodovodního potrubí z nedaleké Žermanické přehrady.
Koncem září začaly práce na jeho opravě.
Marek Mrva
[email protected]
Žermanické přivaděče jsou dvě
podzemně vedená potrubí
o průměru 900 mm a délce
12,5 km, kterými může
z Žermanické přehrady ročně
přitékat do našeho podniku až
32 mil. m3 povrchové vody. Ta je
nezbytná pro zajištění výroby ve
všech závodech.
„V provozu jsou již od padesátých
let minulého století, a protože slouží
jako nejdůležitější zdroj chladicí
vody, bylo rozhodnuto o jejich
obnově. Ta bude probíhat postupně
po jednotlivých větvích v letech
2010 a 2011 tak, aby se životnost
klíčových potrubí zvýšila minimálně
o dalších 25 let,“ uvádí Petr Hlinka,
ředitel závodu Energetika.
Pro obnovu byla vybrána metoda
tzv. cementace. „Jedná se
o bezvýkopovou technologii
spočívající ve vnitřním
strojovém nástřiku speciální směsi,
která se následně chemickou reakcí
spojí s ocelovým materiálem
vlastního potrubí. Kromě hlavních
potrubních přivaděčů bude
obnoveno rovněž jejich
příslušenství, tzn. sekční armatury,
vzdušníky a odkalovače,“ vysvětluje
technologický postup Tomáš Janša,
vedoucí provozu 47.
V současné době se realizují
přípravné práce. Diagnostika obou
větví proběhla během září a října.
Jelikož byla spojena s odstávkami
potrubí, zajistil závod Energetika
náhradní přívody vody, a to jak
z řeky Ostravice, tak
i prostřednictvím recirkulovaných
vod z koncových čistíren Lučina
a Ostravice.
>
5
Bezpečnost práce
Školení vedoucích zaměstnanců
Rok se s rokem sešel a máme tady opět školení vedoucích
zaměstnanců v oblasti BOZP. Toto opakovací školení probíhá od
43. týdne letošního roku.
Mistři a předáci zastupující mistry jsou školeni na závodech.
Na Ředitelství školení probíhá pod vedením bezpečnostních techniků.
Ostatní vedoucí zaměstnanci docházejí do budovy personálního
oddělení na ul. Školské. Zde školení zajišťuje Petra Suchardová
z oddělení bezpečnosti.
Co je obsahem těchto školení? „Zaměstnanci jsou seznamováni
s povinnostmi a právy v oblasti BOZP, změnami v právních předpisech,
hlavními projekty společnosti v oblasti BOZP a o mnohém dalším“
vysvětluje Jiří Michálek, ředitel pro zdraví a bezpečnost.
Na závěr jsou zaměstnanci prozkoušeni ze znalostí obecných
požadavků a formou tzv. tématických testů také z odborných témat
jako jsou například znalosti z oboru obráběcích a tvářecích strojů,
skladování a manipulace s materiálem.
Statistika pracovní úrazovosti
0
50
100
150
200
Statistika pracovní úrazovosti je zobrazena na níže uvedeném
obrázku za období leden až září 2009. Modrá barva znamená závody
společnosti, fialová barva závody společnosti spolu s dceřinými
společnostmi.
Externí audit
Jako každoročně navštívili v říjnu naši společnost externí auditoři
společnosti TÜV Nord. „Tento audit má za cíl posoudit, zda jsou oblasti
jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce v souladu se
standardy ISO 9001, ISO 14 001 a OHSAS 18 001,“ uvedl Radim
Procháček, vedoucí oddělení systému řízení jakosti a ekologie.
Celkově audit proběhl na všech závodech a vybraných útvarech
Ředitelství společnosti. Auditoři předkládali doporučení pro jednotlivé
oblasti a upozornili, co je třeba udělat pro zlepšení stávajícího
integrovaného systému řízení.
O tom, zda obdržíme certifikáty ve výše zmíněných oblastech
i v letošním roce, budete informováni v příštím čísle našeho časopisu.
Bezpečnost na Dopravě
zlepšují čelovky
Za účelem zvýšení bezpečnosti
vybavil závod 5 - Doprava své
zaměstnance ve vybraných
profesích čelovými svítilnami.
Libor Myslivec
[email protected]om
„Dají se připevnit na ochrannou
přilbu, a zaměstnanci tak mají lepší
možnost přisvítit si na terén, kde
provádí dopravní manipulace i na
železniční vozy, se kterými pracují.
Zároveň jsou lépe viděni a také je
více patrné místo, na kterém stojí,“
vysvětluje hlavní výhody tohoto
opatření ředitel závodu Doprava
Alan Dorňák. Rozhodnutí o pořízení
čelových svítilen předcházel
zkušební provoz na vybraných
pracovištích, který se setkal s velmi
pozitivním ohlasem zaměstnanců.
Ocenili především možnost
pevného uchycení na přilbu,
výbornou svítivost, spolehlivost
a jednoduchou manipulaci.
6
10 | ArcelorMittal Ostrava | říjen 2009
Generální ředitel navštívil žáky tak trochu jiné školy
Na první pohled jako každá jiná, ale jakmile vejdete, vítá vás záplava barev, neobvyklých učebních pomůcek
a děti, které přímo září radostí z toho, že se zde mohou učit. Taková je základní škola speciální Diakonie
ČCE Ostrava, která vychovává a vzdělává děti s kombinovanými vadami.
V průběhu vyučování se používají
například prvky muzikoterapie,
[email protected]
arteterapie, různé formy alternativní
komunikace, terapie
v multisenzorické místnosti, metody
Již čtyři roky přispívá
polohování a mnoho dalších. Škola
ArcelorMittal Ostrava škole na
zkvalitnění výuky dětí ve věku 5 až dále pro děti organizuje řadu činností,
jako kulturní a sportovní akce,
25 let s kombinací postižení –
ozdravné pobyty a školy v přírodě,
tělesných, mentálních, zrakových,
hipoterapii, výlety a exkurze,
sluchových, epilepsie a autismu.
a zapojila se také do naší soutěže
Letos je to ale poprvé, co přiložili
o nejhezčí novoroční pohlednici.
ruku k dílu také dobrovolníci z řad
„Jsem nesmírně rád, že naše
našich zaměstnanců a dali
podpora umožňuje škole zkvalitnit
školáčkům dárek v podobě
výchovu a vzdělávání a skládám
vymalování školních prostor.
poklonu všem jejím zaměstnancům.
Spolu s těmito dobrovolníky
Výuka dětí s takto závažným
navštívil speciální školu poprvé
postižením je nejen finančně, ale
i generální ředitel společnosti,
i psychicky a fyzicky náročná a je to
Augustine Kochuparampil. Role
mnohem více než práce. Je to
průvodce se ujala ředitelka školy
poslání,“ řekl po prohlídce školy
Irena Savková: „Pro rozvoj dětí po
Augustine Kochuparampil.
stránce rozumové, duševní
Jako vyjádření díků předaly děti
i fyzické používáme řadu
zástupcům naší společnosti
terapeutických a komunikačních
metod a pomůcek, které jsou velmi upomínkové předměty, které
s pomocí svých učitelů vyrobily. Ale
nákladné a které bychom si bez
tím nejkrásnějším dárkem byly
podpory dárců, jako je
úsměvy a radost žáčků, kteří mají
ArcelorMittal Ostrava, nemohli
svou školu opravdu rádi.
dovolit.“
Barbora Dvořáková
Mikulášské představení pro děti v Divadle loutek
Mikuláš bez zábavného programu pro děti by snad ani nebyl Mikuláš.
I letos se mohou děti zaměstnanců na co těšit. Tentokrát jsme pro ně
připravili několik pohádkových představení v Divadle loutek v Ostravě.
Vojtěch Bienek
[email protected]
O princezně Majolence V pohádkovém „divadle na divadle“
se bude radostně čarovat a hrát
jiskřivý pohádkový příběh o lásce
princezny Majolenky a zahradníka
Frantíka. Víla Amálka - Loutková
pohádka pro nejmenší o půvabné
Název představení
O princezně Majolence
Víla Amálka
O pejskovi a kočičce
Půjdem spolu do Betléma Půjdem spolu do Betléma a laskavé lesní bytůstce, která umí
krásně tančit a také napravit každé
nedopatření a vyhojit každou
bolest. O pejskovi a kočičce Povídání o pejskovi a kočičce je
spontánní, rozezpívanou hrou
s loutkami, v níž dominuje Čapkovo
líbezné slovo, jeho laskavý humor
a vtipné pointy jednotlivých
příběhů. Půjdem spolu do
Betléma - Vánoční lidová hra vás
zavede společně s pastýři a třemi
králi do města Betléma, kde se
podle biblického příběhu narodil
Ježíš.
Délka představení je 70 minut,
proto prosíme všechny rodiče, aby
zvážili, zda jejich dítě vydrží po
celou dobu představení bez jejich
přítomnosti!
Zaměstnanci ArcelorMittal
Ostrava a dceřiných společností
ArcelorMittal Distribution
Solutions a ArcelorMittal Tubular
Products Ostrava si mohou
vyzvednout vstupenky na jedno
představení v termínu 10. až 20.
11. 2009 v době od 7.00 do
14.30 hodin v kanceláři č. 220
v 2. patře budovy ředitelství, nebo
u paní Hrtoňové v budově
personalistiky.
Datum
Den
Hodina začátku
1.12.2009
6.12.2009
8.12.2009
17.12.2009
18.12.2009 úterý
neděle
úterý
čtvrtek pátek
16.00
15.00
16.00
16.00
16.00
Darovali jsme
radvanickým hasičům
vysoušeče
Sbor dobrovolných hasičů
v Ostravě Radvanicích je nyní
připraven pomoci lidem
s odstraňováním škod po
záplavách, přívalových deštích či
škod způsobených vodou. A to díky
dvěma průmyslovým vysoušečům,
které naše společnost věnovala
začátkem října místním
dobrovolným hasičům.
Odboráři: Pomáháme rádi a často
Nedílnou součástí života mnoha lidí je pomáhat tam, kde to je potřeba.
Naše ZO OS KOVO Válcovny k tomu přistoupilo velice zodpovědně
a v letošním roce již několikrát pomohlo těm, kteří to potřebují.
organizacemi, rozhodli jsme se
pokračovat dále individuálně
[email protected]
a v dubnu jsme vyrazili znova.
Tentokrát to bylo pro neziskovou
Mezi tuto pomoc určitě patří
organizaci Halali. HALALI je sdružení,
dárcovství krve. Jsme velice rádi, že které buduje léčebné rehabilitační
v našich řadách máme spoustu
zařízení pro tělesně handicapované
bezplatných dárců krve. Tyto dárce
děti. Léčebna bude zároveň sloužit
podporujeme finanční odměnou při
pro poskytování respitní a úlevové
dosažení plakety MUDr. Janského.
péče rodičům, kteří sem své dítě
Tato podpora je dlouhodobá,
budou doprovázet a sami potřebují
poskytujeme ji už řadu let.
načerpat duševní i tělesné síly.
Na konci minulého roku byl
Tentokrát naše pomoc nebyla
organizován v rámci ArcelorMittal
demoliční, ale naopak rekonstrukční.
první Den dobrovolnictví. V rámci
Během jednoho dne se nám podařilo
tohoto dne jsme se rozhodli pomoci
udělat příjezdovou cestu, chodník
neziskové organizaci Žebřík. ŽEBŘÍK je a zabetonovat podezdívku pro plot.
obecně prospěšná společnost, která si
Další pomoc byla směřována do
dala nelehký úkol: pomáhat mentálně Speciální školy pro žáky s více
postiženým spoluobčanům ve
vadami v Ostravě - Mariánských
vzdělávání a začlenění do běžného
Horách. Tato škola poskytuje vzdělání
života. Tato společnost zrovna začala a výchovu žákům s kombinovanými
s rekonstrukcí starší budovy pro své
vadami. Péče ve škole je ryze
klienty. Bylo potřeba udělat bourací
individuální a komplexní, každé dítě
práce, tak jsme přiložili ruku k dílu.
má vypracován svůj „VýchovněProtože jsme v té době byli
vzdělávací a zdravotně-rehabilitační
osloveni dalšími neziskovými
plán“. Pro žáky jsme na Den dětí
Petr Slanina
připravili balíčky se sladkostmi.
Nadšení dětí a poděkování od paní
ředitelky pro nás bylo velikou
odměnou a povzbuzením do další
pomoci těm, kteří ji potřebují.
Naše momentálně poslední akce
měla velkou souvislost s povodněmi.
Na konferenci dostal Závodní výbor
od účastníků konference za úkol najít
někoho, komu můžeme pomoci
částkou 50 000 Kč. Naše volba
nakonec padla na
Základní školu
v Bernarticích. Tato
vesnice na
Jesenicku patří
mezi nejvíce
poškozené
letošními
povodněmi.
Za peníze obec
nakoupí vybavení
do školní
tělocvičny.
Věřím, že se
budeme nadále
společně nebo
i individuálně podílet na pomoci těm,
kteří pomoc potřebují nejvíce. Spolu
si to můžeme vyzkoušet v prosinci,
při dalším Dni dobrovolnictví.
Máte chuť se zapojit do Dne
dobrovolnictví, který se letos koná
4. prosince? Registrujte se prosím do
5. prosince na sekretariátu Vašeho
závodu. Aktivity budou upřesněny po
uzavření registrace.
Ivo Štěrba
[email protected]
„Chtěl bych poděkovat za dar,
který jsme dostali od společnosti
ArcelorMittal, neboť je to velmi
důležitá věc pro naše občany. Toto
zařízení nám pomůže zmírnit
následky povodní,“ ocenil přínos
daru Pavel Šebesta, starosta sboru
dobrovolných hasičů v Radvanicích
a Bartovicích. Hasiči rovněž ocenili,
že se předávání zúčastnil generální
ředitel společnosti ArcelorMittal.
Bylo to poprvé, co je navštívil tak
vysoký představitel huti.
Generální ředitel naší společnosti
diskutoval se zástupci sboru
dobrovolných hasičů o jejich dalších
potřebách i zdrojích financování
jejich činnosti. „Snažíme se být
dobrými sousedy, a proto máme
zájem nejen otevřeně komunikovat,
ale také pomáhat tam, kde to naši
sousedé potřebují,“ uvedl na závěr
setkání generální ředitel, Augustine
Kochuparampil.
10 | ArcelorMittal Ostrava | říjen 2009
7
Volby do dozorčí rady – představení kandidátů
Blíží se volby do dozorčí rady naší společnosti. Představujeme vám kandidáty, které jste navrhli a kteří
chtějí hájit vaše zájmy. Na základě výsledku voleb vás budou v následujících třech letech, vedle
Leopolda Laskovského, zastupovat v dozorčí radě dva z nich. Přečtěte si, proč se rozhodli kandidovat
a co by chtěli jako členové dozorčí rady prosazovat.
životaschopnosti, investic do
životního prostředí, do oprav
a údržby již tak zastaralého
zařízení. Rovněž pracovní
podmínky, stavy zaměstnanců na
jednotlivých pracovištích,
odměňování a benefity
zaměstnanců společně
s neuspokojivým stavem stravování
jsou naší společnou obrovskou
prioritou a víme, že tam máme
rezervy.“
Osmatřicetiletý Roman Bečica
pracuje jako předseda odborové
organizace na ocelárně. Je vyučený
elektromechanik a v naší
společnosti pracuje od roku 1988.
Nastoupil jako elektromechanik na
Ocelárně a od roku 2002 vykonává
funkci předsedy ZO OS KOVO
Ocelárny. Roman Bečica je ženatý
a má jedno dítě. Ve svém volné
čase se věnuje fotbalu, hokeji
a míčovým sportům.
„Prostřednictvím DR bych chtěl
nadále s kolegy Leopoldem
Laskovským a Petrem Slaninou,
pokud dostaneme vaši důvěru,
pokračovat v naší vzájemné
a intenzivní spolupráci na tom, aby
společnost konečně investovala do
modernizace,
konkurenceschopnosti,
Sedmatřicetiletý Jozef Marton
má středoškolské vzdělání.
V současné době studuje dálkově
3. semestr VOŠ podnikatelské obor
řízení malé a střední firmy. V naší
společnosti pracuje již od roku
1989. V současnosti působí na
závodě 14 jako valcíř-střídač
absence. Ve svém volném čase se
věnuje svému třináctiletému
synovi.
„Důvody, jež mne vedou
kandidovat do dozorčí rady, je snaha
upozornit na následující záležitosti.
Za prvé je to stabilita podniku.
V období zisku je třeba investovat
podstatnou část zisku společnosti
do jednotlivých výrobních segmentů
s důrazem na prvovýrobu. Investice
v podobě finančních půjček
spřízněným subjektům není pro
ArcelorMittal Ostrava přínosem ke
stabilitě společnosti. Za druhé to
jsou mzdové otázky. Jedna z cest
navýšení mezd je zřízení
motivačních fondů - např. Fondu
bezpečnosti práce (finanční odměna
za odpracované hodiny bez
pracovního úrazu) Fond
nemocenského plnění (finanční
odměna za nečerpání
nemocenského plnění). Současná
krize nejvíce postihla směnaře.
Změnou pracovního režimu
z nepřetržitého na přetržitý se
hodinová mzda kvalifikovaného
dělníka blížila k úrovni pomocného
dělníka. Domnívám se, že by se
měly nastavit maximální procentní
poklesy mzdy. Zároveň by se měly
přehodnotit diferenční tarify
směnařů v souladu s kolektivní
smlouvou. Chtěl bych požádat
o důvěru v prosazování zájmů
zaměstnanců v dozorčí radě
ArcelorMittal Ostrava. Pokud vám
není lhostejný osud huti, přijďte,
prosím, k volbám a vyjádřete svým
hlasem sounáležitost s firmou.“
a zároveň informovat
zaměstnance o záměrech vedení
podniku - vidím v dnešní době jako
prioritu vyvíjet tlak na vedení
společnosti, aby se investovalo do
modernizace, oprav a údržby.
Současný stav naší společnosti
vidím kritickýma očima a obávám
se, že během pár let můžeme
ztratit dech a to může ohrozit
zaměstnanost jak v naší
společnosti, tak v celém regionu.
Majoritní akcionář dal bohužel
jasně najevo, že zisky, které naše
společnost do loňského roku
vyprodukovala, nechce použít pro
rozvoj našeho podniku.“
Osmatřicetiletý Petr Slanina
má středoškolské vzdělání
a v současnosti studuje dálkově
obor ekonomika a management
v průmyslu na fakultě metalurgie
Vysoké školy báňské v Ostravě.
Do naší společnosti nastoupil
v roce 1989 na místo vazače a od
loňského roku působí jako
místopředseda a hospodář OS
KOVO Válcovny. Petr Slanina je
ženatý a má dvě děti. K jeho
koníčkům patří volejbal, lyžování
a mariáš.
„Poslední tři roky byly pro mě
cennou zkušeností, a to díky
Sedmatřicetiletý
působení v DR. Mimo důvod, který
Radim Studník je absolventem
jsem uváděl na kandidátce před
střední elektrotechnické školy. Do
třemi lety - tlumočit problémy
společnosti nastoupil jako
zaměstnanců vedení společnosti
mechanik elektrozařízení
a v současnosti pracuje na pozici
správce sítí na oddělení
informatiky. Radim Studník je
svobodný, má 2 děti a mezi jeho
koníčky patří výpočetní technika,
rekreační sport a dva synové ve
věku 5 a 8 let.
„Jsem pro přímočaré řešení
problémů, snažím se být v rámci
možností komunikativní
a nekonfliktní. Rozhodl jsem se
kandidovat do dozorčí rady,
protože se chci aktivně podílet na
prosazování zájmů zaměstnanců
v oblasti mzdové a sociální, dále na
rozvoji a prosperitě naší
společnosti a v případě zvolení
bych toto také považoval za
možnost rozšířit si vědomosti
o chodu a principech společnosti
pro ještě kvalitnější zastupování
zájmů zaměstnanců.“
Sedmačtyřicetiletý
Dušan Vávra je vyučeným
soustružníkem a v roce 1980
nastoupil do naší společnosti jako
obráběč kovů na slévárně. Od
roku 1992 pracuje na úseku
kontroly jakosti. Dušan Vávra je
rozvedený, má dospělého syna
a dvě vnučky. Volný čas tráví
s rodinou a přítelkyní nejčastěji na
chalupě. Mezi jeho hlavní koníčky
patří sport a kuchaření. Od roku
1980 je členem Odborové
organizace a nyní je členem
výboru DO OS KOVO
na závodě 3.
„Svými kolegy jsem byl navržen
na kandidaturu do dozorčí rady
pro svůj postoj a názory na
celkové dění ve společnosti.
Zajímá mě osobně každodenní
situace na pracovištích, ať už
z pohledu ekonomického,
bezpečnostního nebo co se týče
spokojenosti zaměstnanců.
Nejbližší je mi samozřejmě
problematika závodu
2 a spolupracujícího
závodu 3. To však neznamená,
že zbytek podniku je mi lhostejný.
Právě naopak, jsme přece
společný hutní podnik jehož
hlavními prioritami je pracovní
naplnění, ekonomické výsledky,
posun v ekologii a ochraně
životního prostředí. Nechci vám
slibovat žádné vzdušné zámky,
nekandiduji totiž do politiky, ale
nabízím realitu jednoho hlasu,
který vás může zastupovat. Chtěl
bych s možností a váhou svého
mandátu prosazovat a usilovat
o co největší prosperitu naší
společnosti při zachování co
nejvyššího počtu pracovních
míst.“
Jiří Toman – bližší informace
nejsou k dispozici, neboť je
kandidát nedodal redakci do
uzávěrky časopisu.
Připraveny jsou i mobilní urny – budou použity podle potřeby.
8
10 | ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic | říjen 2009
Nová dceřiná společnost ArcelorMittal Ostrava
V srpnovém čísle našeho měsíčníku byla krátká zmínka o nové dceřiné společnosti ArcelorMittal Ostrava
s poněkud komplikovaným jménem ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic. Pojdmě si ji
představit.
poskytovat pouze služby. Zároveň
však budeme využívat služeb
[email protected]
mateřské společnosti, například
nákupu služeb a materiálu,
Historie naší společnosti se začala finančních a personálních služeb,
psát v roce 2006. V té době vedení údržby, dopravy a mnoha dalších,
které jsou specifikovány v dodatku
skupiny ArcelorMittal rozhodlo
o sloučení všech servisních jednotek ke smlouvě mezi oběma subjekty.
ve východní Evropě do jedné divize. Tento stav je však pouze dočasný
a záměrem obou stran je vyčlenit
Ta zahrnuje servisní střediska
naši společnost ze struktury
a distribuční sklady.
Jiří Chvalina
Převzali jsme všechny pracovníky
uvedených středisek a souhlasili
také, že pro nás bude platit stávající
Kolektivní smlouva ArcelorMittal
Ostrava.
Naše firma je stoprocentní
dceřinou společností ArcelorMittal
Ostrava a zároveň je součástí
segmentu ArcelorMittal
Distribution Solutions pro střední
a východní Evropu. Ten zahrnuje
Členem vrcholového vedení je
i stávající ředitel ostravského
závodu ing. Libor Černý, PhD.
V současnosti má naše firma
celkem 372 zaměstnanců a provádí
pro svou mateřskou společnost
nejrůznější služby. Naši pracovníci
připravují svitky na Steckelově
válcovně až po konečnou expedici,
kterou zajišťuje ArcelorMittal
Ostrava. Obdobná situace je
u důlních výztuží, kde jsou profily
děleny a tvarovány podle
požadavků zákazníků,
kompletovány a připravovány pro
expedici.
V provozu Svodidla je tomu jinak.
Zde kompletujeme jednotlivé díly
a zajišťujeme i prodej sestav
koncovým zákazníkům jménem
ArcelorMittal Ostrava.
Hutní prodejnu jistě mnozí z vás
znají. Slouží k prodeji nadbytečného
nebo dodatečně zpracovaného
materiálu malým spotřebitelům.
Zpracovává materiál ze
Středojemné válcovny, vyrábí
polotovary na náhradní díly pro
Závod 3 a opět prodává veškeré
produkty jménem mateřské
společnosti. Hutní prodejna také
skladuje a prodává výrobky
ostatních firem ze skupiny
ArcelorMittal, například
ArcelorMittal Tubular Products
Ostrava, nebo ArcelorMittal Galati.
Přestože fungování naší
společnosti není ještě dokonalé,
a jistě je dost námětů ke
zlepšování, snahou vedení
společnosti je co nejdříve vytvořit
stabilní pracovní podmínky,
pomáhat nacházet další prodejní
příležitosti a postupně zvyšovat
sebevědomí svých pracovníků
a jejich sounáležitost se
společností.
Maskot BOZP: figurka BEN
V provozech naší společnosti probíhala v minulých dnech zajímavá soutěž. Zaměstnanci
měli možnost pojmenovat figurku zvířete, které vidíte na obrázku. Jedná se o maskota zdraví
a bezpečnosti. Vítězný název BEN je zkrácenina slov „BEz Nehod“. Pracovníci mají možnost se
s BENem setkávat na různých prospektech a vzdělávacích materiálech pro zvýšení povědomí
v těchto oblastech.
V březnu 2008 začaly
rozhovory mezi ArcelorMittal
Ostrava a naší společností
o vyčlenění některých provozů
a jejich zařazenění do nové
společnosti. Obě strany se
dohodly, že budovy a zařízení
zůstanou majetkem ArcelorMittal
Ostrava, která nám bude
ArcelorMittal Ostrava od počátku
roku 2011.
Po mnoha jednáních se nakonec
obě strany dohodly, že
ArcelorMittal Distribution Solutions
CR bude sdružovat provoz 163 Dělicí linky, 165 - Svodidla, 144 Důlní výztuže a O5 – Hutní
prodejnu.
vedle naší společnosti také servisní
střediska na Slovensku,
v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku,
Srbsku, Chorvatsku, Bosně
a Hercegovině, Slovinsku
a Rakousku. Vedení segmentu sídlí
v Praze a je skutečně mezinárodní.
Pracují zde Češi, Slováci, Rakušané,
Francouzi, Belgičané, Poláci.
Nejlepší zaměstnanci
třetího čtvrtletí roku 2009
Společnost ArcelorMittal
Distribution Solutions Czech
[email protected]
Republic hodnotila zaměstnance
za první čtvrtletí své existence.
Denisa Tomicová
Vedoucí provozů a vedoucí oddělení
navrhli celkem devět zaměstnanců,
ze kterých byli vybráni tři nejlepší.
Byli to:
Zapomenutá jídla
Zeleninové krupoto
Kroupy jsou zrna ječmene s obroušenou slupkou, po které zůstala jen charakteristická středová rýha. Před
rozšířením brambor byly kroupy běžnou potravinou. Hospodyňky měly několik druhů krup rozdělených podle
velikosti zrna. Výhodou krup je široké použití.
V prvorepublikových domácnostech bylo běžné, že se kroupami nahrazovala rýže. Dají se připravit také na
sladko, jako nákyp. My jsme pro vás ovšem připravili zeleninové krupoto s klobásou. Jedná se o směs dušené
zeleniny, hrášku a vařených krup.
Recept pro 4 osoby
240 g
340 g
60 g
80 g
Hana Tomicova z úseku Kvality
a ekologie za mimořádné úsilí, které
odvedla při vytváření dokumentace
nezbytné pro vznik a počáteční
období existence společnosti
ArcelorMittal Distribution Solutions
Czech Republic.
Eva Kachlíková z provozu 144
Důlní výztuže za flexibilitu
a nevšední ochotu, se kterou
vycházela vstříc vedení provozu
v obtížných situacích.
Karel Recký z provozu 163
Dělicí a profilovaní linky za rychlost,
se kterou se dokázal zaučit na
nových pracovištích a za flexibilitu
a aktivitu, se kterou pomáhal vedení
provozu při plnění náročných úkolů.
Vedení ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic všem oceněným zaměstnancům
blahopřeje a přeje mnoho dalších úspěchů v pracovním i osobním životě.
krup
zel. směsi pod svíčkovou
cibule
hrášku
sůl, olej, paprika mletá,
pepř, kečup, sýr na
posypání
Na oleji orestujeme cibuli
a zeleninu, přidáme kečup a papriku,
mírně podlijeme a dusíme doměkka.
Nakonec přidáme hrášek, uvařené,
propláchnuté kroupy, ochutíme
a krátce dodusíme. Podáváme sypané strouhaným sýrem nebo jako přílohu, např. k opečené klobásce.
Zeleninové krupoto s ostravskou klobásou můžete ochutnat v našich restauracích ve čtvrtek
19. listopadu 2009!
10 | ArcelorMittal Frýdek-Místek | říjen 2009
Ocenění dobrovolných dárců krve
9
Nejlepší zaměstnanci ArcelorMittal
Frýdek-Místek – září 2009
Ochota darovat krev je projevem lidskosti, který si
zaslouží uznání. Krev těchto lidí pomáhá navracet
Čtyři zaměstnanci společnosti se setkali s personálním
zdraví a často slouží k záchraně lidských životů.
ředitelem, aby osobně přijali poděkování a ocenění
Uvědomuje si to také společnost ArcelorMittal
měsíce.
Frýdek-Místek, která je hrdá, že má ve svých řadách nejlepšího zaměstnance
Jiří Sýkora (Úpravna) zvláštní
úplnou novinkou, svou tradici již ve
Monika Supíková
ocenění
za aktivitu, obětavost
společnosti
mělo
a
významné
místo
takové jedince.
[email protected] v oblasti lidských zdrojů má
a práci v osobním volnu při
Monika Supíková
[email protected]
„Vážím si našich zaměstnanců,
kteří jsou dobrovolnými dárci krve.
Jdou nám příkladem a ukazují, že
více než na svém osobním pohodlí
jim záleží na pomoci druhým,“ říká
generální ředitel Tomáš Mischinger.
Jako první se zapojil do projektu
100 minut pro život v ArcelorMittal
Frýdek-Místek, aby tak podpořil
všechny současné i budoucí dárce
krve a stal se jedním z nich.
V roce 2009 získali ocenění za
bezpříspěvkové odběry tito
zaměstnanci společnosti
ArcelorMittal Frýdek-Místek:
ROMAN LEPÍK,
Zlatý kříž I. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů
MARTIN BLAHUTA,
Zlatý kříž II. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů
VLASTIMIL BĚLÍK,
Zlatý kříž III.třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů
VÍTĚZSLAV JUREČKA,
Zlatý kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběru
JAROMÍR PLANKA,
Zlatý kříž III.třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů
MILAN AUGUSTIN,
zlatá medaile prof. MUDr. Janského
BRIT PINDUR,
stříbrná medaile prof. MUDr. Janského
OTMAR KUNČICKÝ,
bronzová medaile prof. MUDr. Janského
„Měsícem září začínáme
pravidelné vyhodnocování těch
nejlepších. Budu rád, když oceníme
ty, kteří přispívají k úspěchům firmy,
a kteří si titul zaměstnanec měsíce
nebo roku zaslouží. Věřím, že
posílíme vztah zaměstnanců k firmě
a vzbudíme jejich zájem o osobní
rozvoj i rozvoj firmy“ zahájil setkání
s oceněnými personální ředitel
Rostislav Tkáč a dodal
Jedná se o jednu z oblastí změn,
reagujících na zaměstnanecký
průzkum spokojenosti HEWITT.
Společnost tak zahajuje pravidelné
vyhodnocování těch nejlepších.
Měsíčně budou vyhodnocovány 3 4 vítězné nominace. Oceňování není
i v dnešní době. „Pochopitelně nikdy
se nemůže dostat na všechny, kteří
by si to zasloužili. Jde do určité míry
o milou symboliku a povzbuzení
zaměstnanců“ dodává Tkáč.
A kdo že si tento měsíc ocenění
zasloužil?
Jana Foldynová (Personální úsek
- útvar Vzdělávání) – za vysoce
profesionální administraci projektu
„Vzdělávejte se“ a realizaci
vzdělávacích programů z prostředků
evropských fondů v objemu přes
400 tis. Kč
Pavel Hrtús (Údržba) za
dlouhodobý, spolehlivý a vysoký
pracovní výkon a maximální
příspěvek k úspěšné realizaci
celopodnikových oprav.
rekultivaci zeleně, dřevin
a okrasných zón v areálu firmy a za
spolupráci při údržbě informačních
tabulí firmy.
Vlastimil Bělík ( provoz
Válcovna) za dlouhodobý, spolehlivý
a vysoký pracovní výkon na Kvartu
02.
Nejlepší zaměstnance měsíce
nominují vedoucí pracovníci ve
spolupráci se zástupci dílenských
výborů OS KOVO příslušných
provozů. Z obdržených nominací
pak vedení společnosti v součinnosti
s předsedou ZO OS KOVO zvolí ty,
kteří si odnesou ocenění v podobě
finanční odměny a malého dárku.
Oceněným zaměstnancům
blahopřejeme!
Nový identifikační doklad pro naše zaměstnance
Útvar BOZ a Komunikace zavádí novinku, kterou je doklad zaměstnance s jeho jménem, fotografií, osobním
číslem a body, které slouží jako vizualizace bezpečného chování. Tento doklad se nazývá Identifikační
doklad zaměstnance (IDZ).
Kateřina Pflegrová
prokázání se jako zaměstnanec naší
společnosti.
kateř[email protected]
Pracovníci například z odlišných
provozů nebo noví zaměstnanci se
budou moci navzájem oslovovat
s jistotou, že hovoří s tím správným
člověkem. Zároveň je všem ihned
jasné, jak každý zaměstnanec
dodržuje bezpečnostní předpisy.
Navíc do budoucna bude tento
Identifikační doklad sloužit
zaměstnancům ArcelorMittal
Frýdek-Místek v případě potřeby
Jak to přesně funguje v praxi,
jsme se zeptali vedoucího odboru
IMS Tomáše Tvarůžky, který je
zodpovědný za zavádění těchto
identifikačních dokladů.
Proč identifikaci pracovníka
zavádíme?
Ze dvou důvodů:
abychom zvýšili kulturu jednání
mezi jednotlivými kolegy
a také, aby měli přehled, zda
pracují bezpečně.
Od kdy začneme tyto kartičky
nosit?
Identifikační doklady se začnou
nosit již od listopadu, a to od data
podpisu předávacího tiskopisu
u svého nadřízeného při převzetí
identifikačního dokladu.
Kdo mi doklad vystaví a jak
dlouho to trvá?
Identifikační doklady vydává
útvar BOZ, který je vystaví během
jednoho až dvou pracovních dnů.
Svůj vlastní doklad poté každý
obdrží od svého nadřízeného.
Kdo musí doklad nosit? A je
nošení povinné?
Každý, kdo vstoupí do provozu
anebo v něm pracuje, musí mít na
sobě identifikační doklad.
Kde má být umístěn na oděvu?
Na svrchním oděvu, a to v levé
horní části.
Kde ji mají zaměstnanci nosit
v letních nebo zimních měsících,
když mají vestu?
Stále je důležité, aby byl umístěn
na svrchním oděvu v levé horní
části.
Co se stane, když identifikační
doklad zapomenu?
Technik z útvaru BOZ nebo
nadřízený zaměstnanec vás
upozorní, bude-li se však tato
situace opakovat, v úvahu by
přicházela ztráta bezpečnostního
bodu.
A když ho ztratím nebo se mi
poškodí?
Je třeba neprodleně kontaktovat
útvar BOZ.
Budou je mít také naše dceřiné
společnosti a externí firmy?
Tyto identifikační doklady máme
v úmyslu dále rozšiřovat
a plánujeme jejich zavedení jak pro
externí firmy, tak pro naše dceřiné
společnosti.
ArcelorMittal Frýdek-Místek slavnostně uvedl do provozu nová zařízení
za více než 200 milionů korun
25. září 2009 se společně setkali člen Řídícího výboru skupiny GMB
ArcelorMittal Shared Services v Londýně Davinder Chugh s generálním
ředitelem ArcelorMittal Frýdek-Místek Tomášem Mischingerem, aby
společně zahájili provoz nových výrobních zařízení symbolickým
přestřižením pásky.
Monika Supíková
[email protected]
Mezi hosty byli přítomni
i generální ředitel ArcelorMittal
Ostrava Augustine Kochuparampil,
dodavatelské firmy, zástupci
odborů v čele s předsedou
odborové organizace OS KOVO
Luďkem Luňanem a zaměstnanci.
Davinder Chugh na slavnostním
setkání podpořil management
v investičních záměrech a ocenil
stávající výsledky společnosti
i nadšení zaměstnanců
ArcelorMittal Frýdek-Místek.
„Celkem jsme již investovali do
navýšení výroby plechů 2,5 miliardy
korun a investice se nezastavily ani
letos, kdy přesáhly 200 miliónů
korun“ uvedl generální ředitel
Tomáš Mischinger a doplnil, že
v následujícím období plánuje
navýšení až na 75 tisíc tun.“
10
10 | ArcelorMittal Tubular Products Karviná | říjen 2009
Na kole ke Středozemnímu moři a Atlantskému oceánu
Tímto článkem se vracíme do léta, kdy zaměstnanec karvinského Tubularu Petr Podstawka (54) absolvoval
33denní cestu na kole ke Středozemnímu moři a poté napříč Francií, podél Pyrenejí až do Biskajského zálivu
na pobřeží Atlantského oceánu. Za tu dobu najel neuvěřitelných 5 050 kilometrů.
podle toho, jak počasí dovolilo.
Přespával pod širákem a potraviny
nakupoval během cesty. Jeho kolo je
běžným sériovým výrobkem a nemá
žádné speciální úpravy pro dlouhé
trasy. Spoustu problémů zažil při
cestě po Německu, kde bylo těžké
najít vhodné cyklostezky.
Většina cest je zde určena pro
motorová vozidla, a pokud na
cyklostezku natrefil, většinou dostal
defekt.
Personální ředitel Rostislav
Jevický mu na cestu věnoval
větrovku s logem a čepici.
„Vážíme si toho, že máme v naší
firmě takového člověka, který
dovede jít za svým cílem a je
ochoten se na něj dlouhou dobu
tvrdě připravovat a za těžkých
podmínek a při velmi nízkých
nákladech svůj cíl nakonec
uskutečnit,“ dodává Rostislav
Jevický, personální ředitel
ArcelorMittal Tubular Products
Karviná.
Martin Szostok
[email protected]
Tato dlouhá cesta nebyla zdaleka
jeho první, ale bylo to poprvé, kdy
vyrazil na tak dalekou cestu zcela
sám. „Ze všech dosavadních cest
byla tahle nejtěžší, jak co se týče
trasy, počasí, tak
i z psychologického hlediska. Jelikož
jsem jel sám, musel jsem ve všem
spoléhat jen na sebe a několikrát
jsem si sáhl až na dno svých sil,“
hodnotí náročnost cesty Petr
Podstawka. V minulých letech
vyrazil na kole se svým kolegou
Petrem Wiechecem například do
Turecka, Rumunska a loni dokonce
za severní polární kruh. Ovšem letos
se k němu Petr Wiechec nepřidal
z důvodu očekávání radostné
události – narození potomka.
Denně Petr ujel v průměru
150 km, někdy víc, někdy méně,
Rekonstrukce komínových systémů
a vzduchotechnických rozvodů
na mořírnách
V průběhu první poloviny letošního roku byly zjištěny
bezpečnostní a ekologické závady na komínových
systémech. Konkrétně se jednalo o pračky odsávající
nebezpečné chemické sloučeniny z mořicích van
pozinkovny.
byly vyměněny komínové systémy
na mořírně pozinkovny
[email protected]
a namontovány vzduchotechnické
kompenzátory na mořírně tažírny.
Hrozilo nebezpečí pádu komínů
Tuto práci prováděla externí firma
a zároveň byly při kontrole Česká
PLASTIME CHEMI s.r.o. Na mořírně
inspekce životního prostředí zjištěny pozinkovny byla vyměněna celkem
nedostatky na stejném zařízení
čtyři komínová tělesa (obr.1) a na
mořírny na tažírně. Proto byla v září mořírně tažírny byly nainstalovány
zahájena rekonstrukce, během níž
čtyři kompenzátory
Martin Szostok
vzduchotechnických rozvodů.
(obr. 2) Kromě toho byly na
odsávacích ventilátorech
namontovány čtyři U-manometry
sloužící k přesné diagnostice
tlakových ztrát těchto zařízení.
Akce v hodnotě 500 tis. Kč byla
úspěšně ukončena 25. září 2009,
kdy byla veškerá zařízení uvedena
do provozu.
Karvinští železničáři bezpečněji
Další vylepšení v oblasti profilů
v ArcelorMittal Tubular Products Karviná
Jednou z důležitých vlastností osobních ochranných
pracovních prostředků je, že musí zaměstnance
Ve spolupráci s francouzským ArcelorMittal Tubular
dostatečně zviditelnit za nepříznivých světelných
podmínek, to znamená v noci nebo v šeru výrobní haly. Products Hautmont jsme úspěšně ověřili výrobu
uzavřeného profilu na svařovacím stroji číslo 6.
Martin Szostok
[email protected]
Martin Szostok
[email protected]
Touto problematikou se začal
zabývat vedoucí dopravy
karvinského závodu Lumír Hladík.
V průběhu tohoto roku postupně
vybavil zaměstnance z železniční
dopravy ochrannými oděvy
s reflexními prvky a také přilbou
pro letní i zimní období (viz obr.).
Výběru oděvů předcházelo několik
zkoušek produktů od různých
dodavatelů. Hlavním kritériem bylo,
aby se zaměstnanci v nových
ochranných oděvech cítili dobře
a bezpečně.
„Naši zaměstnanci vykonávají
velice nebezpečnou a odpovědnou
práci. Pracují v týmu a jejich souhra
při obsluze vlečky musí být
bezchybná. Kromě toho, že při
komunikaci používají vysílačky,
musí se i vzájemně dobře vidět.
Proto pro ně postupně zajišťuji
veškeré bezpečnostní oděvy
s reflexními prvky,“ vysvětluje
důvody tohoto opatření Lumír
Hladík. Do budoucna společnost
počítá i s odzkoušením nových
zimních bot a čelových svítilen pro
železničáře. Ty budou
zaměstnancům pomáhat při
rozpojování a připojování vagonů
ve zhoršených světelných
podmínkách.
Jednalo se o profil s rozměry
32 x 22 x 1,5 mm s ořezaným
vnitřním výronkem, který je
určený pro automobilový průmysl.
Toto odvětví klade velké
požadavky na tolerance,
mechanické hodnoty a termíny
dodávek. „Chceme–li na tomto
náročném trhu uspět, musíme se
snažit vyhovět požadavkům
zákazníka a stále zkoušet nové
a nové věci. Ořezat výronek
u profilů jsme zkoušeli poprvé.
A díky zkušenému týmu
zaměstnanců válcovny vedeného
Feliksem Rudnikem to dopadlo
úspěšně,“ uvádí výrobně technický
ředitel Lubomír Cieslar. Jsme
přesvědčeni, že tato novinka
v naší nabídce zvýší zájem
o uzavřené profily z pásu
válcovaného za studena.
11 | ArcelorMittal Tubular Products Ostrava | říjen 2009
11
Úvodní slovo generálního ředitele naší společnosti
Vážení spolupracovníci,
je to téměř rok, kdy hospodářská
krize zasáhla i naší společnost
ArcelorMittal Tubular Products.
Krize přišla do České republiky se
zpožděním a díky záchranným
balíčkům v Evropské unii, zejména
pak v Německu, se kterým je česká
exportní ekonomika úzce
propojena, se podařilo naší
ekonomice nedostat se do tak
velkého propadu jako některým
jiným státům v rámci Evropské unie.
Je to ale za cenu nebývalé vysoké
nezaměstnanosti, kolapsu
pracovního trhu a omezení
koupěschopnosti obyvatelstva.
Jsme například svědky nebývalých
potíží v cestovním ruchu, podle
informací zveřejněných
Hospodářskými novinami ČSA
prodělaly letos 1,8 miliardy korun
a stojí před krachem. Hospodářské
noviny rovněž zmiňují, že šéfové
mladoboleslavské automobilky Škoda
Auto projednávají s odboráři nový
plán, podle něhož bude ještě letos
nutné snížit výroby
nejprodávanějších vozů Fabia až
o třetinu. Podle odborářů Škody Auto
kvůli budoucímu propadu prodeje
hrozí, že firma propustí až 2500 lidí,
přičemž se opětovně hovoří
o zavedení čtyřdenního pracovního
týdne.
To vše nasvědčuje spíše tomu, že
současné oživení trhu je dočasné,
Navštívil nás ředitel
pro investice
Rick Trojnar
Ve dnech 22. a 25. září navštívil
naši společnost Rick Trojnar,
investiční ředitel divize
ArcelorMittal Tubular Products.
Petr Hrubý
[email protected]
Hlavním cílem návštěvy bylo
projednání návrhu plánu
investičních projektů pro rok 2010
a tříletého plánu investic. Zástupci
společnosti prezentovali hlavní
priority závodu.
Jednalo se hlavně o dokončení
projektů Zkrácení cyklu výroby
naftovodných trubek na St 4-10,
Zvýšení kapacity dokončujících
dílen St 140 mm a Fosfátování
konců trub z důvodu zavádění
nového plynotěsného spoje od
společnosti Hunting.
Do tříletého plánu byly zařazeny
hlavní požadavky provozů
ke zvýšení bezpečnosti, např.
projekt bezpečnostních lan na
jeřábových drahách, ke zlepšení
technického stavu strojů, např.
obnova závitořezných strojů PT5,
ke splnění požadavků technických
norem, např. nové zařízení pro
zkoušky High Collapse a ke zlepšení
pracovního a životního prostředí,
např. odsávání par z linky
Magnemag.
V průběhu jednání byly
prezentovány základní údaje
o strategickém cíli nahrazení dvou
stávajících Stiefelových tratí novou
válcovací tratí se stolicí typu PQF.
Rick Trojnar si rovněž prohlédl
závod. Během prohlídky mu
pracovníci ukázali, kam by měly
investice směřovat.
Ocenění pracovního
jubilea 25 let
Gabriela Brodová
[email protected]
Ve spolupráci s mateřskou
společností jsme ocenili
zaměstnance, kteří jsou naší
firmě věrni již celých 25 let.
Slavnostního předávání se
zúčastnilo 25 zaměstnanců,
kteří přebrali z rukou pana
generálního ředitele
ArcelorMittal Tubular Products
Ostrava Otty Mischingera
a generálního ředitele
ArcelorMittal Ostrava
Augustina Kochuparampila
nejen věcný dar, ale také
poděkování za jejich
dlouholetou práci.
souvisí s mohutnými finančními
injekcemi, které západoevropské
vlády vpustily do ekonomik a je
potřeba se koncem roku připravit na
další vlnu bankrotů firem
a propouštění v USA i Evropě. Toto se
nepochybně dotkne i zaměstnanců
v České republice, byť je většina
zdejších protikrizových opatření
zaměřena tak, aby dopady této
druhé krizové vlny zmírnila.
Každopádně pro přehnaný
optimismus zatím není místo. Nedá
se očekávat scénář „V„, kdy krize
rychle přijde a rychle odejde, ale
namísto toho dvě krizové vlny, tedy
že krize proběhne podle scénáře tzv.
„W“. Podle nejnovějších předpokladů
by se pak česká ekonomika na dolní
úroveň druhé krizové vlny měla
dostat kolem poloviny roku 2010.
Zrekapitulujme si situaci od
počátku roku, kdy nastal úplný
propad výroby. V prvém čtvrtletí
2009 jsme se zpočátku snažili řešit
odstávky tratí pro nedostatek
zakázek tím, že jsme si vybírali
poměrné části dovolené a později
i volno s náhradou mzdy ve výši
70 procent mzdy neboli PY.
Ve druhém čtvrtletí byla zakázková
situace nejkritičtější, zároveň se ale
dařilo uplatňovat úsporná opatření
na všech frontách a nejvíce
zaměstnanců čerpalo volno
s náhradou mzdy. Situace ve třetím
čtvrtletí se z hlediska zakázkového
naplnění mírně zlepšila v důsledku
obvyklé sezónní poptávky.
Na přelomu července a srpna většina
zaměstnanců společnosti čerpala
řádnou dovolenou.
V září jsme zaznamenali zvýšenou
poptávku, které předcházel růst cen
plochých výrobků. Současný objem
výroby však již klade značné nároky
na obsazení některých pracovišť. Je
nutné si uvědomit, že v době před
krizí jsme kromě vlastních
zaměstnanců využívali služeb cca 90
agenturních pracovníků a čerpali
4 až 5 procent přesčasů.
Od počátku roku odešlo z naší
společnosti řádově
150 zaměstnanců. Díky všem
přijatým opatřením se naší
společnosti podařilo významně snížit
náklady, díky čemuž jsme přežili tři
kvartály krize. Z hlediska prognóz
dalšího vývoje jsou však všichni
odborníci spíše skeptičtí. Především
z tohoto důvodu pak vnímáme jako
předčasné reagovat na stávající
situaci navýšením počtu
zaměstnanců. Zároveň bychom se
chtěli vyhnout uplatňování
přesčasové práce, která je pro
společnost finančně náročnější.
Jednou z možností, kterou jsme
se rozhodli vyzkoušet, je v prvé fázi
využití našich interních personálních
zdrojů. Rozhodli jsme se v omezené
míře posílit výrobu THP pracovníky
z obslužných oddělení našeho
závodu. Tímto krokem bylo v září
nahrazeno 67 směn, které by jinak
musely být zaplaceny jako přesčasy.
Dále se při současném způsobu
provozování ukazuje, že jednotlivá
výrobní oddělení jsou v průběhu
měsíce vytížena nerovnoměrně
v závislosti na množství zakázek
a produktovém mixu. Okamžitý
počet pracovníků, který je potřeba,
je tudíž nižší než celkový stav. Jako
řešení vidíme zaškolení našich
zaměstnanců pro více profesí. Pak
by se daly tyto výkyvy ve
vytíženosti oddělení zvládat
i s relativně nižším počtem
zaměstnanců.
V tomto principu vzájemné
zastupitelnosti, multifunkčnosti
a zaškolení pomocí rotace personálu
spatřujeme další potenciál pro
budoucnost naší společnosti, který
nám zvyšuje šance na přežití
v obtížných dobách krize.
Generální ředitel
Otto Mischinger
Historie Rourovny se píše již šedesátý
rok… aneb jak šel čas
(pokračování ze zářijového čísla)
MAGNEMAG (MM). Na úpravně
[email protected] Stieflu 140 byl instalován
defektoskopický přístroj ROTOMAT
IV HS.Na zkoušecí lince RTG
Rok 1990 - Na trati Stieflu 4-10’ spirálové svařovny byla provedena
došlo k zavedení automatizace řízení úprava umožňující zkoušení trubek
až do délky 18 m. Na závodě 15 výroby na děrovacích strojích DS1
Rourovny byl zaveden monitorovací
a DS2. Na obou izolovnách došlo
systém ENES na sledování odběru
k zavedení používání PVC fólie
elektrického proudu. K rozšíření
z VÚGPT Zlín pro výrobu asfaltové
monitorování spotřeby vody, plynu
izolace.
a stlačeného vzduchu došlo až
Rok 1991 - Na středotlaký
rozvod plynu byla převedena kroková v roce 1998.
Rok 1997 - Na trati Stieflu 4-10“
pec zušlechťovny. Provoz pece byl od
III. čtvrtletí převeden na řízení PC. Na proběhla modernizace DS1,
spočívající v instalaci odkujovacího
spirálové svařovně byl uveden do
zařízení před DS1, v montáži
trvalého provozu modernizovaný
elektromotoru s plynulou regulací
výrobní agregát č. 1, vybavený
otáček o zesíleném výkonu na 7200
automatickým svařováním
KW a v optimalizaci procesu děrování.
a mechanizací obslužných operací.
Rok 1998 - Na Stieflu 4-10“
Rok 1992 - Na automatiku
a obou hladicích strojích tratě Stieflu byla uvedena do provozu nová
4-10’ došlo k realizaci automatizace závitovací linka, vybavená dvěma
závitořeznými stroji PTS - COLINET,
řízení válcování.
umožňujícími výrobu speciálních
Rok 1993 - Na úpravně Stieflu
závitů HSC, BDS, BTC. Do provozu
140 bylo uvedeno do provozu
mechanické ražení trubek odválením zde byla uvedena rovněž nová
lakovací linka, umožňující
kruhové raznice v programem
bezvzduchové ošetření povrchu
určeném místě povrchu trubky. Na
trubek vodou ředitelným lakem,
spirálové svařovně došlo k zavedení
plazmového dělení trub za výrobním vybavená zařízením na svazkování
trubek do šestihranu. Na Stieflu 140
agregátem č. l.
došlo v rámci modernizace tahové
Rok 1994 - Došlo k zavedení
redukovny k zavedení indukčního
kontilité vsázky provenience
společnosti NOVÁ HUŤ, a.s., a to pro ohřevu, rozšíření vlastní redukovny
o 7 stojanů a k instalaci
obě teplé tratě. Na úpravně Stieflu
modernizované letmé pily, řízené
4-10’ došlo k instalaci nové
PC. Bylo uvedeno do užívání nové,
rovnačky XRK 4/3-200-14. Na
provoze Stiefel 140 byla uvedena do moderní měrové středisko závodu
15 - Rourovny a také nová,
provozu nová lakovací linka. Na
spirálové svařovně bylo zřízeno nové všestranné vybavená kantýna,
sloužící nejen zaměstnancům
defektoskopické pracoviště
závodu. Na Stieflu 140 došlo
s ultrazvukem, zajištující kontrolu
k aplikaci čárového kódu na štítcích
svarů i jakosti materiálů.
jednotlivých balíků trubek.
Rok 1995 - V přípravě vsázky
Rok 1999 - svařovna trub
došlo k instalaci dělicí linky - pily
provedla úpravy jeřábových drah pro
LINSINGER.
přísun těžkých svitků (až 25 tun)
Rok 1996 - Na adjustáži Stieflu
z trati P 1500. Na svařovacím
4-10’ bylo uvedeno do provozu
agregátu č. 1 frézování hran nahradilo
nové automatické zařízení pro
kruhové nůžky.
vážení, páskování, měření délek,
Poslední pokračování příště
ražení a signování trubek od firmy
Gabriela Brodová
Firemní aktuality aneb
Zaručené zprávy
CO SE PRÁVĚ DĚJE…
Za přítomnosti zástupce firmy Hunting jsme vyzkoušeli plynotěsné
spoje Seal-Lock HC. Výsledek zkoušky opravňuje naši společnost
přijímat zakázky plynotěsných spojů Hunting. Licence na tyto výrobky
byla podepsána v srpnu letošního roku.
CO PŘIPRAVUJEME…
U příležitosti oslav 60 let vyválcování první trubky připravujeme na
listopad setkání vedení společnosti s členy Klubu důchodců OS KOVO
Rourovny. Exkurze po jednotlivých provozech by se mělo zúčastnit
téměř 120 bývalých zaměstnancům naší společnosti.
VÍTE, ŽE…
Z celkového počtu 1052 zaměstnanců naší společnosti je
78 zaměstnanců držitelem Zlaté Janského plakety za
40 bezpříspěvkových dárcovství krve? Podle platné Kolektivní
smlouvy jsou za toto právem odměňováni.
Jubilanti měsíce
V říjnu 2009 oslavili životní jubilea tito zaměstnanci:
Karel Březovják, Naděžda Skupienová (provoz 151)
Petr Lakomý (provoz 152)
Jana Hudcová, Lenka Opravilová (provoz 159)
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.
Anekdota na závěr…
„Sire, pojedete letos na dovolenou i s lady?“ „ Asi ne, Jean, kdo by se
v mém věku vláčel po horách s urnou.“
12
10 | ArcelorMittal Ostrava | říjen 2009
Mont Blanc byl pro mě výzvou
Zprávy ze skupiny ArcelorMittal
V práci ho nejčastěji potkáte v obleku, jak sedí u počítače či telefonuje
se zákazníky. Ovšem ve volném čase to vše rád vymění za mačky
a cepíny a vyráží zdolávat horské překážky. O kom že je řeč?
O vedoucím prodeje, Andreji Škanderovi, kterému se podařilo se dvěma
přáteli koncem září vystoupit na nejvyšší horu Evropy, Mont Blanc.
Ivo Štěrba
Svět
Michel Wurth zahájil obchodování na burze Euronext
Člen představenstva Michel Wurth navštívil v souvislosti
s vyhlášením finančních výsledků společnosti
ArcelorMittal za druhé čtvrtletí burzu Euronext
v Amsterdamu, kde zahájil ochodování pro daný den. Tato
burza je jednou z těch, na kterých je naše společnost
kótována.
[email protected]
Co Vás vedlo k výstupu na
Mont Blanc?
Hory mám odjakživa rád, takže
to je jakési logické vyústění. Mám
za sebou již výstupy na Slovensku,
v Rumunsku i u nás. Taky mě baví
překonávat stále vyšší a vyšší cíle,
a to jak v profesním životě, tak i co
se týče lezení. Zkrátka mám rád
výzvy.
Proč právě Mont Blanc?
Je to takový symbol. Jedná se
o nejvyšší horu, jaká se dá v Evropě
zlézt. Tedy pokud neberu Elbrus.
Jsou zde sice hory, které jsou
mnohem těžší, ale Mont Blanc je
jakýsi symbol.
Jak dlouho Vám trvalo, než
jste vystoupil na vrchol?
Vyjížděli jsme v noci z pondělí
na úterý. V úterý ráno jsme zahájili
výstup a vrchol jsme dobyli
v pátek ráno o půl osmé
s východem slunce. Samotný
výstup jsme si s ohledem na
ArcelorMittal zveřejnil report za první polovinu roku
2009
Report, který obsahuje ekonomické výsledky a také
přehled výroby za prvních šest měsíců roku 2009,
můžete nalézt na www.arcelormittal.com > Investors and
Shareholders > Reports and Documents > ArcelorMittal
Asie
Slavnostní otevření základní školy Xinhuamen
ArcelorMittal spolu s vládou provincie Gansu slavnostně
otevřel základní školu Xinhuamen, která byla zničena po
velkém zemětřesení v roce 2008. Rekonstrukce školy
byla podpořena nadací ArcelorMittal.
Evropa
výškovou nemoc, která v těchto
výškách už hrozí, rozdělili do
několika etap. Takže jsme se
museli aklimatizovat. První den
jsme si vyběhli na 4240 metrů
vysoký Mont Blanc du Tacul a zase
jsme se vrátili do tábora
v nadmořské výšce 3500 metrů.
Tam jsme strávili dvě noci. Další
noc jsme se přesunuli do výšky
4000 m a odtud jsme zahájili
konečný výstup na Mont Blanc
přes ledovcovou stěnu. Vstávali
jsme v 1 hodinu ráno a šli jsme
šest hodin za tmy, tak, abychom
kolem sedmé, půl osmé už byli na
vrcholu. Výstup jsem konzultoval i
s kolegou Milanem Francem, který
byl na Mont Blancu tři týdny před
námi.
Dá se vylézt na vrchol
i jinudy?
Cest na vrchol je několik.
Nejvíce lidí jde lehčí cestou, která
vede přes několik chat, kam se
vyvezou zubačkou. My jsme si
vybrali jinou stranu. Měli jsme
s sebou stan, mačky a cepíny
a zkusili jsme si to vylézt trochu
náročnější stěnou.
Naštěstí nám počasí přálo. Měli
jsme bezvětří a svítilo sluníčko.
Jinak by to bylo asi o něčem jiném.
Kolik vás bylo?
Byli jsme tři. Lezl jsem společně
s kamarády, se kterými čas od
času podnikáme podobné výlety
do hor.
Překvapilo Vás něco během
výstupu?
Jak je to krásné. A za druhé,
kolik je člověk schopen vydržet.
Vzpomínám si, jak jsme lezli
s třiceti kily na zádech a ten
poslední den jsme měli jen tři
kousky čokolády, kousek
sušeného masa a večer instantní
nudle. A přitom jsme neměli hlad.
V běžném životě nám většinou
vyhládne rychle, a to
nepodáváme žádné velké fyzické
výkony. A tam po dvou dnech
třináctihodinové fyzické zátěže
bylo tělo schopno pracovat
a fungovat s minimálním
přísunem potravin. To mě
překvapilo.asi nejvíce.
A jaký je váš další cíl?
Příští rok bychom chtěli vyrazit
na Matterhorn. Cestou jsme ho už
viděli. Tam už to bude víc o lezení,
nejenom ledovcovém, ale i po
skalách. Není to sice náročnost
druhého nebo třetího stupně, ale
i tak to bude v těch výškách
a se zátěží o pečlivé přípravě
a tom neudělat chybu.
Proč Matterhorn?
Je to náročnější hora. Mezi
horolezci má větší prestiž. Když se
někomu na něj podaří vylézt, tak
je to už považováno za úspěch.
Takže je to další výzva.
Z Liège přímo do Petrohradu
Aby byly splněny požadavky dvou nových ruských
zákazníků, zavedlo oddělení realizace zakázek
z ArcelorMittal Liège (Belgie) dopravu zboží
z autonomního přístavu v Liège, čímž zjednodušilo celý
proces, a snížilo tím také náklady.
Úspěchy na poli bezpečnosti pro Polsko a Francii
ArcelorMittal Siemianowice Śląskie (Polsko) oslavil jeden
rok bez úrazu a ArcelorMittal Isbergues (Francie) oslavil
2000 dnů bez úrazu.
Amerika
ArcelorMittal Piracicaba (Brazílie) obdržel ocenění
za kvalitu
ArcelorMittal Piracicaba vyrábí ocel pro stavebnictví.
Tento závod je hrdým držitelem ocenění ‘Paulista
Management Quality Award’ (PPQG) za rok 2009
v kategorii velkých společností.
ArcelorMittal Acindar se zavázal podnikat udržitelně
a odpovědně
ArcelorMittal Acindar (Argentina) byl zvolen do
představenstva organizace United Nations Global
Compact v Argentině s dvouletou působností. Spolu
s deseti dalšími společnostmi budou pracovat na
vylepšení obchodních praktik společností v Argentině.
Pro více informací navštivte www.myarcelormittal.com
Vítězný příběh soutěže: Já, moje rodina a „Donbas“
V průběhu května jsme vyhlásili soutěž pro zaměstnance s dlouholetou rodinnou tradicí v ocelářství. Zajímalo
nás, kolik lidí z Vaší rodiny pracovalo nebo stále pracuje v naší společnosti nebo v hutnictví obecně. Příspěvků
přišlo opravdu hodně. První cenu získal příběh paní Hany Zavadilové z personálního oddělení. Gratulujeme.
a zřejmě se mu v Ostravě zalíbilo.
Ale také to bylo díky strýci a tetě,
[email protected]
kteří tehdy pracovali na ocelárně
u hutních zedníků. Přesvědčovali
22 a 521. To jsou čísla, která
rodiče, že jedině tady nás čeká
vystihují rodinu Hany Zavadilové.
světlá budoucnost. A tak jsme se
Jak asi správně tušíte, to první
přestěhovali z vesnice poblíž
představuje počet členů její rodiny, Krnova do Ostravy,“ vysvětluje paní
kteří v naší huti pracovali nebo stále Zavadilová, jak to všechno začalo.
ještě pracují. Ale co znamená to
Od roku 1959 tady pracoval také
druhé? To je celkový počet let,
další její strýc jako bílý zedník na
které v naší společnosti od jejího
ocelárně a také jeho žena. Pracovala
vzniku všichni dohromady
na zauhlování jako operátorka na
odpracovali. Zdá se Vám to
velínu a dodnes na ocelárně pracuje
neuvěřitelné? Je tomu opravdu tak. i její bratranec. „No a jak šel čas,
Maminka paní Zavadilové pracovala dokončila jsem střední školu
jako zástupce vedoucího kantýny
a v roce 1973 jsem rozšířila řady
na ocelárně a tatínek byl
novohuťáků. Tenkrát se huť
elektrikářem a zámečníkem na
propagovala jako rodinný podnik,
elektroúdržbě. Na huť, které se
takže byl zájem, aby na huti
tehdy říkalo Donbas, její rodiče přišli pracovaly celé rodiny. A naše se
díky tatínkovi. „V padesátých letech činila. Později jsem tu poznala
i svého manžela, který pracoval jako
montoval na halách hromosvody
Ivo Štěrba
předák na zauhlování elektrárny,“
dodává.
Tím ale výčet hutníků v její rodině
ještě zdaleka nekončí. Na huti totiž
pracoval i její tchán a tchyně, dva
švagři, dvě sestřenice, tři manželé
sestřenic, jeden bratranec a taky
jeden syn její sestřenice. A když jí
dcera představovala svého přítele,
jaké bylo její překvapení, když
zjistila, že také on pracuje v huti
a stejně tak i oba jeho rodiče. „Takže
když to shrnu, skutečně nás nebylo
málo. Celkem 22 lidí ve třech
generacích. A to nepočítám mé dvě
dcery, které si práci na huti zkusily
v létě na prázdninových brigádách,“
završuje paní Zavadilová dlouhý
výčet členů své rodiny.
A co je všechny vedlo k tomu
spojit své životy s firmou, která je
dnes největší hutní společností
v zemi? „Hlavním důvodem bylo
většinou to, že huť byla jedním
z největších podniků v okolí, nábor
zaměstnanců byl téměř neomezený
a nabízela i různé sociální výhody,
jako například byt, půjčky či
rekreace. Navíc vedle dolů to byla
v té době také jakási slušně placená
jistota,“ uvádí paní Zavadilová.
Na otázku, zda by práci v naší
společnosti doporučila i ostatním,
odpovídá takto: „Už je jiná doba.
Mladí mají jiné zájmy než těžkou
práci v hutních provozech, ale
přesto si myslím, že i zde by se
mohli někteří uplatnit a slušně si
vydělat. Takže ano, doporučila,“
A v čem je dnešní práce jiná?
„V minulosti jsme se zúčastňovali
nejrůznějších akcí, ať už
společenských plesů, oslav,
poznávacích zájezdů, návštěv
památek, výstav, nebo sportovních
akcí, třeba různých podnikových lig
a soutěží. Zkrátka, v minulosti se
pracovní kolektivy více družily, více
se společně bavily a lidé měli k sobě
jaksi blíž. V tom byla doba minulá
o hodně zábavnější,“ dodává
závěrem výherkyně soutěže
paní Hana Zavadilová. Za svůj příběh
získává víkendový pobyt
v Jeseníkách.
DALŠÍ VÝHERCI JSOU:
Iva Vaňková – 2. místo – víkend v Beskydech
Roman Tyralík – 3. místo – poukaz na masáže
v hodnotě 1000 Kč

Podobné dokumenty