SoMoPro brožura III

Transkript

SoMoPro brožura III
SOUTH MORAVIAN PROGRAMME FOR
DISTINGUISHED RESEARCHERS
JIHOMORAVSKÝ PROGRAM PRO
ŠPIČKOVÉ VĚDCE
Scientists and projects of the third and fourth call
Vědci a projekty třetí a čtvrté výzvy
Tiráž?
Sestavilo a vydává
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
http://www.jcmm.cz
Všechna práva vyhrazena. Jednotlivým vědcům náleží práva
k příslušným textům a fotografiím.
Grafická úprava a sazba
Pavel Hamřík
Vydání první, Brno 2015
SOUTH MORAVIAN PROGRAMME FOR
DISTINGUISHED RESEARCHERS
JIHOMORAVSKÝ PROGRAM PRO
ŠPIČKOVÉ VĚDCE
Scientists and projects of the third and fourth call
Vědci a projekty třetí a čtvrté výzvy
TABLE OF CONTENTS
Opening word SoMoPro lures scientific minds The world we touch The South Moravian Region South Moravian Centre for International Mobility 10
14
16
18
20
Scientists 22
Ing. Martin Čadík, Ph.D. 24
Mgr. Lukáš Čajánek, Ph.D. 26
Dr. Aniruddha Chandra, Ph.D. 28
Cina Foroutannejad, Ph.D. 30
RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D. 32
Mgr. Hana Hughes, Dr. 34
Philip Anthony P. Jackson, Ph.D. 36
Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. 38
Amit Suresh Khairnar, Ph.D. 40
Mgr. Andrea Knight, Ph.D. 42
Flavia Landucci, Ph.D. 44
Anton Manakhov, Ph.D. 46
Sérgio Marques, Ph.D. 48
Dr. Vincenzo Micale, Ph.D. 50
Ivan Minchev, Ph.D. 52
MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. 54
Luca Nizzetto, Ph.D. 56
Doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr. 58
Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D. 60
Johanna Irene Rajasärkkä, Ph.D. 62
Mgr. Karel Říha, Ph.D. 64
Helene Robert Boisivon, Ph.D. 66
RNDr. Silvie Trantírková, Ph.D. 68
Stella Vallejos Vargas 70
Viktoria Wagner, Dr. rer. nat. 72
Mgr. Kristína Zápražná, Ph.D. 74
OBSAH
Slovo úvodem SoMoPro vábí vědecké mozky Svět, jehož se dotýkáme Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu 10
14
16
18
20
Vědci 22
Ing. Martin Čadík, Ph.D. 24
Mgr. Lukáš Čajánek, Ph.D. 26
Dr. Aniruddha Chandra, Ph.D. 28
Cina Foroutannejad, Ph.D. 30
RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D. 32
Mgr. Hana Hughes, Dr. 34
Philip Anthony P. Jackson, Ph.D. 36
Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. 38
Amit Suresh Khairnar, Ph.D. 40
Mgr. Andrea Knight, Ph.D. 42
Flavia Landucci, Ph.D. 44
Anton Manakhov, Ph.D. 46
Sérgio Marques, Ph.D. 48
Dr. Vincenzo Micale, Ph.D. 50
Ivan Minchev, Ph.D. 52
MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. 54
Luca Nizzetto, Ph.D. 56
Doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr. 58
Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D. 60
Johanna Irene Rajasärkkä, Ph.D. 62
Mgr. Karel Říha, Ph.D. 64
Helene Robert Boisivon, Ph.D. 66
RNDr. Silvie Trantírková, Ph.D. 68
Stella Vallejos Vargas 70
Viktoria Wagner, Dr. rer. nat. 72
Mgr. Kristína Zápražná, Ph.D. 74
OPENING WORD
SLOVO ÚVODEM
Ladies and gentlemen,
for more than five years, the SoMoPro Programme has formed an active part of the Regional Innovation Strategy of the
South Moravian Region. During that time, the Region has
managed to bring 53 top scientists with Marie Curie Fellow
status to South Moravian universities and research centres.
These researchers have brought their experience from previous workplaces and have become an essential part of the
teams that contribute to enhancing the competitiveness of
the South Moravian Region in the field of science and help
local universities on their way to research excellence. Thanks
to its ongoing support of quality science, the South Moravian
Region is gaining the attention of the world scientific community as a place with open doors for innovative research
The SoMoPro Programme is largely co-funded by the South
Moravian Region, its support reaching tens of millions CZK.
It is the regional representatives who decided to support research activities to such an extent, and that because further development of innovative economy in South Moravia matters
to them. I believe that this way leads to a long-term prosperity
of our Region.
Therefore, let me thank to all those who take part in the successful development of the research programs in our Region.
JUDr. Michal Hašek
Hejtman Jihomoravského kraje
12
Vážené dámy, vážení pánové,
program SoMoPro je aktivní součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje již více než pět let. Za tu dobu se
díky němu podařilo přivést na pracoviště jihomoravských univerzit a výzkumných center 53 špičkových vědců se statusem
Marie Curie Fellow. Tito vědci k nám přinesli své zkušenosti
z předchozích pracovišť a stali se podstatnou součástí týmů,
které přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti Jihomoravského kraje v oblasti vědy a výzkumu a univerzitám pomáhají
na cestě k jejich výzkumné excelenci. Jihomoravský kraj se tak
díky trvalé podpoře kvalitní vědy dostává do povědomí světové vědecké komunity jako místo, kde má inovativní výzkum
dveře otevřené.
Program SoMoPro je významnou měrou kofinancován Jihomoravským krajem, a to ve výši mnoha desítek miliónů korun.
Zastupitelé kraje, kteří se rozhodli v takovém rozsahu podpořit vědeckovýzkumné aktivity, to dělají zejména proto, že jim
záleží na dalším rozvoji inovativní ekonomiky na jižní Moravě.
Věřím, že tato cesta vede k trvalé prosperitě našeho regionu.
Děkuji proto všem, kteří se podílejí na úspěšném rozvoji vědeckovýzkumných programů v našem kraji.
JUDr. Michal Hašek
Hejtman Jihomoravského kraje
13
SOMOPRO LURES SCIENTIFIC MINDS
SOMOPRO VÁBÍ VĚDECKÉ MOZKY
Acronym SoMoPro (South Moravian Programme for Distinguished Researchers) hides an unique grant program attracting top scientists from
abroad to do their research in the South Moravia. Incoming scientists
enrich the local research teams with their knowledge, experience and
facilitate the development of the South Moravian Region.
SoMoPro supports research projects in science, medicine and technology. The most successful are life sciences, having a strong position in the
South Moravian Region. The number of SoMoPro applicants is, however,
increasing in all fields, which confirms the growing reputation and quality of science in the Region.
Since its beginning, SoMoPro has attracted to the Region 53 top skilled
researchers, more than 8 million EUR will be distributed between them.
The programme is co-funded by Marie Curie Actions of the 7th Framework Programme and by the South Moravian Region. It is administrated
by the South Moravian Centre for International Mobility.
14
Pod zkratkou SoMoPro (South Moravian Programme for Distinguished
Researchers) se skrývá unikátní grantový program podporující příchod
špičkových vědců ze zahraničí na jižní Moravu. Příchozí vědci svými znalostmi, zahraničními zkušenostmi a kontakty obohacují místní vědecké
týmy a napomáhají rozvoji Jihomoravského kraje.
SoMoPro podporuje vědecké projekty v přírodovědných, lékařských
a technických oborech. Největší zájem je o přírodní vědy, oblast výzkumu, která má na jižní Moravě dlouhodobě silnou pozici. Počet zájemců
o grant však stoupá ve všech oborech, čímž se potvrzuje rostoucí věhlas
a kvalita vědy v Jihomoravském kraji.
Od svého vzniku program SoMoPro přivedl na jih Moravy 53 vědců,
mezi něž v letech 2009 až 2017 rozdělí více jak 8 milionů eur. Program je
financován Evropskou unií z Akcí Marie Curie 7. Rámcového programu
Evropské komise a Jihomoravským krajem, spravuje jej Jihomoravské
centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM).
15
THE WORLD WE TOUCH
SVĚT, JEHOŽ SE DOTÝKÁME
UNITED STATES
SPOJENÉ STÁTY
BOLIVIA
BOLÍVIE
NORWAY
NORSKO
SWEDEN
ŠVÉDSKO
FINLAND
FINSKO
RUSSIA
RUSKO
NORTHERN IRELAND
SEVERNÍ IRSKO
UNITED KINGDOM BELGIUM NETHERLANDS
VELKÁ BRITÁNIE
BELGIE NIZOZEMÍ
LUXEMBOURG GERMANY CZECH REPUBLIC SLOVAKIA
LUCEMBURSKO NĚMECKO ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKO
FRANCE SWITZERLAND AUSTRIA
FRANCIE
ŠVÝCARSKO RAKOUSKO
ROMANIA
RUMUNSKO
PORTUGAL
SPAIN
ITALY
BULGARIA
PORTUGALSKO
ŠPANĚLSKO
ITÁLIE
BULHARSKO
KAZAKHSTAN
KAZACHSTÁN
SOUTH KOREA
JIŽNÍ KOREA
IRAN
ÍRÁN
INDIA
INDIE
THAILAND
THAJSKO
AUSTRALIA
AUSTRÁLIE
THE SOUTH MORAVIAN REGION
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
The South Moravian Region is located in the south-eastern area of the
Czech Republic along Austrian and Slovak borders. Its regional centre is
Brno, the second largest city in the Czech Republic. Brno has six universities with 80,000 students and there are 26 laboratories of the Czech
Academy of Sciences.
Region’s major projects include the Masaryk University and an ambitious project of the ICRC (International Clinical Research Centre) – implemented in collaboration with Mayo Clinic (USA) and CEITEC (Central
European Institute of Technology), focusing among others on biomedical research and molecular and cell biology.
18
Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní části České republiky při
hranicích s Rakouskem a Slovenskem, jeho centrem je druhé největší
město České republiky Brno. V Brně se nachází šest univerzit s 80 000
studenty a 26 laboratoří Akademie věd ČR.
Mezi zásadní projekty kraje patří Kampus Masarykovy univerzity či ambiciózní projekty ICRC (International Clinical Research Centre) - realizovaný ve spolupráci s klinikou MAYO (USA) a CEITEC (Central European
Institute of Technology), zaměřený mimo jiné na biomedicínský výzkum
či molekulární a buněčnou biologii.
19
SOUTH MORAVIAN CENTRE FOR
INTERNATIONAL MOBILITY
JIHOMORAVSKÉ CENTRUM PRO
MEZINÁRODNÍ MOBILITU
South Moravian Centre for International Mobility (JCMM) is a specialized nonprofit organization which provides support and assistance to
talented students and researchers based in the South Moravian Region.
The support is offered through various programs which cover several
levels of education. The programs can be divided into programs for high
school students, university students, international students and researchers.
We are connecting students, teachers, scientists
and those, who are willing to transfer their
know-how and knowledge to other people.
20
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) je centrum, zaměřené na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro
vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované
zájmové sdružení neziskového typu.
Podpora je realizována prostřednictvím různých programů, které
pokrývají několik úrovní vzdělávání. Programy JCMM je možné
rozdělit na programy pro středoškoláky, učitele středních škol, vysokoškoláky, zahraniční studenty a vědce.
Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo
chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť
lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti
přírodovědy a techniky.
21
SCIENTISTS
VĚDCI
Ing. MARTIN ČADÍK, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
LOCATE – Visual localization in natural environments
Department of Computer Graphics and Multimedia,
Brno University of Technology
Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík
Czech Republic
Germany
LOCATE – Vizuální lokalizace v přírodě
Ústav počítačové grafiky a multimédií, FIT VUT
Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík
Česká republika
Německo
GERMANY CZECH REPUBLIC
NĚMECKO ČESKÁ REPUBLIKA
24
EN
Computational photography is a fascinating area of ​​research lying at the
border of computer vision, image processing, computer graphics, optics
and visual perception. Methods of computational photography reduce
or completely eliminate the constraints of the traditional photographic
process. The LOCATE project is dealing with geo-localization of photos
based on visual information contained therein. Our goal is to determine
the position and orientation of the camera with which the photography
was taken.
Interesting fact: Did you know that the role of visual geo-localization
is extremely computationally intensive, due to the enormous size of
examined area? We say that this task has at least six degrees of latitude
(position given by the coordinates X, Y, Z, and orientation of the camera
described by α, β, γ angles). Moreover, visual variability is significant
and varies with lighting, season of the year, weather, etc. Despite its
great potential this task is far from being satisfactorily solved, even in
the research literature.
CS
Výpočetní fotografie je fascinující oblastí výzkumu ležící na pomezí počítačového vidění, zpracování obrazu, počítačové grafiky, optiky
a vizuálního vnímání. Pomocí výpočetních prostředků metody výpočetní fotografie zmírňují nebo úplně odstraňují omezení daná tradičním fotografickým procesem. V rámci projektu LOCATE se zabýváme
geo-lokalizací fotografií na základě vizuální informace v nich obsažené.
Naším cílem je určit pozici, a zároveň orientaci fotoaparátu, kterým byla
daná fotografie vytvořena.
Zajímavost: Věděli jste, že úloha vizuální geo-lokalizace je extrémně
výpočetně náročná, neboť prostor, který je třeba prohledat je obrovský?
Říkáme, že tato úloha má minimálně šest stupňů volnosti (poloha daná
souřadnicemi X,Y,Z a natočení fotoaparátu popsané úhly α, β, γ). Vizuální variabilita scén je navíc značná a mění se s osvětlením, roční dobou,
počasím, atd. I přes svůj velký potenciál ještě zdaleka není tato úloha
uspokojivě vyřešena, a to ani ve výzkumné literatuře.
25
Mgr. LUKÁŠ ČAJÁNEK, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
CENTRO_STEM – Centrosome functions in
differentiating cells: an insight into biology of the
centrosome using human embryonic stem cells
Department of Histology and Embryology,
Faculty of Medicine of Masaryk University
Doc. MVDr. Aleš Hampl, Ph.D.
Czech Republic
Sweden, Switzerland
CENTRO_STEM – Funkce centrozomu v diferencujících
buňkách: náhled do biologie centrozomu s využítím
lidských embryonálních kmenových buněk
Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta MU Doc. MVDr. Aleš Hampl, Ph.D.
Česká republika
Švédsko, Švýcarsko
SWEDEN
ŠVÉDSKO
CZECH REPUBLIC
SWITZERLAND
ŠVÝCARSKO
26
ČESKÁ REPUBLIKA
EN
We all did grow or are still growing. In order to grow, cells making up our
bodies need to divide, and also need to specialize – differentiate. Growth
needs to be properly controlled, as too much or too little leads to disease. In this project we study the role of an organelle called the centrosome in control of the growth, as previously unexpected links between
centrosome anomalies and a plethora of human diseases and developmental defects have been uncovered.
Interesting fact: Did you that our body produces more than 100 million
cells every minute?
CS
Všichni jsme vyrůstali nebo stále rosteme. Aby mohly růst, buňky, tvořící naše těla, se potřebují dělit a také specializovat – diferenciovat. Růst
musí být řádně kontrolován, protože jeho přílišné množství nebo naopak nedostatek vede k nemoci. V tomto projektu studujeme roli organely zvané centrozom, která kontroluje buněčné dělení, poruchy centrozomu totiž byly dány do souvislosti s vznikem či rozvojem řady lidských
chorob a vývojových vad. Zajímavost: Věděli jste, že naše tělo produkuje každou minutu více než
100 milionů buněk?
27
Dr. ANIRUDDHA CHANDRA, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
Localization via UWB – Localization using ultra wide
band wireless systems: From algorithms to hardware
implementation
Laboratory of Radio Communication Systems,
Brno University of Technology
Prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D.
India
India, Thailand
Localization via UWB – Lokalizace pomocí
ultra-širokopásmových bezdrátových systémů:
Od algoritmů k hardwarové implementaci
Laboratoř radiokomunikačních systémů,
Vysoké učení technické v Brně
Prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D.
Indie
Indie, Thajsko
INDIA
INDIE
THAILAND
THAJSKO
28
EN
Localization and tracking of objects is becoming a major aspect of wireless technologies, with applications in rescue operation, military surveillance, medical imaging, precision navigation, covert communication
links, and logistics. Ultra wide band (UWB) radio is foreseen as one of
the most promising technologies for such applications. Ever forgotten
where you parked your car? Ever felt lost inside a big shopping mall?
In VUT we are working on this. Sounds fancy? Just imagine how such
localization might prove to be critical in rescuing people trapped under
debris.
Interesting fact: Bats have developed the best natural system for locating insects through ultrasonic sound waves, but they hear only echoes,
they would become deaf if they hear the original sound!
CS
Ultra-širokopásmová UWB (Ultra-Wide Band) bezdrátová zařízení a technologie se v současné době používají v různých oblastech jako
jsou záchranné operace, vojenský dohled, lékařské zobrazování, přesná
navigace, utajené komunikační spojení či ochrana majetku.
Obecným cílem projektu je vyvinout nové UWB zařízení, které umožní
provádět přesnou lokalizaci ve vnitřním i venkovním prostředí. Stalo
se Vám někdy, že jste zapomněli, kde parkujete? Ztratili jste se někdy
uvnitř velkého nákupního centra? Na VUT na tom pracujeme. Námi
vyvinutá lokalizace může rozhodujícím způsobem přispět například při
záchraně lidí pod troskami domů.
Zajímavost: Víte, že netopýři vyvinuli nejlepší přirozený systém pro
lokalizaci hmyzu pomocí ultrazvukových vln? Slyší však pouze ozvěnu,
zvuk samotný by je ohlušil.
29
CINA FOROUTANNEJAD, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
Project: GrapheneReceptor – Towards the graphene
selective receptors: the role of electric field in noncovalent interactions
Structural Chemistry of Biosystems and Molecular
Devices, CEITEC MU
Iran
Iran
GrapheneReceptor – Návrh selektivních receptorů na bázi
grafenu: vliv elektrického pole na nekovalentní interakce
CEITEC MU, Strukturní chemie biosystémů
a molekulárních zařízení
Prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
Írán
Írán
IRAN
IRÁN
30
EN
The dominant force in the realm of chemistry is the electromagnetic
force. As a result, one may expect that an external electric field (EEF) affects properties of molecular systems. Nowadays, electric fields in orders
of tenth of atomic units can be produced by scanning tunneling microscopy (STM) or laser pulses but in spite of experimental achievements,
there are only a few theoretical works about the influence of EEF on the
chemical properties of matter. We employ state-of-the-art computational methods for simulation EEF interaction with matter and investigating
its potential applications in diverse domains namely, ion receptors for
water treatment, regio-/stereo-selective (enzyme) catalysis, and molecular electronics.
Interesting fact: Recent investigations suggest that enzymes can apply
electric fields as large as 144 MV.cm–1.
CS
Dominantní silou v oblasti chemie je elektromagnetická síla. V důsledku
toho se dá očekávat, že vnější elektrické pole (EEF) ovlivňuje vlastnosti
molekulárních systémů. V současné době je možné generovat elektrická
pole v řádech desetin atomových jednotek v STM (scanning tunneling
microscopy) nebo laserovými pulsy. Nicméně navzdory dosaženým experimentálním výsledkům existuje jen málo teoretických prací o vlivu EEF
na chemické vlastnosti hmoty.
V našich studiích využíváme moderních výpočetních metod pro simulaci
interakce EEF s hmotou a zkoumáme potenciální aplikace EEF v různých
oblastech, jako jsou iontové receptory na čištění vody, regio- / stereo-selektivní (enzymová) katalýza a molekulární elektronika.
Zajímavost: Nedávné výzkumy naznačují, že enzymy mohou působit
elektrickým polem o velikosti až 144 MV.cm–1.
31
RNDr. Mgr. JOZEF HRITZ, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
MODULATOR – Structural determination of the human
14-3-3zeta in complex with a double phosphorylated
human tyrosine hydroxylase 1
Biomolecular NMR Spectroscopy,
Centre for Structural Biology, CEITEC MU Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSC.
Slovakia USA
MODULATOR – Určení struktury lidské 14-3-3zeta
v komplexu s dvojitě fosforylovanou lidskou tyrosin
hydroxylázou 1
Výzkumná skupina Biomolekulární NMR
spektroskopie, Centrum strukturní biologie, CEITEC MU
Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSC.
Slovensko
USA
SLOVAKIA
SLOVENSKO
USA
USA
32
EN
14-3-3 proteins, found in all eukaryotic cells, are known to be important
in cell-cycle regulation, apoptosis, and regulation of gene expression.
They are also associated with oncogenic and neurodegenerative amyloid
diseases. The main research aim of Jozef Hritz is to reveal the detailed
molecular mechanism of the activation of tyrosine hydroxylase protein
by its interaction with 14-3-3 protein resulting in the increased level of
adrenalin in human brain. The studied proteins play an important role in
Alzheimer and Parkinson neurodegenerative disease.
Interesting fact: Did you know that there are 250 000–1 000 000 different proteins in single human cell?
CS
14-3-3 proteiny se nacházejí ve všech eukaryotních buňkách a mají
velice důležitou funkci při regulaci buněčného cyklu, při buněčné smrti
a při regulaci genové exprese. Mým hlavním výzkumným cílem je odhalit
detailní molekulární mechanismus aktivace tyrosinhydroxylázy proteinu
a jeho interakci s 14-3-3 proteiny, která vede ke zvýšené hladině adrenalinu v lidském mozku. Studované proteiny hrají důležitou roli v Alzheimerově nebo Parkinsonově neurodegenerativní chorobě.
Zajímavost: Věděli jste, že existuje 250 000–1 000 000 různých proteinů
v jedné lidské buňce?
33
Mgr. HANA HUGHES, Dr.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
MILPEDE - Microfabrication of Lead Free Piezoceramic
Devices
Centre for Advanced Materials, CEITEC BUT
Prof. Tim Button
Czech Republic
Great Britain
MILPEDE - Microfabrication of Lead Free Piezoceramic
Devices
Centre for Advanced Materials, CEITEC BUT
Prof. Tim Button
Czech Republic
Great Britain
GREAT BRITAIN
VELKÁ BRITÁNIE
CZECH REPUBLIC
ČESKÁ REPUBLIKA
34
EN
Today we all rely on sophisticated technologies from mobile phones
to medical ultrasound scanners which utilise toxic materials. The
MILEPEDE project is focussed on developing safer materials and new
fabrication processes with reduced environmental impact to make smaller, more efficient devices.
Interesting fact: “The powder particles used to make one tea cup have
the same surface area as two football pitches”
CS
...
35
PHILIP ANTHONY P. JACKSON, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
CYKSIG – S/T kinases implicated in the cytokinin
signalling pathway and cytokinin control of root growth
Výzkumná skupina Funkční genomika a proteomika
rostlin, Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin,
CEITEC MU
Doc. RNDr. Milan Hejátko, CSc.
Northern Ireland, Great Britain
Portugal
Projekt: CYKSIG – S/T kinázy zapojené do cytokininové
signální dráhy a cytokininová kontrola růstu kořenů
Výzkumná skupina Funkční genomika a proteomika
rostlin, Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin,
CEITEC MU
Doc. RNDr. Milan Hejátko, CSc.
Severní Irsko, Velká Británie
Portugalsko
GREAT BRITAIN
VELKÁ BRITÁNIE
CZECH REPUBLIC
ČESKÁ REPUBLIKA
36
EN
Plant hormones play important roles in the regulation of cell division, the
determination of cell morphology, plant growth and sexual reproduction.
I am a plant biochemist with a keen interest in the mechanisms by which
plant cells can perceive and respond to hormonal signals by altering their
gene activities and the interaction of their proteins. The outcome is the
modification—often drastically—of their biology, morphology and cell
function. The SoMoPro initiative has kindly given me the opportunity to
study how the plant hormone, cytokinin, effects changes to cell biology
at the protein level, using a technique called proteomics. I intend to study
novel protein interactions involved in the transmission of cytokinin signals and through which cytokinin affects root development.
Interesting fact: Did you know that plants have a hormonal system?
CS
Rostlinné hormony hrají důležitou roli v regulaci buněčného dělení, určování morfologie buněk, rostlinného růstu a pohlavního rozmnožování. Mým oborem je rostlinná biochemie se zaměřením na mechanismy,
kterými mohou rostlinné buňky vnímat a reagovat na hormonální signály
úpravami svých genových aktivit a vzájemným působením svých proteinů. Výsledkem je modifikace, často drastická, jejich biologie, morfologie
a funkce buněk. Díky iniciativě SoMoPro mi byla laskavě poskytnuta
možnost studovat, jak rostlinný hormon, cytokinin, způsobuje změny
v buněčné biologii na úrovni proteinu pomocí techniky, zvané proteomika.
Mám v úmyslu studovat nové proteinové interakce, podílející se na přenosu signálů cytokininů a jejichž prostřednictvím cytokinin ovlivňuje vývoj
kořenů rostlin.
Zajímavost: Věděli jste, že rostliny mají hormonální systém?
37
Ing. JIŘÍ JAROŠ, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
BrainWave – Large-Scale Simulations of the Ultrasound
Wave Propagation in the Human Brain
Department of Computer Systems, FIT VUT
Prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc.
Czech Republic
Great Britain, Australia
BrainWave – Simulace šíření ultrazvukových vln v lidském
mozku
Ústav počítačových systémů, FIT VUT
Prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc.
Česká republika
Velká Británie, Austrálie
GREAT BRITAIN
VELKÁ BRITÁNIE
CZECH REPUBLIC
ČESKÁ REPUBLIKA
38
EN
Wouldn’t it be great if we could operate on the brain without any invasive
surgical intervention just by using ultrasound waves? The technique works
by sending a focused beam of ultrasound into the tissue, typically using
a large transducer. To make it possible, we have to model complex physical processes to make sure we only hit the desired region. The aim of this
project is to develop, validate and apply new computer models to simulate
how ultrasound waves travel through the intact skull and inside the brain. In practice, thousands of computers must join forces to help.
Interesting fact: Did you know that you can stop essential tremor or destroy a brain tumour just by sound?
CS
Nebylo by skvělé, kdybychom mohli operovat mozek bez invazivního chirurgického zákroku, jen pomocí ultrazvukové vlny? Tato metoda pracuje
na principu vysílání soustředěných paprsků ultrazvukových vln do tkáně.
Aby to bylo možné, musíme namodelovat složité fyzikální procesy, abychom si byli jistí, že zasáhneme pouze požadovanou oblast. Cílem tohoto
projektu je navrhnout, ověřit a aplikovat nové výpočetní modely pro simulaci šíření ultrazvukových vln skrze lebku a uvnitř lidského mozku. V praxi
musíme spoutat sílu tisíce počítačů, abychom tohoto cíle dosáhli.
Zajímavost: Věděli jste, že lze zastavit esenciální třes či zničit nádor
v mozku pouze pomocí zvuku?
AUSTRALIA
AUSTRÁLIE
39
AMIT SURESH KHAIRNAR, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
Project: Identification of MRI based imaging biomarker in
earlier detection of neuronal changes in animal models of
Parkinson’s disease
Research group Applied Neuroscience – Centre for
Neuroscience, CEITEC MU
Prof. Irena Rektorová
India
Italy, France
Využití zobrazovacích technik založených na magnetické
rezonanci (MRI) k identifikaci biomarkerů pro
včasnější odhalování změn neuronů u zvířecích modelů
Parkinsonovy choroby
Výzkumná skupina Aplikované neurovědy - Centrum
neurověd, CEITEC MU
Prof. Irena Rektorová
Indie
Itálie, Francie
FRANCE
FRANCIE
ITALY
ITÁLIE
40
EN
Imaging biomarker which may help in development of neuroprotective
drug to halt or reverse the progression of Parkinsons disease is strongly
needed. My research focus is to find magnetic resonance imaging (MRI)
biomarker for an early detection of PD patients. Results of this project
will provide a non-invasive, non-radioactive and cost effective diagnosis
of pre-motor stages of PD.
Interesting fact: Did you know, that the youngest person ever diagnosed with Parkinson’s is 12 year old?
CS
Představme si biomarker / biologický indikátor, který může pomoci při
vývoji neuroprotektivních léčiv k zastavení či zvrácení Parkinsonovy
choroby. Můj výzkum se zaměřuje na nalezení markeru pro zobrazování
magnetickou rezonancí k včasnému odhalení pacientů s Parkinsonovou
chorobou. Výsledkem tohoto výzkumu může být neinvazivní, neradioaktivní a cenově efektivní diagnostika premotorických fází Parkinsonovy
choroby.
Zajímavost: Věděli jste, že nejmladšímu člověku, u kterého byla diagnostikována Parkinsonova choroba, bylo 12 let?
INDIA
INDIE
41
Mgr. ANDREA KNIGHT, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
Gamma-delta T cells - Investigations of human gammadelta T cells: a new candidate for novel antiviral and
antitumour immunotherapy
Department of Pathological Physiology,
Faculty of Medicine, Masaryk University
Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Czech Republic
Great Britain
Gamma-delta T cells - Výzkum gamma-delta T buněk
jako kandidátů pro nové antivirové a protinádorové
imunoterapie
Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta,
Masarykova univerzita v Brně
Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Česká republika
Velká Británie
GREAT BRITAIN
VELKÁ BRITÁNIE
CZECH REPUBLIC
ČESKÁ REPUBLIKA
42
EN
My team studies human gamma-delta (γδ) T lymphocyte cell populations, which have the innate ability to participate in immune surveillance and protect us against cancer. Our team analyzes the cells isolated
from healthy donors, as well as from patients with blood disorders such
as multiple myeloma and chronic myeloid leukaemia. This project is
a unique combination of research methods that are shared among haematology, oncology and virology. The aim is to connect primary research
with clinical practice.
Interesting fact: What fascinates me the most is the immense capacity
of these immune cells to protect us from diseases. Of particular interest
to my research laboratory is to understand how are γδ T lymphocytes
involved in protecting us against malignancy.
CS
Můj tým se zabývá studiem lidských gamma-delta (γδ) T buněčných
populací lymfocytů, které mají vrozenou schopnost podílet se na imunitním dozoru, který nás chrání proti nádorovým onemocněním. Náš tým
analyzuje buňky izolované ze zdravých dárců, ale také u pacientů s krevním onemocněním, jako je mnohočetný myelom a chronická myeloidní
leukémie. Tento projekt je výjimečný propojením výzkumných metod
sdílených mezi obory hematologie, virologie a onkologie. Cílem je propojení primárního výzkumu s klinickou praxí.
Zajímavost: Co mě nejvíce fascinuje je nesmírná kapacita buněk našeho imunitního systému chránit nás před nemocemi. Největším zájmem
našeho výzkumu je pochopit, jak se γδ T lymfocyty podílejí na ochraně
před vznikem rakoviny.
43
FLAVIA LANDUCCI, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
WetVegEurope – European marsh vegetation: synthesis
and formalized classification for nature conservation
Department of Botany and Zoology, Faculty of Science,
Masaryk University
Prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Italy
Italy
WetVegEurope – Evropská mokřadní vegetace: syntéza
a formalizovaná klasifikace pro ochranu přírody
Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká
fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Itálie
Itálie
ITALY
ITÁLIE
44
EN
I am a vegetation scientist. In the last decades a lot of work in vegetation survey has been done in Europe, adopting standardized analytical
methods in order to obtain a consistent classification of vegetation.
Such a classification is needed for European nature conservation policy
to ensure correct and unified interpretation of the directives for habitats
and biodiversity management. With my research project I am dealing
with the issues (1) How to call different plant assemblages that compose
the wetland landscape? (2) What criteria are most commonly used in
Europe to classify these units? (3) Is it possible to create a common classification system?
Interesting fact: Did you know that “when you watch a landscape you
are actually watching a composition of many plant communities (plants
with similar needs and preferences that live together in the same environment), like a puzzle is composed by many patches and every plant
community (patch) has its own name depending by the plant species
that are part of the community”.
CS
Mým tématem je vegetace. Cílem projektu je využít tohoto rozvoje a přispět k implementaci nástrojů, které byly do současnosti vytvořeny, za
současného rozvoje standardizovaného klasifikačního sytému pro Evropu.
Cílem mého projektu je vytvoření metodiky pro standardní evropský přehled vegetace mokřadů. Jak nazývat různá rostlinná seskupení, která tvoří
mokřadní krajinu? Jaká kritéria se v Evropě nejčastěji používají ke klasifikaci těchto jednotek? A je možné vytvořit jednotný klasifikační systém?
Zajímavost: Věděli jste, že když se budete dívat na krajinu, sledujete
vlastně složení mnoha rostlinných společenstev? Stejně jako se puzzle
skládá z mnoha políček, přičemž každé políčko / rostlinné společenstvo
má svůj název dle druhu rostlin, které jsou součástí komunity?
45
ANTON MANAKHOV, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
BioFibPlas – Bioactive Nanofibers Prepared by
Electrospinning and Plasma Technologies
Research group Plasma technologies – Centre for Advanced
Nanotechnologies and Microtechnologies, CEITEC MU
Doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
Russia
South Corea, Luxembourg
BioFibPlas – Bioaktivní nanovlákna připravovaná
prostřednictvím elektrostatického zvlákňování
a plasmových technologií
Výzkumná skupina Plazmové technologie – Centrum
pokročilých nanotechnologií a mikrotechnologií, CEITEC MU Doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
Rusko
Jižní Korea, Lucembursko
RUSSIA
RUSKO
LUXEMBOURG
LUCEMBURSKO
SOUTH COREA
JIŽNÍ KOREA
46
EN
The project BioFibPlas is focussed on the development of biodegradable
and biocompatible nanofibers by using innovative cost-effective and environment friendly technologies : electrospining and plasma processes.
Plasma technique can modify the surface properties of the nanofibers
without damaging them. This particular work is focused on the amine
and carboxyl functionalization of the biodegradable nanofibers using
cost-effective plasma process. The development of low-cost biocompatible nanofibers can open a door for biologists and physicians for further
progress in tissue engineering, i.e. development of artificial tissues and
possibly organs, compatible implants and also for the cancer treatment.
Interesting fact: 99% of all the matter in the whole universe is formed
by plasma!
CS
Projekt BioFibPlas je zaměřen na rozvoj biodegradabilních a biokompatibilních nanovláken za použití inovativních, méně nákladných technologií, šetrných k životnímu prostředí: elektrospinning a plazmové procesy.
Plazmová technika může modifikovat povrchové vlastnosti nanovláken
bez jejich poškození. Tento projekt je zaměřen na amino- a karboxylové
funkcionalizace biologicky odbouratelných nanovláken za použití hospodárných plazmových procesů. Rozvoj nízkonákladových, biokompatibilních nanovláken může otevřít dveře biologům a lékařům k dalšímu pokroku v oblasti tkáňového inženýrství, tj. vývoji umělých tkání a orgánů,
kompatibilních implantátů a také pro léčbu rakoviny.
Zajímavost: Věděli jste, že 99 % veškeré hmoty v celém vesmíru je tvořeno plazmou?!
47
SÉRGIO MARQUES, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
BIOGATE – Rational design and engineering of enzyme
gates
Research Centre for Toxic Compounds in the
Environment, MU
Prof. Mgr. Jiří Damborský
Portugal
Portugal, Italy
BIOGATE – Racionální design a inženýrství bran
v enzymech
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, MU
Prof. Mgr. Jiří Damborský
Portugalsko
Portugalsko, Itálie
ITALY
ITÁLIE
PORTUGAL
PORTUGALSKO
48
EN
Enzymes are the catalysts of Nature. Some of them have mechanism
which close and open the access of molecules to important regions,
called “molecular gates”. In my project I want to find what little pieces are they made of and how they work together. After that, I want to
change those pieces in order to make those enzymes work as we desire.
Interesting fact: “Did you know that… the ion channels, essential to
every living cell, can transport up to 108 ions per second and are controlled by molecular gates?”
CS
Enzymy jsou katalyzátory přírody. Některé z nich mají mechanismus,
kterým zavírají a otvírají přístup molekul do významných regionů, zvaných „molekulární brány“. V mém projektu chci zjistit, z čeho se tyto
malé částice skládají a jak pracují. Následně chci tyto částice změnit tak,
aby enzymy pracovaly dle našich požadavků.
Zajímavost: Věděli jste, že iontové kanály, nezbytné pro každou živoucí
buňku, mohou přepravit až 108 iontů za sekundu a jsou řízeny molekulárními bránami?
49
Dr. VINCENZO MICALE, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
ENDOSCHIZO – Precipitation of schizophrenia-like
phenotype by prenatal influences: Assessing the role of
the endocannabinoid system Research group Experimental and Applied
Neuropsychopharmacology – Centre for Neuroscience,
CEITEC MU
Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. Italy
USA, Germany
ENDOSCHIZO – Prenatální vlivy vedoucí k utváření
schizofrenii podobného fenotypu: zhodnocení role
endokanabinoidního systému
Výzkumná skupina Experimentální a aplikovaná
neuropsychofarmakologie – Centrum neurověd, CEITEC MU
Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Itálie
USA, Německo
USA
USA
50
EN
Given that human epidemiology provides evidence that heavy cannabis
consumption during pregnancy may represent an important risk factor
to adverse neurodevelopmental outcomes as schizophrenia in adulthood, the aim of the proposal is to assess new potential neurobiological
mechanisms, to improve therapeutic interventions.
CS
Vzhledem v klinické epidemiologii poskytovaným důkazům, že užívání velkých dávek kanabinoidů během těhotenství může představovat
významný rizikový faktor pro nežádoucí neurovývojové změny vedoucí
k rozvoji schizofrenie v dospělosti, cílem mého projektu je hledat nové
potenciální neurobiologické mechanismy, které by mohly být využity
k zlepšení terapeutických postupů.
GERMANY
NĚMECKO
ITALY
ITÁLIE
51
IVAN MINCHEV, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
qcYamabeProblem – The Quaternionic Contact Yamabe
Problem
Department of Mathematics and Statistics,
Faculty of Science, Masaryk University
Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Bulgaria
Germany
qcYamabeProblem – Kvaternionově kontaktní Yamabeho
problém
Ústav matematiky a statistiky,
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Bulharsko
Německo
GERMANY
NĚMECKO
BULGARIA
BULHARSKO
52
EN
This is a research project in the areas of differential geometry, twistor
theory and analysis of partial differential equations. The topics considered here concern a new sub-Riemannian version of the Yamabe
problem involving geometric structures studied recently in both mathematical and physical literature. From the point of view of differential
geometry, a central place is given to topics related to the field of quaternionic contact geometry.
Interesting fact: Did you know that mathematical physicist, Sir Roger
Penrose, who as the first proposed the Twistor theory in 1967, is a collaborator of theoretical physicist Stephen Hawking? Along with Stephen
Hawking, he was awarded the prestigious Wolf Foundation Prize for Physics, probably the closest equivalent of a “Nobel Prize in Mathematics”.
CS
Jedná se o výzkumný projekt v oblasti diferenciální geometrie, Twistorové teorie a analýzy parciálních diferenciálních rovnic. Toto téma se
týká nové Sub-Riemannovské verze Yamabeho problému, zahrnující geometrické struktury, studované v poslední době jak v matematické, tak
ve fyzikální literatuře. Z hlediska diferenciální geometrie je hlavní důraz
kladen na téma týkající se kontaktní-kvaternionové geometrie.
Zajímavost: Věděli jste, že matematický fyzik Roger Penrose, který
pojem „Twistorová teorie“ v roce 1967 zavedl, je kolega fyzika Stephena
Hawkinga? Společně získali Wolfovu cenu za fyziku, považovanou za nejprestižnější cenu hned po Nobelově ceně nebo Fieldsově medaili.
53
MUDr. Mgr. MAREK MRÁZ, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
miRNAinCLL – The role of microRNAs in the biology of
B cell leukemias and lymphomas
Research group Medical Genomics – Centre for Molecular
Medicine, CEITEC MU
Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Czech Republic
USA
miRNAinCLL – Role microRNA v biologii B-buněčných
leukemií a lymfomů Výzkumná skupina Lékařská genomika – Centrum
molekulární medicíny, CEITEC MU
Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Česká republika
USA
CZECH REPUBLIC
ČESKÁ REPUBLIKA
USA
USA
54
EN
I am studying chronic lymphocytic leukemia (CLL), which is the most
common cell leukemia among adults in the Western world and remains
an “enigma” in modern hematology. I have previously conducted extensive research at University of California and Mayo Clinic studying B-cell
receptor (BCR) signalling pathway of CLL lymphocytes, which is known
to affect the pathogenesis of CLL and other B cell malignancies. The BCR
signalling pathway is a complex network of proteins that regulate the response of normal and malignant B cells to the stimulation of the BCR by
antigens. It has been shown that malignant B cells have deregulated BCR
signalling and their cancerous behaviour depends on it. A key research
question, then, is what regulates the BCR in CLL cells?
Interesting fact: Did you know that in response to infection your normal
B lymphocytes clonally proliferate, and thus share a characteristic typical of cancer cells?
CS
Studuji chronickou lymfocytární leukémii (CLL), což je nejčastější lymfocytární leukemie mezi dospělými v západním světě, a zůstává „Enigmou“
v moderním hematologii. V minulosti jsem prováděl intenzivní výzkum
na University of California a Mayo Clinic, kde jsem studoval B-buněčný
receptor (BCR), signalizující dráhy CLL lymfocytů, u kterých je známo,
že ovlivňují patogenezi CLL a dalších zhoubných bujení B lymfocytů.
Signální dráha BCR je komplexní síť proteinů, které regulují odpověď
normálních a maligních B lymfocytů na stimulaci BCR antigeny. Bylo
prokázáno, že maligní B buňky deregulují BCR signalizaci a to ovlivňuje
jejich chování. Klíčová výzkumná otázka tedy zní, co reguluje BCR v CLL
buňkách?
Zajímavost: Věděli jste, že se vaše normální B lymfocyty v reakci na infekci klonálně rozmnožují, a tím sdílí vlastnosti typické pro rakovinné buňky?
55
LUCA NIZZETTO, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
ANDROMEDE – Anthropogenic and Natural Drivers
of Releases and Occurrence of Mixtures of Endocrine
Disruptors in the Environment Research centre for toxic compounds in the
environment, Faculty of science, Masaryk University
Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. Italy
Norway, United Kingdom
ANDROMEDE – Antropogenní a přírodní faktory
ovlivňující uvolňování a hladiny směsi endokrinních
disruptorů v životním prostředí
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
(RECETOX) – Přírodovědecká fakulta MU
Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. Itálie
Itálie, Norsko, Velká Británie, USA
NORWAY
NORSKO
UNITED KINGDOM
VELKÁ BRITÁNIE
56
EN
Where chemical contaminants are emitted into the environment? where
they go? And for how long they will be present in the environment?
I am developing a sophisticated model of a river catchment in which,
through numerical computer calculation ,is possible to describe the
characteristics of the environment and the behavior of pollutants in it.
Such models are extraordinary tools to predict the potential exposure
conditions and chemical risk for the environment even before they are
emitted.
The Vacuum Assisted Sampler (VASA) is a recent invention developed
during my research at Masaryk University which resulted so far in a patent application. Interesting fact: …
CS
V jakých místech jsou chemické nečistoty vypouštěny do životního prostředí? Kam se šíří? Jak dlouho budou v prostředí přítomné? Vyvíjím
sofistikovaný model říčního povodí, který prostřednictvím numerických
výpočtů popisuje prostředí a chování znečišťujících látek v něm. Takovéto modely jsou díky schopnosti komplexní simulace vynikajícím nástrojem k předvídání výskytu chemických rizik v našem okolí dříve, než se
stanou hrozbou.
Jedním z plodů mého působení na Masarykově universitě je Vacuum
Assisted Sampler (VASA), vynález, který si necháme patentovat.
Zajímavost: …
57
Doc. Mgr. ERNST PAUNZEN, Dr.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
Webda MaC – Stars and Star Clusters in the Magellanic
Clouds
Department of Theoretical Physics and
Astrophysics, Masaryk University Prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
Austria
Austria
Webda MaC – Hvězdy a hvězdokupy Magellanových
mračen
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky,
Masarykova univerzita v Brně
Prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
Rakousko
Rakousko
NORWAY
NORSKO
UNITED KINGDOM
VELKÁ BRITÁNIE
58
EN
I study the metallicity of stars in the Magellanic Clouds, our neighbouring galaxies. “Neighbouring” in astronomy could be very misleading. The light travels
with a speed of 300 000 kilometers per second. It needs about one second to the
Moon, eight minutes to the Sun, four years to the next star and 160 000 years
to the Large Magellanic Cloud!
We define “the metals” as all elements which are heavier than helium. Why?
Because all elements besides hydrogen and helium are produced within stars.
Hydrogen and helium are “direct products” from the Big Bang, as is the most
common theory. So all “metals” within your body and around you are produced
in stars. If we understand the formation and evolution of stars, we are a step
closer to understand the formation and evolution of the universe itself.
Interesting Fact: Astronomy is the oldest of the natural sciences. The world’s
oldest observatories, so-called “circular Henges” were constructed about 4 900
BC. One unique and awesome artefact is the “Nebra sky disk” from Bronze Age
Unetice culture, probably from the period 1 600 BC. It shows the sun, a lunar
crescent, stars and the Pleiades star cluster.
CS
Zkoumám metalicitu hvězd v Magellanových mračnech, našich sousedních galaxiích. Pojem „sousední“ však v astronomii může být velmi zavádějící. Světlo se
pohybuje rychlostí 300 tisíc kilometrů za vteřinu. Právě 1 vteřinu trvá cesta na
Měsíc, 8 minut k Slunci a 160 tisíc let k Velkému Magellanově mračnu!
Kovy (metals) definujeme jako prvky těžší než helium. Proč? Protože vodík a helium jsou dle nejrozšířenější teorie “přímé produkty” Velkého třesku
a všechny ostatní prvky pochází z nitra hvězd. Všechny kovy v našich tělech
a kolem nás tedy mají hvězdný původ. Jestliže porozumíme vzniku a evoluci
hvězd, jsme o krok blíže k porozumění vzniku a vývoje samotného vesmíru.
Zajímavost: Astronomie je nejstarší přírodní vědou. Nejstarší observatoře na
světě, takzvané “henge” kruhového typu, byly postaveny 4 900 let př.n.l. Unikátním a fascinujícím astronomickým artefaktem je Disk z Nebry ze starší doby
bronzové, patrně z doby 1 600 př.n.l. Zobrazuje slunce, měsíční srpek, hvězdy
a hvězdokupy Plejády.
59
Ing. VLAD POPOVICI, M.Sc., Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
HIGEX – Computational framework for joint analysis of
histopathology images and gene expression data
Institute of Biostatistics and Analyses, MU
Assoc. Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Romania Switzerland
HIGEX – Výpočetní rámec pro společnou analýzu
histopatologických snímků a dat genové exprese
Institut biostatistiky a analýz, MU
Assoc. Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Rumunsko
Švýcarsko
SWITZERLAND
ŠVÝCARSKO
ROMANIA
RUMUNSKO
60
EN
Combining various sources of information is the key to advance our
understanding of cancer and to develop new targeted treatments. With
this in mind, HIGEX project combines gene expression data and pathology images in order to derive new markers for disease progression and
treatment selection.
Interesting fact: Did you know that those who sleep less than six hours
a night are more likely to develop colon cancer?
CS
Kombinace různých informačních zdrojů je klíčem k našemu chápání
rakoviny a vývoji nové cílené léčby. S ohledem na tuto skutečnost kombinuje projekt HIGEX snímky digitální patologie s daty genové exprese
tak, aby bylo možné odvodit nové nástroje pro poznání progrese onemocnění a výběru typu léčby.
Zajímavost: Věděli jste, že u lidí, kteří spí méně než šest hodin denně, je
větší pravděpodobnost vzniku rakoviny tlustého střeva?
61
JOHANNA IRENE RAJASÄRKKÄ, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
Effects of organic lining materials of water pipes to the
chemical burden of water
Research Centre for Toxic Compounds in the Environment
(RECETOX), Faculty of Science, Masaryk University
Prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Finland
Finland
Vliv organických materiálů užívaných pro vložkování
vodovodního potrubí na chemické znečištění vody
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Chemická sekce, Přírodovědecká fakulta MU
Prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Finsko
Finsko
FINLAND
FINSKO
62
EN
The project aims to measure organic chemicals leaching into drinking
water from water pipe materials. The study focuses on the impact of
epoxy resin coated pipes and plastic pipes in tap water chemical content.
Long-term effects of lining materials to the water quality are also not
well known. Target of this project is to study the impact of organic lining
materials to the quality of water in detail. Tap water in private houses is
compared to water samples taken from drinking water treatment plant
and different parts of distribution system.
Interesting fact: Did you know that entirely pure water free of “manmade“ chemicals does not exist anywhere in nature. Even ultrapurified
laboratory water contains chemicals originating from plastic materials.
CS
Projekt si klade za cíl měřit organické chemikálie vyplavované do pitné
vody z vodních potrubí. Studie se zaměřuje na vliv epoxidové pryskyřice,
kterou jsou potaženy potrubí a plastové trubky vodovodních kohoutků.
Dlouhodobé vlivy vložkovacích materiálů na kvalitu vody tak zůstávají
neznámé. Cílem projektu je detailně prostudovat vliv organických vložkovacích materiálů na kvalitu vody. Kohoutková voda v domácnostech
je srovnávána s vodními vzorky odebraných z vodáren a různých částí
vodovodů.
Zajímavost: Věděli jste, že i zcela čistá voda bez “umělých” chemikálií
neexistuje nikde v přírodě? Dokonce i ultra čistá laboratorní voda obsahuje chemické látky pocházející z plastických hmot.
63
Mgr. KAREL ŘÍHA, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
REMES – Regulation of meiosis
Research group Plant Molecula Biology – Mendel Centre for
Plant Genomics and Proteomics, CEITEC MU
Prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Czech Republic
USA, Austria
REMES – Regulace meiózy
Výzkumná skupina Molekulární biologie rostlin – Mendelovo
centrum genomiky a proteomiky rostlin, CEITEC MU
Prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Česká republika
USA, Rakousko
CZECH REPUBLIC
AUSTRIA
RAKOUSKO
USA
USA
64
ČESKÁ REPUBLIKA
EN
Meiosis is a special cell division that produces gametes enabling sexual
reproduction. In this project we aim to identify new genes and decipher
processes that regulate meiosis and sexual reproduction in plants. Full
understanding of these processes will improve breeding strategies and
production of new crop varieties.
Interesting fact: Do you know that the plant Paris japonica has fifty-times larger genome than human and its DNA unpacked from a single
cell would be about 150 meters long?
CS
Meióza je specializované buněčné dělení, které vede k tvorbě gamet, a je
tudíž předpokladem pohlavního rozmnožování. Tento projekt má za cíl
odhalit nové geny a molekulární procesy, které řídí meiózu a rozmnožování roslin. Pochopení tohoto jevu umožní vytvořit nové postupy ve
šlechtění zemědělských odrůd.
Zajímavost: Víte že genom japonské rostliny příbuzné vranímu oku je
50× větší než genom lidský, a rozvinutá DNA z jediné buňky této rosliny
by měla na délku 150 metrů?
65
HELENE ROBERT BOISIVON, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
EmbryoAuxinPro – Unraveling the regulation of the local auxin
production in Arabidopsis: a trigger for embryo patterning
Research group Developmental and Cell Biology of
Plants – Mendel Centre for Plant Genomics and Proteomics,
CEITEC MU
Prof. Mgr. Jiří Friml, Ph.D., Dr. rer. nat.
France
Belgium, Netherlands
EmbryoAuxinPro – Objasnění regulace lokální produkce auxinu
v Arabidopsis: spouštěcí mechanismus pro formování embrya
Výzkumná skupina Vývojová a buněčná biologie
rostlin – Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin,
CEITEC MU Prof. Mgr. Jiří Friml, Ph.D., Dr. rer. nat.
Francie
Belgie, Nizozemí
NETHERLANDS
BELGIUM
NIZOZEMÍ
BELGIE
FRANCE
FRANCIE
66
EN
Seeds are everywhere around you, in your diner plate, in your garden.
When sowing seeds in your garden, you expect them to grow nicely with
leaves and roots. This is what I am researching, how the embryo, inside
the seed, is forming proper root and shoot. This is vital for renewal of
seed stock and maintenance of flora diversity on Earth.
Interesting fact: Did you know that the plant embryo inside the seed
develop very similarly as a baby inside its mother’s belly?
CS
Světová zásoba potravin je založena převážně na obilninách, zrninách
a zelenině, jejichž produkce závisí především na pohlavním rozmnožování rostlin. Semínka jsou všude kolem nás, v našem jídle, v našich
zahradách. To je i tématem mého výzkumu, tedy pochopení, jak embryo
uvnitř semene vytváří a vypouští ty správné kořeny, jak roste. Tato znalost je velmi důležitá pro obnovu a údržbu semínek i zachování rozmanitosti flory na Zemi.
Zajímavost: Věděli jste, že rostlinné embryo uvnitř se uvnitř semene
vyvíjí velmi podobně, jako dítě uvnitř matky?
67
RNDr. SILVIE TRANTÍRKOVÁ, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
G4-target – Towards selective targeting of DNA
G-quadruplexes by small molecular weight ligands within
the human genome
Biomolecular NMR Spectroscopy, Centre for Structural
Biology, CEITEC MU Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.
Czech Republic
The Netherlands
G4-target – Selektivní cílení malých molekulárních
ligandů na DNA G-kvadruplex v rámci lidského genomu
Výzkumná skupina Biomolekulární NMR
spektroskopie, Centrum strukturní biologie, CEITEC MU
Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.
Česká republika
Nizozemí
NETHERLANDS
NIZOZEMÍ
68
CZECH REPUBLIC
ČESKÁ REPUBLIKA
EN
My research is focused on DNA G-quadruplexes, which are found in oncogene-promoters. These G-quadruplexes are a new promising class of
molecular targets in oncology.
Interesting fact: Nearly 50% of oncogenes genes, i.e. genes that have
potential to cause cancer, can be, at least in principle, regulated via targeting the G-quadruplex structures within their respective promoters.
CS
Můj výzkum je zaměřen na DNA G-kvadruplexy, které se nachází v biologicky významných oblastech genomu, jako jsou například telomery nebo
onkogenní promotory. Tyto G-kvadruplexy tvoří slibnou novou třídu
molekulárních cílů v onkologii a potlačení onkogenů skrze stabilizaci
těchto struktur by mohlo tvořit základ nové strategie léčby rakoviny.
Zajímavost: Téměř 50 % onkogenů, tedy genů, které mohou způsobit
rakovinu, může být, alespoň v principu, regulováno prostřednictvím
G-kvadruplexů, nacházejících se v jejich promotorech.
69
STELLA VALLEJOS VARGAS
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
NanoApp – Nanomaterials for advanced applications
Department of Microelectronics, The Faculty of Electrical
Engineering and Communication, BUT
Doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.
Bolivia
Spain, United Kingdom
NanoApp – Nanomateriály pro pokročilé aplikace
Ústav mikroelektroniky, Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií VUT Doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.
Bolívie
Španělsko, Velká Británie
UNITED KINGDOM
VELKÁ BRITÁNIE
SPAIN
ŠPANĚLSKO
BOLIVIA
70
BOLÍVIA
EN
My work is directed to develop nanomaterials (nMs) with nice morphologies in the form of flowers or needles, because often these particular
forms have better physical and chemical properties, compared to the
same material in bulk form. During my project, I will prototype gas or
biomolecules sensing devices based on these nMs, and I will also explore
the usage of these nMs in the production of energy and smart surfaces.
Interesting fact: Did you know that nanostructures such as nanowires
have diameters smaller than 100 nanometres (0.0000001 metres), i.e.
750 times smaller than the diameter of a human hair and around the
same size than the flu virus?
CS
Moje práce je zaměřena na rozvoj nanomateriálů (nMs) s působivou
morfologií v podobě květin či jehel, protože ve srovnání se stejným materiálnem v sypané formě mají tyto zvláštní formy často lepší fyzikální
a chemické vlastnosti. Během svého projektu budu modelovat plynné či
biomolekulární snímací zařízení, založené na těchto nMs, a budu také
zkoumat využití nMs v oblasti výroby energií a inteligentních povrchů.
Zajímavost: Věděli jste, že nanostruktury, jako například nanovlákna,
mají průměr menší než 100 nanometrů (0,0000001m), tedy 750 krát
menší než průměr lidského vlasu a přibližně stejnou velikost, jako má
virus chřipky?
71
VIKTORIA WAGNER, Dr. rer. nat.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
USA
USA
72
InvasEVe – Large-scale assessment of alien plant
invasions in European vegetation
Department of Botany and Zoology, SCI MU
Prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Germany
USA, Kazakhstan
InvasEVe – Velkoplošné hodnocení rostlinných invazí
v evropských vegetací
Ústav botaniky a zoologie, PřF MU
Prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Německo
USA, Kazachstán
GERMANY
KAZAKHSTAN
NĚMECKO
KAZACHSTÁN
EN
Alien plants and animals are organisms that are not native to a country
but have immigrated from outside. They are a byproduct of globalization. Most commonly, humans foster these migrations intentionally (by
planting garden flowers that escape) or unintentionally (by introducing
plants in ship ballast water). They receive extensive attention by ecologists because they can have detrimental consequences for the native
flora and fauna, economy and human health.
In the Vegetation Science Group at Masaryk University, I am investigating alien plants in European forests. My research aims to identify the
forest habitats that have a high number of alien plants and to disentangle causes that lead to high alien plant invasions.
Interesting fact: Did you know that a third of all wild-growing plant
species in the Czech Republic is not native but alien?
CS
Invazní rostliny a živočiši jsou organismy, které nejsou původní, ale imigrovaly k nám zvenčí. Jsou vedlejším produktem globalizace. Nejčastěji lidé
tyto migrace podporovali záměrně (pěstováním zahradních rostlin, které
se následně šíří), nebo neúmyslně (transferem rostlin v balastních nádržích lodí). Dostává se jim významné pozornosti ekologů, protože mohou
mít škodlivý vliv na místní faunu i flóru ekonomiku i lidské zdraví.
Ve své vědecké skupině na Masarykově univerzitě zkoumám invazní
rostliny v evropských lesích. Její výzkum se zaměřuje na identifikaci lesních stanovišť, které mají vysoký počet invazních rostlin a na rozlišení
příčin, které vedou k významným invazím cizích rostlin.
Zajímavost: Věděli jste, že třetina všech druhů planě rostoucích rostlin
v České republice není původní, ale cizí?
73
Mgr. KRISTÍNA ZÁPRAŽNÁ, Ph.D.
PROJECT
HOST INSTITUTION
PERSON IN CHARGE
COUNTRY OF ORIGIN
PREVIOUS PLACE OF WORK
PROJEKT
HOSTITELSKÁ INSTITUCE
ŠKOLITEL
ZEMĚ PŮVODU
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
AIDinCLL – Expression and function of activationinduced cytidine deaminase splice variants in normal
B cell physiology and chronic lymphocytic leukemia
Research group Medical Genomics, Centre for Molecular
Medicine, CEITEC, Masaryk University Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Czech Republic
USA
AIDinCLL – Exprese a funkce sestřihových variant
Aktivací indukované deaminázy ve zdravých
B lymfocytech a u chronické lymfoidní leukémie Výzkumná skupina Lékařská genomika,
Centrum molekulární medicíny, CEITEC MU
Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Česká republika
USA
CZECH REPUBLIC
ČESKÁ REPUBLIKA
USA
USA
74
EN
Chronic lymphocytic leukemia is an incurable disease with a variable
course. My field is Biomedicine, where scientific knowledge often leads
to the discovery of new drugs and the successful treatment of diseases. The aim of my project is to investigate whether an enzyme known as
AID causes mutations and breaks in the DNA of leukemia patients. The
main question is whether genetic damage resulting from AID activity
is involved in the development and progression of leukemia. I would
also like to map molecular pathways that repair AID-induced damage in
cancer cells. The results of this research will help to understand and treat
leukemia.
Interesting fact: Did you know that genetic mutations enhance immunity but can also cause cancer?
CS
Chronická lymfocytární leukémie je nevyléčitelné onemocnění s variabilním průběhem. Mým oborem je biomedicína, kde vědecké poznatky často
vedou ke zrodu nových léků a úspěšné léčbě řady nemocí. Cílem mého
projektu je prozkoumat, zda enzym AID způsobuje zlomy a mutace v DNA
u leukemických pacientů. Hlavní otázka zní, zda se tato konkrétní genetická poškození podílí na vzniku a rozvoji leukémie. Dále chci zmapovat molekulární dráhy, která tato poškození opravují v nádorových buňkách. Výsledky tohoto výzkumu pomohou při porozumění a léčbě leukémie. Zajímavost: Věděli jste, že genetické mutace posilují imunitu, ale mohou
také způsobit rakovinu?
75
The South Moravian Centre for International Mobility
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
Mazírka 1
612 00 Brno
+420 541 211 043
www.jcmm.cu
V roce 2015 vytvořilo JCMM.cz

Podobné dokumenty

NANOCON 2014 content

NANOCON 2014 content Czech Society for New Materials and Technologies Regional Centre of Advanced Technologies and Materials Materials Research Society of Serbia Norsk Materialteknisk Selskap

Více

Významné publikace z r. 2009

Významné publikace z r. 2009 Clearance Evaluation Method for Hepatological Diagnostics. Physiological Research. 2009, roč. 2009, č. 2, s. 287-292. Makrlík, E.Budka, J., Vaňura, P., Stability constants of some univalent cation ...

Více

abstractbook template

abstractbook template to create enhanced plasma densities in the ionosphere. In our laboratory, reactions of atomic samarium and thorium cations with small molecules have been studied using a guided ion beam tandem mass...

Více

SoMoPro brožura II

SoMoPro brožura II bylo poprvé. Tým zahraničních a reintegrujících se vědců, kteří budou působit díky tomuto programu v Jihomoravském kraji, se tak rozroste na 53. Z mého pohledu se jedná o mimořádný úspěch, který ne...

Více

Kapitola 1 - Úvod do teorie pole

Kapitola 1 - Úvod do teorie pole formální zjednodušení a zároveň prohloubení. Řadě zde figurujících fyzikálních jevů, dává Cytoprostor zcela nový, dosud netušený význam a mnohé z nich navíc dovede odvodit a vysvětlit jednodušším a...

Více

policy, science, and medical practice

policy, science, and medical practice POLICY, SCIENCE AND MEDICAL PRACTICE

Více