Ceník

Transkript

Ceník
Tarif a nabídka programových balíků
Ceníkové ceny
1. Měsíční poplatky předplatitelských balíků (včetně DPH1))
Měsíční poplatek - základní balík
260,- Kč
Měsíční poplatek - Digi Mini pack
50,- Kč
Doplňková služba poskytovaná k základnímu balíku:
Měsíční poplatek – FilmBox Pack (FilmBox Extra a FilmBox Family)
60,- Kč
Měsíční poplatek - Filmbox Live*
98,- Kč
2. Ceny zařízení včetně DPH1)
Cena vnitřní jednotky (settopbox)
HUMAX
1.500,- Kč
HYUNDAI
1.500,- Kč
HYUNDAI DUAL
2.450,- Kč
3. Cena celého zařízení (standardní zařízení – parabolická anténa, hlavicová jednotka, vnitřní jednotka) včetně
DPH1)
Cena celého zařízení
HUMAX
2.200,- Kč
HYUNDAI
2.200,- Kč
HYUNDAI DUAL
3.200,- Kč
Zúčtovací období začíná 1. kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla služba řádně
aktivována nebo zařízení dodáno, přičemž uživatel nemusí hradit alikvotní část poplatku za poskytovanou
službu za příslušnou část období (v průběhu kalendářního měsíce), pokud mu služba nebyla aktivována
1. kalendářní den v měsíci.
* Služba FilmBox Live je poskytována a provozována společností Filmbox International Ltd. Poskytovatel je v postavení
zprostředkovatele.
Akce
Při využití akce uživatel nehradí cenu za zařízení* a dostává slevu ze vstupního poplatku (instalace, nebo
manipulační poplatek pro případ, že zákazník vykoná samoinstalaci) ve výši odpovídající ceně vstupního
poplatku, přičemž zařízení* využívá jako vypůjčitel. Pokud uživatel nesplní požadavek na setrvání ve
smluvním vztahu s poskytovatelem po dobu 12 měsíců, kdy řádně a včas plní veškeré své smluvní povinnosti,
je povinen po ukončení smluvního vztahu vrátit poskytovateli slevu ze vstupního poplatku. V případě, že
smlouva byla uzavřena po 2. dni kalendářního měsíce, uživatel neplatí alikvotní část měsíčního poplatku a
fakturační období začíná až prvním dnem následujícího měsíce. Výhody v rámci této akce lze poskytnout pouze
jednorázově, tzn. na jednoho uživatele nebo na jedno instalační místo. Stejnému uživateli nebo ve stejném
instalačním místě nelze tedy výhody v rámci této akce poskytnout vícekrát.
Akce – FilmBox Pack
Uživateli, který si objedná doplňkovou službu FilmBox Pack (dále jen „změna služeb“), bude poskytnuta sleva
ve výši odpovídající ceně doplňkové služby FilmBox Pack po dobu prvních tří kalendářních měsíců. Slevu
v rámci této akce lze využít pouze jedenkrát ke každé jednotlivé smlouvě.
Doplňkovou službu FilmBox Pack je možné objednat telefonicky, e-mailem, prostřednictvím webového
formuláře, osobně v sídle společnosti DCZ nebo písemnou žádostí. Služba FilmBox Pack je doplňkovou
službou k základnímu balíku a nelze ji objednat samostatně. Dodatek na změnu služeb ke stávající smlouvě se
považuje za uzavřený v okamžiku, kdy bude odsouhlasen oběma smluvními stranami ústně nebo písemně.
Doplňkovou službu FilmBox Pack lze zrušit z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu formou písemné
žádosti doručené společnosti DCZ. Zrušení doplňkové služby FilmBox Pack bude společností DCZ provedeno
uplynutím kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v němž byla doručena žádost na
zrušení doplňkové služby FilmBox Pack. Běh lhůty pro zrušení doplňkové služby FilmBox Pack nemá vliv na
povinnost uživatele hradit odměnu za poskytování doplňkové služby FilmBox Pack.
Uživatel, který si objedná doplňkovou službu FilmBox Pack, má nárok čerpat službu Filmbox Live
provozovanou společností Filmbox International Ltd. zdarma, a to při splnění následujících platebních
podmínek. Uživatel nebude v prodlení s hrazením měsíčních poplatků za základní balík a doplňkovou službu
FilmBox Pack. V případě, že se Uživatel dostane do prodlení s hrazením poplatků dle předcházející věty, je
společnost Filmbox International Ltd. oprávněna službu Filmbox Live dočasně omezit nebo přerušit.
V případě technických nebo provozních důvodů je společnost DCZ oprávněna neposkytovat (omezit, přerušit,
zastavit, atd.) doplňkovou službu FilmBox Pack. Společnost DCZ informuje Uživatele o neposkytování
doplňkové služby FilmBox Pack, je-li to možné, s předstihem jakýmkoliv vhodným způsobem.
Neposkytováním doplňkové služby FilmBox Pack společnost DCZ nebude v prodlení ani nijak neporuší svoje
povinnosti vůči Uživateli.
Akce - Digi Mini pack
Akce Digi Mini pack je mini balíček za zvýhodněnou cenu. Akce Digi Mini pack je limitovaná nabídka, jež
platí do odvolání Poskytovatelem nejpozději však do 31. prosince 2014.
Uživatel nese veškeré náklady související s přepravou Smluvních dokumentů a případně Technického zařízení
(dále jen "zásilka") mezi Uživatelem a společností DCZ. Přepravou se rozumí přepravní služba zajišťující
dopravu zásilky mezi společností DCZ a Uživatelem a následné dopravení podepsaných Smluvních dokumentů
zpět společnosti DCZ či Uživateli. Přeprava je zajištěna kurýrní službou (PPL) ev. provozovatelem poštovních
služeb (dále jen "kurýrní společnost") na dobírku. Společnost DCZ si vyhrazuje právo měnit formu přepravy
zásilky. Cena dopravy dobírkou bude Uživateli účtována dle aktuálního ceníku kurýrní společností a platba
probíhá při převzetí zásilky Uživatelem kurýrní společnosti. Uživatel je povinen vyvinout maximální
součinnost, aby kurýrní služba mohla zásilku doručit.
Jednorazové poplatky (včetně DPH1))
Vstupní poplatek (1. instalace standardního zařízení*)
1400,- Kč
Vstupní poplatek (manipulační poplatek v případě samoinstalace)
700,- Kč
Připojovací poplatek – single STB***
800,- Kč
Připojovací poplatek – dual STB***
1000,- Kč
Připojovací poplatek – partner box***
350,- Kč
Aktivační poplatek – single STB
0,- Kč
Aktivační poplatek – dual STB
650,- Kč
Aktivační poplatek – partner box
650,- Kč
**
Nová aktivace karty
100,- Kč
Změna jména uvedeného ve smlouvě
50,- Kč
Změna adresy uvedené ve smlouvě
50,- Kč
Ztráta, poškození, odcizení karty (hodnota Karty)
2.800,- Kč
Parabola
410,- Kč
Ovladač
268,- Kč
IR Senzor
268,- Kč
LNB Single
300,- Kč
LNB Twin
500,- Kč
Poplatek za upomínku
45,- Kč
Poplatek za tištěné vyúčtování u Digi Mini pack
45,- Kč
(Elektronickou formou zdarma)
Výjezd technika k neoprávněné reklamaci poskytované služby a ostatní výjezdy techniků hrazené zákazníkem
(hradí se přímo technikovi)
500,- Kč
Přemístění – změna místa instalace (cena 1 odinstalace a 1 instalace; odinstalování z důvodu porušení smlouvy,
odinstalování z důvodu nesplnění období, na které je smlouva vázána)
2 x 1.400,- Kč
* single STB: parabola, settopbox, držák na stěnu
dual hyundai STB: parabola, settopbox, držák na stěnu, 2ks IEC konektorů, 2ks RJ 11 konektorů, 10m UTP
kabelu
master a slave : parabola, settopbox, držák na stěnu, 10 m UTP kabelu
Příslušné LNB a kabeláž budou ev. poskytnuty dle stavu skladových zásob.
standardní instalace zahrnuje: montáž v interiéru a exteriéru, uchycení držáku na dobře dostupném místě
(balkón, stěna…), položení kabelů do délky 10 metrů, propojení satelitního přijímače s parabolou a televizí
** neplatí se v případě blokování karty (dočasné přerušení služby) a následné znovuaktivace služby.
*** hradí se přímo autorizovanému dealerovi po provedení instalace oproti vystavené faktuře.
Další měsíční poplatky (včetně DPH1))
Poplatek za blokování (v případě blokování minimálně 1 měsíc a maximálně 3 měsíce) na požádání
předplatitele 120,- Kč měsíčně za programový balík.
Pozn.: V případě smluv vázaných na stanovené období (využití akce) se služba nedá blokovat.
1)
Ceny jsou uvedeny včetně základní sazby DPH dle platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty.
Ceník platný od 1.8.2014
Nabídka základního programového balíku – cena vč. DPH 260 Kč
PROGRAMY
Al Jazeera English
Animal Planet
AXN
Boomerang
Cartoon Network CE / TCM CE
CBS Drama
CBS Reality
CCTV 9 Document
CCTV News
ČT 1
ČT 2
ČT 24
ČT Sport
Digisport
Discovery Channel
Discovery Science
Discovery TLC
Discovery World
Disney Channel
Duck TV
Eurosport
Eurosport 2
Fanda
Fashion TV
Film+
FilmBox
FilmBox Plus
Fishing and Hunting
H!T Music
Minimax / C8
Mooz Dance
MTV
Music Box
Music Channel 1
MusicMix / Super One*
National Geographic
National Geographic Wild
Nova
Nova Cinema
Nova Sport
Prima
Prima Cool
PRO TV International
Sky News
Slovak Sport TV2
Spektrum
Sport 1
Super One*
Travel Channel
TV Barrandov
TV Paprika
U TV
Universal Channel
VH 1
Viasat Explore
Viasat History
Viasat Nature
Nabídka Digi Mini pack – cena vč. DPH 50 Kč
PROGRAMY
Al Jazeera English
CCTV 9 Document
CCTV News
ČT 1
ČT 2
ČT 24
ČT Sport
Fanda
Fashion TV
Mezzo
Minimax / C8
Mooz Dance
Music Channel 1
Nova
Nova Cinema
Prima
Prima Cool
PRO TV International
RTL+
Sky News
Super One*
TV Barrandov
U TV
Viasat Nature
Nabídka doplňkové služby FilmBox Pack k základnímu balíku – cena vč. DPH 60 Kč
PROGRAMY
FilmBox Extra
FilmBox Family
*od 23:00 do 5:00
Změna programové nabídky vyhrazena. Aktuální nabídku je možné najít na www.cz.digi.tv

Podobné dokumenty

Tarif a nabídka programových balíků 1. Měsíční poplatky

Tarif a nabídka programových balíků 1. Měsíční poplatky ve výši odpovídající ceně doplňkové služby FilmBox Pack až po dobu prvních tří kalendářních měsíců (včetně kalendářního měsíce, ve kterém došlo k aktivaci doplňkové služby FilmBox Pack). Slevu v rá...

Více

Ceník

Ceník ve výši odpovídající ceně doplňkové služby FilmBox Pack až po dobu prvních tří kalendářních měsíců (včetně kalendářního měsíce, ve kterém došlo k aktivaci doplňkové služby FilmBox Pack). Slevu v rá...

Více

Ceník

Ceník výši odpovídající ceně doplňkové služby FilmBox Pack až po dobu prvních tří kalendářních měsíců (včetně kalendářního měsíce, ve kterém došlo k aktivaci doplňkové služby FilmBox Pack). Slevu v rámci...

Více