Informace pro výstavbu domovních kanalizačních přípo ek

Transkript

Informace pro výstavbu domovních kanalizačních přípo ek
!
"
!
#
'
#
$ ("
"
$
%&
%
#
%
#
%
)
%
#
)
#
(
#
#
%
"
& '
#
% %
#
%
#
%#
#
%
(
)
%
#
)
1
4
5
5
5
5
%
#
*
%
# (&
+
. , * / 0
)
#
+ ,- $
"
2
5
!"" #$$
,
%
(
&#"'()
&""'()
*
-"'()
!"$ -3- !3
%
!""'()
*
$ -$! ""6
%
&#"'()
*
"& 3 3
%
#""'()
$"'()
7
8
5
:
'
"
;
%
5
!"# -9# 9#!
%
##"'()
:
!"- !&# 9-6
%
""'()
#
"
24
/
-3 9$$ !$3
<
/
-$ "3 !#6
5
!"$ 39# 3#&
/
-"'()
*
.
=>[email protected] ?C/D EC 67 <A F
/
GH
.
+& 0
2& 6
$
8
" )
(
"
3 ' 8 6* +9: ,*;&
(
+ 12+)3 4 5
177)3 4 5
6'<
+ =>;)3 4
6'< 2+?
197)3 4
8
'
2 :99)3 4
.
8
+
8
%"
#
#
"
"
'
4
6
@A
.
4
. 2: + 2:+9
2):
=:; >9B B>:
%
) #
#
BAGR KLK
Jiří Koloušek
CENOVÁ NABÍDKA
Akce : Provedení kanalizačních přípojek ( domovní část) v obcích Bratkovice
a Dominikální Paseky.
1. Varianta zahrnuje:
Cenový rozpočet :
-Provedení zemních prací ( vč. položení, zasypání a obsypání potrubí)…………..922,- Kč/m
-Dodání a montáž trubních systémů……………………………………………………………232,- Kč/m
( materiál – PVC DN 150 SN 8 )
Celkem včetně DPH………………………………… 1.396,- Kč / metr
Celková cena je kalkulovaná za 1 m běžné délky do max. hloubky 2m v nezpevněném povrchu.
Nabídka dále nezahrnuje přesun přebytečné zeminy a její uskladnění a dále nezahrnuje
případné dodání a montáž revizní šachty.
2. Varianta zahrnuje
-Pouze pronájem bagru s obsluhou bez dodávky a montáže trubního systému.
- Cena ……………………………………………………450,- Kč/hod. bez DPH
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. čísle 722 931 177.