APLIKACE NELINEÁRNÍ FILTRACE V TELEKOMUNIKACÍCH

Transkript

APLIKACE NELINEÁRNÍ FILTRACE V TELEKOMUNIKACÍCH
APLIKACE NELINEÁRNÍ FILTRACE V
TELEKOMUNIKACÍCH – VOLTERROVA FILTRACE
K.Uhlá
VUT, Katedra telekomunika ní techniky
Abstrakt
Práce se zabývá konstrukcí systému pro potla ování akustické ozv ny (EC)
v telekomunika ní technice v etn jejich specifik. Je zde popsáno blokové schéma EC a
proveden rozbor nejd ležit jších ástí. Jako adaptibilní algoritmus je zde použit
polynomiální nelineární Volterr v filtr.
1. Princip vzniku ozv ny
Na kvalitu telefonního hovoru m že mít negativní vliv p ítomnost echa (tj. ozv ny
vlastních slov), jehož p sobení m že na stran hovo ícího ú astníka p sobit rušiv . Vznik
echa lze rozd lit na t i ásti:
1) ozv na vzniklá nedostate ným potla ením vidlice,
2) p enos signálu po sluchátku a odrazem od blízké ásti t la,
3) odrazy místnosti.
Add 1) Tento p ísp vek rušivého signálu vzniká nevyvážeností telefonní vidlice
p evád jící ty drátové vedení na dvoudrátové. Typicky dnes vzniká v míst umož ující
napojení klasických analogových telefon . Vzhledem k tomu, že míra nevyváženosti vidlice
se v ase nem ní, m žeme p edpokládat, že se nebude m nit i její impulsní odezva. Toto
tvrzení bylo ov eno v praxi, viz obrázek 1. Na obrázku 2 je tato ást ozna ena písmenem D.
Obrázek 1: Reálná impulsová odezva vidlice m ená v r zných asových okamžicích.
Add 2) Tato ást vzniká akustickou vazbou mezi reproduktorem a mikrofonem po
ozvu nici sluchátka a odrazem od blízké ásti t la (nap íklad tvá e atd.). Jedná se vlastn o
nejkratší cestu jakou signál m že urazit mezi reproduktorem sluchátka a mikrofonem. Na
energii akustického echa má nejv tší podíl práv p enos p es materiál sluchátka. Na obrázku 2
je tato ást ozna ena písmenem B.
Add 3) Akustické echo místnosti vzniká áste ným p enosem signálu ze sluchátka
nebo reproduktoru odraženého od st n, stropu a podlahy zp t do mikrofonu. Echo vznikne
jako konvoluce signálu vzdáleného ú astníka s impulsní odezvou místnosti, p i emž impulsní
odezva místnosti je s asem prom nná. Na obrázku 2 je tato ást ozna ena písmenem C.
Obrázek 2: Vznik a základní rozd lení akustické ozv ny v telekomunika ním systému. A:
ozv na vzniklá na vidlici, B: ozv na vzniklá akustickým vedením v materiálu, C: ozv na
vzniklá odrazem v místnosti a D: signál mluv ího z blízké strany.
Obrázek 3 názorn ilustruje skute nou podobu impulsové odezvy po ízené na reálném
telefonním hovoru. Osa x p edstavuje koeficienty impulsové odezvy, zde pro délku 128 ms
(p i vzorkovacím kmito tu 8 kHz jde o 1024 koeficient ). Osa y p edstavuje as a osa
z jednotlivé hodnoty koeficient . První ára p es osu y je zp sobena p enosem nežádoucích
složek p es vidlici, druhá ára p estavuje p enos p es sluchátko a poslední zvln ní je
zp sobeno odrazy v místnosti. Zpožd ní mezi prvním a druhým lalokem je zp sobeno
ADPCM kódování hovorového signálu v systému DECT.
Obrázek 3: Impulsová odezva v ase po ízena b hem reálného telefonního hovoru.
Aproximace je výsledkem ešení normálních rovnic pro délku odhadu st ední hodnoty 1920
ms.
2. Bloková struktura systému pro potla ování akustické
ozv ny
Základní koncepce je uvedena na obrázku 4. Zde je však uvedeno pouze zjednodušené
blokové schéma celého systému. V následující ásti bude zjednodušen popsána funkce všech
uvedených blok .
Obrázek 4: Zjednodušené blokové schéma EC.
DTD (Double Talk Detector) :
Blok DTD slouží k rozpoznáni, zda mluv í z blízké strany hovo í nebo nikoli. Tato
informace je pot eba v bloku CORE. P i špatném vyhodnocení bere tento signál jako další
rušivý element vzniklý nežádoucím p enosem. Takto vzniklý stav zp sobí velkou míru
zkreslení.
P i detekci mluv ího z blízké strany je zastavena adaptace algoritmu v CORE. Tato
míra rozhodování je zde ozna ena jako Hard DTD.
Další ást DTD tvo í blok s ozna ením Soft DTD. Velice d ležitý blok pro zajišt ní
stability a konvergence algoritmu obsaženého v CORE. Tento blok nám íká jak rychle
budeme adaptovat – ur uje variabilní adapta ní krok. Problematika adapta ního kroku je
uvedena v následující ásti.
Matematické vyjád ení aktualizace koeficient je dáno vztahem:
~
hn [k 1]
~
hn [ k ]
n
[k ]e[k ]x[k
n] . (1)
~
Chybu mezi skute n aktualizovanými koeficienty hn [k ] a ideálními koeficienty hn [k ]
ozna íme mn [k ] . Velikost této chyby matematicky popíšeme vztahem:
mn [ k ]
~
hn [k ] hn [k ] . (2)
Porovnáním p edchozích vztah dostaneme optimální výraz pro aktualizaci
~
koeficient hn [k 1] s ohledem na chybu koeficient mn [k ] , jestliže je hn [k ] asov
nem nná. Intuitivn zde použijeme optimaliza ní kritérium minimalizace st ední kvadratické
~
chyby mezi mn [k ] a LMS vztahu pro aktualizaci koeficient hn [k 1] pro výpo et
optimálního adapta ního kroku
J n [k ]
n
[k ] . Tedy pro ú elovou funkci platí vztah:
E{ (m n [k ]
n
Dále derivací p edchozího vztahu podle
opt ,n
[k ]
[k ]e[k ]x[k
n
n] ) 2 } . (3)
[k ] dostaneme:
E{ mn [k ]e[k ]x[k n]}
. (4)
E{ e 2 [k ] x 2 [k n]}
Zde je patrná složitost celé problematiky, jejíž p esnost závisí na odhadu parametru
mn .
NLP a PF:
Tyto bloky spadají do post-procesingových metod zpracování. Tedy vylepšují další
potla ení nežádoucích složek. Zde je možnost použít relativn složité a sofistikované
algoritmy pro potla ování pouze ur itých nežádoucích složek, nebo dále vylepšovat zn lost
telefonního hovoru.
CORE:
K nejv tšímu potla ení echa dochází práv zde, v jád e. Adapta ní algoritmus provádí
estimaci koeficient neznámé impulsové odezvy rušivé soustavy. Tato impulsová odezva je
buzena vstupním signálem a výsledek je ode ítán od signálu S in . Pomocí signálu e jsou
zp tnovazebn korigovány koeficienty impulsové odezvy.
Matematicky lze celou situaci popsat následovn :
e
d
L
S in
d (5)
wk Rin [n k ] (6)
k 0
w{e, t} (7)
kde w jsou koeficienty estimované impulsové odezvy, S in je signál blízké strany a Rin je
signál vzdálené strany telefonního okruhu.
Jako adaptivní filtr je použit nelineární polynomiální filtr ozna ovaný též jako
Volterr v filtr. Volterrovy filtry reprezentují t ídu kauzálních, nerekurzivních polynomiálních
filtr . Hlavní výhodou t chto struktur je možnost aplikace na adu r zných problém p i
modelování a identifikaci nelineárních systém . P i modelování obecných nelineárních
systému je t eba použít VF vysokých ád , a proto je nutno p izp sobit daný VF ešenému
problému. Použití adaptivních Volterrových filtr p edstavuje velký p ínos pro kvalitu
potla ení nežádoucích signál .
Jednotlivé sekce filtru p estavují kombinace daného ádu vstupního signálu s IR.
Princip je popsán pomocí rovnic 8 a 9.
d [k ]
d (0 ) [k ] d (1) [k ] d ( 2 ) [k ]
d ( n ) (k )
N n 1N n 1
i1 0 i2 i1
Nn 1
in in
1
hi p
n 0
n
d
(n)
[k ] (8)
Rin [k in, p ] (9)
p 1
V praktické realizaci se ukázalo jako smysluplné používat tento filtr do ádu 3. Vyšší
ád p edstavuje mocninné zvýšení pot eby výpo etního výkonu. Další snižování výpo etního
výkonu bylo umožn no vytvo ením map koeficient podílejících se aktivn na filtraci signálu.
Tudíž byly v každé sekci použity pouze ty koeficienty, které nebyly nulové.
3. Záv r
Pro konstrukci kvalitního EC musíme provést d kladnou analýzu vstupujících signál
a celkovou problematiku potla ování akustické ozv ny a zejména jejímu vzniku. Volterrova
filtrace jako hlavní adapta ní algoritmus ukázala možný nový sm r ve zdokonalení t chto
systému. Tato filtrace dokáže zahrnout p i potla ování nežádoucích složek ur ité nelinearity,
které stojí u samého vzniku rušení.
Reference
[1]
Chen, Z.: Proportionate Adaptation Paradigms and Aplication in Network Echo
Cancellation. Communications Research Laboratory, McMaster University Hamilton,
Canada, 2002.
[2]
Enorth, P., Gansler, T.: A Frequency Domain Adaptive Echo Canceller with PostProcessing Residual Echo Suppression by Decorrelation. Lund University, Lund, Sweden,
November, 1997.
[3]
Yoo, H.: Introduction to Acoustic Echo Cancellation. Georgia Institute of Technology.
April, 2002.
[4]
Soo, J.-S., Pang, K. K.: Multidelay Block Frequency Domain Adaptive Filter. IEEE
Trancations on acoustic speech and signal processing, vol. 38 no. 2. February, 1990.
[5]
Nilsson, N.: An Echo Canceller with Frequency Dependent NLP Attenuation. [Master
Thesis work at Ericsson Radio System AB], June, 1998.
[6]
Andrzej Borys, Nonlinear aspects of telecommunications – Discrete Volterra series and
nonlinear echo cancellation, 2001
____________________________________________________________________________
Kamil Uhlá
[email protected]

Podobné dokumenty

1 První p°edná˛ka

1 První p°edná˛ka 9. Denice maximální ortonormální mnoºiny: S je maximální ortonormální mnoºina v H , pokud pro jakoukoli ortonormální mnoºinu S ′ ⊃ S platí, ºe S ′ = S . 10. P°ípravná v¥ta k v¥t¥ o Fourierov¥ rozv...

Více

0992.hk

0992.hk systémy a u ( t ) je jeho vstup. (20b) a)Vypočtěte operátorový přenos systému. (4b) b) Načrtněte rozložení pólů a nul. Popište osy. Rozhodněte o stabilitě systému. (4b) c) Vypočtěte impulsovou char...

Více

Zkušenosti s využitím webových služeb při tvorbě T-DSS

Zkušenosti s využitím webových služeb při tvorbě T-DSS posledních letech na institutu geoinformatiky VŠB-TU Ostrava. T-DSS je primárně určen pro hydrologické aplikace, využití jádra systému je však možné v různých oblastech. Cílem příspěvku je ukázat m...

Více

Jarní běh Bezručovým údolím na 15 km

Jarní běh Bezručovým údolím na 15 km datum: 19.4.2009 počasí: 14 stupňů, polojasno startující: 150 závodníků ve 20 kategoriích Technické zabezpečení a škvarkový placky: Marie Bartošová Rozhodčí: Zdeněk Brůžek, Soňa Hejdová, Miroslav Z...

Více

F. A. Mesmer, magnetismus a hypnóza

F. A. Mesmer, magnetismus a hypnóza Paříže. Za podpory svobodných zednářů, jejichž lóže byl členem a jejichž působnost byla v tehdejší společnosti nepřehlédnutelná, získává útočiště v domě rakouského velvyslanectví. V oficiálních kru...

Více

příspěvek

příspěvek Současný stav výuky matematiky na Fakultě elektrotechniky a komunikačnı́ch technologiı́ Vysokého učenı́ technického v Brně (FEKT VUT): V bakalářském studiu je v prvnı́m semestru předme...

Více

základní nastavení Linksys PAP2 a PAP2T

základní nastavení Linksys PAP2 a PAP2T zapomenete heslo pro přístup do konfigurace zakoupíte adaptér již nastavený, ale potřebujete mít jistotu správnosti nastavení (např. na výzvu Sipy operátora při řešení problémů) hodláte adaptér pro...

Více

Microphone Array for Acoustic Holography Mikrofonní pole pro

Microphone Array for Acoustic Holography Mikrofonní pole pro Microphone array with regular microphone spacing. Array dimensions are 350 x 200 mm. Array is suitable for locating noise sources in near field. Regular microphone spacing allows use of acoustic ho...

Více