Fin 2-12 M 2014

Transkript

Fin 2-12 M 2014
/
1
Ministerstvo financí
F
in 2-12M
vÝl<lz pRo HoDNocENí pLNĚNí nozpočru
ÚZeUHÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVazKŮ OBCÍA REGIONÁLNÍCH nnO
sestavený k31.12,2014
Název a sídlo účetníjednotky
l.
:
v
Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Rok
Měsíc
lco
2o14
12
00293512
obec Staný Petřín Staqi Petřín 23, 671 06 Staqý Petřín
RozPočrovÉpŘfumy
SchVálený
rozpočet
Paragraf Položka Text
ab
Rozpoěet
%
11 11
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.ěinnosti a funkěních požitků
0000
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.rnj,děl.činnosti
1
0000
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.uýnosů
68 500,0(
0000
1121
Daň z příimůprávnických osob
0000
1122
Daň z přúmů právnických osob za obce
,l09,0í
650 000,0(
J
708 800,0(
,l1
708 723,1C
99,9(
000,0(
82,6l
9 091,5í
14,9l
78 800,0(
99,9i
78 741,6i
658 000,0(
8,1,61
658 000,0(
81,61
537 011,42
294 000.0(
173,0(
509 000,0(
99,9(
508 793.00
420 000.0(
1
1 000,0(
82,6{
l
477 700,0C
oo o(
244 800.0(
81,0t
237 100.0c
83.71
Poplatek ze psů
5 800.0(
95,12
5 600.0(
98.5i
5 5,17,00
1342
Poplatek za lazeňský nebo rekreaóní pobyt
4 000,0(
99,93
4 000.0c
99.9í
3 997.00
0000
1211
0000
1
0000
1341
0000
340
1
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy
0000
,l343
Poplatek za užíváníveřejného prostranství
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
0000
1
351
04.0(
1
1
477 602,00
198 481.00
600,0(
41.67
600,0c
41,67
250,00
4 000,0t
99,93
4 000,0c
oo o.
3 997,0c
í4 1 00,0(
oZ,oi
14 100,0c
82,67
6 000,0(
90,1;
6 000,0c
90,17
5 410,0(
884 300,00
104,6í
925 700,0c
99,9§
925 642,8i
0,0(
0,0(
40 000,0c
1
00,0(
40 000,0(
00,0(
54 400,0c
1
00,0(
59 000,0c
1
00,0(
40 000,0(
1
00,0c
Odvod z loteňí a podobných her kromě z rnýher.hrac.přístro
,1361
Správní poplatky
0000
1511
Daň z nemovitých věcí
0000
4111
Neinvest.přij.transfery
0000
4112
Neinv.přrj.transfery
0000
4116
0000
4121
0000
4122
Neinvestiění pňjaté transfery od krajů
0,0c
0,0(
302 800,0(
0000
4216
ostatní investiění pňjaté transíery ze stát. rozpočtu
0,00
0,0(
240 000,0(
0000
Výsledek od
poěátku roku
2
,|
0000
Daň z pndané hodnoty
o/
po změnách
z všeob.pokl.spťáVy stát.rozpočtu
ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.Váa
54 400,00
1
ostatní neinvestič.přijatétransfery ze stát.rozpočtu
33 000,00
481,8:,
Neinvestiční pňjaté transfery od obcí
40 000,00
1
1
00,0(
1
1,1
656,3i
54 400,0(
,l59
002,0(
40 000,0(
99,9€
302 646,0(
00,0c
240 000,0(
0000
4 392 500,00
120.91
5 476 600,0(
96,9€
5 310 961,8(
000
4 392 500,00
120,91
5 476 600,0(
96,98
5 310 961.8{
128 227,0{
Přljmy z pronájmu pozemků
1
25 000,00
102,5t
128 300,0(
99,94
1012
Podnikání a restruKur. Vzeměd. a potr.
125 000,00
102,5t
128 300,0(
99,9l
128 227,0(
101
Zeměděl. a potrav. činnost a řozvoj
í25 000,00
102.5t
í28 300,0(
99,9l
128 227,oí
Přtjmy z poskytování služeb a uýrobků
2 000 000.0(
117,1(
2 343 2o0.0C
1
00.0(
2343
pěstební činnost
2 000 000,0(
117,1e
2 343 200,0(
1
00.0(
2 343 141 .2(
Lesní hospodáňswí
2 000 000,0(
1,17,1í
2
1012
1
031
1
031
2131
2111
103
3lB 200,00 í00,0(
141.2(
2 343 141,2a
Pfijmy z poskytování služeb a výrobků
6 400,0(
12,5(
6 400,00
12,5(
2144
ostatní služby
6 400,0(
1?,5C
6 400,00
12,5C
800,0c
214
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
6 400,00
12,5(
6 400,00
12,5(
800,0(
19 162,00
2144
2111
800,0(
sankění platby pňjaté od jiných subjektů
0,0(
0,0(
19 200,0c
99,8(
2369
ostqtní správa Ve Vodním hospodářství
0,0(
0,0(
19 200,0(
99,8(
19 162,00
236
spřáÝa ve vodním hospodářství
0,00
0,0(
19 200,0(
99,8(
í9 162,00
Pňjaté nekapitálové příspěvky a náhrady
předškolní zařízeni
0,00
0,0c
500.0(
83.60
418,0c
0,00
0,0c
500,0(
83.60
418,0c
ZJbY
3,111
2212
2324
31 11
31 13
21 11
t
3íí
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
0,0(
4 700,0(
98,83
4 645,00
Základní školy
0,00
0,0(
4 700,0(
98,8:
4 645,00
Zařízení předškolní v,ýchovy a základního vzdělávání
0,00
0,0(
5 200,0(
97,3]
5 063,0(
5 800,0(
Pňjmy z poskytování služeb a vtýrobků
4 600.0(
126,0!
6 600,0(
87,8í
3349
ostatní záležitosť sdělovacích prostředků
4 600.0(
1
26.0§
6 600.0(
87.8t
5 800.0(
334
Sdělovací prostředky
4 600,0(
1
26,0í
6 600,0(
87.8l
5 800.0(
3349
2111
Schválený
Rozpoěet
rozpoČet
Paragraf Položka Text
%o
Výsledek od
po změnách
ab
o/o
poČátku roku
2
3392
2,|32
Pňjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
5 000,0(
3392
2321
Pňjaté neinvestiční dary
5 000,0c
3392
2324
Pňjaté nekapitálové pňspěvky a náhrady
0,0c
3392
Zájmová ěinnost v kultuře
,l1
339
Ostatní činnosti v áležit. kultury, cířkví a sděl, prostř.
11 500,00
3412
2111
3412
,l
2324
Pňjaté nekapitálové příspěvky a náhrady
5 000,0c
89,0(
00,0(
5 000,0c
,l00,0c
í 00,0(
5 000,0c
99,8€
4 095,0(
0,0(
500,00
Příjmy z poskytování služeb a rnýrobků
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3412
1
3
89,0(
4
4 450,00
140,8
18 100,0(
89,48
1
í40,8:
18 í00,0(
89,4€
16 í95,0(
500,00
1
000.00
175,0(
34.0(
1,1
900,0(
74,4l
800,0(
99,5t
1
6 1 95,0(
670.0(
1 750,0(
0.0(
0.0(
24 600,0(
99,7,
24 532,0c
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
1 500,0(
463.47
37 300,00
99,0;
36 952,0(
341
Tělovýchova
1 500,0(
463,41
37 300,00
99,0i
35 952,0c
38 000,00
91,62
38 000,0(
91.62
34 8í5,0c
1 000.00
147.6c
3612
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3612
2324
Pňjaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3612
Bytové hospodářstvi
,1
500,0(
98.40
1476,0c
91,88
83,34
83,3.
36 291,0c
,l0
001 ,0c
,l0
001,0(
89,8í
46 292,0í
ód a,
37 307
37 400,0(
99.7l
37 307,0(
3 700.0(
91.8{
3 400,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
39 000,00
,l2
000,00
83,3l
3613
Nebytové hospodáÉtvi
12 000,00
83,3l
39 500.0(
,l2 000,0(
,l2
000,0(
361
Rozvoj bydlení a bytové ho§podářství
51 000,00
90,7.i
5í 500,0(
361
3
363í
2132
2324
3631
3632
21 11
U
0,0(
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
pohřebnictví
óoJZ
3639
Pňjaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Veřejné osvědení
31 11
0,0(
3 700,0(
9,1
3 700,0(
91,8§
3 700,0(
91.8(
3 400,00
0,0(
0,0(
2 900.0c
97,7e
2 835,00
Příjmy z prodeje pozemků
,8í
3639
Komunální služby a územnírozvoj jinde nezařazené
0,0(
0,0c
2 900,0c
363
Komunální služby a územnírozvoj
3 700,00
176.8,
44 000,00
Přtjmy z poskytování s|užeb a výrobků
1 000,00
0,0(
1 000,0(
0,0(
Sběr a svoz komunálních odpadu
1 000,00
0,0(
,l
000,0(
0,0c
0,0(
32 000,0c
115,1i
36 900,0(
99,84
36 839.5(
3722
21 11
3722
3725
2324
Pňjaté nekapiiálové příspěvky a náhrady
3725
Využívánía zneškodňování komunálních odpadů
32 000 0c
115,1i
372
Nakládání s odpady
33 000.00
1
|sst
i617
*
|pozarnio"t."n"
|-' Regionálníamístnísprava
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
6310
2142
Příjmy z podílůna zisku a dividend
0,0(
36 900,0(
99,84
36 839.5(
97,2l
36 839,5{
+gfio,oo|
gs,ss|
liars,oo|
gt,lt|
toooo,oo|
st,lt|
atlt,oo|
0 000,00
19,8í
10 000,0(
19,88
,l
0,00
0,0(
10 200,0(
o,oo|
toooo,oo|
1
2 835,0c
43 642,0l
37 900.0(
i
I
97,7e
98,9€
íí,6í
o,oo|
1
00,0(
988,09
10 200,0(
63í0 2324
Pňjaté nekapitálové příspěvky a náhrady
00,0c
53,3(
200,0(
63í0
Obecné příjmy a v.ýdaje z finaněních operací
10 100,0(
121,2(
20 400,0(
60.0
12 241 ,4a
63í
Obecné příjmy a v,ýdaje z íinančníchoperací
10 100,0(
121.2{
20 400.0(
60.0,
12 24,|,4!
1
I
26.6í
-664,3oopoFr]J?T 8"483o,rp,jT-ó;§8T 8osňrrnil
ll.
RozpočTovÉyíoale
Schválený
rozpočet
Paragraf Položka Text
ab
5164
Nájemné
1012
61
30
Pozemky
%o
2
1
1012
Výsledek od
poěátku roku
Rozpočet
po změnách
%
,l
800,0(
82,0(
800.0(
82,0(
53 000.0(
0.0(
53 000.0(
0,0(
1
1 476.0c
1012
Podnikání a restruKur. Vzeměd, a potr.
54 800.0(
2,6(
54 800.00
2,6í
1 476.0c
íOí
zeměděl. a potrav, činnost a řozvoj
54 800,0(
2,6í
54 800,00
2,6!
í 476.00
1
031
501,1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
70 000,0(
89,87
70 000,00
89,8j
62 906,00
1
031
503í
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
23 800,00
72,11
23 300,00
73,6(
17 162,25
í 031
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5 100,00
121,2!
6 200,0c
99,7l
oo oa
6184,00
51
39
Nákup mateňálu jinde nezařazený
51
69
Nákup ostatních služeb
1
659 900,00
94,9€
,l
796 400,0(
87,76
103,1
pěstební ěinnosl
1 998 800,00
98,8€
2 209 600,0(
89,45
1
103
Lesní hospodářství
í 998 800,00
98,88
2 209 600,0(
89,.l{
1 976 497,42
1
031
,l031
]2141 |5329 ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtůmúzemni
V141
r
Vnitřní
obchod
2212
51
39
Nákup materiálu jinde nezařazený
2212
51
69
Nákup ostatních služeb
2212
5171
240 000,00
úrovně
6 9oo,oo|
]
ts 2oo,oo|
221
6 9oo,oo|
15
0,0(
1 576 577,27
976 497,42
íoo,oo|
99,47|
5
46,21
000,0(
2oo,oo|
JlJoo/
6 90o,oo
15 120,00|
46,21
10 000,0(
0,0(
2 310,36]
0 000,0(
0,0(
10 000,0(
0,0(
0.0(
25 000,0(
9,24
25 000,0(
g,2l
2 3í 0,36
25 000,0(
9,2l
25 000,0(
9,2t
2 310,36
1
silnice
pozemní komunikace
313 700.0(
30,6§
1oo,ool
99,47|
Á
,l0
Opraw a udĚování
2212
1
ř*
rrz,zzl
o,oo|
lŇáŘueo"iátní"h.lriu'
|za10 |5171 ]opravy a udžování
]
|
rszoo,oo|
izrt -,
I
zr zoo,oo|
gs,zsl
]oavaaeniačištěníodpadníchvodanakládánískaly 1
zuagoo,oo|
ss,sg|
lzgro Isleg
|zszl
|
ipitna
F
232 "-
|
voaa
odvádění a ěištění odpadních
vod
3111
50,11
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3111
5021
ostatni osobní \^ýdaje
,l1
|
s
2 148
33,59|
900,00|
í00 000,00
s
fio,oo|
g+,ss|
21489oo,oo|
33,59|
'sa[
zr
25 000,00
60,7,
40 200,0(
oo ol
40 179,4i
9 000,00
60,7(
14 500,0(
oo 7a
14 463,1t
Elektrická energie
0,00
0,0(
2 200,0(
3111
5í 69
Nákup ostatních služeb
0.00
0.0(
1
311,|
6121
Budovy, haly a stiavby
předškolní zařízení
5154
Elektrická energie
517
Opravy a udžování
13
5331
Neinvestiční příspěvky zřzeným příspěvkou/m organizacím
5339
Neinvestiění transfery cizím příspěvkouým organizacím
3,1
721 909,50;
95,5€
5154
31 13
gog.so
zztgog,so|
99,9€
3111
1
zii
1 800,0(
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
,l3
tg tgo,oo;
63 500,0(
1
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
31
o,oo
72,0(
63,4
1 000,00
5032
31 13
33,59|
2 148 900,001
503,1
3111
rgrgo,oo
zoo,oo|
3111
31
gg,gg|
o,oo|
rgzoo,ool
ooo,oo|
163 412,
2 100,
95,4€
800,0(
97,8§
1762,0(
88,41
133 063,8(
95,2a
356 701,1í
100 000,00
1
33,0(
150 500.0(
235 000,0c
151,7|
374 500,0(
0,0c
0,0(
1
0,0c
0,0(
1 500,0(
500 000,00
80,0(
500 000,0(
80,0c
00c
0,0(
3 800,0(
47,7!
18,16,0(
500.0(
1
00.0c
1
500.0(
0,0c
400
31 13
Základní školy
500 000,00
80,6(
506 800,0(
79,5í
403 316.0(
311
Zařízení předškolní výchoyy a základního \/zdělávání
735 000.0(
103,41
881 300,00
86,2l
760 017,í!
|sszz
|
zachování a obnova kulturních
památek
I
oo ooo,oo|
too,oo|
+o ooo.oo|
loo,oo|
40 ooo,o(
40 o0o,o0
3341
5171
3341
3349
51
3349
5171
3349
62
Opravy a udžování
100 000,00
0,0(
1
00 000,0c
0,0(
Rozhlas a televize
1
00 000,00
0,0(
1
00 000,0(
0,0(
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Opraw a udžování
ostatní zálďitosti sdělovacích prostředků
20 000,00
68,1
€
1 000,00
0,0(
21 000,00
64,93
20 000,0(
,1
68.1
€
000,0(
0.0(
21 000,0(
64,93
0,00
0,0(
1
3 635.3€
0,0c
13 635,3€
3392
5041
odměny za užití dUševníhovlastnictvi
3392
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392
5,139
Nákup mateňálu jinde nezařazený
39 000,0(
67,8(
3392
5154
Elektrická energie
50 000,00
152,27
3392
51
6 000.00
36.1(
3392
5,169
Nákup ostetních služeb
30 000,00
137,2!
41 200,0(
99,94
41 176,0c
3392
5171
77,1E
30 000,0(
77
23 143,67
5175
Opravy a udžování
pohoštění
30 000,00
3392
20 000,00
76,33
20 000,0(
/o.JJ
15 265,2C
3392
51
7 000,00
101,37
7,100,0(
99.94
7 096.0c
3392
5909
ostatní neinvestiční \^ýdaje jinde nezařazené
0,00
0,0(
00,0(
0.0(
0,0c
3392
6121
Budovy, haly a stavby
50 000,00
30,41
50 000,0(
30,41
í 5 206,0c
393 500,0(
59,2(
5194
Věcné dary
6 500.00
120,71
7 900,0(
99,3i
7 846,0c
3399
ostatní záležitost kultury, církvía sděl. prostředků
6 500,00
120,71
7 900,0(
99,32
7 846,00
339
Ostatní činnosti v záležit kultury, církví a sděl. pro§tř.
338 500,00
71"l1
401 400,0(
59,99
240 8,13,17
55
94
3399
3412
5137
3412
51
39
3412
51
54
3412
5169
3412
0,0(
4 400,00
91,5t
4 028,0c
22,31
93 000,00
23,9í
22 307 ,00
PeVná paliva
Věcné dary
zájmoVá činnost V kultuře
3392
0,0(
100 000,00
332 000,00
70,1
1
36 700,00
72,0!
26 443,30
05 000,0c
72,51
76 136,00:
6 000,0c
36,1 (
1
2 í66,00l
"|
232 967,1
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5 000,00
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
Nákup mateňálu jinde nezařazený
5 000,0c
26,1i
5 000,0(
26,1,.
1 306,0(
55 300,0(
124,01
68 600,0(
99,9;
5 600,0(
17 ,51
3 000,0(
32,8(
sportovní zaříženíV majetku obce
70 900.0(
99,9(
76 600,0(
92,51
70 870,0(
Elektrická energie
Nákup ost]atnich služeb
68
984,00]
Ost. neinvestičn í transfery nezisko\^ým a podob. organizaci
1
5 000.0(
l
00.0(
15 000,0(
l
00,0(
1
5 000,00
3419
ostatní tělovýchovná činnost
15 000.0(
1
00,0(
15 000.0(
100,0(
1
5 000,0(
341
Tělovýchova
85 900,0(
99,9,
9í 600,0(
93,7t
85 870.0(
5 000,00
34,19
5229
Neinvestiční transfery spolkům
5 000,0(
1
00,0(
5 000,0(
1
00,0(
3543
Pomoc zdravotně postiženým
5 000,0(
1
00,0(
5 000,0(
1
00,0(
5 000,00
354
zdravotnické programy
5 000,0(
í00,0(
5 000.0(
100,0(
5 000,00
3543
5222
Platy zaměstnanců v pracovnim poměru
3612
501
150 000,0(
29,8í
50 000,0(
29,8í
44 838,28
3612
503,1
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
37 500,0(
29,51
37 500,0(
29,51
1,1
3612
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
1
3 500,0(
29,5i
13 500,0(
29,52
3 984,82
3612
5,139
Nákup materiálu jinde nezařazený
50 000.0(
80,1
50 000,0(
80,1 (
40 095,00
5154
Elektrická energie
12 000,0(
86,1 8
12 000,0(
86,ít
í 0 34í ,00
3612
5169
Nákup ostatních služeb
60 000.0(
,l2,6!
60 000.0c
,l2,6(
7 6,16,00
3612
5171
Opravy a udžování
20 000,0(
61.84
20 000.0c
61,84
12 367 ,84
3612
Bytové hospodářství
343 000,0(
37,9§
343 000,0c
37,9§
361
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
343 000,0c
37,9§
343 000,00
37,9!
í 30 309,26
,t30 309.2(
1
€
1
066,32
3631
50,11
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
0,0(
0,0{
30 000,0c
97,82
29 347,0c
óoJ
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěVek na st,politiku zamě
0,0(
0,0(
7 300,0c
98,6t
7 204,0(
3631
5032
Povinné pojistné na Veřejné zdravotní pojištění
0.0c
0,0(
2 600,0c
99,7:
36
51
Nákup mateňálu jinde nezařazený
0.0(
0,0(
17 000,0c
99,71
2 593,0(
,l6
950,0(
29,9í
39
óoJ
5154
Elektrická energie
65 000,0c
84 500,0c
99,98
84 484,0(
óoó
5,169
Nákup ostatních služeb
15 600,00
63,4:
9 900,0c
99.9í
9 893.00
363
5171
Opravy a udžování
12 800,00
66"l
10 800,0c
78,4(
363
6121
Budow, haly a stavby
1 600 000,00
84,6l
1 800 100,0(
75,24
í 354
Veřejné osvěťeni
1 693 400,00
89,3(
1 962 200,0(
77 ,12
1 513 301,0(
2 500,00
190,4(
5 300,0(
89,81
2 500,00
190,4(
5 300,0(
89,8,1
í 967 500.0(
77,1G
3631
JoJz
Nákup materiálu jinde nezařazený
pohřebniďví
363
Komunální služby a územnírozvoj
JoóZ
5,139
1
í 695 900,00
8 467.0(
363,00
4 760,00i
4 760,0(
1
5í8 06
3669
5171
Oprayy a udžování
0,0c
0,0(
400,0(
40,0c
3669
6121
Budovy, haly a stavby
20 000,0c
0,0(
19 800,0(
0,0c
0,0(
3669
Ostatní správa v obl.byd|ení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n
20 000,0c
0,8(
20 200,0(
0,79
160,0(
366
správa v oblasti bydlení, komunál. služeb a územníhorozvoje
20 000,00
0,8(
20 200,0(
0,79
160,0(
10 647,0(
3721
5í 69
3722
5169
3722
3723
5169
óIzó
3725
Nákup ostatních služeb
51
69
,l5
60,0(
600,00
68,2:
14 000,0(
76,0{
5 600,00
68,2t
14 000,0(
76,0{
10 647,0(
Nákup ostatních služeb
220 000,00
106,6(
234 600,00
99,9j
234 526,0c
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721
1
1
220 000,0(
lUó bL
234 600,00
99,9,;
234 526,0a
Nákup ostatních služeb
13 000,0(
111,9(
14 600,0(
99,6(
14 555,00
Sběr a svoz ostatních odpadů (iných než nebezp. a komunál.)
13 000,0(
111,9(
14 600,0(
99 6(
14 555,0(
Nákup ostatních služeb
63 000.0(
99.8í
63 000,00
99,8í
62 932,0(
3725
Využívánía zneškodňování komunálních odpadů
372
Nak|ádání s odpady
63 000.0(
99,8(
63 000,00
99,8í
62932,0C
600,00
103,5{
326 200,00
98,9í
322 660,00
31 1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745
100 000,0c
177,02
207 000,0c
85,5,
177 018,00
3745
5021
ostatní osobní \^ýdaje
13 000,0(
214,23
27 900,0(
99,8i
27 850,00
3745
503í
Povin.pojistné na soc.zab,a příspěvek na st.politiku zamě
20 000,0(
175,13
36 300,0c
96,4§
35 026,00
3745
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
25 000,0(
59,0(
25 400,0c
58,1:
14 766,0c
3745
5í 31
Potreviny
1 000.0c
79,2í
1 000,0c
79,2c
792,0(
3745
5132
ochranné pomůcky
2 000,00
36,5{
2 000,0c
36,5a
731.0,
3745
51
34
prádlo. oděv a obuv
3745
5137
3745
51
3745
51
3745
3745
4 000,00
21 ,51
4 000,0(
21,53
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25 000.00
70,5(
25 000,0(
70,5e
17 640.0(
39
Nákup materiálu jinde nezařazený
25 000,0c
49.0a
20 000.0(
6,1.31
12 261
56
Pohonné hmoty a maziva
22 000,0c
61,0(
17 000,0(
79.02
13
5í 69
Nákup ostatních služeb
1
8 000,00
83,54
15 100,0(
99,5t
15 037,0(
5171
Opravy a udžování
1
0 000,00
20,8í
10 000,0(
20,8í
.
2 089,0(
3745
Péěe o vzhled obci a veřejnou zeleň
265 000,00
1
,l9,81
390 700,0(
81,21
317 504,62
374
ochrana pffrody a krajiny
265 000,00
119,81
390 700,00
81,2i
317 504,6i
0,0(
Nespecifikované rezervy
1 000,0(
0,0(
1 000,0(
0,0(
5212
ochrana obyvatelstva
1 000,0(
0,0(
1 000,00
0,0(
0,0(
s21
ochrana obyvatelstva
1 000,0(
0,0(
1 000,00
0,0(
0,0(
150 000,00
,l34,9,1
202 400,00
99,9í
202372,0o
5 000,00
44,0t
5 000,0(
44,o(
2 200,00
5212
5901
Platy zaměstnanců v pmcovním poměru
5512
501
5512
50,19
ostatní platy
5512
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
37 500,00
132,59
49 800,0(
99,84
49 721,0c
13 500,00
131,6€
17 800,0(
99,85
17 774,0N
13 900,0(
99,20
í3 789
1
5512
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5512
5137
Drobný hmotný d|ouhodobý majetek
5512
51
5512
5í 54
5512
5512
0,00
0,0c
0 000,00
80,0l
,l3
10,0l
60 700,0(
oo a(
60 633,0(
62,6{
3í 485,5(
Nákup materiálu jinde nezařazený
1
Elektňcká energie
55 1 00,00
5,156
Pohonné hmoty a maziva
,15
800 0c
199,2t
50 300,0(
5163
Služby peněžních ústavů
3 500,0(
97,71
3 500,0(
55 2
5,169
Nákup ostatních služeb
5 000,0(
299,6l
15 000,0(
99,8í
14 982,0(
55 2
5,171
Opravy a udžování
50 000,0(
58,2{
85 000,0(
34,2|
29 146,60
5512
5173
2 000.0(
147,0(
3 000,0(
98.0(
2 940,00
5512
5175
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
pohoštění
2 000.0(
0.0(
2 000.0(
0.0(
5512
5222
Néinvestičnítransfery spolkům
300.0(
oá aa
300,0(
83,3í
250.00
5512
5424
Náhrady mezd V době nemoci
0.0(
0.0(
4 100.0(
99,6(
4 086,00
5512
6121
Budow, haly a stavby
2s210o.oc
39
1
300,0(
60,1
§
97,7
8 005,0(
3 420,00
0.0(
0.0(
95,74
279 649.00
5512
požární ochrana - dobrovolná část
349 700,0(
206,o2
81 8
200,00
88.0a
720 453,,10
55í
požární ochrana
349 700,0(
205,02
8í8 200,00
88,0t
720 É3,10
1 000,0(
42,5l
6112
5021
ostatní osobni \^/daje
6112
5023
odměny členůzastupitelstev obcí a krajů
6112
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
61,12
5167
Služby školení a vzdělávání
5 000,00
6,1,12
5,173
6112
5175
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
pohoštění
6112
61 15
o
,!5
Zastupitelstva obci
5021
51
39
1 000,0c
42,5(
304 200,00
96,6
304 200,0c
96,67
294 071,oa
27 400,0c
83,4,
27 400,0c
83.44
22 863,0(
0,0(
5 000,0c
0,0(
6 000,00
29,91
6 000,0c
29,93
í 000,00
32,6(
000,0(
32,6c
344 600,00
92,7
1
344 600,0(
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,0c
0,0(
1 000,0(
54,5c
92,61
,l00,5(
cestovné (tuzemské i zahraniční)
0,0c
0,0(
300,0(
5175
pohoštění
0,0c
0,0(
1 600,0(
6 15
5901
15
127u,0(
12700,0(
5173
o
319 481,0(
0,0(
15
especifi kované rezervy
796,00
92,71
0,00
6 15
0,0(
,l
00,5c
osiatní osobní \^ýdaje
1
425,00|
278,0(
1 608,0(
0.0c
0,0(
7 400,0(
0,0(
0,0(
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
0.0(
0.0(
23 000.0(
66.0]
15 195,0(
N
ostatní osobní \^ýdaje
0.0(
0.0(
9,100,0(
100,41
9,137,0(
6117
51
39
Nákup mateňálu jinde nezařazený
0.0(
0.0(
400,0(
101,21
404,85|
6117
5í 73
Cestovné (tuzemské i zahraniění)
0,0(
0,0(
300,00
1
10,0(
330,0(
b 17
5175
pohoštění
0,0(
0,0(
800,00
1
00,3t
803,0c
6117
590,1
Nespecifikované rezervy
0,0(
0,0(
6 400,00
0,0(
0,0(
6117
Volby do EVropského parlamentu
0,0(
0,0(
17 000,00
62,7(
10 674,85
61í
zastupitelské orgány
344 600,00
100,22
384 600,00
89,7!
345 350,85
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
243 353,00
17
502,1
6171
501
240 000,00
101,4c
243 500,0(
99,94
6171
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
60 000,00
98,0i
60 000,0(
98,0,
58 814,0c
6171
5032
PoVinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2,1
600,00
98,7€
2,1
600,0(
98,7a
21 331
5 000,00
76,6€
1
6171
5038
Povinné pojistné na úrazovépojištění
b 71
5042
odměny za užití počítaěo\^ich programů
o 71
51
36
Knihy, učebnípomůcky a tisk
5 000,0(
76,6€
0,00
0,0(
1 300,0(
93,0{
121o,o(
5 700,00
97,5(
5 700,0(
97,5(
5 561,0(
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
40 000,0(
10,8{
12 000,0(
36,1(
6 71
5,139
Nákup mateňálu jinde nezařazený
30 300,0(
134,74
40 900,0(
99,8,
4
40 827,41
6171
5154
6171
51
55
Elektrická energie
28 000,00
107,1
Pevná paliva
30 600,0(
1
53,5;
30 í00,0(
99,7(
30 0í 0,0(
47 200,0C
99,5(
46 992,6(
6171
5 61
Poštovní služby
3 000,0(
140,0i
4 300,0(
97,71
4 202,0C
6í
5 62
Služby telekomunikací a radiokomunikací
í 5 000,0(
127,7z
19 200,00
99,8(
19 160,64
61
5167
Služby školení a vzdělávání
,l0 000.0(
48,0(
10 000,00
48,0(
4 800,00
6171
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik,technologiemi
30 000,0(
87,02
30 000,00
87,0i
26 107,00
6171
51
Nákup ostatních služeb
49 700,0c
99,84
49 618.40
5171
Opraw a udžování
40 000,00
,l0
124,0!
6171
000,00
33,4§
10 000.0(
33.4!
6171
5172
Programové vybavení
,l0
000,00
120.2i
12100,0(
99,4(
6171
5173
6171
5175
Cestovné (tuzemské i zahraniění)
pohoštění
ol/l
5321
Neinvestiění transfery obcím
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
69
5 000,00
2 200,00
,l
1
3 349,
12 027.oc
14,34
5 000,0(
14.34
717,0c
10,1€
2 500,0(
96,96
24n,9a
0,00
0,0c
3 000,0(
,100,00
400,00
8,2l
1
400,0(
8,29
3 000
1
6171
Cinnost místníspráW
587 800,00
98,9t
614 500,0(
94,6€
581 792,1!
617
Regioná|ní a místníspťáva
587 800,00
98,9í
614 500,0(
94,6l
581 792,1a
|632 ,-I
osss I ssoz
|
6399
6402
|5366
Pojištěnífunkčněnespecifikované
,"rp"či"
platby daní a poflatrů sútnímu
]
ostatnífinančníoperace
|
34400,00|
I
]
sas 1oo,ool
585 100,00|
1oo,ío|
34600,001
84,58l
84,581
sos aoo,oo|
506 8oo,oo|
99,53|
gz,il|
97,641
34436,00|
494 864,80
494 864,80
Výdaje z fin,vypořmin,let mezi krajem a obcemi
10
99,60
10 000,0c
99,6(
9 960,00
Finančnívypořádání minulých let
10 000,0(
99.6(
í0 000,0c
99,6(
9 960,00
Nespecifikované rezervy
0.0(
0.0(
298 600,0c
0,0(
0,0(
6409
ostatní činnosti jinde nezařazené
0,0(
0.0(
298 600.0c
0,0(
0,0(
640
ostatní činnosti
10 000,00
99,6(
308 600,00
3,21
9 960,0(
6402
6409
5901
llI.
FINANCoVANI
_
TR|DA 8
Icátkodobé financowání z tuz&ska
Krátkodobé Vydané dluhopisy
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Krátkodobé přijaté půlčenéprostředky
Uhrazené sptátky krátkodobých přij,půjč.prostředků
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účteCh(+,/
AkLiVni krátkodobé operace řízení ]ikvidity-příjmy
l
(
Aktivní krátkodobé operace řízení 1ikvidity-výdaje
{
1
(
Dlouhodobé fiaancowání
3 509 400.00
8117
8íí8
z tuzďska
Dlouhodobé vydané dluhopisy
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
{
přiialé půjčenéprostředkv
Uhrazené Splátky dlouhodobých přir.pů,jč.prostředků l
Dlouhodobé
Změna
(
8124
stavu dlouhodobých prostředků na bank.účLech(+/ ]
8125
l
8127
Aklivni dlouhodobé operace řizeni 1ikvidity-přijmy
Aktivní dlouhodobé operace řízení 1ikvídity-výdaje
Icátkodobé financowánj- ze zahraniěí
(
(
Krátkodobé vydané dfuhopisy
Uhrazené sp]átky krátkodobých vydaných dluhopisů
Krátkodobé příjaté půjčenéprostředky
l 8213
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prost,ředků l 8214
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech \+/, 8215
( 8217
Aktivní krátkodobé operace řízení 1íkvidity-příjmy
Aktivní krátkodobé operace říZení likvidity-Výdaje
(
(
D].ouhodobé finacowánj-
ze zahraniěí
Diouhodobé Vydané dluhopiSy
Uhrazené spláLky dlouhodobých vydaných dluhopisů
(
přijaté půjčenéprostředky
Uh.azené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků
l
§tavu dlouhodobýCh prostředků na bank,úětech
(+/
Dlouhodobé
Změna
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy
Aktivni dlouhodobé operace řízení 1ikvidity-výdaje
8223
l t 8224
{
l
Oprawé položky k peněžním operacim
org.nemaj.char.příj -a výd.vl,sekt(+/
Oper-z peněž.účtů
Nerealizované kurzoVé rozdify pohybů na dev.účLeCh (+,/
(+/
Nepřevedené čáStky vyrovnáýalicí Schodek
FINANcovÁNÍ
(souěetzatřídu8)
8000
lV.
REKAP|TULAGE PŘíJMŮ, VýDAJŮ, rlnnrucovÁnín lellcH KoNsoLlDAcE
cislo
text
Třídal-Daňovépříjmy
Třída 2 - Nedaňové přijny
Třida 3 - Kapit.álové příjmy
Třída 4 - Přijaté ťransfery
r
SpLáLky půjčených prostředků od krajů
splát.ky půjčených prostředků od regionálních rad
Ost.splátky půjě.prosťř,od veř.rozpočtůúz.úrov
Neinvestiční přijaté transfery od obci
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Neinvestiění přijaté Lransfery od reqionál. rad
ost.neinvestič.přij.transfery
od rozp.územ.úrovn
Převody z vlastních rezervních fondů
Převody z rozpočtových účtů
ostatni převody z vlastních fondů
Investiční příjaté transfery od obcí
Investiční přijaté transfery od krajů
1nvestičnípřijaté transfery od regíonáLních rad
o5ť.invest.přij.transfery od rozpočtůúz.úrovně
- Transfery přijaté z územi jiného okresu
- Splátky půjč.prostředků přij .z územíjin.okre
- Transfery přijaté z územi jiného kraje
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij .z územi ;in.kraj
CEIKEM PO KONSOLIDACI
Výsledek od
počátku roku
42
41
43
4 640 400.0c
96.4l
4 474 913,8(.
4020
2 256 800,0(
121,54
2 768 800,0c
99,0t
2 742 900,15
4030
0,0(
0.0(
2 900,0c
4040
127 400,0(,
656,2,
836 200,0c
97,7t
oo ol
836 048,0c
4060
Přijny z finan,vypoř.nin.let mezi krajem a obce
PŤilmy Z fin,vypořádání minulých let mezi obcemi
Při)ny z fin.vyp.min.l.mezí reg.r.a kr..obc,a DS
splátky půjčených prostředků od obcí
o/o
104,9,
KONSOLIDACE PŘÍJMIJ
222'7 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 zJ 024
ZJ a25
ZJ 028
po změnách
4 265 100,0(
4050
2226
Rozpočet
o^
4010
PŘÍJMY CELKEM
2223
schVálený
rozpoěet
řádku
Název
|
6 649 3oo,oo|
12í,17|
8 248
97,681
3oo,oo|
r----'qool r-
2 835,00
8 056 697,0,1
---op01
4061
0,00
0,0(
0,0(
0,0c
4062
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
4063
0,0c
0,0(
0,0(
0,0(
0.0(
0,0(
4o70
0,0(
0,0(
0,00
0,0(
0,0(
4080
0,0(
0,0(
0.0(
0.0(
0,0c
4081
0,0(
0,0(
0.0(
0,0(
0,0c
4090
0,0(
0,0(
0,0(
0,00
0,0c
4100
40 000,00
00,0(
40 000,0(
00,00
40 000,0(
4110
0.00
0,0(
302 800,0(
oo ol
302 646,0(
11
0,0c
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
4 20
0.0(
0.0(
0,0(
0,0(
0,0(
4
1
1
4 30
0.0(
0.0(
0,0(
0,0(
0,0(
4 40
0.0(
0.0(
0,0(
0,0(
0,00
50
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
0,0(
4170
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
41
80
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0.0(
4181
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
4,190
0,0c
0,0(
0,0(
0,00
0,0(
4191
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
4192
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
4193
0,0c
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,00
0,0(
41
4194
4200
|
6 649 300,00|
í2l,í7|
8 248
3o0,oo|
97,68|
8 056 697,01
lV,
REKApITULAcE pŘíJMů, yÝDn..lů, rlrunrucovÁníe
Císlo
řádku
Název
text
r
Třida5-Běžnévýdaje
Třida 6 - Kapitálové výda,je
W
5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 zJ 026
zJ a21
5321
5323
Neinvestiční transfery obcím
NeinvesLičnítransfery krajům
Neinvestični transfery regionálním radám
Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů
Převody vlasťním lozpoótov\im účtům
ost,atní převody vlastnim fondůn
Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
Výdaje z finan.vypoř.mín.let mezi obcemi
Výd.z fin.Vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a Ds
Neinvestiční půjčenéprostředky obcím
Neinvestiční půjčenéprostředky krajům
Neinvestiční půjčenéprostředky regioná]nim radá
Ost.neinv-půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov
1nvestiční Lransfery obcin
Tnvestiční transfery krajům
Tnvestíčnítransfery regionálnín radám
ost.investióní transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
Investični půjčenéprostředky obcim
Investiční půjčenéprostředky krajům
Investíčnípůjčenéprostředky regionálnim radám
oSt.investlč.půjč.prostř.Veř.roZpočLům
úZ.úroVn
- Transfery poskytnuté na územi jiného okresu
- Půjčenéprost.ředky poskyt. na územi jin.okres
Z,] 035 - Transfery poskytnuté na územíjiného kIaje
ZJ 036 , Půjč.prostředky poskytnuté na územíjin.kraj
FoMóiiDAcE
FTNANčoffiT
le;lcn KoNsoLlDAcE
Schválený
rozpoěet
Rozpočet
Yo
po změnách
o/o
2
1
Výsledek od
počátku roku
o
4210
6 186 800,00
95,0(
7 243 300,00
81 14
5 877 182,44
4220
3 97,1 900,0(
63,0í
4 514 400,0c
55.47
2 504 191,3e
11 220,00
4260
8 300,00
135,1l
í 1 300,0(
99,29
4270
0,00
0,0(
0,0(
0,00
0,0c
4271
0,00
0,0(
0,00
0,0c
4280
6 900,00
0,0(
,l00,0(
00,00
6 900,0c
4281
0,00
0,0(
0,0(
0,00
0,0c
4290
0,00
0,0(
0,0(
0,0c
0,0c
4300
0,00
0,0(
0,0(
0,0(
0,0c
4310
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0.0(
4321
10 000,0(
99,6(
10 000,0(
99,6(
9 960,0(
4322
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
4323
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
4330
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
4340
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
4341
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
0,0t
4350
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
0,0(
4360
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
0,00
4370
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,00
4371
0,0(
0,0(
0,0(
0,0c
0,00
4380
0,0(
0,0(
0,0(
0,0c
0,0c
6 900,0(
1
4400
0,0(
0,0(
0,0(
0,0c
0.0(
4410
0,0c
0,0(
0,0(
0,00
0.0(
4411
0,00
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
4420
0.00
0.0(
0.0(
0,0c
0,0(
4421
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
4422
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
4423
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
4424
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
vl.
sTAVyA oBRATy NA BANKoVruícn účrecl
Císlo
Název bankovního účlu
Ext
řádku
I
počáteční
stav k 1.1.
6í
stav ke konci
Vykaz.období
oz
změna stavu
bank. účtu
63
Základní běžný účetúSC
6010
Bezne ucLV tondlr
6020
0,0c
6030
Termínované vklady dlouhodobé
3 509 439,06
6040
0,0c
0,0(
Termínované Vklady krátkodobé
0,0(
6050
0,0(
0,0(
0,0(
USt;
Běžnéúčtycelkem
3 509 439,0€
318/.762,21
0,0(
3184762,2i
324 676,7f
0,0(
324 676,7(
Vll. VYBRANÉ zÁzNAMoVÉ JEDNoTKY
číslo
Název
řádku
Schválený
rozpočet
r
71
text
ZJ
024 Transíery pňjaté z územíjiného okresu
Rozpočet
o/o
po změnách
%
Výsledek od
počátku roku
72
7090
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
0,00
7o92
0,0(
0,0(
0,0c
0.0(
0,0c
4121 - Neinvestiční pňjaté transfery od obcí
71oo
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
4,129 - ost,neinVest.pňj.transfery od rozpočtůúz,úrovně
7110
0,0(
0,0(
0,0(
0.0c
0,0(
Přípy zíin vypořád.min.let mezi obcemi
2226 -
422,1 - lnvestičnípňjaté transfery od obci
7120
0,00
0,0(
0.0(
0,00
0,0(
4229 - Ost.invest.pňj.transfery od rozpočtůúz.úrovně
7130
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
zJ
7140
0.0c
0.0(
0,0(
0,0c
0,0(
150
0,0c
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
2449 - ost.splátky půjč.prostředkůod veř.rozp.úz.úrov
7160
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
zJ
7170
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
025 splátky pújč.prostředkúpřij. z území iin.okres
244í - Splátky půjčenýchprostředků od obcí
7
025 Transfery po§kytnuté na územíjiného okresu
5321 - Neinvestiění transfery obcím
7180
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0c
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpoětům územ.úrovně
719o
0,0(
0,0(
0,0(
0,00
0,0c
Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7192
0,00
0,0(
0,0(
0,00
0,0c
72oo
0,00
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
0,0(
5367
_
6341 _ lnvestičnítransfery obcím
6349 - ost.invesťění transfery veř.rozpoětům úz.úrovn
721o
0,00
0,0(
ZJ 027 Půjčenépřostředky pos$nuté na územíjin,okre
0,0(
0.0c
7220
0,0c
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
5641 - Neinvestiění půjčenéprostředky obcím
7230
0.0(
0.0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
5649 - ost,neinV.půjč.prostředky Veřej.rozp.územ,úrovn
7240
0.0(
0.0(
0,0(
0,0(
6441 - lnvestiění půjěené prosťedky obcím
7250
0.0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,00
6449 - ost.inV.půjč.prostředky veř rozpočtůmúzem.úrov
7260
0,0(
0.0(
0,0c
0,0(
0,00
7290
0.0(
0.0(
0,0c
0,0(
0,0c
7291
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
ZJ 028
-
Transfery přijaté z územíjiného kraje
2223 - Přijmy zíin Vypořad.min.let
2226 - Přijmy
zíin vypořádání
mezi krajem a obce
min.let mezi obcemi
7292
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
412,1 - Neinvestiění pňjaté transíery od obcí
7300
0,0c
0,0(
0,0(
0,00
0,0(
4122 - Neinvestiční pňjaté transfery od krajů
7310
0,00
0,0(
0,0(
0,0c
0.0(
4129 - ost.neinvest.pňj.transfery od rozpoětů úz.úrovně
7320
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
4221 - lnvestičnípňjaté transfery od obci
7330
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
4222 - lnvestiční pňjaté transfery od krajů
7340
0,0(
0,0(
0,00
0,0(
0,0(
4229 - ost.invest.pňj.transfery od rozpočtůúz.úrovně
7350
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
ZJ 029 - Splátky půjč,prostředkúpřij. z územíjin,kra
7360
0,0(
0,0(
0.0(
0.0(
0,0(
2441 - Splátky půjčenýchprostředků od obcí
7370
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
2442 - Splátky půjěených prostředků od kraiů
7380
0,0(
0,0(
0.0(
0.00
0,0c
2449 - ost.spl. Půjč.prosťedkůod veř.rozpoětŮ
úz,úrov
7390
0,00
0,0(
0,0(
0,00
0,0(
7400
0.00
0,0(
0,0(
0,00
0,0(
5321 - NeinVestiění transfery obcím
7410
0,00
0.0(
0,0(
0,0(
0,0(
5323 - Neinvestióní transfery krajúm
7420
0,0c
0.0(
0,0(
0,0(
0,0(
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpoótům úz.úrovně
7430
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7431
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezí obcemi
7432
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
0,00
634'l - lnvestičnítransfery obcím
7440
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,00
6342 - lnvestiění transfery krajům
745o
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
0,00
6349 - ost.investióní transfery Veř.rozpočtůúzem.úrov
7460
0,0(
0,0(
0,0c
0.0(
0,0(
7470
0,0(
0,0(
0.0(
0,0(
0,0(
0,0(
ZJ 035
ZJ 036
-
-
Transfery posMnuté na území jiného kraje
Pújčkypos$nuté na územíjiného kraje
5641 - Neinvestiční půjčenéprosředky obcím
7480
0,0(
0,0(
0,0(
0,0c
5642 _ Neinvestiční pújčenéprostředky krajŮm
7490
0,0c
0.0(
0,0(
0,00
0,0(
5649 - Osi.neinv.půjč.prostředky veř.rozpoňům úz.úrovně
7500
0,00
0.0(
0,0(
0,0c
0,0(
644,1 - lnvestiění půjčenéprostředky
obcím
7510
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
0.0(
6442 _ lnvestióní půjčenéprostředky krajům
7520
0,0c
0,0(
0,0(
0,00
0,0(
6449 - ost.inV.půjě.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7530
0,0c
0,0(
0,00
0,0(
0.0(
lx.
pŘ.lerÉ TRANsFERy a pů.lčryze srÁrHíHo Rozpočtu,
srÁrnícn roruoů n ReolotrtÁlnícx RRo
Jcelovj Položka
znak
a
Vý§ledek od
poěátku roku
b
í6
93
13234
41
22873
4216
98,187
4111
Neinvestpňj.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpoůu
23 000,00
98348
4111
Neinvestpňj.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
17 000,00
Ostatní neinvestič.pňjatétransfery ze stát,rozpočtu
159 002,00
Ostatní invesťění pnjaté transfery ze stát. rozpoáu
240 000,00
x.
TRANSFERY A PůJčKYPoSKYTNUTÉ REcloNÁt_ttín,lt RADAM! úzeuHĚ snmospnÁvHÝtu
cElxůtrl, DoBRoVoLt tÝnn svnzxůM oecí ReolottÁlttíu nnoÁu
l
Uc€loVý
znak
a
kód územní
jednotky
b
Položka
c
Vý§ledek od
poátku
103
roku
xl.
pŘfunay
z Rozpočru Eu A souvlselící pŘílnay v čLeNĚitípoDLE zoRo.tovÉno rŘíoĚNí
Paragraf
Pololžka
Nástroj
prostorová
jednotka
Schválený
rozpoěet
Rozpoěet po
změnách
Výsledek od
počátku roku
1
2
J
a
b
c
d
0000
41,16
033
1
5 000,0(
23 900,0(
0000
4116
033
5
28 000,0(
,l35 100,0(
23 850,3(
,l35,151,70
Rekapitulace:
prostorová
jednotka
1
celkem
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Výsledek od
počátku roku
5 000,00
23 900,00
23 850,30
28 000,00
í35 100,00
135 151,7o
33 000,00
159 000,00
í59 002,00
xl.
vÝDAJE spoLUFlNANcovANÉ z RozpočTu Eu A souvlsEJíGíyÝorue
v členĚnípoDLE zono..lovÉHo rŘíoĚní
Paragraf
Položka
Nástroj
prostorová
jednotka
Rozpočet po
změnách
Schválený
rozpoěet
Výsledek od
počátku roku
c
d
3745
501
1
033
1
5 000,00
18 000,00
18 057,4a
3745
501
1
033
5
28 000.00
102 400,00
102 325,5a
3745
5031
UJó
1
3745
5031
033
3745
5032
3745
5032
a
b
2
2 400,00
0,0c
,13
0,0c
033
1
0,0c
5
0,0c
900,00
2 451,1
,l3
889,85
,l00,0c
41,7c
300,0(
236,3c
Rekapitulace:
prostorová
jednotka
1
celkem
OdesJ_áno dne: /
!n
V\"" ^H
Doš1o dne:
§-ma"il:
-l
a
Razítko:.,,
]l
j,lo
,/
i
/'
l
", "li n,/ l"|
,:
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
20 550,30
,l6 600,00
116 451,70
137 100,00
137 002,00
1
33 000,00
ící
o rozpočtu
za údaj e
roku
20 500,00
5 000,00
28 000,00
Podpis vedouciho účetní jednotky:
Odpovída j
Výsledek od
Poátku
tel.
:
te1,
:
PROTOKOL O
ZPRACOVÁNí
výkaz : FlN2-12M
za
ke
období :
dni
Sestava
:
u
l
ze dne: 20,1.2015v 10.22
VýkazprohodnoceníplněnírozpočtůÚSCaDSO
1212014
31.12.2014
ože n a : C \Al is\KE OWd ata\0
:
1
\Sestavy\2
Do vykazu byla zahrnuta organizace:
lčo :
00293512
Sídlo :
Star,ý Petřín
Starý Petřín 23, 671 06 Starý Petřín
Název : Obec
0,1
4V04
0 -20
1
4 1
2K01 .pdt
KEO-W 1.9.78 lUcU040

Podobné dokumenty

zAvEREcNY UCET zA RoK2013

zAvEREcNY UCET zA RoK2013 Povinné pojistné na úrazovépojištění Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Více

Zápis_rada_říjen_2014

Zápis_rada_říjen_2014 cca 5,5 tis. návštěvníků. Organizačně byla akce zvládnuta lépe než minulý ročníka to hlavně vlivem zajištění ze strany studentů zemědělských škol. Kritika směřovala především k nedostatečnému počtu...

Více

Závěrečný účet obce 2013

Závěrečný účet obce 2013 Poplatek za provoz systému shromažd'ování,sběru,přepravy

Více

Teze k besedě o hypotetickém systémovém paradigmatu(íP

Teze k besedě o hypotetickém systémovém paradigmatu(íP ' s 0 i r J Í ; . íJ ; p u ú - í i . i . r . o t i l l . e v ' . :t ,a l ! € . ; * $xÉxtlx ĚciŮu.t f.'isky a v'rle. ii;sslu ýli li.i '"ile ' ní ;:revs... ...ezi e.;,;cic:.."gl; t,ou éx.:"'.acicnali...

Více

Appendix 1 – Structure of the Civil Aviation in the Czech Republic

Appendix 1 – Structure of the Civil Aviation in the Czech Republic Appendix 2b – Map of the aerodromes and heliports in the Czech Republic! Source: Air Navigation Services of the Czech Republic

Více

disociativní poruchy v průřezu disciplín

disociativní poruchy v průřezu disciplín 14.30 Psychogenní poruchy hybnosti z pohledu neurologa (Roth J.) 15.00 přestávka 15.30 Somatizace a její terapie (Raszka M.) 16.00 Disociace a elektroencefalografie (Bob P.) 16.30 Neurofyziologické...

Více

str. 7 (výdaje)

str. 7 (výdaje) 00000000 501,513Nákup Mteríálu jinde n oo00oo0o 502Elekťrická energie 00000000 so1Pohonoé bfioťy a @ziva 00000000 518s]-užbY pošt 00000000 518služby telekomuDikací a řad 00000000 549, 569služby pen...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Rozpočet Obce Klobuky za rok 2015 byl stanoven v souladu se zákonem ě. 12812000 Sb., o obcích a § 4 zékona ě, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůa byl projednán a schválen zas...

Více