196 Kb - QI - M-soft

Transkript

196 Kb - QI - M-soft
Měníme
Měn
ním
ním
me způsob
me
způ
ůso
ob firemního
fire
emního reportingu
em
reportingu
repo
rtingu a plánování.
pllán
lán
nov
nov
vání.
Vyzkoušíte
Vyzkou
ušííte ho?
ho
o?
o?
Pronajměte
Pron
najmě
ěte si online
online
e reporting
repo
porting
g v cloudu
clou
udu a ušetřete
ušetře
ete za hardware,
hardw
ware, licence
licencce i údržbu.
úd
držbu.. Při řízení
říízení
a rozhodování
rozhodo
ování pomůže
pomů
ůže BI aplikace,
aplika
ace, která
ktterá vám
vám propůjčí
prropůjččí téměř 20leté know-how
know-h
how business
busine
ess konzultantů
kon
nzulta
antů
a expertů
na
p
na datové sklady.
sk
klady.
y.
Přináší výhody
Od daní k manažerské prezentaci
Doplňte vaše ERP o prezentační vrstvu vyšší úrovně a rozšiřte okruh aktivních uživatelů směrem
k top managementu.
Typické požadavky zákazníků:
· Pro efektivní řízení potřebujeme mít přehled o nákladech nejen v druhovém, ale i v účelovém členění.
· Požadujeme přehled nejen o přímých, ale i celkových nákladech na položky, projekty nebo produkty
(například zavedením pravidel pro rozpočítání vedlejších pořizovacích nákladů nebo realokaci nepřímých nákladů).
· Chceme znát výkonnost prodejců a veškeré náklady s nimi spojené.
Skupinový reporting nezná hranic
Napříč zeměmi, různými účetními standardy a využívanými ERP sjednocujeme pro skupiny firem
reportovací platformu. Navržením vhodného datového modelu zajišťujeme kvalitní podklady
i výstupy pro konsolidovaný reporting.
Typický požadavek:
· Mateřská společnost má dceřiné společnosti v Čechách, na Slovensku, Rakousku, Německu, Maďarsku, Polsku a Rumunsku.
Operuje tedy s různými účetními standardy, měnami a lokálním ERP (Navision,Axapta, Datev, QuickBooks, Addison).
Požaduje skupinový reporting založený na jednotné struktuře reportů s možností eliminace intercompany transakcí.
Optimalizujeme procesy
Poradíme vám s nastavením účtovací logiky vašeho ERP tak, aby transakce byly pořizovány
efektivně a přitom byly maximálně využitelné pro rozhodování a řízení v dlouhodobém horizontu.
Typické požadavky:
· Zadáním kódu zaměstnance v transakci požadujeme zajistit vazbu na jeho aktuální příslušnost v rámci vertikální
a horizontální organizační struktury společnosti.
· Reporting by měl automaticky reagovat na změny v organizační struktuře včetně její historizace.
· Možnost měřit výkonnost klíčových manažerů.
· Klíčoví pracovníci vývoje budou reportováni jako náklady R&D nebo za určitých okolností jako přímé náklady.
Integrujeme
Společně s vámi navrhneme a umožníme sledovat ve vzájemných souvislostech data z hlavní knihy,
skladových položek, výroby, HR, docházky nebo třeba CRM.
Typické požadavky:
· Analýzou výkonnosti prodejců se chceme dostat k detailnímu pohledu na rentabilitu jimi realizovaných skupin zboží
až do úrovně jednotlivých skladových položek.
· Chceme sledovat v čase vztah mezi plánem prodejů, nasmlouvanými kontrakty, jejich realizací a fakturací.
· Sledováním docházky chceme měřit nákladovost a ziskovost jednotlivých projektů a řídit billing účtovaný zákazníkům.
Tel.: 567 579 116 / E-mail: [email protected] / http://qi.m-soft.cz/specializace/reporting

Podobné dokumenty