Zákon o kronikách obcí č. 132/2006 Postavení kronikáře

Transkript

Zákon o kronikách obcí č. 132/2006 Postavení kronikáře
Zákon o kronikách obcí č. 132/2006





každá obec vede kroniku obce
◦ zprávy o důležitých a pamětihodných událostech pro informaci a poučení budoucím
generacím
vedení a uložení kroniky
◦ ručně psaná kniha s číslovanými listy
◦ elektronická podoba s následným tiskem číslovaných listů každého kalendářního roku na
trvanlivém papíře, vazba
◦ příloha kroniky – písemné obrazové nebo zvukové dokumenty
◦ obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu
zápis do kroniky
◦ nejméně 1x za kalendářní rok
◦ o obsahu zápisu rozhoduje obec
nahlížení a využití kroniky
◦ může každý ve vymezené době na obecním úřadě pod dohledem kronikáře
◦ občan starší 18 let může navrhnout písemně změnu, doplnění či opravu zápisu
◦ obec na základě návrhů rozhodne o opravě, doplnění či změně zápisu
zrušuje se
◦ zákon č. 80/1920 Sb o pamětních knihách obecních
◦ vládní nařízení č. 169/1932 sb. o pamětních knihách obecních
Postavení kronikáře








vzory jen doporučené, zrušením z. č. 80/1920 a prováděcího předpisu ztratila právní základ
tzv. letopisecká komise
jmenování obecního kronikáře (dekret) obecním (městským) zastupitelstvem
◦ ze dne...
◦ stanovení roční odměny (vyplácení měsíčně, čtvrtletně)
smlouva o dílo objednatel (obec) x zhotovitel (kronikář)
◦ předmět smlouvy – koncept kroniky obce (města) …. za rok ...
▪ provedení dle zákona č. 132/2006 Sb.
▪ Předmětem smlouvy je / není dokumentační příloha
doba plnění
◦ koncept proveden a předložen nejpozději do …
◦ připomínky k vypracovanému konceptu budou předloženy nejpozději do …
cena
◦ sjednaná cena v částce
◦ poskytnutí zálohy
◦ zbytek částky ve výši ... bude proplacen po převzetí díla objednatelem
odevzdání a převzetí díla
◦ splnění závazku řádným ukončením díla a předáním jeho předmětu objednateli
◦ součástí je písemný záznam podepsaný oběma stranami
neplnění závazku
◦ neprovedení ve sjednané době nebo termínu – částka snížena za každý započatý měsíc
prodlení
◦ sankce nebudou uplatňovány, pokud zdržení dojde vinou objednatele
ostatní ujednání
◦ pokud není upraveno ve smlouvě, řídí se ustanovením obchodního zákoníku
◦ účinnost podepsáním smluvních stran
◦ dva exempláře s platností originálu
◦
změna smlouvy ve formě dodatku ke smlouvě se souhlasem obou stran

doporučené úvazky kronikářů podle velikosti obce
◦ do 500 obyvatel
2-3 hodiny týdně
◦ 501-2 000 obyvatel
4-7 hodin týdně
◦ 2 001-5 000 obyvatel
8-11 hodin týdně
◦ 5 001 – 10 000 obyvatel
12-15 hodin týdně

jmenování letopisecké komise
◦ zastupitelstvo obce
◦ důvěra a nestrannost členů komise
◦ roční odměna
▪ zápisy letopisecké komise
▪ námitky se zápisy, nesouhlas kronikáře řeší zastupitelstvo obce

vyhláška k veřejnému nahlédnutí
◦ dle §4 zákona č. 132/006 Sb. o kronikách obce
◦ kronika vyložena k veřejnému nahlédnutí od... do... v těchto hodinách
◦ občan obce starší 18 let, které zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout
písemně změnu, doplnění či opravu
◦ obce podle okolností změní, doplní či opraví
Obsah obecní kroniky




záznamy na titulním listě
úvod – vždy při zakládání nového svazku
◦ usnesení zastupitelstva o založení kroniky
◦ údaj o vedení předchozích svazků, zda jsou dochované, ztracené, zničené
◦ výčet osob pověřených péčí o kroniku, kronikář, členové letopisecké komise,
spolupracovníci
stručný životopis kronikáře, popř. spolupracovníků – vždy při zakládání nového svazku
nebo při změně kronikáře
◦ jméno, datum jmenování, datum, kdy začíná psát kroniku
◦ stručný životopis, datum a místo narození, vzdělání, povolání
◦ rozhodnutí obecního úřadu o jmenování (odvolání) kronikáře, způsob převzetí kroniky,
počet dokumentačních příloh
popis obce – vyhotovit, pokud popis v kronice chybí a vždy u nového svazku kroniky
◦ poloha obce
◦ rozloha obce, polí, luk, pastvin, lesů, sadů, potoků, řek, rybníků
◦ přírodní poměry - rostlinstvo, zvířena, chráněné a významné přírodní útvary,
◦ vzhled obce - počet domů, druhy staveb, jejich stáří, kulturní památky, místní názvy,
které jsou někdy předávány ústním podáním
◦ obyvatelstvo – počet, přehled podle zaměstnání, vzdělání, národnosti, stáří, pohlaví
◦ politický veřejný život obce - správa obce, obecní úřad, obecní zastupitelstvo, komise,
politické strany, spolky, sdružení, tělovýchovné organizace a kluby
◦ hospodářské poměry – zemědělství (výměra, počet lidí pracujících v zemědělství),
průmyslová a řemeslná výroba, obchod, peněžní ústavy
◦ zdravotní a sociální zařízení – zdravotní středisko, soukromé ordinace lékařů,
rehabilitační péče, poradny, mateřské školky, školní družiny, jídelny, domy s
pečovatelskou službou
◦ kultura a školství – druhy škol, počty žáků, učitelů, knihovna, kulturní dům, osvětová
beseda, kino, muzeum, galerie, lidové zvyky, významní rodáci
◦ tělovýchova a sport – tělovýchovné organizace, počty členů, sportovní úspěchy,


sportovní akce atd.
Zápisy zpětné retrospektivní – do stávajícího svazku nebo nový svazek. Stejná pravidla
schvalování pro současné roční zápisy
Opravy zápisu ◦ krátkého rozsahu – přeškrtnutím původního záznamu a nadepsáním nového textu
Dobře vedená kronika má být věrný, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech jeho složkách,
mravním svědomím současníků a pramenem spolehlivého poučení budoucích pokolení
Doc. F. Roubík
 Současné roční zápisy
o Záznamy do diáře v průběhu roku
o Postupně zpracovávat záznamy v diáři do formy záznamů (sešit, kartotéka, PC)
o Koncept celoročního zápisu
 Členění kapitol a hesel:
o Politický a veřejný život
 Události ve světě a v ČR – s životem obce
 Činnost samosprávy – volby, složení orgánů, změny ve složení
 Činnost úřadu – slučování a rozlučování obcí, zastupitelstva, rady, komisí,
veřejné schůze, zaměstnanci úřadu, umístění, úřední hodiny
 Hospodaření obce – rozpočet, skutečnost, zhodnocení, investice, dotace
 Výročí obce, spolků, významné návštěvy
o Obyvatelstvo – sociální a demografický vývoj – statistika obyvatel k 1. lednu (podle
pohlaví, věku, zaměstnání, počet sňatků, úmrtí, stěhování, nezaměstnanost, příčiny
poklesu či vzrůstu ukazatelů
 Péče o obyvatelstvo – sociální zabezpečení, pracovní příležitosti, výročí
občanů, péče o důchodce, pohřby, hřbitovy
 Neštěstí – nehody, požáry, povodně, zločinnost, vraždy
o Hospodářský růst
 Zřízené, existující a zrušené podniky,
 Zemědělství – úroda, péče o půdu
 Podnikání
 Obchod a služby
 Zásobování obce, ceny potravin i jiného zboří
o Úpravy obce, doprava, spoje, změny životního prostředí
 Výstavba a údržba obecná, družstevní, soukromá (obytné budovy,
provozovny, komunikace, vodní nádrže, vodovody, kanalizace, regulace
vodních toků, zakládání hřišť, koupališť, úprava prostranství a sadů
 Změny v pojmenování ulic, prostranství, organizací, škol
 Ochrana životního prostředí
 Změny v dopravě (místní, vlaky, autobus)
 Pošta (umístění, úřední hodiny, odběr časopisů, novin), veřejné telefonní
stanice, rozhlas
 Památková péče (ochrana památek, lidových staveb a jejich využití)
o Školství, kultura a sport
 Činnost školských zařízení, personální obsazení škol, úspěšnost na vyšším
stupni škol, školní soutěže, mimoškolní činnost žáků a pedagogů
 Kulturní činnost – společenské a sportovní organizace, knihovny, filmová a
divadelní představení, přednášky, výstavy, plesy, sportovní akce
o Průběh roku, počasí, klimatické změny
o Každodenní život obyvatel obce
 Přílohy kroniky
o Fotografická dokumentace
 Fotografické reportáže, kdo, co, kdy, kde, proč, jak, zachytit celky, polocelky
i detaily
 Fotografie číslovat poř. Č. a rokem pořízení, popisovat – tužkou na zadní
stranu
 Fotografie statických objektů – hlavně v létě, jinak pokud chceme zachytit
počasí, vegetaci
o Pohlednice, grafické listy
o Plakáty, pozvánky, letáky, drobné tisky, mapy, plány – ukládat, aby se nepoškodily
o Noviny, novinové výstřižky
o Filmová dokumentace (včetně videodokumentace)
 Popsat: námět filmu, datum pořízení, osoby (režisér, kameraman), technické
parametry (síře – 16 mm, délka, barevnost, rychlost snímání, údaje o zvuku
o Zvuková dokumentace – popsat: námět, datum pořízení, osoby zúčastněné na
pořízení, technické parametry (typ média – magnetofonové cívky, magnetofonové
kazety, gramofonové desky, délka záznamu, stopy na cívkách) – neukládat ke
zdrojům magnetického pole
o Písemná dokumentace, včetně písemných svědectví místních pamětníků – nepatří
materiály archivní povahy, které pocházejí z činnosti obecních a městských úřadů,
místních organizací a institucí
o Různé další dokumenty o životě v obci
 Trojrozměrné předměty vztahující se k životu obce – upomínkové předměty,
medaile, vlajky, odznaky, archeologické nálezy – pokud jsou předány do
muzea – učinit záznam
o Obecné zásady: vždy uvádět
 Zdroj dokumentu, popř. datum a způsob jeho získání,
 Datum vzniku nebo dataci zachycené skutečnosti
 Popis zachycené skutečnosti (místo, objekt, osoby, událost
 Přílohy tvoří nedílnou součást kroniky
 Evidovat všechny přílohy (např. řada F – pro fotografie, T pro tiskovou
dokumentaci, V pro výstřižkovou dokumentaci atd), číslovat pořadovými
čísly a rokem vzniku nebo pořízení
 Uložit na bezpečném místě.
Materiálně technická stránka vedení kronik
o Zřetel – kroniku vedeme nejen pro sebe, ale zejména pro budoucí generace – forma
zaručující dlouhodobé uchování v řádech desetiletí a staletí, přehledná a krásná
o Papír – bílý, nelinkovaný, dokumentní, bezdřevý
o Listy – v jednom svazku obvykle 150-250 listů
o Rozměry zpravidla 30 x 38 cm
o Vazba – celokožená, polokožená, nápis
o Pouzdro – chrání před prachem, znečištěním a otěrem
o Psací prostředky, tisk z počítače
 Ideální ručně psaná kronika – nepoužívat barevné inkousty, fixy, propisovací
tužky, dokumentní inkoust (Centropen 2631)
 Psací stroj – dokumentní páska, psát na jednu stranu listu
 Tisk z počítače – jednoduchou, rychlou, moderní a tou nejhorší možnou
variantou, dlouhodobá životnost tisku v kombinaci s běžným papírem velmi
nízká, neobstojí žádný běžně dostupný druh tisku ani typ tiskárny
o Grafická úprava stránky
o
o
o
o
o
 Názvy hlavních kapitol
 Věcná hesla – okraj stránky
 Významná hesla – podtrhávat
Číslování stránek- nepoužívat číslovačky
Úprava stránek
Zálohovací média – nejméně na dvou médiích
Nepsané záznamy – nepoužívat techniky poškozující papír, vazbu knihy – vlepování
fotografií či jiných dokumentů
 Fixy,
 Bez speciálního lepidla zaděláváte budoucím generacím na problém,
poškození vazby
 Fotografie – jedna z nejdůležitějších a nejzajímavějších příloh – vyvolat
klasickou cestou – netisknout na tiskárnách (fotoalba- dataci a popis obsahu)
Uložení kroniky – ukládat na bezpečném místě s vhodným klimatem (ideálně 1518 oC, 50-60 % vlhkost, bez teplotních výkyvů
 Kronika obce je součástí agendy obecního úřadu a nesmí přejít do
soukromých rukou

Podobné dokumenty

Obytné budovy

Obytné budovy „ Výška slunce nad horizontem musí být nejmén 5° (dne 1.bezna 7.10 - 16.50 hod. SE a dne 21.ervna 4.30 - 19.30 hod. SE)

Více

ZÁKON č. 132/2006 ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí

ZÁKON č. 132/2006 ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí - zásobování obce, ceny potravin a jiného zboží v obci.

Více

Působení firmy Baťa na Slovensku a jeho ohlasy v tisku

Působení firmy Baťa na Slovensku a jeho ohlasy v tisku Ohlasy činnosti Baťových závodů na Slovensku v dobovém tisku jsou z dnešního hlediska zajímavým dokumentem své doby. Reflektují změny a vývoj, které se ve zmíněných oblastech dotkly všech sfér živo...

Více

TUŠE, INKOUSTY A NÁPLNĚ DO KULIČKOVÝCH PER

TUŠE, INKOUSTY A NÁPLNĚ DO KULIČKOVÝCH PER Inks & Ballpoint pen refills Tuschen, Tinten und Kugelschreiberminen Туши, чернила и шариковые стержни Tuše, inkousty a náplně do kuličkových per

Více

šíření vítáno

šíření vítáno bolavé zuby, obézní děti, které jsou středem posměchu. Zde je jen pár příkladů jak nadváha psa působí na jeho zdravotní stav, ale i jak může ovlivnit výcvik. OBECNĚ Obezita u psů je v dnešní době s...

Více