Návod k obsluze

Transkript

Návod k obsluze
Digitální bezdrátový telefon
Typové oznaèení:
KX-TCD735CXM
Návod k obsluze
1
4
7
2
3
5
8
6
9
0
1
GHI
DIG
ITAL
4
ABC
JKL
PQRS
7
TUV
8
5
2
DEF
MNO
WXYZ
3
R
6
9
0
Identifikace volajícího
PØED POUŽITÍM SI POZORNÌ PØEÈTÌTE TENTO NÁVOD
K OBSLUZE A USCHOVEJTE SI JEJ PRO POZDÌJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.
Pøed prvním použitím nabíjejte akumulátory pøibližnì 15 hodin.
Vážený zákazníku,
Poøídil jste si zaøízení KX-TCD735CXM, které je vyrobeno v souladu s pøedpisy European
Standards for Cordless Telephones (DECT). Technologie DECT je charakterizována vysokou
ochranou proti odposlechu, rušení a také vysokou kvalitou digitálního pøenosu.
Tento telefon byl navržen pro celou øadu aplikací.
Napøíklad tento telefon mùžete používat v síti základnových stanic a pøenosných èástí:
• Obsluhování šesti pøenosných èástí na jedné základnové stanici.
• Možnost interkomu mezi jednotlivými pøenosnými èástmi.
• Obsluhování pøenosných èástí ètyøech základnových stanic pro rozšíøení plochy pokryté signálem.
Tento telefon mùžete používat pro:
• obsluhování nìkolika pøenosných èástí
• používání s nìkolika základnovými stanicemi
• pøipojení základnové stanice k poboèkové ústøednì.
Identifikace volaného je službou telekomunikaèního operátora. Po pøihlášení k této službì se Vám
na displeji telefonu zobrazí telefonní èíslo volajícího.
Pøíslušenství (dodávané)
Síový adaptér (str. 11)
Telefonní linkový
kabel (str. 11)
jeden
jeden
Tužkové akumulátory
(str. 107)
Dva tužkové
akumulátory (AA)
jeden
Klip na pásek (str. 108)
Montហna zed’ (str. 110)
Návod k obsluze
jeden
jeden
jeden
• Vybalte prosím veškerý obsah a zkontrolujte dodané pøíslušenství.
• Pøíslušenství se mùže díky technickým parametrùm lišit.
• Uschovejte si pùvodní krabici a balící materiál.
2
Kryt akumulátoru
(str. 11)
Umístìní základnové stanice
Hovory jsou pøenášeny mezi základnovou stanicí a pøenosnou èástí pomocí rádiových vln. Pro
maximální dosah a pøenos signálu bez šumu Vám doporuèujeme umístìní základnové stanice:
Pokud možno co nejdál od ostatních
elektrospotøebièù, jakými je televizor,
rádio, osobní poèítaè nebo jiný telefon.
Ve STØEDNÍ nebo VYŠŠÍ POLOZE bez
pøekážek, jakými jsou napøíklad zdi.
Operaèní rozsah:
Operaèní rozsah závisí na konstrukci místnosti, poèasí a podmínkách používání.
Za normálních okolností bude mít telefon vìtší dosah venku než uvnitø budovy.
Pøekážky, jakými jsou zdi, kovové polièky nebo železobetonové zdi mohou zkrátit operaèní rozsah.
Šum:
Díky náhodným rádiovým vlnám mùže docházet k obèasnému šumu nebo rušení.
3
Obsah
Kapitola 1
Pøíprava
Umístìní ovládacích prvkù ................... 8
Displej .................................................... 10
Zaèínáme .............................................. 11
Instalace akumulátorù v pøenosné
èásti .................................................... 11
Pøipojení ............................................... 11
Dobíjení akumulátorù ............................ 12
Základní operace ................................. 13
na pøenosné èásti
Zapnutí a vypnutí ................................. 13
Uskuteènìní hovoru ............................. 14
Odpovìï na hovor .............................. 14
Ukonèení hovoru ................................. 14
Na základnové stanici
Uskuteènìní hovorù
Hlasitý telefon (Digital Speakerphone) ... 14
Odpovídání na hovory ......................... 14
Základní operace se záznamníkem ... 15
Nahrané zprávy .................................. 15
Datum a èas .......................................... 16
na pøenosné èásti
Nastavení aktuálního èasu ................... 16
Nastavení aktuálního datumu ............... 16
Kapitola 2
Bezdrátový telefon
Uskuteènìní hovorù ........................... 17
na pøenosné èásti
Uskuteènìní hovoru po kontrole
telefonního èísla .................................. 17
Opakovaná volba telefonního èísla ...... 17
Zpìtné volání úèastníkovi ze
seznamu volajících .............................. 18
Hlasitý telefon ...................................... 18
Automatické pøijmutí hovoru ................. 19
Uložení volaného telefonního èísla
do telefonního seznamu ...................... 19
na základnové stanici
Uskuteènìní hovorù po potvrzení
zapsaného èísla .................................. 20
4
Opakovaná volba telefonního èísla ...... 20
Zpìtné volání pomocí seznamu
volajících .............................................. 20
Odpovídání na hovory ......................... 21
na pøenosné èásti
Nastavení hlasitosti sluchátka (vysoká,
støední nebo nízká) nebo hlasitosti
reproduktoru (šest úrovní) bìhem
hovoru ................................................. 21
Doèasné vypnutí vyzvánìní ................ 21
Automatické pøijmutí hovoru ................. 21
Osvìtlení displeje ................................. 21
na základnové stanici
Nastavení hlasitosti sluchátka
(osm úrovní) bìhem hovoru ................. 22
Paging/Interkom....................................22
Paging pøenosné èásti ze základnové
stanice (vyhledání pøenosné èásti,
paging všech pøenosných èástí) ......... 22
Paging pøenosné èásti ze základnové
stanice (jedna pøenosná èást) ............. 22
Paging základnové stanice z pøenosné
èásti .................................................... 22
na pøenosné èásti
Pøepojení hovoru pomocí interkomu ..... 23
Volba typu vyzvánìní pro paging ........ 23
Identifikace volajícího ......................... 24
Služba identifikace volajícího ............... 24
Seznam volajících ................................ 25
Prohlížení seznamu volajících .............. 25
na pøenosné èásti
Úprava telefonního èísla volaného ....... 27
na základnové stanici
Úprava telefonního èísla volaného ....... 27
na pøenosné èásti
Vymazání informací o volajícím ze
seznamu volajících .............................. 28
Uložení informací ze seznamu
volajících do telefonního seznamu ....... 29
Telefonní seznam ................................ 30
na pøenosné èásti
Ukládání jmen a telefonních èísel do
telefonního seznamu pøenosné èásti ... 30
Funkce soukromá kategorie ................. 31
Tabulka soukromých kategorií .............. 32
Kapitola 3
Programovatelné funkce
(Na pøenosné èásti)
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4
Kapitola 5
Kapitola 6
Kapitola 7
Seznam programovatelných funkcí ... 48
Heslo pøenosné èásti ......................... 50
na pøenosné èásti
Zmìna ètyømístného hesla pøenosné
èásti .................................................... 50
Funkce signalizace/budíku ................ 51
na pøenosné èásti
Nastavení èasu zvukového
upozornìní .......................................... 51
Nastavení vypnutí zvukového
upozornìní .......................................... 51
Nastavení typu vyzvánìní pro zvukové
upozornìní .......................................... 52
Nastavení vyzvánéní ............................ 53
na pøenosné èásti
Nastavení hlasitosti/typu vyzvánìní .... 53
Zapnutí/vypnutí typu vyzvánìní podle
volajícího .............................................. 54
Nastavení položek signalizace .......... 55
na pøenosné èásti
Nastavení zapnutí/vypnutí tónù
kláves .................................................. 55
Nastavení zapnutí/vypnutí tónu
upozornìní na èekající hovor ............... 55
Nastavení zapnutí/vypnutí upozornìní
na hranici pokrytí signálem .................. 56
Nastavení zapnutí/vypnutí upozornìní
na stav akumulátoru ............................ 56
Nastavení zobrazení na displeji ........ 57
na pøenosné èásti
Nastavení typu zobrazení v
pohotovostním stavu ........................... 57
Nastavení typu zobrazení bìhem
hovoru ................................................. 58
Nastavení zobrazeného jazyka ........... 59
Volba barvy osvìtlení displeje ............. 59
Nastavení položek hovoru ................. 60
na pøenosné èásti
Blokování hovorù ................................. 60
Pøímé telefonní èíslo ............................. 61
Nastavení ostatních položek ............. 62
na pøenosné èásti
Nastavení typu akumulátoru ................. 62
Resetování pøenosné èásti ................ 63
Kapitola 1
Volba znakù ......................................... 33
Tabulka znakù ...................................... 34
Úprava položek v telefonním seznamu
pøenosné èásti .................................... 36
Vymazání položky v telefonním seznamu
pøenosné èásti .................................... 36
Vyhledání položky v telefonním seznamu
pøenosné èásti .................................... 37
Uskuteènìní hovoru v telefonním
seznamu pøenosné èásti ..................... 37
Rozeznání volajícího podle vyzvánìní ... 38
Ukládání jmen a telefonních èísel do
telefonního seznamu základnové
stanice ................................................ 38
Úprava položek v telefonním seznamu
základnové stanice .............................. 39
Vymazání položky v telefonním seznamu
základnové stanice .............................. 39
Pøehrávání zvukové identifikace
vyzvánìní podle volajících ................... 40
Vyhledání položky v telefonním seznamu
základnové stanice .............................. 40
Uskuteènìní hovoru v telefonním
seznamu základnové stanice .............. 40
na základnové stanici
Vyhledání položky v telefonním
seznamu základnové stanice .............. 41
Uskuteènìní hovoru v telefonním
seznamu základnové stanice .............. 41
na pøenosné èásti
Zkrácená volba ................................... 42
Kopírování telefonního seznamu .......... 43
Speciální funkce .................................. 46
Používání funkce Pause
(pro analogovou linku poboèkové
ústøedny/mezimìstské hovory) ........... 46
Uzamèení klávesnice ........................... 46
Doèasné zapnutí tónové volby
(pro uživatele s pulzní volbou) ............. 47
Funkce opakované volby telefonního
èísla ..................................................... 47
5
Kapitola 4
Programovatelné funkce
(Na základnové stanici)
Seznam programovatelných funkcí
(na základnové stanici) ....................... 64
Heslo základnové stanice .................. 65
na pøenosné èásti
Nastavení ètyømístného kódu
základnové stanice .............................. 65
Nastavení vyzvánìní ............................ 66
na pøenosné èásti
Nastavení režimu vyzvánìní všech
pøenosných èástí ................................. 66
Nastavení režimu vyzvánìní vybraných
pøenosných èástí ................................. 66
Nastavení režimu vyzvánìní vybraných
a potom všech pøenosných èástí ........ 67
Tóny kláves .......................................... 67
Nastavení hlasitosti vyzvánìní .......... 68
na pøenosné èásti
Nastavení hlasitosti vyzvánìní
základnové stanice .............................. 68
Nastavení typu vyzvánìní základnové
stanice ................................................ 68
Ostatní funkce ...................................... 69
na pøenosné èásti
Volba režimu vytáèení telefonních èísel
tónová/pulzní ....................................... 69
Volba režimu flash/earth ...................... 69
Nastavení èasování pauzy .................. 70
Zakázání hovorù .................................. 71
na pøenosné èásti
Nastavení zakázání hovorù ................. 71
Nastavení automatického
routování ............................................... 73
na pøenosné èásti
Uložení nosného kódu služby/telefonní
pøedvolby ............................................ 74
Nastavení odpovídající telefonní
pøedvolby nosnému kódu služby ......... 75
Hlasový prùvodce ................................ 76
Resetování základnové stanice ........ 77
6
Kapitola 5
Záznamník
Pøehled funkcí záznamníku ............... 78
Pøehled pøímých pøíkazù
záznamníku .......................................... 79
Ovládání záznamníku .......................... 80
Pozdrav ............................................... 80
Pøíchozí zpráva/poznámka .................. 82
Rychlé pøehrání nové zprávy .............. 83
Bìhem pøehrávání nahrané zprávy ..... 85
Záznam konverzace pomocí pøenosné
èásti .................................................... 85
Bìhem pøehrávání nahrané zprávy ..... 85
Bìhem pøehrávání uvítací
zprávy/nahrané zprávy ....................... 85
Nastavení hlasitosti sluchátka bìhem
pøehrávání ........................................... 86
Nastavení poètu vyzvánìní ................. 86
Natavení èasu záznamu pro
volajícího .............................................. 87
Zapnutí/vypnutí funkce monitorování ... 87
Ovládání záznamníku z telefonu s
tónovou volbou .................................... 88
Nastavení zaøízení pro odpovídání na
hovory ................................................. 88
Monitorování pøíchozích hovorù ........... 89
Záznam uvítací zprávy/poznámky ....... 89
Pøehrávání zaznamenaných zpráv ...... 89
Bìhem pøehrávání nahrané zprávy ..... 90
Vymazání zaznamenaných zpráv ....... 91
Ovládání záznamníku z telefonu s
tónovou volbou .................................... 92
Nastavení kódu pro vzdálený pøístup ... 93
Dálkové ovládání pøímými pøíkazy ........ 94
Výmìna akumulátorù ....................... 102
Používání klipu na pásek .................. 103
Používání náhlavní soupravy ........... 103
Montហna zeï .................................... 104
Výmìnné kryty .................................. 105
Pøedtím, než zavoláte do opravny .. 106
Bezpeènostní pokyny ....................... 110
Vysvìtlení pojmù .............................. 111
Kapitola 3
Používání více uživateli ....................... 95
Používání více pøenosných èástí ......... 95
Používání více základnových stanic .... 95
Pøihlášení .............................................. 96
Pøihlášení pøenosné èásti na
základnové stanici ............................... 96
Výbìr typu pøihlášení k základnové
stanici .................................................. 97
Zrušení pøihlášení pøenosné èásti k
základnové stanici ............................... 98
Zrušení základnové stanice ................. 98
Interkom ............................................... 99
Interkom mezi pøenosnými èástmi ........ 99
Pøepojení hovoru z jedné pøenosné
èásti na druhou ................................. 100
Konference ....................................... 101
Užiteèné informace
Kapitola 2
Kapitola 7
Používání více uživateli
Kapitola 1
Kapitola 6
Kapitola 4
Kapitola 5
Kapitola 6
Kapitola 7
7
Umístìní ovládacích prvkù
Pøenosná èást
Zadní strana
Reproduktor
Sluchátko
Tlaèítko
(Opìtovná volba
telefonního èísla/Pauza)
Displej
Tlaèítko
(Telefonní seznam)
Tlaèítko
Tlaèítko
(Vypnutí/Zapnutí)
Konektor pro pøipojení
náhlavní soupravy
Tlaèítko
(Hovor)
Tlaèítko
(Hlasitý telefon)
Navigaèní tlaèítka
,
,
( ,
Tlaèítko C (Vymazat)
Tlaèítko I N T (Interkom)
)
Dobíjecí kontakt
Tlaèítko
(Tónová volba/velká písmena)
Dobíjecí kontakt
Mikrofon
Tlaèítko R (Recall)
• V pøípadì, že je základnová stanice obsazena, nelze používat pøenosnou èást.
8
(Funkce/OK)
Kapitola 1 Pøíprava
Základnová stanice
Tlaèítko pro uložení (str. 88, 89)
Tlaèítko uvítací zprávy (str. 88, 89)
Tlaèítko pro vymazání
Tlaèítko zastavení (str. 88, 89, 90)
Displej
Tlaèítko nové zprávy (str. 88, 90)
Dobíjecí kontakty
Kontrolka identifikace volajícího (
)
Tlaèítko interkomu/pagingu
C Tlaèítko pro vymazání
1
GHI
4
ABC
JKL
2
5
7
ITAL
TUV
0
8
3
DEF
MNO
PQRS
DIG
WXYZ
R
6
9
Tlaèítko tónové volby
Navigaèní tlaèítka
,
,
( ,
Tlaèítko a kontrolka zapnutí
záznamníku (str. 15, 88)
Mikrofon
Tlaèítko ztišení a kontrolka
)
Funkèní tlaèítko
telefonního seznamu
Tlaèítko opìtovné volby/pauza
Tlaèítko volby
pøenosné èásti
Tlaèítko pro zrušení
R Tlaèítko recall
Kontrolka obsazení (
)
Tlaèítko a kontrolka režimu hlasitého telefonu
• V pøípadì, že je základnová stanice obsazena, nelze používat pøenosnou èást.
9
735CXM_C(p001-p016)_E.PMD.p65
9
17/12/01, 15:55
Displej
Displej pøenosné èásti
Displej základnové èásti
ABCDEFGHIabcdefg
ABCDEFGHIabcdefg
Ikony
Ikony
1234567890123456
1234567890123456
Ikona, která Vám oznamuje, že se nacházíte
v oblasti pokryté signálem základnové
stanice. V pøípadì, že je pøenosná èást mimo
tento rozsah, bude ikona blikat.
Ikona pagingu/interkomu se zobrazí pøi
pagingu nebo bìhem používání
interkomu. Tato ikona bude blikat v
okamžiku pagingu z jiného zaøízení na
pøenosnou èást.
Ikona pagingu/interkomu se zobrazí pøi
pagingu nebo bìhem používání interkomu.
Tato ikona bude blikat v okamžiku pagingu z
jiného zaøízení na pøenosnou èást.
Ikona hovoru se zobrazí, když uskuteèníte
hovor nebo pøijmete pøíchozí hovor.
Jestliže máte pøíchozí hovor, bude tato
ikona blikat.
Ikona hovoru se zobrazí, když uskuteèníte
hovor nebo pøijmete pøíchozí hovor. Jestliže
máte pøíchozí hovor, bude tato ikona blikat.
Ikona telefonního seznamu je zobrazena
pøi ukládání nebo prohlížení položek v
telefonním seznamu.
V pøípadì, že je aktivována funkce blokování
hovorù, bude zobrazena tato ikona. Další
podrobnosti naleznete na stranì 60.
Ikona telefonního seznamu je zobrazena
pøi ukládání nebo prohlížení položek v
telefonním seznamu (stranì 30).
Ikona baterie Vás informuje o kapacitì
akumulátoru. Další podrobnosti
naleznete na stranì 12.
Znaky
P
Bìhem vytáèení je vybrána „Pauza“. Další
podrobnosti naleznete na stranì 46.
Je zapnut režim pøímého hovoru. Další
podrobnosti naleznete na stranì 61.
je v zapnutém stavu. Další
[A] Záznamník
podrobnosti naleznete na stranì 15.
F Bìhem vytáèení bylo stisknuto tlaèítko R .
funkce blokování klávesnice.
[X] JeDalšíaktivována
podrobnosti naleznete na stranì 46.
10
Ikona baterie Vás informuje o kapacitì
akumulátoru. Další podrobnosti
naleznete na stranì 12.
Znaky
P
F
Bìhem vytáèení je vybrána „Pauza“. Další
podrobnosti naleznete na stranì 46.
Bìhem vytáèení bylo stisknuto tlaèítko R .
Zaèínáme
Kapitola 1 Pøíprava
Instalace akumulátorù v pøenosné èásti
Nainstalujte akumulátory, jak je uvedeno na obrázku a potom nasaïte kryt.
• V pøípadì, že vložíte dobíjecí akumulátory nesprávnì, nebude pøenosná èást fungovat.
Pøipojení
Ke konektorùm na zadním panelu základnové stanice pøipojte kabel od telefonní linky a síového
adaptéru. Kabely pøipojte podle obrázku.
9V
LINE
Háèek
Kabel od síového adaptéru
pøipevnìte proti nechtìnému odpojení.
Kabel telefonní linky
Síový adaptér
K telefonní zásuvce
K síové zásuvce
(støídavé napìtí 230 V, 50 Hz)
• Používejte pouze síový adaptér Panasonic PQLV1CE.
• Síový adaptér musí zùstat pøipojen po celou dobu. Bìhem používání se adaptér bude zahøívat.
Toto je normální stav.
• V pøípadì, že je zaøízení pøipojeno k telefonní lince poboèkové ústøedny, která nepodporuje
identifikaci volajícího, nebudete moci tuto funkci použít.
• Bìhem výpadku v elektrické rozvodné síti zaøízení nepracuje. Proto je tøeba pøipojit k téže lince
bìžný telefon schválený pro samostatný provoz, který vám umožní telefonovat i v pøípadì
výpadku napájení.
• Další informace o nastavení pulzní/tónové volby naleznete na stranì 69.
11
Zaèínáme
Dobíjení akumulátorù
V okamžiku zakoupení jsou akumulátory vybité. Pro jejich nabití vložte pøenosnou èást do základnové
stanice. Pøed prvním použitím nabíjejte akumulátory pøibližnì 15 hodin. Bìhem nabíjení se bude
mìnit zobrazení ikony baterie.
Bìhem dobíjení
Plnì nabité
Plnì nabité
(displej pøenosné èásti /
(pouze na displeji pøenosné èásti)
(pouze na displeji pøenosné èásti)
základnové stanice)
(Bliká)
(Bliká)
Stav nabití akumulátorù mùžete zkontrolovat na displeji.
Pouze na displeji pøenosné èásti
Stav nabití
Plnì nabité
Ikona akumulátoru
Zcela nabité
Støednì
Slabì
Nedostateènì
nabité
(bliká)
Dobíjení (pouze na displeji pøenosné èásti)
Když bliká ikona „
“ nebo zaøízení pípne v intervalu 15
sekund, dobijte akumulátory.
(bliká)
Pøíklad: Displej pøenosné èásti
Báze 1
10 Nové hovory
12.04 15:00
Informace o akumulátorech
Po plném nabití akumulátorù závisí jejich životnost na jejich typu a zpùsobu používání.
Pøibližná životnost akumulátorù
Ni-MH (jsou souèástí dodávky)
Pøibližná životnost akumulátorù
Ni-Cd (nejsou souèástí dodávky*)
Bìhem používání (Hovor)
Pøibližnì 20 hodin
Pøibližnì 10 hodin (pøi spotøebì 800 mA za hodinu)
Pohotovostní stav
Pøibližnì 200 hodin
Pøibližnì 100 hodin
• Životnost baterií závisí na podmínkách používání jako napøíklad:
—používání identifikace volajícího (strana 25) nebo telefonního seznamu (strana 30)
—Používání hlasitého telefonu (strana 18)
—okolní teplota
• Jednou za mìsíc otøete suchou mìkkou látkou kontakty pro dobíjení. V pøípadì, že je zaøízení
vystaveno vyšší vlhkosti, mastnotì nebo prašnosti. V jiném pøípadì, nemusí probíhat správnì
dobíjení akumulátorù.
• Pro maximální prodloužení životnosti akumulátorù Vám doporuèujeme nevkládat pøenosnou èást do
“.
základnové stanice dokud nezaène blikat symbol „
• Akumulátory nelze pøebíjet.
• Mùžete používat také tužkové akumulátory Ni-Cd (velikost AA). V pøípadì, že nahradíte pùvodní
akumulátory Ni-Cd akumulátory, budete muset také naprogramovat typ akumulátorù na Ni- Cd. Další
podrobnosti naleznete na stranì 62.
12
735CXM_C(p001-p016)_E.PMD.p65
12
17/12/01, 15:55
Základní operace
Zapnutí
Vypnutí
Držte stisknuté tlaèítko
.
• Poté, co se na krátký okamžik zobrazí na
displeji všechny možné konfigurace,
zmìní se zobrazení na displeji do
pohotovostního režimu. Ozve se pípnutí.
Držte stisknuté tlaèítko
do
okamžiku, než se ozve pípnutí.
• Z displeje zmizí zobrazené informace.
• Pøenosná èást nebude vyzvánìt.
Kapitola 1 Pøíprava
na pøenosné èásti
Zapnutí a vypnutí
Pohotovostní režim na pøenosné èásti
1
2
3
Báze 1
10 Nové hovory
1 2 . 0 5 1 3: 58
4
Báze 1
[A]
4 vz k a z y
12.05 13:58
• V pøípadì, že je nahrána zpráva (zprávy),
bude na displeji výše uvedené zobrazení.
Pohotovostní režim na základnové stanici
4
4 vzkazy
0 Nové hovory
12.05 13:58
Pouze pozdrav
0 Nové hovory
12.05 13:58
• V pøípadì, že je vybrán režim „Pouze
pozdrav”, bude na displeji výše
uvedené zobrazení (strana 87).
1
2
3
4
Èíslo aktuálnì pøipojené základnové stanice. Naprogramováním mùžete urèit, zda bude zobrazeno
èíslo základnové stanice, èíslo pøenosné èásti nebo bez zobrazení v pohotovostním stavu. Další
podrobnosti naleznete na stranì 57.
Poèet zmeškaných hovorù. Další podrobnosti naleznete na stranì 24.
Aktuální datum a èas. Další podrobnosti naleznete na stranì 16.
Poèet zaznamenaných zpráv: V pøípadì, že jsou zaznamenány nové zprávy, bude blikat 4 . V
pøípadì, že je pamì plná, bude 4 blikat rychleji.
13
Základní operace
na pøenosné èásti
Uskuteènìní hovorù
Další podrobnosti o uskuteènìní hovorù pomocí pøenosné èásti naleznete na stranì 17.
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu.
Stisknìte tlaèítko
a potom navolte telefonní èíslo
• Po chvíli se na displeji zobrazí délka hovoru.
• V pøípadì, že jste se pøí volbì telefonního èísla spetli, stisknìte tlaèítko
a postup zopakujte.
• Vytoèené èíslo je automaticky uloženo do seznamu pro opakovanou volbu posledního èísla.
Další podrobnosti naleznete na stranì 17.
Odpovìd’ na hovor
Další podrobnosti o odpovídání na hovory pomocí pøenosné èásti naleznete na stranì 21.
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté. V jinem pøípadì pøenosná èást nezazvoni
Stisknìte tlaèítko
nebo libovolné tlaèítko pro volbu telefonních èísel 0 až 9 ,
INT ,
,
nebo
-Pøijmutí hovoru libovolnou klávesou.
• Po nìkolika vteøinách se na displeji zobrazí délka hovoru.
Ukonèení hovoru
Stisknìte tlaèítko
nebo dejte pøenosnou èást na základnovou stanici
• Pøenosná èást se pøepne do pohotovostního stavu.
Na základnové stanici
Uskuteènìní hovoru (Hlasitý telefon)
Další podrobnosti o uskuteènìní hovorù pomocí základnové stanice naleznete na stranì 20.
1
Stisknìte tlaèítko
a potom zapište
telefonní èíslo
NEBO
Zapište telefonní èíslo a potom stisknìte
tlaèítko
.
• Rozsvítí se kontrolka hlasitého telefonu ( ).
• Zobrazí se zvolené telefonní èíslo.
• V pøípadì, že se zmýlíte pøi volbì
telefonního èísla, stisknìte tlaèítko
a volte èíslo znovu.
• Po chvíli se na displeji zobrazí délka hovoru.
2
3
Jakmile druhá strana odpoví hovoøte do
mikrofonu.
Pro zavìšení stisknìte tlaèítko
.
• Kontrolka hlasitého telefonu
(Speakerphone) ( ) zhasne.
• Režim hlasitého telefonu základnové
stanice nelze použít v pøípadì, kdy je
používána pøenosná èást. Vyèkejte, až
zhasne kontrolka
.
Pro dosažení nejlepších výsledkù pøi používání hlasitého telefonu
• Hovoøte v tiché místnosti
• V pøípadì, že Vás druhá strana špatnì slyší, stisknutím tlaèítka
snižte hlasitost reproduktoru.
• V pøípadì, že dochází k výpadkùm hlasu druhé strany, stisknutím tlaèítka
snižte hlasitost
reproduktoru.
Odpovídání na hovory
14
V pøípadì, že jste pøihlášeni ke službì identifikace volajícího, bude po prvním zazvonìní na displeji
zobrazeno telefonní èíslo volajícího (strana 24).
1 Stisknìte tlaèítko
.
2 Hovoøte smìrem na mikrofon.
3 Pro zavìšení stisknìte tlaèítko
.
• Základnová stanice se vrátí do pohotovostního stavu
735CXM_C(p001-p016)_E.PMD.p65
14
17/12/01, 15:55
Základní operace se záznamníkem
V pøípadì, že máte nastaven èas a datum (strana 16) a je zapnut záznamník, bude po pøehrání
zaznamenané zprávy oznámen èas záznamu - hlasová znaèka datumu/èasu.
Nahrané zprávy
V zaøízení jsou nahrány dvì uvítací zprávy. Výbìr zprávy závisí na nastaveném èasu pro záznam
volajícího. Další podrobnosti naleznete na stranì 87. Mùžete si také vybrat jazyk Hlasového prùvodce,
mezi Èeštinou a Slovenštinou (str. 76). Tovární nastavení je Èeština.
Mùžete si nahrát vlastní uvítací zprávu (strany 80, 89).
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
Pøehrání nahrané uvítací zprávy
2
(na pøenosné èásti)
1
2
Stisknìte tlaèítko I N T a potom
.
Po zobrazení nabídky funkcí vyberte
nebo
položku „Pøehrát
tlaèítky
.
OGM“ a potom stisknìte tlaèítko
NEBO
Stisknìte tlaèítko 6 .
(na základnové stanici)
.
Stisknìte tlaèítko
• Nahraná zpráva bude pøehrávána
následujícím zpùsobem.
V pøípadì, že je èas záznamu pro pøíchozí
zprávy nastaven na „1 minuta“ nebo
„neomezená (Max. 3 minuty)“ (strana 87).
— “Dobrý den, bohužel nejsme pøítomni.
Prosíme po zaznìní zvukového signálu nám
zanechejte své jméno, zprávu a telefonní èíslo.
Zavoláme Vám pozdìji.“
V pøípadì, že je èas záznamu pro pøíchozí
zprávy nastaven na „Pouze pozdrav“.
— “Dobrý den, bohužel nejsme pøítomni.
Prosíme zavolejte nám pozdìji.“
Zapnutí záznamníku
(na pøenosné èásti)
1
Stisknìte tlaèítko I N T a potom
735CXM_C(p001-p016)_E.PMD.p65
15
.
Kapitola 1 Pøíprava
Další informace o práci se záznamníkem naleznete na stranì 78.
Záznamník mùžete ovládat z pøenosné èásti pomocí funkèní nabídky nebo stisknutím tlaèítek pro volbu
telefonních èísel, jako pøímých pøíkazù a na základnové stanici.
Po zobrazení nabídky funkcí vyberte
nebo
položku „Zázn.
tlaèítky
.
zap.“ a potom stisknìte tlaèítko
NEBO
Stisknìte tlaèítko 8 .
• Ozve se pípnutí.
• Na displeji se zobrazí [A].
(na základnové stanici)
Stisknìte tlaèítko
.
• Na základnové stanici bude rozsvicena
).
kontrolka záznamníku (
Vypnutí záznamníku
(na pøenosné èásti)
1
2
Stisknìte tlaèítko I N T a potom
.
Po zobrazení nabídky funkcí vyberte
nebo
položku „Zázn.
tlaèítky
.
vyp.“ a potom stisknìte tlaèítko
NEBO
Stisknìte tlaèítko 0 .
• Ozve se pípnutí.
• Z dipleje pøenosné èásti zmizí
zobrazení symbolu [A].
(na základnové stanici)
.
Stisknìte tlaèítko
• Na základnové stanici zhanse kontolka
zapnutí záznamníku (
).
• Pro pøehrávání nových/všech pøíchozích
zpráv/poznámek si pøeètìte informace
uvedené na stranì 82, 90.
17/12/01, 15:55
15
Datum a èas
na pøenosné èásti
Abyste mohli používat datumové/èasové znaèky v záznamníku, musíte nejprve nastavit datum a èas.
Nastavení aktuálního èasu
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
1
Stisknìte tlaèítko
2
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Nastavení báze“ a potom stisknìte
.
tlaèítko
.
5
Stisknìte tlaèítko
4
Zapište aktuální èas (hodiny a minuty)
pomocí ètyømístného èísla.
.
• Ozve se pípnutí.
• Na displeji bude zobrazeno „Nastavení
báze“. Pro návrat do pohotovostního stavu
.
stisknìte tlaèítko
• Zobrazí se „Vstupní pøíkaz“.
3
Stisknìte tlaèítko
.
• Zapsané èíslice jsou zobrazeny na displeji.
Pøíklad: Pro èas 18:05 zapíšete 1805.
Vstupní pøíkaz
18-05
Nastavení aktuálního datumu
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
1
2
Zopakujte kroky 1 až 3 z „Nastavení
aktuálního èasu“ a potom stisknìte
.
tlaèítko
Zapište aktuální datum (den, mìsíc a rok)
pomocí šestimístného èísla.
• Zapsané èíslice jsou zobrazeny na
displeji.
Pøíklad: Pro datum 16 února 2001 zapíšete
160201.
Vstupní pøíkaz
16-02-01
16
3
Stisknìte tlaèítko
.
• Ozve se pípnutí.
• Na displeji bude zobrazeno „Nastavení
báze“. Pro návrat do pohotovostního stavu
.
stisknìte tlaèítko
Uskuteènìní hovorù
na pøenosné èásti
Základní informace o uskuteènìní hovorù pomocí pøenosné èásti naleznete na stranì 14.
Uskuteènìní hovoru po kontrole telefonního èísla
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
2
Navolte telefonní èíslo. • Zapsané telefonní èíslo je zobrazeno na displeji.
• Pro vymazání celého èísla, držte stisknuté
tlaèítko C nebo stisknìte tlaèítko
.
Stisknìte tlaèítko
nebo
• Na displeji se zobrazí ikona „
3
.
“.
• Po nìkolika vteøinách se na displeji
zobrazí délka hovoru.
Pro ukonèení hovoru stisknìte tlaèítko
nebo zavìste pøenosnou èást na
základnovou stanici.
• Pøenosná èást se pøepne do
pohotovostního stavu.
Opakovaná volba telefonního èísla
Zaøízení automaticky ukládá posledních deset volaných èísel do pamìti pro naposledy volaná èísla. V
pøípadì, že je pamì pro naposledy volaná èísla prázdná, zobrazí se na displeji po stisknutí tlaèítka
zpráva „Prázdná pam읓. V pøípadì, že Vaše telefonní linka používá pulzní volbu, nebudou do
. Jestliže stisknete tlaèítko
a
této pamìti uložena žádná pøístupová èísla stisknutá po tlaèítku
potom
pro uskuteènìní opakované volby telefonního èísla a druhá strana má obsazenou
telefonní linku, zaøízení zopakuje volání až 12 krát každých 40 vteøin.
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
Opakovaná volba naposledy volaného èísla
Stisknìte tlaèítko
a potom
nebo
.
NEBO
nebo
a
Stisknìte tlaèítko
potom
.
• Automaticky bude navoleno naposledy
volané èíslo.
Opakovaná volba èísla ze seznamu
naposledy volaných èísel
1
2
3
Stisknìte tlaèítko
.
Je zobrazeno naposledy volané èíslo.
Tlaèítky
nebo
vyberte
požadované telefonní èíslo.
• Pro ukonèení seznamu, stisknìte tlaèítko
.
Stisknìte tlaèítko
nebo
.
• Automaticky bude navoleno vybrané
telefonní èíslo.
Kapitola 2 Bezdrátový telefon
1
Vymazání telefonního èísla ze seznamu
opakovanì volaných èísel
1
2
3
4
Stisknìte tlaèítko
.
• Je zobrazeno naposledy volané èíslo.
Tlaèítky
nebo
vyberte
požadované telefonní èíslo a potom
stisknìte tlaèítko
.
• Pro ukonèení seznamu, stisknìte tlaèítko
.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
.
„Vymazat“ a potom stisknìte tlaèítko
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Ano“ a potom stisknìte tlaèítko
.
• Na displeji se zobrazí „VYMAZÁNO“.
Vymazání všech telefonních èísel ze
seznamu opakovanì volaných èísel
1
2
3
Stisknìte tlaèítko
a potom
.
Je zobrazeno naposledy volané èíslo.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku „Vymazat
vše“ a potom stisknìte tlaèítko
.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Ano“ a potom stisknìte tlaèítko
.
• Na displeji se zobrazí „VYMAZÁNO“.
• Na displeji se zobrazí „Prázdná pam읓.
17
Uskuteènìní hovorù
na pøenosné èásti
Zpìtné volání úèastníkovi ze seznamu volajících
Do pamìti seznamu volajících je automaticky ukládána informace o 50 posledních rùzných volajících,
které jsou seøazeny od nejnovìjší po nejstarší. Když pøijmete 51. hovor, bude ze seznamu volajících
vymazána nejstarší informace. V pøípadì, že pøijmete hovor ze stejného telefonního èísla, které máte
uloženo v pamìti, bude také zobrazeno jméno volajícího. Další podrobnosti naleznete na stranì 24.
nebo
V pøípadì, že je seznam volajících prázdný, zobrazí se na displeji po stisknutí tlaèítka
zpráva „Prázdná pam읓.
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
1
2
Stisknìte tlaèítko
nebo
.
• Zobrazí se informace o posledním
volajícím.
Opakovaným stisknutím tlaèítka
mùžete procházet poslední hovory od
nejnovìjšího, pøípadnì stisknìte tlaèítko
a budou zobrazeny poslední hovory
od nejstaršího a vyberte požadovaný
hovor.
• Pro rolování hovorù držte stisknuté tlaèítko
nebo
.
3
Stisknìte
tlaèítko nebo
.
• Na displeji se zobrazí požadované
telefonní èíslo.
4 Pro ukonèení hovoru stisknìte tlaèítko
nebo zavìste pøenosnou èást na
základnovou stanici.
• Pøenosná èást se pøepne do
pohotovostního stavu.
• V pøípadì, že není zobrazeno telefonní èíslo,
nemùžete zavolat vybranému úèastníkovi.
Hlasitý telefon
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
Hovor v režimu hands-free (pomocí digitálního hlasitého telefonu)
1
2
Stisknìte tlaèítko
a potom zapište
telefonní èíslo.
NEBO
Zapište telefonní èíslo a potom stisknìte
.
tlaèítko
• Zobrazí se volané telefonní èíslo.
• Po nìkolika vteøinách se na displeji
zobrazí délka hovoru.
Když druhá strana odpoví, hovoøte
smìrem na mikrofon.
3
Pro zavìšení stisknìte tlaèítko
.
• V pøípadì, že bliká ikona „
“ a po
nebo
se
stisknutí tlaèítka
ozve signalizace, pøemístìte se blíže k
základnové stanici a postup zopakujte.
• Pro režim hovoru si mùžete
naprogramovat zobrazení délky hovoru
nebo zobrazení telefonního èísla na
displeji. Další podrobnosti naleznete na
stranì 58.
Pro dosaženi nejlepšich výsledkù v režimu hlasitého telefonu
• Hovoøte s volajícím v tiché místnosti.
• V pøípadì, že Vás druhá strana slyší obtížnì, stisknìte tlaèítko
, kterým snížíte hlasitost
reproduktoru.
• Jestliže dochází v prùbìhu telefonického hovoru k pøerušování, stisknìte tlaèítko
, kterým snížíte
hlasitost reproduktoru.
• Bìhem hovoru se mùžete pøepnout do režimu „hands-free“ stisknutím tlaèítka
. Pro pøepnutí na
sluchátko stisknìte tlaèítko
nebo
.
18
na pøenosné èásti
Automatické pøijmutí hovoru
Nastavení automatického pøijmutí hovoru
1
2
3
4
Stisknìte tlaèítko
.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Nast. sluchátka“ a potom stisknìte
.
tlaèítko
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Další volba“ a potom stisknìte tlaèítko
.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Automat. hovor“ a potom stisknìte tlaèítko
.
• Aktuální nastavení je oznaèeno šipkou.
5
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Zap.“ nebo „Vyp.“.
6 Stisknìte tlaèítko
.
• Ozve se pípnutí.
• Na displeji bude zobrazeno „Automat.
hovor“. Pro návrat do pohotovostního
nebo
stavu stisknìte tlaèítko
vyèkejte 60 vteøin.
• Programování mùžete ukonèit v libovolném
okamžiku stisknutím tlaèítka
.
Ukládání volaného telefonního èísla do telefonního
seznamu pøenosné èásti
Kapitola 2 Bezdrátový telefon
Pomocí funkce automatického pøijmutí hovoru mùžete pøijmout hovor zvednutím pøenosné èásti ze
. Pøednastavená hodnota je „Vyp.“. Abyste si mohli
základnové stanice bez stisknutí tlaèítka
prohlédnout informaci o volajícím, mìjte nastaveno Automatické pøijmutí hovoru na „Vyp.“.
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
Uložení zapsaného èísla do
telefonního seznamu
1
2
3
4
Uložení opìtovnì volaného
èísla do telefonního seznamu
Zapište telefonní èíslo.
• Zapsané èíslo bude zobrazeno.
• V pøípadì, že se zmýlíte, stisknìte tlaèítko
C . Èíslice budou mazány zprava.
• Pro vymazání celého èísla držte stisknuté
tlaèítko C nebo stisknìte tlaèítko
.
1
2
Tlaèítky
nebo
vyberte
požadované telefonní èíslo, které chcete
.
uložit a potom stisknìte tlaèítko
Stisknìte tlaèítko
3
Proved’te kroky 4 až 7 z „Uložení informací
o volajícím ze seznamu volajících do
telefonního seznamu“ (strana 29).
4
Když je položka „Uložit“ oznaèena šipkou,
.
stisknìte tlaèítko
.
Proved’te kroky 4 až 7 z „Uložení informací
o volajícím ze seznamu volajících do
telefonního seznamu“ (strana 29).
Když je položka „Uložit“ oznaèena šipkou,
.
stisknìte tlaèítko
• Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí
nápis „Uloženo“.
• Na displeji bude zobrazeno zapsané
telefonní èíslo.
735CXM_C(p017-p047)_E.PMD.p65
19
Stisknìte tlaèítko
.
• Bude zobrazeno naposledy volané
telefonní èíslo.
• Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí
nápis „Uloženo“.
19
17/12/01, 15:57
Uskuteènìní hovorù
na základnové stanici
Základní informace o uskuteènìní hovorù pomocí základnové stanice naleznete na stranì 14.
Uskuteènìní hovorù po potvrzení zapsaného èísla
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu.
1
2
Zapište telefonní èíslo.
• Vložené telefonní èíslo bude zobrazeno
na displeji.
• Pro zrušení držte stisknuté tlaèítko C .
Stisknìte tlaèítko
• Zobrazí se ikona „
3
• Po krátké dobì se na displeji zobrazí
délka hovoru.
Pro zavìšení stisknìte tlaèítko
.
.
“.
Opakovaná volba telefonního èísla
Volba naposledy volaného èísla
Vypnutí mikrofonu bìhem konverzace
Stisknìte tlaèítko
NEBO
Stisknìte tlaèítko
V prùbìhu hovoru stisknìte tlaèítko
a potom
a potom
.
.
• V pøípadì, že stisknete tlaèítko
a potom
pro opakovanou volbu telefonního èísla
a druhá strana má obsazeno, bude další volba
telefonního èísla provedena automaticky
nejménì po 40 vteøinách až dvanáctkrát funkce automatické opakované volby
telefonního èísla.
.
• Rozsvítí se kontrolka .
• Druhá strana neuslyší Vᚠhovor, ale Vy je
uslyšíte.
• Pro návrat do hovoru stisknìte opìt tlaèítko
.
Zpìtné volání pomocí seznamu volajících
Do seznamu volajících je automaticky ukládáno posledních 50 rùzných telefonních èísel, které jsou
setøídìny od nejnovìjšího po nejstarší. Pøi obdržení 51. hovoru je nejstarší záznam vymazán. V
pøípadì, že Vám zavolá stejný úèastník, jehož èíslo máte uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se
na displeji také jeho jméno (strana 24). V pøípadì, že je seznam volajících prázdný, bude po stisknutí
nebo
zobrazen nápis „Prázdná pamì.“.
tlaèítek
1
2
20
Stisknìte tlaèítko
nebo
.
• Zobrazí se informace o posledním
volajícím.
Opakovaným stisknutím tlaèítka
mùžete procházet poslední hovory od
nejnovìjšího, pøípadnì stisknìte tlaèítko
a budou zobrazeny poslední hovory
od nejstaršího a vyberte požadovaný
hovor.
3
4
Stisknìte tlaèítko
.
• Zobrazené telefonní èíslo na displeji se
automaticky navolí.
Pro ukonèení hovoru stisknìte tlaèítko
.
• V pøípadì, že není zobrazeno telefonní
èíslo, nemùžete zavolat vybranému
úèastníkovi.
• Stisknutím tlaèítka C mùžete ukonèit
zobrazení seznamu volajících.
Odpovídání na hovory
na pøenosné èásti
Nastavení hlasitosti sluchátka (MIN, STØED, MAX) nebo
hlasitosti reproduktoru (šest úrovní) v prùbìhu konverzace.
Stisknutím tlaèítka
snížíte hlasitost a stisknutím tlaèítka
hlasitost zvýšíte.
Pøíklad: Hlasitost sluchátka je nastavena na maximum
Hlasit. sluch.
MIN
MAX
• Každým stisknutím tlaèítka
nebo
se zmìní hlasitost.
• Po nastavení hlasitosti sluchátka/reproduktoru se vrátí zobrazení na displeji do režimu hovoru.
Kapitola 2 Bezdrátový telefon
Základní informace o uskuteènìní hovorù pomocí pøenosné èásti naleznete na stranì 14.
Bìhem hlasitého hovoru ze základnové stanice, mùžete hovor pøepnout na pøenosnou èást,
zvednutím pøenosné èásti ze základnové stanice.
V pøípadì, že se pøihlásíte ke službì identifikace volajícího, bude na displeji po prvním zazvonìní
zobrazena informace o volajícím úèastníkovi (strana 24).
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
Doèasné vypnutí vyzvánìní/monitoru
Bìhem vyzvánìní/pøijmutí hovoru držte stisknuté tlaèítko
jednu vteøinu.
• Pøenosná èást pøestane vyzvánìt.
• Pro odpovìï na hovor stisknìte tlaèítko
nebo libovolné tlaèítko pro volbu telefonního
,
nebo
v režimu odpovìdi na hovor libovolnou
èísla 0 až 9 , I N T ,
klávesou. Po nìkolika vteøinách se na displeji zobrazí délka hovoru. (Pøíjmutí hovoru libovolnou
klávesou)
• Tuto funkci nelze použít v pøípadì, že je pøenosná èást na základnové stanici.
• Tuto funkci mùžete použít pouze u pøíchozího externího hovoru.
Automatické pøijmutí hovoru (strana 19)
Pomocí funkce automatického pøijmutí hovoru mùžete pøijmout hovor zvednutím pøenosné èásti ze
.
základnové stanice bez stisknutí tlaèítka
Osvìtlení displeje
Displej zùstane osvìtlen pøibližnì deset vteøin od stisknutí tlaèítka nebo zvednutí pøenosné èásti ze
základnové stanice. Mùžete si vybrat jednu ze tøí barev osvìtlení displeje - zelená, oranžová nebo
èervená. Další podrobnosti naleznete na stranì 59.
21
735CXM_C(p017-p047)_E.PMD.p65
21
17/12/01, 15:57
Odpovídání na hovory
na základnové stanici
Základní informace o uskuteènìní hovorù pomocí základnové stanice naleznete na stranì 14.
V pøípadì, že se pøihlásíte ke službì identifikace volajícího, bude na displeji po prvním zazvonìní zobrazena
informace o volajícím úèastníkovi (strana 24).
Nastavení hlasitosti sluchátka (osm úrovní) v prùbìhu konverzace.
Stisknutím tlaèítka
snížíte hlasitost a stisknutím tlaèítka
Pøíklad: Hlasitost sluchátka je nastavena na maximum.
hlasitost zvýšíte.
Hlasit. sluch.
MIN
MAX
• Každým stisknutím tlaèítka
nebo
se zmìní hlasitost.
• Po nastavení hlasitosti se vrátí zobrazení na displeji do režimu hovoru.
Paging/Interkom
Bìhem používání více uživateli, mùžete uskuteènit pomocí interkomu (stana 100) konverzaci mezi
pøenosnými èástmi.
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
Paging pøenosné èásti ze základnové stanice (Vyhledání pøenosné èásti,
paging na všechny pøenosné èásti)
Použitím této funkce mùžete lokalizovat pøenosnou èást umístìnou mimo základnonou stanici.
1
2
Na základnové stanici stisknìte tlaèítko
.
• Všechny pøenosné èásti budou vyzvánìt pøibližnì jednu minutu a bude blikat symbol „
“. Pro ukonèení
pagingu stisknìte na základnové stanici tlaèítko
nebo vyèkejte 60 vteøin.
Pro zahájení hovoru v režimu interkomu stisknìte na pøenosné èásti tlaèítko
, 0 až 9 ,
,
nebo
a zaènìte hovoøit. Pro ukonèení interkomu stisknìte na pøenosné
INT ,
nebo na základnové stanici tlaèítko
nebo
.
èásti tlaèítko
Paging pøenosné èásti ze základnové stanice (Individuální paging na
jednotlivé pøenosné èásti)
1
2
Na základnové stanici stisknìte tlaèítko
a potom zapište èíslo, které chcete odeslat a
.
potom stisknìte tlaèítko
• Vybraná pøenosná èást bude vyzvánìt pøibližnì jednu minutu a bude blikat symbol „
“. Pro ukonèení
nebo vyèkejte 60 vteøin.
pagingu stisknìte na základnové stanici tlaèítko
Pro zahájení hovoru v režimu interkomu stisknìte na pøenosné èásti tlaèítko
, 0 až 9 ,
,
nebo
a zaènìte hovoøit. Pro ukonèení interkomu stisknìte na pøenosné
INT ,
nebo na základnové stanici tlaèítko
nebo
.
èásti tlaèítko
Paging základnové stanice z pøenosné èásti
1 Na pøenosné èásti stisknìte tlaèítko I N T a potom 0 .
2
22
• Základnová stanice zaène vyzvánìt a bude blikat symbol „
“. Pro ukonèení pagingu
.
stisknìte na pøenosné èásti tlaèítko
Pro zahájení hovoru v režimu interkomu stisknìte na základnové stanici tlaèítko
nebo
. Pro ukonèení interkomu stisknìte na základnové stanici tlaèítko
nebo
nebo
.
stisknìte na pøenosné èásti tlaèítko
735CXM_C(p017-p047)_E.PMD.p65
22
17/12/01, 15:57
na pøenosné èásti
Pøepojení hovoru pomocí interkomu
Bìhem hovoru mùžete použít interkom. Tato funkce umožòuje pøepojení hovoru na pøenosnou èást a
základnovou stanici.
1
2
3
Pøenosná èást:
Bìhem hovoru stisknìte tlaèítko I N T a
potom 0 .
• Hovor je odložen a je zobrazen symbol „ “.
• V pøípadì, že uživatel základnové
stanice neodpoví, stisknìte tlaèítko
INT .
Základnová stanice:
Pro odpovìï na paging stisknìte tlaèítko
nebo
.
Pøepojení hovoru:
Pøenosná èást: Stisknìte tlaèítko
.
• Pøepojení je dokonèeno. Uživatel
základnové stanice mùže odpovìdìt na
hovor.
NEBO
Ukonèení hovoru v režimu interkomu:
Pøenosná èást: Stisknìte tlaèítko I N T .
Ze základnové stanice na
pøenosnou èást
1
2
3
Základnová stanice:
Bìhem hovoru stisknìte tlaèítko
.
• Hovor je odložen a je zobrazen symbol.
• V pøípadì, že uživatel pøenosné èásti
neodpoví, stisknìte tlaèítko
.
Pøenosná èást: Pro odpovìï na paging
stisknìte tlaèítko
.
Pøepojení hovoru:
Základnová stanice: Stisknìte tlaèítko
.
• Pøepojení je dokonèeno. Uživatel pøenosné
èásti mùže odpovìdìt na hovor.
NEBO
Ukonèení hovoru v režimu interkomu:
Základnová stanice: Stisknìte tlaèítko
.
• Základnová stanice se vrátí do režimu
hovoru.
Kapitola 2 Bezdrátový telefon
Z pøenosné èásti na
základnovou stanici
• Pøenosná èást se vrátí do režimu hovoru.
Nastavení typu vyzvánìní pro paging
Mùžete si vybrat z dvaceti typù vyzvánìní pro paging.
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
1
2
3
4
Stisknìte tlaèítko
.
5
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Nast. sluchátka“ a potom stisknìte
tlaèítko
.
Typ vyhledávání
vyzvánìní 1
vyzvánìní 2
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Volba vyzvánìní“ a potom stisknìte
tlaèítko
.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Typ vyhledávání“ a potom stisknìte
tlaèítko
.
• Aktuální nastavení bude oznaèeno šipkou
a zazvoní.
Tlaèítky
nebo
vyberte
požadovaný typ vyzvánìní.
6
• Každým stisknutím tlaèítka se ozve typ
vyzvánìní.
Stisknìte tlaèítko
.
• Ozve se pípnutí.
• Na displeji se zobrazí „Typ
vyhledávání“. Pro návrat do
pohotovostního stavu stisknìte tlaèítko
nebo vyèkejte 60 vteøin.
23
Identifikace volajícího
Služba identifikace volajícího
Identifikace volajícího je služba operátora. Po pøihlášení se ke službì identifikace volajícího, bude
tento telefon po prvním zazvonìní zobrazovat na displeji telefonní èíslo volajícího.
Jakým zpùsobem je zobrazena informace o volajícím u pøíchozího hovoru
Telefonní èíslo volajícího je zobrazeno po prvním zazvonìní.
123456789
• Po pøijmutí hovoru bude na displeji zobrazena délka hovoru.
V pøípadì, že pøijmete hovor ze stejného èísla, které máte uloženo v pamìti pod urèitým jménem,
bude na displeji zobrazeno jméno volajícího a telefonní èíslo. V pøípadì, že chcete využívat této
funkce, musíte si nejprve uložit telefonní èísla volajících do telefonního seznamu.
John Miller
87654321
• Po pøijmutí hovoru bude na displeji zobrazena délka hovoru.
• Informace o volajícím nelze zobrazit v následujících pøípadech:
— V pøípadì, že volající telefonuje z oblasti, která není vybavena službou identifikace volajícího,
bude na displeji zobrazena zpráva „Mimo dosah“.
— Jestliže volající nechce zveøejnit své èíslo, bude na displeji zobrazena zpráva „Soukr. volající“.
• V pøípadì, že zaøízení je pøipojeno k telefonní lince nebo poboèkové ústøednì, která nepodporuje
identifikaci volajícího, nebudete moci používat tuto službu.
Kontrola poètu nových hovorù
Jestliže byly pøijaty nové hovory mùžete si v pohotovostním stavu zkontrolovat poèet nových hovorù.
<Pohotovostní režim na pøenosné èásti>
Báze 1
10 Nové hovory
12.04 15:00
<Pohotovostní režim na základnové stanici>
4 vzkazy
10 Nové hovory
12.04 15:00
• Na základnové stanici bude blikat symbol
).
identifikace volajícího (
24
Seznam volajících
Prohlížení seznamu volajících
na pøenosné èásti
1
Stisknìte tlaèítko
nebo
.
• Zobrazí se informace o posledním
volajícím.
Pøíklad: Jsou zobrazeny jméno volajícího a
jeho telefonní èíslo, datum a èas volání.
John Miller
3456789
04.08 11:38
2
Opakovaným stisknutím tlaèítka
mùžete procházet poslední hovory od
nejnovìjšího, pøípadnì stisknìte tlaèítko
a budou zobrazeny poslední hovory od
nejstaršího a vyberte požadovaný hovor.
3
Pro ukonèení práce se seznamem
stisknìte tlaèítko C .
• Pøenosná èást se pøepne do pohoto
vostního stavu.
• Jestliže je seznam volajících prázdný, zobrazí
se na displeji v kroku 1 „Prázdná pam읓.
Pøenosná èást se pøepne do pohotovostního
stavu.
• Jestliže je od stejného volajícího pøijat více
jak jeden hovor, bude u posledního hovoru
zobrazen pouze datum a èas.
• Pro telefonování pomocí seznamu volajících
si pøeètìte informace uvedené na stranì 18.
Kapitola 2 Bezdrátový telefon
Do pamìti seznamu volajících je automaticky ukládána informace o 50 posledních rùzných volajících,
které jsou seøazeny od nejnovìjší po nejstarší. Když pøijmete 51. hovor, bude ze seznamu volajících
vymazána nejstarší informace. V pøípadì, že pøijmete hovor ze stejného telefonního èísla, které máte
uloženo v pamìti, bude také zobrazeno jméno volajícího. Další podrobnosti naleznete na stranì 30.
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
• Pro rolování hovorù držte stisknuté tlaèítko
nebo
.
na základnové stanici
1
Stisknìte tlaèítko
nebo
.
• Zobrazí se informace o posledním
volajícím.
Pøíklad: Jsou zobrazeny jméno volajícího a
jeho telefonní èíslo, datum a èas volání.
John Miller
3456789
04.08 11:38
2
Opakovaným stisknutím tlaèítka
mùžete procházet poslední hovory od
nejnovìjšího, pøípadnì stisknìte tlaèítko
a budou zobrazeny poslední hovory od
nejstaršího a vyberte požadovaný hovor.
3
Pro ukonèení práce se seznamem
stisknìte tlaèítko C .
• Základnová stanice se pøepne do
pohotovostního stavu.
• Jestliže je seznam volajících prázdný,
zobrazí se na displeji v kroku 1 „Prázdná
pam읓. Pøenosná èást se pøepne do
pohotovostního stavu.
• Jestliže je od stejného volajícího pøijat více
jak jeden hovor, bude u posledního hovoru
zobrazen pouze datum a èas.
• Pro telefonování pomocí seznamu volajících
si pøeètìte informace uvedené na stranì 20.
25
735CXM_C(p017-p047)_E.PMD.p65
25
17/12/01, 15:57
Seznam volajících
Co znamená symbol „ “:
Jestliže zkontrolujte nové hovory, odpovíte na hovor nebo zavoláte volajícímu, zobrazí se u informace
o volajícím symbol „ “.
<Displej pøenosné èásti>
<Displej základnové stanice>
4567890
27.04 07:10
4567890
27.04 07:10
• Když Vám zavolá stejný volající, zmizí symbol „
o volajícím.
“ a bude nahrazen novým záznamem informace
Prohlížení dlouhých telefonních èísel
V pøípadì, že je za èíslem zobrazena šipka, není zobrazeno celé telefonní èíslo.
Stisknutím tlaèítka 3 zobrazíte zbývající èíslice telefonního èísla.
<Displej pøenosné èásti>
123456789012345
27.04 15:30
Stisknìte
3.
678
27.04 15:30
Stisknìte
3.
678
27.04 15:30
<Displej základnové stanice>
123456789012345
27.04 15:30
26
na pøenosné èásti
Úprava telefonního èísla volajícího
1
2
3
4
5
Stisknìte tlaèítko
nebo
.
• Zobrazí se informace o posledním
volajícím.
Opakovaným stisknutím tlaèítka
mùžete procházet posledni hovory od
nejnovìjšího, pøípadnì stisknìte tlaèítko
a budou zobrazeny poslední hovory od
nejstaršího a vyberte požadovaný hovor.
Stisknìte tlaèítko
.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Edit. pro hovor“ a potom Stisknìte
.
tlaèítko
Upravte telefonní èíslo tlaèítky pro volbu
,
nebo C .
èísla,
• Stisknutím tlaèítka C se vymaže
èíslice vlevo od kurzoru.
6
• V pøípadì, že budete chtít do
telefonního èísla vložit pauzu, stisknìte
. Pauzu mùžete uložit s
tlaèítko
telefonním èíslem a bude považována
za jednu èíslici. Další podrobnosti
naleznete na stranì 46.
Pro zavolání na telefonní èíslo stisknìte
.
tlaèítko
NEBO
uložíte èíslo do
Stisknutím tlaèítka
telefonního seznamu. Když je šipkou
oznaèena položka „Ulož do seznamu“
. Proveïte kroky 5
stisknìte tlaèítko
až 8 z „Uložení informací o volajícím ze
seznamu volajících do telefonního
seznamu“ (strana 29).
Kapitola 2 Bezdrátový telefon
Èísla v seznamu volajících mùžete libovolnì mìnit. Po úpravì telefonního èísla mùžete pokraèovat
ve volání nebo ukládání èísla do telefonního seznamu.
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
na základnové stanici
Úprava telefonního èísla volajícího
Telefonní èíslo v seznamu volajících mùžete upravit. Po dokonèení úpravy telefonního èísla mùžete
pokraèovat v telefonování úèastníkovi.
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
1
2
3
4
Stisknìte tlaèítko
nebo
.
• Zobrazí se informace o posledním
volajícím.
Opakovaným stisknutím tlaèítka
mùžete procházet posledni hovory od
nejnovìjšího, pøípadnì stisknìte tlaèítko
a budou zobrazeny poslední hovory od
nejstaršího a vyberte požadovaný hovor.
Stisknìte tlaèítko
.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Edit. pro hovor“ a potom Stisknìte
.
tlaèítko
735CXM_C(p017-p047)_E.PMD.p65
27
5
6
Upravte telefonní èíslo tlaèítky pro volbu
èísla,
,
nebo C .
• Stisknutím tlaèítka C se vymaže
èíslice vlevo od kurzoru.
• V pøípadì, že budete chtít do
telefonního èísla vložit pauzu, stisknìte
tlaèítko
. Pauzu mùžete uložit s
telefonním èíslem a bude považována
za jednu èíslici. Další podrobnosti
naleznete na stranì 46.
Pro zavolání na telefonní èíslo stisknìte
tlaèítko
.
27
17/12/01, 15:57
Seznam volajících
na pøenosné èásti
Vymazání informací o volajícím ze seznamu
volajících
Ze seznamu volajících mùžete vymazat vybraná nebo všechna telefonní èísla.
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
Vymazání vybraných informací o
volajících ze seznamu volajících
1
Stisknìte tlaèítko
nebo
.
Vymazání všech informací o
volajících ze seznamu volajících
1
• Zobrazí se informace o posledním
volajícím.
2
3
4
5
Opakovaným stisknutím tlaèítka
mùžete procházet poslední hovory od
nejnovìjšího, pøípadnì stisknìte tlaèítko
a budou zobrazeny poslední hovory
od nejstaršího a vyberte požadovaný
hovor.
Stisknìte tlaèítko
.
nebo
.
• Zobrazí se informace o posledním
volajícím.
2
3
Stisknìte tlaèítko
.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Vymazat vše“ a potom stisknìte tlaèítko
.
• Zobrazí se „Vymazat vše ?“.
4
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
.
„Ano“ a potom Stisknìte tlaèítko
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
.
„Vymazat“ a potom Stisknìte tlaèítko
• Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí
„VYMAZÁNO“.
• Zobrazí se „Vymazat ?“.
• Po nìkolika vteøinách se zobrazí zpráva
„Prázdná pam읓 a pøenosná èást se pøepne
do pohotovostního stavu.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
.
„Ano“ a potom stisknìte tlaèítko
• Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí
„VYMAZÁNO“.
• Po nìkolika vteøinách se zobrazí
informace o dalším volajícím nebo
zpráva „Prázdná pam읓 v pøípadì, že
nejsou v pamìti uloženy žádné další
informace o volajících. Pro návrat do
pohotovostního stavu stisknìte tlaèítko
nebo vyèkejte 60 vteøin.
28
Stisknìte tlaèítko
na pøenosné èásti
Uložení informací o volajícím ze seznamu volajících
do telefonního seznamu
1
Stisknìte tlaèítko
nebo
.
• Zobrazí se informace o posledním
volajícím.
2
3
4
Opakovaným stisknutím tlaèítka
mùžete procházet poslední hovory od
nejnovìjšího, pøípadnì stisknìte tlaèítko
a budou zobrazeny poslední hovory
od nejstaršího a vyberte požadovaný
hovor.
Stisknìte tlaèítko
.
Když je šipkou oznaèena položka „Ulož do
seznamu“, stisknìte tlaèítko
.
• Na displeji bude zobrazen poèet
zbývajících položek v telefonním seznamu
a potom „<Zadejte jméno>“.
<Zadejte jméno>
0123456789
5
Tlaèítky pro volbu,
,
nebo C
zapište jméno, které bude maximálnì 16
znakù dlouhé.
• Pro výbìr znakù si pøeètìte informace
uvedené na stranì 33.
• V pøípadì, že potøebujete upravit
a
telefonní èíslo stisknìte tlaèítko
pøeètìte informace uvedené v kroku 5 na
stranì 27. Po ukonèení stisknìte tlaèítko
a pøejdìte na krok 7.
735CXM_C(p017-p047)_E.PMD.p65
29
6
7
8
Stisknìte dvakrát tlaèítko
.
Tlaèítky
nebo
vyberte èíslo
požadované soukromé kategorie - od 1 do 9
nebo Vyp. a potom stisknìte tlaèítko
.
Když je šipkou oznaèena položka
„Uložit“, stisknìte tlaèítko
.
• Ozve se pípnutí a zobrazí se nápis
„Uloženo“.
• Na displeji se zobrazí seznam volajících.
Pro pokraèování v ukládání zaènìte od
kroku 3. Pro návrat do pohotovostního
nebo
stavu stisknìte tlaèítko
vyèkejte 60 vteøin.
Kapitola 2 Bezdrátový telefon
Informace ze seznamu volajících mùžete uložit do telefonního seznamu. Telefonní èísla v telefonním
seznamu si mùžete dále roztøídit do devíti kategorií a potom si mùžete nastavit jednu ze tøí barev
osvìtlení displeje a jeden ze 20 typù vyzvánìní pro každou soukromou kategorii - Funkce soukromá
kategorie (strana 31).
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
• V pøípadì, že budete chtít do telefonního èísla
. Pauzu
vložit pauzu, stisknìte tlaèítko
mùžete uložit s telefonním èíslem a bude
považována za jednu èíslici. Další podrobnosti
naleznete na stranì 46.
• Režim programování mùžete ukonèit v
.
libovolném okamžiku stisknutím tlaèítka
• V pøípadì, že se v kroku 4 na displeji zobrazí
zpráva „Pamì zaplnìna“, vrátí se pøístroj do
pohotovostního stavu. Abyste mohli uložit
další telefonní èísla do telefonního seznamu,
budete muset nejprve nìkteré informace z
telefonního seznamu vymazat. Další
podrobnosti naleznete na stranì 36.
29
17/12/01, 15:57
Telefonní seznam
Do telefonního seznamu pøenosné èásti mùžete uložit až 200 jmen a telefonních èísel. Všechny
položky telefonního seznamu jsou uspoøádány podle prvního slova abecedy.
V pøípadì, že pøijmete hovor ze stejného èísla, které máte uloženo v telefonním seznamu, bude na
displeji zobrazeno uložené jméno a telefonní èíslo. Další podrobnosti naleznete na stranì 24.
Telefonní èísla v telefonním seznamu si mùžete dále roztøídit do devíti kategorií a potom si mùžete
nastavit jednu ze tøí barev osvìtlení displeje a jeden ze 20 typù vyzvánìní pro každou soukromou
kategorii - Funkce soukromá kategorie (strana 31). Do telefonního seznamu základnové stanice
si mùžete uložit až dvacet jmen a telefonních èísel a dále si mùžete nastavit typ vyzvánìní pro
každou položku - Rozeznání volajícího podle zvukové identifikace (strana 38).
Pomocí telefonního seznamu mùžete uskuteèòovat hovory (strana 37, 40).
na pøenosné èásti
Ukládání jmen a telefonních èísel do telefonního
seznamu pøenosné èásti
6
1
2
Stisknìte tlaèítko
3
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Seznam sluch.“ a potom stisknìte tlaèítko
.
.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Nový seznam“ a potom stisknìte tlaèítko
.
• Na displeji bude zobrazen poèet
zbývajících položek v telefonním
seznamu a potom „<Zadejte jméno>“.
Zadat
Nový seznam
200-volných poz.
<Zadejte jméno>
4
5
Tlaèítky pro vytáèení,
,
nebo C
zapište jméno, které bude maximálnì 16
znakù dlouhé.
• Pro výbìr znakù si pøeètìte informace
uvedené na stranì 33.
Stisknìte tlaèítko
.
• Zobrazí se „<Zadejte tel.è.>“.
J o h n Mi l l e r
<Zadejte tel.è.>
30
735CXM_C(p017-p047)_E.PMD.p65
30
Zapište telefonní èíslo, které bude dlouhé
maximálnì 24 èíslic.
• Stisknutím tlaèítka C vymažete èíslici
vlevo od kurzoru. Èíslice budou mazány
zprava. Pro vymazání celého èísla držte
stisknuté tlaèítko C .
7 Stisknìte tlaèítko
.
8 Tlaèítky
nebo
vyberte èíslo
požadované soukromé kategorie - od 1 do 9
.
nebo „Vyp.“ a potom stisknìte tlaèítko
9 Když je šipkou oznaèena položka
„Uložit“, stisknìte tlaèítko
.
• Ozve se pípnutí a zobrazí se nápis „Uloženo“.
• Na displeji se zobrazí nápis „<Zadejte
jmeno>“. Pro pokraèování v ukládání
zaènìte od kroku 4. Pro návrat do
pohotovostního stavu stisknìte tlaèítko
nebo vyèkejte 60 vteøin.
• V pøípadì, že budete chtít do telefonního èísla
vložit pauzu, stisknìte tlaèítko
. Pauzu
mùžete uložit s telefonním èíslem a bude
považována za jednu èíslici. Další podrobnosti
naleznete na stranì 46.
• Režim programování mùžete ukonèit v
.
libovolném okamžiku stisknutím tlaèítka
• V pøípadì, že se v kroku 3 na displeji zobrazí
zpráva „Pamì zaplnìna“, vrátí se pøístroj do
pohotovostního stavu. Abyste mohli uložit
další telefonní èísla do telefonního seznamu,
budete muset nejprve nìkteré informace z
telefonního seznamu vymazat. Další
podrobnosti naleznete na stranì 36.
17/12/01, 15:57
na pøenosné èásti
Funkce soukromá kategorie
Nastavení barvy osvìtlení displeje pro
soukromou kategorii
Pro každou kategorii si mùžete vybrat jednu ze
tøí barev osvìtlení displeje - zelená, oranžová
nebo èervená. Pøednastavená hodnota je
zelené osvìtlení.
1
2
3
4
5
6
Stisknìte tlaèítko
.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Nast. sluchátka“ a potom stisknìte
.
tlaèítko
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Volba zobrazení“ potom stisknìte
tlaèítko
.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Soukr. barva“ a potom stisknìte tlaèítko
.
Tlaèítky
nebo
vyberte
požadovanou kategorii a potom stisknìte
.
tlaèítko
• Rozsvítí se nastavená barva osvìtlení
displeje.
Tlaèítky
nebo
nastavte barvu
osvìtlení displeje.
• Každým stisknutím tlaèítka
nebo
se zmìní barva osvìtlení displeje.
Napøíklad: Pro kategorii 1 je vybráno
èervené osvìtlení displeje.
Soukr. barva
Èervená
7
Stisknìte tlaèítko
.
• Ozve se pípnutí.
• Pro návrat do pohotovostního stavu stisknìte
nebo vyèkejte 60 vteøin.
tlaèítko
735CXM_C(p017-p047)_E.PMD.p65
31
Nastavení typu vyzvánìní pro
soukromou kategorii
Pro každou kategorii si mùžete vybrat jedno z
dvaceti typù vyzvánìní. Pøednastavená hodnota
je 1.
1
2
Stisknìte tlaèítko
.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Nast. sluchátka“ a potom stisknìte
tlaèítko
.
3 Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Volba vyzvánìní“ a potom stisknìte
tlaèítko
.
4 Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Soukr. vyzv.“ a potom stisknìte tlaèítko
.
nebo
vyberte
5 Tlaèítky
požadovanou kategorii a potom stisknìte
.
tlaèítko
• Zazní aktuální typ vyzvánìní.
6 Tlaèítky
nebo
nastavte typ
vyzvánìní.
• Každým stisknutím tlaèítka
nebo
se zmìní typ vyzvánìní. Napøíklad: Pro
kategorii 1 je vybráno vyzvánìní 1.
Kapitola 2 Bezdrátový telefon
Jestliže pøijímáte hovor úèastníka, který je pøiøazen do jedné ze soukromých kategorií, bude displej
osvìtlen barvou kategorie a pøenosná èást bude vyzvánìt daným typem vyzvánìní soukromé
kategorie. Doporuèujeme Vám, abyste si zapsali informace do tabulky soukromých kategorií (strana
32). Tato funkce vyžaduje pøihlášení ke službì identifikace volajícího (strana 24).
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
Soukr. vyzv.
Vyzvánìní 1
Vyzvánìní 2
.
7 Stisknìte tlaèítko
• Ozve se pípnutí.
• Pro návrat do pohotovostního stavu
stisknìte tlaèítko
nebo vyèkejte 60
vteøin.
31
17/12/01, 15:57
Telefonní seznam
Tabulka soukromých kategorií
Napøíklad
Soukromá
kategorie
Barva osvìtlení displeje
Zelená
Oranžová
Èervená
1
Soukromá
kategorie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vyp.
32
Barva osvìtlení displeje
Zelená
Oranžová
Èervená
Typ vyzvánìní
Poznámka
3
Pøátelé
Typ vyzvánìní
Poznámka
na pøenosné èásti
Volba znakù
Tlaèítka pro volbu telefonních èísel mùžete použít pro zápis písmen a znakù. Písmena jsou uvedena
na jednotlivých klávesách. Stisknutím tlaèítka vyberete znak, jak je uvedeno na stranì 34 a 35.
Stisknutím tlaèítka
si mùžete bìhem zápisu jména vybrat ze šesti znakových modelù.
Pøednastavený režim je „ABC“.
1 Bìhem zápisu jména stisknìte tlaèítko
.
<Zadejte jmìno>
• Bude zobrazen režim zápisu znakù.
2
Tlaèítky
nebo
vyberte
požadovaný režim zápisu znakù a potom
.
stisknìte tlaèítko
ABC
0-9
ABÃ
ABC: Abeceda (Velká/malá písmena*)
AÁB: Azbuka
0-9: Èíslice
SŒŠ: Rozšíøená sada 2 (Velká/malá písmena*)
ÁÂÃ: Øecká abeceda
AÄÅ:Rozšíøená sada 1 (Velká/malá písmena*)
* Pro zmìnu režimu psaní velkých/malých písmen stisknìte tlaèítko
se zmìní režim.
Napøíklad pro zápis „Anne“:
1
2
3
4
Stisknìte tlaèítko 2 a potom
Stisknìte tlaèítko
Stisknìte tlaèítko
.
Kapitola 2 Bezdrátový telefon
Pro zmìnu režimu znaku
. Každým stisknutím tlaèítka
A
a potom dvakrát tlaèítko 6 . An
a potom dvakrát tlaèítko 6 . Ann
Stisknìte tøikrát tlaèítko 3 .
Anne
V pøípadì, že udìláte pøi zápisu jména chybu
Tlaèítky
nebo
pøesuòte kurzor na požadovanou polohu a stisknutím tlaèítka C
vymažete znak vlevo od kurzoru. Pro vymazání všech znakù držte stisknuté tlaèítko C . Potom
zapište požadované znaky. Pro smazání všech znakù stisknuté a pøidžte C .
33
Telefonní seznam
Tabulka znakù
Tlaèítka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
ABC (Abeceda) 0 - 9 (Èíslice) ÁÂÃ (Øecká abeceda)
AÄÅ (Rozšíøená sada 1)
#&’()
,–./ 1
#&’()
,–./
#&’()
,–./
#&’()
,–./ 1
#&’()
,–./
#&’()
,–./
ABC
2
ÁÂÃ
AÀÁÂÃÄÅÆBCÇ
abc
2
ÁÂÃ
aàáâãäåæbcç
DEF
3
ÄÅÆ
D E È É Ê Ë ÕE F
def
3
ÄÅÆ
deèéêëÕ
ef
GHI
4
ÇÈI
G Ð H I Ì Í Î ÏÕ
IÝ
ghi
4
ÇÈÉ
g ð h i ì í î ïÕ
ýý
JKL
5
ÊËÌ
JKL
jkl
5
ÊËÌ
j k l
MNO
6
ÍÎÏ
MNÑOÒÓÔÕÖÔ
mno
6
ÍÎÏ
mnñoòóôõöø
PQRS
7
ÐÑÓ
PQRSÞß
pqrs
7
ÐÑÓ
pqrsþß
TUV
8
ÔÕÖ
TUÙÚÛÜÕ
UV
tuv
8
ÔÕÖ
tuùúûüÕ
uv
WXYZ
9
×ØÙ
Y
O
WXYZ
wxyz
9
×ØÙ
Y
O
wxyz
mezera
0
mezera
mezera
mezera
0
mezera
mezera
Pro pøesunutí kurzoru doleva.
Pro pøesunutí kurzoru doprava. (Pro vložení dalšího znaku pomocí stejného tlaèítka pro
zápis telefonního èísla pøesune kurzor na další pozici.)
C
Pro vymazání znakù.
Pro zmìnu na velká/malá písmena stisknìte tlaèítko
zmìní režim.
34
. Každým stisknutím tlaèítka
se
Tabulka znakù
SŒŠ (Rozšíøená sada 2)
Tlaèítka
2
3
4
5
6
7
8
9
0
#&’()
,–./
#&’()
,–./
#&’()
,–./
#&’()
,–./
AÁÄ¥BCÆÈ
ÀÁÂÃ
aáä¥bcÆÈ
ÀÁÂÃ
DÏEÉÊÌF
ÄÅÆÇ
d ÏeéÊÌf
ÄÅÆÇ
GHIÍ
ÈÉÊË
ghiÍ
ÈÉÊË
JKL£Å¼
ÌÍÎÏ
jkl£Å¼
ÌÍÎÏ
MNÑÒOÓÖÕ
ÐÑÒÓ
mnÑÒoóöÕ
ÐÑÒÓ
PQRÀØSŒŠ
ÔÕÖ×
pqrÀØsŒŠ
ÔÕÖ×
TÚÜÛV
ØÙÚÛ
túüÛv
ØÙÚÛ
WXYÝZ¯Ž
ÜÝÞß
wxyýz¯Ž
ÜÝÞß
mezera
mezera
mezera
mezera
Kapitola 2 Bezdrátový telefon
1
ÀÁÂ (Azbuka)
Pro zápis jmen nemùžete použít následující znaky: Budou zobrazeny stejné znaky jako v režimu psaní
velkými písmeny.
¹æèïêì³Í¾ñòàøºœšŸ¿ž
35
Telefonní seznam
na pøenosné èásti
Úprava informací o volajícím v telefonním seznamu
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
1
2
3
Stisknutím tlaèítka
otevøete
telefonní seznam pøenosné èásti.
• Zobrazí se první položka.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
telefonního seznamu, kterou chcete
editovat - vybraná položka je oznaèena
šipkou.
• Jméno mùžete také vyhledat pomocí
poèáteèních písmen. Další podrobnosti
naleznete na stranì 37.
Stisknìte tlaèítko
.
Editovat
Vymazat
Reg.rychl.volbu
4
5
6
7
8
9
10
Když je oznaèená položka „Editovat“
.
stisknìte tlaèítko
• V pøípadì, že nechcete zmìnit jméno,
pøejdìte na krok 6.
Tlaèítky pro volbu,
,
nebo C
upravte jméno, které bude maximálnì 16
znakù dlouhé. Další podrobnosti
naleznete na stranì 33.
Stisknìte tlaèítko
.
• V pøípadì, že nechcete zmìnit telefonní
èíslo, pøejdìte na krok 8.
Tlaèítky pro vytáèení,
,
upravte telefonní èíslo.
nebo C
• Stisknutím tlaèítka C se vymaže èíslice
vlevo od kurzoru. Pro vymazání celého
èísla, držte stisknuté tlaèítko C .
Stisknìte tlaèítko
.
Tlaèítky
nebo
vyberte požadované èíslo kategorie 1 až 9 nebo „Vyp.“ a
.
potom stisknìte tlaèítko
Když je oznaèená položka „Uložit“
.
stisknìte tlaèítko
• Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí
nápis „Uloženo“.
• Pro návrat do pohotovostního stavu
nebo vyèkejte 60
stisknìte tlaèítko
sekund.
Vymazání položky z telefonního seznamu pøenosné èásti
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
1
2
3
36
Stisknutím tlaèítka
otevøete
telefonní seznam pøenosné èásti.
• Zobrazí se první položka.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
telefonního seznamu, kterou chcete
vymazat - vybraná položka je oznaèena
šipkou.
• Jméno mùžete také vyhledat pomocí
poèáteèních písmen. Další podrobnosti
naleznete na stranì 37.
Stisknìte tlaèítko
.
4
5
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
.
„Vymazat“ a potom stisknìte tlaèítko
• Na displeji se zobrazí nápis „Vymazat ?“.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
.
„Ano“ a potom stisknìte tlaèítko
• Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí
nápis „VYMAZÁNO“.
• Po nìkolika vteøinách se na displeji
zobrazí následující položka.
• Pro návrat do pohotovostního stavu stisknìte
tlaèítko
nebo vyèkejte 60 vteøin.
na pøenosné èásti
Vyhledání položky v telefonním seznamu pøenosné èásti
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
1
Vyhledání jména pomocí
poèáteèních písmen.
1
Stisknutím tlaèítka
otevøete
telefonní seznam pøenosné èásti.
• Zobrazí se první položka.
2
2
• Všechny položky telefonního seznamu
jsou setøídìny následujícím zpùsobem:
.
otevøete
• Zobrazí se první položka.
Tlaèítky
nebo
vyberte
požadovanou položku telefonního
seznamu.
Stisknìte
Stisknutím tlaèítka
telefonní seznam.
Stisknìte
• Písmena jsou zobrazena na tlaèítkách pro
volbu telefonního èísla.
.
• Pøíklad: Pro vyhledání slova „Felix“
stisknìte opakovanì tlaèítko 3 , až se na
displeji zobrazí informace o volajícím,
který má poèáteèní písmeno „F“.
Písmena abecedy
Symboly
3
Èíslice
Opakovanì stisknìte tlaèítko pro volbu
telefonního èísla s poèáteèním písmenem
hledaného jména až se zobrazí jméno
zaèínající tímto písmenem.
Kapitola 2 Bezdrátový telefon
Vyhledání jména pomocí tlaèítek
nebo
.
Opakovaným stisknutím tlaèítka
vyhledejte požadované jméno.
• Pro ukonèení práce s telefonním
.
seznamem stisknìte tlaèítko
Telefonní èíslo (v pøípadì, že
není uloženo jméno)
• Pro ukonèení práce s telefonním
.
seznamem stisknìte tlaèítko
• V pøípadì, že je telefonní seznam
prázdný, zobrazí se v kroku 1 na displeji
zpráva „Prázdná pam읓. Pøenosná èást se
pøepne do pohotovostního stavu.
Uskuteènìní hovoru pomocí telefonního seznamu pøenosné èásti
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.
1
Držte se postupu uvedeného v èásti “Vyhledání položky v telefonním seznamu pøenosné
èásti“ pro vyhledání požadovaného jména.
2
Stisknìte tlaèítko
nebo
.
• Vybrané telefonní èíslo bude automaticky navoleno.
3
Pro zavìšení stisknìte tlaèítko
nebo položte pøenosnou èást do základnové stanice.
37
Telefonní seznam
Rozeznání volajícího podle zvukové identifikace
U pøíchozího hovoru mùžete díky této funkci snadno urèit, kdo Vám volá. Napøíklad, do telefonního seznamu uložte
telefonní èíslo pod jménem John Miller a nahrajte si zvukovou identifikaci volajícího jako “pan Miller“. Jakmile
obdržíte hovor z tohoto telefonního èísla, které máte uloženo v telefonním seznamu základnové stanice, uslyšíte
tento nahraný zvuk. Tato funkce vyžaduje, abyste mìli pøihlášenu službu identifikace volajícího (stranì 24).
Další informace o zapnutí/vypnutí rozeznání volajícího podle zvukové identifikace naleznete na stranì 54.
na pøenosné èásti
Ukládání jmen a telefonních èísel do telefonního
seznamu na základnové stanici
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu.
• Stisknutím tlaèítka C vymažete èíslici
1 Stisknìte tlaèítko
.
vlevo od kurzoru. Chcete-li vymazat
2 Tlaèítky
nebo
vyberte položku
všechny èíslice, držte stisknuté tlaèítko
„Nový seznam“ a potom stisknìte tlaèítko
C .
.
7 Stisknìte tlaèítko
.
3 Tlaèítky
nebo
vyberte položku
8 Stisknutím tlaèítka
vyberte položku
„Seznam báze“ a potom stisknìte tlaèítko
„Start“ a po zvukovém signálu zaènìte
.
nahrávat. Pro ukonèení stisknìte tlaèítko
.
• Doporuèujeme Vám, abyste nahráli co
• Na displeji se zobrazí poèet zbývajících
nejkratší vzkaz (kratší než tøi vteøiny).
položek a potom „<Zadejte jméno>“.
• V pøípadì, že nechcete pøipojit záznam,
Zadat
vyberte položku „Pøeskoèit“ nebo „Žádný
Nový seznam
.
zvuk“ a potom stisknìte tlaèítko
2 0 -v o l n ý c h p o z .
9 Když je šipkou oznaèena položka
.
„Uložit“, stisknìte tlaèítko
<Zadejte jméno>
• Ozve se pípnutí a zobrazí se nápis
„Uloženo“.
• Na displeji se zobrazí „<Zadejte jméno>“.
Mùžete pokraèovat v postupu od kroku 4. Pro
návrat do pohotovostního stavu stisknìte
4 Tlaèítky pro volbu telefonního èísla, ,
nebo vyèkejte 60 vteøin.
tlaèítko
nebo C zadejte jméno, které mùže
• V pøípadì, že budete chtít do telefonního èísla
být až 16 znakù dlouhé.
. Pauzu
vložit pauzu, stisknìte tlaèítko
• Další informace o zpùsobu zadávání
mùžete uložit s telefonním èíslem a bude
znakù naleznete na stranì 33.
považována za jednu èíslici. Další podrobnosti
5 Stisknìte tlaèítko .
naleznete na stranì 46.
• Režim programování mùžete ukonèit v
• Zobrazí se „<Zadejte tel.è.>“.
libovolném okamžiku stisknutím tlaèítka
.
John Miller
• V pøípadì, že se v kroku 3 na displeji zobrazí
<Zadejte tel.è.>
zpráva „Pamì zaplnìna“, vrátí se pøístroj do
pohotovostního stavu. Abyste mohli uložit
další telefonní èísla do telefonního seznamu,
budete muset nejprve nìkteré informace z
6 Zapište telefonní èíslo, které mùže být
telefonního seznamu vymazat. Další
dlouhé až 24 èíslic.
podrobnosti naleznete na stranì 39.
38
735CXM_C(p017-p047)_E.PMD.p65
38
17/12/01, 15:57
na pøenosné èásti
Úprava položek telefonního seznamu na
základnové stanici
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu.
Stisknìte tlaèítko
dvakrát - otevøe
se telefonní seznam základnové stanice.
• Bude zobrazena první položka.
2
Tlaèítky
nebo
vyberte položku,
kterou chcete upravit.
3
Stisknìte tlaèítko
.
Editovat
Vymazat
Zvukový hovor
4
5
6
7
8
9
Když je šipkou oznaèena položka
.
„Editovat“ stisknìte tlaèítko
• V pøípadì, že nepotøebujete zmìnit
jméno, pøejdìte na krok 6.
Tlaèítky pro volbu telefonního èísla,
,
nebo C upravte jméno, které mùže
být až 16 znakù dlouhé. Další informace o
zpùsobu zadávání znakù naleznete na
stranì 33.
10
Stisknìte tlaèítko
.
• V pøípadì, že nepotøebujete zmìnit
telefonní èíslo, pøejdìte na krok 8.
Tlaèítky pro volbu telefonního èísla,
,
nebo C upravte telefonní èíslo.
• Stisknutím tlaèítka C budou èíslice
vymazány zprava. Pro vymazání celého
èísla držte stisknuté tlaèítko C .
Stisknìte tlaèítko
.
Stisknutím tlaèítka
vyberte položku
„Start“ a po zvukovém signálu zaènìte
nahrávat. Pro ukonèení nahrávání
.
stisknìte tlaèítko
• V pøípadì, že nechcete pøipojit záznam,
vyberte položku „Pøeskoèit“ - v pøípadì, že
byl uložen nìjaký zvuk, zùstane uložen.
• V pøípadì, že nechcete pøipojit záznam,
vyberte položku „Žádný zvuk“ - v pøípadì,
že byl uložen nìjaký zvuk, bude vymazán.
Kapitola 2 Bezdrátový telefon
1
Když je šipkou oznaèena položka
.
“Uložit“, stisknìte tlaèítko
• Ozve se pípnutí a zobrazí se nápis
„Uloženo“.
• Pro návrat do pohotovostního stavu
stisknìte tlaèítko
nebo vyèkejte 60
vteøin.
Vymazání položky z telefonního seznamu základnové stanice
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu.
1
Stisknìte tlaèítko
dvakrát - otevøe
se telefonní seznam základnové stanice.
• Bude zobrazena první položka.
2
Tlaèítky
nebo
vyberte položku,
kterou chcete vymazat.
3
4
Stisknìte tlaèítko
.
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
.
„Vymazat“ a potom stisknìte tlaèítko
• Zobrazí se nápis „Vymazat ?“.
5
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
.
„Ano“ a potom stisknìte tlaèítko
• Ozve se pípnutí a zobrazí se nápis
„VYMAZÁNO“.
• Po nìkolika vteøinách se zobrazí
následující položka.
• Pro návrat do pohotovostního stavu
stisknìte tlaèítko
nebo vyèkejte 60
vteøin.
39
Telefonní seznam
na pøenosné èásti
Pøehrávání nahrané zvukové identifikace
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu.
1
Stisknìte tlaèítko
dvakrát - otevøe
se telefonní seznam základnové stanice.
3
Stisknìte tlaèítko
Editovat
Vymazat
Zvukový hovor
• Bude zobrazena první položka.
2
Tlaèítky
nebo
vyberte položku,
kterou chcete pøehrát.
.
4
Tlaèítky
nebo
vyberte položku
„Zvukový hovor“ a potom stisknìte tlaèítko
.
• Bude pøehráno nahrané vyzvánìní.
Vyhledání položky v telefonním seznamu
základnové stanice
Tuto funkci nemùžete využívat v pøípadì, že je základnová stanice používána.
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu.
1
Stisknìte tlaèítko
dvakrát - otevøe se telefonní seznam základnové stanice.
• Bude zobrazena první položka.
2
Tlaèítky
nebo
vyhledejte požadovanou položku.
• Pro ukonèení práce s telefonním seznamem stisknìte tlaèítko C nebo
.
Uskuteènìní hovoru pomocí telefonního seznamu
základnové stanice
Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu.
1
Pro vyhledání požadovaného jména se držte krokù uvedených v èásti “Vyhledání položky v
telefonním seznamu základnové stanice”.
2
Stisknìte tlaèítko
nebo
.
• Vybrané telefonní èíslo bude automaticky navoleno.
3
40
Pro zavìšení stisknìte tlaèítko
nebo dejte pøenosnou èást na základnovou stanici.

Podobné dokumenty

138套别墅 [email protected]

138套别墅 ?@ABC Î?X! ,MÎÏ4^G†i_`Wõöja ™ "b c ¡ † 4 X d i 1  S d #1  3 e #I fghC#$"Êi?#jk#l#ÜmÖ! ‰"|Æ Ç b P ë ¸ \ ¡ ¨ "! j Î Ï -" n + 3"­o§ÎÏ%:X¾p&Mq! rž ' × .0 5"STU%V©W3s~„ Zž[\! jtuæl†:X%#?<à~Ji v w "4 ¬ 1 ...

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci 7. Nedotýkejte se monitoru pøístroje ostrými pøedmìty, mohlo by dojít k jrho poškození 8. Pro snadnìjší pochopení jsou v návodu použity grafické symboly a obrázky. Nìkteré z nich se mohou lišit od ...

Více

součástky integrované fotoniky - Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

součástky integrované fotoniky - Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR METODY „ŠÍŘENÍ OPTICKÉHO SVAZKU“ (BPM) Metody pro výpočet rozložení pole optického záření ve složitějších podélně nehomogenních vlnovodných strukturách

Více

DreamPhone info

DreamPhone info Samozøejmì, ovšem takové èíslo je možné pøevést pouze v rámci jednoho telefonního obvodu. Je tøeba nejprve ukonèit smluvní vztah s Vaším souèasným operátorem a pak nás kontaktovat, my Vám již rádi ...

Více

mistri poradu konali, padesát moudrých vybrali a prikázali jim jet k

mistri poradu konali, padesát moudrých vybrali a prikázali jim jet k navždy padla jeho kletba, když zavržen byl kletbou touto, tu nemohl ono pouto zrušit nikdo nežli práve ten, který o to laskave usiloval božskou silou. Marn, pannu cistou, milou, sobe vyvolil za mat...

Více

Začínáme - Microsoft

Začínáme - Microsoft ovladaèe. Bìhem hovoru hovoøte do mikrofonu dálkového ovladaèe. Pro pøijímání a ukonèování telefonních hovorù stisknìte tlaèítko

Více

Logistická etiketa

Logistická etiketa Národní jazykové ekvivalenty jsou za lomítkem možné. Výška tìchto informací není definována. - Formát èasových údajù v této èásti není stanoven. Spodní èást obsahuje symbol/y GS1-128 se všemi zakód...

Více

Hygienické systémy www.petruzalek.cz

Hygienické systémy www.petruzalek.cz použitelným. Systém s rolí nabízí vysokou kapacitu, která vyžaduje ménì èasté doplòování. Nejvìtší výhody výrobku nextTurn: Optimalizovaný rozmìr a hygiena: • výdejní automat je díky rozmìrùm vhodn...

Více

Řešení záznamu pro CC Genesys

Řešení záznamu pro CC Genesys Nejde však pouze o poskytnutí potøebných nástrojù v systému, ale pøedevším o parametry související s vedeným hovorem, které je záznamový systém schopen získat a ke každému záznamu doplnit. K získán...

Více