Z obsahu - Horní Jelení

Transkript

Z obsahu - Horní Jelení
1. 4. 2014
Vydává město Horní Jelení
Číslo 3/XX
Čím je pro tělo mýdlo,
tím je pro duši smích
židovské přísloví
Foto: © Aleš Mádr
Z obsahu
•• Zápis ze zasedání městského zastupitelstva
•• Nejstarší jelenské rody
•• Rozhovor s Adamem Bubna - Litic
•• Běžecké závody
Cena 10,– Kč
2
...masopust na Horním.
Foto-8x: © Aleš Mádr
Foto-2x : Břetislav Urbánek
Jelenské listy
Číslo 3/XX
Jelenské listy
Úvodník
Vážení čtenáři,
venku vše nezadržitelně pučí a dubnové Listy nejen že se hemží
zajímavými příspěvky od Vás, ale navýšili jsme je o 4 strany čtení!
V obrazové části se nejdříve musíme vrátit ke znovuobnovenému masopustu na Horním Jelení a poděkovat tímto pořadatelům i
maskám za všechny navštívené sousedy.
Pokud Vám na této straně chybí úvodník pana starosty, je to proto, že na zasedání městského zastupitelstva tentokrát mluvil „z patra“. Všechny důležité informace se tak dozvíte v zápisu z tohoto
jednání.
Ústřední články tohoto čísla jsou rozhovory. Na milou návštěvu
jsme se vydali do jelenského zámku, kde se o své vzpomínky nejen na Jelení podělil pan hrabě Adam Bubna-Litic. Druhá polovi-
Zápis ze zasedání MZ
Dne 19. 3. 2014 proběhlo zasedání městského zastupitelstva. Vzhledem k jeho rozsáhlosti uveřejňujeme pouze nejdůležitější body:
Zpráva starosty
Příznivé klimatické podmínky umožnily zahájit stavební práce
na akci zateplení DPS Sokolova vč. výměny oken. V současné době
probíhají izolace obvodových stěn a v příštím týdnu by měla být
zaizolována střecha a následně budou vyměněny okenní výplně.
Starosta vyjádřil poděkování všem obyvatelům DPS, kteří budou
snášet diskomfort oprav, které však směřují především k jejich
úsporám na vytápění. V této budově jsou instalovány nevýhodné
elektrické přímotopy. K smlouvě o dílo sepsané s firmou Stating
s.r.o., dodavatelem této akce, bude uzavřen dodatek, který cenu
rekonstrukce snižuje. Původní cena díla byla vysoutěžena s DPH
21%, ale vzhledem k tomu, že jde o obytnou budovu, bude DPH
15%. Město tedy ušetří rozdíl ceny sazeb DPH.
Dále starosta hovořil o průběhu dodávky multifunkčního zametacího vozu, který by měl být dodán firmou Kobit Jičín. Dle informací firmy by veškeré práce na tomto stroji měly být hotovy a stroj
pro letní i zimní údržbu by měl být dodán do konce měsíce dubna.
Všechny podmínky pro dotaci byly ze strany města splněny. I u
této akce došlo k uzavření dodatku, který řeší pouze číslo účtu dodavatele u kterého omylem přibyla jedna nula.
Dobrá zpráva se týká i akce biokompostéry. Byla doručena akceptace naší žádosti, v tuto chvíli je možné zahájit soutěž o dodavatele těchto nádob. Starosta věří, že již koncem června by se mohly
biokompostéry distribuovat mezi občany.
Proběhla kontrola splnění všech parametrů pro akci Sběrný dvůr,
týkající se technické dokumentace porovnávané se skutečným stavem a financováním. Nebylo nalezeno žádné pochybení, město splnilo všechny kvalifikační požadavky. Hodnotí se i efektivita sběru
a třídění, tuto efektivitu splňujeme dokonce nadlimitně. Efektivita
sběru bude sledována i v příštích čtyřech letech. Ještě je očekávána
kontrola finančního úřadu.
Záležitost týkající se rozpočtového opatření, konkrétně části financí na zaměření geodetické a tvorbu pasportu bývalého objektu
kina Orlovny. Město chce vrátit objektu provozní charakter. Digitalizací byly posunuty hranice budovy, teď je ve třech případech
(místech) postavena na cizích pozemcích. Sousedící dům Jindrových a Vlasákových je pak částečně postaven na obecním pozemku. Objekt kina nebyl nikdy zapsán do KN, je tam stále vedena
stodola. Proto je třeba dát jmenované nejasnosti do pořádku.
K tomuto bodu doplnil Ing. Pavel Malý: digitální mapa si nese
přesnost mapy papírové. Kino by mohlo být na KN bez jakýchkoliv výměn pozemků posunuto, pokud se vlastníci na tomto posunu
dohodnou. Starosta podotknul, že s Jindrovými již bylo jednáno,
nemají proti tomuto námitky. Důvod, proč se otevřela záležitost
3
na redakce vyrazila do „buggy areálu“ pana Otto Götzla, který si
rozhodně zaslouží naši pozornost. Věděli jste, kolik závodů se tam
pořádá? A když už jsme načali téma malých i velkých hraček pro
muže, vyzpovídali jsme pana Milana Udržala, který má rovněž
motorového koníčka.
Velmi zajímavým článkem přispěl Ing. Blahoslav Novotný - díky mravenčí práci a zálibě v historii vypátral nejstarší Jelenské
rody! Zda se Dolní Jelení stane středobodem turistického zájmu se
dozvíte v šokujícím článku J.J.
Rubriku sport rozhodně nepřeskakujte, nebo lépe řečeno nepřebíhejte, čeká tam na vás překvapení v podobě půvabné a úspěšné
jelenské běžkyně a hned dvou běžeckých závodů v místních lesích.
Hezké počteníčko přejí z redakce
Barbora Mádrová
a Jan Jindra
místního kina – přemýšlí se o návrhu přemístění či protažení
místní knihovny do zasedací místnosti městského úřadu. Zasedací místnost by se vytvořila v místním kině. Podobná situace je v
lokalitě koupaliště. V podobě, v jaké je dnes, nikdy pravděpodobně nebylo zkolaudováno. V KN není zapsán jeho současných tvar.
Otvírají se jisté možnosti dotací z ministerstva zemědělství, nebo
životního prostředí, proto se město nevyhne postupu jako u kina.
Je třeba zajistit pasport současného stavu, aby stavební úřad mohl
vydat řádná povolení.
Operační program životního prostředí otvírá další výzvu zateplení veřejných budov. Mohla by se zateplit budova č. p. 187 v
Dukelské ulici. Podle energetického pasportu vychází jako energeticky velmi nehospodárná. I zde by bylo dobré pořídit energetický
audit, zpracovat výkaz výměr, aby mohlo město požádat o dotaci, zateplit stropy, vyměnit okna, dát budově vzhled hodný centra
města.
Proběhla kontrola před proplacením dotace na tenisovém hřišti.
Byla nalezena drobná chyba, týkající se rozdílu projektu a výkazu výměr v řádu tisícikoruny. Nesrovnalost byla odstraněna, proto
snad již nic nebude bránit vyplacení přislíbené dotace 200 tis. Kč.
Ve věci žádosti prominutí daně Generálním finančním ředitelstvím. Ředitelství prominulo daně, tyto byly navráceny na účet
města, stejně tak byl zrušen splátkový kalendář. Po 4,5 letech úporné práce slavíme úspěch, pro starostu jde o velké osobní zadostiučinění, rovnající se nespočtu jednání na nejrůznějších úřadech a
velkému stohu papírů.
Další zprávou je, že Pardubický kraj by měl v nejbližší době rozhodnout o přidělení dotace na rekonstrukci kanalizace v ulice Jižní
a následné opravě komunikace.
Pan Mgr. Vladislav Vaněk se dotázal, jak silná je izolace na budově DPS. Starosta odpověděl, že jde o 10 cm minerální vaty. Energetický auditor vznesl tento požadavek. Polystyren nemohl být
použit, v případě požáru je hořlavý, vata nikoliv. Kvůli případné
evakuaci byla proto zvolena minerální vata.
Plnění rozpočtu za rok 2013
Přednesl místostarosta Jan Petraš
Rada už výsledek plnění rozpočtu zná, zastupitelé ještě ne, proto místostarosta všem předložil tabulku. Do konce roku 2013 nebylo jasné, jak se plnění rozpočtu vyvine. Až nyní se prokázalo,
že město hospodařilo s přebytkem 3 mil. Kč. Tento přebytek byl
cílený, vzhledem k investičním cílům naplánovaným na tento rok.
Především výdaje ve formě spoluúčasti na akci zateplení DPS a
dalších projektech. Příjmy byly v roce 2013 plněny na 104%, výdaje na 90%. Výsledek za loňský rok je tedy velmi dobrý. Dále
místostarosta hovořil o konkrétních kapitolách rozpočtu a jeho postupném vývoji.
K tomuto se vyjádřil i starosta Petr Tupec: „Chovali jsme se
zodpovědně, některé akce se připravovaly již 3 roky dopředu.“
Z radnice
Číslo3/XX
Z radnice
4
Jelenské listy
Plnění rozpočtu za období 1.1.2014 – 28.2.2014
V letošním roce uvidíme, jak se bude vyvíjet stav na účtech.
Zvláště jak budou přicházet daně. Zatím je město stále ještě v přebytku hospodaření, na účtech je 9 mil. Kč.
Rozpočtové opatření č. 1/2014
V tomto RO jsou upravovány příjmy a výdaje především na základě přidělených dotací.
V příjmové stránce jde především o dotaci na zateplení DPS ve
výši 1.425 600 Kč, dále nahodilý příjem (vrácené penále) ve výši
647 762 Kč.
Na straně výdajů pak oprava plynoměru rozvaděče v ZŠ, pasport
kina, zpracování žádosti na kompostéry, výměna vodoměrů v bytech v DPS (letos by se měly měnit v DPS K Dubu). V položce
opravy na hřbitově, konkrétně oprava hrobu rudoarmějců, na kterou byla pro letošní rok naplánovaná investice, došlo ke změně.
Ruská strana se ozvala, že hrob opraví sama. Tato investice tedy
odpadá.
Prostor bývalé skládky byl částečně rekultivován pro jeho lepší
prodejnost. Náklady spojené s úpravou povrchů budou připočteny
k ceně v případě prodeje tohoto pozemku.
Rozpočet vylepší také obdržená dotace na tenisové hřiště.
K tomuto bodu doplnil starosta: „Co se týká zpracování žádosti
o kompostéry, jde o předfinancování administrace. Tato bude po
obdržení dotace z 90% proplacena.“
Ve věci opravy pomníku padlých. Z ruské ambasády se každý
rok dostavovala kontrola a byly vzneseny připomínky ohledně pomníku rudoarmějců na hřbitově. Byla rovněž vyslovena žádost,
zda by se obec do opravy zapojila. Povrch hrobu je vytvořen z
terasa, hrob je pod stromy a teraso je zarostlé. V momentě, kdy
se obce rozhodla do opravy investovat a částečně ji opatřit novou
deskou, dali z ruské ambasády vědět, že v příštím roce opravu zafinancují celou, že si vyhradili finanční prostředky.
Akce výměna vodoměrů je nutná z důvodu možné napadnutelnosti vyúčtování odběrů vody nájemníky. Jednou za 4 roky je třeba vodoměry vyměnit.
V bodě úpravy bývalé skládky: investice budou zakalkulovány
do prodejní ceny pozemků.
Začlenění obce do území MAS
Přednesl starosta Petr Tupec
Město Horní Jelení v r. 2006 schválilo, že vstoupí pro období r.
2007 – 2013 do Místní akční skupiny Holice. Starosta potvrdil, že
pravidelně jezdí na jednání. V rámci MAS byly čerpány dvě dotace. Jedna na střechu MÚ, druhá na tenisové hřiště. Tato informace
by měla sloužit i podnikatelům, různé společnosti se budou moci
stát součástí MAS a čerpat dotace plynoucí z ministerstev. Příspěvek člena je ročně cca 15 Kč x počet obyvatel. Stále je to výhodné,
v současné době máme vyčerpáno už více než milion Kč a jsme ve
skupině jedni z nejúspěšnějších žadatelů. V Jelení působí společnost SKP centrum provozující dům s respitní péčí Simeon. Budou
moci jako členové čerpat dotace na sociální služby poskytované v
Horním Jelení.
Nyní je podán návrh setrvat v Místní akční skupině v dalším
období 2014 - 2020.
Zastupitelstvo souhlasí počtem 11 hlasů
z přítomných 11 zastupitelů
Vítání občánků
19. 4. 2014 proběhne na městském úřadě vítání našich nejmenších obyvatel. Od října 2013 do března 2014 se jich narodilo 9! Těšíme se na setkání s našimi nejmenšími a jejich rodiči.
Vedení a zaměstnanci města
Číslo 3/XX
Svoz odpadu
Jaro je tu a biopopelnice na dvorcích přetékají, v dubnu proto
proběhne první svoz bioodpadu. Jakou popelnici kdy vystrčit za
vrátka?
Komunální odpad: 8. 4., 22. 4. 2014
Bioodpad: 1. 4., 15. 4., 29. 4. 2014
Objížďka přes Dolní Jelení
V rámci stavby rekonstrukce silnice - průtahu obcí Čermná
nad Orlicí a místní části Číčová v délce 3,7, km, povede v Dolním
Jelení od 7. 4. do 31. 8. objížďka pro osobní vozidla.
Konkrétně je délka objížděné trasy 27,5 km, její směr: II/317
Borohrádek – I/36 Borohrádek, - 3/3172 Čermná nad Orlicí –
3/3059 Dolní Jelení – 3039 Běstovice.
Co kolem nás vyroste?
Zeptali jsme se agronoma, pana Ing. Jindřicha Hemera...
Co v letošním roce kolem Horního Jelení poroste na pozemcích,
které má Zemědělská společnost Ostřetín pronajaté?
Žádné zásadní změny v osevním postupu nejsou. Okolo Horního Jelení se snažíme „polařit“, směrem na Dolní Jelení a okolo
Dolního Jelení je problém s vysokou hladinou podzemní vody a
množstvím černé zvěře, která ryje a devastuje porosty, což byl
hlavní důvod odklonu od pěstování kukuřice a ozimých obilnin v
této oblasti.
Ve směru na Borohrádek a na Jaroslav je zaseto triticale, což je
kříženec žita a pšenice. Je zde naseto hlavně kvůli větší odolnosti
vůči suchu a menší náročnosti na půdní podmínky. Zrno se předpokládá využít ke krmným účelům pro skot a sláma jako stelivo.
Na ostatních pozemcích mezi Horním a Dolním je většinou travní
nebo jetelo-travní porost využívaný ke krmným účelům, buď pastevně, nebo k výrobě senáže a sena.
Na Novákově kopci byla letos provedena obnova travního porostu
– starý, zaplevelený a poškozený porost byl zrušen, pozemek několikrát podmítnut, prokypřen, urovnán a oset krycí plodinou ovsem
s podsevem jetelotrávy. Směrem na Čermnou jsme vyseli krmný
hrách s podsevem trávy.
Pozemky obhospodařujeme a hodláme i nadále využívat zejména
pro potřeby krmení jalovic na Dolním Jelení s tím, že ty senáže,
které mají horší kvalitu (špatný porost, nepřízeň počasí při sklizni,
… ), můžeme zpracovat v bioplynové stanici v Ostřetíně.
Je nějaká rostlina, která by divoká prasata odradila?
Asi není. Přerývají louky i zasetá pole, ničí porosty. Lesy a mokřady kolem Jelení jim poskytují dobré útočiště.
Děkujeme za odpověd.
Nová prodejna
Začátkem měsíce března byl na ulici Rudé armády otevřen nový
obchod s textilem. Co nabízí?
Pracovní oděvy, oděvy pánské, dámské a dětské, včetně nadměrných velikostí. Dále zde je možnost zakoupit obuv, hračky, bižuterii, kabelky a keramiku.
Prodejna je otevřena v pondělí – pátek 10:00 – 17:00 hod.
Na setkání se s Vámi těší
Luboš Sakař
5
Čarodějnice
Teslácký sraz
AFK Horní Jelení si Vás dovoluje pozvat na pálení čarodějnic,
které se uskuteční 30. dubna 2014 od 19.00 hodin. Bohaté občerstvení zajištěno.
Oznámení občanům – do míst k vodojemu je možné opět navážet větve a klestí ze zahrad.
Přijměte pozvání na teslácký sraz, který se uskuteční v pátek
25. 4. 2014 od 16:00 ve Fontánce. Neváhejte a přijďte si popovídat
a zavzpomínat na naše mládí.
Bývalí zaměstnanci
Proč se houkalo?
Během minulého měsíce naše siréna dvakrát budila naše občany
v brzkých ranních hodinách ze spánku. Poprvé to bylo v úterý 4.
března ve 4:04, kdy byla naše jednotka vyslána k zásahu na požár
stodoly v Dolní Rovni na Malé straně. Požár to byl rozsáhlý, na
jeho likvidaci bylo povoláno celkem 9 hasičských jednotek, z toho
2 profesionální a na místě zasahovalo 14 hasičských vozidel. Naše
jednotka na místě události prováděla zásah jedním proudem „C“
a Tatra se zapojila do kyvadlové dopravy vody na požářiště. Jen
naše cisterna dopravila do hadic u požáru 5 nákladů, což je 23 000
litrů. Výjezdu se zúčastnilo 9 členů naší zásahové jednotky, vyjeli
jsme s Tatrou a Mercedesem a návrat na základnu byl v 6:43, takže
někteří z nás se jen převlékli a vyrazili do zaměstnání.
Další časný budíček přišel v sobotu 15. března ve 3:19. Již ve
3:27 jsme v Tatře v pěti lidech vyjeli k požáru kontejneru u nové DPS. V době našeho příjezdu na místo byl kontejner v plamenech. Ve 3:30 jsem mobilem ohlašoval na operační středisko do
Pardubic uhašení ohně. Konečná likvidace doutnajícího obsahu
prohořelého kontejneru pak po jeho vyklopení pokračovala ještě
asi pět minut. Do postelí jsme se vrátili asi hodinu po nechtěném
budíčku. Je škoda, že jsme nebyli povoláni k hašení hned při zjištění prvních příznaků zahoření směsného odpadu v kontejneru.
Každá snaha uhasit oheň vlastními silami před naším příjezdem
je vítána, ale co si budeme nalhávat, i dobře vyvinutý a trénovaný jedinec s kbelíkem vody hasičskou Tatru nenahradí. A důvod
proč bylo toto vozidlo na Horní Jelení zakoupeno? Je to i hašení
takových prkotin jako je hořící popelnice. Březen nám tedy trochu
přitopil, copak asi přinese duben? Doufejme, že trochu té vláhy a
žádné předčasné budíčky.
František Cach
velitel SDH Horní Jelení
... rozčiluje nás
V chatě u Nývltů (nad koupalištěm) se již
podruhé tento rok ztratilo poštípané narovnané
palivové dříví. Do chaty se jezdí rekreovat dvojice starších manželů po závažných operacích,
kteří si dřevo sami naštípat nemohou, proto i
za jeho nadělání platí. Stud ale nezabránil zloději nejen vzít dřevo narovnané venku, ale i přeštípnout zámek u
kůlny, aby se ke dříví dostal.
Kolemjdoucím se nelíbí, když žáci druhého stupně urážlivě pokřikují z pootevřených oken učeben ZŠ na pod okny procházející
starší spoluobčany.
... těší nás
Zaměstnanci technických služeb prokazují
neustále svou poctivost vracením nalezených
cenností a věcí našich občanů (bunda, peněženky, mobily, nákup...) zjištěným majitelům
přímo až domů.
Kulturní komise Vás zve ….
… v pátek 25. dubna mohou přijít všichni vyznavači kuličkového sportu na Kuličkiádu, kterou pořádáme ve spolupráci s Amazonkami – místním dívčím oddílem skautek. Sportovci z řad dětí,
ale i dospělých mají sraz od 15 hodin v areálu U chovatelů. Přejeme všem mnoho sportovních úspěchů a nových rekordů!
Kulturní komise pro Vás na květen připravuje …
… v neděli 25. 5. autobusový zájezd do Prahy a prohlídku historické části Židovské město (podrobnosti v následujícím článku).
Cena za autobus, vstupné a průvodce je pouze 350,- Kč.
… v pátek 30.5. bude v našem kině hostovat nám dobře známý
ochotnický spolek Temno z Týniště n. O. s hrou „Koule“. Cena
vstupenky 80,- Kč. Předprodej a objednávky jako vždy budou probíhat v místní knihovně u paní Pechové od 1.5.
…Informace: v měsíci červnu připravujeme na sobotu 7. 6. výlet
na další ročník Parohatých měst, tentokrát do Jaroměřic nad Rokytnou a v sobotu 14. 6. proběhne 2. ročník Jelenských slavností.
Podrobnosti o květnových a červnových akcích se dozvíte v příštím
vydání JL.
Kulturní komise děkuje všem, kteří nás přišli podpořit svojí účastí v masopustním průvodu, všem, kteří věnovali maskám občerstvení, taneček a peněžní příspěvek, (zejména „Občerstvovací stanici
u Krejčích“, kde byla svačinka přímo luxusní), muzikantům za hudební doprovod, hasičům za dopravní ochranu, organizátorům zábavy na farním dvoře… Věříme, že se všichni dobře bavili a už se
těšíme na příští rok, kdy po „vychytání much“ bude masopust ještě
lepší než letos.
Lákadlo na výlet...
Kde spí Golem? Proč má Židovské muzeum v Praze jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě? Kde se vzala v Praze Španělská synagoga? Jak je možné, že nacisté tohle všechno nezničili?
Odpovědi na tyto otázky a mnohem více se dozvíte, vydáte-li se s
kulturní komisí na květnový výlet do Prahy, jehož hlavním cílem
bude právě Židovské město pražské.
Historie Židů na našem území sahá zhruba do 10. století. Postupem let se pražská židovská obec stala nejvýznamnější židovskou
obcí v českých zemích a původní osada se vyvinula v Židovské
město s vlastní samosprávou a soudnictvím. Dnes se tato část města
nazývá Josefov a nachází se v blízkosti Staroměstského náměstí v
okolí Pařížské ulice. Až do konce 19. století toto území zahrnovalo asi tři sta domů v úzkých, křivolakých uličkách. Vše se změnilo
na přelomu 19. a 20. století. Staré Židovské Město, kde v té době
žili převážně chudí obyvatelé, kriminálníci a prostitutky, bylo kompletně přestavěno. Podél nových a širších ulic vyrostlo přibližně
osmdesát moderních činžovních domů, ve kterých dnes naleznete
obchody světových značek jako Cartier, Armani, Gucci, Tiffani atd.
Naštěstí v době přestavby bylo založeno Židovské muzeum, jehož
záměrem bylo zachovat cenné umělecké předměty z pražských synagog, které byly v rámci přestavby Židovského města zbořeny.
Během výletu navštívíme několik synagog (včetně nejstarší aktivní synagogy v Evropě) a unikátní Starý židovský hřbitov, na
kterém je mimo jiných pohřben rabín Löw. Prostřednictvím těchto
míst nahlédneme do zajímavých dějin židovského obyvatelstva u
nás, jeho zvyků a tradic.
Krátké zprávy
Jelenské listy
Číslo3/XX
Církve, historie
6
Jelenské listy
Velikonoční zamyšlení
Vážené a milé sestry a bratři,
využívám opět příležitosti Vás pozdravit v čase před Velikonocemi a popřát Vám mnoho dobrého.
Začal bych trochu z jiného konce. Jak víte, schválením zákona o
majetkovém vyrovnání státu došlo k zásadní změně v otázce hospodaření církve. Ať už s tímto krokem souhlasíme či ne, stojíme
před úkolem nejen dobře využít získané finanční prostředky, ale
především hledat novou, životaschopnou podobu církve, která nebude myslet jen na svou vlastní budoucnost, ale v duchu evangelia bude mít odvahu být tu pro druhé. Jak se tohoto úkolu zhostíme, záleží na přístupu každého jednotlivého člověka. Dalo by se
tedy říci, že z hlediska svého poslání je tu církev buď pro druhé
a nebo tu není vůbec, že je církví Kristovou, a ne jen nějakým
lidským podnikem či podnikáním, že se nemá starat jen o sebe, o
svou pozici a pověst ve světě, ale naopak má vést k Bohu, ne jen
skrze rituály, ale skrze odvahu ke změně, skrze otevřený, bezpodmínečný vztah k druhým, skrze odpuštění a soucit.
V Bibli se často ukazuje, že je to soucit a milosrdenství, které
řeší neřešitelné, že je to nakonec soucit, který otevírá společnou
budoucnost, ať už se jedná o milosrdného otce, který s otevřenou náručí vítá svého marnotratného syna, nebo o krále, který se
ustrne a odpustí nesplatitelné dluhy svému služebníku. Stojí za to
si připomínat, že velikonoční svátky nesou poselství o soucitu a
odpuštění, a že prázdný hrob je nakonec obrazem nepodmíněné
lásky k člověku.
Pokojné Velikonoce Vám přeje
Jiří Plhák
farář církve československé husitské
Rodová jména na Jelení
Od čtenářů knih vydaných k výročí povýšení Horního Jelení na město jsem často dostával otázky na nejdéle žijící rody v
Jelení. Matrika narozených je vedena od roku 1693, oddaných a
zemřelých později. V tomto článku je přehled zjištěných údajů při
procházení všech matrik. Sledoval jsem jen rody, u kterých není
přerušena mužská linie co nejdále do minulosti. Abecední přehled
těch, kde jsem našel víc než pět generací předků:
Dědičovi – Pavel narozený v roce 1991 má do minulosti v Jelení
8 generací předků až ke krejčímu Václavovi a jeho manželce Josefě rozené Kaplanové v roce 1763
Horáčkovi – Tomáš 1996 a Petr 1999 mají 7 generací předků až
k Janovi, chalupníkovi ze Skrovnice,
Janebovi – Jakub 2012 s otcem Tomášem 1979 mají 10 generací
předků až k rychtáři Kašparovi a jeho manželce Anně, kteří žili
před rokem 1693. Dne 1. ledna 1696 koupili od milostivé vrchnosti
domek na náměstí - stál v místech dnešního čp. 104, viz fotokopii
zápisu v gruntovní knize uložené v archivu v Zámrsku.
Číslo 3/XX
Stejné nejstarší předky má i dalších 18 větví Janebových, např.
větev Josefa 1915 z náměstí (z domu „Drážďany“), Václava 1903
majitele pohřebního ústavu, Josefa 1881 mistra houslaře, Václava
1902 (pro starší s přezdívkou tarzan) a Karla 1927 koláře. Dalších
11 větví Janebových má pět generací předků až k Antonínovi z
panství Žamberk a jeho manželce Eleonoře Janouškové, např. Václav 1931 na Dukelské ulici a Julius 1934 z náměstí.
Další rody v abecedním pořadí:
Kaplanovi – Josef 1975 má 7 generací předků až k Janovi a jeho
manželce Dorotě, stejné nejstarší předky má i větev v Rousínově
– Jaroslav 1942
Kaplanovi – Josef 1936 a Stanislav 1940 mají 7 generací předků
až k Mikoláši ze Žamberka
Krškovi – Petr 1965 má 7 generací předků až k Václavovi a jeho
manželce Marii
Michaličkovi – Pavel 1948 má 8 generací předků až k Martinovi a jeho manželce Suzaně
Mikoláškovi – Ivan 1966 má 7 generací předků až k Františkovi
Peciválovi – Josef 1943 má 7 generací předků až k Václavovi a
jeho manželce Alžbětě
Pӧpperlovi – Leoš 1991 má 6 generací předků až k Františkovi
z Kleinsangenbergu a jeho manželce Marii rozené Krausové
Rautenkrancovi – Josef 1931 má 8 generací předků až k Václavovi a jeho manželce Alžbětě
Ročňovi – Jaromír 1999 má 6 generací předků až ke Kateřině
Samoelovi – Miroslav 1957 má 6 generací předků až k Františkovi
Sedláčkovi – Milan 1965 má 6 generací předků až k Ignácovi
(Hynkovi)
Slukovi – Josef 1921 má 8 generací předků až k Jiřímu a jeho
manželce Kateřině
Šedovi – Michal 1995 má 6 generací předků až Josefovi z Borohrádku a jeho manželce Anně,
Šejnohovi – Eduard 1957 má 6 generací předků až k Janovi z
Oujezda
Šmídovi – Zdeněk 1923 má 7 generací předků až ke Kristiánovi
a jeho manželce Kateřině
Vašíčkovi – Karel 1923 a Josef 1928 mají 7 generací předků až k
Jiřímu a jeho manželce Kateřině
Vincencovi – Josef 1962 má 6 generací předků až k Janovi a
jeho manželce Anně rozené Janebové,
Zahálkovi – Tomáš 1996 a Vojtěch 2006 mají 7 generací předků
až k Janovi ze Zámrsku,
Žabkovi – Pavel 1998 má 9 generací předků až k Martinovi z
Helvíkovic.
Přivítám každou připomínku k případným nepřesnostem a zapůjčení jakýchkoli písemností z pozůstalosti lidí žijících v Jelení
pro doplnění vědomostí o životě v našem městě v minulosti, předem děkuji.
Ing. Blahoslav Novotný
Duben v jelenské historii
1. 4. 1936 Požár domku čp. 51 na Václavském náměstí bednáře
Josefa Nováka.
1. 4. 1956 Založeno jednotné zemědělské družstvo. Jeho zakládajícími členy byli: František Krejčí - vedoucí obuvnické dílny
Obnova, František Stehlík - stavební technik, Josef Hejný - tajemník Místního národního výboru a Vlastimil Martínek - zemědělec.
Předsedou družstva se stal František Krejčí.
4. 4. 1912 V Praze zemřel Josef Sokol, narodil se v Horním Jelení čp. 76 dne 4. července 1831.
Jelenské listy
8. 4. 1861 Narodil se JUDr. František Vaniš, autor řady statí z
oboru veřejného práva. V Rakovníku byl okresním hejtmanem i
předsedou okresní školní rady a dne 12. září 1930 tam zemřel.
14. 04. 1602 Zachariáš Ariston, biskup Jednoty bratrské z Ivančic, vysvětil kostel postavený panem Heřmanem z Bubna.
14. 04. 1889 Narodil se Ing. Dr. Mont. Josef Schejbal, vědecký
pracovník v hutnickém a báňském průmyslu, mluvil osmi jazyky.
Zemřel 10. listopadu 1954.
18. 04. 2002 Zemřel Docent Dr. Ing. Josef Kittler, CSc. vynikající český učitel, matematik. Od 1. září 1939 učil v Horním Jelení
až do 15. září 1944, kdy byl totálně nasazen. Z nucených prací
utekl, navázal spojení s partyzánskými oddíly při protifašistickém
odboji. V roce 1953 získal tituly doktor pedagogiky a inženýr ekonom. V roce 1965 se na filosofické fakultě Karlovy Univerzity v
Praze habilitoval v oboru didaktiky se zaměřením na matematiku.
V roce 1968 byl zvolen děkanem Pedagogické fakulty v Hradci
Králové. Po srpnu 1968 byl donucen pedagogickou fakultu opustit.
Prožíval martyrium shánění jakéhokoliv zaměstnání, až nakonec
zakotvil na 15 let v Kancelářských strojích Praha v oboru výpočetní techniky. Narodil se 25. října 1913, pohřben je v Horním Jelení.
18. 04. 2007 Před kostelem byly zasazeny dvě lípy (nahradily
původní z 5. října 1881).
23. 04. 1888 V lese mezi Uherskem a Vysokou se oběsil starosta
Horního Jelení Jan Brandejs.
24. 04. 1925 Na Kozím plácku bylo zasazeno 5 lip.
24. 04. 1931 Byla provedena kolaudace nové sítě elektrifikace
města včetně domovních přípojek.
28. 04. 1901 V Rychmburku se narodil Norbert Muzikant, učitel
hudební výchovy, regionální sbormistr a dirigent několika pěveckých těles ve východních Čechách, on, manželka i jeho otec učili
na Horním Jelení. V letech 1925 až 1939 byl sbormistrem pěveckého sdružení Smetana a dětského sboru v Horním Jelení (oba tyto
soubory založil). Zemřel ve Vysokém Mýtě 8. února 1988.
Ing. Blahoslav Novotný
Novinky v knihovně
Beletrie: Ch. Linková: Šmírák; R. Calbraith: Volání kukačky;
V. Vondruška: Osmanský tábor; H. Whitton: Královna Dagmar;
H. Pawlowská: Pravda o mém muži; B. Cartland: Hvězda lásky; S.
Kubelka: Konečně přes čtyřicet; L. Jackson: Nechtěj nic vědět; B.
Smithová: Plavat se žraloky; L. Adrian: Polibek šarlatu; I. Obermannová: Příručka pro neposlušné ženy; H. Koppel: Už se nikdy
nevrátí; M. Zusak: Zlodějka knih
Pro děti: L. Lanczová: Dvakrát dospělá; J. Havel: Umíme číst
obrázky; J. John: Bratrstvo – kniha druhá; J. Kinney: Deník malého poseroutky – Ponorková nemoc; D. Walliams: Babička drsňačka; A. Mac Donald: Rošťák Bertík. Bacilyyy!; H. Webová: Lily a
zářiví draci; T. Říčanová: Velikonoční knížka
Naučná: O. Matušková: Waldemar a Olga. Zákulisí našeho života; E. Hainstock: Metoda Montessori a jak ji učit doma; Topp:
Nejlepší nápady pro děti na celý rok
V knihovně si můžete půjčit časopisy, např. Zdraví, Moje psychologie, Paní domu, Vlasta, Tina, Receptář, Naše krásná zahrada, Pěkné bydlení, Home, Historický kaleidoskop, Živá historie,Tajemství české minulosti, Válka revue, Přísně tajné, 100 +
1, Časostroj (historie zábavně pro děti od 10 let), Čtyřlístek, Tom
a Jerry, Maminka, Moje země a starší čísla darovaných časopisů
např. Glanc, Žena a život, Napsáno životem, Reader’s Digest výběr, Svět psů, Svět motorů.
Dále máte možnost odnést si zdarma domů starší vyřazené knihy či časopisy..
7
Okénko z MŠ
Ve školce se stále něco děje…a to je dobře!
Každý měsíc k nám zavítá divadelní nebo jiné kulturní představení. Naposledy to byla loutková pohádka „Ezopovy bajky“ a
„Kouzelnické vystoupení“, do kterého se zapojily i děti.
Společně jsme si užili karneval, jak v jednotlivých třídách, tak
i při celoškolkovém reji masek. V převlecích byli mnozí k nepoznání. Na děti čekalo překvapení v podobě pohádky „O červené
Karkulce“, kterou sehrály zaměstnankyně MŠ.
I když letos přišlo jaro brzy, rádi jsme ho přivítali písničkami,
tvořením, pokusy a pozorováním. Rodičovský klub pro děti připravil odpoledne plné her, soutěží a zábavy s názvem „Hledání
jarního klíče“.
Od konce ledna předškolní děti jezdí na plavecký kurz do Vysokého Mýta, na který se vždy velmi těší.
28. března slavíme Den učitelů, a tak byl již tradičně vyhlášen
„Den naruby“. Všechno bylo tento den trochu jinak, ale zábavy a
her bylo dost.
V dubnu se koná zápis nových dětí do naší školky a my všichni
se na ně už moc těšíme!
Za kolektiv mateřské školy
Eva Richtrová
ředitelka
Zápis do mateřské školy
Ve dnech 14. a 15. dubna, vždy od 15.00 do 17.00 hodin, se
koná zápis dětí do MŠ na školní rok 2014/2015.
Rodiče si přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Vítání jara
Dne 18.3. 2014 jsme v MŠ přivítali jaro akcí s názvem „ Hledání jarního klíče“. Pro děti bylo připraveno několik soutěží s jarní tématikou (např.: tvoření zápichu - kytičky, puzzle, pohybové
soutěže....)
Za každou soutěž děti získaly část ke složení „jarního klíče“ a
Foto: Lenka Mikešová
jako odměnu si odnesly sladkost a krásný petrklíč.
Akce byla zakončena tradičním pálením Morany. Moranu si
předem vytvořily děti ze třídy Broučků s paní učitelkou Evou
Škoudlínovou a Zuzanou Horčičkovou, oblékly ji do starých šatů,
které symbolizují vše staré a špatné - čeho se chceme zbavit a
nechceme přenést ze zimy do jara. Děti si zarecitovaly básničku a
skvěle se bavily.
Všem děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.
Rodičovský klub při MŠ Horní Jelení
Knihovna, školka
Číslo3/XX
Škola
8
Jelenské listy
Jak je ve školní družině?
Krteček, Šmoula a Sluníčko
- tři oddělení zdejší ŠD, kde se
scházejí školáci v době mimo
vyučování. Školní družina dává dětem velký prostor seberealizace a kvalitního prožití
volného času.
V prvním a druhém oddělení jsou děti hlavně z prvních
tříd a ve školní družině se
nenudí. I když počasí zimním radovánkám nepřálo, o
zimních sportech si vyprávěly
a sledovaly s nadšením úspěFoto: archiv ZŠ
chy našich sportovců na zimní
olympiádě v Soči. Nezapomínaly ani na zvířátka, při vycházkách ke krmelci doplňovaly „lesní
jídelnu“ různými dobrotami. Pro sebe sestavovaly v rámci zdravé
výživy zdravý a chutný jídelníček. Ponořeny do encyklopedií se
děti dozvěděly spoustu zajímavostí o lidském těle. Dále vyráběly
dárečky pro budoucí prvňáčky, uspořádaly karneval a poveselily
se při jelenském masopustu.
Také starší děti z třetího oddělení si všechny činnosti užívají.
Pyžamovou párty společně přivítaly nový rok, uspořádaly módní přehlídku a pro mladší kamarády připravily zábavný program
„Děti, dětem“. Nechybí jim ani pohyb. Pravidelně pořádají turnaje
ve vybíjené, kulečníku a stolním tenise. Mají štěstí, že mezi ně
chodí paní Kamila Sochorová. Naučila je nejen péct a zdobit perníčky, ale také je seznámila se základy pletení z papíru. Vydařila
se i další společná akce všech oddělení - pěvecká soutěž „Zazpívej, slavíčku“ a spoustu zábavy si děti užily s kouzelníkem Zlomtužkou.
A co nás čeká? Přátelské posezení s paní knihovnicí, návštěva Policie ČR, „Cesta do Afriky“ při návštěvě muzea Dr. Emila
Holuba v Holicích, legoliáda, kuličkiáda, velikonoční dílnička se
soutěží o nejzajímavější kraslici, představení Kabaret, výroba postaviček z plastových lahví, čarodějnice a spousta dalších činností.
Aktuální činnost ŠD můžete sledovat na stránkách školy www.
zshj.cz.
Krásné jaro přejí děti a vychovatelky ŠD
Miluše Vlasáková, Jitka Kaisrlíková a Blanka Vrbíková
výrobek jako první kategorie, avšak měla na zhotovení úkolu o půl
hodiny více. Soutěžící byli rozděleni do pěti dílen. Naše škola sdílela prostor společně se školou z Hrochova Týnce. Nejdříve nám
pan mistr řekl, jak se má správně pájet, i když nebyl nikdo v této
dílně, kdo by to nevěděl, ale jak se říká, opakování je matka moudrosti. Poté jsme si každý vyzkoušeli spájet několik obvodů a začalo se soutěžit. Jak už jsme zmínili, úkol všech účastníků soutěže
byl sestrojit elektronickou kostku podle návodu. Hodnoceno bylo
to, jak precizně byla práce odvedena. Z naší dílny postoupili dva
zástupci hornojelenské základní školy. Dominik Bleha (8. třída) a
Tomáš Motyčka (8. třída). Konečné pořadí vypadalo však trochu
jinak. Tomáš Motyčka skončil na úctyhodném 7.místě, Dominik
Vlasák o dvě příčky před Tomášem na 5. místě a Dominik Bleha
se vyškrábal až na vrchol a obsadil nejlepší 1. místo. Na programu
tohoto výletu byla také prohlídka zmiňované školy, avšak tuto část
společně s vyhodnocením jsme nestihli z důvodu nedostatku času.
I přesto, že jsme si své diplomy a ceny nepřevzali osobně, se tento
výlet určitě všem účastníkům líbil a kvůli dobře obsazeným příčkám se také zdařil.
Za soutěžící
Dominik Vlasák, 8. třída
Recitační soutěž
Ve středu 12. března vyjeli žáci 1., 8. a 9. třídy do Pardubic utkat
se s vrstevníky v recitaci literárních textů. Následující den, tedy
ve čtvrtek, vyrazili do naší krajské metropole za stejným účelem
také žáci 3., 4. a 5. třídy. Výjimečnou kategorii tvořili prvňáci, jež
měli hlavně okouknout „bojiště“ pro následující roky, jejich soutěž nebyla postupová. Ostatní kategorie bojovali o postup do krajského kola. Recitace začínala oba dny v 9 hodin, odborná porota
postupně hodnotila přednes básní a prozaických textů. Po polední
poradě přišli hodnotitelé a seznámili účastníky s výsledky. Z našich žáků se na pátém místě umístila žákyně Vendulka Cachová z
9. třídy, která díky tomu postoupila jako náhradnice do krajského
kola.
Mgr. Jiří Daněk
Veselé zoubky
Soutěž dovedností
Dne 28. 1. 2014 se pět žáků ze Základní školy Horní Jelení vydalo na soutěž dovedností v praktické elektronice, která se konala
na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Pardubicích. Když
jsme přišli do areálu školy, byli jsme uvedeni do školní jídelny, kde
bylo dalších šest škol. Zde jsme obdrželi informace o celé soutěži,
jak bude soutěž probíhat, jak budeme rozděleni do jednotlivých
dílen a samozřejmě jaké ceny čekají na nejúspěšnější z nás. Z každé dílny první tři odevzdali výrobek. Tito žáci se mohli umístit
do třetího místa, to už však bylo na porotě, která jejich výrobky
hodnotila. Dále pak ostatní, kteří práci dokončili, automaticky
postupovali do slosovacího kola o 4. až 20. místo. Oceněni byli
pouze první tři z každé kategorie. První, tudíž nejlepší cena byla
pájecí souprava a tablet od firmy Prestigio. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích. První kategorie byla kategorie těch, kteří tuto školu
navštěvovali po celý půlrok v podobě kroužku. Tato skupina měla
vyrobit elektronickou kostku v limitu jedné hodiny. Druhá kategorie, kterou zastupovala i naše škola, dostala za úkol vyrobit tentýž
Číslo 3/XX
Foto: archiv ZŠ
Ač se to nezdá, zubní kaz
zůstává i ve třetím tisíciletí nejrozšířenějším infekčním onemocněním. Preventivní program
„Veselé zoubky“ je zaměřen na
děti 1. tříd základní školy. Tématem je správná péče o zuby a
prevence zubního kazu. Prvňáčci naší školy jsou do tohoto programu zapojeni.
Mgr. Dagmar Petrovajová
Studijní cesta do Francie
Ve dnech 20. - 21. března se konalo krajské kolo Festivalu vědy
a techniky pro děti a mládež v Pardubicích, ve kterém naši školu
reprezentovala děvčata ze 6. třídy s projektem Ekologické využití
sádla v domácím prostředí pod vedením Mgr. Milady Malé. I v
krajském kole dokázala děvčata zaujmout odbornou porotu, která
jejich práci odměnila studijní cestou do Francie. Gratulujeme Lucii Bandové, Barboře Brožové a Tereze Anežce Malé!
Podrobnosti najdete na http://www.fvtp.cz/.
Jelenské listy
Kuličkiáda
Skautský oddíl Amazonky spolu s kulturní komisí zvou všechny malé i velké hráče v kuličky na tradiční, již 14. ročník soutěže. POZOR! Kuličkiáda se vrací do areálu U Chovatelů. Zacvrnkat si přijďte v pátek 25. dubna od 15 hodin. Ani letos nebude
chybět tolik oblíbený souboj pro dospělé „O nejdelší cvrnk“.
Podrobné informace najdete na plakátech.
Touto cestou moc děkujeme sponzorům za poskytnuté dary a
těšíme se na velkou účast.
Čarodějnický rej v maskách
Dne 26. 4. 2014 od 14 hodin na vás v areálu U Chovatelů čeká
spousta soutěží na téma čarodějnic. Nezapomenout dobrou náladu, masky a párek na opečení.
Vstupné je dobrovolné.
Těší se Amazonky
Amazonky
Pravidelné schůzky máme každou středu od 15 do 17 hodin. Za
špatného počasí se scházíme v zasedací místnosti MÚ a když je
pěkně, tak v klubovně U Chovatelů. Tímto vyzýváme nové uchazečky, ať se přijdou podívat a popřípadě se k nám přidat! Zveme
všechna děvčata od 7 let.
Co nás letos čeká?
V březnu jsme 22. 3. navštívily Trampské divoké hody v Kostelci nad Orlicí
V dubnu uspořádáme hned dvě akce pro veřejnost. 25. 4. 2014
Kuličkiádu a 26. 4. Čarodějnický rej v maskách, obě akce v areálu
U Chovatelů.
V červenci pojedeme do Kostelce nad Orlicí na tábor, a to v termínu od pátku 11. 7. do pátku 18. 7. 2014. Tábora se mohou zúčastnit i neskautské děti od 7 let. Cena je 1100 Kč. Bližší informace na
tel.: 606 358 333, J. Čermáková
V říjnu uspořádáme tradiční Haloween.
Kromě výše uvedeného ale nezahálíme! Učíme se poznávat přírodu, hrajeme různé hry, vyrábíme rozličné předměty z čehokoliv
a podobně. Plánujeme brigádu okolo klubovny a části lesa až ke
škole. Rok 2014 zakončíme jako každý rok tradičně, Mikulášskou
a posléze vánoční besídkou. Také bychom se chtěly zapojit do adventních trhů a když to vyjde, uspořádáme i dětský Silvestr.
Děkujeme za Vaši přízeň a držte nám palce!
Amazonky
Jeleňáček v dubnu
Zpěvohrátky pro mrňousky
Maminky nebo tatínkové, přijďte si s námi se svými mrňousky
již od 1 roku zazpívat, zacvičit, pohrát si a užít si zábavu s oblíbenými dětskými říkadly a písničkami! Podpořte duševní a fyzický
9
vývoj vašeho dítěte. Poskytněte mu možnost setkávat se a socializovat s kamarády a rozvíjet kognitivní funkce (paměť, pozorování, vnímání, myšlení, řeč, koncentraci, prostorovou orientaci….) A
to vše za pohybu a doprovodu hudby ☺
Po této první organizované části pak následuje volná zábava dětí i rodičů. Děti si pohrají a rodiče mají prostor pro sdílení všeho,
co jim právě leží na srdci
Kdy: Pondělí od 9:00 hodin
Vede: Míša Marholdová
Vstupné: 30,- Kč nebo 25,- Kč na permanentku
Dále jsme pro vás připravili tyto aktivity:
úterý 8.4. 17:00 – 19:00 Výtvarná dílna – náušnice IV. - filigránové
Kurz je určen pro naprosté začátečníky a lidi, kteří mají chuť se
naučit něco nového. Během dvou hodin si vyrobíte pár filigránových náušnic. Pomocí keltovacích jehlic, nýtů, kroužků a korálků
si z filigránového komponentu
vyrobíte originální náušnice.
Nemusíte sebou nic nosit.
Vede: Andrea Štanglerová
Vstupné: 50,- Kč a děti v doprovodu rodiče 30,- Kč
spotřebovaný materiál cca
30,-Kč
Foto: Jeleňáček
úterý 29.4. 17:00 – 19:00
Výtvarná dílna – pletení z
papíru
Kurz pro každého, kdo chce prožít příjemné odpoledne a něco pěkného si vyrobit. Během dvou hodin se naučíte připravit
si materiál pro pletení z papíru a vytvoříte si košíček nebo jinou
drobnost podle vlastní chuti. S sebou si vezměte nějakou misku či
nádobu, podle které budete chtít svůj košíček vytvarovat, jinak s
sebou nic nosit nemusíte.
Vede: Zuzka Papoušková
Vstupné: 50,- Kč plus spotřebovaný materiál cca 20 - 30,- Kč,
dítě v doprovodu rodiče 30,- Kč
úterý 15. 4. od 9:00 MA+MI KLUB – Nošení dětí v šátku –
úvazy na záda
Chtěli byste své batole nosit, ale je již moc těžké a příliš zvědavé, aby vám vyhovovalo nošení na břiše? Zkuste se seznámit s
šátkováním a úvazy na záda. Naučíte se úvazy, ve kterých bude
spokojené i to nejživější dítě a které vám dají možnost být se svým
dítětem v dříve netušeném kontaktu. Tuto techniku využijete u
dětí až do doby, kdy se budou s jistotou pohybovat samy.
Vede: Bc. Hanka Hornychová
Vstupné: 30,- Kč
úterý 15. 4. 17:00 – 19:00
Výtvarná dílna – náušnice V.
– Origami (z papíru)
Kurz je určen pro naprosté
začátečníky a lidi, kteří mají
chuť se naučit něco nového.
Během dvou hodin si vyrobíte náušnice z origami papíru.
Foto: Jeleňáček
Názorně se naučíme skládat
např.: jeřába, motýlka, lodičku
… Výrobek doplníme keltovacími komponenty a korálky. Nemusíte sebou nic nosit.
Vede: Andrea Štanglerová
Vstupné: 50,- Kč a děti v doprovodu rodiče 30,- Kč
spotřebovaný materiál cca 50,-Kč
Kluby a spolky
Číslo3/XX
Kluby a spolky
10
Jelenské listy
Paprsek Dolní Jelení
Číslo 3/XX
Návštěva na zámku
Jednou z nejhezčích budov na Jelení je nově zrekonstruovaný
zámek. Nějakou dobu už má i svého stálého obyvatele. Požádali
jsme pana Adama Bubna - Litic o rozhovor.
Kolik je Vám let, pane hrabě?
86.
A už tady na Jelenském zámečku bydlíte natrvalo?
Měsíc duben je ve znamení Velikonoc.
Velikonoční prázdninová angličtina pro školáky
Školáci od 1. do 6. třídy mohou strávit velikonoční prázdniny v
anglickém duchu.
Ve čtvrtek 17. a v pátek 18. dubna od 8 do 16 hodin je čeká mnoho her a tvůrčích aktivit s angličtinou. Tak jako v minulém roce se opět můžeme těšit na Pancake race – palačinkové
závody, Easter egg hunt – hon za čokoládovými vajíčky a Egg
rolling – válení vajíčky. Připraveny jsou i výtvarné, hudební a
pohybové aktivity s hravou angličtinou.
Již druhým rokem naše občanského sdružení nabízí výuku
angličtiny pro děti a dospělé, cvičební hodiny, sportovní kurzy,
relaxaci s infrasaunou a prázdninové aktivity pro děti.
Ceníme si, že je o naše služby zájem, a proto přicházíme s rozšířenou nabídkou, kterou především ocení maminky s malými
dětmi.
Pod vedením kvalifikované cvičitelky s dlouholetou praxí
Zuzky Kvapilové připravujeme od září 2014 cvičební kurzy pro
rodiče s dětmi od 1 do 2 let a od 2 do 3 let. V měsíci květnu budete mít možnost si vyzkoušet ukázkové hodiny.
Na květen plánujeme také ukázkové hodiny kurzů angličtiny
pro děti od 1 roku do 8 let pro nové zájemce.
NOVĚ obohacujeme naši cvičební nabídku o cvičení Fitness
jógy, která od dubna bude probíhat každé úterý od 20 hodin.
Jedná se o moderní odvětví jógy, čerpající prvky z několik tisíc
let staré hathajógy. Jednotlivé cvičební polohy (ásány) jsou dynamičtější a plynule přecházejí z jedné do druhé. Rozvíjí sílu, vytrvalost, pružnost a tvaruje dlouhé svaly.
Od dubna do našeho cvičebního rozvrhu opět vracíme cvičení
na stepech s posilováním a to v pátek od 19 hodin.
Další cvičební hodiny pro dospělé:
Bosu – balanční cvičení – úterý od 17:30
Fitbally – velké cvičební míče – čtvrtek od 17:30
– neděle od 19 hodin (toto cvičení probíhá v tělocvičně při
ZŠ Horní Jelení)
Od dubna se rozjíždějí 3 měsíční cvičební kurzy – Buď fit a
Powerjóga.
Do konce května přijímáme předběžné přihlášky na letní
prázdninové aktivity:
Vesnický tábor Sluníčko 2 v duchu Indiánů
od pondělí 25. do pátku 29. srpna 2014, od 8 do 16 hodin
Letní prázdninová angličtina pro děti od 4 let od 8 do 16 hodin
Šmoulové - Smurfs - 21. - 25. července 2014
Piráti - Pirates - 11. - 15. srpna 2014
Hravá prožitková angličtina plná her, pohybu, výtvarných a
tvůrčích aktivit.
Více informací naleznete na webových stránkách: www.centrumpaprsek.cz či na nástěnce na budově Městského úřadu v Horním Jelení (vedle veřejného WC).
S přáním veselých Velikonoc
Mgr. Ivana Veselá
Ano, ještě jsem se na úřadě nepřihlásil, ale to už je jen otázkou
času.
Když se vrátíme na začátek Vašeho života, do dětství, které jste
se sourozenci a rodiči strávili na zámku v Doudlebách, jaké máte na toto období vzpomínky?
V Doudlebách jsme vyrostli a na své dětství vzpomínám asi jako
každé dítě. Chodil jsem tam do obecné školy až do čtvrté třídy,
pátou jsem pak chodil k Voršilkám v Praze. Potom jsem v Praze
tři roky studoval reálku v Ječné ulici a dostudoval jsem ji v Kostelci nad Orlicí, kde jsem maturoval. V době, kdy jsem studoval
septimu, to už bylo za doby protektorátu, museli všichni septimáni nastoupit do tzv. „Technische Nothilfe“, kde jsme dostali jakýsi
základní polovojenský výcvik a potom jsme šli dělat vše, co Němci
nařídili: kopat zákopy, nebo tahat mrtvé z vybombardovaných budov, sklepů, které při náletech zasypaly lidi. Tohle jsem dělal od
začátku školního roku asi do Vánoc, potom jsem odjel na Jelení,
protože tu nebylo dost lidí na práci v lese. Většina byla „nasazena“. Bydlel jsem tehdy v lesovně U Borku skoro až do konce války,
její konec jsem prožil v Doudlebách.
Foto: © Aleš Mádr
Jaká byla léta po válce?
Otec, Mikuláš Bubna Litic, který byl za války ministrem zemědělství v Eliášově vládě, si asi naivně myslel, že české vládě
může pomoci, protože to v Čechách zná, na konci války tedy žil v
Praze. Když se šel po válce přihlásit úřadům, hned ho zavřeli. Byl
18 měsíců ve vyšetřovací vazbě, než se prokázalo, že byl státně
spolehlivý, obvinění na něj vznesená jsou křivá a byl propuštěn.
Tady v našich lesích byla tehdy tzv. Národní správa. Za dva měsíce po tatínkově propuštění nám byl majetek znárodněn. Už si
přesně nevzpomínám, jak to tehdy bylo... myslím, že nám nechali
50 ha polí, aby živily zámek.
Poté přišel rok 1948 a převrat. Tady v Čechách se o jedné věci
vůbec nemluví. Ve 48 měly být volby, kdyby ale komunisté neudělali puč, tak by volby prohráli. Když se podíváte do novin z té
doby, všude se psaly předpoklady, že komunisti dostanou asi 13 %
hlasů. Museli puč udělat, jinak by se k moci nedostali. A pro nás
tu s nástupem komunismu byla budoucnost růžová tak leda v uranových dolech. Všichni lidi si byli rovni, ale někteří byli rovnější a
my, coby ti „méně rovní“, jsme raději utekli.
11
Jelenské listy
Tehdy jste emigroval do Austrálie?
V roce 48 jsme odešli do Rakouska, tam jsem ale viděl, že mi „růže
moc nepokvetou“, tak jsem v roce 1950 odešel do Austrálie.
To jste odešel s celou rodinou?
Ne, do Rakouska s otcem a do Austrálie sám. Sestra zůstala tady v
Čechách. Vlastní rodinu jsem založil až v Austrálii, manželka byla
Australanka, zemřela v roce 1981.
Kolik máte dětí a žijí všechny v Austrálii?
Místní lesy byly v pořádku - měli je buď vojáci, nebo Lesy ČR a
byla s nimi dobrá dohoda. Jen vrácení jelenského zámku trvalo
trochu déle.
Moc hezky jste to tu opravili. Postupovali jste podle historických
materiálů?
(Pan hrabě vstává a přináší reprodukci staré pohlednice a porovnáváme)
Plot k cestě byl dál od zámku, ale aby rozšířili silnici, zeď strhli a
udělali svah.
Mám tři syny, dva žijí tam a nejmladší syn bydlí v Praze a jezdí
sem do Jelení. Všichni tři jsou, nebo byli ženatí. Ten nejstarší učí
na univerzitě v Sydney a druhý slouží u australského námořnictva.
Je to první Bubna, který se stal námořníkem, aspoň co vím.
Byly tady krásné vzrostlé stromy...
Co jste v Austrálii dělal, jaké bylo Vaše zaměstnání?
Tady dole byl byt nadlesního, kanceláře byly z druhé strany v přízemí. Nahoře měl táta byt a pak většinou zaměstnanci, adjunkt,
sekretářka. Vzadu za budovou byly hospodářské budovy, maštale
a stáje.
Začal jsem jako pomocný dělník v továrně a po 18 měsících jsem
dva a půl roku jezdil jako šofér s autobusy. Mezi tím jsem se zapsal
na univerzitu. Jediná možnost, abych univerzitu ve svých 26 letech dodělal, byla jít na učitelský ústav. Žádná stipendia pro mne
nebyla a neměl bych tak při studiu z čeho žít. V učitelském ústavu
jsem dostal alespoň tzv. „living alowance“, ze které šlo přežít. Také jsem se oženil, peněz bylo málo, ale po dvou letech jsem dostal
kvalifikaci učitele. Pak jsem šel učit do obecných škol. Učil jsem
léta letoucí až do sedmdesátých let. Pak jsem se stal zástupcem
ředitele a nakonec ředitelem.
Sledoval jste vývoj v Čechách, doufal jste, že režim tady padne?
Ne, nedoufal... nikdy mně nechtěli dát vízum, takže jsem sem poprvé přijel v srpnu 1989. Vzpomínám si, že Praha byla plná trabantů.
Východním Němcům se otevřely hranice na západ a oni přijížděli
do Prahy, nechali tu své trabanty a vlaky, které přistavili Němci,
odjížděli do západního Německa. Divil jsem se, jak se těch trabantů zbaví, Praha byla úplně ucpaná.
To už bylo jasné, že to padne. Byl jsem „veselý důchodce“ v penzi, cestoval jsem po Evropě, a když padla železná opona, byl jsem
právě v Anglii a do Čech jsem přijel na Vánoce. Domluvil jsem se
zde s advokátem, že pokud schválí zákon o restitucích, dá mi vědět, pak jsem se vrátil do Austrálie. Za čas skutečně přišla zpráva
o vracení majetku, přijel jsem a měl jsem štěstí, že jsem tady v lese
dělal a les jsem znal. Advokát mi poradil, abych to neřídil z Prahy,
ale odsud, tak jsem odjel do Doudleb. Neměl jsem kde bydlet, ale
můj bývalý spolužák z obecné školy zdědil krám, do kterého jsem
se nastěhoval. Pak jsem zažádal o vydání zámku a majetku. Dostali jsme skoro všechno zpátky.
Byl zámek hodně poničený?
Ne, nebyl, ale přeci jen, je to velmi stará budova. Oni tehdy v roce
1590 stavěli zámek velmi chytře. Nejdříve vykopali velkou díru, do
ní postavili kanalizaci a na ní dvě patra sklepů, ve kterých koloval vzduch, který je vysoušel a vše fungovalo jako jedna jednotka. Ale samozřejmě, za těch 400 let se v tom sklepě všelicos stalo.
Neudržovalo se to, takže spadly zdi. Jednou se propadla dlažba v
průjezdu, dešťová voda ze zborceného kanálu tam vymlela jámu,
do které jsme pak nasypali asi 4 velké Tatry materiálu. Celá ekologie zámku byla původně vymyšlená velmi dobře. Díky zborceným
sklepům ale začal zámek vlhnout. Stát bohužel žádné peníze na
opravy nedal. Dalším problémem byla střecha. Památkáři rozhodli, že se původní šindele vymění za dvojité bobrovky, čímž udělali
střechu přinejmenším dvakrát těžší, což mělo za následek praskání
budovy. Navrhoval jsem měděnou střechu, to památkáři zavrhli
jako nepůvodní, šindele také, že nic nevydrží. Stále je tam co řešit.
O Doudleby se ale v současnosti stará má sestra Eleonora.
Protože bylo na ně místo, teď už se sem nevejdou...
Jezdil jste sem jako dítě, pamatujete si, jak to tu vypadalo?
S vyvlastňováním majetku v roce 1948 se lidé velmi těžko vyrovnávali. Jak to vnímali Vaši rodiče a jak jste se s tím smiřoval Vy?
Maminka bohužel zemřela v roce 1946 a tatínek byl zavřený... Já
jsem byl sám a tady byla na majetku národní správa. Ti mi nedali žádné peníze, tak jsem si nějaké půjčil, koupil jsem si kytaru a
pilně cvičil. Za šest týdnů jsem zadarmo v Doudlebách hrál s orchestrem na tancovačkách. Pak jsme měli malou jazzovou kapelu
a vždycky, když byla pauza, tak jsme směli hrát nějaký jazz. Nakonec jsme si začali muzikou i vydělávat. Já jsem dělal všechno možné. V Rakousku ševce, v
Austrálii asistenta mechanikovi, vím toho taky docela dost o tom, jak se dělá
umělé hnojivo.... (smích).
Byli jsme mladí, zdraví,
takže jsme spoustu věcí
brali s humorem. A za druhé to člověk chápal tak, že
to je stálé a neměnné. Když
jsem přijel do Austrálie,
přijel jsem tam s přesvědčením, že se stanu Australanem a je to můj nový domov.
Foto: © Aleš Mádr
Vracíte se ještě do Austrálie?
Občas tam jedu, ale čím jsem starší, tím mě to míň baví. Přestože v
Austrálii je nádherný život a lidé tam jsou mnohem veselejší a umí
si užívat života.
Co byste jako učitel řekl o australských dětech...
Děti jsou všude na světě stejné. Ale zajímavé je, že jsem učil 32 různých ras a národností, měl jsem ve škole přes 600 dětí. Všechny si
rozuměly, a když se popraly, tak to většinou byly děti ze stejné rasy.
Samozřejmě s domorodými Australany – Aboriginci je to složité.
Oni jsou to nomádi a my nomádům nerozumíme... a oni nám. Byli lovci a rybáři, žili ve skupinách a celý jejich život, s pestrou a
složitou ústně předávanou mytologií se točí kolem mezilidských
vztahů, které jsou velmi komplikované a velmi hluboké. Málokdo
ví, že domorodci tvoří až 200 různých národů, které se vzhledem
k velkým vzdálenostem třeba ani nikdy nesetkaly a nedorozumí se.
Děkujeme za rozhovor.
B. M.
Rozhovor
Číslo3/XX
Z proběhlých akcí
12
Jelenské listy
Den otevřených dveří
V letošním roce slaví Domov Simeon 5 let od svého otevření.
Den otevřených dveří pod názvem „Tak jde čas“, proběhl 31. března od 13:00 do 16:00 hodin. Posláním odlehčovací služby Domova Simeon je poskytování sociální péče, ubytování a celodenní
stravy dospělým lidem, kteří mají z důvodu věku, zdravotního
postižení či dlouhodobé nemoci problém s péčí o sebe a kteří se
na přechodnou dobu, maximálně 3 měsíců, ocitnou bez pomoci
a podpory členů rodiny či blízkých osob, kteří o ně běžně pečují.
Záštitu nad akcí „Tak jde čas“, převzal senátor Parlamentu České
republiky Ing. Petr Šilar.
Toto zařízení v loňském roce obdrželo čestné uznání v soutěži
o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v České republice –
Cena kvality v sociální péči.
Ohlédnutí
Číslo 3/XX
ké účasti. Ale po desáté hodině se naši spoluobčané začali scházet
pod hasičskou zbrojnicí, po chvíli dorazila i hudba a nic nebránilo
tomu, abychom vyrazili. Před samotným průvodem každý účastník dostal na posilněnou polévku a poté jsme se sešli k hromadné-
Foto: © Aleš Mádr
Foto: © Aleš Mádr
Jak to vidí staronový účastník hornojelenských masopustů?
Když mě vedení kulturní komise oslovilo, zda bych se účastnil obnoveného masopustu, měl jsem smíšené pocity. Původních
masopustů jsem se účastnil od svých studentských let až do jejich konce a tuto kapitolu jsem považoval za uzavřenou. Představil jsem si náročný den, chození po celém Horním Jelení a na to
navazující náročný večer nebo i další den ráno, protože v každém
stavení se hostí něčím jiným. A to už jsem jako účastník nezažil
roky, kdy průvod chodil i na Dolním Jelení a večer byl ještě ples.
Jako vedoucí obnoveného ochotnického spolku jsem však cítil
povinnost být u této obnovené tradice. Navíc role Laufera byla
opravdu lákavá. Když jsem týden před masopustem dostal text,
který se mám do dalšího masopustu naučit, byl jsem překvapen.
Když jsem o týden později oblékal pestrobarevný kostým do masopustního průvodu, měl jsem radost, že díky spolupráci několika
místních organizací, spolků a dobrovolníků mohou vznikat úžasné nápady. My jsme na to byli s Českým červeným křížem tenkrát
před lety sami, i když parta lidí byla bezva. Trochu se mě zmocnila nervozita (asi jako před premiérou), abych se tohoto úkolu zhostil dobře. Je jasné, že napoprvé není vše dokonalé a je neustále co
zlepšovat, ale na ten první pokus to, dle mého názoru, dopadlo
fajn. Jen ta hůl se mi někde ve farní zahradě ztratila, ale určitě se
najde. ☺ Tímto děkuji i své rodině za trpělivost. Tak zase příště.
Ing. Josef Kušička alias Laufer (dříve vlk, policajt a nevěsta)
Masopust na Dolním
Po roční přestávce se na Dolní Jelení 22. února opět vrátil tradiční masopust. Celému masopustu předcházely velké přípravy.
Připravovalo se občerstvení pro masky a pro naše spoluobčany. Z
počátku jsme měli strach, že se průvod nebude konat z důvodu níz-
mu focení. Mezi tradičními maskami nechyběli ženich s nevěstou,
kteří celý průvod vedli, dále medvěd, cikánka, selka, doktor, jeptiška, hasiči, vojáci, Karkulka, mimino, šašci, čarodějka, kominík
a spousta dalších.
Od hasičské zbrojnice jsme se vydali na průvod, při kterém jsme
navštívili většinu stavení na Dolním Jelení, u každého stavení zahrála hudba, při které ženich s nevěstou provedli pana a paní domácí. Ostatní členové průvodu se přidali a tím rozveselili a pobavili spoluobčany. Za odměnu jsme dostali něco pro zahřátí a něco
k zakousnutí. Celý průvod doprovázel vůz tažený koňmi. Postupně
jsme prošli celou vesnici, průvod byl zakončen opět pod hasičskou
zbrojnicí. Na všechny účastníky čekalo v hasičárně občerstvení, v
podobě výborného guláše.
Po občerstvení následovala volná zábava, kdy jsme se veselili,
tančili a užili si celý večer.
Děkujeme všech účastníkům a dobrovolníkům, kteří nám pomohli celou akci zorganizovat. Těšíme se na příští rok, budeme
dělat vše proto, abychom mohli masopust pro Vás opět připravit.
Simona Poláková
SDH Dolní Jelení
Jak bylo na karnevalu?
Krásné slunečné počasí přilákalo spoustu dětí s rodiči na třetí
dětský karneval Centra volného času, který se uskutečnil v neděli
23. února v rekreačním zařízení Radost. O zábavu se starali tři
klauni, kteří měli pro děti připravenu spoustu her a nejrůznějších
soutěží. Velké poděkování za program patří dobrovolníkům z řad
ochotníků i členů organizačního výboru ČHTM. Celé odpoledne
nám hudbou zpříjemnil DJ Milan Schejbal. Poděkování za ceny
do tomboly patří též všem sponzorům: firmám Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group, LBBW Bank CZ a.s. pob.
Pardubice, panu Josefu Noskovi, p. Františku Gabčovi (Restaurace U Pytláka), prodejně Večerka na náměstí (p. Duong Dinh Nhiem), paní Lucii Bachurové (Drogerie – galanterie), prodejně EL
-KO Jiřího Vondráčka, p. Emanuelu Rožkovi (Zahrada – květiny),
Řeznictví a uzenářství p. Josefa Morávka, Kavárně Fontánka p.
Zdeňka Bolehovského, prodejně papírnictví p. Pavla Jasanského,
paní Vladislavě Maškové, paní Jaroslavě Kušičkové a manželům
Vrbíkovým.
Za rok se opět těšíme na viděnou při dalším karnevalu.
Ing. Josef Kušička
ředitel ČHTM o.p.s.
13
Jelenské listy
Premiéra i repríza pohádky
Na neděli 9. března přichystal místní ochotnický spolek premiéru pohádky Utopený hastrman. Před samotnou premiérou vy-
Foto: Břetislav Urbánek
stoupily děti z dramatického kroužku ZŠ Horní Jelení s pohádkou Sůl nad zlato. Obrovský zájem rodičů i dětí o premiéru nás
mile překvapil, ale vůbec nezaskočil. Rozhodli jsme se totiž celé
představení odehrát dvakrát po sobě. Dokonce s neplánovanou reprízou nadšeně souhlasily jak děti z dramatického kroužku, tak
i tanečníci z Centra volného času, kteří se na našem představení
také podíleli.
Protože v pohádce účinkovali všichni členové ochotnického
spolku, tak jsme byli velmi vděční za pomoc při technickém zabezpečení představení panu Stanislavu Lojškovi, který si dokonce při tomto představení odbyl i svou hereckou premiéru, zvukaři
Vojtovi Benešovi za dokonalý hudební podkres a sestrám Pechovým za nápovědu. Děkujeme touto cestou i Vlaďce Sittové, Vlaďce Maškové a SDH Dolní Jelení za zapůjčení kostýmů.
Poděkování patří všem hercům za skvělé výkony nejen při samotné hře, ale i při výrobě kostýmů a kulis a pochopitelně všem
dětským i dospělým divákům za nadšené ovace. O další repríze
budeme včas informovat. Na řadě je nyní příprava nové hry pro
dospěláky. Kdy to bude a co to bude, to se dovíte v některém z
příštích vydáních JL.
Ing. Josef Kušička
vedoucí ochotnického spolku Jeleni
Denní stacionář Kopretina
Vysokomýtská nemocnice zahájila 3. března 2014 provoz denního stacionáře Kopretina. Cílem denního stacionáře je poskytování služeb klientům, kteří trpí chronickým onemocněním, kteří
přes den potřebují pomoc druhé osoby a nemohou být doma sami.
Přitom jejich zdravotní stav nevyžaduje nemocniční péči. Kapacita denního stacionáře je 10 klientů a poskytovaná sociální služba
je určena pro dospělé nad 40 let věku, pro seniory se zdravotním
i psychickým postižením. Našim klientům zajistíme pomoc při
zvládání běžných denních činností, při osobní hygieně, podávání léků, ošetřování ran, zajištění celodenního stravování. Jako
prevenci sociální izolace nabídneme kontakt se společenským
prostředím, vzdělávací a aktivizační činnosti. V rámci denního
stacionáře se budeme věnovat např. muzikoterapii, kondičnímu
cvičení, práci s přírodním materiálem, předčítání literatury, čtení denního tisku, společenským hrám, canisterapii, aromaterapii
nebo cvičení paměti. To je jen malý výčet připravovaných činností
pro naše klienty. Nad rámec základních činností a služeb poskyto-
vaných v denním stacionáři Kopretina nabízíme i placené služby
jako je koupání, pedikúra, masáže, rehabilitace, praní prádla atd.
Provoz stacionáře je zajištěn ve Vysokomýtské nemocnici na Hradecké ulici každý pracovní den od 6:30 do 17:00 hod.
Co klient zaplatí: za celodenní stravování do 150,- Kč (snídaně,
svačina, oběd, odpolední svačina) a to dle výběru, úhradu za přímou péči ošetřujícího personálu (od 200,- Kč za den)
Jak se k nám klient dostane: dopravu si zajišťuje klient sám
nebo může využít služby Senior dopravy. Kdo podá bližší informace: Koordinátor projektu – Mgr. Eva Havlíková, tel. 465 467
216, mobil 606 064 333 Pracovnice denního stacionáře – Jana Bělohlávková, tel: 465 467 206, mobil 702 292 272. Bližší informace
naleznete na webových stránkách nemocnice: www.vmnemocnice.cz
Těšíme se na Vás
Zaměstnanci stacionáře
Máte chuť a čas pomáhat
druhým?
Pokud jste si odpověděli ano, staňte se dobrovolníkem ve Vysokomýtské nemocnici.
Jako dobrovolník můžete pomoci nemocnému člověku vyplnit
volný čas a zpříjemnit pobyt v nemocnici. Jak se toho dá dosáhnout? Například povídáním, předčítáním, výtvarnými a hudebními aktivitami, v létě doprovodem při procházkách na zahradě.
Možná máte doma pejska, se kterým byste chtěli potěšit naše pacienty? Možná jste akvaristé a rádi byste se starali o nemocniční
akvárium? Možná si jen rádi přisednete a nasloucháte druhému?
Záleží jen na Vašich možnostech, dovednostech a zájmu pacientů. V žádném případě jako dobrovolník nebudete nahrazovat práci
zdravotníků.
Vysokomýtská nemocnice realizuje program „Dobrovolnické
péče“ a hledá dobrovolníky, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný
čas pacientům na oddělení následné péče. Jestli Vás naše nabídka
zaujala, ozvěte se nám, rádi Vás přivítáme a vysvětlíme možnosti,
jak dobrovolnickou činnost provádět.
Kontaktní osoby: garant poskytované služby: Mgr. Eva Havlíková, tel.: 456 467 216, mob. 606 064 333, koordinátor dobrovolníků: Miroslava Burianová, tel.: 456 467 593
Zaměstnanci
Vysokomýtské nemocnice
K přemýšlení
Jeden americký profesor ekonomie na
místní vysoké škole nikdy nenechal propadnout jediného studenta, ale v poslední
době nechal propadnout rovnou celou třídu.
Třída trvala na tom, že Obamův socialistický model funguje, že nikdo by neměl
být chudý ani bohatý, všichni by měli být zhruba na stejné úrovni.
Profesor řekl: „OK, uděláme v této třídě experiment Obamova
plánu. Známky z jednotlivých testů zprůměrujeme a všichni tak
budou dostávat stejnou známku jako je průměr třídy, takže nikdo
nepropadne, ale nikdo ani nedostane za 1.
Po prvním testu byly známky v průměru a každý student dostal
za 2. Studenti, kteří tvrdě studovali, byli trochu zklamaní a studenti, kteří studovali málo, byli spokojení.
U dalšího testu studenti, kteří studovali málo, studovali ještě
méně a ti, kteří studovali hodně, se rozhodli, že jim průměr stačí,
Různé
Číslo3/XX
Různé
14
Jelenské listy
takže i oni studovali málo. V tomto testu byl průměr 4! Nikdo nebyl spokojený.
Při třetí zkoušce byl průměr 5. Jak zkoušky pokračovaly, průměr se nikdy výrazně nezvýšil, vše se zvrhlo v následné hašteření,
obviňování a nadávky. Nikdo nechtěl studovat ve prospěch někoho
jiného. K jejich velkému překvapení všichni propadli.
Profesor konstatoval, že socialismus už z principu nemůže fungovat, protože odměna za práci může být skvělá, lidé mohou mít
motivaci uspět, ale když si vláda celou odměnu vezme, nikdo se
nebude snažit nebo nebude chtít uspět.
Pět vět, které se vztahují k experimentu:
Nemůžete legislativou udělat z chudých prosperující a prosperující legislativně odstavit od příjmů. Co dostane jeden člověk, aniž
by si to odpracoval, to musí odpracovat jiný člověk, aniž by za tuto
činnost obdržel odměnu. Vláda nemůže dát nikomu nic, aniž by si
to dříve nevzala od někoho jiného. Nelze rozmnožit bohatství tím,
že se rozdělí. Jestliže si polovina lidí představuje, že nemusí pracovat, protože se druhá polovina o ně postará, a když druhá polovina
zjistí, že není dobré pracovat, protože někdo jiný bezpracně dostane to, co oni vytvořili, tak to je začátek konce každého národa.
Zdroj : internet
Vypalování trávy
Letošní zima s dlouhodobým
jarním počasím přiměla již v
březnu mnoho našich spoluobčanů započít jarní údržbu svých
pozemků a zahrádek. Jejich zvýšená aktivita se okamžitě odrazila v počtech výjezdů hasičů k požárům způsobených neopatrností
a nezodpovědností čističů zahrad
a luk. Hoří nejen travní porosty,
ale i kůlny a stodoly nešikovně
umístěné poblíž ohnišť. Během
Foto: zdroj internet
druhého březnového víkendu
plus pondělí a úterý vyjížděli hasiči v Pardubickém kraji ke 14 takto způsobeným požárům. Jako
každoročně mám malou prosbu, buďte při jarním úklidu svých
pozemků opatrní a doporučuji odpad kompostovat, nebo odvést
do sběrného dvora. A když už musíte nějaký přírodní odpad spálit, tak pěkně na kupičku a pohlídat ohýnek až do konce, protože za plošné vypalování porostů hrozí pokuta až 25 000 Kč! Při
silnějším větru doporučuji vůbec nezapalovat. Abych nepřišel do
řečí že jen hrozím, ale neporadím, opakuji opět návod, jak při
pálení správně postupovat. Nejdříve je třeba svůj úmysl nahlásit
na Krajské operační středisko hasičů v Pardubicích. To je možné
dvěma způsoby. Ten lepší je prostřednictvím internetu. 1. navolíme adresu – hzs.pa. 2. klikneme na heslo „Pálení“. 3. podle návodu vyplníme předepsaný formulář a přidáme nové pálení. Požadované základní údaje jsou například druh páleného odpadu,
začátek a konec pálení, zodpovědná osoba a její telefon, obec a
místo pálení. Po tomto postupu nedojde k planému poplachu a i
ostatní rizika jsou snížena, protože tím, že se občan nahlásí hasičům, chová se pak zodpovědněji. Druhou možností je ohlášení
pálení telefonicky, na číslo 950 570 112, na operační hasičů do
Pardubic. Tento způsob berte jako náhradní řešení, protože vám
nezaručím jeho stoprocentní spolehlivost. Právnické osoby a osoby podnikající mají pálení odpadu ze zákona zakázáno! A přání
na závěr? Dopřejte klid naší siréně.
František Cach
velitel hasičů
Číslo 3/XX
Co se děje na Dolním?
Jak již několikrát pan starosta v JL informoval naše čtenáře, na
Dolním Jelení se má tento rok vybudovat nová tlaková kanalizace. Od začátku tohoto roku proto v této části Jelení probíhal hydrogeologický průzkum. Výsledky tohoto průzkumu zatím nebyly
oficiálně zveřejněny. Naší redakci se čistě náhodou podařilo zjistit
podrobnosti. Jak, to Vám popíšeme v dalších řádcích tohoto článku. Při zdravotní projížďce na kole přes Dolní Jelení jsem se dal
do řeči s jedním z majitelů koní. Cituji jeho slova: „Člověče, tady
se dějou věci, představ si, trénoval jsem
s koňmi na Mistrovství ČR v orbě. Koně
byli utahaní a měli
žízeň. A v těch místech na záhumenní,
co vrtali ten průzkum, tak je kaluž
rezavý vody. Koně
se napili a v tu ránu
dostali takový elán a
sílu, že by mohli vyorávat odvodňovací
příkopy kolem opravované D1.“
Tomuto
tvrzení
Foto: zdroj internet+JL
jsem nechtěl moc věřit, ale na návsi jsem
potkal důchodce pana Jiřího B. a podivoval jsem se tomu, že nejede na elektrokole, ale na fungl novém „horáku“. Na můj dotaz,
proč kola vyměnil, pravil: „Od té doby, co piji „zrzavku“, cítím se
mladší minimálně o 60 let. Na nákupy už nejezdím na Jelení, ale
do Lídlu do Holic a na kole!“
Vzhledem k tomu, že jsme stáli před hasičárnou, přišla k nám
náčelnice SDH DJ slečna Simona. Zaslechla část našeho rozhovoru a potvrdila, že členové SDH od té doby, co pijí „zrzavku“, která
svou chutí připomíná Primátora, podávají mimořádné výkony a
všichni jsou spokojeni.
To už i na mne bylo dost, obrátil jsem kolo a zajel k místnímu
kronikáři panu Bažantovi s dotazem, co se to tady vlastně děje.
Ten se jen potutelně usmál a pravil, že již ve starých zápisech
jsou zmiňovány léčebné účinky vody Dolnojelenky. Údajně byla
dodávána na dvůr krále Jiřího z Poděbrad.
Po tomto zjištění jsem usedl na kolo a rozjel se do redakce,
abych vše pečlivě zaznamenal. Co čert nechtěl, na návsi před hospodou U Seqaurdů zastavily 2 limuzíny s pražskými poznávacími
značkami. Nedalo mi to, abych se u nich nezastavil a nezapátral,
co na Dolním chtějí. Jeden z pánů se mi představil jako Dr. Janišek z Medical Ritic group center a přiznal barvu: „Po průzkumu,
který zde byl na Dolním Jelení proveden, chceme zde otevřít nové lázně, místo hostince bude generální ředitelství a výzkumné
středisko. V místech, kde stojí kravíny ZESO, pak po odkoupení
vznikne nový balneo provoz. Dolní má před sebou skvělou budoucnost.“
Tolik zprávy z DJ.
Co na to radnice?
Pan starosta: „Ta Vaše redakce musí všechno prozradit dopředu! Jde o to, aby nám Pardubický kraj nezáviděl a nemuseli jsme
vracet dotace.“ Pan místostarosta s dojetím v hlase a slzou v oku:
„Jsem nadšen, co všechno se tady povedlo, jak vzkvétáme. Jsem
rád, že moje práce pro město nebyla marná. S klidným svědomím
můžu odejít na zasloužený odpočinek.“
J.J.
Jelenské listy
Cesta do Ameriky
Po probuzení jsem
zjistil, že sedadlo do
uličky je volné, neboť
vedle sedící americká
dáma se rozhodla navštívit onu místnost,
před níž byla téměř nepřetržitě fronta. Bleskově jsem se natáhl pro
tužku, kterou jsem měl
v příručním zavazadle v
úložném prostoru nad hlavou, udělal pár protahovacích cviků,
vyplnil dokumenty a ještě stihl vystát frontu na toaletu.
Před přistáním se ještě podávalo občerstvení. Bílé víno jsem
už raději zavrhl, přece o 2 hodiny později bych měl řídit auto.
Poté nás palubní průvodčí vyzvali, abychom jim odevzdali
potraviny z příručních zavazadel, které se z důvodů přísných
veterinárních nařízení a hlavně ochrany zemědělské výroby nesmí do USA dovážet. EU hlídá dovoz potravin podstatně méně
a raději farmáře dotuje. Kdysi potraviny vybírali až na celnici v
USA, teď jsou celníci už nejspíš „přejedení“, tak se musí podělit
o jídlo s posádkami letadel. Naštěstí jsem zbytek svačiny stihl
zkonzumovat už v Berlíně.
Přistání v Chicagu bylo krátce před jednou hodinou odpolední
místního času a bylo docela hladké na rozdíl od toho ranního v
Berlíně, kdy se s tím pilot opravdu nemazlil. V Chicagu bylo na
rozdíl od zamračeného Berlína krásné slunečné počasí a teplota
24 °C.
Při výstupu z letadla jsme museli mít otevřené pasy pro kontrolu pracovníků pasové kontroly. Nechtělo se mi věřit, že by byla
pohraniční kontrola při bezvízovém styku omezena pouze na tuto zběžnou kontrolu.
A nebyla. Opět jsme byli rozděleni do dvou skupin na občany
USA a lidi s elektronickým povolením ESTA nebo vízy. Protože
přiletělo několik letadel z Evropy najednou, táhlo se na pasovou
kontrolu hned několik front. Občas kolem prošel někdo z „regulovčíků“ a vybíral neodevzdané zemědělské produkty.
Na pasové kontrole jsem byl poslán do fronty k docela hezké
tmavovlasé Američance, která se tvářila, jak jinak, velmi přísně.
Pozoroval jsem, že cestující si musí nechat oskenovat prsty pravé ruky, pak palec na pravé ruce, pak prsty levé ruky, pak levý
palec a nakonec každého vyfotí. Nechyběly ani tradiční dotazy,
jako kdy se vracím, jakou mám práci v ČR a co budu dělat ve
Wisconsinu, kam mířila první část mé cesty. Nakonec jsem dostal propouštěcí razítko do pasu na půl roku a vydal se pro tašku,
která už kroužila na jezdícím pásu. Na celnici jsem odevzdal vyplněné prohlášení. Čekal jsem nějaké rentgenování obsahu, ale
to se tentokrát nekonalo, takže jsem mohl volně vkročit na půdu
USA.
Po příchodu do příletové haly letiště O’Hare v Chicagu jsem
se začal pídit po tom, jak se dostanu k pultu autopůjčovny. Jméno autopůjčovny Dollar, kde jsem měl rezervované auto, jsem
totiž nikde neviděl.
Zeptal jsem se jednoho staršího letištního pracovníka v kšiltovce, kde najdu půjčovnu Dollar. Byl jsem odkázán na autobusové stanoviště před letištní budovou. Asi po 10 minutách čekání
přijel takový malý autobus s nápisem Dollar, tak jsem nastoupil
a po chvíli jsem se ocitl na velkém parkovišti před jakousi stavební buňkou, kde měla být kancelář. Vstoupil jsem dovnitř, a
protože jedna přepážka byla volná, mohl jsem jít hned na řadu.
Foto: zdroj internet
15
Zaměstnanec půjčovny hispánského původu se podíval na rezervační dokument, který jsem mu podal, podíval se na mě, na
moje zavazadla, pousmál se a pak se zeptal: „Jste si jistý, že vám
opravdu bude stačit auto, které jste si rezervoval?“
Před cestou jsem si pročítal cestovatelské rubriky a diskuzní fóra, takže jsem věděl, že tato otázka zákonitě přijde. Věděl
jsem, že kompaktní vůz Chevrolet Aveo, který jsem měl rezervovaný, mi naprosto stačí. Jenže na rezervačním formuláři bylo
napsáno „Chevrolet Aveo“ a o mnoho menším písmem „nebo
podobné“. Agent mi s úsměvem opáčil, že Chevrolet Aveo jaksi momentálně nemají na skladě a že mi může poskytnout podobné auto, které mi ukázal na LCD panelu. Tam byla fotografie
autíčka, které se velmi podobalo Mini, kterým jezdil Mr. Bean.
Začínal jsem tušit, že se mi ta tuzemská rezervace asi poněkud
prodraží.
„Dobrá, co mi nabídnete jiného?“ zeptal jsem se se studeným
potem na čele.
„Máme zde skvělou akci - Nissan Maxima za cenu modelu
Altima jen za 19,99 dolarů. Budete opravdu spokojen, pane,“
opáčil agent.
To by bylo levnější, než změna rezervace v ČR, pomyslel jsem
si a tušil nějaký podfuk. Agent něco usilovně počítal a po chvilce prohlásil, „s plným pojistným krytím to bude celkem 305
dolarů.“
„A je to tady!“ nevěřícně jsem kroutil hlavou, „k rezervaci, za
kterou jsem zaplatil 4100 Kč ještě 305 dolarů? No, to ten pobyt
hezky začíná.“
„Je mi opravdu líto, ale budu muset cestovat v malém Mini,“
řekl jsem. Agent viděl, že jsem očividně na rozpacích a řekl:
„Počkejte, podívám se, co pro vás mohu udělat.“ Zahleděl se do
displeje a po chvíli vítězně prohlásil: „Mohu vám dát slevu našeho stálého zákazníka, i když jím ve skutečnosti ještě nejste, ale
co není může být, takže s tou slevou by to bylo 255 dolarů.“ Řekl
jsem, že je to velice hezké, ale i tak je cena vysoká a budu si muset vzít Mini. Agent opět viděl, že stojím o to mačkat se týden v
Mini, tak řekl: „Počkejte, podívám se, co pro vás mohu udělat.“
Po chvíli opět zvedl oči od displeje a prohlásil, že mi může snížit
cenu na 14.99 dolarů za den a pokud zvládnu natankovat před
vrácením vozidla do 10 mil od letiště, tak opět ušetřím a půjčovné bude celkem 215 dolarů.
„Vida ho, ptáčka, během 10 minut sundal z původní ceny skoro 100 dolarů,“ nevěřil jsem svým vlastním uším. „Podívejte se,
nedá se nic dělat, ale je to nečekaná situace a budu si muset vzít
ten kompaktní Mini. Chtěl jsem vědět, jestli budu něco doplácet
za toto auto.
Agent mi vysvětlil, že internetová rezervace, kterou mám
z ČR, zahrnuje jen základní pojistné krytí a pokud bych třeba
píchl pneumatiku, musel bych si opravu hradit z vlastního. Věděl jsem, že do tohoto rizika jít nemohu. Již kdysi před lety jsem
v USA píchl pneu u staršího auta a oprava se dost prodražila a
zabrala hodně času. Můj program v USA byl tentokrát časově
tak nabitý, že jakékoli zdržení by vážně ohrozilo celý zbývající
program. „S plným pojistným krytím vám bude náš tým plně k
dispozici, stačí zavolat ve dne v noci,“ prohlásil nakonec agent.
„Dobrá, kolik budu doplácet za plné pojistné krytí u kompaktního auta?“ zeptal jsem se.
„Bude to 180 dolarů“ řekl agent a po chvilce dodal, „a za 186
dolarů můžete mít Nissana.“ – „Dobrá, dejte mi Nissana.“ pronesl jsem chladně, podal mu svou kreditní kartu, protože na jinou
vám nepůjčí ani kolo, a v duchu jsem přemýšlel, jestli jsem náhodou nepřistál ve Spojených státech arabských.
Ing. Josef Kušička
Různé
Číslo3/XX
Sport
16
Jelenské listy
Divoké Jelení RC - Buggy 1:8
Při cestě na fotbalové hřiště AFK neunikne pozornému návštěvníkovi areál autodopravy, ve kterém se nacházejí dráhy závodiště
pro RC - bugginy. Takovýchto závodišť špičkové kvality je v ČR asi
pět, jak mi sdělil majitel a velký fanda tohoto sportu, pan Otto Götzl. Poté se krátce o sobě a svém koníčku rozpovídal:
Je mi 45 let, provozuji autodopravu, jsem šťastně ženat a mám jednoho syna.
Číslo 3/XX
25 – 35 tisíci korunami. Sada obsahuje vysílačku, start box, pneu,
samotné auto + nářadí na opravu. Existují modely RTR cca za 6
000 Kč, ale ty jsou pro sváteční jezdce.
Obsah motoru 3,5 kubického centimetru, výkon 2,7 HP při 40 000
otáčkách za minutu. Velikost nádrže je 120 ml, jako palivo se používá směs nitromethanolu. V dnešní době se začínají propagovat
elektrické modely, baterie vydrží asi 15 minut, pak se musí vyměnit,
vždy se vkládají 2 kusy baterií v hodnotě 4 000 Kč.
Povězte nám něco o závodnicích...
Jezdec stojí na můstku (asi 3 m nad zemí), ze kterého vidí na celou
trať. Rádiem ovládá model. Musí se soustředit pouze na své auto,
jiné nemůže sledovat. Je to velmi náročné na postřeh, psychiku a
budete se divit i fyzičku, ač se to nezdá. Velmi důležitý je mechanik
dole v depu. Ten hlídá čas tankování, po 6 – 8 minutách. Seřizuje
motor, čistí pneu a posílá auto na trať. Bez souhry tohoto týmu nelze očekávat dobré výsledky.
Foto 3x: archiv p. Götzl
Jak jste se k tomuto sportu dostal
Od svých 9 let jsem jezdil motokros až do svých 25 let. Pak začaly
jiné starosti, jak uživit rodinu. Začal jsem podnikat a na tento sport
nezbýval čas. Můj kamarád, který se zabývá modelařinou mě požádal, abych mu z Rakouska přivezl model RC-Bugginy. Zajímalo mě
to také, a tak jsem si přivezl jeden model pro sebe. V roce 2008 jsem
se učil jezdit a od roku 2009 jsem se začal zúčastňovat závodů. A to
v obou soutěžích. Jak RC Automotoklubu ČR, tak otevřených závodů
pořádaných Czech Open.
Jak se auta „hlídají“ při závodě a jaký je postupující klíč do finále?
Každé takové závodiště musí být vybaveno elektronickou časomírou, software vyrábějí pouze Švýcaři (cena 80 000 Kč). Auto dostane čip, aby se nedalo švindlovat a vyráží se na trénink a kvalifikaci.
Co vlastně znamená zkratka RC?
Radio – control -ovládání pomocí rádia.
Kdy vznikla dráha na Jelení a proč...
Původní dráha byla v Pardubicích a patřila firmě Pelikán. Tato firma se zabývá prodejem veškerých modelů. Ta rozšiřovala prostory
Poté následuje semifinále, čtvrtfinále atd. dle počtu závodníků. Systém je podobný jako u Formule 1.
Je tu silná základna jezdců?
Vzhledem k tomu, že je to poměrně finančně náročný sport, jezdí zde
pouze pan Ročeň se synem a moje maličkost, jeden kolega bohužel
skončil. Začínáme pracovat s mládeží, a tak doufám, že je to chytne
jako nás. Čtenáře Jelenských listů zvu do našeho areálu na závody,
jejichž termíny zde zveřejňuji:
Termíny závodů sezona 2014
pro podnikání a dráhu zrušila. V roce 2009 jsem na svém vlastním
pozemku postavil první dráhu. Na ní se v tomto roce konaly celkem
3 závody. Ohlas mezi zúčastněnými byl značný, a tak jsem v roce
2010 vybudoval novou dráhu, tak jak je možné ji vidět nyní. Na této dráze se pořádají mistrovské závody RCAČR a CZECH OPEN.
Závodů se zúčastňuje cca 40 – 50 zájemců. Od roku 2011 se zde na
Jelení konají pravidelně tři závody CZECH OPENU v červenci, jsou
dvoudenní a mezi příznivci velmi populární. Pořádám zde rovněž i
závody dětí a nejlepší je, když nakonec jejich modely řídí maminky.“
Povězte, prosím, čtenářům něco o modelech.
RC Buggina se dá zakoupit jako profi model v krabici, ten si dáte
dokupy sami. Druhá varianta je, že si pořídíte model hotový (hobby), ale ten není tak kvalitní. Cena Profi Bugginy se pohybuje mezi
22.03.2014 1. Jarní závod buggy 1:8 IC + E
26.04.2014 Czech Open buggy 1:8 IC
10. - 11. 05. 2014 MČR Buggy 1:8 IC + E
12. - 13. 07. 2014 Dvoudenní Czech Open Buggy 1:8 IC (živá hudba, břišní tanečnice, ohňostroj)
19. 07. 2014 3. ročník seniorské jízdy buggy 1:8 IC, vložený závod buggy 1:8 E
20. 07. 2014 Dvouhodinovka dvoučlenných
teamů buggy 1:8 IC
04. 10. 2014 Czech Open buggy 1:8 IC
http://www.rcdivokejeleni.cz/news/terminy-zavodu-2014/
Děkuji za rozhovor
J.J.
17
Jelenské listy
Jaro, čas čtyřkolek
Foto: archiv p. Udržal
Jaro přišlo poněkud dříve než minulý rok a spolu s ním se na
silnicích kromě aut začali objevovat i motorkáři a čtyřkolkáři. Na
Jelení také žije příznivec těchto strojů, pan Milan Udržal. Požádali jsme ho o krátký rozhovor.
Nejdříve nám řekněte něco o sobě:
Je mi 48 let, pracuji jako obsluha Wainig stroje u firmy Secca.
S přítelkyní Janou máme chlapce, na Horním Jelení žiji 15 let,
pocházím z Holic.
Jak jste se dostal k motorkám?
Motorky mě bavily od malička, asi jako každého kluka. Navíc
můj otec pracoval jako řidič sanitky na holické poliklinice, která zajišťovala zdravotní službu při Mistrovstí světa motokrosu v
Holicích v Poběžovické kotlině. Tam jsem sledoval špičkové výkony terénních jezdců z domova i zahraničí. Na krosovou motorku
jsem si ale netroufal. Poté, co jsem si udělal řidičák na auto, začaly se u nás objevovat čtyřkolky. Na doporučení kamarádů jsem
si jednu zakoupil.
Kde jste začal jezdit a s kým?
Nejdříve s přítelkyní Janou, pak jsem na internetu objevil Klub
čtyřkolkářů v Novém Městě nad Metují. Navázal jsem s nimi kontakt, přijel k nim na sraz, a tím začalo klubové ježdění. Čtyřkolkaření je taková příjemná povolená droga, příroda, kamarádi.
Jak často jezdíte a kam?
Vyrážíme minimálně jedenkrát za 14 dnů na víkendy. Většinou
po Východních Čechách (Rtyně v Podkrkonoší), pak na Moravu,
hlavně na tu Jižní. No a zatím nejdále jsme byli v Polsku u moře.
Jezdí nás tak 10 – 15 mašin, za den najedeme od 100 – 300 km,
dle nálady a počasí. Samozřejmě s námi jezdí manželky a přítelkyně. Věk jezdců se pohybuje od 30 – 60 let. Spíme zpravidla
v kempech, kde je možné se po cestě vysprchovat. Navečer pak
většinou opékáme buřty, kytara, no prostě legrace.
Přítelkyně Jana doplňuje: Srandiček bývá opravdu dost, např.
když se pánové snaží přebrodit řeku a jsou uloveni rybářem, který je poté pronásleduje, aby mu vrátili prut, který se jim zasekl o
mašinu. Rovněž emancipace je zde v klubu značně rozvinutá. Pánové si to drandí po silnici a v terénu nám ochotně předají stroje.
Takže, když dojedeme do cíle naší cesty, pánové jsou již na pivu a
dámy ze sebe seškrabávají bahno a shánějí sprchy.
Jak Vás vnímají „normální lidé“:
Je to jako se vším, lidé jsou různí. Někteří nám fandí, hlavně na
horách. Je samozřejmostí, že neničíme přírodu a jezdíme po vyznačených cestách. Záporně se na nás dívají spíše tady v kraji.
Můžete našim čtenářům říci něco o strojích, na kterých jezdíte?
V ČR se většinou vyskytují čtyři značky - Gladiátor, Canon, Polar, vše čínské výroby. Jsou to okopírované mašiny z Kanady a
USA. U nás na Jelení se ještě vyskytuje jedna Suzuki, ale ta je
sváteční. Obsah motoru je většinou 500 kubíků, spotřeba 7,5 litru
na 100 km po silnici. V terénu se pak může vyšplhat na 10-12
litrů, podle náročnosti prostředí. Po silnici se dá jet 90 km/h, v
terénu značně opatrněji. Údržba se provádí běžná jako u ostatních motorek. Jsou poměrně bezporuchové, záleží, jak se s nimi
zachází. Cena nové čtyřkolky se pohybuje od 120 do 140 tisíc,
starší, 3-4 letá se dá pořídit kolem 80 000 Kč.
Kdy můžou naši čtenáři vidět čtyřkolky na Horním Jelení:
Druhý Jelenský sraz by se měl uskutečnit poslední víkend v květnu, o programu srazu bych chtěl Jeleňáky informovat v květnových JL.
Děkuji za rozhovor.
J.J.
Cyklovýlet do
Borohrádku
Ve čtvrtek 1. května Vás srdečně zveme
na cyklovýlet do Borohrádku, kterým tradičně zahájíme sezónu turistických výletů.
Odjezd je ve 12:30 hod. z náměstí v Horním
Jelení, pojedeme přes Veliny cyklostezkou do Borohrádku. Zde si
prohlédneme kostel, seznámíme se s historií města, občerstvíme
se v cukrárně Pod kostelem a kolem 17:00 se vrátíme zpět.
Těšíme se na Vás.
T.J.Sokol Horní Jelení
Cyklooddíl
Po podzimní odmlce záhájí svou činnost v pondělí 7. 4. cyklooddíl. Vyrážet budeme pravidelně z náměstí v 16:15, pokud nebude
pršet. Na jaro mám naplánované pro děti výlety do přírody v okolí
Horního Jelení, geocaching a zlepšování v ovládání kola. Pro zájemce i lehkou přípravu na závody.
Na shledání se těší
Standa Šumpík
Vedoucí oddílu
3. Vysocký krosový
půlmaraton
SDH Vysoká u Holic pořádá závod pro
všechny, kdo si chtějí vyzkoušet, jak jim to
běhá. Termín: 26. 4. 2014, registrace 8:45
– 9:45, start závodu 10:00. Hlavní závod: 3
okruhy, přidružené závody: A: 1 okruh, B. 2
okruhy. 1 okruh je 7,2 km, převýšení 109 m.
Registrace, start i cíl jsou v prostoru hřiště ve Vysoké u Holic
(okr. Pardubice). Občerstvení před, v průběhu i po závodě, jak pro
závodníky, tak pro diváky zajištěno. Startovné 50 Kč (v případě
přihlášení do 12. 4. 2014), 100 Kč po 12. 4. 2014. Podrobnosti o
závodu a přihlášky naleznete na adrese: http://www.vysockypulmaraton.cz/, případně na tel: 725 784 903 a emailu [email protected]
Sport
Číslo3/XX
Sport
18
Jelenské listy
Vyzkoušejte si orientační
běh
V sobotu 12. 4. se v lesích mezi Horním Jelením a Jaroslaví
běží Mistrovství Východočeské oblasti v orientačním běhu.
Při té příležitosti je vypsán i veřejný závod. Občané města i
přespolní, jakéhokoliv věku a fyzické kondice, jsou srdečně zváni, aby se zúčastnili a tento krásný sport v přírodě si vyzkoušeli.
Vítán bude nejen sportovník aspirující na přední pozice, ale i senior s holí, jenž pouze prokráčí tratí závodu, anebo matka s dvěma rozjívenými dětmi, které hledání kontrol podle mapy snad na
chvíli zdrží od vyvádění.
Do kategorie pro příchozí je možno přihlásit se buď předem
podle rozpisu na http://lpu.cz/vcp14/ anebo v sobotu do 9:30 přímo centru závodu v základní škole. Vklad a zapůjčení čipu pro
označení průchodu kontrolami přijde závodníka na 90 Kč.
V každém případě pořadatelé z klubu orientačního běhu OK
Lokomotiva Pardubice mnohokrát děkují městu Horní Jelení,
Základní škole Horní Jelení, panu starostovi Petru Tupcovi i paní ředitelce Ing. Pavle Nádeníkové, za ohromnou pomoc a ochotu s uspořádáním závodu. Díky moc!!!
Číslo 3/XX
na mistrovství České republiky dospělých (mezi nejlepší ženy
ČR) a zaběhla si v obrovské konkurenci parádní osobní rekord
2:18,84. Na juniorském šampionátu skončila 5. v běhu na 1500
m ve vynikajícím čase 4:59,69. Tento čas je novým oddílovým
rekordem. Díky svým výsledkům se dokonce představila v
rámci mezinárodního meetingu Prague Indoor v O2 aréně a
měla možnost vyzkoušet si atletickou dráhu, na které se v příštím roce poběží mistrovství Evropy.
Barbora nejen že má talent, ale díky své skromné a cílevědomé povaze může na tyto výsledky v budoucnu navázat a třeba
si jednou sáhnout i na svou individuální medaili.
V Horním Jelení má Bára hned několik parťáků do přípravy.
V tréninku dělá velké pokroky Vojtěch Beneš, věkem teprve
žák, který má dobré předpoklady prosadit se v kraji a v budoucnu i na republikovém šampionátu. Anička Mědílková má
atletiku hlavně jako doplněk ke své radosti, kterou jsou koně.
I ona ale často vypomáhá atletickému družstvu žen v 1. lize a
letos bude mýtský klub spoléhat na její služby v soutěži družstev juniorek.
Lukáš Dejdar
Mladé překvapení
Inzerce
Atletka Barbora Chytková z Horního Jelení patří do absolutní
české špičky.
Mladou atletku můžete velmi často potkat během tréninku ve
svém bydlišti v Horním Jelení. Právě zde se totiž z velké části
připravuje běžkyně Barbora Chytková, dvojnásobná medailistka z mistrovství České republiky.
Bára závodí za atletický klub Vysoké Mýto a během své krátké kariéry se dokázala velmi výrazně prosadit na české atletické scéně. Mezi její hlavní tratě patří 800 m a 1500 m a v
českých atletických tabulkách se drží na obou tratích v elitní
první osmičce. Díky své všestrannosti se stala zároveň členkou
vysokomýtské štafety a právě se štafetou dokázala získat svoje první medaile. V loňském roce to byla bronzová ze štafety
4x100m, kdy se děvčata dokázala prosadit mezi velkokluby jako je Dukla Praha, Slavie Praha, AK Olomouc či Jablonec nad
Nisou, letos při českém šampionátu v hale vybojovala štafeta
dokonce stříbrnou medaili.
Ve svých individuálních startech Bára dělá obrovské pokroky a po necelých dvou letech tréninku už sbírá rekordy. V letošní halové sezóně se poprvé nominovala ještě jako juniorka
Řeznictví a uzenářství Morávek
nabídka pro duben 2014
Uzeniny vlastní výroby, maso z českých chovů.
Vepřová kýta b.k. 99,90 • vepřová plec b.k. (na guláš) 79,90 Kč
• vepřová žebírka 24,90 Kč • vepřová játra 39,90 Kč • kuřecí polévková směs mr. 22,90 • husa mr. I. jakost 79,90 Kč • staročeský
játrový salám 59,90 • sulc se salámem 64,90 Kč • šunkový kmínový točený salám 109,90 • uzená plec b.k. 129,90 Kč • šunka od
kosti 149,90 • šunka z kuřecích prsou 149,90 Kč • moravská klobása 139,90 • eidam 30% 119,90 Kč. Ceny jsou uvedeny za 1 kg vč.
DPH. Marinované plátky na gril, v. kýta s. k. naložená i uzená,
sele připravené na rožeň, krocan připravený na gril, špekáčky, velký výběr klobás.
Horní Jelení, nám. Komenského 72.
Foto: Mirka Rojíková Zítová
Broušení všech druhů a značek nožů
nůžek, dlát a želízek do hoblíků.
Informace a objednávky na telefonním čísle 775355990.
Okrasná školka Strakov
Vás srdečně zve na jarní nákup ovocných dřevin, jahodníků,
růží, okrasných dřevin, trvalek, travin a doplňkového materiálu.
Více informací na www.ars-vavrin.cz, tel. 461 639 001, [email protected]
Firma Wotan Forest v Borohrádku
v areálu manipulačního skladu, nabízí k odběru palivo tvrdé
štípané, odřezky z výroby, mulčovací kůru, plotovky a jiné výrobky. Informace na telefonním čísle 464 381 297 v pracovních
dnech od 7:00 do 15:00.
Číslo3/XX
Jelenské listy
... co se děje v obci.
Foto: © Aleš Mádr
Foto: © Aleš Mádr
Zateplení DPS Sokolova
Foto: © Aleš Mádr
Upravená zeleň okolo cesty na koupaliště
Foto: Břetislav Urbánek
Z představení Utopený hastrman
19
Hornojelenský masopust 2014
Foto: © Aleš Mádr
Příští číslo bychom chtěli vydat 1.5.2014. Cena bude: 10,- Kč a dostat jej bude možno v místní samoobsluze, na městském úřadě, v obchodě
u pí. Tupcové, v železářství na náměstí, ve Večerce na náměstí, v hospodě U Pytláka, v Jaroslavi u paní Kaplanové a ve Vysoké u paní
Kačírkové. Na internetu www.hornijeleni.cz • Náklad: 550 výtisků • Povoleno Ministerstvem kultury pod č. MK ČR E 11515 • Číslo pro vás
připravili: Barbora Mádrová, Jan Jindra • Grafická úprava: Aleš Mádr • Tisk: H.R.G. spol. s r.o. • Za obsah článku odpovídá autor příspěvku
• Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na e-mail: [email protected] • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a
jazykově upravovat. Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Datum příští uzávěrky: 20.4.2014 • Adresa redakce: Městský úřad Horní Jelení
114, PSČ: 533 74.

Podobné dokumenty

Jelenské listy 7/2013

Jelenské listy 7/2013 byly finance na osvětlení, které bylo nevyhovující, neodpovídá hygienickým normám intenzity osvětlení. Navíc bylo potřeba provést výměny i jinde v budově, např. v sociálních zařízeních a v kuchyňká...

Více