Anglicko-český / česko-anglický slovník matematické terminologie

Komentáře

Transkript

Anglicko-český / česko-anglický slovník matematické terminologie
Anglicko - český / česko - anglický
slovník matematické terminologie
Slovník je přizpůsoben potřebám Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení
technického v Brně (FEKT VUT). Členění pojmů do oblastí matematiky a úrovní obtížnosti nemusí
odpovídat Vašim zkušenostem. Pojmem předmět se rozumí předmět vyučovaný na FEKT VUT. Řazení
podle předmětů je pouze orientační - doporučujeme zaškrtnout volbu prerekvizity. Text uvedený jako
obvyklý význam pojmu slouží pro snazší orientaci ve výpisu a pro vyjasnění různých překladů téhož
pojmu. Zařazení relevantních příkazů matematických programů má za cíl usnadnit práci s nimi a
orientaci v jejich nápovědě - v některých případech proto mohou být uvedeny pouze nejdůležitější,
resp. nejběžnější příkazy.
Kritéria vyhledávání:
Úroveň: střední škola a všechny studijní programy na FEKT VUT
Podrobnosti:
U každého z pojmů je uveden jeho český, resp. anglický ekvivalent, gramatické poznámky, oblast
matematiky, do níž pojem spadá, související pojmy, stupeň studijního programu FEKT VUT, v němž
je pojem vyžadován, relevantní příkazy programu Maple 9.5, relevantní příkazy programu Matlab
6.5, poznámky (zejména učební texty FEKT VUT, v nichž se pojem vyskytuje).
Poznámka: Pokud není u některého z pojmů uvedena některá položka, nejedná se o chybu.
Znamená to, že položka není relevantní nebo se v databázi nevyskytuje.
Slovník matematické terminologie a výpisy z něj mohou být používány pro studijní a akademické účely
bez jakéhokoliv omezení. Jakékoliv využití slovníku nebo výpisů z něj pro jiné než studijní a akademické
účely (zejména komerční) je povoleno pouze s písemným souhlasem autorů. Jakékoliv využití nebo
používání loga slovníku je zakázáno.
Slovník matematické terminologie je výsledkem řešení grantu FRVŠ 122/2006
Jazyková podpora výuky matematických předmětů.
© 2006, Michal Novák & Petra Langerová
1 / 630
Seznam pojmů
a zároveň
Pojem česky: a zároveň
Pojem anglicky: and
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: nebo, konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence, výrok, elementární výrok,
složený výrok, tautologie, kontradikce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: and
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: and ; &
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
abelovská grupa
Pojem česky: abelovská grupa
Pojem anglicky: abelian group
Gramatická poznámka: synonymum (česky) komutativní grupa
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: grupa, algebraická struktura, komutativita, komutativní grupa, nekomutativní grupa,
operace na množině, grupoid, pologrupa, grupa, inverzní prvek, opačný prvek, nula algebraické
struktury, jednička algebraické struktury, multiplikativní symbolika, aditivní symbolika
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna group
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
absolutně integrovatelná funkce
Pojem česky: absolutně integrovatelná funkce
Pojem anglicky: absolutely summable function
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrovatelná funkce, integrál, trigonometrická řada, Fourierova řada
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
absolutně konvergentní
Pojem česky: absolutně konvergentní
Pojem anglicky: absolutely convergent
Gramatická poznámka: přídavné jméno converge absolutely
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: řada, číselná řada, součet řady, absolutní hodnota, konvergence, divergence,
stejnoměrně konvergentní, kritérium konvergence
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: series
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
2 / 630
absolutní
Pojem česky: absolutní
Pojem anglicky: absolute
Gramatické poznámky: příslovce absolutely, opak relativní
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojem: relativní
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
absolutní četnost
Pojem česky: absolutní četnost
Pojem anglicky: absolute frequency, the number of occurerences
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: četnost, relativní četnost, pravděpodobnost, histogram, pravděpodobnostní funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
absolutní člen
Pojem česky: absolutní člen
Pojem anglicky: absolute term, constant term
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: polynom, člen, jednočlen, dvojčlen, trojčlen, mnohočlen, lineární člen, kvadratický
člen, n-tý člen, člen posloupnosti, člen řady, nehomogenní člen, koeficient
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
absolutní extrém
Pojem česky: absolutní extrém
Pojem anglicky: global extremum
Gramatické poznámky: synonymum (česky) globální extrém, množné číslo extrema
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: extrém, absolutní maximum, absolutní minimum, lokální extrém, lokální maximum,
lokální minimum, průběh funkce, funkce, derivace, funkční hodnota, globální extrém, globální
maximum, globální minimum, vázaný extrém
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: fmin ; fminbnd ; fminsearch ; fmins ; fminunc
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
absolutní hodnota
Pojem česky: absolutní hodnota
3 / 630
Pojem anglicky: absolute value
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: absolutní hodnota komplexního čísla, absolutně konvergentní
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: abs
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: abs
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
absolutní hodnota komplexního čísla
Pojem česky: absolutní hodnota komplexního čísla
Pojem anglicky: modulus
Gramatické poznámky: synonymum (česky) modul komplexního čísla, množné číslo moduli
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: argument komplexního čísla, algebraický tvar komplexního čísla, reálná část
komplexního čísla, imaginární část komplexního čísla, Gaussova rovina, absolutní hodnota,
goniometrický tvar komplexního čísla, exponenciální tvar komplexního čísla
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: abs
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: abs
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např.:
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
absolutní chyba
Pojem česky: absolutní chyba
Pojem anglicky: absolute error
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: numerický výpočet, zaokrouhlovací chyba, zaokrouhlit, chyba, lokální chyba, relativní
chyba, globální chyba, chyba aproximace, chyba interpolace, chyba podílu, chyba rozdílu, chyba součtu,
chyba součinu, relativní chyba vstupu
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: AbsTol
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
absolutní invariant
Pojem česky: absolutní invariant
Pojem anglicky: absolute invariant
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: invariant, invariant kuželosečky, invariant kvadriky, kuželosečka, kvadrika, metoda
invariantů, hodnost kuželosečky, hodnost kvadriky, charakteristická rovnice, kořen, charakteristické
číslo, koeficient, diskriminant kuželosečky, diskriminant kvadriky
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
4 / 630
absolutní konvergence
Pojem česky: absolutní konvergence
Pojem anglicky: absolute convergence
Gramatické poznámky: synonymum (česky) relativní konvergence, přídavné jméno convergent
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: řada, číselná řada, součet řady, absolutní hodnota, konvergence, divergence,
stejnoměrně konvergentní, kritérium konvergence, relativní konvergence
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
absolutní maximum
Pojem česky: absolutní maximum
Pojem anglicky: absolute maximum
Gramatické poznámky: synonymum (česky) globální maximum, množné číslo absolute maxima
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: absolutní extrém, extrém, absolutní minimum, lokální extrém, lokální maximum,
lokální minimum, průběh funkce, funkce, derivace, funkční hodnota, globální extrém, globální
maximum, globální minimum, vázaný extrém
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
absolutní minimum
Pojem česky: absolutní minimum
Pojem anglicky: absolute minimum
Gramatické poznámky: synonymum (česky) globální minimum, množné číslo absolute minima
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: absolutní extrém, extrém, absolutní maximum, lokální extrém, lokální maximum,
lokální minimum, průběh funkce, funkce, derivace, funkční hodnota, globální extrém, globální
maximum, globální minimum, vázaný extrém
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: fmin ; fminbnd ; fminsearch ; fmins ; fminunc
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
absolutní odchylka
Pojem česky: absolutní odchylka
Pojem anglicky: absolute deviation
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: odchylka, empirická směrodatná odchylka, kvadratická odchylka, průměrná
odchylka, rozptyl, empirický rozptyl, data
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
5 / 630
acyklický orientovaný graf
Pojem česky: acyklický orientovaný graf
Pojem anglicky: acyclic oriented graph
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: orientovaný graf, orientovaná hrana, koncový uzel, vstupní stupeň uzlu, výstupní
stupeň uzlu, orientovaný tah, orientovaná cesta, uzavřený orientovaný tah, uspořádaná dvojice,
množina, uzel grafu, hrana grafu, konečný graf, nekonečný graf, rovinný graf
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
Adams-Bashforthovy metody
Pojem česky: Adams-Bashforthovy metody
Pojem anglicky: Adams-Bashfort formulas
Gramatická poznámka: možno také formulae
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: diferenciální rovnice, počáteční problém, počáteční úloha, rovnice prvního řádu,
řešení (postup), partikulární řešení diferenciální rovnice, obecné řešení diferenciální rovnice, směrové
pole, numerická metoda, Eulerova metoda, modifikace Eulerovy metody, uzlový bod, ekvidistantní uzly,
jednokroková metoda, vícekroková metoda, algoritmus, derivace, funkční hodnota, lokální chyba,
globální chyba, explicitní metoda, prediktor, korektor, modifikátor, metody prediktor-korektor, AdamsMoultonovy metody
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ode113
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Adams-Moultonovy metody
Pojem česky: Adams-Moultonovy metody
Pojem anglicky: Adams-Moulton formulas
Gramatická poznámka: možno také formulae
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: diferenciální rovnice, počáteční problém, počáteční úloha, rovnice prvního řádu,
řešení (postup), partikulární řešení diferenciální rovnice, obecné řešení diferenciální rovnice, směrové
pole, numerická metoda, Eulerova metoda, modifikace Eulerovy metody, uzlový bod, ekvidistantní uzly,
jednokroková metoda, vícekroková metoda, algoritmus, derivace, funkční hodnota, lokální chyba,
globální chyba, explicitní metoda, prediktor, korektor, modifikátor, metody prediktor-korektor, AdamsMoultonovy metody
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ode113
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
aditivita
Pojem česky: aditivita
6 / 630
Pojem anglicky: additivity
Gramatická poznámka: přídavné jméno additive
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: aditivní symbolika, multiplikativní, multiplikativní symbolika, komutativita,
distributivita, asociativita, algebraická struktura
aditivní
Pojem česky: aditivní
Pojem anglicky: additive
Gramatická poznámka: podstatné jméno additivity
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: multiplikativní, aditivní symbolika, multiplikativní symbolika, norma dělení, dělení
intervalu
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
aditivní symbolika
Pojem česky: aditivní symbolika
Pojem anglicky: additive notation
Gramatické poznámky: podstatné jméno additivity, podstatné jméno denote
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: aditivní, multiplikativní symbolika, multiplikativní, komutativita, distributivita,
asociativita, algebraická struktura
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
adjungovaná matice
Pojem česky: adjungovaná matice
Pojem anglicky: adjoint matrix
Gramatická poznámka: množné číslo adjoint matrices
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: matice, submatice, determinant, subdeterminant, algebraický doplněk
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: adjoint
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
afinní
Pojem česky: afinní
Pojem anglicky: affine
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
7 / 630
Související pojmy: projektivní, metrický, afinní prostor, afinní zobrazení, afinní normální rovnice,
geometrie, transformace, repér, komplexní rozšíření afinního zobrazení, afinní homogenní souřadnice,
homogenní, nehomogenní, afinní repér
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
afinní homogenní souřadnice
Pojem česky: afinní homogenní souřadnice
Pojem anglicky: affine homogeneous coordinates
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: souřadnice, homogenní souřadnice, nehomogenní, afinní repér, repér, bod, nevlastní
bod, n-tice, lineární kombinace, afinní prostor, geometrická báze, vektor
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
afinní normální rovnice
Pojem česky: afinní normální rovnice
Pojem anglicky: affine equation in a normal form
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: kuželosečka, kvadrika, afinní, rovnice, afinní prostor
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
afinní prostor
Pojem česky: afinní prostor
Pojem anglicky: affine space
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: vektorový prostor, projektivní prostor, projektivní rozšíření afinního prostoru,
komplexní rozšíření reálného afinního prostoru, afinní repér, afinní homogenní souřadnice, afinní
zobrazení
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
afinní repér
Pojem česky: afinní repér
Pojem anglicky: affine frame
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: afinní homogenní souřadnice, repér, projektivní repér, ortonormální repér, nevlastní
bod, vektor, souřadnice, geometrická báze
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
8 / 630
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
afinní zobrazení
Pojem česky: afinní zobrazení
Pojem anglicky: affine mapping
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: map ; plot ; implicitplot ; plot3d
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; plot3 ; box ; errorbar ; hold ; LineSpec ; loglog ;
polar ; plotyy ; semilogx ; semilogy ; subplot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Handle Graphics
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
alespoň jeden
Pojem česky: alespoň jeden
Pojem anglicky: at least one
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: právě jeden, pro každé x, pro všechna x, pro libovolné x
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
algebra
Pojem česky: algebra
Pojem anglicky: algebra
Gramatická poznámka: přídavné jméno algebraic
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna linalg; knihovna LinearAlgebra
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: norm ; normest ; rank ; det ; trace ; null ; orth ; rref ;
rrefmovie ; subspace ; inv ; cond ; condest ; chol ; cholinc ; lu ; luinc ; gr ; lsqnonneq ; pinv ;
lscov ; eig ; svd ; eigs ; svds ; poly ; polyeig ; condeig ; hess ; qz ; schur ; expm ; logm ; sqrtm ;
funm ; conv ; deconv ; poly ; polyder ; polyfit ; polyval ; polyvalm ; residue ; roots
algebraická funkce
Pojem česky: algebraická funkce
Pojem anglicky: algebraic function
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: funkce, transcendentní funkce, polynom
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: map ; knihovna plots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; plot3 ; box ; errorbar ; hold ; LineSpec ; loglog ;
polar ; plotyy ; semilogx ; semilogy ; subplot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
9 / 630
Graphics: Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Handle Graphics
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
algebraická rovnice
Pojem česky: algebraická rovnice
Pojem anglicky: algebraic equation
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: rovnice, levá strana rovnice, pravá strana rovnice, řešení (postup), řešení
(výsledek), kořen, jednoduchý kořen, násobný kořen, násobnost kořene, mít řešení, separace kořenů,
určit polohu kořenů, odhad, polynom, koeficient, člen, hodnota polynomu, dosadit, funkce, funkční
hodnota, kladný, záporný, znaménko, Sturmova posloupnost, metoda Graeff-Lobačevského, rozklad na
kořenové činitele, nula
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: solve
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: solve ; roots
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
algebraická struktura
Pojem česky: algebraická struktura
Pojem anglicky: algebraic structure
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Související pojmy: operace na množině, grupoid, pologrupa, grupa, okruh, ideál, obor integrity, číselné
těleso
algebraické řešení
Pojem česky: algebraické řešení
Pojem anglicky: algebraic solution
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: řešení (výsledek), algebraická funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: solve ; subs
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: solve ; subs
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
algebraický
Pojem česky: algebraický
Pojem anglicky: algebraic
Gramatická poznámka: podstatné jméno algebra
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
10 / 630
algebraicky uzavřené těleso
Pojem česky: algebraicky uzavřené těleso
Pojem anglicky: algebraically closed field
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: operace na množině, polynom, konstanta, kořen polynomu, kořen, konečný,
nekonečný, alespoň jeden, právě jeden, ireducibilní polynom
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
algebraický doplněk
Pojem česky: algebraický doplněk
Pojem anglicky: cofactor, signed minor
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: matice, submatice, determinant, subdeterminant, algebraický doplněk prvku v
matici, adjungovaná matice
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
algebraický doplněk prvku v matici
Pojem česky: algebraický doplněk prvku v matici
Pojem anglicky: cofactor, signed minor of an element
Gramatická poznámka: synonymum (česky) kofaktor prvku v matici
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: matice, submatice, determinant, subdeterminant, algebraický doplněk, adjungovaná
matice
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
algebraický polynom
Pojem česky: algebraický polynom
Pojem anglicky: algebraic polynomial
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: polynom, interpolace, interpolace algebraickými polynomy, interpolační polynom,
Lagrangeův interpolační polynom, Newtonův interpolační polynom, splajn, metoda nejmenších čtverců,
člen, koeficient, stupeň polynomu, absolutní člen, vedoucí koeficient polynomu, kořen rovnice, kořen,
Sturmova posloupnost, metoda Graeff-Lobačevského
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: coeff ; CoefficientList ; CoefficientVector ; coeffs ;
degree ; lcoeff ; ldegree ; tcoeff ; content ; divide ; gcd ; lcm ; prem ; primpart ; quo ; rem ;
11 / 630
diff ; subs ; discrim ; sum ; int ; Translate ; interp ; resultant ; factor ; fsolve ; irreduc ;
realroot ; roots ; Split ; Splits ; collect ; compoly ; expand ; horner ; normal ; sort ; sqrfree ;
fixdiv ; galois ; gcdex ; norm ; powmod ; psqrt ; randpoly ; ratrecon ; recipoly
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: conv ; deconv ; poly ; polyder ; polyeig ; polyfit ;
polyint ; polyval ; polyvalm ; residue ; roots
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
algebraický tvar komplexního čísla
Pojem česky: algebraický tvar komplexního čísla
Pojem anglicky: algebraic form of a complex number
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: komplexní číslo, exponenciální tvar komplexního čísla, goniometrický tvar
komplexního čísla, absolutní hodnota komplexního čísla, reálná část komplexního čísla, imaginární část
komplexního čísla, komplexní jednotka, Gaussova rovina
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Re ; Im ; complex ; evalc ; I ; abs ; conjugate
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: abs ; angle ; complex ; conj ; i ; j ; imag ; real
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
algebraický výraz
Pojem česky: algebraický výraz
Pojem anglicky: algebraic expression
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: upravit algebraický výraz, vytknout, čitatel, jmenovatel, zkrátit zlomek, zlomek v
základním tvaru, roznásobit (závorky), rozklad na prvočinitele
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: expand ; simplify ; normal ; factor ; numer ; denom ;
Normal ; environment ; randnormal
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: expand ; simplify ; simple ; factor ; collect
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
algoritmus
Pojem česky: algoritmus
Pojem anglicky: algorithm
Gramatická poznámka: přídavné jméno algorithmic
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody; operační výzkum a teorie grafů; běžný pojem, který zasahuje
do různých oblastí matematiky
Související pojmy: numerická metoda, krok algoritmu, numerický výpočet
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
12 / 630
alternativa
Pojem česky: alternativa
Pojem anglicky: alternative
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: dynamické programování, strategie
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
alternativní hypotéza
Pojem česky: alternativní hypotéza
Pojem anglicky: alternative hypothesis
Gramatické poznámky: množné číslo alternative hypotheses, opak null hypothesis
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: nulová hypotéza, statistický test, kritérium, kritická míra, kritická hodnota,
rozhodnout, rozhodnutí, kvantil, distribuční funkce, síla testu, jednostranný test, oboustranný test,
levostranný test, pravostranný test, hladina významnosti testu, chyba prvního druhu, chyba druhého
druhu, odmítnout hypotézu, přijmout hypotézu, testovat hypotézu proti hypotéze
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
alternativní rozdělení pravděpodobnosti
Pojem česky: alternativní rozdělení pravděpodobnosti
Pojem anglicky: alternative distribution of probability
Gramatická poznámka: synonymum (česky) alternativní rozložení pravděpodobnosti
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti, rozložení pravděpodobnosti,
pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, jev, pokus, střední hodnota,
rozptyl, statistický test, kritická hodnota, kvantil, kvartil, dolní kvartil, medián, horní kvartil, diskrétní
náhodná veličina, spojitá náhodná veličina, náhodná veličina, histogram, graf funkce, exponenciální
rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné rozdělení
pravděpodobnosti, normální rozdělení pravděpodobnosti, standardizované normální rozdělení
pravděpodobnosti, nulová hypotéza, alternativní hypotéza, aproximace, binomické rozdělení
pravděpodobnosti, hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti, Erlangovo rozdělení
pravděpodobnosti, multinomické rozdělení pravděpodobnosti, Pascalovo rozdělení pravděpodobnosti,
rovnoměrné diskrétní rozdělení pravděpodobnosti, Studentovo rozdělení pravděpodobnosti,
vícerozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti, Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
alternativní rozložení pravděpodobnosti
Pojem česky: alternativní rozložení pravděpodobnosti
Pojem anglicky: alternative distribution of probability
Gramatická poznámka: synonymum (česky) alternativní rozdělení pravděpodobnosti
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
13 / 630
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti, rozložení pravděpodobnosti,
pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, jev, pokus, střední hodnota,
rozptyl, statistický test, kritická hodnota, kvantil, kvartil, dolní kvartil, medián, horní kvartil, diskrétní
náhodná veličina, spojitá náhodná veličina, náhodná veličina, histogram, graf funkce, exponenciální
rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné rozdělení
pravděpodobnosti, normální rozdělení pravděpodobnosti, standardizované normální rozdělení
pravděpodobnosti, nulová hypotéza, alternativní hypotéza, aproximace, binomické rozdělení
pravděpodobnosti, hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti, Erlangovo rozdělení
pravděpodobnosti, multinomické rozdělení pravděpodobnosti, Pascalovo rozdělení pravděpodobnosti,
rovnoměrné diskrétní rozdělení pravděpodobnosti, Studentovo rozdělení pravděpodobnosti,
vícerozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti, Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
alternující řada
Pojem česky: alternující řada
Pojem anglicky: alternating series
Gramatická poznámka: množné číslo alternating series
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: znaménko, řada, číselná řada, součet řady, konvergence, divergence, stejnoměrně
konvergentní, absolutně konvergentní, kritérium konvergence, Leibnitzovo kritérium
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: series
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
amplituda
Pojem česky: amplituda
Pojem anglicky: amplitude
Úroveň: střední škola
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
analytická funkce
Pojem česky: analytická funkce
Pojem anglicky: analytic function
Gramatická poznámka: synonymum (česky) holomorfní funkce
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: holomorfní funkce, komplexní funkce komplexní proměnné, derivace, bod, oblast,
křivka, uzavřená oblast, limita, derivace, parciální derivace, oblouk křivky, tečna ke křivce, konformní
zobrazení, harmonická funkce, Cauchy-Riemannovy podmínky, konjugované harmonické funkce,
sdružené harmonické funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
analytická geometrie
14 / 630
Pojem česky: analytická geometrie
Pojem anglicky: analytic geometry
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
analytické řešení
Pojem česky: analytické řešení
Pojem anglicky: analytical solution
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojem: numerické řešení
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: dsolve ; odetest
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: dsolve ; subs
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
analytický
Pojem česky: analytický
Pojem anglicky: analytic, analytical
Gramatická poznámka: podstatné jméno analysis
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
analýza
Pojem česky: analýza
Pojem anglicky: analysis
Gramatická poznámka: přídavné jméno analytic možno také analytical
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
analýza citlivosti
Pojem česky: analýza citlivosti
Pojem anglicky: sensitivity analysis
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: citlivost, lineární programování, operační výzkum, parametr, funkce, koeficient,
optimum, řešení (výsledek), simplexová metoda, pravá strana, matice, sloupec, pravá strana
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
15 / 630
antisymetrická matice
Pojem česky: antisymetrická matice
Pojem anglicky: skew-symmetric matrix
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: matice, koeficient, symetrická matice, antisymetrický, symetrický, reflexivní, relace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: antisymmetric ; skewsymmetric ; rtable
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: disp ; ndims ; numel ; size
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
antisymetrická relace
Pojem česky: antisymetrická relace
Pojem anglicky: antisymmetric relation
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: relace na množině, množina, reflexivní relace, transitivní relace, symetrická relace,
složená relace, identita, podmnožina, prvek, být prvkem množiny, inkluze, úplná relace, binární, unární,
zobrazení, prázdná relace, inverzní relace, definiční obor relace, obor relace, uspořádání, uspořádaná
množina, lineárně uspořádaná množina, ekvivalence, prázdná relace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
antisymetrický
Pojem česky: antisymetrický
Pojem anglicky: antisymmetric
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; geometrie
Související pojmy: symetrický, transitivní, reflexivní, úplný, relace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: antisymmetric
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
antisymetrický tenzor
Pojem česky: antisymetrický tenzor
Pojem anglicky: antisymmetric tensor, skewsymmetric tensor, skew-symmetric tensor
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: tenzor, antisymetrický, znaménko, permutace množiny, k-tenzor
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
16 / 630
antisymetrie
Pojem česky: antisymetrie
Pojem anglicky: antisymmetry
Gramatická poznámka: přídavné jméno antisymmetric
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: symetrie, transitivita, úplnost, relace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
aplikace
Pojem česky: aplikace
Pojem anglicky: application
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
aposteriorní pravděpodobnost
Pojem česky: aposteriorní pravděpodobnost
Pojem anglicky: posterior probability
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: apriorní pravděpodobnost, apriorní pravděpodobnost, pravděpodobnost, podmíněná
pravděpodobnost, úplná pravděpodobnost, Bayesův vzorec
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
apriorní pravděpodobnost
Pojem česky: apriorní pravděpodobnost
Pojem anglicky: prior probability
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: aposteriorní pravděpodobnost, apriorní pravděpodobnost, pravděpodobnost,
podmíněná pravděpodobnost, úplná pravděpodobnost, Bayesův vzorec
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
aproximace
Pojem česky: aproximace
Pojem anglicky: approximation
Gramatické poznámky: přídavné jméno approximate, sloveso approximate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; matematická analýza; numerické metody; operační výzkum a
teorie grafů
Související pojmy: aproximovat, aproximace funkcí, Taylorův polynom, Taylorova řada, Taylorův rozvoj,
17 / 630
Maclaurinův polynom, chyba, numerický výpočet, interpolace, extrapolace, numerická metoda,
numerické řešení, splajn, metoda nejmenších čtverců, přibližný, zaokrouhlit, zaokrouhlování,
zaokrouhlovací chyba, počáteční aproximace, k-tá aproximace, uzlový bod
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
aproximace funkcí
Pojem česky: aproximace funkcí
Pojem anglicky: approximation of functions
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; matematická analýza; numerické metody; operační výzkum a
teorie grafů
Související pojmy: aproximovat, aproximace, Taylorův polynom, Taylorova řada, Taylorův rozvoj,
Maclaurinův polynom, chyba, numerický výpočet, interpolace, extrapolace, numerická metoda,
numerické řešení, splajn, metoda nejmenších čtverců, přibližný, zaokrouhlit, zaokrouhlování,
zaokrouhlovací chyba, počáteční aproximace, uzlový bod
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
aproximace křivkou
Pojem česky: aproximace křivkou
Pojem anglicky: curve fitting
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: křivka, aproximace, aproximovat, interpolace, interpolační polynom, interpolace
algebraickými polynomy, splajn, Lagrangeův interpolační polynom, Newtonův interpolační polynom,
extrapolace, Richardsonova extrapolace, aproximace parabolou, aproximace přímkou, parabola, přímka,
polynom, algebraický polynom, chyba, uzlový bod, funkční hodnota, metoda nejmenších čtverců,
kvadratická odchylka, poměrná diference, zlomek
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna CurveFitting
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
aproximace metodou nejmenších čtverců pomocí přímky, paraboly atd.
Pojem česky: aproximace metodou nejmenších čtverců pomocí přímky, paraboly atd.
Pojem anglicky: least-square fit of a straight line, parabola, etc.
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: aproximace křivkou, aproximace parabolou, aproximace přímkou, polynom,
18 / 630
algebraický polynom, interpolace algebraickými polynomy, metoda nejmenších čtverců, aproximace,
aproximovat, chyba, interpolace, splajn, uzlový bod, funkční hodnota, kvadratická odchylka
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: LeastSquares ; LeastSquaresPlot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: lsqnonneg ; lscov
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
aproximace parabolou
Pojem česky: aproximace parabolou
Pojem anglicky: fit of a parabola
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: aproximace křivkou, aproximace přímkou, polynom, algebraický polynom,
interpolace algebraickými polynomy, metoda nejmenších čtverců, aproximace, aproximovat, chyba,
interpolace, splajn, uzlový bod, funkční hodnota, kvadratická odchylka
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: LeastSquares ; knihovna CurveFitting; LeastSquaresPlot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: lsqnonneg ; lscov
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
aproximace přímkou
Pojem česky: aproximace přímkou
Pojem anglicky: fit of a straight line
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: aproximace křivkou, aproximace parabolou, polynom, algebraický polynom,
interpolace algebraickými polynomy, metoda nejmenších čtverců, aproximace, aproximovat, chyba,
interpolace, splajn, uzlový bod, funkční hodnota, kvadratická odchylka
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: LeastSquares ; knihovna CurveFitting; LeastSquaresPlot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: lsqnonneg ; lscov
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
aproximovat
Pojem česky: aproximovat
Pojem anglicky: approximate
Gramatické poznámky: podstatné jméno approximation, sloveso approximate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; matematická analýza; numerické metody; operační výzkum a
teorie grafů
Související pojmy: aproximace, aproximace funkcí, Taylorův polynom, Taylorova řada, Taylorův rozvoj,
Maclaurinův polynom, chyba, numerický výpočet, interpolace, extrapolace, numerická metoda,
numerické řešení, splajn, metoda nejmenších čtverců, přibližný, zaokrouhlit, zaokrouhlování,
zaokrouhlovací chyba, počáteční aproximace, uzlový bod
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
19 / 630
z
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
argument funkce
Pojem česky: argument funkce
Pojem anglicky: argument of a function
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: funkce, graf funkce, definiční obor, obor hodnot
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: map
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
argument komplexního čísla
Pojem česky: argument komplexního čísla
Pojem anglicky: argument of a complex number
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; matematická analýza
Související pojmy: absolutní hodnota komplexního čísla, algebraický tvar komplexního čísla, reálná část
komplexního čísla, imaginární část komplexního čísla, Gaussova rovina, absolutní hodnota,
goniometrický tvar komplexního čísla, exponenciální tvar komplexního čísla
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: argument
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: angle
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
aritmetická báze
Pojem česky: aritmetická báze
Pojem anglicky: arithmetic basis
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: báze, geometrická báze, repér, projektivní prostor, souřadnice, lineární kombinace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
aritmetická posloupnost
Pojem česky: aritmetická posloupnost
Pojem anglicky: arithmetic progression
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: posloupnost, řada, geometrická posloupnost, geometrická řada, aritmetická řada,
konečná posloupnost, nekonečná posloupnost, konečná řada, nekonečná řada, konvergentní
posloupnost, divergentní posloupnost
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
20 / 630
aritmetická řada
Pojem česky: aritmetická řada
Pojem anglicky: arithmetic series
Gramatická poznámka: množné číslo arithmetic series
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: posloupnost, řada, geometrická posloupnost, geometrická řada, aritmetická
posloupnost, konečná posloupnost, nekonečná posloupnost, konečná řada, nekonečná řada
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: series
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
aritmetické operace
Pojem česky: aritmetické operace
Pojem anglicky: arithmetic operation
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: sčítání, násobení, dělení, umocnit, odmocnit
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: add ; sum ; mul ; product ; + ; - ; * ; / ; op
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plus ; minus ; + ; - ; * ; /
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
aritmetické operace
Pojem česky: aritmetické operace
Pojem anglicky: arithmetic operations
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: sčítání, násobení, dělení, umocnit, odmocnit
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: add ; sum ; mul ; product ; + ; - ; * ; / ; op
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plus ; minus ; sum ; prod
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
aritmetický
Pojem česky: aritmetický
Pojem anglicky: arithmetic
Gramatické poznámky: možno také arithmetical, podstatné jméno arithmetic
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojem: číslo
aritmetický průměr
Pojem česky: aritmetický průměr
21 / 630
Pojem anglicky: arithmetic mean, arithmetic average
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: průměr, harmonický průměr, kvadratický průměr, střední hodnota rozdělení
pravděpodobnosti, průměrná odchylka, data
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
aritmetický vektor
Pojem česky: aritmetický vektor
Pojem anglicky: arithmetic vector
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: vektor, vektorový prostor, složka vektoru
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: vector
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
aritmetický vektorový prostor
Pojem česky: aritmetický vektorový prostor
Pojem anglicky: arithmetic vector space
Gramatická poznámka: synonymum (česky) vektorový prostor
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; geometrie; matematická analýza; numerické metody
Související pojmy: vektor, podprostor vektorového prostoru, báze, dimenze, systém generátorů, lineární
závislost, lineární nezávislost, lineární kombinace, hodnost systému vektorů, množina generátorů,
souřadnice, kanonická báze, n-tice, složka vektoru, nulový vektor, distributivní, asociativní, komutativní,
skalární součin, ortogonální systém vektorů, ortonormální systém vektorů, algebraická struktura
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
aritmetika
Pojem česky: aritmetika
Pojem anglicky: arithmetic
Gramatické poznámky: přídavné jméno arithmetic, možno také arithmetical
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
artikulace grafu
Pojem česky: artikulace grafu
Pojem anglicky: cut vertex, separating vertex, cut point
Gramatická poznámka: množné číslo vertices
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, hrana grafu
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
22 / 630
asociativita
Pojem česky: asociativita
Pojem anglicky: associativity
Gramatická poznámka: přídavné jméno associative
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých
oblastí matematiky
Související pojmy: distributivita, komutativita, nekomutativní
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
asociativní
Pojem česky: asociativní
Pojem anglicky: associative
Gramatická poznámka: podstatné jméno associativity
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých
oblastí matematiky
Související pojmy: distributivní, komutativní, nekomutativní
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
asociované prvky
Pojem česky: asociované prvky
Pojem anglicky: associated numbers
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: prvek, dělitelnost, dělitel, obor integrity, relace, rozklad na množině, třída rozkladu,
největší společný dělitel, nesoudělné prvky
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
asymptota
Pojem česky: asymptota
Pojem anglicky: asymptote
Gramatické poznámky: přídavné jméno asymptotic, příslovce asymptotically
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza
Související pojmy: asymptota bez směrnice, asymptota se směrnicí, graf funkce, průběh funkce, funkce,
nevlastní bod, limita, nekonečno, kuželosečka, tečna, přímka, směrnice přímky
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Asymptotes
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
23 / 630
asymptota bez směrnice
Pojem česky: asymptota bez směrnice
Pojem anglicky: horizontal asymptote
Gramatická poznámka: synonymum (česky) svislá asymptota
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza
Související pojmy: asymptota, asymptota se směrnicí, svislá asymptota, graf funkce, průběh funkce,
funkce, nevlastní bod, limita, směrnice přímky, nekonečno, kuželosečka, tečna, přímka, směrnice
přímky
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
asymptota se směrnicí
Pojem česky: asymptota se směrnicí
Pojem anglicky: inclined asymptote
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza
Související pojmy: asymptota, asymptota bez směrnice, svislá asymptota, graf funkce, průběh funkce,
funkce, nevlastní bod, limita, nekonečno, kuželosečka, tečna, přímka, směrnice přímky
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
asymptotická kuželová plocha
Pojem česky: asymptotická kuželová plocha
Pojem anglicky: asymptotic conical surface
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: kuželová plocha, asymptota, asymptotická rovina, kvadrika, válcová plocha, rotační
kuželová plocha, rotační válcová plocha
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
asymptotická rovina
Pojem česky: asymptotická rovina
Pojem anglicky: asymptotic plane
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: asymptota, asymptotická kuželová plocha, kvadrika, tečná rovina, nevlastní bod,
regulární bod kvadriky
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
asymptotická stabilita
Pojem česky: asymptotická stabilita
Pojem anglicky: asymptotic stability
24 / 630
Gramatická poznámka: přídavné jméno asyptotic stable
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: stabilita, úloha, asymptoticky stabilní, stabilita, stabilita řešení, asymptotická
stabilita, numericky stabilní algoritmus, nestabilní, stabilní, soustava rovnic, diferenciální rovnice
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
asymptoticky stabilní
Pojem česky: asymptoticky stabilní
Pojem anglicky: asymptotically stable
Gramatická poznámka: podstatné jméno asymptotic stability
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: stabilita, úloha, asymptotická stabilita, stabilita, stabilita řešení, asymptotická
stabilita, numericky stabilní algoritmus, nestabilní, stabilní, soustava rovnic, diferenciální rovnice
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
automorfismus
Pojem česky: automorfismus
Pojem anglicky: automorphism
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: lineární transformace, lineární zobrazení, bijekce, vektorový prostor, injekce,
surjekce, báze, dimenze, lineární nezávislost, lineární závislost, homomorfismus, izomorfismus, báze
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
autonomní diferenciální systém
Pojem česky: autonomní diferenciální systém
Pojem anglicky: autonomous differential system
Gramatické poznámky: synonymum (česky) autonomní systém diferenciálních rovnic, synonymum
(česky) dynamický systém
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, soustava diferenciálních rovnic, řešení (postup), vektor,
trajektorie, charakteristické číslo
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
autonomní systém diferenciálních rovnic
Pojem česky: autonomní systém diferenciálních rovnic
Pojem anglicky: autonomous system of differential equations
Gramatická poznámka: synonymum (česky) autonomní diferenciální systém
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
25 / 630
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, soustava diferenciálních rovnic, řešení (postup), vektor,
trajektorie, charakteristické číslo
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
axiom
Pojem česky: axiom
Pojem anglicky: axiom
Gramatické poznámky: přídavné jméno axiomatic, příslovce axiomatically
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: definice, postulát, předpoklad, tvrzení, věta, důkaz, důsledek
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
Bayesův vzorec
Pojem česky: Bayesův vzorec
Pojem anglicky: Bayes' theorem, Bayes rule
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: pravděpodobnost, podmíněná pravděpodobnost, úplná pravděpodobnost,
aposteriorní pravděpodobnost, apriorní pravděpodobnost, rozhodnout, rozhodování
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
báze
Pojem česky: báze
Pojem anglicky: basis
Gramatická poznámka: množné číslo bases
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: dimenze, vektorový prostor, báze vektorového prostoru, matice, lineární závislost,
lineární nezávislost, uspořádaná n-tice, vektor, lineární kombinace, kanonická báze, kontravariantní
báze, ortogonální báze, ortonormální báze, souřadnice, matice přechodu od báze k bázi, aritmetická
báze, geometrická báze, repér, afinní repér
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: gausselim ; gaussjord
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
báze vektorového prostoru
Pojem česky: báze vektorového prostoru
Pojem anglicky: basis in a vector space
26 / 630
Gramatická poznámka: množné číslo bases in a vector space
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: báze, vektorový prostor, dimenze, systém generátorů, generovat, lineární závislost,
lineární nezávislost, souřadnice, nejmenší, maximální
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: gausselim ; gaussjord
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref ; rrefmovie ; null
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
Bernoulliho diferenciální rovnice
Pojem česky: Bernoulliho diferenciální rovnice
Pojem anglicky: Bernoulli equation
Gramatická poznámka: synonymum (česky) Bernoulliova diferenciální rovnice
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, lineární
element, směrové pole, integrální křivka, počáteční podmínka, počáteční úloha, okrajové podmínky,
okrajová úloha, řešení (postup), řešení (výsledek), partikulární řešení diferenciální rovnice, obecné
řešení diferenciální rovnice, singulární řešení diferenciální rovnice, řád diferenciální rovnice, funkce,
derivace, integrál, primitivní funkce, integrace per partes, metoda variace konstant, koeficient, člen,
rovnice se separovatelnými proměnnými, separované proměnné, separovatelné proměnné, lineární
diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, determinant Wronského,
diferenciální rovnice n-tého řádu, homogenní diferenciální rovnice, nehomogenní diferenciální rovnice,
nelineární diferenciální rovnice, Besselova diferenciální rovnice, Clairautova diferenciální rovnice, exaktní
diferenciální rovnice, Pfaffova diferenciální rovnice, obyčejná diferenciální rovnice, parciální diferenciální
rovnice, levá strana rovnice, pravá strana rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: odeadvisor ; knihovna DEtools; dsolve ; bernoullisol
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: dsolve ; subs
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
Bernoulliova diferenciální rovnice
Pojem česky: Bernoulliova diferenciální rovnice
Pojem anglicky: Bernoulli equation
Gramatická poznámka: synonymum (česky) Bernoulliho diferenciální rovnice
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, lineární
element, směrové pole, integrální křivka, počáteční podmínka, počáteční úloha, okrajové podmínky,
okrajová úloha, řešení (postup), řešení (výsledek), partikulární řešení diferenciální rovnice, obecné
řešení diferenciální rovnice, singulární řešení diferenciální rovnice, řád diferenciální rovnice, funkce,
derivace, integrál, primitivní funkce, integrace per partes, metoda variace konstant, koeficient, člen,
rovnice se separovatelnými proměnnými, separované proměnné, separovatelné proměnné, lineární
diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, determinant Wronského,
diferenciální rovnice n-tého řádu, homogenní diferenciální rovnice, nehomogenní diferenciální rovnice,
nelineární diferenciální rovnice, Besselova diferenciální rovnice, Clairautova diferenciální rovnice, exaktní
diferenciální rovnice, Pfaffova diferenciální rovnice, obyčejná diferenciální rovnice, parciální diferenciální
rovnice, levá strana rovnice, pravá strana rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: odeadvisor ; knihovna DEtools; dsolve ; bernoullisol
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: dsolve ; subs
27 / 630
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
Besselova diferenciální rovnice
Pojem česky: Besselova diferenciální rovnice
Pojem anglicky: Bessel's differential equation
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, lineární
element, směrové pole, integrální křivka, počáteční podmínka, počáteční úloha, okrajové podmínky,
okrajová úloha, řešení (postup), řešení (výsledek), partikulární řešení diferenciální rovnice, obecné
řešení diferenciální rovnice, singulární řešení diferenciální rovnice, řád diferenciální rovnice, funkce,
derivace, integrál, primitivní funkce, integrace per partes, metoda variace konstant, koeficient, člen,
rovnice se separovatelnými proměnnými, separované proměnné, separovatelné proměnné, lineární
diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, determinant Wronského,
diferenciální rovnice n-tého řádu, homogenní diferenciální rovnice, nehomogenní diferenciální rovnice,
nelineární diferenciální rovnice, Bernoulliho diferenciální rovnice, Clairautova diferenciální rovnice,
exaktní diferenciální rovnice, Pfaffova diferenciální rovnice, obyčejná diferenciální rovnice, parciální
diferenciální rovnice, levá strana rovnice, pravá strana rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: odeadvisor ; knihovna Detools; dsolve
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: dsove ; subs
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
Besselova funkce
Pojem česky: Besselova funkce
Pojem anglicky: Bessel function
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: funkce, Besselova diferenciální rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: BesselI ; BesselJ ; BesselK ; BesselY ; HankelH1 ; HankelH2
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: besselh ; besseli ; besselj ; besselk ; bessely
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
bezespornost
Pojem česky: bezespornost
Pojem anglicky: consistency
Gramatická poznámka: přídavné jméno consistent
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: úplnost systému axiomů, nezávislost, axiom, teorie množin
bijekce
28 / 630
Pojem česky: bijekce
Pojem anglicky: bijection
Gramatická poznámka: přídavné jméno bijective
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: bijektivní, zobrazení, injekce, surjekce, inverzní zobrazení, složené zobrazení,
množina, vzor, obraz, definiční obor, obor hodnot, prosté zobrazení
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
bijektivní
Pojem česky: bijektivní
Pojem anglicky: bijective
Gramatická poznámka: podstatné jméno bijection
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: bijekce, zobrazení, injekce, surjekce, inverzní zobrazení, složené zobrazení, množina,
vzor, obraz, definiční obor, obor hodnot, prosté zobrazení
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
bilineární forma
Pojem česky: bilineární forma
Pojem anglicky: bilinear form
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; geometrie
Související pojmy: kvadratická forma, lineární zobrazení, lineární forma, tenzor, k-tenzor, kvadratická
forma, kuželosečka, matice bilineární formy, symetrická matice, determinant, hodnost bilineární formy,
komplexní rozšíření bilineární formy, polární bilineární forma, regulární bilineární forma, singulární
bilineární forma, hodnost kuželosečky, matice, prvek
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: BilinearForm
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
binární
Pojem česky: binární
Pojem anglicky: binary
Gramatická poznámka: přídavné jméno binar
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: relace, unární, ternární, dvojková číselná soustava
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
binomická rovnice
29 / 630
Pojem česky: binomická rovnice
Pojem anglicky: binomial equation
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: rovnice, řešení (postup), řešení (výsledek), mít řešení, řešitelný, mocnina,
odmocnina, ekvivalentní úprava, komplexní číslo, Moivreova věta, goniometrický tvar komplexního čísla,
absolutní hodnota komplexního čísla, argument komplexního čísla, násobek, podíl, periodická funkce, núhelník
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: binomial
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: nchoosek ; solve
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
binomická věta
Pojem česky: binomická věta
Pojem anglicky: binomial theorem
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: věta, součet, mocnina, koeficient
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: binomial
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: nchoosek
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
binomické rozdělení pravděpodobnosti
Pojem česky: binomické rozdělení pravděpodobnosti
Pojem anglicky: binomial distribution
Gramatická poznámka: synonymum (česky) binomické rozložení pravděpodobnosti
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti, rozložení pravděpodobnosti,
pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, jev, pokus, střední hodnota,
rozptyl, statistický test, kritická hodnota, kvantil, kvartil, medián, dolní kvartil, horní kvartil, diskrétní
náhodná veličina, spojitá náhodná veličina, náhodná veličina, histogram, graf funkce, exponenciální
rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné rozdělení
pravděpodobnosti, normální rozdělení pravděpodobnosti, standardizované normální rozdělení
pravděpodobnosti, nulová hypotéza, alternativní hypotéza, aproximace, alternativní rozdělení
pravděpodobnosti, hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti, Erlangovo rozdělení
pravděpodobnosti, multinomické rozdělení pravděpodobnosti, Pascalovo rozdělení pravděpodobnosti,
rovnoměrné diskrétní rozdělení pravděpodobnosti, Studentovo rozdělení pravděpodobnosti,
vícerozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti, Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: binomiald ; knihovna stats
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
binomické rozložení pravděpodobnosti
Pojem česky: binomické rozložení pravděpodobnosti
Pojem anglicky: binomial distribution
Gramatická poznámka: synonymum (česky) binomické rozdělení pravděpodobnosti
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti, rozložení pravděpodobnosti,
30 / 630
pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, jev, pokus, střední hodnota,
rozptyl, statistický test, kritická hodnota, kvantil, kvartil, medián, dolní kvartil, horní kvartil, diskrétní
náhodná veličina, spojitá náhodná veličina, náhodná veličina, histogram, graf funkce, exponenciální
rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné rozdělení
pravděpodobnosti, normální rozdělení pravděpodobnosti, standardizované normální rozdělení
pravděpodobnosti, nulová hypotéza, alternativní hypotéza, aproximace, alternativní rozdělení
pravděpodobnosti, hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti, Erlangovo rozdělení
pravděpodobnosti, multinomické rozdělení pravděpodobnosti, Pascalovo rozdělení pravděpodobnosti,
rovnoměrné diskrétní rozdělení pravděpodobnosti, Studentovo rozdělení pravděpodobnosti,
vícerozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti, Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: binomiald ; knihovna stats
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
binomický
Pojem česky: binomický
Pojem anglicky: binomial
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: koeficient, binomická věta, rovnice, řešit
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
bipartitní graf
Pojem česky: bipartitní graf
Pojem anglicky: bipartite graph
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, uzel grafu, hrana grafu
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
blížit se k
Pojem česky: blížit se k
Pojem anglicky: tend to, approach
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: limita, dolní limita, horní limita, jednostranná limita, limita funkce, limita funkce v
bodě, limita parciální funkce, limita posloupnosti, limita zleva, limita zprava, limes inferior, limes
superior, vlastní limita, nevlastní limita, relativní limita, asymptota, nekonečno
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
bod
Pojem česky: bod
Pojem anglicky: point
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
31 / 630
Související pojmy: nevlastní bod, graf funkce, křivka, plocha, souřadnice
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
bod dotyku
Pojem česky: bod dotyku
Pojem anglicky: point of contact, point of tangency
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: singulární bod kuželosečky, singulární bod kvadriky
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova
univerzita, Přírodovědecká fakulta, 1996.
bod nespojistosti
Pojem česky: bod nespojistosti
Pojem anglicky: discontinuity
Gramatická poznámka: přídavné jméno discontinuous
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: bod nespojitosti prvního druhu, bod nespojitosti druhého druhu, bod skokové
nespojitosti, skok nespojitosti, odstranitelná nespojitost, spojitost zprava, spojitost zleva, spojitost v
bodě, spojitá funkce, limita, limita zleva, limita zprava, funkce, funkce jedné proměnné, funkce více
proměnných, okolí bodu, prstencové okolí bodu
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: discont
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
bod nespojitosti druhého druhu
Pojem česky: bod nespojitosti druhého druhu
Pojem anglicky: discontinuity of the second kind
Gramatická poznámka: přídavné jméno discontinuous
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: bod nespojitosti prvního druhu, bod skokové nespojitosti, skok nespojitosti,
odstranitelná nespojitost, spojitost zprava, spojitost zleva, spojitost v bodě, spojitá funkce, limita, limita
zleva, limita zprava, funkce, funkce jedné proměnné, funkce více proměnných, okolí bodu, prstencové
okolí bodu
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: discont
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
bod nespojitosti prvního druhu
Pojem česky: bod nespojitosti prvního druhu
Pojem anglicky: discontinuity of the first kind
Gramatická poznámka: přídavné jméno discontinuous
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
32 / 630
Související pojmy: bod nespojitosti druhého druhu, bod skokové nespojitosti, skok nespojitosti,
odstranitelná nespojitost, spojitost zprava, spojitost zleva, spojitost v bodě, spojitá funkce, limita, limita
zleva, limita zprava, funkce, funkce jedné proměnné, funkce více proměnných, okolí bodu, prstencové
okolí bodu
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: discont
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
bod skokové nespojitosti
Pojem česky: bod skokové nespojitosti
Pojem anglicky: jump discontinuity
Gramatická poznámka: přídavné jméno discontinuous
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: bod nespojitosti prvního druhu, bod nespojitosti druhého druhu, skok nespojitosti,
odstranitelná nespojitost, spojitost zprava, spojitost zleva, spojitost v bodě, spojitá funkce, limita, limita
zleva, limita zprava, funkce, funkce jedné proměnné, funkce více proměnných, okolí bodu, prstencové
okolí bodu
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: discont ; iscont
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
bodový odhad
Pojem česky: bodový odhad
Pojem anglicky: point estimate
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: intervalový odhad, konzistentní odhad, posloupnost, dolní odhad parametrické
funkce, horní odhad parametrické funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
borelovská funkce
Pojem česky: borelovská funkce
Pojem anglicky: Borel function
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: borelovská množina, borelovské jevové pole, funkce, pravděpodobnost, jev, náhodný
jev, množina, n-rozměrný prostor, nekonečno, neomezený interval, zobrazení, spojitá funkce, limita,
konvergentní posloupnost
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
borelovská množina
Pojem česky: borelovská množina
Pojem anglicky: Borel set
33 / 630
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: borelovská funkce, borelovské jevové pole, funkce, pravděpodobnost, jev, náhodný
jev, množina, n-rozměrný prostor, nekonečno, neomezený interval
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
borelovské jevové pole
Pojem česky: borelovské jevové pole
Pojem anglicky: Borel event field
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: borelovská funkce, borelovská množina, funkce, pravděpodobnost, jev, náhodný jev,
elementární jev, množina, n-rozměrný prostor, nekonečno, neomezený interval
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
být prvkem množiny
Pojem česky: být prvkem množiny
Pojem anglicky: to be included in a set, to be an element of a set
Gramatická poznámka: podstatné jméno inclusion
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: množina, množinová inkluze, nebýt prvkem množiny, průnik množin, prvek
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
být si roven
Pojem česky: být si roven
Pojem anglicky: to be equal
Gramatická poznámka: opak not to be equal
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: větší než, menší než, rovnice, nerovnice, rovnost, levá strana, pravá strana
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Equal
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: eq ; isequal ; isequalwithnans ; ==
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
Cauchyho počáteční úloha
Pojem česky: Cauchyho počáteční úloha
Pojem anglicky: Cauchy problem, initial value problem
Gramatická poznámka: synonymum (česky) Cauchyho úloha
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
34 / 630
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic; numerické metody
Související pojmy: diferenciální rovnice, řešení diferenciální rovnice, obecné řešení diferenciální rovnice,
singulární řešení diferenciální rovnice, počáteční podmínka, počáteční úloha, okrajové podmínky,
okrajová úloha, funkční hodnota, derivace, bod, funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: dsolve ; knihovna DE; knihovna PDE; initialcondition
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ode45 ; ode23 ; ode113 ; objekt 15s; ode23s ; ode23t ;
ode23tb ; deval ; odeset ; odeget ; odeplot ; odephas2 ; odephas3 ; odeprint
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
Cauchyho úloha
Pojem česky: Cauchyho úloha
Pojem anglicky: Cauchy problem
Gramatická poznámka: synonymum (česky) Cauchyho počáteční úloha
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic; numerické metody
Související pojmy: diferenciální rovnice, řešení diferenciální rovnice, obecné řešení diferenciální rovnice,
singulární řešení diferenciální rovnice, počáteční podmínka, počáteční úloha, okrajové podmínky,
okrajová úloha, funkční hodnota, derivace, bod, funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: dsolve ; knihovna DE; knihovna PDE; initialcondition
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ode45 ; ode23 ; ode113 ; objekt 15s; ode23s ; ode23t ;
ode23tb ; deval ; odeset ; odeget ; odeplot ; odephas2 ; odephas3 ; odeprint
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
cauchyovská posloupnost
Pojem česky: cauchyovská posloupnost
Pojem anglicky: Cauchy sequence, fundamental sequence
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody
Související pojmy: posloupnost, metrický prostor, metrika, nekonečno, přirozené číslo, limita,
konvergence, konvergentní posloupnost
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Cauchy-Riemannovy podmínky
Pojem česky: Cauchy-Riemannovy podmínky
Pojem anglicky: Cauchy-Riemann relations
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: derivace, komplexní funkce komplexní proměnné, komplexní číslo, holomorfní
funkce, bod, oblast, křivka, uzavřená oblast, limita, derivace, parciální derivace, oblouk křivky, tečna ke
35 / 630
křivce, konformní zobrazení, harmonická funkce, konjugované harmonické funkce, sdružené harmonické
funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: diff
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: diff
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
celé číslo
Pojem česky: celé číslo
Pojem anglicky: integer, integral number
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: desetinné číslo, nula, přirozené číslo, kladné číslo, záporné číslo, racionální číslo,
iracionální číslo, reálné číslo, komplexní číslo, sudé číslo, liché číslo, množina všech celých čísel, obor
celých čísel, zlomek, základní aritmetické operace, sčítání, odečítání, násobení, dělení, umocnit,
odmocnit
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: integer ; abs ; sign ; min ; max ; factorial ; irem ; iquo ;
modp ; mods ; mod ; isqrt ; iroot ; isprime ; ifactor ; ifactors ; igcd ; ilcm ; igcdex ;
iratrecon ; rand ; knihovna numtheory; knihovna combinat
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int8 ; int16 ; int32 ; int64 ; abs ; sign ; rand ;
factorial ; ...
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
celočíselný
Pojem česky: celočíselný
Pojem anglicky: integral
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: celé číslo, desetinný, desetinné číslo, desetinná čárka, zlomek
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: integer ; abs ; sign ; min ; max ; factorial ; irem ; iquo ;
modp ; mods ; mod ; isqrt ; iroot ; isprime ; ifactor ; ifactors ; igcd ; ilcm ; igcdex ;
iratrecon ; rand ; knihovna numtheory; knihovna combinat
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int8 ; int16 ; int32 ; int64 ; abs ; sign ; rand ;
factorial ; ...
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
celý
Pojem česky: celý
Pojem anglicky: entire, whole
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
36 / 630
cena
Pojem česky: cena
Pojem anglicky: cost
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojem: optimalizace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
centrální limitní věta
Pojem česky: centrální limitní věta
Pojem anglicky: central limit theorem
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: normální rozdělení pravděpodobnosti, střední hodnota, rozptyl, rozdělení
pravděpodobnosti
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
centrální moment
Pojem česky: centrální moment
Pojem anglicky: central moment, moment about the mean
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: moment náhodné veličiny, náhodná veličina, střední hodnota, rozptyl, směrodatná
odchylka, koeficient korelace, kovariance
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
centrum grafu
Pojem česky: centrum grafu
Pojem anglicky: centre
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: uzel grafu, souvislý graf, neorientovaný graf
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
cesta
Pojem česky: cesta
Pojem anglicky: path
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: trajektorie, počáteční bod, koncový bod, orientovaný oblouk
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
37 / 630
cesta
Pojem česky: cesta
Pojem anglicky: walk
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, uzel grafu, hrana grafu, sled mezi uzly, hamiltonovská cesta, orientovaná cesta,
kostra grafu
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: path
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
cifra
Pojem česky: cifra
Pojem anglicky: digit, cipher
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojem: číslo
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
cirkulace pole
Pojem česky: cirkulace pole
Pojem anglicky: field circulation
Gramatická poznámka: sloveso circulate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrál, křivkový integrál, uzavřená křivka, počáteční bod, koncový bod, křivka,
konzervativní pole
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
citlivost
Pojem česky: citlivost
Pojem anglicky: sensitivity
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojem: analýza citlivosti
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
Clairautova diferenciální rovnice
Pojem česky: Clairautova diferenciální rovnice
Pojem anglicky: Clairaut's differential equation
38 / 630
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, lineární
element, směrové pole, integrální křivka, počáteční podmínka, počáteční úloha, okrajové podmínky,
okrajová úloha, řešení (postup), řešení (výsledek), partikulární řešení diferenciální rovnice, obecné
řešení diferenciální rovnice, singulární řešení diferenciální rovnice, řád diferenciální rovnice, funkce,
derivace, integrál, primitivní funkce, integrace per partes, metoda variace konstant, koeficient, člen,
rovnice se separovatelnými proměnnými, separované proměnné, separovatelné proměnné, lineární
diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, determinant Wronského,
diferenciální rovnice n-tého řádu, homogenní diferenciální rovnice, nehomogenní diferenciální rovnice,
nelineární diferenciální rovnice, Bernoulliho diferenciální rovnice, Besselova diferenciální rovnice, exaktní
diferenciální rovnice, Pfaffova diferenciální rovnice, obyčejná diferenciální rovnice, parciální diferenciální
rovnice, levá strana rovnice, pravá strana rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: odeadvisor ; knihovna DEtools; dsolve ; Clairaut ;
clairautsol
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: dsolve ; ode45 ; ode23 ; ode113 ; objekt 15s; ode23s ;
ode23t ; ode23tb ; deval ; odeset ; odeget ; odeplot ; odephas2 ; odephas3 ; odeprint
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
cotangens
Pojem česky: cotangens
Pojem anglicky: cotangent
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: sinus, kosinus, tangens, goniometrická funkce, trigonometrická funkce, periodická
funkce, hyperbolická funkce, hyperbolometrická funkce, elementární funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: cot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: cot
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
Cramerovo pravidlo
Pojem česky: Cramerovo pravidlo
Pojem anglicky: Cramer's rule
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; numerické metody
Související pojmy: soustava lineárních rovnic, matice, determinant, přímá metoda, Gaussova eliminační
metoda, podíl, řádek, sloupec, matice soustavy rovnic, rozšířená matice soustavy, rozvoj determinantu
podle, řešení (výsledek), řešení (postup)
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: det ; matrix
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: det
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
cyklická grupa
39 / 630
Pojem česky: cyklická grupa
Pojem anglicky: cyclic group
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: grupa, algebraická struktura, generovat, konečný, nekonečný, prvek, základní prvek
cyklické grupy, komutativní grupa, abelovská grupa, izomorfismus, podgrupa, nesoudělný
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
cykloida
Pojem česky: cykloida
Pojem anglicky: cycloid
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: křivka, rovinná křivka, oblouk křivky, bod, sinus, kosinus, parametrické vyjádření
rovinné křivky
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot ; implicitplot ; complexplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; plot3 ; box ; errorbar ; hold ; LineSpec ; loglog ;
polar ; plotyy ; semilogx ; semilogy ; subplot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Handle Graphics
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
cyklometrická funkce
Pojem česky: cyklometrická funkce
Pojem anglicky: inverse trigonometric function
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: sinus, kosinus, tangens, cotangens, elementární funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
cylindrické souřadnice
Pojem česky: cylindrické souřadnice
Pojem anglicky: cyllindrical coordinates
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: souřadnice, transformace souřadnic, kartézské souřadnice, polární souřadnice,
sférické souřadnice, křivočaré souřadnice, úhel, osa souřadnic, rovina, integrál, dvojnásobný integrál,
dvojný integrál, trojnásobný integrál, trojný integrál
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: addcoords ; changecoords ; SetCoords
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: cart2pol ; pol2cart
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
časová jednotka
40 / 630
Pojem česky: časová jednotka
Pojem anglicky: time unit
Gramatická poznámka: synonymum (česky) jednotka času
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: exponenciální rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti,
Erlangovo rozdělení pravděpodobnosti, Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
částečný součet
Pojem česky: částečný součet
Pojem anglicky: partial sum
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: řada, nekonečná řada, posloupnost, posloupnost částečných součtů, n-tý částečný
součet, konvergovat, divergovat, blížit se k, vybraná posloupnost, limita, neklesající, shora ohraničená
posloupnost
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
částečný výběr hlavního prvku
Pojem česky: částečný výběr hlavního prvku
Pojem anglicky: partial pivoting
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: výběr hlavního prvku, úplný výběr hlavního prvku, hlavní prvek, soustava lineárních
rovnic, matice, řešení soustavy lineárních rovnic, přímá metoda, Gaussova eliminační metoda, Gaussova
eliminace, Gauss-Jordanova eliminace, Jordanova eliminace, elementární řádková úprava, elementární
sloupcová úprava, řádek, sloupec
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rrefmovie
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
Čebyševova nerovnost
Pojem česky: Čebyševova nerovnost
Pojem anglicky: Chebyshev inequality
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: střední hodnota, rozptyl, odmocnina, nerovnost, pravděpodobnost, absolutní
hodnota, zlomek, Markovova nerovnost
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
41 / 630
četnost
Pojem česky: četnost
Pojem anglicky: frequency
Gramatická poznámka: přídavné jméno frequent
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: absolutní četnost, relativní četnost, pravděpodobnost, histogram, pravděpodobnostní
funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
činitel
Pojem česky: činitel
Pojem anglicky: factor
Gramatická poznámka: sloveso factor
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: rozklad na kořenové činitele, kořen, kořen polynomu, mnohočlen
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
číselná množina
Pojem česky: číselná množina
Pojem anglicky: number set
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: být prvkem množiny, prvek, číslo, podmnožina, množinová inkluze
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
číselná osa
Pojem česky: číselná osa
Pojem anglicky: number line
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: číslo, reálné číslo, množina všech reálných čísel, obor reálných čísel, interval
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
číselná řada
Pojem česky: číselná řada
Pojem anglicky: number series
42 / 630
Gramatická poznámka: množné číslo number series
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: řada, mocninná řada, číslo, člen řady, koeficient, součet, konečná řada, nekonečná
řada, posloupnost, posloupnost částečných součtů, limita, kritérium konvergence, konvergence,
divergence, konvergentní, divergentní, alternující řada, harmonická řada, absolutně konvergentní,
stejnoměrně konvergentní, Leibnitzovo kritérium, srovnávací kritérium, integrální kritérium, odmocninné
kritérium
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
číselné těleso
Pojem česky: číselné těleso
Pojem anglicky: number field
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: algebraická struktura, podtěleso, prvek, okruh, komutativní okruh, obor integrity,
grupa, vektorový prostor, prvek, číslo
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
číslice
Pojem česky: číslice
Pojem anglicky: digit, cipher
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: číslo, cifra
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
číslo
Pojem česky: číslo
Pojem anglicky: number
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: celé číslo, desetinné číslo, nula, přirozené číslo, kladné číslo, záporné číslo,
nezáporné číslo, racionální číslo, iracionální číslo, reálné číslo, komplexní číslo, sudé číslo, liché číslo,
množina všech celých čísel, obor celých čísel, zlomek, dvojková číselná soustava, desítková číselná
soustava, šestnáctková číselná soustava, základní aritmetické operace, sčítání, odečítání, násobení,
dělení, umocnit, odmocnit
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
číslo komplexně sdružené
Pojem česky: číslo komplexně sdružené
43 / 630
Pojem anglicky: complex conjugate
Gramatická poznámka: podstatné jméno complex conjugacy
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: komplexní číslo, komplexně sdružené číslo, imaginární část komplexního čísla, reálná
část komplexního čísla, algebraický tvar komplexního čísla, komplexní jednotka, Gaussova rovina,
komplexní rovina, absolutní hodnota komplexního čísla, argument komplexního čísla
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: conjugate
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: conj
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
číslo podmíněnosti úlohy
Pojem česky: číslo podmíněnosti úlohy
Pojem anglicky: condition number
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: podmíněnost, dobře podmíněný, špatně podmíněný, úloha, relativní chyba vstupu,
relativní chyba výstupu, zlomek, podíl
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
čitatel
Pojem česky: čitatel
Pojem anglicky: numerator
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: jmenovatel, zlomek, zlomek v základním tvaru, zlomková čára
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: numer
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
člen
Pojem česky: člen
Pojem anglicky: term
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: polynom, jednočlen, dvojčlen, trojčlen, mnohočlen, lineární člen, kvadratický člen, ntý člen, člen posloupnosti, člen řady, nehomogenní člen, absolutní člen, koeficient, stupeň polynomu,
stupeň členu
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
člen posloupnosti
Pojem česky: člen posloupnosti
Pojem anglicky: term of a sequence
44 / 630
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody
Související pojmy: posloupnost, geometrická posloupnost, aritmetická posloupnost, konečná
posloupnost, nekonečná posloupnost, člen řady, člen, koeficient, nekonečno
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
člen řady
Pojem česky: člen řady
Pojem anglicky: term of a series
Gramatická poznámka: množné číslo terms of series
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: řada, geometrická řada, aritmetická řada, konečná řada, nekonečná řada, člen
posloupnosti, člen, koeficient, číselná řada, mocninná řada, Taylorova řada, Maclaurinova řada,
alternující řada, harmonická řada, suma, nekonečno, číslo, znaménko
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
čtvercová matice řádu n
Pojem česky: čtvercová matice řádu n
Pojem anglicky: square n-by-n matrix
Gramatická poznámka: množné číslo square n-by-n matrices
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: lineární algebra, matice, vektor, řádek, sloupec, koeficient, determinant, hodnost
matice, řádková hodnost matice, sloupcová hodnost matice, řád matice, řádková norma matice,
sloupcová norma matice, euklidovská norma matice, elementární řádková úprava, elementární
sloupcová úprava, ekvivalentní úprava (s maticemi), subdeterminant, minor, submatice, Gaussova
eliminační metoda, hlavní prvek, výběr hlavního prvku, částečný výběr hlavního prvku, úplný výběr
hlavního prvku, schodovitý tvar, zpětný chod, přímý chod, substituce, Jordanova eliminace, GaussJordanova eliminace, eliminace s výběrem hlavního prvku, soustava lineárních rovnic, Cramerovo
pravidlo, přímá metoda, iterační metoda, Jacobiho iterační metoda, Gauss-Seidelova iterační metoda,
regulární matice, singulární matice, inverzní matice, invertovatelná matice, jednotková matice, nulová
matice, diagonála, diagonální matice, třídiagonální matice, pásová matice, matice koeficientů,
antisymetrická matice, symetrická matice, obdélníková matice, adjungovaná matice, algebraický
doplněk, bilineární forma, kvadratická forma, analytická geometrie, kuželosečka, kvadrika
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: matrix ; Matrix
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
čtvercová soustava
Pojem česky: čtvercová soustava
Pojem anglicky: square system
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: soustava lineárních rovnic, lineární rovnice, matice, čtvercová matice řádu n, vektor,
45 / 630
homogenní soustava rovnic, determinant, mít řešení, lineární závislost, lineární nezávislost, Gaussova
eliminační metoda, Cramerovo pravidlo, neznámá, inverzní matice
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
čtverec
Pojem česky: čtverec
Pojem anglicky: square
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: čtyřúhelník, obdélník, kosočtverec, kosodélník, lichoběžník, trojúhelník, rovnostranný
trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník, pravoúhlý trojúhelník, ostroúhlý trojúhelník, tupoúhlý
trojúhelník, mnohoúhelník, konvexní mnohoúhelník, pětiúhelník, n-úhelník, obvod, obsah, strana, střed,
úhlopříčka
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
čtyřstěn
Pojem česky: čtyřstěn
Pojem anglicky: tetrahedron
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: jehlan, kužel, válec, kvádr, hranol, koule, komolý kužel, komolý jehlan, osmistěn,
plášť tělesa, podstava tělesa, hrana, strana, stěna, těžnice, úhlopříčka
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
čtyřúhelník
Pojem česky: čtyřúhelník
Pojem anglicky: quadrangular
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, lichoběžník, trojúhelník, rovnostranný
trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník, pravoúhlý trojúhelník, ostroúhlý trojúhelník, tupoúhlý
trojúhelník, mnohoúhelník, n-úhelník, konvexní mnohoúhelník
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
d'Alambertovo podílové kritérium
Pojem česky: d'Alambertovo podílové kritérium
Pojem anglicky: ratio test
Gramatické poznámky: synonymum (česky) podílové kritérium, synonymum (česky) podílové kritérium
konvergence
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: kritérium konvergence, odmocninné kritérium konvergence, integrální kritérium
konvergence, integrální kritérium konvergence, Leibnitzovo kritérium
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
46 / 630
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
d'Alambertův vzorec
Pojem česky: d'Alambertův vzorec
Pojem anglicky: d'Alambert formula
Gramatické poznámky: množné číslo formulas, možno také formulae
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, vlnová rovnice, diferencovatelná funkce, určitý integrál, spojitá
funkce, řešení (výsledek), řešení diferenciální rovnice
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
dané číslo
Pojem česky: dané číslo
Pojem anglicky: given number
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
data
Pojem česky: data
Pojem anglicky: data
Gramatické poznámky: jednotné číslo datum, používá se jen v množném čísle
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: soubor dat, vzorek, délka vzorku, délka souboru, empirické rozdělení
pravděpodobnosti, četnost, absolutní četnost, relativní četnost, pravděpodobnost, histogram, průměr,
modus, medián, empirický rozptyl, empirická směrodatná odchylka, náhodný výběr
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
de Morganova pravidla
Pojem česky: de Morganova pravidla
Pojem anglicky: de Morgan rules, de Morgan formulae
Gramatická poznámka: možno také formulae
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: výrok, výroková logika, elementární výrok, složený výrok, logická spojka, negace,
konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence, asociativita, distributivita, komutativita, tautologie
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
47 / 630
defekt lineárního zobrazení
Pojem česky: defekt lineárního zobrazení
Pojem anglicky: defect of linear mapping
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: lineární zobrazení, vektorový prostor, číselné těleso, izomorfismus, jádro lineárního
zobrazení, obraz lineárního zobrazení, hodnost lineárního zobrazení, lineární transformace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
definice
Pojem česky: definice
Pojem anglicky: definition
Gramatická poznámka: sloveso define
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: axiom, postulát, předpoklad, tvrzení, věta, důkaz, důsledek
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: :=
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: =
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
definiční obor
Pojem česky: definiční obor
Pojem anglicky: domain of definition
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: funkce, obor hodnot, funkční předpis, definice
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
definiční obor relace
Pojem česky: definiční obor relace
Pojem anglicky: relation definition domain
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: obor relace, antisymetrická relace, relace na množině, množina, reflexivní relace,
transitivní relace, symetrická relace, složená relace, identita, podmnožina, prvek, být prvkem množiny,
inkluze, úplná relace, binární, unární, zobrazení, prázdná relace, inverzní relace, uspořádání,
uspořádaná množina, ekvivalence
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
48 / 630
definovaný
Pojem česky: definovaný
Pojem anglicky: defined
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
definovat
Pojem česky: definovat
Pojem anglicky: define
Gramatická poznámka: podstatné jméno definition
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: :=
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: =
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dekadický logaritmus
Pojem česky: dekadický logaritmus
Pojem anglicky: common logarithm
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: logaritmus, přirozený logaritmus, základ logaritmu, logaritmická funkce,
exponenciální funkce, elementární funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: log10
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: log10
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dělenec
Pojem česky: dělenec
Pojem anglicky: dividend
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: dělitel, dělit, soudělná čísla, nesoudělná čísla, soudělnost, nesoudělnost, prvočíslo,
dělení se zbytkem, modulo, zbytek po dělení
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dělení
Pojem česky: dělení
Pojem anglicky: dividing
Gramatické poznámky: sloveso divide, opak multiplication
49 / 630
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: dělenec, dělitel, dělit, soudělná čísla, nesoudělná čísla, soudělnost, nesoudělnost,
prvočíslo, dělení se zbytkem, modulo, zbytek po dělení, polynom
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: divide ; factor ; denum ; numer ; mod ; modp ; mods
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: mod ; rem ; deconv ; factor ; gcd
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dělení intervalu
Pojem česky: dělení intervalu
Pojem anglicky: subdivision of an interval, partition of an iterval
Gramatické poznámky: sloveso subdivide, sloveso partition
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: bod, interval, integrál, norma dělení
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
dělení se zbytkem
Pojem česky: dělení se zbytkem
Pojem anglicky: division with remainder
Gramatická poznámka: sloveso divide
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: dělenec, dělitel, dělit, dělení, modulo, zbytek po dělení, soudělná čísla, nesoudělná
čísla, soudělnost, nesoudělnost, prvočíslo, polynom, Euklidův algoritmus
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: prime ; gcd ; divide ; factor ; denum ; numer ; mod ; modp ;
mods
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: mod ; rem ; gcd ; deconv
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
děleno
Pojem česky: děleno
Pojem anglicky: divided by
Gramatická poznámka: podstatné jméno division
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: dělenec, dělitel, dělit, dělení, dělení se zbytkem, modulo, zbytek po dělení, soudělná
čísla, nesoudělná čísla, soudělnost, nesoudělnost, prvočíslo
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: divide ; factor ; denum ; numer ;
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: gcd ; deconv ; factor ; mod ; rem
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
50 / 630
dělící body
Pojem česky: dělící body
Pojem anglicky: points of division
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: bod, interval, dělení intervalu, integrál, norma dělení
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
dělit
Pojem česky: dělit
Pojem anglicky: divide
Gramatické poznámky: podstatné jméno division, opak multiply
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: dělenec, dělitel, děleno, dělení, dělení se zbytkem, modulo, zbytek po dělení,
soudělná čísla, nesoudělná čísla, soudělnost, nesoudělnost, prvočíslo
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: divide ; factor ; denum ; numer ;
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: gcd ; deconv ; factor ; mod ; rem
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dělitel
Pojem česky: dělitel
Pojem anglicky: divisor, factor
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: dělenec, dělit, soudělná čísla, nesoudělná čísla, soudělnost, nesoudělnost, prvočíslo,
dělení se zbytkem, modulo, zbytek po dělení
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: prime ; gcd ; divide ; factor ; denum ; numer ; mod ; modp ;
mods
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: gcd ; deconv ; factor ; mod ; rem
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dělitel nuly
Pojem česky: dělitel nuly
Pojem anglicky: divisor of zero
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: okruh, prvek, obor integrity, komutativní okruh, algebraická struktura, operace na
množině, zbytková třída modulo m
51 / 630
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
dělitelnost
Pojem česky: dělitelnost
Pojem anglicky: divisibility
Gramatická poznámka: přídavné jméno divisible
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: soudělnost, nesoudělnost, prvočíslo, dělení, dělení se zbytkem, modulo, zbytek po
dělení, polynom, obor integrity
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: prime ; gcd ; divide ; factor ; denum ; numer ; mod ; modp ;
mods
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: gcd ; deconv ; factor ; mod ; rem
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dělitelný
Pojem česky: dělitelný
Pojem anglicky: divisible
Gramatická poznámka: podstatné jméno divisibility
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: soudělnost, nesoudělnost, prvočíslo, dělení, dělení se zbytkem, modulo, zbytek po
dělení
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: prime ; gcd ; divide ; factor ; denum ; numer ; mod ; modp ;
mods
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: gcd ; deconv ; factor ; mod ; rem
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dělitelný
Pojem česky: dělitelný
Pojem anglicky: divisible
Gramatická poznámka: podstatné jméno divisibility
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: dělitelnost, číslo, prvočíslo, dělitel nuly, vlastní dělitel, nevlastní dělitel, prvočíslo,
modulo, zbytková třída modulo m, dělení se zbytkem, nejmenší společný násobek
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: prime ; gcd ; divide ; factor ; denum ; numer ; mod ; modp ;
mods
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: factor ; gcd ; isprime ; lcm ; primes ; roots
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
52 / 630
délka
Pojem česky: délka
Pojem anglicky: length
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
délka oblouku
Pojem česky: délka oblouku
Pojem anglicky: length of an arc
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: orientovaný oblouk
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
délka rovinné křivky
Pojem česky: délka rovinné křivky
Pojem anglicky: arc length
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: délka, rovinná křivka, obsah rovinné oblasti, určitý integrál, horní mez, dolní mez,
křivka
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: ArcLength
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int ; quad ; quadl
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
délka souboru
Pojem česky: délka souboru
Pojem anglicky: size of a data sample
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: data, soubor dat, délka vzorku, náhodný výběr
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
délka vzorku
Pojem česky: délka vzorku
Pojem anglicky: size of a data sample
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: data, soubor dat, délka souboru, náhodný výběr
53 / 630
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
derivace
Pojem česky: derivace
Pojem anglicky: derivative
Gramatická poznámka: sloveso differentiate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody; běžný
pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: limita, integrál, primitivní funkce, derivovat, derivování, první derivace, druhá
derivace, derivace řádu n, parciální derivace, parciální derivace n-tého řádu, spojitost, funkce spojitá v
bodě, derivace zleva, derivace zprava, derivace mocninné řady, derivace vyšších řádů, jednostranná
derivace, n-tá derivace, směrová derivace, smíšená parciální derivace, derivace ve směru, derivace
funkce podle vektoru, tečna, přírustek, funkce, funkce jedné proměnné, funkce více proměnných,
komplexní funkce komplexní proměnné, Cauchy-Riemannovy podmínky, analytická funkce, holomorfní
funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: diff ; Diff ; Implicitdiff ; D ; DerivativePlot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: diff
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
derivace funkce podle vektoru
Pojem česky: derivace funkce podle vektoru
Pojem anglicky: derivative of a function with respect to a vector, vector derivative
Gramatická poznámka: sloveso differentiate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody; běžný
pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: směr, směrová derivace, vektor, směrový vektor, jednotkový vektor, směrová
derivace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: diff ; Diff ; Implicitdiff ; D
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: diff
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
derivace mocninné řady
Pojem česky: derivace mocninné řady
Pojem anglicky: derivative of a power series
Gramatická poznámka: sloveso differentiate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: derivace, mocninná řada, integrace, integrace mocninné řady, číselná řada, funkce,
poloměr konvergence, obor konvergence, interval
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: diff ; Diff ; Implicitdiff ; D
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: diff
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
54 / 630
derivace n-tého řádu podle vektoru
Pojem česky: derivace n-tého řádu podle vektoru
Pojem anglicky: derivative of order n with respect to a vector, vector derivative of order n
Gramatická poznámka: sloveso differentiate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: derivace, vektor, limita, směrová derivace, gradient funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: diff
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: diff
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
derivace řádu n
Pojem česky: derivace řádu n
Pojem anglicky: derivative of order n
Gramatické poznámky: synonymum (česky) n-tá derivace, sloveso differentiate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody; běžný
pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: derivace, limita, integrál, primitivní funkce, derivovat, derivování, první derivace,
druhá derivace, parciální derivace, parciální derivace n-tého řádu, parciální derivace n-tého řádu,
spojitost, funkce spojitá v bodě, derivace zleva, derivace zprava, derivace mocninné řady, derivace
vyšších řádů, jednostranná derivace, n-tá derivace, směrová derivace, smíšená parciální derivace,
derivace ve směru, derivace funkce podle vektoru, funkce, funkce jedné proměnné, funkce více
proměnných, komplexní funkce komplexní proměnné, Cauchy-Riemannovy podmínky, analytická
funkce, holomorfní funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: diff ; Diff ; Implicitdiff ; D
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: diff
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
derivace ve směru
Pojem česky: derivace ve směru
Pojem anglicky: directional derivative
Gramatické poznámky: synonymum (česky) směrová derivace, sloveso differentiate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: směr, směrová derivace, vektor, směrový vektor, jednotkový vektor, derivace funkce
podle vektoru
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: diff ; Diff ; Implicitdiff ; DirectionalDerivative
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: diff ; gradient
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
derivace vyšších řádů
Pojem česky: derivace vyšších řádů
Pojem anglicky: derivatives of higher orders
Gramatická poznámka: sloveso differentiate
55 / 630
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: derivace, limita, integrál, primitivní funkce, derivovat, derivování, první derivace,
druhá derivace, parciální derivace, parciální derivace n-tého řádu, parciální derivace n-tého řádu,
spojitost, funkce spojitá v bodě, derivace zleva, derivace zprava, derivace mocninné řady, derivace řádu
n, derivace řádu n, n-tá derivace, jednostranná derivace, n-tá derivace, směrová derivace, smíšená
parciální derivace, derivace ve směru, derivace funkce podle vektoru
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: diff ; Diff ; Implicitdiff ; D
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: diff
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
derivace zleva
Pojem česky: derivace zleva
Pojem anglicky: left derivative, left-hand derivative
Gramatická poznámka: sloveso differentiate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody; běžný
pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: derivace zprava, derivace, limita
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: diff ; Diff ; Implicitdiff ; D
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: diff
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
derivace zprava
Pojem česky: derivace zprava
Pojem anglicky: right derivative, right-hand derivative
Gramatická poznámka: sloveso differentiate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody; běžný
pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: derivace zleva, derivace, limita
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: diff ; Diff ; Implicitdiff
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: diff
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
derivování
Pojem česky: derivování
Pojem anglicky: differentiation
Gramatická poznámka: sloveso differentiate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody; běžný
pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: derivace, limita, integrál, primitivní funkce, derivovat, první derivace, druhá
derivace, derivace řádu n, parciální derivace, parciální derivace n-tého řádu, spojitost, funkce spojitá v
bodě, derivace zleva, derivace zprava, derivace mocninné řady, derivace vyšších řádů, jednostranná
derivace, n-tá derivace, směrová derivace, smíšená parciální derivace, derivace ve směru, derivace
funkce podle vektoru, tečna, přírustek, funkce, funkce jedné proměnné, funkce více proměnných,
komplexní funkce komplexní proměnné, Cauchy-Riemannovy podmínky, analytická funkce, holomorfní
funkce
56 / 630
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: diff ; Diff ; Implicitdiff ; D
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: diff
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
derivovat
Pojem česky: derivovat
Pojem anglicky: differentiate
Gramatická poznámka: podstatné jméno differentiation
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody; běžný
pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: derivace, limita, integrál, primitivní funkce, derivovat, derivování, první derivace,
druhá derivace, derivace řádu n, parciální derivace, parciální derivace n-tého řádu, parciální derivace ntého řádu, spojitost, funkce spojitá v bodě, derivace zleva, derivace zprava, derivace mocninné řady,
derivace vyšších řádů, jednostranná derivace, n-tá derivace, směrová derivace, smíšená parciální
derivace, derivace ve směru, derivace funkce podle vektoru, tečna, přírustek, funkce, funkce jedné
proměnné, funkce více proměnných, komplexní funkce komplexní proměnné, Cauchy-Riemannovy
podmínky, analytická funkce, holomorfní funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: diff ; Diff ; Implicitdiff ; D
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: diff
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
desetinná čárka
Pojem česky: desetinná čárka
Pojem anglicky: decimal point
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: desetinné číslo, desetinné místo, desetinný, základní aritmetické operace, sčítání,
odečítání, násobení, dělení, umocnit, odmocnit
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: evalf ; convert/decimal
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: eval ; dec2bin ; dec2hex ; bin2dec ; hex2dec
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
desetinné číslo
Pojem česky: desetinné číslo
Pojem anglicky: decimal number
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: desetinný, desetinná čárka, desetinné místo, základní aritmetické operace, sčítání,
odečítání, násobení, dělení, umocnit, odmocnit
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: evalf ; convert/decimal
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: eval ; dec2bin ; dec2hex ; bin2dec ; hex2dec
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
57 / 630
desetinné místo
Pojem česky: desetinné místo
Pojem anglicky: decimal place
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: desetinné číslo, desetinná čárka, desetinný, základní aritmetické operace, sčítání,
odečítání, násobení, dělení, umocnit, odmocnit
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: evalf ; convert/decimal
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: eval ; dec2bin ; dec2hex ; bin2dec ; hex2dec
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
desetinný
Pojem česky: desetinný
Pojem anglicky: decimal
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: celočíselný, desetinná čárka, desetinné místo, základní aritmetické operace, sčítání,
odečítání, násobení, dělení, umocnit, odmocnit
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: evalf ; convert/decimal
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: eval ; dec2bin ; dec2hex ; bin2dec ; hex2dec
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
desítková číselná soustava
Pojem česky: desítková číselná soustava
Pojem anglicky: decimal number system
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: dvojková číselná soustava, šestnáctková číselná soustava
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: evalf ; convert/decimal
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: eval ; dec2bin ; dec2hex ; bin2dec ; hex2dec
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
determinant
Pojem česky: determinant
Pojem anglicky: determinant
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; numerické metody
Související pojmy: matice, soustava lineárních rovnic, řádek, sloupec, číslo, rozvoj determinantu podle,
subdeterminant, minor, regulární matice, singulární matice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: det ; Determinant
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: det
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
58 / 630
determinant Wronského
Pojem česky: determinant Wronského
Pojem anglicky: wronskian
Gramatické poznámky: synonymum (česky) Wronskián, synonymum (česky) wronskián
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: matice, determinant, vektor, řešení (výsledek), diferenciální rovnice, soustava
diferenciálních rovnic, lineární závislost, lineární nezávislost, nulový, interval, partikulární řešení
diferenciální rovnice, obecné řešení diferenciální rovnice, konstanta, homogenní, nehomogenní, rovnice,
charakteristická rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: wronskian ; Wronskian
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
deterministický model
Pojem česky: deterministický model
Pojem anglicky: deterministic model
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: pravděpodobnost, poptávka, dynamický model, stacionární model, matematický
model, operační výzkum, pravděpodobnostní model
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
diagonála
Pojem česky: diagonála
Pojem anglicky: diagonal
Gramatické poznámky: přídavné jméno diagonal, příslovce diagonally
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; numerické metody
Související pojmy: diagonální, hlavní diagonála, matice, diagonální matice, třídiagonální matice, pásová
matice, šířka pásu, koeficient, prvek, diagonální dominance, řádkově diagonálně dominantní, řádkově
ostře diagonálně dominantní, sloupcově diagonálně dominantní, sloupcově ostře diagonálně dominantní
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: diagonal ; matrix ; DiagonalMatrix
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: trace ; diag ; spdiag
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
diagonálně dominantní matice
59 / 630
Pojem česky: diagonálně dominantní matice
Pojem anglicky: diagonally dominant matrix
Gramatické poznámky: množné číslo diagonally dominant matrices, přídavné jméno diagonal
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: sloupcově diagonálně dominantní, řádkově diagonálně dominantní, sloupcově ostře
diagonálně dominantní, řádkově ostře diagonálně dominantní, diagonální, diagonální dominance,
matice, absolutní hodnota, prvek, Jacobiho metoda, Gauss-Seidelova metoda, podmínky konvergence,
konvergovat, ověřit podmínky konvergence
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
diagonální
Pojem česky: diagonální
Pojem anglicky: diagonal
Gramatické poznámky: podstatné jméno diagonal, příslovce diagonally
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: diagonála, matice, diagonální matice, třídiagonální matice, hlavní diagonála, pásová
matice, šířka pásu, koeficient, prvek, diagonální dominance, řádkově diagonálně dominantní, řádkově
ostře diagonálně dominantní, sloupcově diagonálně dominantní, sloupcově ostře diagonálně dominantní
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: diagonal ; matrix ; DiagonalMatrix
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: trace ; diag ; spdiag
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
diagonální dominance
Pojem česky: diagonální dominance
Pojem anglicky: diagonal dominance
Gramatická poznámka: příslovce diagonally
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: sloupcově diagonálně dominantní, řádkově diagonálně dominantní, sloupcově ostře
diagonálně dominantní, řádkově ostře diagonálně dominantní, diagonální, diagonálně dominantní
matice, matice, absolutní hodnota, prvek, Jacobiho metoda, Gauss-Seidelova metoda, podmínky
konvergence, konvergovat, ověřit podmínky konvergence
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
diagonální matice
Pojem česky: diagonální matice
Pojem anglicky: diagonal matrix
Gramatická poznámka: množné číslo diagonal matrices
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: matice, řádek, sloupec, vektor, determinant, čtvercová matice řádu n, jednotková
matice, prvek, koeficient, submatice, subdeterminant, eliminace, Gaussova eliminační metoda,
60 / 630
Gaussova eliminace, Gauss-Jordanova eliminace, Jordanova eliminace, přímý chod, zpětný chod, prvek,
koeficient, dosadit, elementární řádková úprava, elementární sloupcová úprava, třídiagonální matice,
hlavní diagonála
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: diagonal ; matrix ; DiagonalMatrix
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: trace ; diag ; spdiag
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
diference
Pojem česky: diference
Pojem anglicky: difference
Gramatická poznámka: přídavné jméno difference
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: aritmetická posloupnost, aritmetická řada, kvocient, rozdíl
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: diff
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
diference
Pojem česky: diference
Pojem anglicky: difference
Gramatická poznámka: přídavné jméno difference
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojem: derivace
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: diff
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
diference
Pojem česky: diference
Pojem anglicky: difference
Gramatická poznámka: přídavné jméno difference
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: rozdíl, derivace, poměrná diference
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: diff
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
diferenciál funkce
61 / 630
Pojem česky: diferenciál funkce
Pojem anglicky: differential of a function
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody; běžný
pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: funkce, funkce více proměnných, diferenciál funkce v bodě, diferenciál k-tého řádu,
n-tý diferenciál, diferenciály vyšších řádů, totální diferenciál, diferenciální počet, diferenciální počet
funkcí jedné proměnné, diferenciální počet funkcí více proměnných, diferencovatelnost, tečná rovina,
rovnice tečné roviny, vektor, bod, přírustek
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: D
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
diferenciál funkce v bodě
Pojem česky: diferenciál funkce v bodě
Pojem anglicky: differential of a function at a point
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce, funkce více proměnných, diferenciál funkce v bodě, diferenciál k-tého řádu,
n-tý diferenciál, diferenciály vyšších řádů, totální diferenciál, diferenciální počet, diferenciální počet
funkcí jedné proměnné, diferenciální počet funkcí více proměnných, diferencovatelnost, tečná rovina,
rovnice tečné roviny, vektor, bod, přírustek
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: D
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
diferenciál k-tého řádu
Pojem česky: diferenciál k-tého řádu
Pojem anglicky: differential of order k
Gramatická poznámka: synonymum (česky) n-tý diferenciál
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: diferenciál funkce, funkce, funkce více proměnných, diferenciál funkce v bodě, n-tý
diferenciál, diferenciály vyšších řádů, totální diferenciál, diferenciální počet, diferenciální počet funkcí
jedné proměnné, diferenciální počet funkcí více proměnných, diferencovatelnost, tečná rovina, rovnice
tečné roviny, vektor, bod, přírustek
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: D
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
diferenciální počet
62 / 630
Pojem česky: diferenciální počet
Pojem anglicky: differential calculus
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce, funkce jedné proměnné, funkce více proměnných, derivace, integrál, limita
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
diferenciální počet funkcí jedné proměnné
Pojem česky: diferenciální počet funkcí jedné proměnné
Pojem anglicky: differential calculus of functions of one variable
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce, funkce jedné proměnné, funkce více proměnných, derivace, integrál, limita
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
diferenciální počet funkcí více proměnných
Pojem česky: diferenciální počet funkcí více proměnných
Pojem anglicky: differential calculus of functions of more variables
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce, funkce jedné proměnné, funkce více proměnných, derivace, integrál, limita,
diferenciální počet funkcí jedné proměnné
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
diferenciální počet v komplexním oboru
Pojem česky: diferenciální počet v komplexním oboru
Pojem anglicky: differential calculus of complex functions
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: diferenciální počet, obor komplexních čísel, integrální počet v komplexním oboru,
derivace, integrál, limita
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
diferenciální rovnice
63 / 630
Pojem česky: diferenciální rovnice
Pojem anglicky: differential equation
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic; numerické metody
Související pojmy: rovnice, funkce, derivace, řešení diferenciální rovnice, obecné řešení diferenciální
rovnice, partikulární řešení diferenciální rovnice, singulární řešení diferenciální rovnice, integrál,
integrální křivka, lineární element, směrové pole, počáteční podmínka, počáteční úloha, počáteční
problém, Cauchyho počáteční úloha, okrajová úloha, okrajové podmínky, dosadit, řešení (postup),
řešení (výsledek), řád diferenciální rovnice, derivace řádu n, levá strana rovnice, pravá strana rovnice,
řešení systému diferenciálních rovnic, metoda neurčitých koeficientů, metoda variace konstant, rozklad
na parciální zlomky, rovnice se separovatelnými proměnnými, separované proměnné, separovatelné
proměnné, lineární diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty,
determinant Wronského, homogenní diferenciální rovnice, diferenciální rovnice n-tého řádu,
nehomogenní diferenciální rovnice, nelineární diferenciální rovnice, Bernoulliho diferenciální rovnice,
Clairautova diferenciální rovnice, exaktní diferenciální rovnice, Pfaffova diferenciální rovnice, obyčejná
diferenciální rovnice, parciální diferenciální rovnice, numerická metoda, jednokroková metoda,
vícekroková metoda, Eulerova metoda, modifikace Eulerovy metody, metoda Runge-Kutta, AdamsBashforthovy metody, Adams-Moultonovy metody, metody prediktor-korektor
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: dsolve ; odetest ; odeadvisor ; knihovna DEtools
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: dsolve ; ode45 ; ode23 ; ode113 ; objekt 15s; ode23s ;
ode23t ; ode23tb ; deval ; odeset ; odeget ; odeplot ; odephas2 ; odephas3 ; odeprint ; subs
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
diferenciální rovnice n-tého řádu
Pojem česky: diferenciální rovnice n-tého řádu
Pojem anglicky: n-th order differential equation
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic; numerické metody
Související pojmy: řád diferenciální rovnice, diferenciální rovnice, derivace, rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: dsolve ; odetest ; odeadvisor ; knihovna DEtools
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: dsolve ; ode45 ; ode23 ; ode113 ; objekt 15s; ode23s ;
ode23t ; ode23tb ; deval ; odeset ; odeget ; odeplot ; odephas2 ; odephas3 ; odeprint ; subs ;
heslo nápovědy Nonlinear Numerical Methods
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
diferenciály vyšších řádů
Pojem česky: diferenciály vyšších řádů
Pojem anglicky: differentials of higher orders
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: diferenciál funkce, funkce, funkce více proměnných, diferenciál funkce v bodě, n-tý
diferenciál, diferenciál k-tého řádu, totální diferenciál, diferenciální počet, diferenciální počet funkcí
jedné proměnné, diferenciální počet funkcí více proměnných, diferencovatelnost, tečná rovina, rovnice
64 / 630
tečné roviny, vektor, bod, přírustek
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: D
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
diferencovatelná funkce
Pojem česky: diferencovatelná funkce
Pojem anglicky: differentiable function
Gramatická poznámka: podstatné jméno differentiability
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody
Související pojmy: derivace, existuje, bod, funkce, diferencovatelnost
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
diferencovatelnost
Pojem česky: diferencovatelnost
Pojem anglicky: differenctiability
Gramatická poznámka: přídavné jméno differentiable
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: derivace, existuje, bod, funkce, diferencovatelná funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
diferenční metoda
Pojem česky: diferenční metoda
Pojem anglicky: method of difference
Gramatické poznámky: synonymum (česky) metoda konečných diferencí, synonymum (česky) metoda
sítí
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: numerická metoda, diferenciální rovnice, řešení (postup), řešení (výsledek), uzlový
bod, dělení intervalu, okrajová úloha, okrajové podmínky, spojitá funkce, soustava rovnic, rovnice,
třídiagonální matice, aproximace, přibližný, samoadjungovaný tvar
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
65 / 630
diferenční rovnice
Pojem česky: diferenční rovnice
Pojem anglicky: difference equation
Gramatická poznámka: podstatné jméno difference
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: rovnice, diferenciální rovnice, integrální transformace, Z-transformace, zpětná Ztransformace, zpětná transformace, posloupnost, Z-obraz, obraz integrální transformace, distribuce,
počáteční podmínka
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
dilatace
Pojem česky: dilatace
Pojem anglicky: dilatation
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
dimenze
Pojem česky: dimenze
Pojem anglicky: dimension
Gramatické poznámky: synonymum (česky) rozměr, přídavné jméno dimensional
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: báze, algebraická struktura, vektorový prostor, konečně dimenzionální, nekonečně
dimenzionální, vektor, systém generátorů, lineární závislost, lineární nezávislost, afinní prostor,
projektivní prostor, souřadnice, rozměr
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Dimension ; RowDimension ; ColumnDimension
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref ; rank
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diracův impulz
Pojem česky: Diracův impulz
Pojem anglicky: Dirac delta function
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: impulz, jednotkový impulz, Laplaceova transformace, zpětná Laplaceova
transformace, derivace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Dirac
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
66 / 630
Dirichletova úloha
Pojem česky: Dirichletova úloha
Pojem anglicky: Dirichlet problem
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, počáteční podmínka, okrajové podmínky, funkce, maximum,
minimum
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
disjunkce
Pojem česky: disjunkce
Pojem anglicky: disjunction
Gramatická poznámka: přídavné jméno disjoint
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: konjunkce, ekvivalence, implikace, logická spojka, výrok, elementární výrok, složený
výrok, disjunktní, operace s množinami, po dvou disjunktní
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
disjunkce výroků
Pojem česky: disjunkce výroků
Pojem anglicky: disjunction of propositions
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: konjunkce výroků, ekvivalence výroků
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: or ; &or ; &xor
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ||
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
disjunktní
Pojem česky: disjunktní
Pojem anglicky: disjoint
Gramatická poznámka: podstatné jméno disjunction
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: disjunkce, průnik množin, operace s množinami, po dvou disjunktní, sjednocení
množin, podmnožina, doplněk množiny
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
diskretizace
Pojem česky: diskretizace
67 / 630
Pojem anglicky: discretization
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: diferenciální rovnice, numerická metoda, řešení (postup), uzlový bod, numerická
metoda, chyba, okrajová úloha, soustava lineárních rovnic, algebraická rovnice
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
diskrétní
Pojem česky: diskrétní
Pojem anglicky: discrete
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; pravděpodobnost a statistika; operační výzkum a teorie
grafů
Související pojmy: spojitý, diferenční rovnice, Fourierova transformace, Z-transformace, rozdělení
pravděpodobnosti, pravděpodobnostní funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
diskrétní náhodná veličina
Pojem česky: diskrétní náhodná veličina
Pojem anglicky: discrete random variable
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: náhodná veličina, spojitá náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
diskrétní náhodný vektor
Pojem česky: diskrétní náhodný vektor
Pojem anglicky: discrete random vector
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: vektor, náhodná veličina, pravděpodobnost, náhodný vektor, spojitý náhodný vektor,
rozdělení pravděpodobnosti, n-tice, pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
diskrétní pravděpodobnost
Pojem česky: diskrétní pravděpodobnost
68 / 630
Pojem anglicky: discrete probability
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: spojitá pravděpodobnost, diskrétní pravděpodobnost, klasická pravděpodobnost,
geometrická pravděpodobnost, pravděpodobnost, pravděpodobnostní funkce, distribuční funkce,
rozdělení pravděpodobnosti
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
diskriminant
Pojem česky: diskriminant
Pojem anglicky: discriminant
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: kvadratická rovnice, koeficient, zlomek, řešení (postup), řešení (výsledek), kořen,
řešitelnost, řešitelný, reálný kořen, dvojnásobný kořen, komplexně sdružené kořeny, charakteristická
rovnice
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
diskriminant kuželosečky
Pojem česky: diskriminant kuželosečky
Pojem anglicky: determinant of a conic section
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: matice, determinant, matice bilineární formy, hodnost kuželosečky, matice
kuželosečky, diskriminant kvadriky, regulární kuželosečka, singulární kuželosečka, složená kuželosečka
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: det ; Determinant
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rank ; det
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
diskriminant kvadriky
Pojem česky: diskriminant kvadriky
Pojem anglicky: determinant of a quadric
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: matice, determinant, hodnost kvadriky, matice kvadriky, diskriminant kuželosečky,
regulární kvadrika, singulární kvadrika
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: det ; Determinant
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rank ; det
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
distribuce
Pojem česky: distribuce
69 / 630
Pojem anglicky: distribution
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
distribuční funkce
Pojem česky: distribuční funkce
Pojem anglicky: distribution function
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: distribuční funkce spojité náhodné veličiny, distribuční funkce diskrétní náhodné
veličiny, spojitá náhodná veličina, diskrétní náhodná veličina, náhodná veličina, pravděpodobnostní
funkce, hustota pravděpodobnosti, střední hodnota, rozptyl
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
distribuční funkce diskrétní náhodné veličiny
Pojem česky: distribuční funkce diskrétní náhodné veličiny
Pojem anglicky: distribution function of a discrete random variable
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: distribuční funkce spojité náhodné veličiny, distribuční funkce, spojitá náhodná
veličina, diskrétní náhodná veličina, náhodná veličina, pravděpodobnostní funkce, hustota
pravděpodobnosti, střední hodnota, rozptyl
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
distribuční funkce spojité náhodné veličiny
Pojem česky: distribuční funkce spojité náhodné veličiny
Pojem anglicky: distribution function of a continuous random variable
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: distribuční funkce diskrétní náhodné veličiny, distribuční funkce, spojitá náhodná
veličina, diskrétní náhodná veličina, náhodná veličina, pravděpodobnostní funkce, hustota
pravděpodobnosti, střední hodnota, rozptyl
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
distributivita
Pojem česky: distributivita
Pojem anglicky: distributivity
Gramatická poznámka: přídavné jméno distributive
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých
70 / 630
oblastí matematiky
Související pojmy: asociativita, komutativita, nekomutativní
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
distributivní
Pojem česky: distributivní
Pojem anglicky: distributive
Gramatická poznámka: podstatné jméno distributivity
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých
oblastí matematiky
Související pojmy: asociativní, komutativní, nekomutativní
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
divergence
Pojem česky: divergence
Pojem anglicky: divergence
Gramatické poznámky: přídavné jméno divergent, sloveso diverge
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody
Související pojmy: posloupnost, řada, limita, vlastní limita, konvergence, kritérium konvergence,
odmocninné kritérium konvergence, podílové kritérium konvergence, integrální kritérium konvergence,
integrální kritérium konvergence, Leibnitzovo kritérium, absolutní konvergence, konvergovat
neabsolutně, relativní konvergence, stejnoměrná konvergence
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
divergence pole
Pojem česky: divergence pole
Pojem anglicky: field divergence
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: vektorová analýza, otevřená množina, pole, solenoidální pole
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
divergentní
Pojem česky: divergentní
Pojem anglicky: divergent
Gramatické poznámky: podstatné jméno divergence, sloveso diverge
71 / 630
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody
Související pojmy: posloupnost, řada, limita, vlastní limita, konvergence, kritérium konvergence,
odmocninné kritérium konvergence, podílové kritérium konvergence, integrální kritérium konvergence,
integrální kritérium konvergence, Leibnitzovo kritérium, absolutní konvergence, konvergovat
neabsolutně, relativní konvergence, stejnoměrná konvergence
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
divergentní posloupnost
Pojem česky: divergentní posloupnost
Pojem anglicky: divergent sequence
Gramatické poznámky: podstatné jméno divergence, sloveso diverge, opak convergent sequence
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: konvergentní posloupnost, posloupnost, řada, limita, vlastní limita, nevlastní limita,
nekonečno, blížit se k
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
divergentní řada
Pojem česky: divergentní řada
Pojem anglicky: divergent series
Gramatické poznámky: množné číslo divergent series, podstatné jméno divergence, opak convergent
series
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody
Související pojmy: řada, limita, vlastní limita, divergence, kritérium konvergence, odmocninné kritérium
konvergence, podílové kritérium konvergence, integrální kritérium konvergence, integrální kritérium
konvergence, Leibnitzovo kritérium, nekonečno, posloupnost
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: series
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
divergovat
72 / 630
Pojem česky: divergovat
Pojem anglicky: diverge
Gramatické poznámky: podstatné jméno divergence, přídavné jméno divergent
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody
Související pojmy: posloupnost, řada, limita, vlastní limita, konvergovat, kritérium konvergence,
odmocninné kritérium konvergence, podílové kritérium konvergence, integrální kritérium konvergence,
integrální kritérium konvergence, Leibnitzovo kritérium, absolutní konvergence, konvergovat
neabsolutně, relativní konvergence, stejnoměrná konvergence
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
dobře podmíněný
Pojem česky: dobře podmíněný
Pojem anglicky: well-conditioned
Gramatické poznámky: opak ill-conditioned, možno také ill-posed
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: podmíněný, špatně podmíněný, podmíněnost, číslo podmíněnosti úlohy, podmíněná
pravděpodobnost
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
dokázat
Pojem česky: dokázat
Pojem anglicky: prove
Gramatická poznámka: podstatné jméno proof
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: důkaz sporem, důkaz matematickou indukcí, přímý důkaz, nepřímý důkaz
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dolní index
Pojem česky: dolní index
Pojem anglicky: subscript
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: horní index, index, indexová množina
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
73 / 630
dolní kvartil
Pojem česky: dolní kvartil
Pojem anglicky: lower quartile
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: kvantil, p-kvantil, kvartil, medián, horní kvartil, mezikvartilové rozpětí, rozdělení
pravděpodobnosti, náhodná veličina
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: describe ; quartile
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
dolní limita
Pojem česky: dolní limita
Pojem anglicky: limit inferior, lower limit
Gramatická poznámka: synonymum (česky) limes inferior
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: horní limita, limita
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: limit ; Limit
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: limit
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
dolní mez
Pojem česky: dolní mez
Pojem anglicky: lower bound
Gramatická poznámka: synonymum (česky) dolní závora
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: horní mez, zdola ohraničená množina, shora ohraničená množina, ohraničená
množina, největší prvek, nejmenší prvek, suprémum množiny, infimum množiny, množina
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
dolní mez integrálu
Pojem česky: dolní mez integrálu
Pojem anglicky: lower limit of the integral
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: horní mez integrálu, integrand, integrovaná funkce, integrovatelná funkce, určitý
integrál, Riemannův integrál, integrační proměnná, délka rovinné křivky, obsah rovinné oblasti, dvojný
integrál, dvojnásobný integrál, trojný integrál, trojnásobný integrál
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
74 / 630
dolní odhad parametrické funkce
Pojem česky: dolní odhad parametrické funkce
Pojem anglicky: lower estimate of a parametric function
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: horní odhad parametrické funkce, odhad, bodový odhad, intervalový odhad,
konzistentní odhad, náhodný výběr, statistický test
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
dolní součet
Pojem česky: dolní součet
Pojem anglicky: lower sum
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: horní součet, dělení intervalu, infimum, suprémum, integrál
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
dolní trojúhelníková matice
Pojem česky: dolní trojúhelníková matice
Pojem anglicky: lower triangular matrix
Gramatická poznámka: množné číslo lower triangular matrices
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; numerické metody
Související pojmy: matice, horní trojúhelníková matice, LU rozklad, metoda LU rozkladu, trojúhelníková
matice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: matrix ; Matrix
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: lu ; luinc
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
dolní závora
Pojem česky: dolní závora
Pojem anglicky: lower bound
Gramatická poznámka: synonymum (česky) dolní mez
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: horní závora, zdola ohraničená množina, shora ohraničená množina, ohraničená
množina, největší prvek, nejmenší prvek, suprémum množiny, infimum množiny, množina
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
75 / 630
doplněk množiny
Pojem česky: doplněk množiny
Pojem anglicky: complement
Gramatické poznámky: synonymum (česky) komplement množiny, přídavné jméno complementary
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: množina, prvek, být prvkem množiny, podmnožina, průnik množin, sjednocení
množin, operace s množinami
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
doplňkový úhel
Pojem česky: doplňkový úhel
Pojem anglicky: complemetary angles
Gramatické poznámky: podstatné jméno complement, sloveso complement
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: obvodový úhel, středový úhel, přilehlý úhel, přímý úhel, pravý úhel, ostrý úhel, tupý
úhel, konvexní úhel, úhel, rameno úhlu, vrchol úhlu, souhlasné úhly
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dopravní úloha
Pojem česky: dopravní úloha
Pojem anglicky: transport problem
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: optimalizace, cena, optimum, vstupní, výstupní, zdroj, teorie grafů, graf, hrana,
lineární programování, minimalizovat, kostra grafu, tabulka, pole tabulky, metoda severozápadního
rohu, indexová metoda, Vogelova aproximační metoda, operační výzkum
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
dosadit
Pojem česky: dosadit
Pojem anglicky: substitute
Gramatická poznámka: podstatné jméno substitution
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: substituce, dosazovací metoda
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: subs
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: subs
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
76 / 630
dosazení
Pojem česky: dosazení
Pojem anglicky: substitution
Gramatická poznámka: sloveso substitute
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: substituce, dosazovací metoda
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: subs
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: subs
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dosazovací metoda
Pojem česky: dosazovací metoda
Pojem anglicky: method of substitution
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: sčítací metoda, soustava rovnic, řešení (postup), řešení (výsledek), řešitelný, mít
řešení
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dostatečná podmínka
Pojem česky: dostatečná podmínka
Pojem anglicky: sufficient condition
Gramatická poznámka: synonymum (česky) postačující podmínka
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: nutná podmínka, tvrzení, předpoklad, věta
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dostupný
Pojem česky: dostupný
Pojem anglicky: available
Gramatická poznámka: podstatné jméno availability
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
druhá derivace
Pojem česky: druhá derivace
Pojem anglicky: second derivative
Gramatická poznámka: sloveso differentiate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
77 / 630
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody
Související pojmy: derivace, limita, integrál, primitivní funkce, derivovat, derivování, první derivace,
derivace řádu n, parciální derivace, parciální derivace n-tého řádu, spojitost, funkce spojitá v bodě,
derivace zleva, derivace zprava, derivace mocninné řady, derivace vyšších řádů, jednostranná derivace,
n-tá derivace, směrová derivace, smíšená parciální derivace, derivace ve směru, derivace funkce podle
vektoru
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: diff ; Diff ; Implicitdiff
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: diff
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dualita
Pojem česky: dualita
Pojem anglicky: duality
Gramatická poznámka: přídavné jméno dual
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: duální úloha, princip duality
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
duální
Pojem česky: duální
Pojem anglicky: dual
Gramatická poznámka: podstatné jméno duality
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: duální úloha, duální vektorový prostor, princip duality
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
duální úloha
Pojem česky: duální úloha
Pojem anglicky: dual problem
Gramatická poznámka: podstatné jméno duality
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: dualita, duální, princip duality, primární úloha
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
duální vektorový prostor
Pojem česky: duální vektorový prostor
Pojem anglicky: dual vector space
Gramatická poznámka: podstatné jméno duality
78 / 630
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: duální úloha, duální, princip duality
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
důkaz
Pojem česky: důkaz
Pojem anglicky: proof
Gramatická poznámka: sloveso prove
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: důkaz sporem, důkaz matematickou indukcí, přímý důkaz, nepřímý důkaz
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
důkaz matematickou indukcí
Pojem česky: důkaz matematickou indukcí
Pojem anglicky: proof by mathematical induction
Gramatická poznámka: sloveso prove
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: důkaz, důkaz sporem, přímý důkaz, nepřímý důkaz
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
důkaz sporem
Pojem česky: důkaz sporem
Pojem anglicky: proof by contradiction
Gramatická poznámka: sloveso prove
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: důkaz, důkaz matematickou indukcí, přímý důkaz, nepřímý důkaz
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
důsledek
Pojem česky: důsledek
Pojem anglicky: corollary
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: axiom, definice, postulát, předpoklad, tvrzení, věta, důkaz
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
79 / 630
dvojčlen
Pojem česky: dvojčlen
Pojem anglicky: binomial
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: jednočlen, trojčlen, mnohočlen, polynom, koeficient, stupeň polynomu
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dvojdílný hyperboloid
Pojem česky: dvojdílný hyperboloid
Pojem anglicky: hyperboloid of two sheets
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: elipsoid, paraboloid, hyperboloid, jednodílný hyperboloid, rotační hyperboloid, rotační
paraboloid, rotační elipsoid, koule, imaginární kvadrika, eliptický paraboloid, hyperbolický paraboloid,
kuželová plocha, válcová plocha, eliptická válcová plocha, parabolická válcová plocha, hyperbolická
válcová plocha, rovina, přímka, komplexní sdruženost, rotační těleso, rotační hyperboloid, rotační
kvadrika, rotační válcová plocha, rotační kuželová plocha, asymptotická kuželová plocha, osa kvadriky,
hlavní směr kvadriky, osová rovina kvadriky, hlavní rovina kvadriky, vrchol kvadriky, střed kvadriky,
nevlastní bod, vlastní střed, nevlastní střed, polární sdruženost, polára bodu, polární rovina bodu,
regulární kvadrika, singulární kvadrika, hodnost kvadriky, afinní repér, projektivní repér, souřadnice,
bilineární forma, kvadratická forma, polární bilineární forma, homogenní souřadnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot3d ; implicitplot3d
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
dvojková číselná soustava
Pojem česky: dvojková číselná soustava
Pojem anglicky: binary number system
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: desítková číselná soustava, šestnáctková číselná soustava, poziční číselná soustava,
číslo, cifra, mocnina
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: convert/base ; base
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: dec2bin ; bin2dec
dvojnásobný
Pojem česky: dvojnásobný
Pojem anglicky: double
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
80 / 630
Související pojmy:
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dvojnásobný integrál
Pojem česky: dvojnásobný integrál
Pojem anglicky: double integral
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrál, dvojný integrál, trojnásobný integrál, trojný integrál, transformace
souřadnic, polární souřadnice, vícerozměrný integrál
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: MultiInt ; DoubleInt
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
dvojnásobný kořen
Pojem česky: dvojnásobný kořen
Pojem anglicky: double root
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: jednoduchý kořen, násobný kořen, k-násobný kořen, reálný kořen, komplexní kořen,
komplexně sdružené kořeny, kořen polynomu, kořen rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: root ; RootOf ; roots ; realroot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: factor ; roots ; fzero ; poly
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dvojný integrál
Pojem česky: dvojný integrál
Pojem anglicky: double integral
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrál, dvojný integrál, trojnásobný integrál, trojný integrál, transformace
souřadnic, polární souřadnice, vícerozměrný integrál
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: MultiInt ; DoubleInt
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
dvouprvková množina
Pojem česky: dvouprvková množina
Pojem anglicky: two-element set
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: prvek, být prvkem množiny, jednoprvková množina, prázdná množina, množina,
množinová inkluze, podmnožina
81 / 630
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
dvourozměrná veličina
Pojem česky: dvourozměrná veličina
Pojem anglicky: two-dimensional variable
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: náhodná veličina, diskrétní náhodná veličina, spojitá náhodná veličina
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
dvourozměrný homogenní lineární systém
Pojem česky: dvourozměrný homogenní lineární systém
Pojem anglicky: two-dimensional homogeneous linear system
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, homogenní
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: dsolve ; knihovna DEsolve
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: dsolve ; heslo nápovědy Matlab: Mathematics:
Differential Equations
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
dynamické programování
Pojem česky: dynamické programování
Pojem anglicky: dynamic programming
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: lineární programování, optimalizace, optimum, stav, alternativa, cena
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
dynamický model
Pojem česky: dynamický model
Pojem anglicky: dynamical model
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: pravděpodobnost, poptávka, deterministický model, stacionární model, matematický
model, operační výzkum, pravděpodobnostní model
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
ekvidistantní
82 / 630
Pojem česky: ekvidistantní
Pojem anglicky: equidistant, equispaced
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: ekvidistantní síť, ekvidistantní uzly, vzdálenost, interval
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
ekvidistantní síť
Pojem česky: ekvidistantní síť
Pojem anglicky: equidistant net
Gramatická poznámka: synonymum (česky) pravidelná síť
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: ekvidistantní, ekvidistantní uzly, vzdálenost, interval
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
ekvidistantní uzly
Pojem česky: ekvidistantní uzly
Pojem anglicky: equally spaced interpolation points
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: ekvidistantní, ekvidistantní síť, vzdálenost, interval
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
ekvivalence
Pojem česky: ekvivalence
Pojem anglicky: equivalence
Gramatická poznámka: přídavné jméno equivalent
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: konjunkce, disjunkce, implikace, logická spojka, výrok, elementární výrok, složený
výrok, disjunktní, operace s množinami
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
ekvivalence na množině
Pojem česky: ekvivalence na množině
Pojem anglicky: equivalence on a set
Gramatická poznámka: přídavné jméno equivalent
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: relace, rozklad na množině, množina, reflexivní relace, symetrická relace, transitivní
relace, rozklad grupy podle normální podgrupy, faktorová grupa
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
83 / 630
1991.
ekvivalence výroků
Pojem česky: ekvivalence výroků
Pojem anglicky: equivalence of propositions
Gramatická poznámka: přídavné jméno equivalent
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: disjunkce výroků, konjunkce výroků, negace, elementární výrok, složený výrok,
tautologie, kontradikce, pravdivý výrok, nepravdivý výrok
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Equivalent
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
ekvivalentní
Pojem česky: ekvivalentní
Pojem anglicky: equivalent
Gramatická poznámka: podstatné jméno equivalence
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
ekvivalentní matice
Pojem česky: ekvivalentní matice
Pojem anglicky: equivalent matrix
Gramatická poznámka: množné číslo equivalent matrices
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: matice, matice typu (m x n), ekvivalence, rovnost, prvek
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Equal
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: eq ; isequal ; isequalwithequalnans ; ==
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
ekvivalentní soustava diferenciálních rovnic
Pojem česky: ekvivalentní soustava diferenciálních rovnic
Pojem anglicky: equivalent system of equations
Gramatické poznámky: synonymum (česky) ekvivalentní systém diferenciálních rovnic, podstatné jméno
equivalence
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, ekvivalentní
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
84 / 630
ekvivalentní soustavy rovnic
Pojem česky: ekvivalentní soustavy rovnic
Pojem anglicky: equivalent systems of equations
Gramatická poznámka: podstatné jméno equivalence
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: soustava rovnic, rovnice, soustava lineárních rovnic
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
ekvivalentní systém diferenciálních rovnic
Pojem česky: ekvivalentní systém diferenciálních rovnic
Pojem anglicky: equivalent system of equations
Gramatické poznámky: synonymum (česky) ekvivalentní soustava diferenciálních rovnic, podstatné
jméno equivalence
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, ekvivalentní
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
ekvivalentní úprava
Pojem česky: ekvivalentní úprava
Pojem anglicky: equivalent operation
Gramatická poznámka: podstatné jméno equivalence
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých
oblastí matematiky
Související pojmy: rovnice, sčítání, násobení, dělení, umocnit, odmocnit
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
ekvivalentní úprava (s maticemi)
Pojem česky: ekvivalentní úprava (s maticemi)
Pojem anglicky: elementary matrix operation
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: matice, řádek, sloupec, determinant, sčítání, násobení, součet, rozdíl, násobek,
elementární řádková úprava, elementární sloupcová úprava, inverzní matice, hodnost matice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: gausselim ; gaussjord ; LinearSolve ;
ReducedRowEchelonForm ; GaussianElimination ; addcol ; addrow ; swapcol ; mulcol ;
RowOperation ; ColumnOperation
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref ; rrefmovie
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
85 / 630
z
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
elace
Pojem česky: elace
Pojem anglicky: shear
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: otáčení, posunutí, středová souměrnost, osová souměrnost, afinní zobrazení, afinní
prostor, koeficient, stejnolehlost, podobnost
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
elementární funkce
Pojem česky: elementární funkce
Pojem anglicky: elementary function
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce, polynom, racionální lomená funkce, ryze lomená racionální funkce, rozklad
na parciální zlomky, mocninná funkce, exponenciální funkce, logaritmická funkce, goniometrická funkce,
trigonometrická funkce, sinus, kosinus, tangens, kotangens, cyklometrická funkce, hyperbolická funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: sin ; cos ; tan ; sec ; csc ; cot ; sinh ; cosh ; tanh ; sech ;
csch ; coth ; arcsin ; arccos ; arctan ; arcsec ; arccsc ; arccot ; arcsinh ; arccosh ; arctanh ;
arcsech ; arccscg ; arccoth ; abs ; exp ; ln ; log ; log10 ; plot ; implicitplot ; complexplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: exp ; log ; log2 ; log10 ; nextpow2 ; pow2 ; sqrt ; abs ;
acos ; acosh ; acot ; acoth ; acsc ; acsch ; asec ; asech ; asin ; asinh ; atan ; atanh ; atan2 ;
cos ; cosh ; cot ; coth ; csc ; csch ; sec ; sech ; sin ; sinh ; tan ; tanh
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
elementární jev
Pojem česky: elementární jev
Pojem anglicky: simple random event
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: elementární náhodný jev, jev, náhodný jev, elementární náhodný jev, jevové pole,
borelovské jevové pole, náhodná veličina, pravděpodobnost, nastoupení jevu, nenastoupení jevu,
nemožný jev, jistý jev, nezávislé jevy, závislé jevy
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
elementární množina
Pojem česky: elementární množina
Pojem anglicky: elementary set
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
86 / 630
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy:
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: y) ; bod ; zobecnit"
elementární náhodný jev
Pojem česky: elementární náhodný jev
Pojem anglicky: simple random event
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: elementární jev, jev, náhodný jev, jevové pole, borelovské jevové pole, náhodná
veličina, pravděpodobnost, nastoupení jevu, nenastoupení jevu, nemožný jev, jistý jev, nezávislé jevy,
závislé jevy
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
elementární oblast typu (x y)
Pojem česky: elementární oblast typu (x y)
Pojem anglicky: region of the first type, region of the second type
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: množina, elementární množina, souřadnice, nerovnost, spojitá funkce, rovina, míra
množiny, měřitelná množina
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
elementární řádková úprava
Pojem česky: elementární řádková úprava
Pojem anglicky: elementary row operation
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: elementární sloupcová úprava, schodovitý tvar, přímý chod, zpětný chod, Gaussova
eliminační metoda, Gaussova eliminace, Gauss-Jordanova eliminace, Jordanova eliminace, řádek,
sloupec, determinant, hodnost matice, soustava lineárních rovnic, řešitelnost, řešení (postup), řešení
(výsledek)
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: gausselim ; gaussjord ; LinearSolve ;
ReducedRowEchelonForm ; GaussianElimination ; addcol ; addrow ; swapcol ; mulcol ;
RowOperation
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref ; rrefmovie
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
elementární sloupcová úprava
Pojem česky: elementární sloupcová úprava
Pojem anglicky: elementary column operation
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
87 / 630
Oblast matematiky: lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: elementární řádková úprava, schodovitý tvar, přímý chod, zpětný chod, Gaussova
eliminační metoda, Gaussova eliminace, Gauss-Jordanova eliminace, Jordanova eliminace, řádek,
sloupec, determinant, hodnost matice, soustava lineárních rovnic, řešitelnost, řešení (postup), řešení
(výsledek)
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: gausselim ; gaussjord ; LinearSolve ;
ReducedRowEchelonForm ; GaussianElimination ; addcol ; addrow ; swapcol ; mulcol ;
ColumnOperation
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref ; rrefmovie
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
elementární úpravy
Pojem česky: elementární úpravy
Pojem anglicky: elementary operations
Gramatická poznámka: synonymum (česky) Gaussovy elementární úpravy
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: matice, schodovitý tvar, přímý chod, zpětný chod, Gaussova eliminace, řádek,
sloupec, redukovaný schodovitý tvar, Gauss-Jordanova eliminace, Jordanova eliminace, číslo, násobení,
sčítání, násobek, soustava lineárních rovnic, výběr hlavního prvku, částečný výběr hlavního prvku, úplný
výběr hlavního prvku
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: gausselim ; gaussjord ; LinearSolve ;
ReducedRowEchelonForm ; GaussianElimination ; addcol ; addrow ; swapcol ; mulcol ;
RowOperation ; ColumnOperation
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref ; rrefmovie
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
elementární výrok
Pojem česky: elementární výrok
Pojem anglicky: atomic proposition
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: složený výrok, výroková funkce, výroková forma, predikát, volná proměnná, vázaná
proměnná, existenční kvantifikátor, všeobecný kvantifikátor, negace, konjunkce, disjunkce, implikace,
ekvivalence, pravdivostní hodnota, pravdivostní tabulka
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: &and ; &iff ; &implies ; &nand ; &nor ; ¬ ; &or ; &xor ;
knihovna Logic; boolean
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: logical ; && ; || ; ~ ; not ; I ; &
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
eliminace
Pojem česky: eliminace
Pojem anglicky: elimination
88 / 630
Gramatická poznámka: sloveso eliminate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; numerické metody
Související pojmy: Gaussova eliminace, Gaussova eliminační metoda, Gauss-Jordanova eliminace,
Jordanova eliminace, matice, soustava lineárních rovnic, Gaussova eliminační metoda, přímý chod,
zpětný chod, chyba, řešení (postup), řešení (výsledek), elementární řádková úprava, elementární
sloupcová úprava, schodovitý tvar, matice ve schodovitém tvaru, řešitelný, řešitelnost, lineární
nezávislost, lineární závislost, eliminace, Gaussova eliminace, eliminace s výběrem hlavního prvku,
hlavní prvek, úplný výběr hlavního prvku, částečný výběr hlavního prvku, prvek, koeficient, řádek,
sloupec
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
eliminace s výběrem hlavního prvku
Pojem česky: eliminace s výběrem hlavního prvku
Pojem anglicky: pivoting
Gramatická poznámka: sloveso pivot
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; numerické metody
Související pojmy: matice, soustava lineárních rovnic, Gaussova eliminační metoda, přímý chod, zpětný
chod, chyba, řešení (postup), řešení (výsledek), elementární řádková úprava, elementární sloupcová
úprava, schodovitý tvar, matice ve schodovitém tvaru, redukovaný schodovitý tvar, řešitelný,
řešitelnost, lineární nezávislost, lineární závislost, eliminace, Gaussova eliminace, eliminace s výběrem
hlavního prvku, hlavní prvek, úplný výběr hlavního prvku, částečný výběr hlavního prvku, prvek,
koeficient, řádek, sloupec
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref ; rrefmovie
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
elipsa
Pojem česky: elipsa
Pojem anglicky: ellipse
Gramatická poznámka: přídavné jméno elliptic
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: hyperbola, parabola, kuželosečka, kvadrika, středová kuželosečka, nestředová
kuželosečka, bilineární forma, polární bilineární forma, matice bilineární formy, diskriminant
kuželosečky, osa kuželosečky, vrchol kuželosečky, hlavní směr kuželosečky, invariant kuželosečky,
hodnost kuželosečky, polární sdruženost, polární souřadnice, polární trojúhelník, afinní prostor, vlastní
střed, nevlastní střed, nevlastní bod
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot ; implicitplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Handle Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Basic
Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Specialized
Plotting
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
89 / 630
předmětech na FEKT VUT
elipsoid
Pojem česky: elipsoid
Pojem anglicky: ellipsoid
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza
Související pojmy: paraboloid, hyperboloid, jednodílný hyperboloid, dvojdílný hyperboloid, rotační
hyperboloid, rotační paraboloid, rotační elipsoid, koule, imaginární kvadrika, eliptický paraboloid,
hyperbolický paraboloid, kuželová plocha, válcová plocha, eliptická válcová plocha, parabolická válcová
plocha, hyperbolická válcová plocha, rovina, přímka, komplexní sdruženost, rotační těleso, rotační
hyperboloid, rotační kvadrika, rotační válcová plocha, rotační kuželová plocha, asymptotická kuželová
plocha, osa kvadriky, hlavní směr kvadriky, osová rovina kvadriky, hlavní rovina kvadriky, vrchol
kvadriky, střed kvadriky, nevlastní bod, vlastní střed, nevlastní střed, polární sdruženost, polára bodu,
polární rovina bodu, regulární kvadrika, singulární kvadrika, hodnost kvadriky, afinní repér, projektivní
repér, souřadnice, bilineární forma, kvadratická forma, polární bilineární forma, homogenní souřadnice,
integrál, plošný integrál, sférické souřadnice, cylindrické souřadnice, křivočaré souřadnice, transformace
souřadnic
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
eliptická kuželová plocha
Pojem česky: eliptická kuželová plocha
Pojem anglicky: elliptic conical surface, eliptic cone
Gramatická poznámka: podstatné jméno ellipse
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza
Související pojmy: elipsoid, paraboloid, jednodílný hyperboloid, dvojdílný hyperboloid, rotační
hyperboloid, rotační paraboloid, rotační elipsoid, koule, imaginární kvadrika, eliptický paraboloid,
hyperbolický paraboloid, rotační hyperboloid, kuželová plocha, válcová plocha, eliptická válcová plocha,
parabolická válcová plocha, hyperbolická válcová plocha, rovina, přímka, komplexní sdruženost, rotační
těleso, rotační kvadrika, rotační válcová plocha, rotační kuželová plocha, asymptotická kuželová plocha,
osa kvadriky, hlavní směr kvadriky, osová rovina kvadriky, hlavní rovina kvadriky, vrchol kvadriky,
střed kvadriky, nevlastní bod, vlastní střed, nevlastní střed, polární sdruženost, polára bodu, polární
rovina bodu, regulární kvadrika, singulární kvadrika, hodnost kvadriky, afinní repér, projektivní repér,
souřadnice, bilineární forma, kvadratická forma, polární bilineární forma, homogenní souřadnice,
integrál, plošný integrál, sférické souřadnice, cylindrické souřadnice, křivočaré souřadnice, transformace
souřadnic, rotační válcová plocha, rotační kuželová plocha, integrál, plošný integrál, sférické souřadnice,
cylindrické souřadnice, křivočaré souřadnice, transformace souřadnic
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot3d ; implicitplot3d
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
eliptická válcová plocha
Pojem česky: eliptická válcová plocha
90 / 630
Pojem anglicky: elliptic cylindrical surface
Gramatická poznámka: podstatné jméno ellipse
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza
Související pojmy: elipsoid, paraboloid, jednodílný hyperboloid, dvojdílný hyperboloid, rotační
hyperboloid, rotační paraboloid, rotační elipsoid, koule, imaginární kvadrika, eliptický paraboloid,
hyperbolický paraboloid, rotační hyperboloid, kuželová plocha, válcová plocha, eliptická válcová plocha,
parabolická válcová plocha, hyperbolická válcová plocha, rovina, přímka, komplexní sdruženost, rotační
těleso, rotační kvadrika, rotační válcová plocha, rotační kuželová plocha, asymptotická kuželová plocha,
osa kvadriky, hlavní směr kvadriky, osová rovina kvadriky, hlavní rovina kvadriky, vrchol kvadriky,
střed kvadriky, nevlastní bod, vlastní střed, nevlastní střed, polární sdruženost, polára bodu, polární
rovina bodu, regulární kvadrika, singulární kvadrika, hodnost kvadriky, afinní repér, projektivní repér,
souřadnice, bilineární forma, kvadratická forma, polární bilineární forma, homogenní souřadnice,
integrál, plošný integrál, sférické souřadnice, cylindrické souřadnice, křivočaré souřadnice, transformace
souřadnic, rotační válcová plocha, rotační kuželová plocha, integrál, plošný integrál, sférické souřadnice,
cylindrické souřadnice, křivočaré souřadnice, transformace souřadnic
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot3d ; implicitplot3d
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
eliptický paraboloid
Pojem česky: eliptický paraboloid
Pojem anglicky: elliptic paraboloid
Gramatická poznámka: podstatné jméno ellipse
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza
Související pojmy: elipsoid, paraboloid, hyperboloid, jednodílný hyperboloid, dvojdílný hyperboloid,
rotační hyperboloid, rotační paraboloid, rotační elipsoid, koule, imaginární kvadrika, hyperbolický
paraboloid, kuželová plocha, válcová plocha, eliptická válcová plocha, parabolická válcová plocha,
hyperbolická válcová plocha, rovina, přímka, komplexní sdruženost, rotační těleso, rotační hyperboloid,
rotační kvadrika, rotační válcová plocha, rotační kuželová plocha, asymptotická kuželová plocha, osa
kvadriky, hlavní směr kvadriky, osová rovina kvadriky, hlavní rovina kvadriky, vrchol kvadriky, střed
kvadriky, nevlastní bod, vlastní střed, nevlastní střed, polární sdruženost, polára bodu, polární rovina
bodu, regulární kvadrika, singulární kvadrika, hodnost kvadriky, afinní repér, projektivní repér,
souřadnice, bilineární forma, kvadratická forma, polární bilineární forma, homogenní souřadnice,
integrál, plošný integrál, sférické souřadnice, cylindrické souřadnice, křivočaré souřadnice, transformace
souřadnic
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot3d ; implicitplot3d
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
empirická směrodatná odchylka
Pojem česky: empirická směrodatná odchylka
Pojem anglicky: standard deviation
Gramatická poznámka: sloveso deviate
91 / 630
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: empirický rozptyl, směrodatná odchylka, rozptyl, střední hodnota, průměr, odchylka,
odmocnina
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: describe ; standarddeviation
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: std
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
empirické rozdělení pravděpodobnosti
Pojem česky: empirické rozdělení pravděpodobnosti
Pojem anglicky: empirical distribution of probability
Gramatická poznámka: synonymum (česky) empirické rozložení pravděpodobnosti
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: rozdělení pravděpodobnosti, teoretické rozdělení pravděpodobnosti, empirická
směrodatná odchylka, empirický rozptyl, průměr, modus, medián, data, délka vzorku, výběrový soubor,
četnost, absolutní četnost, relativní četnost, pravděpodobnost, pravděpodobnostní funkce, interval,
kvantil, kvartil, dolní kvartil, horní kvartil, mezikvartilové rozpětí
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
empirické rozložení pravděpodobnosti
Pojem česky: empirické rozložení pravděpodobnosti
Pojem anglicky: empirical distribution of probability
Gramatická poznámka: synonymum (česky) empirické rozdělení pravděpodobnosti
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: rozdělení pravděpodobnosti, teoretické rozdělení pravděpodobnosti, empirická
směrodatná odchylka, empirický rozptyl, průměr, modus, medián, data, délka vzorku, výběrový soubor,
četnost, absolutní četnost, relativní četnost, pravděpodobnost, pravděpodobnostní funkce, interval,
kvantil, kvartil, dolní kvartil, horní kvartil, mezikvartilové rozpětí
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
empirický
Pojem česky: empirický
Pojem anglicky: empiric, empirical
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: teoretický, empirické rozdělení pravděpodobnosti
empirický rozptyl
Pojem česky: empirický rozptyl
Pojem anglicky: variance, divergence
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: empirická směrodatná odchylka, směrodatná odchylka, rozptyl, střední hodnota,
92 / 630
průměr, odchylka
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: describe ; variance
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: var
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Erlangovo rozdělení pravděpodobnosti
Pojem česky: Erlangovo rozdělení pravděpodobnosti
Pojem anglicky: Erlang distribution of probability
Gramatická poznámka: synonymum (česky) Erlangovo rozložení pravděpodobnosti
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti, rozložení pravděpodobnosti,
pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, jev, pokus, střední hodnota,
rozptyl, statistický test, kritická hodnota, kvantil, kvartil, dolní kvartil, medián, horní kvartil, diskrétní
náhodná veličina, spojitá náhodná veličina, náhodná veličina, histogram, graf funkce, exponenciální
rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné rozdělení
pravděpodobnosti, normální rozdělení pravděpodobnosti, standardizované normální rozdělení
pravděpodobnosti, nulová hypotéza, alternativní hypotéza, aproximace, binomické rozdělení
pravděpodobnosti, hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti, alternativní rozdělení
pravděpodobnosti, multinomické rozdělení pravděpodobnosti, Pascalovo rozdělení pravděpodobnosti,
rovnoměrné diskrétní rozdělení pravděpodobnosti, Studentovo rozdělení pravděpodobnosti,
vícerozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti, Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
Erlangovo rozložení pravděpodobnosti
Pojem česky: Erlangovo rozložení pravděpodobnosti
Pojem anglicky: Erlang distribution of probability
Gramatická poznámka: synonymum (česky) Erlangovo rozdělení pravděpodobnosti
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti, rozložení pravděpodobnosti,
pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, jev, pokus, střední hodnota,
rozptyl, statistický test, kritická hodnota, kvantil, kvartil, dolní kvartil, medián, horní kvartil, diskrétní
náhodná veličina, spojitá náhodná veličina, náhodná veličina, histogram, graf funkce, exponenciální
rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné rozdělení
pravděpodobnosti, normální rozdělení pravděpodobnosti, standardizované normální rozdělení
pravděpodobnosti, nulová hypotéza, alternativní hypotéza, aproximace, binomické rozdělení
pravděpodobnosti, hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti, alternativní rozdělení
pravděpodobnosti, multinomické rozdělení pravděpodobnosti, Pascalovo rozdělení pravděpodobnosti,
rovnoměrné diskrétní rozdělení pravděpodobnosti, Studentovo rozdělení pravděpodobnosti,
vícerozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti, Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
eukleidovský prostor
Pojem česky: eukleidovský prostor
Pojem anglicky: inner product space, Euclidean space
Gramatická poznámka: synonymum (česky) euklidovský prostor
93 / 630
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: vektorový prostor, skalární součin, algebraická struktura, vzdálenost
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
euklidovská geometrie
Pojem česky: euklidovská geometrie
Pojem anglicky: Euclidean geometry
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: geometrie, postulát, velikost, odchylka, afinní, euklidovský prostor
euklidovská metrika
Pojem česky: euklidovská metrika
Pojem anglicky: Euclidean distance
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: metrika, metrický prostor, vzdálenost, pozitivnost, symetrie, symetrický,
trojúhelníková nerovnost, úplný metrický prostor, kubická metrika, oktaedrická metrika
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
euklidovská norma matice
Pojem česky: euklidovská norma matice
Pojem anglicky: Euclidean norm
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické
metody
Související pojmy: matice, norma, sloupcová norma matice, řádková norma matice, vzdálenost,
odmocnina, mocnina, součet, velikost, vektor, trojúhelníková nerovnost, normovaný vektorový prostor,
souhlasná maticová norma, nesouhlasná maticová norma
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
euklidovský okruh
Pojem česky: euklidovský okruh
Pojem anglicky: Euclidean ring
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: okruh, komutativní okruh, obor integrity, zobrazení, Euklidův algoritmus, dělitelnost,
dělení se zbytkem, zbytek po dělení, násobek, prvek
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
94 / 630
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
euklidovský prostor
Pojem česky: euklidovský prostor
Pojem anglicky: Euclidean space
Gramatická poznámka: synonymum (česky) eukleidovský prostor
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; matematická analýza
Související pojmy: vektorový prostor, skalární součin, algebraická struktura, vzdálenost
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Euklidův algoritmus
Pojem česky: Euklidův algoritmus
Pojem anglicky: Euclidean algorithm
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: dělitelnost, dělení, přirozené číslo, obor integrity, zbytek po dělení, násobek
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
Eulerova funkce gamma
Pojem česky: Eulerova funkce gamma
Pojem anglicky: gamma function
Gramatická poznámka: synonymum (česky) funkce gamma
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: integrál, nekonečno, určitý integrál, spojitá funkce, derivace, derivace vyšších řádů,
konstanta
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: gamma
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: gamma ; gammainc ; gammaln
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
Eulerova metoda
Pojem česky: Eulerova metoda
Pojem anglicky: Euler's method
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: modifikace Eulerovy metody, metoda Runge-Kutta, diferenciální rovnice, počáteční
problém, počáteční úloha, rovnice prvního řádu, řešení (postup), partikulární řešení diferenciální
rovnice, obecné řešení diferenciální rovnice, směrové pole, numerická metoda, uzlový bod, ekvidistantní
uzly, jednokroková metoda, vícekroková metoda, algoritmus, derivace, funkční hodnota, lokální chyba,
globální chyba
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
95 / 630
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
eulerovský graf
Pojem česky: eulerovský graf
Pojem anglicky: Eulerian graph
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: orientovaný graf, uspořádaná dvojice, množina, uzel grafu, hrana grafu, konečný
graf, nekonečný graf, eulerovský orientovaný graf, stupeň uzlu, sudé číslo
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
eulerovský orientovaný graf
Pojem česky: eulerovský orientovaný graf
Pojem anglicky: Eulerian oriented graph
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: orientovaný graf, stupeň uzlu, uzel grafu, hrana grafu, konečný graf, nekonečný
graf, orientovaná hrana, koncový uzel, vstupní stupeň uzlu, výstupní stupeň uzlu, orientovaný tah,
orientovaná cesta, uzavřený orientovaný tah, acyklický orientovaný graf, eulerovský graf
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
eulerovský tah
Pojem česky: eulerovský tah
Pojem anglicky: Eulerian trail, Eulerian chain, Eulerian line
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, uzel grafu, sled mezi uzly, tah, posloupnost, hrana grafu
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
exaktní diferenciální rovnice
Pojem česky: exaktní diferenciální rovnice
Pojem anglicky: exact differential equation
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: integrační faktor, totální diferenciál, parciální derivace, diferenciální rovnice, lineární
diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, lineární element, směrové pole, integrální křivka,
počáteční podmínka, počáteční úloha, okrajové podmínky, okrajová úloha, řešení (postup), řešení
(výsledek), partikulární řešení diferenciální rovnice, obecné řešení diferenciální rovnice, singulární řešení
diferenciální rovnice, řád diferenciální rovnice, funkce, derivace, integrál, primitivní funkce, integrace
per partes, metoda variace konstant, koeficient, člen, rovnice se separovatelnými proměnnými,
separované proměnné, separovatelné proměnné, lineární diferenciální rovnice, lineární diferenciální
rovnice s konstantními koeficienty, determinant Wronského, diferenciální rovnice n-tého řádu,
homogenní diferenciální rovnice, nehomogenní diferenciální rovnice, nelineární diferenciální rovnice,
Besselova diferenciální rovnice, Bernoulliho diferenciální rovnice, Clairautova diferenciální rovnice,
96 / 630
Pfaffova diferenciální rovnice, obyčejná diferenciální rovnice, parciální diferenciální rovnice
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
excentricita
Pojem česky: excentricita
Pojem anglicky: eccentricity
Gramatická poznámka: přídavné jméno eccentric
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: kuželosečka, elipsa, hyperbola, parabola
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
existence
Pojem česky: existence
Pojem anglicky: existence
Gramatické poznámky: přídavné jméno existential, sloveso exist
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
existence řešení
Pojem česky: existence řešení
Pojem anglicky: existence of solution
Gramatické poznámky: přídavné jméno existential, sloveso exist
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
existenční kvantifikátor
Pojem česky: existenční kvantifikátor
Pojem anglicky: existential quantifier
Gramatické poznámky: podstatné jméno existence, sloveso exist
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: obecný kvantifikátor, kvantifikátor, každý, existuje, existuje alespoň jedno x takové,
existuje právě jedno x takové, existuje nejvýše jedno x takové, výrok, elementární výrok, složený
výrok, výroková forma, predikát, pro všechna x, pro každé x, platí
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
97 / 630
existovat
Pojem česky: existovat
Pojem anglicky: exist
Gramatické poznámky: podstatné jméno existence, přídavné jméno existential
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
existuje
Pojem česky: existuje
Pojem anglicky: there exists
Gramatické poznámky: podstatné jméno existence, přídavné jméno existential
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojem: existenční kvantifikátor
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
existuje alespoň jedno x takové
Pojem česky: existuje alespoň jedno x takové
Pojem anglicky: there exists at least one x such that
Gramatické poznámky: podstatné jméno existence, přídavné jméno existential
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: existuje právě jedno x takové, existenční kvantifikátor
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
existuje nejvýše jedno x takové
Pojem česky: existuje nejvýše jedno x takové
Pojem anglicky: there exists at most one x such that
Gramatické poznámky: podstatné jméno existence, přídavné jméno existential
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: existuje alespoň jedno x takové, existenční kvantifikátor
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
existuje právě jedno x takové
Pojem česky: existuje právě jedno x takové
Pojem anglicky: there exists one and only one x such that
Gramatické poznámky: podstatné jméno existence, přídavné jméno existential
Úroveň: střední škola
98 / 630
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: existuje alespoň jedno x takové, existenční kvantifikátor
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
experiment
Pojem česky: experiment
Pojem anglicky: experiment
Gramatické poznámky: synonymum (česky) pokus, přídavné jméno axperimental
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: pravděpodobnost, jev
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
explicitní
Pojem česky: explicitní
Pojem anglicky: explicit
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: implicitní, explicitní tvar
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
explicitní metoda
Pojem česky: explicitní metoda
Pojem anglicky: explicit method
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: numerická metoda, diferenciální rovnice, řešení (postup), vícekroková metoda,
počáteční úloha, počáteční problém, chyba, uzlový bod, implicitní metoda
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
explicitní tvar
Pojem česky: explicitní tvar
Pojem anglicky: explicit form
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: implicitní tvar, funkce, řešení (výsledek), řešení diferenciální rovnice, proměnná,
funkční předpis
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
99 / 630
z
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
exponenciála matice
Pojem česky: exponenciála matice
Pojem anglicky: exponential of a matrix
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: matice, exponenciální funkce, řešení diferenciální rovnice, soustava diferenciálních
rovnic, obecné řešení diferenciální rovnice, homogenní, homogenní soustava diferenciálních rovnic,
Taylorova řada, definovat, počáteční úloha
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
exponenciální funkce
Pojem česky: exponenciální funkce
Pojem anglicky: exponential function
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: exponent, logaritmická funkce, elementární funkce, logaritmus, dekadický
logaritmus, přirozený logaritmus, inverzní funkce k funkci f, hlavní hodnota logaritmu, základ
exponenciální funkce
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
exponenciální rovnice
Pojem česky: exponenciální rovnice
Pojem anglicky: exponential equation
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: exponent, mocnina, základ mocniny, rovnice, nerovnice, levá strana rovnice, pravá
strana rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: solve
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: solve
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
exponenciální rozdělení pravděpodobnosti
Pojem česky: exponenciální rozdělení pravděpodobnosti
Pojem anglicky: exponential distribution of probability
Gramatická poznámka: synonymum (česky) exponenciální rozložení pravděpodobnosti
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti, rozložení pravděpodobnosti,
100 / 630
pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, jev, pokus, střední hodnota,
rozptyl, statistický test, kritická hodnota, kvantil, kvartil, medián, dolní kvartil, horní kvartil, diskrétní
náhodná veličina, spojitá náhodná veličina, náhodná veličina, histogram, graf funkce, binomické
rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné rozdělení
pravděpodobnosti, normální rozdělení pravděpodobnosti, standardizované normální rozdělení
pravděpodobnosti, nulová hypotéza, alternativní hypotéza, aproximace, časová jednotka, alternativní
rozdělení pravděpodobnosti, hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti, Erlangovo rozdělení
pravděpodobnosti, multinomické rozdělení pravděpodobnosti, Pascalovo rozdělení pravděpodobnosti,
rovnoměrné diskrétní rozdělení pravděpodobnosti, Studentovo rozdělení pravděpodobnosti,
vícerozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti, Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: exponential
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
exponenciální rozložení pravděpodobnosti
Pojem česky: exponenciální rozložení pravděpodobnosti
Pojem anglicky: exponential distribution of probability
Gramatická poznámka: synonymum (česky) exponenciální rozdělení pravděpodobnosti
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti, rozložení pravděpodobnosti,
pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, jev, pokus, střední hodnota,
rozptyl, statistický test, kritická hodnota, kvantil, kvartil, dolní kvartil, medián, horní kvartil, diskrétní
náhodná veličina, spojitá náhodná veličina, náhodná veličina, histogram, graf funkce, binomické
rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné rozdělení
pravděpodobnosti, normální rozdělení pravděpodobnosti, standardizované normální rozdělení
pravděpodobnosti, nulová hypotéza, alternativní hypotéza, aproximace, časová jednotka, alternativní
rozdělení pravděpodobnosti, hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti, Erlangovo rozdělení
pravděpodobnosti, multinomické rozdělení pravděpodobnosti, Pascalovo rozdělení pravděpodobnosti,
rovnoměrné diskrétní rozdělení pravděpodobnosti, Studentovo rozdělení pravděpodobnosti,
vícerozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti, Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: exponential
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
exponenciální tvar
Pojem česky: exponenciální tvar
Pojem anglicky: exponentioal form
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Související pojmy: Fourierova řada, sinová Fourierova řada, kosinová Fourierova řada, periodická
funkce, člen řady, řada, Fourierova transformace, Fourierův integrál, zpětná Fourierova transformace,
Laplaceova transformace, Z-transformace, jádro integrální transformace, předmět integrální
transformace, obraz integrální transformace, originál integrální transformace, periodická funkce,
posunutí obrazu integrální transformace, posunutí vzoru integrální transformace, linearita, změna
měřítka (integrální transformace), konvoluce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
exponenciální tvar komplexního čísla
Pojem česky: exponenciální tvar komplexního čísla
Pojem anglicky: exponential form of a complex number
Úroveň: střední škola
101 / 630
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: komplexní číslo, algebraický tvar komplexního čísla, goniometrický tvar komplexního
čísla, exponenciální funkce, absolutní hodnota komplexního čísla, komplexní jednotka
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
exponent
Pojem česky: exponent
Pojem anglicky: exponent
Gramatické poznámky: přídavné jméno exponential, příslovce exponentially
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: mocnina, odmocnina, základ mocniny, exponenciální funkce, exponenciální rovnice,
základ exponenciální funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: ^
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ^
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
extrapolace
Pojem česky: extrapolace
Pojem anglicky: extrapolation
Gramatická poznámka: sloveso extrapolate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: interpolace, Richardsonova extrapolace, algebraický polynom, interpolační polynom,
splajn, interpolační polynom v Lagrangeově tvaru, interpolační polynom v Newtonově tvaru, uzlový bod,
ekvidistantní uzly, poměrná diference, poměrná diference prvního řádu, poměrná diference k-tého řádu,
aproximace, metoda nejmenších čtverců, chyba, funkční hodnota, dosadit, interpolační interval
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
extrém
Pojem česky: extrém
Pojem anglicky: extremum
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: absolutní extrém, absolutní maximum, absolutní minimum, lokální extrém, lokální
maximum, lokální minimum, průběh funkce, funkce, derivace, funkční hodnota
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
faktor k-tého stupně
Pojem česky: faktor k-tého stupně
Pojem anglicky: k-th order spanning subgraph
102 / 630
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, inkluze, uzel grafu, hrana grafu, množina, faktor k-tého stupně, lineární faktor,
kvadratický faktor
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
faktoriál
Pojem česky: faktoriál
Pojem anglicky: factorial
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: permutace, kombinatorika, variace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: factorial
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: factorial
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
faktorová grupa
Pojem česky: faktorová grupa
Pojem anglicky: factor group
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: grupa, algebraická struktura, faktorový okruh, neutrální prvek, inverzní prvek,
operace na množině, třída rozkladu, rozklad na množině, třída rozkladu, normální podgrupa, operace na
množině
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
faktorový okruh
Pojem česky: faktorový okruh
Pojem anglicky: factor ring
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: okruh, algebraická struktura, množina, ideál okruhu, faktorová grupa, komutativní,
komutativní okruh, jednička algebraické struktury, homomorfismus, izomorfismus, dělitel nuly,
prvoideál, maximální ideál
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
fázový prostor
Pojem česky: fázový prostor
Pojem anglicky: phase space
Gramatická poznámka: synonymum (česky) prostor stavů
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
103 / 630
Související pojmy: prostor, bod, trajektorie, autonomní systém diferenciálních rovnic
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
FIFO
Pojem česky: FIFO
Pojem anglicky: first in first out
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: teorie front, LIFO, fronta, exponenciální rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo
rozdělení pravděpodobnosti, ustálený stav
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
formálně reálná kuželosečka
Pojem česky: formálně reálná kuželosečka
Pojem anglicky: imaginary, imaginary conic section
Gramatická poznámka: synonymum (česky) imaginární kuželosečka
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: nenulový, bilineární forma, kvadratická forma, kuželosečka, komplexní rozšíření
reálné kvadratické formy, reálný bod, průnik, projektivní prostor, projektivní podprostor, formálně
reálná kvadrika
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
formálně reálná kvadrika
Pojem česky: formálně reálná kvadrika
Pojem anglicky: imaginary, imaginary quadric
Gramatická poznámka: synonymum (česky) imaginární kvadrika
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: nenulový, bilineární forma, kvadratická forma, kvadrika, komplexní rozšíření reálné
kvadratické formy, reálný bod, průnik, projektivní prostor, projektivní podprostor, formálně reálná
kuželosečka
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
formulace úlohy / problému
Pojem česky: formulace úlohy / problému
Pojem anglicky: wording (of the problem), problem formulation
Úroveň: střední škola
104 / 630
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
Fourierova integrální transformace
Pojem česky: Fourierova integrální transformace
Pojem anglicky: Fourier integral transform
Gramatická poznámka: sloveso transform
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrální transformace, Fourierova řada, sinová Fourierova řada, kosinová
Fourierova řada, periodická funkce, člen řady, řada, Fourierův integrál, zpětná Fourierova transformace,
Laplaceova transformace, Z-transformace, jádro integrální transformace, předmět integrální
transformace, obraz integrální transformace, originál integrální transformace, periodická funkce,
posunutí obrazu integrální transformace, posunutí vzoru integrální transformace, linearita, změna
měřítka (integrální transformace), konvoluce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: fourier ; FourierTransform
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: fft ; fft2 ; fftn ; fftshift ; ifft ; ifft2 ; ifftnshift ;
abs ; angle ; nextpow2 ; unwrap
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fourierova metoda
Pojem česky: Fourierova metoda
Pojem anglicky: Fourier's method
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: vlnová rovnice, parciální diferenciální rovnice, řešení (postup), separace proměnných
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: fourier ; FourierTransform
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: fft ; fft2 ; fftn ; fftshift ; ifft ; ifft2 ; ifftnshift ;
abs ; angle ; nextpow2 ; unwrap
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
Fourierova podmínka
Pojem česky: Fourierova podmínka
Pojem anglicky: Fourier's condition
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: numerická metoda, nelineární rovnice, řešení (postup), řešení (výsledek),
aproximace, počáteční aproximace, Newtonova metoda, metoda tečen, podmínky konvergence, ověřit
podmínky konvergence, derivace, podíl, počáteční aproximace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fourierova řada
Pojem česky: Fourierova řada
105 / 630
Pojem anglicky: Fourier series
Gramatická poznámka: množné číslo Fourier series
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: sinová Fourierova řada, kosinová Fourierova řada, periodická funkce, člen řady, řada,
Fourierova transformace, Fourierův integrál, exponenciální tvar, stejnoměrná konvergence, Fourierovy
koeficienty
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fourierova transformace
Pojem česky: Fourierova transformace
Pojem anglicky: Fourier transform
Gramatická poznámka: sloveso transform
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrální transformace, Fourierova řada, sinová Fourierova řada, kosinová
Fourierova řada, periodická funkce, člen řady, řada, Fourierův integrál, zpětná Fourierova transformace,
Laplaceova transformace, Z-transformace, jádro integrální transformace, předmět integrální
transformace, obraz integrální transformace, originál integrální transformace, periodická funkce,
posunutí obrazu integrální transformace, posunutí vzoru integrální transformace, linearita, změna
měřítka (integrální transformace), konvoluce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: fourier ; FourierTransform
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: fft ; fft2 ; fftn ; fftshift ; ifft ; ifft2 ; ifftnshift ;
abs ; angle ; nextpow2 ; unwrap
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fourierovy koeficienty
Pojem česky: Fourierovy koeficienty
Pojem anglicky: Fourier coefficients
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: sinová Fourierova řada, kosinová Fourierova řada, periodická funkce, člen řady, řada,
Fourierova transformace, Fourierův integrál, exponenciální tvar, stejnoměrná konvergence
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fourierův integrál
Pojem česky: Fourierův integrál
Pojem anglicky: Fourier integral
Gramatické poznámky: přídavné jméno integral, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: Fourierova řada, sinová Fourierova řada, kosinová Fourierova řada, periodická
funkce, člen řady, řada, Fourierova transformace, exponenciální tvar, stejnoměrná konvergence,
Fourierovy koeficienty
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
106 / 630
fronta
Pojem česky: fronta
Pojem anglicky: queue
Gramatická poznámka: přídavné jméno queuing (např theory)
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: teorie front, LIFO, FIFO, exponenciální rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo
rozdělení pravděpodobnosti, ustálený stav
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
fundamentální matice
Pojem česky: fundamentální matice
Pojem anglicky: fundamental matrix
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: matice, lineární nezávislost, exponenciála matice, řádek, sloupec, počáteční úloha,
jednoznačnost řešení, inverzní matice
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
fundamentální systém řešení
Pojem česky: fundamentální systém řešení
Pojem anglicky: fundamental set of solutions
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: řešení (výsledek), soustava rovnic, homogenní soustava rovnic, báze, dimenze,
podprostor vektorového prostoru, obecné řešení, hodnost matice
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
fundamentální systém řešení
Pojem česky: fundamentální systém řešení
Pojem anglicky: fundamental system of solutions
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: řešení (výsledek), diferenciální rovnice, soustava diferenciálních rovnic, soustava
rovnic, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, homogenní, nehomogenní, obecné
řešení diferenciální rovnice, partikulární řešení diferenciální rovnice, lineární nezávislost, lineární
závislost, lineární kombinace, řešitelnost, dosadit, determinant Wronského
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
107 / 630
funkce
Pojem česky: funkce
Pojem anglicky: function
Gramatická poznámka: přídavné jméno functional
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: funkční předpis, graf funkce, definiční obor, obor hodnot, hodnota funkce, argument
funkce, funkční hodnota, elementární funkce, lineární funkce, goniometrická funkce, trigonometrická
funkce, hyperbolická funkce, hyperbolometrická funkce, exponenciální funkce, logaritmická funkce,
mocninná funkce, jednoznačná funkce, mnohoznačná funkce, víceznačná funkce, inverzní funkce k
funkci f, limita, derivace, integrál, primitivní funkce, funkce jedné proměnné, funkce více proměnných,
reálná funkce reálné proměnné, komplexní funkce komplexní proměnné
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: map ; plot ; implicitplot ; complexplot ; knihovna plots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
funkce dolní meze
Pojem česky: funkce dolní meze
Pojem anglicky: function of the lower limit
Gramatická poznámka: přídavné jméno functional
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce horní meze, funkce, spojitá funkce, funkční předpis, primitivní funkce,
integrál, určitý integrál, dolní mez, střední hodnota integrálního součtu
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
funkce gamma
Pojem česky: funkce gamma
Pojem anglicky: gamma function
Gramatická poznámka: synonymum (česky) Eulerova funkce gamma
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: integrál, nekonečno, určitý integrál, spojitá funkce, derivace, derivace vyšších řádů,
konstanta
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: gamma
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
funkce horní meze
Pojem česky: funkce horní meze
Pojem anglicky: function of the upper limit
Gramatická poznámka: přídavné jméno functional
108 / 630
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce dolní meze, funkce, spojitá funkce, funkční předpis, primitivní funkce,
integrál, určitý integrál, horní mez, střední hodnota integrálního součtu
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
funkce jedné proměnné
Pojem česky: funkce jedné proměnné
Pojem anglicky: function of one variable, function of a single variable
Gramatická poznámka: přídavné jméno functional
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkční předpis, graf funkce, funkce více proměnných, definiční obor, obor hodnot,
hodnota funkce, argument funkce, funkční hodnota, elementární funkce, lineární funkce, goniometrická
funkce, trigonometrická funkce, hyperbolická funkce, hyperbolometrická funkce, exponenciální funkce,
logaritmická funkce, mocninná funkce, jednoznačná funkce, mnohoznačná funkce, víceznačná funkce,
inverzní funkce k funkci f, limita, derivace, integrál, primitivní funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: map ; plot ; implicitplot ; complexplot ; knihovna plots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Handle Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Basic
Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Specialized
Plotting
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
funkce n-reálných proměnných
Pojem česky: funkce n-reálných proměnných
Pojem anglicky: function of n variables
Gramatická poznámka: přídavné jméno functional
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce, funkce více proměnných, komplexní funkce komplexní proměnné
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: map ; plot3d ; implicitplot3d ; knihovna plots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
funkce spojitá v bodě
Pojem česky: funkce spojitá v bodě
Pojem anglicky: function continuous at a point
Gramatická poznámka: podstatné jméno continuity
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce, spojitost, bod nespojitosti prvního druhu, bod nespojitosti druhého druhu,
bod skokové nespojitosti, interval spojitosti, odstranitelná nespojitost, skok nespojitosti, spojitost,
spojitost v bodě, spojitost zleva, spojitost zprava, spojitost na intervalu
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: iscont ; discont
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
109 / 630
Graphics: Handle Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Basic
Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Specialized
Plotting
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
funkce více proměnných
Pojem česky: funkce více proměnných
Pojem anglicky: function of more variables
Gramatická poznámka: přídavné jméno functional
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce, funkce n-reálných proměnných, komplexní funkce komplexní proměnné
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: map ; plot3d ; implicitplot3d ; knihovna plots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
funkcionál
Pojem česky: funkcionál
Pojem anglicky: functional
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: zobrazení, množina, číslo, číselná množina, definiční obor, obor hodnot, distribuce,
nosič
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
funkční hodnota
Pojem česky: funkční hodnota
Pojem anglicky: function value, value of a function
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: matematická analýza; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: dosadit, hodnota funkce, funkce, funkční předpis, graf funkce, definiční obor, obor
hodnot, hodnota funkce, elementární funkce, lineární funkce, goniometrická funkce, trigonometrická
funkce, hyperbolická funkce, hyperbolometrická funkce, exponenciální funkce, logaritmická funkce,
mocninná funkce, jednoznačná funkce, mnohoznačná funkce, víceznačná funkce, inverzní funkce k
funkci f, limita, derivace, integrál, primitivní funkce
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
funkční předpis
Pojem česky: funkční předpis
Pojem anglicky: relation
Gramatické poznámky: přídavné jméno related, sloveso relate
110 / 630
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: matematická analýza; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: funkce, graf funkce, definiční obor, obor hodnot, hodnota funkce, elementární
funkce, lineární funkce, goniometrická funkce, trigonometrická funkce, hyperbolická funkce,
hyperbolometrická funkce, exponenciální funkce, logaritmická funkce, mocninná funkce, jednoznačná
funkce, mnohoznačná funkce, víceznačná funkce, inverzní funkce k funkci f, limita, derivace, integrál,
primitivní funkce
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
Gauss-Jordanova eliminace
Pojem česky: Gauss-Jordanova eliminace
Pojem anglicky: Gauss-Jordan method
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: eliminace, Gaussova eliminační metoda, Gaussova eliminace, Jordanova eliminace,
matice, soustava lineárních rovnic, Gaussova eliminační metoda, přímý chod, zpětný chod, chyba,
řešení (postup), řešení (výsledek), elementární řádková úprava, elementární sloupcová úprava,
schodovitý tvar, redukovaný schodovitý tvar, řešitelný, řešitelnost, lineární nezávislost, lineární
závislost, eliminace, Gaussova eliminace, eliminace s výběrem hlavního prvku, hlavní prvek, úplný
výběr hlavního prvku, částečný výběr hlavního prvku, prvek, koeficient, řádek, sloupec
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: gaussjord ; ReducedRowEchelonForm
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref ; rrefmovie
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
Gaussova eliminace
Pojem česky: Gaussova eliminace
Pojem anglicky: Gaussian elimination algorithm
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; numerické metody
Související pojmy: eliminace, Gaussova eliminační metoda, Gauss-Jordanova eliminace, Jordanova
eliminace, matice, soustava lineárních rovnic, Gaussova eliminační metoda, přímý chod, zpětný chod,
chyba, řešení (postup), řešení (výsledek), elementární řádková úprava, elementární sloupcová úprava,
schodovitý tvar, redukovaný schodovitý tvar, matice ve schodovitém tvaru, řešitelný, řešitelnost,
lineární nezávislost, lineární závislost, eliminace, Gaussova eliminace, eliminace s výběrem hlavního
prvku, hlavní prvek, úplný výběr hlavního prvku, částečný výběr hlavního prvku, prvek, koeficient,
řádek, sloupec
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: gausselim ; gaussjord ; LinearSolve ;
ReducedRowEchelonForm ; GaussianElimination ; addcol ; addrow ; swapcol ; mulcol ;
RowOperation ; ColumnOperation
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref ; rrefmovie
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
Gaussova eliminační metoda
Pojem česky: Gaussova eliminační metoda
111 / 630
Pojem anglicky: Gaussian elimination algorithm
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; numerické metody
Související pojmy: eliminace, Gaussova eliminace, Gauss-Jordanova eliminace, Jordanova eliminace,
matice, soustava lineárních rovnic, Gaussova eliminační metoda, přímý chod, zpětný chod, chyba,
řešení (postup), řešení (výsledek), elementární řádková úprava, elementární sloupcová úprava,
schodovitý tvar, redukovaný schodovitý tvar, matice ve schodovitém tvaru, řešitelný, řešitelnost,
lineární nezávislost, lineární závislost, eliminace, Gaussova eliminace, eliminace s výběrem hlavního
prvku, hlavní prvek, úplný výběr hlavního prvku, částečný výběr hlavního prvku, prvek, koeficient,
řádek, sloupec
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: gausselim ; gaussjord ; LinearSolve ;
ReducedRowEchelonForm ; GaussianElimination ; addcol ; addrow ; swapcol ; mulcol ;
RowOperation ; ColumnOperation
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref ; rrefmovie
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
Gaussova rovina
Pojem česky: Gaussova rovina
Pojem anglicky: Argand plane, Argand diagram, Gaussian plane, complex plane
Gramatická poznámka: synonymum (česky) komplexní rovina
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: komplexní číslo, reálná část komplexního čísla, imaginární část komplexního čísla,
imaginární jednotka, algebraický tvar komplexního čísla, absolutní hodnota komplexního čísla, argument
komplexního čísla, souřadnice, úhel, rameno úhlu
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Re ; Im ; complex ; I ; evalc
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: abs ; angle ; complex ; conj ; i ; j ; imag ; real
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
Gaussovy elementární úpravy
Pojem česky: Gaussovy elementární úpravy
Pojem anglicky: forward elimination, backward elimination
Gramatické poznámky: synonymum (česky) elementární úpravy, sloveso eliminate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: matice, schodovitý tvar, přímý chod, zpětný chod, Gaussova eliminace, řádek,
sloupec, redukovaný schodovitý tvar, Gauss-Jordanova eliminace, Jordanova eliminace, číslo, násobení,
sčítání, násobek, soustava lineárních rovnic, výběr hlavního prvku, částečný výběr hlavního prvku, úplný
výběr hlavního prvku
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: gausselim ; gaussjord ; LinearSolve ;
ReducedRowEchelonForm ; GaussianElimination ; addcol ; addrow ; swapcol ; mulcol ;
RowOperation ; ColumnOperation
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref ; rrefmovie
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
112 / 630
Gauss-Seidelova iterační metoda
Pojem česky: Gauss-Seidelova iterační metoda
Pojem anglicky: Gauss-Seidel method
Gramatická poznámka: synonymum (česky) Gauss-Seidelova metoda
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: soustava lineárních rovnic, iterační metoda, iterační proces, počáteční aproximace,
aproximace, aproximovat, řešení (postup), řešení (výsledek), Jacobiho metoda, chyba, konvergovat,
divergovat, podmínky konvergence, ověřit podmínky konvergence, diagonálně dominantní matice,
sloupcově ostře diagonálně dominantní, řádkově ostře diagonálně dominantní, absolutní hodnota, prvek,
matice, diagonála, matice soustavy, pozitivně definitní
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: LinearSolve ; LinearSolveItr ; LinearSolveTutor
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Gauss-Seidelova metoda
Pojem česky: Gauss-Seidelova metoda
Pojem anglicky: Gauss-Seidel method
Gramatická poznámka: synonymum (česky) Gauss-Seidelova iterační metoda
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: soustava lineárních rovnic, iterační metoda, iterační proces, počáteční aproximace,
aproximace, aproximovat, řešení (postup), řešení (výsledek), Jacobiho metoda, chyba, konvergovat,
divergovat, podmínky konvergence, ověřit podmínky konvergence, diagonálně dominantní matice,
sloupcově ostře diagonálně dominantní, řádkově ostře diagonálně dominantní, absolutní hodnota, prvek,
matice, diagonála, matice soustavy, pozitivně definitní
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: LinearSolve ; LinearSolveItr ; LinearSolveTutor
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
generátor
Pojem česky: generátor
Pojem anglicky: generator
Gramatická poznámka: sloveso generate
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: generovat, báze, dimenze, systém generátorů, vektor
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
generická funkce
Pojem česky: generická funkce
Pojem anglicky: generic function
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
113 / 630
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
generovat
Pojem česky: generovat
Pojem anglicky: generate
Gramatická poznámka: podstatné jméno generator
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: generátor, systém generátorů, báze, dimenze, algebraická struktura, množina
generátorů, cyklická grupa, hlavní ideál
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
geometrická báze
Pojem česky: geometrická báze
Pojem anglicky: geometric basis
Gramatická poznámka: synonymum (česky) projektivní repér
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: báze, aritmetická báze, projektivní prostor, souřadnice, lineární kombinace,
projektivní homogenní souřadnice, transformace souřadnic, homogenní
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
geometrická interpretace
Pojem česky: geometrická interpretace
Pojem anglicky: geometrical meaning
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
geometrická posloupnost
Pojem česky: geometrická posloupnost
Pojem anglicky: geometric progression
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: posloupnost, řada, aritmetická posloupnost, aritmetická řada, geometrická řada,
konečná posloupnost, nekonečná posloupnost, konečná řada, nekonečná řada, kvocient, konvergentní
posloupnost, divergentní posloupnost
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
114 / 630
geometrická pravděpodobnost
Pojem česky: geometrická pravděpodobnost
Pojem anglicky: geometric probability
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: spojitá pravděpodobnost, diskrétní pravděpodobnost, klasická pravděpodobnost,
diskrétní pravděpodobnost, pravděpodobnost, pravděpodobnostní funkce, distribuční funkce, rozdělení
pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost, úplná pravděpodobnost
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
geometrická řada
Pojem česky: geometrická řada
Pojem anglicky: geometric series
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: posloupnost, řada, aritmetická posloupnost, aritmetická řada, geometrická
posloupnost, konečná posloupnost, nekonečná posloupnost, konečná řada, nekonečná řada, kvocient
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: series
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např.:
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
geometrické rozdělení pravděpodobnosti
Pojem česky: geometrické rozdělení pravděpodobnosti
Pojem anglicky: geometric distribution
Gramatická poznámka: synonymum (česky) geometrické rozložení pravděpodobnosti
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti, rozložení pravděpodobnosti,
pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, jev, pokus, střední hodnota,
rozptyl, statistický test, kritická hodnota, kvantil, kvartil, dolní kvartil, medián, horní kvartil, diskrétní
náhodná veličina, spojitá náhodná veličina, náhodná veličina, histogram, graf funkce, binomické
rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné rozdělení
pravděpodobnosti, normální rozdělení pravděpodobnosti, standardizované normální rozdělení
pravděpodobnosti, nulová hypotéza, alternativní hypotéza, aproximace, alternativní rozdělení
pravděpodobnosti, hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti, Erlangovo rozdělení
pravděpodobnosti, multinomické rozdělení pravděpodobnosti, Pascalovo rozdělení pravděpodobnosti,
rovnoměrné diskrétní rozdělení pravděpodobnosti, Studentovo rozdělení pravděpodobnosti,
vícerozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti, Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
geometrické rozložení pravděpodobnosti
115 / 630
Pojem česky: geometrické rozložení pravděpodobnosti
Pojem anglicky: geometric distribution
Gramatická poznámka: synonymum (česky) geometrické rozdělení pravděpodobnosti
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti, rozložení pravděpodobnosti,
pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, jev, pokus, střední hodnota,
rozptyl, statistický test, kritická hodnota, kvantil, kvartil, dolní kvartil, medián, horní kvartil, diskrétní
náhodná veličina, spojitá náhodná veličina, náhodná veličina, histogram, graf funkce, binomické
rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné rozdělení
pravděpodobnosti, normální rozdělení pravděpodobnosti, standardizované normální rozdělení
pravděpodobnosti, nulová hypotéza, alternativní hypotéza, aproximace, alternativní rozdělení
pravděpodobnosti, hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti, Erlangovo rozdělení
pravděpodobnosti, multinomické rozdělení pravděpodobnosti, Pascalovo rozdělení pravděpodobnosti,
rovnoměrné diskrétní rozdělení pravděpodobnosti, Studentovo rozdělení pravděpodobnosti,
vícerozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti, Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
geometrický
Pojem česky: geometrický
Pojem anglicky: geometric, geometrical
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojem: aritmetický
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
geometrický průměr
Pojem česky: geometrický průměr
Pojem anglicky: geometric mean, geometric average
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: průměr, aritmetický průměr, harmonický průměr, kvadratický průměr, střední
hodnota rozdělení pravděpodobnosti, průměrná odchylka, data
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: geometricmean
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
geometrický význam
Pojem česky: geometrický význam
Pojem anglicky: geometrical meaning
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
geometrie
116 / 630
Pojem česky: geometrie
Pojem anglicky: geometry
Gramatické poznámky: přídavné jméno geometric, možno také geometrical, příslovce geometrically
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
globálně
Pojem česky: globálně
Pojem anglicky: globally
Gramatická poznámka: přídavné jméno global
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody;
běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojem: lokálně
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
globální
Pojem česky: globální
Pojem anglicky: global
Gramatická poznámka: příslovce globally
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody;
běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojem: lokální
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
globální extrém
Pojem česky: globální extrém
Pojem anglicky: global extremum
Gramatické poznámky: synonymum (česky) absolutní extrém, příslovce globally, množné číslo extrema
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: extrém, absolutní maximum, absolutní minimum, lokální extrém, lokální maximum,
lokální minimum, průběh funkce, funkce, derivace, funkční hodnota, globální extrém, globální
maximum, globální minimum, vázaný extrém
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
globální chyba
Pojem česky: globální chyba
Pojem anglicky: global error
117 / 630
Gramatická poznámka: příslovce globally
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: lokální chyba, numerický výpočet, zaokrouhlovací chyba, zaokrouhlit, chyba,
absolutní chyba, relativní chyba, chyba aproximace, chyba interpolace, chyba podílu, chyba rozdílu,
chyba součtu, chyba součinu, relativní chyba vstupu
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: AbsTol
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
globální maximum
Pojem česky: globální maximum
Pojem anglicky: absolute maximum, global maximum
Gramatické poznámky: synonymum (česky) absolutní maximum, příslovce absolutely, příslovce globally
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: absolutní extrém, extrém, absolutní minimum, lokální extrém, lokální maximum,
lokální minimum, průběh funkce, funkce, derivace, funkční hodnota, globální extrém, globální
maximum, globální minimum, vázaný extrém
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
globální minimum
Pojem česky: globální minimum
Pojem anglicky: absolute minimum, global minimum
Gramatické poznámky: synonymum (česky) absolutní minimum, příslovce absolutely, příslovce globally
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: absolutní extrém, extrém, absolutní maximum, lokální extrém, lokální maximum,
lokální minimum, průběh funkce, funkce, derivace, funkční hodnota, globální extrém, globální
maximum, globální minimum, vázaný extrém
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: fmin ; fminbnd ; fminsearch ; fmins ; fminunc
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
goniometrická funkce
Pojem česky: goniometrická funkce
Pojem anglicky: trigonometric function
Gramatické poznámky: synonymum (česky) trigonometrická funkce, podstatné jméno trigonometry
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: sinus, kosinus, tangens, cotangens, odvěsna, přepona, pravoúhlý trojúhelník
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: type/trig ; simplify/trig
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
118 / 630
FEKT VUT , např. Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
goniometrická rovnice
Pojem česky: goniometrická rovnice
Pojem anglicky: trigonometric equation
Gramatická poznámka: podstatné jméno trigonometry
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: goniometrická funkce, sinus, kosinus, tangens, cotangens, řešit, řešení (postup),
řešení (výsledek), mít řešení, řešitelný, jednoznačnost řešení, periodická funkce, rovnice, levá strana
rovnice, pravá strana rovnice, nerovnice, soustava rovnic
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: solve ; fsolve
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
goniometrická substituce
Pojem česky: goniometrická substituce
Pojem anglicky: trigonometric substitution
Gramatické poznámky: podstatné jméno trigonometry, sloveso substitute
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: univerzální goniometrická substituce, integrovat, integrál, integrační metody,
neurčitý integrál, primitivní funkce, určitý integrál, integrace per partes, integrační proměnná, dolní
mez, horní mez, integrand, integrovaná funkce, dosadit, goniometrická funkce, sinus, kosinus, tangens
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: subs
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
goniometrický tvar komplexního čísla
Pojem česky: goniometrický tvar komplexního čísla
Pojem anglicky: trigonometric form of a complex number
Gramatická poznámka: podstatné jméno trigonometry
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: komplexní číslo, exponenciální tvar komplexního čísla, goniometrický tvar
komplexního čísla, exponenciální funkce, absolutní hodnota komplexního čísla, komplexní jednotka
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: evalc
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: abs ; angle ; complex ; unwrap
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
gradient funkce
Pojem česky: gradient funkce
Pojem anglicky: gradient
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce, funkce více proměnných, derivace, hladká funkce, parciální derivace,
parciální derivace podle i-té proměnné, směrová derivace, skalární součin
119 / 630
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Gradient
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
graf
Pojem česky: graf
Pojem anglicky: graph
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: uzel grafu, hrana grafu, množina, uspořádaná dvojice, počet hran v grafu, počet uzlů
v grafu, orientovaný graf, neorientovaný graf, homeomorfní grafy, izomorfní grafy, konečný graf,
nekonečný graf, minimální kostra, matice sousednosti, most, strom, komponenta grafu, optimalizace,
operační výzkum
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: graph
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
graf funkce
Pojem česky: graf funkce
Pojem anglicky: graph
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: načrtnout (graf funkce), osa souřadnic, souřadnice, definiční obor, obor hodnot,
interval spojitosti, interval monotonnosti, interval konkávnosti, minimum, maximum, extrém,
asymptota, rostoucí, klesající, nerostoucí, neklesající
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
grafická metoda
Pojem česky: grafická metoda
Pojem anglicky: graphical method
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: separace kořenů, numerická metoda, načrtnout (graf funkce), graf funkce, průsečík,
osa souřadnic, kořen, určit polohu kořenů
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
grafické řešení
Pojem česky: grafické řešení
Pojem anglicky: graphic solution
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: numerické řešení, rovnice, nerovnice
120 / 630
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot ; plot3d ; implicitplot ; complexplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Handle Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Basic
Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Specialized
Plotting
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
graficky
Pojem česky: graficky
Pojem anglicky: graphically
Gramatická poznámka: přídavné jméno graphic
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
grafický význam
Pojem česky: grafický význam
Pojem anglicky: graphic representation, geometrical meaning
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
Gramova matice
Pojem česky: Gramova matice
Pojem anglicky: Gram matrix
Gramatická poznámka: množné číslo Gram matrices
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: vektor, skalární součin, matice, báze, vektorový prostor, souřadnice, ortogonální
báze, ortonormální báze, matice přechodu od báze k bázi, transformace souřadnic
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
Gram-Schmidtův ortogonalizační proces
Pojem česky: Gram-Schmidtův ortogonalizační proces
Pojem anglicky: Gram-Schmidt orthogonalization algorithm (nebo process)
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: vektorový prostor, skalární součin, algebraická struktura, eukleidovský prostor,
vektor, báze, ortogonální báze, ortonormální báze
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
121 / 630
grupa
Pojem česky: grupa
Pojem anglicky: group
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: algebraická struktura, operace na množině, multiplikativní symbolika, aditivní
symbolika, grupoid, pologrupa, podgrupa, neutrální prvek, opačný prvek, jednotkový prvek, inverzní
prvek, opačný prvek, triviální grupa, abelovská grupa, asociativita, komutativita, distributivita, nula
algebraické struktury, jednička algebraické struktury, okruh, vektorový prostor, okruh, obor integrity
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
grupoid
Pojem česky: grupoid
Pojem anglicky: groupoid
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: algebraická struktura, pologrupa, grupa, podgrupoid, prvek, komutativní, neutrální
prvek, inverzní prvek, nula algebraické struktury, jednička algebraické struktury, aditivní symbolika,
multiplikativní symbolika, komutativní grupoid
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
hamiltonovská cesta
Pojem česky: hamiltonovská cesta
Pojem anglicky: Hamilton path, Hamilton line
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: orientovaný graf, uzel grafu, hrana grafu, souvislý graf, pravidelný graf,
hamiltonovská kružnice, stupeň uzlu
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
hamiltonovská kružnice
Pojem česky: hamiltonovská kružnice
Pojem anglicky: Hamilton cycle
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: orientovaný graf, uzel grafu, hrana grafu, souvislý graf, pravidelný graf,
hamiltonovská cesta, stupeň uzlu
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
harmonická funkce
Pojem česky: harmonická funkce
Pojem anglicky: harmonic function
122 / 630
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: oblast, konjugované harmonické funkce, sdružené harmonické funkce, holomorfní
funkce, analytická funkce, druhá derivace, derivace, spojitá funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: harmonic
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
harmonická řada
Pojem česky: harmonická řada
Pojem anglicky: harmonic series
Gramatická poznámka: množné číslo harmonic series
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: řada, aritmetická řada, geometrická řada, číselná řada, mocninná řada, konvergence,
divergence, alternující řada, kritérium konvergence, součet řady, nekonečná řada, konečná řada
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
harmonický průměr
Pojem česky: harmonický průměr
Pojem anglicky: harmonic mean, harmonic value
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: průměr, geometrický průměr, aritmetický průměr, kvadratický průměr, střední
hodnota rozdělení pravděpodobnosti, průměrná odchylka, data
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Heavisideova funkce
Pojem česky: Heavisideova funkce
Pojem anglicky: Heaviside function
Gramatická poznámka: synonymum (česky) jednotkový skok
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: interval, primitivní funkce, funkce, jednotkový skok, Laplaceův obraz
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Heaviside
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
hermitovská matice
Pojem česky: hermitovská matice
Pojem anglicky: Hermitian
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
123 / 630
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: hermitian
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: chol ; qz
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
histogram
Pojem česky: histogram
Pojem anglicky: histogram, bar chart
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: četnost, absolutní četnost, relativní četnost, pravděpodobnost
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
hladina významnosti testu
Pojem česky: hladina významnosti testu
Pojem anglicky: level of significance of a test
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: statistický test, síla testu, alternativní hypotéza, nulová hypotéza, hypotéza,
normální rozdělení pravděpodobnosti, kritická hodnota, kritérium rozhodování, rozhodnout, rozhodnutí,
chyba prvního druhu, chyba druhého druhu, znaménkový test
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
hladká funkce
Pojem česky: hladká funkce
Pojem anglicky: smooth function
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: funkce, spojitá funkce, derivace, parciální derivace, argument funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
hladká křivka
Pojem česky: hladká křivka
Pojem anglicky: smooth curve
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: křivka, prostá křivka, Jordanova křivka, spojitost, tečna, po částech hladká křivka
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
124 / 630
z
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
hladká oblast
Pojem česky: hladká oblast
Pojem anglicky: smooth domain, smooth region
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: křivka, funkce, funkce více proměnných, spojitá funkce, parciální derivace, parciální
derivace podle i-té proměnné
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
hladká plocha
Pojem česky: hladká plocha
Pojem anglicky: smooth surface
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: spojitá funkce, parciální derivace, parciální derivace podle i-té proměnné, hladká
funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
hladký oblouk
Pojem česky: hladký oblouk
Pojem anglicky: smooth arc
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: délka oblouku, křivka, spojitá funkce, hladká křivka, po částech hladká křivka
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
hlavní část Laurentovy řady
Pojem česky: hlavní část Laurentovy řady
Pojem anglicky: regular part of Laurent series
Gramatická poznámka: množné číslo regular parts of Laurent series
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: Laurentova řada, řada, nekonečná řada, konečná řada, člen řady, koeficient,
Taylorova řada, holomorfní funkce, mezikruží, geometrická řada, součet řady, izolovaný singulární bod,
odstranitelná singularita, pól řádu m, pól prvního řádu, podstatná singularita, reziduum funkce,
reziduum funkce v bodě, řád pólu, singularita, integrál, rozklad na parciální zlomky, racionální lomená
funkce, ryze lomená racionální funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: laurent ; series ; type/laurent
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
125 / 630
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
hlavní diagonála
Pojem česky: hlavní diagonála
Pojem anglicky: main diagonal
Gramatické poznámky: přídavné jméno diagonal, příslovce diagonally
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: diagonální, diagonála, matice, diagonální matice, třídiagonální matice, pásová
matice, šířka pásu, koeficient, prvek, diagonální dominance, řádkově diagonálně dominantní, řádkově
ostře diagonálně dominantní, sloupcově diagonálně dominantní, sloupcově ostře diagonálně dominantní
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
hlavní hodnota argumentu komplexního čísla
Pojem česky: hlavní hodnota argumentu komplexního čísla
Pojem anglicky: principal value of the argument, principal value of the argument
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: argument komplexního čísla, komplexní číslo, periodická funkce, jednoznačná funkce,
mnohoznačná funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
hlavní hodnota logaritmu
Pojem česky: hlavní hodnota logaritmu
Pojem anglicky: main value of logarithm
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: logaritmus, periodická funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: log
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: log
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
hlavní ideál
Pojem česky: hlavní ideál
Pojem anglicky: principal ideal
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: ideál, ideál okruhu, okruh, okruh hlavních ideálů, okruh s jednoznačným rozkladem,
podmnožina, operace na množině, algebraická struktura, podokruh, vlastní ideál, nevlastní ideál,
izomorfismus, homomorfismus, jádro homomorfizmu, ideál generovaný množinou, ideál generovaný
prvky, prvoideál, maximální ideál, jednička algebraické struktury, faktorový okruh, generovat, systém
generátorů, dělitel nuly
126 / 630
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
hlavní prvek
Pojem česky: hlavní prvek
Pojem anglicky: pivot element
Gramatické poznámky: synonymum (česky) vedoucí prvek, synonymum (česky) pivotový prvek
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; numerické metody
Související pojmy: výběr hlavního prvku, eliminace s výběrem hlavního prvku, matice, soustava
lineárních rovnic, Gaussova eliminační metoda, přímý chod, zpětný chod, chyba, řešení (postup), řešení
(výsledek), elementární řádková úprava, elementární sloupcová úprava, schodovitý tvar, matice ve
schodovitém tvaru, řešitelný, řešitelnost, lineární nezávislost, lineární závislost, eliminace, Gaussova
eliminace, úplný výběr hlavního prvku, částečný výběr hlavního prvku, prvek, koeficient, řádek, sloupec
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
hlavní rovina kvadriky
Pojem česky: hlavní rovina kvadriky
Pojem anglicky: principal plane (of a quadric)
Gramatická poznámka: synonymum (česky) osová rovina kvadriky
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: kvadrika, singulární bod, nevlastní bod, hlavní směr kvadriky, bod, polární rovina
bodu, regulární bod, kolmost, osa kvadriky, vrchol kvadriky, osa kuželosečky
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
hlavní složka složené funkce
Pojem česky: hlavní složka složené funkce
Pojem anglicky: exterior function
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: složená funkce, vedlejší složka složené funkce, vnější složka složené funkce, vnitřní
složka složené funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
hlavní směr kuželosečky
Pojem česky: hlavní směr kuželosečky
Pojem anglicky: principal direction of a conic (section)
127 / 630
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: kuželosečka, vektor, kolmost, polární sdruženost, směr, osa kuželosečky, vrchol
kuželosečky, hlavní směr kvadriky
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: ConicsTutor
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
hlavní směr kvadriky
Pojem česky: hlavní směr kvadriky
Pojem anglicky: principal direction of a quadric
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: kvadrika, vektor, kolmost, polární sdruženost, směr, osa kvadriky, osová rovina
kvadriky, hlavní rovina kvadriky, vrchol kvadriky, hlavní směr kuželosečky
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
hodnost bilineární formy
Pojem česky: hodnost bilineární formy
Pojem anglicky: rank of a bilinear form
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: bilineární forma, kvadratická forma, tenzor, matice bilineární formy, determinant,
hodnost matice, lineární závislost, lineární nezávislost, hodnost kuželosečky, hodnost kvadriky, hodnost
kvadratické formy, regulární bilineární forma, singulární bilineární forma, geometrická báze, polární
bilineární forma
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: rank ; Rank
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rank
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
hodnost kuželosečky
Pojem česky: hodnost kuželosečky
Pojem anglicky: rank of a conic section
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: hodnost kvadriky, diskriminant kuželosečky, regulární kuželosečka, singulární
kuželosečka, bilineární forma, kvadratická forma, tenzor, matice bilineární formy, determinant, hodnost
matice, lineární závislost, lineární nezávislost, hodnost kvadratické formy, regulární bilineární forma,
singulární bilineární forma, geometrická báze, polární bilineární forma
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: rank ; Rank
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rank
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
128 / 630
hodnost kvadratické formy
Pojem česky: hodnost kvadratické formy
Pojem anglicky: rank of a quadratic form
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: bilineární forma, kvadratická forma, tenzor, matice bilineární formy, determinant,
hodnost matice, lineární závislost, lineární nezávislost, hodnost kuželosečky, hodnost kvadriky, hodnost
kvadratické formy, regulární bilineární forma, singulární bilineární forma, geometrická báze, polární
bilineární forma
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: rank ; Rank
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rank
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
hodnost kvadriky
Pojem česky: hodnost kvadriky
Pojem anglicky: rank of a quadric
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: hodnost kuželosečky, singulární kvadrika, bilineární forma, kvadratická forma,
tenzor, matice bilineární formy, determinant, hodnost matice, lineární závislost, lineární nezávislost,
hodnost kvadratické formy, regulární kvadratická forma, singulární kvadratická forma, geometrická
báze, polární bilineární forma
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: rank ; Rank
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rank
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
hodnost lineárního zobrazení
Pojem česky: hodnost lineárního zobrazení
Pojem anglicky: rank of a linear transformation
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: lineární zobrazení, vektorový prostor, číselné těleso, izomorfismus, jádro lineárního
zobrazení, obraz lineárního zobrazení, defekt lineárního zobrazení, lineární transformace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: rank ; Rank
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rank
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
hodnost matice
Pojem česky: hodnost matice
Pojem anglicky: rank of a matrix
Gramatická poznámka: množné číslo rank of matrices
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: matice, řádková hodnost matice, sloupcová hodnost matice, řádek, sloupec, lineární
129 / 630
nezávislost, lineární závislost, lineární kombinace, hodnost kuželosečky, hodnost kvadriky, hodnost
lineárního zobrazení, hodnost bilineární formy, hodnost kvadratické formy, regulární matice, singulární
matice, determinant
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: rank ; Rank
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rank
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
hodnost systému vektorů
Pojem česky: hodnost systému vektorů
Pojem anglicky: rank of a system of vectors
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: vektor, číslo, nenulový, násobení, sčítání, lineární závislost, lineární nezávislost,
lineární kombinace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: rank ; Rank
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rank
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
hodnota
Pojem česky: hodnota
Pojem anglicky: value
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
hodnota funkce
Pojem česky: hodnota funkce
Pojem anglicky: functional value, value of a function
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: matematická analýza; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: funkční hodnota, funkce, funkční předpis, graf funkce, definiční obor, obor hodnot,
hodnota funkce, elementární funkce, lineární funkce, goniometrická funkce, trigonometrická funkce,
hyperbolická funkce, hyperbolometrická funkce, exponenciální funkce, logaritmická funkce, mocninná
funkce, jednoznačná funkce, mnohoznačná funkce, víceznačná funkce, inverzní funkce k funkci f, limita,
derivace, integrál, primitivní funkce, dosadit, průběh funkce
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
hodnota logartimu v (komplexním oboru)
Pojem česky: hodnota logartimu v (komplexním oboru)
Pojem anglicky: common value of logarithm
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
130 / 630
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: logaritmus, hlavní hodnota logaritmu, periodická funkce, jednoznačná funkce,
mnohoznačná funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: log
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: log
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
hodnota polynomu
Pojem česky: hodnota polynomu
Pojem anglicky: value of a polynomial
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: polynom, dosadit
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: subs
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: polyval
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
hodnota zobrazení
Pojem česky: hodnota zobrazení
Pojem anglicky: value
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: zobrazení, funkce, funkční hodnota
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: subs
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: subs
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
hodograf vektorové funkce
Pojem česky: hodograf vektorové funkce
Pojem anglicky: hodograph of a vector function
Gramatická poznámka: synonymum (česky) Michajlovova křivka
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: stupeň polynomu, kořen polynomu, reálný
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
holomorfní funkce
Pojem česky: holomorfní funkce
Pojem anglicky: holomorphic function
Gramatická poznámka: synonymum (česky) analytická funkce
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: holomorfní funkce, komplexní funkce komplexní proměnné, derivace, bod, oblast,
křivka, uzavřená oblast, limita, derivace, parciální derivace, oblouk křivky, tečna ke křivce, konformní
131 / 630
zobrazení, harmonická funkce, Cauchy-Riemannovy podmínky, konjugované harmonické funkce,
sdružené harmonické funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
homeomorfní grafy
Pojem česky: homeomorfní grafy
Pojem anglicky: homeomorphic graphs
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, rovinný graf, půlení hrany, podgraf, uzel grafu, hrana grafu
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: edges
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
homogenní
Pojem česky: homogenní
Pojem anglicky: homogeneous
Gramatická poznámka: opak nonhomegeneous
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; řešení diferenciálních rovnic; běžný pojem, který zasahuje do
různých oblastí matematiky
Související pojmy: nehomogenní, rovnice, diferenciální rovnice, homogenní soustava rovnic,
nehomogenní soustava rovnic, homogenní diferenciální rovnice, nehomogenní diferenciální rovnice,
lineární homogenní rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty, nehomogenní člen, dvourozměrný
homogenní lineární systém, homogenní soustava diferenciálních rovnic, přidružený homogenní systém
diferenciálních rovnic, lineární homogenní parciální rovnice, homogenní polynom, homogenní
souřadnice, projektivní homogenní souřadnice
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
homogenní diferenciální rovnice
Pojem česky: homogenní diferenciální rovnice
Pojem anglicky: homogeneous differential equation
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, lineární
element, směrové pole, integrální křivka, počáteční podmínka, počáteční úloha, okrajové podmínky,
okrajová úloha, řešení (postup), řešení (výsledek), partikulární řešení diferenciální rovnice, obecné
řešení diferenciální rovnice, singulární řešení diferenciální rovnice, řád diferenciální rovnice, funkce,
derivace, integrál, primitivní funkce, integrace per partes, metoda variace konstant, koeficient, člen,
rovnice se separovatelnými proměnnými, separované proměnné, separovatelné proměnné, lineární
diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, determinant Wronského,
diferenciální rovnice n-tého řádu, nehomogenní diferenciální rovnice, nelineární diferenciální rovnice,
Bernoulliho diferenciální rovnice, Besselova diferenciální rovnice, Clairautova diferenciální rovnice,
exaktní diferenciální rovnice, Pfaffova diferenciální rovnice, obyčejná diferenciální rovnice, parciální
diferenciální rovnice, levá strana rovnice, pravá strana rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna DEtools; dsolve ; odeadvisor ; odetest
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: dsolve ; heslo nápovědy Matlab: Mathematics:
Differential Equations
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
132 / 630
z
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
homogenní polynom
Pojem česky: homogenní polynom
Pojem anglicky: homogeneous polynomial
Gramatická poznámka: opak nonhomegeneous
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: polynom, homogenní, levá strana, pravá strana, absolutní člen, koeficient, mocnina,
stupeň polynomu, lexikografické uspořádání, relace, obor integrity, okruh, algebraická struktura
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
homogenní souřadnice
Pojem česky: homogenní souřadnice
Pojem anglicky: homogeneous coordinates
Gramatická poznámka: opak nonhomegeneous
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: homogenní, nehomogenní, souřadnice, transformace souřadnic, lineární kombinace,
báze, repér, afinní repér, afinní homogenní souřadnice, projektivní repér, bod, vektor, násobek, nulový,
nenulový, projektivní prostor, aritmetická báze, geometrická báze, projektivní homogenní souřadnice
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
homogenní soustava diferenciálních rovnic
Pojem česky: homogenní soustava diferenciálních rovnic
Pojem anglicky: homogeneous system of differential equations
Gramatické poznámky: synonymum (česky) homogenní systém diferenciálních rovnic, opak
nonhomegeneous
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: soustava diferenciálních rovnic, homogenní, nehomogenní, charakteristická rovnice,
vlastní číslo, charakteristické číslo, charakteristický vektor matice, řešení (postup), řešení (výsledek),
kořen, reálný kořen, násobný kořen, komplexně sdružené kořeny, násobnost, lineární závislost, lineární
nezávislost, lineární kombinace, autonomní diferenciální systém, levá strana rovnice, pravá strana
rovnice, nehomogenní soustava diferenciálních rovnic
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
homogenní soustava rovnic
133 / 630
Pojem česky: homogenní soustava rovnic
Pojem anglicky: homogeneous system of equations
Gramatická poznámka: opak nonhomegeneous
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; numerické metody
Související pojmy: soustava rovnic, nehomogenní soustava rovnic, zhomogenizovaná soustava rovnic,
vektor, sloupcový vektor, nulový vektor, koeficient, řešitelnost
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
homogenní systém diferenciálních rovnic
Pojem česky: homogenní systém diferenciálních rovnic
Pojem anglicky: homogeneous system of differential equations
Gramatické poznámky: synonymum (česky) homogenní soustava diferenciálních rovnic, opak
nonhomegeneous
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: soustava diferenciálních rovnic, homogenní, nehomogenní, charakteristická rovnice,
vlastní číslo, charakteristické číslo, charakteristický vektor matice, řešení (postup), řešení (výsledek),
kořen, reálný kořen, násobný kořen, komplexně sdružené kořeny, násobnost, lineární závislost, lineární
nezávislost, lineární kombinace, autonomní diferenciální systém, levá strana rovnice, pravá strana
rovnice, nehomogenní soustava diferenciálních rovnic
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
homomorfismus
Pojem česky: homomorfismus
Pojem anglicky: homomorphism
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: algebraická struktura, zobrazení, komutativní, asociativní, jádro homomorfizmu,
jednička algebraické struktury, nula, inverzní zobrazení, izomorfismus, injekce, bijekce, vnoření,
grupoid, pologrupa, grupa, okruh, obor integrity, prvek, obraz, vzor
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká
fakulta, 1993.
homomorfizmus
Pojem česky: homomorfizmus
Pojem anglicky: homomorphism
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
134 / 630
Související pojmy: algebraická struktura, zobrazení, komutativní, asociativní, jádro homomorfizmu,
jednička algebraické struktury, nula, inverzní zobrazení, izomorfismus, injekce, bijekce, vnoření,
grupoid, pologrupa, grupa, okruh, obor integrity, prvek, obraz, vzor
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
horní index
Pojem česky: horní index
Pojem anglicky: superscript
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: dolní index, index, indexová množina
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
horní kvartil
Pojem česky: horní kvartil
Pojem anglicky: upper quartile
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: kvantil, p-kvantil, kvartil, dolní kvartil, medián, mezikvartilové rozpětí, rozdělení
pravděpodobnosti, náhodná veličina
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: describe ; quartile
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
horní limita
Pojem česky: horní limita
Pojem anglicky: limit superior, upper limit
Gramatická poznámka: synonymum (česky) limes superior
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: dolní limita, limita, poloměr konvergence
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: limit ; Limit
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: limit
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
horní mez
Pojem česky: horní mez
Pojem anglicky: upper bound
Gramatická poznámka: synonymum (česky) horní závora
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: dolní mez, shora ohraničená množina, zdola ohraničená množina, ohraničená
množina, největší prvek, nejmenší prvek, suprémum množiny, infimum množiny, množina
135 / 630
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
horní mez integrálu
Pojem česky: horní mez integrálu
Pojem anglicky: upper limit of the integral
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: dolní mez integrálu, integrand, integrovaná funkce, integrovatelná funkce, určitý
integrál, Riemannův integrál, integrační proměnná, délka rovinné křivky, obsah rovinné oblasti, dvojný
integrál, dvojnásobný integrál, trojný integrál, trojnásobný integrál
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
horní odhad parametrické funkce
Pojem česky: horní odhad parametrické funkce
Pojem anglicky: upper estimate of a parametric function
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: dolní odhad parametrické funkce, odhad, bodový odhad, intervalový odhad,
konzistentní odhad, náhodný výběr, statistický test
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
horní součet
Pojem česky: horní součet
Pojem anglicky: upper sum
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: dolní součet, dělení intervalu, infimum, suprémum, integrál
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
horní trojúhelníková matice
Pojem česky: horní trojúhelníková matice
Pojem anglicky: upper triangular matrix
Gramatická poznámka: množné číslo upper triangular matrices
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; numerické metody
Související pojmy: matice, dolní trojúhelníková matice, LU rozklad, metoda LU rozkladu, trojúhelníková
matice
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: lu ; luinc
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
136 / 630
z
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
horní závora
Pojem česky: horní závora
Pojem anglicky: upper bound
Gramatická poznámka: synonymum (česky) horní mez
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: dolní mez, shora ohraničená množina, zdola ohraničená množina, ohraničená
množina, největší prvek, nejmenší prvek, suprémum množiny, infimum množiny, množina
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
hrana
Pojem česky: hrana
Pojem anglicky: edge
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: stěna, strana, podstava tělesa, plášť tělesa
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
hrana grafu
Pojem česky: hrana grafu
Pojem anglicky: edge
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, uzel grafu, množina, orientovaná hrana, orientovaný graf, neorientovaný graf,
obarvení hran, počet hran v grafu, půlení hrany, kostra grafu, minimální kostra
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: edges
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
hranice množiny
Pojem česky: hranice množiny
Pojem anglicky: boundary of a set
Gramatická poznámka: přídavné jméno boundary
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: množina, hraniční bod, okolí bodu, redukované okolí bodu, izolovaný bod, hromadný
bod, infimum, suprémum, dolní závora, horní závora, bod, ohraničená množina, omezená množina,
neohraničená množina, otevřená množina, uzávěr množiny, uzavřená množina, vnitřní bod množiny
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
137 / 630
hranice oblasti
Pojem česky: hranice oblasti
Pojem anglicky: domain boundary
Gramatická poznámka: přídavné jméno boundary
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: hraniční bod, uzavřená oblast, otevřená oblast, hladká oblast, souvislá množina,
otevřená množina
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: y) ; knihovna k-násobně; knihovna regulární; knihovna
hranice; knihovna systém
hraniční bod
Pojem česky: hraniční bod
Pojem anglicky: boundary point
Gramatická poznámka: podstatné jméno boundary
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: množina, hranice množiny, okolí bodu, redukované okolí bodu, izolovaný bod,
hromadný bod, infimum, suprémum, dolní závora, horní závora, bod, ohraničená množina, omezená
množina, neohraničená množina, otevřená množina, uzávěr množiny, uzavřená množina, vnitřní bod
množiny
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
hranol
Pojem česky: hranol
Pojem anglicky: prism
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: jehlan, kužel, válec, kvádr, čtyřstěn, krychle, koule, komolý kužel, komolý jehlan,
osmistěn, plášť tělesa, podstava tělesa, hrana, strana, stěna, těžnice, úhlopříčka
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
hranový stupeň souvislosti
Pojem česky: hranový stupeň souvislosti
Pojem anglicky: edge-connectivity number
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, hrana grafu, minimální, souvislý graf, stupeň souvislosti, uzlový stupeň
souvislosti
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: connectivity
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
138 / 630
hromadný bod
Pojem česky: hromadný bod
Pojem anglicky: point of condensation, accumulation point, cluster point
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: okolí bodu, být prvkem množiny, uzavřená množina, otevřená množina, hraniční bod,
izolovaný bod, hranice množiny, souvislá množina, oblast, uzavřená oblast, ohraničená množina,
omezená množina, limita, spojitá funkce, dolní závora, horní závora, otevřená množina, uzávěr
množiny, uzavřená množina, vnitřní bod množiny
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Hurwitzova matice
Pojem česky: Hurwitzova matice
Pojem anglicky: Hurwitz's matrix
Gramatická poznámka: množné číslo Hurwitz's matrices
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: soustava diferenciálních rovnic, metoda neurčitých koeficientů, charakteristická
rovnice, charakteristické číslo, hurwitzovský polynom, Hurwitzovo kritérium, reálná část komplexního
čísla, imaginární část komplexního čísla, řešení (postup), řešení diferenciální rovnice, řešitelnost,
stabilita, Michajlovo kritérium
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Hurwitzovo kritérium
Pojem česky: Hurwitzovo kritérium
Pojem anglicky: Hurwitz criterion
Gramatická poznámka: množné číslo criteria
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: soustava diferenciálních rovnic, metoda neurčitých koeficientů, charakteristická
rovnice, charakteristické číslo, hurwitzovský polynom, Hurwitzova matice, reálná část komplexního čísla,
imaginární část komplexního čísla, řešení (postup), řešení diferenciální rovnice, řešitelnost, stabilita,
Michajlovo kritérium
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
hurwitzovský polynom
Pojem česky: hurwitzovský polynom
Pojem anglicky: Hurwitz polynomial
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: soustava diferenciálních rovnic, metoda neurčitých koeficientů, charakteristická
rovnice, charakteristické číslo, Hurwitzova matice, Hurwitzovo kritérium, reálná část komplexního čísla,
imaginární část komplexního čísla, řešení (postup), řešení diferenciální rovnice, řešitelnost, stabilita
139 / 630
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
hustota pravděpodobnosti
Pojem česky: hustota pravděpodobnosti
Pojem anglicky: probability density function
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: pravděpodobnost, pravděpodobnostní funkce, distribuční funkce, náhodná veličina,
integrál, určitý integrál, derivace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: cdf
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
hyperbola
Pojem česky: hyperbola
Pojem anglicky: hyperbola
Gramatické poznámky: přídavné jméno hyperbolic, příslovce hyperbolically
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: elipsa, parabola, kuželosečka, kvadrika, středová kuželosečka, nestředová
kuželosečka, bilineární forma, polární bilineární forma, matice bilineární formy, diskriminant
kuželosečky, osa kuželosečky, vrchol kuželosečky, hlavní směr kuželosečky, invariant kuželosečky,
hodnost kuželosečky, polární sdruženost, polární souřadnice, polární trojúhelník, afinní prostor, ohnisko,
asymptota, vlastní střed, nevlastní střed, nevlastní bod, rovnoosá hyperbola
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot ; implicitplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Handle Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Basic
Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Specialized
Plotting
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
hyperbolická funkce
Pojem česky: hyperbolická funkce
Pojem anglicky: hyperbolic function
Gramatická poznámka: podstatné jméno hyperbola
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: elementární funkce, funkce, polynom, racionální lomená funkce, ryze lomená
racionální funkce, rozklad na parciální zlomky, mocninná funkce, exponenciální funkce, logaritmická
funkce, goniometrická funkce, trigonometrická funkce, sinus, kosinus, tangens, kotangens,
cyklometrická funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: type/trigh
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: cosh ; sinh ; tanh ; sech ; acosh ; asinh ; atanh ; asech
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
140 / 630
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
hyperbolická válcová plocha
Pojem česky: hyperbolická válcová plocha
Pojem anglicky: hyperbolic cylindrical surface
Gramatická poznámka: podstatné jméno hyperbola
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza
Související pojmy: elipsoid, paraboloid, jednodílný hyperboloid, dvojdílný hyperboloid, rotační
hyperboloid, rotační paraboloid, rotační elipsoid, koule, imaginární kvadrika, eliptický paraboloid,
hyperbolický paraboloid, rotační hyperboloid, kuželová plocha, válcová plocha, eliptická válcová plocha,
parabolická válcová plocha, hyperbolická válcová plocha, rovina, přímka, komplexní sdruženost, rotační
těleso, rotační kvadrika, rotační válcová plocha, rotační kuželová plocha, asymptotická kuželová plocha,
osa kvadriky, hlavní směr kvadriky, osová rovina kvadriky, hlavní rovina kvadriky, vrchol kvadriky,
střed kvadriky, nevlastní bod, vlastní střed, nevlastní střed, polární sdruženost, polára bodu, polární
rovina bodu, regulární kvadrika, singulární kvadrika, hodnost kvadriky, afinní repér, projektivní repér,
souřadnice, bilineární forma, kvadratická forma, polární bilineární forma, homogenní souřadnice,
integrál, plošný integrál, sférické souřadnice, cylindrické souřadnice, křivočaré souřadnice, transformace
souřadnic
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot3d ; implicitplot3d
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
hyperbolický bod
Pojem česky: hyperbolický bod
Pojem anglicky: hyperbolic point
Gramatické poznámky: synonymum (česky) sedlový bod, podstatné jméno hyperbola
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: řešení diferenciální rovnice, charakteristická rovnice, kořen, řešení (postup), řešení
(výsledek), reálný kořen, násobný kořen, komplexně sdružené kořeny, nestabilní ohnisko, stabilita,
stabilita řešení
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
hyperbolický paraboloid
Pojem česky: hyperbolický paraboloid
Pojem anglicky: hyperbolic paraboloid
Gramatická poznámka: podstatné jméno hyperbola
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: elipsoid, paraboloid, hyperboloid, jednodílný hyperboloid, dvojdílný hyperboloid,
rotační hyperboloid, rotační paraboloid, rotační elipsoid, koule, imaginární kvadrika, eliptický paraboloid,
kuželová plocha, válcová plocha, eliptická válcová plocha, parabolická válcová plocha, hyperbolická
válcová plocha, rovina, přímka, komplexní sdruženost, rotační těleso, rotační hyperboloid, rotační
kvadrika, rotační válcová plocha, rotační kuželová plocha, asymptotická kuželová plocha, osa kvadriky,
hlavní směr kvadriky, osová rovina kvadriky, hlavní rovina kvadriky, vrchol kvadriky, střed kvadriky,
141 / 630
nevlastní bod, vlastní střed, nevlastní střed, polární sdruženost, polára bodu, polární rovina bodu,
regulární kvadrika, singulární kvadrika, hodnost kvadriky, afinní repér, projektivní repér, souřadnice,
bilineární forma, kvadratická forma, polární bilineární forma, homogenní souřadnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot3d ; implicitplot3d
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
hyperboloid
Pojem česky: hyperboloid
Pojem anglicky: hyperboloid
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: elipsoid, paraboloid, jednodílný hyperboloid, dvojdílný hyperboloid, rotační
hyperboloid, rotační paraboloid, rotační elipsoid, koule, imaginární kvadrika, eliptický paraboloid,
hyperbolický paraboloid, rotační hyperboloid, kuželová plocha, válcová plocha, eliptická válcová plocha,
parabolická válcová plocha, hyperbolická válcová plocha, rovina, přímka, komplexní sdruženost, rotační
těleso, rotační kvadrika, rotační válcová plocha, rotační kuželová plocha, asymptotická kuželová plocha,
osa kvadriky, hlavní směr kvadriky, osová rovina kvadriky, hlavní rovina kvadriky, vrchol kvadriky,
střed kvadriky, nevlastní bod, vlastní střed, nevlastní střed, polární sdruženost, polára bodu, polární
rovina bodu, regulární kvadrika, singulární kvadrika, hodnost kvadriky, afinní repér, projektivní repér,
souřadnice, bilineární forma, kvadratická forma, polární bilineární forma, homogenní souřadnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot3d ; implicitplot3d
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
hyperbolometrická funkce
Pojem česky: hyperbolometrická funkce
Pojem anglicky: inverse hyperbolic function
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: exponenciální funkce, logaritmická funkce, goniometrická funkce, hyperbolická
funkce, elementární funkce, transcendentní funkce, cyklometrická funkce, jednoznačná funkce,
víceznačná funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti
Pojem česky: hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti
Pojem anglicky: hypergeometric distribution
Gramatická poznámka: synonymum (česky) hypergeometrické rozložení pravděpodobnosti
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti, rozložení pravděpodobnosti,
142 / 630
pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, jev, pokus, střední hodnota,
rozptyl, statistický test, kritická hodnota, kvantil, kvartil, dolní kvartil, medián, horní kvartil, diskrétní
náhodná veličina, spojitá náhodná veličina, náhodná veličina, histogram, graf funkce, exponenciální
rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné rozdělení
pravděpodobnosti, normální rozdělení pravděpodobnosti, standardizované normální rozdělení
pravděpodobnosti, nulová hypotéza, alternativní hypotéza, aproximace, binomické rozdělení
pravděpodobnosti, Erlangovo rozdělení pravděpodobnosti, alternativní rozdělení pravděpodobnosti,
multinomické rozdělení pravděpodobnosti, Pascalovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné diskrétní
rozdělení pravděpodobnosti, Studentovo rozdělení pravděpodobnosti, vícerozměrné normální rozdělení
pravděpodobnosti, Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: hypergeometric
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
hypergeometrické rozložení pravděpodobnosti
Pojem česky: hypergeometrické rozložení pravděpodobnosti
Pojem anglicky: hypergeometric distribution
Gramatická poznámka: synonymum (česky) hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti, rozložení pravděpodobnosti,
pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, jev, pokus, střední hodnota,
rozptyl, statistický test, kritická hodnota, kvantil, kvartil, dolní kvartil, medián, horní kvartil, diskrétní
náhodná veličina, spojitá náhodná veličina, náhodná veličina, histogram, graf funkce, exponenciální
rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné rozdělení
pravděpodobnosti, normální rozdělení pravděpodobnosti, standardizované normální rozdělení
pravděpodobnosti, nulová hypotéza, alternativní hypotéza, aproximace, binomické rozdělení
pravděpodobnosti, Erlangovo rozdělení pravděpodobnosti, alternativní rozdělení pravděpodobnosti,
multinomické rozdělení pravděpodobnosti, Pascalovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné diskrétní
rozdělení pravděpodobnosti, Studentovo rozdělení pravděpodobnosti, vícerozměrné normální rozdělení
pravděpodobnosti, Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: hypergeometric
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
hypotéza
Pojem česky: hypotéza
Pojem anglicky: hypothesis
Gramatické poznámky: množné číslo hypotheses, přídavné jméno hypothetical, příslovce hypothetically
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: statistický test, jednostranný test, oboustranný test, hladina významnosti testu, síla
testu, alternativní hypotéza, nulová hypotéza, hypotéza, normální rozdělení pravděpodobnosti, kritická
hodnota, kritérium rozhodování, rozhodnout, rozhodnutí, chyba prvního druhu, chyba druhého druhu,
znaménkový test, jednostranný test, oboustranný test, levostranný test, pravostranný test, odmítnout
hypotézu, přijmout hypotézu, testovat hypotézu proti hypotéze
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
hypotéza kontinua
143 / 630
Pojem česky: hypotéza kontinua
Pojem anglicky: continuum hypothesis
Gramatické poznámky: přídavné jméno hypothetical, příslovce hypothetically
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: teorie množin, kardinální číslo, nekonečná množina, spočetná množina, nespočetná
množina, množina
charakteristická hodnota matice
Pojem česky: charakteristická hodnota matice
Pojem anglicky: eigenvalue
Gramatické poznámky: synonymum (česky) vlastní hodnota matice, synonymum (česky) vlastní
hodnota, synonymum (česky) vlastní číslo, synonymum (česky) charakteristické číslo
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: soustava diferenciálních rovnic, řešení (postup), obecné řešení diferenciální rovnice,
partikulární řešení diferenciální rovnice, dvourozměrný homogenní lineární systém, homogenní systém
diferenciálních rovnic, lineární diferenciální rovnice, autonomní systém diferenciálních rovnic,
charakteristický vektor matice, číslo, vektor, matice, spektrum matice, jednoduché spektrum,
charakteristický polynom matice, lineární závislost, lineární nezávislost
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Eigenvalues
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: eig ; condeig ; eigs ; polyeig ; balance
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
charakteristická rovnice
Pojem česky: charakteristická rovnice
Pojem anglicky: characteristic equation
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: matice, polynom, rovnice, vlastní číslo, vlastní vektor, charakteristické číslo,
charakteristický vektor, samodružný bod, jednotková matice, diferenciální rovnice, lineární diferenciální
rovnice s konstantními koeficienty, homogenní, metoda variace konstant, levá strana rovnice, pravá
strana rovnice, stupeň polynomu, mocnina, algebraická rovnice, partikulární řešení diferenciální rovnice,
obecné řešení diferenciální rovnice, lineární kombinace, kořen, reálný kořen, násobný kořen, násobnost,
jednoduchý kořen, dvojnásobný kořen, speciální pravá strana
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: CharacteristicPolynomial
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
charakteristické číslo
Pojem česky: charakteristické číslo
Pojem anglicky: eigenvalue
Gramatické poznámky: synonymum (česky) vlastní číslo, synonymum (česky) charakteristická hodnota
matice
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
144 / 630
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: soustava diferenciálních rovnic, řešení (postup), obecné řešení diferenciální rovnice,
partikulární řešení diferenciální rovnice, dvourozměrný homogenní lineární systém, homogenní systém
diferenciálních rovnic, lineární diferenciální rovnice, autonomní systém diferenciálních rovnic,
charakteristický vektor matice, číslo, vektor, matice, spektrum matice, jednoduché spektrum,
charakteristický polynom matice, lineární závislost, lineární nezávislost
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Eigenvalues
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: eig ; eigs ; balance
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
charakteristický polynom matice
Pojem česky: charakteristický polynom matice
Pojem anglicky: characteristic polynomial of a matrix
Gramatická poznámka: množné číslo characteristic polynomials of matrices
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: vektor, matice, spektrum matice, jednoduché spektrum, charakteristický vektor
matice, soustava diferenciálních rovnic, řešení (postup), obecné řešení diferenciální rovnice, partikulární
řešení diferenciální rovnice, dvourozměrný homogenní lineární systém, homogenní systém
diferenciálních rovnic, lineární diferenciální rovnice, autonomní systém diferenciálních rovnic, lineární
závislost, lineární nezávislost
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: CharacteristicPolynomial
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
charakteristický vektor
Pojem česky: charakteristický vektor
Pojem anglicky: eigenvector
Gramatická poznámka: synonymum (česky) vlastní vektor
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: vektor, matice, spektrum matice, jednoduché spektrum, charakteristický polynom
matice, soustava diferenciálních rovnic, řešení (postup), obecné řešení diferenciální rovnice, partikulární
řešení diferenciální rovnice, dvourozměrný homogenní lineární systém, homogenní systém
diferenciálních rovnic, lineární diferenciální rovnice, autonomní systém diferenciálních rovnic,
charakteristický vektor matice, lineární závislost, lineární nezávislost
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Eigenvectors ; EigenPlot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: eig ; condeig ; eigs ; polyeig ; balance
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
charakteristický vektor matice
Pojem česky: charakteristický vektor matice
Pojem anglicky: eigenvector
Gramatická poznámka: synonymum (česky) vlastní vektor
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
145 / 630
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: vektor, matice, spektrum matice, jednoduché spektrum, charakteristický polynom
matice, soustava diferenciálních rovnic, řešení (postup), obecné řešení diferenciální rovnice, partikulární
řešení diferenciální rovnice, dvourozměrný homogenní lineární systém, homogenní systém
diferenciálních rovnic, lineární diferenciální rovnice, autonomní systém diferenciálních rovnic,
charakteristický vektor matice, lineární závislost, lineární nezávislost
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Eigenvectors ; EigenPlot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: eig ; eigs ; balance
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
charakteristika okruhu
Pojem česky: charakteristika okruhu
Pojem anglicky: characteristic of a ring
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: okruh, přirozené číslo, prvočíslo, kongruentní, komutativní okruh
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
chromatické číslo
Pojem česky: chromatické číslo
Pojem anglicky: chromatic number of a map
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, hrana grafu, uzel grafu, obarvení hran, obarvení uzlů, problém čtyř barev,
uzlové chromatické číslo
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: chrompoly
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
chyba
Pojem česky: chyba
Pojem anglicky: error
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: numerické metody; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: numerický výpočet, zaokrouhlovací chyba, zaokrouhlit, chyba, statistický test, chyba
prvního druhu, chyba druhého druhu, absolutní chyba, relativní chyba, globální chyba, chyba
aproximace, chyba interpolace, chyba podílu, chyba rozdílu, chyba součtu, chyba součinu, relativní
chyba vstupu
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: RelTol ; AbsTol
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např.:
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
146 / 630
chyba aproximace
Pojem česky: chyba aproximace
Pojem anglicky: approximaion error
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: numerický výpočet, chyba, zaokrouhlovací chyba, lokální chyba, relativní chyba,
globální chyba, chyba interpolace, chyba podílu, chyba rozdílu, chyba součtu, chyba součinu, relativní
chyba vstupu
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: RelTol ; AbsTol
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
chyba druhého druhu
Pojem česky: chyba druhého druhu
Pojem anglicky: type II error
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: statistický test, jednostranný test, oboustranný test, hladina významnosti testu, síla
testu, hypotéza, alternativní hypotéza, nulová hypotéza, hypotéza, normální rozdělení
pravděpodobnosti, kritická hodnota, kritérium rozhodování, rozhodnout, rozhodnutí, chyba druhého
druhu, znaménkový test, odmítnout hypotézu, přijmout hypotézu, testovat hypotézu proti hypotéze
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
chyba interpolace
Pojem česky: chyba interpolace
Pojem anglicky: interpolation error
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: numerický výpočet, chyba, zaokrouhlovací chyba, lokální chyba, relativní chyba,
globální chyba, chyba aproximace, chyba podílu, chyba rozdílu, chyba součtu, chyba součinu, relativní
chyba vstupu, interpolační interval
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: RelTol ; AbsTol
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
chyba podílu
Pojem česky: chyba podílu
Pojem anglicky: error of quotient
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: numerický výpočet, chyba, zaokrouhlovací chyba, lokální chyba, relativní chyba,
globální chyba, chyba aproximace, chyba interpolace, chyba rozdílu, chyba součtu, chyba součinu,
relativní chyba vstupu
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: RelTol ; AbsTol
147 / 630
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
chyba prvního druhu
Pojem česky: chyba prvního druhu
Pojem anglicky: type I error
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: statistický test, jednostranný test, oboustranný test, hladina významnosti testu, síla
testu, hypotéza, alternativní hypotéza, nulová hypotéza, hypotéza, normální rozdělení
pravděpodobnosti, kritická hodnota, kritérium rozhodování, rozhodnout, rozhodnutí, chyba prvního
druhu, znaménkový test, odmítnout hypotézu, přijmout hypotézu, testovat hypotézu proti hypotéze
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
chyba rozdílu
Pojem česky: chyba rozdílu
Pojem anglicky: error of difference
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: numerický výpočet, chyba, zaokrouhlovací chyba, lokální chyba, relativní chyba,
globální chyba, chyba aproximace, chyba interpolace, chyba podílu, chyba součtu, chyba součinu,
relativní chyba vstupu
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: RelTol ; AbsTol
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
chyba součinu
Pojem česky: chyba součinu
Pojem anglicky: error of product
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: numerický výpočet, chyba, zaokrouhlovací chyba, lokální chyba, relativní chyba,
globální chyba, chyba aproximace, chyba interpolace, chyba podílu, chyba součtu, chyba rozdílu,
relativní chyba vstupu
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: RelTol ; AbsTol
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
chyba součtu
148 / 630
Pojem česky: chyba součtu
Pojem anglicky: error of sum
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: numerický výpočet, chyba, zaokrouhlovací chyba, lokální chyba, relativní chyba,
globální chyba, chyba aproximace, chyba interpolace, chyba podílu, chyba součinu, chyba rozdílu,
relativní chyba vstupu
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: RelTol ; AbsTol
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
ideál
Pojem česky: ideál
Pojem anglicky: ideal
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: ideál okruhu, okruh, podmnožina, operace na množině, algebraická struktura,
podokruh, vlastní ideál, nevlastní ideál, izomorfismus, homomorfismus, jádro homomorfizmu, ideál
generovaný množinou, ideál generovaný prvky, hlavní ideál, prvoideál, maximální ideál, jednička
algebraické struktury, faktorový okruh
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna PolynomialIdeals
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
ideál generovaný množinou
Pojem česky: ideál generovaný množinou
Pojem anglicky: ideal generated by a set
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: ideál, ideál okruhu, okruh, podmnožina, operace na množině, algebraická struktura,
podokruh, vlastní ideál, nevlastní ideál, izomorfismus, homomorfismus, jádro homomorfizmu, ideál
generovaný prvky, hlavní ideál, prvoideál, maximální ideál, jednička algebraické struktury, faktorový
okruh
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
ideál generovaný prvky
Pojem česky: ideál generovaný prvky
Pojem anglicky: ideal generated by elements
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: ideál, ideál okruhu, okruh, podmnožina, operace na množině, algebraická struktura,
podokruh, vlastní ideál, nevlastní ideál, izomorfismus, homomorfismus, jádro homomorfizmu, ideál
generovaný množinou, hlavní ideál, prvoideál, maximální ideál, jednička algebraické struktury,
faktorový okruh
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
149 / 630
1993.
ideál okruhu
Pojem česky: ideál okruhu
Pojem anglicky: ideal of a ring
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: ideál, okruh, podmnožina, operace na množině, algebraická struktura, podokruh,
vlastní ideál, nevlastní ideál, izomorfismus, homomorfismus, jádro homomorfizmu, ideál generovaný
množinou, ideál generovaný prvky, hlavní ideál, prvoideál, maximální ideál, jednička algebraické
struktury, faktorový okruh
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
identická funkce
Pojem česky: identická funkce
Pojem anglicky: identical function, identity
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: identita, identické zobrazení, rovnost, funkční předpis, funkce, bijekce
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
identické zobrazení
Pojem česky: identické zobrazení
Pojem anglicky: identity mapping
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: lineární algebra; matematická analýza
Související pojmy: identita, identická funkce, rovnost, funkční předpis, funkce, bijekce
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
identita
Pojem česky: identita
Pojem anglicky: identity
Gramatické poznámky: přídavné jméno identical, příslovce identically
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: rovnost, identická funkce, identické zobrazení
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
imaginární bod
150 / 630
Pojem česky: imaginární bod
Pojem anglicky: imaginary point
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: reálný bod, imaginární kuželosečka, imaginární kvadrika, formálně reálná
kuželosečka, formálně reálná kvadrika, komplexní rozšíření prostoru, komplexní, komplexní číslo
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
imaginární část komplexního čísla
Pojem česky: imaginární část komplexního čísla
Pojem anglicky: imaginary part of a complex number
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: reálná část komplexního čísla, imaginární jednotka, algebraický tvar komplexního
čísla, Gaussova rovina
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Im
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: imag
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
imaginární elipsa
Pojem česky: imaginární elipsa
Pojem anglicky: imaginary, imaginary ellipse
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: imaginární kuželosečka, formálně reálná kuželosečka, regulární kuželosečka,
imaginární bod, imaginární kvadrika, elipsa
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
imaginární jednotka
Pojem česky: imaginární jednotka
Pojem anglicky: imaginary unit
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: reálná část komplexního čísla, imaginární část komplexního čísla, algebraický tvar
komplexního čísla, Gaussova rovina
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: I
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: i ; j
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
imaginární kuželosečka
Pojem česky: imaginární kuželosečka
Pojem anglicky: imaginary, imaginary conic section
151 / 630
Gramatická poznámka: synonymum (česky) formálně reálná kuželosečka
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: nenulový, bilineární forma, kvadratická forma, kuželosečka, komplexní rozšíření
reálné kvadratické formy, reálný bod, průnik, projektivní prostor, projektivní podprostor, formálně
reálná kvadrika
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
imaginární kvadrika
Pojem česky: imaginární kvadrika
Pojem anglicky: imaginary, imaginary quadric
Gramatická poznámka: synonymum (česky) formálně reálná kvadrika
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: nenulový, bilineární forma, kvadratická forma, kvadrika, komplexní rozšíření reálné
kvadratické formy, reálný bod, průnik, projektivní prostor, projektivní podprostor, formálně reálná
kuželosečka
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
imaginární osa
Pojem česky: imaginární osa
Pojem anglicky: imaginary axis
Gramatická poznámka: množné číslo axes
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: reálná osa, Gaussova rovina, komplexní rovina, reálná část komplexního čísla,
imaginární část komplexního čísla, imaginární jednotka
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: coords ; complexplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
imaginární složka komplexní funkce
Pojem česky: imaginární složka komplexní funkce
Pojem anglicky: imaginary part of a complex function
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: komplexní funkce komplexní proměnné, komplexní číslo, reálná složka komplexní
funkce, Cauchy-Riemannovy podmínky, harmonická funkce, sdružené harmonické funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Im
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: imag
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
implicitní
152 / 630
Pojem česky: implicitní
Pojem anglicky: implicit
Gramatické poznámky: podstatné jméno implication, sloveso imply
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: explicitní, implicitní tvar
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: implicitplot ; implicitplot3d
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Handle Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Basic
Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Specialized
Plotting
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
implicitní metoda
Pojem česky: implicitní metoda
Pojem anglicky: implicit method
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: diferenciální rovnice, prediktor, korektor, modifikátor, metody prediktor-korektor,
explicitní metoda
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
implicitní tvar
Pojem česky: implicitní tvar
Pojem anglicky: implicit form
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: explicitní tvar, funkce, řešení (výsledek), řešení diferenciální rovnice, proměnná,
funkční předpis
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
implikace
Pojem česky: implikace
Pojem anglicky: implication
Gramatické poznámky: přídavné jméno implicit, sloveso imply
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: konjunkce, disjunkce, ekvivalence, logická spojka, výrok, elementární výrok, složený
výrok, disjunktní, operace s množinami
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: &implies
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
153 / 630
implikovat
Pojem česky: implikovat
Pojem anglicky: imply
Gramatické poznámky: podstatné jméno implication, přídavné jméno implicit
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: &implies
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
implikuje
Pojem česky: implikuje
Pojem anglicky: implies
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: &implies
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
impulz
Pojem česky: impulz
Pojem anglicky: impulse
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: Diracův impulz, jednotkový impulz, Laplaceova transformace, zpětná Laplaceova
transformace, derivace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Dirac
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
incidence
Pojem česky: incidence
Pojem anglicky: incidence
Gramatické poznámky: přídavné jméno incindent, možno také non-disjoint
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: průnik, množinová inkluze, být prvkem množiny, prvek, množinová operace,
sjednocení, doplněk množiny
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: intersect
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: intersect ; ismember ; setdiff
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
incidence
154 / 630
Pojem česky: incidence
Pojem anglicky: incidence
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, uzel grafu, hrana grafu
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
incidentní
Pojem česky: incidentní
Pojem anglicky: incident, non-disjoint
Gramatická poznámka: podstatné jméno incidence
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: průnik, množinová inkluze, být prvkem množiny, množinová operace, sjednocení,
doplněk množiny
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: intersect
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: intersect ; ismember ; setdiff
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
indefinitní
Pojem česky: indefinitní
Pojem anglicky: indefinite
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; geometrie; numerické metody
Související pojmy: pozitivně definitní, pozitivně semidefinitní, negativně definitní, negativně
semidefinitní, matice, bilineární forma, kvadratická forma, numerická metoda, jednotková matice,
symetrická matice, sloupcový vektor
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
index
Pojem česky: index
Pojem anglicky: index
Gramatická poznámka: množné číslo indices
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: dolní index, horní index, indexová množina
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
indexová metoda
155 / 630
Pojem česky: indexová metoda
Pojem anglicky: index method
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: operační výzkum, dopravní úloha, metoda severozápadního rohu, Vogelova
aproximační metoda, operační výzkum
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
indexová množina
Pojem česky: indexová množina
Pojem anglicky: index set
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: index, množina
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
indukce
Pojem česky: indukce
Pojem anglicky: induction
Gramatické poznámky: přídavné jméno inductive, sloveso induce
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: indukční předpoklad, důkaz matematickou indukcí, matematická indukce
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
indukční krok
Pojem česky: indukční krok
Pojem anglicky: inductive step
Gramatické poznámky: podstatné jméno induction, sloveso induce
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: matematická indukce, důkaz matematickou indukcí
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
indukční předpoklad
Pojem česky: indukční předpoklad
Pojem anglicky: induction hypothesis
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
156 / 630
indukovat
Pojem česky: indukovat
Pojem anglicky: induce
Gramatické poznámky: podstatné jméno induction, přídavné jméno inductive
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: matematická analýza
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
infimum
Pojem česky: infimum
Pojem anglicky: infimum
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: množina, suprémum, maximum, minimum, horní mez, dolní mez, největší, nejmenší
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
infimum množiny
Pojem česky: infimum množiny
Pojem anglicky: infimum of a set
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: množina, suprémum, maximum, minimum, horní mez, dolní mez, největší, nejmenší
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
inflace
Pojem česky: inflace
Pojem anglicky: inflation
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: dynamické programování, operační výzkum, cena
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
inflexe
Pojem česky: inflexe
Pojem anglicky: inflection
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce, bod, průběh funkce, graf funkce, derivace, funkční hodnota, inflexní bod,
lichý, druhá derivace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
157 / 630
inflexní bod
Pojem česky: inflexní bod
Pojem anglicky: inflection point, point of inflection
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce, bod, průběh funkce, graf funkce, derivace, funkční hodnota, lichý, druhá
derivace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
injekce
Pojem česky: injekce
Pojem anglicky: injective mapping
Gramatická poznámka: synonymum (česky) prosté zobrazení
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: injektivní, zobrazení, bijekce, surjekce, inverzní zobrazení, složené zobrazení,
množina, vzor, obraz, definiční obor, obor hodnot, prosté zobrazení
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
injektivní
Pojem česky: injektivní
Pojem anglicky: injective
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: injekce, zobrazení, bijekce, surjekce, inverzní zobrazení, složené zobrazení, množina,
vzor, obraz, definiční obor, obor hodnot, prosté zobrazení
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
inkluze
Pojem česky: inkluze
Pojem anglicky: inclusion
Gramatická poznámka: sloveso include
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: být prvkem množiny, podmnožina, množina
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: subset ; type/subset
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: intersect ; ismember ; setdiff
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
158 / 630
integrace
Pojem česky: integrace
Pojem anglicky: integration
Gramatické poznámky: přídavné jméno integral, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody
Související pojmy: integrál, integrační konstanta, neurčitý integrál, primitivní funkce, určitý integrál,
dolní mez integrálu, horní mez integrálu, funkce dolní meze, funkce horní meze, integrační metody,
integrace per partes, integrační proměnná, integrace mocninné řady, metoda substituce, goniometrická
substituce, univerzální goniometrická substituce, dosadit, primitivní funkce, nevlastní integrál,
Riemannův integrál, integrální kritérium konvergence, integrální součet, integrální transformace,
integrální křivka, integrál komplexní funkce po křivce, integrální počet v komplexním oboru, křivkový
integrál, plošný integrál, dvojnásobný integrál, dvojný integrál, trojnásobný integrál, trojný integrál,
neorientovaný plošný integrál, neorientovaný křivkový integrál, vícerozměrný integrál, vícerozměrný
nevlastní integrál, dělení intervalu, limita, derivace, obsah, délka rovinné křivky, integrovatelná funkce,
integrovaná funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int ; AntiderivativePlot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
integrace mocninné řady
Pojem česky: integrace mocninné řady
Pojem anglicky: integration of a power series
Gramatické poznámky: množné číslo integration of power series, přídavné jméno integral, sloveso
integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrace, integrovat, mocninná řada, derivace mocninné řady
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
integrace per partes
Pojem česky: integrace per partes
Pojem anglicky: integration by parts
Gramatické poznámky: synonymum (česky) metoda per partes, přídavné jméno integral, sloveso
integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrace, integrovat, integrační metody, substituce, dosadit, metoda substituce,
goniometrická substituce, univerzální goniometrická substituce, určitý integrál, neurčitý integrál,
primitivní funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
integrační cesta
159 / 630
Pojem česky: integrační cesta
Pojem anglicky: integral on path
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrál, křivkový integrál, integrál komplexní funkce po křivce, norma dělení,
uzavřená křivka, po částech hladká křivka, holomorfní funkce, orientace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
integrační faktor
Pojem česky: integrační faktor
Pojem anglicky: integrating factor
Gramatické poznámky: podstatné jméno integration, sloveso integrate
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: exaktní diferenciální rovnice, parciální derivace, parciální derivace podle i-té
proměnné, konstanta, integrovat, integrál, totální diferenciál
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: intfactor
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
integrační konstanta
Pojem česky: integrační konstanta
Pojem anglicky: constant of integration
Gramatické poznámky: přídavné jméno integral, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: integrál, neurčitý integrál, konstanta
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
integrační metody
Pojem česky: integrační metody
Pojem anglicky: methods of integration
Gramatické poznámky: přídavné jméno integral, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrace, integrovat, integrace per partes, substituce, dosadit, metoda substituce,
goniometrická substituce, univerzální goniometrická substituce, určitý integrál, neurčitý integrál,
primitivní funkce, lichoběžníková metoda, Simpsonova metoda, obdélníková metoda, Newton-Cotesovy
kvadraturní vzorce, složená lichoběžníková metoda, složená Simpsonova metoda
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int ; leftsum ; middlesum ; rightsum ; simpson ;
trapezoid ; ApproximateInt
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int ; quad ; quadl ; quad8 ; dblquad ; triplequad ; trapz
160 / 630
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
integrační proměnná
Pojem česky: integrační proměnná
Pojem anglicky: variable of integration
Gramatická poznámka: sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrace, integrovat, integrand, integrovaná funkce, integrál, primitivní funkce,
určitý integrál, neurčitý integrál, integrační konstanta, dolní mez, horní mez, integrální počet funkcí
jedné proměnné, integrální počet funkcí více proměnných, integrační proměnná, integrální hodnota
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
integrál
Pojem česky: integrál
Pojem anglicky: integral
Gramatické poznámky: přídavné jméno integral, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody; běžný
pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: integrál, integrační konstanta, neurčitý integrál, primitivní funkce, určitý integrál,
dolní mez integrálu, horní mez integrálu, funkce dolní meze, funkce horní meze, integrační metody,
integrace per partes, integrační proměnná, integrace mocninné řady, metoda substituce, goniometrická
substituce, univerzální goniometrická substituce, dosadit, nevlastní integrál, Riemannův integrál,
integrální kritérium konvergence, integrální součet, integrální transformace, integrální křivka, integrál
komplexní funkce po křivce, integrální počet v komplexním oboru, křivkový integrál, plošný integrál,
dvojnásobný integrál, dvojný integrál, trojnásobný integrál, trojný integrál, neorientovaný plošný
integrál, neorientovaný křivkový integrál, vícerozměrný integrál, vícerozměrný nevlastní integrál, dělení
intervalu, limita, derivace, obsah, délka rovinné křivky, integrovatelná funkce, integrovaná funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int ; simpson ; trapezoid ; leftsum ; middlesum ;
rightsum ; ApproximateInt
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int ; quad ; quadl ; quad8 ; dblquad ; triplequad ; trapz
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
integrál komplexní funkce po křivce
Pojem česky: integrál komplexní funkce po křivce
Pojem anglicky: integral of a complex function over a curve
Gramatické poznámky: podstatné jméno integration, přídavné jméno integral, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrál, křivkový integrál, integrál komplexní funkce po křivce, norma dělení,
uzavřená křivka, po částech hladká křivka, holomorfní funkce, orientace, integrační cesta, integrovaná
funkce, integrand, integrovatelná funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
161 / 630
integrální hodnota
Pojem česky: integrální hodnota
Pojem anglicky: integral value
Gramatické poznámky: podstatné jméno integration, přídavné jméno integral, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrace, integrovat, integrand, integrovaná funkce, integrál, primitivní funkce,
určitý integrál, neurčitý integrál, integrační konstanta, dolní mez, horní mez, integrální počet, integrální
počet funkcí jedné proměnné, integrální počet funkcí více proměnných, integrační proměnná
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
integrální kritérium
Pojem česky: integrální kritérium
Pojem anglicky: integral test
Gramatické poznámky: synonymum (česky) integrální kritérium konvergence, podstatné jméno
integration, přídavné jméno integral, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: kritérium konvergence, podílové kritérium konvergence, odmocninné kritérium
konvergence, integrální kritérium konvergence, Leibnitzovo kritérium
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
integrální kritérium konvergence
Pojem česky: integrální kritérium konvergence
Pojem anglicky: integral test of convergency
Gramatické poznámky: synonymum (česky) integrální kritérium, podstatné jméno integration, přídavné
jméno integral, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: kritérium konvergence, podílové kritérium konvergence, odmocninné kritérium
konvergence, integrální kritérium konvergence, Leibnitzovo kritérium
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
integrální křivka
Pojem česky: integrální křivka
Pojem anglicky: integral curve, solution curve
Gramatické poznámky: podstatné jméno integration, přídavné jméno integral, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
162 / 630
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, integrace, integrál, řešení (výsledek), partikulární řešení
diferenciální rovnice, obecné řešení diferenciální rovnice, integrovaná funkce, integrand, integrovatelná
funkce, počáteční úloha, Cauchyho počáteční úloha, okrajová úloha, okrajové podmínky, směrové pole,
primitivní funkce, derivace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: DEplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
integrální počet
Pojem česky: integrální počet
Pojem anglicky: integral calculus
Gramatické poznámky: podstatné jméno integration, přídavné jméno integral, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: integrace, integrovat, integrand, integrovaná funkce, integrál, primitivní funkce,
určitý integrál, neurčitý integrál, integrační konstanta, dolní mez, horní mez, integrální počet funkcí
jedné proměnné, integrální počet funkcí více proměnných, integrační proměnná
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int ; quad ; quadl ; quad8 ; dblquad ; triplequad ; trapz
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
integrální počet funkcí jedné proměnné
Pojem česky: integrální počet funkcí jedné proměnné
Pojem anglicky: integral calculus of functions of one variable
Gramatické poznámky: podstatné jméno integration, přídavné jméno integral, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: integrace, integrovat, integrand, integrovaná funkce, integrál, primitivní funkce,
určitý integrál, neurčitý integrál, integrační konstanta, dolní mez, horní mez, integrální počet, integrální
počet funkcí více proměnných, integrační proměnná
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int ; quad ; quadl ; quad8 ; dblquad ; triplequad ; trapz
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
integrální počet funkcí více proměnných
Pojem česky: integrální počet funkcí více proměnných
Pojem anglicky: integral calculus of functions of more variables
Gramatické poznámky: podstatné jméno integration, přídavné jméno integral, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: integrální počet, integrální počet funkcí jedné proměnné
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int ; MultiInt
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int ; quad ; quadl ; quad8 ; dblquad ; triplequad ; trapz
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
163 / 630
integrální počet v komplexním oboru
Pojem česky: integrální počet v komplexním oboru
Pojem anglicky: integral calculus of complex variables
Gramatické poznámky: podstatné jméno integration, přídavné jméno integral, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrál, křivkový integrál, integrál komplexní funkce po křivce, norma dělení,
uzavřená křivka, po částech hladká křivka, holomorfní funkce, orientace, integrační cesta, integrovaná
funkce, integrand, integrovatelná funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int ; quad ; quadl ; quad8 ; dblquad ; triplequad ; trapz
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
integrální součet
Pojem česky: integrální součet
Pojem anglicky: integral sum
Gramatické poznámky: podstatné jméno integration, přídavné jméno integral, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce, interval, dělení intervalu, norma dělení, integrál, určitý integrál, Riemannův
integrál, limita
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int ; quad ; quadl ; quad8 ; dblquad ; triplequad ; trapz
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
integrální transformace
Pojem česky: integrální transformace
Pojem anglicky: integral transform
Gramatické poznámky: podstatné jméno integration, přídavné jméno integral, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: zpětná transformace, Laplaceova transformace, Fourierova transformace, Ztransformace, zpětná Laplaceova transformace, zpětná Fourierova transformace, zpětná Ztransformace, jádro integrální transformace, originál integrální transformace, předmět integrální
transformace, ohraničený růst, exponenciální funkce, diferenciální rovnice, diferenční rovnice, Diracův
impulz, jednotkový skok, řešení (postup), linearita, posunutí obrazu integrální transformace, posunutí
vzoru integrální transformace, konvoluce, distribuce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna inttrans
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: fft ; fft2 ; fftn ; fftshift ; ifft ; ifft2 ; ifftn ;
ifftshift ; abs ; angle ; nextpow2 ; unwrap ; czt
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
integrand
164 / 630
Pojem česky: integrand
Pojem anglicky: integrand
Gramatická poznámka: synonymum (česky) integrovaná funkce
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrál, funkce, integrovatelná funkce, určitý integrál, primitivní funkce, integrace,
integrovat
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int ; integrand
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int ; quad ; quadl ; quad8 ; dblquad ; triplequad ; trapz
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
integrovaná funkce
Pojem česky: integrovaná funkce
Pojem anglicky: integrand
Gramatická poznámka: synonymum (česky) integrand
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody; běžný
pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: integrál, funkce, integrovatelná funkce, určitý integrál, primitivní funkce, integrace,
integrovat
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int ; quad ; quadl ; quad8 ; dblquad ; triplequad ; trapz
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
integrování
Pojem česky: integrování
Pojem anglicky: integration
Gramatické poznámky: přídavné jméno integral, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody
Související pojmy: integrál, integrační konstanta, neurčitý integrál, primitivní funkce, určitý integrál,
dolní mez integrálu, horní mez integrálu, funkce dolní meze, funkce horní meze, integrační metody,
integrace per partes, integrační proměnná, integrace mocninné řady, metoda substituce, goniometrická
substituce, univerzální goniometrická substituce, dosadit, primitivní funkce, nevlastní integrál,
Riemannův integrál, integrální kritérium konvergence, integrální součet, integrální transformace,
integrální křivka, integrál komplexní funkce po křivce, integrální počet v komplexním oboru, křivkový
integrál, plošný integrál, dvojnásobný integrál, dvojný integrál, trojnásobný integrál, trojný integrál,
neorientovaný plošný integrál, neorientovaný křivkový integrál, vícerozměrný integrál, vícerozměrný
nevlastní integrál, dělení intervalu, limita, derivace, obsah, délka rovinné křivky, integrovatelná funkce,
integrovaná funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int ; AntiderivativePlot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int ; quad ; quadl ; quad8 ; dblquad ; triplequad ; trapz
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
integrovat
165 / 630
Pojem česky: integrovat
Pojem anglicky: integrate
Gramatické poznámky: podstatné jméno integration, přídavné jméno integral
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody
Související pojmy: integrál, integrace, integrační konstanta, neurčitý integrál, primitivní funkce, určitý
integrál, dolní mez integrálu, horní mez integrálu, funkce dolní meze, funkce horní meze, integrační
metody, integrace per partes, integrační proměnná, integrace mocninné řady, metoda substituce,
goniometrická substituce, univerzální goniometrická substituce, dosadit, primitivní funkce, nevlastní
integrál, Riemannův integrál, integrální kritérium konvergence, integrální součet, integrální
transformace, integrální křivka, integrál komplexní funkce po křivce, integrální počet v komplexním
oboru, křivkový integrál, plošný integrál, dvojnásobný integrál, dvojný integrál, trojnásobný integrál,
trojný integrál, neorientovaný plošný integrál, neorientovaný křivkový integrál, vícerozměrný integrál,
vícerozměrný nevlastní integrál, dělení intervalu, limita, derivace, obsah, délka rovinné křivky,
integrovatelná funkce, integrovaná funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int ; AntiderivativePlot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int ; quad ; quadl ; quad8 ; dblquad ; triplequad ; trapz
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
integrovatelná funkce
Pojem česky: integrovatelná funkce
Pojem anglicky: summable function, integrable function
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrál, funkce, integrand, integrovaná funkce, určitý integrál, primitivní funkce,
integrace, integrovat
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
interpolace
Pojem česky: interpolace
Pojem anglicky: interpolation
Gramatická poznámka: sloveso interpolate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: extrapolace, interpolace algebraickými polynomy, algebraický polynom, interpolační
polynom, interpolační interval, splajn, interpolační polynom v Lagrangeově tvaru, interpolační polynom
v Newtonově tvaru, uzlový bod, ekvidistantní uzly, poměrná diference, poměrná diference prvního řádu,
poměrná diference k-tého řádu, aproximace, metoda nejmenších čtverců, chyba, funkční hodnota,
dosadit, Richardsonova extrapolace, chyba interpolace
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
interpolace algebraickými polynomy
Pojem česky: interpolace algebraickými polynomy
Pojem anglicky: polynomial interpolation
166 / 630
Gramatické poznámky: podstatné jméno interpolation, přídavné jméno interpolation, sloveso interpolate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: algebraický polynom, interpolační polynom, splajn, interpolační polynom v
Lagrangeově tvaru, interpolační polynom v Newtonově tvaru, uzlový bod, ekvidistantní uzly, poměrná
diference, poměrná diference prvního řádu, poměrná diference k-tého řádu, aproximace, metoda
nejmenších čtverců, chyba, funkční hodnota, dosadit
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: interp
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: interp1 ; interp1q ; interp2 ; interp3 ; interpn ;
interpft ; spline
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
interpolační interval
Pojem česky: interpolační interval
Pojem anglicky: interpolation interval
Gramatické poznámky: podstatné jméno interpolation, přídavné jméno interpolation, sloveso interpolate
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: interval, interpolace, extrapolace, uzlový bod, interpolace algebraickými polynomy,
aproximace, počáteční aproximace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
interpolační polynom
Pojem česky: interpolační polynom
Pojem anglicky: interpolation polynomial
Gramatické poznámky: podstatné jméno interpolation, přídavné jméno interpolation, sloveso interpolate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: algebraický polynom, interpolace algebraickými polynomy, splajn, interpolační
polynom v Lagrangeově tvaru, interpolační polynom v Newtonově tvaru, uzlový bod, ekvidistantní uzly,
poměrná diference, poměrná diference prvního řádu, poměrná diference k-tého řádu, aproximace,
metoda nejmenších čtverců, chyba, funkční hodnota, dosadit, člen, absolutní člen, mocnina, roznásobit
(závorky)
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
interpolační polynom v Lagrangeově tvaru
Pojem česky: interpolační polynom v Lagrangeově tvaru
Pojem anglicky: Lagrange's interpolating polynomial
Gramatické poznámky: synonymum (česky) Lagrangeův interpolační polynom, podstatné jméno
interpolation, sloveso interpolate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: algebraický polynom, interpolace algebraickými polynomy, splajn, interpolační
polynom, interpolační polynom v Newtonově tvaru, uzlový bod, ekvidistantní uzly, poměrná diference,
poměrná diference prvního řádu, poměrná diference k-tého řádu, aproximace, metoda nejmenších
čtverců, chyba, funkční hodnota, dosadit, člen, absolutní člen, mocnina, roznásobit (závorky)
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: PolynomialInterpolation ; interp ; Interp
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: interpn ; ndgrid
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
167 / 630
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
interpolační polynom v Newtonově tvaru
Pojem česky: interpolační polynom v Newtonově tvaru
Pojem anglicky: Newton's interpolating polynomial
Gramatické poznámky: synonymum (česky) Newtonův interpolační polynom, podstatné jméno
interpolation, sloveso interpolate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: algebraický polynom, interpolace algebraickými polynomy, splajn, interpolační
polynom, interpolační polynom v Lagrangeově tvaru, uzlový bod, ekvidistantní uzly, poměrná diference,
poměrná diference prvního řádu, poměrná diference k-tého řádu, aproximace, metoda nejmenších
čtverců, chyba, funkční hodnota, dosadit, člen, absolutní člen, mocnina, roznásobit (závorky)
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: interp ; Interp
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: interpn ; ndgrid
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
interval
Pojem česky: interval
Pojem anglicky: interval
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: uzavřený interval, otevřený interval, polouzavřený interval, neohraničený interval,
neomezený interval, oboustranně neomezený interval, interval monotonnosti, interval konkávnosti,
interval spojitosti, dělení intervalu, zleva otevřený a zprava uzavřený interval, metoda půlení intervalů,
střed intervalu, kompaktní interval, interpolační interval, interval spolehlivosti, jednostranný interval
spolehlivosti, intervalový odhad, průběh funkce, číselná osa, reálné číslo, konečný, nekonečný
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
interval konkávnosti
Pojem česky: interval konkávnosti
Pojem anglicky: interval of concavity
Gramatická poznámka: podstatné jméno concave down
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: průběh funkce, funkce, graf funkce, konkávní funkce, konvexní funkce, interval
monotonnosti, interval spojitosti, derivace, první derivace, druhá derivace, znaménko, asymptota,
lokální extrém
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
interval konvexnosti
Pojem česky: interval konvexnosti
Pojem anglicky: interval of convexity
Gramatická poznámka: podstatné jméno concave up
168 / 630
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: průběh funkce, funkce, graf funkce, konkávní funkce, konvexní funkce, interval
konkávnosti, interval monotonnosti, interval spojitosti, derivace, první derivace, druhá derivace,
znaménko, asymptota, lokální extrém
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
interval monotonnosti
Pojem česky: interval monotonnosti
Pojem anglicky: monotony interval
Gramatická poznámka: přídavné jméno monotonic
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: monotonní funkce, ryze monotonní funkce, ryze klesající, ryze rostoucí, klesající
funkce, rostoucí funkce, průběh funkce, funkce, graf funkce, konkávní funkce, konvexní funkce, interval
konkávnosti, interval monotonnosti, interval spojitosti, derivace, první derivace, druhá derivace,
znaménko, asymptota, lokální extrém
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
interval spojitosti
Pojem česky: interval spojitosti
Pojem anglicky: interval of continuity
Gramatická poznámka: přídavné jméno continuous
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: průběh funkce, funkce, graf funkce, spojitá funkce, konkávní funkce, konvexní
funkce, interval monotonnosti, derivace, první derivace, druhá derivace, znaménko, asymptota, lokální
extrém
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
interval spolehlivosti
Pojem česky: interval spolehlivosti
Pojem anglicky: confidence interval
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: střední hodnota, rozptyl, kvantil, statistický test, jednostranný test, oboustranný
test, rozdělení pravděpodobnosti, normální rozdělení pravděpodobnosti, symetrie, konzistentní odhad,
intervalový odhad, jednostranný interval spolehlivosti, náhodný výběr
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
intervalový odhad
Pojem česky: intervalový odhad
Pojem anglicky: interval estimate
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
169 / 630
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: odhad, interval spolehlivosti, statistický test, bodový odhad, konzistentní odhad,
náhodný výběr, dolní odhad parametrické funkce, horní odhad parametrické funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
invariance
Pojem česky: invariance
Pojem anglicky: invariance
Gramatická poznámka: přídavné jméno invariant
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
invariant
Pojem česky: invariant
Pojem anglicky: invariant
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: absolutní invariant, invariant kuželosečky, invariant kvadriky, kuželosečka, kvadrika,
metoda invariantů, hodnost kuželosečky, hodnost kvadriky, charakteristická rovnice, kořen,
charakteristické číslo, koeficient, diskriminant kuželosečky, diskriminant kvadriky
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
invariant kuželosečky
Pojem česky: invariant kuželosečky
Pojem anglicky: invariant of a conic section
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: invariant, absolutní invariant, invariant kvadriky, kuželosečka, kvadrika, metoda
invariantů, hodnost kuželosečky, hodnost kvadriky, charakteristická rovnice, kořen, charakteristické
číslo, koeficient, diskriminant kuželosečky, diskriminant kvadriky
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
invariant kvadriky
Pojem česky: invariant kvadriky
Pojem anglicky: invariant of a quadric
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: invariant, absolutní invariant, invariant kuželosečky, kuželosečka, kvadrika, metoda
invariantů, hodnost kuželosečky, hodnost kvadriky, charakteristická rovnice, kořen, charakteristické
číslo, koeficient, diskriminant kuželosečky, diskriminant kvadriky
170 / 630
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
invariantní podprostor
Pojem česky: invariantní podprostor
Pojem anglicky: invariant subspace
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: lineární transformace, podprostor vektorového prostoru, vektorový podprostor,
vektorový prostor, jádro lineárního zobrazení, obraz lineárního zobrazení, lineární transformace, průnik
vektorových podprostorů
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
invertovatelná matice
Pojem česky: invertovatelná matice
Pojem anglicky: invertible matrix
Gramatické poznámky: synonymum (česky) regulární matice, množné číslo invertible matrices
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: matice, inverzní matice, Gaussova eliminace, Jordanova eliminace, Gauss-Jordanova
eliminace, diagonální matice, diagonála, schodovitý tvar, jednotková matice, řádek, sloupec,
elementární řádková úprava, elementární sloupcová úprava, regulární matice, singulární matice,
algebraický doplněk
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: inverse ; MatrixInverse
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: inv
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
inverze
Pojem česky: inverze
Pojem anglicky: inversion
Gramatická poznámka: přídavné jméno inverse
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: inverzní, permutace, algebraická struktura, inverzní matice
inverzní
Pojem česky: inverzní
Pojem anglicky: inverse
Gramatické poznámky: podstatné jméno inversion, sloveso inverse
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: inverze, inverzní prvek, inverzní funkce k funkci f
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
171 / 630
inverzní funkce k funkci f
Pojem česky: inverzní funkce k funkci f
Pojem anglicky: inverse function of a function f
Gramatické poznámky: podstatné jméno inversion, sloveso inverse
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce, definiční obor, obor hodnot, funkční předpis
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
inverzní matice
Pojem česky: inverzní matice
Pojem anglicky: inverse
Gramatické poznámky: podstatné jméno inversion, sloveso inverse
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody; operační výzkum
a teorie grafů
Související pojmy: matice, invertovatelná matice, Gaussova eliminace, Jordanova eliminace, GaussJordanova eliminace, diagonální matice, diagonála, schodovitý tvar, jednotková matice, řádek, sloupec,
elementární řádková úprava, elementární sloupcová úprava, regulární matice, singulární matice,
algebraický doplněk
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: inverse ; MatrixInverse
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: inv
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
inverzní prvek
Pojem česky: inverzní prvek
Pojem anglicky: inverse element
Gramatické poznámky: synonymum (česky) opačný prvek, podstatné jméno inversion, sloveso inverse
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: prvek, algebraická struktura, neutrální prvek, grupa, operace na množině
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
inverzní relace
Pojem česky: inverzní relace
Pojem anglicky: inverse relation
Gramatické poznámky: podstatné jméno inversion, sloveso inverse
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
172 / 630
Související pojmy: relace na množině, množina, reflexivní relace, transitivní relace, symetrická relace,
složená relace, identita, podmnožina, prvek, být prvkem množiny, inkluze, úplná relace, binární, unární,
zobrazení, prázdná relace, antisymetrická relace, definiční obor relace, obor relace, uspořádání,
uspořádaná množina, ekvivalence, obraz, vzor, definiční obor, obor hodnot, prázdná relace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
inverzní zobrazení
Pojem česky: inverzní zobrazení
Pojem anglicky: inverse mapping
Gramatické poznámky: podstatné jméno inversion, sloveso inverse
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: zobrazení, injekce, bijekce, surjekce, injektivní, bijektivní, surjektivní, složené
zobrazení, množina, vzor, obraz, definiční obor, obor hodnot, prosté zobrazení
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
iracionální
Pojem česky: iracionální
Pojem anglicky: irrational
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojem: racionální
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
iracionální číslo
Pojem česky: iracionální číslo
Pojem anglicky: irrational number
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: desetinné číslo, nula, přirozené číslo, kladné číslo, záporné číslo, racionální číslo,
iracionální číslo, reálné číslo, komplexní číslo, sudé číslo, liché číslo, množina všech iracionálních čísel,
základní aritmetické operace, sčítání, odečítání, násobení, dělení, umocnit, odmocnit
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
iracionální nerovnice
Pojem česky: iracionální nerovnice
Pojem anglicky: irrational inequality
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: nerovnice, odmocnina, menší než, větší než, větší nebo rovno, řešení (postup),
řešení (výsledek), řešitelný, mít řešení, levá strana, pravá strana, umocnit, odmocnit
173 / 630
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
iracionální rovnice
Pojem česky: iracionální rovnice
Pojem anglicky: irrational equation
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: rovnice, odmocnina, rovnost, řešení (postup), řešení (výsledek), řešitelný, mít
řešení, levá strana rovnice, pravá strana rovnice, umocnit, odmocnit
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
ireducibilní polynom
Pojem česky: ireducibilní polynom
Pojem anglicky: irreducible polynomial
Gramatické poznámky: sloveso reduce, opak reducible polynomial
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: reducibilní polynom, obor integrity, dělitelnost, součin, konstanta, ireducibilní prvek,
prvočinitel, obor integrity, okruh s jednoznačným rozkladem
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: irreduc ; Irreduc
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: roots
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
ireducibilní prvek
Pojem česky: ireducibilní prvek
Pojem anglicky: irreducible element
Gramatické poznámky: sloveso reduce, opak reducible element
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: ireducibilní polynom, reducibilní polynom, obor integrity, dělitelnost, součin,
konstanta, prvočinitel, obor integrity, okruh s jednoznačným rozkladem
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
iterace
Pojem česky: iterace
Pojem anglicky: iteration
Gramatické poznámky: přídavné jméno iterative, sloveso iterate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: iterační proces, iterační metoda, chyba, numerická metoda, metoda prosté iterace,
pevný bod, soustava lineárních rovnic, Jacobiho metoda, Gauss-Seidelova metoda, počáteční
aproximace, iterační tvar, konvergence, divergence, konvergovat, divergovat, kontrakce
174 / 630
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
iterační funkce
Pojem česky: iterační funkce
Pojem anglicky: iterative function
Gramatická poznámka: podstatné jméno iteration
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: iterace, aproximace, pevný bod, iterační proces, metoda prosté iterace, levá strana,
pravá strana, podmínky konvergence, ověřit podmínky konvergence
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
iterační metoda
Pojem česky: iterační metoda
Pojem anglicky: iterative method, method of iteration
Gramatické poznámky: podstatné jméno iteration, sloveso iterate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: iterace, iterační proces, chyba, numerická metoda, metoda prosté iterace, pevný
bod, soustava lineárních rovnic, Jacobiho metoda, Gauss-Seidelova metoda, počáteční aproximace,
iterační tvar, konvergence, divergence, konvergovat, divergovat, kontrakce, přímá metoda
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
iterační metody řešení
Pojem česky: iterační metody řešení
Pojem anglicky: iterative methods of solution
Gramatické poznámky: podstatné jméno iteration, sloveso iterate
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: přímá metoda, iterace, iterační proces, metoda prosté iterace, pevný bod, chyba,
soustava lineárních rovnic, Jacobiho metoda, Gauss-Seidelova metoda, počáteční aproximace, iterační
tvar, konvergence, divergence, konvergovat, divergovat, kontrakce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
iterační proces
Pojem česky: iterační proces
Pojem anglicky: iterative process, recursive process
Gramatické poznámky: podstatné jméno iteration, sloveso iterate, podstatné jméno recursion
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
175 / 630
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: iterace, iterační metoda, chyba, numerická metoda, metoda prosté iterace, pevný
bod, soustava lineárních rovnic, Jacobiho metoda, Gauss-Seidelova metoda, počáteční aproximace,
iterační tvar, konvergence, divergence, konvergovat, divergovat, kontrakce
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
iterační tvar
Pojem česky: iterační tvar
Pojem anglicky: iterative form, recursive form
Gramatické poznámky: podstatné jméno iteration, sloveso iterate, podstatné jméno recursion
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: iterace, iterační metoda, metoda prosté iterace, pevný bod, soustava lineárních
rovnic, Jacobiho metoda, Gauss-Seidelova metoda, počáteční aproximace, iterační proces, konvergence,
divergence, konvergovat, divergovat, kontrakce
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
izolovaná singularita
Pojem česky: izolovaná singularita
Pojem anglicky: isolated singularity
Gramatická poznámka: synonymum (česky) izolovaný singulární bod
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: izolovaný singulární bod, jednoznačná funkce, holomorfní funkce, hromadný bod,
odstranitelná singularita, podstatná singularita, pól prvního řádu, pól řádu m, řád pólu, limita,
Laurentova řada, nulový bod, racionální lomená funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: singular
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: residue
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
izolovaný bod
Pojem česky: izolovaný bod
Pojem anglicky: isolated point
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: okolí bodu, být prvkem množiny, uzavřená množina, otevřená množina, hraniční bod,
hraniční bod, hranice množiny, souvislá množina, oblast, uzavřená oblast, ohraničená množina,
omezená množina, limita, spojitá funkce, dolní závora, horní závora, otevřená množina, uzávěr
množiny, uzavřená množina, vnitřní bod množiny
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
176 / 630
izolovaný singulární bod
Pojem česky: izolovaný singulární bod
Pojem anglicky: isolated singular points
Gramatická poznámka: synonymum (česky) izolovaná singularita
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: izolovaná singularita, jednoznačná funkce, holomorfní funkce, hromadný bod,
odstranitelná singularita, podstatná singularita, pól prvního řádu, pól řádu m, řád pólu, limita,
Laurentova řada, nulový bod, racionální lomená funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: singular
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: residue
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
izolovaný uzel
Pojem česky: izolovaný uzel
Pojem anglicky: isolated vertex
Gramatická poznámka: množné číslo isolated vertices
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, uzel grafu, stupeň uzlu
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
izomorfismus
Pojem česky: izomorfismus
Pojem anglicky: isomorphism
Gramatická poznámka: přídavné jméno isomorphic
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: lineární zobrazení, vektorový prostor, eukleidovský prostor, algebraická struktura,
číselné těleso, zobrazení, bijekce, automorfismus, dimenze, nulový vektor, lineární závislost, lineární
nezávislost, prvek, obraz, vzor
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká
fakulta, 1993.
izomorfizmus
Pojem česky: izomorfizmus
Pojem anglicky: isomorphism
Gramatická poznámka: přídavné jméno isomorphic
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: lineární zobrazení, vektorový prostor, eukleidovský prostor, algebraická struktura,
177 / 630
číselné těleso, zobrazení, bijekce, automorfismus, dimenze, nulový vektor, lineární závislost, lineární
nezávislost, prvek, obraz, vzor
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká
fakulta, 1993.
izomorfní
Pojem česky: izomorfní
Pojem anglicky: isomorphic
Gramatická poznámka: podstatné jméno isomorphism
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: lineární zobrazení, vektorový prostor, eukleidovský prostor, algebraická struktura,
číselné těleso, zobrazení, bijekce, automorfismus, dimenze, nulový vektor, lineární závislost, lineární
nezávislost
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
izomorfní
Pojem česky: izomorfní
Pojem anglicky: isomorphic
Gramatická poznámka: podstatné jméno isomorphism
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: lineární zobrazení, vektorový prostor, eukleidovský prostor, algebraická struktura,
číselné těleso, zobrazení, bijekce, automorfismus, dimenze, nulový vektor, lineární závislost, lineární
nezávislost, prvek, obraz, vzor
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká
fakulta, 1993.
izomorfní grafy
Pojem česky: izomorfní grafy
Pojem anglicky: isomorphic graphs
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, izomorfizmus
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
Jacobiho iterační metoda
178 / 630
Pojem česky: Jacobiho iterační metoda
Pojem anglicky: Jacobi's method
Gramatická poznámka: synonymum (česky) Jacobiho metoda
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: soustava lineárních rovnic, iterační metoda, iterační proces, počáteční aproximace,
aproximace, aproximovat, řešení (postup), řešení (výsledek), Gauss-Seidelova metoda, chyba,
konvergovat, divergovat, podmínky konvergence, ověřit podmínky konvergence, diagonálně dominantní
matice, sloupcově ostře diagonálně dominantní, řádkově ostře diagonálně dominantní, absolutní
hodnota, prvek, matice, diagonála, matice soustavy, pozitivně definitní
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: LinearSolve ; LinearSolveItr ; LinearSolveTutor
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Jacobiho matice
Pojem česky: Jacobiho matice
Pojem anglicky: Jacobian matrix
Gramatická poznámka: množné číslo Jacobian matrices
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: jakobián, matice, determinant, parciální derivace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: jacobian
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: jacobian
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Jacobiho metoda
Pojem česky: Jacobiho metoda
Pojem anglicky: Jacobi's method
Gramatická poznámka: synonymum (česky) Jacobiho iterační metoda
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: soustava lineárních rovnic, iterační metoda, iterační proces, počáteční aproximace,
aproximace, aproximovat, řešení (postup), řešení (výsledek), Gauss-Seidelova metoda, chyba,
konvergovat, divergovat, podmínky konvergence, ověřit podmínky konvergence, diagonálně dominantní
matice, sloupcově ostře diagonálně dominantní, řádkově ostře diagonálně dominantní, absolutní
hodnota, prvek, matice, diagonála, matice soustavy, pozitivně definitní
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: LinearSolve ; LinearSolveItr ; LinearSolveTutor
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
jádro homomorfizmu
Pojem česky: jádro homomorfizmu
Pojem anglicky: kernel of a homomorphism
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: homomorfismus, zobrazení, prvek, izomorfismus, grupa, okruh, algebraická
179 / 630
struktura, jednička algebraické struktury
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: NullSpace
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: null
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
jádro integrální transformace
Pojem česky: jádro integrální transformace
Pojem anglicky: kernel
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrální transformace, zpětná transformace, Laplaceova transformace, Fourierova
transformace, Z-transformace, zpětná Laplaceova transformace, zpětná Fourierova transformace,
zpětná Z-transformace, originál integrální transformace, předmět integrální transformace, ohraničený
růst, exponenciální funkce, diferenciální rovnice, diferenční rovnice, Diracův impulz, jednotkový skok,
řešení (postup), linearita, posunutí obrazu integrální transformace, posunutí vzoru integrální
transformace, konvoluce, distribuce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
jádro lineárního zobrazení
Pojem česky: jádro lineárního zobrazení
Pojem anglicky: null space, kernel
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: lineární zobrazení, defekt lineárního zobrazení, obor hodnot lineárního zobrazení,
jádro zobrazení, zobrazení, injekce, surjekce, bijekce, prvek, definiční obor, obor hodnot, množina,
hodnost lineárního zobrazení, lineární transformace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: NullSpace
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: null
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
jádro zobrazení
Pojem česky: jádro zobrazení
Pojem anglicky: null space, kernel
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: lineární zobrazení, defekt lineárního zobrazení, jádro lineárního zobrazení, obor
hodnot lineárního zobrazení, zobrazení, injekce, surjekce, bijekce, prvek, definiční obor, obor hodnot,
množina
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: NullSpace
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: null
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
jakobián
180 / 630
Pojem česky: jakobián
Pojem anglicky: jacobian
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: Jacobiho matice, matice, determinant, parciální derivace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: jacobian
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: jacobian
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
je prvkem množiny
Pojem česky: je prvkem množiny
Pojem anglicky: is included in a set
Gramatické poznámky: podstatné jméno inclusion, sloveso include, opak is not included in a set
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: být prvkem množiny, prvek, množinová inkluze, množinová operace, množina,
podmnožina
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ismember
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
jednička
Pojem česky: jednička
Pojem anglicky: unity
Gramatická poznámka: synonymum (česky) jednička algebraické struktury
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: algebraická struktura, neutrální prvek, jednotkový prvek, aditivní symbolika,
multiplikativní symbolika, inverzní prvek, opačný prvek, nula algebraické struktury
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
jednička algebraické struktury
Pojem česky: jednička algebraické struktury
Pojem anglicky: neutral element, identity element
Gramatická poznámka: synonymum (česky) jednička
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: algebraická struktura, neutrální prvek, jednotkový prvek, aditivní symbolika,
multiplikativní symbolika, inverzní prvek, opačný prvek, nula algebraické struktury
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
jednočlen
Pojem česky: jednočlen
181 / 630
Pojem anglicky: monomial
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: dvojčlen, trojčlen, mnohočlen, polynom, koeficient
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
jednodílný hyperboloid
Pojem česky: jednodílný hyperboloid
Pojem anglicky: hyperboloid of one sheet
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: elipsoid, paraboloid, hyperboloid, dvojdílný hyperboloid, rotační hyperboloid, rotační
paraboloid, rotační elipsoid, koule, imaginární kvadrika, eliptický paraboloid, hyperbolický paraboloid,
kuželová plocha, válcová plocha, eliptická válcová plocha, parabolická válcová plocha, hyperbolická
válcová plocha, rovina, přímka, komplexní sdruženost, rotační těleso, rotační kvadrika, rotační
hyperboloid, rotační válcová plocha, rotační kuželová plocha, asymptotická kuželová plocha, osa
kvadriky, hlavní směr kvadriky, osová rovina kvadriky, hlavní rovina kvadriky, vrchol kvadriky, střed
kvadriky, nevlastní bod, vlastní střed, nevlastní střed, polární sdruženost, polára bodu, polární rovina
bodu, regulární kvadrika, singulární kvadrika, hodnost kvadriky, afinní repér, projektivní repér,
souřadnice, bilineární forma, kvadratická forma, polární bilineární forma, homogenní souřadnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot3d ; implicitplot3d
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
jednoduchá křivka
Pojem česky: jednoduchá křivka
Pojem anglicky: simple curve
Gramatická poznámka: synonymum (česky) prostá křivka
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: křivka, průsečík, bod, uzavřená křivka, Jordanova křivka, hladká křivka, po částech
hladká křivka, graf funkce, jednoznačná funkce, mnohoznačná funkce, víceznačná funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
jednoduchá uzavřená křivka
Pojem česky: jednoduchá uzavřená křivka
Pojem anglicky: simple closed curve
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: uzavřená křivka, uzávěr množiny, oblast
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
182 / 630
jednoduché spektrum
Pojem česky: jednoduché spektrum
Pojem anglicky: simple spectrum
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: matice, spektrum matice, charakteristické číslo, charakteristický vektor matice,
vektor
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: spectrum
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
jednoduchý kořen
Pojem česky: jednoduchý kořen
Pojem anglicky: simple root
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: prostý kořen, dvojnásobný kořen, násobný kořen, k-násobný kořen, reálný kořen,
komplexní kořen, komplexně sdružené kořeny, kořen polynomu, kořen rovnice, stupeň polynomu
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: roots ; Roots ; solve ; factor ; primroot ; realroot ;
iroot ; simplify
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: roots ; poly ; factor ; fzero
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
jednokroková metoda
Pojem česky: jednokroková metoda
Pojem anglicky: one-step method
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: vícekroková metoda, diferenciální rovnice, numerická metoda, Eulerova metoda,
metoda Runge-Kutta, uzlový bod, počáteční podmínka, počáteční úloha, počáteční problém, korektor,
modifikátor, prediktor, metody prediktor-korektor
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
jednoprvková množina
Pojem česky: jednoprvková množina
Pojem anglicky: one-element set
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: prvek, být prvkem množiny, dvouprvková množina, prázdná množina, množina,
množinová inkluze, podmnožina, jednoprvková podmnožina
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
183 / 630
jednoprvková podmnožina
Pojem česky: jednoprvková podmnožina
Pojem anglicky: one-element subset
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: prvek, být prvkem množiny, jednoprvková množina, dvouprvková množina, prázdná
množina, množina, množinová inkluze, podmnožina
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
jednostranná derivace
Pojem česky: jednostranná derivace
Pojem anglicky: one-sided derivative
Gramatická poznámka: sloveso differentiate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: derivace, derivace zprava, derivace zleva, jednostranná limita
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
jednostranná limita
Pojem česky: jednostranná limita
Pojem anglicky: one-side limit
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: limita, limita zprava, limita zleva, jednostranná derivace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: limit ; Limit
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: limit
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
jednostranný interval spolehlivosti
Pojem česky: jednostranný interval spolehlivosti
Pojem anglicky: one-sided confidence interval
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: interval spolehlivosti, střední hodnota, rozptyl, kvantil, statistický test, jednostranný
test, oboustranný test, rozdělení pravděpodobnosti, normální rozdělení pravděpodobnosti, symetrie,
konzistentní odhad, intervalový odhad
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
jednostranný test
184 / 630
Pojem česky: jednostranný test
Pojem anglicky: one-tailed test
Gramatická poznámka: opak two-tailed test
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: statistický test, oboustranný test, levostranný test, pravostranný test, hladina
významnosti testu, síla testu, alternativní hypotéza, nulová hypotéza, hypotéza, normální rozdělení
pravděpodobnosti, kritická hodnota, kritérium rozhodování, rozhodnout, rozhodnutí, chyba prvního
druhu, chyba druhého druhu, znaménkový test, odmítnout hypotézu, přijmout hypotézu, testovat
hypotézu proti hypotéze
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
jednotka
Pojem česky: jednotka
Pojem anglicky: unit
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: jednotková kružnice, jednotkový čtverec, komplexní jednotka, jednotková matice,
jednotkový skok, jednotkový impulz
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
jednotka
Pojem česky: jednotka
Pojem anglicky: unity
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: jednička algebraické struktury, inverzní prvek, nula, dělitelnost, obor integrity,
asociované prvky, relace, největší společný dělitel, nesoudělné prvky, nejmenší společný násobek
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká
fakulta, 1993.
jednotka času
Pojem česky: jednotka času
Pojem anglicky: time unit
Gramatická poznámka: synonymum (česky) časová jednotka
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: exponenciální rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti,
Erlangovo rozdělení pravděpodobnosti, Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
jednotková kružnice
185 / 630
Pojem česky: jednotková kružnice
Pojem anglicky: unit circle
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: jednotkový čtverec, střed, poloměr, průměr
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
jednotková matice
Pojem česky: jednotková matice
Pojem anglicky: identity matrix
Gramatická poznámka: množné číslo identity matrices
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: matice, diagonála, hlavní diagonála, čtvercová matice řádu n, prvek, koeficient
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: identity ; IdentityMatrix
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: eye
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
jednotkový
Pojem česky: jednotkový
Pojem anglicky: unit
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: jednotkový čtverec, jednotková kružnice, jednotkový skok, jednotkový impulz
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
jednotkový čtverec
Pojem česky: jednotkový čtverec
Pojem anglicky: unit square
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: jednotková kružnice, střed, úhlopříčka
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
jednotkový impulz
Pojem česky: jednotkový impulz
Pojem anglicky: unit impulse
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: impulz, Diracův impulz, integrální transformace
186 / 630
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
jednotkový prvek
Pojem česky: jednotkový prvek
Pojem anglicky: unit element
Gramatická poznámka: synonymum (česky) neutrální prvek
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: algebraická struktura, operace na množině, grupoid, pologrupa, grupa, inverzní
prvek, opačný prvek, nula algebraické struktury, jednička algebraické struktury, multiplikativní
symbolika, aditivní symbolika
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
jednotkový skok
Pojem česky: jednotkový skok
Pojem anglicky: unit step function
Gramatická poznámka: synonymum (česky) Heavisideova funkce
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: interval, primitivní funkce, funkce, Heavisideova funkce, Laplaceův obraz, integrální
transformace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
jednotkový vektor
Pojem česky: jednotkový vektor
Pojem anglicky: unit vector
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: vektor, norma, vektorový prostor, skalární součin, velikost vektoru
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: UnitVector
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: eye
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
jednoznačná funkce
Pojem česky: jednoznačná funkce
Pojem anglicky: univalent function, single-valued function
Gramatické poznámky: opak mnohoznačná funkce, opak víceznačná funkce
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: mnohoznačná funkce, víceznačná funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
187 / 630
jednoznačné řešení
Pojem česky: jednoznačné řešení
Pojem anglicky: unique solution
Gramatická poznámka: podstatné jméno možno také unicity
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: mít řešení, reálné řešení, komplexní řešení, kořen, jednoduchý kořen, konečně
mnoho řešení, řešitelný, řešitelnost
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
jednoznačnost
Pojem česky: jednoznačnost
Pojem anglicky: uniqueness
Gramatická poznámka: přídavné jméno unique
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
jednoznačnost řešení
Pojem česky: jednoznačnost řešení
Pojem anglicky: unicity of a solution
Gramatická poznámka: opak ambiguity of solution
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: nejednoznačnost řešení, řešení (postup), řešení (výsledek), mít řešení, reálné řešení,
komplexní řešení, kořen, jednoduchý kořen, konečně mnoho řešení, řešitelný, řešitelnost
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
jednoznačný
Pojem česky: jednoznačný
Pojem anglicky: unique
Gramatické poznámky: podstatné jméno uniqueness, možno také unicity
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
jehlan
Pojem česky: jehlan
Pojem anglicky: pyramid
Úroveň: střední škola
188 / 630
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: hranol, kužel, válec, kvádr, krychle, čtyřstěn, koule, komolý kužel, komolý jehlan,
osmistěn, plášť tělesa, podstava tělesa, hrana, strana, stěna, těžnice, úhlopříčka
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
jestliže - pak
Pojem česky: jestliže - pak
Pojem anglicky: if - then
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: právě - když, právě tehdy - když
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
jev
Pojem česky: jev
Pojem anglicky: event
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: elementární náhodný jev, náhodný jev, elementární jev, jevové pole, borelovské
jevové pole, náhodná veličina, pravděpodobnost, nastoupení jevu, nenastoupení jevu, nemožný jev,
jistý jev, nezávislé jevy, závislé jevy
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
jevové pole
Pojem česky: jevové pole
Pojem anglicky: sample space
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: borelovské jevové pole, borelovská funkce, borelovská množina, funkce,
pravděpodobnost, jev, náhodný jev, množina, n-rozměrný prostor, nekonečno, neomezený interval
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
jistý jev
Pojem česky: jistý jev
Pojem anglicky: certain event, sure event
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: nemožný jev, elementární náhodný jev, náhodný jev, jev, jevové pole, borelovské
jevové pole, náhodná veličina, pravděpodobnost, nastoupení jevu, nenastoupení jevu, nezávislé jevy,
závislé jevy
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
189 / 630
jmenovatel
Pojem česky: jmenovatel
Pojem anglicky: denominator
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: čitatel, zlomek, zlomek v základním tvaru, zlomková čára
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: denom
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
Jordanova eliminace
Pojem česky: Jordanova eliminace
Pojem anglicky: Jordan elimination
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: Gaussova eliminace, Gauss-Jordanova eliminace, hodnost matice, řádek, sloupec,
elementární řádková úprava
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: gaussjord ; ReducedRowEchelonForm ; rref ; Gaussjord
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Jordanova křivka
Pojem česky: Jordanova křivka
Pojem anglicky: Jordan curve
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: prostá křivka, uzavřená křivka, hladká křivka, po částech hladká křivka, holomorfní
funkce, křivka
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
kalkulačka
Pojem česky: kalkulačka
Pojem anglicky: calculator
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
kanonická báze
Pojem česky: kanonická báze
Pojem anglicky: canonical basis
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
190 / 630
Související pojmy: báze, dimenze, vektorový prostor, matice, lineární závislost, lineární nezávislost,
uspořádaná n-tice, vektor, lineární kombinace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
kanonická rovnice
Pojem česky: kanonická rovnice
Pojem anglicky: canonical equation
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: kuželosečka, kvadrika, rovnice, levá strana rovnice, pravá strana rovnice, invariant,
transformace, transformace souřadnic, souřadnice, báze, matice přechodu od báze k bázi, ortonormální
báze, kartézský repér, kartézská soustava souřadnic
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
kanonický rozklad prvku
Pojem česky: kanonický rozklad prvku
Pojem anglicky: canonical decomposition of an element
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: prvek, rozklad na množině, okruh s jednoznačným rozkladem, ireducibilní prvek,
největší společný dělitel, prvočinitel, obor integrity
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
kanonický tvar
Pojem česky: kanonický tvar
Pojem anglicky: canonical form
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: rovnice, matice
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
kanonický tvar
Pojem česky: kanonický tvar
Pojem anglicky: canonical form
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: lineární programování, rovnice, pravá strana rovnice, nezáporný
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
191 / 630
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
kapacita
Pojem česky: kapacita
Pojem anglicky: capacity
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: zdroj, dopravní úloha, lineární programování, dynamické programování, dynamický
model, tabulka, pole tabulky, sloupec, řádek
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
kardinální číslo
Pojem česky: kardinální číslo
Pojem anglicky: cardinal number
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: nekonečná množina, ordinální číslo, hypotéza kontinua, množina
kartézská soustava souřadnic
Pojem česky: kartézská soustava souřadnic
Pojem anglicky: Cartesian coordinate system
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: lineární algebra; geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: soustava souřadnic, souřadnice, osa souřadnic, souřadná osa, počátek soustavy
souřadnic, cylindrické souřadnice, polární souřadnice, křivočaré souřadnice, sférické souřadnice, polární
souřadnice, projektivní homogenní souřadnice, repér, svislá osa souřadnic, vodorovná osa souřadnic
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: coords ; cartesian ; plot ; plot3d ; changecoords
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: cart2sph ; cart2pol ; pol2cart ; sph2cart
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kartézské souřadnice
Pojem česky: kartézské souřadnice
Pojem anglicky: Cartesian coordinates, rectangular coordinates
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: lineární algebra; geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: soustava souřadnic, souřadnice, osa souřadnic, souřadná osa, počátek soustavy
souřadnic, cylindrické souřadnice, polární souřadnice, křivočaré souřadnice, sférické souřadnice, polární
souřadnice, projektivní homogenní souřadnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: coords ; cartesian ; plot ; plot3d ; changecoords
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: cart2sph ; cart2pol ; pol2cart ; sph2cart
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
192 / 630
kartézský repér
Pojem česky: kartézský repér
Pojem anglicky: cartesian frame
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: repér, afinní repér, projektivní repér, soustava souřadnic, kartézská soustava
souřadnic, osa souřadnic, lineární kombinace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
kartézský součin množin
Pojem česky: kartézský součin množin
Pojem anglicky: Cartesian product of sets, set product
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: množina, množinová operace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: cartprod
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
každý
Pojem česky: každý
Pojem anglicky: every
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojem: existuje
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kladná orientace
Pojem česky: kladná orientace
Pojem anglicky: positive orientation, clockwise orientation
Gramatické poznámky: opak negative orientation, opak counterclockwise orientation, možno také
anticlockwise orientation
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: orientace, záporná orientace, orientovaný, neorientovaný, orientovaný ve směru
hodinových ručiček, orientovaný proti směru hodinových ručiček, souhlasně orientovaný, nesouhlasně
orientovaný, počáteční bod, koncový bod
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
193 / 630
kladné číslo
Pojem česky: kladné číslo
Pojem anglicky: positive number
Gramatická poznámka: opak negative number
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: nezáporné číslo, záporné číslo, desetinné číslo, nula, přirozené číslo, racionální číslo,
iracionální číslo, reálné číslo, komplexní číslo, sudé číslo, liché číslo, množina všech iracionálních čísel,
základní aritmetické operace, sčítání, odečítání, násobení, dělení, umocnit, odmocnit
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kladný
Pojem česky: kladný
Pojem anglicky: positive
Gramatická poznámka: opak negative
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojem: záporný
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
klasická pravděpodobnost
Pojem česky: klasická pravděpodobnost
Pojem anglicky: classical probability concept
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: spojitá pravděpodobnost, diskrétní pravděpodobnost, geometrická pravděpodobnost,
diskrétní pravděpodobnost, pravděpodobnost, pravděpodobnostní funkce, distribuční funkce, rozdělení
pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost, úplná pravděpodobnost
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
klasifikace
Pojem česky: klasifikace
Pojem anglicky: classification
Gramatická poznámka: sloveso classify
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
klasifikovat
Pojem česky: klasifikovat
Pojem anglicky: classify
Gramatická poznámka: podstatné jméno classification
194 / 630
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
klesající
Pojem česky: klesající
Pojem anglicky: decreasing
Gramatická poznámka: sloveso decrease
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: neklesající, rostoucí, nerostoucí
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
klesající funkce
Pojem česky: klesající funkce
Pojem anglicky: decreasing function
Gramatická poznámka: sloveso decrease
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: nerostoucí funkce, neklesající funkce, rostoucí funkce, monotonní funkce, interval
monotonnosti, graf funkce, načrtnout (graf funkce), průběh funkce, kartézské souřadnice, derivace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot ; implicitplot ; complexplot ; plot3d ; addcoords ;
changecoords
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
klesat pode všechny meze
Pojem česky: klesat pode všechny meze
Pojem anglicky: become indifinetely small
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: růst nade všechny meze, klesající, neklesající, graf funkce, nekonečno, limita,
asymptota
k-lineární zobrazení
Pojem česky: k-lineární zobrazení
Pojem anglicky: k-linear mapping
Gramatické poznámky: synonymum (česky) k-tenzor, sloveso map
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
195 / 630
Související pojmy: lineární zobrazení, vektorový prostor, obor reálných čísel, bilineární forma,
kvadratická forma
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
k-násobek vektoru
Pojem česky: k-násobek vektoru
Pojem anglicky: k-multiple of a vector
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojem: skalární násobek
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: vector ; Vector ; * ; evalm
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: *
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
k-násobný
Pojem česky: k-násobný
Pojem anglicky: k-fold
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: dvojnásobný
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
k-násobný kořen
Pojem česky: k-násobný kořen
Pojem anglicky: k-fold root
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: jednoduchý kořen, násobný kořen
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: solve
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: solve
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
koeficient
Pojem česky: koeficient
Pojem anglicky: coefficient
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: polynom, vedoucí koeficient polynomu, matice koeficientů, lineární diferenciální
rovnice s konstantními koeficienty, metoda neurčitých koeficientů, soustava lineárních diferenciálních
rovnic s konstantními koeficienty, koeficient korelace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: coefficient ; polynomial ; matrix ; series
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
196 / 630
koeficient korelace
Pojem česky: koeficient korelace
Pojem anglicky: correlation coefficient
Gramatická poznámka: sloveso correlate
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: korelace, náhodná veličina, regresní přímka, střední hodnota, rozptyl, směrodatná
odchylka, moment náhodné veličiny, centrální moment
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: describe[linearcorrelation]
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: corrcoef
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
kofaktor prvku v matici
Pojem česky: kofaktor prvku v matici
Pojem anglicky: cofactor, signed minor of an element
Gramatická poznámka: synonymum (česky) algebraický doplněk prvku v matici
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: matice, submatice, determinant, subdeterminant, algebraický doplněk, adjungovaná
matice
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
kolineární body
Pojem česky: kolineární body
Pojem anglicky: collinear points
Gramatická poznámka: opak incollinear points
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: přímka, bod
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kolmice
Pojem česky: kolmice
Pojem anglicky: perpendicular line
Gramatická poznámka: podstatné jméno perpendicularity
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: kolmost, kolmý
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kolmost
197 / 630
Pojem česky: kolmost
Pojem anglicky: perpendicularity
Gramatická poznámka: přídavné jméno perpendicular
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: kolmice, kolmý
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kolmý
Pojem česky: kolmý
Pojem anglicky: perpendicular
Gramatická poznámka: podstatné jméno perpendicularity
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: kolmice, kolmost
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kombinace
Pojem česky: kombinace
Pojem anglicky: combination
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; pravděpodobnost a statistika; běžný pojem, který
zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: variace, permutace, kombinatorika
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kombinatorický
Pojem česky: kombinatorický
Pojem anglicky: combinatorial
Gramatická poznámka: podstatné jméno combinatorics
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; pravděpodobnost a statistika; běžný pojem, který
zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kombinatorika
Pojem česky: kombinatorika
Pojem anglicky: combinatorics
Gramatická poznámka: přídavné jméno combinatorial
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; pravděpodobnost a statistika; běžný pojem, který
zasahuje do různých oblastí matematiky
198 / 630
komolý jehlan
Pojem česky: komolý jehlan
Pojem anglicky: frustum of a pyramid
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: jehlan, hranol, kužel, válec, kvádr, čtyřstěn, koule, komolý kužel, osmistěn, plášť
tělesa, podstava tělesa, hrana, strana, stěna, těžnice, úhlopříčka
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
komolý kužel
Pojem česky: komolý kužel
Pojem anglicky: frustum of a cone
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: kužel, hranol, jehlan, válec, kvádr, čtyřstěn, koule, komolý jehlan, osmistěn, plášť
tělesa, podstava tělesa, hrana, strana, stěna, těžnice, úhlopříčka
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kompaktní interval
Pojem česky: kompaktní interval
Pojem anglicky: compact interval
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: interval, uzavřený interval, dělení intervalu, integrál, Riemannův integrál
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
komplement množiny
Pojem česky: komplement množiny
Pojem anglicky: complement of a set
Gramatické poznámky: synonymum (česky) doplněk množiny, sloveso complement
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: množina, prvek, být prvkem množiny, podmnožina, průnik množin, sjednocení
množin, operace s množinami
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
komplexně sdružené číslo
Pojem česky: komplexně sdružené číslo
Pojem anglicky: complex conjugate
Gramatické poznámky: podstatné jméno conjugacy, sloveso conjugate
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: komplexní číslo, komplexní sdruženost, imaginární část komplexního čísla, reálná
199 / 630
část komplexního čísla, algebraický tvar komplexního čísla, komplexní jednotka, Gaussova rovina,
komplexní rovina, absolutní hodnota komplexního čísla, argument komplexního čísla
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: conjugate
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: conj
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
komplexně sdružené kořeny
Pojem česky: komplexně sdružené kořeny
Pojem anglicky: complex conjugate roots
Gramatické poznámky: podstatné jméno conjugacy, sloveso conjugate
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: reálný kořen, komplexní číslo, řešení (postup), řešení (výsledek), řešitelnost, mít
řešení, polynom, rovnice, algebraická rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: conjugate ; factor ; Root ; RootsOf ; Roots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: conj
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
komplexně sdružený vektor
Pojem česky: komplexně sdružený vektor
Pojem anglicky: complex conjugate vector
Gramatické poznámky: podstatné jméno conjugacy, sloveso conjugate
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: vektor, komplexní sdruženost, reálný, složka vektoru
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: conjugate
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: conj
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
komplexní
Pojem česky: komplexní
Pojem anglicky: complex
Úroveň: střední škola
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: I ; Re ; Im ; evalc
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
komplexní číslo
Pojem česky: komplexní číslo
Pojem anglicky: complex number
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
200 / 630
Související pojmy: reálná část komplexního čísla, imaginární část komplexního čísla, komplexní
jednotka, algebraický tvar komplexního čísla, goniometrický tvar komplexního čísla, exponenciální tvar
komplexního čísla, Gaussova rovina, komplexní rovina, absolutní hodnota komplexního čísla, argument
komplexního čísla, reálné číslo, celé číslo, přirozené číslo, desetinné číslo, liché číslo, sudé číslo,
racionální číslo, iracionální číslo
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: I ; Re ; Im ; evalc ; abs ; argument
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: complex ; abs ; angle ; conj ; i ; j ; imag ; real ; unwrap ;
isreal
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
komplexní funkce komplexní proměnné
Pojem česky: komplexní funkce komplexní proměnné
Pojem anglicky: complex function of a complex variable
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce, funkce jedné proměnné, funkce více proměnných, reálná funkce reálné
proměnné
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
komplexní jednotka
Pojem česky: komplexní jednotka
Pojem anglicky: imaginary unit
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: reálná část komplexního čísla, imaginární část komplexního čísla, komplexní
jednotka, algebraický tvar komplexního čísla, goniometrický tvar komplexního čísla, exponenciální tvar
komplexního čísla, Gaussova rovina, komplexní rovina, absolutní hodnota komplexního čísla, argument
komplexního čísla
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: I
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: i ; j
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
komplexní kořen
Pojem česky: komplexní kořen
Pojem anglicky: complex root
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: komplexní násobné kořeny, komplexně sdružené kořeny, násobný kořen, k-násobný
kořen, jednoduchý kořen, reálný kořen, rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: solve ; I ; Re ; Im ; evalc ; subs ; assign
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: solve ; imag ; real ; i ; j
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
komplexní násobné kořeny
201 / 630
Pojem česky: komplexní násobné kořeny
Pojem anglicky: complex repeated roots
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: komplexní kořen, komplexně sdružené kořeny, komplexní nenásobné kořeny,
násobný kořen, k-násobný kořen, jednoduchý kořen, reálný kořen, rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: solve ; I ; Re ; Im ; evalc ; subs ; assign
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: solve ; imag ; real ; i ; j
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
komplexní nenásobné kořeny
Pojem česky: komplexní nenásobné kořeny
Pojem anglicky: complex simple roots
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: komplexní kořen, komplexně sdružené kořeny, komplexní násobné kořeny, násobný
kořen, k-násobný kořen, jednoduchý kořen, reálný kořen, rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: solve ; I ; Re ; Im ; evalc ; subs ; assign
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: solve ; imag ; real ; i ; j
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
komplexní obor
Pojem česky: komplexní obor
Pojem anglicky: complex domain
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: reálný obor, obor přirozených čísel, obor celých čísel, obor racionálních čísel
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
komplexní rovina
Pojem česky: komplexní rovina
Pojem anglicky: Argand plane, Argand diagram, Gaussian plane, complex plane
Gramatická poznámka: synonymum (česky) Gaussova rovina
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: reálná osa, imaginární osa, reálná část komplexního čísla, imaginární část
komplexního čísla, algebraický tvar komplexního čísla, komplexní číslo
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: I ; Re ; Im ; evalc ; abs ; argument
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: complex ; abs ; angle ; conj ; i ; j ; imag ; real ; unwrap ;
isreal
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
komplexní rozšíření
Pojem česky: komplexní rozšíření
202 / 630
Pojem anglicky: complex extension
Gramatická poznámka: sloveso extend
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: komplexní rozšíření afinního zobrazení, komplexní rozšíření bilineární formy,
komplexní rozšíření lineárního zobrazení, komplexní rozšíření podprostoru, komplexní rozšíření prostoru,
komplexní rozšíření reálné kvadratické formy, komplexní rozšíření reálného afinního prostoru,
projektivní rozšíření afinního prostoru, komplexní, afinní zobrazení, bilineární forma, lineární zobrazení,
prostor, vektorový prostor, podprostor vektorového prostoru, reálný podprostor, kvadratická forma,
afinní prostor, bod, vektor, souřadnice, repér, matice, báze, dimenze
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
komplexní rozšíření afinního zobrazení
Pojem česky: komplexní rozšíření afinního zobrazení
Pojem anglicky: complex extension of an affine space
Gramatická poznámka: sloveso extend
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: komplexní rozšíření, komplexní rozšíření bilineární formy, komplexní rozšíření
lineárního zobrazení, komplexní rozšíření podprostoru, komplexní rozšíření prostoru, komplexní rozšíření
reálné kvadratické formy, komplexní rozšíření reálného afinního prostoru, projektivní rozšíření afinního
prostoru, komplexní, afinní zobrazení, bilineární forma, lineární zobrazení, prostor, vektorový prostor,
podprostor vektorového prostoru, reálný podprostor, kvadratická forma, afinní prostor, bod, vektor,
souřadnice, repér, matice, báze, dimenze
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
komplexní rozšíření bilineární formy
Pojem česky: komplexní rozšíření bilineární formy
Pojem anglicky: complex extension of a bilinear form
Gramatická poznámka: sloveso extend
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: komplexní rozšíření, komplexní rozšíření afinního zobrazení, komplexní rozšíření
lineárního zobrazení, komplexní rozšíření podprostoru, komplexní rozšíření prostoru, komplexní rozšíření
reálné kvadratické formy, komplexní rozšíření reálného afinního prostoru, projektivní rozšíření afinního
prostoru, komplexní, afinní zobrazení, bilineární forma, lineární zobrazení, prostor, vektorový prostor,
podprostor vektorového prostoru, reálný podprostor, kvadratická forma, afinní prostor, bod, vektor,
souřadnice, repér, matice, báze, dimenze
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: BilinearForm
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
komplexní rozšíření lineárního zobrazení
Pojem česky: komplexní rozšíření lineárního zobrazení
Pojem anglicky: complex extension of a linear mapping
Gramatická poznámka: sloveso extend
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
203 / 630
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: komplexní rozšíření, komplexní rozšíření afinního zobrazení, komplexní rozšíření
bilineární formy, komplexní rozšíření podprostoru, komplexní rozšíření prostoru, komplexní rozšíření
reálné kvadratické formy, komplexní rozšíření reálného afinního prostoru, projektivní rozšíření afinního
prostoru, komplexní, afinní zobrazení, bilineární forma, lineární zobrazení, prostor, vektorový prostor,
podprostor vektorového prostoru, reálný podprostor, kvadratická forma, afinní prostor, bod, vektor,
souřadnice, repér, matice, báze, dimenze
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: map
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
komplexní rozšíření podprostoru
Pojem česky: komplexní rozšíření podprostoru
Pojem anglicky: complex extension of a subspace
Gramatická poznámka: sloveso extend
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: komplexní rozšíření, komplexní rozšíření afinního zobrazení, komplexní rozšíření
bilineární formy, komplexní rozšíření lineárního zobrazení, komplexní rozšíření prostoru, komplexní
rozšíření reálné kvadratické formy, komplexní rozšíření reálného afinního prostoru, projektivní rozšíření
afinního prostoru, komplexní, afinní zobrazení, bilineární forma, lineární zobrazení, prostor, vektorový
prostor, podprostor vektorového prostoru, reálný podprostor, kvadratická forma, afinní prostor, bod,
vektor, souřadnice, repér, matice, báze, dimenze
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
komplexní rozšíření prostoru
Pojem česky: komplexní rozšíření prostoru
Pojem anglicky: complex extension of a space
Gramatická poznámka: sloveso extend
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: komplexní rozšíření, komplexní rozšíření afinního zobrazení, komplexní rozšíření
bilineární formy, komplexní rozšíření lineárního zobrazení, komplexní rozšíření podprostoru, komplexní
rozšíření reálné kvadratické formy, komplexní rozšíření reálného afinního prostoru, projektivní rozšíření
afinního prostoru, komplexní, afinní zobrazení, bilineární forma, lineární zobrazení, prostor, vektorový
prostor, podprostor vektorového prostoru, reálný podprostor, kvadratická forma, afinní prostor, bod,
vektor, souřadnice, repér, matice, báze, dimenze
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
komplexní rozšíření reálné kvadratické formy
Pojem česky: komplexní rozšíření reálné kvadratické formy
Pojem anglicky: complex extension of a real quadratic form
Gramatická poznámka: sloveso extend
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: komplexní rozšíření, komplexní rozšíření afinního zobrazení, komplexní rozšíření
bilineární formy, komplexní rozšíření lineárního zobrazení, komplexní rozšíření podprostoru, komplexní
204 / 630
rozšíření prostoru, komplexní rozšíření reálného afinního prostoru, projektivní rozšíření afinního
prostoru, komplexní, afinní zobrazení, bilineární forma, lineární zobrazení, prostor, vektorový prostor,
podprostor vektorového prostoru, reálný podprostor, kvadratická forma, afinní prostor, bod, vektor,
souřadnice, repér, matice, báze, dimenze
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
komplexní rozšíření reálného afinního prostoru
Pojem česky: komplexní rozšíření reálného afinního prostoru
Pojem anglicky: complex extension of a real affine space
Gramatická poznámka: sloveso extend
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: komplexní rozšíření, komplexní rozšíření afinního zobrazení, komplexní rozšíření
bilineární formy, komplexní rozšíření lineárního zobrazení, komplexní rozšíření podprostoru, komplexní
rozšíření prostoru, komplexní rozšíření reálné kvadratické formy, projektivní rozšíření afinního prostoru,
komplexní, afinní zobrazení, bilineární forma, lineární zobrazení, prostor, vektorový prostor, podprostor
vektorového prostoru, reálný podprostor, kvadratická forma, afinní prostor, bod, vektor, souřadnice,
repér, matice, báze, dimenze
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
komplexní řešení
Pojem česky: komplexní řešení
Pojem anglicky: complex solution
Gramatická poznámka: sloveso solve
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: mít řešení, řešitelný, řešitelnost, konečně mnoho řešení, komplexní kořen, komplexní
násobné kořeny, komplexně sdružené kořeny, reálné řešení, komplexní obor, komplexní číslo
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: solve ; I ; Re ; Im ; evalc ; subs ; assign
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: solve ; imag ; real ; i ; j
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
komplexní sdruženost
Pojem česky: komplexní sdruženost
Pojem anglicky: complex conjugacy
Gramatické poznámky: přídavné jméno conjugate, sloveso conjugate
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: komplexní číslo, komplexně sdružené číslo, imaginární část komplexního čísla, reálná
část komplexního čísla, algebraický tvar komplexního čísla, komplexní jednotka, Gaussova rovina,
komplexní rovina, absolutní hodnota komplexního čísla, argument komplexního čísla
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: conjugate
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: conj
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
205 / 630
komponenta
Pojem česky: komponenta
Pojem anglicky: component
Gramatická poznámka: sloveso compose
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: optimalizace, operační výzkum, lineární programování, dynamické programování,
složka
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: components
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
komponenta grafu
Pojem česky: komponenta grafu
Pojem anglicky: graph component
Gramatická poznámka: sloveso compose
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, uzel grafu, sled mezi uzly, podgraf, souvislý graf
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: components
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
komponenta zobrazení
Pojem česky: komponenta zobrazení
Pojem anglicky: component
Gramatické poznámky: synonymum (česky) složka zobrazení, sloveso compose
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: zobrazení, souřadnice, vektorový prostor
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
kompozice grafu
Pojem česky: kompozice grafu
Pojem anglicky: composition
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, uzel grafu, hrana grafu, lichý, komutativní, asociativní
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
komutativita
Pojem česky: komutativita
Pojem anglicky: commutativity
Gramatické poznámky: přídavné jméno commutative, sloveso commute
206 / 630
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých
oblastí matematiky
Související pojmy: asociativita, distributivita
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
komutativní
Pojem česky: komutativní
Pojem anglicky: commutative
Gramatické poznámky: podstatné jméno commutativity, sloveso commute, opak noncommutative
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých
oblastí matematiky
Související pojmy: asociativní, distributivní, nekomutativní
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
komutativní grupa
Pojem česky: komutativní grupa
Pojem anglicky: commutative group
Gramatické poznámky: synonymum (česky) abelovská grupa, podstatné jméno commutativity, sloveso
commute, opak noncommutative group
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: grupa, algebraická struktura, komutativita, abelovská grupa, nekomutativní grupa,
operace na množině, grupoid, pologrupa, grupa, inverzní prvek, opačný prvek, nula algebraické
struktury, jednička algebraické struktury, multiplikativní symbolika, aditivní symbolika
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
komutativní grupoid
Pojem česky: komutativní grupoid
Pojem anglicky: commutattive groupoid
Gramatické poznámky: podstatné jméno commutativity, sloveso commute, opak noncommutative
groupoid
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: grupoid, algebraická struktura, pologrupa, grupa, podgrupoid, prvek, komutativní,
neutrální prvek, inverzní prvek, nula algebraické struktury, jednička algebraické struktury, aditivní
symbolika, multiplikativní symbolika
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
komutativní okruh
Pojem česky: komutativní okruh
Pojem anglicky: commutative ring
207 / 630
Gramatické poznámky: podstatné jméno commutativity, sloveso commute, opak noncommutative ring
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: algebraická struktura, okruh, grupa, komutativní grupa, pologrupa, komutativní,
distributivní, asociativní, jednička, opačný prvek, inverzní prvek, aditivní symbolika, multiplikativní
symbolika, neutrální prvek, jednotkový prvek, dělitel nuly, obor integrity, charakteristika okruhu, nulový
okruh, podokruh
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
komutovat
Pojem česky: komutovat
Pojem anglicky: commute
Gramatické poznámky: podstatné jméno commutativity, přídavné jméno commutative
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých
oblastí matematiky
Související pojem: komutativita
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
koncový bod
Pojem česky: koncový bod
Pojem anglicky: endpoint
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojem: počáteční bod
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
koncový bod orientovaného oblouku
Pojem česky: koncový bod orientovaného oblouku
Pojem anglicky: endpoint of an oriented arc
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: orientovaný oblouk, bod, orientace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
koncový uzel
Pojem česky: koncový uzel
Pojem anglicky: terminal vertex
Gramatické poznámky: množné číslo terminal vertices, sloveso terminate
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, uzel grafu, orientovaný graf, hrana grafu
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
208 / 630
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
konečná množina
Pojem česky: konečná množina
Pojem anglicky: finite set
Gramatické poznámky: příslovce infinitely, opak infinite
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: nekonečná množina, množina, podmnožina, množinová operace, průnik množin,
sjednocení množin, množinová inkluze, podmnožina, doplněk množiny, spočetná množina, nespočetná
množina
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
konečná posloupnost
Pojem česky: konečná posloupnost
Pojem anglicky: finite sequence
Gramatické poznámky: příslovce infinitely, opak infinite
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: nekonečná posloupnost, aritmetická posloupnost, geometrická posloupnost, řada,
konečná řada, nekonečná řada, limita
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
konečná řada
Pojem česky: konečná řada
Pojem anglicky: finite series
Gramatické poznámky: množné číslo finite series, příslovce infinitely, opak infinite
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: nekonečná řada, aritmetická řada, geometrická řada, posloupnost, konečná
posloupnost, nekonečná posloupnost, součet řady, limita
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: series
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
konečně dimenzionální
Pojem česky: konečně dimenzionální
Pojem anglicky: finitely dimensional
Gramatické poznámky: synonymum (česky) konečně rozměrný, přídavné jméno finite, opak infinitely
dimensional
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: dimenze, vektorový prostor, afinní prostor, projektivní prostor, eukleidovský prostor,
báze, nekonečně dimenzionální, nekonečně rozměrný, konečný, nekonečný
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
209 / 630
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
konečně mnoho
Pojem česky: konečně mnoho
Pojem anglicky: finitely many
Gramatické poznámky: přídavné jméno finite, opak infinitely many
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: nekonečně mnoho, konečný, nekonečný
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
konečně mnoho řešení
Pojem česky: konečně mnoho řešení
Pojem anglicky: finitely many solutions
Gramatické poznámky: přídavné jméno finite, opak infinitely many solutions
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: konečný, nekonečný, mít řešení, řešení (postup), řešení (výsledek), řešitelný,
řešitelnost, rovnice, nerovnice, soustava rovnic, kořen
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
konečně rozměrný
Pojem česky: konečně rozměrný
Pojem anglicky: finitely dimensional
Gramatické poznámky: synonymum (česky) nekonečně rozměrný, přídavné jméno finite, podstatné
jméno dimension, opak infinitely dimensional
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: dimenze, vektorový prostor, afinní prostor, projektivní prostor, eukleidovský prostor,
báze, nekonečně dimenzionální, nekonečně rozměrný, konečný, nekonečný
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
konečný
Pojem česky: konečný
Pojem anglicky: finite
Gramatické poznámky: příslovce finitely, opak infinite
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: nekonečný, nekonečno, konečná posloupnost, konečná řada, konečný součet,
metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků, konečně dimenzionální, konečně rozměrný,
konečný graf
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: isfinite
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
210 / 630
předmětech na FEKT VUT
konečný graf
Pojem česky: konečný graf
Pojem anglicky: finite graph
Gramatické poznámky: příslovce finitely, opak infinite graph
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, nekonečný graf, uzel grafu, hrana grafu
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
konečný součet
Pojem česky: konečný součet
Pojem anglicky: finite sum
Gramatické poznámky: příslovce finitely, opak infinite sum
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: konečný, nekonečný, součet
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: sum ; add
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
konfokální
Pojem česky: konfokální
Pojem anglicky: confocal
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza
Související pojmy: ohnisko, elipsa, hyperbola
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
konformní zobrazení
Pojem česky: konformní zobrazení
Pojem anglicky: conformal mapping
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: zobrazení, úhel, křivka, oblouk křivky, délka, holomorfní funkce, derivace, nenulový
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: map
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
kongruence modulo m
Pojem česky: kongruence modulo m
211 / 630
Pojem anglicky: congruence modulo m
Gramatická poznámka: přídavné jméno congruent
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: zbytková třída modulo m, kongruentní, modulo, dělitelnost, dělení se zbytkem
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: mod ; modp ; mods
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: mod
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká
fakulta, 1993.
kongruentní
Pojem česky: kongruentní
Pojem anglicky: congruent
Gramatická poznámka: podstatné jméno congruence
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: kongruence modulo m, modulo, zbytková třída modulo m, dělitelnost, dělení se
zbytkem
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
konjugované harmonické funkce
Pojem česky: konjugované harmonické funkce
Pojem anglicky: conjugated harmonic functions
Gramatická poznámka: synonymum (česky) sdružené harmonické funkce
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: harmonická funkce, oblast, holomorfní funkce, reálná složka komplexní funkce,
imaginární složka komplexní funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
konjunkce
Pojem česky: konjunkce
Pojem anglicky: conjunction, logical product
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: disjunkce, implikace, ekvivalence, logická spojka, výrok, elementární výrok, složený
výrok, disjunktní, operace s množinami
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: and ; &and
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: AND ; &
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
212 / 630
konjunkce výroků
Pojem česky: konjunkce výroků
Pojem anglicky: conjunction of propositions
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: disjunkce výroků, ekvivalence výroků, negace, elementární výrok, složený výrok,
tautologie, kontradikce, pravdivý výrok, nepravdivý výrok
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: and ; &and
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: &&
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
konkávní funkce
Pojem česky: konkávní funkce
Pojem anglicky: concave down function
Gramatická poznámka: podstatné jméno concavity
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody
Související pojmy: funkce, konvexní funkce, derivace, druhá derivace, průběh funkce, načrtnout (graf
funkce), inflexní bod, lokální extrém
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: FunctionChart
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
konstanta
Pojem česky: konstanta
Pojem anglicky: constant
Gramatické poznámky: přídavné jméno constant, příslovce constantly
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojem: metoda variace konstant
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
konstantní
Pojem česky: konstantní
Pojem anglicky: constant
Gramatické poznámky: podstatné jméno constant, příslovce constantly
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojem: lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
konstrukce
213 / 630
Pojem česky: konstrukce
Pojem anglicky: construction
Gramatická poznámka: sloveso construct
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
konstruovat
Pojem česky: konstruovat
Pojem anglicky: construct
Gramatická poznámka: podstatné jméno construction
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kontradikce
Pojem česky: kontradikce
Pojem anglicky: contradiction
Gramatická poznámka: opak tautology
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: tautologie, pravdivostní hodnota, pravdivostní tabulka, elementární výrok, složený
výrok
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: false
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
kontrakce
Pojem česky: kontrakce
Pojem anglicky: contraction mapping
Gramatické poznámky: přídavné jméno contractive, sloveso contract
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody
Související pojmy: zobrazení, prvek, metrický prostor, menší než, numerická metoda, iterační proces
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: map ; plot ; implicitplot ; plot3d ; complexplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
kontraktivní
214 / 630
Pojem česky: kontraktivní
Pojem anglicky: contractive
Gramatické poznámky: podstatné jméno contraction, sloveso contract
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: kontrakce, pevný bod, iterační proces
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: map ; plot ; implicitplot ; plot3d ; complexplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
kontravariantní báze
Pojem česky: kontravariantní báze
Pojem anglicky: contravariant basis
Gramatická poznámka: množné číslo bases
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: Gramova matice, báze, vektor, matice přechodu od báze k bázi, ortogonální báze,
ortonormální báze, vektorový prostor, skalární součin, eukleidovský prostor, kovariantní k-tenzor
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
kontravariantní k-tenzor
Pojem česky: kontravariantní k-tenzor
Pojem anglicky: contravariant tensor of order k
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: kovariantní k-tenzor, Gramova matice, báze, vektor, matice přechodu od báze k
bázi, ortogonální báze, ortonormální báze, vektorový prostor, skalární součin, eukleidovský prostor,
tenzor, k-tenzor, lineární forma, bilineární forma, kvadratická forma
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
kontrola
Pojem česky: kontrola
Pojem anglicky: control, check
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
konvergence
215 / 630
Pojem česky: konvergence
Pojem anglicky: convergence
Gramatické poznámky: přídavné jméno convergent, opak divergence
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody; běžný pojem, který zasahuje do různých
oblastí matematiky
Související pojmy: posloupnost, řada, limita, vlastní limita, divergence, kritérium konvergence,
odmocninné kritérium konvergence, podílové kritérium konvergence, integrální kritérium konvergence,
integrální kritérium konvergence, Leibnitzovo kritérium, absolutní konvergence, konvergovat
neabsolutně, relativní konvergence, stejnoměrná konvergence
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
konvergentní
Pojem česky: konvergentní
Pojem anglicky: convergent
Gramatické poznámky: podstatné jméno convergence, opak divergent
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody; běžný pojem, který zasahuje do různých
oblastí matematiky
Související pojmy: posloupnost, řada, limita, vlastní limita, divergence, kritérium konvergence,
odmocninné kritérium konvergence, podílové kritérium konvergence, integrální kritérium konvergence,
integrální kritérium konvergence, Leibnitzovo kritérium, absolutní konvergence, konvergovat
neabsolutně, relativní konvergence, stejnoměrná konvergence
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
konvergentní posloupnost
Pojem česky: konvergentní posloupnost
Pojem anglicky: convergent sequence
Gramatické poznámky: podstatné jméno convergence v, opak divergent sequence
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody
Související pojmy: divergentní posloupnost, posloupnost, řada, limita, vlastní limita, nevlastní limita,
nekonečno, blížit se k
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
216 / 630
konvergentní řada
Pojem česky: konvergentní řada
Pojem anglicky: convergent series
Gramatické poznámky: množné číslo convergent series, podstatné jméno convergence, opak divergent
series
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody
Související pojmy: řada, limita, vlastní limita, konvergence, kritérium konvergence, odmocninné
kritérium konvergence, podílové kritérium konvergence, integrální kritérium konvergence, integrální
kritérium konvergence, Leibnitzovo kritérium, nekonečno, posloupnost
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: series
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
konvergovat
Pojem česky: konvergovat
Pojem anglicky: converge
Gramatické poznámky: podstatné jméno convergence, přídavné jméno convergent, opak diverge
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody; běžný pojem, který zasahuje do různých
oblastí matematiky
Související pojmy: posloupnost, řada, limita, vlastní limita, divergence, kritérium konvergence,
odmocninné kritérium konvergence, podílové kritérium konvergence, integrální kritérium konvergence,
integrální kritérium konvergence, Leibnitzovo kritérium, absolutní konvergence, konvergovat
neabsolutně, relativní konvergence, stejnoměrná konvergence
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
konvergovat absolutně
Pojem česky: konvergovat absolutně
Pojem anglicky: converge absolutely
Gramatické poznámky: podstatné jméno convergence, přídavné jméno convergent, příslovce absolutely
convergent, opak diverge
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: řada, číselná řada, součet řady, absolutní hodnota, konvergence, divergence,
stejnoměrně konvergentní
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
217 / 630
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
konvergovat neabsolutně
Pojem česky: konvergovat neabsolutně
Pojem anglicky: converge conditionally
Gramatické poznámky: synonymum (česky) relativní konvergence, podstatné jméno convergence,
přídavné jméno convergent, opak diverge
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: řada, číselná řada, součet řady, absolutní hodnota, konvergence, divergence,
stejnoměrně konvergentní, kritérium konvergence
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
konvexní funkce
Pojem česky: konvexní funkce
Pojem anglicky: concave up function
Gramatická poznámka: podstatné jméno concavity (nikoliv convexity!)
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody
Související pojmy: funkce, konkávní funkce, derivace, druhá derivace, průběh funkce, načrtnout (graf
funkce), inflexní bod, lokální extrém
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: FunctionChart
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
konvexní mnohoúhelník
Pojem česky: konvexní mnohoúhelník
Pojem anglicky: convex polygon
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: čtyřúhelník, čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, lichoběžník, trojúhelník,
rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník, pravoúhlý trojúhelník, ostroúhlý trojúhelník,
tupoúhlý trojúhelník, mnohoúhelník, n-úhelník, obvod, obsah, strana, střed, úhlopříčka, úhel, konvexní
úhel
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
konvexní množina
Pojem česky: konvexní množina
Pojem anglicky: convex set
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: množina, otevřená množina, uzavřená množina
218 / 630
konvexní n-úhelník
Pojem česky: konvexní n-úhelník
Pojem anglicky: convex n-gon
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: čtyřúhelník, čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, lichoběžník, trojúhelník,
rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník, pravoúhlý trojúhelník, ostroúhlý trojúhelník,
tupoúhlý trojúhelník, mnohoúhelník, n-úhelník, obvod, obsah, strana, střed, úhlopříčka, úhel, konvexní
úhel
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
konvexní úhel
Pojem česky: konvexní úhel
Pojem anglicky: convex angle
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: ostrý úhel, pravý úhel, tupý úhel, přímý úhel, vrchol úhlu, rameno úhlu, pravoúhlý
trojúhelník
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
konvoluce
Pojem česky: konvoluce
Pojem anglicky: convolution
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: funkce, integrál, komutativní, asociativní, distributivní, spojitá funkce, po částech
spojitá funkce, integrální transformace
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: conv ; conv2 ; convn ; deconv
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
konzervativní pole
Pojem česky: konzervativní pole
Pojem anglicky: conservative field
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrál, křivkový integrál, uzavřená křivka, počáteční bod, koncový bod, křivka,
cirkulace pole
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
219 / 630
konzistentní odhad
Pojem česky: konzistentní odhad
Pojem anglicky: consistent estimate
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: odhad, bodový odhad, intervalový odhad, náhodný výběr, statistický test, dolní
odhad parametrické funkce, horní odhad parametrické funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
korektor
Pojem česky: korektor
Pojem anglicky: corrector
Gramatická poznámka: sloveso correct
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: prediktor, modifikátor, metody prediktor-korektor, diferenciální rovnice,
jednokroková metoda, vícekroková metoda, implicitní metoda, explicitní metoda, Adams-Moultonovy
metody, uzlový bod, funkční hodnota, funkce, bod, počáteční podmínka, počáteční úloha, počáteční
problém, okrajové podmínky
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ode113 ; deval ; odeset ; odeget
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
korelace
Pojem česky: korelace
Pojem anglicky: correlation
Gramatická poznámka: sloveso correlate
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: koeficient korelace, náhodná veličina, regresní přímka, střední hodnota, rozptyl,
směrodatná odchylka, moment náhodné veličiny, centrální moment
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: describe[linearcorrelation]
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: corrcoef
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
korelační matice
Pojem česky: korelační matice
Pojem anglicky: correlation matrix
Gramatické poznámky: množné číslo correlation matrices, podstatné jméno correlation, sloveso
correlate
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: korelace, koeficient korelace, kovariance, vektor, matice, náhodný vektor, náhodná
veličina, střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, moment náhodné veličiny, centrální moment
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: corrcoef
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
220 / 630
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
kořen
Pojem česky: kořen
Pojem anglicky: root
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: jednoduchý kořen, dvojnásobný kořen, násobný kořen, k-násobný kořen, reálný
kořen, komplexní kořen, komplexně sdružené kořeny, kořen polynomu, kořen rovnice, rozklad na
kořenové činitele
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: roots ; Roots ; solve ; factor ; primroot ; realroot ;
iroot ; simplify
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: roots ; poly ; factor ; fzero
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kořen polynomu
Pojem česky: kořen polynomu
Pojem anglicky: root of a polynomial
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: jednoduchý kořen, dvojnásobný kořen, násobný kořen, k-násobný kořen, reálný
kořen, komplexní kořen, komplexně sdružené kořeny, kořen polynomu, kořen rovnice, rozklad na
kořenové činitele
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: roots ; Roots ; solve ; factor ; primroot ; realroot ;
iroot ; simplify
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: roots ; poly ; factor ; fzero
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kořen rovnice
Pojem česky: kořen rovnice
Pojem anglicky: root of an equation, solution
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: jednoduchý kořen, dvojnásobný kořen, násobný kořen, k-násobný kořen, reálný
kořen, komplexní kořen, komplexně sdružené kořeny, kořen polynomu, kořen rovnice, rozklad na
kořenové činitele
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: roots ; Roots ; solve ; factor ; primroot ; realroot ;
iroot ; simplify
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: roots ; poly ; factor ; fzero
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kořenový činitel
Pojem česky: kořenový činitel
221 / 630
Pojem anglicky: factor
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: rozklad na kořenové činitele, kořen, kořen polynomu, mnohočlen, algebraická
rovnice, metoda Graeff-Lobačevského, Sturmova posloupnost
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: factor ; Factor ; root ; RootsOf ; Roots ; realroot ;
allvalues ; solve ; fsolve
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: roots ; poly ; factor ; fzero
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kosinová Fourierova řada
Pojem česky: kosinová Fourierova řada
Pojem anglicky: cosine Fourier series
Gramatická poznámka: množné číslo series
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: Fourierova řada, sinová Fourierova řada, periodická funkce, člen řady, řada,
Fourierova transformace, Fourierův integrál, exponenciální tvar, stejnoměrná konvergence, Fourierovy
koeficienty
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
kosinus
Pojem česky: kosinus
Pojem anglicky: cosine
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: sinus, tangens, cotangens, goniometrická funkce, odvěsna, přepona, pravoúhlý
trojúhelník
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: cos
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: cos
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kosočtverec
Pojem česky: kosočtverec
Pojem anglicky: rhombus
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: čtyřúhelník, čtverec, obdélník, kosodélník, kosoúhelník, lichoběžník, trojúhelník,
rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník, pravoúhlý trojúhelník, ostroúhlý trojúhelník,
tupoúhlý trojúhelník, mnohoúhelník, konvexní mnohoúhelník, n-úhelník, obvod, obsah, strana, střed,
úhlopříčka, úhel, konvexní úhel
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kosodélník
222 / 630
Pojem česky: kosodélník
Pojem anglicky: rhomboid
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: čtyřúhelník, čtverec, obdélník, kosočtverec, kosoúhelník, lichoběžník, trojúhelník,
lichoběžník, rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník, pravoúhlý trojúhelník, ostroúhlý
trojúhelník, tupoúhlý trojúhelník, mnohoúhelník, konvexní mnohoúhelník, n-úhelník, obvod, obsah,
strana, střed, úhlopříčka, úhel, konvexní úhel
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kosoúhelník
Pojem česky: kosoúhelník
Pojem anglicky: rhomboid
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: čtyřúhelník, čtverec, obdélník, kosočtverec, lichoběžník, lichoběžník, trojúhelník,
rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník, pravoúhlý trojúhelník, ostroúhlý trojúhelník,
tupoúhlý trojúhelník, mnohoúhelník, konvexní mnohoúhelník, n-úhelník, obvod, obsah, strana, střed,
úhlopříčka, úhel, konvexní úhel
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kostra grafu
Pojem česky: kostra grafu
Pojem anglicky: spanning tree of a graph
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, podgraf, uzel grafu, hrana grafu, souvislý graf, strom, minimální kostra,
optimalizace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: spantree
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
kotangens
Pojem česky: kotangens
Pojem anglicky: cotangent
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: sinus, kosinus, tangens, goniometrická funkce, odvěsna, přepona, pravoúhlý
trojúhelník
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: cot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: cot
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
koule
Pojem česky: koule
223 / 630
Pojem anglicky: sphere
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: kulová plocha, kulový pás, kulová vrstva, kulová výseč, kulový vrchlík, jehlan, kužel,
válec, kvádr, hranol, komolý kužel, komolý jehlan, střed, poloměr
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna plots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kovariance
Pojem česky: kovariance
Pojem anglicky: covariance
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: korelace, koeficient korelace, korelační matice, vektor, matice, náhodný vektor,
náhodná veličina, střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, moment náhodné veličiny, centrální
moment
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: describe[covariance]
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: cov
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
kovariantní k-tenzor
Pojem česky: kovariantní k-tenzor
Pojem anglicky: covariant tensor of rank k
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: kontravariantní k-tenzor, Gramova matice, báze, vektor, matice přechodu od báze k
bázi, ortogonální báze, ortonormální báze, vektorový prostor, skalární součin, eukleidovský prostor,
tenzor, k-tenzor, lineární forma, bilineární forma, kvadratická forma
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
k-prvková množina
Pojem česky: k-prvková množina
Pojem anglicky: set of k elements
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: prvek, být prvkem množiny, jednoprvková množina, dvouprvková množina, prázdná
množina, množina, množinová inkluze, podmnožina
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
224 / 630
krácení zlomků
Pojem česky: krácení zlomků
Pojem anglicky: cancelling fractions
Gramatická poznámka: sloveso cancel a fraction
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: zlomek, čitatel, jmenovatel, zlomková čára, zlomek v základním tvaru, racionální
číslo
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: simplify ; expand
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: simplify ; expand
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
krát
Pojem česky: krát
Pojem anglicky: times
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: součin, násobení
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
krátit zlomek
Pojem česky: krátit zlomek
Pojem anglicky: cancel a fraction
Gramatická poznámka: podstatné jméno cancelling fractions
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: zlomek, čitatel, jmenovatel, zlomková čára, zlomek v základním tvaru, racionální
číslo
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: simplify ; expand
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: simplify ; simple ; expand
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kritéria konvergence
Pojem česky: kritéria konvergence
Pojem anglicky: convergency criteria, convergency tests
Gramatické poznámky: jednotné číslo criterion, přídavné jméno convergent
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody
Související pojmy: řada, posloupnost, konvergovat, divergovat, limita, vlastní limita, nevlastní limita,
nekonečno, číslo, odmocninné kritérium konvergence, podílové kritérium konvergence, integrální
kritérium konvergence, integrální kritérium konvergence, Leibnitzovo kritérium, absolutní konvergence,
konvergovat neabsolutně, relativní konvergence, stejnoměrná konvergence
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
225 / 630
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
kritérium
Pojem česky: kritérium
Pojem anglicky: criterion
Gramatická poznámka: množné číslo criteria
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody;
běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: kritérium konvergence, řada, mocninná řada, numerická metoda, ověřit podmínky
konvergence, konvergovat, divergovat, Leibnitzovo kritérium, srovnávací kritérium, Sylvestrovo
kritérium, integrální kritérium, odmocninné kritérium, podílové kritérium, kritérium rozhodování,
Hurwitzovo kritérium, Michajlovo kritérium
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
kritérium konvergence
Pojem česky: kritérium konvergence
Pojem anglicky: convergency criterion, convergency test, criterion for convergence
Gramatické poznámky: množné číslo criteria, přídavné jméno convergent
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody
Související pojmy: řada, posloupnost, konvergovat, divergovat, limita, vlastní limita, nevlastní limita,
nekonečno, číslo, odmocninné kritérium konvergence, podílové kritérium konvergence, integrální
kritérium konvergence, integrální kritérium konvergence, Leibnitzovo kritérium, absolutní konvergence,
konvergovat neabsolutně, relativní konvergence, stejnoměrná konvergence
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
kritérium rozhodování
Pojem česky: kritérium rozhodování
Pojem anglicky: test criterion, testing criterion
Gramatická poznámka: množné číslo criteria
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: statistický test, jednostranný test, oboustranný test, hypotéza, alternativní hypotéza,
nulová hypotéza, kritická míra, střední hodnota, rozdělení pravděpodobnosti, distribuční funkce, hladina
významnosti testu, síla testu, kvantil, kvartil, medián, horní kvartil
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
kritická hodnota
226 / 630
Pojem česky: kritická hodnota
Pojem anglicky: critical value
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: statistický test, jednostranný test, oboustranný test, hypotéza, alternativní hypotéza,
nulová hypotéza, kritérium rozhodování, střední hodnota, rozdělení pravděpodobnosti, distribuční
funkce, hladina významnosti testu, síla testu, kvantil, kvartil, medián, horní kvartil, odmítnout
hypotézu, přijmout hypotézu
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
kritická míra
Pojem česky: kritická míra
Pojem anglicky: critical value
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: statistický test, jednostranný test, oboustranný test, hypotéza, alternativní hypotéza,
nulová hypotéza, kritérium rozhodování, střední hodnota, rozdělení pravděpodobnosti, distribuční
funkce, hladina významnosti testu, síla testu, kvantil, kvartil, medián, horní kvartil, odmítnout
hypotézu, přijmout hypotézu
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
krok algoritmu
Pojem česky: krok algoritmu
Pojem anglicky: step
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody; operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: numerická metoda, algoritmus, numerický výpočet
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
krok (vzdálenost mezi uzly)
Pojem česky: krok (vzdálenost mezi uzly)
Pojem anglicky: step
Gramatická poznámka: synonymum (česky) délka kroku
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: vzdálenost, uzlový bod
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kroneckerovo delta
227 / 630
Pojem česky: Kroneckerovo delta
Pojem anglicky: Kronecker's delta
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: matice, index, čtvercová matice řádu n, posloupnost, transformace Z
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
kruh
Pojem česky: kruh
Pojem anglicky: circle
Gramatická poznámka: přídavné jméno circular
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: střed, obvod, obsah, poloměr, průměr, čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, núhelník, trojúhelník, lichoběžník, čtyřúhelník
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot ; implicitplot ; plot3d ; complexplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kruhová inverze
Pojem česky: kruhová inverze
Pojem anglicky: inversion with respect to a circle
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
kruhová výseč
Pojem česky: kruhová výseč
Pojem anglicky: sector of a circle
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: kruh, střed, poloměr, úhel
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna plots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
228 / 630
kružnice
Pojem česky: kružnice
Pojem anglicky: circle
Gramatická poznámka: přídavné jméno circular
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: kruh, střed, obvod, obsah, poloměr, průměr, čtverec, obdélník, kosočtverec,
kosodélník, n-úhelník, trojúhelník, čtyřúhelník, kružnice trojúhelníku opsaná, kružnice trojúhelníku
vepsaná
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot ; implicitplot ; plot3d ; complexplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kružnice
Pojem česky: kružnice
Pojem anglicky: cycle
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: souvislý graf, pravidelný graf, graf, hamiltonovská kružnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: cycle
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
kružnice trojúhelníku opsaná
Pojem česky: kružnice trojúhelníku opsaná
Pojem anglicky: circumcircle
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: trojúhelník, střed, poloměr, kružnice trojúhelníku vepsaná, výška, těžnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot ; implicitplot ; plot3d ; complexplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kružnice trojúhelníku vepsaná
Pojem česky: kružnice trojúhelníku vepsaná
Pojem anglicky: incircle, inscribed circle
Gramatická poznámka: sloveso inscribe
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: trojúhelník, střed, poloměr, kružnice trojúhelníku opsaná, výška, těžnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot ; implicitplot ; plot3d ; complexplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
229 / 630
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
krychle
Pojem česky: krychle
Pojem anglicky: cube
Gramatická poznámka: přídavné jméno cubic
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: hranol, kužel, válec, kvádr, čtyřstěn, jehlan, koule, komolý kužel, komolý jehlan,
osmistěn, plášť tělesa, podstava tělesa, hrana, strana, stěna, těžnice, úhlopříčka
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
křivka
Pojem česky: křivka
Pojem anglicky: curve
Gramatická poznámka: přídavné jméno curvilinear
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: funkce, graf funkce, křivkový integrál, integrální křivka, rovinná křivka, délka rovinné
křivky, hladká křivka, po částech hladká křivka, jednoduchá uzavřená křivka, Jordanova křivka,
uzavřená křivka, spojitá křivka, oblouk křivky, prostá křivka, aproximace křivkou, regulární bod křivky,
rozklad křivky, singulární bod křivky
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot ; implicitiplot ; complexplot ; coords ; addcoords ;
changecoords
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
křivkový integrál
Pojem česky: křivkový integrál
Pojem anglicky: line integral, curvilinear integral integral
Gramatická poznámka: podstatné jméno curve
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce, integrál, křivka, množina, integrační cesta, určitý integrál, neurčitý integrál,
orientace, orientovaný křivkový integrál, neorientovaný křivkový integrál, integrovaná funkce,
integrand, množina, míra množiny, posloupnost, oblouk křivky, integrovatelná funkce, nulová množina
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
230 / 630
křivočaré souřadnice
Pojem česky: křivočaré souřadnice
Pojem anglicky: curvilinear coordinates
Gramatická poznámka: podstatné jméno curve
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: soustava souřadnic, souřadnice, kartézské souřadnice, osa souřadnic, souřadná osa,
počátek soustavy souřadnic, cylindrické souřadnice, polární souřadnice, sférické souřadnice, polární
souřadnice, projektivní homogenní souřadnice, integrál, dvojnásobný integrál, dvojný integrál,
trojnásobný integrál, trojný integrál
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: coords ; changecoords ; SetCoordinates ; plot ; plot3d ;
addcoords
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: cart2pol ; pol2cart ; cart2sph ; sph2cart
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
k-tá aproximace
Pojem česky: k-tá aproximace
Pojem anglicky: k-th approximation
Gramatické poznámky: přídavné jméno approximate, sloveso approximate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: aproximovat, aproximace, aproximace funkcí, Taylorův polynom, Taylorova řada,
Taylorův rozvoj, Maclaurinův polynom, chyba, numerický výpočet, interpolace, extrapolace, numerická
metoda, numerické řešení, splajn, metoda nejmenších čtverců, přibližný, zaokrouhlit, zaokrouhlování,
zaokrouhlovací chyba, počáteční aproximace, uzlový bod
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
k-tenzor
Pojem česky: k-tenzor
Pojem anglicky: tensor of order k
Gramatická poznámka: synonymum (česky) k-lineární zobrazení
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: tenzor, lineární zobrazení, vektorový prostor, obor reálných čísel, bilineární forma,
kvadratická forma, lineární forma
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
kubická metrika
Pojem česky: kubická metrika
231 / 630
Pojem anglicky: cubic metric
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: metrika, metrický prostor, vzdálenost, pozitivnost, symetrie, symetrický,
trojúhelníková nerovnost, úplný metrický prostor, kubická metrika, oktaedrická metrika
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
kubický
Pojem česky: kubický
Pojem anglicky: cubic
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: kvadratický, lineární, splajn, kubický splajn, přirozený kubický splajn, rovnice,
polynom
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kubický splajn
Pojem česky: kubický splajn
Pojem anglicky: cubic splajn
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: splajn, kvadratický splajn, přirozený kubický splajn, aproximace funkcí, interpolace,
interpolace algebraickými polynomy, algebraický polynom, interpolační polynom, Lagrangeův
interpolační polynom, Newtonův interpolační polynom, metoda nejmenších čtverců, uzlový bod, funkční
hodnota, dosadit, koeficient, soustava lineárních rovnic, třídiagonální matice, spojitost, derivace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: spline
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: spline
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
kulová plocha
Pojem česky: kulová plocha
Pojem anglicky: spherical surface
Gramatická poznámka: podstatné jméno sphere
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza
Související pojmy: koule, kulový pás, kulová vrstva, kulová výseč, kulový vrchlík, jehlan, kužel, válec,
kvádr, hranol, komolý kužel, komolý jehlan, střed, poloměr
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna plots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
kulová vrstva
232 / 630
Pojem česky: kulová vrstva
Pojem anglicky: spherical segment
Gramatická poznámka: podstatné jméno sphere
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: koule, kulová plocha, kulový pás, kulová výseč, kulový vrchlík, jehlan, kužel, válec,
kvádr, hranol, komolý kužel, komolý jehlan, střed, poloměr
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna plots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kulová výseč
Pojem česky: kulová výseč
Pojem anglicky: spherical sector
Gramatická poznámka: podstatné jméno sphere
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: koule, kulová plocha, kulový pás, kulová vrstva, kulový vrchlík, jehlan, kužel, válec,
kvádr, hranol, komolý kužel, komolý jehlan, střed, poloměr
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna plots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kulový pás
Pojem česky: kulový pás
Pojem anglicky: spherical zone
Gramatická poznámka: podstatné jméno sphere
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: koule, kulová plocha, kulová výseč, kulová vrstva, kulový vrchlík, jehlan, kužel,
válec, kvádr, hranol, komolý kužel, komolý jehlan, střed, poloměr
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna plots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kulový vrchlík
Pojem česky: kulový vrchlík
Pojem anglicky: spherical cap
Gramatická poznámka: podstatné jméno sphere
233 / 630
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: koule, kulová plocha, kulová výseč, kulová vrstva, kulový pás, jehlan, kužel, válec,
kvádr, hranol, komolý kužel, komolý jehlan, střed, poloměr
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna plots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kus hladké plochy
Pojem česky: kus hladké plochy
Pojem anglicky: smooth surface area
Gramatická poznámka: synonymum (česky) list
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: množina, parametr, orientace, oblast
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
kužel
Pojem česky: kužel
Pojem anglicky: cone
Gramatická poznámka: přídavné jméno conical
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: hranol, krychle, válec, kvádr, čtyřstěn, jehlan, koule, komolý kužel, komolý jehlan,
osmistěn, plášť tělesa, podstava tělesa, hrana, strana, stěna, těžnice, úhlopříčka, výška, kuželosečka
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot ; implicitplot ; complexplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kuželosečka
Pojem česky: kuželosečka
Pojem anglicky: conic, conic section
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: elipsa, hyperbola, parabola, kvadrika, středová kuželosečka, nestředová
kuželosečka, bilineární forma, polární bilineární forma, matice bilineární formy, diskriminant
kuželosečky, osa kuželosečky, vrchol kuželosečky, hlavní směr kuželosečky, invariant kuželosečky,
hodnost kuželosečky, polární sdruženost, polární souřadnice, polární trojúhelník, afinní prostor, ohnisko
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot ; implicitplot ; complexplot ; ConicsTutor
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
234 / 630
Graphics
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kuželová plocha
Pojem česky: kuželová plocha
Pojem anglicky: conical surface
Gramatická poznámka: podstatné jméno cone
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: elipsoid, paraboloid, hyperboloid, jednodílný hyperboloid, dvojdílný hyperboloid,
rotační hyperboloid, rotační paraboloid, rotační elipsoid, koule, imaginární kvadrika, eliptický paraboloid,
hyperbolický paraboloid, válcová plocha, eliptická válcová plocha, parabolická válcová plocha,
hyperbolická válcová plocha, rovina, přímka, komplexní sdruženost, rotační těleso, rotační kvadrika,
rotační hyperboloid, rotační válcová plocha, rotační kuželová plocha, asymptotická kuželová plocha, osa
kvadriky, hlavní směr kvadriky, osová rovina kvadriky, hlavní rovina kvadriky, vrchol kvadriky, střed
kvadriky, nevlastní bod, vlastní střed, nevlastní střed, polární sdruženost, polára bodu, polární rovina
bodu, regulární kvadrika, singulární kvadrika, hodnost kvadriky, afinní repér, projektivní repér,
souřadnice, bilineární forma, kvadratická forma, polární bilineární forma, homogenní souřadnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna plots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
kvádr
Pojem česky: kvádr
Pojem anglicky: rectangular box, cuboid, rectangular parallelepiped
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: hranol, kužel, válec, krychle, čtyřstěn, jehlan, koule, komolý kužel, komolý jehlan,
osmistěn, plášť tělesa, podstava tělesa, hrana, strana, stěna, těžnice, úhlopříčka
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kvadrant
Pojem česky: kvadrant
Pojem anglicky: quadrant
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: soustava souřadnic, kartézská soustava souřadnic, osa souřadnic, rovina, oktant
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kvadratická forma
235 / 630
Pojem česky: kvadratická forma
Pojem anglicky: quadratic form
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; geometrie
Související pojmy: bilineární forma, lineární zobrazení, lineární forma, tenzor, k-tenzor, kvadrika,
symetrická matice, determinant, hodnost kvadratické formy, regulární kvadratická forma, singulární
kvadratická forma, hodnost kvadriky, pozitivně definitní, pozitivně semidefinitní, negativně definitní,
negativně semidefinitní, indefinitní, matice, prvek, minor
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
kvadratická funkce
Pojem česky: kvadratická funkce
Pojem anglicky: quadratic function
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: lineární, kubický, funkce, polynom, kvadratická rovnice, kořen, nulový bod, parabola
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna plots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
kvadratická nerovnice
Pojem česky: kvadratická nerovnice
Pojem anglicky: quadratic inequality
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: nerovnice, kvadratický, menší než, větší než, větší nebo rovno, řešení (postup),
řešení (výsledek), řešitelný, mít řešení, levá strana, pravá strana, umocnit, odmocnit
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: solve ; fsolve
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: solve
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kvadratická odchylka
Pojem česky: kvadratická odchylka
Pojem anglicky: quadratic deviation
Gramatická poznámka: sloveso deviate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: odchylka, empirická směrodatná odchylka, absolutní odchylka, kvadratická odchylka,
průměrná odchylka, rozptyl, empirický rozptyl, data
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
kvadratická rovnice
236 / 630
Pojem česky: kvadratická rovnice
Pojem anglicky: quadratic equation
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: rovnice, kvadratický, řešení (postup), řešení (výsledek), řešitelný, mít řešení, levá
strana, pravá strana
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: solve ; fsolve
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: solve
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kvadratický
Pojem česky: kvadratický
Pojem anglicky: quadratic
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: lineární, kubický, rovnice
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kvadratický člen
Pojem česky: kvadratický člen
Pojem anglicky: quadratic term
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: lineární člen, absolutní člen, polynom
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kvadratický faktor
Pojem česky: kvadratický faktor
Pojem anglicky: quadratic spanning subgraph
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, inkluze, uzel grafu, hrana grafu, množina, faktor k-tého stupně, lineární faktor,
faktor k-tého stupně
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
kvadratický průměr
Pojem česky: kvadratický průměr
Pojem anglicky: root-mean-square value
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: průměr, geometrický průměr, harmonický průměr, aritmetický průměr, střední
hodnota rozdělení pravděpodobnosti, průměrná odchylka, data
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
237 / 630
kvadratický splajn
Pojem česky: kvadratický splajn
Pojem anglicky: quadratic spline
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: splajn, kubický splajn, přirozený kubický splajn, aproximace funkcí, interpolace,
interpolace algebraickými polynomy, algebraický polynom, interpolační polynom, Lagrangeův
interpolační polynom, Newtonův interpolační polynom, metoda nejmenších čtverců, uzlový bod, funkční
hodnota, dosadit, koeficient, soustava lineárních rovnic, třídiagonální matice, spojitost, derivace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: spline
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: spline
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
kvadratický trojčlen
Pojem česky: kvadratický trojčlen
Pojem anglicky: quadratic trinomial
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: jednočlen, dvojčlen, polynom
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: factor ; simplify ; expand
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: factor ; roots ; poly ; simplify ; expand
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kvadrika
Pojem česky: kvadrika
Pojem anglicky: quadric
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: elipsoid, hyperboloid, jednodílný hyperboloid, dvojdílný hyperboloid, rotační
hyperboloid, rotační paraboloid, rotační elipsoid, koule, imaginární kvadrika, eliptický paraboloid,
hyperbolický paraboloid, kuželová plocha, válcová plocha, eliptická válcová plocha, parabolická válcová
plocha, hyperbolická válcová plocha, rovina, přímka, komplexní sdruženost, rotační těleso, rotační
hyperboloid, rotační kvadrika, rotační válcová plocha, rotační kuželová plocha, asymptotická kuželová
plocha, osa kvadriky, hlavní směr kvadriky, osová rovina kvadriky, hlavní rovina kvadriky, vrchol
kvadriky, střed kvadriky, nevlastní bod, vlastní střed, nevlastní střed, polární sdruženost, polára bodu,
polární rovina bodu, regulární kvadrika, singulární kvadrika, hodnost kvadriky, afinní repér, projektivní
repér, souřadnice, bilineární forma, kvadratická forma, polární bilineární forma, homogenní souřadnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna plots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: 3-D Visualization
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
kvanitl
238 / 630
Pojem česky: kvanitl
Pojem anglicky: fractile, quantile
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: p-kvantil, kvartil, dolní kvartil, medián, horní kvartil, mezikvartilové rozpětí,
distribuční funkce, rozdělení pravděpodobnosti, statistický test
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: describe ; quantile
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
kvantifikátor
Pojem česky: kvantifikátor
Pojem anglicky: quantifier
Gramatická poznámka: sloveso quantify
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: existenční kvantifikátor, obecný kvantifikátor, každý, existuje, výrok, elementární
výrok, složený výrok, výroková forma, predikát, pro všechna x, pro každé x, platí
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
kvantifikovat
Pojem česky: kvantifikovat
Pojem anglicky: quantify
Gramatická poznámka: podstatné jméno quantification
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: existuje, každý, kvantifikátor, obecný kvantifikátor, existenční kvantifikátor, výrok,
výroková forma, predikát, složený výrok, logická spojka
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
kvantil
Pojem česky: kvantil
Pojem anglicky: fractile, quantile
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: p-kvantil, kvartil, dolní kvartil, medián, horní kvartil, mezikvartilové rozpětí,
distribuční funkce, rozdělení pravděpodobnosti, statistický test
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: describe ; quantile
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
kvartil
239 / 630
Pojem česky: kvartil
Pojem anglicky: quartile
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: kvantil, p-kvantil, horní kvartil, dolní kvartil, mezikvartilové rozpětí, rozdělení
pravděpodobnosti, náhodná veličina
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: describe ; quartile
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
kvazilineární parciální diferenciální rovnice
Pojem česky: kvazilineární parciální diferenciální rovnice
Pojem anglicky: quasi-linear partial differential equation
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: parciální diferenciální rovnice, obyčejná diferenciální rovnice, diferenciální rovnice,
derivace, parciální derivace, řešení (postup), řešení (výsledek), levá strana rovnice, pravá strana
rovnice
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
kvocient
Pojem česky: kvocient
Pojem anglicky: quotient
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: geometrická řada
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Lagrangeův interpolační polynom
Pojem česky: Lagrangeův interpolační polynom
Pojem anglicky: Lagrange's interpolating polynomial
Gramatické poznámky: synonymum (česky) interpolační polynom v Lagrangeově tvaru, podstatné
jméno interpolation, sloveso interpolate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: algebraický polynom, interpolace algebraickými polynomy, splajn, interpolační
polynom, interpolační polynom v Newtonově tvaru, uzlový bod, ekvidistantní uzly, poměrná diference,
poměrná diference prvního řádu, poměrná diference k-tého řádu, aproximace, metoda nejmenších
čtverců, chyba, funkční hodnota, dosadit, člen, absolutní člen, mocnina, roznásobit (závorky)
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: PolynomialInterpolation ; interp ; Interp
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: interpn ; ndgrid
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Laguerrova metoda
240 / 630
Pojem česky: Laguerrova metoda
Pojem anglicky: Laguerre's method
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Laplaceova integrální transformace
Pojem česky: Laplaceova integrální transformace
Pojem anglicky: Laplace transformation, Laplace transform
Gramatická poznámka: sloveso transform
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrální transformace, zpětná Laplaceova transformace, Fourierova transformace,
Z-transformace, jádro integrální transformace, předmět integrální transformace, obraz integrální
transformace, originál integrální transformace, posunutí obrazu integrální transformace, posunutí vzoru
integrální transformace, linearita, změna měřítka (integrální transformace), konvoluce, impulz, Diracův
impulz, Laplaceův obraz, diferenciální rovnice, levá strana rovnice, pravá strana rovnice, obecné řešení
diferenciální rovnice, partikulární řešení diferenciální rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: laplace ; invlaplace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Laplaceova rovnice
Pojem česky: Laplaceova rovnice
Pojem anglicky: Laplace equation
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: parciální diferenciální rovnice, parciální derivace, řešení (postup), řešení (výsledek),
Dirichletova úloha, rovnice eliptického typu, řada, sinus, kosinus
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
Laplaceova transformace
Pojem česky: Laplaceova transformace
Pojem anglicky: Laplace transformation, Laplace transform
Gramatická poznámka: sloveso transform
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrální transformace, zpětná Laplaceova transformace, Fourierova transformace,
Z-transformace, jádro integrální transformace, předmět integrální transformace, obraz integrální
transformace, originál integrální transformace, posunutí obrazu integrální transformace, posunutí vzoru
integrální transformace, linearita, změna měřítka (integrální transformace), konvoluce, impulz, Diracův
impulz, Laplaceův obraz, diferenciální rovnice, levá strana rovnice, pravá strana rovnice, obecné řešení
diferenciální rovnice, partikulární řešení diferenciální rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: laplace ; invlaplace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
241 / 630
Laplaceův obraz
Pojem česky: Laplaceův obraz
Pojem anglicky: Laplace transform
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrální transformace, zpětná Laplaceova transformace, Fourierova transformace,
Z-transformace, jádro integrální transformace, předmět integrální transformace, obraz integrální
transformace, originál integrální transformace, posunutí obrazu integrální transformace, posunutí vzoru
integrální transformace, linearita, změna měřítka (integrální transformace), konvoluce, impulz, Diracův
impulz
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: laplace ; invlaplace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Laplaceův operátor
Pojem česky: Laplaceův operátor
Pojem anglicky: Laplace operator
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: parciální diferenciální rovnice, divergence pole, rotace vektorového pole
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Laplaceův rozvoj determinantu podle
Pojem česky: Laplaceův rozvoj determinantu podle
Pojem anglicky: minor expansion of a determinant
Gramatické poznámky: synonymum (česky) rozvoj determinantu podle, sloveso expand
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: determinant, řešení (postup), subdeterminant, matice, submatice, algebraický
doplněk, znaménko, prvek, koeficient, řádek, sloupec
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
Laurentova řada
Pojem česky: Laurentova řada
Pojem anglicky: Laurent series
Gramatické poznámky: synonymum (česky) Laurentův rozvoj, množné číslo Laurent series
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: hlavní část Laurentovy řady, řada, nekonečná řada, konečná řada, člen řady,
koeficient, Taylorova řada, holomorfní funkce, mezikruží, geometrická řada, součet řady, izolovaný
singulární bod, odstranitelná singularita, pól řádu m, pól prvního řádu, podstatná singularita, reziduum
funkce, reziduum funkce v bodě, řád pólu, singularita, integrál, rozklad na parciální zlomky, racionální
lomená funkce, ryze lomená racionální funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: laurent ; type/laurent
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
242 / 630
Laurentův rozvoj
Pojem česky: Laurentův rozvoj
Pojem anglicky: Laurent expansion
Gramatická poznámka: synonymum (česky) Laurentova řada
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: hlavní část Laurentovy řady, řada, nekonečná řada, konečná řada, člen řady,
koeficient, Taylorova řada, holomorfní funkce, mezikruží, geometrická řada, součet řady, izolovaný
singulární bod, odstranitelná singularita, pól řádu m, pól prvního řádu, podstatná singularita, reziduum
funkce, reziduum funkce v bodě, řád pólu, singularita, integrál, rozklad na parciální zlomky, racionální
lomená funkce, ryze lomená racionální funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: laurent ; type/laurent
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Leibnitzovo kritérium
Pojem česky: Leibnitzovo kritérium
Pojem anglicky: Lebnitz test
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: kritérium konvergence, alternující řada, konvergence, odmocninné kritérium
konvergence, podílové kritérium konvergence, integrální kritérium konvergence
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
levá strana
Pojem česky: levá strana
Pojem anglicky: left-hand side
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: pravá strana, rovnice, nerovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: lhs
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
levá strana rovnice
Pojem česky: levá strana rovnice
Pojem anglicky: left-hand side of an equation
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: pravá strana rovnice, rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: lhs
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
levá třída grupy podle podgrupy
243 / 630
Pojem česky: levá třída grupy podle podgrupy
Pojem anglicky: left coset with respect to a subgroup
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: grupa, podgrupa, třída rozkladu, rozklad na množině, operace na množině,
komutativní, prvek, množina, levý rozklad grupy podle podgrupy, pravý rozklad grupy podle podgrupy,
rozklad grupy podle normální podgrupy, bijekce, zobrazení
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
Levi-Civitův symbol
Pojem česky: Levi-Civitův symbol
Pojem anglicky: Levi-Civita symbol
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: permutace množiny, lichá permutace, sudá permutace, tenzor, antisymetrický,
znaménko, permutace množiny, antisymetrický tenzor, k-tenzor
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
levostranný test
Pojem česky: levostranný test
Pojem anglicky: left-side test
Gramatická poznámka: opak right-side test
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: statistický test, oboustranný test, jednostranný test, pravostranný test, hladina
významnosti testu, síla testu, alternativní hypotéza, nulová hypotéza, hypotéza, normální rozdělení
pravděpodobnosti, kritická hodnota, kritérium rozhodování, rozhodnout, rozhodnutí, chyba prvního
druhu, chyba druhého druhu, znaménkový test, odmítnout hypotézu, přijmout hypotézu, testovat
hypotézu proti hypotéze
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
levý rozklad grupy podle podgrupy
Pojem česky: levý rozklad grupy podle podgrupy
Pojem anglicky: left coset group decomposition with respect to a subgroup
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: pravý rozklad grupy podle podgrupy, rozklad grupy podle normální podgrupy, grupa,
podgrupa, třída rozkladu, rozklad na množině, operace na množině, komutativní, prvek, množina,
bijekce, zobrazení
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
lexikografické uspořádání
244 / 630
Pojem česky: lexikografické uspořádání
Pojem anglicky: lexicographic ordering
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: relace, uspořádání, množina
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
L'Hospitalovo pravidlo
Pojem česky: L'Hospitalovo pravidlo
Pojem anglicky: l'Hospital rule
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: limita, vlastní limita, nevlastní limita, nekonečno, neurčitý výraz, podíl, mocnina,
derivace, zlomek, podíl
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
libovolné číslo
Pojem česky: libovolné číslo
Pojem anglicky: arbitrary number
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: dané číslo, číslo
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
LIFO
Pojem česky: LIFO
Pojem anglicky: last in first out
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: teorie front, FIFO, fronta, exponenciální rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo
rozdělení pravděpodobnosti, ustálený stav
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
lichá funkce
Pojem česky: lichá funkce
Pojem anglicky: odd function
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
245 / 630
Související pojmy: sudá funkce, funkce, průběh funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot ; implicitplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
lichá permutace
Pojem česky: lichá permutace
Pojem anglicky: odd permutation
Gramatická poznámka: sloveso permute
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: permutace množiny, sudá permutace, parita permutace, množina, index, k-tenzor,
liché pořadí, sudé pořadí, parita pořadí, lichý, sudý, transpozice, n-tice, inverze, grupa, nekomutativní,
skládání
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: parity ; pergroup
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: permute ; ipermute
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
liché číslo
Pojem česky: liché číslo
Pojem anglicky: odd number
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojem: sudé číslo
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: type/odd
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
liché pořadí
Pojem česky: liché pořadí
Pojem anglicky: odd permutation
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: pořadí, sudé pořadí, parita pořadí, lichý, sudý, transpozice, n-tice, množina, inverze,
permutace množiny, lichá permutace, sudá permutace, parita permutace, grupa, nekomutativní,
skládání
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: parity ; pergroup
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: permute ; ipermute
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
lichoběžník
246 / 630
Pojem česky: lichoběžník
Pojem anglicky: trapezium, trapezoid
Gramatické poznámky: přídavné jméno trapezoidal, množné číslo trapezia, možno také trapeziums
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: čtyřúhelník, čtverec, obdélník, kosočtverec, kosoúhelník, kosodélník, trojúhelník,
lichoběžník, rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník, pravoúhlý trojúhelník, ostroúhlý
trojúhelník, tupoúhlý trojúhelník, mnohoúhelník, konvexní mnohoúhelník, n-úhelník, obvod, obsah,
strana, střed, úhlopříčka, úhel, konvexní úhel
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
lichoběžníková metoda
Pojem česky: lichoběžníková metoda
Pojem anglicky: trapezoidal method
Gramatické poznámky: synonymum (česky) lichoběžníkové pravidlo, podstatné jméno trapezium,
možno také trapezoid
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: lichoběžník, určitý integrál, obsah, složená lichoběžníková metoda, obdélníková
metoda, Simpsonova metoda, interpolační polynom, numerická metoda, integrovat, uzlový bod, dolní
mez, horní mez, ekvidistantní uzly, Newton-Cotesovy kvadraturní vzorce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: trapezoid ; ApproximateInt
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: trapz
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
lichoběžníkové pravidlo
Pojem česky: lichoběžníkové pravidlo
Pojem anglicky: trapezoidal rule
Gramatické poznámky: synonymum (česky) lichoběžníková metoda, podstatné jméno trapezium, možno
také trapezoid
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: lichoběžník, určitý integrál, obsah, složená lichoběžníková metoda, obdélníková
metoda, Simpsonova metoda, interpolační polynom, numerická metoda, integrovat, uzlový bod, dolní
mez, horní mez, ekvidistantní uzly, Newton-Cotesovy kvadraturní vzorce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: trapezoid ; ApproximateInt
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: trapz
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
lichý
Pojem česky: lichý
Pojem anglicky: odd
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojem: sudý
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
247 / 630
limes inferior
Pojem česky: limes inferior
Pojem anglicky: limit inferior, lower limit
Gramatická poznámka: synonymum (česky) dolní limita
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: horní limita, limita
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: limit ; Limit
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: limit
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
limes superior
Pojem česky: limes superior
Pojem anglicky: limit superior, upper limit
Gramatická poznámka: synonymum (česky) horní limita
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: dolní limita, limita, poloměr konvergence
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: limit ; Limit
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: limit
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
limita
Pojem česky: limita
Pojem anglicky: limit
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody; běžný
pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: limita funkce, limita funkce v bodě, funkce, funkce jedné proměnné, funkce více
proměnných, jednostranná limita, limita zleva, limita zprava, dolní limita, horní limita, limes inferior,
limes superior, vlastní limita, nevlastní limita, nekonečně malé číslo, blížit se k, nekonečno, limita
posloupnosti, konvergence, posloupnost, řada, derivace, integrál, limita parciální funkce, relativní limita,
kritérium konvergence, definiční obor, obor hodnot, okolí bodu, redukované okolí bodu
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: limit ; Limit
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: limit
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
limita funkce
Pojem česky: limita funkce
Pojem anglicky: limit of a function
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody; běžný
pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: limita, limita funkce v bodě, funkce, funkce jedné proměnné, funkce více
proměnných, jednostranná limita, limita zleva, limita zprava, dolní limita, horní limita, limes inferior,
248 / 630
limes superior, vlastní limita, nevlastní limita, nekonečně malé číslo, blížit se k, nekonečno, limita
posloupnosti, konvergence, posloupnost, řada, derivace, integrál, limita parciální funkce, relativní limita,
kritérium konvergence
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: limit ; Limit
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: limit
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
limita funkce v bodě
Pojem česky: limita funkce v bodě
Pojem anglicky: limit at a point
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: limita, limita funkce, funkce, funkce jedné proměnné, funkce více proměnných,
jednostranná limita, limita zleva, limita zprava, dolní limita, horní limita, limes inferior, limes superior,
vlastní limita, nevlastní limita, nekonečně malé číslo, blížit se k, nekonečno, limita posloupnosti,
konvergence, posloupnost, řada, derivace, integrál, limita parciální funkce, relativní limita, kritérium
konvergence
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: limit ; Limit ; subs
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: limit ; subs
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
limita parciální funkce
Pojem česky: limita parciální funkce
Pojem anglicky: limit of partial function
Gramatická poznámka: synonymum (česky) relativní limita
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: limita, limita funkce, limita funkce v bodě, funkce, funkce jedné proměnné, funkce
více proměnných, jednostranná limita, limita zleva, limita zprava, dolní limita, horní limita, limes
inferior, limes superior, vlastní limita, nevlastní limita, nekonečně malé číslo, blížit se k, nekonečno,
limita posloupnosti, konvergence, posloupnost, řada, derivace, integrál, relativní limita, kritérium
konvergence
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
limita posloupnosti
Pojem česky: limita posloupnosti
Pojem anglicky: limit of a sequence
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: limita, limita funkce, limita funkce v bodě, funkce, funkce jedné proměnné, funkce
více proměnných, jednostranná limita, limita zleva, limita zprava, dolní limita, horní limita, limes
inferior, limes superior, vlastní limita, nevlastní limita, nekonečně malé číslo, blížit se k, nekonečno,
limita parciální funkce, konvergence, posloupnost, řada, derivace, integrál, relativní limita, kritérium
konvergence
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: limit ; Limit
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: limit
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
249 / 630
limita zleva
Pojem česky: limita zleva
Pojem anglicky: left-hand limit, limit on the left
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: limita, limita funkce v bodě, funkce, funkce jedné proměnné, funkce více
proměnných, jednostranná limita, limita zprava, dolní limita, horní limita, limes inferior, limes superior,
vlastní limita, nevlastní limita, nekonečně malé číslo, blížit se k, nekonečno, limita posloupnosti,
konvergence, posloupnost, řada, derivace, integrál, limita parciální funkce, relativní limita, kritérium
konvergence
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: limit ; Limit
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: limit
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
limita zprava
Pojem česky: limita zprava
Pojem anglicky: right-hand limit, limit on the right
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: limita, limita funkce v bodě, funkce, funkce jedné proměnné, funkce více
proměnných, jednostranná limita, limita zleva, dolní limita, horní limita, limes inferior, limes superior,
vlastní limita, nevlastní limita, nekonečně malé číslo, blížit se k, nekonečno, limita posloupnosti,
konvergence, posloupnost, řada, derivace, integrál, limita parciální funkce, relativní limita, kritérium
konvergence
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: limit ; Limit
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: limit
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
linearita
Pojem česky: linearita
Pojem anglicky: linearity
Gramatická poznámka: přídavné jméno linear
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrální transformace, zpětná Laplaceova transformace, Fourierova transformace,
Z-transformace, jádro integrální transformace, předmět integrální transformace, obraz integrální
transformace, originál integrální transformace, posunutí obrazu integrální transformace, posunutí vzoru
integrální transformace, linearita, změna měřítka (integrální transformace), konvoluce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
lineárně nezávislý
Pojem česky: lineárně nezávislý
Pojem anglicky: linear independent
Gramatické poznámky: podstatné jméno linearity, opak linear dependent
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
250 / 630
Oblast matematiky: lineární algebra; řešení diferenciálních rovnic; běžný pojem, který zasahuje do
různých oblastí matematiky
Související pojmy: lineární nezávislost, lineární závislost, lineárně závislý, bod, vektor, řešení
(výsledek), souřadnice, nulový vektor, koeficient
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: type/dependent ; gausselim ; Gausselim
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref ; subspace
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
lineárně uspořádaná množina
Pojem česky: lineárně uspořádaná množina
Pojem anglicky: linear ordered set
Gramatické poznámky: synonymum (česky) řetězec, podstatné jméno linearity
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: množina, uspořádaná množina, relace, reflexivní relace, transitivní relace,
antisymetrická relace, úplná relace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
lineárně závislý
Pojem česky: lineárně závislý
Pojem anglicky: linear dependent
Gramatické poznámky: podstatné jméno linearity, opak linear independent
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; řešení diferenciálních rovnic; běžný pojem, který zasahuje do
různých oblastí matematiky
Související pojmy: lineární nezávislost, lineární závislost, lineárně nezávislý, bod, vektor, řešení
(výsledek), souřadnice, nulový vektor, koeficient
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: type/dependent ; gausselim ; Gausselim
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref ; subspace
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
lineární
Pojem česky: lineární
Pojem anglicky: linear
Gramatické poznámky: podstatné jméno linearity, opak nonlinear, možno také non-linear
Úroveň: střední škola
251 / 630
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: nelineární, kvadratický, kubický, rovnice, stupeň polynomu, přímka
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
lineární algebra
Pojem česky: lineární algebra
Pojem anglicky: linear algebra
Gramatická poznámka: podstatné jméno linearity
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna linalg; knihovna LinearAlgebra
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: norm ; normest ; rank ; det ; trace ; null ; orth ; rref ;
rrefmovie ; subspace ; inv ; cond ; condest ; chol ; cholinc ; lu ; luinc ; gr ; lsqnonneq ; pinv ;
lscov ; eig ; svd ; eigs ; svds ; poly ; polyeig ; condeig ; hess ; qz ; schur ; expm ; logm ; sqrtm ;
funm ; conv ; deconv ; poly ; polyder ; polyfit ; polyval ; polyvalm ; residue ; roots
lineární člen
Pojem česky: lineární člen
Pojem anglicky: linear term
Gramatické poznámky: podstatné jméno linearity, opak nonlinear, možno také non-linear
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: kvadratický člen, absolutní člen, polynom
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
lineární diferenciální rovnice
Pojem česky: lineární diferenciální rovnice
Pojem anglicky: linear differential equation
Gramatická poznámka: podstatné jméno linearity
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, lineární
element, směrové pole, integrální křivka, počáteční podmínka, počáteční úloha, okrajové podmínky,
okrajová úloha, řešení (postup), řešení (výsledek), partikulární řešení diferenciální rovnice, obecné
řešení diferenciální rovnice, singulární řešení diferenciální rovnice, řád diferenciální rovnice, funkce,
derivace, integrál, primitivní funkce, integrace per partes, metoda variace konstant, koeficient, člen,
rovnice se separovatelnými proměnnými, separované proměnné, separovatelné proměnné, determinant
Wronského, homogenní diferenciální rovnice, diferenciální rovnice n-tého řádu, nehomogenní
diferenciální rovnice, nelineární diferenciální rovnice, Bernoulliho diferenciální rovnice, Besselova
diferenciální rovnice, Clairautova diferenciální rovnice, exaktní diferenciální rovnice, Pfaffova
diferenciální rovnice, obyčejná diferenciální rovnice, parciální diferenciální rovnice, levá strana rovnice,
pravá strana rovnice, soustava lineárních diferenciálních rovnic
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna DEtools; dsolve ; odeadvisor ; odetest
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: dsolve ; heslo nápovědy Matlab: Mathematics:
Differential Equations
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
252 / 630
lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
Pojem česky: lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
Pojem anglicky: linear equation with constant coefficients
Gramatická poznámka: podstatné jméno linearity
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice, lineární element, směrové pole,
integrální křivka, počáteční podmínka, počáteční úloha, okrajové podmínky, okrajová úloha, řešení
(postup), řešení (výsledek), partikulární řešení diferenciální rovnice, obecné řešení diferenciální rovnice,
singulární řešení diferenciální rovnice, řád diferenciální rovnice, funkce, derivace, integrál, primitivní
funkce, integrace per partes, metoda variace konstant, koeficient, člen, rovnice se separovatelnými
proměnnými, separované proměnné, separovatelné proměnné, determinant Wronského, homogenní
diferenciální rovnice, diferenciální rovnice n-tého řádu, nehomogenní diferenciální rovnice, nelineární
diferenciální rovnice, Bernoulliho diferenciální rovnice, Besselova diferenciální rovnice, Clairautova
diferenciální rovnice, exaktní diferenciální rovnice, Pfaffova diferenciální rovnice, obyčejná diferenciální
rovnice, parciální diferenciální rovnice, levá strana rovnice, pravá strana rovnice, soustava lineárních
diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: dsolve ; odetest ; odeadvisor
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: dsolve ; heslo nápovědy Matlab: Mathematics:
Differential Equations
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
lineární element
Pojem česky: lineární element
Pojem anglicky: linear element
Gramatická poznámka: podstatné jméno linearity
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, směrové pole, obecné řešení diferenciální rovnice
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
lineární faktor
Pojem česky: lineární faktor
Pojem anglicky: linear spanning subgraph
Gramatická poznámka: podstatné jméno linearity
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, inkluze, uzel grafu, hrana grafu, množina, faktor k-tého stupně, kvadratický
faktor, faktor k-tého stupně
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
lineární forma
Pojem česky: lineární forma
Pojem anglicky: linear form
Gramatická poznámka: podstatné jméno linearity
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: lineární zobrazení, bilineární forma, kvadratická forma, k-tenzor, k-lineární
253 / 630
zobrazení, jádro lineárního zobrazení, defekt lineárního zobrazení, matice, vektorový prostor
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
lineární forma vektoru
Pojem česky: lineární forma vektoru
Pojem anglicky: linear form of a vector
Gramatická poznámka: podstatné jméno linearity
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
lineární funkce
Pojem česky: lineární funkce
Pojem anglicky: linear function
Gramatické poznámky: podstatné jméno linearity, opak nonlinear, možno také non-linear
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: kvadratická funkce, elementární funkce, funkce, graf funkce, načrtnout (graf funkce)
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
lineární homogenní parciální rovnice
Pojem česky: lineární homogenní parciální rovnice
Pojem anglicky: linear homogeneous partial differential equation
Gramatická poznámka: podstatné jméno linearity
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: parciální diferenciální rovnice, diferenciální rovnice, homogenní, rovnice, levá strana
rovnice, pravá strana rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: pdsolve ; pdetest ; knihovna PDEtools
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: pdepe ; pdeval
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
lineární homogenní rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty
Pojem česky: lineární homogenní rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty
Pojem anglicky: linear homogeneous equation of order n with constant coefficients
Gramatická poznámka: podstatné jméno linearity
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, lineární
element, směrové pole, integrální křivka, počáteční podmínka, počáteční úloha, okrajové podmínky,
okrajová úloha, řešení (postup), řešení (výsledek), partikulární řešení diferenciální rovnice, obecné
řešení diferenciální rovnice, singulární řešení diferenciální rovnice, řád diferenciální rovnice, funkce,
derivace, integrál, primitivní funkce, integrace per partes, metoda variace konstant, koeficient, člen,
254 / 630
rovnice se separovatelnými proměnnými, separované proměnné, separovatelné proměnné, lineární
diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, determinant Wronského,
homogenní diferenciální rovnice, diferenciální rovnice n-tého řádu, nehomogenní diferenciální rovnice,
nelineární diferenciální rovnice, Bernoulliho diferenciální rovnice, Besselova diferenciální rovnice,
Clairautova diferenciální rovnice, exaktní diferenciální rovnice, Pfaffova diferenciální rovnice, obyčejná
diferenciální rovnice, parciální diferenciální rovnice, levá strana rovnice, pravá strana rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: dsolve ; odetest ; odeadvisor
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: dsolve ; heslo nápovědy Matlab: Mathematics:
Differential Equations
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
lineární kombinace
Pojem česky: lineární kombinace
Pojem anglicky: linear combination
Gramatická poznámka: podstatné jméno linearity
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: lineární nezávislost, lineární závislost, vektor, nulový vektor, koeficient, vektorový
prostor, souřadnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: type/dependent ; gausselim ; Gausselim
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
lineární nerovnice
Pojem česky: lineární nerovnice
Pojem anglicky: linear inequality
Gramatická poznámka: podstatné jméno linearity
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: nerovnice, lineární, menší než, větší než, větší nebo rovno, řešení (postup), řešení
(výsledek), řešitelný, mít řešení, levá strana, pravá strana, umocnit, odmocnit
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: solve ; fsolve
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: solve
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
lineární nezávislost
Pojem česky: lineární nezávislost
Pojem anglicky: linear independence
Gramatické poznámky: podstatné jméno linearity, opak linear independece
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; řešení diferenciálních rovnic; běžný pojem, který zasahuje do
různých oblastí matematiky
Související pojmy: lineární nezávislost, lineární závislost, lineárně závislý, bod, vektor, řešení
(výsledek), souřadnice, nulový vektor, koeficient
255 / 630
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: type/dependent ; gausselim ; Gausselim
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref ; subspace
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
lineární programování
Pojem česky: lineární programování
Pojem anglicky: linear programming
Gramatická poznámka: podstatné jméno linearity
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: operační výzkum, dynamické programování
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
lineární prostor
Pojem česky: lineární prostor
Pojem anglicky: linear space
Gramatické poznámky: synonymum (česky) vektorový prostor, podstatné jméno linearity
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: vektor, podprostor vektorového prostoru, báze, dimenze, systém generátorů, lineární
závislost, lineární nezávislost, lineární kombinace, hodnost systému vektorů, množina generátorů,
souřadnice, kanonická báze, n-tice, složka vektoru, nulový vektor, distributivní, asociativní, komutativní,
skalární součin, ortogonální systém vektorů, ortonormální systém vektorů, algebraická struktura
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
lineární rovnice
Pojem česky: lineární rovnice
Pojem anglicky: linear equation
Gramatické poznámky: podstatné jméno linearity, opak nonlinear, možno také non-linear
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: rovnice, lineární, řešení (postup), řešení (výsledek), řešitelný, mít řešení, levá
strana, pravá strana
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: solve ; fsolve
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: solve
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
lineární splajn
256 / 630
Pojem česky: lineární splajn
Pojem anglicky: linear spline
Gramatické poznámky: podstatné jméno linearity, opak nonlinear, možno také non-linear
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: splajn, přímka, kvadratický splajn, kubický splajn, přirozený kubický splajn,
aproximace funkcí, interpolace, interpolace algebraickými polynomy, algebraický polynom, interpolační
polynom, Lagrangeův interpolační polynom, Newtonův interpolační polynom, metoda nejmenších
čtverců, uzlový bod, funkční hodnota, dosadit, koeficient, soustava lineárních rovnic, třídiagonální
matice, spojitost, derivace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: spline
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: spline
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
lineární systém s konstantními koeficienty
Pojem česky: lineární systém s konstantními koeficienty
Pojem anglicky: linear system with constant coefficients
Gramatická poznámka: podstatné jméno linearity
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: soustava diferenciálních rovnic, koeficient, funkce, řešení (postup), řešení
(výsledek), zobecněný vlastní vektor, charakteristická rovnice, vlastní číslo, vlastní vektor,
charakteristické číslo, charakteristický vektor matice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: dsolve ; odetest ; odeadvisor
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: dsolve ; heslo nápovědy Matlab: Mathematics:
Differential Equations
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
lineární transformace
Pojem česky: lineární transformace
Pojem anglicky: linear transformation
Gramatická poznámka: podstatné jméno linearity
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: lineární zobrazení, automorfismus, bijekce, vektorový prostor, injekce, surjekce,
báze, dimenze, lineární nezávislost, lineární závislost, homomorfismus, izomorfismus, báze
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: ApplyLinearTransformPlot
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
lineární závislost
Pojem česky: lineární závislost
Pojem anglicky: linear dependance
Gramatické poznámky: podstatné jméno linearity, opak linear independent
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; řešení diferenciálních rovnic; běžný pojem, který zasahuje do
různých oblastí matematiky
Související pojmy: lineární nezávislost, lineární závislost, lineárně nezávislý, bod, vektor, řešení
257 / 630
(výsledek), souřadnice, nulový vektor, koeficient
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: type/dependent ; gausselim ; Gausselim
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref ; subspace
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
lineární zobrazení
Pojem česky: lineární zobrazení
Pojem anglicky: linear mapping
Gramatická poznámka: podstatné jméno linearity
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: lineární forma, bilineární forma, kvadratická forma, k-tenzor, k-lineární zobrazení,
jádro lineárního zobrazení, defekt lineárního zobrazení, obor hodnot lineárního zobrazení, matice,
vektorový prostor
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: map
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
Lipschitzova podmínka
Pojem česky: Lipschitzova podmínka
Pojem anglicky: Lipschitz condition
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: funkce, vektorová funkce skalárního argumentu, množina, konstanta, norma,
parciální derivace, parciální derivace podle i-té proměnné, kontrakce, derivace, spojitost, lipschitzovská
funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
lipschitzovská funkce
Pojem česky: lipschitzovská funkce
Pojem anglicky: Lipschitz function
Gramatická poznámka: možno také Lipschitzian
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: Lipschitzova podmínka, funkce, vektorová funkce skalárního argumentu, množina,
konstanta, norma, parciální derivace, parciální derivace podle i-té proměnné, kontrakce, derivace,
spojitost
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
258 / 630
z
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
logaritmická funkce
Pojem česky: logaritmická funkce
Pojem anglicky: logarithmic function
Gramatická poznámka: podstatné jméno logarithm
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: elementární funkce, logaritmus, dekadický logaritmus, přirozený logaritmus, inverzní
funkce k funkci f, hlavní hodnota logaritmu, základ exponenciální funkce, exponent, jednoznačná
funkce, víceznačná funkce, hlavní hodnota logaritmu, hodnota logartimu v (komplexním oboru)
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna plots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
logaritmická rovnice
Pojem česky: logaritmická rovnice
Pojem anglicky: logarithmic equation
Gramatická poznámka: podstatné jméno logarithm
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: levá strana rovnice, pravá strana rovnice, nerovnice, logaritmus, přirozený
logaritmus, dekadický logaritmus, základ logaritmu, zlogaritmovat, odlogaritmovat, exponenciální
funkce, inverzní funkce k funkci f, exponent
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: solve ; fsolve
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: solve
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
logaritmování
Pojem česky: logaritmování
Pojem anglicky: taking of the logarithm
Gramatická poznámka: podstatné jméno logarithm
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: logaritmus, přirozený logaritmus, dekadický logaritmus, zlogaritmovat,
odlogaritmovat, logaritmická funkce, logaritmická rovnice, základ logaritmu, exponenciální funkce,
hlavní hodnota logaritmu
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: ln ; log ; log10
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: log ; log2 ; log10 ; reallog
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
logaritmus
259 / 630
Pojem česky: logaritmus
Pojem anglicky: logarithm
Gramatická poznámka: sloveso taking of the logarithm
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: logaritmování, zlogaritmovat, odlogaritmovat, logaritmická funkce, logaritmická
rovnice, základ logaritmu, exponenciální funkce, přirozený logaritmus, dekadický logaritmus, hlavní
hodnota logaritmu
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: ln ; log ; log10
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: log ; log2 ; log10 ; reallog
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
logická spojka
Pojem česky: logická spojka
Pojem anglicky: propositional connective, logic operator
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: konjunkce, disjunkce, ekvivalence, implikace, elementární výrok, složený výrok,
výrok, výroková forma, výroková spojka
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: &and ; &iff ; &implies ; &nand ; &nor ; ¬ ; &or ; &xor ; and ;
or ; xor
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: && ; || ; ~ ; & ; | ; xor ; logical ; AND ; OR
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
logika
Pojem česky: logika
Pojem anglicky: logic
Gramatické poznámky: přídavné jméno logical, příslovce logically
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna Logic
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: logical ; is* ; false ; true ; all ; any
lokálně
Pojem česky: lokálně
Pojem anglicky: locally
Gramatické poznámky: podstatné jméno locus, přídavné jméno local
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody;
běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojem: globálně
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
lokální
260 / 630
Pojem česky: lokální
Pojem anglicky: local
Gramatické poznámky: podstatné jméno locus, příslovce locally
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic; numerické metody;
běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojem: globální
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
lokální extrém
Pojem česky: lokální extrém
Pojem anglicky: local extremum
Gramatické poznámky: podstatné jméno locus, příslovce locally, množné číslo local extrema
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: extrém, lokální extrém, lokální maximum, lokální minimum, ostré lokální maximum,
ostré lokální minimum, absolutní maximum, absolutní minimum, průběh funkce, funkce, derivace,
funkční hodnota, globální extrém, globální maximum, globální minimum
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: SecondDerivativeTest
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: fmin ; fminbnd ; fminsearch ; fmins ; fminunc
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
lokální chyba
Pojem česky: lokální chyba
Pojem anglicky: local error
Gramatické poznámky: podstatné jméno locus, příslovce locally,
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: globální chyba, numerický výpočet, zaokrouhlovací chyba, zaokrouhlit, chyba,
absolutní chyba, relativní chyba, chyba aproximace, chyba interpolace, chyba podílu, chyba rozdílu,
chyba součtu, chyba součinu, relativní chyba vstupu
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: RelTol
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
lokální maximum
Pojem česky: lokální maximum
Pojem anglicky: local maximum
Gramatické poznámky: podstatné jméno locus, příslovce locally, množné číslo local maxima
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: lokální extrém, lokální minimum, ostré lokální maximum, ostré lokální minimum,
absolutní extrém, extrém, absolutní maximum, absolutní minimum, průběh funkce, funkce, derivace,
funkční hodnota, globální extrém, globální maximum, globální minimum
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: SecondDerivativeTest
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
261 / 630
lokální minimum
Pojem česky: lokální minimum
Pojem anglicky: local minimum
Gramatické poznámky: podstatné jméno locus, příslovce locally, množné číslo local minima
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: lokální extrém, lokální maximum, ostré lokální maximum, ostré lokální minimum,
absolutní extrém, extrém, absolutní maximum, absolutní minimum, průběh funkce, funkce, derivace,
funkční hodnota, globální extrém, globální maximum, globální minimum
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: SecondDerivativeTest
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: fmin ; fminbnd ; fminsearch ; fmins ; fminunc
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
lomená čára
Pojem česky: lomená čára
Pojem anglicky: polygonal line, broken line
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: přímka, úsečka, n-úhelník, délka
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
lomeno
Pojem česky: lomeno
Pojem anglicky: over
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: dělení, zbytek po dělení, modulo, čitatel, jmenovatel, racionální číslo, zlomek,
zlomková čára, zlomek v základním tvaru, krát, racionální lomená funkce, elementární funkce
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
LU rozklad
Pojem česky: LU rozklad
Pojem anglicky: LU-decomposition
Gramatická poznámka: sloveso decompose
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: matice, dolní trojúhelníková matice, horní trojúhelníková matice, LU rozklad, metoda
LU rozkladu, trojúhelníková matice, diagonála, inverzní matice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: LUDecomposition
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: lu ; luinc
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
262 / 630
Maclaurinova řada
Pojem česky: Maclaurinova řada
Pojem anglicky: Maclaurin series
Gramatické poznámky: synonymum (česky) Maclaurinův polynom, synonymum (česky) Maclaurinův
rozvoj, množné číslo Maclaurin series
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: mocninná řada, Taylorova řada, aproximace funkcí, člen, derivace, faktoriál,
polynom, elementární funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: TaylorApproximation ; type/taylor
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Maclaurinův polynom
Pojem česky: Maclaurinův polynom
Pojem anglicky: Maclaurin polynomial
Gramatické poznámky: synonymum (česky) Maclaurinova řada, synonymum (česky) Maclaurinův rozvoj
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: mocninná řada, Taylorova řada, aproximace funkcí, člen, derivace, faktoriál,
polynom, elementární funkce, zbytek
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Maclaurinův rozvoj
Pojem česky: Maclaurinův rozvoj
Pojem anglicky: Maclaurin expansion
Gramatické poznámky: synonymum (česky) Maclaurinova řada, synonymum (česky) Maclaurinův
polynom
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: mocninná řada, Taylorova řada, aproximace funkcí, člen, derivace, faktoriál,
polynom, elementární funkce, zbytek
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Markovova nerovnost
Pojem česky: Markovova nerovnost
Pojem anglicky: Markov inequality
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: střední hodnota, nerovnost, pravděpodobnost, zlomek, Čebyševova nerovnost
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
matematická analýza
263 / 630
Pojem česky: matematická analýza
Pojem anglicky: mathematical analysis, calculus
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
matematická indukce
Pojem česky: matematická indukce
Pojem anglicky: mathematical induction
Gramatické poznámky: přídavné jméno inductive, sloveso induce
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojem: důkaz matematickou indukcí
matematická logika
Pojem česky: matematická logika
Pojem anglicky: mathematical logic
Gramatické poznámky: přídavné jméno logical, příslovce logically
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna Logic
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: && ; || ; ~ ; & ; | ; xor ; logical ; AND ; OR
matematický
Pojem česky: matematický
Pojem anglicky: mathematical
Gramatické poznámky: podstatné jméno mathematics, možno také maths
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
matematický model
Pojem česky: matematický model
Pojem anglicky: mathematical model
Gramatické poznámky: podstatné jméno mathematics, možno také maths
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody; operační výzkum a teorie grafů
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
matematika
Pojem česky: matematika
Pojem anglicky: mathematics, maths
264 / 630
Gramatické poznámky: přídavné jméno mathematical, příslovce mathematically
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
matice
Pojem česky: matice
Pojem anglicky: matrix
Gramatické poznámky: přídavné jméno matric(al), možno také matrix + pojem, množné číslo matrices
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; řešení diferenciálních rovnic; běžný pojem, který zasahuje do
různých oblastí matematiky
Související pojmy: lineární algebra, vektor, řádek, sloupec, koeficient, determinant, hodnost matice,
řádková hodnost matice, sloupcová hodnost matice, řád matice, řádková norma matice, sloupcová
norma matice, euklidovská norma matice, elementární řádková úprava, elementární sloupcová úprava,
ekvivalentní úprava (s maticemi), subdeterminant, minor, submatice, Gaussova eliminační metoda,
hlavní prvek, výběr hlavního prvku, částečný výběr hlavního prvku, úplný výběr hlavního prvku,
schodovitý tvar, zpětný chod, přímý chod, substituce, Jordanova eliminace, Gauss-Jordanova eliminace,
eliminace s výběrem hlavního prvku, soustava lineárních rovnic, Cramerovo pravidlo, přímá metoda,
iterační metoda, Jacobiho iterační metoda, Gauss-Seidelova iterační metoda, regulární matice,
singulární matice, inverzní matice, invertovatelná matice, jednotková matice, nulová matice, diagonála,
diagonální matice, třídiagonální matice, pásová matice, matice koeficientů, antisymetrická matice,
symetrická matice, čtvercová matice řádu n, obdélníková matice, adjungovaná matice, algebraický
doplněk, tenzor, maticový, lineární transformace, bilineární forma, kvadratická forma, analytická
geometrie, kuželosečka, kvadrika
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: matrix ; Matrix ; gausselim ; Gausselim ;
ReduceRowEchelonForm ; augment ; transpose ; inverse ; det ; Determinant ; LinearSolve ; shape
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: cond ; condeig ; det ; norm ; normest ; null ; orth ; rank ;
rcond ; rref ; rrefmovie ; subspace ; trace ; expm ; logm ; sqrtm ; heslo nápovědy Matlab:
Mathematics: Arrays and Matrices
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
matice bilineární formy
Pojem česky: matice bilineární formy
Pojem anglicky: matrix of a bilinear form
Gramatické poznámky: přídavné jméno matric(al), možno také matrix + pojem, množné číslo matrices
of bilinear forms
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: matice, bilineární forma, souřadnice, báze, řádek, sloupec, vektor, symetrický,
antisymetrický, symetrická matice, antisymetrická matice, diagonála, hodnost bilineární formy, polární
bilineární forma, prvek, koeficient
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: BilinearForm ; matrix ; Matrix ; rank ; Rank
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rank
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
matice koeficientů
Pojem česky: matice koeficientů
Pojem anglicky: coefficient matrix
Gramatické poznámky: přídavné jméno matric(al), možno také matrix + pojem, množné číslo coefficient
265 / 630
matrices
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: koeficient, matice, soustava lineárních rovnic
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: matrix ; Matrix
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: cond ; condeig ; det ; norm ; normest ; null ; orth ; rank ;
rcond ; rref ; rrefmovie ; subspace ; trace ; expm ; logm ; sqrtm ; heslo nápovědy Matlab:
Mathematics: Arrays and Matrices
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
matice kuželosečky
Pojem česky: matice kuželosečky
Pojem anglicky: matrix of a conic section
Gramatická poznámka: přídavné jméno matric(al)
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: matice, kuželosečka, matice kvadriky, matice bilineární formy, symetrická matice,
hodnost matice, determinant, diskriminant kuželosečky, hodnost kuželosečky, polární sdruženost,
řádek, sloupec, prvek, diagonála, koeficient, polární bilineární forma, kvadratická forma, bilineární
forma
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: BilinearForm ; matrix ; Matrix ; rank ; Rank
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rank
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
matice kvadriky
Pojem česky: matice kvadriky
Pojem anglicky: matrix of a quadric
Gramatická poznámka: přídavné jméno matric(al)
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: matice, kvadrika, matice kuželosečky, matice bilineární formy, symetrická matice,
hodnost matice, determinant, diskriminant kvadriky, hodnost kvadriky, polární sdruženost, řádek,
sloupec, prvek, diagonála, koeficient, polární bilineární forma, kvadratická forma, bilineární forma
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: BilinearForm ; matrix ; Matrix ; rank ; Rank
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rank
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
matice ortogonální projekce
Pojem česky: matice ortogonální projekce
Pojem anglicky: orthogonal projection matrix
Gramatické poznámky: přídavné jméno matric(al), možno také matrix + pojem, množné číslo
orthogonal projection matrices
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: Gramova matice, ortogonální báze, ortonormální báze, vektorový prostor, báze,
matice přechodu od báze k bázi, souřadnice, skalární součin, řádek, sloupec, ortogonální, ortonormální
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: matrix ; Matrix
266 / 630
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: cond ; condeig ; det ; norm ; normest ; null ; orth ; rank ;
rcond ; rref ; rrefmovie ; subspace ; trace ; expm ; logm ; sqrtm ; heslo nápovědy Matlab:
Mathematics: Arrays and Matrices
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
matice přechodu od báze k bázi
Pojem česky: matice přechodu od báze k bázi
Pojem anglicky: transition matrix from basis to basis
Gramatické poznámky: přídavné jméno matric(al), možno také matrix + pojem, množné číslo transition
matrices
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: vektorový prostor, báze, dimenze, matice, souřadnice, transformace souřadnic,
ortogonální báze, ortonormální báze, řádek, sloupec, prvek
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: matrix ; Matrix ; LinearTransformPlotTutor
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: cond ; condeig ; det ; norm ; normest ; null ; orth ; rank ;
rcond ; rref ; rrefmovie ; subspace ; trace ; expm ; logm ; sqrtm ; heslo nápovědy Matlab:
Mathematics: Arrays and Matrices
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
matice přidružená normě
Pojem česky: matice přidružená normě
Pojem anglicky: matrix corresponding to a norm
Gramatické poznámky: přídavné jméno matric(al), možno také matrix + pojem, množné číslo matrices
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: matice, vektor, vektorový prostor, norma, vektorová norma, metrika, pevný bod,
iterační proces
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
matice sousednosti
Pojem česky: matice sousednosti
Pojem anglicky: connectivity matrix
Gramatické poznámky: přídavné jméno matric(al), možno také matrix + pojem, množné číslo
connectivity matrices
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: matice, spektrum matice, jednotková matice, determinant, vlastní číslo, uzel grafu,
hrana grafu, graf, bipartitní graf, čtvercová matice řádu n
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
matice sousednosti biparitního grafu
Pojem česky: matice sousednosti biparitního grafu
Pojem anglicky: connectivity matrix of a bipartite graph
267 / 630
Gramatické poznámky: přídavné jméno matric(al), možno také matrix + pojem, množné číslo
connectivity matrices of bipartite graphs
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: matice, matice sousednosti, bipartitní graf, čtvercová matice řádu n, spektrum
matice, jednotková matice, determinant, vlastní číslo, uzel grafu, hrana grafu, graf
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
matice soustavy
Pojem česky: matice soustavy
Pojem anglicky: matrix of a system
Gramatické poznámky: synonymum (česky) matice soustavy rovnic, přídavné jméno matric(al), možno
také matrix + pojem, množné číslo matrices of a system
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: soustava rovnic, soustava lineárních rovnic, rozšířená matice soustavy, řešení
(postup), řešení (výsledek), řešitelnost, řádek, sloupec, matice, determinant, vektor, sloupcový vektor,
levá strana, pravá strana, Gaussova eliminace, Cramerovo pravidlo, eliminace, elementární řádková
úprava, elementární sloupcová úprava, přímý chod, zpětný chod, schodovitý tvar, redukovaný
schodovitý tvar, sloupcový vektor, iterační proces
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: matrix ; Matrix ; gausselim ; Gausselim ;
ReduceRowEchelonForm ; augment ; transpose ; inverse ; det ; Determinant ; LinearSolve ; shape
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref ; rrefmovie ; rank ; ; /
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
matice soustavy rovnic
Pojem česky: matice soustavy rovnic
Pojem anglicky: matrix of a system of equations
Gramatické poznámky: synonymum (česky) matice soustavy, přídavné jméno matric(al), možno také
matrix + pojem, množné číslo matrices of a system of equations
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: soustava rovnic, soustava lineárních rovnic, rozšířená matice soustavy, řešení
(postup), řešení (výsledek), řešitelnost, řádek, sloupec, matice, determinant, vektor, sloupcový vektor,
levá strana, pravá strana, Gaussova eliminace, Cramerovo pravidlo, eliminace, elementární řádková
úprava, elementární sloupcová úprava, přímý chod, zpětný chod, schodovitý tvar, redukovaný
schodovitý tvar, sloupcový vektor
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: matrix ; Matrix ; gausselim ; Gausselim ;
ReduceRowEchelonForm ; augment ; transpose ; inverse ; det ; Determinant ; LinearSolve ; shape
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: cond ; condeig ; det ; norm ; normest ; null ; orth ; rank ;
rcond ; rref ; rrefmovie ; subspace ; trace ; expm ; logm ; sqrtm ; heslo nápovědy Matlab:
Mathematics: Arrays and Matrices
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
matice typu (m x n)
Pojem česky: matice typu (m x n)
268 / 630
Pojem anglicky: m-by-n matrix
Gramatické poznámky: přídavné jméno matric(al), možno také matrix + pojem, množné číslo matrices
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: lineární algebra, matice, vektor, řádek, sloupec, koeficient, determinant, hodnost
matice, řádková hodnost matice, sloupcová hodnost matice, řád matice, řádková norma matice,
sloupcová norma matice, euklidovská norma matice, elementární řádková úprava, elementární
sloupcová úprava, ekvivalentní úprava (s maticemi), subdeterminant, minor, submatice, Gaussova
eliminační metoda, hlavní prvek, výběr hlavního prvku, částečný výběr hlavního prvku, úplný výběr
hlavního prvku, schodovitý tvar, zpětný chod, přímý chod, substituce, Jordanova eliminace, GaussJordanova eliminace, eliminace s výběrem hlavního prvku, soustava lineárních rovnic, Cramerovo
pravidlo, přímá metoda, iterační metoda, Jacobiho iterační metoda, Gauss-Seidelova iterační metoda,
regulární matice, singulární matice, inverzní matice, invertovatelná matice, jednotková matice, nulová
matice, diagonála, diagonální matice, třídiagonální matice, pásová matice, matice koeficientů,
antisymetrická matice, symetrická matice, čtvercová matice řádu n, obdélníková matice, adjungovaná
matice, algebraický doplněk, tenzor, maticový, lineární transformace, bilineární forma, kvadratická
forma, analytická geometrie, kuželosečka, kvadrika
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: matrix ; Matrix
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: cond ; condeig ; det ; norm ; normest ; null ; orth ; rank ;
rcond ; rref ; rrefmovie ; subspace ; trace ; expm ; logm ; sqrtm ; heslo nápovědy Matlab:
Mathematics: Arrays and Matrices
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
matice ve schodovitém tvaru
Pojem česky: matice ve schodovitém tvaru
Pojem anglicky: reduced normal form of a matrix, row-echelon form of a matrix
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: schodovitý tvar, redukovaný schodovitý tvar, řádek, sloupec, diagonála, prvek,
koeficient, eliminace, Gaussova eliminační metoda, Gauss-Jordanova eliminace, Jordanova eliminace,
matice, soustava lineárních rovnic, Gaussova eliminační metoda, přímý chod, zpětný chod, chyba,
řešení (postup), řešení (výsledek), elementární řádková úprava, elementární sloupcová úprava,
řešitelný, řešitelnost, lineární nezávislost, lineární závislost, eliminace, Gaussova eliminace, eliminace s
výběrem hlavního prvku, hlavní prvek, úplný výběr hlavního prvku, částečný výběr hlavního prvku
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: gausselim ; Gausselim ; gaussjord ; Gaussjord ;
ReducedRowEchelonForm ; GaussianElimination
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: rref ; rrefmovie
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
maticová rovnice
Pojem česky: maticová rovnice
Pojem anglicky: matrix equation
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: matice, rovnice, rovnost, levá strana rovnice, pravá strana rovnice, matice
koeficientů, vektor, neznámá, sloupcový vektor, řádkový vektor
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
269 / 630
maticový
Pojem česky: maticový
Pojem anglicky: matric, matrical
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: matice, vektor, tenzor
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: matrix ; Matrix ; gausselim ; Gausselim ;
ReduceRowEchelonForm ; augment ; transpose ; inverse ; det ; Determinant ; LinearSolve ; shape
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
maticový počet
Pojem česky: maticový počet
Pojem anglicky: matrix calculus
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: matrix ; Matrix ; gausselim ; Gausselim ;
ReduceRowEchelonForm ; augment ; transpose ; inverse ; det ; Determinant ; LinearSolve ; shape
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: cond ; condeig ; det ; norm ; normest ; null ; orth ; rank ;
rcond ; rref ; rrefmovie ; subspace ; trace ; expm ; logm ; sqrtm ; heslo nápovědy Matlab:
Mathematics: Arrays and Matrices
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
maximalizovat
Pojem česky: maximalizovat
Pojem anglicky: maximize
Gramatické poznámky: podstatné jméno maximum, přídavné jméno maximal
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: minimalizovat, lineární programování, dynamické programování, operační výzkum,
funkce, funkční hodnota, maximum
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
maximální
Pojem česky: maximální
Pojem anglicky: maximal
Gramatické poznámky: podstatné jméno maximum, sloveso maximize
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: minimální, maximum, největší, největší prvek
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: max
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: max
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
270 / 630
maximální ideál
Pojem česky: maximální ideál
Pojem anglicky: maximal ideal
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: ideál, ideál okruhu, okruh, podmnožina, operace na množině, algebraická struktura,
podokruh, vlastní ideál, nevlastní ideál, izomorfismus, homomorfismus, jádro homomorfizmu, ideál
generovaný množinou, ideál generovaný prvky, hlavní ideál, prvoideál, jednička algebraické struktury,
faktorový okruh
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika II. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1993.
maximální prvek
Pojem česky: maximální prvek
Pojem anglicky: maximal element
Gramatické poznámky: podstatné jméno maximum, sloveso maximize
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: minimální prvek, prvek, množina, uspořádaná množina, nejmenší prvek, největší
prvek, relace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
maximum
Pojem česky: maximum
Pojem anglicky: maximum
Gramatické poznámky: přídavné jméno maximal, sloveso maximize, množné číslo maxima
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: minimum, lokální maximum, ostré lokální maximum, absolutní maximum, globální
maximum, maximalizovat, lokální extrém, globální extrém, absolutní extrém, průběh funkce, graf
funkce, funkce, načrtnout (graf funkce), derivace, funkční hodnota, suprémum
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: max
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: max
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
medián
Pojem česky: medián
Pojem anglicky: median
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: modus, průměr, data, soubor dat, vzorek, délka vzorku, empirický rozptyl, empirická
směrodatná odchylka, četnost, absolutní četnost, relativní četnost, pravděpodobnost, interval,
histogram, největší, nejmenší, empirické rozdělení pravděpodobnosti, teoretické rozdělení
pravděpodobnosti
271 / 630
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: describe ; median
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: median
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
menšenec
Pojem česky: menšenec
Pojem anglicky: minuend
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: menšitel, základní aritmetické operace
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
menší nebo rovno
Pojem česky: menší nebo rovno
Pojem anglicky: less than or equal to
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: větší nebo rovno, nerovnice, nerovnost, menší než, ostrá nerovnost
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
menší než
Pojem česky: menší než
Pojem anglicky: less than
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: větší nebo rovno, nerovnice, nerovnost, menší nebo rovno, ostrá nerovnost
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
menšitel
Pojem česky: menšitel
Pojem anglicky: subtrahend
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: menšenec, základní aritmetické operace
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
meromorfní funkce
Pojem česky: meromorfní funkce
272 / 630
Pojem anglicky: meromorphic function
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: singularita, izolovaná singularita, izolovaný singulární bod, pól řádu m, řád pólu,
komplexní funkce komplexní proměnné
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
měření
Pojem česky: měření
Pojem anglicky: measuring
Gramatické poznámky: možno také measurement, přídavné jméno measurable, sloveso measure
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody; pravděpodobnost a statistika
Související pojem: měřit
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
měřit
Pojem česky: měřit
Pojem anglicky: measure
Gramatické poznámky: podstatné jméno measuring, možno také measurement, přídavné jméno
measurable, sloveso measure
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody; pravděpodobnost a statistika
Související pojem: měření
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
měřitelná množina
Pojem česky: měřitelná množina
Pojem anglicky: measurable set
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: míra množiny, množina, neohraničená množina, ohraničená množina, interval,
integrál, posloupnost, určitý integrál, spojitá funkce, kompaktní interval, obsah, geometrická
pravděpodobnost, geometrická pravděpodobnost
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
273 / 630
měřitelný prostor
Pojem česky: měřitelný prostor
Pojem anglicky: measurable space
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: míra množiny, měřitelná množina
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
metoda
Pojem česky: metoda
Pojem anglicky: method
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
metoda bisekce
Pojem česky: metoda bisekce
Pojem anglicky: bisection method, halving method
Gramatické poznámky: synonymum (česky) metoda půlení intervalů, synonymum (česky) půlení
intervalů, podstatné jméno bisection, sloveso bisect, sloveso halve
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: numerická metoda, nelineární rovnice, aproximace, chyba, počáteční aproximace,
střed, interval, kořen, řešení (postup), řešení (výsledek), separace kořenů, kořen, polynom, metoda
prosté iterace, metoda tečen, Newtonova metoda, metoda sečen
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: roots ; fzero
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
metoda Graeff-Lobačevského
Pojem česky: metoda Graeff-Lobačevského
Pojem anglicky: Graeff's method, Graeff-Lobacevsky method
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: algebraická rovnice, rovnice, levá strana rovnice, pravá strana rovnice, řešení
(postup), řešení (výsledek), kořen, jednoduchý kořen, násobný kořen, násobnost kořene, mít řešení,
separace kořenů, určit polohu kořenů, odhad, polynom, koeficient, člen, hodnota polynomu, dosadit,
funkce, funkční hodnota, kladný, záporný, znaménko, Sturmova posloupnost, rozklad na kořenové
činitele, nula, absolutní hodnota
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
274 / 630
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
metoda invariantů
Pojem česky: metoda invariantů
Pojem anglicky: method of invariants
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: invariant, absolutní invariant, invariant kuželosečky, invariant kvadriky, kuželosečka,
kvadrika, hodnost kuželosečky, hodnost kvadriky, charakteristická rovnice, kořen, charakteristické číslo,
koeficient, diskriminant kuželosečky, diskriminant kvadriky
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
metoda konečných diferencí
Pojem česky: metoda konečných diferencí
Pojem anglicky: finite-difference method
Gramatické poznámky: synonymum (česky) diferenční metoda, synonymum (česky) metoda sítí
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic; numerické metody
Související pojmy: numerická metoda, diferenciální rovnice, řešení (postup), řešení (výsledek), uzlový
bod, dělení intervalu, okrajová úloha, okrajové podmínky, spojitá funkce, soustava rovnic, rovnice,
třídiagonální matice, aproximace, přibližný, samoadjungovaný tvar
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: del2 ; diff ; gradient
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
metoda konečných prvků
Pojem česky: metoda konečných prvků
Pojem anglicky: finite-elements method
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: diferenciální rovnice, obyčejná diferenciální rovnice, parciální diferenciální rovnice,
numerická metoda, konvergence, konvergovat, divergovat, chyba, funkcionál, integrál, okrajová úloha,
okrajové podmínky, řešitelnost, jednoznačnost řešení, trojúhelník, diskretizace, polynom, úhel, matice,
symetrická matice, pozitivně definitní
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
metoda LU rozkladu
Pojem česky: metoda LU rozkladu
Pojem anglicky: LU-decomposition method
Gramatická poznámka: sloveso decompose
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
275 / 630
Související pojmy: matice, dolní trojúhelníková matice, horní trojúhelníková matice, LU rozklad, metoda
LU rozkladu, trojúhelníková matice, diagonála, inverzní matice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: LUDecomposition
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: lu ; luinc
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
metoda nejmenších čtverců
Pojem česky: metoda nejmenších čtverců
Pojem anglicky: method of least squares
Gramatické poznámky: sloveso fit, sloveso approximate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: čtverec, kvadratická odchylka, nejmenší, derivace, součet, přímka, parabola,
polynom, algebraický polynom, aproximace přímkou, aproximace parabolou, aproximace, koeficient,
soubor dat, funkční hodnota, uzlový bod, interpolační polynom, interpolační polynom v Lagrangeově
tvaru, interpolační polynom v Newtonově tvaru, splajn
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: LeastSquaresPlot ; LeastSquares
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: polyfit ; lsqnonneg ; optimset
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
metoda neurčitých koeficientů
Pojem česky: metoda neurčitých koeficientů
Pojem anglicky: method of undetermined coefficients
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: polynom, rovnost, koeficient, člen, mocnina, řešení (postup), diferenciální rovnice,
řešení diferenciální rovnice, rozklad na parciální zlomky, zlomek, čitatel, jmenovatel, konstanta, nulový
bod, lineární, kvadratický, komplexně sdružené kořeny, kořen, násobné kořeny, stupeň polynomu,
stupeň členu
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: dsolve ; odetest ; odeadvisor
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: dsolve
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
metoda per partes
Pojem česky: metoda per partes
Pojem anglicky: integration by parts
Gramatické poznámky: synonymum (česky) integrace per partes, sloveso integrate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: integrace, integrovat, integrační metody, substituce, dosadit, metoda substituce,
goniometrická substituce, univerzální goniometrická substituce, určitý integrál, neurčitý integrál,
primitivní funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
276 / 630
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
metoda prosté iterace
Pojem česky: metoda prosté iterace
Pojem anglicky: simple fixed-point iteration
Gramatické poznámky: synonymum (česky) prostá iterace, přídavné jméno iterative, sloveso iterate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: numerická metoda, nelineární rovnice, aproximace, chyba, počáteční aproximace,
iterační tvar, iterační proces, pevný bod, kořen, řešení (postup), řešení (výsledek), separace kořenů,
kořen, polynom, metoda půlení intervalů, metoda bisekce, metoda tečen, Newtonova metoda, metoda
sečen
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
metoda půlení intervalů
Pojem česky: metoda půlení intervalů
Pojem anglicky: bisection method, halving method
Gramatické poznámky: synonymum (česky) metoda bisekce, synonymum (česky) půlení intervalů,
podstatné jméno bisection, sloveso bisect, sloveso halve
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: numerická metoda, nelineární rovnice, aproximace, chyba, počáteční aproximace,
střed, interval, kořen, řešení (postup), řešení (výsledek), separace kořenů, kořen, polynom, metoda
prosté iterace, metoda tečen, Newtonova metoda, metoda sečen
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: roots ; fzero
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
metoda regula falsi
Pojem česky: metoda regula falsi
Pojem anglicky: false-proposition method, linear interpolation method
Gramatická poznámka: synonymum (česky) regula falsi
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: řešení (postup), řešení (výsledek), nelineární rovnice, numerická metoda,
aproximace, počáteční aproximace, kořen, konvergence, konvergovat, derivace, divergence, divergovat,
metoda půlení intervalů, metoda bisekce, metoda sečen, metoda tečen, Newtonova metoda
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
277 / 630
metoda Runge-Kutta
Pojem česky: metoda Runge-Kutta
Pojem anglicky: Runge-Kutta method
Gramatické poznámky: synonymum (česky) metoda Runge-Kutta, synonymum (česky) metody RungeKutty
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: diferenciální rovnice, počáteční problém, počáteční úloha, rovnice prvního řádu,
řešení (postup), partikulární řešení diferenciální rovnice, obecné řešení diferenciální rovnice, směrové
pole, numerická metoda, Eulerova metoda, modifikace Eulerovy metody, uzlový bod, ekvidistantní uzly,
jednokroková metoda, vícekroková metoda, algoritmus, derivace, funkční hodnota, lokální chyba,
globální chyba, metoda Runge-Kutty čtvrtého řádu
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ode45 ; ode23 ; deval ; odeset ; odeget
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
metoda Runge-Kutty čtvrtého řádu
Pojem česky: metoda Runge-Kutty čtvrtého řádu
Pojem anglicky: fourth-order Runge-Kutta method
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: diferenciální rovnice, počáteční problém, počáteční úloha, rovnice prvního řádu,
řešení (postup), partikulární řešení diferenciální rovnice, obecné řešení diferenciální rovnice, směrové
pole, numerická metoda, Eulerova metoda, modifikace Eulerovy metody, uzlový bod, ekvidistantní uzly,
jednokroková metoda, vícekroková metoda, algoritmus, derivace, funkční hodnota, lokální chyba,
globální chyba, metoda Runge-Kutta
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ode45 ; ode23 ; deval ; odeset ; odeget
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
metoda sečen
Pojem česky: metoda sečen
Pojem anglicky: secant method
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: numerická metoda, nelineární rovnice, aproximace, chyba, počáteční aproximace,
iterační tvar, iterační proces, pevný bod, kořen, řešení (postup), řešení (výsledek), separace kořenů,
kořen, polynom, metoda půlení intervalů, metoda tečen, Newtonova metoda, metoda půlení intervalů,
metoda bisekce
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: fzero
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
278 / 630
metoda severozápadního rohu
Pojem česky: metoda severozápadního rohu
Pojem anglicky: north west corner method
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: dopravní úloha, indexová metoda, Vogelova aproximační metoda, tabulka, pole
tabulky, operační výzkum
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
metoda substituce
Pojem česky: metoda substituce
Pojem anglicky: substitution method, integration by substitution
Gramatická poznámka: sloveso substitute
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: integrál, integrace, primitivní funkce, integrace per partes, univerzální goniometrická
substituce, goniometrická substituce, určitý integrál, neurčitý integrál, dosadit
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: int ; Int
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: int
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
metoda tečen
Pojem česky: metoda tečen
Pojem anglicky: method of tangents
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: numerická metoda, nelineární rovnice, aproximace, chyba, počáteční aproximace,
iterační tvar, iterační proces, pevný bod, kořen, řešení (postup), řešení (výsledek), separace kořenů,
kořen, polynom, metoda půlení intervalů, metoda sečen, Newtonova metoda, metoda půlení intervalů,
metoda bisekce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: fit ; leastsquare
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: roots ; fzero
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
metoda variace konstant
Pojem česky: metoda variace konstant
Pojem anglicky: method of variation of parameters, method of variation of arbitrary constants
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, řešitelný, řešitelnost, řešení (postup), derivace, integrál,
charakteristická rovnice, partikulární řešení diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice, lineární
diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: dsolve ; odetest ; odeadvisor
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: dsolve
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
279 / 630
z
z
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
metody prediktor-korektor
Pojem česky: metody prediktor-korektor
Pojem anglicky: predictor-corrector approach
Gramatické poznámky: sloveso predict, sloveso correct
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: prediktor, modifikátor, korektor, diferenciální rovnice, jednokroková metoda,
vícekroková metoda, implicitní metoda, explicitní metoda, Adams-Moultonovy metody, uzlový bod,
funkční hodnota, funkce, bod, počáteční podmínka, počáteční úloha, počáteční problém, okrajové
podmínky
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ode113 ; deval ; odeset ; odeget
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
metody Rungeho-Kutty
Pojem česky: metody Rungeho-Kutty
Pojem anglicky: Runge-Kutta methods
Gramatické poznámky: synonymum (česky) metody Runge-Kutta, synonymum (česky) metoda RungeKutta
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: diferenciální rovnice, počáteční problém, počáteční úloha, rovnice prvního řádu,
řešení (postup), partikulární řešení diferenciální rovnice, obecné řešení diferenciální rovnice, směrové
pole, numerická metoda, Eulerova metoda, modifikace Eulerovy metody, uzlový bod, ekvidistantní uzly,
jednokroková metoda, vícekroková metoda, algoritmus, derivace, funkční hodnota, lokální chyba,
globální chyba, metoda Runge-Kutty čtvrtého řádu
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ode45 ; ode23 ; deval ; odeset ; odeget
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
metody Runge-Kutta
Pojem česky: metody Runge-Kutta
Pojem anglicky: Runge-Kutta methods
Gramatické poznámky: synonymum (česky) metody Rungeho-Kutty, synonymum (česky) metoda
Runge-Kutta
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: diferenciální rovnice, počáteční problém, počáteční úloha, rovnice prvního řádu,
řešení (postup), partikulární řešení diferenciální rovnice, obecné řešení diferenciální rovnice, směrové
pole, numerická metoda, Eulerova metoda, modifikace Eulerovy metody, uzlový bod, ekvidistantní uzly,
280 / 630
jednokroková metoda, vícekroková metoda, algoritmus, derivace, funkční hodnota, lokální chyba,
globální chyba, metoda Runge-Kutty čtvrtého řádu
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ode45 ; ode23 ; deval ; odeset ; odeget
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
metrický
Pojem česky: metrický
Pojem anglicky: metric
Gramatická poznámka: podstatné jméno metric
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: afinní, projektivní
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
metrický prostor
Pojem česky: metrický prostor
Pojem anglicky: metric space
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody
Související pojmy: metrika, vzdálenost, pozitivnost, symetrie, symetrický, trojúhelníková nerovnost,
úplný metrický prostor, definice
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
metrický tenzor
Pojem česky: metrický tenzor
Pojem anglicky: metric tensor
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: skalární součin, symetrický, ortogonální báze, lineární forma, Kroneckerovo delta,
vektor, Gramova matice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna tensor
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
metrika
Pojem česky: metrika
Pojem anglicky: metric, distance function
281 / 630
Gramatická poznámka: přídavné jméno metric
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; numerické metody
Související pojmy: metrický prostor, vzdálenost, pozitivnost, symetrie, symetrický, trojúhelníková
nerovnost, úplný metrický prostor, kubická metrika, oktaedrická metrika
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
mezikruží
Pojem česky: mezikruží
Pojem anglicky: circular ring, annulus
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza
Související pojmy: kruh, poloměr, průměr, absolutní hodnota komplexního čísla, menší než, větší než,
menší nebo rovno, větší nebo rovno
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot ; implicitplot ; plot3d ; complexplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
mezikvartilové rozpětí
Pojem česky: mezikvartilové rozpětí
Pojem anglicky: interquartile range
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: kvantil, p-kvantil, horní kvartil, dolní kvartil, kvartil, medián, rozdělení
pravděpodobnosti, náhodná veličina
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
Michajlovo kritérium
Pojem česky: Michajlovo kritérium
Pojem anglicky: Michajlov criterion
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: soustava diferenciálních rovnic, metoda neurčitých koeficientů, charakteristická
rovnice, charakteristické číslo, hurwitzovský polynom, Hurwitzovo kritérium, Hurwitzova matice, reálná
část komplexního čísla, imaginární část komplexního čísla, řešení (postup), řešení diferenciální rovnice,
řešitelnost, stabilita
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
282 / 630
Michajlovova křivka
Pojem česky: Michajlovova křivka
Pojem anglicky: hodograph of a vector function
Gramatická poznámka: synonymum (česky) hodograf vektorové funkce
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: stupeň polynomu, kořen polynomu, reálný
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
mimoběžka
Pojem česky: mimoběžka
Pojem anglicky: skew line
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: příčka, osa mimoběžek, různoběžka, rovnoběžka, kolmice, průsečík
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
minimalizovat
Pojem česky: minimalizovat
Pojem anglicky: minimize
Gramatické poznámky: podstatné jméno minimum, přídavné jméno minimal
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: minimální, maximalizovat, maximum
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: fmin ; fminbnd ; fminsearch ; fmins ; fminunc
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
minimální
Pojem česky: minimální
Pojem anglicky: minimal
Gramatické poznámky: podstatné jméno minimum, sloveso minimize
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: minimalizovat, maximální, minimum
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: min
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: fmin ; fminbnd ; fminsearch ; fmins ; fminunc
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
minimální kostra
Pojem česky: minimální kostra
Pojem anglicky: minimum-weight spanning tree
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
283 / 630
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, podgraf, uzel grafu, hrana grafu, souvislý graf, strom, kostra grafu,
optimalizace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: spantree
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
minimální prvek
Pojem česky: minimální prvek
Pojem anglicky: minimal element
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: maximální prvek, prvek, množina, uspořádaná množina, nejmenší prvek, největší
prvek, relace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
minimum
Pojem česky: minimum
Pojem anglicky: minimum
Gramatické poznámky: přídavné jméno minimal, sloveso minimize, množné číslo minima
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: maximum, lokální minimum, ostré lokální minimum, absolutní minimum, globální
minimum, minimalizovat, lokální extrém, globální extrém, absolutní extrém, průběh funkce, graf funkce,
funkce, načrtnout (graf funkce), derivace, funkční hodnota, infimum
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: max
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: max
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
minor
Pojem česky: minor
Pojem anglicky: minor
Gramatické poznámky: synonymum (česky) subdeterminant, synonymum (česky) subdeterminant
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: matice, determinant, submatice, matice typu (m x n), čtvercová matice řádu n,
hodnost matice, Laplaceův rozvoj determinantu podle, rozvoj determinantu podle, minor řádu k,
kofaktor prvku v matici, algebraický doplněk prvku v matici
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Minor ; det ; Determinant ; SubMatrix
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: det
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
minor matice řádu n
Pojem česky: minor matice řádu n
284 / 630
Pojem anglicky: minor of a square n-by-n matrix
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: minor, minor řádu k, matice, determinant, submatice, matice typu (m x n),
čtvercová matice řádu n, hodnost matice, Laplaceův rozvoj determinantu podle, rozvoj determinantu
podle, kofaktor prvku v matici, algebraický doplněk prvku v matici
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Minor ; det ; Determinant ; SubMatrix
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: det
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
minor řádu k
Pojem česky: minor řádu k
Pojem anglicky: minor of order k
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: minor, matice, determinant, submatice, matice typu (m x n), čtvercová matice řádu
n, hodnost matice, Laplaceův rozvoj determinantu podle, rozvoj determinantu podle, kofaktor prvku v
matici, algebraický doplněk prvku v matici
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Minor ; det ; Determinant ; SubMatrix
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: det
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
minus
Pojem česky: minus
Pojem anglicky: minus
Gramatická poznámka: sloveso subtract
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: plus, krát, děleno, základní aritmetické operace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: sum ; add
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: minus ; plus ; sum
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
míra množiny
Pojem česky: míra množiny
Pojem anglicky: measure of a set
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: množina, obsah, geometrická pravděpodobnost, měřitelná množina, neohraničená
množina, ohraničená množina, interval, integrál, posloupnost, určitý integrál, spojitá funkce, kompaktní
interval
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
285 / 630
mít řešení
Pojem česky: mít řešení
Pojem anglicky: to have a solution
Gramatické poznámky: přídavné jméno solvable, sloveso solve
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: řešitelný, řešitelnost, konečně mnoho řešení, rovnice, soustava rovnic
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: solve ; fsolve ; dsolve
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: solve ; dsolve
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
mnohočlen
Pojem česky: mnohočlen
Pojem anglicky: polynomial, multi-term
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: polynom, jednočlen, dvojčlen, trojčlen, rozklad na kořenové činitele, kořen,
koeficient, vedoucí koeficient polynomu, normovaný polynom, polynom stupně 1, polynom stupně n
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: coeff ; CoefficientList ; CoefficientVector ; coeefs ;
degree ; lcoeff ; ldegree ; tcoeff ; content ; divide ; gcd ; lcm ; prem ; primpart ; quo ; rem ;
diff ; discrim ; int ; interp ; resultant ; subs ; sum ; Translate ; factor ; fsolve ; irreduc ;
realroot ; roots ; Split ; Splits ; collect ; compoly ; expand ; horner ; normal ; sort ; sqrfree ;
fixdiv ; galois ; gcdex ; norm ; powmod ; psqrt ; randpoly ; ratrecon ; recipoly
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: conv ; deconv ; poly ; polyder ; polyfit ; polyval ;
polyvalm ; residue ; roots
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
mnohoúhelník
Pojem česky: mnohoúhelník
Pojem anglicky: polygon
Gramatická poznámka: přídavné jméno polygonal
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: čtyřúhelník, čtverec, obdélník, kosočtverec, kosoúhelník, kosodélník, trojúhelník,
lichoběžník, rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník, pravoúhlý trojúhelník, ostroúhlý
trojúhelník, tupoúhlý trojúhelník, čtyřúhelník, konvexní mnohoúhelník, n-úhelník, obvod, obsah, strana,
střed, úhlopříčka, úhel, konvexní úhel
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna plots
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
mnohoznačná funkce
Pojem česky: mnohoznačná funkce
Pojem anglicky: many-valued function, multiple-valued function
286 / 630
Gramatická poznámka: synonymum (česky) víceznačná funkce
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: jednoznačná funkce, víceznačná funkce, komplexní funkce komplexní proměnné,
hlavní hodnota logaritmu
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
množina
Pojem česky: množina
Pojem anglicky: set
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: podmnožina, množinová operace, množinová inkluze, průnik množin, sjednocení
množin, prvek, být prvkem množiny, disjunktní, disjunkce, doplněk množiny
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
množina generátorů
Pojem česky: množina generátorů
Pojem anglicky: set of generators
Gramatické poznámky: synonymum (česky) systém generátorů, sloveso generate
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: generovat, báze, dimenze, systém generátorů, vektor, vektorový prostor
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
množina řešení
Pojem česky: množina řešení
Pojem anglicky: solution set
Gramatická poznámka: sloveso solve
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: konečně mnoho řešení, rovnice, soustava rovnic
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: solve ; fsolve
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: solve ; dsolve
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
množina singulárních bodů
Pojem česky: množina singulárních bodů
Pojem anglicky: set of singular points
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: regulární bod, kvadrika, kuželosečka, singulární bod kuželosečky, singulární bod
kvadriky, singulární bod křivky, singulární bod, hladká křivka, hladký oblouk
287 / 630
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: singular
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šmarda, Z., Růžičková, I.: Vybrané partie z matematiky. Brno: FEKT VUT (pdf)
množina všech celých čísel
Pojem česky: množina všech celých čísel
Pojem anglicky: set of all integers, integer domain
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: konečně mnoho řešení, rovnice, soustava rovnic
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
množina všech hodnot
Pojem česky: množina všech hodnot
Pojem anglicky: set of all values
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: množina, podmnožina, obor hodnot
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
množina všech iracionálních čísel
Pojem česky: množina všech iracionálních čísel
Pojem anglicky: set of all irrational numbers, irrational domain
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: množina všech sudých čísel, množina všech přirozených čísel, množina všech celých
čísel, množina všech racionálních čísel, množina všech reálných čísel, množina všech komplexních čísel,
číselná množina, množina, podmnožina, nekonečně mnoho, nekonečno
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
množina všech kladných reálných čísel
Pojem česky: množina všech kladných reálných čísel
Pojem anglicky: set of all positive real numbers, positive real number domain
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: množina všech sudých čísel, množina všech přirozených čísel, množina všech celých
čísel, množina všech racionálních čísel, množina všech iracionálních čísel, množina všech reálných čísel,
množina všech komplexních čísel, číselná množina, množina, podmnožina, nekonečně mnoho,
nekonečno
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
288 / 630
množina všech komplexních čísel
Pojem česky: množina všech komplexních čísel
Pojem anglicky: set of all complex numbers, complex domain
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: množina všech sudých čísel, množina všech přirozených čísel, množina všech celých
čísel, množina všech racionálních čísel, množina všech iracionálních čísel, množina všech reálných čísel,
číselná množina, množina, podmnožina, nekonečně mnoho, nekonečno, být prvkem množiny, obor
komplexních čísel
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
množina všech podmnožin dané množiny
Pojem česky: množina všech podmnožin dané množiny
Pojem anglicky: power set
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: množina, podmnožina, být prvkem množiny, potenční množina
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
množina všech prvků s vlastností v
Pojem česky: množina všech prvků s vlastností v
Pojem anglicky: set of all elements with a property v
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: množina, podmnožina, být prvkem množiny, množinová operace, množinová inkluze,
průnik množin, sjednocení množin
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
množina všech přirozených čísel
Pojem česky: množina všech přirozených čísel
Pojem anglicky: set of all natural numbers, natural domain
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: množina všech sudých čísel, množina všech celých čísel, množina všech racionálních
čísel, množina všech iracionálních čísel, množina všech reálných čísel, číselná množina, množina,
podmnožina, nekonečně mnoho, nekonečno, být prvkem množiny
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
množina všech racionálních čísel
289 / 630
Pojem česky: množina všech racionálních čísel
Pojem anglicky: set of all rational numbers, rational domain
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: množina všech sudých čísel, množina všech přirozených čísel, množina všech celých
čísel, množina všech iracionálních čísel, množina všech reálných čísel, číselná množina, množina,
podmnožina, nekonečně mnoho, nekonečno, být prvkem množiny, obor racionálních čísel
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
množina všech reálných čísel
Pojem česky: množina všech reálných čísel
Pojem anglicky: set of all real numbers, real domain
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: množina všech sudých čísel, množina všech přirozených čísel, množina všech celých
čísel, množina všech iracionálních čísel, množina všech komplexních čísel, číselná množina, množina,
podmnožina, nekonečně mnoho, nekonečno, být prvkem množiny, obor reálných čísel
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
množina všech sudých čísel
Pojem česky: množina všech sudých čísel
Pojem anglicky: set of all even numbers
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: množina všech přirozených čísel, množina všech celých čísel, množina všech
iracionálních čísel, množina všech komplexních čísel, číselná množina, množina, podmnožina, nekonečně
mnoho, nekonečno
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
množinová inkluze
Pojem česky: množinová inkluze
Pojem anglicky: set inclusion
Gramatické poznámky: sloveso include, sloveso coincide
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: množinová operace, být prvkem množiny, prvek, disjunktní, disjunkce, podmnožina,
doplněk množiny
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: subset
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ismember
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
množinová operace
290 / 630
Pojem česky: množinová operace
Pojem anglicky: set operation
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: průnik množin, sjednocení množin, množinová inkluze, být prvkem množiny, prvek,
disjunktní, disjunkce, podmnožina, doplněk množiny
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: intersect ; union ; subset ; minus
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: union ; intersect ; setdiff ; setxor ; unique ; ismember
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
množství
Pojem česky: množství
Pojem anglicky: amount
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: operační výzkum, lineární programování, dynamické programování
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
mocnina
Pojem česky: mocnina
Pojem anglicky: power
Gramatická poznámka: sloveso raise to a power
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: odmocnina, mocninná funkce, exponent, mocnitel, elementární funkce, základ
mocniny
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Power ; ^
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ^ ; pow2 ; realpow
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
mocninná funkce
Pojem česky: mocninná funkce
Pojem anglicky: power function
Gramatická poznámka: sloveso raise to a power
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: elementární funkce, funkce, polynom, racionální lomená funkce, ryze lomená
racionální funkce, rozklad na parciální zlomky, exponenciální funkce, logaritmická funkce, goniometrická
funkce, trigonometrická funkce, sinus, kosinus, tangens, kotangens, cyklometrická funkce, hyperbolická
funkce, mocnina, umocnit, exponent, základ mocniny
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Power
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: realpow ; pow2 ; nextpow2
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
291 / 630
mocninná řada
Pojem česky: mocninná řada
Pojem anglicky: power series
Gramatická poznámka: množné číslo power series
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: řada, posloupnost, konečná řada, nekonečná řada, číselná řada, harmonická řada,
alternující řada, konvergence, divergence, konvergovat absolutně, konvergovat neabsolutně,
stejnoměrná konvergence, poloměr konvergence, obor konvergence, kritérium konvergence, podílové
kritérium konvergence, odmocninné kritérium konvergence, integrální kritérium konvergence,
Leibnitzovo kritérium
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: knihovna powseries
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
mocnitel
Pojem česky: mocnitel
Pojem anglicky: exponent
Gramatické poznámky: přídavné jméno exponential, sloveso raise to a power
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: mocnina, exponent, odmocnina, mocninná funkce, základ mocniny
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
model
Pojem česky: model
Pojem anglicky: model
Gramatická poznámka: sloveso model
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
model skladových zásob
Pojem česky: model skladových zásob
Pojem anglicky: inverntory model
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: deterministický model, pravděpodobnostní model, optimalizace, optimum, cena,
poptávka, náhodná veličina, pravděpodobnostní funkce
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
292 / 630
modifikace
Pojem česky: modifikace
Pojem anglicky: modification
Gramatická poznámka: sloveso modify
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: modifikace Eulerovy metody
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
modifikace Eulerovy metody
Pojem česky: modifikace Eulerovy metody
Pojem anglicky: modification of Euler's method
Gramatická poznámka: sloveso modify
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: Eulerova metoda, metoda Runge-Kutta, diferenciální rovnice, počáteční problém,
počáteční úloha, rovnice prvního řádu, řešení (postup), partikulární řešení diferenciální rovnice, obecné
řešení diferenciální rovnice, směrové pole, numerická metoda, uzlový bod, ekvidistantní uzly,
jednokroková metoda, vícekroková metoda, algoritmus, derivace, funkční hodnota, lokální chyba,
globální chyba
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ode45 ; ode23 ; deval ; odeset ; odeget
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
modifikátor
Pojem česky: modifikátor
Pojem anglicky: corrector modifier
Gramatická poznámka: sloveso modify
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: numerické metody
Související pojmy: prediktor, korektor, metody prediktor-korektor, diferenciální rovnice, jednokroková
metoda, vícekroková metoda, implicitní metoda, explicitní metoda, Adams-Moultonovy metody, uzlový
bod, funkční hodnota, funkce, bod, počáteční podmínka, počáteční úloha, počáteční problém, okrajové
podmínky
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ode113 ; deval ; odeset ; odeget
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
modifikovat
Pojem česky: modifikovat
Pojem anglicky: modify
Gramatické poznámky: podstatné jméno modifier, podstatné jméno modification
293 / 630
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: modifikace, modifikace Eulerovy metody, modifikátor
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
modul komplexního čísla
Pojem česky: modul komplexního čísla
Pojem anglicky: modulus
Gramatické poznámky: synonymum (česky) absolutní hodnota komplexního čísla, množné číslo moduli
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: argument komplexního čísla, algebraický tvar komplexního čísla, reálná část
komplexního čísla, imaginární část komplexního čísla, Gaussova rovina, absolutní hodnota
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: abs
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: abs
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
modulo
Pojem česky: modulo
Pojem anglicky: modulo
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: kongruence modulo m, kongruentní, zbytková třída modulo m, dělitelnost, dělení se
zbytkem
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: mod ; modp ; mods
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: mod
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Horák, P. Algebra a teoretická aritmetika I. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
1991.
modus
Pojem česky: modus
Pojem anglicky: mode
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: medián, průměr, data, soubor dat, vzorek, délka vzorku, empirický rozptyl,
empirická směrodatná odchylka, četnost, absolutní četnost, relativní četnost, pravděpodobnost, interval,
histogram, největší, nejmenší, empirické rozdělení pravděpodobnosti, teoretické rozdělení
pravděpodobnosti
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: describe ; mode
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Moivreova věta
Pojem česky: Moivreova věta
Pojem anglicky: de Moivre formulae
294 / 630
Gramatické poznámky: možno také formulas, jednotné číslo formula
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: komplexní číslo, goniometrický tvar komplexního čísla, umocnit, odmocnit, absolutní
hodnota komplexního čísla, argument komplexního čísla, binomická rovnice
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
moment náhodné veličiny
Pojem česky: moment náhodné veličiny
Pojem anglicky: moment of a random variable
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: centrální moment, náhodná veličina, střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka,
koeficient korelace, kovariance
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: describe ; moment
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: std
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
monotonní funkce
Pojem česky: monotonní funkce
Pojem anglicky: monotonic function
Gramatická poznámka: podstatné jméno monotonocity
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza
Související pojmy: funkce, průběh funkce, interval monotonnosti, rostoucí funkce, nerostoucí funkce,
klesající funkce, neklesající funkce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot ; implicitplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
monotonnost
Pojem česky: monotonnost
Pojem anglicky: monotonicity
Gramatická poznámka: přídavné jméno monotonic
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: monotonní funkce, ryze monotonní funkce, ryze klesající, ryze rostoucí, klesající
funkce, rostoucí funkce, průběh funkce, funkce, graf funkce, konkávní funkce, konvexní funkce, interval
konkávnosti, interval monotonnosti, interval spojitosti, derivace, první derivace, druhá derivace,
znaménko, asymptota, lokální extrém
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
295 / 630
most
Pojem česky: most
Pojem anglicky: bridge
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, hrana grafu, uzel grafu
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
možný výsledek příznivý jevu
Pojem česky: možný výsledek příznivý jevu
Pojem anglicky: possible outcome
Gramatická poznámka: synonymum (česky) příznivý výsledek
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: klasická pravděpodobnost, pravděpodobnost, jev, elementární jev, náhodná veličina,
experiment, množina, podmnožina
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
multinomické rozdělení pravděpodobnosti
Pojem česky: multinomické rozdělení pravděpodobnosti
Pojem anglicky: multinomial distribution
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti, rozložení pravděpodobnosti,
pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, jev, pokus, střední hodnota,
rozptyl, statistický test, kritická hodnota, kvantil, kvartil, dolní kvartil, medián, horní kvartil, diskrétní
náhodná veličina, spojitá náhodná veličina, náhodná veličina, histogram, graf funkce, exponenciální
rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné rozdělení
pravděpodobnosti, normální rozdělení pravděpodobnosti, standardizované normální rozdělení
pravděpodobnosti, nulová hypotéza, alternativní hypotéza, aproximace, binomické rozdělení
pravděpodobnosti, Erlangovo rozdělení pravděpodobnosti, alternativní rozdělení pravděpodobnosti,
hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti, Pascalovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné
diskrétní rozdělení pravděpodobnosti, Studentovo rozdělení pravděpodobnosti, vícerozměrné normální
rozdělení pravděpodobnosti, Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
multinomické rozložení pravděpodobnosti
Pojem česky: multinomické rozložení pravděpodobnosti
Pojem anglicky: multinomial distribution
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti, rozložení pravděpodobnosti,
pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, jev, pokus, střední hodnota,
rozptyl, statistický test, kritická hodnota, kvantil, kvartil, dolní kvartil, medián, horní kvartil, diskrétní
náhodná veličina, spojitá náhodná veličina, náhodná veličina, histogram, graf funkce, exponenciální
rozdělení pravděpodobnosti, Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné rozdělení
296 / 630
pravděpodobnosti, normální rozdělení pravděpodobnosti, standardizované normální rozdělení
pravděpodobnosti, nulová hypotéza, alternativní hypotéza, aproximace, binomické rozdělení
pravděpodobnosti, Erlangovo rozdělení pravděpodobnosti, alternativní rozdělení pravděpodobnosti,
hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti, Pascalovo rozdělení pravděpodobnosti, rovnoměrné
diskrétní rozdělení pravděpodobnosti, Studentovo rozdělení pravděpodobnosti, vícerozměrné normální
rozdělení pravděpodobnosti, Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
multiplikativní
Pojem česky: multiplikativní
Pojem anglicky: multiplicative
Gramatické poznámky: podstatné jméno multiple, podstatné jméno multiplication, sloveso multiply
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých
oblastí matematiky
Související pojmy: aditivní, multiplikativní symbolika, aditivní symbolika, násobení, operace na množině,
algebraická struktura
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
multiplikativní symbolika
Pojem česky: multiplikativní symbolika
Pojem anglicky: multiplicative notation
Gramatické poznámky: podstatné jméno multiple, podstatné jméno multiplication, sloveso multiply
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: aditivní symbolika, multiplikativní, aditivní, sčítání, operace na množině, algebraická
struktura
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
nabídka
Pojem česky: nabídka
Pojem anglicky: supply
Gramatická poznámka: sloveso supply
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: poptávka, cena, optimalizace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
načrtnout (graf funkce)
Pojem česky: načrtnout (graf funkce)
Pojem anglicky: sketch
Gramatická poznámka: podstatné jméno sketch
Úroveň: střední škola
297 / 630
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: funkce, graf funkce, interval monotonnosti, interval spojitosti, interval konkávnosti,
minimum, maximum, lokální extrém, extrém, hodnota, asymptota, asymptota bez směrnice, asymptota
se směrnicí, osa souřadnic, počátek soustavy souřadnic, kvadrant, křivka, průběh funkce
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nadrovina
Pojem česky: nadrovina
Pojem anglicky: hyperplane
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: projektivní prostor, projektivní podprostor, bod, množina
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Janyška, J., Sekaninová, A. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
náhodná veličina
Pojem česky: náhodná veličina
Pojem anglicky: random variable
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: diskrétní náhodná veličina, spojitá náhodná veličina, normovaná náhodná veličina,
pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, střední hodnota, rozptyl
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
náhodný jev
Pojem česky: náhodný jev
Pojem anglicky: random event
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: jev, elementární náhodný jev, elementární jev, jevové pole, borelovské jevové pole,
náhodná veličina, pravděpodobnost, nastoupení jevu, nenastoupení jevu, nemožný jev, jistý jev,
nezávislé jevy, závislé jevy
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
náhodný vektor
Pojem česky: náhodný vektor
Pojem anglicky: random vector
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
298 / 630
Související pojmy: vektor, náhodná veličina, pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti, n-tice,
pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, diskrétní náhodný vektor, spojitý náhodný vektor
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Budíková, M., Mikoláš, Š., Osecký, P. Popisná statistika. Brno: Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta, 1996.
náhodný výběr
Pojem česky: náhodný výběr
Pojem anglicky: random sample
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti, distribuční funkce, data, výběrový
průměr, výběrový rozptyl, výběrová kovariance, výběrová směrodatná odchylka, výběrový soubor
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Fajmon, B., Koláček, J.: Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: FEKT VUT (pdf)
najít
Pojem česky: najít
Pojem anglicky: find
Gramatická poznámka: sloveso look for
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nakreslit graf funkce
Pojem česky: nakreslit graf funkce
Pojem anglicky: graph
Gramatická poznámka: podstatné jméno graf
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: funkce, graf funkce, interval monotonnosti, interval spojitosti, interval konkávnosti,
minimum, maximum, lokální extrém, extrém, hodnota, asymptota, asymptota bez směrnice, asymptota
se směrnicí, osa souřadnic, počátek soustavy souřadnic, kvadrant, křivka, průběh funkce
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
náležet do
Pojem česky: náležet do
Pojem anglicky: to be included in
Gramatické poznámky: podstatné jméno inclusion, sloveso include
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: být prvkem množiny, prvek, podmnožina
299 / 630
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
následovník
Pojem česky: následovník
Pojem anglicky: successor
Gramatická poznámka: sloveso succeed
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel
Související pojmy: číslo, přirozené číslo, axiom
násobek
Pojem česky: násobek
Pojem anglicky: multiple
Gramatické poznámky: podstatné jméno multiplication, sloveso multiply
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: násobení, nejmenší společný násobek, společný násobek, krát, k-násobek vektoru
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
násobení
Pojem česky: násobení
Pojem anglicky: multiplication
Gramatické poznámky: přídavné jméno multiplicative, sloveso multiplication
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: sčítání, dělení, umocnit, odmocnit, součin, násobek
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
násobitel
Pojem česky: násobitel
Pojem anglicky: multiplier
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
násobné kořeny
Pojem česky: násobné kořeny
300 / 630
Pojem anglicky: repeated roots, multiple roots
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: kořen, jednoduchý kořen, k-násobný kořen, reálný kořen, komplexní kořen,
komplexně sdružené kořeny, kořen polynomu, kořen rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: roots ; Roots ; solve ; factor ; primroot ; realroot ;
iroot ; simplify
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: roots ; poly ; factor ; fzero
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
násobnost
Pojem česky: násobnost
Pojem anglicky: multiplicity
Gramatická poznámka: přídavné jméno multiple
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojem: jednoznačnost
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
násobnost kořene
Pojem česky: násobnost kořene
Pojem anglicky: root multiplicity
Gramatická poznámka: přídavné jméno multiple
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: kořen, jednoduchý kořen, k-násobný kořen, reálný kořen, komplexní kořen,
komplexně sdružené kořeny, kořen polynomu, kořen rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: roots ; Roots ; solve ; factor ; primroot ; realroot ;
iroot ; simplify
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: roots ; poly ; factor ; fzero
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
násobný kořen
Pojem česky: násobný kořen
Pojem anglicky: repeated root, multiple root
Gramatická poznámka: podstatné jméno multiplicity
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: kořen, jednoduchý kořen, k-násobný kořen, reálný kořen, komplexní kořen,
komplexně sdružené kořeny, kořen polynomu, kořen rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: roots ; Roots ; solve ; factor ; primroot ; realroot ;
iroot ; simplify
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: roots ; poly ; factor ; fzero
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
301 / 630
nastoupení jevu
Pojem česky: nastoupení jevu
Pojem anglicky: occurance of an event
Gramatické poznámky: sloveso occur, opak non-occurance of an event
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: pravděpodobnost a statistika
Související pojmy: jev, elementární náhodný jev, náhodný jev, elementární jev, jevové pole, borelovské
jevové pole, náhodná veličina, pravděpodobnost, nenastoupení jevu, nemožný jev, jistý jev, nezávislé
jevy, závislé jevy
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
n-dimenzionální
Pojem česky: n-dimenzionální
Pojem anglicky: n-dimensional
Gramatická poznámka: podstatné jméno dimension
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: dimenze, konečně dimenzionální, nekonečně dimenzionální, báze, systém
generátorů, vektorový prostor, algebraická struktura, afinní prostor
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nebo
Pojem česky: nebo
Pojem anglicky: or
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: a zároveň, disjunkce, konjunkce, implikace, ekvivalence, výrok, elementární výrok,
složený výrok, tautologie, kontradikce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: or ; xor ; &or ; &xor
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: | ; ||
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nebýt prvkem množiny
Pojem česky: nebýt prvkem množiny
Pojem anglicky: not to be included in a set, not to be an element of a set
Gramatické poznámky: podstatné jméno inclusion, sloveso include
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: být prvkem množiny, prvek, podmnožina, množina
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ismember
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nedefinovaný
302 / 630
Pojem česky: nedefinovaný
Pojem anglicky: undefined
Gramatická poznámka: opak defined
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: axiom, definice, postulát, předpoklad, tvrzení, věta, důkaz
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nedělitelný
Pojem česky: nedělitelný
Pojem anglicky: indivisible
Gramatická poznámka: opak divisible
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: soudělnost, nesoudělnost, prvočíslo, dělení, dělení se zbytkem, modulo, zbytek po
dělení
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nedeterministický
Pojem česky: nedeterministický
Pojem anglicky: non-deterministic
Gramatická poznámka: opak deterministic
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
neekvivalentní
Pojem česky: neekvivalentní
Pojem anglicky: non-equivalent
Gramatická poznámka: opak equivalent
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: Equivalent
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: eq ; isequal ; isequalwithnans ; ==
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
neekvivalentní úprava
Pojem česky: neekvivalentní úprava
Pojem anglicky: non-equivalent operation
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých
oblastí matematiky
Související pojmy: rovnice, sčítání, násobení, dělení, umocnit, odmocnit
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
303 / 630
neexistovat
Pojem česky: neexistovat
Pojem anglicky: not to exist
Gramatická poznámka: opak exist
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
negace
Pojem česky: negace
Pojem anglicky: negation
Gramatická poznámka: přídavné jméno negated
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin
Související pojmy: konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence, výrok, elementární výrok, složený
výrok, tautologie, kontradikce
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: ¬
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ~ ; not
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
negativně definitní
Pojem česky: negativně definitní
Pojem anglicky: negative definite
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; geometrie; numerické metody
Související pojmy: pozitivně definitní, pozitivně semidefinitní, indefinitní, negativně semidefinitní,
matice, bilineární forma, kvadratická forma, numerická metoda, jednotková matice, symetrická matice,
sloupcový vektor
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
negativně semidefinitní
Pojem česky: negativně semidefinitní
Pojem anglicky: negative semi-definite
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; geometrie; numerické metody
Související pojmy: pozitivně definitní, pozitivně semidefinitní, negativně definitní, indefinitní, matice,
bilineární forma, kvadratická forma, numerická metoda, jednotková matice, symetrická matice,
sloupcový vektor
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
304 / 630
z
z
z
Fajmon, B., Růžičková, I.: Matematika 3. Brno: FEKT VUT (pdf)
Baštinec, J., Novák, M.: Moderní numerické metody. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
negativní
Pojem česky: negativní
Pojem anglicky: negative
Gramatická poznámka: podstatné jméno negation
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojem: pozitivní
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nehomogenní
Pojem česky: nehomogenní
Pojem anglicky: nonhomogeneous
Gramatická poznámka: opak homogeneous
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; řešení diferenciálních rovnic; běžný pojem, který zasahuje do
různých oblastí matematiky
Související pojmy: homogenní, rovnice, diferenciální rovnice, homogenní soustava rovnic, nehomogenní
soustava rovnic, homogenní diferenciální rovnice, nehomogenní diferenciální rovnice, lineární
homogenní rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty, nehomogenní člen, dvourozměrný
homogenní lineární systém, homogenní soustava diferenciálních rovnic, přidružený homogenní systém
diferenciálních rovnic, lineární homogenní parciální rovnice, homogenní polynom, homogenní
souřadnice, projektivní homogenní souřadnice
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nehomogenní člen
Pojem česky: nehomogenní člen
Pojem anglicky: nonhomogeneous term
Gramatická poznámka: opak homogeneous
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: homogenní, nehomogenní, diferenciální rovnice, levá strana rovnice, pravá strana
rovnice, člen
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
nehomogenní diferenciální rovnice
Pojem česky: nehomogenní diferenciální rovnice
Pojem anglicky: nonhomogeneous differential equation
305 / 630
Gramatická poznámka: opak homogeneous
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: homogenní, nehomogenní, diferenciální rovnice, levá strana rovnice, pravá strana
rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: dsolve ; odetest ; odeadvisor
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ode45 ; ode23 ; ode113 ; ode15s ; ode23s ; ode23t ;
ode23tb ; deval ; odeset ; odeget ; odeplot ; odephas2 ; odephas3 ; odeprint
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Melkes, F., Řezáč, M.: Matematika 2. Brno: FEKT VUT (pdf)
nehomogenní soustava diferenciálních rovnic
Pojem česky: nehomogenní soustava diferenciálních rovnic
Pojem anglicky: nonhomogeneous system of differential equations
Gramatické poznámky: synonymum (česky) nehomogenní systém diferenciálních rovnic, opak
homogeneous
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: soustava diferenciálních rovnic, homogenní, nehomogenní, nehomogenní soustava
diferenciálních rovnic, charakteristická rovnice, vlastní číslo, charakteristické číslo, charakteristický
vektor matice, řešení (postup), řešení (výsledek), kořen, reálný kořen, násobný kořen, komplexně
sdružené kořeny, násobnost, lineární závislost, lineární nezávislost, lineární kombinace, autonomní
diferenciální systém, levá strana rovnice, pravá strana rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: dsolve ; odetest ; odeadvisor
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ode45 ; ode23 ; ode113 ; ode15s ; ode23s ; ode23t ;
ode23tb ; deval ; odeset ; odeget ; odeplot ; odephas2 ; odephas3 ; odeprint
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
nehomogenní soustava rovnic
Pojem česky: nehomogenní soustava rovnic
Pojem anglicky: nonhomogeneous system of equations
Gramatická poznámka: opak homogeneous
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: soustava rovnic, homogenní soustava rovnic, zhomogenizovaná soustava rovnic,
vektor, sloupcový vektor, nulový vektor, koeficient, řešitelnost
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: dsolve ; odetest ; odeadvisor
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
nehomogenní systém diferenciálních rovnic
Pojem česky: nehomogenní systém diferenciálních rovnic
Pojem anglicky: nonhomogeneous system of differential equations
Gramatické poznámky: synonymum (česky) nehomogenní soustava diferenciálních rovnic, opak
homogeneous
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
306 / 630
Související pojmy: soustava diferenciálních rovnic, homogenní, nehomogenní, nehomogenní soustava
diferenciálních rovnic, charakteristická rovnice, vlastní číslo, charakteristické číslo, charakteristický
vektor matice, řešení (postup), řešení (výsledek), kořen, reálný kořen, násobný kořen, komplexně
sdružené kořeny, násobnost, lineární závislost, lineární nezávislost, lineární kombinace, autonomní
diferenciální systém, levá strana rovnice, pravá strana rovnice
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: dsolve ; odetest ; odeadvisor
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: ode45 ; ode23 ; ode113 ; ode15s ; ode23s ; ode23t ;
ode23tb ; deval ; odeset ; odeget ; odeplot ; odephas2 ; odephas3 ; odeprint
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
nejednoznačnost řešení
Pojem česky: nejednoznačnost řešení
Pojem anglicky: ambiguity of solution
Gramatické poznámky: podstatné jméno ambiguous, opak unicity of solution, možno také uniqueness
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: jednoznačnost řešení, řešení (postup), řešení (výsledek), mít řešení, reálné řešení,
komplexní řešení, kořen, jednoduchý kořen, konečně mnoho řešení, řešitelný, řešitelnost
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nejmenší
Pojem česky: nejmenší
Pojem anglicky: smallest
Gramatická poznámka: opak smallest
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: min
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: min
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nejmenší hodnota funkce
Pojem česky: nejmenší hodnota funkce
Pojem anglicky: minimal value of a function
Gramatické poznámky: podstatné jméno minimum, sloveso minimize
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza
Související pojmy: největší hodnota funkce, extrém, maximum, absolutní maximum, lokální maximum,
absolutní extrém, lokální extrém
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
nejmenší prvek
Pojem česky: nejmenší prvek
Pojem anglicky: smallest element
307 / 630
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; matematická analýza
Související pojmy: množina, největší prvek, suprémum, infimum, dolní mez, horní mez, dolní závora,
horní závora, zdola ohraničená množina, shora ohraničená množina, minimální prvek, prvek,
uspořádaná množina, nejmenší prvek, největší prvek, relace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
nejmenší společný násobek
Pojem česky: nejmenší společný násobek
Pojem anglicky: least common multiple
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých
oblastí matematiky
Související pojmy: největší společný dělitel, násobek, společný násobek, násobení
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: lcm
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: lcm
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
největší
Pojem česky: největší
Pojem anglicky: greatest
Gramatická poznámka: opak greatest
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: max
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: max
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
největší hodnota funkce
Pojem česky: největší hodnota funkce
Pojem anglicky: maximal value of a function
Gramatické poznámky: podstatné jméno maximum, sloveso maximize
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza
Související pojmy: nejmenší hodnota funkce, extrém, minimum, absolutní minimum, lokální minimum,
absolutní extrém, lokální extrém
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
největší prvek
Pojem česky: největší prvek
Pojem anglicky: greatest element
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra; matematická analýza
Související pojmy: množina, nejmenší prvek, suprémum, infimum, dolní mez, horní mez, dolní závora,
308 / 630
horní závora, zdola ohraničená množina, shora ohraničená množina, minimální prvek, prvek,
uspořádaná množina, nejmenší prvek, největší prvek, relace
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
největší společný dělitel
Pojem česky: největší společný dělitel
Pojem anglicky: greatest common denominator
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých
oblastí matematiky
Související pojmy: společný dělitel, dělitel, dělení, soudělný, nesoudělný, dělení se zbytkem, modulo,
zbytek po dělení
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: gcd
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: gcd
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
neklesající
Pojem česky: neklesající
Pojem anglicky: nondecreasing
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: klesající
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot ; implicitplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
neklesající funkce
Pojem česky: neklesající funkce
Pojem anglicky: nondecreasing function
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie; matematická analýza; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: nerostoucí funkce, klesající funkce, neklesající funkce, monotonní funkce, interval
monotonnosti, graf funkce, načrtnout (graf funkce), průběh funkce, kartézské souřadnice, derivace
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: plot ; implicitplot
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: plot ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category:
Graphics: Basic Plots and Graphs ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics:
Specialized Plotting ; heslo nápovědy Matlab: Functions By Category: Graphics: Handle
Graphics
Poznámky: pojem se vyskytuje ve většině učebních textů používaných v matematických předmětech na
FEKT VUT , např. Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
309 / 630
nekolineární body
Pojem česky: nekolineární body
Pojem anglicky: incollinear points
Gramatická poznámka: opak collinear points
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: geometrie
Související pojmy: kolineární body, přímka, lineární závislost, lineární nezávislost
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nekomutativní
Pojem česky: nekomutativní
Pojem anglicky: noncommutative
Gramatická poznámka: opak commutative
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: aritmetika a teorie čísel; lineární algebra; běžný pojem, který zasahuje do různých
oblastí matematiky
Související pojmy: komutativní, asociativní, distributivní
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nekomutativní grupa
Pojem česky: nekomutativní grupa
Pojem anglicky: noncommutative group
Gramatické poznámky: opak commutative group, možné také abelian group
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: grupa, algebraická struktura, komutativita, abelovská grupa, komutativní grupa,
operace na množině, grupoid, pologrupa, grupa, inverzní prvek, opačný prvek, nula algebraické
struktury, jednička algebraické struktury, multiplikativní symbolika, aditivní symbolika
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
nekonečná množina
Pojem česky: nekonečná množina
Pojem anglicky: infinite set
Gramatické poznámky: příslovce infinitely, opak finite set
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: konečná množina, množina, podmnožina, množinová operace, průnik množin,
sjednocení množin, množinová inkluze, podmnožina, doplněk množiny, spočetná množina, nespočetná
množina
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nekonečná posloupnost
310 / 630
Pojem česky: nekonečná posloupnost
Pojem anglicky: infinite sequence
Gramatické poznámky: příslovce infinitely, opak finite sequence
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: matematická analýza
Související pojmy: konečná posloupnost, aritmetická posloupnost, geometrická posloupnost, řada,
konečná řada, nekonečná řada
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nekonečná řada
Pojem česky: nekonečná řada
Pojem anglicky: infinite series
Gramatické poznámky: příslovce infinitely, množné číslo infinite series, opak infinite series
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza; řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: konečná řada, aritmetická řada, geometrická řada, posloupnost, konečná
posloupnost, nekonečná posloupnost, součet řady, limita
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: series ; sum
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: sum ; cumsum
Poznámky: pojem se vyskytuje v těchto učebních textech :
z
z
Fuchs, P., Krupková, V.: Matematika 1. Brno: FEKT VUT (pdf)
Diblík, J., Baštinec, J., Růžičková, I.: Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno:
FEKT VUT (pdf)
nekonečně dimenzionální
Pojem česky: nekonečně dimenzionální
Pojem anglicky: infinite dimensional
Gramatické poznámky: synonymum (česky) nekonečně rozměrný, opak finitely dimensional
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: dimenze, vektorový prostor, afinní prostor, projektivní prostor, eukleidovský prostor,
báze, konečně dimenzionální, konečně rozměrný, konečný, nekonečný
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
nekonečně malé číslo
Pojem česky: nekonečně malé číslo
Pojem anglicky: infinitesimal
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: matematická analýza
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nekonečně mnoho
Pojem česky: nekonečně mnoho
311 / 630
Pojem anglicky: infinitely many
Gramatické poznámky: přídavné jméno infinite, opak finitely many
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: výroková logika a teorie množin; běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí
matematiky
Související pojmy: konečně mnoho, konečný, nekonečný
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nekonečně rozměrný
Pojem česky: nekonečně rozměrný
Pojem anglicky: infinitely dimensional
Gramatické poznámky: synonymum (česky) nekonečně dimenzionální, přídavné jméno infinite, opak
finitely dimensional
Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: lineární algebra
Související pojmy: dimenze, vektorový prostor, afinní prostor, projektivní prostor, eukleidovský prostor,
báze, konečně dimenzionální, konečně rozměrný, konečný, nekonečný
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Kovár, M.: Maticový a tenzorový počet. Brno: FEKT VUT (pdf)
nekonečno
Pojem česky: nekonečno
Pojem anglicky: infinity
Gramatická poznámka: přídavné jméno infinite
Úroveň: střední škola
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: infinity
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: inf ; isinf ; isfinite
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nekonečný
Pojem česky: nekonečný
Pojem anglicky: infinite
Gramatické poznámky: příslovce infinetely, opak finite
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojem: konečný
Relevantní příkazy programu Maple 9.5: infinity
Relevantní příkazy programu Matlab 6.5: inf ; isinf ; isfinite
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nekonečný graf
Pojem česky: nekonečný graf
Pojem anglicky: infinite graph
Gramatická poznámka: opak finite graph
Úroveň: doktorský studijní program na FEKT VUT nebo pojmy mimo FEKT VUT
312 / 630
Oblast matematiky: operační výzkum a teorie grafů
Související pojmy: graf, konečný graf, uzel grafu, hrana grafu
Poznámky: pojem se vyskytuje v učebním textu
Šišma, P.: Teorie grafů 1736-1963. Prometheus. Praha 1997.
nelineární
Pojem česky: nelineární
Pojem anglicky: nonlinear, non-linear
Gramatická poznámka: opak linear
Úroveň: střední škola
Oblast matematiky: běžný pojem, který zasahuje do různých oblastí matematiky
Související pojmy: lineární, kvadratický, kubický, rovnice, stupeň polynomu, přímka
Poznámka: pojem se vyskytuje ve většině (nebo všech) učebních textech používaných v matematických
předmětech na FEKT VUT
nelineární diferenciální rovnice
Pojem česky: nelineární diferenciální rovnice
Pojem anglicky: nonlinear differential equation
Gramatická poznámka: opak linear
Úroveň: bakalářský studijní program na FEKT VUT
Oblast matematiky: řešení diferenciálních rovnic
Související pojmy: diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice, počáteční podmínka, počáteční
úloha, okrajové podmínky, okrajová úloha, řešení (postup), řešení (výsledek), partikulární řešení
diferenciáln