~yliae laEl.

Transkript

~yliae laEl.
~yliae laEl.
LE-EL ELIM
Salamone ROSSI
1570–1630
Sonata Terza
(Quarto Libro)
Anonym
18.stol)
Kol HaNešama (Ps. 150, v. 6)
Salamone ROSSI
Sonata Prima detta la Moderna
(Terzo Libro)
Abraham CACERES
18.stol.
HaMesiach
Cristiano Giuseppe LIDARTI
1730–po 1793
HaMesiach
Salamone ROSSI
Sinfonia Seconda
Cristiano Giuseppe LIDARTI
Bo´i bešalom
Salamone ROSSI
Sinfonia Quarta
Sinfonia Quinta
Abraham CACERES
Le-El Elim (1738)
(Le-el elim – Be-jom tova – Jišlam šalem – Lekchullekchem – Ja´ir kajom)
Salamone ROSSI
Sonata sopra l´aria di Ruggiero
Abraham CACERES
Chiški chizki (1675)
Cristiano Giuseppe LIDARTI
Kol HaNešama
Účinkují:
Irena Troupová (soprán)
Collegium Musicum Brno
Elen Machová, Jiří Květon
Věra Mikulášková
Simona Holubcová
Lucie Fišerová
barokní housle
viola da gamba
theorbovaná loutna
virginal
Evropská barokní hudba se rozvíjela pod vlivem hlavních duchovních směrů, jež v tu dobu
dominovaly – katolicismem a protestantismem. V 17. a 18. století však v Evropě existovaly i
početné židovské komunity. Ty byly většinou odsouvány do ghett, v různých obdobích pak
více či méně pronásledovány, našla se však místa, kde se mohly rozvinout i v kulturní
rovině. Jedním z takových míst byla začátkem 17. století italská Mantova. Pod záštitou
vévody Gonzagy působil i v podstatě první židovský skladatel (známý jménem) – Salamone
Rossi. Komponoval ve stejném stylu jako slavný Claudio Monteverdi, a to nejen italské
madrigaly, ale i žalmy a modlitby v hebrejštině. Rossi sice pocházel z tradiční židovské
rodiny, řadu tradicí však zboural, neboť byl prvním, kdo do synagogy uvedl sborovou
polyfonní hudbu. Vícehlas a instrumentální hudba byly v synagoze po staletí zakázány na
znamení smutku a oplakávání zničeného jeruzalémského chrámu. Jen při svatbách bylo
použití hudebních nástrojů povoleno. Rossi zkombinoval staré duchovní hebrejské texty
s novou raně barokní hudbou a takto vzniklé skladby vydal v roce 1622 ve sbírce “Ha-Širim
ašer li-Šlomo” (= Písně Šalamounovy). Název sbírky byl odvozen ze skladatelova jména,
nejednalo se o zhudebnění textů Písně písní. Ve sbírce najdeme převážně žalmy, hymny a
další liturgické texty. Rossi je také prvním ze skladatelů, kdo uvedl triovou sonátu.
V 17. a 18. století najdeme velkou židovskou komunitu v Amsterdamu. Už od konce 16.
století totiž do Nizozemí přicházeli marranos (španělská přezdívka židů, kteří se dali naoko
pokřtít) ze Španělska a Portugalska, a jejich potomci se stali jednou z nejvíce se rozvíjejících
komunit v Evropě. Kulturní život této komunity se rozlišoval variabilitou zájmů, které
představovali jednotliví její členové. Učenci, spisovatelé a básníci, kteří požívali současně
autority rabínů a kabalistů, vytvářeli díla o židovské etice, o hebrejštině a o historii, stejně
jako vybranou poezii. Současně se sociálním a náboženským životem této komunity se
rozvíjela i intenzívní hudební aktivita.
Mezi hudebními projevy této komunity patří především slavnosti “Sabat Nahamu”, “Simcha
Tora a Sabat Berašit.” Jelikož ,velká synagoga´ byla slavnostně otevřena na “Sabat Nahamu”
v roce 1675 za zvuků orchestru a sboru, stal se tento den hlavním místním svátkem a je
připomínán do dnešních dnů. Řada těchto děl se zachovala až do současnosti v Ec-Chaim
knihovně portugalsko-židovské komunity v Amsterdamu. Skladby jsou buď anonymního
původu, či pracemi skladatelů A. Cacerese, C. G. Lidartiho.
(text: Simona Holubcová)
Collegium Musicum Brno
je vokálně-instrumentální soubor pravidelně působící na hudební scéně již
od roku 1992. Ansámbl usiluje o stylovou reprodukci historického
repertoáru, jehož těžištěm je hudba 17. století. Na historických nástrojích
Collegium obnovuje způsoby dobové hráčské praxe a snaží se tak dát
barokní nástrojové tvorbě její původní znějící tvar a smysl. Badatelskou
činností v archivech pak vrací hudebnímu životu zapomenuté duchovní
hodnoty, jež jsou neocenitelným svědectvím své doby a živoucím poutem
dneška s velkou minulostí. Členové souboru Collegium musicum provádějí
tuto hudbu zejména v historických prostorách, kde byla původně hrána.
Více na: http://www.cmbrno.com/
~yliae laEl.
LE-EL ELIM
(Bohu všemohoucímu)
Koncert židovské barokní hudby
Jilemnice, kostel sv.Vavřince, 5.5.2015 v 19:30 hodin
účinkuje:
Irena Troupová
Collegium Musicum Brno
umělecká vedoucí Elen Machová
http://www.cmbrno.com/