Výpočet předpětí axiálního kompenzátoru

Transkript

Výpočet předpětí axiálního kompenzátoru
MACROFLEX®
Výpočet předpětí axiálního kompenzátoru
λ/2
Volná délka LV
λ/2
Δ
Instalovaná délka Lm
Pro plné využití kompenzační schopnosti osového kompenzátoru je vhodné ho pří montáži předepnout.
Velikost předpětí závisí na maximální (tmax) a minimální (tmin) teplotě potrubí, kterou může mít potrubí
po dobu životnosti a teplotě potrubí při montáži (tmon).
∆=
tmon - tmin
λ
- (
).λ
tmax - tmin
2
tmin ≤ tmon ≤ tmax
Δ (mm)
předpětí kompenzátoru
(+) natažení, (-) stlačení
λ (mm)
celková kompenzační schopnost
kompenzátoru (osový posuv)
Lv (mm)
volná délka kompenzátoru
(stavební délka)
Lm (mm)
montážní délka kompenzátoru
(po předepnutí)
Montážní délka kompenzátoru
Lm = Lv + Δ (mm)
Návrh uložení potrubí při použití osových kompenzátorů.
Pro uložení potrubí s osovými kompenzátory používáme pevné body (PB), osová vedení (V) a rovinné
podpěry (P).
Význam a návrh pevných bodů byl popsán v předchozích kapitolách.
Velký význam mají osová vedení potrubí.
Účelem osových vedení je vedení potrubí v osovém směru a udržení osy potrubí v přímce tak,
aby kompenzátor nebyl příčně namáhán.
1.20
MACROFLEX®
Osové vedení potrubí musí být navrženo na zatížení ve svislém i vodorovném směru. Zatížení stanovujeme výpočtem zohledňujícím tíhový účinek potrubí, vliv třecích sil a vliv nestacionárních stavů, které
nastávají při počátečním prohřevu nebo chladnutí potrubí (zvláště velkých průměrů).
Při výpočtech se předpokládá, že osové vedení musí vydržet příčné zatížení ve výši 15 % celkové
osové síly.
Musí být navrženo tak, aby zabránilo vybočení potrubí v důsledku příčné pružnosti kompenzátoru
a zatížení od vnitřního přetlaku.
Je velmi výhodné, pokud osová vedení bezprostředně sousedící s kompenzátorem obepínají trubku po
celém obvodu.
Rovinné podpěry potrubí lze používat v kombinaci s osovými vedeními pokud neovlivní správnou funkci
kompenzátoru nebo pevnost potrubí.
Nejen návrhu pevných bodů, ale i ostatním prvkům uložení potrubí je třeba věnovat velkou
pozornost, neboť jsou nejčastější příčinou poruch kompenzátorů a havárií potrubí s osovými
kompenzátory.
Pro základní návrh uložení potrubí s osovým kompenzátorem je možné použít tuto zjednodušující
metodiku:
w
(menší z obou hodnot)
2
L 1
min 4 x DN; 2 x DN +
L 2
14 x DN
L3
podle návrhu projektanta
Použitá označení:
w
dilatace potrubí
DN světlost potrubí
L1
PB
L1
L2
V
L3
V
V
1.21

Podobné dokumenty

Vlnovcové hadice z nerezové oceli

Vlnovcové hadice z nerezové oceli K tomuto přístupu nás přivedla snaha předcházet případným problémům při provozu, které mohou mít příčiny např. v nekvalifikovaném použití nebo nedostatečné znalosti problematiky potrubních dilatací...

Více

G.5 Výztuž

G.5 Výztuž je osová vzdálenost výztužného prutu k vnitřnímu povrchu pásnice, [mm]; osová vzdálenost výztužného prutu k povrchu betonu, [mm].

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na střelnici v BOROVANECH

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na střelnici v BOROVANECH s kompenzátorem, Glock 30 a 36 - .45ACP, Glock 21SF - .45ACP, Glock 21 - .45ACP s kompenzátorem, Glock 17,19,34,26 9mmLuger Ruger KGP 141 - .357Mag/38 Sp., Ruger LCR - .38 Sp., Ruger KRH 44 - .44Ma...

Více

Interpolation of Weather Generator parameters using GIS

Interpolation of Weather Generator parameters using GIS - Inclusion of the random term has not so definite effect on reproduction of the other extreme climatic characteristics; better specification of the random term will hopefully help. - conditioning ...

Více