více k přečtení zde

Transkript

více k přečtení zde
Č.j.: 110 Ex 2858/09-195
USNESENÍ
Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále
pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 2858/09, s odkazem na usnesení o
nařízení exekuce ze dne 13.8.2009, které pod č.j. 27 Nc 3758/2009-6 vydal Okresní soud v Karlových
Varech, k provedení exekučního titulu: platební rozkaz ze dne 15.4.2009, který pod č.j. 45 Cm
90/2009-15 vydal Krajský soud v Plzni, ve prospěch oprávněné osoby: Československá obchodní
banka, a.s, IČ. 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zastoupené: Mgr.
Kateřina Pecová, pověřený zaměstnanec, se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, na úkor
majetku povinné osoby: 1. ANGELIKA DUCHKOVÁ, nar. 29.2.1980, bytem KRUŠNOHORSKÁ
866/2, 36010
KARLOVY VARY, 2. PAVEL DUCHEK, nar. 13.7.1963, bytem
KRUŠNOHORSKÁ 866/2, 36010 KARLOVY VARY, pro vymožení částky 305 101,00 Kč s
příslušenstvím, rozhodl
t a k t o:
podle ust. § 52 odst. 1, 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále pouze E.ř.) a podle
ust. § 336b odst. 1 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále pouze O.s.ř.)
nařizuji dražební jednání, přičemž se za tímto účelem vydává tato
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
I.
Dražební jednání se koná dne 21.2.2012 v 13,30 hodin v sídle Exekutorského úřadu
Teplice, na adrese Husitská 692/3, 415 01 Teplice.
II.
Předmětem dražby jsou nemovitosti ve vlastnictví povinného: 2. PAVEL DUCHEK, NAR.
13.7.1963, BYTEM KRUŠNOHORSKÁ 866/2, 360 10 KARLOVY VARY, a to:
Pozemek parc. č. 30/3 - ostatní plocha o výměře 189 m2, pozemek parc. č. 56 - ostatní plocha o
výměře 306 m2, budova bez čp/če - zem. stav. na parcele č. St. 20, LV: 10002, nemovitosti
zapsány na Katastrálním úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, na
listu vlastnictví č. 75 pro katastrální území 772623 Herstošice, obec Bochov.
Jedná se o samostatně stojící zděnou budovu a pozemky č. 30/3 a č. 56 na okraji osady
Herstošice. Budova je v zanedbaném stavu a není napojena na žádné veřejné sítě. U pozemků se jedná
o travnatou plochu bez viditelných hranic v terénu. Jejich plocha je zcela nevyužita.
Dokumentaci k nemovitostem včetně znaleckého posudku si lze prostudovat na Exekutorském
úřadě v Teplicích vždy v úřední dny (pondělí a středa od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 15.00 hodin) nebo
získat v elektronické podobě na vyžádání na adrese [email protected]. Dražební
vyhláška je spolu s dokumentací zveřejněna na internetových stránkách http://www.portaldrazeb.cz .
III.
V souladu s ust. § 336a O.s.ř. a usnesením soudního exekutora ze dne 6.10.2011 vydaným pod
č.j. 110 Ex 2858/09-183 byla výsledná cena dražených nemovitostí stanovena částkou 213 000,- Kč
(slovy: „dvěstětřinácttisíckorunčeských“).
IV.
Podle ust. § 336e odst. 1 O.s.ř. se výše nejnižšího podání stanoví ve výši dvou třetin výsledné
ceny částkou 142 000,- Kč (slovy: „stočtyřicetdvatisíckorunčeských“).
V.
V souladu s ust. § 336e odst. 2 věta první O.s.ř. se výše jistoty stanoví soudní exekutor ve výši
55 000,- Kč (slovy: „padesátpěttisíckorunčeských“). V souladu s ust. § 336e odst. 2 věta druhá O.s.ř.
lze jistotu zaplatit buď v hotovosti do pokladny Exekutorského úřadu v Teplicích, Husitská 692/3, 415
01
Teplice, nebo platbou na účet exekutora, vedeného u Raiffeisenbank a.s., číslo účtu
1027013594/5500, variabilní symbol 28580903. K platbě provedené v hotovosti do pokladny
exekutorského úřadu lze přihlédnout pouze tehdy, bude-li provedena nejpozději před zahájením
dražebního jednání. K platbě na účet exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bude-li nejpozději před
zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet exekutora také došla. Doklad o zaplacení jistoty je
podmínkou účasti v dražbě. Vydražiteli se na nejvyšší podání započte složená jistota. Dražitelům,
kterým nebude udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražebního jednání. Dražitelům,
kteří podají proti příklepu námitky, se zaplacená jistota vrátí po právní moci usnesení o příklepu.
VI.
Práva a závady spojené s nemovitostmi, které prodejem v dražbě zaniknou:
1. Zástavní právo exekutorské, pohledávka ve výši 314 365,- Kč s příslušenstvím, pro Raiffeisen
- Leasing, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle, IČ: 61467863, založené
exekučním příkazem o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti, Exekutorského
úřadu Praha 3, č.j. 091 EX 11342/2010-007 ze dne 3.2.2011. Právní moc ke dni 9.2.2011.
2. Zástavní právo exekutorské, pohledávka ve výši 268 954,- Kč s příslušenstvím, pro
Československá obchodní banka, a.s , Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350,
založené exekučním příkazem o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti,
Exekutorského úřadu Cheb, č.j. 074 EX 12230/2010-007 ze dne 26.7.2010. Právní moc ke dni
13.8.2010.
3. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, pohledávka ve výši 328 902,- Kč
s příslušenstvím, pro Finanční úřad v Karlových Varech, Západní 19, 360 01 Karlovy Vary,
založené rozhodnutím správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.),
Finanční úřad v Karlových Varech, č.j. 128610/2006 128940/1886 ze dne 15.8.2006. Právní
moc ke dni 19.9.2006.
VII.
Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou:
1. Věcné břemeno brání vody ze dne 20.2.1998, právní účinky vkladu ke dni 17.3.2003, stavba:
bez čp/če na parc. St. 20, Stavba: Herstošice, č.p. 25, založené smlouvou o věcném břemeni
V3 1194/1998.
2.
Věcné břemeno brání vody ze dne 20.2.1998, právní účinky vkladu ke dni 17.3.2003, stavba:
bez čp/če na parc. St. 20, Parcela: St. 27, založené smlouvou o věcném břemeni V3
1194/1998.
3. Věcné břemeno (podle listiny) ze dne 20.2.1998
- v hospod. budově na st. p. 20 umožnit instalaci tlak. nádoby s rozvodem vody a el. ovládání
pro vlastníka čís.pop.25 na st. p.27, právní účinky vkladu ke dni 17.3.1998, Stavba:
Herstošice, č.p. 25, Stavba: bez čp/če na parc. St. 20, založené smlouvou o věcném břemeni
V3 1194/1998 .
4. Věcné břemeno (podle listiny) ze dne 20.2.1998
- v hospod. budově na st. p. 20 umožnit instalaci tlak. nádoby s rozvodem vody a el. ovládání
pro
vlastníka čís.pop.25 na st. p.27, právní účinky vkladu ke dni 17.3.1998, Parcela: st.27,
Stavba: bez čp/če na parc. St. 20, založené smlouvou o věcném břemeni V3 1194/1998.
VIII.
Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Vydražitel je oprávněn převzít
vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. O tomto je
vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti
s příslušenstvím, nabude-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatí-li nejvyšší podání, a to ke dni
vydání usnesení o příklepu. Vydražitel, který se nestane vlastníkem vydražené nemovitosti, je povinen
vrátit ji povinné osobě, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou mu způsobí při hospodaření
s nemovitostí a jejím příslušenstvím (ust. § 336l odst. 1, 2 a 4 O.s.ř.).
IX.
Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných
pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce,
jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši
pohledávky a jejího příslušenství a prokážou-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše
pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 336f o.s.ř.).
X.
Soudní exekutor vyzývá oprávněného, další oprávnění a ostatní věřitele povinného, kteří
požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty (ust. § 336f O.s.ř.), aby soudnímu
exekutorovi sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek, s upozorněním, že nepožádají-li o
zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít (ust. §
336g O.s.ř.).
XI.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (ust. § 267 O.s.ř.), aby je
uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání,
a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.
XII.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, že je mohou
uplatnit jen v dražbě jako dražitelé, přičemž udělením příklepu jejich předkupní právo zaniká. Ten,
kdo hodlá uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat soudnímu exekutorovi nejpozději
před zahájením dražebního jednání. Exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením,
zda předkupní právo je prokázáno. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání k rukám
soudního exekutora. O podaném odvolání rozhoduje Krajský soud v Plzni.
Odvolání může podat pouze oprávněná či povinná osoba, osoby, které mají
k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo.
Odvolání jen proti výrokům označeným v dražební vyhlášce pod body I, II, VI, VIII
až XII není přípustné.
V odvolání musí být uvedeno, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje,
v jakém rozsahu toto rozhodnutí napadá, v čem je spatřována nesprávnost rozhodnutí
nebo postupu v řízení a čeho se odvolatel domáhá. Odvolání musí být podepsáno a
datováno.
V Teplicích dne 24.11.2011
Mgr. Martin Svoboda,
soudní exekutor
Rozdělovník:
- PAVEL DUCHEK, KRUŠNOHORSKÁ 866/2, 360 10 KARLOVY VARY - RYBÁŘE, nar.
13.07.1963
- Československá obchodní banka a.s. , Vymáhání SME pohledávek - Mgr. Kateřina Pecová, Radlická
333/150, 150 57 Praha 5
- Finanční úřad v Karlových Varech, Západní 19, 360 01 Karlovy Vary
- Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
- Městský úřad Bochov, nám. Míru 1, 364 71 Bochov, IČ: 00254444
- OSSZ Karlovy Vary, Krymská 2011/2a, 360 31 Karlovy Vary
- Všeobecná zdravotní pojišťovna Karlovy Vary, Dr. Janatky 2032/2, 360 01 Karlovy Vary
- Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, Sokolovská 167/875,
360 05 Karlovy Vary, IČ:
- Zdeněk Bartoš, Herstošice 25, 364 71 Bochov, nar. 22.09.1968
- Alena Bartošová, Herstošice 25, 364 71 Bochov, nar. 05.02.1971
- Raiffeisen - Leasing, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle, IČ: 61467863
- Československá obchodní banka, a.s , Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350
- JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 3, Seifertova 455/17, 130 00 Praha
3
- Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, Sládkova 1, 350 02 Cheb
- vyvěsit na listinné úřední desce Exekutorského úřadu Teplice
- vyvěsit na elektronické úřední desce Exekutorského úřadu Teplice
- zveřejnit na portálu http://www.portaldrazeb.cz (Centrální evidence exekucí)
Exekutorský úřad v Teplicích, Husitská 692/3, 415 01 Teplice
tel: 417 534 858, ID Datové schránky: 96jg82e
e-mail: [email protected], www: http://www.exekutorskyurad.cz
číslo účtu: 1027013594/5500, Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol: 285809
úřední hodiny: PO, ST 9-12, 13-15 hod.
Signature Not
Verified
Date: 2011.11.24
11:41:59 +01:00
Location: Teplice

Podobné dokumenty

exekutorský úřad praha 2

exekutorský úřad praha 2 Při prvním dražebním jednání nebylo učiněno ani nejnižší podání a soudní exekutor tak dražební jednání ukončil (§ 336m o.s.ř.). Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit nejdříve po uplyn...

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihláš...

Více

Dražební vyhláška - soudní exekuce ostrava

Dražební vyhláška - soudní exekuce ostrava exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o udělení příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o uděl...

Více

Č.j.: 110 Ex 3142/08-260 USNESEN Í Mgr. Martin

Č.j.: 110 Ex 3142/08-260 USNESEN Í Mgr. Martin s příslušenstvím, nabude-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatí-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Vydražitel, který se nestane vlastníkem vydražené nemovitosti, je p...

Více

U snesen í

U snesen í po vydání usnesení soudního exekutora o udělení příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené(ných) nemovitosti(í) (vydraženého dražeb...

Více

DRA Ž EBN Í VYHL Á Š KA dra ž bamovit ý chv ě c í povinn é ho

DRA Ž EBN Í VYHL Á Š KA dra ž bamovit ý chv ě c í povinn é ho Vlastnictví vydražené věci se nabývá příklepem, důkazem o nabytí vlastnictví je obsah protokolu o dražbě. Vydražitel má právo, aby mu bylo na požádání vydáno potvrzení o přechodu vlastnického práva...

Více

Č.j.: 110 Ex 3142/08-649 USNESEN Í Mgr. Martin Svoboda, soudní

Č.j.: 110 Ex 3142/08-649 USNESEN Í Mgr. Martin Svoboda, soudní s příslušenstvím, nabude-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatí-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Vydražitel, který se nestane vlastníkem vydražené nemovitosti, je p...

Více

U snesen í - JUDr. Aleš Chovanec

U snesen í - JUDr. Aleš Chovanec 8. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu, o tom je povinen vyrozumět exekutora (soud). Vydražitel se stává vlastníkem...

Více

seznam pracovišť jednotlivých ZP schvalujících návrhy na

seznam pracovišť jednotlivých ZP schvalujících návrhy na Seznam pracovišť schvalujících návrhy na péči - jednotlivé ZP VZP

Více

dražební vyhláška - JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

dražební vyhláška - JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. Předmětem dražby budou tyto sepsané movité věci (které byly sepsány do protokolu o soupisu movitých věcí č.j. 143 EX 140/12, ze dne 28.6.2012, kdy číslo položky je číslo položky v protokolu o soupi...

Více