Zápis z VH OSÚ AD SLČR 2013 30.05.2013

Transkript

Zápis z VH OSÚ AD SLČR 2013 30.05.2013
Zápis z valné hromady Odborného sportovního úseku alpských disciplín Svazu lyžařů České
republiky (OSÚ AD SLČR), která se konala 4.5.2013 v aule Spartakiádního stadionu na Strahově,
Praha 6, Zátopkova 100/2
1. Valnou hromadu ( VH ) zahájil Aleš Krýzl v 10.00
2. VH zvolila zapisovatele – Kmoch, Prokšová
VH zvolila ověřovatele – Holuša, Jireš
VH zvolila mandátovou komisi: Sochorová, Jaroušová, Dřevěný
3. Zpráva mandátové komise : přítomno 54 DHR ze 76 pozvaných
Hosté : Peslar, Kárník, Mastný
4. VH schválila předložený jednací řád
54/0/0
5. Volba pracovního předsednictva – Krýzl, Sobotka, Ouvín 53/0/1
6. Schválení programu VH 54/0/0
7. Volba návrhové komise – Houser, Matouš 54/0/0
8. Potvrzení kooptace člena Rady OSÚ AD P. Housera 53/0/1
9. Potvrzení místopředsedy Rady OSÚ AD P. Housera 51/0/3
10. Vyhlášení vítězů družstev Českého poháru – Aleš Krýzl
11. Slavnostní ocenění členů OSÚ AD SLČR:
Miroslav Jarouš
Jarda Máša
Životní jubilanti:
Radovan.Pauláth
Petr Jireš
Olga Charvátová st.
Robert Varga
Jan Mleziva
Olda Dajbych
Honza Čermák
Mirek Fabynyi
Standa Kmoch
Ota Kaděrka
Zbyněk Hercík
12. Zprávu o činnosti přednesl Aleš Krýzl
Zprávu o hospodaření přednesl Tomáš Ouvín, doplnil Jiří Langmaier
13. Zpráva o činnosti jednotlivých komisí:
majetková komise - Krýzl – písemně
expertní komise – Bank – písemně
STK – Houser – písemně
PR – Hálek – písemně
Metodická komise – Lajkeb – písemně
Trenérská komise – písemně
Strategická komise – Matouš – písemně + detailně rozbor a doplnění informací o majetkové
komisi, vysvětlení k tréninkovým podmínkám a smlouvě se Skiareálem Pec pod Sněžkou,
Kontaktní osoba Matyáš Mleziva
Komise Masters – I. Kárníková - písemně
Dodatek – je třeba podtrhnout výsledky Masters v zahraničí – SP 1. Místo
14. Zpráva revizní komise – Holuša – písemně
15. Diskuse k předneseným zprávám:
Zeman k Sobotkovi – jaké je hodnocení výplat dividend ve 2 střediscích, jaký je postoj
k budoucímu prodeji areálů
Sobotka:
Harrachov letos 3,5 mil
Pec – více než 15 mil
Špindl – 5,8 mil, poradenská smlouva s Erste, smlouvu si objednalo ČSTV,13 mil účetní
položky, které jsou rozpočtovány,
O prodeji AS se nejedná
Zeman: jak bude postupovat ČSTV ve věci sporných položek
Sochorová: informace o situaci v Peci
Trénování bylo omezeno, zdůraznila nutnost koordinace při vyjednávání tréninkových
podmínek ( Matouš)
Matouš: vysvětlil, Sobotka doplnil – veškeré návrhy musí být směřovány na Skiareál Pec
Krýzl: navrhuje vyhodnotit průběh sezony v Peci
Kaděrka:
1. Diskutovat možnost rozšíření strategické komise
2. 29 hlasů na Konferenci SLČR ze 71, poukázal na nutnost koordinovaného jednání
na nastávající Konferenci SLČR
3. jednotné oslovování pořadatelů
Ouvín: diskutoval navržení deficitního rozpočtu ostatních úseků, nutnost zavázat VH
k vyrovnanému rozpočtu od všech úseků. Předložil k nahlédnutí návrh rozpočtu SLČR, který
s tím nepočítá.
Sobotka – může poskytnout přehled všech klíčů ( na požadavek Matouše)
Krýzl – upozorňuje na možnost navrhnout změnu klíčů do 11.5., proběhne schůzka o návrhu (
Ouvín, Langmaier, Krýzl)
Langmaier –
1. Strategická komise by neměla být rozšiřována, měla by navrhnout změny statutu
ve smyslu reorganizace komisí a tyto návrhy předložit další VH.
2. úloha úseku v rámci svazu; připravil návrh změny klíče dělení finančních
prostředků, který se nelíbil travařům a základnímu lyžování, diskutoval možnosti
získání podpory ostatních úseků
3. informoval o deficitním rozpočtu úseku běhu
4.navrhl usnesení o rozpočtovém pravidlu ( vyrovnaný rozpočet)
Sobotka – informoval o změnách v organizaci a financování v ČR. Lyžaři jsou 3. Nejúspěšnější
sport v ČR.
Kaděrka navrhuje vytvoření „průnikové komise“
Drlík – připomínka ke zprávě komise Masters, požaduje rozšíření komise a organizaci její
činnosti stejným způsobem jako u ostatních kategorií
Málek – vyjádřil nespokojenost krajů s činností komise. Komise by měla být rozpuštěna a
demokraticky znovu ustanovena. Stížnost na rozpory se stávající komisí Masters. Informoval
o organizaci závodů FIS Masters v Rokytnici a vývoji příprav MS Masters.
Krýzl – informoval o plánované schůzce ohledně organizace MS Masters v Rokytnici
Matouš – strategická komise nemohla pracovat kvůli stálému jednání o akciových
společnostech.
Krýzl – ke strategické komisi: návrh kooptovat Kaděrku a předložit návrhy plénu – do léta.
Pokud se to nepodaří, komisi pak rozpustit.
Fiedler – zhodnotil tréninkové podmínky v areálu Špindl, navrhl požádat areál o vylepšení
podmínek prodloužením doby tréninku SG, rozšíření možnosti trénovat na Hromovce
Matouš – požadoval informace o plnění smlouvy s f. Patria
Sobotka vysvětlil , spolupráce ukončena
Oběd
16. Návrh I. na změnu statutu – Krýzl
35/16/7
17. Rozpočet OSÚ AD SLČR na rok 2013 - Ouvín
Sobotka informoval o navýšení rozpočtu ze strany MŠMT
Klinský – žádal navýšení o 250 tis pro žactvo
Matouš – zachovat
Jarouš – jak budou rozdělovány prostředky Talentovaná mládež (?) SCM ? 1 mil
Rozdělení je v kompetenci Rady. ( 1 mil, do 23 let)
Kmoch – kolik z částky Talentovaná mládež šlo na žáky, kolik na juniory, případně A družstvo?
Ouvín – zvážení o rozdělení této částky ponechat na Plénu nebo schválit klíč k rozdělení
Hlasování pro předložený návrh rozpočetu Radou
19 pro / 35 proti / 3 zdrželi se
neprošel
Přidat na žactvo 150 tis z rezervy
24/29/4 neprošel
Přidat 200 tis na územní celky z rezervy
46 / 7 /4 prošel
Přidat 150 tis pro Juniory z rezervy
8 / 25 / 24 neprošel
Zdroje nad částku v rozpočtu rozdělit v poměru 70% na olympijskou přípravu a 30% ponechat
na rozhodnutí pléna ( návrh Krýzl)
44 / 7 / 8 prošel
Matouš – návrh do usnesení :
VH ukládá Radě sledovat čerpání jednotlivých kapitol u všech kategorii 49 / 2 / 4 prošel
Rozpočet prošel s výše uvedenými změnami
18. Volba delegátů na Konferenci SLČR dne 29.5.2013
Krýzl
Štrougalová
Sobotka
Holuša
Varga
Lajkeb
Volopich
Kárníková
Houser
Bank
Dřevěný
Jarouš
Zeman
Lipanský
Straka
Náhradníci: Matouš, Trhlík M. Jaroušová, Kárník, Lochman
Schváleno jednohlasně
19. Návrh Usnesení VH OSÚ AD SLČR přečetl Petr Houser.
Usnesení bylo schváleno jednohlasně
20.VH uzavřel Aleš Krýzl.
Zapsali: Stanislav Kmoch, Kateřina Prokšová
Ověřili:Pavel Holuša, Petr Jireš
55 pro
57 pro
Trenérská
Když lyžování stane se
Tvým hobby, láskou, prací
Pak realita života
Se v nekonečnu ztrácí
Tvé společenské normy
Se řídí délkou lyží
Což se vžitými normami
Se protichůdně kříží
A většinou je lhostejné
Co za den v týdnu je
Tvůj rozvrh FISu kalendář
Den ze dne diktuje
Kolotoč míst a závodů
Se točí bez zastávky
A sezónu nám naruší
Jen Vánoce a svátky
A rodina se do toho
Jen velmi stěží vejde
Většinou všichni tuší
Že jinak to snad nejde
Dík ženy, děti, rodiče
Za to že jste se vzmohli
Vždyť klidně jste nás do .....
Už dávno poslat mohli.
Autor: Richard Rokos
Head Ski Coach
University of Colorado

Podobné dokumenty

Kritéria pro dělení finančních prostředků RD A a V 23.09.2013

Kritéria pro dělení finančních prostředků RD A a V 23.09.2013 reprezentačního družstva výběru v alpských disciplínách České republiky Finanční prostředky ze zakázky 2100 jsou přidělovány závodníkům, členům RD a RDV po splnění níže uvedených kritérií.Výše fina...

Více

Kritéria ke stažení

Kritéria ke stažení (po uplatnění posledního kritéria je celkový počet menší). Nominace se sestavují podle poslední LB před přepočtem bodů pro následující sezónu (nominační LB). Návrh nominace do RDž provádí trenérská...

Více

Kritéria ke stažení

Kritéria ke stažení Výše  finančních  prostředků  je  dána  rozpočtem  OSÚ  AD  SLČR  a  jejich  rozdělení  je   v  kompetenci  Rady  OSÚ  AD  SLČR. Rada  OSU  může  rozhodnout  i  o  přidělení  finančních  prostředků...

Více

Ester Ledecká je jednou nohou na prkně, druhou na lyžích

Ester Ledecká je jednou nohou na prkně, druhou na lyžích Ale to jsou jen kamarádi. Zrovna teď máme plnou chalupu bráchovy kapely, která tady nahrává,“ směje se. Zdá se tedy, že od jejího největšího sportovního snu, o kterém má jasnou představu, ji nic ne...

Více

usnesen í

usnesen í 1. Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz . 2. Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může jako ověřený uživa...

Více

Jde vůbec těhotenství a jízda autem dohromady

Jde vůbec těhotenství a jízda autem dohromady továren na výrobu hedvábí. Vlastnoručně šila malá mistrovská díla zvýrazňující ženskou krásu, její know-how je dodnes jednou ze základních hodnot značky La Perla. Buddha-Bar Praha sídlí na adrese J...

Více

u s n e s e n í o n a ř í z e n í d a l š í h o d r a ž e b n í h o j e d n á n í

u s n e s e n í o  n a ř í z e n í d a l š í h o  d r a ž e b n í h o  j e d n á n í o nařízení dalšího dražebního jednání I. Dražba nemovitostí uvedených v bodě II se koná dne 14.03.2012 v 14.00 hod. v sídle Exekutorského úřadu Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy.

Více