Studie projektových společností 2015

Transkript

Studie projektových společností 2015
Dodavatel fasády: RUUKKI CZ s.r.o.
Materiál: Ruukki FORMATM – Lamella COR-TEN 30
Stavba: opláštění Ostrava
STUDIE PROJEKTOVÝCH
SPOLEČNOSTÍ 2015
Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy
Generální partner
Zlatí partneři
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Poděkování
Vážení čtenáři,
děkujeme, že využíváte Studii projektových společností 2015, kterou pro vás připravila společnost CEEC Research. Děkujeme také za podporu generálnímu partnerovi společnosti
Ruukki, zlatým partnerům – společnostem Deltek, CopyGeneral, SGCP, divize Weber, Infram,
Sulko, OMC Invest, Graitec a rovněž stříbrným partnerům – společnostem Elektrodesign, Isover a Philips.
Tato studie je zpracována na základě údajů získaných z více než 100 uskutečněných interview
s klíčovými představiteli vybraných projektových společností. Zmíněné rozhovory se všemi
společnostmi proběhly v červenci a srpnu 2015.
Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku společností nabízí tento výzkum detailní
informace o postojích hlavních segmentů podle dvojrozměrné segmentace. Segmenty rozdělujeme na společnosti zaměřující se především na pozemní nebo na inženýrské stavitelství.
Díky tomu může tato Studie projektových společností 2015 poskytnout zcela vyvážené, aktuální a dostatečně podrobné údaje o tomto sektoru české ekonomiky nezbytné pro rozhodování vedoucích představitelů společností podnikajících v dané oblasti.
Poděkovat bychom chtěli jak představitelům firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, tak i všem aktivním uživatelům našich studií,
kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni lépe a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby.
Jiří Vacek
ředitel společnosti
CEEC Research
2
Branislav Bačo
Business Manager
Ruukki, s. r. o.
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Partneři
CEEC RESEARCH
DĚKUJE VŠEM SVÝM PARTNERŮM, BEZ NICHŽ BY NEBYLO MOŽNÉ ANALÝZY VYBRANÝCH ZEMÍ STŘEDNÍ
A VÝCHODNÍ EVROPY PRAVIDELNĚ ZPRACOVÁVAT A BEZPLATNĚ POSKYTOVAT.
Generální
partner
Zlatí
partneři
Stříbrní
partneři
Bronzoví
partneři
Výhradní partner
pro informační
systémy
Výhradní
stavební partner
Výhradní
rezidenční
developer
partner
Výhradní
projektový
partner
Výhradní
veletržní partner
Výhradní office
developer
partner
Partneři
Mediální partneři
3
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Shrnutí
Kapitola 1
Kapitola 2
Podle ředitelů společností přinese rok 2015 růst objemu projektových prací (o 7,3 %), a to jak na základě
veřejných, tak i soukromých investic. Poroste objem
projektů jak v oblasti pozemního stavitelství (6,9 %),
tak i inženýrského stavitelství (8,4 %). Optimistické
jsou firmy také ve výhledu na rok 2016, kdy očekávají
další růst sektoru (o 4,6 %).
V souladu s očekávaným růstem výkonu sektoru
předpokládají ředitelé firem i růst svých tržeb (5,8
%). Tržby porostou rychleji zejména u společností
zabývajících se projekty pro inženýrské stavitelství
(6,9 %). Třetina projektových společností rovněž
očekává růst ziskovosti (marží) zakázek.
str. 5
Kapitola 3
str. 10
Kapitola 4
Sebedůvěra ředitelů firem v překonání konkurence
v roce 2015 je relativně vysoká. V překonání konkurence věří čtyři z deseti ředitelů projektových společností. Optimističtější jsou zejména firmy z oblasti
pozemního stavitelství. Výhled na rok 2016 ukazuje
na udržení pozitivního trendu v této oblasti i pro příští rok.
Aktuálně jsou kapacity projektových společností vytíženy až na 93 procent. Proto i téměř třetina ředitelů plánuje najímat nové pracovníky a rozšiřovat své
aktuální kapacity. Čtyři z deseti firem mají problém
zajistit dostatek subdodavatelských kapacit. Aktuálně má 40 procent firem více zakázek než před rokem.
str. 12
str. 14
Kapitola 5
Kapitola 4
Jedním z častých zdrojů nových zakázek projektových firem jsou i výběrová řízení. Jejich transparentnost hodnotí společnosti spíše jako mírně nadprůměrnou. Lepší hodnocení mají výběrová řízení
financovaná ze soukromých zdrojů (6,2 bodu z 1–10
max), než ze zdrojů veřejných (5,3 bodu). Ve srovnání s minulým rokem ale došlo k mírnému zhoršení
(v roce 2014 6,6 bodu resp. 5,6 bodu).
Až třetina firem uvádí, že oproti minulému roku
došlo ke zhoršení kvality přípravy staveb ze strany
veřejných investorů. U privátních zakázek jde jen
o poloviční podíl. Téměř každá druhá firma bude
zvyšovat kvalitu svých projektů v roce 2015. Podle až
třetiny firem je totiž kontrola projektů jak ze strany
veřejných, tak i privátních investorů, náročnější než
byla v minulém roce.
str. 19
Kapitola 6
Kapitola 7
Hlavními omezeními limitujícími rozvoj projektových společností, které mají největší dopad na jejich
hospodářské výsledky, jsou zejména nízké ceny realizovaných zakázek, byrokracie ze strany státu a nekvalitní legislativa, a rovněž také ještě pomalý příliv
nových zakázek od privátních investorů.
str. 23
4
str. 20
Klíčovými prioritami pro projektové společnosti budou na dalších 12 měsíců především snaha o získání
nových zakázek, dále pak zlepšení plánování a projektového managementu, zlepšení své nabídky, aby
lépe odpovídala aktuálnímu rozložení zakázek na
trhu, a rovněž optimalizace nákupních procesů s cílem udržet náklady co nejníže.
str. 27
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
1
Podle ředitelů společností přinese rok 2015 růst objemu projektových prací (o 7,3 %), a to jak na
základě veřejných, tak i soukromých investic. Poroste objem projektů jak v oblasti pozemního
stavitelství (6,9 %), tak i inženýrského stavitelství (8,4 %). Optimistické jsou firmy také ve výhledu na rok 2016, kdy očekávají další růst sektoru (o 4,6 %).
Objem projektových prací v roce
2015 poroste o 7,3 %
Výsledky nejnovějšího výzkumu realizovaného s řediteli projektových společností indikují
růst tohoto sektoru v letošním i příštím roce. Aktuálně očekává pro rok 2015 růst výkonu
v oblasti projektových prací skoro devět z deseti společností (87 %), a to v průměru o 7,3 %.
V roce 2016 o další 4,6 %. Základem pro tento pozitivní trend by měl být růst jak soukromých (potvrzuje 71 % ředitelů), tak veřejných investic (potvrzuje 74 % ředitelů).
Sektor projektových prací pokračuje v nastartovaném oživení z minulého roku. Pomáhají
mu zejména veřejné zakázky, ale pozvolna začíná přibývat i zakázek od privátních investorů. Výhled na rok 2016 ukazuje na pokračování tohoto trendu – sektor bude dále růst.
Jiří Vacek
ředitel, CEEC Research
Očekáváme mírný růst v řádu 5–10 %, částečně vyvolaný proinvestiční politikou vlády. Efekt
této politiky se projeví především v infrastrukturních projektech (doprava, inž. sítě). Oblast
pozemního stavitelství, kterému se věnuje naše společnosti, bude ovlivněna minimálně.
Petr Ščurkevič
ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4, a. s.
Očekávaný vývoj projektových prací
2011–2016
38 %
34 %
(neví 1 %)
35 %
(neví 3 %)
70 %
(neví 7 %)
Očekávaný vývoj trhu projektových prací
(vážený průměr)
8%
87 %
(neví 1 %)
81 %
(neví 6 %)
100%
80%
7,3%
60%
6%
4,6%
4%
40%
2,9%
2%
20%
0%
0%
-2%
20%
-4%
-4,5%
-6%
-8%
Podíl ředitelů
10%
(neví 1 %)
40%
-5,2%
-6,1%
60%
61 %
65 %
62 %
23 %
12 %
13 %
2011
2012
2013
2014
2015
2016
růst 0-5 %
růst 6-10 %
růst 11-15 %
růst 16-20 %
růst >20 %
pokles 0-5 %
pokles 6-10 %
pokles 11-15 %
pokles 16-20 %
pokles >20 %
neví
průměr
80%
5
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Vývoj trhu odráží pozitivní nálady a atmosféru ve společnosti. Zadavatelé a investoři
přistupují k dříve odkládaným záměrům, rozvíjejí se rovněž záměry s dlouhodobou návratností a vyšším rizikem. Očekávám tedy, že trh projektových prací bude nadále růst.
Petr Menšík
jednatel a obchodní ředitel, ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s. r. o.
Na nedostatečnou přípravu staveb, zejména v oblasti dopravní infrastruktury, která
má rozhodující dopady do výsledků stavebnictví, bylo v minulosti již poukazováno
a byly nastíněny i důvody. Z tohoto pohledu by pak zvýšení objemu prací projektových
organizací svědčilo o tom, že některé z příčin již byly odstraněny. Důležitým momentem je i struktura projektových prací (veřejné či soukromé investice). Vzhledem k tomu,
že investiční činnost je „běh na dlouhou trať,“ budou mít tyto výsledky dopady do stavebnictví až v následujícím období.
Jiří Koliba
náměstek ministra MPO pro stavebnictví
Výraznější růst bude vidět
zejména v projektové přípravě
pro inženýrské stavitelství
Detailnější pohled prostřednictvím jednotlivých segmentů ukazuje na znatelné rozdíly
v predikcích firem. S ohledem na skutečnost, že růst je očekáván především v segmentu
inženýrského stavitelství, jsou jeho zástupci mnohem optimističtější (91 % z nich predikuje
růst), jenž by měl v průměru dosáhnout 8,4 procenta. V segmentu pozemního stavitelství
očekává růst sektoru 85 % firem a růst by měl být mírnější (6,9 %).
V letošním roce je velmi znát proinvestiční politika čelních představitelů státních organizací. Enormní tlak, který vytvářejí na čerpání financí ze všech možných státních či
evropských zdrojů se pozitivně odráží na trhu služeb v oblasti veřejného stavebnictví.
Jan Horák
jednatel, CR Project, s. r. o.
V posledních měsících výrazně vzrostla poptávka po našich výrobcích. Na rozdíl od
předchozích let se realizují mnohem větší projekty ať už v kancelářské, nebo průmyslové výstavbě. Opět se také rozšiřuje výstavba logistických center.
Branislav Bačo
Business Manager, Ruukki, s. r. o.
Kvalitní a včasná příprava staveb je pro plánovanou realizaci nových investic klíčová, proto je naší snahou se v této oblasti neustále zdokonalovat a zahajovat přípravu
staveb v dostatečném předstihu. To platí zejména pro projekty plánované k čerpání evropských finančních prostředků z nového programovacího období 2014–2020.
V současné době se však i u nás začíná projevovat nedostatek projekčních kapacit,
a to zejména u dopravních staveb, což je právě důsledkem vzestupu stavebnictví v dopravní infrastruktuře. Dalším významným prvkem, který má vliv na včasnou přípravu
zejména dopravních staveb, je stávající legislativa. V tomto směru by bylo třeba co
nejdříve přijmout plánované novely zákonů, které přispějí ke zjednodušení a zrychlení
povolovacích řízení, zejména u liniových staveb.
Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje
6
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Očekávaný vývoj trhu projektových prací jednotlivými segmenty
2015–2016
87 %
85 %
(neví 1 %)
81 %
91 %
(neví 3 %)
(neví 6 %)
8,4%
8%
7,3%
80%
6,9%
60%
6%
Očekávaný vývoj
(vážený průměr)
100%
4,6%
4%
40%
2%
20%
0%
0%
-2%
12 %
12 %
9%
13 %
2015
Pozemní
stavitelství
Inženýrské
stavitelství
2016
růst 0-5 %
růst 6-10 %
růst 11-15 %
růst 16-20 %
růst >20 %
pokles 0-5 %
pokles 6-10 %
pokles 11-15 %
pokles 16-20 %
pokles >20 %
neví
průměr
Podíl ředitelů
10%
20%
Výhled na rok 2016
Dle výhledu na rok 2016 by měl pozitivní trend růstu sektoru nadále pokračovat. Ředitelé
firem predikují zvýšení výkonu sektoru o 4,6 % (oproti roku 2015), shoduje se na tom 81 %
projektových společností.
Situace v segmentech
Pohled na jednotlivé segmenty opět ukazuje na větší optimismus v inženýrském stavitelství
(očekáván růst o 5,2 %). Zástupci společností zabývajících se projekty z oblasti pozemního
stavitelství predikují pomalejší tempo růstu (4,3 %).
Projektanti mají a budou mít určitě v oblasti přípravy železničních staveb práce dost.
Tady jsem určitě větší optimista než v oblasti realizační. Prostředky zůstanou na úrovni letošního roku, protože chceme zajistit dostatek připravených akcí pro období OPD2
a CEF. Systematická projektová příprava zároveň pomůže udržet v oboru dostatek
kvalitních projektantů a eliminovat nežádoucí stresy a nesystémové výkyvy.
Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy, Správa železniční dopravní cesty
V oblasti projektové přípravy bychom měli držet stabilní výdaje v několika dalších letech. Pozitivní je, že již nepokračuje trend předchozích let, kdy alokované prostředky
nebyli investoři schopni čerpat. Zejména díky kvalitní přípravě zadávacích řízení tak
očekáváme stabilní či mírně se zlepšující situaci v objemu zadaných prací.
Tomáš Čoček
náměstek ministra dopravy ČR
7
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Na vývoj trhu projektových prací by měl mít pozitivní efekt růst české ekonomiky jako
celku a samozřejmě také zvýšená investiční aktivita veřejného sektoru, především
u liniových staveb. U privátního sektoru by měl být hybnou silou růstu projektových
prací příchod a rozvoj strategických zahraničních investorů a také oživení výstavby
rezidenčních projektů.
Jan Lidral
Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE
Pokud jde o budoucnost, je těžké ji předpovídat. Aktuální statistiky ohledně stavebních povolení a zakázek nejsou zatím nikterak optimistické, ale ani pesimistické. Firmy
mají aktuálně co dělat a zčásti žijí ze zakázek uzavřených v roce 2014. Jak to bude dál,
bude do jisté míry záviset na mnoha faktorech, například na možnostech a schopnosti
čerpat prostředky z evropských fondů.
Radek Matějka
ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, ČSU
Investoři se koncentrují na projekty, které vznikaly v průběhu finanční krize a nebyly realizovány. V současné době se tyto projekty obnovují a souběžně s nimi vznikají nové,
které vstupují do realizace. Z tohoto důvodu je cítit zvýšený růst poptávky a tento trend
se projevuje nejen v oblasti vzduchotechniky.
Petr Koutník
jednatel, ELEKTRODESIGN ventilátory, s. r. o.
Firmy napříč stavebnictvím mají o nové technologie zájem. Ne všechny jsou však
ochotny do nich aktuálně investovat. Jednou z převratných technologií je využití BIM,
které naprosto mění zavedené postupy a procesy projektování a komunikace v rámci stavebních projektů. Mnoho našich zákazníků se již touto cestou s naší podporou
úspěšně vydalo a získávají konkurenční výhodu oproti ostatním. Zavedení BIM do praxe projekční firmy je totiž dlouhodobý proces a jeho efektivní využití vyžaduje praxi.
Začít implementovat BIM ve chvíli, kdy přichází poptávka od investora, je pozdě.
Miroslav Kohout
Country Manager, GRAITEC, s. r. o.
Dodavatel fasády: RUUKKI CZ s.r.o.
Materiál: Ruukki FORMATM – Lamella COR-TEN 30
Stavba: opláštění Ostrava
8
www.ceec.eu
Studie projektových společností 2015
Loft Řevničov
Projektant: Ing. Arch. Pavel Martinek
Zhotovitel: Palladium.cz, a. s.
Materiály: izolace ISOVER
Kampus Moravské vysoké školy – BEA centrum Olomouc
Investor: Tesco SW a Regionální Centrum Olomouc
Generalní projektant: Stavoprojekt Olomouc, ARTERA
Olomouc
Realizační firma VZT: CLIMART, spol. s r. o. (chlazení), subdodavatel VZT: Faksa–Straka, s. r. o.
Projekce VZT: AZ KLIMA, a. s.
Dodavatel VZT: ELEKTRODESIGN ventilátory, s. r. o.
Bytový dům, nábřeží Závodu míru, Pardubice
Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
AZ Tower, Brno
Projektant: JAPE–projekt, spol. s r. o.
Architekt: Architektonická kancelář Burian – Křivinka
Developer: AZ Properity, s. r. o.
Dodavatel BIM softwaru: Graitec, s. r. o.
9
Studie projektových společností 2015
2
www.ceec.eu
V souladu s očekávaným růstem výkonu sektoru předpokládají ředitelé firem i růst svých tržeb
(5,8 %). Tržby porostou rychleji zejména u společností zabývajících se projekty pro inženýrské stavitelství (6,9 %). Téměř třetina projektových společností rovněž očekává růst ziskovosti (marží)
u zakázek.
Tržby projektových firem
porostou v roce 2015 v průměru
o 5,8 %
V oblasti vývoje tržeb projektových společností je rovněž zřetelné očekávání růstu. Z celkově pozitivního vývoje sektoru odvozují ředitelé projektových firem i pozitivní dopad na své
tržby. Výhled na rok 2015 ukazuje, že růst svých tržeb očekává většina společností (84 %).
Vážený průměr odpovědí všech dotázaných ředitelů signalizuje růst tržeb v roce 2015 o 5,8
%. Pro příští rok 2016 očekávají projektové společnosti další růst v průměru o 4,6 %.
Zlepšení očekávají jak firmy
z pozemního, tak i inženýrského
stavitelství
Předpovědi vývoje tržeb v roce 2015 z pohledu představitelů společností zabývajících se
projekty pro pozemní nebo inženýrské stavitelství vykazují určité rozdíly. Vážený průměr
očekávání ředitelů firem z inženýrského stavitelství ukazuje na růst tržeb o 6,9 %, společnosti zabývající se pozemním stavitelstvím predikují zvýšení svých tržeb o 5,4 %.
Jako menší projektová kancelář získáváme zakázky především u místní samosprávy
a krajů. Zde se trh vyvíjí pozitivně a zakázek přibývá.
Josef Filip
majitel, Projekce dopravní Filip s.r.o.
Očekávaný vývoj tržeb v jednotlivých segmentech
2015–2016
10%
100%
8%
80%
Očekávaný vývoj
(vážený průměr)
6%
60%
5,4%
4,6%
4%
40%
2%
20%
0%
0%
-2%
10
5,8%
2015
Pozemní
stavitelství
Inženýrské
stavitelství
2016
růst 0-5 %
růst 6-10 %
růst 11-15 %
růst 16-20 %
růst >20 %
pokles 0-5 %
pokles 6-10 %
pokles 11-15 %
pokles 16-20 %
pokles >20 %
neví
průměr
20%
Podíl ředitelů
6,9%
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Jihočeský kraj dlouhodobě připravuje projektovou přípravu nových akcí, modernizací a rekonstrukcí stávajících komunikací a mostních objektů a dalšího majetku JčK.
V tomto nastoleném trendu pokračujeme i nadále, bohužel, příprava staveb je velmi
složitý a náročný proces, jak po časové, tak i po finanční stránce, a výsledky jsou vidět
mnohdy až za několik let.
Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
Téměř třetině firem porostou
i marže
Téměř třetina projektových společností (31 %) očekává v tomto roce zvýšení ziskovosti
(marží) svých zakázek. Naopak pokles ziskovosti (případně ztrátu) očekává pouze desetina
z nich (12 %). Zbývající část firem (57 %) změny v ziskovosti nepředpokládá. Očekávané
zvýšení ziskovosti je podobné v obou sledovaných segmentech, pokles předpokládají spíše
společnosti zabývající se pozemním stavitelstvím.
Výhled na rok 2016
V predikcích ziskovosti v roce 2016 jsou projektové společnosti také optimistické, zvýšení
očekává více než třetina z nich (37 %). Jsou to především inženýrské společnosti – zvýšení
marží ve srovnání s rokem 2015 očekávají čtyři z deseti firem (41%).
Vývoj ziskovosti (marží)
100%
54%
66%
12%
16%
31%
30%
2015
Pozemní
stavitelství
Růst ziskovosti
52%
80%
60%
11%
40%
31%
37%
20%
Inženýrské
stavitelství
2016
3%
Pokles ziskovosti (příp. ztráta)
Podíl ředitelů
57%
0%
Beze změny
11
Studie projektových společností 2015
3
www.ceec.eu
Sebedůvěra ředitelů firem v překonání konkurence v roce 2015 je relativně vysoká. V překonání
konkurence věří čtyři z deseti ředitelů projektových společností. Optimističtější jsou zejména firmy z oblasti pozemního stavitelství. Výhled na rok 2016 ukazuje na udržení pozitivního trendu
v této oblasti i pro příští rok.
V překonání konkurence věří
39 % ředitelů firem
S řediteli firem jsme rovněž diskutovali předpokládaný vývoj jejich tržního podílu, jinými
slovy, zdali očekávají, že se jim povede lépe, než jejich konkurenci. Výsledky výzkumu ukazují, že více než polovina společností neočekává změny ve svém tržním postavení (57 %)
v letošním roce. V překonání konkurence v roce 2015 aktuálně věří 39 % ředitelů a zbývající
jen nepatrná část (4 %) uvádí zhoršení svého tržního postavení.
Optimističtější jsou zejména
ředitelé firem z pozemního
stavitelství
Detailnější pohled optikou jednotlivých segmentů ukazuje na znatelnější rozdíly v hodnocení jednotlivých firem. Více si věří firmy z pozemního stavitelství – v překonání konkurence věří téměř polovina z nich (44 %), menší sebedůvěru vykázaly společnosti zabývající se
inženýrským stavitelstvím, kde jich v překonání konkurence věří přibližně čtvrtina (28 %).
Inženýrské firmy ale naopak nepředpokládají, na rozdíl od pozemních, zhoršení svého tržního podílu. Více v grafu.
Vývoj tržního podílu
2015 – 2016
4%
6%
57%
50%
0%
4%
100%
72%
57%
60%
40%
39%
44%
2015
Pozemní
stavitelství
Růst
Výhled na rok 2016 zůstává
v této oblasti pozitivní
28%
Inženýrské
stavitelství
Beze změny
39%
2016
Podíl ředitelů
80%
20%
0%
Pokles
Výhled na rok 2016 ukazuje, že ve zlepšení svého tržního postavení věří více než třetina
firem (39 %), přibližně šest z deseti ředitelů očekávají vývoj beze změn (57 %) a pouze 4 %
firem predikují zhoršení svého postavení na trhu. Pohled do analyzovaných segmentů ukazuje podobné rozdíly jako v letošním roce: pro rok 2016 jsou optimističtější firmy připravující projekty pro pozemní stavitelství (zlepšení očekává 43 %), než firmy realizující projekty
pro inženýrské stavitelství (zlepšení očekává 28 %).
Oproti předchozím letům zaznamenal růst poptávky celý segment dopravních staveb,
zejména železnice. Otázkou zůstává připravenost projektů k realizaci v požadovaném
čase, kdy mnoho staveb mířících do realizace není dostatečně a včas připraveno.
Richard Osang
generální ředitel, COLAS RAIL CZ
12
www.ceec.eu
Studie projektových společností 2015
Společnost COLAS RAIL CZ s.r.o. nabízí řešení na klíč v oblasti železniční infrastruktury spojené s výstavbou nových vysokorychlostních tratí, rozšiřováním stávajících, rekonstrukcemi
a údržbou stávající železniční sítě a městských dopravních systémů.
Dálniční estakáda D8 Prackovice
Stavba 0805 Lovosice–Řehlovice spojí dálnici D8 (Praha–Drážďany). Zhotovitelem je Sdružení D8 SSŽ–MTS (Eurovia CS, Metrostav, SMP CZ, Berger Bohemia. Zhotovitel SO: SMP CZ
13
Studie projektových společností 2015
4
www.ceec.eu
Aktuálně jsou kapacity projektových společností vytíženy až na 93 procent. Proto i téměř třetina
ředitelů plánuje najímat nové pracovníky a rozšiřovat své aktuální kapacity. Čtyři z deseti firem
mají problém zajistit dostatek subdodavatelských kapacit. Aktuálně má 40 procent firem více
zakázek než před rokem.
Vytížení projektových kapacit se
za poslední rok výrazně zvýšilo
a aktuálně je na úrovni 93 %
Průměrné vytížení kapacit projektových společností se oproti minulému roku výrazně zvýšilo – aktuálně se pohybuje na úrovni 93 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 se
zvýšilo až o deset procentních bodů. Vytížení kapacit projektových společností roste konzistentně již několik čtvrtletí v řadě. Z pohledu jednotlivých segmentů – růst vytížení kapacit
je vidět u firem zabývajících se projektováním pro pozemní i pro inženýrské stavitelství.
V roce 2015 je opravdu vysoká vytíženost kapacit projektových organizací a já se domnívám, že i v dalším období budou mít projektové organizace množství zakázek.
V návrhu rozpočtu na rok 2016 a střednědobého výhledu do roku 2018 je alokován
značný objem finančních prostředků na udržení současného trendu přípravy s cílem
zajistit kvalitní projekty pro čerpání prostředků v rámci nové finanční perspektivy EU
na období 2014–2020. Rád bych dodal, že oblast přípravy staveb není jen otázkou projektových organizací, ale složitá je především legislativní náročnost celého procesu.
Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI
Vlastní kapacity jsou plně vytíženy minimálně do konce letošního roku a naši dlouhodobí subdodavatelé jsou na tom obdobně.
Aleš Trnečka
předseda představenstva a ředitel, Dopravoprojekt Brno, a. s.
Při extrémním nárůstu požadavků na projekční kapacity jsme pociťovali jejich nedostatek. V loňském a letošním roce jsme naše kapacity doplnili.
Jiří Nesl
obchodní ředitel, PRODIN, a. s.
Také naše organizace pociťuje nedostatky kapacit projekčních firem. Jedná se nejen
o důsledek ekonomické krize, ale projevují se tak důsledky malého objemu veřejných
zakázek na specializované stavby v minulosti, kdy řada kapacit musela skončit. Jako
investoři samozřejmě potřebujeme, aby projekční firmy měly dostatečně kvalifikované týmy, protože jen na základě kvalitních projektů lze kvalitně a efektivně postavit
kvalitní stavby. V současnosti se už daří další projekční práce průběžně zadávat, jen se
opět obávám průběhu povolovacích řízení, aby se řada nadějných záměrů nezastavila.
Lubomír Fojtů
generální ředitel, Ředitelství vodních cest ČR
Vzhledem k tomu, že naše společnost je součástí globálního výrobce vzduchotechniky,
jehož závody jsou rozmístěny po celém světě, jsme schopni bez větších problému pokrýt rostoucí požadavky trhu.
Jiří Rak
ředitel prodeje, ELEKTRODESIGN ventilátory, spol. s r. o.
14
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Pružně reagujeme na potřeby stavebního trhu a pro letošní rok jsme např. rozšířili
výrobu hliníkových oken, která jsou v současnosti žádaná především novou generací
architektů a projektantů pro významné projekty a stavby.
Libor Suchánek
jednatel, SULKO, s. r. o.
Vývoj vytíženosti kapacit (v %)
Situace v segmentech
100
94
100
100
100
100
100
94
93
v%
87
84
83
82
81
83
80
80
80
80
75
70
70
70
Dolní kvartil
2011
2012
2013
Průměr
Q1/2014
Q3/2014
Horní kvartil
Q4/2014
Q1/2015
Q3/2015
Vytížení kapacit z pohledu jednotlivých segmentů
Podle téměř poloviny ředitelů
celkové kapacity na trhu
porostou
srpen 2014
srpen 2015
Pozemní stavitelství
82 %
93 %
Inženýrské stavitelství
90 %
92 %
Téměř polovina ředitelů (47 %) očekává, že v roce 2015 dojde oproti minulému roku k růstu
celkových kapacit trhu. Tento růst by měl být v průměru o 9 %. Necelá polovina ředitelů (44
%) žádné změny v tomto ohledu nepředpokládá a pouze desetina (9 %) predikuje pokles
kapacit na trhu (v průměru o 6 %). Mezi segmenty byly zaznamenány určité rozdíly. Více
v tabulce.
Máme dostatek vlastních kapacit. Přijmeme ještě 1–2 projektanty.
Jaroslav Kupr
ředitel ateliéru Praha, architektonicko-stavební divize, INTAR, a. s.
15
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Naše společnost se snažila po celé období poklesu udržet stabilizovaný tým pracovníků, takže nás současné oživení trhu tolik po personální stránce nepřekvapilo.
Hubert Řehulka
ředitel, Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.
Růst trhu je různý dle jednotlivých segmentů, naše kapacity jsou zatím dostatečné.
Vyšší zájem je o standartní produkty.
Robert Mikeš
marketingový ředitel, divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Hledáme zkušené projektanty s jazykovou výbavou.
Petr Sláčala
ředitel a jednatel, EGP INVEST, spol. s r. o.
Očekáváte, že v roce 2015 dojde ke změně celkových kapacit trhu?
Třetina firem se chystá nabírat
nové zaměstnance
ANO, růst
ANO, pokles
NE, beze změny
Pozemní stavitelství
50 %
11 %
39 %
Inženýrské stavitelství
41 %
3%
56 %
Až třetina ředitelů uvádí, že plánují nabírat nové pracovníky, a posílit tak své kapacity.
V průměru by chtěli zvýšit své kapacity o 13 %. Posilovat své kapacity chtějí zejména firmy
z oblasti inženýrského stavitelství. Zbývající dvě třetiny firem zatím zvyšování svých kapacit
neplánují (potvrzuje 69 % firem).
Neustále hledáme kvalitní projektanty z oboru energetika a strojní. Personální problémy se snažíme řešit zaměstnáváním projektantů z Ukrajiny a Slovenska.
Marcel Jenčo
výrobní ředitel, HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a. s.
Odliv lidí ze stavebního sektoru v uplynulých letech recese začíná být znát v době
změny trendu a opětovného nárůstu zakázek. Tato situace je napříč stavebním sektorem – projekce, realizace, distribuce. Navíc, díky aktuálně masivním investicím do
infrastruktury, dochází i k přechodům v rámci resortu, např. z pozemního stavitelství
do dopravních staveb.
Libor Urbášek
sales & marketing manager,
divize Isover – Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
16
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Na trhu není nedostatek kapacit, ale nedostatek vysoce kvalifikovaných a kvalitních
techniků ve výrobě i přípravě.
Richard Osang
generální ředitel, COLAS RAIL CZ
S ohledem na vyšší poptávku a uzavřené kontrakty jsme v letošním roce přijali nové
zaměstnance a rozšířili projektové týmy v ateliérech v Praze a Ostravě.
Petr Menšík
jednatel a obchodní ředitel, ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s. r. o.
Plánujete změnit počet Vašich pracovníků
v roce 2015 (oproti roku 2014)?
ANO, růst
30 %
ANO, pokles
NE, neplánujeme
1%
69 %
Téměř čtyři z deseti firem
mají problém se zajištěním
subdodávek
Téměř až čtyři z deseti firem mají problém zajistit dostatek subdodavatelů na svoje zakázky
(potvrzuje 39 % ředitelů), a to především v segmentu pozemního stavitelství, kde problém
zajistit dostatek subdodavatelských kapacit zmiňuje 43 % ředitelů (v případě inženýrských
firem pouze 31 % ředitelů). Šest z deseti společností (61 %) nemá problém zajistit dostatek
subdodavatelských kapacit pro realizaci zakázek.
Subdodavatele sehnat problém nemáme, ale vzhledem k současnému nárůstu práce
je omezený výběr. Častěji se setkáváme s odmítáním z důvodu vytížení a subdodavatelé jsou méně ochotni vyjednávat o ceně. Z důvodu nízkých cen musíme tedy hledat
nové subdodavatele, kteří jsou nevyzkoušení a znamenají pro nás určité riziko. Vlastní
kapacity bychom rádi mírně rozšířili, ale jednak je problém kvalitní lidi najít a jednak
ekonomická situace zatím neumožňuje výraznější navyšování nákladů na práci.
Lukáš Kroupa
ředitel projekce, STOPRO, s. r. o.
Ve většině profesí máme dostatek vlastních, případně subdodavatelských kapacit.
Tomáš Slavíček
generální ředitel a předseda představenstva, SUDOP PRAHA, a. s.
17
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Na vyšší zájem trhu jsme v minulosti připravili jak výrobní, tak realizační kapacity naší
firmy, takže prozatím nemáme nejmenší problém s dodržováním termínů.
Roman Tax
Sales Manager CZ, Ruukki CZ, s. r. o.
V letošním roce neplánujeme výrazný nárůst zaměstnanců, přesto jsme od začátku
roku přijali do pracovního poměru 46 lidí do administrativních pozic a 31 do dělnických profesí. Pokud jde o vlastní kapacitu techniky, investovali jsme v roce 2015 desítky milionů korun, zejména pak na podporu projektů v oblasti dopravních a liniových
staveb.
Tomáš Koranda
člen představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s.
Přímou službou pro klienta se
zabývá 83 % zaměstnanců firem
Podíl zaměstnanců zabývajících se přímou službou pro klienta (např. projektanti, atd.)
oproti zbývajícím zaměstnancům (např. back office, atd.) je relativně vysoký, jedná se v průměru o 83 % (85 % v 2014, 87 % v 2013). Rozdíly mezi segmenty nejsou v tomto ohledu
významné, o něco vyšší podíl zaměstnanců zabývajících se přímou službou pro klienta je
u společností z pozemního stavitelství.
Firmy mají nasmlouvané
zakázky na 6,3 měsíce
Průměrný počet měsíců, na které mají společnosti do budoucna nasmlouvané své zakázky,
je 6,3 měsíce – tj. nárůst oproti roku 2014, kdy tato doba činila 4,7 měsíce. Lépe jsou ohledně
nasmlouvaných zakázek zabezpečeny společnosti zabývající se inženýrským stavitelstvím,
když mají zakázky v průměru na 8,1 měsíce, což je více než ve stejném období minulého
roku. Také v segmentu pozemního stavitelství objem nasmlouvaných zakázek meziročně
vzrostl, firmy jich mají v průměru připraveno na 5,6 měsíce.
Situace v segmentech
Počet měsíců s nasmlouvanými zakázkami
srpen 2014
srpen 2015
Pozemní stavitelství
4,2
5,6
Inženýrské stavitelství
6,9
8,1
Office: Philips Lighting Solution CZ, Jakub Wittlich
18
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Podíl společností, které uvádějí, že mají zakázek více než před rokem, stoupl o deset procentních bodů, a to z 30 až na aktuálních 40 %. Stejné množství zakázek jako před rokem
potvrzuje 49 % firem (43 % v roce 2014). Pouze 11 % společností uvádí, že mají méně zakázek než před rokem (27 % v roce 2014).
Nasmlouvané zakázky ve srovnání
s minulým rokem
Méně
11 %
Více
40 %
Stejně
49 %
Mezi sledovanými segmenty byly zaznamenány některé rozdíly. Lépe svou situaci v oblasti
zakázek vidí společnosti zabývající se inženýrským stavitelstvím. Více v tabulce.
Situace v segmentech
Zakázky ve srovnání se stejným obdobím minulého roku
srpen 2015
více
stejně
méně
Pozemní stavitelství
35 %
50 %
15 %
Inženýrské stavitelství
53 %
44 %
3%
Transparentnost výběrových
řízení se mírně zhoršila
Jedním z častých zdrojů nových zakázek projektových firem jsou i výběrová řízení. Jejich
transparentnost hodnotí společnosti spíše jako mírně nadprůměrnou, lepší hodnocení
mají výběrová řízení financovaná ze soukromých zdrojů (6,2 bodu z 1–10 max), než ze zdrojů veřejných (5,3 bodu). Ve srovnání s minulým rokem ale došlo k mírnému zhoršení (v roce
2014 6,6 resp. 5,6 bodu).
Průměrná úspěšnost podaných
nabídek je 34 %
Podíl vyhraných zakázek na celkovém množství podaných nabídek dosahuje v průměru
úrovně 34 %, nicméně škála jednotlivých odpovědí je velmi pestrá. Většina odpovědí se
pohybovala mezi 10 až 50 procenty. Jedná se však pouze o ty nabídky, kterým firmy věnují
dostatečnou přípravu a věří v jejich získání. V minulém roce se jednalo o 31 %. Mezi jednotlivými segmenty nejsou výrazné rozdíly, o málo úspěšnější jsou společnosti z pozemního
stavitelství.
19
Studie projektových společností 2015
5
www.ceec.eu
Až třetina firem uvádí, že oproti minulému roku došlo ke zhoršení kvality přípravy staveb ze strany veřejných investorů. U privátních zakázek jde jen o poloviční podíl. Téměř každá druhá firma
bude zvyšovat kvalitu svých projektů v roce 2015. Podle až třetiny firem je totiž kontrola projektů
jak ze strany veřejných, tak i privátních investorů, náročnější než byla v minulém roce.
Kvalita přípravy staveb se
zhoršila zejména u veřejných
investorů
Oproti minulému roku se kvalita celkové přípravy staveb ze strany veřejných investorů podle třetiny firem zhoršila (uvádí 33 % ředitelů). Shodují se na tom jak představitelé firem z pozemního, tak i inženýrského stavitelství. Zlepšení úrovně investorské přípravy u veřejných
investorů zaznamenala jen jedna z deseti projektových firem (9 %). Podle šesti ředitelů
z deseti (58 %) zatím nedošlo k výraznějším změnám v této oblasti a k nastartování pozitivnějšího trendu v této oblasti po skončení krize sektoru. Zkušenosti ředitelů firem s přípravou staveb od privátních investorů ukazují, že zhoršení kvality celkové investorské přípravy
zaznamenalo jen 17 % firem (tj. téměř poloviční podíl oproti stavbám veřejných investorů).
Naopak zlepšení kvality přípravy potvrzuje každá čtvrtá firma (26 %).
Je příprava staveb ze strany investorů kvalitnější
než v minulém roce?
100%
80%
57%
58%
56%
55%
60%
Situace v jednotlivých
segmentech
40%
20%
0%
17%
33%
34%
28%
10%
Veřejní
investoři
Privátní
investoři
Celkem
Ano
64%
17%
26%
9%
62%
Veřejní
investoři
32%
6%
Privátní
investoři
Pozemní stavitelství
Ne, je méně kvalitní
Veřejní
investoři
18%
18%
Privátní
investoři
Inženýrské stavitelství
Beze změny
Na trhu vnímáme dva typy zákazníků. Prvním typem jsou zákazníci, pro které je nejdůležitější jen (aktuální) cena, na nic jiného se nedívají, nic jiného je nezajímá. Pro
druhý typ zákazníků je důležitá kvalita projektové dokumentace, a tedy i stavby, myslí
dlouhodobě dopředu, dívají se na náklady za celou dobu životnosti stavby. Očekávám
proto vývoj trhu dvěma směry – nadále bude velká část výběrových řízení jen o ceně,
postavené stavby pak budou často nekvalitní, jejich provozní náklady budou vysoké.
Druhá část výběrových řízení ale bude i nadále o kvalitě, budou se jich účastnit zavedené společnosti s rozsáhlými zkušenostmi a know-how a výsledná stavba bude i přes
vyšší cenu samotné projektové dokumentace ve finále pro investora výhodnější.
Martin Drotár
ředitel a místopředseda představenstva, CENTROPROJEKT GROUP, a. s.
20
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Téměř polovina firem plánuje
zlepšit kvalitu svých výstupů
Naprostá většina projektových společností nepředpokládá, že by v roce 2015 zhoršila kvalitu svých výstupů/práce oproti roku 2014. Ceny projektových prací sice pozvolně, ale přesto
začaly růst, části firem (viz výše) se podařilo rovněž zvýšit svoji marži a dle jejich slov není
důvod k snižování kvality, jak se někdy stalo v průběhu předchozích krizových let. Téměř
polovina firem (49 %) plánuje naopak zvýšit kvalitu svých výstupů, druhá část firem (49 %)
plánuje zachovat současnou úroveň. Rozdíly mezi sledovanými segmenty nejsou výrazné,
zlepšování kvality svých výstupů plánují spíše společnosti zabývající se inženýrským stavitelstvím (potvrzuje 53 % ředitelů).
Budete v roce 2015 měnit kvalitu
svých výstupů/práce oproti roku 2014?
ANO, zhoršovat
2%
ANO, zlepšovat
49 %
Beze změny
49 %
Třetina firem zaznamenala
zintenzivnění kontroly jimi
zpracované dokumentace ze
strany investora
Z pohledu důslednosti investora na kontrolu kvality zpracované dokumentace uvádí třetina
ředitelů, že kontrola je náročnější než v minulém roce. A to jak u veřejných, tak i privátních
investorů. Přibližně polovina firem uvedla, že k žádným meziročním změnám v této oblasti
zatím nedošlo. Zhoršení zaznamenala jen přibližně jedna se sedmi firem (15 % resp. 14 %).
Je kontrola zpracované dokumentace ze strany investorů
náročnější než v roce 2014?
100%
80%
46%
52%
53%
54%
55%
40%
15%
14%
15%
12%
20%
33%
33%
31%
33%
Veřejní
investoři
Privátní
investoři
Veřejní
investoři
Privátní
investoři
52%
60%
0%
Celkem
Ano
16%
38%
Pozemní stavitelství
Ne, je méně náročná
Veřejní
investoři
17%
31%
Privátní
investoři
Inženýrské stavitelství
Beze změny
21
Studie projektových společností 2015
Projektové firmy rozhodují
o přibližně polovině materiálů
použitých na stavbě
www.ceec.eu
Z pohledu navrhování materiálů v projektech pro následnou stavební realizaci je rozhodnutí o použití konkrétního materiálu v rukou projektové firmy přibližně u poloviny objemu
použitých materiálů (49 %). Více o materiálech rozhodují společnosti z pozemního stavitelství (v průměru 54 % objemu materiálů), méně pak firmy z inženýrského stavitelství (35 %).
O kvalitnější výrobky, které jsou šetrnější k životnímu prostředí nebo k peněženkám
budoucích uživatelů a nájemníků, je zájem, ale zatím bohužel jen při prvních jednáních s investorem. V závěrečném tendru jsou náklady seškrtány na minimum a výrobky poptávané na začátku si prosadí jen cca pět procent stavitelů. Stále se staví za co
nejnižší možnou cenu.
Branislav Bačo
Business Manager, Ruukki, s.r.o.
Firmy mají zájem o nové technologie, za předpokladu, že nové technologie mají či zabezpečí podstatný vliv na dobrou časovou návratnost investic.
Boris Zupančič
Enterprise Marketing CEE, PHILIPS Česká republika, s. r. o.
Zaznamenali jsme značný nárůst poptávky po našich produktech a službách v letošním roce 2015. Průběžný meziroční růst přesahuje dokonce 20% hranici, a to byl pro
naši společnost loňský rok nejúspěšnějším. Zájem je zvýšený převážně ze strany investorů a dodavatelů staveb.
Pavel Krajíček
obchodní ředitel, ÚRS PRAHA, a. s.
Vzhledem k velkému zájmu vystavovatelů o doprovodnou soutěž „GRAND PRIX výrobek
FOR ARCH 2015“, kde společnosti představují novinky, nové technologie a nová řešení
stávajících produktů, se dá předpokládat, že důvodem je i zvýšený zájem investorů po
inovacích.
Martin František Přívětivý
ředitel, FOR ARCH
22
www.ceec.eu
6
Studie projektových společností 2015
Hlavními omezeními limitujícími rozvoj projektových společností, které mají největší dopad na
jejich hospodářské výsledky, jsou zejména nízké ceny realizovaných zakázek, byrokracie ze strany státu a nekvalitní legislativa, a rovněž také ještě pomalý příliv nových zakázek od privátních
investorů.
Klíčovým limitem jsou nízké
ceny realizovaných zakázek
I přes nastartované oživení a růst sektoru v roce 2015 firmy stále bojují s některými omezeními, které limitují jejich rychlejší růst a rozvoj. Klíčovým problémem s největším dopadem na hospodářské výsledky společností (potvrzuje 96 % ředitelů, hodnocení 7,1 na škále
0–10max) jsou dle slov ředitelů projektových firem nízké ceny realizovaných zakázek.
Nejvíce nás limitují nízké ceny projektových prací, za které snad ani nelze udělat kvalitní práci tak, jak bychom si ji všichni přáli a potřebovali.
Pavel Štěpán
zástupce ředitele, DELTAPLAN, s. r. o.
Zákon o veřejných zakázkách v každém stupni preferuje nejnižší cenu, což je naprostý
nesmysl! V žádném výběrovém řízení není hodnocena kvalita projektových prací.
Jaromír Suchánek
jednatel, ELUX, s. r. o
Skončí už někdy v této zemi doba jednokriteriálních soutěží o nejnižší nabídkovou
cenu?
Petr Ščurkevič
ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4, a. s.
V projektových kancelářích se to začíná hýbat. Pomalu se dostávají nahoru i ceny za
intelektuální služby, ale pořád jsou na nízké úrovni. Problémem zatím je nadbytek architektů a začíná být nedostatek kvalitních specialistů pro inženýrské obory. To by na
druhou stranu mohlo být pro specialisty dobré, ale oni většinou jsou oslovováni na
vypracování části dokumentace a nemohou ovlivnit celkovou cenu zakázky. Ale i to
časem přinese zlepšení ceny, neboť hlavní projektant bude nucen počítat s požadavky
specialistů a zakalkulovat cenu do smlouvy.
Pavel Křeček
předseda, ČKAIT
Byrokracie a nekvalitní
legislativa
Druhým hlavním současným omezením projektových společností je byrokracie a nekvalitní
legislativa (potvrzuje 97 % ředitelů, hodnotí 6,9 bodu na škále 0–10 max). Jedná se jak o legislativní požadavky ze strany státu na projektové společnosti, tak i nesystematické a často
se měnící chování/rozhodování státu, které znemožňuje společnostem dlouhodobější plánování jejich kapacit (např. nekonzistentní přístup při čerpání EU fondů, nejasná koncepce
co bude po roce 2020, kdy skončí příliv financí z fondů EU, atd.).
23
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Legislativa je rok od roku nepřehlednější, do projektové přípravy vstupuje stále více
nařízení, která si mnohdy protiřečí. Výsledkem, bohužel ne úsměvným, je situace, kdy
jednotlivé stavební úřady ke shodné stavební problematice přistupují rozdílně a dle
svého, „jedině správného“ výkladu, což má mnohdy vliv na rychlost zpracování projektové dokumentace, respektive na vydání stavebního povolení a zahájení realizace
stavby.
Petr Menšík
jednatel a obchodní ředitel, ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s. r. o
Nedostatečná poptávka od
privátních investorů
Třetím faktorem limitujícím společnosti v rychlejším růstu je nedostatečná poptávka v soukromém sektoru (5,9 bodu, 90 % ředitelů). Veřejní investoři, zejména v dopravní infrastruktuře, výrazně navýšili objem svých investic a nových zakázek. U privátních investorů je však
růst podstatně pozvolnější.
Limitujícím faktorem rozvoje projektových společností, ale i většiny ostatních společností působících v sektoru stavebnictví jako celku, je proces finálního rozhodnutí o investici, resp. jeho odkládání z různých důvodů. To má samozřejmě negativní dopad na
plánování kapacit vlastních, subdodavatelských, ale také na celkovou ekonomickou
situaci firmy.
Jan Lidral
Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE
V současné době nás limituje dokonalejší zadání od investorů, vyšší ceny za projekty
a inženýrskou činnost.
Pavel Mrzena
ředitel, In Projekt Louny Engineering, s. r. o.
Další omezení projektových
firem
Mezi „Jiná omezení“, které společnosti vyjmenovávají, patří především tvrdá konkurence
o zakázky, nedostatek zkušené pracovní síly, nedostatek financí k financování svých aktivit,
atd.
V dnešní době nás v rozvoji limituje především nedostatek nových kvalitních pracovníků (včetně absolventů), kteří by byli z pohledu znalosti nových přístupů k projektování
(BIM) na námi žádané úrovni.
Petr Matyáš
di5 architekti inženýři, s. r. o
Faktory s nejmenším vlivem
24
Naopak nejmenší vliv na růst projektových společností mají nedostatečná optimalizace
interních procesů (přebujelá organizační struktura) nebo nedostatečné vybavení (např.
software).
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
100
7,5
5,9
5,4
4,7
4,7
4,8
5,2
5,1
4,9
4,7
4,8
4,5
4,3
3,7
3,4
3,4
0
92
85
94
90
81
81
Nedostatečná Nedostatečná Nedostatek
poptávka
poptávka
zkušené
veřejný sektor soukromý
pracovní síly
sektor
% firem 2014
Průměr
5,7
7,1
90
83
97
Nedostatek
financí k
financování
svých aktivit
97
Byrokracie a
nekvalitní
legislativa
% firem 2015
98
93
78
74
Tvrdá
Nedostatečné
konkurence
vybavení
Hodnocení 2014
97
95
Vysoké
náklady na
práci
79
72
97
96
Nulové omezení
Podíl firem v %
7,0
6,9
Klíčové omezení (10)
Hlavní faktory limitující firmy
2014 – 2015
Přebujelá
Nízké ceny
organizační realizovaných
struktura
zakázek
Hodnocení 2015
To zase bude problémů a zmatků ohledně novelizace zákonů o pozemních komunikací
a provozu na pozemních komunikacích, včetně prováděcích vyhlášek, když „pouštěné“
útržky z připravovaných novel opět naznačují, že se tématy zaobírají teoretici, nebo
lidé úplně odtržení od reality. Absolutními výkřiky „do tmy“ jsou snahy o zavedení do
měst komunikací pro cyklisty.
Václav Veverka
projektant, Vaclav Veverka
Situace v segmentech
Hodnocení jednotlivých limitujících faktorů se ve sledovaných segmentech mírně liší. Společnosti připravující projekty pro pozemní stavitelství vidí největší omezení v nízkých cenách realizovaných zakázek, zatímco firmy z inženýrského stavitelství nejvíce limituje byrokracie a nekvalitní legislativa. Více v tabulce.
25
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Limitující faktory
(hodnocení v bodech 0-10 max)
Pozemní
stavitelství
Inženýrské
stavitelství
Nedostatečná poptávka (veřejný sektor)
4,5
5,5
Nedostatečná poptávka (soukromý
sektor)
6,1
5,1
Nedostatek zkušené pracovní síly
4,5
5,2
Nedostatek financí k financování svých
aktivit
4,8
4,2
Byrokracie a nekvalitní legislativa
6,6
7,7
Tvrdá konkurence
5,1
5,3
Nedostatečné vybavení
3,8
2,4
Vysoké náklady na práci
4,7
4,0
Přebujelá organizační struktura
3,6
3,0
Nízké ceny realizovaných zakázek
7,2
6,6
Legislativa je špatná a hlavně nestálá. Jak chcete vysvětlovat investorům, že vloni museli něco stavět takto, letos onako a příští rok to třeba bude zase takto. Vymožitelnost
práva je téměř nulová. Např. správce konkurzní podstaty řeší konkurz tak dlouho, dokud má on z čeho čerpat pro sebe peníze. Když už žádné nejsou, tak konkurz uzavře
a nikdo další nic nedostane. Personální obsazení státních úřadů – chybí tam odborníci. Asi se tomu nedá divit. Když od roku 1989 většina lidí studuje „management“, tak
odborníky není kde brát. Délka výběrových řízení – jejich délka je určována složitostí
legislativy, resp. složitostí požadavků. Ve finále je stejně rozhodující jediné kritérium,
a to je nejnižší cena. Pokud je investor inteligentní a nechce to nejlevnější, ale to nejekonomičtější, tak musí připravit výběrové řízení tak, aby svého výsledku dosáhl a nikdo ho nemohl následně napadnout, že nevybral to nejlevnější. Pokud se neúspěšný
uchazeč může beztrestně odvolat (aniž by byl jeho důvod k odvolání se relevantní), tak
proč by to neudělal. Třeba v druhém kole bude úspěšnější. Minimálně bude znát svoji
konkurenci a ceny, s kterými s kterými konkurenti soutěžili.
Zdeněk Vít
jednatel společnosti, SKÁLA & VÍT, s. r. o.
Legislativa je taková, jakou si zasloužíme a novelou stavebního zákona nelze získat lepších výsledků. Uvažované posílení kompetencí stavebních inspektorů povede
k dalším soudním sporům a přetěžování soudů. Jediné vylepšení by mohlo přinést
zvýšení odpovědnosti a pravomocí orgánům ochrany přírody a památek. K pravomocem, které mají již v současnosti, by měla být přiřazena i vymahatelná finanční odpovědnost za možné ztráty způsobené průtahy a nesmyslnými rozhodnutími. Totéž bych
přivítal i pro občanská sdružení zasahující do procesu povolování staveb. Obdobně
jako při protestech při sportovních klání – vznes protest, ale slož kauci,která v případě
zamítnutí protestu propadne. Domnívám se, že finanční zainteresování komplikátorů
staveb by proces značně usnadnilo.
Štěpán Moučka
ředitel a jednatel, KO-KA, s. r. o.
26
www.ceec.eu
7
Studie projektových společností 2015
Klíčovými prioritami pro projektové společnosti budou na dalších 12 měsíců především snaha
o získání nových zakázek, dále pak zlepšení plánování a projektového managementu, zlepšení
své nabídky, aby lépe odpovídala aktuálnímu rozložení zakázek na trhu, a rovněž optimalizace
nákupních procesů s cílem udržet náklady co nejníže.
Hlavní priorita na dalších 12
měsíců: získávání zakázek v ČR
Na které hlavní oblasti se budou projektové společnosti v průběhu dalších dvanácti měsíců
zaměřovat? Firmy se chtějí zaměřit především na získávání zakázek v ČR. Tuto prioritu potvrzují téměř všechny společnosti (98 %, 8,4 bodu na škále 0–10 max).
V příštích 12 měsících bude naší prioritou udržet a ještě vylepšit naši pozici na trhu
přípravy dopravních staveb a zajistit si dostatečný zásobník zakázek. U staveb, které
jsou v realizaci, je nutná naše intenzivní spolupráce s dodavateli staveb tak, aby nebylo ohroženo čerpání prostředků z OPD1. Prioritou bude i přesvědčit státní investory, že
nelze polevit v tempu příprav dopravních staveb. Již více než rok a půl běží operační
programy druhého období a připravených staveb pro OPD2 je velmi málo.
Tomáš Slavíček
generální ředitel a předseda představenstva, SUDOP PRAHA, a. s.
Naší prioritou bude získání dostatečného množství zakázek pro naši společnost, a to
jak ve veřejném, tak i privátním segmentu trhu.
Jiří Nesl
obchodní ředitel, PRODIN, a. s.
Další priority následují až
s odstupem
S větším odstupem firmy dále uvádějí, že se budou soustřeďovat především na zlepšení
svého projektového managementu a plánování, změnu své nabídky tak, aby odpovídala
současné poptávce a také na optimalizaci svých nákupních procesů. Změna v nabídce zahrnuje zejména částečnou přeorientaci na nové segmenty projektování, kde je aktuálně práce
přebytek. Dle slov ředitelů to však není úplně jednoduché vzhledem k tomu, že to vyžaduje
pro tyto segmenty projektování nové specialisty, kteří však nejsou na trhu vždy dostupní.
Více informací přináší níže přiložený graf.
Jelikož je ze strany zadavatelů stále větší tlak na termín předání projektové dokumentace, bude v rámci zefektivnění interních procesů naší prioritou hledání časových
úspor při zpracování projektových zakázek.
Petr Menšík
jednatel a obchodní ředitel, ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s. r. o.
Naší prioritou bude určitě dosažení kladného hospodářského výsledku při zlepšení
mzdových poměrů zaměstnanců a při rozumných investicích, zlepšení produktivity,
vyčistění zakázkového portfolia o dlouhodobě rozpracované akce, a také zlepšení tržního postavení a vnímání naší společnosti zadavateli a našimi zákazníky.
Martin Höfler
ředitel a předseda představenstva, PUDIS, a. s.
27
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Prioritní oblasti pro činnost projektových společností
v následujících 12 měsících
Získávání zakázek v ČR
Změna nabídky
Expandovat
do zahraničí
Změna v IT
(hardware)
Akvizice jiné
společnosti
98 %
77 %
56 %
70 %
34 %
8,4
Hodnocení
(0-10 max)
%
% firem
Nejnižší prioritou jsou: akvizice
nebo získání strategického
partnera
Situace v segmentech
5,6
5,4
5,2
4,7
91 %
85 %
Plánování a projektový
management
Optimalizace
nákupních procesů
4,4 4,3 4,0 3,8
66 %
40 %
Optimalizace Výběr strategického
financování
partnera
Naopak nejmenší prioritou je akvizice jiné společnosti (3,8 bodu, 34 % ředitelů) a výběr
strategického partnera pro podnikání (4,0 bodu, 40 % ředitelů).
Hlavními prioritami pro společnosti z oblasti pozemního stavitelství bude především získávání zakázek v ČR, zlepšení svého plánování a projektového managementu a změna své
nabídky tak, aby lépe odpovídala současným podmínkám na trhu. Pro firmy z inženýrského
stavitelství bude klíčovou prioritou získání nových zakázek. Další priority následují s výrazným odstupem – zlepšení plánování a projektového managementu a snaha o expanzi do
zahraničí. Více v níže přiložené tabulce.
Z pohledu dodavatele tiskových služeb a plotrů Hewlett Packard pro produkční velkoformátový tisk projektové dokumentace vnímáme, že projektové společnosti investují
právě do obnovy tohoto speciálního hardwaru.
Jaroslav Kasl
ředitel divize PLAN, COPY GENERAL, s. r. o.
Jako dodavatel informačního systému Deltek sledujeme od začátku roku konkrétní
zájem ze strany projektových a inženýringových společností. Firmy kvůli několik let trvající krizi odkládaly obměnu svých často i 10 let starých systémů na lepší časy. Za tu
dobu udělalo IT ohromný pokrok a nyní máme k dispozici oborově zaměřená a v praxi
ověřená řešení. Mohu potvrdit, že společnosti jsou ochotny opět investovat a naše kapacity se rychle naplňují, takže se blížíme stavu, kdy se chceme více zaměřit především
na perspektivní zákazníky a na dlouhodobou spolupráci.
Tomáš Krejča
obchodní ředitel, Benchcom, s. r. o.
28
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Prioritní oblasti
(hodnocení v bodech)
Pozemní
stavitelství
Inženýrské
stavitelství
Výběr strategického partnera
4,0
4,1
Akvizice jiné společnosti
3,9
3,5
Optimalizace financování
4,7
3,8
Optimalizace nákupních procesů
5,4
4,7
Plánování a projektový management
5,8
5,2
Změna v IT (hardware)
4,6
3,7
Získávání zakázek v ČR
8,5
8,3
Expandovat do zahraničí
4,6
5,0
Změna nabídky
5,6
4,8
Rastislavice – KALVÍN
O.M.C. INVEST
29
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Kontakty
The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research, s.r.o.
Společnost CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy) je největším výzkumem stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu
a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných
strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních
i malých stavebních, projektových a developerských společností a rovněž dalších důležitých zdrojích.
CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností a Konference ředitelů projektových společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních, developerských a projektových společností a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu
z vybraných zemí.
Jiří Vacek
ředitel společnosti
Tel.: +420 774 325 111
E-mail: [email protected]
www.ceec.eu
Ruukki CZ s.r.o.
Ruukki se specializuje na ocel a ocelové konstrukce. Poskytujeme zákazníkům energeticky efektivní ocelová řešení pro lepší život, práci a pohyb (proto Living.Working.
Moving v našem logu). V našem produktovém portfoliu můžete nalézt hutní materiály,
ocelové konstrukce, fasádní systémy, sendvičové panely či střešní krytiny. Máme okolo 9000 zaměstnanců a rozsáhlou distribuční a dealerskou síť napříč 30 zeměmi včetně
severských zemí, Ruska a v rozvíjejících se zemích jako jsou Indie, Čína a Jižní Amerika.
Čisté tržby v roce 2012 dosáhly 2,8 miliard eur. Akcie společnosti jsou uvedeny v NASDAQ OMX (Rautaruukki Oyj: RTRKS).
Ruukki CZ s.r.o.
Pekařská 695/10a
155 00 Praha 5
tel.: +420 257 311 040
fax: + 420 257 311 041
Střešní krytiny – poradce pro střechy
tel.: + 420 800 350 999
e-mail: [email protected]
30
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Weber je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů vysoce kvalitních fasádní a zateplovacích systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel
na obklady a dlažby. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích.
Weber je znám v oblasti stavebnictví i svou orientací na zákazníka, která se promítá
v oblíbené příručce pro stavebníka – weber.rádce. Publikace je masově distribuována
sítí prodejců stavebních materiálů. Letos vychází již jedenáctým rokem.
Weber – špičkové stavební materiály
Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3,
102 00 Praha 10 – Štěrboholy
Tel.: +420 272 701 137
Fax: +420 272 701 138
E-mail: [email protected]
www.weber-terranova.cz
Deltek Inc.
Společnost Deltek (kotovaná na Nasdaq: PROJ) je vedoucí globální poskytovatel ERP
software a informačních systémů pro společnosti poskytující profesionální služby
(PSO). Deltek se přes 20 let specializuje na vývoj informačního systému, který unikátně kombinuje účetně-ekonomické nástroje s organickým pojetím řízení zaměstnanců,
tak aby nebyla potlačena jejich iniciativa a samostatnost. Důraz je kladen na poskytování správných informací ve správném čase správným lidem ve všech oblastech – marketingu, obchodě, řízení projektů, výrobě, logistice, ekonomice i personalistice a napříč organizačními jednotkami i skupinou firem holdingu v různých zemích. Klient tak
kromě kvalitního systému získává i know-how jak mají své interní procesy uspořádány
ty nejlepší firmy v oboru. Deltek má velmi dobré jméno a vynikající reference ve všech
oborech na které se zaměřuje. Více jak 15 000 organizací ve více než osmdesáti zemích
po celém světě využívá řešení společnosti Deltek, aby identifikovalo nové příležitosti,
získávalo nové zakázky, optimalizovalo své zdroje, zefektivnilo své procesy a realizovalo ziskové projekty. S řešením společnosti Deltek budete vědět více a dokážete více!
Deltek GmbH
Herriotstraße 1
60528 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: +496967733106
www.deltek.com
www.maconomy.cz
31
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Benchcom, s.r.o.
Společnost BenchCom, s.r.o je dodavatel celopodnikového informačního systému
Deltek Maconomy pro stavební a inženýringové firmy. Systém pomáhá zvyšování
vnitřní efektivity fungování firem společně se zlepšením podpory rozhodovacích pro
esů, projektového řízení a kapacitního plánování. Deltek Maconomy a People Planner
je systém používaný na celém světě, nyní ale unikátně přizpůsobený potřebám českého trhu. Používají jej např. firmy holdingu Enteria – Chládek & Tintěra Pardubice a.s.,
nebo inženýringová a poradenská společnosti Arcadis GEOTECHNIKA s.r.o.
Benchcom, s.r.o.
Černokostelecká 1623/14, ALFA Tower Říčany, 6. P.
251 01 Říčany
Tel.: +420 323 621 365
[email protected]
www.benchom.cz
Copy General
Copy General je hlavním poskytovatelem reprografických, tiskových a kopírovacích
služeb ve střední a východní Evropě. Společnost Copy General byla založena před třiceti lety v USA. Evropská odnož vznikla v roce 1991 – prvním copyshopem v Budapešti.
V dalších letech byly otevřeny pobočky v České republice, Polsku a Rusku. Původní
tiskové a kopírovací služby pro soukromou a firemní klientelu se postupně rozrostly
především o specializované produkční služby pro velké firmy. Zaměření na projekční a stavební sektor bylo stanoveno jako prioritní směr rozvoje společnosti přibližně
v roce 2006 a od té doby je koncept poskytování služeb v tomto oboru neustále propracováván a zdokonalován. Společnost tak má dnes zajištěnu veškerou infrastrukturu a nastaveny procesy související se zpracováním projektové dokumentace i pro největší zákazníky na trhu a vše je stvrzeno odpovídajícími certifikáty (ISO 9001, 14001,
27001). V současné době provozuje tisková zařízení v 8 provozovnách v lokalitách Praha, Plzeň, České Budějovice a Brno, kde zaměstnává více než 100 speciálně vyškolených tiskových operátorů.
Novým trendem ve službách Copy General je poskytování komplexních reprografických řešení včetně zajištění a provozování interních tiskových technologií přímo
u zákazníka. Jedná se jak o provozování ucelených reprografických středisek včetně
personálního zajištění ve velkých společnostech, tak o dodání jednotlivých tiskových
zařízení pro menší společnosti nebo například přímo na stavby.
Roman Petr
General Manager European Operations
cell :+420 602 371 381
e-mail: [email protected]
www.copygeneral.eu
32
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
GRAITEC s.r.o.
GRAITEC s.r.o. je mezinárodní společnost zabývající se dlouhodobě vývojem a prodejem
softwaru pro projekční, stavební a architektonické kanceláře a to jak 2D, tak 3D. GRAITEC
s.r.o. je v tuto chvíli jediným Autodesk Platinum Partnerem v České republice a to díky plnění náročných kritérií daných společností Autodesk (např. počet certifikovaných techniků,
pozitivní hodnocení našich zákazníků…). Celkově je považován za největší Autodesk Reseller
ve Východní Evropě.
GRAITEC s.r.o. je mezinárodní firmou s více jak 25letou tradicí a zkušenostmi. Díky svému
mezinárodnímu působení disponujeme více jak 120 techniky s vysoce odborným zaměřením napříč GRAITEC Group, kteří sdílí svoje know how. Dokáží poskytnout perfektní support,
vyřešit jakýkoli technický problém a najít nejlepší řešení. Díky pobočkám po celém světě je
společnost schopna zajistit stejnou kvalitu služeb kdekoli na světě, zajišťují implementaci
v ČR, ale i v pobočkách v zahraničí.
GRAITEC s.r.o. je dlouhodobě propagátorem BIM řešení a angažuje se při jeho prosazování
v rámci ČR. V současné době je více jak 100 realizovaných projektů. Vzhledem k provázanosti
na zahraničí, disponuje nejnovějšími informacemi o BIM. Společnost zajišťuje implementaci
BIM i přizpůsobení na míru.
Díky vlastnímu vývoji nabízí rozšíření do jednotlivých softwarů, které významně vylepšují
funkcionalitu (např. GRAITEC Advance PowerPack pro Revit, GRAITEC Advance PowerPack
pro Advance Steel). Zároveň zajišťují vývoj na míru dle potřeb zákazníků.
www.graitec.cz
Tel.: 244 016 055
Email: [email protected]
GRAITEC s.r.o.
Jeremenova 90a
140 00 Praha 4
SULKO s.r.o.
Výrobě a montáži oken a dveří se společnost SULKO věnuje již od roku 1993. SULKO je ryze
českou rodinnou společností, která staví na tradičních hodnotách a zároveň se snaží být na
špici v oblasti kvality a technologické vyspělosti produktů. Nabízí ucelený systém řešení otvorových výplní z plastu, hliníku i dřeva v moderním designu a široké škále barevnosti pro
náročné zákazníky v rodinných, bytových i panelových domech. Dodává své produkty do
administrativních a komerčních budov i škol, a to jak doma, tak například v Belgii a Švýcarsku. Dokáže plnit speciální přání architektů a projektantů. Svým dlouholetým působením
na trhu, dlouhodobým růstem společnosti, rozšiřováním výrobních kapacit a zaváděním
nových výrobků na trh I osobním přístupem k zákazníkům firma SULKO prokazuje svou spolehlivost, důvěryhodnost a špičkovou kvalitu.
SULKO s.r.o.
Jednatel: Ing. Libor Suchánek
Sídlo společnosti:
Československé armády 41
789 01 Zábřeh
Tel.: 583 469 220
Email: [email protected]
www.sulko.cz
33
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
INFRAM a.s. – inženýrská a konzultační firma
Společnost INFRAM a.s. řídí a kontroluje významné zakázky z oblasti dopravní infrastruktury, průmyslové a občanské výstavby v České republice i v zahraničí. Hlavními
domácími zákazníky jsou Ministerstvo dopravy, silniční a dálniční společnosti, železniční organizace, obce i soukromí klienti.
Na základě přání svého klienta je skupina INFRAM schopna do jeho projektů implementovat aplikace nových technologií a systémů, spočívajících např. ve využití:
• nových technologií a moderních mechanizmů
• nových progresivních prvků a systémů
• nových nedestruktivních průzkumných a diagnostických metod při kontrole stavu
pozemních objektů, mostů, inženýrských konstrukcí, pozemních komunikací, železnic
apod.
Prostřednictvím svých dceřiných společností operuje INFRAM a.s. i na Slovensku,
v Bulharsku i v Rumunsku. Pro své zahraniční klienty zajišťovala zakázky i v Německu,
Chorvatsku, Rakousku, Francii a Irsku.
Project management, posuzování, supervize a inženýring staveb
• dopravního stavitelství (dálnice, silnice, mosty, tunely, železniční koridory, tramvajové
a trolejbusové tratě apod.)
• pozemního stavitelství (občanská vybavenost, elektrárny, průmyslové stavby apod.)
• vodohospodářské infrastruktury (rozvody vody, kanalizace, rybníky, ČOV apod.)
• sanace betonových konstrukcí
To ve všech výkonových fázích procesu přípravy a realizace projektů
Členství INFRAM a.s. v odborných sdruženích
• Česká asociace konzultačních inženýrů – CACE, řádného člena EFCA a FIDIC.
• Česká betonářská společnosti
• Sdružení pro sanace betonových konstrukcí
• Česká silniční společnost
• International Concrete Repair Institut se sídlem v USA.
Společnost je zapsána do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů MMR ČR
EN ISO 9001:2009
EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008
INFRAM a. s.
Pelušková 1407,
198 00 Praha 9
Tel: 281 940 151, 602 272 418
E-mail: [email protected]
www.infram.cz
34
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Združenie podnikateľských subjektov
OMC Invest, spol. s r.o. a AMINA, s.r.o.
Predstavujeme Združenie dvoch podnikateľských subjektov za účelom prípravy a realizácie bytových objektov, určených pre obecné nájomné bývanie. Vo svojom podnikateľskom portfóliu ponúkame komplexné služby, súvisiace s predprojektovou, projektovou a inžinierskou prípravou bytových stavieb a ich následnú realizáciu, s dôrazom
na prefinancovanie investície podľa aktuálnych podmienok platnej legislatívy (ŠFRB,
Ministerstvo DVaRR SR). Výsledným produktom je skolaudovaný bytový dom v spolupráci s autoritami konkrétnych obcí.
Spoločnosť O.M.C. Invest bola založená v roku 2006 ako developerská spoločnosť
a postupne rozširovala portfólio svojich aktivít. V súčasnosti pôsobí ako investičná
spoločnosť, ktorej portfólio tvoria investície v oblasti developmentu, poľnohospodárstva, strojárstva, cestovného ruchu, správy pohľadávok a private equity. Realizuje vlastné developerské projekty a súčasne sa podieľa ako investor a odborný garant
na ďalších projektoch svojich partnerov. Spravuje aktíva svojich klientov, vyhľadáva
pre nich investičné príležitosti a následne poskytuje komplexné služby pri ich realizácii najmä v oblasti prípravy projektov, finančných analýz a právneho poradenstva.
Vďaka svojim skúsenostiam sa úspešne angažuje ako partner na organizácii konferencií a workshopov v oblasti stavebníctva a poľnohospodárstva na najvyššej úrovni.
Do portfólia spoločnosti patria aj aktivity v oblasti výroby a obchodu, vlastní značku
Kalvín Wood, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom luxusného nábytku na domácom
a zahraničnom trhu. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s domácimi a zahraničnými
partnermi, je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Pri realizácii svojich aktivít uplatňuje princípy zodpovedného podnikania a etiky voči všetkým zúčastneným stranám, tak isto aj k životnému prostrediu a pravidelne sa angažuje v rôznych
charitatívnych projektech
Mário Červenka, konateľ
Holubyho 41, 902 01
Mobil: 00421/903 477 516
e-mail: [email protected]
35
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
Philips Česká republika, s.r.o.
Společnost Royal Philips z Nizozemska je diverzifikovaná technologická společnost,
jejímž cílem je zlepšovat životy lidí prostřednictvím smysluplné inovace v oblastech
zdravotní péče, spotřebitelského životního stylu a osvětlení. Společnost Philips, která
má sídlo v Nizozemsku, zveřejnila za rok 2012 prodeje ve výši 24,8 miliard eur a zaměstnává zhruba 114 000 lidí. Prodej a služby zajišťuje ve více než 100 zemích.
Tato společnost je jedničkou v oblasti péče o osoby se srdečními chorobami, akutní
péče a domácí zdravotní péče, energeticky úsporných osvětlovacích řešení a nových
osvětlovacích aplikací a rovněž v oblasti pánského holení a stříhání a zubní péče.
Philips Česká republika, s.r.o.
Rohanské nábřeží 678/23
Budova River Garden II, vchod A
186 00 Praha 8
Telefon: 233 099 111
Mobil: 778 499 800
Fax: 233 099 101
www.philips.cz
Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize Isover je součástí koncernu Saint-Gobain a nabízí nejširší sortiment tepelných,
zvukových a protipožárních izolací z ekologicky nezávadných přírodních surovin. Kompletní nabídka sortimentu značky ISOVER zahrnuje stávající produkty z čedičové vlny,
skelné vlny, extrudovaného polystyrenu XPS a také kvalitní izolační produkty z expandovaného polystyrenu EPS. Vedle tradičních výrobků pro izolace podlah, příček, stěn, fasád, stropů, podhledů, plochých a šikmých střech, potrubních rozvodů zahrnuje nabídka také unikátní fólie Isover Vario s proměnným difúzním odporem, lepící a těsnící pásky,
tmely apod. Materiály Isover jsou určeny nejen pro tepelnou izolaci budov, ale slouží také
jako ochrana před hlukem a případně i přispívají ke zvýšené požární odolnosti objektů
a rozličných technických a technologických zařízení a prvků.
Izolační materiály z minerálních vláken i polystyrenu velmi významně přispívají ke snižování energetické náročnosti budov, a tím i celková produkce škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. Díky své kvalitě a vysokým tepelně-technickým parametrům jsou
klíčovými prvky pro nízkoenergetický a pasivní způsob bydlení. Výrobky Isover jsou
zařazeny do dotačního programu,Nová zelená úsporám“.
Multi-Komfortní dům Isover je aktuálně jedním z hlavních komunikačních projektů,
je orientován na podporu výstavby domů v pasivním standardu a aktivnímu přístupu
k životnímu prostředí. Hlavním cílem je poskytovat majitelům těchto domů maximální
komfort, úsporu nákladů za energie na vytápění a bezpečné prostředí pro život.
E-mail: [email protected]
Bezplatná poradenská linka: 800 ISOVER (476 837)
www.isover.cz
36
Studie projektových společností 2015
www.ceec.eu
ÚRS PRAHA
Společnost ÚRS PRAHA, a.s. je stabilním čelním tvůrcem Cenové soustavy stavebních konstrukcí a prací, distributorem stavebně ekonomických software a poskytovatelem služeb
v oblasti oceňování stavební produkce v ČR. Dále vytváří analýzy vývoje a prognózy ve stavebnictví, v regionálním rozvoji a bytové problematice pro státní i soukromý sektor. V rámci
oceňování stavební produkce společnost pořádá kurzy a semináře, podporuje střední a vysoké školy realizací přednášek, zapůjčením SW vybavením pro výuku, aj.
Hlavním produktem společnosti je Cenová soustava ÚRS a SW KROS plus. Cenová soustava
ÚRS představuje unikátní pravidelně aktualizovaný systém informací, obsahující na 170 tisíc
položek stavebních prací, materiálů a dalších informací. Poskytuje cenné ekonomické podklady a pomáhá nalézt společný komunikační standard mezi projektanty, investory, dodavateli
a dalšími subjekty ve stavebnictví. Mimo tištěných vydání katalogů edice ÚRS je CS ÚRS více
než 15 let vydávána v rámci software řady KROS. SW KROS plus pomáhá připravit propočty,
rozpočty, kalkulace a další dokumenty přípravy stavby i sledovat a kontrolovat zakázku v realizaci. Využívá jej více než 4000 subjektů napříč státním i soukromým sektorem od drobných
živnostníků až po velké organizace s terminálovým nasazením se stovkami uživatelů.
ÚRS PRAHA, a.s.
Pražská 18
102 00 Praha 10
Tel.: +420 267 219 210
Mail: [email protected]
www.urspraha.cz
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. je dlouhodobě a dynamicky se rozvíjející moderní společnost, která disponuje vysoce motivovaným kolektivem odborných pracovníků,
vlastními výrobními kapacitami, skladovacími prostory a prodejními pobočkami po celé
České republice i na Slovensku.
Aktivity společnosti v oblasti prodeje ventilátorů a příslušenství se datují od roku 1992. Od
roku 1993 působí ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. jako výrobce zařízení pro vzduchotechniku, s vlastní sítí velkoobchodů s ventilátory, rekuperačními jednotkami a příslušenstvím na celém území Čech, Moravy a Slovenska. Společnost zaujímá po celou dobu
svého působení přední místo na českém trhu.
Po dvaceti letech spolupráce se společností Soler & Palau Ventilation Group se ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. stal součástí této celosvětově působící skupiny vzduchotechnických výrobců. Vstup do skupiny vzduchotechnického výrobce umožnil společnosti sdílet nejnovější poznatky z vývoje a výzkumu.
Jedním z hlavních cílů společnosti je zajištění vysoké kvality vyráběných a distribuovaných
produktů, prodejního a poprodejního servisu. ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. se
zaměřuje na zajištění komplexnosti nabízených vzduchotechnických výrobků a stavebnicových systémů, jejichž kvalita a celková úroveň se účastní na definování produktových
standardů na trhu. Společnost má zaveden a udržován systému řízení kvality podle normy
ČSN EN ISO 9001.
Součástí firemní strategie je technická podpora produktů, promptní vypracování nabídek
a nadstandardní servisní služby, zajišťované vlastním servisním střediskem.
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Boleslavova 4
Praha 4
140 00
Tel: +420 326 90 90 10
Fax: +420 326 90 90 90
Email: [email protected]
www.elektrodesign.cz
37
Studie projektových společností 2015
38
www.ceec.eu
Studie projektových společností 2015 byla vytištěna
díky spolupráci se společností COPY GENERAL.
Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv
se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti
k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Uživatelé by před konáním nebo zdržením se
konání na základě informací obsažených v této studii měli zvážit využití příslušných profesionálních služeb. Odpovědnost za kroky podniknuté na základě obsahu této studie nebude akceptována.
© CEEC Research
N O VÁ M O D R Á
TICHO A ČISTÝ VZDUCH PO GENERACE
Dopřejte si maximální komfort v interiéru.
Váš požadavek na ticho, čistý vzduch
a požární odolnost splní jediná
sádrokartonová deska.
Nová Modrá akustická deska přidala ke svým výborným akustickým
a protipožárním vlastnostem další funkci. Je obohacena o složku Activ´Air®,
která účinně odbourává škodlivý formaldehyd a to po dobu minimálně 50 let.
Nová Modrá akustická deska:

Účinně snižuje hluk

Je odolná proti požáru

Čistí vzduch v interiéru
www.rigips.cz

Podobné dokumenty