Kata list CAOKK

Transkript

Kata list CAOKK
Kata list CAOKK
Goju-ryu
Shitei
Gekisai Dai Ichi
Gekisai Dai Ni
Saifa
Sentei
Seisan
Seipai
Seiunchin
Shisochin
Shotokan
Shito-ryu
Shitei
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan
Tekki Shodan
Shitei
Pinan 1, 2, 3, 4, 5
Naihanchi Shodan
Saifa
Aoyagi
Miojio
Sentei
Bassai Dai
Empi
Kanku Dai
Jion
Hangetsu
Sentei
Matsumura no Rohai
Jiuroku
Bassai Dai
Kosokun Dai
Tomari No Wanshu
Jiin
Seienchin
Jion
Wanshu
All styles
Other style
Wado-ryu
Shorin-ryu
Shitei
Pinan-Shodan
Pinan-Nidan
Pinan-Sandan
Pinan-Yondan
Pinan-Godan
Shitei
Naihanchi-1,2,3
Fukyu-Kata Dai-Ichi
Fukyu-Kata Dai-Ni
Pinan 1,2,3,4,5
Sentei
Kushanku
Niseishi
Jion
Passai
Jitte
Sentei
Itosu-No-Passai
Kussanku-sho
Matsumura-No Passai
Jion
Uechi-ryu
Shitei
Kanshiva
Kanshu
Sechin
Seryu
Sentei
Sesan
Kanchin
Sanseryu
Kyokushinkai
Shitei
Pinan-Shodan
Pinan-Nidan
Pinan-Sandan
Pinan-Yondan
Pinan-Godan
Sentei
Geksai Daí
Tsuki-no-Kata
Yantsu
Sanchin-no-Kata
Tensho
Saifa
Ryuei-ryu
Shitei
Niseishi
Sanseiru
Sentei
Seizan
Pachu
Heiku
Tokui
Tokui
Tokui
Tokui
Tokui
Tokui
Tokui
Tokui
Kururunfa
Suparimpei
Sanseru
Hannan
Jiin
Tekki 2,3
Gankaku
Bassai Sho
Kanku Sho
Sochin
Nijushiho
Gojushiho Dai
Gojushiho Sho
Chinte
Unsu
Meikyo
Wankan
Jitte
Jion
Kosokun Sho
Sochin Aragaki-há
Matsumura no Bassai
Tomari Bassai
Niseishi
Sanseiru
Shisocin
Chinto
Nipaipo
Kururunfa
Seipai
Seisan
Gojushiho
Unshu
Suparimpei
Anan
Ciantanyara no Kushanku
Chinto
Naihanchi
Rohai
Wanshu
Seishan
Anan
Kussanku-Dai
Chinto
Gojushiho
Teesho
Koryu-Passai
Unshu
Ryuko
Kanshiva
Kanshu
Sechin
Sesan
Seryu
Kanchin
Sanseryu
Seienchin
Kanku Daí
Geksai-Sho
Sushi-Ho
Garyu
Seipai
Paiku
Anan

Podobné dokumenty

K A T A LIST - ČABK / WUKF

K A T A LIST - ČABK / WUKF Jion Jiin Kosokun Sho Tekki Nidan Sochin Aragaki-há Tekki Sandan Matsumura no Bassai Gankaku Tomari Bassai Bassai Sho Niseishi Kanku Sho Sanseiru Sochin Shisocin Nijushiho Chinto Gojushiho Dae Nipa...

Více

VI. Mezinárodní Mistrovství ČR ČABK 2015, 8. listopadu 2015

VI. Mezinárodní Mistrovství ČR ČABK 2015, 8. listopadu 2015 CAOKK C.S.POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA (RO) SK karate Dragon DDM Neratovice SK Kesl Ryu Shotokan & Saishokido United Karate of Denmark (DK) Karate Lions Pardubice YAMATO DOJO Italia (IT) Moscow East kar...

Více

Technická osnova

Technická osnova 3 měsíce (48 hodin)

Více

zkušební řád skif cz

zkušební řád skif cz 2.  kombinace  č.  1  na  druhou  stranu  

Více

Zkušební řád SKIF CZ - Nagai

Zkušební řád SKIF CZ - Nagai nijushiho kumite *kaeshi ippon kumite *jiyu kumite

Více