Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha

Transkript

Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha
zpracováno pro Státní operu projekční kanceláří di5 architekti inženýři
v Praze 15.4.2011
1 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
1.
Základní údaje ......................................................................................................................................................... 3
2.
Historická budova ................................................................................................................................................... 6
2.1.
Stavebně - architektonická část .............................................................................................................................................. 6
2.1.1.
Koncepce památkové ochrany................................................................................................................................................ 6
2.1.2.
Restaurátorské práce ............................................................................................................................................................... 7
2.1.3.
Výměna sedadel a polstrování ............................................................................................................................................. 11
2.1.4.
Výměna PVC v hlavním sále .................................................................................................................................................. 11
2.1.5.
Koncepce dotvoření interiérových prvků v prostorách poškozených dodatečnými zásahy......................................... 11
2.1.6.
Stavební úpravy a udržovací práce v provozní části historické budovy ......................................................................... 12
2.2.
Stavebně - konstrukční část ................................................................................................................................................. 14
2.2.1.
Revitalizace stavební části divadelní točny ......................................................................................................................... 14
2.3.
Technologická část ................................................................................................................................................................. 18
2.3.1.
Elektroinstalace a rozvaděče...................................................................................................................................................... 18
2.3.2.
Vzduchotechnická zařízení, rozvody a zařízení ÚTV, TÚV ................................................................................................ 19
2.3.3.
Rozvody vodovodu a kanalizace .......................................................................................................................................... 28
2.3.4.
Slaboproudé rozvody a CCTV ............................................................................................................................................... 31
2.3.5.
Měření a Regulace ( částečně společné s provozní budovou) .......................................................................................... 33
2.3.6.
Požárně bezpečnostní řešení ................................................................................................................................................ 35
2.4.
Divadelní technologie, audiovizuelní technologie a osvětlovací technika ..................................................................... 36
2.4.1.
Dolní sféra ............................................................................................................................................................................... 37
2.4.2.
Horní sféra............................................................................................................................................................................... 44
2.4.3.
Osvětlovací technika .............................................................................................................................................................. 48
2.4.4.
Audiovizuelní technologie .................................................................................................................................................... 54
2.4.5.
Prostorová akustika ............................................................................................................................................................... 62
3.
Provozní budova ................................................................................................................................................... 67
3.1.
Stavebně - architektonická část ............................................................................................................................................ 67
3.1.2.
Fasáda ...................................................................................................................................................................................... 67
3.1.3.
Výměna podhledů .................................................................................................................................................................. 69
3.1.4.
Rekonstrukce podlahy sborového sálu................................................................................................................................ 70
3.1.5.
Rekonstrukce podlahy chodby 1.pp včetně kolejí systému skladování kulis.................................................................. 70
3.1.6.
Rekonstrukce interiérových prvků ....................................................................................................................................... 71
3.2.
Technologická část ................................................................................................................................................................. 72
3.2.1.
Elektroinstalace a rozvaděče ................................................................................................................................................ 72
3.2.2.
Vzduchotechnická zařízení, rozvody a zařízení ÚTV, TÚV ................................................................................................ 75
3.2.3.
Rozvody vodovodu a kanalizace .......................................................................................................................................... 88
3.2.4.
Měření a Regulace ( částečně společné s historickou budovou) ...................................................................................... 91
3.2.5.
Požárně bezpečnostní řešení ................................................................................................................................................ 92
3.2.6.
Audiovizuelní technologie .................................................................................................................................................... 93
3.2.7.
Prostorová akustika ............................................................................................................................................................... 96
4.
Venkovní prostory ............................................................................................................................................... 100
4.1.1.
Rekonstrukce parkoviště ..................................................................................................................................................... 100
4.1.2.
Rekonstrukce nástupního prostoru.................................................................................................................................... 100
4.1.3.
Rekonstrukce venkovních schodišť .................................................................................................................................... 101
5.
Depozitář Čakovice ............................................................................................................................................. 102
5.1.
Stávající stav ......................................................................................................................................................................... 102
5.2.
Stavebně - architektonická část .......................................................................................................................................... 102
5.2.1.
Sanace a rekonstrukce stávajících konstrukcí ................................................................................................................... 102
5.2.2.
Nový vestavek pro skladování kostýmů............................................................................................................................ 103
5.2.3.
Sytém pro skladování kulis ................................................................................................................................................. 105
5.3.
Technologická část ............................................................................................................................................................... 106
5.3.1.
Elektroinstalace .................................................................................................................................................................... 106
5.3.2.
Vzduchotechnická zařízení a vytápění .............................................................................................................................. 106
6.
Použité prameny ................................................................................................................................................. 107
7.
Přílohy ................................................................................................................................................................. 108
8.
Závěr ................................................................................................................................................................... 108
2 / 108
di5
architekti
inženýøi
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
1.
di5
architekti
inženýøi
Základní údaje
Název dokumentu:
Objednatel:
Technické posouzení historické a provozních budov Státní opery Praha
Ministerstvo kultury ČR
Maltézské náměstí 471/1
118 00 Praha-Malá Strana
Autor:
Část stavební, architektonická a koordinace
di5 architekti inženýři, s.r.o. - Ing. Petr Lošťák , Autorizovaný inženýr pro obor pozemních staveb ČKAIT 0008227tt
Koubkova 11
120 00 Praha 2
Spolupráce a konzultace:
Část stavební - fasádní systémy
SIPRAL a.s.
Třebohostická 3165/5a
100 00 Praha 10
Část technologická - nucené větrání , chlazení a vytápění
Petlach TZB s.r.o.
Holubova 4
150 00 Praha 5
Část technologická - silnoproudé instalace
Ing. Radek Procházka
Jana Drdy 491
261 01 Příbram VII
3 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
Část technologická - slaboproudé instalace, kamerový systém
MEZEZ ing.Karel Mašek
Nevanova 1073
163 00 Praha 6
Část technologická - zdravotechnické instalace
Ing. Jan Svátek
Pod vrstevnicí 1527
140 00 Praha 4
Část technologická - měření a regulace
Ing. Ivan Novotný
V Dolině 1154
101 00 Praha 10
Část divadelních technologií
Gradior Tech, a.s.
Křižíkova 68
660 90 Brno
Část audiovizuelních technologií
Ing. Martin Vondrášek
Pod Klaudiánkou 1027/5
147 00 Praha 4 - Podolí
Část audiovizuelních technologií
Ing. Tomáš Mayerhofer
Branislavova 1415/1
266 01 Beroun
4 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
Část požárně - bezpečnostního řešení
atelier A1 s.r.o.
Hlavatého 621/7
149 00 Praha 4 - Háje
Geodetické měření
Jarůšek a Láznička zeměměřiči
Thákurova 3
160 00 Praha 6
Geologické posouzení
RNDr. Jana Krausová
Vřesová 8/683
18100 Praha 8 - Trója
Geotechnické posouzení
Ing. Radek Šťastný
Bohuliby 244/17
254 01 Jílové u Prahy
Datum vyhotovení :
15.3.2011 - 15.4.2011
Anotace:
Předmětem dokumentu je posouzení stavebně-technologického stavu historické a provozní budovy SOP včetně jevištních a audiovizuálních technologií s přihlédnutím
k možnostem etapizací, variantních řešení, finančních odhadů a stanovení možného okruhu dodavatelů technického řešení.
Hodnocení:
Prioritní akce, které jsou nezbytné pro provoz , řešení konstrukcí a technologií, které jsou v havarijním stavu
Akce, které jsou ze střednědobého hlediska nezbytné, řešení konstrukcí a technologií, jejichž životnost bude naplněna ve výhledu 10 let a jejichž řešení může přinést
značné provozní úspory
Akce, které jsou ze dlouhodobého hlediska nezbytné, řešení konstrukcí a technologií, které mají vliv především na reprezentativnost prostorů
5 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
2.
2.1.
2.1.1.
di5
architekti
inženýøi
Historická budova
Stavebně - architektonická část
Koncepce památkové ochrany
2.1.1.1. Historie objektu
( zdroj- Tomáš Vrbka: Státní opera Praha. Historie divadla v obrazech a datech 1888-2003)
Historie divadelní budovy, která od 1. dubna 1992 nese jméno Státní opera Praha a jejíž minulost stála vždy – neprávem, i když v české metropoli celkem pochopitelně – ve stínu
Národního divadla, se začala psát ve druhé polovině 19. století. Čechy tehdy náležely k mnohonárodnostní rakousko-uherské monarchii a v Praze žila poměrně početná německá
menšina. Zrození velkolepého českého divadla – Národního divadla – v roce 1883 nepřímo způsobilo, že i pražská německá obec zatoužila po reprezentativnějším sídle divadelních
múz. 4. února 1883 byl ustaven Německý divadelní spolek (Deutscher Theaterverein), jehož cílem bylo v prvé řadě nashromáždit finanční prostředky. Architektonické plány byly
svěřeny zavedené vídeňské firmě Fellner und Helmer, která přizvala ke spolupráci architekta tamního Burgtheatru Karla Hasenauera. Vedením stavby byl pověřen pražský architekt
Alfons Wertmüller, který se zhostil svého úkolu se ctí a za dvacet měsíců předal k užívání dokončenou a plně funkční divadelní budovu – Nové německé divadlo (Neues deutsches
Theater), které může být z hlediska historické kontinuity považováno za jednoho z legitimních předchůdců dnešní Státní opery Praha. Svým prostorným hledištěm stejně jako svou
neorokokovou výzdobou patří tato divadelní budova k nejkrásnějším v Evropě.
6 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
2.1.1.2. Památková ochrana
Historická budova Státní opery Praha je kulturní nemovitou památkou vyhlášenou 3.5.1958 a evidovanou pod číslem rejstříku 40222/ 1 - 1315. Na veškeré stavební a
technologické zásahy se stahuje zákon o státní památkové péči 20/1987 Sb. ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. Z toho faktu prakticky vyplývá, že veškeré stavební a
technologické zákroky ( vyjma běžné údržby technologický částí) podléhají vyjádření Národního památkového ústavu a odboru památkové péče pražského magistrátu. Pro projekční
přípravu lze předpokládat následující nutné termíny pro projednání:
Zásahy mimo reprezentativní prostory ( diváckou část ) objektu bez vlivu na historickou výzdobu
cca 2 měsíce
Zásahy do reprezentativních prostor ( divácká část ) objektu s vlivu na historickou výzdobu
cca 4-6 měsíců
V rámci posouzení byla provedena konzultace a prohlídka objektu zástupci Národního památkového ústavu, které se zúčastnili Ing. arch Martina Bártová, Ing. arch Ondřej Ševců
a PhDr. Jana Teichmanová. Veškeré předpokládané zásahy byly se zástupci Národního památkového ústavu prokonzultovány a bylo konstatováno, že v současné době nejsou
známé žádné podstatné informace, které by jednotlivým akcím z hlediska památkové péče bránily.
V letech 2000 - 2006 proběhlo postupné zrestaurování veškeré venkovní výzdoby a kovových prvků. Tím pádem venkovní plášť nevyžaduje stavební ani historické zásahy.
2.1.1.3. Historická dokumentace, pasportizace
V rámci přípravy rekonstrukčních prací se doporučuje provést kompletní pasportizaci objektu, vyhledat veškerou historickou dokumentaci, převést jí do elektronické podoby a
sestavit do patřičného systému, tak aby vznikl jednotný a přehledný dokument popisující stavebně-historický vývoj a stávající stav.
2.1.2.
Restaurátorské práce
Veškeré restaurátorské práce v objektu byly zkonzultovány se zástupkyní Národního památkového ústavu PhDr. Janou Teichmanovou. Obecně lze označit stav vnitřní výzdoby a
interiérových prvků jako částečně poškozený a vyžadující restaurátorský zákrok. Jakékoliv zásahy do těchto partií vyžadují nejprve důkladný průzkum, fotodokumentaci a
pasportizaci a musí být v náležitém předstihu ohlášeny a konzultovány s NPÚ. Restaurování hlavního sálu bude vyžadovat speciální atypické lešení.
7 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
2.1.2.1.
architekti
inženýøi
Štuková výzdoba
Štuková výzdoba tvoří hlavní část interiérového dekoru z původní realizace. Nachází se především v hlavním sále, vstupním foyeru, salonku, vstupních chodbách a ve foyeru ve
3.n.p.. Jedná se o stropní a nástěnnou výzdobu ze štukové sádry, která je v současné době na mnoha místech překryta akrylátovým a hlinkovým nátěrem. Akrylátový nátěr
způsobuje degradaci a rozpad prvků vlivem uzavřené vlhkosti.
V průběhu restaurování budou odstraněny veškeré zvětralé a nesourodé části, budou sejmuty otisky říms a profilací pro potřeby výroby faximilií. Celý povrch bude mechanicky a
chemicky očištěn od nánosů prachu. Dále budou povrchy penetrovány a doplňovány vápennou omítkou identických vlastností s hist. omítkou a sádrovým kletem.. Plastická výzdoba
bude doplněna použitím plechových šablon a vozíku. U složitějších prvků dojde k modelování na místě a nebo k osazení ateliérové faximile. Bude užito napuštění šelakem,
domodelování hlínou a následné zhotovení sádrolukoprenové formy pro další odlévání. Odlitky budou vyztuženy nekorodující ocelí a následně budou retušovány.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
2.1.2.2.
16 500 tis. kč
6 měsíců
nelze určit
Zlacení
Pozlacovačské práce na štukových dekorech budou provedeny v rozsahu původního zlacení na základě restaurátorského průzkumu. Proběhne sjednocení savosti povrchů a
upevnění plátkového metálu za použití mixitonu.Ostatní prvky zlacení budou doplněny a citlivě začleněny do zlacených partií.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
8 / 108
10 600 tis. kč
6 měsíců
nelze určit
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
2.1.2.3.
architekti
inženýøi
Stropní fresky
Stropní a nástěnné malby budou doplněny dle dochovaných fragmentů ostatní výmalby. Jedná se o figurální a rostlinou výmalbu v několika odstínech a tónech.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
2 890 tis. kč
6 měsíců
nelze určit
2.1.2.4. Celoplošná výmalba
Vzhledem k míře znečištění a užití nevhodných nátěrů je nutné veškeré reprezentativní prostory celoplošně očistit, penetrovat a vymalovat.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
9 / 108
1 680 tis. kč
6 měsíců
nelze určit
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
2.1.2.5.
architekti
inženýøi
Zrcadla lóží
V ložích se nalézá 72 kusů původních zrcadel od firmy Felmer a Helmer. Jedná se o sádrové odlitky imitující dřevořezbu. Původní zlacení je překryto šelakem a zlacením z poslední
rekonstrukce, které je sice provedeno na poliment , ale bez podkladu, takže ho nelze leštit. Plochy zrcadel postupně slepnou.
Předpokládá se, že bude použit podkladní materiál obdobného složení jako původní a zlato o kvalitě 22 karátů a příměsí jiných kovů pro docílení identické barevnosti. Skla budou
vyměněna.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
2.1.2.6.
4 200 tis. kč
6 měsíců
nelze určit
Vnitřní dveře
Vnitřní dveře reprezentativní části divadla jsou původní opatřené nevhodnými emailovými nátěry,samozavírači a dorazy. V roce 2005 proběhl odborný průzkum. Dveře jsou z časti z
tvrdého a z části z měkkého dřeva, některé jsou bohatě zdobeny profilacemi a ornamentálními motivy. Původní materiál dveří je pevný nedegradovaný a dveřní křídla tím pádem
nejsou zkřivená. Průzkum dále potvrdil, že finální povrch původní úpravy byl shodný s povrchem vnějšího pláště.
Restaurátorské práce budou probíhat na místě i v atelieru. Kování bude odstrojeno a repasováno. Budou odstraněny dorazy. Dřevěné plochy budou vybroušeny a lazurovány,
fasetová skla ponechána původní. Nepůvodní mačkaná skla budou zaměněna za leptaná. Samozavírač budou užity identické s vnějším pláštěm.
U vnitřních dveří z měkkého dřeva existuje domněnka, že byly původně z vnějšku fládrované. Pokud se tento princip prověří, měl by být dle požadavku NPÚ aplikován. Nalezení
vhodného dodavatel může být problematické. Vnitřní strana je opatřena textilní tapetou lóže.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
2.1.2.7.
4 200 tis. kč
6 měsíců
nelze určit
Doplňkové konstrukce a práce
V rámci restaurátorských prací bude nutné zřídit lešení a opatřit sedadla a látkové motivy celoplošným zakrytím a vyhotovit závěrečné zprávy
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
10 / 108
1 900 tis. kč
6 měsíců
nelze určit
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
2.1.2.8.
architekti
inženýøi
Výměna madel na schodišťovém zábradlí
V rámci restaurátorských prací bude nutné přepolstrovat a případně zrestaurovat zábradelní madla. V tomto směru nebyl zatím proveden žádný průzkum a tím pádem nelze
odhadnout náklady
2.1.3.
Výměna sedadel a polstrování
Stávající sestava sedadel v celém jevišti pochází z rekonstrukce ze 70. let 20. století. Užitý design zpracování neodpovídá materiálově a ni esteticky kvalitám původního interiéru.
Polstrování sedáků a opěradel je na exponovaných místech povrchově narušené a vzhledem k intenzitě používání lze předpokládat, že během několika let dojde k jeho dožití.
Nabízí se tři základní varianty řešení :
Varianta A - repase stávajících sedadel, Varianta B - dodávka podobného typu, Varianta C - dodávka historizujících sedadel
2.1.4.
hodnocení
Varianta A
Varianta B
Varianta C
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
7 004 tis. kč
2 měsíce
4 měsíců
6 386 tis. kč
4 měsíce
2 měsíce
11 587 tis. kč
4 měsíce
2 měsíce
Výměna PVC v hlavním sále
V prostoru hlediště je pod sedadly instalováno PVC. Tento materiál neodpovídá estetice prostoru a zhoršuje prostorovou akustiku.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
2.1.5.
400 tis. kč
6 měsíce
1 měsíc
Koncepce dotvoření interiérových prvků v prostorách poškozených dodatečnými zásahy
Vzhledem k dodatečným zásahům do interiérů reprezentativní části divadla by bylo vhodné doplnit částečně výzdobu v některých prostorách chodeb a foyerů , tak aby byl celkový
vjem komplexní. Dotčené prostory byly historicky zcela zbaveny vnitřní štukové i truhlářské výzdoby a působí v těsném sousedství bohatě dekorovaných místností hlavního foyeru a
sálu velmi chudě až " vybydleně". Předpokládá se, že by se výzdoba doplňovala na základě historické dokumentace popřípadě na základě architektonického návrhu.
11 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
2.1.6.
lze určit na základě projekčního návrhu
6 měsíců
4 měsíce
Stavební úpravy a udržovací práce v provozní části historické budovy
2.1.6.1.
Výměna podhledů
V chodbách provozní části jsou instalovány podhledy z děrovaných akustický desek. Desky jsou na mnoha místech poškozené stejně jako jejich olištování.
Navrhujeme podhled demontovat a instalovat nový SDK podhled. Výměra řešené části je cca 300 m2
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
12 / 108
360 tis.kč
2 měsíců
2 měsíce
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
2.1.6.2.
architekti
inženýøi
Výměna podlahových krytin
V chodbách provozní části tvoří nášlapnou část podlahy PVC ze 70. let. Tato krytina je na hranici životnosti.
Navrhujeme krytinu vyměnit za soudobé zátěžové PVC: Výměra řešené části je cca 550 m2
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
2.1.6.3.
800 tis.kč
2 měsíce
1 měsíc
Celoplošná výmalba
Vzhledem k zásahu do konstrukcí podhledů, výměně PVC a nízké estetické kvalitě omyvatelných nátěrů na chodbách doporučujeme provést celoplošnou výmalbu provozní části
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
13 / 108
500 tis.kč
2 měsíce
1 měsíc
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
2.2.
Stavebně - konstrukční část
2.2.1.
Revitalizace stavební části divadelní točny
di5
architekti
inženýøi
2.2.1.1. Popis zařízení a stavební konstrukce
Zásadním prvkem divadelní technologie SOP Praha je jevištní točna. Jedná se o masivní otočné hydraulické zařízení o vnějším průměru cca 16 metrů a o celkové výšce 7,85 metru.
Projekčně bylo zařízení navrženo vídeňsko kanceláří Waagner biro a vyrobeno ostravskými strojírnami. Jedná se o jedinečný typ jevištní točny s tzv. královskou hřídelí. Váha zařízení
byla odhadnuta na cca 100 000 kg. Strojní část divadelní točny je osazena do železobetonového monolitického základu kruhového tvaru o průměru cca 5 metrů, tloušťky 75 cm,
založeného do hloubky 202.87 m.n.m. Tato konstrukce byla zrealizována na počátku 70. let v rámci rekonstrukce a dostavby architekta Prágra.
2.2.1.2. Definice problému divadelní točny
V průběhu užívání zařízení došlo k vychýlení celého mechanismu točny v řádech centimetrů ( přesné viz. kap. geodetické zaměření) na jevišti vznikl výškový odskok, který
znehodnocuje uživatelské vlastnosti. Při využití pro balet musí být podlaha celého jeviště zakryta speciální vyrovnávací podlahou, jejíž montáž a demontáž znesnadňuje střídání
různých typů představení, dále je výškový odskok problematický při pojíždění jeviště klecovými vozy kulis. Pracovníci SOP uvedli, že k poklesu došlo po výstavbě metra v průběhu
70.let. Ve zprávě z měření točny z roku 1997 je uvedena domněnka, že točna byla ve sklonu již při její realizaci.
2.2.1.3. Geodetické zaměření
Geodetické zaměření točny bylo uskutečněno v roce 1997 a v roce 2011 jako součást tohoto posouzení bylo provedeno opakované srovnávací měření při zachování obdobné
metodiky měření. První měření bylo provedeno geodetickou firmou A.G.I., Reslova 4, Plzeň ve spolupráci se strojírenskou projekční firmou KONSTRUKCE Jiří Růžička. Výsledky
měření byly v rámci tohoto posouzení předány firmě JARŮŠEK LÁZNIČKA ZEMĚMĚŘIČI, aby bylo možné srovnat naměřené deformace. Při obou akcích bylo provedeno měření
kontrolního bodu v zabrzděné poloze i při otáčení a výškové úrovně okolní pevné podlahy. Při soudobém měření bylo dále provedeno měření dolní pohyblivé technologické podlahy
a také zaměření pevné nosné konstrukce vodících kladek hlavní hřídele, která je pevně spojená se železobetonovým základem.
14 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Zaměření 1995
Zaměření 2011
Pro posouzení míry naklopení točny a změny tohoto naklopení v čase je podle nás rozhodující měření při otáčení točny. Točna v klidovém stavu je usazena na hydraulických
brzdách, které konstrukci nadzvedávají a pravděpodobně významně ovlivňují její klidovou polohu. Z tohoto důvodu jsou výškové hodnoty získané v klidové zabrzděné poloze málo
vypovídající.
Vodorovné naklopení točny v roce 1995 bylo naměřeno 19,8 mm , v roce 2011 vzrostla tato hodnota na 33,2 mm. Točna je nakloněna směrem do hlediště, i když se
vizuálně naklonění jeví obráceně směrem k zadní stěně jeviště..
Z tohoto srovnání lze s vysokou pravděpodobností vyslovit závěr, že deformace točny není ustálená a že její nárůst se zdá být praktický lineární v čase. Předpokládaný vývoj
deformace v čase znázorňuje přiložený graf.
předpokládaný vývoj naklopení točny v mm
35
30
25
20
15
10
5
0
1970
1975
1980
1985
1990
1997
2000
2005
2011
Součástí aktuálního měření bylo i zaměření nosné konstrukce kladek, která je pevně spojena ze základem. Naklopení této konstrukce odpovídá jak poměrnou velikostí, tak
směrem naklopení rotující podlahy točny. měření pevné části mechanizmu nelze srovnat s předchozími hodnotami, protože ty nebyly v roce 1997 pořízeny.
Z tohoto lze usoudit, že k naklopení dochází v základové spáře a že tato deformace se neustále zvětšuje.
15 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
2.2.1.4. Geologické poměry
V rámci tohoto posouzení byla provedena odborným geologem RNDr. Krausovou rešerše archivních podkladů zachycujících inženýrskogeologické poměry dotčené lokality.
Podkladní horninu v lokalitě tvoří tzv. Dobrotivské břidlice. Jedná se o 260-270metrů mocné souvrství černošedých jílovitých břidlic, místy se silitovou příměsí, hustě slídnatých.
Břidlice jsou dobře vrstevnaté o mocnost vrstev 5 - 10 cm, jejich uklonění je 45°-55° severozápadním směrem. V odkryvech při stavbě metra C bylo zjištěno značné tektonické
porušení s četnými ohlazy. Svrchní vrstvu o mocnosti 2 - 4 metry tvoří naplaveniny vinohradského potoka. Hladina podzemní vody se předpokládá ve výšce 204,5 m.n.m.
2.2.1.5. Geotechnické poměry
Základová spára konstrukce točny by se podle původní projektové dokumentace měla nacházet v nadmořské výšce 202, 87 m.n.m. a je tudíž pod hladinou podzemní vody.
Základová spára by se měla s velkou pravděpodobností bezpečně nacházet v souvrství jílovitých břidlic. Výpočtová únosnost horniny R4 při předpokládaném zatížení a ploše základu
je dostatečná se značnou rezervou. Jako příčina problému se tím pádem jeví existence podkladní pravděpodobně štěrkové vrstvy pod základem (zakreslená v původní projektové
dokumentaci), jejíž užití je v daném případě podloží z jílovitých břidlic nevhodné. Je pravděpodobné, že dochází k trvalému zvodnění spáry, k narušování a vyplavování břidlice. Tento
efekt může být umocněn zvýšeným prouděním podzemní vody díky drenážní vlastnosti nedaleké stavby metra.
Tyto předpoklady by bylo možné nejlépe ověřit kopanou sondou na úroveň základové spáry. Sondu by bylo vhodné provést v místě vnějšího líce základu v prostoru přístupového
schodiště do prostoru základu.
2.2.1.6. Navrhované opatření
Pro trvalé odstranění příčiny probíhající deformace točny je podle našeho názoru nezbytný zásah do základové konstrukce.
Pro stabilizaci základu se nabízejí dvě základní metody - injektování podkladní vrstvy nebo instalace mikropilot. Při aplikaci první varianty by byla plošně provrtána deska základu a
byla by tlakově injektována vrstva podkladního štěrku. Reálnou možnost injektáže by se měla předem ověřit kopanou sondou, neboť možnost injektáže podloží z břidlic je poměrně
omezená a bude závislá na skutečném stavu a provedení základové spáry. Rovněž přístup k vnitřní straně základu a možnost jeho provrtání bude vzhledem umístěné technologii
stroje poměrně omezená.
16 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Při podchycení základu mikropilotami by po částečné demontáži mechanizmus točny bylo provedeno cca 8 - 10 mikropilot vetknutých do skalního podloží a zakotvených do betonové
základové desky. Tyto piloty by bylo možno vyvrtat pomocí rozměrově nenáročné sklepní vrtné soupravy, kterou lze instalovat do 1. podzemního podlaží budovy opery. Piloty by byly
umístěny po obvodě základu u vnitřního líce základové stěny.
Doporučujeme použít variantu mikropilot, která bezpečně odstraní příčinu sedání základu a zdá se být technologicky proveditelná. Rovněž tato varianta nevyžaduje
provádění sond a komplikované vyhodnocování příčin problému.
Po podchycení základu bude nutné provést srovnání technologie stroje do vodorovné polohy.
V přípravné fázi je nutné zpracovat podrobnou projektovou dokumentaci, provést přesné zaměření směru náklonu osy točny, zajistit podklad od blízkých podzemních objektů, zejména
metra. Projekt musí řešit ochranu proti zatékání podzemní vody v době vrtání či kopání, ekologické souvislosti s vyteklou agresivní hydraulickou kapalinou a podobně.
Jako dočasné řešení je také možné realizovat pouze rektifikaci a vyrovnání mechanizmu stroje (viz kapitola posouzení technologie). V tom případě se dá předpokládat, že se mírně
redukují excentrické síly způsobené nakloněním točny a mohlo by dojít k mírnému zpomalení naklánění základu. Pokud by technologie umožňovala pravidelnou rektifikaci
mechanizmu bez omezení v intervalu přepokládaných budoucích deformací, lze tímto způsobem točnu provozovat v řádu let bez nutnosti zásahu do stavebního základu stroje. V
tomto případě by na základovou konstrukci měly být instalovány měřící body, které by byly následně pravidelně monitorovány.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
realizační návaznost na kap.
17 / 108
1 000 + 1 500 tis. kč
3 měsíce
6 měsíců
2.4.1.1.
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
2.3.
Technologická část
2.3.1.
Elektroinstalace a rozvaděče
di5
architekti
inženýøi
2.3.1.1. Podklady
Místní prohlídka (24. března 2011, 5. dubna 2011)
Konzultace se zástupci správy a údržby budovy
Původní dokumentace silnoproudých rozvodů (dokumentace skutečného provedení, 03/1973)
Zpráva o revizi elektrického zařízení č. 24/HA/IV/2008-1 z 04/2008, p. Hanzík
2.3.1.2. Všeobecně
Stav silnoproudé elektroinstalace odpovídá době montáže (tj. 1969) – z pohledu bezpečnostních, spolehlivostních i estetických kritérií. Elektroinstalace jako celek je z hlediska
bezpečnosti (posuzováno dle legislativy platné v době uvedení do provozu) provozuschopné, nicméně její stav je na hranici své životnosti. V současné době je, i přes veškerou
snahu údržby, již velmi problematická náhrada jednotlivých prvků elektroinstalace vzhledem k době výroby (např. přístrojové náplně rozvaděčů, světelných zdrojů, …). Navíc jsou
podružné napájecí trasy (mezi patrovými rozvaděči a koncovými zařízeními) provedeny hliníkovými vodiči, které do budoucna výrazně zvyšují riziko možných výpadků napájení
vlivem degradace materiálových parametrů (lámání nebo tečení hliníkových vodičů). Jednotlivá stoupací vedení (pro kuloáry K1-K4, pro jeviště J1-J2) již byla zaměněna za vedení
měděná – předpokládá se jejich obecné zachování (po zhodnocení stavu proměřením před samotnou rekonstrukcí).
Na základě výše zmíněného je doporučena komplexní rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace tak, aby odpovídala dnešním technologickým a bezpečnostním standardům
(konkrétní navrhované kroky viz níže).
2.3.1.3. Hlavní rozvodna HR
Historická budova je napájena prostřednictvím hlavní rozvodny HR, jež je propojena s hlavní rozvodnou nízkého napětí objektu (umístěné v suterénu provozní budovy) kabelovým
vedením 10 AYKY 3240+120 (z toho 3 AYKY 3240+120 pro světelné a zásuvkové okruhy, 7 AYKY 240+120 pro napájení pohonů). Rozvodna sestává z 15 polí skříňových
rozvaděčů, provedením a přístrojovou výbavou odpovídající době instalace (kromě 2 nových polí pro nouzové osvětlení). Propojovací sběrny mezi jednotlivými poli jsou provedeny
jako hliníkové. Údržba rozvodny je již velmi problematická vzhledem k době výroby jednotlivých přístrojů.
Během rekonstrukce je doporučena kompletní výměna jednotlivých polí hlavního rozvaděče historické budovy při zachování stávající přívodní napájecí kabeláže. V tomto případě
bude problematickou doba montáže, jelikož dotčená rozvodna zajišťuje napájení pro celou historickou budovu – předpokládá se využití odstávky provozu během divadelních
prázdnin.
hodnocení
investiční náročnost
1.650 tis. Kč
projekční příprava
5 měsíců
doba realizace
2 měsíce*)
*) Poznámka: dobou realizace se v tomto případě rozumí samotná montáž na místě (omezení pro provoz) – není do ní započten čas, potřebný pro výrobu a dopravu jednotlivých polí rozvaděče.
18 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
2.3.1.4. Patrové rozvaděče
Patrové rozvaděče jsou určeny pro napájení světelných a zásuvkových obvodů v místě osazení. Opět jsou v původním stavu, provedením a přístrojovou výbavou odpovídající době
instalace (tj. na hranici životnosti). Údržba rozvaděčů je vzhledem k době výroby jednotlivých přístrojů velmi problematická, doplňování rozvaděčů novými přístroji je konstrukčně
poměrně složité.
Během rekonstrukce je doporučena kompletní výměna všech patrových rozvaděčů (celkem 46 ks), vč. napájecích vývodů. V odhadu ceny je započtena i požární odolnost rozvaděčů
EI/EW 30 dle požadavku požárního specialisty (konkrétnější rozsah požárních odolností bude určeno v další fázi).
hodnocení
investiční náročnost
1.300 tis. Kč
projekční příprava
4 měsíce
doba realizace
2 měsíce*)
*) Poznámka: dobou realizace se v tomto případě rozumí samotná montáž na místě (omezení pro provoz) – není do ní započten čas, potřebný pro výrobu a dopravu jednotlivých rozvaděčů.
2.3.2.
Vzduchotechnická zařízení, rozvody a zařízení ÚTV, TÚV
2.3.2.1. Předmět řešení
Účelem této dokumentace je provedení technického průzkumu stávajícího stavu technického zařízení v profesi vzduchotechnika, vytápění a chlazení s následujícím cílem:

Zmapování koncepčního a provozního stavu zařízení zajišťující vnitřní mikroklimatické podmínky v objektu SOP

Zhodnocení původně navržených projektovaných a provozovaných parametrů ve vazbě na stávající platnou českou legislativu

Stanovení odhadu nákladů spojených buď s výměnou systémů techniky prostředí či spojených s částečnou výměnou pro zajištění provozu budovy ve stávajícím rozsahu
(event.. i se zlepšením stávající funkce)
2.3.2.2. Seznam vstupních a projektových podkladů
Při provozování bylo vycházeno z následujících podkladů:
a)
Podklady obecné platnosti legislativního rázu

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyziologických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových
místností některých staveb
b)
Obecné podklady přebrané vyšším objednatelem

Návrh objednávky na poskytnutí služeb technického posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha, vč. technického posouzení stavu jevištní technologie
v historické budově Státní opery Praha

Podklady obecního stavebního charakteru poskytnuté ateliérem di5

Konzultace a koordinační schůzky svolávaných GP

Podklady a dílčí výstupy ostatních profesí poskytnutých GP
c)
Individuálně získané podklady

Individuální prohlídky dotčených objektů
19 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP


di5
architekti
inženýøi
Výpůjčky dokumentace jednak z archivu SOP i Nové budovy NM (FS)
Veřejně přístupné podklady z internetu
2.3.2.3. Obecná historie budovy ve vazbě na zajištění vnitřního prostředí v ní
Divadlo bylo vystavěno na místě „Novoměstského divadla“ v blízkosti tehdy likvidovaných městských hradeb na konci 19.století, kdy v roce 1882 německá většina v zemském sněmu
prosadila záměr ubudovat nové zděné divadlo jako protiváhu tehdy nově budovanému českému „Národnímu divadlu“ a v sousedství budovanému Národnímu muzeu. Investorem
stavby byl spolek „Theaterverein“, který jako hlavního architekta vyzval vídeňskou firmu Kellner & Helmer, která se stavbami divadel měla na území Evropy velké zkušenosti a která
měla zkušenosti i s výstavbou divadel na území Čech a Moravy převážně v německy mluvících oblastech. Jako příklad je možné uvést divadla v Karlových Varech, Jablonci nad
Nisou, Brně, Liberci, v Mladé Boleslavi.
Divadlo je postaveno v novorenesančním stylu s interiérem plným novorokokové dekorativnosti s kapacitou cca 2000 divákům z čehož cca ¼ byla určena pro státní.
Původně byla budova Nového německého divadla umístěna v parku s venkovní kavárnou a blízkým parkingem, kde nejbližší budovy byly nádraží císaře France Josefa (nyní
Wilsonovo a z druhé strany Národní muzeum. Nicméně postupem času se okolí budovy nezmenšovalo až na nynější stav:
o
počátkem 20.let, kdy se divadlo ocitlo ve finanční krizi a bylo nuceno část pozemků obklopující budovu prodat vyrostla v těsné blízkosti divadla Plodinová burza a z druhé
strany hotel (místech kde nyní strojí garáže Slovan)
o
z sedmdesátých letech bylo divadlo rušeno ze zbývajících dvou stran severojižní magistrálou.
Všechny tyto skutečnosti měly na systém větrání a vytápění neblahý vliv.
Plány původníky systému větrání a vytápění se při zpracování této dokumentace nepodařilo získat, nicméně je předpoklad, že původní systém vytápění a větrání byl z hlediska
historických možností založen pouze na vztlakové síle vlivem rozdílných teplot mezi venkovním a vnitřním vzduchem bez pomoci ventilátorů s elektromotorem, které v době vzniku
divadla byly v plenkách a jejich provoz byl drahý (z důvodu drahé elektrické energie byla i část osvětlení řešena jako plynová). Přívod vzduchu byl řešen většinou ve spodní části
budov zvláště při systému letního větrání. Také v zimním období byl přívod vzduchu řešen ve spodní části budovy, avšak i odvod vzduchu byl u podlahy. Tímto způsobem bylo
zajišťováno samostatné vytápění, kdy studený vzduch u podlahy klesal do suterénu , kde byl ohříván pomocí systému parních výměníků, a poté ohřátý stoupal zpět do sálu divadla.
Takto vzduch samotížně cirkuloval až se dosáhlo i u podlahy odpovídající teploty. V letním provozu klapkovým systémem se dosáhlo, že odvodní kanály pro zimní provoz sloužily
jako přívodní a přes prostor lustru byl přetlakem teplý vzduch odváděn do venkovního prostředí přičemž vzduch byl veden mimo parní výměníky. Přestavování klapek zajišťoval
personál divadla. Obdobným způsobem byly větrány a vytápěny lóže.
Dále předpokládáme, že malé prostory při fasádě byly vytápěny lokálními kamny na uhlí a větrány přirozeně otevíratelnými okny. Počet výměníků (kaloriferů) dnes již nelze
odhadnout.
Čerstvý vzduch byl přisáván z okolí divadla většinou anglickými dvorky, přičemž každý nasávací otvor byl vybaven filtrem (napnuté plátno v dřevěném rámu).Při pozdějších
úpravách byl do systému vřazen i ventilátor, tak aby bylo zajištěno spolehlivějšího chodu a bylo možno i přivádět studený vzduch (adiabaticky zchlazený v kanálech) v letním
období.
Systém pomocí velkého počtu větracích šachet a kanálů a uzavíracích klapek umožňoval velký počet provozních stavů a možností provozu.
Obdobně jako hlediště bylo větráno i jeviště, kdy přívodní kanály byly po stranách jeviště.
Vzhledem k tomu, že není k dispozici žádná dokumentace týkající se větrání a vytápění do roku 1970, není možno zmapovat změny a úpravy, které vznikly na tento systém do této
doby, ale i s ohledem na změny a možnosti nasávání čerstvého vzduchu vzhledem ke změně okolí stavby jsou více jak pravděpodobné.
Nejrazantnější přestavba divadla, které se v té s době jmenovalo Smetanovo a bylo určeno především jako operní scéna Národního divadla a která se dotkla nejen systému větrání,
vytápění a klimatizace, ale i provozu a stavebního řešení objektu, byla provedena na přelomu 60. a 70. let 20.století, kdy byla část nově budovaného Národního shromáždění
určena jako provozní budova divadla a byly provedeny značné zásahy do vlastní historické budovy a návaznosti na novou Provozní budovu. V té době bylo provedeno i nové
energetické napojení klimatizačních systémů s tím, že nová centrální plynová kotelna, která je i v současné době společná i pro prostory bývalého Národního shromáždění i pro
všechny prostory nynější Státní opery, umístěná v suterénu. Provozní budovy, kde je i umístěn centrální zdroj chladu produkující chlazenou vodu o teplotním spádu 6/12 °C.
Oproti původnímu stavu provedení klimatizace historické budovy byl v rámci této rekonstrukce změněn celý systém:
o
po stránce nové zástavby provaziště nad jevištěm byly umístěny 2 strojovny klimatizace, ve kterých jsou umístěny jednotky pro větrání a klimatizace jeviště a hlediště
o
zatímco systém větrání a klimatizace jeviště byl do jisté míry zachován (přívod po stranách a odvod v horní části) přívod větracího a vytápěcího vzduchu do hlediště byl
kompletně změněn tj. přívod vzduchu je ze stropu a odvod vzduchu pod sedadly v parteru. Původně větrání hlediště zajišťovaly 2 jednotky YORK o celkovém průtoku 60.000 m3h-1,
20 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
při poslední rekonstrukci byly tyto jednotky vyměněny za jednotky JANKA o sníženém průtoku 2x 21.000 m3h-1, tato změna byla provedena i s ohledem na způsob distribuce
vzduchu, kdy plný vzduchový výkon 60.000 m3h-1 nebylo možno kvůli průvanu v hledišti využít. Totéž platí i pro jeviště, kde však pokles vzduchového výkonu oproti roku 1970 není
takový (z původních 20.000 m3h-1 je nyní 18.000 m3h-1). Vzduch pro jeviště je vlhčen.
o
V rámci poslední rekonstrukce na hranu strojoven vzduchotechniky byly umístěny požární klapky.
o
Lokální jednotky pro přívod vzduchu jsou použity v případě technických místností v suterénu a v rámci zkušebny v zadním traktu.
Vytápění historické budovy je pomocí topné vody, přičemž pro vytápění je přednostně použito radiátorů. Chlazení vzduchu je provedeno pomocí buď centrální vzduchotechnicky
nebo FCU.
Zdroje tepla a chladu jsou instalovány v Provozní budově – v historické budově jsou umístěny pouze strojovny tepla a chladu.
2.3.2.4. Obecná využitelnost původních či rekonstruovaných klimatizačních, vytápěcích a chladících zařízení
Využitelnost stávajících zařízení klimatizace, vzduchotechniky, vytápění a chlazení je především dána jednak technickým a morálním stavem daných zařízení a systémů a
požadavky, které na ně mohou být v budoucnu kladené.
a)
Technický a morální stav
Ačkoli je na základě prohlídek většiny zařízení zjevné, že na zařízeních byla a je prováděna pravidelná údržba a servis je nutno si uvědomit, že střední doba provozu těchto
komponentů je cca min 20 let (kromě několika málo vyměněných klimatizačních jednotek a zdrojů tepla a chladu), což je i při svědomité údržbě na hranici technické životnosti
některých komponentů. Životní cyklus zařízení vzduchotechniky a klimatizace je uvažován 15-20 let v závislosti na době provozu, servisu a užívání. Proto je nutné si uvědomit, že
při provozu těchto zařízení bude nutno vynakládat nejen náklady na běžnou údržbu a servis, ale i větší náklady na havárie či opatření, která by těmto haváriím předcházela.
Z toho plyne i větší poruchovost a potenciálně větší nespolehlivost systémů techniky prostředí.
Větší problém než samotná technická zastaralost systémů je jejich morální zastaralost, která je sice částečně kompenzována provozem a průběžnou výměnou systému měření a
regulace, avšak celkově lze říci, že systém je morálně zastaralý cca 40 let. Jedná se hlavně o větší možnosti provozních režimů, absence systémů zpětného získávání tepla,
požárně bezpečnostní řešení apod.
b)
Flexibilita provozu
Když současné využívání daných prostor koresponduje se stavem, pro který byl navržen, v současné době by předpokládaný standard dosaženého vnitřního prostředí i ve vazbě na
stávající legislativu by stávající zařízení měla umožňovat nejen flexibilitu provozu, ale i dosažených mikroklimatických parametrů, což se stávajícími zařízeními v současném stavu
není možno dosáhnout. Dále je nutno si uvědomit, že stávající zařízení nejsou většinou nikterak zálohována (zvláště v provozní budově), a proto v případě jejich poruchy může dojít
ke značnému poklesu standardu vnitřních parametrů a event. i může dojít ke znemožnění využívání některých prostor.
2.3.2.5. Bezpečností hlediska z pohledu zařízení techniky prostředí
Ačkoli veškerá zařízení zajišťující vnitřní prostředí vč. jejich kompletů jsou podrobována všem nutným a legislativně požadovaným revizím, jako celek je systém klimatizace
z pohledu protipožární ochrany dle stávající legislativy nedostatečný V historické budově jsou sice umístěny požární klapky na rozhraní strojovny klimatizace, je však nutné prověřit,
zda-li je použito správného typu i počtu v dalších rozvodech vzduchu.
2.3.2.6. Energetická náročnost
S ohledem na energetickou náročnost vzduchotechnických a klimatizačních zařízení je možno vnímat tento problém po jednotlivých energiích.
a)
Elektrická energie
Vzhledem k tomu, že určitou prioritou při provozu bylo zamezení vzniku hluku, jsou klimatizační zařízení navržena s minimálními tlakovými ztrátami a malými rychlostmi jak v průřezu
jednotek, tak i v potrubí. Proto i spotřeba elektrické energie pro pohon ventilátorů je realitně velmi nízká a z pohledu měrných hodnot potřeby elektrické energie pro dopravu vzduchu
21 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
dosahují i v současné době špičkových hodnot. Další výhodou některých zařízení je i vybavení motorů ventilátoru frekvenčními měniči, které umožňují dále dle vnitřních klimatických
podmínek dále potřebu elektrické energie pro dopravu vzduchu snižovat (např. v historické budově).
b)
Tepelná energie
Z hlediska spotřeby tepelné energie pro klimatizaci na tom podstatně hůře. Dle celkových bilancí spotřeb tepelné energie byla maximální potřeba tepelné energie pro
vzduchotechniku cca 3x vyšší než je potřeba tepla na vytápění. Toto je z následujících důvodů:

žádné zařízení není vybaveno systémem zpětného získávání tepla a vlhkosti

možnost cirkulace je použita jen na omezeném počtu vzduchotechnických zařízení (např. FCU)
Proto z hlediska Průkazu energetické náročnosti budovy nebude budova splňovat současné legislativní požadavky.
Poznámka:
1.
Vzhledem k tomu, že téměř všechna klimatizační zařízení v provozní budově mají ve stejné strojovně jak přívod, tak i odvod vzduchu, bylo by možné při celkové rekonstrukci
daných strojoven do nových zařízení systémy zpětného získávání tepla instalovat.
2.
Určité úspory energií by jistě přineslo přesné řízení systému na základě přesných dat z daných prostorů a po doplnění možné cirkulace vzduchu do systémů přivádět do
daných prostor jen takové množství venkovního vzduchu, které by odvedlo veškeré škodliviny, jejichž koncentrace by byla v prostoru měřena (např. CO2)
2.3.2.7. Popis systémů zajišťující vnitřní parametry
2.3.2.7.1 Energetické zajištění stávajícího provozu klimatizace
a)
Elektrická energie
Veškeré centrální vzduchotechnické a klimatizační zařízení jsou v současné době napájeny ze sítě PRE bez jakéhokoli zálohování z náhradního zdroje.
Napájecí soustava je 3x 400/230 V, 50 Hz
b)
Teplo
Veškeré teplo pro vzduchotechnická a klimatizační zařízení je vyráběno v centrální plynové kotelně, která je v současné době v rámci provozní budovy Státní opery v Praze.
Nositelem tepla je topná voda o teplotních parametrech původně 110°/90°C, nyní po rekonstrukci kotlů 85/65°C, na které jsou v současné době dimenzovány veškeré výměníky
vzduchotechnických a klimatizačních systémů.
c)
Chlad
V současné době je potřeba chladu pro centrální vzduchotechnická a klimatizační zařízení zajišťována nově rekonstruovaného zdroje chladu umístěného ve strojovně G, který se
nyní nachází v objektu provozní budovy Státní opery.
2.3.2.8.
Seznam vzduchotechnických a klimatizačních zařízení v historické budově Státní opery Praha
Dle výkresové dokumentace se v historické budově nacházejí následující zařízení:
Zařízení č. 1: Teplovzdušné větrání a chlazení hlediště historické budovy
V současné době větrání a klimatizaci hlediště zajišťují 2 vzduchotechnické jednotky ve strojovnách
protipožárních žaluzií umístěných ve falešných oknech na fasádě budovy.
Jednotky zajišťují:
o
základní filtraci vzduchu kapsovými filtry
o
ohřev vzduchu lamelovými výměníky
22 / 108
S1 a S2 po stranách provaziště. Sání čerstvého vzduchu je pomocí
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
o
o
di5
architekti
inženýøi
chlazení vzduchu
dopravu vzduchu v proměnném množství vzduchu (max. cca 21.000 m3h-1/1 jednotku)
Snižování průtoku vzduchu je pomocí frekvenčního měniče, který je ovládán dle potřeby manuálně obsluhou. Jednotky jsou v poměrně dobrém stavu, stáří jednotek cca 15 let.
Rozvody vzduchu vč. tlumičů a dalších prvků rozvodu jsou ze 70.let minulého století. Na rozhraní strojoven VZT a rozvodu vzduchu u krovu nad hledištěm jsou umístěny požární
klapky.
Distribuce přiváděného vzduchu je pomocí velkoplošných vyústí s dekorativními mřížemi jak nad parterem (část krycí mříže pro slavnostní lustr) nebo kruhovými mřížemi nad
galeriemi. Distribuce čerstvého vzduchu tímto způsobem je velmi diskutabilní zvláště v režimu chlazení, neboť se pod stropem hlediště vytváří „pytel“ studeného vzduchu, který je do
určité doby držen u stropu teplým konvektivním proudem a při dosažení určitých limitních hodnot se „utrhne“ od stropu a nekontrolovatelně v různých místech hlediště padá dolů,
což způsobuje v daných místech diskomfort a rozdíly teplot v různých místech v hledišti. Pro omezení tohoto jsou pracovníci obsluhy snižující průtok čerstvého vzduchu, protože se
tento jev takto dá omezit.
Proto doporučuji v případě úprav zaměřit se na distribuci vzduchu a v přívodních boxech (aniž by byl narušen exteriérový vzhled) se pokusit zajistit míšení čerstvého a cirkulačního
vzduchu, který by výše uvedený jev omezil. Odvod vzduchu je proveden pomocí původních radiálních ventilátorů umístěných ve strojovnách, které jsou součástí původních kanálů
pro přívod vzduchu. Tyto ventilátory odsávají vzduch z podlahy parteru pod sedadly a vyfukují jej do anglického dvorku.
Maximální množství přiváděného vzduchu v současné době je 2x 21.000 m3h-1, odvod vzduchu činí
m3h-1.
Zařízení č. 2: Klimatizace jeviště
Obdobně jako v případě hlediště je větrání a klimatizace jeviště rozdělena do 2 identických částí, které jsou umístěny ve strojovně vzduchotechniky 51, 52 vedle zařízení pro
hlediště. Zařízení pracuje pouze s čerstvým vzduchem, který je nasáván u fasády pomocí protidešťových žaluzií umístěných v okenních otvorech.
Obdobně jako v případě jednotek pro hlediště je vzduch v jednotkách:
o
filtrován na základní třídu filtrace
o
ohříván pomocí lamelového ohřívače
o
chlazen vodním chladivem
o
dopravován do jeviště v proměnném množství (frekvenční měnič)
Dle dostupné literatury je do jeviště přiváděno 2x 9.300 m3h-1 čerstvého vzduchu.
Dále za jednotkou je do potrubí řešeno parní zvlhčování prováděno pomocí trubice napojené na elektrický parní zvlhčovač.
Vzduch z jednotky je do jeviště dopravován standardním pozinkovaným potrubím, do kterého jsou na rozhraní strojovny VZT umístěny požární klapky a ve svislém vedení
v provazišti po obou stranách jeviště vloženy tlumiče hluku.
Distribuce vzduchu je provedena pomocí standardních vyústek, které jsou osazeny do vertikálního potrubí až k podlaze jeviště a které je vedeno za oběma bočními portály.
Odvod vzduchu je zajišťován odsávacím radiálním ventilátorem v samostatné strojovně vzduchotechniky na 3.NP jevištní části (po levé straně jeviště). Na sání ventilátoru je
napojeno potrubí s tlumiči hluku a protipožární klapkou na hraně strojovny. Vlastní odsávání je provedeno pomocí odsávacích vyústek osazených přímo do potrubí vedoucí nad
horizontálním portálem nad jevištním otvorem u proscéniové zdi. Množství odváděného vzduchu nebylo zjištěno.
Zařízení č. 3: Teplovzdušné vytápění a chlazení zkušebny v nástavbě jevištní části
Tento prostor je větrán přirozeně otevíratelnými okny – toto zařízení pracuje pouze s cirkulačním vzduchem. Jednotka pro úpravu a dopravu vzduchu, který zajišťuje požadované
parametry, je umístěna v samostatné místnosti vedle vlastního zkušebního sálu a vlastně plní funkci velkého FCU, který patrně s ohledem na požadovanou hladinu akustického
tlaku nebylo možné přímo v prostoru zkušebny použít.
Vlastní systém se skládá z přívodní vertikální jednotky (filtr, ohřívač, chladič, přívodní radiální ventilátor) a odvodního ventilátoru, který je napojen přímo na přívodní jednotku a
přivádí vzduch do sání přívodní jednotky. Odvodní ventilátor na sací straně a přívodní část systému na výtlačné straně je napojen na standardní potrubí z pozinkovaného plechu, do
kterého jsou osazeny přívodní a odvodní vyústky.
Množství upravovaného vzduchu se z dostupné dokumentace nepodařilo zjistit.
23 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
Zařízení č. 4: Lokální chlazení a vytápění šaten, zkušeben a pomocných místností v jevištní části
Toto lokální vytápění, chlazení i nucené přetlakové větrání je zajišťováno soustavou parapetních čtyřtrubkových FCU, které na sací straně kromě napojení na cirkulační vzduch jsou
přes fasádu a mřížku propojeny s venkovním prostorem.
FCU jsou vybaveny základním filtrem, teplovodním výměníkem pro ohřev vzduchu, vodním chladičem a radiálními ventilátory.
FCU mají interiérové kryty a individuální ovládání. Odvod vzduchu je přefukem do vedlejších chodeb.
Zařízení č. 5: Teplovzdušné větrání technických místností v suterénu pod vstupní částí diváků
Pro větrání technických místností v suterénu je navrženo samostatné zařízení skládající se z jedné přívodní sestavy a dvou odsávacích radiálních ventilátorů.
Sání čerstvého vzduchu je provedeno z anglického dvorku, odvod vzduchu je proveden stejným způsobem, ale do míst, kde nehrozí zpětné nasátí vzduchu.
Přívodní část se skládá z:
o
filtrační části
o
teplovodního výměníku
o
nízkotlakého radiálního ventilátoru
Rozvod vzduchu je proveden pomocí standardního potrubí z ocelového pozinkovaného plechu s úhelníkovými přírubami, do kterého jsou přímo osazeny přívodní a odvodní vyústky.
Zařízení č. 6: Odsávání sociálních zázemí a pomocných místností
Větrání sociálních zázemí a pomocných místností v jevištní a hledištní části je provedeno podtlakově s přisáváním (náhradou odsátého vzduchu) netěsnostmi z vedlejších místností
a chodeb. Odsávání zajišťuje „soustava“ samostatných odsávacích zařízení umístěných dle dispozic vertikálních šachet, kterými je vedeno odsávací potrubí, do kterého jsou
vloženy odsávací vyústky vyrobené v době rekonstrukce (1970) event. přizpůsobené interiéru místností.
Původně odsávání zajišťovaly axiální ventilátory umístěné ve vertikálním rozvodu v nejvyšším místě, které vyfukovaly vzduch nad střechu, kde odsávací systém byl původně
zakončen samostatnou hlavicí CAGI. Při poruše axiálních ventilátorů byly tyto většinou vyměněny za nástřešní ventilátory s radiálním kolem.
Zařízení č. 7: Odsávání sociálních zázemí v přední (hledištní) části
V případě odsávání některých sociálních zázemí je použito lokální odsávání pomocí axiálních ventilátorů, které vyfukují vzduch přes exteriérovou mřížku na fasádu objektu. Takto
jsou většinou větrána sociální zázemí na 3.galerii.
Zařízení č. 8: Odsávání technické kabiny pod stropem jevištní části
Pro lokální odsávání technické kabiny pod stropem hledištní části je v krovu umístěn samostatný radiální ventilátor, před kterým jsou do potrubí umístěny tlumiče hluku. Vlastní
odsávání je provedeno pomocí standardních vyústek, výfuk vzduchu je proveden nad střechu. Náhrada odsátého vzduchu je provedena pomocí zařízení č.1, ze kterého v potrubním
rozvodu v krovu je provedena samostatná odbočka pro tento prostor.
Zařízení č. 9: Odsávání prostoru vestibulu na úrovni 3.galerie
Tento prostor pravděpodobně byl určen jako kuřárna, a proto byl vybaven samostatným odvodním systémem, jehož základem byl odsávací radiální ventilátor umístěny v krovu a
vyfukující vzduch nad střechu.
Kromě těchto systémů jsou v historické budově SOP instalována další vzduchotechnická zařízení, avšak jsou to většinou „zařízení“ zajišťující odvod poměrně malého množství
vzduchu nebo přefuk mezi jednotlivými místnosti. Jsou to však zařízení, která na celkový chod budovy z hlediska vnitřního prostředí mají pouze minimální vliv.
24 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
2.3.2.9. Rozvody tepla a chladu v historické budově SOP
Jak bylo v předchozích odstavcích uvedeno, v historické budově SOP se nenacházejí žádné zdroje tepla a chladu – veškeré teplo a chlad je do historické budovy dopravováno
z Provozní budovy SOP. V historické budově se nacházejí v suterénu pouze strojovny rozvodů tepla a chladu, které jsou osazeny zařízením ze 70.let minulého století a jejich stav je
téměř havarijní.
2.3.2.10.
Stav zařízení ve vztahu k současnému využívání a předpokládaná životnost stávajících systémů zajišťující vnitřní prostředí
2.3.2.10.1 Celkový stav systémů
Obecně lze říci, že díky údržbě a dílčím výměnám zařízení je celkový stav zařízení poměrně dobrý a při další plánované údržbě a průběžné výměně opotřebených dílů provozem
zařízení je možno většinu systémů při dodržení stávajícího standardu a dalšího provozu ve stávajícím standardu provozovat i další období. Nicméně jsou v systému určité uzly, jejíž
výměnou či opravou nad rámec běžné údržby je nutno se již zabývat v současné době.
Celkově se domnívám, že i přes dílčí výměny některých částí komponentů, je možno předpokládat určitý zlom v roce 2020, kdy s ohledem na stávající nedostupnost některých částí
systémů,odstranění většiny či všech stávajících nedostatků provozu (požárně bezpečnostní řešení, energetická náročnost provozu, spolehlivost, zvýšení uživatelského komfortu) by
bylo vhodné naplánovat buď generální opravu či rekonstrukci. Osobně se domnívám, že by bylo vhodné provést kompletní rekonstrukci, protože pouze oprava (byť generální), by
mohla zakonzervovat část stávajících chybných řešení nebo řešení, které v současném provozu Státní opery nejsou aktuální. Dále by se touto rekonstrukcí mohly aktivně vyřešit i
provozně technické návaznosti související s novým využitím bývalého Federálního shromáždění je to budova Národního muzea a event. plánované změny vedení Severojižní
magistrály a umožnění přímého vstupu z Václavského náměstí.
Obecně lze problematiku údržby, dílčího zlepšení provozu a následné celkové rekonstrukce rozdělit do několika okruhů:
o
Zdroje tepla a chladu – viz provozní budova
o
Úpravy či doplnění systémů techniky prostředí, které hrozí bezprostřední havárií
Jedná se o části systémů které jsou původní a které vzhledem ke stáří i pravidelné údržbě a servisu nejsou schopny spolehlivě a efektivně pracovat až do uvažované generální
rekonstrukce. Jedná se především o rozvody topné a chladicí vč. regulace koncových prvků některá vzduchotechnická zařízení, zvláště odvody vzduchu .
o
Úpravy a doplnění systémů, které jsou sice funkční avšak provozně a bezpečnostně nevyhovují
Jedná se v tomto případě o nejnutnější doplnění systému techniky prostředí o prvky protipožární ochrany (požární klapky s příslušným vybavením a požární ucpávky) event. i
doplnění některých systémů při přehodnocení stávajících systémů protipožární ochrany jako celku. V tomto případě by se jednalo např. o doplnění nuceného větrání některých
chráněných únikových cest, event. i doplnění odvodu tepla a kouře do prostor definovaných jako shromažďovací.
o
Doplnění systémů techniky prostředí o prvky, které nejsou pro vlastní funkci nezbytné, ale zlepší flexibilitu provozování a zajistí úpravu provozních nákladů.
V tomto případě se jedná o doplnění systému vzduchotechniky a klimatizace o prvky umožňující flexibilní provozování systému (např. frekvenční měniče), doplnění prvků M+R o
snímání určitých provozních dat, umožňující flexibilnější provozování (např. čidla CO 2), doplnění možnosti cirkulace vzduchu do systémů, které mají přívodní i odvodní část systému
ve stejné strojovně klimatizace. Dále je možno uvažovat i s možností doplnění systému zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu, nicméně vzhledem k faktu, že se jedná o
jasný zásah do stávajících systémů event. i do stavby. V případě, že by se jednalo o kapalinové napojení přívodních a odvodních strojoven, které jsou dispozičně odděleny,
doporučuji před tímto krokem provést dokonalou technicko-ekonomickou analýzu, zda-li se daný krok s ohledem na životnost ostatních částí systému a dobu provozu zařízení v dané
etapě vyplatí provést, nebo tento krok provést až při větší rekonstrukci objektu.
o
Zásahy do systému mající minimální nároky na investiční náklady
V tomto případě se jedná především o analýzu, zda-li původně větrané (vytápěné, chlazené) prostory slouží k účelu, na který bylo zařízení techniky prostředí navrženo, a zda-li by
novým přeregulováním na stávající využívání prostor by nebylo možné snížit výměny vzduchu a tím i snížit potřeby tepla a chladu.
o
Systémové zásahy a zásahy spojené se zásahy do části zařízení, které jsou mimo strojovny a volně přístupné prostory
V tomto případě se jedná o větší systémové zásahy, které zasahují do podstaty současně instalovaných zařízení. Kromě doplnění systémů zpětného získávání tepla by se např.
jednalo o změnu proudění vzduchu, změnu nasávání a výfuku vzduchu, recirkulace vzduchu pro technické prostory, možnosti použití tepelných čerpadel či použití obnovitelných
zdrojů energie. Tyto systémové úpravy by však vyžadovaly kompletnější přístup a je vhodné je ponechat pro generální rekonstrukci objektů.
2.3.2.10.2 Předpokládané nároky pro udržení provozu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení ve stávajícím rozsahu
25 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
2.2.2.10.2.1 Běžná údržba a servis
V tomto případě se jedná především o:

V části vzduchotechnika
o
Náklady na výměnu filtrů
o
Náklady na výměnu řemenů ventilátorů
o
Náklady na revize požárních klapek a preventivní činnosti

V části zdroje a rozvody tepla a chladu
o
Revize na zdroji tepla vč. kouřových cest
o
Revize na zdroji chladu
Celkové náklady na tyto činnosti bez plateb zaměstnanců údržby lze odhadnout na 600.000,- Kč/rok; pro historickou budovu cca 20 % této částky.
2.2.2.10.2.2 Náklady na opravy a havárie zařízení
Vzhledem k tomu, že většina klimatizačních zařízení vč. rozvodů a veškeré rozvody tepla a chladu jsou již nejen za hranicí záručních lhůt, ale i mimo dobu předpokládané životnosti,
lze předpokládat na zařízení, která nebudou vyměněna, zvýšené náklady na odstraňování těchto provozních havárií, aby se stávající zařízení udržela v chodu.
Jedná se především o havárie oběžných kol ventilátorů, zničení elektromotorů či servomotorů, poškození či prasknutí výměníků tepla, úniky provozních kapalin, snížená účinnost
přenosu tepla , poškození či havárie čerpadel, havárie ventilů, rozvodů tepla a chladu. Přímé náklady bez následných a vyvolaných nákladů na odstranění těchto havárií lze
odhadnou na 1.500.000,- až 2.000.000,- Kč/rok pro veškeré objekty SOP, pro historickou budovu pak 30 % z této částky. Tuto částku lze snížit, pokud se do určité míry
vyčlení náklady na preventivní opravu zařízení či jeho výměnu pro předcházení provozních havárií.
2.3.2.10.2.3
Náklady na preventivní opravy a výměnu zařízení
Pro předcházení provozních havárií, které by mohly způsobit nefunkčnost systémů techniky prostředí a tím i určitou pravděpodobnost neprovozuschopnosti některých částí budovy je
možno uvažovat s preventivní výměnou těchto prvků zařízení techniky prostředí.
Jedná se např. o postupnou výměnu některých ventilátorů, čerpadel, ventilů, kompletní výměnu FCU v historické budově apod.
V tomto případě lze odhadnout náklady na tyto opravy a činnosti na cca 2.000.000,- až 3.000.000,- Kč/rok, pro historickou budovu pak cca 40 % z této celkové částky.
2.3.2.10.2.4
o
o
o
Náklady na ostatní činnosti směřující ke snížení provozních nákladů
Jedná se o činnosti převážně neinvestičního charakteru, které však při relativně malých nákladech mohou přinést podstatné snížení náklad. Jedná se především o:
Zaregulování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení na skutečný provozní stav budovy a jednotlivých místností
Úpravy na úpravu distribuce vzduchu v hledištní části historické budovy SOP
Zpracování aktuálních výkresů stávajícího stavu technických zařízení ve vazbě na provozní předpisy
Odhadované celkové náklady představují cca 1.000.000,- až 1.500.000,- Kč, pro historickou budovu pak cca 35 % této částky.
2.3.2.10.3 Předpokládané náklady na jednorázové úpravy či opravy zařízení či jejich částí, jejichž stav je možno charakterizovat jako předhavárijní
26 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
2.3.2.10.3.1
di5
architekti
inženýøi
Výměny rozvodu tepla a chladu bez nutnosti zásahu do stavebních konstrukcí objektu vč.strojoven
V tomto případě se jedná o preventivní výměnu strojoven pro distribuci tepla a chladu vč. přístupných rozvodů tepla a chladu, které jsou za hranicí technické a morální životnosti.
Jedná se hlavně o rozvody vč. izolací ve strojovnách H, G v prostorách provozní budovy SOP, a ve strojovnách VZT v historické části a obou strojoven rozvodů tepla v suterénu
historické části, dále veškeré rozdělovače a sběrač v nich vč. příslušenství (čerpadla, armatury).
Přesné investiční náklady lze odhadnout na cca 6.000.000,- až 8.000.000,- Kč a další cca 4.000.000,- Kč vyvolané náklady (výměna elektrorozvodů, úpravy M+R, demontážní práce,
stavební úpravy, náklady na přerušení provozu části divadla). Poměrná část pro historickou budovu činí cca 45 % této částky.
2.3.2.10.3.2
Jednorázová výměna FCU v historické části
V tomto případě se předpokládá jednorázová výměna 12 ks parapetních FCU pro klimatizaci zkušeben a pomocných místností. V tomto případě lze předpokládat náklady na výměnu
1 ks FCU na 70.000,- Kč vč. opláštění, autonomní regulace, montáže a demontáže původních a stavebních oprav. Proto investiční náklady v tomto případě lze odhadnout na cca
840.000,- Kč.
2.3.2.10.3.3
Osazení protipožárních uzávěrů do rozvodů vzduchu event. tepla a chladu a doplnění aktivních protipožárních systémů
V tomto případě se jedná o doplnění požárních klapek do vzduchotechnických rozvodů na rozhraní jednotlivých požárních předělů event. doplnění i protipožárních izolací na potrubí
v případě, že nebude možné osadit protipožární klapku přímo do požárního předělu. Náklady na umístění jedné klapky do potrubí se budou pohybovat od 15.000,- do 35.000,- Kč
v závislosti na velikosti klapky, jejím vybavení (signalizace, dálkové shazování, možnost umístění klapky přímo do požárního předělu, nutnost přemístění stávajícího potrubí pro
zajištění obsluhy klapky, zajištění přístupnosti pro vlastní osazení klapky a následný servis, požární zajištění prostupu potrubí (klapky) požární stěnou.
V případě aktivních prvků protipožární ochrany pracující při vzniku požáru se jedná o zajištění přetlakového větrání únikových cest, schodiště a evakuačních výtahů dle příslušné
kategorizace tj. s 10ti až 15tinásobnou výměnou vzduchu a příslušným přetlakem zabraňující vnikání kouře do těchto únikových cest. Zařízení pro únikové cesty bude
konkretizováno dle jejich velikosti a druhu v následujících projektových stupních a lze předpokládat, že náklady na vzduchotechnické zařízení na jednu únikovou cestu budou cca
150.000,- do 250.000,- Kč vč. přímých a vyvolaných investic.
Dalšími vzduchotechnickými systémy pracující v době požáru budou pravděpodobně systémy pro odvod tepla a kouře. Tyto systémy však budou specifikovány v dalších
projektových stupních na základě klasifikace prostoru a odborného výpočtu. V současné době nelze ani odborně odhad investičních nákladů specifikovat.
2.3.2.10.4 Systémové úpravy
2.3.2.10.4.1
o
o
o
27 / 108
Doplnění zpětného získávání tepla do stávajících systémů vzduchotechniky
Reálná ekonomická návratnost doplňovaných systémů zpětného získávání tepla do stávajících systémů, z nichž některé byly již částečně vyměněné a proto není vhodné je zcela
opět vyměňovat, vychází z provozování daného zařízení a provozních dob. Vzhledem k tomu, aby byly prováděny minimální zásahy do stávajících zařízení a aby bylo možno
energeticky propojit i přívody a odvody vzduchu v samostatných strojovnách vzduchotechniky a klimatizace, je uvažováno s kapalinovými okruhy, které mají ovšem nižší účinnosti
než „kontaktní“ systémy zpětného získávání tepla.
doplnění zpětného získávání tepla do systému větrání hlediště a jeviště v historické budově
přímé investiční náklady na technologii 2.500.000,- Kč, nepřímé náklady na ostatní profese a stavební část 2.500.000,- Kč
reálná návratnost v provozních nákladech při průměrném provozu zařízení 5 hodin denně min. 25 let
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Poznámka:
Z výše uvedeného je zřejmé, že náklady na instalaci zpětného získávání tepla nejsou při reálném provozu a životním cyklu zařízení návratné a jeho instalace nemá ekonomické
opodstatnění. Jeho smysl je pouze vylepšit energetickou bilanci objektu pro Energetický průkaz budovy. Ekonomický smysl by mělo zajištění cirkulace vzduchu z prostoru provaziště.
2.3.2.11.
Závěrečné shrnutí
Z předchozího textu vyplývá, že vzduchotechnická, vytápěcí a chladící zařízení jsou za předpokladu splnění investičních a provozních nákladů a ostatních předpokladů
v předchozích odstavcích (i za předpokladu vyřešení nutného požárně bezpečnostního řešení) budou dané systémy provozuschopné a zajistí přiměřené vnitřní klimatické
podmínky za přiměřených provozních nákladů na obsluhu, provoz a energie.
Funkční horizont instalovaných zařízení považuji za předpokladu řádné obsluhy a údržby rok 2020.
2.3.3.
Rozvody vodovodu a kanalizace
2.3.3.1. Stav a možnosti rozvodů vodovodu
V objektu jsou provedeny rozvody vody z:
Přívody vody do objektu (2 přípojky) vesměs u tlakové litiny DN100 včetně vodoměrných sestav.
Ocelových trubek závitových pozinkovaných …. Rozvody požárního vodovodu, rozvody studené vody profilů DN 40 – 80, rozvody teplé užitkové vody profilů DN40 – 65
Plastové trubky PPR – Hostalén – opravené části rozvody studené vody DN32 a nižší, všechny rozvody teplé užitkové vody DN 32 a nižší a všechny rozvody cirkulace
Rozvody vedené v ocelových trubkách pozinkovaných jsou již značně poruchové a byly na nich vícekrát prováděny opravy a výměny částí potrubí. Poruchové jsou zejména hlavní
rozvody v instalačním kanále při obvodu budovy („podkova“), které jsou již mnohokrát provizorně opravovány včetně přípojek k jednotlivým stoupačkám.
Možnosti řešení:
Veškeré hlavní rozvody je nutno vyměnit za nová potrubí včetně větví ke stoupačkám a zařízení v suterénu apod.). S ohledem na postup prací je třeba uvažovat s osazením dílčích
uzávěrů na páteřních rozvodech, které by snížily rozsah uzavřených úseků – tyto úseky je třeba stanovit s ohledem na provoz v objektu a doby trvání výměn potrubí
Ve strojovně topení a stanici ohřevu TUV budou zařízení dle návrhu úprav v části 2.3.2..
Rozvody budou vyměněny ve stejných trasách a je nutno montáže provádět etapově a odstavovat vždy jen co nejmenší části objektu od rozvodů vody. Rozvody pro nově opravené
a zařízené části (sociální zařízení) jsou vesměs již z plastových trubek a nebudou tedy měněny a nebude potřeba provozy odstavit. Z nového rozvodu (vyměněných trubek) budou
propojena všechna stávající napojení jednotlivých etap.
Materiál vodovodu:
Doporučujeme provést výměnu všech rozvodů z oceli (vyjma rozvodů požární vody) za trubky plastové (např Ekoplastik PPR řady 3 pro PN 16 a pro TUV typu Ekoplastik Stabi ). Tím
bude v celém objektu veškerý rozvod vodovodu z plastových trubek, které jsou trvanlivé a bez zarůstání potrubí. Pro menší délkové změny potrubí teplé užitkové vody jsou navrženy
trubky STABI, které mají koeficient roztažnosti cca 3X menší a tudíž nevyžadují tak časté a velké kompenzace.
Potrubí vodovodu – je navrženo z trubek z plastických hmot PPR (Hostalén) spojovaných polyfúzním svařováním řady 3 pro PN 16 a v provedení Stabi – viz výše. Rozvody
vodovodu budou izolovány tepelně pěnovou izolací s povrchovou úpravou pro studenou vodu tl.9 mm, pro TUV a cirkulaci dle Vyhl. Č.193/2007.
Závěr:
Studie vychází ze skutečností, které byly v objektu viditelné. Konstrukce zazděné a skryté (viz poznámky výše), nebylo možno prohlídkami ověřit a je tedy nutno před dalšími stupni
provést důkladnější prohlídky a dále postupovat s ohledem na výsledky.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
případné výměny vodoměrných sestav a sekčních armatur 90.000,- Kč
28 / 108
520 tis. Kč
1 měsíc
2 měsíce
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
2.3.3.2. Stav a možnosti rozvodů kanalizace ležatá část
Popis stávajícího stavu :
V objektu jsou svody převážně z litinových trub odpadních, kde jsou porušeny ucpávky v hrdlech (hliníková těsnící vlna zmizela a do objektu proniká zápach). Hlavní svody jsou
vedeny v instalačním kanále pod chodbou po obvodu budovy („podkova“), krytým odnímatelnými deskami a potrubí je poruchové a vyžaduje časté opravy.
Možnosti řešení:
Pro odvodnění splaškových vod budou vyměněny stávající svody DN125-200. Svody budou vedeny ve stejných trasách a spádech a jejich opravy budou děleny do etap aby nebylo
nutno odstavovat velké části objektu z provozu.
V rámci rekonstrukce kanalizace je rovněž potřeba kontrola zajištění suterénních prostorů objektu před vzdutím kanalizačních vod ve venkovní kanalizaci. Úpravy vpustí ze
zpevněných ploch v okolí budovy, které k ní náleží nejsou speciálně uvažovány – předpokládá se odkrytí poklopů a vyjmutí košů na bahno, které je třeba kontrolovat a udržovat.
Rozvody v zemi nejsou zahrnuty, zde by byl potřebný kamerový průzkum, neboť zřetelné poruchy v odtoku se vyskytují zřídka.
Materiál kanalizace:
S ohledem na hodnotu objektu potrubí plastové kvalitní (Geberit, Polokal NG, Rehau, v potřebných místech je třeba použít i odhlučněná potrubí -Polokal 3S, Raupiano apod.)
Potrubí lze rovněž izolovat protihlukovou izolací (Tubex sonic tl. 5 mm). O způsobu protihlukové izolace případně rozhodnou zástupci investora dle nabídek dodavatelů.
Připojovací potrubí není předmětem úprav – stávající rozvody jsou z plastových trubek připojovacích PVC (HT) –bude řešeno až při detailním řešení s ohledem na rekonstrukci
jednotlivých sociálních zařízení. Části jsou již provedeny nově včetně zařizovacích předmětů a to zůstane ponecháno
Závěr:
Studie vychází ze skutečností, které byly v objektu viditelné. Konstrukce zazděné a skryté (viz poznámky výše), nebylo možno prohlídkami ověřit a je tedy nutno před dalšími stupni
provést důkladnější prohlídky včetně kamerových průzkumů potrubí a dále postupovat s ohledem na výsledky.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
440 tis. Kč
1 měsíc
2 měsíce
2.3.3.3. Stav a možnosti rozvodů vodovodu část stoupací a přípojná
Popis stávajícího stavu :
Rozvody vedené v ocelových trubkách pozinkovaných jsou již značně poruchové a byly na nich vícekrát prováděny opravy a výměny částí potrubí. Stoupačky vodovodu jsou
převážně původní s různými opravami.
Možnosti řešení:
Veškeré hlavní svislé rozvody je nutno vyměnit za nová potrubí včetně větví ke stoupačkám.
29 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Rozvody budou vyměněny ve stejných trasách a je nutno montáže provádět etapově a odstavovat vždy jen co nejmenší části objektu od rozvodů vody.
Rozvody pro nově opravené a zařízené části (sociální zařízení) jsou vesměs již z plastových trubek a nebudou tedy měněny a nebude potřeba provozy odstavit. Opravy jednotlivých
sociálních zařízení nejsou uvažována v této části. Opravy budou prováděny vždy až s příslušnou změnou a úpravou stavební včetně obkladů a dlažeb.
Z nového rozvodu (vyměněných trubek) budou propojena všechna stávající napojení jednotlivých etap.
Materiál vodovodu:
Doporučujeme provést výměnu všech rozvodů z oceli (vyjma rozvodů požární vody) za trubky plastové (např Ekoplastik PPR řady 3 pro PN 16 a pro TUV typu Ekoplastik Stabi ). Tím
bude v celém objektu veškerý rozvod vodovodu z plastových trubek, které jsou trvanlivé a bez zarůstání potrubí.
Pro menší délkové změny potrubí teplé užitkové vody jsou navrženy trubky STABI, které mají koeficient roztažnosti cca 3X menší a tudíž nevyžadují tak časté a velké kompenzace.
Potrubí vodovodu – je navrženo z trubek z plastických hmot PPR (Hostalén) spojovaných polyfúzním svařováním řady 3 pro PN 16 a v provedení Stabi – viz výše.
Rozvody vodovodu budou izolovány tepelně pěnovou izolací s povrchovou úpravou pro studenou vodu tl.9 mm, pro TUV a cirkulaci dle Vyhl. Č.193/2007.
Závěr:
Studie vychází ze skutečností, které byly v objektu viditelné. Konstrukce zazděné a skryté (viz poznámky výše), nebylo možno prohlídkami ověřit a je tedy nutno před dalšími stupni
provést důkladnější prohlídky a dále postupovat s ohledem na výsledky.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
600 tis. Kč
1 měsíc
3 měsíce
2.3.3.4. Stav a možnosti rozvodů kanalizace část stoupací a přípojná
Popis stávajícího stavu :
V objektu jsou odpady převážně z litinových trub odpadních, kde jsou porušeny ucpávky v hrdlech (hliníková těsnící vlna zmizela a do objektu proniká zápach).
Veškeré odpady a zavěšené svody jsou převážně v havarijním stavu (částečné dílčí opravy jsou jen krátkodobé řešení – viz stav po těchto opravách) a stále nastávají nové poruchy.
Odvodnění střechy-odpady jsou vedeny vnitřkem objektu a jsou rovněž v havarijním stavu a do objektu zatéká.
Možnosti řešení:
Pro odvodnění splaškových vod budou vyměněny stávající stoupačky DN70 a DN100 a DN125. Tyto stoupačky budou vedeny v místech stávajících potrubí a budou odvětrány nad
střechu stejným způsobem jako je stav stávající.
Případné změny polohy stoupaček je nutno posoudit s ohledem na nutné stavební zásahy (prostupy stropy a zakrytí přizdívkami).
Materiál kanalizace:
S ohledem na hodnotu objektu potrubí plastové kvalitní (Geberit, Polokal NG, Rehau, v potřebných místech je třeba použít i odhlučněná potrubí -Polokal 3S, Raupiano apod.)
Potrubí lze rovněž izolovat protihlukovou izolací (Tubex sonic tl. 5 mm). O způsobu protihlukové izolace rozhodnou případně zástupci investora dle nabídek dodavatelů.
30 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Připojovací potrubí není předmětem úprav – stávající rozvody jsou z plastových trubek připojovacích PVC (HT) –bude řešeno až při detailním řešení s ohledem na rekonstrukci
jednotlivých sociálních zařízení. Části jsou již provedeny nově včetně zařizovacích předmětů a to zůstane ponecháno
Závěr:
Studie vychází ze skutečností, které byly v objektu viditelné. Konstrukce zazděné a skryté (viz poznámky výše), nebylo možno prohlídkami ověřit a je tedy nutno před dalšími stupni
provést důkladnější prohlídky včetně kamerových průzkumů potrubí a dále postupovat s ohledem na výsledky.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
2.3.4.
300 tis. Kč
1 měsíc
2 měsíce
Slaboproudé rozvody a CCTV
2.3.4.1. Rekonstrukce kancelářské datové sítě
V provozní budově je instalována datová kancelářská síť. Síť tvoří servery a rozvaděč strukturované kabeláže, které jsou instalovány v místnosti IT prostředků ve 2. NP. Z místnosti
vychází kabelové rozvody strukturované kabeláže k zásuvkám instalovaných v jednotlivých místnostech provozní budovy. Do historické části datová síť zavedena není.
Za předpokladu, že centrum datové sítě ve 2. NP zůstane zachováno, eventuálně doplněno o nové aktivní prvky, pak předmětem rekonstrukce bude výměna metalické strukturované
kabeláže a výměna koncových zásuvek. Nově budou položeny do nových kabelových žlabů a stoupaček kabely kategorie 6. Trasy kabelů budou navrženy tak, aby pokud možno
v co nejmenší míře zasahovaly do interiéru jednotlivých místností. Na místa stávajících zásuvek strukturované kabeláže budou připevněny nové zásuvky kategorie 6.
V rámci řešení kamerového systému bude položen mezi provozní budovou a historickou budovou optický kabel. Kabel bude v případě potřeby zároveň využit pro eventuální
zavedení LAN sítě do historické části. Zároveň bude možné vyřešit připojení klientů do datové kancelářské sítě bezdrátově pomocí WiFi sítě, která bude šířena v historické i provozní
budově.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
600 tis. Kč
4 měsíce
2 měsíce
2.3.4.2. Stav a možnosti kamerového systému
V historické části a provozní budově jsou v současnosti v provozu dva uzavřené interní televizní kamerové okruhy. Jedná se o okruh vnější a okruh vnitřní. Vnější kamerový okruh je
využíván ostrahou objektu, vnitřní kamerový okruh je vizualizován v recepci provozní budovy a dává přehled o pohybu osob na chodbách provozní budovy a na chodbách historické
budovy. Video signály kamer jsou zapojeny do záznamových zařízení, která jsou instalována v místnosti ostrahy a v recepci. Monitory kamerových systémů jsou umístěny na
pracovních stolech ostrahy a recepce.
Venkovní kamery – kamerový okruh ostrahy, kamery sledují:

Příchod do provozní budovy

Prostor recepce

Příjezd vozidel na parkoviště kamera s vysokým rozlišením pro čtení PZ
31 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP





di5
architekti
inženýøi
Historická budova – prostor navážení kulis
Tunel – výjezd z tunelu
Tunel – pohled na spojovací dveře
Tunel – pohled na parkování vozidel v tunelu
Vjezd do spojovacího tunelu s vysokým rozlišením pro čtení PZ
Vnitřní kamery – kamerový okruh recepce:
Historická budova:

chodba 1. NP sólo šatny muži – 1 kamera

chodba 2. NP sólo šatny muži – 1 kamera
Provozní budova:

2. NP chodba – 1 kamera

2. NP chodba – 1 kamera

3. NP chodba – 1 kamera

3. NP chodba – 1 kamera
Rekonstrukce předpokládá kompletní výměnu všech komponent obou kamerových okruhů. Pro záznam videosignálů kamer bude nově použit společný video server. Kapacita
záznamových disků serveru umožní délku záznamu videosignálu jednotlivých kamer po dobu stanovenou uživatelem. Systém umožní, v daném časovém intervalu pořízeného
záznamu, od všech kamer, prohlížení historie a sledování reálného zobrazení. Server bude instalován v místnosti IT prostředků ve 2. NP. Náhrada stávajícího analogového
systému bude řešena kamerovým IP systémem. Stávající venkovní kamery budou nahrazeny novými IP kamerami s varifokálními objektivy. Kamery budou umístěny v elektricky
vyhřívaných krytech, pro noční vidění budou vybaveny infra přísvitem. Zvláštní zřetel při výběru typů kamer bude věnován kameře u vjezdu do spojovacího tunelu a kameře sledující
přijíždějící vozidla na parkoviště. Na těchto místech je požadavek na vysoké rozlišení. Kamery budou, krom sledování chráněných prostor, snímat poznávací značky přijíždějících
vozidel. Vnější kamerový systém bude rozšířen o dvě nové kamery a to:

Kameru snímající prostor parkoviště

Kameru pro sledování prostoru podél historické budovy v ulici U divadla.
Stávající vnitřní kamery budou nahrazeny novými IP kamerami s varifokálními objektivy a infra přísvitem pro noční vidění. Součástí rekonstrukce kamerového systému bude
instalace nových IP kamer a to v prostorách:
Historické budovy

2.NP sólo šatny ženy - 1 kamera

3.NP sólo šatny, šatny sbor - 4 kamery

4.NP sólo šatny ženy, šatny balet, šatny sboru - 4 kamery

5.NP chodby – 2 kamery
Provozní budovy

2. NP chodba – 1 kamera

3. NP chodba – 1 kamera

4. NP chodba - 2 kamery

přízemí chodba - 1 kamera
Kabeláž kamerového systému
Stávající kamery jsou se záznamovými zařízeními propojeny koaxiálními kabely. Vzhledem ke stáří kabelů bude vhodné tyto nahradit novou komunikační sítí kamerového systému.
Mezi jednotlivými kamerami v provozní budově a video serverem budou položeny datové kabely strukturované kabeláže kamerového systému kategorie 6. Strukturovaná kabeláž
bude vycházet z nového rozvaděče kamerového systému v místnosti IT serverů datové kancelářské sítě. V rozvaděči budou krom patch panelů strukturované kabeláže umístěny
aktivní prvky datové sítě a videoserver. Datová síť kamerového systému bude v místnosti serveru propojena s datovou sítí kancelářského systému v provozní budově.
32 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Kabelové propojení mezi provozní budovou a historickou budovou bude řešeno optickým propojením. Optický kabel bude veden z rozvaděče místnosti serveru ve 2. NP provozní
budovy stoupačkou do spojovacího tunelu a dále bude jeho trasa pokračovat do historické budovy. V historické části bude kabel ukončen v podružném rozvaděči na chodbě objektu.
V rozvaděči budou osazeny převodníky OPTO/ethernet. Z rozvaděče budou vycházet přípojky metalické strukturované kabeláže pro jednotlivé kamery na chodbách historické části.
Vizualizace kamerového systému
Propojení datové sítě kamerového systému, s datovou sítí kancelářského systému, umožní vizualizaci prakticky na libovolném PC, připojeném do kancelářské datové sítě. Připojení
bude chráněno přístupovými hesly. Na pracovišti ostrahy a v recepci, kde se předpokládá vizualizace kamerového systému, budou k PC kancelářského systému připojeny nové LED
monitory 24“ s vysokou svítivostí a velkým rozlišením. Oba PC budou klienty serveru kamerového systému. Navržené řešení kamerového systému umožní vzdálený přístup do
kamerového systému prostřednictvím internetu.
Napájení kamerového systému
Pro napájení kamer, které budou měněny, bude využito stávající napájení. Nové vnitřní kamery budou napájeny přímo ethernetovými vývody ze switch s PoE. K novým vnějším
kamerám bude krom etehernetového přívodu přiveden souběžně napájecí kabel na pájecím napětím 24 V AC.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
1 300 tis. Kč
4 měsíce
2 měsíce
Odhad investičních nákladů zahrnuje
Odhad nákladů vychází z předpokládané instalace 10-ti kusů vnějších kamer, 22 kusů vnitřních kamer, videoserveru, rozvaděče strukturované kabeláže s převodníky a switch, podružného optického rozvaděče
s optickámi převodníky, switch a napáječi, a dvou PC s monitory LCD. Součástí dodávky bude montáž zařízení, metalické a optické kabely strukturované kabeláže.
2.3.5.
Měření a Regulace ( částečně společné s provozní budovou)
Popis stávajícího stavu
Řídící systém (systém Honeywell), který je v budovách (historické a provozní) nasazen byl z větší části rekonstruován před jedním až čtyřmi roky (dle jednotlivých technologických
celků) a osazen novým hardware – řídícím systémem Honeywell Excel 800 z řady Excel 5000, z menší části zůstal někde původní systém Excel 500 (boxy) z řady Excel 5000, který
byl nasazen v období před cca patnácti až dvaceti roky.
S řídícím systémem byla provedena rovněž i rekonstrukce polní instrumentace. Náhrada zastaralých či nefunkčních přístrojů byla provedena i u některé technologie, kde nebyla
rekonstruována část ř.s. Rovněž byly nataženy nové kabely pro část kde byly osazeny nové polní přístroje a kabely byly nataženy i pro přístroje, které budou teprve nahrazeny.
Jednotlivé podcentrály v rozvaděčích jsou napojeny do dispečinku (vedle kotelny), kde je na PC provedena vizualizace ovládané technologie.
V dispečinku je osazena centrála Symetr 310 z roku 2003 – 2004.
V kancelářích, studiích a nahrávacích studiích jsou řízeny indukční jednotky popř. FCU místními ovladači (termostaty.
Jednotlivé rozvaděče, kde jsou soustředěny podcentrály MaR:
2.pp – provozní budova:
- rozvaděč RSK pro kotelnu – v kotelně (Excel 800)
- rozvaděč pro TUV – v kotelně (Excel 800)
- rozvaděč pro VZT (velín a okolní místnosti) – ve strojovně G (Excel 800)
33 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
- rozvaděč RSG pro chlazení – ve strojovně G (Excel 800)
2.pp – historická budova:
- rozvaděč pro ÚT + podlahové ÚT + strojovna 012 - hlediště, jeviště – ve strojovně 017 (Excel 500)
- rozvaděč pro VZT (kabina osvětlovače) – ve strojovně 001 (Excel 800)
1.pp – provozní budova:
- rozvaděč pro šatnu (údržba, kulisy, garderoba) – ve strojovně 028 (Excel 800)
- rozvaděč pro dílny (zámečníci, elektro), restauraci – v chodbě před dílnami (Excel 500)
5.p – provozní budova:
- rozvaděč pro strojovnu H – v dílně strojovny H (Excel 500)
5.p – historická budova:
- rozvaděč pro VZT (levá strana jeviště a hlediště) – ve strojovně 522 (Excel 800)
- rozvaděč pro VZT (pravá strana jeviště a hlediště), VZT sborový sál – ve strojovně 501 (Excel 800)
Historická budova
Rozvaděče kde je osazen řídící systém Excel 800, zůstanou beze změny. Rozvaděč, kde je osazen řídící systém Excel 500 by měl být tento systém nahrazen novým systémem
Excel 800.
Jedná se o rozvaděč pro topení hlediště, jeviště a podlahového vytápění, ve strojovně 017, kde je rozvaděč s jednou podcentrálou Excel 500. Zde bude provedena výměna řídícího
systému a s tím spojenou úpravu v rozvaděči.
Jako uvažovaný dodavatel řídícího systému je firma Honeywell, od které je v celém objektu tento systém dodán a z důvodu kompatibility musejí být jednotlivé díly (moduly
podcentrál, centrála) dodány.
Při změně polních přístrojů budou výrobky od stejných výrobců, které jsou nasazeny na technologii (Senzit, Belimo atd ) – s ohledem na kompatibilitu
Investiční náročnost
Náhrada řídícího systému vč. změn, které z toho vyplývají: 200 000,-Kč
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
34 / 108
200 tis. Kč
0.5 měsíc
0.2 měsíc
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
2.3.6.
di5
architekti
inženýøi
Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno ve stupni dokumentace studie stavebního záměru, podle § 41, odst. 1, vyhl. 246/2001 (vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru – vyhláška o požární prevenci).
Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle norem řady ČSN 7308… požární bezpečnost staveb a norem dílčích, které tyto normy doplňují nebo upřesňují a dále se
zohledněním požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a požadavků investora.
Použité podklady :
Informace zadané investorem a hlavním projektantem stavby
Prohlídka objektu
Předmětem této studie je posouzení stávajícího objektu Státní Opery Praha. Historická budova je vzájemně komunikačně nebo technologicky propojena s provozní. Při kontrolní
prohlídce stavby byla předložena stávající – historická dokumentace PO objektu vytvořená v 60tých – 70tých letech a je průběžně aktualizována u příležitosti případných dílčích
rekonstrukcí.
Historická budova divadla je postavena jako podsklepená budova památkově chráněného objektu, sestávající z původního hlediště, jeviště a zázemí jeviště se sklady a dílnami.
Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že prostor je rozdělen polohovací požární stěnou mezi jevištěm a hledištěm. Prostor hlediště je provozně větrán. Kdy v celém prostoru je nuceně
přiváděn vzduch a nuceně je tento vzduch následně z hlediště odváděn. V prostoru hlediště není umístěn systém SHZ ani zde není plné pokrytí EPS. Prohlídkou místa bylo zjištěno,
že i přes požární předěl oddělující jeviště od hlediště není následně provedeno oddělení těchto prostor od zázemí jeviště a tudíž je celý systém naprosto nefunkční. Prostor hlediště
má kapacitu cca 1000 osob (dle sdělení správy objektu) čímž je prostor klasifikován jako shromažďovací prostor. Takovýto prostor musí být vybaven plným pokrytím EPS, SHZ,
ZOTK, PER. Vzhledem k památkově chráněné povaze prostoru je dodržení těchto požadavků v podstatě zcela nemožné.
Doporučení:
1) zajistit doplnění požárních uzávěrů mezi zázemím a hledištěm (veřejnou částí) a tím provézt oddělení prostoru hlediště a jeviště vč. požárního utěsnění prostupů jednotlivých
technologií a VZT, toto není možné bez podrobného stavebně technického průzkumu objektu a digitální aktuální dokumentace objektu. Dále do prostoru jeviště a zázemí instalovat
(doplnit / zrekonstruovat) systém EPS s adresnými hlásiči požáru, tlačítkovými hlásiči požáru a akustickým systémem vyhlášení požárního poplachu.
2) zpracovat podrobnou provozní dokumentaci PO, vytvořit funkční systém PO hlídek a provozních opatření, který zajistí prokazatelně bezpečnou evakuaci osob z hlediště.
Dokumentace PO by měla vycházet z expertního posudku akreditovaného expertního střediska PO a měla by jasně stanovit příslušnou odpovědnost a úkoly na úseku PO jak při
veřejném provozu objektu, tak při běžném neveřejném provozu (zkoušky, příprava kulis, atd..).
3) zpracovat podrobné Požárně bezpečnostní řešení stavby vč. výkresů PO, které bude vycházet z původní dokumentace, shrne veškeré již provedené změny a navrhne případné
provozní postupy pro dokumentaci PO (PEP, ÚP, PPS, PŘ, atd..). Prováděné stavební úpravy v objektu posuzovat podle ČSN 73 0834 požární bezpečnost staveb – změny staveb,
jako změnu staveb skupiny I., s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti staveb.
4) požárně oddělit jednotlivá podlaží v části zázemí (požární uzávěry na schodištích), zajistit obnovu větrání schodišť (otevírání oken, atd.), doplnit v provozní části systém požárního
značení úniku.
5) vytvořit požární úseky z jednotlivých skladů a dílen (oddělit sklady od dílen) v prostoru manipulačního „tunelu“ vytvořit prostor bez požárního rizika. Skladovat potřebný materiál
pouze v požárně oddělených prostorách (eliminovat klecové uskladňování).
6) zajistit oddělení komunikačních a provozních prostor od technologických místností – vytvořit samostatné požární úseky z prostorů technických místností elektro, VZT, atd. (vč.
těsnění požárních prostupů, požárních klapek atd.)
7) doplnit označení jednotlivých tras elektro, u VZT označit směry proudění, atd.
8) prostor strojovny zařízení nazývaného SHZ uvézt do stavu odpovídajícím příslušným normovým požadavkům, případně změnit koncepci zařízení SHZ (napojení na vodovod, atd.)
35 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Seznam použitých norem
rozpracovaný projekt stavební části
informace zadané investorem a projektantem stavební části
ČSN 730802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty
ČSN 73 0845 – Požární bezpečnost staveb – sklady
ČSN 73 0810 – Požární odolnost staveb – společná ustanovení
ČSN 73 0818 – Požární odolnost staveb – Obsazení objektů osobami
ČSN 730873 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 133/1985 sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 67/2001 Sb.)
vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci
vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
Stav objektu odpovídá době stáří a pečlivosti jednotlivých částečných úprav (poslední komplexní řešení cca 1970/71) – z pohledu požární bezpečnosti staveb. Jednotlivé objekty
jako celek, z pohledu požární bezpečnosti staveb jsou posuzovány dle legislativy platné v době uvedení do provozu, provozuschopné, nicméně stav je na hranici obecně
akceptovatelné únosnosti. V současné době je i přes veškerou snahu údržby, již velmi problematická náhrada jednotlivých prvků technologií vzhledem k době výroby a intenzitě
provozu.
Na základě výše zmíněného je doporučena komplexní rekonstrukce tak, aby objekty odpovídaly dnešním požárně bezpečnostním standardům
2.4.
Divadelní technologie, audiovizuelní technologie a osvětlovací technika
Následující tabulka představuje výčet nejdůležitějších dokumentů, které musí být při rekonstrukci SOP respektovány:
36 / 108
Označení
Název
EU
Zákon č. 102/2001 Sb.
o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Směrnice 2001/95/ES
Zákon č. 22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Směrnice 89/209/EEC
Zákon č. 133/1985 Sb.
o požární ochraně
V EU není ekvivalent
Zákon č. 174/1968 Sb.
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
V EU není ekvivalent
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.
o technických požadavcích na strojní zařízení
Směrnice 2006/42/ES
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
Směrnice 2006/95/ES
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb.
o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Směrnice 2004/108/ES
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
V EU není ekvivalent
Nařízení vlády č. 142/2008 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
{95/16/ES 2006/42/ES}
Nařízení vlády č. 26/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
Směrnice 97/23/ES
Nařízení vlády č. 20/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
Směrnice 87/404/EHS
Nařízení vlády č. 173/1997 Sb.
kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
V EU není ekvivalent
Nařízení vlády č.190/2002 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
Směrnice 89/106/EHS
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
Směrnice 2000/14/ES
Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení
Směrnice 1999/5/ES
Vyhláška č. 19/1979 Sb.
kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
V EU není ekvivalent
Vyhláška č. 73/2010 Sb.
o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších
podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
V EU není ekvivalent
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
Vyhláška č. 246/2001 Sb.
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
V EU není ekvivalent
Vyhláška č. 23/2008 Sb.
o technických podmínkách požární ochrany staveb
V EU není ekvivalent
Doporučené technické normy:
ČSN 918 112
DIN 56 950
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 ČSN 33 2420 ed. 2
ČSN EN 61508-1 až 7
BGV C1
ČSN EN 982
ČSN EN ISO 12 100-1
ČSN EN ISO 12 100-2
ČSN EN ISO 14 121
ČSN EN 13 849 -1
ČSN EN 61 508
ČSN EN 60 204 – 1
ČSN 61 496 – 1
-
architekti
inženýøi
Jevištní technologická zařízení - Bezpečnostní technické požadavky
Technická zařízení pro pořádání kulturních a společenských akcí – Strojně-technická zařízení - Bezpečnostní požadavky
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností
Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung
Bezpečnost strojních zařízení - Fluidní zařízení a jejich součásti – Hydraulika
Bezpečnost strojních zařízení - Část 1 Základní terminologie - Metodologie
Bezpečnost strojních zařízení - Část 2 – Technické zásady
Analýza rizik
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnost části řídicích systémů
Funkční bezpečnost řídicích systémů „SAFETY Integrity Level“
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení
2.4.1. Dolní sféra
2.4.1.1. Točna
Popis stávajícího stavu.
Divadelní technologie budovy Státní opery Praha byla zásadně rekonstruována v 70. letech minulého století, od té doby nebyla provedena žádná zásadní rekonstrukce. Poněvadž
doba životnosti analogických divadelních zařízení daného významu představuje údobí cca 20÷25 let, je plánovaná modernizace nezbytná, již vzhledem k tomu, že nová
harmonizovaná legislativa EU klade mnohem vyšší nároky na bezpečnost zařízení ve vazbě na obsluhující personál a ekologické podmínky provozu systému.
Točna s vestavěnými 8 stoly je unikátní konstrukce, je uložená na jednom tzv. královském hřídeli, do něhož jsou koncentrována všechna zatížení a je současně osou otáčení celého
kompletu. Otáčení zabezpečuje elektromechanický pohon s lanem opásaným na spodní pomocné konstrukci točny. Točna je brzděna 3-mi hydraulicko-mechanickými brzdami.
Akčním elementem brzd je hydraulický válec, který je napojen na samostatnou pohonnou jednotku napájení brzd.
37 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
Obr.1: Schodek mezi točnou a pevnou podlahou
Točna je již řadu let nakloněna směrem do hlediště, což vytváří výškový schodek mezi podlahou točny a částí pevné podlahy a také dochází k nadměrnému opotřebování vodících
kladek na nosném „královském“ hřídeli točny. Tento stav způsobuje provozní problémy především při navážení dekorací, kdy je nutné překonávat tyto nerovnosti a manipulace
s dekoracemi je tak nebezpečná. Samozřejmě i pro samotná představení představuje tento defekt vážný problém, ten je ale operativně řešen např. překrytím jeviště baletní
podlahou. Náklon točny byl pravděpodobně způsoben pohybem podloží při budování metra v 80.letech. Opakovaným měřením stejných bodů jako v roce 1997, které bylo provedeno
letos, bylo zjištěno, že náklon točny pokračuje rychlostí cca 1mm za rok (viz. grafy z měření zpracované firmou Jarůšek a Láznička zeměměřiči).
Po prohlídce stavu hydraulického zařízení lze dále konstatovat:
zařízení je „na prahu“ fyzické i morální životnosti (i přes dobrou údržbu)
aplikace zastaralého analogového regulačně-řídicího systému WARD- LEONARD je energeticky neúsporná
je stále větší pravděpodobnost výskytu netěsností – systém ekologicky nebezpečný! (nevyměněná těsnění vlivem stárnutí v tzv. předhavarijním stavu)
je složité zajišťování náhradních dílů za vysoké ceny a v dlouhých dodacích termínech.
Prohlídkou stavby byl zjištěn nevyhovující stav elektrorozvodů, rozváděčových skříní. Stav řízení ovládání technologických zařízení točny (otáčení točny, zdvih stolů hydraulickými
válci+šrouby, šikmení podlahy) je hluboko za hranicí morální životnosti. Stávající standardy kladou zvýšený důraz na bezpečnost provozu při zajištění maximálního komfortu obsluhy
zařízení. Závěrem k analýze stavu lze konstatovat, že modernizace technologických zařízení dle posouzení časově-technických hledisek je NUTNÁ v co nejkratším možném
realizačním termínu.
V rámci rekonstrukce mechanizmu točny je nezbytné získat výrobní dokumentaci od projekční kanceláře Wagner-büro a ověřit možnosti a principy zásahů do strojní části zařízení.
Základní navrhované řešení - Varianta A.
Oprava mechanické části spočívá především ve vyrovnání náklonu točny, náhradě patního ložiska a 6 kusů vodících ložisek na centrální hřídeli včetně jejich uložení, které musí být
rektifikovatelné. Stávající ocelové konstrukce budou zrepasovány, pohon otáčení točny vč. zalanování dodán nový, bude provedena repase hydraulických válců brzd točny, řídící
systém bude nový.
Vyrovnání náklonu točny bude provedeno v několika krocích. Nejdříve bude demontována část konstrukce v blízkosti středu točny, aby mohla být provedena mikropilotáž a
nedocházelo už k náklonu točny vlivem pohybu podloží. V druhém kroku bude provedena výměna patního ložiska točny. Aby toto bylo možné musí se točna pomocí heverů (3 kusy
s nosností 60 tun každý) zvednout o 45 mm a podepřít pomocí speciálních montážních přípravků. Poté může být ložisko vyjmuto a namontováno nové. Součástí přesného vedení
ložiska je 6 ks opěrných kladek krčního ložiska, které budou vyměněny. Nakonec se pomocí rektifikačních šroubů bude provedeno vycentrování točny.
Nový řídící systém bude průmyslovým počítačem řízený systém pro hydrauliku a elektromechaniku točny a jevištních stolů. Řízení hydrauliky bude pomocí proporcionálních ventilů,
řízení elektromechaniky pomocí frekvenčních měničů se zpětnou vazbou. Budou realizovány bezpečnostní funkce vyhovující požadavkům vyplývajícím z Nařízení vlády č. 176/2008
Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení. Budou instalovány bezpečnostní lišty pro hlídání střižných hran, systémy pro odměřování polohy a zjišťování hmotnosti zátěže
38 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
umístěné na zařízení (tenzometry). Ovládací pult bude centrální umístěný na stanovišti strojníka a mobilní připojitelný na dvou místech v úrovni podlahy jeviště. Ovládací pulty budou
umožňovat vytvářet scény a celá představení a uchovávat je v paměti pultu. Z pultů bude rovněž možné zjišťovat stav prvků zařízení (diagnostika poruch atd.).
Základní navržené parametry zařízení
Označení
zařízení
T
Název zařízení
Točna
Počet
provedení
Základní technické parametry
1
statická nosnost 500 kg/m2
dynamická nosnost 100 kg/m2
rychlost na obvodu 1 m/s
Alternativní řešení - Varianta B.
Alternativní řešení spočívá v demontáži konstrukce točny a montáži nového zařízení. Aby bylo navázáno na probíhající inscenace divadla, musela by být konstrukce nové točny
víceméně shodná se stávající a to z důvodu časové a cenové náročnosti postrádá smysl, hlavně v případě, kdy náklon točny bude vyrovnán, provedena rekonstrukce hydrauliky a
řídícího systému a provedena repase konstrukce točny a divadlo tak bude mít opět modernizované zařízení odpovídající současnému stavu techniky a vyhovující požadavkům na
bezpečnost osob i zařízení.
hodnocení
Varianta A
investiční náročnost
projekční příprava
doba výroby + realizace na stavbě
3.400 tis. Kč
4 měsíce
4+4 měsíce
realizační návaznost na kap.
39 / 108
2.3.1.2
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
2.4.1.2. Stoly
Popis stávajícího stavu.
Jevištní stoly jsou po mechanické stránce v pořádku a jejich opotřebení odpovídá způsobu a délce provozování, ve špatném stavu je však hydraulika, která vykazuje úniky oleje
(především v pohyblivém středovém přívodu). Jedná se o 6 hydraulicko-elektromechanicky ovládaných stolů, zdvihu 4 m. Stoly jsou součástí točny  15 m. Pohon zvedání a
spouštění stolů zajišťují společně přes ½ nůžkový mechanismus 4 hydraulické válce a vřetenový pohon s poháněním elektromotorem. Na základě studia dokumentace
předpokládáme níže uvedená fakta:
- hydraulika plní funkci „vyvažovacího“ systému při zvedání, při spouštění může v horní poloze „pomáhat“ k překonání pasivních odporů vřetene s pohybovou maticí
- vřeteno s pohybovou maticí je samosvorné a tudíž realizuje stání stolu v libovolné poloze bez nutnosti přídavného rýglování
- řízené rychlosti stolů a jejich „pseudosynchronní“ chod zabezpečuje rychlostní regulace elektromotoru WARD-LEONARDOVÝM soustrojím při aplikaci zpětnovazebních
selsynů. Regulace je analogová úměrně době aplikace.
Napájení dvojčinných hydraulických válců je realizováno 6-ti konstantními čerpadly, kdy vždy jedno čerpadlo zásobuje tlakovou kapalinou 4 paralelně spřažené hydraulické válce
jednoho stolu. Každé čerpadlo má odlehčovací ventil a ve společném výtlaku jsou umístěny 2 hydraulické rozvaděče, které směřují kapalinu na stranu pístu a pístnice vždy pro 2
stoly ( tj. 8 hydraulických válců). Funkci naklápění podlah jednotlivých stolů zajišťují řady trapézových šroubů s elektromechanickým náhonem. Prohlídkou stavby byl zjištěn
nevyhovující stav elektrorozvodů, rozváděčových skříní. Stav řízení ovládání technologických zařízení točny (otáčení točny, zdvih stolů hydraulickými válci+šrouby, šikmení podlahy)
je hluboko za hranicí morální životnosti. Stávající standardy kladou zvýšený důraz na bezpečnost provozu při zajištění maximálního komfortu obsluhy zařízení. Závěrem k analýze
stavu lze konstatovat, že modernizace technologických zařízení dle posouzení časově-technických hledisek je NUTNÁ v co nejkratším možném realizačním termínu.
Stoly orchestřiště mají pohon pomocí elektromotorů a trapézových šroubů, celý tento mechanizmus je opotřebovaný, není vybaven bezpečnostními maticemi. Vlastní ocelové
konstrukce stolů jsou v pořádku.
Základní navrhované řešení - Varianta A.
Repase stávající konstrukce jevištních stolů: mechanické části je třeba zrepasovat a částečně vyměnit (výměna motorů a pohybových matic zdvihu stolů, repase vodících rolen stolů,
náhrada šroubových mechanizmů naklápění podlah stolů atd.). Osobní propadlo, kde stávající nevyhovuje především z důvodu bezpečnosti provozu, musí být dodáno nové. Aby
byly splněny požadavky na bezpečnost, musí být stoly vybaveny ochranou střižných hran (např. pomocí kontaktních lišt), všechny koncové vypínače a bezpečnostní prvky musí být
dodány nové.
40 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Strukturu nových, modernizovaných elektrohydraulických systémů představuje hydraulické schéma.
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
Uvedený systém zabezpečuje níže uvedené funkce stolů a točny:
41 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Vyvažování každého stolu při jízdě nahoru (společné silové působení s elektromechanickým vřetenovým pohonem)
Silové „spolupůsobení“ při rozběhu směrem dolů
Samostatné uzamčení hydraulických válců jednoho stolu
Brzdění a odbrzdění hydraulické brzdy točny při napojení ovládacího bloku na vakuový akumulátor.
Předpokládáme, že každý stůl bude osazen absolutním snímačem polohy ARC s navijákem a horním a dolním bezpečnostním koncovým spínačem a měřením zatížení stolu pomocí
tenzometrických čepů (4 čepy na jeden stůl). Funkce řídícího systému, který je společný s točnou je uvedena v kapitole 2.3.1.1 Točna.
Rekonstrukce stolů orchestřiště uvažuje v této variantě s výměnou motoru, příslušných rozvodů a převodovek, samozřejmě s výměnou matic a s doplněním o matice bezpečnostní.
Vodítka stolů a vlastní nosné konstrukce budou repasovány.
Všechny bezpečnostní prvky, jako jsou čidla, koncové vypínače apod. budou dodány nové, stoly a část pevné
podlahy bude doplněna o ochranu střižných hran.
Rekonstrukce řídícího systému stolů orchestřiště představuje zachování počtu a skladby stávajících zařízení s tím, že dojde k zásadní rekonstrukci pohonů mechanismů a řídícího
systému tak, aby byly splněny požadavky na bezpečnost jevištních mechanismů vyplývající z Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení.
Rekonstrukce obsahuje kompletní rekonstrukci rozváděčů, elektroinstalace a ovládacího pultu. Tato rekonstrukce souvisí s rekonstrukcí pohonů stolů orchestřiště a s požadavky na
bezpečnost jevištních mechanismů jako strojního zařízení.
Každý zvedaný mechanismus stolu orchestřiště bude vybaven následujícími funkcemi:
- dvojitá brzda se zpětnou signalizací funkce (kontakt pro hlášení odbrzděno)
-
měření teploty vinutí motoru
-
zpětná otáčková vazba (IRC snímač)
-
absolutní snímač polohy v kategorii SIL3 nebo PLe
-
havarijní koncové spínače
-
hlídání překročení nosnosti zařízení (tenzometrické čepy)
-
hlídání střižných hran bezpečnostními lištami
-
hlídání opotřebení matic
Všechny pohony stolů orchestřiště budou řízeny frekvenčními měniči se zpětnou otáčkovou vazbou, akční členy (stykače, relé) budou s nuceně vedenými kontakty a bezpečnostní
funkce realizované s pomocí PLC automatů (řídícího počítače) budou v kategorii SIL3 nebo PLe. Nový ovládací pult bude instalován v prostoru orchestřiště. Elektroinstalace bude
kompletně vyměněna podle prvků nových pohonů.
Základní navržené parametry zařízení
42 / 108
Označení zařízení
Název zařízení
Počet provedení
S2-S7
Jevištní stoly - zdvih
6
S1-S8
Jevištní stoly - šikmení
8
O1-O4
Stoly orchestřiště
4
P1-P2
Propady stolů orchestřiště
2
Základní technické parametry
statická nosnost 500 kg/m2
2
dynamická nosnost 100 kg/m
rychlost zvedání 0,1 m/s
2
statická nosnost 500 kg/m
dynamická nosnost 100 kg/m2
statická nosnost 500 kg/m2
dynamická nosnost 200 kg/m2
rychlost zvedání 0,03 m/s
2
statická nosnost 500 kg/m
dynamická nosnost 200 kg/m2
rychlost zvedání 0,03 m/s
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Alternativní řešení - Varianta B.
Alternativní řešení spočívá v demontáži konstrukce stolů a montáži nového zařízení. Aby bylo navázáno na probíhající inscenace divadla, musela by být konstrukce stolů víceméně
shodná se stávající a to z důvodu časové a cenové náročnosti postrádá smysl, hlavně v případě, kdy bude provedena rekonstrukce hydrauliky a řídícího systému a provedena
repase konstrukce stolů a divadlo tak bude mít opět modernizované zařízení odpovídající současnému stavu techniky a vyhovující požadavkům na bezpečnost osob i zařízení.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba výroby + realizace na stavbě
realizační návaznost na kap.
2.3.1.1
Varianta A
35.400 tis. Kč
4 měsíce
4+4 měsíce
2.4.1.3. Ostatní
Popis stávajícího stavu.
Jevištní podlaha je značně opotřebovaná, navíc dle dostupných měření není vodorovná, ale částečně přizpůsobená náklonu točny.
Skladování je řešeno pomocí manipulačních vozů, které pojíždí po kolejišti a jsou dopravovány z jeviště do zásobovacího tunelu pomocí vyrovnávací plošiny, z tunelu do prostoru
ulice pomocí hydraulického výtahu. Všechny tyto části jsou ve špatném technickém stavu. Systém skladování se skládá ze sady transportních vozů a kolejových drah – celá tato část
je značně opotřebovaná. Pro překonání výškových úrovní mezi zásobovacím tunelem a jevištěm slouží transportní plošina, ta má obdobně jako stoly orchestřiště opotřebované
šroubové pohony. Hydraulický výtah KLEEMANN je ovládán teleskopickým hydraulickým válcem, který je ovládán a napájen ze samostatného hydraulického agregátu. Vzhledem ke
stáří výtahu a opotřebení dílů je nutná modernizace hydrauliky a ovládání a repase mechanických částí.
Základní navrhované řešení - Varianta A.
Jevištní podlahu doporučujeme vyměnit, při té příležitosti se srovná podkladová konstrukce a dojde ke spasování srovnané točny s okolní podlahou.
Pro systém skladování uvažujeme s celkovou repasí, která spočívá ve výměně pohonu vyrovnávacího stolu (nový systém zvedacích řetězů Serapid), důkladné repasi vozů (nová
kola, podlaha a sítě) a repasi hydraulického výtahu (přerovnání kabiny, repase hydrauliky). Kolejiště doporučujeme provést nové (bude v plnění stavby), u předsuven uvažujeme s
repasí. Elektroinstalace a ovládání vyrovnávací plošiny na zadním jevišti, která nebude součástí řídícího systému dolního jeviště, ale bude mít autonomní ovládání při zachování
všech potřebných bezpečnostních funkcí, které vyplynou z analýzy rizik zpracované pro toto zařízení v době zpracování dokumentace a realizace, a bude nově provedeno
v návaznosti na instalaci nového pohonu, čidel a snímačů.
Modernizace výtahu KLEEMANN: S ohledem na stáří předpokládáme kompletní výměnu hydraulického agregátu včetně elektrické části ovládání při dodržení
stávajících parametrů výtahu.
Základní navržené parametry zařízení
Označení zařízení
Název zařízení
Počet provedení
VS
Vyrovnávací stůl
1
VD
Výtah dekorací
1
Základní technické parametry
2
statická nosnost 500 kg/m
dynamická nosnost 100 kg/m2
nosnost 6000 kg
rychlost zvedání 0,07 m/s
Alternativní řešení - Varianta B.
Systém skladování: Tady navrhujeme místo repase skladovacích vozů jejich kompletní výměnu. Zbývající položky jsou stejné jako ve variantě A.
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba výroby + realizace na stavbě
10.300 tis. Kč
3 měsíce
4+3 měsíce
12.000 tis. Kč
3 měsíce
4+3 měsíce
realizační návaznost na kap.
43 / 108
2.3.1.1 a 2.3.1.2
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
2.4.2. Horní sféra
2.4.2.1. Tahová zařízení a ocelové konstrukce
Popis stávajícího stavu.
Divadelní technologie horní sféry byla zásadně rekonstruována v 70. letech minulého století, od té doby nebyla provedena žádná zásadní rekonstrukce. Dnešní stav zařízení horní
sféry neodpovídá požadavkům bezpečného a spolehlivého provozu. Tahová zařízení horní sféry jsou ve špatném technickém stavu, rozmístění některých zařízení, technické
parametry a koncepční řešení neodpovídají současným požadavkům. Z převodovek uniká olej, většina komponent svým provedením neodpovídá současným požadavkům na
bezpečnost, nejvíce kritický je stav čelisťových brzd, kde je nebezpečí výrazné a v případě selhání brzdy, ukončení lan nebo jiného bezpečnostního prvku hrozí volný pád tahové
tyče a břemene bez možnosti kontroly.
Obr.2: Pohon prospektového tahu
Ocelové konstrukce horní sféry – prostor provaziště je v dobrém stavu, nosné konstrukce jsou dostatečně dimenzované i pro koncepční změny jevištní technologie, ocelové lávky
mají nevyhovující výšku zábradlí, ale jinak jsou v dobrém technickém stavu.
Rekonstrukce nevyhovujícího řídícího systému a elektrického vybavení horního jeviště byla realizována v roce 2005 s tím, že je to provizorní řešení na jednu sezónu a že je nutné
provést rekonstrukci pohonů, aby odpovídaly současným požadavkům na bezpečnost. Tento provizorní stav trvá do současnosti.
Základní navrhované řešení - Varianta A.
Filozofie návrhu spočívá v nahrazení stávajících motorických tahových zařízení za technologii novou, s odpovídající bezpečností (SIL 3), nízkou hlučností, vyššími parametry a
samozřejmě s vyšší spolehlivostí. U prospektových tahů tomuto zadání nejlépe vyhoví náhrada stávajících tahů s protizávažím za tahy bez protizávaží (pohon s pětilanovým
bubnem, dvojitou brzdou, tenzometrickým vážením, absolutním a inkrementálním čidlem, detekcí odlehčení lana atd.) s úrovní bezpečnosti odpovídající SIL 3.
Stávající bodové tahy, které nevyhovují technickým stavem, parametry ani koncepcí, navrhujeme zaměnit za tahy podvěšené pod pojízdný rám. Tento rám může pojíždět po
stávajících kolejnicích ve čtyřech polích prostoru provaziště ve směru osy jeviště. Tah bude zavěšen ve výšce cca 2,5m nad podlahou provaziště, čímž se umožní bezproblémová
manipulace v tomto prostoru. Vlastní tah bude uložen v pojízdném rámu suvně kolmo k ose jeviště, což umožní nastavení pozice tahu do prakticky libovolného místa.
44 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
Osvětlovací baterie bude nutné kompletně vyměnit a to včetně rámů baterií za rámy odpovídající novým požadavkům scénického osvětlení.
Stejné technické řešení a rozsah úprav jako u prospektových tahů navrhujeme i pro ostatní zařízení horní sféry – hlavní a slavnostní oponu, bobinet, zadní
prospektový tah, tahy šálových ramen a boční tahy.
U portálového mostu navrhujeme vyměnit pohon včetně lanování, protizávaží a vlastní most ponechat beze změny, pouze provést nezbytné repase.
U ručních tahů a rumpálových tahů jak na hlavním tak na zadním jevišti uvažujeme v této variantě s jejich repasí (výměna lan, repase kladek, očištění, promazání, nové nátěry).
Počet tahů bude snížen o 4 ks z důvodu rozšíření rámů osvětlovacích baterií.
Pohony požárních uzávěrů (přední a boční opony) a hledištního lustru navrhujeme v této základní variantě zrepasovat (nová lana, očištění, nátěry). U plátů těchto uzávěrů počítáme
z výplní novou protipožární vatou a s použitím samovypěňovacích pásků po obvodu plátů.
Manipulační lávky neodpovídají platným normám, je nutné zvýšit zábradlí 1. a 2. lávky na 1m, 3.,4. a 5. na 1.1m, je potřeba doplnit okopové desky. Musí se doplnit ochranné síťování
u motorových tahů a vodítek osvětlovacích baterií do výšky 2,1m, dále je nutné doplnit sítě na lávkách u ručních tahů.
Podlahové rošty provaziště v místě plánovaných nových bodových tahů budou vyměněny za plechové „C“ profily uložené tak, aby mezi nimi vznikaly průběžné drážky cca 50 mm pro
spuštění hrušky bodového tahu popřípadě jiného závěsného prostředku. Vlastní ocelová konstrukce provaziště bude upravena pro umístění nových tahových zařízení.
Pro splnění požadavků nařízení vlády č.176/2008Sb. O technických požadavcích na strojní zařízení (realizace Směrnice 006/42/ES) a vzhledem k rekonstrukci mechanické části
pohonů kdy se mění parametry zařízení musí být provedena i celková rekonstrukce řídícího systému horního jeviště. Ze stávajícího systému lze obecně použít pouze rozváděčové
skříně na provazišti (bez elektrické výzbroje snad s výjimkou části vstupního rozváděče RM3.0) a snad část elektroinstalace, která bude moci být ponechána u zařízení, kde se
nemění technické parametry nebo požadavky.
Rekonstrukce řídícího systému horní sféry představuje zachování počtu a skladby stávajících zařízení jevištních mechanismů horního jeviště s tím, že dojde k zásadní rekonstrukci
pohonů mechanismů a řídícího systému tak, aby byly splněny požadavky na bezpečnost jevištních mechanismů vyplývající z Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických
požadavcích na strojní zařízení.
Rekonstrukce obsahuje kompletní rekonstrukci rozváděčů, elektroinstalace a ovládacích pultů. Tato rekonstrukce souvisí s rekonstrukcí pohonů jevištních mechanismů a
s požadavky na bezpečnost jevištních mechanismů jako strojního zařízení.
Každý zvedaný jevištní mechanismus horního jeviště bude vybaven následujícími funkcemi:
- dvojitá brzda se zpětnou signalizací funkce (kontakt pro hlášení odbrzděno)
-
měření teploty vinutí motoru
-
zpětná otáčková vazba (IRC snímač) - u regulovaných pohonů
-
absolutní snímač polohy v kategorii SIL3 nebo PLe
-
havarijní koncové spínače
-
hlídání ochabnutí lana
-
hlídání hmotnosti břemene (tenzometrický čep)
Všechny regulované pohony jevištních mechanismů budou řízeny frekvenčními měniči se zpětnou otáčkovou vazbou, akční členy (stykače, relé) budou s nuceně vedenými kontakty
a bezpečnostní funkce realizované s pomocí PLC automatů (řídícího počítače) budou v kategorii SIL3 nebo PLe.
Nový ovládací pult bude instalován na levé lávce na úrovni 9,40 m. Zároveň bude instalován ještě záložní ovládací pult (se stejnými funkcemi jako hlavní ovládací pult), který bude
přenosný a bude možno ho připojit na dvou místech na úrovni jeviště (levá a pravá strana).
Samostatnou ovládací skříňku mají Kočka P, Lustr L1, Požární opona Z1, Boční vrata V1,V2 a tato zařízení rovněž nejsou součástí řídícího systému horní mechaniky ale mají svoje
autonomní ovládání navazující signály pouze na EPS (u požární opony a bočních vrat).
Zařízení Požární opona Z1 a Boční vrata V1,V2 musí splňovat požadavky Vyhlášky č.23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany a staveb včetně funkčnosti kabelů při
požáru. Z toho vyplývá, že kabeláž k těmto zařízením musí být nově instalována v úložném materiálu s funkčností při požáru. Požadovanou dobu funkčnosti určí požární zpráva
budovy.
Elektroinstalace bude kompletně vyměněna podle prvků nových pohonů a doplněna o ovládání z prostoru jeviště. Stávající kabelové trasy (úložný materiál) budou využity pro nově
položené kabely, to znamená, že stávající dále nepoužívané kabely budou demontovány.
45 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Základní navržené parametry zařízení
Označení zařízení
Název zařízení
Počet provedení
Základní technické parametry
nosnost 400 kg
rychlost zvedání 0,01-1 m/s
nosnost 400 kg
rychlost zvedání 0,01-1 m/s
nosnost 600 kg
rychlost zvedání 0,01-0,2 m/s
nosnost 400 kg
rychlost zvedání 0,01-1 m/s
nosnost 350 kg
rychlost zvedání 0,01-0,2 m/s
nosnost 1000 kg
rychlost zvedání 0,06 m/s
nosnost 900 kg
rychlost zvedání 0,01-1 m/s
nosnost 900 kg
rychlost zvedání 0,01-1 m/s
nosnost 900 kg
rychlost zvedání 0,01-1 m/s
nosnost 150 kg
rychlost zvedání 0,2 m/s
nosnost 800 kg
rychlost zvedání 0,15 m/s
nosnost 900 kg
rychlost zvedání 0,15 m/s
rychlost zvedání 0,12 m/s
E1-E23
Prospektové tahy motorové
23
E24
Horizont
1
BI-BIV
Osvětlovací baterie
4
U1-U8
Bodový tah
8
L1,L2
Zvedané boční šály
2
P
Kočka
1
F1
Malovaná opona
1
F2
Hlavní opona (zdvih+rozhrnování)
1
F3
Bobinet
1
MZ1
Zadní prospektový tah
1
K1
Kontraportál (Portálový most)
1
LH
Lustr
1
Z1
Požární opona
1
V1-V2
Boční vrata (levá + pravá)
2
BTL-BTP
Boční tah L+P
2
R1-R14
Ruční tah hlavního jeviště
14
rychlost zvedání 0,3 m/s
nosnost 150 kg
rychlost zvedání 0,2 m/s
nosnost 260 kg
R19-R26
Ruční tah zadního jeviště
8
nosnost 160 kg
RTL,RTP
Rumpálový tah L+P
2
nosnost 100 kg
RB
Ruční osvětlovací baterie
1
nosnost 100 kg
Alternativní řešení - Varianta B.
VARIANTA B – „optimální“, popisuje technické řešení rekonstrukce tak, aby zařízení splňovalo všechny požadavky na bezpečnost, bylo spolehlivé, technické parametry a rozsah
technologie odpovídal současným požadavkům a odpovídal významu Státní opery. Varianta B vychází z varianty A a ve svých jednotlivých částech je rozšířena o následující
položky:
Pro tuto variantu budou ruční tahy hlavního jeviště nahrazeny za tahy motorické. Ruční tahy zadního jeviště budou zrušeny, jako jejich náhrada bude sloužit nosný ocelový rošt
s možností zavěšení a připojení např. řetězových tahů. Součástí této varianty tedy bude i dodávka 6 ks řetězových tahů a manipulační teleskopické plošiny s pracovní výškou cca 10
m.
Systém bodových tahů bude rozšířen o „těžké“ bodové tahy na 1250 kg, které bude možné zavěsit do pojízdných vozíků bodových tahů. P
Prospektové a bodové tahy budou mít vyšší technické parametry – rychlost až 1,5 m/s, nosnost 500 kg
Rekonstrukce řídícího systému představuje nové uspořádání zařízení jevištních mechanismů horního jeviště s tím, že dojde ke změně nejen technických parametrů, ale i počtu
zařízení. Všechny prospektové tahy budou motorické. I v této variantě platí, že musí být splněny požadavky na bezpečnost jevištních mechanismů vyplývající z Nařízení vlády č.
176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení.
Platí stejné jako je popsáno ve variantě A. Rozdíl je v počtu a některých parametrech zařízení. I když se vzhledem k počtu zařízení a technickým parametrům zvýší instalovaný
výkon zařízení jevištní mechaniky, nepředpokládáme, že dojde ke zvýšení současného elektrického příkonu.
46 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Základní navržené parametry zařízení
47 / 108
Označení zařízení
Název zařízení
Počet provedení
E1-E37
Prospektové tahy motorové
37
E24
Horizont
1
BI-BIV
Osvětlovací baterie
4
U1-U8
Bodový tah
8
UT1-UT4
Řetězový tah
4
L1,L2
Zvedané boční šály
2
P
Kočka
1
F1
Malovaná opona
1
F2
Hlavní opona (zdvih+rozhrnování)
1
F3
Bobinet
1
MZ1
Zadní prospektový tah
1
K1
Kontraportál (Portálový most)
1
LH
Lustr
1
Z1
Požární opona
1
V1-V2
Boční vrata (levá + pravá)
2
BTL-BTP
Boční tah L+P
2
RTL,RTP
Rumpálový tah L+P
2
RB
Ruční osvětlovací baterie
1
UTZ1-UTZ6
Řetězový tah na zadním jevišti
6
Základní technické parametry
nosnost 500 kg
rychlost zvedání 0,01-1,5 m/s
nosnost 500 kg
rychlost zvedání 0,01-1,5 m/s
nosnost 600 kg
rychlost zvedání 0,01-0,2 m/s
nosnost 500 kg
rychlost zvedání 0,01-1,5 m/s
nosnost 1250 kg
rychlost zvedání 0,06 m/s
nosnost 350 kg
rychlost zvedání 0,01-0,2 m/s
nosnost 1000 kg
rychlost zvedání 0,06 m/s
nosnost 900 kg
rychlost zvedání 0,01-1 m/s
nosnost 900 kg
rychlost zvedání 0,01-1 m/s
nosnost 900 kg
rychlost zvedání 0,01-1 m/s
nosnost 150 kg
rychlost zvedání 0,2 m/s
nosnost 800 kg
rychlost zvedání 0,15 m/s
nosnost 900 kg
rychlost zvedání 0,15 m/s
rychlost zvedání 0,12 m/s
rychlost zvedání 0,3 m/s
nosnost 150 kg
rychlost zvedání 0,2 m/s
nosnost 100 kg
nosnost 100 kg
nosnost 250 kg
rychlost zvedání 0,06 m/s
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba výroby + realizace na stavbě
42.700 tis. Kč
4 měsíce
3+4 měsíce
57.500 tis. Kč
4 měsíce
4+4 měsíce
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
2.4.3.
architekti
inženýøi
Osvětlovací technika
Osvětlovací park ve Státní opeře je v dnešní době z velké části zastaralý, přesto je nadále díky péči techniků divadla funkční. Technická úroveň zařízení ovšem neumožňuje plně
využívat nejnovějších požadavků na scénické osvětlení.
Poslední velká investice do scénického osvětlení proběhla v roce 1999. Tehdy byly zakoupeny inteligentní světla od firmy Martin. Tato světla byla nainstalována na stávající
osvětlovací baterie na jevišti. Po praktických zkušenostech z provozu je možné říci, že inteligentní světla a to zejména světla typu wash light se používají v každém představení a
jsou pro inscenační záměry divadla nezbytné.
Dále se v průběhu dalších let dokupovalo jen sporadicky, většinou když to vyžadoval inscenační záměr nového titulu. Jednalo se o konvenční reflektory, příslušenství, efekty jako
jsou kouřostroje a spotřební materiál. V nedávné době byl dokoupen také video projektor vyhovujících kvalit a také zařízení pro odbavení a zpracování video signálu (Media server –
player).
2.4.3.1. Řídící pult a příslušenství (kabina osvětlovače)
Popis stávajícího stavu.
Divadlo používá osvětlovací pulty firmy COMPULITE. Technici umí tyto pulty ovládat a technické parametry rovněž vyhovují. Jsou to v dnešní době vlastně speciální počítače a jejich
reálnou životnost a úroveň technických parametrů je možno srovnávat s osobním počítačem. To znamená, že po asi 5 letech provozu je třeba uvažovat o jejich výměně. S potřebou
výměny osvětlovacích pultů v kabině souvisí rovněž potřeba rekonstrukce ovládacího panelu pro hledištní osvětlení, který je již také opotřebený.
Základní navrhované řešení - Varianta A.
Spočívá v nahrazení stávajících osvětlovacích pultů novým hlavním a záložním pultem včetně záložních napájecích zdrojů UPS. Osvětlovací technici divadla preferují pulty firmy
COMPULITE, Vector Red jako hlavní a Vector Ultra Violet jako záložní. S výměnou pultů v kabině bude vyměněn i ovládací panel pro hledištní osvětlení. Toto má vazbu i na
rekonstrukci rozváděče hlediště, který je součástí položky Stmívací jednotky a rozvodna scénického osvětlení. Z hlediska termínového má výměna řídících pultů tu nejvyšší prioritu.
Alternativní řešení - Varianta B.
Je stejná jako Varianta A, přibývá pouze osobní počítač se softwarem pro archivaci představení a sledování celého systému scénického osvětlení (diagnostika
stmívačů, diagnostika datových linek).
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
1.300 tis. Kč
1 měsíc
2 měsíce
1.400 tis. Kč
1 měsíc
2 měsíce
realizační návaznost na kap.
48 / 108
2.3.3.2 a 2.3.3.5
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
2.4.3.2. Stmívací jednotky a rozvodna scénického osvětlení
Popis stávajícího stavu.
Stávající stacionární stmívací jednotky jsou funkční a servis je dostupný, přesto jejich technická úroveň už neodpovídá současným požadavkům na scénické osvětlení. Jedná se o
možnosti nastavení světelných křivek a diagnostiku zařízení z kabiny osvětlovačů, což umožňuje průběžně sledovat stav zařízení a rychlejší zjištění případné poruchy. Obdobné je to
s rozváděči hledištního osvětlení, spínaných zásuvek a pracovního osvětlení, které je třeba z důvodu opotřebení přístrojů modernizovat včetně části ovládání, která je umístěna
v osvětlovací kabině.
Základní navrhované řešení - Varianta A.
Výměna a rozšíření počtu stmívacích jednotek. Celkem to bude 300 digitálních stmívacích jednotek 2,3kW a 5kW (180x 5kW a 120x 2,3kW) s diagnostikou z výrobního programu
renomovaných firem (např. ADB, ArtLighting, ETC, Nova Light atd.). Dále je podle požadavku divadla třeba doplnit vybavení pro případné rozšíření počtů okruhů při některých
inscenacích a pro zájezdová představení. Jedná se o pořízení mobilních stmívacích jednotek a příslušenství. Následující specifikace obsahuje výčet zařízení:
Mobilní stmívací jednotky v přepravních casech 12x2,3kW (ADB, ETC, ArtLighting, Nova Light)
4 ks
S rekonstrukcí rozváděčů se stmívači by proběhla i rekonstrukce rozváděče hledištního osvětlení a rozváděčů spínaných zásuvek a pracovního osvětlení a zásuvek na jevišti včetně
ovládání v osvětlovací kabině. Z termínového hlediska má smysl aby rekonstrukce rozvodny scénického osvětlení byla provedena společně nebo až po rekonstrukci osvětlovací
kabiny a společně s rekonstrukcí silových kabelových rozvodů.
Alternativní řešení - Varianta B.
Představuje pouze použití cenově náročnější varianty stmívačů a je tady uvedena hlavně z důvodu, aby bylo ukázáno v jakém cenovém rozpětí se tato investice může pohybovat.
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
5.500 tis. Kč
2 měsíce
2 měsíce
8.450 tis. Kč
2 měsíce
2 měsíce
realizační návaznost na kap.
2.3.3.1 a 2.3.3.5
2.4.3.3. Konvenční světla
Popis stávajícího stavu
Stávající světelný park konvenčních svítidel je sestaven ze svítidel různých firem (Strand, ADB, Pani, Niethamer, Divadelní technika i jiné), různých typů a různého stáří a tím i
opotřebení. Jedná se o svítidla typu PC, Fresnel, tvarovací svítidla, nízkovoltová, plošná symetrická, plošná asymetrická, svítidla typu PAR atd. Některá svítidla jsou více zralá
k výměně.
Základní navrhované řešení - Varianta A.
49 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Základní varianta výměny svítidel se zaměřuje na typy a počty svítidel, které jsou nejvíce technicky opotřebované. Nejedná se tedy o kompletní výměnu konvenčních svítidel, ale o
částečnou výměnu nejvíce „ohrožených“ svítidel.
Výměna se týká konvenčních světel typu PC, Fresnel, profilovacích (tvarovacích), nízkovoltových a jiných od výrobců STRAND, ADB, PANI, NIETHAMER,
DIVADELNÍ TECHNIKA a jiných.
Níže uvedený seznam uvádí obecné typy a v závorce příklad výrobce a počty svítidel pro nákup:
PC 2kW (ADB)
PC 1kW (ADB)
Fresnel 5kW (ADB)
Profil 750W (ETC SourceFour 26°)
Profil 750W (ETC SourceFour 36°)
Profil 750W (ETC SourceFour 50°)
Profil 2kW G22
Nízkovoltová rampa Svoboda (ADB)
Asymetrická rampa 4x1,2kW
Plošné svítidlo 5kW
PAR 64 1kW vč.žárovky
Nízkovoltový reflektor Super Beam 800
Nízkovoltový motorizovaný reflektor s měničem barev (Motor Yoke 3 Super Beam 800)
Náhradní žárovky
Z hlediska termínového je výměna konvenčních svítidel velmi prioritní.
Alternativní řešení - Varianta B
Alternativní varianta je shodná s variantou A a navíc jsou tam profilové zoom reflektory.
Profil Zoom 750W (ETC SourceFour Zoom 12°-30°)
Profil Zoom 750W (ETC SourceFour Zoom 25°-50°)
20 ks
20 ks
8 ks
30 ks
20 ks
10 ks
40 ks
30 ks
24 ks
2 ks
48 ks
10 ks
16 ks
1 sada
8 ks
8 ks
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
7.250 tis. Kč
1 měsíc
2 měsíce
7.500 tis. Kč
1 měsíc
2 měsíce
realizační návaznost na kap.
2.3.3.5
2.4.3.4. Inteligentní pohyblivá světla
Popis stávajícího stavu.
Stávající svítidla MARTIN MAC 600 Wash light (13ks) a MARTIN PAL 1200 Scan (15ks) je třeba nahradit novými. Mají už svoje odpracováno a s narůstajícím časem se zvyšuje
pravděpodobnost možné poruchy zařízení. Protože na těchto svítidlech jsou postaveny téměř všechna představení, znamená výpadek byť jednoho takového svítidla během
představení velký problém.
50 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Základní navrhované řešení - Varianta A.
Podmínkou pořízení nových svítidel je, aby všechny byly stejného výrobce a typu a byly ze sortimentu kvalitních výrobků. Je to z důvodu kompatibility a i potřebného minimálního
počtu pro použití v představeních. Jako příklady tady uvádíme výrobky Martin Professional MAC TW-1, Varilite VL500, VL2500, Clay Paky Alphawash nebo Robe Color Wash AT pro
wash lighty nebo Varilite VL1000Al ERS, Clay Paky Sloha Spot HPE, Robe Color Spot At nebo Martin Professional MAC 2000 SPOT pro svítidla typu Spot. V žádném případě levné
napodobeniny z východní Asie! Výběr konkrétního výrobce a typu je nejvhodnější uskutečnit zapůjčením svítidel a jejich vyzkoušením na jevišti divadla v reálných podmínkách.
S výměnou inteligentních svítidel úzce souvisí i rekonstrukce rámů osvětlovacích baterií na kterých jsou svítidla převážně umístěna. Z hlediska termínu realizace má výměna
inteligentních svítidel nejvyšší prioritu.
Alternativní řešení - Varianta B.
Tady se jedná o stejné technické řešení, ale použití kvalitnějších ale také dražších typů svítidel. Zároveň platí stejné, jak ve variantě A, to znamená, že výběr konkrétních typů svítidel
je podmíněn jejich vyzkoušením na jevišti divadla v reálných podmínkách. Tato varianta je zde uvedena rovněž proto, aby bylo definováno cenové rozmezí, za které je možno
zařízení pořídit.
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
5.100 tis. Kč
1 měsíc
2 měsíce
7.700 tis. Kč
1 měsíc
2 měsíce
realizační návaznost na kap.
2.3.3.5
2.4.3.5. Kabelový rozvod, pevné a pohyblivé přívody
Popis stávajícího stavu
Stávající stav většiny kabelových rozvodů scénického osvětlení je dobrý. Kabely jsou měděné a jsou uloženy v kovových elektroinstalačních trubkách (každý kabel samostatně), což
zabezpečuje dobré chlazení kabelů. Co je třeba řešit jsou kabely ovládací (ethernet a DMX) a dále kabely pro rozšíření scénických obvodů (stmívané i spínané zásuvky) a rozvod
3x400V/32A pro připojení mobilních stmívacích kompletů. Dále bude třeba vyměnit kabely pro osvětlení notových pultů orchestřiště v souvislosti s rekonstrukcí stolů orchestřiště. To
samé platí pro rekonstrukci elektroinstalace na rámech osvětlovacích baterií a druhém patře portálového mostu, kde je třeba doplnit 12 chybějících obvodů. Ve stávajících
osvětlovacích bateriích jsou inteligentní světla, která se rozměrově vejdou do prostoru určeného ochranným rámem jen s největšími obtížemi. Většina novějších, výkonnějších a
kvalitnějších typů svítidel je však rozměrově větší
Stávající elektroinstalace scénického osvětlení je provedena měděnými kabely uloženými v ocelových trubkách. Pokud revize zařízení zjistí nedostatky, bude vyměněna nevyhovující
část vedení, svorek, zásuvek, konektorů atd. Podle stávajícího stavu zařízení to bude nutné jen u malé části zařízení. Jediným důvodem pro celkovou rekonstrukci elektroinstalace
scénického osvětlení by byl požadavek požární zprávy. Stávající kabely mají PVC plášť a pokud v případě požáru není možné škodlivý kouř dostatečně rychle odvětrávat, musely by
stávající kabely být nahrazeny tzv. bezhalogenovým kabely, případně kabely s izolací vyhovující požadavkům vyhlášky č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany
staveb příloha č.2.
K vybavení osvětlovačů patří i různé propojovací kabely a šňůry, stativy a speciální konstrukce, barevné folie pro filtry a zařízení pro montáž a servis zařízení jako je třeba
vysokozdvižná plošina. Tyto pomůcky a zařízení je třeba obnovit a případně doplnit.
Základní navrhované řešení - Varianta A.
51 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Stávající elektroinstalace scénického osvětlení bude z větší části zachována. Bude provedena pouze instalace nových vedení pro rozšíření scénických obvodů a třífázových zásuvek
pro připojení mobilních stmívacích kompletů
.
Spolu s novým řídícím pultem je třeba řešit nově signálové cesty, především z osvětlovací kabiny do rozvodny scénického osvětlení, na jeviště a na další příslušné posty. Jedná se o
ethernetové kabely, DMX kabely a příslušné převodníky. Tato vedení slouží k datovému propojení se stmívači, inteligentními svítidly, efektovými zařízeními a třeba i místy pro
předpokládané připojení mobilních stmívacích kompletů. Tyto linky mohou být ještě kombinovány s bezdrátovým přenosem dat ethernet nebo DMX pokud bude třeba dostat DMX
nebo ethernet signál na místa, kde metalické linky nejsou zavedeny. Následující seznam zařízení představuje o jaké zařízení se jedná:
Ethernet switch 1GHz
2 ks
Převodník Ethernet – DMX (Compulite E Port – 41) 3 ks
DMX splitter (rozbočovač signálu DMX)
6 ks
Dálkové ovládání WiFi
1 ks
Ethernet kabel
200 m
DMX kabel
500 m
Konektory a pomocný montážní materiál
1 sada
Stávající osvětlovací baterie budou nahrazeny zcela novými konstrukcemi s novou moderní koncepcí. To ale bude znamenat kompletní novou elektroinstalaci na rámu osvětlovací
baterie. Každá osvětlovací baterie bude obsahovat 10 spínaných zásuvek, 12 regulovaných zásuvek, DMX rozvod a připojení svítidel pracovního osvětlení. Pohyblivé přívody budou
řešeny pomocí plochých kabelů uložených do kabelových košů umístěných na horním rámu osvětlovací baterie. Pro spojení s pevnou instalací na osvětlovací baterii a v provazišti
budou použity svorkové krabice s novou výzbrojí. Současně s rekonstrukcí osvětlovacích baterií bude provedeno doplnění 12 okruhů scénického osvětlení na portálovém mostě.
Nově bude provedena elektroinstalace k notovým pultům orchestřiště, které se připojují do podlahových krabic umístěných v podlaze stolů orchestřiště. S touto rekonstrukcí souvisí i
nákup nových notových pultů s osvětlením a případnými držáky pro nástroje.
Dokoupení a instalace podpůrných zařízení osvětlovací techniky:
- Kabely – silové multikabely, prodlužovací kabely, redukce atd.
- Rozvod třífázových zásuvek 400V/32A na lávkách, v hledišti, na podlaze jeviště a v zadní projekční kabině (celkem asi 10 obvodů)
- Barevné filtry (cca 40 rolí)
- Nové baletní věže
- Stativy - různé výšky a nosnosti
- Notové pultíky s osvětlením do orchestru, nová elektroinstalace ve stolech orchestřiště včetně podlahových krabic se zásuvkami
- Vysokozdvižná plošina (např. Genie Lift)
Z termínového hlediska je nejdůležitější provést co nejdříve nové vedení signálových cest a pořízení vysokozdvižné plošiny.
Alternativní řešení - Varianta B
Obsahuje kompletní rozsah varianty A s tím, že elektroinstalace scénického osvětlení bude kompletně vyměněna za kabely vyhovující požadavkům vyhlášky č.23/2008 Sb. o
technických podmínkách požární ochrany staveb příloha č.2.
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
3.300 tis. Kč
2 měsíce
2 měsíce
5.600 tis. Kč
3 měsíce
4 měsíce
realizační návaznost na kap.
2.3.3.1
2.4.3.6. Video technika, projektory a media servery
52 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Popis stávajícího stavu.
Divadlo má video projektor pro přední projekci a media server. Pro potřeby kvalitního promítání je však třeba doplnit druhý projektor s širokým objektivem pro zadní projekci.
Základní navrhované řešení - Varianta A.
Představuje nákup a instalaci video projektoru pro zadní projekci. Níže uvedená specifikace obsahuje představu jak by to mělo být. Uvedený typ projektoru je vhodné dodržet
vzhledem ke kompatibilitě se stávajícím projektorem, jednotné obsluze a servisu zařízení.
Video projektor SANYO, 15 000 ANSI, širokoúhlý objektiv 1 ks
Media player
1 ks
Notebook s kvalitní grafickou kartou
2 ks
Samostatnou kapitolou je linkové propojení video projektorů s media servery a osvětlovacími pulty, které budou spolupracovat při vytváření světelných nálad při představení. Tato
vedení je možné provést buď metalickými kabely nebo optickými kabely. Ve variantě A je předpokládáno použití metalických kabelů.
Převodník ethernet - VGA
2 ks
Metalický datový kabel
200 m
Z termínového hlediska je instalace video projektoru velmi prioritní.
Alternativní řešení - Varianta B
Je stejná jako varianta A s tím rozdílem, že pro signálové vedení bude použit optický kabel, který zcela omezuje vliv případného zarušení kabelové trasy.
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
700 tis. Kč
1 měsíců
2 měsíce
760 tis. Kč
1 měsíc
2 měsíce
realizační návaznost na kap.
2.3.3.1
2.4.3.7. Speciální svítidla, efekty, kouřostroje a měniče barev
Popis stávajícího stavu.
Divadlo je vybaveno svítidly různého stáří a technické úrovně. Efektová s speciální svítidla a zařízení se dokupovala většinou podle potřeb některých inscenací. Tato praxe bude
zřejmě pokračovat i nadále. Aktuální potřeby nákupu zařízení jsou uvedeny v navrhovaném řešení.
Základní navrhované řešení - Varianta A.
Jedná se o doplnění sestavy scénických svítidel o speciální reflektory jako Fresnel HMI reflektory, výbojkové tvarovací reflektory, sledovací reflektory (followspoty), RGB
fluorescenční trubice a LED světla. Následující seznam představuje typy a počty svítidel, které divadlo potřebuje pro realizaci světelných scén v představeních opery a baletu.
HMI Fresnel reflektor 4kW včetně klapky, tlumivky a žárovky se stmívacími žaluziemi a měniči barev (ARRI Daylight Compact D40/25))
4 ks
Tvarovací výbojkový reflektor HMI 2,5kW (Robert Juliat)
6 ks
Sledovací reflektor HMI s příslušenstvím (Robert Juliat)
4 ks
RGB fluorescenční trubice (v tělese 4 trubice)
10 ks
53 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
Spodní rampa LED
Z termínového hlediska má pořízení speciálních svítidel nejvyšší prioritu.
architekti
inženýøi
10 ks
Alternativní řešení - Varianta B.
Je co do počtů stejná jako varianta A, pouze představuje cenově dražší řešení a je zde uvedena pro představení možného cenového rozsahu potřebného pro pořízení zařízení.
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
4.600 tis. Kč
1 měsíc
2 měsíce
7.200 tis. Kč
1 měsíc
2 měsíce
realizační návaznost na kap.
2.4.4.
2.3.3.5
Audiovizuelní technologie
2.4.4.1. Zadání
Na základě celkového podrobného popisu stávajícího stavu audiovizuální technologie zástupci uživatele, vznikl následující technologický popis zadání.
Hlavní body zadání:
-
modernizace a rozšíření divadelního ozvučovacího řetězce jak provozního (odposlech, vyvolávání), tak hlavního ozvučení prostoru hlediště včetně balkonů.
náhrada stávajícího analogového audiořetězce novým digitálním systémem s rozšířeným počtem mixovatelných linek.
modernizace vybavení studia a zvukové režie tak, aby splňovala nároky kladené na nahrávací studio s úplným navázáním na nové digitální mixážní technologie.
kompletní rekonstrukce technologií v režijním pracovišti s úplným přechodem na digitální signálový management, rozšíření režie na postprodukční pracoviště s vícekanálovým
zpracováním zvuku v systému 5.1 včetně odpovídajícího vícestopého záznamového vybavení.
revitalizace inspicientského a dorozumívacího zařízení přechodem na digitální systém s plnou softwarovou konfigurovatelností a maticovou strukturou účastnických stanic, navázání
na zóny vyvolávání a suround kanály v prostorách divadla.
rozšíření funkčnosti divadelního prostoru pro akce prezentačního charakteru s možností využití projekční techniky k odbavování titulků pro cizojazyčná představení.
instalace kompletního složkového distribučního systému pro video ve vysokém rozlišení a doplnění divadelního kamerového systému v sále.
instalace IPTV informačního video systému.
vytvoření pracoviště video technologie se záznamem v HD kvalitě a možnostech využívání obrazu pro TV inspicientský systém.
Jako výchozí vstupní podklady pro zpracování dokumentace posloužily oskenované výkresy z původní tištěné dokumentace skutečného stavu, dále rekonstruované výkresy ve
formátu DWG, osobní prohlídka místa a fotografie při ní pořízené. Zadání bylo sestaveno na základě poznámek z jednání se zástupci uživatele.
2.4.4.2. Celková koncepce řešení
Současný trend využití divadel nejen pro účely opery, baletu, činohry, ale i jako prostoru s multifunkčním charakterem, vede k potřebě rozšíření technické výbavy a zázemí. Tato
projektová dokumentace řeší problematiku doplnění a rekonstrukce audiovizuální technologie divadla tak, aby bylo splněno zadání, a navíc si klade za cíl navrhnout takové řešení,
jehož morální životnost bude minimálně 10 let. Přístup ke koncepci AV systému divadla je navíc otevřený tzn., umožní bezproblémové budoucí rozšiřování či náhradu prvků v
instalaci za novější či parametrově lépe vyhovujícím aktuálním provozním potřebám.
Divadelní zvuk v sále je řešen s ohledem na pokrytí všech poslechových ploch srozumitelným akustickým signálem. Je využit centrální princip ozvučení instalovaný po stranách
54 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
jevištního portálu s doplnění o centrální systém ozvučení. Bude instalován systém suround reproduktorů s doplněním o suround ozvučení i na balkonech a v centrálním lustru.
Ozvučení veřejných prostor v okolí sálu bude provedeno novým technologickým řetězcem při zachování původní funkčnosti s rozšířením možností distribuce signálů z režijního
pracoviště.
Zvukový signálový management a celý řetězec je řešen dle nejnovějších trendů plně digitálně. Jako výchozí formát transportního protokolu páteřních zvukových signálů byl zvolen
formát MADI. Kopmletní distribuce multikanálového zvuku je tak velmi přehledná, nenáročná na kabeláž a značně variabilní jak co do počtu kanálů, tak i pozic jednotlivých
audiozařízení. Protokol MADI se navíc již začíná běžně používat v rozhlasových i televizních přenosových vozech, což nabízí jedinečnou možnost vzájemného propojení divadelního
zvuku s těmito systémy. Jednou z výhod je též možnost přenosu nejen po koaxiálních, ale též po optických kabelech s délkou přes 2 km.
Počítáno je i se zbudováním parku bezdrátových mikrofonních sad v počtu minimálně 32 kanálů.
Bude instalován nový digitální inspicientský systém, který splňuje současné nároky na provozní režimy, které se v multifunkčním prostoru odehrávají. Systém plně využívá stávající
kabeláž i přípojná místa včetně jeho topologie. Navíc je realizováno navázání na zónové i surround ozvučení.
V rámci rozšíření postprodukčních a nahrávacích možností je do digitálního zvukového řetězce plně integrován prostor studia a režie, který tak splní parametry špičkového
nahrávacího pracoviště se 64 kanály v kvalitě 24bit/96kHz.
Aby prostor divadla byl opravdu multifunkční je do AV instalace nově přidán maticový distribuční systém pro složkové obrazové signály. Do všech přípojných míst je tak možno
připojit projektory, velkoplošné zobrazovače, monitory a kamery. Tento systém umožní i pořádání akcí konferenčního charakteru s možností odbavování prezentací případně i
realizace
2.4.4.3. Audio technologie sálu, zvukové režie a live postu
Varianta A - Hlavní portálové ozvučení je tvořeno trojicí reproduktorových sestav typu line-array v konfiguraci L, C, R. Systém je osazen subbasovými sekcemi, které jsou součástí
clusterů se stropní instalací. Součástí řešení je též dvojice efektových větví tvořených sadami reproboxů instalovaných na bočních a zadní stěně velkého sálu. Jeviště je osazeno
systémem 10ti kanálů odposlechových aktivních reproboxů, 2x In-Fill reprosoustav a příslušných procesorových jednotek. Polohu umístění repro je nutné stanovit s ohledem na
provozní scénáře, divadelní tahy a další technologie. Zpětné centrální ozvučení jeviště je řešeno stereofonním kontráportálovým párem reproboxů. Jeviště je dále osazeno
efektovým 12-ti kanálovým systémem ozvučením pro posluchače v hledišti. V rámci provozního souboru ozvučení bude řešen též systém snímání zvuku pomocí mikrofonních
sestav. Sál je vybaven sadou fixních jevištních mikrofonů. V hledišti budou osazeny fixní záznamové, ruchové a odposlechové mikrofony. Pro provoz v orchestřišti je počítáno se
sadami nástrojových mikrofonů pro jednotlivé hudební sekce (bicí, dechy, strunové nástroje, vokály a další). Audio systém aplikovaný v prostoru divadelního sálu, live postu a
náležejícího technického pracoviště obsluhy - režie vychází z moderní koncepce distribuce signálu za použití multikanálového přenosového formátu MADI. Koncepce je založena na
hvězdicovitém uspořádání MADI opto nebo coax. Tzn., že všechna zařízení, která pracují s multikanálovým audio formátem jsou zapojena do MADI bridge umístěného v režii. Touto
koncepcí je zajištěna dostupnost všech audio kanálu v jakémkoliv připojeném zařízení.
Varianta B – jako hlavní systém ozvučení je použito samostatných reproduktorových soustav umístěných v ložích na levé a právě straně portálového otvoru. Centrální ozvučovací
prvek není instalován a ani efektový kanál není použit. Základní koncepce uspořádání distribuce audio signálu zůstává shodná jako u varianty A s tím rozdílem, že nejsou použity
nejvyšší řady digitálních mixážních pultů v režii a na live postu.
55 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Obrázek 2. Vyobrazení technologické koncepce zapojení audio distribuce
Obrázek 3. Vyobrazení 3D modelu systému ozvučení
56 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
12.600 tis. Kč
6 měsíců
2 měsíce
8.800 tis. Kč
6 měsíců
2 měsíce
realizační návaznost na kap.
architekti
inženýøi
2.3.3.5
2.4.4.4. Mikrofonní systém
Revoluční digitální systém je navržen tak, aby poskytoval vynikající kvalitu zvuku, množství kanálů a rychlé a snadné ovládání. Jedná se o první profesionální digitální bezdrátový
systém, který splňuje celosvětově předpisy pro rádiový přenos. Dvě frekvenční verze, každá s šířkou pásma až 155 MHz rozsahu vysílače a přijímače poskytují uživateli potřebnou
pružnost i v přeplněném prostředí RF. S tímto mimořádně širokým rozsahem ladění můžete pracovat s až 100 kanály současně. Funkce šifrování nabízí potřebnou jistotu pro citlivé
zvukové přenosy. Digitální audio přenos konečně eliminuje zkreslení a vysoké hladiny hluku při vysokých zvukových kmitočtech. To také chrání před nepříznivou zvukovou kvalitou
při nízké kvalitě spojení RF. Ideální pro vysílací aplikace, jevištní a hudební vystoupení.
S PC příslušným softwarem může být celý systém dálkově ovládán a kontrolován z počítače. Nastavení a konfigurace frekvencí vícekanálového bezdrátového systému je velice
jednoduché a zajišťuje uživateli plnou kontrolu s nástroji jako One Click Setup Nastavení, RF Monitor, Device Manager a Environmental Scan.
Možnost plné kontroly bezdrátového systému z vašeho iPhonu. S bezdrátovou aplikací můžete sledovat a kontrolovat bezdrátový systém z vašeho iPhone, iPod či iPad touch přes
Wi-Fi ®. Oproti konvenčním analogovým systémům se vyznačuje výrazně větším množstvím souběžně pracujících kanálů, tj. zařízení vysílač-přijímač a výrazně vyšší kvalitou
přenášeného audio signálu a spolehlivostí.
57 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Obrázek 4. Schematické znázornění mikrofonního systému
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
realizační návaznost na kap.
58 / 108
2 300 tis. Kč
2 měsíce
1 měsíc
2.3.3.5
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
2.4.4.5. Inspicientský systém
Inspicientský systém využívá hvězdicovitou strukturovanou kabeláž kategorie 5e. To je výhodné pro jakýkoliv moderní digitální i analogový dorozumívací systém maticového typu.
Navíc datová síť v objektu zpřístupní další možnosti umístění komunikačních stanic inspicientského systému a distribuce signálů mezi nimi. Námi navrhované inspicientské zařízení
obsahuje jak fixní, mobilní dorozumívací stanice s displeji a tlačítky tak i bezdrátové účastníky což maximalizuje variabilitu a umožní nasazení systému v nestandardních provozních
scénářích divadla. Centrální matici je možno doplnit i o partyline účastníky s rozvodem po standardních symetrických zvukových linkách, telefonní karty pro napojení k telefonní
ústředně a další rozšíření. V koncepci je počítáno i s kartami pro zajištění komunikace do zónového ozvučení společných prostor divadla. Soubor je provázán s hlasitým vyvoláváním
do šaten účinkujících, nástupní signalizací a inspicientskou ústřednou.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
realizační návaznost na kap.
3 200 tis. Kč
2 měsíce
1 měsíc
2.3.3.5
2.4.4.6. Videotechnologie
Tato technická zpráva popisuje nejmodernější koncepci založenou na aktuálních video technologiích. Současně také výrazně rozšiřuje variabilitu a možnost využití video systému
v celé budově.
Popis obsahuje tyto části:
-
Kamerová technika (studiové a reportážní sety, příslušenství)
Přípojné body
Distribuce signálu (videomatice, genlock)
Hlavní TV režie (zvuková režie sálu)
Pomocná TV režie (režie nahrávacího studia)
Příspěvkové a záznamové zařízení
Streaming
Kamerová technika
Otočné PTZ kamery – hlavní sál bude vybaven Full HD otočnými kamerami v počtu 5 ks, které poskytují obraz jak ve vysokém rozlišení, tak i v SD. Jedna otočná PTZ kamera bude
umístěna v prostorách nahrávacího studia ve 2 PP a jedna kamera bude umístěna v režii nahrávacího studia ve 2 PP. Přenos HD-SDI signálu je pomocí koaxiálního kabelu typu RG59, přenos ovládání, napájení a analogový videosignál je přenášen pomocí kabelu CAT-5 a speciálního převodníku umístěného v režii, případně AV rozvodně. Ovládání kamer je
prováděno pomocí kontroleru, který disponuje rozhraním pro 7 kamer, lze ovládat pozici kamery, zoom, nastavení parametrů snímání a zapnutí/vypnutí kamery. Ovladač je vybaven
paměťovými pozicemi pro uložení jednotlivých pozic (včetně parametrů snímání)
TV kamery pro kameramany – pro záznam představení apod. budou k dispozici 3 full HD kamery. Kamera je kompaktního typu s uložením na rameno, s možností výměny objektivu.
Záznam je na paměťové karty v nativním formátu pro zpracování na platformě Apple i PC. Kamery budou doplněny příslušenstvím pro „studiové“ snímání i pro reportážní práci
v terénu.
Studiová sestava – kamera je doplněna studiovým dokem, 8´´ LCD hledáčkem, ovládáním zoomu a ostření z rukojeti a ovládacím panelem, který umožňuje dálkově (z režie)
nastavovat snímací parametry kamery (clona, vyvážení bílé, závěrka apod.). Přenos řídícího signálu je přes RS232 po kabelu CAT5.V sestavě je dále robustní stativ a napájecí sada.
Každá studiová sestava disponuje účastnickou stanicí interkomu a náhlavní sadou.
Reportážní sestava – pro případné použití kamery pro natáčení reportáží v terénu je k dispozici dále transportní brašna (case), bateriový set a stativová lyžina.
59 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
Přípojné body
Pro univerzální připojení AV zařízení, jsou v sále vybudovány přípojné body, které zahrnují optickou linku, koaxiální kabel RG-59, UTP a audio linku s XLR. V rozvodně AV režie jsou
tyto linky zakončeny v propojovací vaně. Dle potřeby je možno k optické lince připojit převodník Optika/HD-SDI, HD-SDI/HDMI HDMI/analog video apod.
Distribuce signálu Video
HD-SDI Matice - Distribuci signálu HD-SDI zajišťuje matice Compact Videohub 40x40. Na vstup jsou přivedeny signály z PTZ kamer, TV kamer, výstupy z příspěvkových strojů,
rekordérů, výstupy z obou režií.
Výstupy z HD-SDI matice jsou vedeny do hlavní TV režie, do pomocné TV režie, do 5 záznamových rekordérů, do BluRay rekordéru, do media serverů, do streamovacího serveru a
případně pro další TV přenos (možnost přípojného místa pro přenosové vozy na fasádě budovy).
Analogová video Matice - Distribuci analogového SD video signálu zajišťuje video matice 8x8. Na vstup jsou přivedeny SD signály z PTZ kamer, TV kamer, a downkonvertované
výstupy z hlavní případně pomocné TV režie.
Výstupy z SD matice jsou vedeny do modulátorů STA, do streamovacího serveru a případně pro další využití.
GENLOCK generátor – pro zajištění snímkové synchronizace video systému je určen generátor GENLOCK. Pro zajištění dostatečného počtu výstupů je určen distributor. Signál
Genlock je přiveden ke všem zařízením, které tento externí synchronizační signál vyžadují. (kamery, režie, matice)
Hlavní TV režie - režie sálu
Jako hlavní TV režie bude použito multiformátové produkční pracoviště disponuje 8 video vstupy HD-SDI, integruje v sobě multiview náhled, měření videosignálu, interní přehrávače,
přepínání s možností přechodových efektů, vkládání grafiky, klíčování, virtuální studio, záznam streamování atd. Zařízení je v rackovém provedení vybavené redundantním napájecím
zdrojem. Příslušenstvím hlavní režie je ovládací panel s pákou LiveControl a ovladač interních rekordérů TimeWarp. Pro účinnější vkládání grafiky a textu je určena aplikace LiveText,
která umožňuje z externí pracovní stanice dodávat grafiku a text do obrazu. Fyzické umístění této režie v rámci objektu je nutno ještě prokonzultovat s investorem, s ohledem na
požadovanou mobilitu toho zařízení.
Pomocná TV režie – osvětlovací kabina
Pomocná TV režie bude sloužit pro zpracování signálu pro media servery a navazující videoprojekci, případně jako pomocná TV režie pro zajištění video produkce v hlavním sále,
eventuelně mimo hlavní sál. Tuto pomocnou režii je možno také využít pro střih vybraných HD-SDI signálů z hlavní matice, s možností záznamu tohoto střihu do jednoho z HD-SDI
rekordérů.
60 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Jedná se o multiformátovou režii, která disponuje 12 videovstupy, integruje v sobě multiview, přepínání s možností přechodových efektů, vkládání grafických objektů do obrazu,
klíčování a funkci tally.
Příspěvková zařízení
Kromě příspěvků poskytovaných hlavní režií budou k dispozici BluRay přehrávače s HD/SDI výstupem
Záznamové zařízení
Kromě záznamu v rámci hlavní režie a interního záznamu TV kamer budou k dispozici záznamové rekordéry v počtu 5 ks a BluRay rekordér. Rekordéry disponují HD-SDI vstupem a
zaznamenávají obraz v HD rozlišení v kodeku Apple Prores do datového toku až 50 Mbit/s, BluRay rekordér je vybavený HD vstupem.
Streaming
Pro streamování videa v HD rozlišení bude použit streamovací server. Tento server může kromě přenášení live video streamu přehrávat také zaznamenané videa z archivu a opačně
provádět ukládání live streamu do souboru. Pokud bude současně použita hlavní video režie, je možno z této režie odbavovat stream v HD rozlišení. Dále je součástí této technologie
systém zobrazovacích displejů, které slouží pro náhled ať již video informace např. ze sálu nebo jako informační systém objektu pro návštěvnáky.
Varianta B – oproti variantě A neobsahuje provozní soubor Streaming a počítá s menším počtem HD kamer použitých pro snímání obrazu ze sálu a ostatních náležejících prostor.
Kabelové trasy
Kabelové trasy jsou provedeny obecně kovovými žlaby typu MARS s příslušným dimenzováním, které je ve výkresové části dokumentace vyznačeno v měřítku kreslenými křivkami
s případným popisem. V prostorách jevišť a divadelního zázemí jsou kabely vedeny za obkladem nebo volně svázkovány k divadelním konstrukcím a dále vedeny do páteřních
rozvodů tvořených žlaby.
Požadavky na ostatní profese
Nový systém AV instalace v divadle nahrazuje z větší části stávající komponenty. Vzhledem k tomu že se jedná o rekonstrukci bude třeba řadu specifických detailů dořešit až přímo při
realizaci. Obecně platí, že nevznikají žádné nové požadavky na VZT a z pohledu celkového výkonového dimenzování ani na silnoproud.
Nové prvky instalce, jako jsou stojany s technologií a aktivní reprosoustavy, však vyžadují nové přívody 230V zakončené zásuvkami. Nové zásuvky a jejich popis s potřebným
dimenzováním, jištěním a rámcovým rozdělením do okruhů je uvedeno přímo v půdorysných výkresech. Vzhledem ke skutečnosti, že v současném projektovém stupni dokumenatce
nebyl provozní soubor silnoproudu zatím proveden, jedná se o jednostrannou specifikaci požadavků ze strany AV technololgií.
Požadováno je následující rámcové dělení okruhů pro napájení:
Okruh A – stávající napájení režie a celků s ní souvisejících, budou na něj napojeny některé nové celky.
Okruh B – jeviště a zázemí, nový okruh, na který budou napojeny všechny zásuvky pro napájení nových racků a dalších prvků instalce, okruh bude samostatně vypínatelný
s celkovým jištěním 25B.
Okruh C – výkonový okruh pro napájení všech aktivních reproboxů a výkonových zesilovačů hlavního ozvučení, okruh bude samostatně vypínatelný, celkové jištění okruhu je 40B.
Pro okruhy AV technologie platí, že musí být napojeny centrálně z jednoho bodu a jedné fáze. Další rozvod má mít hvězdicovitý charakter. Přívody k jednotlivým podružným
rozvaděčům a dále k zásuvkám by měly být pokud možno vedeny samostatným kabelem a samostatně rozjištěny. Trasy silnoproudu (zejména stmívané osvětlení a napájení
motorových prvků) obecně nesmí vést v souběhu s rozvody AV technologií.
Kabelové trasy pro rozvody AV budou pokud možno provedeny kovovými černěnými žlaby, vzájemně pospojovanými. V částech s památkovou ochranou je třeba prověřit stávající
trasy a maximálně se jim přizpůsobit.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
realizační návaznost na kap.
61 / 108
Varianta A
9 400 tis. Kč
2 měsíce
1 měsíc
Varianta B
7 000 tis. Kč
2 měsíce
1 měsíc
2.3.3.5
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
2.4.5.
di5
architekti
inženýøi
Prostorová akustika
2.4.5.1. Hlavní sál - podlaha + sedadla
Popis stávajícího stavu
V hlavním sále budovy Státní opery Praha bylo provedeno důkladné měření akustických parametrů pro publikaci Akustika hudebních prostorů v České republice, vydanou v roce
2008. Měření bylo provedeno v neobsazeném stavu, podlaha byla pokryta kobercem a to po celé ploše až na plochu pod sedadly v hledišti, kde byla akusticky odrazivá deska.
Sedadla měla a v současné době stále mají silně čalouněné sedáky, středně silně čalouněná opěradla a čalouněné boky opěrek rukou. Čalounění je provedeno látkou se
sametovým povrchem. Výsledky měření byly nyní konfrontovány s požadavky příslušné normy (ČSN 73 0527 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro
kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely), která pro odpovídající operní divadlo s objemem V = cca 7500 m3 doporučuje v obsazeném sále optimální dobu
dozvuku To (s) = 1,5 s. Pro porovnání byla na základě změřených hodnot dopočítána doba dozvuku v sále při obsazení diváky z 80 % (tedy cca 800 diváků z 1060) a ta byla
vynesena v grafu porovnávajícím požadavky normy s aktuálním stavem, viz obr. níže. Z porovnání vyplývá přílišné zatlumení sálu na středních a vysokých frekvencích. Doba
dozvuku v hlavním sále tedy neodpovídá požadavkům normy ČSN 73 0527. V praxi se tento stav může projevovat nevýrazným podáním vyšších tónů hudebních nástrojů i zpěvu a
celkově méně atraktivním vnímáním hudby ve spojení s její nižší hlasitostí.
62 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Základní navrhované řešení
Varianta A - nahrazení koberce odrazivou podlahou a repase čalounění sedadel
Při snaze o zachování vzhledu interiéru, který však spolu s objemem a tvarováním sálu zásadně prostorovou akustiku ovlivňuje, lze navrhnout změny v povrchové úpravě podlahy a
modifikaci čalounění sedadel.
V současné době je pod sedadly v hledišti položena akusticky odrazivá deska (dřevo / imitace dřeva) a v uličkách hlediště je položen koberec. Pro zvýšení doby dozvuku středních a
vyšších frekvenčních pásem by bylo vhodné nahradit všechen koberec v hledišti odrazivou podlahou, např. maroleem, dřevěnou podlahou apod. Ve výsledku by tedy podlaha
v celém hledišti divadla, tj. v přízemí, v lóžích a na balkónech, byla akusticky odrazivá. Pokud by mělo pouze dojít k repasi čalounící látky sedadel, bylo by taktéž žádoucí provést
kontrolní akustické měření činitele zvukové pohltivosti - vlastnosti sedadel se mohou s jinou látkou, nebo s jiným napínáním látky měnit.
Varianta B - nahrazení koberce odrazivou podlahou a výměna sedadel
Při snaze o zachování vzhledu interiéru, který však spolu s objemem a tvarováním sálu zásadně prostorovou akustiku ovlivňuje, lze navrhnout změny v povrchové úpravě podlahy a
modifikaci čalounění sedadel.
V současné době je pod sedadly v hledišti položena akusticky odrazivá deska (dřevo / imitace dřeva) a v uličkách hlediště je položen koberec. Pro zvýšení doby dozvuku středních a
vyšších frekvenčních pásem by bylo vhodné nahradit všechen koberec v hledišti odrazivou podlahou, např. maroleem, dřevěnou podlahou apod. Ve výsledku by tedy podlaha
v celém hledišti divadla, tj. v přízemí, v lóžích a na balkónech, byla akusticky odrazivá. Výrazný vliv na prostorovou akustiku mají dále sedadla v hledišti, jakožto většinová plocha, na
níž zvuk dopadá. Optimalizace provedení a následná výměna sedadel pro snížení jejich zvukové pohltivosti je možná, bylo by však nutné provést měření činitele zvukové pohltivosti
současných sedadel a poté i sedadel nově navrhnutých. Pro takovéto měření je potřeba vzorku sedadel hlediště o ploše 10 až 12 m2.
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
7.660 tis. kč
2 měsíce
3 měsíce
11.960 tis. kč
3 měsíce
4 měsíce
2.4.5.2. Hlavní sál - alternativní doplnění orchestrální mušle pro koncerty orchestrální hudby
Popis stávajícího stavu
V souvislosti s probíhající analýzou budovy Státní opery Praha je vhodné zmínit úvahu o jejím alternativním využití. Budova je svými proporcemi a vybavením primárně určena pro
hudební divadlo a operu při umístění orchestru v orchestřišti. Při produkci hudby v orchestřišti však dochází k nepříliš dokonalé distribuci hudby do hlediště, což bylo při prohlídce
objektu zmíněno samotnými uživateli divadla. Prvním příčinným faktorem je zvětšení prostoru orchestřiště směrem k hledišti, které proběhlo v minulosti a tím i posunutí orchestřiště
vůči odrazivé ploše stropu, která má zvuk odrážet do hlediště. Touto změnou se také zvětšil úhel, který svírá orchestřiště s jevištěm a tedy i pomyslná plocha, kterou zvuková energie
uniká portálem do jeviště, kde se jí většina pohltí. Ve stávajícím stavu je dále orchestr chápán pouze jako doprovod. Přemístěním hudebníků na pódium a mobilní úpravou jeviště,
však může být orchestr využit jako hlavní aktér programu - hudebního koncertu symfonické hudby.
Základní navrhované řešení
VARIANTA A - základní podoba
Pro výrazné zlepšení distribuce zvuku do hlediště, lze doporučit instalaci mobilní orchestrální mušle do proscéniového otvoru, viz ilustrační obrázky orchestrální mušle v levnější
variantě níže. Orchestrální mušle v tomto pojetí by tvořila základní modulární odraznou plochu v prostoru jeviště s možností instalace mušle jako celku, nebo pouze některé její části
podle potřeby. Při instalaci celé orchestrální mušle by sál mohl být využíván jako koncertní prostor, přičemž orchestr by se přemístil na jeviště. Pro podporu distribuce zvuku
z orchestrální jámy by sloužil horní díl mušle. Pro návrh orchestrální mušle by bylo nutné vytvořit počítačový model pro akustický simulační program. Stěny mušle by se
pravděpodobně sestávaly z několika menších dílů a byly by zavěšeny na divadelních tazích. Mělo by být možné mušli namontovat, nebo demontovat během jednoho dne. Při použití
63 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
pouze horní části mušle by pak byla podpořena distribuce zvuku z orchestrální jámy do hlediště během divadelního představení. Jeviště upravené celou orchestrální mušlí by
výrazně zlepšilo poslechové podmínky orchestrální hudby v budově Státní opery a umožnilo pro koncertní účely umístit orchestr přímo na pódium.
VARIANTA B - optimální podoba
Pro výrazné zlepšení distribuce zvuku do hlediště a pro vytvoření prostoru symfonické orchestrální hudby, tj. alternativy k prostorům jako např. Rudolfinum, Smetanova síň
apod., lze doporučit instalaci mobilní orchestrální mušle do proscéniového otvoru, viz ilustrační obrázky orchestrální mušle v optimální podobě níže. Orchestrální mušle by tvořila
modulární odraznou plochu v prostoru jeviště s možností instalace mušle jako celku, nebo pouze některé její části podle potřeby. Při instalaci celé orchestrální mušle by sál mohl být
využíván jako koncertní prostor, přičemž orchestr by se přemístil na jeviště. Pro podporu distribuce zvuku z orchestrální jámy by sloužil horní díl mušle. Pro návrh orchestrální mušle
by bylo nutné vytvořit počítačový model pro akustický simulační program. Stěny mušle by se pravděpodobně sestávaly z několika menších dílů a byly by zavěšeny na divadelních
tazích. Mělo by být možné mušli namontovat, nebo demontovat během jednoho dne. Jeviště upravené celou orchestrální mušlí by umožnilo využívat budovu Státní opery jako
další alternativní koncertní sál v Praze, ovšem s kratší dobou dozvuku než u výše zmíněných scén. Při použití pouze horní části mušle by pak byla podpořena distribuce zvuku
z orchestrální jámy do hlediště během divadelního představení.
POZNÁMKA K OBĚMA VARIANTÁM
Navrhovaná orchestrální mušle je jednou z možných variant rozšíření působnosti Státní opery a nese sebou určité nároky. Instalace orchestrální mušle je časově
náročná - při montáži lze vždy očekávat blokaci jeviště až jeden den. Dále vyžaduje mobilní orchestrální mušle značné skladovací prostory, transportní techniku, systém
pro ochranu jeviště proti poškození při montáži a demontáži mušle. Orchestrální mušle by musela být navržena tak, aby bylo možné do ní spustit jednotky osvětlení.
Osvětlovací technologie jako taková by pravděpodobně musela být při režimu sálu s orchestrální mušlí značně upravena.
Případné trvalé zavěšení částí akustického stropu do prostoru provaziště je z hlediska operního provozu téměř nepřijatelné a značně by omezilo možnost využití
tahových zařízení v provazišti (zmenšení využitelného počtu tahů, vytvoření tzv. hluchých míst, kde není možno instalovat dekoraci apod.).
Z výše uvedeného plynou nemalé nároky na navrhovaný provoz kombinované koncertní a divadelní scény, které by znamenaly výrazné koncepční změny v celkovém
provozu budovy.
VARIANTA A - základní podoba
,
VARIANTA B - optimální podoba
64 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
7.000 tis. kč
3 měsíce
4 měsíce
11.750 tis. kč
3 měsíce
4 měsíce
realizační návaznost na kap.
architekti
inženýøi
2.3.2.1 Tahová zařízení
2.4.5.3. Zvuková režie hlavního sálu
Popis stávajícího stavu
Obklady prostorové akustiky zvukové režie hlavního sálu jsou v havarijním stavu. Obklad na bázi dřeva na zadní stěně je nefunkční, obklady na bočních stěnách také vyžadují
výměnu. Strop je bez akustického podhledu, což je vzhledem k malé světlé výšce místnosti pochopitelné, nicméně ne optimální. Při takovémto stavu obkladů lze čekat rušivé odrazy
a překrývání akustického signálu v místě poslechu zvukového mistra. Rozměry místnosti jsou velmi malé.
Základní navrhované řešení
Varianta A - minimální zásah
Při minimálním rozsahu úprav je vhodné akusticky upravit strop - pravděpodobně kontaktně deskami z tvrzené minerální vlny. Dále je nutné repasovat současné akustické obklady.
Při současných rozměrech místnosti však nelze nikdy očekávat optimální akustické podmínky pro práci se zvukem, předpokládá se tedy využití spíše jako technické pracoviště.
Postup: Provést kontrolní měření doby dozvuku, zpracovat projekt prostorové akustiky, který by navrhnul vhodný akustický podhled v celé ploše režie a repasi akustických obkladů
(předpokládaný rozsah 100% plochy obkladů), repase obkladů a instalace podhledu.
Varianta B - optimální zásah
Pro vytvoření moderního technického zvukového pracoviště je nutné zpracovat projekt prostorové akustiky a podle něho doplnit podhled a provést i kompletní výměnu akustických
obkladů. Stále však zůstává předpoklad, že místnost bude sloužit spíše jako technické pracoviště, než jako plnohodnotná režie. Pro takovou by bylo nutné hledat jiný prostor.
Postup: Provést kontrolní měření doby dozvuku, zpracovat projekt prostorové akustiky, který by navrhnul vhodný akustický podhled v celé ploše režie a kompletní výměnu
akustických obkladů, výměna obkladů a instalace podhledu podle akustického návrhu.
65 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
270 tis. kč
1 měsíc
1 měsíc
475 tis. kč
1 měsíc
1 měsíc
architekti
inženýøi
2.4.5.4. Sborový sál
Popis stávajícího stavu
Sborový sál je v současné době obložený na všech stěnách hladkými deskami bez minerální vaty v dutině a z části materiálem akulit, kterým je tvořen i podhled místnosti. Na
podlaze je položeno lino. Obklady, lino i podhled jsou viditelně zastaralé. Původní určení sálu je tvorba sborových zpěvů a zvukových efektů během představení. V pozdější době byl
sál příležitostně využíván pro nácvik baletu a z toho důvodu byly odstraněny sborové stupně. V místnosti je znatelně slyšet hluk z okolí budovy, zejména hluk z dopravy pronikající
okny (zmíněno okrajově, není předmětem řešení prostorové akustiky).
Základní navrhované řešení
Varianta A - minimální zásah
Postup: Provést kontrolní měření doby dozvuku, stanovit koncepci použití sálu, zpracovat projekt prostorové akustiky s návrhem výměny akustického podhledu v celé ploše a repase
akustických obkladů (předpokládaný rozsah 50% plochy obkladů), zpracovat projekt stavební akustiky, výměna oken, repase obkladů a výměna podhledu.
Varianta B - optimální zásah
Postup: Provést kontrolní měření doby dozvuku, stanovit koncepci použití sálu, zpracovat projekt prostorové akustiky s návrhem výměny akustického podhledu v celé ploše a
kompletní výměny akustických obkladů, zpracovat projekt stavební akustiky,výměna oken, výměna obkladů a podhledu podle akustického návrhu.
66 / 108
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
922 tis. kč
2 měsíce
1.414 tis. kč
2 měsíce
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
3.
Provozní budova
3.1.
Stavebně - architektonická část
architekti
inženýøi
3.1.1.1. Historie objektu ( zdroj- Wikipedie)
Federální shromáždění bylo postaveno v letech 1966–1973 podle projektu arch. Karla Pragera, jako rozšíření přistavěné na prvorepublikovou budovu tehdejší burzy. Byl zde využit
mostový nosník a ve své době největší závěsová skleněná stěna v republice. Po zániku Československa a zrušení Federálního shromáždění ji využívalo Rádio Svobodná
Evropa/Rádio Svoboda.
Roku 2000 Ministerstvo kultury budovu bývalého federálního shromáždění prohlásilo za kulturní památku. V roce 2004 byla v anketě časopisu Architekt budova zařazena mezi deset
nejvýznamnějších českých staveb posledních padesáti let.
3.1.1.2. Památková ochrana
Provozní budova Státní opery Praha je kulturní nemovitou památkou vyhlášenou 1.6.2000 a evidovanou pod číslem rejstříku 50330/ 1 - 2264. Na veškeré stavební a
technologické zásahy se stahuje zákon o státní památkové péči 20/1987 Sb. ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. Z toho faktu prakticky vyplývá, že veškeré stavební a
technologické zákroky ( vyjma běžné údržby technologický částí) podléhají vyjádření Národního památkového ústavu a odboru památkové péče pražského magistrátu. Pro projekční
přípravu lze předpokládat následující nutné termíny pro projednání:
3.1.2.
67 / 108
Zásahy mimo reprezentativní prostory
cca 2 měsíce
Zásahy do reprezentativních prostor objektu o vnějšího pláště
cca 4-6 měsíce
Fasáda
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
Posouzení technického řešení firmou Sipral a.s. zohledňuje především dlouholeté zkušenosti s dodávkami obvodových plášťů a zkušenosti s původními fasádními plášti
z boletických panelů a dalších systémů dříve prováděných. Technické řešení rovněž zohledňuje zkušenosti získané při prováděné rekonstrukcí obvodových plášťů tohoto typu.
Stávající fasádní plášť objektu je z hlediska funkčnosti a tepelně-izolačních vlastností již zastaralý a nesplňuje současné normové požadavky na tepelně-izolační vlastnosti. Je
proveden v celohliníkové atypické konstrukci ze 70. let minulého stolení. Původní dokumentace je nedohledatelná.
Stávající konstrukce vykazuje velké tepelné ztráty v zimním období, v létě naopak dochází k nepřiměřeným tepelným ziskům – toto významně ovlivňuje klima vnitřního prostředí a
náklady na vytápění a chlazení. Neprůhledné části pláště mají, dle našich zkušeností zdegradovánu tepelnou izolaci. U vnitřních (skrytých) komponentů opláštění je možné
předpokládat nedokonalé nebo žádné přerušení tepelných mostů, zdegradované dotěsnění rámů, stejně jako zdegradování tepelné izolace. V době montáže pravděpodobně
nebylo použito parozábran, a proto lze předpokládat korozívní napadení spojovacích a kotevních elementů, což ohrožuje stabilitu pláště.
Z prohlídky je zřejmé i korozivní napadení hliníkových konstrukcí, a též jejich mechanické poškození. U dvojskel nelze zjisti činitel prostupu tepla, dvojskla mají hliníkové rámečky –
tzn. studené okraje. Protisluneční ochrana je řešena nalepením protislunečních fólií. V neprůhledných výplních jsou předsazena opakní skla, v mnoha případech popraskaná. Tato
skla se již nevyrábí.
Dalším nedostatkem stávajícího opláštění je nedostatečná ochrana před doléhajícím hlukem z frekventované magistrály a sousedícím kolejištěm železničních tratí.
Z výše uvedených důvodů navrhujeme celkovou výměnu opláštění, při které by byla zohledněna veškerá hlediska směřující k esteticky působivé a vysoce funkční prosklené fasádě.
Vzhledem k tomu, že stávající opláštění je zahrnuto v seznamu kulturních památek, byla by konstrukce nového pláště řešena novými atypickými profily v pohledových rozměrech
odpovídajících stávajícím, na bázi konstrukčního rastrového systému Schüco FW 50+HI, otevíravé díly Schüco AWS 75 BS SI. Dimenze profilů budou navrženy podle statických
výpočtů, zasklení provedeno dvojskly s U= 1,0 W/m2k, protisluneční ochranou s multifunkčním pokovením Soft Coating, s protihlukovou úpravou v hodnotě Rw = 51dB; hodnotu
R´w celého fasádního pláště lze předpokládat 46÷47dB. Černé krycí desky neprůhledných výplní jsou navrženy jako smaltované sklo podlepené bezpečnostní fólií s totožným
uchycením jako stávající. V rámci odsouhlasovací dokumentace by byly provedeny tepelné, akustické a statické výpočty deklarující splnění požadavků příslušných předpisů a
norem. Zároveň by byl vyžádán souhlas památkového úřadu k tvarovému a rozměrovému provedení korespondujícímu se stávajícím opláštěním. Povrchová úprava profilů je
možná eloxováním v odstínu srovnatelném se stávajícími profily, nebo práškovým lakováním v obdobném barevném odstínu – lakování profilů bychom doporučovali s ohledem na
opravitelnost povrchu při poškození a jednotnosti odstínu.
Z technických hledisek nového pláště je třeba zdůraznit snížení tepelných ztrát v zimních měsících, omezení tepelných zisků v létě, zvýšení neprůzvučnosti pláště, snadná
ovladatelnost oken, vysoká životnost materiálů, snadná údržba a čistění, případná možnost protipožární ochran, integrace rozvodů do profilů, apod.
Případné úvahy o možnosti či dodatečných úpravách stávajícího pláště lze rozptýlit tím, že jsou velmi pracné a zpravidla nezaručují požadovanou účinnost, což se může projevit ve
vadách opláštění (kondenzace vodní páry, tepelné ztráty, únosnost kotvení pláště, apod.) .
Z hlediska užitné hodnoty je, v dlouhodobém pohledu, řešení formou repase neekonomické, neboť životnost, vzhled, tepelně-technické parametry, ale i cena repasovaného
opláštění, jsou nesrovnatelné s kvalitami nového opláštění.
Stávající opláštění nezabezpečuje požární odolnost mezi jednotlivými požárními úseky. Vzhledem k současně platným předpisům je nutno oddělit jednotlivé požární úseky
vodorovným předělem vykazujícím protipožární odolnost minimálně El 30. Tento předěl je možné řešit stavebně, například dobetonováním, vyzdívkou, nebo na předvěšeném
fasádním plášti nezávislou konstrukcí opláštěnou protipožárními deskami. Poslední jmenovanou variantou jsou minimálně zatěžované stropní desky a jedná se o suchou montáž.
Montáž těchto předělů může provést na základě předchozích zkušeností naše firma.
Výměnu opláštění lze provést po částech, s možností omezeného provozu kanceláří, kdy by pro výměnu fasády byl uvolněn vnitřní prostor cca 1,5m od oken, oddělen provedením
provizorní zástěny. Tyto zástěny nejsou zatím předmětem ocenění. Pro výměnu fasád by byl po vzájemné dohodě vypracován postupný harmonogram. Orientačně lze uvažovat, že
výměna opláštění by byla prováděna vždy na jedné straně objektu. Pro vlastní montáž nového pláště lze uvažovat pracnost
5÷6 NH/m 2
Při návrhu technického řešení vycházíme ze základních předpokladů a požadavků kladených na rekonstrukci obvodového pláště:
 provedení rekonstrukce obvodového pláště moderní konstrukcí s dlouhou životností, minimálními požadavky na údržbu a dobrou tepelně izolační ochranou z hlediska tepelných ztrát
i zisků a zvýšenou protihlukovou ochranou na úroveň RW = 46dB a provedení protipožárních předělů na El 30 ÷ EI 45.
 součástí dodávky opláštění by byla demontáž a likvidace stávajícího opláštění
 rekonstrukce může probíhat za omezeného provozu v objektu.
68 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Orientační ocenění:
Demontáž a likvidace stávajícího opláštění 500÷1.000,- Kč/m2.
Dodávka a montáž nového opláštění, bez otvíravých oken: 12.500,-Kč/m2.
Příplatek za otvíravosklopná okna rozměru cca. 1,4x1,45m: 15.000,-Kč/ks.
Příplatek za sklopná okna rozměru cca. 1,4x0,6m: 11.000,-Kč/ks.
V rámci výměny fasády je třeba provést repasi obou vjezdových vrat do obslužného tunelu.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
3.1.3.
21 000 tis. Kč
6 měsíců
3 x 3 měsíce
Výměna podhledů
V celé administrativní budově jsou původní skládané dřevotřískové podhledy s dolní bílou laminátovou stranou. Kotvení těchto desek vykazuje určité výškové odchylky a je tím
pádem narušená rovinnost celého podhledu a přesnost jednotlivých spár. V technickckém podlaží některé desky zcela chybí.
|Obecně lze konstatovat, že podhled je v celé provozní budově značně nereprezentativní.
Podhled bude nutné demontovat při výměně instalací a ve vazbě na montáž fasády.
69 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Navrhujeme, aby byl podhled celoplošně demontována a nahrazen novým kazetovým podhledem identického vzhledu včetně závěsného roštu.
Výměr celkové ploch roštu je cca 2850 m2.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
3.1.4.
5 000 tis. Kč
4 měsíce
3 x 2 měsíce
Rekonstrukce podlahy sborového sálu
Podlaha sborového sálu je tvořena trojitým dřevěným roštem se dřevěným bedněním a palubkami. Vlivem posouvání pianina dochází k lokálnímu drcení parket.
Podlaha by měla být částečně demontována a doplněna o celoplošné bednění s OSD desek tl. 20 mm a pokryta bukovými 24 mm tlustými vlysy.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
3.1.5.
914 tis. Kč
2 měsíce
1 měsíc
Rekonstrukce podlahy chodby 1.pp včetně kolejí systému skladování kulis
Mezi jevištěm a depositem kulis se nalézá koridor i opatřený ocelovými kolejnicemi v betonové podlaze určenými pro pojíždění vozíky systému skladování kulis.
Beton v bezprostředním okolí kolejnic vypraskává a dochází k jejich deformaci. Dodatečné zálivky nejsou vzhledem k zatížení efektivní a opět vypraskávají.
Navrhujeme podlahu demolovat a instalovat nový systém kolejnic a kvalitní armované betonové podlahy. Výměra podlahy je cca 250 m2.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
70 / 108
550 tis. Kč
2 měsíce
1 měsíc
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
3.1.6.
architekti
inženýøi
Rekonstrukce interiérových prvků
3.1.6.1. Prosklená vstupní stěna
Předěl mezi exteriérem, zádveřím, vstupní halou a centrální chodbou tvoří tři prosklené stěny, každá se čtyřmi dveřními křídly osazenými ve fixních příčkách. Nad dveřmi je pevný
nadsvětlík.
Všechny prosklené stěny vykazují vady způsobené dlouholetým provozem. Sklo je na mnoha místech mechanicky poškozeno, kování a madla jsou opotřebovány, nefunguje přesné
dovírání dveřních křídel.
Navrhujeme výměnu za novou skleněnou konstrukci, která bude vizuálně kopií té původní. Doporučujeme použití čirého bezpečnostního skla tl. 10mm, kování Dorma (či podobné),
podlahové zavírače s aretací a nerezová madla.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
750 tis. Kč
2 měsíce
1 měsíc
3.1.6.2. Rekonstrukce obkladů stěn
V chodbách 1.až 3.NP a v centrální hale 4.NP jsou obvodové stěny obloženy dřevěným
obkladem. Tento obklad je na celou světlou výšku místností a do obkladu jsou
integrovány vstupní dveře do místností navazující na komunikační prostory. Při posuzování konstrukčního provedení nebyly provedeny sondy, proto pouze předpokládáme, že
obklad je proveden z dýhovaných desek tl. 18 – 20mm, kladených na pero a drážku s minimální styčnou spárou a zavěšených na nosný rošt z masivních dřevěných latí .
Na mnoha místech obkladu i dveří se projevuje mechanické opotřebení a stárnutí laků Navrhujeme proto výměnu obkladových desek a dveří za jejich přesné repliky materiálově i
barevně shodné s originálem. Nedá se předpokládat, do jaké míry bude při demontáži zachován nosný rošt.
Případná celková repase obkladových desek je problematická, neboť by byla nutná jejich demontáž, strojní obroušení , nová povrchová úprava a zpětná montáž. Je velmi
pravděpodobné, že demontáž nebude možná bez poškození desek.
Pokud by měly být vyměněny jen vadné dílce obkladu, je opět nebezpečí mechanického poškození při demontáži. Dále je téměř nemožné sjednocení materiálu původní dýhy a
barevnosti povrchu.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
5 842 tis. Kč
6 měsíců
4 měsíce
3.1.6.3. Rekonstrukce pevné části zařízení kanceláří
V kancelářích 1.NP a 3.NP se nachází vestavěné skříňové sestavy ve dvou variantních provedeních. V první variantě je uprostřed nábytkové sestavy dveřní otvor, kolem něhož jsou
po obou stranách vysoké skříně s nádstavci. Druhá varianta postrádá dveřní otvor a je složena z kompaktního bloku tří vysokých skříní a nádstavců.
71 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Skříňové sestavy jsou provedeny z dýhované dřevotřísky, dýha je mořena a lakována matným lakem. Stejný materiál je použit na korpusu i pohledových plochách.
Nábytkové sestavy jsou za hranicí své životnosti. Projevuje se na nich mechanické opotřebení a vliv vlhkosti v místech, kde kryjí umývadla. Kování nezaručuje dokonalé zavírání
dveřních křídel a jejich zamykání. Na pohledových plochách je zřetelné stárnutí laků.
Navrhujeme zhotovení replik nábytkových sestav, přičemž na pohledových plochách by byl použit stejný materiál jako u původního nábytku, tj. dýha na dřevotřísce s povrchovou
úpravou shodnou s originálem. Na korpusy považujeme za vhodnější použití laminovaných desek.
V chodbách 2.NP se nachází vestavěné skříňové sestavy složené z vysokých skříní a nádstavců.
Skříňové sestavy jsou provedeny z dýhované dřevotřísky, dýha je mořena a lakována matným lakem. Stejný materiál je použit na korpusu i pohledových plochách.
Nábytkové sestavy jsou za hranicí své životnosti. Projevuje se na nich především mechanické opotřebení . Kování nezaručuje dokonalé zavírání dveřních křídel a jejich zamykání.
Na pohledových plochách je zřetelné stárnutí laků.
Navrhujeme zhotovení replik nábytkových sestav, přičemž na pohledových plochách by byl použit stejný materiál jako u původního nábytku, tj. dýha na dřevotřísce s povrchovou
úpravou shodnou s originálem. Na korpusy považujeme za vhodnější použití laminovaných desek.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
2 915 tis. Kč
3 měsíce
2 měsíce
3.1.6.4. Rekonstrukce zábradelního madla
Hlavní schodiště je osazeno zábradelním madlem, které jeví značné opotřebení.
Bude nutné jej obrousit, repasovat jeho vnější povrch a znovu nalakovat.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
3.2.
Technologická část
3.2.1.
Elektroinstalace a rozvaděče
220 tis. Kč
0 měsíce
1 měsíc
3.2.1.1. Podklady
Místní prohlídka (24. března 2011, 5. dubna 2011)
Konzultace se zástupci správy a údržby budovy
Původní dokumentace silnoproudých rozvodů (dokumentace skutečného provedení, 03/1973)
Stavební dispozice trafostanice, jednopólové schéma zapojení
Studie na rekonstrukci vstupní části (majetkem PREdi)
72 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Zpráva o revizi elektrického zařízení č. 24/HA/IV/2008-2 z 04/2008, p. Hanzík
Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení č. 1580_R_07_STO z 11/2007, p. Pětioký fy. Voltcom.
3.2.1.2. Všeobecně
Stav silnoproudé elektroinstalace odpovídá době montáže (tj. cca 1969) – z pohledu bezpečnostních, spolehlivostních i estetických kritérií. Elektroinstalace jako celek je z hlediska
bezpečnosti (posuzováno dle legislativy platné v době uvedení do provozu) provozuschopné, nicméně její stav je na hranici své životnosti. V současné době je, i přes veškerou snahu
údržby, již velmi problematická náhrada jednotlivých prvků elektroinstalace vzhledem k době výroby (např. přístrojové náplně rozvaděčů, světelných zdrojů, …). Navíc jsou hlavní i
podružné napájecí trasy (mezi rozvodnou a podružnými rozvaděči, mezi podružnými rozvaděči a koncovými zařízeními) provedeny hliníkovými vodiči, které do budoucna výrazně zvyšují
riziko možných výpadků napájení vlivem degradace materiálových parametrů (lámání nebo tečení hliníkových vodičů). Z pohledu energetické náročnosti provozu budovy jsou
nehospodárně spínány osvětlovací soustavy objektu – není členěno na jednotlivé sekce, takže např. osvětlení společných prostorů je spínáno v celém objektu.
Na základě výše zmíněného je doporučena komplexní rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace tak, aby odpovídala dnešním technologickým a bezpečnostním standardům (konkrétní
navrhované kroky viz níže).
3.2.1.3. Rozvodna vysokého napětí a trafostanice
Rozvodna VN se skládá ze vstupní rozpínací stanice v majetku PREdi, která není předmětem tohoto posouzení, dále rozvodny VN pro Státní operu Praha a Národní muzeum. Technologie
rozvodny VN je kobková s pojistkovými odpínači BAJ a H27. Přístroje jsou původní z roku 1969. V trafostanici jsou osazeny 4 transformátory, dva pro Státní operu Praha a dva pro Národní
muzeum. Transformátor T1 je nový, zbylé transformátory jsou olejové, původní z roku 1969. Technologie trafostanice je sice funkční, ale celkově velmi zastaralá - v podstatě za hranicí své
životnosti. V nedávné minulosti došlo k mnoha poruchám a opravám (např. vyhořelý kompenzační rozvaděč, měřicí transformátory proudu, atd.). Záznamy těchto poruch jsou vedeny
servisní firmou Voltcom. Kritická místa jsou odpínače BAJ pro transformátory, měřící transformátory proudu, transformátor T 2 (r.v. 1969). Vzhledem ke stáří technologie se budou výše
popsané havárie neustále opakovat a budou vždy vyžadovat nemalé finanční prostředky na nezbytné opravy (bez funkčního přívodu el. energie není možné provozovat divadlo ani
muzeum).
Jediným možným řešením je včasná rekonstrukce trafostanice. Náhradou kobkového rozvodu VN moderními rozvaděči VN izolovanými plynem SF6 dojde k zajištění spolehlivosti dodávky
el. energie a k uvolnění prostoru pro potřeby Státní opery Praha. Původní transformátory (z r. 69) je nutné nahradit novými. Vzhledem k provozu divadla se doporučuje osadit olejové
hermetizované transformátory, které mají nižší hlučnost. Jelikož je trafostanice současně rozpínací stanicí Pražské energetiky, může rekonstrukci a projekční práce provádět pouze firma
s oprávněním k takové činnosti. Seznam firem s oprávněním lze vyžádat od Pražské energetiky.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
2.900 tis. Kč
8 měsíců
2 měsíce
3.2.1.4. Hlavní rozvodna nízkého napětí
Hlavní rozvodna objektu je umístěna v suterénu provozní budovy – z této rozvodny jsou napojeny všechny podružné rozvaděče provozní budovy a rozvodna nízkého napětí historické
budovy HR. Rozvodna sestává z 30 polí skříňových rozvaděčů (vč. měření spotřeby a kompenzačních baterií pro transformátory), provedením a přístrojovou výbavou odpovídající době
instalace. Propojovací sběrny mezi jednotlivými poli a napájecí vývody jsou provedeny jako hliníkové. Údržba rozvodny je již velmi problematická vzhledem k době výroby jednotlivých
přístrojů.
Během rekonstrukce je doporučena kompletní výměna jednotlivých polí hlavního rozvaděče při zachování stávající přívodní napájecí kabeláže od transformátorů. V tomto případě bude
problematickou doba montáže, jelikož dotčená rozvodna zajišťuje napájení pro celý provoz SOP – předpokládá se využití odstávky provozu během divadelních prázdnin.
hodnocení
investiční náročnost
3.300 tis. Kč
projekční příprava
5 měsíců
doba realizace
2 měsíce*)
*) Poznámka: dobou realizace se v tomto případě rozumí samotná montáž na místě (omezení pro provoz) – není do ní započten čas, potřebný pro výrobu a dopravu jednotlivých polí rozvaděče.
73 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
3.2.1.5. Páteřní napájecí rozvody
Páteřní napájecí rozvody (mezi rozvodnou a podružnými rozvaděči) jsou provedeny hliníkovými vodiči, které do budoucna výrazně zvyšují riziko možných výpadků napájení vlivem
degradace materiálových parametrů (lámání nebo tečení hliníkových vodičů).
V návaznosti na předpokládanou rekonstrukci hlavní rozvodny je doporučeno vyměnit i hlavní napájecí trasy za měděné (vodiče typu CYKY, 1-YY, popř. CHKE-R nebo V – dle požadavků
požární zprávy). Je možné využít stávající kabelové trasy, které jsou vedeny kabelovými kanály, prostorem dutin podhledů nebo na kabelových lávkách. Kabelové trasy bude nutné během
přípravné fáze zpracování projektové dokumentace zkontrolovat a vyhodnotit jejich stav z pohledu bezpečnosti uložení a požadavků požární zprávy (členění požárních úseků, …).
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
6.500 tis. Kč
4 měsíce
3 měsíce
3.2.1.6. Patrové rozvaděče
Patrové rozvaděče jsou určeny pro napájení světelných a zásuvkových obvodů v místě osazení. Opět jsou v původním stavu, provedením a přístrojovou výbavou odpovídající době
instalace (tj. na hranici životnosti). Údržba rozvaděčů je vzhledem k době výroby jednotlivých přístrojů velmi problematická, doplňování rozvaděčů novými přístroji je konstrukčně poměrně
složité.
Během rekonstrukce je doporučena kompletní výměna všech patrových rozvaděčů (celkem 14 ks), vč. napájecích vývodů. V odhadu ceny je započtena i požární odolnost rozvaděčů
EI/EW 30 dle požadavku požárního specialisty (konkrétnější rozsah požárních odolností bude určeno v další fázi).
hodnocení
investiční náročnost
650 tis. Kč
projekční příprava
5 měsíců
doba realizace
2 měsíce*)
*) Poznámka: dobou realizace se v tomto případě rozumí samotná montáž na místě (omezení pro provoz) – není do ní započten čas, potřebný pro výrobu a dopravu jednotlivých rozvaděčů.
3.2.1.7. Technologické rozvaděče (strojovny VZT, CHL, …)
Technologické rozvaděče jsou určeny pro napájení jednotlivých technologických zařízení v rámci dotčených prostor. Opět jsou v původním stavu, provedením a přístrojovou výbavou
odpovídající době instalace (tj. na hranici životnosti). Údržba rozvaděčů je vzhledem k době výroby jednotlivých přístrojů velmi problematická, doplňování rozvaděčů novými přístroji je
konstrukčně poměrně složité.
Během rekonstrukce je doporučena kompletní výměna všech technologických (celkem 9 ks, sumárně 33 polí), vč. napájecích vývodů k zařízením. V případě nutných úspor je primárně
doporučeno obměnit rozvaděče minimálně pro ty technologické celky, které budou v rámci rekonstrukce upravovány (např. strojovna vzduchotechniky „G“, kotelna, …)
hodnocení
investiční náročnost
1.650 tis. Kč
projekční příprava
9 měsíců
doba realizace
3 měsíce*)
*) Poznámka: dobou realizace se v tomto případě rozumí samotná montáž na místě (omezení pro provoz) – není do ní započten čas, potřebný pro výrobu a dopravu jednotlivých polí rozvaděče.
3.2.1.8.
74 / 108
Koncové obvody (světelné a zásuvkové okruhy)
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Stávající osvětlovací soustavy jsou provedeny ještě původními, provozně již neefektivními, zářivkovými svítidly (vysokoztrátové tlumivky, startér), spínanými na chodbách centrálně a
v kancelářích lokálně jednopólovými (popř. trojpólovými) vypínači. Vybavenost jednotlivých prostor zásuvkovými vývody je z dnešního pohledu již nedostačující, malý počet zásuvek je,
kompenzován poměrně značným množstvím prodlužovacích šňůr volně ložených na podlaze (nízká estetická úroveň interiéru, vytváření mechanických překážek). Napájecí kabeláž ke
koncovým obvodům je navíc provedena hliníkovými vodiči.
Je doporučena záměna stávajících svítidel za nová, s lepší technikou a účinností a členění spínání osvětlení na dílčí sekce - provozní úspory se pak mohou pohybovat mezi 20 a 50%. Dále
je doporučeno osazení nových zásuvkových okruhů s příslušným chráněním (proudové chrániče pro zásuvky všeobecného použití užívané osobami bez elektrotechnické kvalifikace) a
zkoordinovanou ochranou proti přepětí (pro PC pracoviště, slaboproudé ústředny, …). V návaznosti na předpokládanou výměnu koncových prvků je doporučeno vyměnit i napájecí kabeláž
za měděnou (vodiče typu CYKY, popř. CHKE-R nebo V – dle požadavků požární zprávy).
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
3.2.2.
9.500 tis. Kč
10 měsíců
4 měsíce
Vzduchotechnická zařízení, rozvody a zařízení ÚTV, TÚV
3.2.2.1. Předmět řešení
Účelem této dokumentace je provedení technického průzkumu stávajícího stavu technického zařízení v profesi vzduchotechnika, vytápění a chlazení s následujícím cílem:

Zmapování koncepčního a provozního stavu zařízení zajišťující vnitřní mikroklimatické podmínky v objektu SOP

Zhodnocení původně navržených projektovaných a provozovaných parametrů ve vazbě na stávající platnou českou legislativu

Stanovení odhadu nákladů spojených buď s výměnou systémů techniky prostředí či spojených s částečnou výměnou pro zajištění provozu budovy ve stávajícím rozsahu (event.. i se
zlepšením stávající funkce)
3.2.2.2. Seznam vstupních a projektových podkladů
Při provozování bylo vycházeno z následujících podkladů:
d) Podklady obecné platnosti legislativního rázu

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyziologických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností
některých staveb
e) Obecné podklady přebrané vyšším objednatelem

Návrh objednávky na poskytnutí služeb technického posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha, vč. technického posouzení stavu jevištní technologie v historické budově
Státní opery Praha

Podklady obecního stavebního charakteru poskytnuté ateliérem di5

Konzultace a koordinační schůzky svolávaných GP

Podklady a dílčí výstupy ostatních profesí poskytnutých GP
f) Individuálně získané podklady

Individuální prohlídky dotčených objektů

Výpůjčky dokumentace jednak z archivu SOP i Nové budovy NM (FS)

Veřejně přístupné podklady z internetu
75 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
3.2.2.3. Historie provozní budovy SOP s ohledem na zařízení zajišťující techniku prostředí
Provozní budova SOP vznikla koncem 60. let minulého století dle tehdejších požadavků Smetanova divadla a tvoří jakýsi přílepek na budovu bývalého Federálního shromáždění.
Jsou zde umístěny veškeré technické provozy, které se do budovy FS nevešly. I když je možné oddělit provoz budovy bývalého FS od provozní budovy SOP, není možné je rozdělit
technologick. V budově SOP se nacházejí veškeré zdroje tepla a chladu, komíny kotelny ale vedou pře FS. Dále i část zařízení pro budovu FS je umístěná ve strojovně G v provozní
budově.




Návrhy klimatizačních a větracích systémů jsou ovlivněny dobou vzniku, a proto se systémy vyznačují určitými prvky, které se již v současnosti v projektech nevyskytují:
systémy větrání a klimatizace nejsou vybaveny zařízeními pro zpětné získávání tepla
v rámci rozvodu tepla, chladu a vzduchu nejsou nikterak ošetřeny z hlediska požární ochrany (objekt vč. kotelny, strojoven vzduchotechniky a klimatizace a strojovny tvoří jeden
požární úsek vč. vedlejší kotelny bývalého FS)
v budově je poměrně mnoho různorodých systémů vč. vysokotlaké klimatizace
výfuk odváděného vzduchu je od určité výškové úrovně vyfukován na chodník, vč. výfuku z provozních místností a restaurací
Z hlediska problémovosti chodu zařízení jsou nejdiskutativnější:

vysokotlaká klimatizace pomocí dvojtrubkových indukčních jednotek

větrání nájemní restaurace v 1. patře a šíření pachu do okolí
Vlastní větrání provozní budovy je provedeno s ohledem na blízkost severojižní magistrály nuceně, ačkoli většina místností měla možnost přirozeného větrání okny.


Strojovny klimatizace a vzduchotechniky se v provozní budově se nacházejí:
Strojovna G (částečně slouží i pro prostory bývalého Federálního shromáždění i jako strojovna centrálního chlazení) se nachází v suterénu objektu. Čerstvý vzduch je nasáván
z anglického dvorku, výfuky jsou provedeny též do anglického dvorku s jiným vyústěním než anglické dvorky pro nasávání. Ve strojovně G se nacházejí zařízení č. 2, 12, 16, 19, 32
(slouží pro prostory FS) 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113
Strojovna H se nachází v 5.patře a jsou v ní umístěna zařízení, která slouží pro prostory provozní budovy SOP zařízení č. 106, 109, 115, 116, 117, 114, 120, 121, 122, 123, 128.
Vzduch pro tuto strojovnu je nasáván ze střechy, kam je též i vyfukován.
3.2.2.4. Obecná využitelnost původních či rekonstruovaných klimatizačních, vytápěcích a chladících zařízení
Využitelnost stávajících zařízení klimatizace, vzduchotechniky, vytápění a chlazení je především dána jednak technickým a morálním stavem daných zařízení a systémů a
požadavky, které na ně mohou být v budoucnu kladené.
Technický a morální stav
Ačkoli je na základě prohlídek většiny zařízení zjevné, že na zařízeních byla a je prováděna pravidelná údržba a servis je nutno si uvědomit, že střední doba provozu těchto
komponentů je cca min 20 let (kromě několika málo vyměněných klimatizačních jednotek a zdrojů tepla a chladu), což je i při svědomité údržbě na hranici technické životnosti
některých komponentů. Životní cyklus zařízení vzduchotechniky a klimatizace je uvažován 15-20 let v závislosti na době provozu, servisu a užívání. Proto je nutné si uvědomit, že
při provozu těchto zařízení bude nutno vynakládat nejen náklady na běžnou údržbu a servis, ale i větší náklady na havárie či opatření, která by těmto haváriím předcházela.
Z toho plyne i větší poruchovost a potenciálně větší nespolehlivost systémů techniky prostředí.
Větší problém než samotná technická zastaralost systémů je jejich morální zastaralost, která je sice částečně kompenzována provozem a průběžnou výměnou systému měření a
regulace, avšak celkově lze říci, že systém je morálně zastaralý cca 40 let. Jedná se hlavně o větší možnosti provozních režimů, absence systémů zpětného získávání tepla,
požárně bezpečnostní řešení apod.
Flexibilita provozu
76 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
I když využívání daných prostor koresponduje se stavem, pro který byl navržen,tak by v současné době předpokládaný standard vnitřního prostředí ve vazbě na stávající legislativu
měl umožnit nejen flexibilitu provozu, ale i dosažení mikroklimatických parametrů. Toho se stávajícími zařízeními v současném stavu není možno dosáhnout. Dále je nutno si
uvědomit, že stávající zařízení nejsou většinou nikterak zálohována a proto v případě jejich poruchy může dojít ke značnému poklesu standardu vnitřních parametrů a event. i může
dojít ke znemožnění využívání některých prostor.
3.2.2.5. Bezpečností hlediska z pohledu zařízení techniky prostředí
Ačkoli veškerá zařízení zajišťující vnitřní prostředí vč. jejich kompletů jsou podrobována všem nutným a legislativně požadovaným revizím, jako celek je systém klimatizace
z pohledu protipožární ochrany dle stávající legislativy nedostatečný ba nebezpečný zvláště v objektu Provozní budovy, která vč. veškerých strojoven vzduchotechniky, klimatizace,
rozvoden únikových cest apod.. je provedena jako jeden požární úsek (vč. napojení na sousední objekt bývalého Federálního shromáždění). Proto doporučuji, aby alespoň na
rozhraní strojoven G, H byly umístěny do rozvodů vzduchotechniky požární klapky a veškeré prostupy rozvodů a instalací byly opatřeny protipožárními ucpávkami. (Další opatření
vč. výměny izolací je nutno provést na základě komplexního protipožárního řešení budovy).
3.2.2.6. Energetická náročnost
S ohledem na energetickou náročnost vzduchotechnických a klimatizačních zařízení je možno vnímat tento problém po jednotlivých energiích.
Elektrická energie
Vzhledem k tomu, že určitou prioritou při provozu bylo zamezení vzniku hluku, jsou klimatizační zařízení navržena s minimálními tlakovými ztrátami a malými rychlostmi jak v průřezu
jednotek, tak i v potrubí. Proto i spotřeba elektrické energie pro pohon ventilátorů je realitně velmi nízká a z pohledu měrných hodnot potřeby elektrické energie pro dopravu vzduchu
dosahují i v současné době špičkových hodnot. Další výhodou některých zařízení je i vybavení motorů ventilátoru frekvenčními měniči, které umožňují dále dle vnitřních klimatických
podmínek dále potřebu elektrické energie pro dopravu vzduchu snižovat (např. v historické budově).
Tepelná energie



Z hlediska spotřeby tepelné energie pro klimatizaci na tom podstatně hůře. Dle celkových bilancí spotřeb tepelné energie byla maximální potřeba tepelné energie pro
vzduchotechniku cca 3x vyšší než je potřeba tepla na vytápění. Toto je z následujících důvodů:
žádné zařízení není vybaveno systémem zpětného získávání tepla a vlhkosti
možnost cirkulace je použita jen na omezeném počtu vzduchotechnických zařízení
jako systém vlhčení bylo uvažováno s adiabatickým vlhčením, které vyžaduje pro navlhčení vzduchu další dohřev
Proto z hlediska Průkazu energetické náročnosti budovy nebude budova splňovat současné legislativní požadavky.
Poznámka:
Vzhledem k tomu, že téměř všechna klimatizační zařízení v provozní budově mají ve stejné strojovně jak přívod, tak i odvod vzduchu, bylo by možné při celkové rekonstrukci daných
strojoven do nových zařízení systémy zpětného získávání tepla instalovat.
Určité úspory energií by jistě přineslo přesné řízení systému na základě přesných dat z daných prostorů a po doplnění možné cirkulace vzduchu do systémů přivádět do daných
prostor jen takové množství venkovního vzduchu, které by odvedlo veškeré škodliviny, jejichž koncentrace by byla v prostoru měřena (např. CO2)
3.2.2.7. Popis systémů zajišťující vnitřní parametry
3.2.2.7.1.1
Energetické zajištění stávajícího provozu klimatizace
a)
Elektrická energie
Veškeré centrální vzduchotechnické a klimatizační zařízení jsou v současné době napájeny ze sítě PRE bez jakéhokoli zálohování z náhradního zdroje.
77 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
Napájecí soustava je
architekti
inženýøi
3x 400/23 V, 50 Hz
b)
Teplo
Veškeré teplo pro vzduchotechnická a klimatizační zařízení je vyráběno v centrální plynové kotelně, která je v současné době v rámci provozní budovy Státní opery v Praze.
Nositelem tepla je topná voda o teplotních parametrech původně 110°/90°C, nyní po rekonstrukci kotlů 85/65°C, na které jsou v současné době dimenzovány veškeré výměníky
vzduchotechnických a klimatizačních systémů.
c)
Chlad
V současné době je potřeba chladu pro centrální vzduchotechnická a klimatizační zařízení (vč. rozvodu chladu pro indukční jednotky) zajišťována nově rekonstruovaného zdroje
chladu umístěného ve strojovně G, který se nyní nachází v objektu provozní budovy Státní opery.
3.2.2.7.1.2
Základní složení centrálních vzduchotechnických a klimatizačních jednotek
V objektu je sice použito poměrně mnoho přívodních vzduchotechnických a klimatizačních jednotek, avšak jejich složení je velmi obdobné:
a)
Typ složení VZT jednotek typ A:

směšovací komora se zpraženými žaluziovými klapkami

kapsový filtr třídy G7 (předfiltry třídy G3-4 jsou většinou umístěny již v nasávacích kanálech)

lamelový teplovodní předehřívač vzduchu

vodní chladič vzduchu

adiabatické chlazení (buď adiabatická pračka nebo náplňový adiabatický zvlhčovač)

teplovodní lamelový dohřívač vzduchu

nízkotlaký radiální ventilátor s frekvenčním měničem či bez něho
b)
Typ složení VZT jednotek typ B

stejné jako typ A, avšak bez směšování, pouze s uzavírací klapkou na vstupu do jednotky (nebo adiabatický chladič a dohřívač je nahrazen parním vlhčením za ventilátorem
jednotky
c)

d)





e)

f)


78 / 108
Typ složení VZT jednotek typ C
složení stejné jako typ A, avšak součástí jednotek je i předfiltr třídy G3-4
Typ složení VZT jednotek typ D (bez vlhčení vzduchu)
uzavírací žaluziová klapka na vstupu
kapsový filtr třídy F7 (resp. G4)
teplovodní lamelový ohřívač vzduchu
vodní lamelový chladič
nízkotlaký ventilátor s motorem, řemenovým převodem a spirální skříní
Typ složení přívodních VZT jednotek typ E (bez vlhčení vzduchu s cirkulací)
složení jednotky stejné jako v případě typu D, avšak místo uzavírací klapky na vstupu vzduchu do jednotky je umístěno směšování vzduchu
Typ složení přívodních VZT jednotek typ F (bez vlhčení vzduchu, bez cirkulace a bez chlazení vzduchu)
uzavírací žaluziová klapka
kapsový filtr třídy G4 (resp. F7)
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP


architekti
inženýøi
teplovodní lamelový ohřívač vzduchu
nízkotlaký ventilátor s motorem, řemenovým převodem a spirální skříní
Odvodní systém vzduchotechnických zařízení je většinou tvořen pouze odsávacím ventilátorem a uzavírací klapkou. Tato sestava je většinou provedena samostatným radiálním
ventilátorem a klapkou v potrubí nebo oběma prvky umístěnými ve skříni klimatizační jednotky (poslední rekonstrukce).
3.2.2.7.2 Seznam vzduchotechnických a klimatizačních zařízení umístěných v provozní budově SOP
Dle výkresové dokumentace se v provozní budově SOP nacházejí následující zařízení:
Zařízení č. 2:
Teplovzdušné větrání skladů v suterénu, které slouží pro prostory v budově FS
Zařízení č. 12:
Odvětrání WC ve strojovně G v 2.suterénu, které slouží pro prostory v budově FS
Zařízení č. 16:
Teplovzdušné větrání s chlazením bývalého Snack baru v 1.patře v bývalém FS
Zařízení č. 32:
Teplovzdušné větrání s chlazením Office Snack baru v 1.patře v bývalém FS
Zařízení č. 19:
Teplovzdušné větrání s chlazením vstupní haly personálního vstupu v 1. patře bývalého FS
Poznámka:
Veškerá výše uvedená zařízení (jejich strojní část) jsou umístěná ve strojovně vzduchotechniky G) v 1.suterénu a slouží pro prostory umístěné v budově bývalého FS (nyní prostory
Národního muzea) a nejsou předmětem této dokumentace).
Zařízení č. 101:
Teplovzdušné větrání strojovny vzduchotechniky G v suterénu
Toto zařízení se skládá z přívodní vertikální větrací jednotky VJ 2000 o standardním výkonu cca 200 m 3h-1 a odvodního ventilátoru RNC. Jednotka si nasává vzduch z anglického
dvorku v blízkosti vstupu do provozní budovy a přiváděný vzduch do strojovny vzduchotechniky filtruje na základní třídu filtrace a ohřívá pomocí lamelového teplovodního ohřívače.
Vzduch je do strojovny přiváděn distribučním nástavcem přímo do strojovny G. Odvod vzduchu je proveden pomocí potrubí s odsávacími vyústkami, které je zaústěno do sání
ventilátoru. Výfuk je proveden do anglických dvorků směrem do Vinohradské ulice.
Zařízení je umístěno ve strojovně G.
Zařízení č.102:
Teplovzdušné větrání s chlazením velínu a DA centrály v suterénu
Toto zařízení pracuje pouze s čerstvým vzduchem. Přívod vzduchu zajišťuje klimatizační jednotka ve vertikálním provedení nasávající si vzduch z anglického dvorku v blízkosti
vstupu do budovy. Přívodní jednotka VJ 2000 zajišťuje základní filtraci vzduchu, ohřev či chlazení (jeden výměník, do kterého je přiváděn buď topná či chladící voda) a dopravu
vzduchu. Množství přiváděného vzduchu je navrženo na 1800 m3h-1. Odvod vzduchu zajišťuje radiální nízkotlaký ventilátor. Rozvody vzduchu jsou pomocí standardního
pozinkovaného potrubí, do kterého jsou vsazeny vyústky pro přívod i odvod vzduchu. Výfuk vzduchu je proveden anglickými dvorky přiléhající k Vinohradské ulici.
Zařízení č.103:
79 / 108
Teplovzdušné větráno sociálních zázemí v suterénu
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Teplovzdušné větrání prostor šaten, pomocných místností je zajišťováno pomocí vertikální větrací jednotky VJ 5000, která do daných prostoro přivádí celkem 5000 m3h-1 vzduchu.
Nasávání čerstvého venkovního vzduchu je pomocí centrální nasávací šachty, která si nasává čerstvý vzduch z anglických dvorků v blízkosti vstupu do vstupu do budovy v 1.NP.
Vlastní jednotka je vybavena uzavírací motoricky ovládanou klapkou, základním filtrem, teplovodním výměníkem a radiálním ventilátorem. Rozvody vzduchu jsou provedeny pomocí
standardního přetlakového potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, do kterého budou osazeny v jednotlivých místnostech přívodní mřížky. Odvod vzduchu z jednotlivých
místností bude proveden dle stejných zásad.
Vlastní odsávací ventilátor je rovněž umístěn ve strojovně G ve 2.suterénu. Výfuk vzduchu je proveden do anglického dvorku přiléhající k Vinohradské ulici.
Zařízení č. 104:
Teplovzdušný přívod vzduchu do truhlárny SOP v přízemí
Pro přívod vzduchu je ve strojovně G v suterénu do truhlárny v přízemí vertikální stojací jednotka VJ 2000 o celkovém vzduchovém výkonu 1800 m 3h-1. Nasávání čerstvého
venkovního vzduchu je opět pomocí centrální nasávací šachty, která si nasává venkovní vzduch z anglických dvorků po stranách hlavního vstupu do budovy. Vlastní jednotka je
vybavena uzavírací motoricky ovládanou klapkou, základním filtrem, teplovodním výměníkem, radiálním ventilátorem. Rozvody vzduchu jsou provedeny pomocí standardního potrubí
z ocelového pozinkovaného plechu s přírubovými spoji. Distribuce vzduchu je prováděna standardními vyústkami. Odvod vzduchu zajišťuje technologické zařízení. Přívodní jednotka
je ve strojovně VZT G.
Zařízení č. 105:
Teplovzdušné větrání sociálního zázemí na úrovni přízemí
Toto zařízení je funkčně shodné jako zařízení č. 103 vč. použitých komponentů,jednotky pro přívod vzduchu i odvodního ventilátoru. Množství přiváděného vzduchu je 3000 m3h-1.
Zařízení č. 106:
Odvětrání skladu kulis v suterénu
Sklad kulis je větrán podtlakově pomocí radiálního nízkotlakého ventilátoru, který je umístěny ve strojovně H v 5.NP. Pro dopravu vzduchu je použito standardního potrubí
z ocelového pozinkovaného plechu s přírubovými spoji, do kterého jsou osazeny vyústky. Výfuk vzduchu ze skladu kulis je na fasádu strojovny VZT. Náhrada odsátého vzduchu ze
skladu je z venkovního prostoru.
Zařízení č. 107:
Teplovzdušné větrání plynové kotelny
Pro přívod vzduchu do kotelny jsou navrženy a instalovány 2 vertikální větrací jednotky VJ 2000 o vzduchovém výkonu 2x 1800 m3h-1. Jednotky si opět nasávají čerstvý vzduch
z anglických dvorků vyúsťujících vedle hlavního vstupu do provozní budovy. Jednotky jsou vybaveny uzavírací motoricky ovládanou klapkou, teplovodním výměníkem, základním
filtrem, radiálním ventilátorem a distribučním nástavcem, přes který je vzduch z jednotky přiváděn do kotelny.
Odvod vzduchu z kotelny je proveden pomocí 3 axiálních ventilátorů osazených ve stěně a vyfukující vzduch do venkovního prostředí.
Zařízení č. 108:





80 / 108
Teplovzdušné větrání s chlazením vstupní haly v 1.patře
Pro teplovzdušné větrání s chlazením byla ve strojovně G v suterénu navržena sestava prvků pro úpravu a dopravu vzduchu v následujícím složení:
uzavírací žaluziová klapka ovládaná servomotorem
deskový filtr o počáteční odlučivosti G3
teplovodní lamelový výměník
vodní lamelový chladič
radiální nízkotlaký ventilátor s řemenovým převodem a konstantními otáčkami
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Odvod vzduchu zajišťoval radiální ventilátor s uzavírací motoricky ovládanou klapkou. Pro eliminaci hluku od ventilátorů byly do potrubí za přívodní i odvodní sestavou směrem do
větracího prostoru umístěny do potrubí vložkové tlumiče hluku. Rozvody vzduchu jsou opět provedeny pomocí přírubového potrubí z ocelového pozinkovaného plechu. Většina
potrubí přívodu vzduchu je tepelně izolována. Distribuční prvky jsou přizpůsobeny interiéru prostoru. Pro nasáváni čerstvého venkovního vzduchu a následný odvod je opět použito
anglických dvorků podél provozní budovy. Množství přiváděného vzduchu dle původní projektové dokumentace činí 3200 m3h-1.
Zařízení č. 109:





Nízkotlaká klimatizace denní místnosti ve 3.patře vč. prádelny a WC ve 2. patře
Klimatizační zařízení je umístěno ve strojovně H v 5.NP. Systém si nasává vzduch z fasády a střechy objektu, kam je též i vyfukován. Zařízení pro úpravu a dopravu vzduchu se
skládalo z následujících komponentů:
uzavírací klapka ovládaná servomotorem
filtrační komora s deskovými filtry o třídě filtru G3
teplovodní lamelový ohřívač vzduchu
vodní lamelový chladič vzduchu
radiální nízkotlaký ventilátor s řemenovým převodem a konstantními otáčkami
Odvod vzduchu zajišťoval radiální nízkotlaký ventilátor s řemenovým převodem a rámem a s konstantními otáčkami. Před ventilátor je umístěna uzavírací klapka ovládaná
servomotorem. Pro odvod vzduchu je opět použito standardního potrubí z ocelového pozinkovaného plechu s přírubovými spoji a pro distribuci vzduchu interiérových vyústek a
mřížek. Množství přiváděného vzduchu je dle původní dokumentace 3600 m3h-1.
Zařízení č. 110:







Klimatizace jídelny a klubu v 1.patře
Pro klimatizaci jídelny a klubu v 1.patře byla ve strojovně G v suterénu navržena sestava prvků pro úpravu a dopravu vzduchu v následujícím složení: (ve směru proudění vzduchu)
uzavírací žaluziová klapka ovládaná servopohonem
deskový filtr o počáteční odlučivosti G3
teplovodní lamelový ohřívač vzduchu
vodní lamelový chladič
adiabatická sprchová pračka vzduchu s oběhovým čerpadlem
teplovodní lamelový dohřívač vzduchu
radiální nízkotlaký ventilátor s řemenovým převodem a rámem a konstantními otáčkami
Odvod vzduchu zajišťoval opět radiální nízkotlaký ventilátor s konstantními otáčkami. Za ventilátorem byla umístěna uzavírací klapka ovládaná servomotorem. Pro eliminaci hluku
od ventilátorů byly do potrubí za přívodní a odvodní sestavu směrem do větracího prostoru umístěny do potrubí deskové tlumiče hluku. Rozvody vzduchu jsou opět provedeny
pomocí přírubového potrubí z ocelového pozinkovaného plechu přičemž většina přívodního potrubí je tepelně izolována. Distribuční prvky pro přívod a odvod vzduchu
v klimatizované místnosti jsou přizpůsobeny interiéru. Pro nasávání čerstvého venkovního vzduchu a následný odvod je opět použito anglických dvorků podél provozní budovy.
Množství přiváděného vzduchu dle původní projektové dokumentace činí 1000 m3h-1.
Zařízení č. 111:
Teplovzdušné větrání telefonní ústředny a akumulátorovny
Toto zařízení pracuje pouze s čerstvým vzduchem. Přívod vzduchu zajišťuje klimatizační jednotka ve vertikálním provedení nasávající si vzduch z kanálu vyúsťující z anglických
dvorků v blízkosti vstupu do provozní budovy SOP. Přívodní jednotka VJ 2000 zajišťuje základní filtraci vzduchu, ohřev a chlazení (jeden výměník, do kterého je přiváděna buď topná
či chladící voda) a dopravu vzduchu. Množství dopravovaného vzduchu je 1800 m3h-1. Odvod vzduchu zajišťuje radiální nízkotlaký ventilátor s řemenovým přívodem, za který je
osazena uzavírací klapka. Výfuk vzduchu je opět proveden do anglického dvorku do Vinohradské ulice. Rozvody vzduchu jsou provedeny ze standardního potrubí z ocelového
pozinkovaného plechu s přírubovými spoji, do kterého jsou osazeny vyústky pro přívod a odvod vzduchu.
81 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
Zařízení č. 112:




architekti
inženýøi
Teplovzdušné větrání kuchyně v 1.patře
Pro teplovzdušné větrání prostoru kuchyně (přípravy) pro jídelnu v 1.patře byla ve strojovně G v suterénu navržena sestava prvků pro úpravu a dopravu vzduchu v následujícím
složení:
klapková komora pro směšování čerstvého venkovního a cirkulačního vzduchu s žaluziovými klapkami
deskový filtr o počáteční odlučivosti G3
teplovodní lamelový ohřívač vzduchu
radiální nízkotlaký ventilátor s řemenovým převodem a rámem a s konstantními otáčkami
Odvod vzduchu zajišťoval radiální ventilátor s řemenovým převodem a konstantními otáčkami, před který byla umístěna uzavírací klapka ovládaná servomotorem. Rozvody vzduchu
byly provedeny pomocí přírubového potrubí z ocelového pozinkovaného plechu. Většina potrubí na přívodu vzduchu je tepelně izolována. Pro přívod a odvod vzduchu je použito
standardních vyústek. Pro nasávání čerstvého venkovního vzduchu a následný odvod je opět použito anglických dvorků podél provozní budovy. Množství přiváděného vzduchu je
1400 m3h-1 (odvádí se 1700 m3h-1).
Zařízení č. 113:






Vysokotlaká klimatizace kanceláří v 1. - 3.patře
Pro vysokotlakou klimatizaci kanceláří v provozní budově SOP byla ve strojovně G v suterénu původně navržena sestava prvků pro úpravu a dopravu vzduchu v následujícím
složení:
zděná komora s osazenými čerstvovzdušnými a cirkulačními klapkami a osazeným rámovým odsávacím filtrem
teplovodní lamelový předehřívač vzduchu
vodní lamelový chladič vzduchu
vodní adiabatická sprchová pračka vzduchu s oběhovým čerpadlem
teplovodní lamelový dohřívač vzduchu
radiální nízkotlaký ventilátor s řemenový převodem a rámem a s konstantními otáčkami
Odvod vzduchu zajišťoval radiální nízkotlaký ventilátor s řemenovým převodem a rámem, za který byla do potrubí umístěna cirkulační odbočka a uzavírací klapka ovládaná
servomotorem. Pro eliminaci hluku od ventilátorů byly do potrubí za přívodní a odvodní sestavu směrem do větraného prostoru umístěny do čtyřhranného přírubového
pozinkovaného potrubí deskové tlumiče hluku. Dominantní rozvody po budově jsou provedeny z kruhového svařovaného potrubí. Většina potrubí pro přívod vzduchu je tepelně
izolována.
Přiváděný vzduch je veden do parapetu pod prosklenými fasádními plochami, kde je napojen na indukční dvojtrubkové jednotky. Výška parapetu je 450 mm, a proto je nutno
v případě uvažované rekonstrukce sytému s touto omezující podmínkou počítat. Jednotky vyfukují vzduch vertikálně pomocí interiérové mřížky. Celkový počet indukčních jednotek
je 137 kusů. Parapet je proveden jako průvzdušný, aby bylo možno nasávat pro indukční jednotky cirkulační vzduch. Odvod vzduchu z každé kanceláře je interiérovou mřížkou.
Pro nasávání čerstvého venkovního vzduchu a jeho následný odvod je opět využíváno anglických dvorků podél budovy. Celkové množství dopravovaného vzduchu je 14.800 m3h-1.
Poznámky:
1.
Stávající systém dvojtrubkových koncových prvků s ohledem na prosklení fasády a operativní zajištění tepelné pohody v kancelářích je naprosto nevhodný. Proto je nutno uvažovat,
že při případné rekonstrukci systému bude vhodné použít čtyřtrubkové koncové prvky (popř. dvojtrubkové prvky napojené přes ventilové systémy CHANGE-OVER na čtyřtrubkový
rozvod).
2. Doporučuji zvážit náhradu stávajících indukčních jednotek fan-coily.
3. Doporučuji zvážit osadit do centrální klimatizační sestavy systému zpětného získávání tepla.
Zařízení č. 115:
82 / 108
Klimatizace zkušebny orchestru ve 2. a 3.patře
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP







architekti
inženýøi
Klimatizační zařízení je umístěno ve strojovně H v 5.patře provozní budovy. Systém si nasává čerstvý vzduch částečně ze střechy a z fasády, kam je také odváděný vzduch
vyfukován. Zařízení pro úpravu a dopravu vzduchu se skládalo z následujících komponentů:
klapkový systém pro směšování čerstvého a cirkulačního vzduchu
filtrační komora s deskovými filtry odpovídající třídě filtru G3
teplovodní lamelový předhřívač vzduchu
vodní lamelový chladič vzduchu
vodní adiabatická pračka vzduchu s oběhovým čerpadlem
teplovodní lamelový dohřívá vzduchu
radiální nízkotlaký ventilátor s přívodem a ráme a s konstantními otáčkami
Odvod vzduchu zajišťuje opět radiální nízkotlaký ventilátor s převodem a rámem, za který do potrubí je umístěna odbočka pro cirkulaci vzduchu a uzavírací klapka. Do potrubí
přivádějící a odvádějící vzduch do klimatizovaného prostoru jsou vloženy kulisové tlumiče hluku. Pro rozvod vzduchu je opět použito čtyřhranného přírubového potrubí z ocelového
pozinkovaného plechu, na přívodu vzduchu s tepelnou izolací. Distribuční prvky pro přívod a odvod vzduchu v klimatizační místnosti jsou přizpůsobeny interiéru místnosti.
Poznámka:
Při posledních rekonstrukcích byla původně instalovaná sestava jednotlivých klimatizačních prvků nahrazena klimatizační jednotkou CIC - Jan Hřebec, přičemž byla vypuštěna
adiabatická pračka vzduchu.
Zařízení č. 116:
Klimatizace sálu ve 2. a 3.patře
Toto zařízení je funkčně obdobné jako zařízení č. 115.
Zařízení č. 117:
Klimatizace baletního sálu
Toto zařízení je funkčně obdobné jako zařízení č. 115.
Zařízení č. 119:
Klimatizace velké zkušebny ve 4. a 5.patře
Toto zařízení je funkčně obdobné jako zařízení č. 115.
Zařízení č. 120:
Klimatizace místnosti korepetice ve 4. a 5. patře
Toto zařízení je funkčně obdobné jako zařízení č. 115.
Zařízení č. 121:
Teplovzdušné větrání s chlazením prostoru haly – kuřárna
Toto zařízení je funkčně stejné vč. umístění strojního zařízení jako zařízení č. 109.
83 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
Zařízení č. 122:




architekti
inženýøi
Teplovzdušné větrání sociálního zázemí ve 2. a 3.patře
Toto teplovzdušné zařízení je opět umístěno ve strojovně H v 5.patře. Systém si nasává čerstvý venkovní vzduch ze zděného kanálu, který je zakončen nad střechou, kam je
proveden i výfuk vzduchu. Zařízení pro úpravu a dopravu vzduchu se skládá z následujících komponentů:
nasávací komora s uzavírací klapkou ovládanou servomotorem
filtrační komora s deskovými filtry i třídě G3
teplovodní lamelový ohřívač vzduchu
radiální nízkotlaký ventilátor s řemenovým převodem a s konstantními otáčkami
Odvod vzduchu též zajišťuje nízkotlaký ventilátor, za kterým je do potrubí umístěna uzavírací klapka ovládaná servomotorem. Pro rozvod vzduchu je opět použito standardní
přírubové potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, do kterého budou ve větracích místnostech osazeny distribuční prvky.
Zařízení č. 123:
Teplovzdušné větrání sprch ve 2.patře
Toto zařízení je funkčně zcela totožné se zařízením č. 122 vč. umístění hlavních komponentů.
Kromě těchto systémů jsou v provozní budově SOP instalována další zařízení, která však většinou pouze zajišťují lokální odvětrání některých prostor, event. doplňují zde
instalované technologie a na celkový systém klimatizace nemají výrazný vliv.
Poznámka:
Soupis zařízení a jejich funkce byl proveden na základě původní dokumentace ze 70.let minulého století. Proto je možné, že některé údaje s ohledem na provedené změny nebudou
zcela aktuální.
3.2.2.7.3 Rozvody tepla a chladu
V provozní budově SOP se nacházejí hlavní zdroje tepla a chladu jednak pro veškeré budovy SOP, ale i zároveň pro Novou budovu Národního muzea. Dimenzování těchto zdrojů
bylo provedeno s ohledem na původní velikost zdrojů a dále na momentální odběry tepla a chladu, které především odpovídaly odběru Rádia Svobodná Evropa, která dočasně
využívala budovu FS. Proto je možné, že instalované zdroje budou pro nynější způsob využívání dvou institucí předimenzované.
Z hlediska rozvodů tepla a chladu, dominantní funkci mají hlavní rozdělovač, které jsou umístěné ve strojovně G v suterénu a které jsou v současné době s ohledem na jejich stáří
v havarijním stavu. Totéž platí i pro veškeré komponenty rozvodů chladu (čerpadla, ventily, filtry, izolace).
3.2.2.7.4 Stav zařízení ve vztahu k současnému využívání a předpokládaná životnost stávajících systémů zajišťující vnitřní prostředí
3.2.2.7.4.1
Celkový stav systémů
Obecně lze říci, že díky údržbě a dílčím výměnám zařízení je celkový stav zařízení poměrně dobrý a při další plánované údržbě a průběžné výměně opotřebených dílů provozem
zařízení je možno většinu systémů při dodržení stávajícího standardu a dalšího provozu ve stávajícím standardu provozovat i další období. Nicméně jsou v systému určité uzly, jejíž
výměnou či opravou nad rámec běžné údržby je nutno s již zabývat v současné době.
Celkově se domnívám, že i přes dílčí výměny některých částí komponentů, je možno předpokládat určitý zlom v roce 2020, kdy s ohledem na stávající nedostupnost některých částí
systémů,odstranění většiny či všech stávajících nedostatků provozu (požárně bezpečnostní řešení, energetická náročnost provozu, spolehlivost, zvýšení uživatelského komfortu) by
bylo vhodné naplánovat buď generální opravu či rekonstrukci. Osobně se domnívám, že by bylo vhodné provést kompletní rekonstrukci, protože pouze oprava (byť generální), by
mohla zakonzervovat část stávajících chybných řešení nebo řešení, které v současném provozu Státní opery nejsou aktuální. Dále by se touto rekonstrukcí mohly aktivně vyřešit i
84 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
provozně technické návaznosti související s novým využitím bývalého Federálního shromáždění je to budova Národního muzea a event. plánované změny vedení Severojižní
magistrály a umožnění přímého vstupu z Václavského náměstí.
Obecně lze problematiku údržby, dílčího zlepšení provozu a následné celkové rekonstrukce rozdělit do několika okruhů:
Zdroje tepla a chladu
Lze říci, že tato oblast je z hlediska technického při zachování stávajících potřeb tepla (jak pro budovu FS a SOP) v nelepším stavu, protože výměna hlavních komponentů byla
provedena v roce 2010, a proto jejich životnost s relativně nízkými náklady na údržbu a servis a event. doplnění (např. výměna posledního plynového kotle v plynové kotelně)
budou až u konce plánované technické životnosti relativně nízké.
Úpravy či doplnění systémů techniky prostředí, které hrozí bezprostřední havárií
Jedná se o části systémů které jsou původní a které vzhledem ke stáří i pravidelné údržbě a servisu nejsou schopny spolehlivě a efektivně pracovat až do uvažované generální
rekonstrukce. Jedná se především o rozvody topné a chladicí vč. regulace koncových prvků některá vzduchotechnická zařízení, zvláště odvody vzduchu .
Úpravy a doplnění systémů, které jsou sice funkční avšak provozně a bezpečnostně nevyhovují
Jedná se v tomto případě o nejnutnější doplnění systému techniky prostředí o prvky protipožární ochrany (požární klapky s příslušným vybavením a požární ucpávky) event. i
doplnění některých systémů při přehodnocení stávajících systémů protipožární ochrany jako celku. V tomto případě by se jednalo např. o doplnění nuceného větrání některých
chráněných únikových cest, event. i doplnění odvodu tepla a kouře do prostor definovaných jako shromažďovací.
Dále je vodné i uvažovat o výměně již dnes problémově fungujícím systému vysokotlaké klimatizace s dvojtrubkovým rozvodem topné a chladící vody pro indukční jednotky, které
jsou původní.
Doplnění systémů techniky prostředí o prvky, které nejsou pro vlastní funkci nezbytné, ale zlepší flexibilitu provozování a zajistí úpravu provozních nákladů.
V tomto případě se jedná o doplnění systému vzduchotechniky a klimatizace o prvky umožňující flexibilní provozování systému (např. frekvenční měniče), doplnění prvků M+R o
snímání určitých provozních dat, umožňující flexibilnější provozování (např. čidla CO 2), doplnění možnosti cirkulace vzduchu do systémů, které mají přívodní i odvodní část systému
ve stejné strojovně klimatizace. Dále je možno uvažovat i s možností doplnění systému zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu, nicméně vzhledem k faktu, že se jedná o
jasný zásah do stávajících systémů event. i do stavby. V případě, že by se jednalo o kapalinové napojení přívodních a odvodních strojoven, které jsou dispozičně odděleny,
doporučuji před tímto krokem provést dokonalou technicko-ekonomickou analýzu, zda-li se daný krok s ohledem na životnost ostatních částí systému a dobu provozu zařízení v dané
etapě vyplatí provést, nebo tento krok provést až při větší rekonstrukci objektu.
Zásahy do systému mající minimální nároky na investiční náklady
V tomto případě se jedná především o analýzu, zda-li původně větrané (vytápěné, chlazené) prostory slouží k účelu, na který bylo zařízení techniky prostředí navrženo, a zda-li by
novým přeregulováním na stávající využívání prostor by nebylo možné snížit výměny vzduchu a tím i snížit potřeby tepla a chladu.
Systémové zásahy a zásahy spojené se zásahy do části zařízení, které jsou mimo strojovny a volně přístupné prostory
V tomto případě se jedná o větší systémové zásahy, které zasahují do podstaty současně instalovaných zařízení. Kromě doplnění systémů zpětného získávání tepla by se např.
jednalo o změnu proudění vzduchu, změnu nasávání a výfuku vzduchu, recirkulace vzduchu pro technické prostory, možnosti použití tepelných čerpadel či použití obnovitelných
zdrojů energie. Tyto systémové úpravy by však vyžadovaly kompletnější přístup a je vhodné je ponechat pro generální rekonstrukci objektů.
o
o
o
o
o
o
3.2.2.7.5 Předpokládané nároky pro udržení provozu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení ve stávajícím rozsahu
3.2.2.7.5.1
Běžná údržba a servis

o
o
o

o
o
85 / 108
V tomto případě se jedná především o:
V části vzduchotechnika
Náklady na výměnu filtrů
Náklady na výměnu řemenů ventilátorů
Náklady na revize požárních klapek a preventivní činnosti
V části zdroje a rozvody tepla a chladu
Revize na zdroji tepla vč. kouřových cest
Revize na zdroji chladu
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
Celkové náklady na tyto činnosti bez plateb zaměstnanců údržby lze odhadnout na 600.000,- Kč/rok; pro likvidaci budou cca 20 % této částky
3.2.2.7.6 Náklady na opravy a havárie zařízení
Vzhledem k tomu, že většina klimatizačních zařízení vč. rozvodů a veškeré rozvody tepla a chladu jsou již nejen za hranicí záručních lhůt, ale i mimo dobu předpokládané životnosti,
lze předpokládat na zařízení, která nebudou vyměněna, zvýšené náklady na odstraňování těchto provozních havárií, aby se stávající zařízení udržela v chodu.
Jedná se především o havárie oběžných kol ventilátorů, zničení elektromotorů či servomotorů, poškození či prasknutí výměníků tepla, úniky provozních kapalin, snížená účinnost
přenosu tepla , poškození či havárie čerpadel, havárie ventilů, rozvodů tepla a chladu. Přímé náklady bez následných a vyvolaných nákladů na odstranění těchto havárií lze
odhadnou na 1.500.000,- až 2.000.000,- Kč/rok pro veškeré objekty SOP, pro provozní budovu pak 70 %z této částky. Tuto částku lze snížit, pokud se do určité míry vyčlení náklady
na preventivní opravu zařízení či jeho výměnu pro předcházení provozních havárií.
3.2.2.7.6.1
Náklady na preventivní opravy a výměnu zařízení
Pro předcházení provozních havárií, které by mohly způsobit nefunkčnost systémů techniky prostředí a tím i určitou pravděpodobnost neprovozuschopnosti některých částí budovy je
možno uvažovat s preventivní výměnou těchto prvků zařízení techniky prostředí.
Jedná se např. o postupnou výměnu některých ventilátorů, čerpadel, ventilů, kompletní výměnu FCU v provozní budově apod.
V tomto případě lze odhadnout náklady na tyto opravy a činnosti na cca 2.000.000,- až 3.000.000,- Kč/rok, pro provozní budovu pak cca 60 % z této celkové částky .
3.2.2.7.6.2
o
o
o
Náklady na ostatní činnosti směřující ke snížení provozních nákladů
Jedná se o činnosti převážně neinvestičního charakteru, které však při relativně malých nákladech mohou přinést podstatné snížení náklad. Jedná se především o:
Zaregulování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení na skutečný provozní stav budovy a jednotlivých místností
Úpravy na úpravu distribuce vzduchu
Zpracování aktuálních výkresů stávajícího stavu technických zařízení ve vazbě na provozní předpisy
Odhadované celkové náklady představují cca 1.000.000,- až 1.500.000,- Kč, pro provozní budovu pak cca 65 % této částky.
3.2.2.7.7
Předpokládané náklady na jednorázové úpravy či opravy zařízení či jejich částí, jejichž stav je možno charakterizovat jako předhavárijní
3.2.2.7.7.1
Výměny rozvodu tepla a chladu bez nutnosti zásahu do stavebních konstrukcí objektu vč.strojoven
V tomto případě se jedná o preventivní výměnu strojoven pro distribuci tepla a chladu vč. přístupných rozvodů tepla a chladu, které jsou za hranicí technické a morální životnosti.
Jedná se hlavně o rozvody vč. izolací ve strojovnách H, G v prostorách provozní budovy SOP, a ve strojovnách VZT v historické části a obou strojoven rozvodů tepla v suterénu
historické části, dále veškeré rozdělovače a sběrač v nich vč. příslušenství (čerpadla, armatury).
Přesné investiční náklady lze odhadnout na cca 6.000.000,- až 8.000.000,- Kč a další cca 4.000.000,- Kč vyvolané náklady (výměna elektrorozvodů, úpravy M+R, demontážní práce,
stavební úpravy, náklady na přerušení provozu části divadla). Poměrná část pro provozní budou činí cca 55 % této částky.
86 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
3.2.2.7.7.2
di5
architekti
inženýøi
Osazení protipožárních uzávěrů do rozvodů vzduchu event. tepla a chladu a doplnění aktivních protipožárních systémů
V tomto případě se jedná o doplnění požárních klapek do vzduchotechnických rozvodů na rozhraní jednotlivých požárních předělů event. doplnění i protipožárních izolací na potrubí
v případě, že nebude možné osadit protipožární klapku přímo do požárního předělu. Náklady na umístění jedné klapky do potrubí se budou pohybovat od 15.000,- do 35.000,- Kč
v závislosti na velikosti klapky, jejím vybavení (signalizace, dálkové shazování, možnost umístění klapky přímo do požárního předělu, nutnost přemístění stávajícího potrubí pro
zajištění obsluhy klapky, zajištění přístupnosti pro vlastní osazení klapky a následný servis, požární zajištění prostupu potrubí (klapky) požární stěnou.
V případě aktivních prvků protipožární ochrany pracující při vzniku požáru se jedná o zajištění přetlakového větrání únikových cest, schodiště a evakuačních výtahů dle příslušné
kategorizace tj. s 10ti až 15tinásobnou výměnou vzduchu a příslušným přetlakem zabraňující vnikání kouře do těchto únikových cest. Zařízení pro únikové cesty bude
konkretizováno dle jejich velikosti a druhu v následujících projektových stupních a lze předpokládat, že náklady na vzduchotechnické zařízení na jednu únikovou cestu budou cca
150.000,- do 250.000,- Kč vč. závazných a vyvolaných investic.
Dalšími vzduchotechnickými systémy pracující v době požáru budou pravděpodobně systémy pro odvod tepla a kouře. Tyto systémy však budou specifikovány v dalších
projektových stupních na základě klasifikace prostoru a odborného výpočtu. V současné době nelze ani odborně odhad investičních nákladů specifikovat.
3.2.2.7.8 Systémové úpravy
3.2.2.7.8.1
Výměna stávající klimatizace kanceláří provozní budovy pomocí indukčních jednotek
Klimatizace administrativních ploch v provozní budově SOP je v současné době provozně nejproblémovější část systému klimatizace celého areálu SOP, proto doporučuji její
výměnu. Teoreticky je možno klimatizaci provést stejným způsobem jako původní řešení tj. pomocí vysokotlaké klimatizace se čtyřtrubkovými indukčními jednotkami v parapetu
nebo je možno provést tuto klimatizaci pomocí nízkotlakého přívodu vzduchu a klimatizaci prostoru kanceláří provést pomocí čtyřtrubkových FCU umístěných v parapetu, obdobně
jako v případě indukčních jednotek.
Nicméně v obou případech doporučuji centrální vzduchotechnickou jednotku, nyní umístěnou vč. odvodu vzduchu vyměnit, zaregulovat na požadované parametry průtoku čerstvého
vzduchu a osadit ji vysoceúčinným výměníkem zpětného získávání tepla (rotační výměník), protože s ohledem na dobu provozování je reálná doba návratnosti cca 5 let.
Předpokládané náklady přímo vyvolané s výměnou daného systému lze odhadnout na cca 13.000.000,- Kč (vlastní výměna zařízení, úprava centrální jednotky, rozvody tepla a
chladu, automatická regulace, montáže, demontáže, ekologická likvidace), vyvolané náklady do navazujících profesí lze odhadnout na 11.000.000,- Kč (stavební úpravy a připomoci,
nové projekty, náklady na úpravu zařízení při provozu, rozvody elektro, které jsou uvedeny projektu, dílčí zateplení apod.).
3.2.2.7.8.2
Doplnění zpětného získávání tepla do stávajících systémů vzduchotechniky
Reálná ekonomická návratnost doplňovaných systémů zpětného získávání tepla do stávajících systémů, z nichž některé byly již částečně vyměněné a proto není vhodné je zcela
opět vyměňovat, vychází z provozování daného zařízení a provozních dob. Vzhledem k tomu, aby byly prováděny minimální zásahy do stávajících zařízení a aby bylo možno
energeticky propojit i přívody a odvody vzduchu v samostatných strojovnách vzduchotechniky a klimatizace, je uvažováno s kapalinovými okruhy, které mají ovšem nižší účinnosti
než „kontaktní“ systémy zpětného získávání tepla.
o
o
Doplnění zpětného získávání tepla do strojovny H za dodržení stejných předpokladů jako v případě doplnění zpětného získávání tepla do historické budovy lze odhadnout náklady
na realizaci:
1.800.000,- Kč na přímé náklady na novou technologii a úpravy stávající technologie
1.500.000,- Kč na vyvolané náklady na ostatní navazující profese a na stavební část
V tomto případě však lze odhadnout návratnost vložené investice na cca 15 let.
87 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
3.2.2.7.9 Úprava odvětrání nájemní restaurace v 1.patře
V současné době je odvětrací systém kuchyně a restaurace v 1. patře na využívání restaurace a vybavení kuchyňskou technologií nedostatečné a uživatelé provozní budovy
současný stav vnímají jako havarijní. V současném stupni provozní problém je možno eliminovat následujícími postupnými kroky:
a)
zvýšení množství odváděného vzduchu (toto má však své limity, protože kuchyňské spotřebiče jsou většinou plynové a musí z bezpečnostních hledisek v prostoru restaurace a
kuchyně mít výrazný podtlak)¨
b)
optimalizovat přívod a odvod vzduchu v kuchyni a restauraci a použít jiný odsávací systém než jsou odsávací zákryty (např. tzv. klimatické stropy – alespoň v kuchyni)
c)
změnit výfuk vzduchu tak, aby nebyl pach z restaurace přiváděn na chodník pod fasádu objektu, ale vyvést jej nad střechu objektu.
Dále možno uvažovat s tím, že se do odvodu vzduchu z restaurace umístí uhlíkové filtry, ale toto řešení by vyžadovalo značné investiční a provozní náklady.
Předpokládané celkové náklady na provedení bodu a) až c) jsou odhadnuty na 2.000.000,- Kč.
3.2.2.8. Závěrečné shrnutí
Z předchozího textu vyplývá, že vzduchotechnická, vytápěcí a chladící zařízení jsou za předpokladu splnění investičních a provozních nákladů a ostatních předpokladů
v předchozích odstavcích (i za předpokladu vyřešení nutného požárně bezpečnostního řešení) provozuschopné a zajistí přiměřené vnitřní klimatické podmínky za přiměřených
provozních nákladů na obsluhu, provoz a energie.
Funkční horizont instalovaných zařízení považuji za předpokladu řádné obsluhy a údržby rok 2020.
3.2.3.
Rozvody vodovodu a kanalizace
3.2.3.1. Stav a možnosti rozvodů vodovodu ležatá část
Popis stávajícího stavu :
V objektu jsou provedeny rozvody vody z:
1.
2.
3.
4.
1.přívod vody do objektu (1 přípojka) tlakové litiny DN100 včetně vodoměrné sestavy.
2.Ocelových trubek závitových pozinkovaných …. Rozvody požárního vodovodu, rozvody studené vody profilů DN 40 – 100, rozvody teplé užitkové vody profilů DN40 – 65.
3.Plastové trubky PPR – Hostalén – opravené části rozvody studené vody DN32 a nižší, všechny rozvody teplé užitkové vody DN 32 a nižší a všechny rozvody cirkulace
Rozvody vedené v ocelových trubkách pozinkovaných jsou již značně poruchové a byly na nich vícekrát prováděny opravy a výměny částí potrubí.
Poruchové jsou zejména hlavní rozvody pod stropem suterénu a přípojné větve ke stoupačkám.
Možnosti řešení:
Veškeré hlavní rozvody je nutno vyměnit za nová potrubí včetně větví ke stoupačkám a zařízení v suterénu apod.). S ohledem na postup prací je třeba uvažovat s osazením dílčích
uzávěrů na páteřních rozvodech, které by snížily rozsah uzavřených úseků – tyto úseky je třeba stanovit s ohledem na provoz v objektu a doby trvání výměn potrubí.
Ve strojovně topení a stanici ohřevu TUV budou zařízení dle návrhu úprav v části ÚTV.
88 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Rozvody budou vyměněny ve stejných trasách a je nutno montáže provádět etapově a odstavovat vždy jen co nejmenší části objektu od rozvodů vody.
Rozvody požárního vodovodu ke sprinklerovým halvicím (SHZ) nejsou zahrnuty do části vodovodu.
Materiál vodovodu:
Doporučujeme provést výměnu všech rozvodů z oceli (vyjma rozvodů požární vody) za trubky plastové (např Ekoplastik PPR řady 3 pro PN 16 a pro TUV typu Ekoplastik Stabi ). Tím
bude v celém objektu veškerý rozvod vodovodu z plastových trubek, které jsou trvanlivé a bez zarůstání potrubí.
Pro menší délkové změny potrubí teplé užitkové vody jsou navrženy trubky STABI, které mají koeficient roztažnosti cca 3X menší a tudíž nevyžadují tak časté a velké kompenzace.
Potrubí vodovodu – je navrženo z trubek z plastických hmot PPR (Hostalén) spojovaných polyfúzním svařováním řady 3 pro PN 16 a v provedení Stabi – viz výše.
Rozvody vodovodu budou izolovány tepelně pěnovou izolací s povrchovou úpravou pro studenou vodu tl.9 mm, pro TUV a cirkulaci dle Vyhl. Č.193/2007.
Závěr:
Studie vychází ze skutečností, které byly v objektu viditelné. Konstrukce zazděné a skryté (viz poznámky výše), nebylo možno prohlídkami ověřit a je tedy nutno před dalšími stupni
provést důkladnější prohlídky a dále postupovat s ohledem na výsledky.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
455 tis. Kč
1 měsíc
2 měsíce
3.2.3.2. Stav a možnosti rozvodů kanalizace ležatá část
Popis stávajícího stavu :
V objektu jsou svody převážně z kameninových a litinových trub odpadních, kde jsou porušeny ucpávky v hrdlech.
Veškeré zavěšené svody jsou převážně v havarijním stavu (částečné dílčí opravy jsou jen krátkodobé řešení – viz stav po těchto opravách) a stále nastávají nové poruchy. Pod
kavárnou je potrubí zavěšené z plastu nové a jeho funkce je bez závad – tyto části není třeba vyměňovat.
Odvodnění střechy-odpady jsou vedeny vnitřkem objektu a jsou rovněž v havarijním stavu a do objektu zatéká.
Možnosti řešení:
Ležatá kanalizace je vedena pod podlahou suterénu v zemi a není uvažováno s její výměnou či velkou opravou. Z hlediska odtoku nejsou problémy a případné drobné netěsnosti
potrubí apod. se zřejmě vsakují do okolní zeminy.
V rámci rekonstrukce kanalizace je rovněž potřeba kontrola zajištění suterénních prostorů (strojovny topení a kotelna) objektu před vzdutím kanalizačních vod ve venkovní kanalizaci.
Úpravy vpustí ze zpevněných ploch v okolí budovy, které k ní náleží nejsou speciálně uvažovány – předpokládá se odkrytí poklopů a vyjmutí košů na bahno, které je třeba kontrolovat
a udržovat. Pro kontrolu rozvodů v zemi je potřeba kamerový průzkum, neboť zřetelné poruchy v odtoku se vyskytují zřídka.
Materiál kanalizace:
S ohledem na hodnotu objektu potrubí plastové kvalitní (Geberit, Polokal NG, Rehau, v potřebných místech je třeba použít i odhlučněná potrubí -Polokal 3S, Raupiano apod.)
Potrubí lze rovněž izolovat protihlukovou izolací (Tubex sonic tl. 5 mm). O způsobu protihlukové izolace případně rozhodnou zástupci investora dle nabídek dodavatelů.
89 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Závěr:
Studie vychází ze skutečností, které byly v objektu viditelné. Konstrukce zazděné a skryté (viz poznámky výše), nebylo možno prohlídkami ověřit a je tedy nutno před dalšími stupni
provést důkladnější prohlídky včetně kamerových průzkumů potrubí a dále postupovat s ohledem na výsledky.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
130 tis. Kč
1 měsíc
2 měsíce
3.2.3.3. Stav a možnosti rozvodů vodovodu část stoupací a přípojná
Popis stávajícího stavu :
Rozvody vedené v ocelových trubkách pozinkovaných jsou již značně poruchové a byly na nich vícekrát prováděny opravy a výměny částí potrubí. Stoupačky vodovodu jsou
převážně původní s různými opravami.
Možnosti řešení:
Veškeré hlavní svislé rozvody je nutno vyměnit za nová potrubí včetně větví ke stoupačkám.
Rozvody budou vyměněny ve stejných trasách a je nutno montáže provádět etapově a odstavovat vždy jen co nejmenší části objektu od rozvodů vody.
Rozvody pro nově opravené a zařízené části (sociální zařízení) jsou vesměs již z plastových trubek a nebudou tedy měněny a nebude potřeba provozy odstavit. Opravy jednotlivých
sociálních zařízení nejsou uvažována v této části. Opravy budou prováděny vždy až s příslušnou změnou a úpravou stavební včetně obkladů a dlažeb.
Z nového rozvodu (vyměněných trubek) budou propojena všechna stávající napojení jednotlivých etap.
Materiál vodovodu:
Doporučujeme provést výměnu všech rozvodů z oceli (vyjma rozvodů požární vody) za trubky plastové (např Ekoplastik PPR řady 3 pro PN 16 a pro TUV typu Ekoplastik Stabi ). Tím
bude v celém objektu veškerý rozvod vodovodu z plastových trubek, které jsou trvanlivé a bez zarůstání potrubí.
Pro menší délkové změny potrubí teplé užitkové vody jsou navrženy trubky STABI, které mají koeficient roztažnosti cca 3X menší a tudíž nevyžadují tak časté a velké kompenzace.
Potrubí vodovodu – je navrženo z trubek z plastických hmot PPR (Hostalén) spojovaných polyfúzním svařováním řady 3 pro PN 16 a v provedení Stabi – viz výše.
Rozvody vodovodu budou izolovány tepelně pěnovou izolací s povrchovou úpravou pro studenou vodu tl.9 mm, pro TUV a cirkulaci dle Vyhl. Č.193/2007.
Závěr:
Studie vychází ze skutečností, které byly v objektu viditelné. Konstrukce zazděné a skryté (viz poznámky výše), nebylo možno prohlídkami ověřit a je tedy nutno před dalšími stupni
provést důkladnější prohlídky a dále postupovat s ohledem na výsledky.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
90 / 108
530 tis. Kč
2 měsíc
2 měsíce
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
3.2.3.4. Stav a možnosti rozvodů kanalizace část stoupací a přípojná
Popis stávajícího stavu :
V objektu jsou odpady a svody převážně z litinových trub odpadních, kde jsou porušeny ucpávky v hrdlech (hliníková těsnící vlna zmizela a do objektu proniká zápach).
Veškeré odpady a zavěšené odpady pod stropy jsou převážně v havarijním stavu (částečné dílčí opravy jsou jen krátkodobé řešení – viz stav po těchto opravách) a stále nastávají
nové poruchy. Pod kavárnou je potrubí zavěšené z plastu nové a jeho funkce je bez závad – tyto části není třeba vyměňovat.
Odvodnění střechy-odpady jsou vedeny vnitřkem objektu a jsou rovněž v havarijním stavu a do objektu v částech zatéká.
Možnosti řešení:
Pro odvodnění splaškových vod budou vyměněny stávající stoupačky DN70 a DN100 a DN125. Tyto stoupačky budou vedeny v místech stávajících potrubí a budou odvětrány nad
střechu stejným způsobem jako je stav stávající.
Případné změny polohy stoupaček je nutno posoudit s ohledem na nutné stavební zásahy (prostupy stropy a zakrytí přizdívkami).
Je nutno provést nové úpravy v části „prádelna“ tj. zesílení odpadů na min. DN100 vpustí a připojovací potrubí pro napojení odpadů praček.
Materiál kanalizace:
S ohledem na hodnotu objektu potrubí plastové kvalitní (Geberit, Polokal NG, Rehau, v potřebných místech je třeba použít i odhlučněná potrubí -Polokal 3S, Raupiano apod.)
Potrubí lze rovněž izolovat protihlukovou izolací (Tubex sonic tl. 5 mm). O způsobu protihlukové izolace případně rozhodnou zástupci investora dle nabídek dodavatelů.
Připojovací potrubí není předmětem úprav – stávající rozvody jsou z plastových trubek připojovacích PVC (HT) –bude řešeno až při detailním řešení s ohledem na rekonstrukci
jednotlivých sociálních zařízení. Části jsou již provedeny nově včetně zařizovacích předmětů a to zůstane ponecháno
Závěr:
Studie vychází ze skutečností, které byly v objektu viditelné. Konstrukce zazděné a skryté (viz poznámky výše), nebylo možno prohlídkami ověřit a je tedy nutno před dalšími stupni
provést důkladnější prohlídky včetně kamerových průzkumů potrubí a dále postupovat s ohledem na výsledky.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
3.2.4.
390 tis. Kč
2 měsíc
2 měsíce
Měření a Regulace ( částečně společné s historickou budovou)
Rozvaděče kde je osazen řídící systém Excel 800, zůstanou beze změny. Rozvaděče, kde je osazen řídící systém Excel 500 by měl být tento systém nahrazen novým systémem
Excel 800.
Jedná se o rozvaděč pro strojovnu H, v dílně pro strojovnu H, kde je tunelový rozvaděč se dvěmi podcentrálami Excel 500. Zde bude provedena výměna řídícího systému a s tím
spojenou úpravu v rozvaděči. Dále, pokud bude provedena rekonstrukce odvodních ventilátorů VZT, bude s tím provedena i náhrada přístrojů které jsou osazeny na těchto
odvodních VZT.
Dále jde o rozvaděč pro dílny a restauraci, kde je skříňový rozvaděč s jednou podcentrálou Excel 500. Zde bude provedena výměna řídícího systému a s tím spojenou úpravu
v rozvaděči. Dále, pokud bude provedena rekonstrukce VZT, bude s tím provedena i náhrada přístrojů které jsou osazeny na této VZT a nebyly zatím nahrazeny za nové.
91 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Řízení a ovládání kanceláří
V kancelářích, studiích a nahrávacích studiích jsou řízeny indukční jednotky popř. FCU místními ovladači (termostaty), které by měly být nahrazeny za ovládací jednotky se snímači
teploty, které budou napojeny na počítač v dispečinku.
V jednotlivých kancelářích, budou osazeny komunikativní regulátory, které řídí ventily topení a chlazení a tříotáčkové ventilátory jednotek FCU. Zařízení budou v jednotlivých
místnostech řízeny regulátorem IRC (bude umístěn v montážní krabici), a na který bude připojena prostorová ovládací jednotka s integrovaným snímačem teploty. Ovladač obsahuje
čidlo teploty, korekci požadované hodnoty a tlačítko režimu.
Nepředpokládá se vazba na další zařízení v místnosti (čidlo přítomnosti, osvětlení, a pod.).
Bude provedená blokace, aby nemohlo být spuštěno současně topení i chlazení.
Regulátory jsou pomocí komunikační sběrnice propojeny do centrály ř.s. v dispečinku.
Systém pracuje s režimem nastaveným na ovladači přítomnými osobami. Nadřazeně je ovládán z velína.
Je uvažováno 80 kanceláří.
Centrála
V dispečinku (za kotelnou) je umístěna centrála Honeywell Symetr 310 (osazena cca v roce 2003). Uvažuje se centrálu nahradit za novou typ Honeywell Aréna. Hlavní důvod
výměny je, že je požadavek vzdáleného přístupu, který je u Symetru omezený a přes speciální SW. Navíc Arena už podporuje Windows 7 a explorer 8, což Symetr ne (jen Windows
XP a explorer 7). U nové centrály je vzdálený přístup jednoduchý – je to v podstatě prohlížení stránek www. Navíc má Aréna mnohonásobně (10x) větší množství připojení datových
bodů, takže při rozšíření technologie se nemusíme obávat, že bychom se museli v počtech datových bodů omezovat.
Jako uvažovaný dodavatel řídícího systému je firma Honeywell, od které je v celém objektu tento systém dodán a z důvodu kompatibility musejí být jednotlivé díly (moduly
podcentrál, centrála) dodány od této firmy.
Při změně polních přístrojů budou výrobky od stejných výrobců, které jsou nasazeny na technologii (Senzit, Belimo atd ) – s ohledem na kompatibilitu
Investiční náročnost
Náhrada řídícího systému vč. změn, které z toho vyplývají: 800 000,-Kč
Řízení a ovládání kanceláří: 1 000 000,-Kč
Centrála: 400 000,-Kč
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
3.2.5.
2 200 tis. Kč
1 měsíc
1 měsíc
Požárně bezpečnostní řešení
Budova je postavena jako podsklepená převážně administrativního charakteru, jsou zde dále nahrávací studia a doprovodné prostory. Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že prostor
není členěn odpovídajícími konstrukcemi na požární úseky, navíc je v objektu instalován dřevěný obklad stěn a to i v prostoru schodišť, které slouží k úniku osob. Na hranici objektu
s historickou částí, případně se zázemím jeviště nejsou provedeny příslušné požární uzávěry a prostupy.
Doporučení:
1) zajistit doplnění požárních uzávěrů mezi historickou budovou, technickým zázemím a administrativní budovou a tím provézt oddělení prostoru vč. požárního utěsnění prostupů
jednotlivých technologií a VZT, toto není možné bez podrobného stavebně technického průzkumu objektu a digitální aktuální dokumentace objektu. Dále do prostoru instalovat
(doplnit / zrekonstruovat) systém EPS s adresnými hlásiči požáru, tlačítkovými hlásiči požáru a akustickým systémem vyhlášení požárního poplachu.
2) zpracovat podrobnou provozní dokumentaci PO, vytvořit funkční systém PO hlídek a provozních opatření, který zajistí prokazatelně bezpečnou evakuaci osob z hlediště.
92 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
3) zpracovat podrobné Požárně bezpečnostní řešení stavby vč. výkresů PO, které bude vycházet z původní dokumentace, shrne veškeré již provedené změny a navrhne případné
provozní postupy pro dokumentaci PO (PEP, ÚP, PPS, PŘ, atd..). Prováděné stavební úpravy v objektu posuzovat podle ČSN 73 0834 požární bezpečnost staveb – změny staveb,
jako změnu staveb skupiny I., s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti staveb.
4) požárně oddělit jednotlivá podlaží (požární uzávěry na schodištích), zajistit obnovu větrání schodišť (otevírání oken, atd.), doplnit systém požárního značení úniku.
5) zajistit oddělení komunikačních a provozních prostor od technologických místností – vytvořit samostatné požární úseky z prostorů technických místností elektro, VZT, atd. (vč.
těsnění požárních prostupů, požárních klapek atd.)
6) doplnit označení jednotlivých tras elektro, u VZT označit směry proudění, atd.
Technologické zázemí objektu je provedeno v různých částech objektů a slouží i zároveň pro objekt „muzea“. Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že prostor není členěn odpovídajícími
konstrukcemi na požární úseky. Na hranici místností s provozní částí, případně se zázemím jeviště nejsou provedeny příslušné požární uzávěry a prostupy.
Doporučení:
1) zajistit doplnění požárních uzávěrů a požárních konstrukcí mezi technickým zázemím a provozní částí a tím provézt oddělení prostoru vč. požárního utěsnění prostupů
jednotlivých technologií a VZT, toto není možné bez podrobného stavebně technického průzkumu objektu a digitální aktuální dokumentace objektu. Dále do prostoru instalovat
(doplnit / zrekonstruovat) systém EPS s adresnými hlásiči požáru, tlačítkovými hlásiči požáru a akustickým systémem vyhlášení požárního poplachu.
2) zpracovat podrobné Požárně bezpečnostní řešení stavby vč. výkresů PO, které bude vycházet z původní dokumentace, shrne veškeré již provedené změny a navrhne případné
provozní postupy pro dokumentaci PO (PEP, ÚP, PPS, PŘ, atd..). Prováděné stavební úpravy v objektu posuzovat podle ČSN 73 0834 požární bezpečnost staveb – změny staveb,
jako změnu staveb skupiny I., s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti staveb.
3) požárně oddělit jednotlivé technické prostory od ostatních částí, doplnit systém požárního značení úniku.
4) doplnit označení jednotlivých tras elektro, u VZT označit směry proudění, atd.
Seznam použitých norem
rozpracovaný projekt stavební části
informace zadané investorem a projektantem stavební části
ČSN 730802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty
ČSN 73 0845 – Požární bezpečnost staveb – sklady
ČSN 73 0810 – Požární odolnost staveb – společná ustanovení
ČSN 73 0818 – Požární odolnost staveb – Obsazení objektů osobami
ČSN 730873 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 133/1985 sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 67/2001 Sb.)
vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci
vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
Závěr
Stav objektů odpovídá době stáří a pečlivosti jednotlivých částečných úprav (poslední komplexní řešení cca 1970/71) – z pohledu požární bezpečnosti staveb. Jednotlivé objekty
jako celek, z pohledu požární bezpečnosti staveb jsou posuzovány dle legislativy platné v době uvedení do provozu, provozuschopné, nicméně stav je na hranici obecně
akceptovatelné únosnosti. V současné době je i přes veškerou snahu údržby, již velmi problematická náhrada jednotlivých prvků technologií vzhledem k době výroby a intenzitě
provozu.
Na základě výše zmíněného je doporučena komplexní rekonstrukce tak, aby objekty odpovídaly dnešním požárně bezpečnostním standardům
3.2.6.
Audiovizuelní technologie
3.2.6.1. Režie m. č. 402, Studio m. č. 401
Varianta A - Digitální setup nahrávacího studia je postaven dle posledních technologických trendů v oblasti zpracování digitálního audia. Současně je zde zachována možnost
začlenit do digitálního systému klasické analogové outboardy používané při záznamu zvuku a jeho postprodukci.
93 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
di5
architekti
inženýøi
Základem je výkonná osmijádrová stanice na platformě Apple s nejnovějším systémem firmy Avid ProTools Native, který umožňuje nahrávat součastně 64 audiokanálů, následně
umožňuje mixovat až 128 audiostop. Softwerová výbava stanice je doplněna kompletním efektovým balíkem efektových pluginů firmy Waves Diamond bundle native a také balíkem
surroudových efektů 360 surround bundle native. Je zde také kompletní set virtuálních syntezátorů a samplerů firem Native instruments Komplete 7 a Total studio bundle firmy IK
Multimedia. Pro účely práce s notovým materiálem je použit software Sibelius 6. Je zde zvolen audiointerface Avid HD MADI, který disponuje dvěma MADI rozhraními, což umožnuje
propojit ProTools Native stanici 128 audio kanály in/out za pomocí RME MADI bridge jednotky s ADDA převodníky ve studiu s livepostem a live režií ve 4NP a s druhou
Nuendo/Logic/VSTi/FX stanicí. Nuendo/Logic/VSTi/FX stanice je také postavena na výkonném osmijádrovém počítači Apple doplněným kartou RME MADI HDSPe. Editačními
softwary použitými na této stanici je Nuendo od firmy Steinberg a Logic od firmy Apple, které jsou stejně jako software ProTools standardy v dnešním nahrávacích a postprodukčních
studiích. Koncepce této druhé stanice ve studiu byla zvolena z důvodů možnosti provozovat i jiné systémy než ProTools a studentům tak umožnit poznat v reálných podmínkách širší
škálu dnes používaných softwarových prostředí. Zároveň však tato stanice umožní kompatibilitu s jinými nahrávacími studii, které nepoužívají ProTools platformu. Další výhodou je i
možnost zálohy při nahrávání důležitých záznamů, které není možno z různých důvodů jednoduše opakovat. V tomto případě je možno natáčet například komorní orchestr hrající ve
studiu současně do systému ProTools a nezávisle také do systému Nuendo, či Logic. V případě technického problému na jedné stanici během záznamu je tak možno zaznamenat
nahrávku paralelně do druhé stanice bez přerušení.
Nuendo/Logic/VSTi/FX stanice se dá také použít během mixáže jako virtuální efektový procesor, nebo jako výkonný sampler, či syntezátor s audio výstupem skrze MADI rozhraní do
ProTools Native stanice. Obě stanice jsou vybaveny MIDI interfacem Motu MidiExpress 8×8 umožňující připojení externích klávesových nástrojů, zvukových modulů nebo midi
snímačů a triggerů. Obě stanice jsou také osazeny video kartou Decklink Extreme 3, která umožňuje poslat výstup videa skrze HDMI nebo HD-SDI rozhraní na velký 42" LCD panel.
Tento režim je využitelný například při natáčení dubbingu, nebo míchání filmové hudby, dialogů či ruchů.
Systém audio převodníků ve studiu je navržen z vysoce kvalitních komponentů německé firmy RME, které jsou špičkou v tomto oboru vzhledem k dosažitelným parametrů zkreslení
a extrémního úrovňového rozsahu na vstupních převodnících. Základem jsou čtyři A/D převodníky Micstasy MADI s high-tech mikrofonním preampem s phantom napájením, které
umožní součastně snímat 32 audio kanálů. Dále jsou použity převodníky RME A/D 16 MADI a D/A 32 MADI. Tyto slouží k posílání auxů a sendů do sluchátkových distributorů ve
studiu a také je přes tyto převodníky posíláno 8 analogových linek do Avid XMON poslechového procesoru, která zajišťuje stereo a surround distribuci a management audia
poslechových monitorů v režii. Tyto převodníky také umožňují připojení analogových outboardů (16 ch In/Out). Jsou zde také na hlavní MADI sběrnici připojeny dva převodníky RME
ADI QS 8. Tyto převodníky umožňují připojit na MADI sběrnici a potažmo do systému ProTools Native digitální multikanálové efektové procesory Lexicon a TC Electronics přes
rozhranní AES/EBU. Jako controller je v režii použit AVID Icon D control ES ve verzi s 32 fadery a surround mix controllerem. Tento kontroller umožňuje velice komfortní ovládání
ProTools Native systému při nahrání a mixáži. Současně ovládá poslechový procesor Avid XMON, který přepíná a ovládá poslechy v režii. Poslechy v režii byly zvoleny výběrem ze
špičky poslechových monitorů na současném trhu, při výběru byla také brána v potaz zvuková rozdílnost zvolených monitorů. Hlavní systém L+R a surroundový systém je zvolen od
jednoho výrobce, aby byla zajištěna vyrovnanost přednesu zvuku. Reproduktový systém v postprodukci shodného výrobce jako hlavní monitorový systém v režii. Použité monitory
jsou Dynaudio AIR, Event Opal a KRK Exposé. Více monitorových soustav není vzhledem k umístění další technologie (zobrazovacích monitorů) možno použít.
Možné režimy práce ve studiu a režii:
-
94 / 108
Záznam ze studia - součastně až 32 kanálů
Záznam z livepostu, režie sálu - až 64 kanálů
Mix stereo - stereo mixáž za použití externích analogových outboardů, procesorů, interních pluginů a externí VSTi/FX stanice
Mix surround 5.1 - mixáž za použití externích analogových outboardů, procesorů, interních pluginů a externí VSTi/FX stanice
Mastering - jak stereo, tak 5.1 mastering za použití externích analogových outboardů, procesorů a interních pluginů
Postsynchrony - Dubbing, natáčení ruchů, natáčení orchestru na obraz
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Obrázek 1. Schématické znázornění koncepce zvukové režie
95 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Varianta B - oproti předešlému popisu tj. varianty A se liší v počtu a typech použitých efektových zařízení tzv. outboardů a dále v počtu nahrávacích mikrofonních setupů. Z hlediska
základní koncepce práce a vlastní topologie systému technologie mezi variantami nejsou rozdíly.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
3.2.7.
Varianta A
8 800 tis. Kč
3 měsíc
2 měsíc
Varianta B
5 600 tis. Kč
3 měsíc
2 měsíc
Prostorová akustika
3.2.7.1. Velký baletní sál
Popis stávajícího stavu
Velký baletní sál je v současné době obložený na všech stěnách tvárnicovými rezonátory různého ladění s povrchem z dýhy a podhled místnosti je tvořen zavěšenými lamelami.
Podlaha je akusticky odrazivá, na části je položená baletní podlaha a část je zastavěna stupni pro hudebníky. Podhled je viditelně zastaralý a vyžadující výměnu. Tvárnicové
rezonátory jsou místy poničené. Sál je využíván pro nácvik baletu a také jako zkušebna orchestru. V místnosti je znatelně slyšet hluk z okolí budovy, zejména hluk z dopravy
(zmíněno okrajově, není předmětem řešení prostorové akustiky).
Základní navrhované řešení
Varianta A - minimální zásah
Při snaze o minimální zásah do místnosti bude potřeba repasovat cca 20% obkladů, přičemž při jejich demontáži je potřeba počítat s poškozením okolních desek
obkladů a celkový rozsah repase počítat vyšší (50%).
Postup: Provést kontrolní měření doby dozvuku, stanovit koncepci použití sálu, zpracovat projekt prostorové akustiky s návrhem výměny akustického podhledu v celé ploše a
návrhem repase akustických obkladů (předpokládaný rozsah 50% plochy obkladů), repase obkladů a výměna podhledu.
Varianta B - optimální zásah
Pro kompaktní řešení sálu, případně změnu koncepce jeho využití, je doporučena kompletní výměna podhledu a obkladů.
Postup: Provést kontrolní měření doby dozvuku, stanovit koncepci použití sálu, zpracovat projekt prostorové akustiky s návrhem výměny akustického podhledu v celé ploše s
kompletní výměny akustických obkladů, výměna obkladů a podhledu podle akustického návrhu.
96 / 108
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
2.271 tis. kč
2 měsíce
2 měsíce
3.581 tis. kč
2 měsíce
2 měsíce
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
3.2.7.2. Malé baletní sály 1. a 2.
Popis stávajícího stavu
Malé baletní sály jsou v současné době v podobném stavu jako velký baletní sál. Obložení na všech stěnách je tvořeno tvárnicovými rezonátory různého ladění s povrchem z dýhy a
podhled místnosti je tvořen zavěšenými lamelami. Podlaha je akusticky odrazivá. Podhled je viditelně zastaralý a vyžadující výměnu. Tvárnicové rezonátory jsou místy poničené.
Sály jsou využívány pro nácvik baletu. V místnosti je znatelně slyšet hluk z okolí budovy, zejména hluk z dopravy (zmíněno okrajově, není předmětem řešení prostorové akustiky).
Základní navrhované řešení
Varianta A - minimální zásah
Při snaze o minimální zásah do místnosti bude potřeba repasovat cca 20% obkladů, přičemž při jejich demontáži je potřeba počítat s poškozením okolních desek
obkladů a celkový rozsah repase počítat vyšší (50%).
Postup: Provést kontrolní měření doby dozvuku, stanovit koncepci použití sálu, zpracovat projekt prostorové akustiky s návrhem výměny akustického podhledu v celé ploše a repase
akustických obkladů (předpokládaný rozsah 50% plochy obkladů), repase obkladů a výměna podhledu.
Varianta B - optimální zásah
Pro kompaktní řešení sálu, případně změnu koncepce jeho využití, je doporučena kompletní výměna podhledu a obkladů.
Postup: Provést kontrolní měření doby dozvuku, stanovit koncepci použití sálu, zpracovat projekt prostorové akustiky s návrhem výměny akustického podhledu v celé ploše a
kompletní výměny akustických obkladů, výměna obkladů a podhledu podle akustického návrhu.
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
4.556 tis. kč
2 měsíce
2 měsíce
7.988 tis. kč
2 měsíce
2 měsíce
3.2.7.3. Velký korepetiční sál ( u nahrávacího studia)
Popis stávajícího stavu
Obložení stěn velkého korepetičního sálu je tvořeno tvárnicovými rezonátory různého ladění s povrchem z dýhy. Podhled místnosti je tvořen zavěšenými lamelami. Podlaha je
akusticky odrazivá. Podhled je viditelně zastaralý a vyžadující výměnu. Tvárnicové rezonátory jsou místy poničené. V místnosti je znatelně slyšet hluk z okolí budovy, zejména hluk z
dopravy (zmíněno okrajově, není předmětem řešení prostorové akustiky). Místnost má pro korepetici dobré rozměry a to i pro širokou škálu hudebních nástrojů.
Základní navrhované řešení
Varianta A - minimální zásah
Při snaze o minimální zásah do místnosti bude potřeba repasovat cca 20% obkladů, přičemž při jejich demontáži je potřeba počítat s poškozením okolních desek obkladů a celkový
rozsah repase počítat vyšší (50%).
Postup: Provést kontrolní měření doby dozvuku, stanovit koncepci použití sálu, zpracovat projekt prostorové akustiky s návrhem výměny akustického podhledu v celé ploše a repase
akustických obkladů (předpokládaný rozsah 50% plochy obkladů), repase obkladů a výměna podhledu.
97 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Varianta B - optimální zásah
Pro kompaktní řešení sálu, případně změnu koncepce jeho využití, je doporučena kompletní výměna podhledu a obkladů.
Postup: Provést kontrolní měření doby dozvuku, stanovit koncepci použití sálu, zpracovat projekt prostorové akustiky s návrhem výměny akustického podhledu v celé ploše a
kompletní výměny akustických obkladů, výměna obkladů a podhledu podle akustického návrhu.
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
2.506 tis. kč
2 měsíce
2 měsíce
4.018 tis. kč
2 měsíce
2 měsíce
3.2.7.4. Korepetiční místnosti 1. - 6.
Popis stávajícího stavu
Všechny korepetiční místnosti jsou obloženy tvárnicovými rezonátory různého ladění s povrchem z dýhy. Podhled místnosti je tvořen hladkými rastrovými kazetami z materiálu na
bázi dřeva. Podlaha je akusticky odrazivá. Podhled je viditelně zastaralý a vyžadující výměnu. Tvárnicové rezonátory jsou místy poničené. V místnosti je znatelně slyšet hluk z okolí
budovy, zejména hluk z dopravy (zmíněno okrajově, není předmětem řešení prostorové akustiky). Místnosti mají netypický poměr stran, zejména světlá výška je často srovnatelná
s šířkou, nebo délkou.
Základní navrhované řešení
Varianta A - minimální zásah
Při snaze o minimální zásah do místnosti bude potřeba repasovat cca 20% obkladů, přičemž při jejich demontáži je potřeba počítat s poškozením okolních desek obkladů a celkový
rozsah repase počítat vyšší (50%). Dále by mělo být zváženo snížení stropu pro změnu poměru stran místností (po konzultaci s uživatelem) - s tímto zásahem se pojí kompletní
výměna podhledu.
Postup: Provést kontrolní měření doby dozvuku, stanovit koncepci použití sálu, zpracovat projekt prostorové akustiky s návrhem výměny akustického podhledu v celé ploše a repase
akustických obkladů (předpokládaný rozsah 50% plochy obkladů), repase obkladů a výměna podhledu.
Varianta B - optimální zásah
Pro kompaktní řešení sálu, případně změnu koncepce jeho využití, je doporučena kompletní výměna obkladů. Dále by mělo být zváženo snížení stropu pro změnu poměru stran
místností - s tím se pojí kompletní výměna podhledu.
Postup: Provést kontrolní měření doby dozvuku, stanovit koncepci použití sálu, zpracovat projekt prostorové akustiky s návrhem výměny akustického podhledu v celé ploše a
kompletní výměny akustických obkladů, výměna obkladů a podhledu podle akustického návrhu.
98 / 108
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
3.646 tis. kč
2 měsíce
3 měsíce
6.458 tis. kč
2 měsíce
3 měsíce
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
3.2.7.5. Zvuková režie nahrávacího studia
Popis stávajícího stavu
Prostorová akustika zvukové režie je na současné poměry řešena poměrně netradičně. Stěny jsou obloženy tvárnicovými rezonátory různého ladění s povrchem z dýhy a podhled je
tvořen hladkými rastrovými kazetami z materiálu na bázi dřeva. Při takovémto obložení lze čekat rušivé odrazy a překrývání akustického signálu v místě poslechu zvukového mistra.
Rozměry místnosti jsou taktéž nezvyklé, zejména velká světlá výška není pro poslechové podmínky zvukového mistra optimální kvůli tvrdým zpožděným odrazům od stropu. Stěny
jsou dále z velké části zakryty přístrojovým vybavením - nutná koordinace při dalším řešení. V režii je patrný hluk z okolí budovy, zejména pak z dopravy (zmíněno okrajově, není
předmětem řešení prostorové akustiky).
Základní navrhované řešení
Varianta A - minimální zásah
Při minimálním rozsahu úprav je vhodné upravit výšku stropu, akustický podhled a opravit část poškozených obkladů.
Postup: Provést kontrolní měření doby dozvuku, zpracovat projekt prostorové akustiky s návrhem změny výšky, výměny akustického podhledu v celé ploše a repase akustických
obkladů (předpokládaný rozsah 50% plochy obkladů), snížení stropu, repase obkladů a výměna podhledu.
Varianta B - optimální zásah
Pro vytvoření moderního pracoviště zvukového mistra je po zpracování projektu prostorové akustiky nutno vedle snížení výšky a výměny akustického podhledu, provést i kompletní
výměnu akustických obkladů v návaznosti na AV vybavení místnosti.
Postup: Provést kontrolní měření doby dozvuku, zpracovat projekt prostorové akustiky s návrhem výměny akustického podhledu v celé ploše a kompletní výměny akustických
obkladů, výměna obkladů a podhledu podle akustického návrhu.
hodnocení
Varianta A
Varianta B
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
605 tis. kč
1 měsíc
2 měsíce
1.102 tis. kč
1 měsíc
2 měsíce
realizační návaznost na kap.
3.2.6 Audio vizuelní technologie
3.2.7.6. Nahrávací studio
Popis stávajícího stavu
Studio má velkorysé rozměry dovolující nahrávání menšího orchestru. Obložení stěn nahrávacího studia je tvořeno tvárnicovými rezonátory různého ladění s povrchem z dýhy. Podhled místnosti je tvořen zavěšenými
lamelami. Podlaha je akusticky odrazivá. Podhled je viditelně zastaralý a vyžadující výměnu. Tvárnicové rezonátory jsou místy poničené. Obklady prostorové akustiky potřebují alespoň částečnou výměnu, ale hlavní
faktor znemožňující pořizování nahrávek je hluk z okolí budovy, zejména hluk z dopravy. Podle popisu zvukového mistra, je minimálně 1/3 plochy místnosti (u stěny sousedící s obvodovým pláštěm místnosti) zasažena
hlukem natolik, že natáčení není prakticky možné. Lze očekávat nesplnění požadavku na hlukové pozadí dle normy ČSN 73 0526. Hluk může do studia dále pronikat i plochou stropu, neboť nad studiem je umístěna
strojovna vzduchotechniky.
Základní navrhované řešení
Varianta A - minimální zásah
Při snaze o minimální zásah do místnosti bude potřeba provést studii stavební akustiky, která určí, zda bude pro zlepšení problému s hlukem stačit vystavět po obvodu studia sádrokartonové předstěny. Pokud by
takovéto opatření bylo dostatečné, a zároveň by příliš nezatížilo statiku studia, bylo by dále potřeba vyměnit 100% obkladů. Podhled by měl být vyměněn taktéž v celé ploše.
Postup: Provést kontrolní měření hlukového pozadí a hlukové situace v okolí budovy, provést studii stavební akustiky a na jejím základě buď přejít k variantě B, nebo sundat současný ak. obklad, vystavět
sádrokartonové předstěny, zpracovat projekt prostorové akustiky s návrhem výměny obkladů a podhledu, montáž obkladů a podhledu.
99 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Varianta B - optimální zásah
Pokud by lehké protihlukové opatření ze sádrokartonových předstěn nebylo dostatečné, řešením by byl tzv. dům v domě. Takovéto řešení předpokládá výstavbu vnitřní samonosné a pružně oddělené neprůzvučné
konstrukce, jež by stála v současném prostoru studia. Z konzultace se statikem vyplývá značná náročnost statických úprav podlahy pro provedení takovýchto změn, kdy by se vyztužovala podlaha napříč všemi patry a
finanční náročnost by převýšila rentabilnost takovýchto úprav. Tato varianta proto není dále uvažována.
hodnocení
Varianta A
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
5.371 tis. kč
3 měsíce
1 měsíc
4.
Venkovní prostory
4.1.1.
Rekonstrukce parkoviště
-
Prostor venkovního parkoviště se nalézá mezi historickou a provozní budovou. Jedná se o konstrukci pojížděné střechy s kamennou žulovou velkoformátovou dlažbou. Vzhledem k
míře zatékání do objektu pod parkovištěm lze usuzovat, že hydroizolační souvrství a odvodňovací systém jsou v havarijním stavu. Vzhledem k způsobu provedení je problematické
zachování stávající dlažby. Navrhujeme celou střešní konstrukci zdemolovat a opatřit novou hydroizolační a krycí vrstvou. Použití stávající dlažby je nutno prověřit.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
4.1.2.
100 / 108
4 000 tis. kč
3 měsíce
6 měsíců
( z toho 2 000 tis. kč nová žulová dlažba )
Rekonstrukce nástupního prostoru
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
Předprostor před administrativní budovou je proveden z velkoformátové žulové dlažby a opatřen různými betonovými květináči. Kompletační zámečnické konstrukce a kamenické
detaily jsou v havarijním stavu.
Vzhledem k exponovanosti místa a jeho reprezentativnosti navrhujeme výměnu všech zámečnických konstrukcí ( především krycích mříží a servisních dvířek), opravu kamenických
detailů, vyčištění kamenné dlažby a instalaci velkobjemových designových květináčů se středně vysokými stromy ( cca 6 ks ).
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
4.1.3.
1 500 tis. kč
6 měsíce
2 měsíce
Rekonstrukce venkovních schodišť
V areálu SOP se nalézají tři venkovní schodiště.
jednoramenné mezi provozní a historickou operou
První jednoramenné vede z východního směru k personálnímu vchodu, druhé dvouramenné na parkoviště SOP a třetí
Jednoramenné schodiště je v havarijním stavu. Dochází k masivnímu odhalení výztuže a její korozi a k naklánění a uvolňování kamenných stupňů. Je potřeba urychleně provést
hloubkovou sanaci ŽB kce s doplněním výztuže a zrepasovat uložení stupňů.
Dvojramenné schodiště vyžaduje méně razantní zásahy typu repase zábradlí, hloubkové čištění.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
101 / 108
1 200 tis. kč
2 měsíce
2 měsíce
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
5.
Depozitář Čakovice
5.1.
Stávající stav
architekti
inženýøi
Samostatný investiční i stavební celek tvoří depozit SOP v areálu bývalého cukrovaru v Čakovicích. Jedná se o železebotonový objekt 126 x 22 metrů původně určený ke skladování
cukrové řepy, který je v současnosti využíván pro skladování kulis SOP. Přístavbu objektu tvoří přístavba zázemí pro personál. V rámci rekonstrukce je potřeba provést rekolaudaci
objektu ze skladu zemědělských plodin na sklad kulis a kostýmů.
5.2.
Stavebně - architektonická část
5.2.1.
Sanace a rekonstrukce stávajících konstrukcí
5.2.1.1. Podlaha
Podlaha objektu ( 2 200 m2) je tvořena betonovou deskou, která vlivem provozu vykazuje značný rozsah poruch - praskliny, sesedání částí. Pro možnost užívání paletizační techniky
apod. je nezbytné dosáhnout dostatečné rovinosti povrchu. Z těchto důvodů navrhujeme původní podlahu po částech vybourat a nahradit novou průmyslovou železobetonovou
podlahou s armovaným povrchem. Tloušťka desky se předpokládá 200 mm. Původní technologické jámy je nutné před realizací zahutnit.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
102 / 108
4 400 tis. kč
3 měsíce
6 měsíců
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
5.2.1.2. Vnitřní povrchy
Vnitřní stěny jsou až do výšky paty klenby opatřeny váponocementovou omítkou. Tato omítka by měla být sanována fungicidní penetrací, doplněním a výmalbou. Pohledové
železobetonové konstrukce jsou do značné výšky znečištěny cukrovou melasou. Tyto mapy jsou pravděpodobně neodstranitelného charakteru. V rámci rekonstrukce by mělo být
prověřeno jejich případné chemické působení na degradaci železobetonové konstrukce. Jejich překrytí malbou by problém pravděpodobně nevyřešilo a konstrukci by bylo nutné
vystěrkovat ( což se vzhledem k estetické povaze problému v depozitáři jeví jako zbytečné). Konstrukce ŽB by měla být stejně jako stěny napuštěna fungicidní penetrací.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
400 tis. kč
2 měsíce
4 měsíce
5.2.1.3. Vnější povrchy
Vnější povrch vykazují značnou míru degradace omítek a částečnou degradaci pískovcového soklu. Vnější omítky by měli být doplněny a pískovcový sokl by měl být ochráněn
důsledným odvedení dešťové vody od paty stěny.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
600 tis. kč
2 měsíce
5 měsíců
5.2.1.4. Střecha
Konstrukce střechy je tvořena dodatečným dřevěným krovem, laťováním a vlnitým plechem. Při základním vizuálním průzkumu nebyly objeveny žádné poruchy, ale při
předpokládané rekonstrukci objektu by měl být proveden podrobný průzkum střešní konstrukce.
5.2.1.5. Zámečnické konstrukce
V rámci rekonstrukce budou veškeré ocelové konstrukce očištěny a natřeny, bude doplněno zábradlí na obslužném schodišti lávky a bud obnoven přístup do prostoru schodiště
pomocí přenosného žebříku. Havarijní stav je evidován z hlediska bezpečnosti práce
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
5.2.2.
103 / 108
200 tis. kč
2 měsíce
1 měsíc
Nový vestavek pro skladování kostýmů
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
5.2.2.1. Základní popis
Při skladování kostýmů v depositu Čakovice docházelo vlivem nízkých teplot k jejich plesnivění a degradaci. V současné době jsou kostýmy skladovány v pronajatých prostorech,
což není z dlouhodobého hlediska ekonomické. Z tohoto důvodu vzniká požadavek na vytvoření vytápěného a větraného prostoru uvnitř budovy depositu. Skladování kostýmů
vyžaduje minimální teplotu 15°C, relativní vlhkost do 60% a cca 800 metrů čtverečních plochy o čisté výšce 3 metry.
Pro zadanou plochu vychází vestavek o rozměrech 45 x 12,8 metru a jednom plném a druhém částečně ustoupeném podlaží. tzn 2600 m3.
5.2.2.2. Konstrukce
Základy vestavku budou tvořeny betonovými patkami. Na patky budou přes patní plechy montovány ocelové sloupy, které ponesou ocelové průvlaky.Nosná konstrukce bude
zavětrovaná. Obvodový plášť bude tvořen sendvičem z trapézového plechu a PU pěny. Modul konstrukce by měl vycházet z modulu skladovacích palet kulis tzn 4,5 metru.
5.2.2.3. Svislé komunikace
Vestavek bude vybaven jedním nákladním výtahem a dvěmi ocelovými servisními a únikovými schodišti a výšce 7,2 metru.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
104 / 108
4 000 tis. kč
6 měsíce
6 měsíců
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
5.2.3.
architekti
inženýøi
Sytém pro skladování kulis
5.2.3.1. Základní systém
Základní systém pro skladování kulis budou tvořit kóje o hloubce 8 metrů, výšce 3 metry a šířce 4,5 metru. Stěna kóje bude tvořena ocelovými sloupky a trapézovým plechem. V hale
bude instalována cca 1030 m2 této konstrukce.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
500 tis. kč
1 měsíc
2 měsíce
5.2.3.2. Vestavěné patro
Část skladového prostoru pod vestavkem bude rozdělena vestavným patrem o světlé výšce 2,1 metru vybaveným regálovým systémem pro skladování menších rekvizit.
Předpokládá se rozměr 45 x 12 metrů. Toto patro bude obsluhováno servisními schodišti a výtahem vestavku kostýmů.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
500 tis. kč
1 měsíc
2 měsíce
5.2.3.3. Personální zázemí
Personální zázemí pro 8 zaměstnanců o plošné výměře cca 100 m2 vykazuje značné dezolátní stav jak ve finálních površích tak i v zařizovacích předmětech.
Rekonstrukce předpokládá výměnu podhledů, obkladů a dlažeb, zařizovacích předmětů a částečně i instalací.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
105 / 108
800 tis. kč
3 měsíc
4 měsíce
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
5.3.
Technologická část
5.3.1.
Elektroinstalace
architekti
inženýøi
5.3.1.1. Osvětlení
V rámci rekonstrukce bude prověřen systém stávajícího vnitřního osvětlení na průměrnou intenzitu osvětlení 100 luxů a případně doplněn (odhad navýšení cca 25% ), stávající
svítidla budou vyčištěna, případně repasována.
Dále bude doplněn systém osvětlení v regálovém mezipatře ( cca 34 svítidel) a ve vestavku kostýmů ( cca 68 svítidel ), opět na průměrnou intenzitu osvětlení 100 luxů.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
5.3.2.
400 tis. kč
1 měsíc
1 měsíc
Vzduchotechnická zařízení a vytápění
5.3.2.1. Větrání vestavku
Vestavek bude provětráván příčně a podtlakově. Na jedné s fasád bude umístěno několik axiálních ventilátorů a protilehlé straně pak budou u podlahy nasávací mřížky. Ventilace
bude probíhat v nejmenší přijatelné míře, tak aby enormně nevzrůstaly náklady na větrání.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
50 tis. kč
1 měsíc
0.5 měsíce
5.3.2.2. Větrání hlavního prostoru haly
Vzhledem k absenci tepelné izolace objektu a jeho masivním betonovým a zděným konstrukcím je vnitřní teplota během roku ( mimo zimu) výrazně nižší, než venkovní teplota.
Doporučujeme objekt doplnit o několik ventilátorů doplněných do větracích otvorů v prostoru servisní lávky a do obvodových konstrukcí u podlahy umístit adekvátní počet nasávacích
mřížek. Díky této ventilaci by mohla teplota vnitřních prostor částečně kopírovat teploty vnější.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
106 / 108
70 tis. kč
1 měsíc
1 měsíc
di5 architekti inženýři s.r.o.
di5
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
architekti
inženýøi
5.3.2.3. Vytápění vestavku
Způsob vytápění vestavku záleží na podrobném průzkumu možných zdrojů energie v rámci celého areálu a nebylo časově reálné získat během vyhotovení této studie relevantní
údaje. Předpokládá se napojení na existující horkovod, v případě jeho nedostatečné kapacity pak vytápění pomocí elektrických přímotopů.
hodnocení
investiční náročnost
projekční příprava
doba realizace
6.
350 tis. kč
6 měsíců
1 měsíc
Použité prameny
Podklady obecné platnosti legislativního rázu
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyziologických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností
některých staveb
Obecné podklady přebrané vyšším objednatelem
Návrh objednávky na poskytnutí služeb technického posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha, vč. technického posouzení stavu jevištní technologie v historické
budově Státní opery Praha
Podklady obecního stavebního charakteru poskytnuté ateliérem di5
Konzultace a koordinační schůzky svolávaných GP
Podklady a dílčí výstupy ostatních profesí poskytnutých GP
Individuálně získané podklady
Individuální prohlídky dotčených objektů
Výpůjčky dokumentace jednak z archivu SOP i Nové budovy NM (FS)
Veřejně přístupné podklady z internetu
Dokumentace rekonstrukce SOP a stavby budovy Národního shromáždění - archiv stavebního odboru městské části Praha 1
Geodetické zaměření točny a návrh řešení 1997 - AGP Plzeň, Růžička Konstrukce
Geodetické zaměření točny 2011 - Jarůšek - Láznička Zeměměřiči
Geologické průzkumy lokality - FGEOFOND
Historické cenové nabídky vypracované pro SOP :
Restaurátorské práce
Doplnění ozvučení
Inspicientské zařízení
Doplnění osvětlení
Oprava vnějšího parkoviště
107 / 108
di5 architekti inženýři s.r.o.
PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP
7.
di5
architekti
inženýøi
Přílohy
Přílohu tohoto posouzení tvoří srovnávací tabulka jednotlivých akcí.
8.
Závěr
V rámci vzniku tohoto dokumentu proběhlo posouzení většiny konstrukcí a technologií v rámci budov SOP a Čakovického depozitáře.Toto posouzení nenahrazuje žádnou fázi
projekčních prací a proto je nutno přistupovat k závěrům a propočtům nákladů na jednotlivé části jako k hrubým orientačním odhadům odpovídajícím fázi studie. Dokument není
dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a jako celek ani žádná část nepožívá ochrany podle dalších právních norem ( ochranné známky, průmyslové vzory apod.)
.Objednatel má právo posouzení použít jakýmkoliv způsobem.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem autorům jednotlivých částí a zejména pak pracovníkům SOP panům Rudolfovi Krejčímu a Janu Skalskému za pružnou spolupráci při vzniku
dokumentu.
V Praze 15.4.2011
108 / 108
Ing.arch Ing. Tomáš Lohniský
di5 architekti inženýři s.r.o.

Podobné dokumenty

vyrocni zprava - Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře

vyrocni zprava - Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře je jedním z nejvýznamnìjších poøadatelù kulturních akcí pro obèany mìsta i jeho okolí. Pro svou èinnost využívá MTD pøedevším budovu Tylova divadla, v menší míøe i nìkteré historické objekty ve mìs...

Více

Research and Innovation centre

Research and Innovation centre Dnešní trend v navrhování dřevostaveb a jejich design je již zcela odlišný oproti minulým stoletím; návrh a design současných dřevěných domů je vysoce inovační, technologicky progresivní a bydlení ...

Více

ročník 12 - Teplárenské sdružení České republiky

ročník 12 - Teplárenské sdružení České republiky kové investiční náklady na přijatelné úrovni. Obvykle jsou až o polovinu nižší než náklady na mokrou metodu od− síření kouřových plynů. Nároky na volný prostor pro zařízení jsou rovněž malé, díky č...

Více

auditu

auditu 3.6.2 Náklady vynaložené na inscenace Requiem, Don Giovanni, Zázrak Heliany .................141 3.7 Výkon kontrolní činnosti z úrovně zřizovatele, metodická a poradní činnost z úrovně zřizovatele....

Více

větrání vytápění chlazení měření a regulace větrání vytápění

větrání vytápění chlazení měření a regulace větrání vytápění formule začátek dalšího vývojového procesu. Paddy Lowe, výkonný (technický) ředitel týmu MERCEDES AMG PETRONAS, vysvětluje: „Jedná se o  vývojový proces a  ten zahrnuje samotná nastavení. Ta ve sro...

Více

Větrací a klimatizační jednotky Frivent® v modulovém provedení pro

Větrací a klimatizační jednotky Frivent® v modulovém provedení pro velikost otvoru pro dopravu zařízení a volit rozdělení zařízení tak, aby tímto otvorem prošel největší konstrukční díl.

Více

tomto odkazu - LIKO-S

tomto odkazu - LIKO-S nás větší pohodlí a menší tlak. To vždy vede k úniku do komfortní zóny, po které podvědomě toužíme. Jakmile však polevíme v každodenní nejvyšší snaze o co nejlepší kvalitu naší práce, co nejlepší s...

Více