D r a ž e b n í v y h l á š k a

Transkript

D r a ž e b n í v y h l á š k a
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PÍSEK
web: www.exekucepisek.cz
ID datové schránky: 5k9g8tf
JUDr. Stanislav Pazderka, soudní exekutor
tel./fax: 382 210 825; tel.: 380 120 602
se sídlem: Prokopova 339/14, 397 01 Písek
.ÚŘEDNÍ
e-mail: [email protected]
HODINY: PO-ČT: 9-16; PÁ: 9-14 hod.
Dražební vyhláška
číslo jednací 117 EX 1415/09-67
Soudní exekutor JUDr. Stanislav Pazderka, Exekutorský úřad Písek, vydává ve věci oprávněného: AUTOSKLO K + M
spol. s.r.o., Husova 39, 370 01 České Budějovice , IČ:46683950, zast. JUDr. Václav Kaska, advokát,
Žižkova 1, 370 01 České Budějovice 1, proti povinnému: Karel Neumann, Prachatická 323, 384 02
Lhenice, IČ:49388452, r.č.730411/0275, tuto dražební vyhlášku:
I.
Čas a místo dražby:
dne 20. října 2011 v 14.00 hod.
Žernovická č.p. 257,383 01 Prachatice II
(provozovna v garážích naproti PAP OIL čerpací stanice, vjezd do areálu naproti č.p. 982) tel.: 380 120 602
Prohlídku věcí lze uskutečnit po předchozí telefonické
nebo_nejpozději_patnáct minut před zahájením dražby.
domluvě
s exekutorským
úřadem
v Písku,
Informace z této dražební vyhlášky jsou zveřejněny na webových stránkách exekutora: www.exekucepisek.cz. Informace z této
dražební vyhlášky jsou také povinně zveřejněny na Portálu dražeb provozovaného Exekutorskou_komorou České republiky,
www.portaldrazeb.cz.
II.
Věci se draží samostatně. / Věci budou vydraženy jako jeden soubor věcí.
č. položky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Označení dražených věcí (a počet ks):
Soubor nářadí, převážně zn.: Berner; cca 200ks
AKU šroubovák Makita
Hever Omega
Vrtačka Narex + Opalovací pistole Steinel 1+1ks
Jízdní kolo zn.: Mercury
Kompresor UNIversal 460-90
Držáky na sklo –příchytky 4+2ks
Silikonová Pistole Berner
Fotoaparát Olympus SP-510 UltraZoom stříbrný
Tiskárna multifunkční HP PSC 1410
Noteboook HP Intel Celeron + klávesnice
Teplomet TYP S 220A
Rozhodná cena
věcí:
3000,600,300,600,3000,3000,3000,1200,1500,600,900,900,-
Nejnižší podání:
1000,200,100,200,1000,1000,1000,400,500,200,300,300,-
III. Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.
IV.
Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, a další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných
zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byla nařízena exekuce,
jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a
prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena,
se nepřihlíží.
V.
Vydražitel je povinen vydraženou movitou věc s příslušenstvím převzít bezprostředně po udělení příklepu a po
zaplacení nejvyššího podání.
VI.
Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti. Nejvyšší podání
přesahující limit pro hotovostní platební styk musí vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení
příklepu, jinak bude nařízena opětovná dražba. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na
vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku
udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí
na věci.
VII. Vyzývají se všichni, kdo hodlají uplatnit právo, které nepřipouští dražbu věci, aby tak učinili bezodkladně u
podepsaného soudního exekutora.
V Písku dne 8.9.2011
JUDr. Stanislav Pazderka, v.r.
soudní exekutor
za správnost vyhotovení:
Roman Debnar

Podobné dokumenty

exekutorský úřad praha 2

exekutorský úřad praha 2 v dražbě nezaniknou, což jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i ...

Více

usnesen í

usnesen í platby dle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti musí vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení příklepu na účet Exekutorského úřadu Klatovy, vedený u Českosl...

Více

více k přečtení zde

více k přečtení zde Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. O tomto je vydražitel pov...

Více

STARTOVNÍ LISTINA / START LIST Muži

STARTOVNÍ LISTINA / START LIST Muži AC Slovan Liberec, o.s. ASK Slavia Praha ASK Slavia Praha AC Slovan Liberec, o.s. TJ Stodůlky Praha, o.s. AK Sokolov ASK Děčín VSK Univerzita Brno SK Čtyři Dvory Č.Budějovice AC Slovan Liberec, o.s...

Více

Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických

Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických věcného břemene k dotčeným pozemkům, popřípadě o určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací. Rovněž je závazným podkladem p...

Více

dražební vyhláška - JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

dražební vyhláška - JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 300 000,00 Kč, úrok z prodlení 6,00% ročně z částky 300 000,00 Kč od 30.9.2009 do zaplacení, nákladů soudního řízení ve výši 68 680,00 Kč, nákladů oprávněn...

Více

Elektronický dokument

Elektronický dokument Úhrada jistoty se nevyžaduje. III. Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných p...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Úhrada jistoty se nevyžaduje. III. Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných p...

Více