agrotip - BASF Ochrana rastlín

Transkript

agrotip - BASF Ochrana rastlín
agrotip
Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce
| Červenec-Srpen | Júl-August | 2014
Clearfield
řepka
- přínosy
a rizika
Ohlédnutí
za Polními
dny
Zkušenosti
s novinkou
Butisan
Max
Hniloby
na hrozne
nás stále
ohrozujú
Obsah
Červenec – srpen 2014
04
Polní dny BASF
2014
04 Polní dny v Čechách
a na Moravě
10 Celoslovenské polné dni
10
12
Řepka
Aktuality
12Clearfield řepka: přínosy
21Kukátko: informace
a eliminace potenciálních
pěstitelských rizik
16První zkušenosti s řepkou
v systému Clearfield v ČR
18Butisan Max - první
zkušenosti s novinkou
2
Agrotip 7–8/2014
z webu BASF
16
28
Obilniny
Reportáže 22Kinto Duo - mořidlo
28 ZDV Krchleby a.s.
pro všechny obilniny
30
Kde jsou zkušenosti
i nejnovější technologie
jako doma
24Akce Maraton bez omezení
30 Havajské ostrovy
Speciálky
Ako hospodária v exotike
26Hniloby na hrozne nás stále
ohrozujú
agrotip
Vydavatel: BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
IČO: 41195469
Místo vydání: Praha
Číslo 7–8/2014, den vydání: 1. 8. 2014
MK ČR E 16516
Vychází 10× ročně v ČR a SR
Foto na titulní straně:
Martin Bašta
ASF spol. s r.o.
B
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
Česká republika, tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin
bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku. Tento
materiál má pouze informativní charakter.
BASF
Slovensko spol. s r. o.
Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Slovenská republika, tel.: +421 258 266 111
www.agro.basf.sk
Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť
sa platnou etiketou a platným Zoznamom
povolených prípravkov na ochranu rastlín.
Agrotip 7–8/2014
3
Reportáž
Polní dny
Polní dny BASF 2014
V letošním roce jsme měli možnost setkat se s vámi již po šestnácté
na demonstračních plochách polních dní BASF. Polní dny proběhly
obdobně jako vloni na pěti lokalitách v Rokytnici u Přerova, Ivanovicích
na Hané, Kněževsi u Prahy, Bečvárech u Kolína a v Kostelci nad Orlicí.
Záměrem rozmístění polních dnů na více stanovišť v posledních třech
letech bylo zejména zvýšení regionální dostupnosti této akce a rovněž
i časová flexibilita v akcemi nabitém červnovém kalendáři.
Letošní pokusný ročník byl charakteristický
nadstandardními teplotami v průběhu zimních měsíců, srážkově byl naopak podprůměrný až silně podprůměrný. Slabá, až de
facto žádná zima téměř bez sněhové pokrývky přešla ve velmi brzké jaro, nicméně
přes prvotní výhled celkového urychlení vegetace nelze v současné době pozorovat
nějak mimořádný rozdíl. Dlouhá doba jarní
vegetace poskytla dostatek času provést
všechny potřebné zásahy, proto bylo nakonec možné nabídnout na všech pěti lokalitách pěkné a vyrovnané porosty obilnin,
řepky i kukuřice. Rozdíly mezi jednotlivými
variantami a neošetřenými kontrolami byly
nejvíce patrné zejména na lokalitách s lepší
vláhovou bilancí na jaře.
Počasí v průběhu všech polních dní 2014
bylo (zejména ve srovnání s loňskými extrémními teplotami a na druhou stranu silnými srážkami v Kněževsi…) letos velmi příznivé. Potěšující pro nás byla celkově vysoká
účast, která byla v letošním roce v součtu
všech lokalit více než 1 000 návštěvníků.
Dlužno však přiznat, že se na této bilanci převážnou měrou podílely dvě tradiční
lokality – Kněževes u Prahy a Rokytnice
u Přerova. Většina z Vás pak rovněž využila
unikátní možnosti provázené prohlídky pokusnými porosty se zevrubným odborným
výkladem našich zkušených regionálních
zástupců.
4
Agrotip 7–8/2014
Na demonstračních plochách jsme vám
na řadě odrůd představili technologie
s nově registrovanými či čerstvě zavedenými přípravky.
V obilninách se jednalo zejména o fungicid
Osiris pro ošetření klasu, pro ošetření ozimých obilnin pak růstový regulátor Medax
Top. Ozimá pšenice byla z části ošetřena
herbicidem Ataman proti jednoděložným
i dvouděložným plevelům. Část pšenice
a kompletně i jarní ječmen byly ošetřeny letošní novinkou – širokospektrálním herbicidem proti dvouděložným plevelům Biathlon
4D.
Konvenční odrůdy řepky ozimé byly po zasetí ošetřeny inovativním herbicidem Butisan Max, CL - IMI tolerantní hybridy pak
postemergentním širokospektrálním herbicidem Cleravis.
V kukuřici jste měli možnost posoudit účinnost jak letošní herbicidní novinky Akris,
která vyniká účinkem i flexibilitou načasování aplikace, tak i dalších účinných kombinací, případně herbicidního balíčku Kelvin
4 SC + Arrat pro postemergentní ochranu
proti jednoděložným a dvouděložným plevelům. V kukuřici byla rovněž prezentována
formou výkladu (v době konání PD ještě přípravek neaplikován) novinka pro fungicidní
ošetření listu Retengo Plus.
Kromě výše uvedeného jste se rovněž seznámili s připravovanými novinkami pro příští sezónu. Jednalo se především o mořidlo
nové generace Systiva do ječmene či listový fungicid s účinnou látkou ze stejné skupiny (Xemium - karboxamidy) Adexar Plus.
Na lokalitách Kněževes, Ivanovice a Kostelec nad Orlicí jste měli možnost shlédnout
v praxi víceletý kvetoucí porost pro opylovače a případně diskutovat problematiku
těchto připravovaných opatření v budoucnosti.
Děkujeme všem, kteří se letošních polních
dnů BASF zúčastnili, a doufáme, že pro ně
byly přínosem jak po odborné stránce, tak
i po stránce odpočinku a relaxace v období relativního klidu před letošními žněmi.
Do nich vám přejeme vlídné počasí a bohatou sklizeň!
Ing. Daniel Nerad, Ph. D.
Foto Michaela Heřmanová
Reportáž
Polní dny Rokytnice u Přerova
Agrotip 7–8/2014
5
Reportáž
6
Polní dny Kněževes u Prahy
Agrotip 7–8/2014
Reportáž
Polní dny Ivanovice na Hané
Agrotip 7–8/2014
7
Reportáž
8
Polní dny Kostelec nad Orlicí
Agrotip 7–8/2014
Reportáž
Polní dny Bečváry
Agrotip 7–8/2014
9
Reportáž
Celoslovenské poľné dni
Celoslovenské
poľné dni 2014
Dvory nad Žitavou 3.–4. 6. 2014
Keď som prichádzala v utorok na miesto
konania už tretích celoslovenských poľných
dní, zostala som chvíľku v pomykove, či som
prišla v dobrom termíne, alebo na dobré
miesto. Už do diaľky som pozerala na ľavú
stranu, kde sa po minulé roky konali poľné
dni, ale žiadne stany, políčka s pokusmi, či
čokoľvek, čo by mi napovedalo, že sa koná
nejaká udalosť, som nevidela. V tom som si
všimla, že celá tá paráda sa tento rok presunula na pravú stranu a to nebola jediná
novinka tohtoročnej slávnosti.
Ďalšou novinkou bola plocha, na ktorej sa
tento rok rozprestierala jedinečná udalosť
- bola dvojnásobná a pribudol aj sektor
živočíšnej výroby, ktorý bol tiež pekným
spestrením a doplnením rastlinnej výroby,
10
Agrotip 7–8/2014
ktorú aj tento rok zastupovali osivárske spoločnosti, spoločnosti zaoberajúce sa poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami
a samozrejme spoločnosti z oblasti výživy
a ochrany rastlín.
Keď už hovoríme o ochrane rastlín, naša
spoločnosť na 18 pokusných parcelkách
pripravila prehliadku plodinových pokusov
na repke ozimnej, slnečnici, kukurici, pšenici ozimnej a jačmeni jarnom.
Repka bola herbicídne ošetrená minuloročnou novinkou Butisanom Max aj v kombinácii s fungicídmi, ktoré určite už dobre poznáte – Pictor, Caryx, a herbicídnu ochranu
doplnil aj prípravok Stratos Ultra so zmáčadlom Dash HC.
Popri konvečnej repke sme tento rok
uviedli na trh možnosť pestovania aj Clearfield ® repky, ktorej osivo je už v predaji
u osivárskych partnerských spoločností.
Viac o tejto technológii sa dozviete na našich stránkach www.agro.basf.sk alebo
www.clearfield.sk.
Pri ošetrení obilnín sme použili tiež minuloročnú novinku, ktorá sa ihneď stala bestsellerom a bola behom pár dní vypredaná
- hovoríme o jedinečnom fungicíde Osiris.
Ak ste sa zapojili do našej súťaže, mohli
ste okrem krásnych porastov vyhrať s Osirisiom zlaté zrno a kvalitné laky.
Predstavili sme aj novinku, ktorú budete
mať možnosť sami vyskúšať od budúcoročnej sezóny - Akris (kombinácia účinných
látok dimethanamid-P a terbuthylazine) širokospektrálny herbicíd, ktorý je možno
aplikovať až do 6. listu kukurice.
O novinkách sa samozrejme dozviete viac
na našich zimných konferenciách, ale na to
máme ešte čas...
Teraz by som vám chcela popriať krásne
leto, plné sýpky a veľa úspechov v ďalšej
práci.
Ing. Tatiana Murcková
Foto Matúš Hôrčik, Miroslav Demo
Agrotip 7–8/2014
11
Řepka
Technologie Clearfield®
Clearfield řepka:
přínosy a eliminace
potencionálních
pěstitelských rizik
®
Vývoj herbicidu s novou účinnou látkou stojí v současnosti agrochemické
společnosti více než 250 mil. dolarů, přičemž proces vývoje trvá 8 až 10 let
a je třeba otestovat asi půl milionu sloučenin. V uplynulých 25 letech se navíc
nepodařilo objevit žádnou novou účinnou látku s novým mechanizmem účinku.
Nové účinné látky musí splňovat vysoké nároky na účinnost a selektivitu, ale musí mít
rovněž příznivý ekotoxický profil. Zejména
nároky na ekotoxický profil přípravku se
v posledních letech velmi zpřísnily. Vývoj
nových herbicidů proto stagnuje. V této situaci se agrochemické společnosti zaměřují na možnost použití stávajících vysoce
účinných herbicidů v plodinách, ve kterých
nebylo dosud možné tyto herbicidy použít
z důvodu fytotoxicity. Začaly tak vznikat
technologie ochrany proti plevelům založené na herbicidní toleranci odrůd (HT
technologie). U některých plodin, jako např.
u slunečnice, kukuřice, řepky a několika
dalších, se podařilo konvenčními postupy vyšlechtit odrůdy s tolerancí k herbicidům ze skupiny ALS inhibitorů a inhibitorů
ACCasy. U jiných herbicidů (glyphosate
a glufosinate) bylo možné vytvořit tolerantní
odrůdy pouze genetickou modifikací, což
však brání jejich rozšíření ve státech EU,
kde se dosud transgenní technologie nesmějí komerčně využívat.
Celosvětově nejrozšířenější HT technologií,
která nevyužívá genetických modifikací, je
systém Clearfield. Clearfield odrůdy (označované obvykle zkratkou CL) vznikly cílenou mutagenezí konvenčních inbredních
linií, čímž získaly odolnost k imidazolino-
12
Agrotip 7–8/2014
novým herbicidům. V ČR byla v roce 2012
zavedena technologie Clearfield ve slunečnici, přičemž během krátké doby zaujaly CL
odrůdy téměř 25 % výměry. Na Slovensku,
kde se CL slunečnice pěstuje již od roku
2006, tvoří podíl CL odrůd více než 60 %
výměry slunečnice.
V letošním roce bude možné vyzkoušet si
tuto technologii také v řepce. Jak již bylo
uvedeno, CL odrůdy řepky jsou na rozdíl
od konvenčních odrůd odolné k imidazolinonovým herbicidům a mohou být proto
ošetřovány herbicidem Cleravis (metazachlor + quinmerac + imazamox). Tato technologie bude pěstitelům řepky přinášet řadu
výhod, ale nese sebou také jistá rizika,
kterých si musí být pěstitel vědom, aby je
mohl vhodnými agrotechnickými opatřeními účinně eliminovat.
Obr. 1. Herbicid Cleravis vykazuje vysokou
účinnost na všechny jednoleté brukvovité
plevele (na obrázku úhorník mnohodílný)
Butisan S
(BBCH 10
Graf. 1. Porovnání účinnosti + Galera
herbicidu Cleravis (2 l/ha) se (BBCH 12
Butisan Star
(BBCH 10)
+ Galera
(BBCH 12–13)
smáčedlem Dash HC v různých aplikačních termínech
na testované plevele v porovnání s konvenčním postemerCleravis
gentním herbicidním ošetřením + Dash H
(výsledky z let 2012 a 2013)
(řepka BB
Cleravis
+ Dash HC
(řepka BBCH 15)
Cleravis + Dash HC
(řepka BBCH 12–13)
Rozrazil perský
Heřmánkovec přímořský
Ptačinec prostřední
ořský
bolka
Cleravis +
(řepka BB
Violka rolní
Úhorník mnohodílný
Kokoška pastuší tobolka
Cleravis +
(řepka BB
Penízek rolní
Cleravis + Dash HC
(řepka BBCH 10-11)
Kakost maličký
Výdrol ječmene
účinnos
Merlík bílý
účinnost v %
0
20
Přínosy Clearfield technologie
v řepce
Vzhledem k poměrně úzkému sortimentu postemergentních herbicidů registrovaných do řepky je ochrana proti plevelům v této plodině postavena především
na půdních (obvykle preemergentních) herbicidech, jejichž účinnost je však významným způsobem ovlivňována povětrnostními
podmínkami a způsobem a kvalitou zpracování půdy. Tyto herbicidy rovněž obvykle
vykazují nedostatečnou účinnost na některé plevele (brukvovité, kakostovité, violky,
atd.). Přínosy CL technologie pro pěstitele
řepky lze popsat takto:
Vysoce účinné postemergentní
ošetření v širokém aplikačním
termínu
Přestože je v současnosti registrováno
do řepky několik postemergentních herbicidů, je jejich spektrum působení poměrně
úzké, podobně jako jejich aplikační termín.
Herbicid Cleravis vykázal v našich pokusech
velmi dobrou účinnost na většinu v řepce
se vyskytujících plevelů, včetně řady problematických druhů, jako jsou brukvovité
a kakostovité plevele (Obr. 1). Ošetření tímto
přípravkem lze provést v poměrně širokém
aplikačním termínu, obvykle ve fázi děložních až 4 pravých listů plevelů (což obvykle
40
60
80
odpovídá růstové fázi 1–4 listů řepky), přičemž ani v případě jeho nedodržení není
účinnost výrazněji snížena, což platí zejména při předčasném ošetření (Graf 1).
Regulace výdrolu obilní
předplodiny
Účinná látka imazamox vykazuje velmi vysokou účinnost na většinu u nás běžně se
vyskytujících jednoletých trávovitých plevelů a výdrol obilnin. Jedním ošetřením herbicidem Cleravis lze ve většině případů potlačit jak plevele, tak výdrol obilniny (Obr. 2),
čímž dojde k úspoře nákladů na regulaci
výdrolu listovými graminicidy. Reziduální
působení imazamoxu (a částečně také metazachloru) navíc eliminuje vzcházení nových rostlin výdrolu po dobu několika týdnů
po aplikaci (délka reziduálního působení
závisí na povětrnostních podmínkách).
Regulace výdrolu konvenční řepky
Po aplikaci herbicidu Cleravis jsou z porostu CL řepky odstraněny všechny rostliny vzešlé z výdrolu po sklizni konvenčních
odrůd (Obr. 3), včetně výdrolu příbuzných brukvovitých plodin (hořčice, řepice,
ředkve, atd.). Aby bylo možné využívat tohoto efektu dlouhodobě (nejen při prvním
pěstování CL řepky na pozemku), je třeba
v osevním sledu střídat CL odrůdy s od-
100
růdami konvenčními. Při tomto střídání lze
efektu regulace výdrolu využít po každém
zařazení CL řepky na pozemek. Časový
odstup mezi pěstováním CL řepky na jednom pozemku by měl být v tomto případě
minimálně 6 let (odstup konvenční odrůdy
po CL odrůdě 4 roky).
Regulace plevelné řepy
Na pozemcích, kde se plevelná řepa vyskytuje, je obvykle pro cukrovou řepu nejproblematičtějším škodlivým organizmem.
K její regulaci v cukrovce nelze využít žádný herbicid a je proto nutné ji důsledně
potlačovat v předplodinách. V porostech
řepky však často dochází k jejímu namnožení, protože většina řepkových herbicidů
nevykazuje na plevelnou řepu dostatečnou
účinnost. Úč. látka imazamox obsažená
v herbicidu Cleravis by měla plevelnou řepu
účinně potlačovat a zabraňovat její reprodukci.
Eliminace rizika zbytečně
vynaložených nákladů do špatně
založených porostů řepky
Za sucha nebo při nekvalitní přípravě půdy
před setím může být výrazně omezena
polní vzcházivost řepky, což v určitých případech může vést ke zrušení takových porostů. V případě preemergentního ošetření
Agrotip 7–8/2014
13
Řepka
Technologie Clearfield®
Tabulka 1. Herbicidy vhodné k regulaci výdrolu CL řepky v jarních plodinách
Plodina
Obilniny
Cukrovka
Kukuřice
Slunečnice (včetně
CL a ExpressSun
Luskoviny
Brambory
Účinná látka
Herbicid
MCPA
Agritox, Dicopur M, Optika Trio
2,4-D
Esteron, Dicopur D, Mustang, Mustang
Forte, Pegas
lenacil
Venzar
tembotrione
Laudis
mesotrione (CPOST)
Callisto, Lumax, Elumis, Story
sulcotrione
Sulcogan
terbuthylazin (CPOST)
Akris, Koban T, Gardoprim, Lumax,
Balaton, Bolton Duo, Zeagran
isoxaflutole (CPOST)
Adengo
bromoxynil
Pardner, Bromotril, Emblem Pro, Zeagran
2,4-D
Esteron, Dicopur D, Mustang, Pegas
aclonifen
(nejlépe CPOST)
Bandur
bentazone
Basagran, Benta, Troy
metribuzin
Plateen
aclonifen
Bandur
metribuzin
Sencor, Metriphar, Mistral, Plateen,
Arcade
bentazone
Basagran, Benta, Troy
flurochloridone
Racer
řepky jsou finanční ztráty při zaorávkách
řepky vyšší, než v případě, že se s ošetřením proti plevelům počítá až po vzejití řepky. Rovněž založení porostu náhradní plodiny po zaorání porostu řepky není v tomto
případě omezeno reziduálním působením
již aplikovaných preemergentních herbicidů.
Omezení rizika špatného
vzcházení řepky v důsledku reziduí
sulfonylmočovin v půdě
zích v porostech řepky i v následných plodinách. Jedná se především o tato rizika:
Výdrol CL hybridů řepky vykazuje vysoký
stupeň odolnosti k většině ALS inhibitorům (sulfonylmočovinám a jim příbuzným
herbicidům), které se s oblibou používají
k regulaci výdrolu konvenčních odrůd řepky v následných plodinách (obilniny, kukuřice, cukrovka, brambory, atd.). K regulaci
Obr. 2. Společně s plevely je
herbicidem Cleravis potlačen také
výdrol obilní předplodiny (je třeba
aplikovat se smáčedlem Dash HC)
výdrolu CL odrůd řepky proto bude třeba
využívat herbicidy s jiným mechanismem
účinku. V ozimých obilninách je vhodné
řešit výdrol CL řepky již na podzim (časně
postemergentně) kombinovanými přípravky obsahující isoproturon + diflufenican
(pendimethalin, beflubutamid, flumioxazin).
V případě, že bude nutný na jaře opravný
zásah (zejména v aridních oblastech a při
mírné zimě), je možné použít růstové her-
Některé sulfonylmočoviny (ale i jiné ALS
inhibitory) mohou vykazovat v půdě poměrně dlouhé reziduální působení. Pokud
jsou tyto herbicidy použity v předplodině
(zejména jarní aplikace), mohou za určitých
okolností (sucho, těžké půdy, minimalizační
technologie zpracování půdy) způsobovat
fytotoxicitu konvenčních odrůd řepky. Odrůdy CL řepky vykazují vůči většině ALS
inhibitorům vyšší odolnost a riziko jejich poškození rezidui těchto herbicidů je výrazně
sníženo.
Rizika spojená s pěstováním
Clearfield řepky
Některá zvýše uvedených pozitiv CL řepky
mohou být z jiného úhlu pohledu vnímána
jako rizika a je potřeba je vést v patrnosti
při rozhodováni o agrotechnických zása-
14
Agrotip 7–8/2014
Obr. 3. Po aplikaci herbicidu Cleravis
je z porostu CL řepky odstraněn
výdrol řepky konvenčních odrůd
Obr. 4. Herbicidem Cleravis mohou
být ošetřeny pouze CL odrůdy řepky;
na obrázku je zaznamenáno poškození
konvenčních odrůd tři týdny po ošetření
herbicidem Cleravis
bicidy MCPA nebo 2,4-D (min. 300 g/ha).
V jařinách lze problémy očekávat zejména
ve vlhčích letech, kdy bude mít výdrol řepky
dobré podmínky pro růst a nebude výrazněji poškozován dřepčíky (Tabulka 1).
V případě, že během zimy dojde k vymrznutí porostu CL řepky, bude třeba důkladně zvážit jakou náhradní plodinu použít
a jakým způsobem provést půdní přípravu
před založením porostu. Účinné látky imazamox i metazachlor vykazují poměrně
dlouhou perzistenci v půdě a v případě
chladné a suché zimy mohou být porosty
jarních obilnin (zejména ječmene) zakládané minimalizací těmito látkami retardovány.
Podobně jako většina herbicidů do řepky
nebude ani Cleravis vykazovat dostatečnou účinnost na violky (Graf 1), které by se
však v důsledku absence ostatních plevelů
v porostu řepky (vysoká účinnost na většinu ostatních druhů) mohly šířit daleko expanzivněji než dosud.
Po ošetření CL řepky herbicidem Cleravis
je třeba důkladně vypláchnout postřikovač.
Je třeba upozornit obsluhu postřikovače, že
toto důkladné vyčištění postřikovače je třeba provést i v případě, že po aplikaci herbicidu Cleravis bude ošetřovat konvenční
řepku, které je k úč. látce imazamox vysoce
citlivá.
Je třeba zabránit záměně osiva při zakládání porostu řepky v podniku a vést důkladnou evidenci ploch, kde byl vyset CL
hybrid a kde konvenční odrůda. Herbicidem Cleravis nesmí být v žádném případě
ošetřeny jiné odrůdy řepek než s označením CL (Obr. 4).
V omezeném rozsahu může docházet
k přenosu genů CL řepky na sousední pozemky. Hlavní cesty šíření genu jsou dvě:
1) při sklizni pomocí sklizňové mechanizace a 2) pylem. V obou případech by nemělo
docházet k masivnímu „zamoření“ sousedních ploch CL řepkou, zejména proto, že
sklízecí technikou se obvykle transportuje
jen omezené množství semen a schopnost
cizosprášení okolních porostů řepky s rostoucí vzdálenosti prudce klesá (1 % cizosprášení při 10 m izolaci).
Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D,
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.,
ČZÚ Praha
Foto autoři
Hlavní oblasti uplatnění
Clearfield řepky
S ohledem na výše uvedené pěstitelské přínosy a rizika lze CL řepku doporučit především:
„„do oblastí, kde dlouhodobě selhává účinnost půdních herbicidů
(aridní oblasti, horší kvalita zpracování půdy)
„„na pozemky, kde dominují plevele, které jsou k běžně používaným
řepkovým herbicidům odolné (vyjma violky)
„„na pozemcích, kde lze přepokládat vysokou intenzitu výdrolu konvenční řepky (po kroupách, vysoké sklizňové ztráty, krátký časový
odstup od předchozího pěstování
řepky, atd.)
„„při vysokém výskytu výdrolu obilní
předplodiny
„„při uplatňování bezorebných systému zpracování půdy, kdy je na povrchu půdy velké množství organických zbytků.
„„pokud byla v předplodině v jarním
období použita sulfonylmočovina
s dlouhou perzistencí v půdě.
Agrotip 7–8/2014
15
Řepka
Technologie Clearfield®
První zkušenosti
s řepkou v systému
®
Clearfield v ČR
V minulých vydáních
měsíčníku Agrotip jsme
si přiblížili technologii
Clearfield® spolu
s hybridy nabízenými
na trhu v České
a Slovenské republice
v nadcházející sezóně.
Dnes bychom se s vámi
rádi podělili o první
zkušenosti a dojmy
českých zemědělců
ohledně technologie
Clearfield® v řepce.
16
Agrotip 7–8/2014
V současné sezóně byly na desítkách lokalit po České republice založené velkoparcelkové pokusy, na kterých měli vybraní agronomové jedinečnou příležitost
vyzkoušet systém Clearfield® na vlastním pozemku. První ohlasy a zkušenosti
jsou velmi pozitivní, přičemž k nejvíce
vyzdvihovaným přednostem patří čistota
porostu bez plevelů.
Zemědělci si tak vyzkoušeli, kdy je ideální doba aplikace a také vizuálně porovnali čistotu pole oproti tradiční post­
emergentní technologii. S celkovou
spokojeností, dojmy a také výnosovými
výsledky se s vámi podělíme po nadcházející sklizni na našich internetových
stránkách www.clearfield.cz
První ohlasy a zkušenosti
agronomů zkoušejících systém
Clearfield ® v řepce
„„Dobré vzcházení
„„Výhoda možnosti pozdějšího setí
„„Vysoká odolnost stresovým faktorům
„„Perfektní účinnost na brukvovité a kakostovité druhy včetně výdrolu obilnin
„„Retardace vytrvalých plevelů (pcháč,
svlačec)
„„Přerostlé plevele retardovány
„„Perfektní účinnost na řepice
„„Mimořádná selektivita
„„Eliminace výdrolu řepky z minulých let
„„Silná redukce violek, pěkný habitus
rostliny
„„V porovnání s tradiční postemergentní
technologií v dané lokalitě účinnější
„„Nejlepší herbicidní účinnosti bylo dosahováno při včasnější aplikaci (fáze
plevelu cca 2. list)
Názory agronomů:
„Účinek byl pozvolný i na výdrol, v současné době hodnotím jako nejčistší porost (hodnotím známkou 1). “
Agronom, Střílky
„Líbí se mi zkoušený hybrid. Ačkoli je
na špatném pozemku a je u nás velké
sucho, docela dobře se drží. Účinek
Cleravisu na plevele velmi dobrý, uvažuji, že letos si na části plochy systém
ještě osahám.
“
Agronom, Brno – Tuřany
„Tato technologie se mi jeví jako velmi
zajímavá a přináší další posun v ochraně řepky. Letos plánuji na části plochy
tuto technologii znovu vyzkoušet.
“
Agronom, Velké Pavlovice
„Velká výhoda systému je jeho jednoduchost a pohodlnost pro pěstitele. Jeho
zavedení v našem podniku budeme ještě zvažovat, jelikož pěstujeme cukrovku,
takže musíme zvážit všechna rizika vyplývající z hubení výdrolu CL řepky.
“
Agronom, Blažovice
Produkční systém v řepce
Kontrola
Cleravis
Foceno 6. 11. 2013 – kontrola/Cleravis – Foto: Ondřej Klap
Stewardship
Clearfield ® systém pro úspěšné
a dlouhodobé používání vyžaduje
dodržování tzv. správné zemědělské
praxe. Tím se myslí např.:
Likvidace výdrolu CL
řepky v meziporostním
období – stimulace
klíčení a růstu výdrolu
tak, aby bylo možné jej
zničit herbicidem nebo
mechanicky
Čištění sklizňové
techniky při přejezdech
mezi různými pozemky
Cleravis
Kontrola
Foceno 6. 11. 2013 – Cleravis/kontrola – Foto: Radek Nevařil
Použití vhodných
herbicidů v následných
plodinách
Opatření proti nechtěné
aplikaci - balení osiv
a herbicidů Clearfield®
jsou označena logem
Clearfield® a příponou
CL u názvu odrůdy
řepky
Více informací k tomuto tématu naleznete
na internetových stránkách BASF:
www.clearfield.cz
Stav ke dni 15. 11. 2013 Cleravis,
Foto: Pavel Šácha
Agrotip 7–8/2014
17
Řepka
Herbicidy
Butisan Max
zkušenosti s novinkou
®
Na podzim roku 2013 uvedla společnost BASF na český trh velmi
plastický přípravek Butisan Max, který má doporučenou aplikační dávku
2,25 l/ha. Pokud si vzpomenete, na obrázkovém letáku byly přednosti
přípravku naznačeny třemi prsty. Ty symbolizují hlavní výhody přípravku.
 Flexibilita
Porosty řepky můžete ošetřovat
od zasetí až po stadium cca 6 pravých listů. Je jednodušší uvolnit
osádku postřikovače jednou za čas,
případně zaset a potom najednou
ošetřit.
 Účinnost
Díky třem účinným látkám je výrazně
lepší účinnost proti všem důležitým
plevelům v řepce. Využívá další vstup
do plevelných rostlin (hypokotyl resp.
koleoptyle). Účinkuje na širší spektrum
plevelů a jistěji. Z obtížněji hubitelných
plevelů jmenuji alespoň kakosty.
 Spolehlivost
Nová látka dimethenamid–P, kterou mnozí z vás znají z našeho pre­
emergentního systému (Butisan Duo
+ Reactor), je výrazně rozpustnější
ve vodě, resp. potřebuje méně vody
k vytvoření souvislého filmu na povrchu půdy. Jednoduše: lépe pracuje
na sušší půdě.
18
Agrotip 7–8/2014
Nový přípravek je přijímán trhem s velkými očekáváními a již v této první sezóně
se výborný účinek potvrdil. Butisan Max
v systému časně posteemergentním si velmi dobře poradil s běžnými plevely, jako
jsou ježatky, laskavce, zemědým, psárky,
béry, lipnice, pěťoury, mléče, pryskyřníky,
heřmánky a rmeny, hluchavky, merlíky, svízel. Naopak vytrvalé druhy – např. svlačec,
pcháče, bodláky a pýr plazivý - jsou kon­
trolovány nedostatečně.
V dávce 2,25 l na hektar působí po celý
podzim i na nově vzcházející vlny plevelů
a řepka jde do zimy s vyřazenou konkurencí plevelů.
Nejvíce zdůrazňována byla účinnost na druhy kakostů a i zde přípravek obstál na výbornou. Tady je ovšem nutno zdůraznit, že
na polích s vysokým výskytem kakostů musí
být provedena aplikace plné (registrované)
dávky Butisanu Max, tzn. 2,5 l/ha. Tím je zabezpečena vynikající a spolehlivá účinnost
i na tento nově se objevující plevel.
Použití přípravku je jednoduché i z pohledu organizace prací na farmě. Postřikovač
může jet až po zasetí celé plochy řepky ozimé a to bez obav, že postřik retarduje porost, případně že některé plevele odrostou.
Přípravek Butisan Max je možno, pokud
se termíny aplikace potkají, míchat i s přípravky proti výdrolu obilnin – graminicidy.
Z produktů firmy BASF bych na tomto místě
připomněl graminicid Stratos Ultra, balený
společně se smáčedlem Dash HC, dávkovaný obvykle ve stadiu do třech listů obilniny - 1 l/ha Stratos Ultra + 1 l/ha Dash HC.
Pevně věřím, že na základě letošních výborných zkušeností s přípravkem Butisan
Max zařadíte tento nejnovější z rodiny Butisanů mezi hlavní systém odstranění plevelů
z porostů řepky. Více informací vám rádi
poskytnou regionální zástupci společnosti
BASF.
Ing. Lubomír Zámorský
Jaká je nejcennější
práce na zemi?
Pěstování vysoce
kvalitních plodin.
Zemědělství, nejcennější
práce na zemi.
Populace roste a s ní i lidské nároky. Na zemědělce je
vyvíjen tlak s cílem maximalizovat výnosy a produkovat
plodiny se stále vyšší kvalitou. To je důvod, proč BASF
ve spolupráci se zemědělci vytváří přípravky, které jim
pomáhají vypěstovat zdravé a vysoce kvalitní plodiny.
S pomocí firmy BASF to je v rukou zemědělců.
www.agro.basf.cz
Pokusy
Novinka
Kukátko:
nejaktuálnější
informace
Od letošního roku zcela poprvé nabízíme vám, našim zákazníkům,
možnost připojit se během celé sezóny online na prohlídku našich
polních pokusů. Abychom toho dosáhli, nainstalovali jsme polní
kamery (Kukátka) na různé lokality napříč Českou republikou.
Ale co tedy je takové “Kukátko”?
Kukátko je systém, který pořizuje každý den
aktuální snímky vývoje plodin a umisťuje je
na naši webovou stránku, kde se ukládají
do archivu. Jakmile jsou jednou umístěny
na naše webové stránky, díky tomuto linku:
www.agro.basf.cz/go/kukatko
je vám k nim umožněn přístup. K fotografiím
z Kukátka jsou připojeny také informace o počasí, konkrétně naměřené srážky a teplota
vzduchu. Všechny snímky se ukládají s datem a časem, kdy byly pořízeny. Slideshow
(posouvání obrázků) umožňuje sledovat, jak
se plodina vyvíjela od prvního do posledního dne sledovaného období. V kombinaci
s informacemi o počasí je možné lépe odhadnout počátek infekce a upravit případnou
strategii pro aplikaci přípravku. Tím Kukátko
přispívá k rozhodování o ochranných opatřeních na poli bez nutnosti je pokaždé navštěvovat. Lepší obrázek je možné si vytvořit,
pokud se porovná více polí.
Kromě prohlížení snímků je tu také možnost
detailnějšího přiblížení. Díky této funkci zís-
káte detailní obrázek plodiny, budete mít
možnost sledovat kupříkladu výskyt listových chorob v dané lokalitě.
Kamera je umístěna tak, že obraz je rozdělen do dvou částí. V jedné části je zachycena
neošetřená plocha, v druhé oblast s ošetřením. To vám pomůže vyhodnotit úspěšnost
ošetření v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Jakmile provedeme aplikaci, poskytneme vám o ošetření informace.
Sledujte úspěch přípravku
Retengo ® Plus!
V letošním roce jsme spustili Kukátka v kukuřici, neboť jsme obdrželi novou registraci
fungicidu do kukuřice - Retengo Plus. Kromě kontroly chorob vykazuje Retengo Plus
i tzv. AgCelence efekt. Rostliny ošetřené
přípravkem Retengo Plus se oproti neošetřeným lépe vyrovnávají se stresem. Stresem
v podobě slunečního žáru, sucha, chladu,
hmyzu stejně tak jako poškození kroupami.
Ošetřené rostliny tyto situace lépe překonají nebo se snáze vzpamatují. Pokusy, které
jsme udělali ve spolupráci s Českou bio-
plynovou asociací potvrdily, že tímto ošetřením můžeme zvýšit výtěžnost plynu o 5%
či dokonce více. Tento výsledek z opakovaných laboratorních zkoušek činí používání
přípravku Retengo Plus velice rentabilním.
Podobné výsledky se objevují u silážní kukuřice, kde ošetření kukuřice pro silážování
zlepšuje kvalitativní parametry siláže a tím
dojivost krav.
Využijte této nové unikátní příležitosti a navštivte naše internetové stránky, abyste si
prohlédli výsledky ošetření přípravkem
Retengo Plus a lépe se seznámili se systémem Kukátka. Věříme, že se vám tato
nová možnost „prohlídky polí“ bude líbit!
Od podzimu umístíme naše Kukátka také
do řepky a obilnin, abychom ukázali výsledky systému Clearfield v řepce nebo
herbicidů v obilninách.
Máte-li libovolný dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Tým BASF Ochrana rostlin
Agrotip 7–8/2014
21
Obilniny
Mořidla
Kinto Duo - mořidlo
pro všechny obilniny
®
Mořidlo Kinto Duo díky systémovému a translaminárnímu účinku
působí velmi účinně proti ekonomicky nejvýznamějším chorobám
přenosných osivem a půdou. Vzcházející rostliny obilnin jsou účinně
chráněny v období raných vývojových fází a to i při silném infekčním
tlaku. V řadě pokusů byl potvrzen pozitivní vliv na výnos.
Fusarium v klase
Pruhovitost ječmene
Sněť mazlavá pšeničná - napadený klas
Toto mořidlo obsahuje dvě účinné látky prochloraz a triticonazole, které se navzájem
doplňují a na některé patogeny svůj účinek
násobí.
Triticonazole je systémová účinná látka,
pronikající hlouběji do obilek s účinkem
na Tilletia caries a Tilletia foetida. Tyto druhy způsobují sněť mazlavou pšeničnou
a hladkou. Dále na Ustilago spp. způsobující sněť prašnou, Fusarium spp. a Microdochium nivale.
kého výnosu. Mořidlo má vynikající selektivitu z hlediska klíčení a vzcházení rostlin
z ošetřeného osiva.
Prochloraz ze skupiny imidazolů působí
transalminárně. Zasahuje spory hub uložené mělce v aleuronové vrstvě obilek a osemení. Velmi dobře působí na patogeny
z rodu Fusarium a Microdochium, původce
fuzariózy pat stébel a plísně sněžné. Působí také na Helminthosporium spp. vyvolávající pruhovitost ječmene či hnědou skvrnitost ječmene.
22
Agrotip 7–8/2014
Přímý vliv mořidla na výnos obilnin se projevuje zvláště tehdy, kdy je silný výskyt
patogenů napadajících rostliny v raných
vývojových fázích. Avšak i v případě slabých infekcí mořidlo zajišťuje správný vývoj
mladých rostlin. Dobře zformované mladé
rostliny jsou základem pro vytvoření vyso-
Doporučení pro aplikaci radí provádět moření jen na zařízeních, která zaručují rovnoměrné a přesné dávkování a pokryvnost
osiva mořidlem. Osivo má mít dokonalou
klíčivost a vzcházivost a nesmí být mechanicky poškozeno. V případě potřeby je
možné k registrované dávce mořidla přidat
2 l vody.
Ing. Pavel Šácha
Foto autor
Způsoby fungování účinných látek obsažených v Kinto ® Duo
Translaminární
Fusarium roseum
Microdochium nivale
Prochloraz
semeno
(imidazoly)
půda
Pyrenophora graminea
Systémové
Ustilago nuda
Fusarium roseum
Triticonazole
semeno
(triazoly)
Tilletia caries
půda
Kinto ® Duo - spektrum účinnosti
Obilnina
Ječmen
Patogeny
Prochloraz
Triticonazole
Kinto Duo
Pyrenophora
Ustilago
Tilletia
Pšenice
Fusarium
Ustilago
Žito
Triticale
Oves
Fusarium
Urocystis
Fusarium
Pyrenophora
Kinto ® Duo - účinnost proti sněti
mazlavé pšeničné (Tilletia caries)
v ozimé pšenici (%)
Ustilago
Registrovaná aplikace
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka na tunu osiva
Ječmen jarní
pruhovitost ječná, sněť prašná ječná
2 l
Ječmen ozimý
sněť prašná ječná
2 l
Pšenice ozimá
sněť mazlavá pšeničná, plíseň sněžná
2 l
Pšenice jarní
sněť mazlavá pšeničná
2 l
Žito
plíseň sněžná
1,5 l
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
Registrační pokusy ČR
100
Kinto Duo 93
standard
Agrotip 7–8/2014
23
Akce
Maraton
®
bez omezení 2014
aneb Podzimní aplikace herbicidů v ozimech s „pojištěnou“ účinností
Maraton
®
Amiral
Společnost BASF nabízí v přípravku Maraton dlouhodobě
ověřené, kvalitní a spolehlivé řešení pro komplexní ochranu
všech ozimých obilnin proti nejvýznamnějším jednoděložným
a dvouděložným plevelům. Maraton si získal oblibu díky
vynikající účinnosti proti běžným plevelům, ale také díky
účinné eliminaci problematicky regulovatelných plevelů
spodního patra, jako jsou violky, rozrazily, hluchavky
a mnoho dalších. Maraton nemá žádné legislativní
omezení. V případě nutných zaorávek nenastane
žádný problém s rezidui pro následné a náhradní
pěstované plodiny! Vhodné pro ošetření hybridních
pšenic.
Termín aplikace v ozimé pšenici a ozimém ječmeni je před
i po vzejití, ozimé žito a tritikale mají registraci pouze před
vzejitím.
Z dlouhodobých praktických zkušeností se jeví jako
nejvýhodnější termín použití Maratonu v době objevení se
kolejových řádků, tj. ve fázi 1–3. listu obilovin s ohledem na
velikost plevelů. Plevele mají mít v době aplikace maximálně
děložní listy.
Dávka herbicidu Maraton je 4 l/ha
v 200–400 l vody na hektar.
Přípravek Maraton má mimořádně příznivou cenu ošetření
na hektar oproti standardním přípravkům již v základní
ceníkové ceně. Pro jeho ještě větší zatraktivnění bude mít
zemědělský podnik možnost získat přípravky Amiral nebo
Arrat dle vlastní volby, při splnění následujících bodů:
• zakoupení minimálně 400 l Maratonu
• registrace na stránkách www.agro.basf.cz
• předložení fotokopie faktury obchodnímu zástupci
BASF nejpozději 31. října 2014.
®
Arrat
®
agrotechnických podmínek může dojít při rozpadu hrud
k druhotnému zaplevelení. Pro tento případ „pojistné
události“ Vám nabízíme řešení ve formě přípravků Amiral
nebo Arrat dle Vaší volby.
Amiral – specialista na trávy
• účinek na sveřep při dávce 250 g/ha
• účinek na chundelku při dávce 150 g/ha
• speciální aplikace na kraji pole (nemá omezení)
Arrat – univerzální herbicid proti
dvouděložným plevelům
• herbicid proti dvouděložným plevelům v pšenici
ozimé a ječmenu ozimém a jarním, žitě, kukuřici
a v semenných porostech trav
Při zakoupení každých 300 l Maratonu má podnik
možnost získat 2 kg Amiral nebo 1,6 l Arrat. Ve
finančním vyjádření to znamená slevu cca 5 % z ceny
zakoupeného přípravku Maraton.
Při využití akce „Maraton bez omezení 2014“ se dostanete
na ještě výhodnější cenu ošetření Maratonem, navíc
s „pojistkou“ účinnosti v podobě přípravků Amiral nebo
Arrat.
Akce je omezena množstvím přípravků Amiral a Arrat.
Přípravky Amiral a Arrat budou doručeny na jaře 2015.
Ošetření Maratonem patří dlouhodobě mezi nejspolehlivější,
zejména proti metlici chundelce včetně populací
rezistentních k sulfonylmočovinám. V případě nepříznivých
Více informací u regionálních zástupců společnosti BASF anebo na stránkách www.agro.basf.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Akce
Maraton
®
… bez omezení 2014
A
A
 Komplexní herbicidní ošetření s pojistkou účinnosti
a bez omezení
 Při zapojení do akce sleva
5 % na přípravek
Maraton® ve formě přípravků Amiral® nebo Arrat®
 Dlouhodobě nejstabilnější účinnost
s pozitivním vlivem na výnos
www.agro.basf.cz
Speciálky
Vinič
Hniloby na hrozne
nás stále ohrozujú!
Ku koncu júla až začiatkom augusta,
už pred uzatváraním strapcov, musíme
zamerať ochranu viniča okrem
peronospóry a múčnatky aj na ochranu
proti plesni sivej (Botrytis cinerea).
Pleseň sivá je choroba spôsobená
patogénom Botryotínia fuckeliana,
konídiové štádium Botrytis cinerea
a má viac foriem.
1. Zhubná hniloba
Napadá hrozno pred dozrievaním a spôsobuje značné škody na úrode hrozna.
2. Ušlachtivá hniloba
Infikuje hrozno už vo fenofáze dozrievania (spravidla nad 19°NM cukru). Tomuto
hovoríme cibébovatenie. Tieto cibéby sa
v závislosti od odrôd môžu tvoriť vo väčšine vinohradníckych oblastí Slovenska a sú
základom na výrobu vysoko kvalitných výberových vín.
Táto hubová choroba napáda viac ako 200
kultúrnych plodín. Pôvodca prezimuje skleróciami v bunkách alebo na povrchu rôznych častí viniča. Skleróciá je možné objaviť na letorastoch ako čierne pretiahnuté
vyvýšeniny. Sú veľmi odolné proti nepriaznivým klimatickým podmienkam, najmä
26
Agrotip 7–8/2014
Sivý nálet
konídiofór
s konídiamy
zime a suchu. Na jar z napučaných sklerócií vyrastajú konídiofóry, ktoré sú viditeľné
ako sivobiely nálet. Konídie sa vetrom dostanú na povrch zelených orgánov viniča,
ktorý nakazia cez prirodzené otvory (stómy) alebo poškodené pletivá. Preniknutie
patogéna do hrozna umožňujú poranenia
šupky bobúľ, ktoré môžu spôsobovať napr.
ľadovec, fyziologické praskanie bobúľ, napadnutie obaľovačmi alebo napadnutie
múčnatkou. Optimálne podmienky na rozvoj patogéna sú teploty 20–23 ˚C a vysoká
vzdušná vlhkosť. Veľmi citlivé je aj kvitnúce súkvetie, kde sa huba môže ľahko zachytiť na súkvetiach a následne preniknúť
do mladých bobúľ. Čím vinič dlhšie kvitne
a čím pomalšie opadne okvetná čiapočka, tým je väčšia pravdepodobnosť infekcie. Často napadnuté kvetenstvo zasychá.
Niekedy už v štádiu kvitnutia treba zaradiť
prípravky protibotrytídové alebo prípravky
s výrazným vedľajším účinkom na botritý-
du. Konídiové štádium sa tvorí v priebehu
celého vegetačného obdobia a je zdrojom
hromadných infekcií, a preto je počas celého vegetačného obdobia vysoký stupeň infekčného tlaku. V prípade vlhkého počasia
huba infikuje ešte nezrelé bobule a nastáva
zhubná hniloba. V napadnutých bobuliach
sa už netvorí cukor a je prerušený proces
dozrievania. Na napadnutých bobuliach
sa vytvára sivý nálet konídiofór s konídiami
a tieto strapce sú nevhodné ani na výrobu
kabinetných vín. U modrých odrôd pleseň
sivá rozkladá aj farbivá v šupke.
Niektorý vinohradníci ochranu proti botrytíde považujú za ročníkovú záležitosť, ale
ja si myslím, že prevencia sa vždy vypláca. Epidemické ohrozenie môže prepuknúť
náhle, pretože pre patogéna stačia aj kratšie trvajúce vhodné podmienky. Huba produkuje konídie vo veľkom množstve a tým
zabezpečuje dostatočné množstvo spór,
Zdravé, Cantusom
ošetrené hrozno
- Sauvignon blanc
ktoré za vhodných podmienok môžu ďalej
šíriť infekciu. Keď už infekcia prepukne, je
veľmi ťažké ju udržať pod prahom ekonomickej škodlivosti.
Preventívna ochrana proti plesni sivej spočíva v kvalitnom prevedení zelených prác,
aby sme obmedzili vhodnosť podmienok
na šírenie. Fungicídnu ochranu treba rozdeliť do troch etáp. Prvá etapa je hneď
po kvitnutí, druhá vo fenofáze uzatvárania strapcov a tretia vo fáze zamäkávania
strapcov. Spoločnosť BASF odporúča dva
v praxi osvedčené prípravky proti plesni
sivej a sú to Cantus (1,2 kg/ha) a Mythos
30 SC (2,0–2,5 l/ha). So svojim novým mechanizmom účinku je Cantus v boji proti
botrytíde mimoriadne účinný. Kontroluje
kmene húb, ktoré sú rezistentné proti iným
účinným látkam.
Zdravé, Cantusom
ošetrené hrozno
- Cabernet Sauvignon
Cantus
Mythos 30 SC
Cantus s účinnou látkou boscalid 500 g/
kg, je systémovo pôsobiaci fungicíd, ktorý
sa dostáva do rastlín cez listy a účinná látka
je rozvádzaná akropetálne pletivami rastlín.
Postrek aplikujeme preventívne. Vynikajúco
účinkuje proti botrytíde, múčnatke, ale aj
proti penicíliovej hnilobe (Penicillium spp.).
Odporúčam vyskúšať hlavne v tých vinohradoch, kde z roka na rok bojujú
s enormným výskytom múčnatky!
Ďalším protibotrytidovým prípravkom je
Mythos 30 SC, obsahuje účinnú látku pyrimethanil (300 g/l). Je to preventívny fungicíd
s kontaktným, translaminárnym a fumigačným účinkom, pôsobí preventívne (počas
7–10 dní) a po dobu 2 dní aj kuratívne. Prvé
ošetrenie odporúčame (hlavne u citlivých
odrôd) už v čase kvitnutia a ďalšie vykonávame v čase uzatvárania strapcov a pri zamäkaní bobúľ. Prípravok súčasne účinkuje
aj na bielu hnilobu (Coniella diplodiella). Pri
ošetreniach proti plesni sivej vždy dbajme
na to, aby postrek bol smerovaný do zóny
strapcov a aby bolo zaistené dokonalé pokrytie bobúľ. V neposlednom rade vás upozorňujem aj na dodržanie ochrannej doby
prípravkov, ktoré sú pri Cantuse 35 dní a pri
Mythose 21 dní!
Aj pozitívne ohlasy vinohradníkov z praxe
potvrdzujú toto naše tvrdenie.
Ing. Štefan Šimonka
Foto autor
Nezabúdajme ani na špecifickú vlastnosť
Cantusu, ktorá spočíva v zabránení a spomalení tvorby kleistotécií múčnatky viniča
na jeseň. Toto je veľmi dôležitý moment
na zabránenie výskytu múčnatky v nasledujúcom roku!
Agrotip 7–8/2014
27
Reportáž
ZDV Krchleby, a.s.
Kde jsou zkušenosti
i nejnovější technologie
jako doma
Dojírna je součástí velkého areálu
ŽV dokončeného v loňském roce
Chloubou podniku je nová posklizňová linka s kapacitou 4200 t zrnin
V této reportáži navštívíme obec Krchleby,
která leží na staré silnici z Čáslavi do Tábora, a protože se kolem rozkládá šíroširá
rovina, je odtud krásně vidět čáslavská věž.
Nadmořská výška je kolem 285 m n. m.
a hned u vjezdu do obce narazíte na areál zdejšího zemědělského podniku ZDV
Krchleby, a.s. Vjezd zdobí firemní vlajky
a hned za branou je vysoká budova dílen
a provozního úseku. Ta téměř sousedí se
strarobylým kostelem sv. Václava. Snoubí
se zde tedy staré s moderním, ba supermoderním, jak uvidíme dále.
skot, konkrétně 340 dojnic, doplněné novou
karuselovou dojírnou Westfalia, kam dojnice přímo před námi poslušně postupují.
„Toto investičně nákladné vybavení za desítky milionů, ještě spolu s mostovou váhou,
vyrostlo v posledních několika letech jako
důležité zázemí pro stabilizaci podnikání a budoucí konkurenceschopnost“, říká
Ing. Tajčovský, jehož podnik v současnosti
zaměstnává 52 pracovníků a loni dosáhl
obratu 115 milionů Kč.
Krávy jako v pokojíčku
Naším průvodcem po tomto podniku je
Ing. Zdeněk Tajčovský, hlavní agronom
a předseda představenstva. Na první pohled zaujme jednak už výše zmíněná vysoká budova dílen, kde ve vyšších patrech
našli kancelářské zázemí i provozní pracovníci podniku a mají tak celý areál přímo
na očích. Za ní se tyčí nová, do dálky stříbrně zářící posklizňová linka se čtyřmi sily
o kapacitě 4200 tun, s vlastním dosoušením
a čištěním. A dál v areálu pak moderní velké
a vzdušné stáje pro mléčný černostrakatý
Živočišná výroba, jak je výše uvedeno, se
zabývá chovem mléčného skotu a telat. Počet dojnic je 360 kusů, telat se rodí obdobné množství, přičemž dvě třetiny jich jdou
na prodej. Mléčná užitkovost překračuje
9000 litrů za laktaci, loni činila 9105 l. Nová
stáj je částečně robotizovaná automatickým
přihrnovačem krmení. Podestýlá se nakrátko
řezanou slámou. Na kejdu jsou vybudované
jímky o objemu 8500 m3, což by mělo vystačit na devět měsíců. Kejda pak prochází
separátorem, přičemž suchý separát se odváží na hnojiště a tekutá složka se aplikuje
28
Agrotip 7–8/2014
na pole pod kukuřici a na slámu. V podniku
je tedy zabezpečen vlastní přísun organické
hmoty do půdy, a protože na toto kladou důraz, další organická hmota na hnojení se ještě i nakupuje. Živočišné výrobě ještě slouží
silážní žlaby na 60 000 tun hmoty a v plánu
je výstavba dalších zabezpečených úložišť
o kapacitě dalších 60 000 tun, tentokrát jako
náhrada polních hnojišť.
Rostlinná výroba
Ale pojďme k našemu hlavnímu zájmu, kterým je zdejší rostlinná výroba. Ta se realizuje na 3000 ha zemědělské půdy na Čáslavsku, tato výměra je prakticky rovna i výměře
orné půdy. Dále ještě 750 ha na Vysočině,
kde firma vlastní a hospodaří ve společnosti Agrospol s.r.o., Budíkov. Tam se také chová 150 krav bez tržní produkce mléka. Hlavní plodinou je pšenice ozimá, pěstovaná
na výměře 1245 ha, jejíž průměrný výnos
se zde pohybuje od 6,5 do 8 tun z hektaru.
Následuje řepka na 552 ha s loňským výnosem 4,13 t/ha, dále cukrovka na výměře
273 ha, jejíž výnos byl loni díky pozdnímu
jaru nižší, jen 66 tun. V posledních létech
si totiž Krchlebští rádi zvykali na výnosy
k 80 tunám po hektaru. Nicméně loňský
výnos byl i tak pouze dočasným návratem
k dlouhodobému průměru.
uplatní fungicid Capalo. Pro řepu cukrovku
si pak v Krchlebech proti dvouděložným
plevelům vybrali Pyramin Turbo.
vypínání sekcí za účelem přesnější aplikace a rovněž zde mají systém Yara N-Sensor
pro aplikaci dusíku podle potřeb porostu.
Dobré vybavení umožňuje efektivitu
V posledních dvou letech byly též pro traktory provádějící setí pořízeny autopiloty využívající přesných korekcí RTK VRS. Tyto
stroje pak mohou jezdit automaticky s přesností do 4 cm, což znamená úspory při setí
a vytvoření přesnějších kolejových řádků.
Letos na jaře byl systém automatického
přesného řízení pořízen i pro setí cukrovky,
které provádí secí stroj Kverneland. Agronomové i obsluha stroje si po vzejití porostu
dodali odvahy a do traktoru zapřáhli následně plečku Schmotzer, kterou pustili podle
Pro dojnice je důležitá kukuřice pěstovaná na 378 ha, přičemž 80 ha jde na siláž,
70 ha se sklízí jako vlhké zrno a zbytek
jako klasická zrnová kukuřice na prodej.
Výnosy zrna zde dosahují od 9,5 do 13
tun. Z dalších plodin se pěstuje pšenice
jarní na 236 ha s výnosem kolem 6 tun,
sladovnický ječmen na výměře 222 ha,
taktéž s výsledky kolem 6 tun zrna z hektaru. Krmnou základnu pro skot ještě doplňuje 100 ha vojtěšky.
Co se týká vybavení zemědělskou technikou, patří v ZDV Krchleby též k nadšeným
průkopníkům moderních technologií. Základem rostlinné výroby je pět traktorů John
Deere řady 8000 a jeden pásový traktor JD
9630E, který efektivně provádí přípravu
půdy. V podniku využívají převážně orebnou technologii zpracování půdy vzhledem
k poměrně velké výměře cukrovky a řepky.
Mělké zpracování se využívá pouze při zakládání porostů ozimé pšenice po řepce,
Plečkování řepy probíhá za pomoci
GPS automatického řízení
Setí cukrové řepy i další práce zajišťuje nejmodernější technika
Přípravky BASF zde našly své
uplatnění
a to za pomocí nového secího stroje Horsch
Focus, kterému na pozemcích předchází
zpracování dalšími stroji Horsch typu Joker
12 m a 8 m a Tiger 8 m. Setí dalších plodin
ještě provádí Lemken Soliter 12. Firma má
dvě vlastní sklízecí mlátičky Claas Lexion
560 pro zabezpečení sklizně zrnin. Kukuřici pro krmnou základnu sklízejí řezačkou
objednávanou formou služby. Zrovna tak
službou je zajištěna sklizeň slámy. Podnik
naproti tomu vlastní samojízdný sklízeč
cukrovky značky Ropa, s nímž sklízí vlastní
výměru řepy a následně vyráží na služby,
přičemž ročně sklidí asi 1200 ha.
Podnik tedy v rostlinné výrobě dosahuje
velmi pěkných výsledků, což je nepochybně zásluha agronomů, kteří se snaží neustále sledovat nejnovější trendy pěstitelské
práce a nebojí se též dívat se po okolních
zkušenostech a znalostech, které rychle zavádějí do praxe ve vlastním podniku. V této
oblasti využívají též přípravky z produkce
BASF. Velký význam mají zejména v řepce, kde se využívá preemergentní ošetření
přípravkem Butisan Star, jenž má za úkol
ihned od počátku chránit pozemek přes
zaplevelením, aby měly rostliny řepky prostor pro vytvoření silných jedinců. Přispívá
tomu též dvojnásobné fungicidní ošetření,
na podzim přípravkem Caryx a na jaře pak
Pictorem.
Protože okamžité ochraně před plevely přikládají velký význam i pro následný vývoj
porostu, využívá se i v pšenici PRE ošetření
herbicidem Maraton. Na jaře se pro střední sled ošetření proti houbovým chorobám
spoléhají na Tango Super. V ječmeni se pak
Nebojí se automatizace ani
na polích
Ochranu rostlin zajišťují dva samochodné
postřikovače Berthoud se záběrem 36 m.
A zde se dostáváme k dalším moderním
technologiím, které v Krchlebech najdete.
Jako jedni z prvních zde začali využívat
GPS navigační systémy, a to právě na postřikovačích, kde tehdy šlo ještě o černobílé navigace Trimble. Ty byly do této doby
modernizovány a přibylo též automatické
map vytvořených při setí v GPS navigaci
opět ve stejných kolejích do automatického
pojezdu. Odvaha se vyplatila a potvrdila se
tak spolehlivost systémů Trimble pro takto přesné práce, kdy se zejména obsluze
soupravy velmi ulehčí sledování a korekce
plečky při průjezdu porostem. I takto moderní technologie využívají v Krchlebech.
Poznali jsme další středočeský podnik,
kde se nebojí dívat kolem sebe a přebírat zkušenosti jiných a zároveň investovat
do nejmodernějších technologií a zavádět
je do praktického využití. Rozhodně se to
vyplácí, o čemž svědčí i hospodářské výsledky ZDV Krchleby, a.s., a hlavně je tento zemědělský podnik neustále udržován
na vrcholu trendů a má tak zajištěnu efektivní budoucnost.
Ing. Václav Jirka
Spolupracovník redakce
Foto autor
Agrotip 7–8/2014
29
Reportáž
Havajské ostrovy
Havajské ostrovy
Ako hospodária
v exotike?
Ako všetci vieme, poľnohospodárstvo je veľmi špecifické a rôznorodé
odvetvie. Len čo človek vyrazí za hranice, nadobúda tento pojem
úplne iný rozmer. A ešte o oveľa väčšom rozdiele môžeme hovoriť,
keď ide o iný kontinent či dokonca ostrov v exotike.
Reč je o Havajských ostrovoch, kde poľnohospodárstvo predstavuje, po turizme
a armáde, tretí najväčší sektor hospodárstva. Pri našich cestách, sme mali možnosť
spoznať túto poľnohospodársku rozmanitosť na dvoch z ôsmich hlavných ostrovov.
Na „Veľkom ostrove,” zároveň najväčšom
svojou rozlohou, prevládajú kakaovníky,
kávové plantáže a pestovanie makadamových orechov. Ostrov sa z roka na rok rozrastá kvôli aktívnej sopečnej činnosti, čo
má za následok tvorbu vynikajúcich podmienok pre ich pestovanie. Hovorí sa, že
najlepšie kávy (celosvetovo najviac oceňované kávy na súťažiach) pochádzajú práve
z Kony (mesto na Veľkom ostrove) vďaka
optimálnej klíme a vlhkosti, čiernej sopečnej pôde s nízkou hodnotou PH a vysokým
obsahom dusíka. Toto všetko robí kávu
zdravšou a jedinečnou na celom svete.
Poľnohospodárske podmienky sa tu výrazne líšia už len pri prechode z jednej
strany ostrova na druhú. Svoju cestu sme
začali pri oceáne, pokračovali sme smerom
do hôr, cez tropický prales až na vrchol
sopky, kde prevládali sírové plyny zároveň
s lávovými poľami a stuhnutými prúdmi lávy
stekajúcimi priamo do oceána. Tieto dve
činné sopky denne vychrlia lávu, ktorá by
pokryla až 9 km diaľnice.
Po niekoľkých dňoch strávených v dažďovom pralese sme sa presunuli na ďalší
ostrov „Oahu,” kde má človek možnosť ísť
30
Agrotip 7–8/2014
na plantáže s nespočetným množstvom
banánovníkov, cukrovej trstiny, papáje,
manga a iného exotického ovocia, o ktorom
sa nám, na “starom kontinente” môže len
snívať.
Taktiež ananásové plantáže sú neoddeliteľnou súčasťou týchto ostrovov. Jedna z najznámejších plantáží je práve „Dole plantáž”,
kde obhospodarujú ananásy na ploche
viac ako 40 000 ha. Denne tu dozrie a je
pozbieraných viac ako 25 000 ks ananásov,
ktoré sú exportované do celého sveta. A to
aj k nám do „srdca” Európy. Táto plodina
potrebuje 15–18 mesiacov kým dozrie. Červené pôdy sú opäť výsledkom pôsobenia
sopečnej činnosti a rozkladu sopečného
popola s vysokým obsahom železa a minerálov, čo predstavuje vynikajúce podmienky pre pestovanie ananásov a má zásluhu
na ich veľkosti a sladkosti.
Poľnohospodárstvo predstavuje neoddeliteľnú súčasť života v tomto tropickom kúte
sveta, preto som ho aj ja hrdo reprezentoval
v tričku „Farming the Biggest Job on Earth.“
Ohlasy na tričko a kampaň od miestnych
obyvateľov a tak isto aj od ďalších turistov
z rôznych častí sveta boli veľmi pozitívne,
keď videli, že poľnohospodárstvo je naozaj
najcennejšie, nielen na Havaji, ale na celom svete...
Ing. Matúš Czako
Foto autor
 Zátoka Kapitána Cooka s jeho pamätníkom. Kapitán Cook bol prvý Európan, ktorý objavil Havajské ostrovy
(vtedy ich pomenoval Sendvičové). Priniesol im nové druhy ovocia, zeleniny, mäsa a tak isto aj choroby,
proti ktorým sa ich organizmus nevedel brániť, čo takmer spôsobilo vyhubenie Havajského národa
(populácia klesla zo 750 tisíc na 120 tisíc). Od kráľa ostrova dostal úlohu nájsť protiliek (rastlinu), ktorý
zabráni šíreniu choroby a vyhunutiu jeho národa, čo sa mu aj podarilo. Staré legendy hovoria, že práve
v tejto zátoke bol Kapitán Cook zabitý. Je to chránená prírodná koralová rezervácia s množstvom farebných
rybičiek (ako z akvária) ideálna na šnorchlovanie a pozorovanie delfínov, korytnačiek, ktoré plávajú okolo.
 Pláž Waikiki. Jedna z najznámejších pláží na svete, lemovaná hotelmi (mrakodrapmi),
obchodmi najexluzívnejších značiek a reštauráciami.
Agrotip 7–8/2014
31
Butisan Max
®
Tři základy úspěchu
Flexibilita
Účinnost
Spolehlivost
 Spolehlivá účinnost – kombinace tří účinných
látek metazachlor, quinmerac, dimethenamid-P
 Flexibilita v termínu aplikace – preemergentně
nebo časně postemergentně
 Nezávislost na půdních podmínkách
 Široké spektrum dvouděložných
i jednoděložných plevelů
www.agro.basf.cz
agrotip
Regionálna príloha Slovenská republika
Tutanchamón II s Kleopatrou
rozdávali zlatý poklad Osirisa
 Obsah prílohy 
 Tutanchamón II s Kleopatrou
rozdávali zlatý poklad Osirisa . . . 1
Na konferenciách BASF v zimných mesiacoch spomenul Tutanchamón II,
že dostal úlohu od boha Osirisa skontrolovať porasty, na ktorých bol
aplikovaný prípravok nesúci jeho meno. Boh úrody, totiž chce vedieť,
či prípravok po ňom pomenovaný splnil svoju úlohu a dopomohol
pestovateľom ku kvalitnejším a vyšším úrodám. Zároveň dostal poverenie,
podeliť sa s týmito pestovateľmi
ateľmi o časť svojho
zlatého pokladu.
Preto sa Tutanchamón II spolu s Kleopatrou vybrali na
cestu po Slovensku a navštívili poľnohospodárov,
kovo
ktorí sa prihlásili do súťaže. Celkovo
za týžden nabehali takmer 2000 kilometrov a navštívili a odmenili 15-tich pestovateľov. Slovensko bolo
rozdelené na 3 oblasti a v každej
15
oblasti získalo 5 poľnohospodárov zlaté pšeničné zrnko z 24 karátového zlata. Pochopiteľne si fa13
y,
raón pozrel aj ako vyzerajú porasty,
red
u mnohých zákazníkov bolo pred
poklažatvou, no aj tak už sa dalo predpokladať, že obilniny ošetrené Osirisom naozaj budú
dosahovať vyšších úrod. Účinnosť na choroby bola
spoľahlivá, na mnohých miestach sa vďaka Osirisu podarilo okamžite zastaviť hrdze, ktoré boli v tomoto roku dosť
závažným problémom. Mnohí pestovatelia prípravok použili aj do ovsa, či tritikale, pretože Osiris je registrovaný
na použitie do všetkých obilnín. Celkovo z reakcií zákazníkov vyplynulo, že boli s účinnosťou prípravku spokojní
a Osiris si nájde stále miesto v ich pláne ochrany obilnín.
4
Ing. Miloš Bobrovčan
1
Agria, Liptovský Ondrej
Ing. Stanislav Balog
2
Agrospol,
Hontianske Nemce
Mária Sekerešová
3
Energo Agro, Detva
8
Ing. Jozef Rataj
9
RD, Veľké Kapušany
PDP Kežmarok
9
6
10
5
7
3
8
14
2
Ing. Peter Šmelko
11
Ing. Jozef Juhás
12
10
Ing. Miloš Čarný
6
Pozrite si, kto všetko získal zlatý poklad boha Osirisa.
1
Ing. Jozef Iván
Ing. Anton Farkaš
PD „Rozkvet“, Odorín
Agro Žitava, Maňa
Ing. Jaroslav Príšťák
Ing. Tomáš Lelovič
12
7
11
13
Karpatovka,
Chminianska Nová Ves
WAK, Ložin
PD Jur nad Hronom
Dan Farm, Blahová
Ing. Anna Žembová
Ľuboš Zverbík
Ing.Marián Habaj
Ing. Andrej Adamovič
PD Zámostie, Trenčín
PD „Zlatý Klas“, Urmince
4
5
PD Smrečany
14
15
RDP, Dolné Dubové
Agrotip 7–8/2014
|I
Tutanchamón ukazuje aká veľká bude pšenica
Pán Prišťák už mal zozbierané odhaduje úrodu
na 9 ton z hektára
Krásny chotár v Odoríne rozprúdil niekoľkotisícročnú vášeň-pozrite na tie pohľady
Luboš Zverbík sa ako prvý pochválil svojimi porastami
Ani hustý dážď nezabránil Tutanchamónovi splniť úlohu Osirisa a skontrolovať porasty v Ložíne
Pán Zemplínskych chotárov Jozef Iván
pri Slovenskom mori (Zemplínska Širava)
Anka Žembová vysvetľuje Tutanchamónovi kam všade siaha chotár PD Smrečany
Typická žena - Kleopatra si nenechala ujsť
možnosť zapózovať
II | Agrotip 7–8/2014
Ing. Balog ukazuje čistotu porastov po aplikácii Osirisu
Manželka sa poteší povedal pán Farkaš z Ložína
Nádejné posily do budúcnosti v Dan Agre
Tutanchamón kontroluje kvalitu porastu
v Dolnom Dubovom
V Dan Agre v Blahovej sme vítali dánskych pestovateľov
No tomuto sa už zrejme manželka poteší menej
Slovenská kávička priamo v tatranskej kotline egypťanom
chutila odovzdanie zrnka pánovi Ratajovi.
Odovzdávanie zlatého pokladu p. Juhásovi z Agro Žitava
Agrotip 7–8/2014
| III
JESENNÉ BALÍKY
PRODUKTOV BASF
ÚČINNOSŤ
Ť
FLEXIBILITA
SPOĽAHLIVOSŤ
SPO
POĽAHLIVOSŤ
REPKA
ka
novin
roku
2013
Butisan Max BIG
Butisan Max 100 l + 10 l GRÁTIS
balík ošetrí rozlohu
50 ha
zľava
zľava
10 %
SENNÉ B
ÍCKY J
AL
Butisan Max + Caryx
(herbicíd + fungicíd)
Butisan Max 100 l + 10 l GRÁTIS
Caryx 50 l + 5 l GRÁTIS
balík ošetrí
rozlohu
50
5
0 hhaa
zľava
zľava
10 %
Zľava k balíkom je vo forme tovaru, tovar
to
ovar
var
objedgrátis doručí váš distribútor spolu s o
bje
ednaným balíkom.

Podobné dokumenty