SV Á Ř E Č KY

Komentáře

Transkript

SV Á Ř E Č KY
Záruční list
/
Garantieschein
/
Karta garancyjna
Návod na obsluhu
Výrobek / Výrobok / Product
Fabrikat / Wyrob
/
Instrukcja obsługi
Elektrodová svářečka Weldy 140
S LO V E N S K Y
SVÁŘEČKY
Razítko / Pečiatka / Stamp / Stempel / Pieczątka
Číslo výrobku / Číslo výrobku / Product No.
Produktnummer / Numer wyrobu
Číslo zakázky / Číslo objednávky Product
No./ Bestellnummer / Numer zamówienia
Datum / Dátum / Date / Datum / Data
Razítko / Pečiatka / Stamp / Stempel / Pieczątka
Výrobní číslo / Výrobné číslo / Serial No.
Produktionsnummer / Numer fabryczny
Číslo zakázky / Číslo objednávky Product
No./ Bestellnummer / Numer zamówienia
Razítko / Pečiatka a podpis / Shop Stamp and Signature /
Stempel und Unterschrift / Pieczątka i podpis
Razítko / Pečiatka / Stamp / Stempel / Pieczątka
Bedienungsanleitung
Zváračka Weldy 140
Schweißgerät Weldy 140
Spawarka Weldy 140
Typ / Serie
Číslo zakázky / Číslo objednávky Product
No./ Bestellnummer / Numer zamówienia
/
ČESKY
Warranty card
GERMAN
/
obj. číslo / product No.: 8140
Výhradní dovozce pro EU / General importer for EU: UNICORE nářadí s.r.o.
Office: Počernická 120, 360 05 Karlovy Vary - CZ
tel.: +420 353 561 530 - 2; fax: +420 353 561 533; e-mail: [email protected]; http://www.unicore.cz
POLSKI
Záručný list
NÁVOD K OBSLUZE
-2 -
Producent udziela klientowi gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu. W tym okresie autoryzowany serwis marki Primex bezpłatnie usunie wszelkie wady wyrobu spowodowane wadą produkcji lub
wadliwym materiałem.
Producent gwarantuje zachowanie odpowiednich właściwości funkcjonalnych narzędzia i jego bezpieczną pracę wyłącznie pod warunkiem wykonywania wszystkich prac serwisowych w autoryzowanym
serwisie.
Gwarancja zanika w następujących przypadkach:
· nie przedłożono oryginału karty gwarancyjnej
· w przypadku naturalnego zużycia części roboczych w wyniku eksploatacji maszyny
· wyrób był używany niezgodnie z instrukcją obsługi
· usterki spowodowanej przez czynniki zewnętrzne, na przykład zanieczyszczenie, działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych
· mechaniczne uszkodzenie wyrobu z winy użytkownika
· normalnego utrzymania wyrobu (na przykład smarowanie, czyszczenie maszyny...)
Punkty serwisowe Primex na Czechy i Morawy:
PRIMEX SERVIS CENTRUM
UNICORE nářadí s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary – Stará Role
Kierownik serwisu:
p. Martin Čáslava
tel.: +420 353 440 215 – 216
Informacje dla klientów:
p. Roman Kafka, p. Martin Čáslava, p. Jan Wollenheit
tel.: +420 353 440 215 – 216
fax: +420 353 440 210
e-mail: [email protected]
Reklamacje należy zgłaszać u sprzedawcy, ewentualnie przekazać wyrób bezpośrednio do serwisu
(wyłącznie w oryginalnym opakowaniu). Po otrzymaniu kompletnego wyrobu w nie rozebranym stanie
serwis rozpatrzy zasadność reklamacji.
Ewentualne naprawy gwarancyjne serwis potwierdzi w karcie gwarancyjnej. Termin gwarancji zostanie
przedłużony o czas od przyjęcia reklamacji przez serwis (sprzedawcę) do przekazania naprawionego
wyrobu klientowi.
Importer zastrzega sobie termin 30 dni na rozpatrzenie reklamacji pod kątem prawa na bezpłatną naprawę (wymianę) w ramach gwarancji.
Sprzedawca ma obowiązek przed sprzedaniem zapoznać kupującego z obsługą wyrobu, przedstawić
wyrób ... i wypełnić kartę gwarancyjną.
POLSKI
- 22 -
1. Popis přístroje
1. Držák elektrod
2. Ukostřovací svorka
3. Nastavovací kolečko pro svařovací proud
4. Za-/vypínač
5. Kontrolka přehřátí
6. Stupnice svařovacího proudu
7. Nosná rukojeť
ČESKY
Karta gwarancyjna jest nieodłączną częścią dostawy sprzedawanego wyrobu. Strata oryginału karty
gwarancyjnej powoduje nie uznanie reklamacji.
2. Rozsah dodávky
Svářečka
Vybavení svařovacího pracoviště
3. Důležité pokyny
Prosím přečtěte si pečlivě návod k použití a dbejte jeho pokynů.
Na základě tohoto návodu k použití se před používáním obeznamte s přístrojem, jeho správným použitím a také s
bezpečnostními pokyny.
Bezpečnostní pokyny
POZOR
Používejte přístroj pouze na účel, který je v tomto návodu uveden: obloukové ruční svařování s tlustě obalenými
elektrodami.
Neodborné zacházení s tímto zařízením může být nebezpečné pro osoby, zvířata a věcné hodnoty.
Uživatel zařízení je zodpovědný za bezpečnost vlastní a jiných osob. Bezpodmínečně si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte jeho předpisů.
- Úpravy nebo údržbové práce smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Používat se smí pouze svařovací vedení obsažené v rozsahu dodávky ( 10 mm2 pryžové svařovací vedení).
- Postarejte se o přiměřenou péči o přístroj.
- Během fungování by měl přístroj mít dostatek místa a neměl by stát přímo u zdi, aby mohl dovnitř štěrbinami pronikat dostatek vzduchu. Ubezpečte se, zda byl přístroj správně připojen na síť (viz 4.). Vyhýbejte se jakémukoliv tahu na
síťový kabel. Přístroj vytáhněte ze zásuvky, než ho budete chtít postavit na jiné místo.
- Dbejte na stav svařovacího kabelu, elektrodových kleští a ukostřovacích svorek, opotřebení na izolaci a na proud
vodících částech mohou vyvolat nebezpečné situace a snížit kvalitu svařovacích prací.
- Obloukové svařování produkuje jiskry, roztavené částečky kovů a kouř, dbejte proto: všechny hořlavé látky nebo
materiály z pracoviště odstranit.
- Přesvědčte se, zda je k dispozici dostatečný přívod vzduchu.
- Nesvařujte na nádobách, nádržích nebo trubkách, které obsahovaly hořlavé kapaliny nebo plyny. Vyhněte se každému přímému kontaktu s okruhem svařovacího proudu, napětí naprázdno, které se mezi elektrodovými kleštěmi a
ukostřovací svorkou vyskytuje, může být nebezpečné.
- Neukládejte nebo nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo mokrém prostředí nebo na dešti.
- Chraňte oči pomocí k tomu určených bezpečnostních skel (DIN stupeň 9-10), které připevníte na přiloženém ochranném štítu. Používejte rukavice a suché obchranné oblečení, které je prosté oleje a tuku, abyste chránili kůži před
ultrafialovým zářením světelného oblouku.
Dbejte!
- Světelné záření oblouku může poškodit oči a vyvolat popáleniny na kůži.
- Při obloukovém svařování se tvoří jiskry a kapky roztaveného kovu, svařovaný kus začne žhnout a zůstane relativně
dlouho velmi horký.
- Při obloukovém svařování se uvolňují páry, které mohou být škodlivé. Každý elektrický šok může být smrtelný.
- Nepřibližujte se k oblouku přímo v okruhu 15m.
- Chraňte se (také okolo stojící osoby) proti eventuálně nebezpečným efektům oblouku.
- Varování: v závislosti na podmínkách připojení k síti v bodě připojení svářečky může v síti dojít k poruchám pro
ostatní spotřebitele.
-3-
6. Spawanie
Zdroje nebezpečí při obloukovém svařování
1. Práce na straně síťového napětí, např na kabelech, zástrčkách, zásuvkách atd. necht provést odborníkem. Toto platí
především pro vytvoření prodlužovacích kabelů.
2. Při nehodách okamžitě odpojit zdroj svařovacího proudu od sítě.
3. Pokud se vyskytnou elektická dotyková napětí, přístroj ihned vypnout a nechat překontrolovat odborníkem.
4. Na straně svařovacího proudu vždy dbát na dobré elektrické kontakty.
5. Při svařování nosit vždy na obou rukou izolující rukavice. Tyto chrání před úderem elektrickým proudem (napětí
naprázdno svařovacího proudového okruhu) a před žhnoucím kovem a stříkající struskou.
6. Nosit pevnou izolující obuv, která má chránit i za mokra. Polobotky nejsou vhodné, protože odpadávacící, žhnoucí
kapky kovu mohou způsobit popáleniny.
7. Nosit vhodné oblečení, nenosit nic ze syntetických materiálů.
8. Do oblouku se nedívat nechráněnýma očima, používejte pouze ochranný svařovací štít s předpisovým ochranným
sklem podle DIN. Světelný oblouk vyzařuje kromě světelného a tepelného záření, které způsobí při nedostatečné
ochraně velice bolestivý, teprve po několika hodinách se projevující, zánět spojivek. Kromě toho má UV záření na
nechráněných místech za následky škodlivé sluneční spálení.
9. Také v blízkosti oblouku se vyskytující osoby nebo pomocníci musí být o nebezpečích informováni a být vybaveni
nutnými ochrannými prostředky, v případě nutnosti zabudovat ochranné zdi.
10. Při svařování, především v malých prostorách, je třeba se postarat o dostatečný přísun čerstvého vzduchu, protože
vzniká kouř a škodlivé plyny.
11. Na nádobách, ve kterých jsou skladovány plyny, pohonné hmoty, minerální oleje nebo pod. nesmí být prováděny
žádné svařovací práce, ani když už jsou dlouhou dobu vyprázdněny, protože díky zbytkům hrozí nebezpečí výbuchu.
12. V prostorách ohrožených ohněm a výbuchem platí zvláštní předpisy.
13. Svařované spoje, které jsou vystaveny velkému namáhání a musí bezpodmínečně splňovat bezpečnostní požadavky, smí být prováděny pouze zvlášť vyškolenými a přezkoušenými svářeči. Příklady jsou: autoklávy, kolejnice,
závěsná zařízení k přívěsu atd.
14. Pokyny:
Je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby nemohl být ochranný vodič v eletrických zařízeních nebo přístrojích
při nedbalosti svařovacím proudem zničen, např. ukostřovací svorka je přiložena na kryt svařovacího přístroje, který je
spojen s ochranným vodičem elektrického zařízení. Svařovací práce jsou prováděny na stroji s přípojkou pro ochranný
kontakt. Je tedy možné na stroji svařovat bez toho, že by na něm byla připevněna ukostřovací svorka. V tomto případě
teče svařovací proud od ukostřovací svorky přes ochranný vodič ke stroji. Vysoký svařovací proud může mít za následek přetavení ochranného vodiče.
15. Jištění přívodních vedení k síťovým zásuvkám musí odpovídat předpisům (VDE 0100). Podle těchto předpisů tedy
smí být používány pouze průřezu vedení odpovídající pojistky popř. automaty (pro zásuvky s ochranným kolíkem
max. 16ampérové pojistky nebo 16ampérový jistič). Nadměrné jištění může mít za následky požár vedení resp. požár
budovy.
Elektroda (mm)
Prąd spawania (A)
2
40-80 A
2,5
60-95 A
Uwaga!
Nie wolno popukiwać elektrodą o spawany przedmiot, gdyżmoze to spowodować uszkodzenie i utrudnić zajarzanie
łuku.Po zajarzeniu łuku nalezy próbować utrzymać taka odległość. Pochylenie elektrody powinno wynosić 20/30
stopni w kierunku wykonywania spoiny.
Uwaga!
Do usuwania zużytych elektrod i przemieszczania świeżo zespawanych przedmiotów należy zawasze używać kleszczy. Przestrzegać, aby po wykonaniu spawania uchwyt do elektrod (1) odłożyć na podkladce izolacyjnej.Warstwę zuzla
nelezy usunąć ze spoiny dopiero po wystudzeniu.Jezeli kontynuuje się spawanie na niedokonczonej spoinie, to w
miejscu przylozenia elektrody nalezy najpierw usunąć warstwężużla.
7. Ochrona przed przegrzaniem
Spawarka vyposazona jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem, które chroni transformator spawalniczy przed
przegrzaniem. Keidy zadziala zabezpieczenie przed przegrzaniem, zapala się równocześnie lampka kontrolna (5) na
urządzeniu. Spawarke nalezy pozostawić przez pewien czas do ostudzenia.
8. Konserwacja
Regularnie usuwać z maszyny pyl i zanieczyszczenia. Czyszczenie najlepiej wykonać delikatną szczolka lub szmatką.
9. Zamawianie części zamiennych
Zamawiajac części zamienne, nalezy podać następujące informacje:
· Typ urzadzenia
· Nr wyrobu
Tento přístroj není vhodný ke komerčnímu používání.
Úzké a vlhké prostory
Při práci v úzkých, vlhkých nebo horkých prostorách je třeba používat izolující podložky a mezipodložky a shrnovací
rukavice z kůže nebo jiných, špatně vodicích materiálů, na izolaci těla oproti podlaze, zdem, vodivých částí zařízení
a pod.
Při použití malých svařovacích tranformátorů na svařování za zvýšeného elektrického ohrožení, jako např. v úzkých
prostorách z elektricky vodivých obložení (kotle, trubky atd.), v mokrých prostorách (promočení pracovního oděvu), v
horkých prostorách (propocení pracovního oděvu), nesmí být výstupní napětí svářečky při chodu naprázdno vyšší než
42 voltů (efektivní hodnota). Přístroj nesmí být tedy z důvodů vyššího výstupního napětí v tomto případě používán.
Ochranný oděv
1. Během práce musí být svářeč na celém těle chráněn oděvem a ochranou obličeje proti záření a proti popáleninám.
2. Na obou rukách je třeba nosit shrnovací rukavice z vhodného materiálu (kůže). Tyto se musí nacházet v bezvadném
stavu.
3. Na ochranu oděvu proti jiskrám a popálení je třeba nosit vhodné zástěry. Pokud to druh práce vyžaduje, např. svařování nad hlavou, je třeba nosit ochranný oblek a pokud je to nutné, také ochranu hlavy.
-4-
- 21 -
POLSKI
ČESKY
Při obloukovém svařování je možná řada zdrojů nebezpečí. Proto je pro svářeče obzvlášť důležité dbát následujících
pravidel, aby neohrožoval sebe a ostatní a aby zabránil škodám pro osoby a na přístroji.
Po podłączeniu wszystkich elektrycznych przesodów obwodu zasilania sieciowego i prądu wpawania, naleźy postępować
następująco: Wprowadzić nieotulaną koncowkę elektrody do uchwytu /1/ i połączyc zacisk masy /2/ z przedmiotem
spawanym. Uważać, aby występował dobry styk elektryczny. Załaczyć urzadzenie wylacznikiem (4) i ustawić prad
spawania pokrętłem regulacyjnym (3), w zależnosci od stosowanej elektrody. Zaslonic twarz tarczą ochronna i pocierać
przedmiot wpawany końcówką elektrody, wykonując ruch przypominający zapalenie zapałki. Jest to najlepsza metóda
zajarzania łuku. Sprawdzić na próbce materialu, czy zostala dobrana odpowiednia elektroda i natezęnie prądu.
1. Na pracovišti poukázat na ohrožení očí vývěskou: Pozor nedívat se do plamene! Pracoviště je třeba pokud možno
ohradit, aby byly ochráněny osoby nacházející se v blízkosti svařovacích prací.
2. V bezprostřední blízkosti pracovišť, vázaných na místo, by neměly být zdi světlé a lesklé. Okna je třeba minimálně do
výšky hlavy zabezpečit proti propuštění a reflektování záření, např. vhodným nátěrem.
4. SYMBOLY A TECHNICKÁ DATA
4. SYMBOLE I DANE TECHNICZNE
EN 50 060
Ochrana proti záření a popáleninám
Norma Europejska dot. urządzeń do spawania łukowego ręcznego z organiczonym czasem załączenia.
EN 50 060
Transformátor jednofazowy
Evropská norma pro svářečky na ruční obloukové svařování s omezenou dobou zapnutí.
Jednofázový transformátor
50 Hz
Czestotliwość sieci
50 Hz
Kmitočet sítě
U1
Zasilanie elektryczne
U1
Síťové napětí
I1 max
Maksymalny pobór prądu
I1 max
Maximální příkonový proud
Bezpeicznik o prądzie znamionowym w amperach
Jištění s jmenovitou hodnotou v ampérech
U0
Napięcie znamionowe biegu luzem
U0
Jmenovité napětí naprázdno
I2
Prąd spawania
I2
Svařovací proud
mm
Średnica elektrod
mm
nc/nc1
Ilość elektrod, które mogą zostać stopionea)w stanie gorącym pomiedzy właczeniem i wyłaczeniem czujnika temperatury (nh) orazb) w czasie jednej godziny w stanie gorącym od
początku ponownego załączenia (nh1)
nh/nh1
Ilość elektrod, które mogą zostać stopione a)od stanu nierozgrzanego do zadziałania czujnika
temperatury /nc/ i b) w czasie pierwszej godziny od stanu nierozgrzanego /nc1/
nc/nc1
Počet svařovacích elektrod, který může být utaven a) ze studeného stavu až po zareagování
teplotního čidla (no) a b) během první hodiny od studeného stavu (nc.)
nh/nh1
Počet svařovacích elektrod, který může být utaven a) v horkém stavu mezi zap-/vypnutím
teplotního čidla (nh) a b) během jedné hodiny v horkém stavu od opětného zapnutí (nh)
Symbol pro klesající charakteristickou křivku
Symbol dla opadającej charakterystyki
Symbol pro ruční obloukové svařování s obalenými tyčovými elektrodami
Symbol spawania łukowego ręcznego elektrodami otulonymi pręcikowymi
1 fázová síťová přípojka
Przyłącze sieciowe jednofazowe
IP 21
Klasa ochronności
H
Skuteczność izolaci
Průměr elektrod
Urzadzenie posada ochronę przeciwzakłóceniową zgodnie z dyrektywą89/336/EWG
IP 21
Druh ochrany
H
Třída izolace
Přístroj je odrušen podle EU směrnice 89/336/EWG
230 V ~ 50 Hz
Síťová přípojka
230 V ~ 50 Hz
40 - 100
Regulační rozsah (A)
40 - 100
Elektrody ( mm)
1,6 - 2,5
Elektrody ( mm)
1,6 - 2,5
Napięcie biegu luzem (V)
45
Napětí naprázdno (V)
45
16
Jištění (A)
16
Zasilanie sieciowe
Prąd spawania (A)
Bezpiecznik (A)
5. Przygotowanie do spawania
5. Příprava svařování
POLSKI
Zacisk masy (2) naleźy zamocować bezpośrednio na spawanym przedmiocie lub na podstawce, na której zostanie ułoźony przedmict spawany.Uwaga, zapewnić, aby był bezpośredni kontakt z przedmiotem spawanym. Dlatego
naleźy unikać powierzchni lakierowanych i/lub materialów izolacyjnych. Przewód uchwytu elektrody posiada na
końcu specjalny zacisk, który słuzy do zamocowania elektrody. Podczas spawania naleźy zawsze stosować tarczę
ochronną. Chroni ona oczy przed promieniowaniem świetlnym łuku spawalniczego, a pomino tego umoźliwia
dokładnąobserwację spawanego materiału.
- 20 -
Ukostřovací svorka (2) je připevněna přímo na svařovaném kuse nebo na podložce, na které svařovaný kus stojí. Pozor, postarejte se o to, aby existoval přímý kontakt se svařovaným kusem. Vyhýbejte se proto lakovaným povrchům
nebo izolačním látkám. Kabel držáku elektrod disponuje na konci speciální svěrkou, která slouží k sevření elektrody.
Ochranný štít je třeba během svařování stále používat. Chrání oči pře zářením vycházejícím ze světelného oblouku a
přesto dovoluje pohled přesně na svařovaný kus.
-5-
ČESKY
Ochrona przed promieniowaniem i oparzeniami
1. Na stanovisku pracy za pomocą tabliczki ostrzegawczej: Uvaga! Nie patrzeć w płomiań! Poinformować o zagroźeniu
oczu. Stanoviska pracy naleźy w miare moźliwości osłonić w taki spodob, aby ochronić osoby przevywajace w pobliźu. Osoby nieupowaźnione nie povinny się zblizać do stanoviska spawalniczego.
2. W bezpośrednim sąsiedztwie stałych stanowisk spawalniczych nie wolno malować ścian jasnymi ani błyszczącymi
farbami. Okna naleźy zabezpieczyć co najmniej do wysokości głowy przed przepuszczaniem lub odbijaniem promieni, np. odpowiednio zamalowač.
6. Svařování
Elektroda (mm)
Svařovací proud (A)
2
40-80 A
2,5
60-95 A
Pozor!
Nedotýkejte se elektrodou obrobku, mohlo by dojít ke škodě a ke ztížení zapálení elektrického oblouku. Jakmile se
oblouk zapálil, snažte se udržovat k obrobku vzdálenost, která odpovídá průměru použité elektrody - pokud možno
konstantní. Vzdálenost by měla během svařování zůstávat pokud možno konstatntní. Sklon elektrody v pracovním
směru by měl činit 20/30 stupňů.
Pozor!
Na odstranění vypotřebovaných elektrod nebo k posouvání svařovaných kusů použijte vždy kleště. Dbejte prosím na
to, že držáky elektrod (1) musí být po svařování vždy odloženy izolovaně. Struska smí být ze sváru odstaněna teprve
po ochlazení. Pokud je pokračováno ve svařování na přerušeném sváru, je třeba nejdříve na tomto místě odstranit
strusku.
7. Ochrana proti přehřátí
Svářečka je vybavena ochranou proti přehřátí, která chrání svařovací transformátor před přehřátím. Pokud ochrana
proti přehřátí zareaguje, svítí kontrolka (5) na přístroji. Nechejte svářečku nějaký čas ochladit.
8. Údržba
Prach a nečistoty je třeba ze stroje pravidelně odstraňovat. Čištění provádět nejlépe hadrem nebo jemným kartáčkem.
9. Objednání náhradních dílů
Při objednání náhradních dílů je třeba uvést následující údaje:
- Typ přístroje
- Číslo artiklu přístroje
Źródła zagroźeń przy spawaniu łukiem
Przy spawaniu łukiem vystępuje cały szereg źródeł zagroźeń. Dlatego jest rzeczą niezmiernie waźną, aby spawacz przestrzegał
następujących zasad, w celu nie razaźnia siebie i indych na niebezpieczeństwo oraz w celu zapobieźenia szkodom zdrowotnym
i uszkodzeniu urządzenia.
1. Práce na instalaci zasilania napięciem sieciowym, np. Na przewodach, wtyczkach. Gniazdach it. Zlecać do wykonania tylko
uprawnionemu elektrykowi. Obowiązuje to zwłaszcza w odniesieniu do wykonywania polączeń międzykablowych.
2. W razie wypadku źródło zasilania natychmiast odłaczyć od sieci.
3. W razie wystąpienia napięcia dotykowego, natychmiast wylączyć urządzenie i oddać je do sprawdzenia przez uprawnionego
elektrika.
4. Naleźy zawsze zwracać uwagęna prawidłovy stan i przyleganie styków elektrycznych w obwodzie prądu spawania.
5. Podczas spawania naleźy zawsze zakladač na obydwie ręce rękawice izolacyjne. Chronią one przed poraźeniem prądem (napięcie biegu luzem obwodu prądu spawania), przed niebezpiecznym promieniowaniem (cieplnym i ultrafioletowym) oraz przed
rozźarzonym metalem i odpryskami źuźla.
6. Stosować wysokie buty izolacyjne, które povinny izolawać równieź w wilgotnym otoczenie. Półbuty ni są odpowiednie, gdyź
skapujące, rozźarzone krople metalu mogą spowodować oparzenia.
7. Zakladač odpowiednią odzieź roboczą, odzieź syntetyczna jest nieodpowiednia.
8. Nie wolno patrzeć niosolnoniętymi oázami na łuk spawalniczy, naleźy stosować tarczę ochronną z normą DIN. Łuk spawalniczy
wydziela oprócz promieniowania świetlnego i cieplnego, które powoduje oślepnięcie lub oparzenie, równieź promieniowanie
ultrafioletowe. Niewidzialne promieniowanie ultrafioletowe powoduje w razie niedostatecznej ochrony oczu bardko vklesne
zapalenie spojówek, które odczuwalne jest dpoiero po paru godzinach. Ponadto promieniowanie ultrafioletowe moźe spowodować poparzenie nieosłoniętych części ciała, podobne w skutkach do poparzeń słonecznych.
9. Równieź osoby przebywające w pobliźu łuku spawalniczego oraz pomocnicy muszą zostać poinformowani o niebezpieczeństwach i waposaźeni w niezbędny sprzęt ochrony osobistej, a jeźeli jest to konieczne, naleźy zamontować ścianki ochronne.
10. Poniewaź podczas spawania, zwłązcza w małych pomieszczeniach, powstają dymy i szkodliwe gazy, naleźy zabezpieczyć.
11. Nie wolno vykonywać prac spawalniczych na zbiornikach, w których składowane były gazy, paliva, oleje minerálně itp., nawet
jeźeli zostaly one duźo wcześniej opróúnione w związku z występującym zagroźeniem wybuchem spowodowanym resztkowymi
ilościami składowanych substanci.
12. W pomieszczeniach zagroźonych povarem lub wybuchem obowiązują szczególne przepisy. Polączenia spawane, które
naraźone są na duze obciązenią i które muszą koniecznie spelniać wymogi bezpieczeństwa, moga być wykonane tylko przez
spawaczy posiadających szczególne uprawnienia i doświadczenie. Przykladem sa: Zbiorniki ciśnieniowe, syny jezdne, haki holownicze itd.
13. Wskazówki:
Naleźy koniecznie uwzględnić, źe przewód ochromnu urzadzeń lub narzędzi elektrycznych moźe zostać zniszczony przez prad
spawania na skutek niedbałości. Np. Zacisk masy poloźony na obudowie spawarki, która połączona jest z przewodem ochronnym
urzadzenia elektrycznego. Práce spawalnicze sa wykonywane na maszynie podłączonej do przewodu ochronnego. Moźliwe jest
zatem spawanie na maszynie bez podłączenia do niej zacisku masy. W tym wypadku prad spawania plyne od zacisku masy przez
przeód ochromnu do maszyny. Wysoki prad spawania moź spowodować stopienie przewodu ochronnego.
14. Zabezpieczenia obwoów zasilajacych gniazdka sieciowe musea być zgodne z przepisami (VDE 0100). A zatem, zodnie z
tymi przepisami moźna stosować tylko bezpieczniki lub bezpieczniki automatyczne dostosowane do przekroju przewodu (dla
gniazdek z wtykiem ochronnym bezpieczniki o maksymalnej mocy 16 A lub wyłącznik zasilania o mocy 16 A). Bezpieczniki o
nadmiernej mocy moga spowodować povar instalaci elektrycznej lub całego burynou.
Urządzenie nie nadaje się do celów przemysłowych
Ciasne i wilgotne pomieszczenia
Podczas pracy w waskuch, wilgotnych lub goracych pomieszczeniach naleźy stosowaćmaty izolacyjne układane na
podłoze i przy ścianach, a ponadto długie rekawice skórzane lub inne źle przewodzace materialy w celu odizolowania
ciała od podłogi, ścian a łatwo przewodzacych prad cześci aparatu itp.W przypadku stosowania małych transformatorów spawalniczych do spawania w warunkach o podwyźszonym zagroźeniu poraźeniem elektrycznym, jak np. W
ciasnych pomieszczeniach wykonanych z łatwo przewodzacych ścianek (kotły, rury), w mokrych pomieszczeniach
(przemoczenie odziezy roboczej), napiecie wyjściowe spawarku na biegu luzem nie moźe przekraczać 42 V (wartość
czynna). A zatem w tym przypadku nie wolno stosować urzadzenia ze względu na wyźsze napięcie wyjściowe.
Odzieź ochronna
1. Spawacz podczas pracy powinien zostać zaopatrzony w ochronę twarzy i odzieź ochronną zabezpieczającą jego
całe ciało przed promienniowaniem i poparzeniami.
2. Na obydwie ręce naleźy załoźyć długie rękawice z odpowiedniego materiału (skóra). Povinny się one znajdować w
nienagannym stanie.
3. W celu ochrony odzieźy przed iskrami i oparzeniami naleźy nosić odpowiednie fěrtuchy robocze. Jeźeli wymaga
tego rodzaj wykonywanej pracy, np. Spawanie ponad głowa naleźy zakładač odpowiedni kombinezon roboczy, a
takźe nakrycie ochronne głowy.
-6 -
- 19 -
POLSKI
ČESKY
Poté, co jste provedli všechny elektrické přístroje pro zásobování proudem a pro svařovací proudový okruh, můžete
postupovat následovně: Zaveďte neobalený konec elektrody do držáku elektrod (1) a spoje ukostřovací svorku (2)
se svařovaným kusem. Dbejte přitom na to, aby existoval dobrý elektrický kontakt. Zapněte přístroj na spínači (4) a
nastavte svařovací proud ručním kolečkem (3). Podle druhu elektrody, kterou chcete použít. Držte ochranný štít před
obličejem a třete špičkou elektrody o svařovací kus tak, jako když provádíte pohyb při zapalování zápalky. Toto je
nejlepší metoda k zapálení oblouku. Na zkušebním kusu otestujte, zda jste zvolili správnou elektrodu a sílu proudu.
1. Opis urządzenia
Na výrobky je zákazníkovi poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne nákupu. Během této doby odstraní autorizovaný servis značky Primex bezplatně veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou
nebo vadným materiálem.
Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze
v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v autorizovaném servisu.
2. Yakres dostawy
Spawarka
Wyposażenie stanowiska spawalniczego
3. Ważne wskazówki
Prosimy o dokładne przeczytanie instrukci obsługi iprzestrzeganie zawartych w niej zeleceń.prosimy zapoznać się
na podstawie tej instrukci zUrządzeniem, jego prawidłowym uźytkowaniem orazwskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Záruka zaniká v těchto případech :
· nebyl předložen originál záručního listu
· jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje
· výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze
· závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem)
· poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje nevhodným povětrnostním podmínkám, ..
· výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele
· jedná-li se o běžnou údržbu výrobku ( například promazání, vyčištění stroje,..)
UWAGA
Urządzenie naleźy stosować tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, opásaným w poniźszej instrukciobsługi: do spawania
łukowego ręcznegoelektrodami otulonymi.
Nieprawidłowe posługiwanie się tym urządzeniemmoźe być niebezpieczne dla osób, zwierząt iprzedmiotów wartościowych.
Uźytkownik tegourządzenia jest odpowiedzialny za włastnebezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych osób: Naleźy koniecznie
przeczytać poniźszą instrukcjęobsługi i przestrzegać zawartych w niej przepisów
· Naprawy i/lub prace konserwacyjne urządzenia moźe wykonywać tylko personel o odpowiednich kwalifikacjach.
· Naleźy stosowač tylko naleźące do vyposaźenia spawarki przewody spawalnicze ( 10 mm2 przewód spawalniczy w izolacji
gumowej).
· Naleźy zapewnić odpowienią pielęgnację urzadzenia.
· Urządzenie podczas pracy nie powinno być ustawione blisko innych przedmiotów lub bezpośrednio przy ścianie, aby
zapewnić dostateczny dopływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne. Naleźy się upewnić, źe urządzenie Jest prawidłowo
podłączone do sieci (pater punkt 4.). Nie wolno naciągać przewodu zasilającego. W przypadku zmiznu miejsca ustawienia
naleźy odłączyć urządzenie od sieci.
· Naleźy kontrolować stan przewodów spawalniczych, uchwytu do elektrod, a takźe zacisków masy, zuźycie izolaci oraz elementów przewodzących prąd moźe spowodować niebezpieczną sytuację i obniźyć jakość wykonywanej pracy spawalniczej.
· Przy spawaniu łukiem elektrycznym powstają Istry, krople stopionego metalu i dym, dlatego naleźy przestrzegać: Usunąć ze
stanoviska pracy wszystkie substance i/lub materialy palne.
· Upewnić się, źe do stanoviska dopływa dostateczna ilość powietrza.
· Nie wolno spawać na zbiornikach, naczyniach lub rurach, które zawierają palne ciecze lub gazy. Unikać kaźdodego bezprośredniego kontaktu z obwodem prądu spawania, napięcie biegu luzem, które vystępuje między kleszozami do trzymania
elektrody a zaciskiem masy, moźe być niebezpieczne.
· Nie wolno przechowywać ani uźywać urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu oraz na deszczu.
· Oczy nalźy chronik przy pomocy przeznaczonych do tego szkiel ochronnych (stopień 9-10 wg normy DIN), które naleźy zamocować na tarczy ochronnej naleźącej do wypozaźenia. Naleźy stosować rękawice robocze i suchą odzieź ochronną, wolną
od oleów i smarów, aby nie narazić skóry na działanie promieniowania ultrafiletowego łuku spawalniczego.
Servisní středisko Primex pro Čechy a Moravu :
PRIMEX SERVIS CENTRUM
UNICORE nářadí s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary - CZ
Vedoucí servisu :
Informace zákazníkům :
p. Martin Čáslava
tel. : +420 353 440 215 – 6
p. Roman Kafka, p. Martin Čáslava, p. Jan Wollenheit
tel. : +420 353 440 215 – 6
fax : +420 353 440 210
e-mail : [email protected]
Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu ( pouze v originálním balení ! ). Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost
reklamace.
Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem ( obchodníkem ) po odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi.
Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu ( náhradu
) v rámci záruky.
Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně
vyplnit záruční list.
Naleźy przestrzegać!
POLSKI
· Naświetlenie promieniami łukowymi moźe
· Uszkodzić oczy i wywołać oprzenia skóry.
· Podczas spawania łukiem powstają istry i krople stopionego metalu, spawany przedmiot zaczyna się źarzyć i pozostaje stosunkowo długo nagrzany.
· Podczas spawania łukiem torzą się opary, które mogą być szkodliwe. Kaźde poraźenie prądem moźe być śmiertelne.
· Nie wolno zblizać się do łuku elektrycznego na odległość poniźej 15m.
· Naleźy chronik siebie (a takźe znajdujące się w pobliźu osoby) przed niebezpiecznymi ewent. Skutkami oddziaływania łuku
spawalniczego.
· Ostrzeźenie: W zaleźności od warunów zasilania sieciowego w punkcie podłaczenia spawarki, mogą wystąpić zakłócenia w
zasilaniu sieciowym indych odbiorników elektrycznych.
- 18 -
-7-
ČESKY
Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího číslo jako jeho nedílná součást. Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy.
1. Uchwyt do trzymania elektrody
2. Zacisk masy
3. Pokrętło do regulacji prądu spawania
4. Wlącynik/wyłączynik
5. Lampka kontrolna sygnalizująca przegryanie
6. Skala prądu spawania
7. Uchwyt do noszenia
1. Popis prístroja
Der Garantieschein gehört zum verkauften Produkt mit der jeweiligen Nummer als sein untrennbarer
Bestandteil. Verlust des Garantiescheinoriginals begründet die Nichtanerkennung der Garantieleistung.
1. Držak na elektródy
2. Svorka kostry
3. Nastavovacie koliesko pre zvárací prúd
4. Vypínač zap/vyp
5. Svetelná konrolka prehriavania
6. Stupnica intenzity zváracieho prúdu
7. Rukoväť zvárečky
Auf die Produkte wird dem Kunden eine Gewährleistungsfrist von 24 Monaten ab Einkaufstag gewährt.
Im Laufe dieser Zeit behebt der autorisierte Kundendienst der Marke Primex kostenlos alle Produktfehler, die durch Produktionsfehler oder durch fehlerhaftes Material verursacht wurden.
Der Produzent garantiert Einhaltung der entsprechenden Funktionseigenschaften des Gerätes und
seinen sicheren Betrieb nur wenn alle Kundendiensteingriffe am Gerät in einer autorisierten Kundendienststelle durchgeführt wurden.
Zváračka
Vybavenie pre zváranie
S LO V E N S K Y
3. Dôležité pokyny
Prosím starostlivo si prečitajte tento návod na obsluhu a dodržiavajte jeho pokyny.
Oboznámte se pomocou tohto návodu na obslúhu s týmto prístrojom, s jeho správnym použivaním ako aj s bezpečnostnými predpismi.
Bezpečnostné predpisy
POZOR
Používajte tento prístroj vždy výlučne len na ten účel, ktorý je uvedený v návode na obsluhu pre tento prístoj. Ručné
oblúkové zváranie s obalenými elektródami.
Neodborná manipulácia s týmto prístrojom môže byť velmi nebezpečná pre ľudi, zvieratá ako aj materiálne hodnoty.
Používatel´tohto zariadenie je zodpovedný za svoju vlastnú bezpečnostť ako aj za bezpečnostť ostatných osôb. Prečítajte si v každom prípade tento návod na obsluhu a dodržiavajte jeho predpisy.
- Všetky opravy a/alebo údržbové práce môžu byť vykonávané len kvalifikovanými odborníkmi.
- Je povolené používať len tie zváracie vedenia, ktoré boli priložené v balení ako súčasť dodávky ( 10 mm2 gumené
zváracie vedenie).
- Postarajte se o primerané ošetrovanie a údržbu prístroja.
- Tento prístroj by počas svojej prevádzky nemal stát blízko pri stene alebo sa priamo opieral o stenu, aby bol zabezpečený dostatočný príjem vzduchu cez vetracie otvory. Presvedčite sa o tom, že je prístroj správne pripojený k seti (pozri
bod 4.). Zabraňte tomu, aby sa bol elektrický kábel namáhaný ťahom. Vytiahnite kábel prístroja zo siete pred tým, než
ho postavíte na inom meiste.
- Dbajte na stav zváracích káblov, elektródových klieští ako aj svorky kostry, pretože opotrebenie na izolácii a na
ostatných súčastiach, ktorými vedle elektrikých prúd môže zapríčiniť nebezpečnú situáciu a zmenšiť kvalitu práce
so zváračkou.
- Pri oblúkovom zváraní sa tvoria iskry, ako aj roztavené kusy kovu a dym, z toho dôvodu je potrebné dbať na to, že:
Všetky horl´avé látky a/alebo materiály musia byť ostránené z miesta pracoviska.
- Presvedčite sa o tom, že máte k dispozicii dostatočný prívod vzduchu.
- Nezvárajte v žiadnom prípade na nádobách, nádržiach, potrubiach, ktoré obsahovali horl´avú tekutinu alebo plyn.
Zabráňte akémukoľvek priamemu kontaktu so zváracím elektrických obvodom, voľnobežné napätie, ktoré vzniká
medzi eletródovými klešťami a svorkou kostry, môže byť veľmi nebezpečné.
- Neskladujte a ani pepoužívajte tento prístroj vo vlhkom prostredí alebo v daždi.
- Ochráňte si vaše oči pomocou špeciálnych ochranných skiel (DIN stupeň 9-10), ktoré upevníte na ochranný štít, ktorý
je priložený pri zakúpenej zváračke. Používajte rukavice a suchý ochranný odev, ktorý je zbavený olejov a mastnôt, aby
ste nevystavovali vašu pokožku pôsobeniu ultrafialového žiarenia zo svetelného oblúku.
Dodrziavajte nasledovné pokyny!
- Svetelné žiarenie svetelného oblúka môže vážne poškodiť zrak a spôsobiť popáleniny na pokožke. Oblúkové zváranie vytvára
iskry a kvapky roztopeného kovu, pričom sa zváraný obrábaný materiál rozžeraví a ostane relatívne dlhý čas velmi horúci.
- Pri oblúkovom zváraní sa zároveň uvoľňujú výpary, ktoré môžu byť za určitých okolností zdriaviu škodlivé. Každý elektrický šok
môže byť za určitých okolností smrteľný.
- Neobracajte se bez ochrany priamo k svetelnému oblúku v oblasti 15 m od zvárania.
- Chraňte seba (ako aj ostatné osoby stojace v blízkosti) proti eventuálným nebezpečným efektom svetelného oblúku.
- Údržba: V závislosti od druhu a podmienok pripojenia v meiste zapojenia oblúkovej zváračky môže dôjsť k rušeniu elektrickej
siete pre ostatné elektrické spotrebiče.
-8-
Die Gewährleistung erlischt in folgenden Fällen:
· Es wurde kein Original des Garantiescheins vorgelegt
· Falls es sich um einen natürlichen Verschleiß der Funktionsteile des Produktes infolge der Nutzung der
Maschine handelt
· Das Produkt wurde im Widerspruch zur Bedienungsanleitung benutzt
· Der Fehler entstand durch einen unzulässigen Eingriff in das Produkt (einschließlich des Eingriffs und
der Abänderungen durch unautorisierten Kundendienst)
· Die Beschädigung wurde durch Außeneinflusse verursacht, zum Beispiel durch Verunreinigung, durch
Exposition der Maschine gegenüber ungünstigen meteorologischen Bedingungen ...
· Das Produkt ist mechanisch beschädigt infolge der Verschuldung des Benutzers
· Falls es sich um gängige Wartung des Produktes handelt (zum Beispiel Einfetten / Ölen, Reinigung der
Maschine …)
Kundendienststellen Primex für Böhmen und Mähren:
PRIMEX SERVIS CENTRUM
UNICORE nářadí s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary – Stará Role
Kundendienstleiter:
Herr Martin Čáslava
tel.: +420 353 440 215 – 216
Kundeninformationen:
Herr Roman Kafka, Herr Martin Čáslava, Herr Jan Wollenheit
tel.: +420 353 440 215 – 216
fax: +420 353 440 210
e-mail: [email protected]
Die Beanstandung machen Sie bei Ihrem Händler geltend, ggf. geben Sie das Produkt direkt im Kundendienst ab (nur in Originalverpackung!). Nach Erhalt eines kompletten Produktes im unzerlegten
Zustand beurteilt der Kundendienst die Berechtigung der Beanstandung.
Eventuelle Garantiereparaturen bestätigt der Kundendienst in den Garantieschein. Die Gewährleistungsfrist wird um die Zeit zwischen Übernahme der Reklamation durch den Kundendienst (Händler) bis zur Abgabe des reparierten Produktes zurück an den Kunden verlängert.
Der Importeur behält sich 30 Tage für Beurteilung der Reklamation vom Standpunkt des Anspruchs auf
kostenlose Reparatur (Ersatz) im Rahmen der Gewährleistung vor.
Der Verkäufer ist beim Verkauf verpflichtet den Käufer mit Bedienung des Produktes bekannt zu machen, das Produkt vorzuführen und den Garantieschein ordentlich auszufüllen.
- 17 -
GERMAN
2. Objem dodávky
Nachdem Sie alle elektrische Anschlüsse für die Strombersorgung Sofie für den Schweißstromkreis vorgenommen
haben, können Sie folgendermaßen vorgehen:Führen Sie Das nicht ummantelte Ende der Elektrode in den Elektrodenhalter /1/ ein und verbinden Sie die Masseklemme /2/ mit dem Schweißstück. Achten Sie dabei darauf, dass
ein guter elektrischer Kontakt besteht.Schalten Sie das Gert am Schalter /4/ ein und stellen Sie den Schweißstrom,
mit dem Handrad /3/ ein. Je nach Elektrode, die man verwende will. Halten Sie das Schutszchild vor das Gesicht und
reiben Sie die Elektrodenspitze auf dem Schweißstück so, dass Sie eine Bewegung wie beim Anzünden eines Streichholzes ausführen. Dies ist die beste Methode um den Lichtbogen zu zünden.Testen Sie auf einem Probestück, ob Sie
die richtige Elektrode und Stromstärke gewählt haben.
Elektrode
Schweißstrom (A)
2
40-80 A
2,5
60-95 A
Achtung!
Tupfen Sie nicht mit der Elektrode das Werkstück, es könnte dadurch ein Schaden autreten und die Zündung das Lichtbogens erschwerenSobald sich de Lichtbogen entzündet hat versuchen Sie eine Distanz zum Werkstück einzuhalten,
die dem verwendeten Elektrodendurchmesser entspricht. Der Abstand sollte möglichst konstant bleiben, währer Sie
schweißen. Die Elektrodenneigung in Arbeitsrichtung sollte 20/30 Grad betragen.
Achtung!
Benützen Sie immer eine Zange, um verbrauchte Elektroden zu entfernen oder um eben geschweißte Stücke zu
bewegen. Beachten Sie bitte, dass die Elektrodenhalter /1/ nach den Schweißen immer isoliert abgelegt werden
müssen.Die Schlacke darf erst nach dem Abkühlen von den Naht eintfern werden.Wird eine Schweißung an einer
unterbrochenen Schweißnaht fortgesetzt, ist erst die Schlacke an der Ansatstelle zu entfernen.
7. Überhitzungsschutz
Das Schweißgerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, welches den Schweißtrafot vor Überhitzung
schützt. Sollte der Überhitzungsschutz ansprechen, so leuchtet die Kontrollampe /5/ an Ihren Gert. Larsen Sie das
Schweißgerät einige Zeit abkühlen.
8. Wartung
Strub und Verschmutzung sind regeimäßig von der Maschine zu entfernen. Die Reinigung ist am besten durchzuführen.
9. Ersatzteilbestellung
Bei der Ersatzteibestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:
· Typ des Gerätes
· Artikeinummer des Gerätes
Pri oblúkovom zváraní existuje celý rad zdrojov vzniku nebezpečenstva. Z toho dôvodu je preto pre zvárača obzvlášť dôležité, aby prisne dodržiaval nasledovné pravidlá, aby neohrozil seba ani ostatných a zabránil tak vzniku možného ohrozenia
ľudí a zariadenia.
1. Akékol´vek práce a úpravy na strane sieťového napájania, napr. na kábloch, zástrčkách, zásuvkách atd. nechať vždy vykonať odborníkom. To platí predovšetkým pre vyhotovovanie spojovacích káblov.
2. pri nehodách okamžite odpojiť zdroj zváracieho prúdu od siete.
3. Ak sa vyskytne elektrické dotykové napätie, je potrebné prístroj okamžite vypnúť a nechť ho skontrolovať odborníkom.
4. Na strane zváracieho prúdu je potrebné neustále dbať na dobré elektrické kontakty. Pri zváraní vždy nosiť na oboch
rukách izolujúce rukavice. Tieto izolujúce rukavice slúžia na ochranu pred elektrickým úderom (vol´nobežné napätie na obvoce zváracieho prúdu), pred škodlivým žiarením (teplo a UV žiarenie) ako aj pred rozžeravenými i odstekujúcími čiastkami
kovu a taveniny.
6. Nosiť pevnú izolujúcu pracovnú obuv, topánky by mali izoluvať aj vo vlhkom prostredí. Polotopánky nie sú vhodné, pretože odpadajúce, rozžeravené kvapky kovu môžu spôsobiť popáleniny.
7. Obliecť si vhodný ochranný odev, nepoužívať žiadne kusy odevu zo syntetických látok.
8. Nepozerať sa pri zváraní nechránenými očami priamo do oblúka, používať vždy zvárací ochranný štít spolu s predpísaným
ochranným sklom podl´a noriem DIN. Svetelný oblúk vytvára okrem svetelného a tepelného žiara, ktoré môžu spôsobiť
slepenie resp. popáleninu, zároveň aj UV žiarenie. Toto neviditeľné ultrafialové žiarenie spôsobuje pri nedostatočnej
ochrane vel´mi bolestivý zápal očných spojiviek, ktorý sa však spozoruje až niekol´ko hodín po vystaveniu zraku zváraciemu oblúku. Okrem toho má UV žiarenie za následok vznik škodlivých „slnečných“ popálenín na nechránených miestach
pokožky.
9. Taktiež osoby nachádzajúce sa v blízkosti svetelného oblúku alebo pomocníci, musia byť upozorneni na existenciu týchto
nebezpečestiev a zaopatrení príslušnými ochrannými prostriedkami, a ak to je potrebné musia sa postaviť ochranné steny.
10. Vo všeobecnosti, no obzvlášť v malých miestnostiach, je potrebné pri zváraní zabezpečiť dostatočný prívod vzduchu,
pretože vzniká dym a škodlivé plyny.
11. na nádobých, v ktorých sa skladujú plyny, pohonné hmoty, minerálne oleje a pod., nie je možné vykonávať akékol´vek
zváracie práce ani v takom prípade, že sú nádoby už dlhý čas prázdne, pretože aj zo zvyškov ich obsahu môže dôjsť k
explózii.
12. Pri zváraní v miestnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a explóze platia zvláštne predpisy.
13. Zváracie spoje, ktoré sú vystavované vel´kému namáhanie a musia bezpodmienečne spl´ňať dané predpísané bezpečnostné podmienky, môžu vykonávať len špeiálne vyškolení a preskúšaní zvárači. patria k nim napríklad: Tlakové kotle,
kol´ajnice, závesné zariadenia prívesu atď.
14. Upozornenie:
Je každopádne potrebné dbať na to, že sa pri nedbalosti môže zváracím prúdom poškodit ochranný vodič v elektrických
rozvodoch alebo prístrojoch, napríklad svorka kostry sa odloží na kryt zváracieho prístroja, ktorý je spojený s ochranným
vodičom elektrického rozvodu. Zváracie práce sa vykonávajů na prístroji s prípojom ochranného vodiča. Je teda možné,
zvárať na tomto prístroji aj bez toho, aby bola na tento prístroj upevnená svorka kostry. V takovom prípade prechádza zvárací prúd zo svorky kostry cez ochranný vodič k prístroju. Vysoký zvárací prúd môže mať za následok pretavenie ochranného
vodiča.
15. Poistky prívodov k sieťovým elektrickým zásuvkám musia byť podl´a predpisov (VDE 0100). Podl´a týchto predpisov je
tým pádom možné používať ten také poistky, resp. istiace automaty, ktoré súhlasia s daným profilom vedenia (pre zásuvky
s ochranným vodičom max. 16 A, poistky alebo 16 A LS - spínače). Predimenzovaná poistka môže spôsobiť požiar vedenia
resp. dokonca vznik požiaru budovy.
GERMAN
Prístroj nie je vhodný pre použitie na podnikateľské účely.
Malé a vlhké priestory
Pri prácach v úzkych, vlhkých alebo horúcich priestoroch je potrebné používať izolujúce podložky a zamedzujúce vložky,
dˇalej rukavice s pedľženým okrajom z kože alebo iného nízko vodivého materiálu kvoli izolácii tela vôči podlahe a stenám
používať vodivé časti aparátu a pod.
Pri použití malých zváracích transformátorov pre zváranie so zvýšeným nebezpečenstvom ohrazenia elektrickým prúdom,
ako napr. v úzkych priestoroch z elektricky vodivého obloženia (kotol, potrubie atď.), vo vlhkých pristoroch (premočenie pracovného oblečenia), v horúcích priestoroch (prepotenie pracovného oblečenia), nesmie byť výstupné napätie zváračky pri
vol´nobehu vyššie ako 42 voltov (efektívna hodnota). V tomto prípade teda tento prístroj nemože byť kvoli jeho vyššiemu
výstupnému napätiu použitý na zváranie.
Ochranný odev
1. Počas práce musí byť zvárač chránený na celom svojom tele ochranným odevom a ochranou tváre proti žiareniu a proti
vzniku popálenin.
2. Na obidvoch rukách sa musia nosiť ochranné rukavice s predl´ženým okrajom z vhodného materiálu (koža). Rukavice
musia byť v bezchybnom stave.
3. Kvôli ochrane odevu proti lietaniu iskier a proti popíleninám je potrebné používať vhodné zástery. Ak si to vyžaduje druh
práce, napr. zváranie nad hlavou, je potrebné nosiť ochranný overal a ak to je potrebné taktiež ochranu hlavy
- 16 -
-9-
S LO V E N S K Y
Zdroje nebezpečenstva pri oblúkovom zváraní
6. Schweißen
Ochrana proti žiaru a popáleninám
1. Na pracovisku, na ktorom chcete zvárať, je potrebné kvôli nebezpečenstvu ohrozenia zraku vyvesiť následovné upozornenie: Pozor - nepozerať sa do plameňa! Miesta zvárania na pracovisku sa musia pokial´ možností zacloniť takým spôsobom,
aby boli chránené osoby nachádzajúce sa v blízkosti. Nepovolaným osobám sa nesmie povoliť prístup k zváraniu.
2. V bezprostrednej blízkosti stacionárnych pracovisk by nemali byť steny svetlej farby a ani by nemali mať lesklý povrch.
Okná sa musia zabezpečiť minimálne do výšky hlavy proti prepúšťaniu alebo odrážaniu lúčov žiarenia, napr. vhodnými
nátermi.
4. SYMBOLE UND TECHNISCHE DATEN
4. SYMBOLY A TECHNICKÉ ÚDAJE
Európska norma pre zváračky s oblúkových ručným zváraním s obmezenou dl´žkou zapnutia
EN 50 060
Eiphasen Transformátor
Jednofázový transformátor
S LO V E N S K Y
50 Hz
Frekvencia elektrickej siete
U1
Sieťové napätie
I1 max
Maximálny vstupný prúd
50 Hz
Netzfrequenz
U1
Netzspannung
I1 max
Höchster Netzstrom Bemessungwert
Sicherung mit Nennwert in Ampére
Jištění s jmenovitoPoistka s nominálnou hodnotou v ampérochu hodnotou v ampérech
U0
Nominálne voľnobežné napätie
I2
Zvárací prú
mm
Europäische Norm für Schweißgeräte zu Lichtbogen-handschweißen mit begrenzter Einchaltdauer
U0
Nennieerlaufspannug
I2
Schweißstronm
mm
Priemer elektródy
Elektrodendurchmesser
nc/nc1
Počet elektród, ktoré môzu byť spotrebované: a) od studeného stavu až po i nicializačné spustenie teplotnej kontoly (nc) a b) po dobu prvej hodiny od studeného stavu (nc)
nc/nc1
Schweißeletrodenzahl, weiche abgeschmolzen werden kanna / vom kalten ustand bis zum Ansprechen des Temperaturwächters /nc/ undb/ innerhalb der ersten Stunde wom kalten Zustand /nc/
nh/nh1
Počet elektród, ktoré možu byť spotrebované: a) horúcom stave medzi zapnutím a vypnutím
teplotnej kontrolky (nh) a b) počas jednej hodiny v horúcom stave od opatovného zapnutia (nh)
nh/nh1
Schweißelektrodenzahl, welche abgeschmolzen werden kanna/ im heißen Zustand zwischen
Ein – und Ausschalten des Temperaturwächters /nh/ undb/ während einer Stunde im heißen
Zustand vom Wiedereinschlten an /nh/
Symbol pre padajúcu charakteristiku
Symbol für fallende Kennlinie
Symbol pre oblúkové ručné zváranie s obal´ovanou tyčovou elektródou
Symbol für Lichtbogen-Handschweißen mit umhüllten Stabelektroden
1fázové sieťové napájanie
1 Phasen – Netzanschluss
IP 21
Druh ochrany
IP 21
Schutzart
H
Triecia izolácie
H
Isolationsklasse
Prístoj je elektomagneticky odrušený podl´a smernice EÚ 89/336/EHS
Gert ist funkentstört nach EG-Richtlinie 89/336/EWG
Síťová přípojka
230 V ~ 50 Hz
Netzanchluss
230 V ~ 50 Hz
Svařovací proud (A)
40 - 100
NetzanchlussSchweißstrom
40 - 100
Elektrody ( mm)
1,6 - 2,5
Elektroden ( mm)
1,6 - 2,5
Napětí naprázdno (V)
45
Leerlaufspannung /V/
45
Jištění (A)
16
Absicherung /A/
16
5. Príprava zvárania
5. Schweißvorbereitungen
Svorka kostry (2) sa pripevňuje najlepšie priamo na zváranom obrobku, alebo na podložke, na ktorom je zváraný obrobok
postavený. Pozor, postarajte sa o to, aby bol medzi podložkou a zváraným obrobkom priamy kontakt. Nepoužívajte preto
podložky z lakovaným povrcho a/alebo izolované materiály. kábel držiaka na elektródy je na konci vybavený špeciálnou
svorkou, ktorá slúži na uchytenie eletródy. Zvárací ochranný štít sa musí používať počas celého procesu zvárania. Chrání
oči pred svetelným žiarením vychádzajúcim zo svetelného oblúku a zároveň umožňuje potrebný pohl´ad priamo na zvar.
- 10 -
Die Masseklemme /2/ wird direkt am Schweißstück oder an der Unterlage, auf der das Schweißstück abgestellt ist,
befestigt.Achtung, skrben Sie dafür , dass ein direktor Kontakt mit dem Schwießstück besteht. Meiden Sie daher
lackierte Oberflächen und/oder Isolierstoffe. Das Elektrodenhalterkabel besitzt am Ende eine Spezialklemme, die zum
einklemmen der Elektrode dient, das Schweißchutzchild ist wänden. Es Schützt die Augen vor der vom Lichtbogen
ausgehenden Lichtstrahlung und erlaubt dennoch genau den Blick auf das Schweißgut.
- 15 -
GERMAN
EN 50 060
Schulz gegen strahlen und Verbrennungen
1. An der Arbeitstelle durch einen Aushang Vorsicht nicht in die Flammen sehen auf die gegährdund der Augen hinweisen. Die Arbeitspötze sind mäglichst so abzuschirmen, dass die in de Nähe befindlichen Personen geschützt sind.
Unbefugte sind von den Schweißarbeiten fernzuhalten.
2. In unmittelbarer Nähe orstsfester Arbeitstellen sollen di Wände nich hellfarbig und nich glänzend sein. Fenster sind
mindestens bis Kopfhöhe gegen durchlassen odr Zurückwerfen von Strahlen zu sichern, z.B. durch geeigneten Anstrich
6. Zváranie
Beim Lichtbogenschweißen ergeben sich eine Reihe von Gefahrenquellen. Es ist doher für den Schweißer besonders wichtig:
nachfolgende Regin zu beachten, um sich und andere nicht zu gefährden und Schäden für Mensch und Gert zu vermeiden.
1. Arbeiten auf den netzspannungsseite, z.B. an Kabeln, Steckern, Steck dosen usw. Nur wom Fachmann ausführen
Larsen. Dies gilt insbesondere für das Erstellen von Zwischenkabeln.
2. Bei Unfällen Schweißstromquelle sofort vom Netz trennen.
3. Wenn elektrische Berührungsspannungen auftreten. Gert sofort abschlten und wom Fachmann überprüfen Lassen.
4. Auf den Schweißstromseite immer auf gute elektrische Kontakte achten.
5. Beim Schweißen immer an beiden Händen isolierende Handschuhe tragen. Diese schützen vor elektrische Schlägen
/Leerlaufspannung des Schweißtromkreisses/, von schädlichen Strahlungen /Wurme und UV Strahlungen/, Sofie vor
glühenden Metal lund Schlackenspritzern.
6. Festes isolierendes Schuhwerk tragen, die Schuhe sollen auch bei Nässe isolieren. Halbschühe sich nich geeignet,
da herabfallende, glähende Metalltropfen Verbrennungen verursachen.
7. Geeignete Bekleidung anziehen, keine synthetischen Kleidungstücke.
8. Nicht mit ungeschützten Augen in den Lichtbogen sehen, nur Schweiß-Schutzschild mit vorschriftsmäßigen
Schutzglas nach DIN verwenden. Der Lichtbogen gibt außer Licht- und Wärmestrahlen, die eine Blendung bzw.
Verbrennung verursachen, auch UV Strahlung verursacht bei ungenögendem Schulz eine erst einige Studen später
bemerkbare, sehr schmerzhafte Bindehautentzündung. Auwwerdem hat die UV-Strahlung auf ungeschützte Körperstellen sonnenbrandschädliche Wirkungen zur Folge.
9. Auch in de Nähe des Lichtbogens befindliche Personen oder Helvet müssen auf die Gefahren hingewiesen und mit
den nötigen Schutzmittel ausgerüstet werden, wenn notwendige, Schutzwände einbauen.
10. Beim Schweißen, besonders in kleinen Räumen, ist für ausreichende Frischluftzufuhr zu skrben, da Rauch und
schädliche Gase entstehen.
11. An Behäaltern, in denen Gase, Treibstoffe, Mineralöle oder gdl. Gelagert werden, dart auch wenn sie schon lange
Zeit entleert sind, keine Schweißarbeiten vorgenommen werden, da durch Rückstände Explosionsgefahr besteht.
12. In Feuer und explosionsgefährdeten Räumen hepten besondere Vorschriften.
13. Schweißverbindungen, die großen Beanspruchungen ausgesetzt sind und unbedingt Sicherheitsforderungen
erfüllen müssen, dürfen nur von besonders ausgebill deten und geprüften Schwiewern ausgeführt werden.Beispiel
sind:Druckkessel, Laufschienen, Anhängerkupplungen usw.
14. Hinweise:Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Schutzleiter in elektrischen Anlagen oder Geräten bei Fahrlässigkeit durch den Schweißstrom zerstört werden kann, z.B. die Masseklemme wird auf das Schweißgerätegehäuse
gelegt, welches mit dem Schutzleiter der elektrischen Anlage verbunden ist. Die Schweßarbeiten werden an einer
maschine mit Schutzleiteranschluss vorgenommen. Es ist also möglich, an der Maschine zu schweißen, ohne die
Masseklemme an dieser angebracht zu haben. In diesem Fall fließt der Schweißstrom kann ein Durchschmelzen des
Schutzleiters zur Folge haben.
15. Die Absicherungen der Zuleitungen zu den Netzsteckdosen muss den Vorschriften entsprechen /VDE 0100/. Es
dürfen also nach diesen Vorschriften nur dem Leitungsquerschnitt entsprechende Sicherungen bzw. Automaten
verwendet werden /för Schutzkontaktsteckdosen max. 16 Amp. Sicherungen oder 16 Amp. LS-Schalter/. Eine Übersicherung kann Leitungsbrand bzw. Gebäudebrandschäden zur Folge haben.
Po správnom zapojení všetkých elektrických prípojov pre zásobovánie elektrickým prúdom, ako aj pre zvárací elektrický
okruh, môžete postupovať následovným spôsobom: Zaveďte neobalený koniec elektródy do držiaka elektródy (1) a zapojte
svorku kostry (2) na zváraný obrobok. Dbajte pri zapájaní na to, aby vznikol dobrý elektrický kontakt. Zapnite prístroj pomocou vypínača (4) a nastavte pomocou nastavovacieho kolieska (3) intenzitu zváracieho prúdu. V závislotí od typu eletródy,
ktrotú chcete použiť. Držte si ochranný štít po celý čas pred tvárou a trite špičku elektródy po povrchu zváraného materiálu
takým spôsobom, ako keby ste vykonávali pohyb pri zapal´ovaní zápalky. Toto je najlepšia metóda ako zapáliť svetelný
oblúk. Na skúšobnom materiále vyskúšajte, či ste zvolili správnu elektródu a správnu intenziru zváracieho prúdu.
Elektróda (mm)
Zvárací prúd (A)
2
40-80 A
2,5
60-95 A
Pozor!
Nedotýkajte sa elektródou mimovol´ne obrobku, pretože by sa mohlo vyskytnúť poškodenie a zhoršilo by sa
zapal´ovanie svetelného oblúku. Akonáhle sa zapáli svetelný ob´úk sa pokúste udržiavať s primerom použitej elektródy. Tento odstup by mal byť počas celého zvárania podľa možností čo najviac konštantný. Sklon elektródy smere
práce by mal byť 20/30 stupňov.
Pozor!
Používajte vždy kliešte na odstánenie spotrebovane elektródy alebo ak chcete manipulovať s obrobkami, ktoré ste
práve zvárali. Prosím dbajte na to, že sa držiak elektródy (1) po vzáraní musí odložiť vždy tak, aby bol izolovaný. Strusku
môžete zo zvaru odstrániť až po vychladnutí obrobku. Ak sa pokračuje vo zváraní na prerušenom zvare, tak sa musí
najskôr odstrániť struska z miesta pripojenia nového zvaru.
7. Ochrana pred prehriatím
Zváračka je vybavená ochranou pred prehriatím, ktrorá chráni zvárací transformátor pred prehriatím. Ak by došlo k
spusteniu ochrany pred prehriatím, tak sa rozsvieti kontrolka (5) na zváračke. Nechajte v taktom prípade zváračku
určitý čas vychladnúť.
8. Údržba
Prach a nečistoty je potrebné z prístroja pravidelne odstraňovať. Čistenie prevádzajte najlepšie jemnou kefou alebo kusom látky.
9. Objednanie náhrádných dielov
Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť následovné údaje:
- Typ prístroja
- Výrobné číslo prístroja
Das Gert ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet!
GERMAN
Enge und feuchte Räume
Bei Arbeiten in engen, feuchten oder heißen Räumen sich isolierende Unterlagen und Zwischenlagen ferner Stulpenhandschuhe aus Leder oder anderen schlecht leitenden Stoffen zur Isolierung des Körpers gegen Fußboden, Wände
leitfähige Apparateteile und dgl. Zu benutzen. Bei Verwendung der Kleinschweißtransformatoren zum Schweißen
unter erhöhter elektrischer Gefährdung, wie z.B. in engen Räumen aus elektrisch leitföhigen Wandungen. /Kessel,
Rohre, usw./, in nassen Räumen /Durchfeuchten der Arbeitskleidung/, in heißen Räumen /Durchwchwitzen der
Arbeitskleidung/, darf die Ausgangsspannung des Schweißgerätes im Leerlauf nich höher als 42 Volt /Effektivwert/
sein. Das Gert kann also aufgrund der höheren Ausgangspannung in diesem Fall nicht verwendet werden.
Schutzkleidun
1. Während der Arbewit muss der Schweißer an seinem Ganze Körper durch die Kleidung und den Gesichtschutz
gegen Strahlen und gegen Verbrennungen geschützt sein.
2. An beiden händen sind Stullpenhandschuhe aus einem geeigneten Stoff /Leder/ zu tragen. Sie müssen sich in einen
einwandfreien Zustand befinden.
3. Zu Schulz der Kleidung gegen Funkenflug und Verbrennungen sind geeignete Schürzen zu tragen. Wenn die Art der
Arbeiten z.B. das Überkopfschweißen, es erfordert, ist ein Schutzanzug und wenn nötig auch Kopfschutz zu tragen.
- 14 -
- 11 -
S LO V E N S K Y
Gefahrenquellen beim Lichtbogenschweißen
Na výrobky sa zákazníkovi poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu. V priebehu tejto
doby odstráni autorizovaný servis značky Primex bezplatne všetky nedostatky výrobku, ktoré boli spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom.
Výrobca garantuje zachovanie odpovedajúcich funkčných vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku jedine v prípade realizácie všetkých servisných zásahov na náradí v autorizovanom servise.
S LO V E N S K Y
Záruka zaniká v týchto prípadoch:
· nebol predložený originál záručného listu
· v prípade, že sa jedná o prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku používania
stroja
· výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu
· závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom)
· poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením stroja nevhodným poveternostným podmienkam...
· výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa
· v prípade, že sa jedná o bežnú údržbu výrobku (napríklad premazanie, vyčistenie stroja…)
Servisné strediská Primex pre Čechy a Moravu:
PRIMEX SERVIS CENTRUM
UNICORE nářadí s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary – Stará Role
Vedúci servisu:
p. Martin Čáslava
tel.: +420 353 440 215 – 216
Informácie zákazníkom:
p. Roman Kafka, p. Martin Čáslava, p. Jan Wollenheit
tel.: +420 353 440 215 – 216
fax: +420 353 440 210
e-mail: [email protected]
Reklamáciu uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do servisu (len v
originálnom balení!). Po obdržaní kompletného výrobku v nerozobranom stave posúdi servis oprávnenosť reklamácie.
Prípadné záručné opravy potvrdí servis do záručného listu. Záručná lehota sa predlžuje o dobu od prevzatia reklamácie servisom (obchodníkom) do odovzdania opraveného výrobku späť zákazníkovi.
Dovozca si vyhradzuje 30 dní pre posúdenie reklamácie z hľadiska nároku na bezplatnú opravu (náhradu) v rámci záruky.
Predávajúci je povinný zoznámiť pri predaji kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť a riadne vyplniť záručný list.
- 12 -
1. Gerätebeschreibung
1. Elektrodenhalter
2. Masseklemme
3. Einstellrad für Schweißstrom
4. ein-, Ausschalter
5. Kontrollampe für Überhitzung
6. Schwißstromskala
7. Tragegriff
2. Lieferumgang
Schweißgerät
Schweißplatzausrüstung
3. Wichtige Hinweise
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie dieren Hinweise. Machen Sie sich anhand
dieser Gebrachsanwiesung mit dem Gerät, dem richtigen Gebrauch sowie den Sicherheitshinwiesen vertraut.
Sicherheitshinweise
ACHTUNG
Verwenden Sie das Gerät nur gemäß seiner Eignung, die in dieser Anleitung augeführt wird: Lichtbodenhandschweißen mit Mantelelektroden.
Unsachgemäwe Handhabung dieser Anlage kann für Personen, Tiere und Sachwerte gefährlich sein. Der Benutzer der
Anlage ist für die eigene Sicherheit sowie für die anderer Personen verantworlich: Lesen Sie unbedingt diese Gebrauchsanwiesung und beachten sie die Vorschriften.
· Reparaturen oder/und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
· Es dürfen nur die im Lieferumfang enthaltenen Schwießleitungen verwendet werden / 10 mm2 Gummischweißleitung/
· Sorgen Sie für angemessene Pflege des Gerätes.
· Das Gerät sollte während der Funktionsdauer nicht eingengt oder direkt an der Wand stehen, damit inner genügend
Luft durch die Öffnungsschlitze augennomen werden kann. Vergewissem Sie sich, dass das Gerät richtig an das Netz
angeschlossen ist /siehe 4/. Vermeiden Sie jede Zugbeanspruchung des Netzkabels. Steckem Sie das Gert aus, bevor Sie es
andernorts austellen wollen.
· Achten Sie auf den zustand der Schweißkabel, der Elektrodenzange Sofie der masseklemmen, Abnützung an der Isolierung und an den stromführenden Teilen können eine gefährliche Situation hervorrufen und die Qualität der Schweißarbeit
minden.
· Lichtbogenschwiewen erzeugt Funken, geschmolzene Metallteile und Rauch, beachten Sie doher: Alle brennbaren Substanzen und/oder Materialien vom Arbeitsplatz entfernen.
· Überzeugen Sie sich, dass ausreichend Luftzufuhr zur Verfügung steht.
· Schwießen sie nicht auf Behälten, Gefäßen oder Rohren, die brennbare flüssigkeit oder Gase enthalten haben. Vermeiden
Sie jeden direkten Kontakt mit dem Schwießstromkeis, die Leerlaufspannung, die zwischen Elektrodenzange und Massenklemme auftritt, kann gefährlich sein.
· Lagern oder verwenden Sie das Gert nicht in feuchter oder in nasser Umgebung oder im Regen.
· Schlützen Sie die Augen mit dafür bestimmten Schutzgläsern /DIN Grad 9-10/, die Sie auf dem beigelegten Schutschild
befestigen. Verwenden Sie Handschuhe und trockene Schutzkleidung, die frei von Öl und Fett ist, um die Haut nicht ultravioletten Strahlungen des Lichtbogens auszusetzen.
Beachten Sie!
· Die Lichtstrahlung des Lichtbogens kann die Augen schädigen und Verbrennungen auf der Haut hervorrufen.
· Das Lichtbogenschweißen erzeugt Funken und Tropfen von geschmolzenen Metall, das geschweißte Arbeitstück
beginn zu glühen und bleibt relativ lange sehr heiß.
· Beim Lichtbogenschweißen werden Dömpfe frei, die möglicherweise tödlich sein.
· Nähern Sie sich dem Lichtbogen nicht direkt im umkreis von 15m.
· Schützen Sie sich /auch umstehende Personen/ gegen die eventuell gefährlichen Effekte des Lichtbogens.
· Warnung: Abhängig von der Netzanschlussbedingung am Anschlusspunkt des Scheißgerätes, kann es in Netz zu
Störungen für andere Verbrauchen führen.
- 13 -
GERMAN
Záručný list patrí k predávanému výrobku s príslušným číslom ako jeho neoddeliteľná súčasť. Strata
originálu záručného listu bude dôvodom k neuznaniu záručnej opravy.

Podobné dokumenty