stáhnout soubor - atestační práce

Komentáře

Transkript

stáhnout soubor - atestační práce
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
VE ZDRAVOTNICTVÍ
Škola veřejného zdravotnictví
MODELOVANÍ SPOLUPRÁCE MEZI
NEMOCNICEMI A JEJÍMI PARTNERY
Vypracoval:
VEDOUCÍ ATESTAČNÍ PRÁCE -
PROJEKTU
MUDr. Pavel Navrátil, CSc.
Nemocnice Prostějov
MUDr. Antonín Malina
Škola veřejného zdravotnictví
IPVZ PRAHA
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
PROHLÁŠENÍ:
Prohlašuji, že jsem atestační práci - projekt vypracoval
samostatně pod vedením MUDr. Antonína Maliny,
vedoucího atestační práce a za cenných připomínek všech
přednášejících v rámci specializační přípravy v oboru
Veřejné zdravotnictví 1997 -1999, pod vedením MUDr.
Antonína Maliny a s použitím uvedené literatury.
V Prostějově dne 10.května
1999
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě
oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému
zákonu č. 121/2000 Sb.
MOTTO:
Každý den se probouzíme ze snu a fantazie do reality.
To je stárnutí.
Zůstaňme co nejdéle dětmi.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
OBSAH:
I
II.
III.
Snaha o vytváření aliančních vztahů
Cíl .......................................................................... strana
l
Vstupní informace
Úvod ....................................................................... strana
2-4
Sledování vývoje vztahů mezi nemocnicemi a jejími partnery na základě
SWOT analýzy a PEST analýzy a ovlivňování vztahů vedením nemocnice
Metodika
Materiál
Diskuse
IV.
...............................................................
...............................................................
..............................................................
Možnosti ovlivňování vztahů nemocnicí a jejími partnery
Závěr ....................................................................... strana
V.
Literatura
VI.
Přílohy
VIL Souhrn
................................................................. strana
strana
5
strana
strana
strana
5
6 - 10
11
12
13
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
I.
SNAHA O VYTVÁŘENÍ ALIANČNÍCH
VZTAHŮ
CÍL PROJEKTU
Asi není dokonalý člověk, ale člověk by se měl snažit o dokonalé
myšlenky.
Dohoda - smlouva - aliance je cílem snahy organizace o snížení stupně
nejistoty.
Aliance mohou až v 50 - 80% selhávat, ať už z vnějších důvodů - změna
pravidel - situace - tak z vnitřních - změny struktury organizace.
Snahou této práce je doložit, že co nejlepší znalost o strategii
vyjednávání
mohou dostat strany k souhlasu a vytvoření dohod, smluv event. aliancí.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
II.
VSTUPNÍ INFORMACE
ÚVOD
Vědomost, znalost, um, má vést ke klidu, k ovládání sebe sama, pak možná i
druhých. Mělo by to však určitě sloužit v komunikaci k jejich pochopení.
Násilí, hrubost, nedostatek času - stres - nás vzdaluje od ostatních.
Vzdalujeme se sami sobě, navíc jsme směšní.
Nepoměr mezi nabídkou nových postupů , techniky , léků a možnost jejich
finančního krytí je problém všech systémů financování zdravotnictví.
Dostupnost zdravotní péče, etickoekonomické problémy, partikulární zájmy
nedostatek komunikace, tolerance, netrpělivost, informovanost - vědomosti,
znalostí, dovedností, to vše ovlivňuje vývoj v této oblasti. Všude platí
otázky: co za co ?
Jestliže dva o něčem jednají mají možnost dohody, nebo o nich rozhodne
někdo jiný a oba na to doplatí, zvlášť když rozhodce jejich problémy a
možnosti dokonale nezná.
Přísloví, když se dva perou, třetí se směje, je stále platné. Proto je nutné
hledat cesty, aby oba partneři z jednání odcházeli uspokojeni. Ideálem je,
když se z nevýhod stanou postupně výhody.Každé jednání se vyvíjí, ale
dobře je být ve správný čas na správném místě. Úspěchem může být mnohdy
i kompromis, i
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
když asi není jistě zcela nutné, aby byl „ Breburda vždycky k dohodnutí", jak
píše E.Bass v Cirkuse Humberto.
Je nutné hodně umět, znát o sobě i partnerovi „ Historia est magistra vitae."
Alexandr Veliký poznal, dobyl obrovská území, jejich obyvatelé objímali
vítěze, kteří pak asimilovali s poraženými, a říše se rozpadla. Po několik
století Vikingové na moři a po řekách dobývali a poznávali celou Evropu od
Černého a Středozemního moře k Severní Americe, svoji kulturu rovněž
nedokázali prosadit.
Obecně je nutné posoudit ekonomické možnosti se zdravotně sociálními
potřebami. To je základní otázka marketingu i ve spádové oblasti. Toto byla
základní idea při přetváření záměru dostavby a modernizace nemocnice
1995. -viz přílohy.
Partneři k vyjednávání na okrese:
1)
MZd., MF,
2)
OkÚ
3)
Město
4)
ZZS (RLP,RZP. LSPP) návaznost ÚSP a příjmových .ambulancí
5)
OHS
6)
FN ( Olomouc, Brno a další)
7)
Ostatní nemocnice v okolí - Vyškov, Blansko, Kroměříž, Šternberk,
VN
Olomouc, ČSD Olomouc
8)
Zdravotní pojišťovny
9)
Privátní organizace - ProMedica, Medicoms', event. další ambulance
10)
Praktičtí lékaři - smluvní lékaři
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
11)
Oblast lékáren, farmaceutické firmy, zásobování zdravotnickým
materiálem ( fa KoPek)
12)
Oblast zdravotnické techniky - dodavatelé , sponzoři
13)
Oblast zabezpečování následné péče( SANCO) a sociálních služeb
ÚSP
14)
Pracovní úřad
15)
Další organizace / banky, charita, spec. škola, ARCHA, )
V teorii vyjednávání můžeme uplatnit několik druhů analýz:
a)
SWOT analýza
Strenghts - silné stránky
Weakness - slabiny
Oportunities - možnosti
Threats nebezpečí - hrozby
b)
PEST analýza
Politika
Ekonomika
Sociální potřeby
Technologie
c)
Analýza STAKEHOLDERŮ
např. držitelů investic MF, MZ ČR, OkÚ, město, sponzoři
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
III.
SLEDOVANÍ VÝVOJE VZTAHŮ MEZI
NEMOCNICÍ A JEJÍMI PARTNERY NA
ZÁKLADĚ SWOT ANALÝZY A PEST ANALÝZY
OVLIVŇOVÁNÍ VZTAHŮ VEDENÍM
NEMOCNICE
METODIKA:
„ Jak si vážíš sebe, tak si tě budou vážit ostatní".
Pravidla jednání lze podobně uplatnit dovnitř i vně organizace.
Stručně lze postupy vyjádřit následujícími grafy:
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného
uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000
Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
- státní instituce
- obchodní organizace
- vzdělávací aparát
- náboženské organizace
- vědecké instituce
- informace
- plánovací a regulační organizace
- veřejní a soukromí
poskytovatelé
- dodavatelé zdrojů
- profesní komory
- individuální zástupci
- pacienti
- informace
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě
oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č.
121/2000 Sb.
Strategie řešení konfliktů
1.
Konkurence - Přinucení
- účel: prosadit svou (sebe)
2. Přizpůsobení se nátlaku - ustoupení
- účel: nedotknout se partnera
3. Vyhnutí se - únik
- účel: vyhnout se konfliktu
4.
Kompromis
- účel: dosáhnout rychle dohody
5.
Spolupráce
- účel: vyřešit konflikt společně
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
"Dostat strany k souhlasu"
* Ne všechno vyústí v nulový součet
* Hledejte příležitosti pro integraci a společný prospěch
* Oddělte lidi od problémů
* Zaměřte se na zájmy a ne na zaujaté pozice stran
* Vymýšlejte alternativy
* Dohodněte objektivní kritéria pro hodnocení
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě
oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č.
121/2000 Sb.
Stádium formování:
* Co se stane?
* Co se ode mne očekává?
* Kam nás vedou a proč?
* Kdo je vedoucí?
* Jaké jsou naše cíle?
* Kde je v tom místo pro mne?
* Kolik práce s tím bude spojeno?
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Stádium formování:
Účinné chování vedoucího
* Orientuje členy
* Odpovídejte na jejich otázky
* Vybuduje důvěru
* Obiasněte účel * Modelujte
očekávané chování
* Objasňujte cíle, postupy, pravidla a očekávání
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Stádium přizpůsobení se:
Otázky členů týmu
* Jaké jsou normy a očekávání?
* Do jaké míry bych se měl přizpůsobit?
* Jaká bude moje role?
* Dostane se mi podpory?
* Kam směřujeme?
* Kolik bych měl do toho investovat a do jaké míry se
angažovat?
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Stádium přizpůsobení se:
Účinné chování vedoucího
* Aktivně přispívá k definici rolí členů týmu
* Je oporou členům týmu
* Poskytuje zpětnou vazbu
* Artikuluje cíle a buduje zaujetí pro společnou věc
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Stádium vybouření:
Otázky členů týmu
* Jak si budeme počínat při nesouhlasu?
* Jak budeme komunikovat negativní informace?
* Jak budeme rozhodovat v konfliktních situacích?
* Chci být stále členem týmu?
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Stádium vybouření:
Účinné chování vedoucího
* Identifikuje společné zaměření pro celý tým
* Udělá ze studentů učitele
* Je účinným prostředníkem
* Poskytuje uznání jednotlivcům a celému týmu
* Posiluje myšlení ve prospěch situací "vyhrajivyhraješ"
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Stádium výkonu:
Otázky členů týmu
* Jak se můžeme neustále zlepšovat?
* Jak můžeme prosazovat inovativní a tvůrčí
postupy?
* Jak budeme stavět na našich základních
kompetencích?
* Jak si udržíme vysokou úroveň energie a zaujetí?
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Stádium výkonu:
Účinné chování vedoucího
* Podporuje inovace a trvalé zlepšování
* Poskytuje pravidelnou průběžnou zpětnou vazbu o
výkonu týmu
* Pomáhá týmu, aby se nevracel zpět k dříve
dosaženým stádiím
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
MATERIÁL:
l.l.1992 byl OÚNZ Prostějov rozvolněn do tří organizací: Sdružení
zdravotnických zařízení ( dále SZZ ), Okresní hygienickou stanici ( dále
OHS ) a Lékárenskou službu ( LS ).
l. l .1995 byl jmenován nový ředitel, který hned při nástupu do funkce
pozval na půdu OkÚ všechny významné poskytovatele zdravotní péče na
okrese.
Ze SZZ v rámci další privatizace odešli praktičtí,ambulantní
lékaři a stomatologové. A od 1.1.1997 organizace změnila název na
Nemocnice Prostějov.
V těchto letech začala probíhat jednání s firmou Medicoms', jejímž
závěrem byla ústní dohoda, že Nemocnice Prostějov bude zajišťovat
především lůžkovou péči a Medicoms' bude doplňovat pro okres (v potřebné
míře ) činnost ambulantní (oblast Konická a Němčicka).
Tato firma si pronajala od nemocnice dosud nepřivatizované zdravotní
středisko Vrahovice. Firma ProMedica se věnovala oblasti distribuce léků a
především vyšetřovacím, zobrazovacím metodám - CT a SONO. Postupně
se rozdělila na a.s., věnující se lékové oblasti a (spolupracující se
Slovakofarmou s r.o.) a která pokračovala v činnosti CT a SONO. Dlouhou
dobu nebylo jasno v oblasti souběhu praxí lékařů nemocnice a privátních
zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
V průběhu let 1994 - 1997 postupně odezněla snaha o vytvoření dalších
lůžkových zařízení, (Řád Milosrdných bratří podporovaný Řádem
Maltézských rytířů - Švédskou misí).
Dříve dobrá spolupráce s Nemocnicí Vyškov a Nemocnicí Blansko v
zabezpečování zdravotní péče (kardiostimulátory, oční, kožní,litothripse,
CT....), postupně odeznívala, protože nedošlo k dohodě především s
okresními pobočkami VZP.
Všechny tři nemocnice Blansko, Prostějov, Vyškov byly u zrodu
Prostějovské zdravotní pojišťovny. Tato měla krátké trvání, stala se součástí
pojišťovny SPORT, která zanikla.Pohledávky jsou dosud řešeny, řada jednání
nemocnice probíhala společně s privátními ambulantními zařízeními na půdě
OkÚ.
1.4.1996 se vyčlenila z nemocnice ZZS (RLP, RZP, LSPP). Okresním
úřadem byl budován Integrovaný záchranný systém. V následné a sociální
péči byl následující vývoj:
31.10.1997 byl zrušen Dětský domov v Plumlově, který byl součástí
nemocnice. V roce 1998 byla uvolněna budova (historicky patřící městu),
která sloužila LDN. Kapacita se snížila více jak o třetinu a oddělení bylo
přesunuto do areálu nemocnice.Budova měla být využívána městem v oblasti
školství (Cyrilometodějské gymnázium), či sociálních potřeb, t.č. v nájmu
Občanského sdružení na pomoc dětem s více vadami a Speciální škola , o.p.s.
Vznikla organizace SANCO, věnující se péči v oblasti home care. Kapacita
ÚSP, vzhledem k vývoji zaměstnanosti a dopravní obslužnosti na okrese, je
dostatečná,prakticky odezněla poptávka po sociálních hospitalizacích v LDN.
Od roku 1995, byla přehodnocována třetí etapa dostavby nemocnice, ve
smyslu snížení původně plánované kapacity l 200 lůžek na cca 550
lůžek.Projekt zhotovený firmou IDOP Olomouc, hrazený OkÚ a Městem
Prostějov byl akceptován MF, MZ ČR. Je realizován podle přísunu dotací
MF firmou POZEMSTAV a jejími subdodavateli,pravidelně měsíčně
probíhají kontrolní
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
dny. Při jednání o pokračování stavby nemocnice měla významnou
roli i pracovnice firmy IDOP Olomouc
Dr. Anderegg, která posuzovala i další projekty nemocnic pro MZ ČR a
MF. Byla snaha i o zajištění možnosti zahraničního investora dostavby,
která ztroskotala na možnosti garance.
Nadále probíhají jednání s OkÚ a městem o využití starého areálu
nemocnice po dostavbě. Původním řešením bylo jeho využití pro sociální
oblast. V současnosti je situace složitá v tom , že ve staré části hrozí
havarijní stavy a v nové části ,která je již 15 let v provozu, je třeba rovněž
řady oprav a modernizace.Postupně byla zrušena spalovna, přebudován
pavilon infekce, se soukromými firmami je řešena otázka
dopravy,.Průběžně probíhají jednání o CT s firmou ProMedica, jejíž
činnost doplňuje smluvně FN Olomouc. V rámci dostavby a modernizace
se počítá s vytvořením komplexu laboratoří, jejichž součástí bude i
mikrobiologie (t.č. OHS).
V průběhu dostavby neustále probíhalo její obhajování, Stavbu
navštívili ministr zahraničí a senátor Kavan, ministr zdravotnictví MUDr.
David ( a další pracovníci ministerstva zdravotnictví), předseda zdravotně
sociálního výboru pan Škromach. S dostavbou byla seznamována
poslankyně Fišerová, MUDr. Macek a předseda KDU - ČSL Kasal.
Podstatnou úlohu v jednáních o dostavbě měl (zejména v počátku) bývalý
poslanec za ODS a v té době předseda rozpočtového výboru Ing. Robert
Kolář.
Dostavbu podstatně neovlivnila výběrová řízení MZ ČR v oblasti lůžkové
péče, jak akutní, tak následné, která proběhla v roce 1998.
Při zahájení realizace dostavby probíhal „boj" o investice mezi FN
Olomouc a Nemocnicí Prostějov. Opakovaně proběhla jednání mezi
vedením obou nemocnic za spoluúčasti zdravotní radové MUDr.
Dohnalové a poslance. (tehdy ODS) Ing.Roberta Koláře. Ze vzájemné
hrozby se staly možnosti v oblasti péče o infekční nemocné, CT a
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
rozdělení péče na různé úrovni. Toto zůstává k řešení obecně i
nadále,protože nejsou jasná pravidla předávání nemocných z okresní
nemocnice do nemocnice fakultní. Není určena spádovost. Tyto záležitosti
snad vyřeší vznik vyšších územních správních celků - viz přílohy.
V oblasti školství využívají lékařské fakulty Nemocnici Prostějov pro
praxe mediků - řešeno smluvně. Výuka mediků LF Olomouc v oblasti
infekčních onemocnění probíhá v Prostějově .
Nemocnice Prostějov zabezpečuje školící místo pod IDV PZ Brno na
RTG, gastroenterologii, má akreditované středisko MZ ČR pro kvalifikaci
sanitáře. Postgraduální semináře, měsíčně organizované Nemocnicí
Prostějov, jsouuznávány a bodovány CLK. Tato organizace má v
nemocnici pronajaty prostory a využívá i NIS. Nemocnice Prostějov
rovněž zabezpečuje teoretickou a zejména praktickou část výuky pro
studentky SZŠ v Prostějově, která byla v dřívější době rovněž po nějakou
dobu součástí OÚNZ. Řada změn proběhla ve financování. Pojišťovny
obecně neuznávají inflaci, celá řada jich zanikla.Např. pojišťovna SPORT,
která je v likvidaci dluží téměř 16 mil. Kč. a pro Nemocnici Prostějov
existuje v příštím roce, jako druhému největšímu věřiteli možnost úhrady
ve výši 1,5 mil. Kč. po pěti letech. Několik roků probíhají soudní jednání s
VZP o akci „ FREKVENCE „ : Druhá největší pojišťovna pro nemocnici
Metal- Aliance nabízela Nemocnici Prostějov„ paušální platby" daleko
před VZP. V poslední době se vyhrocuje situace předepisování léků praktičtí lékaři - ambulance - nemocnice - pro krácení plateb
pojišťovnami. Jsou složité vztahy s farmaceutickými firmami. V této
souvislosti je zajímavé, že v Prostějově dobře prosperuje jedenáct lékáren,
když v minulosti stačilo tuto činnost pokrýt lékáren pět.
S OkÚ je průběžně řešena situace ve financování podle jeho
možností. Námětem po nedobrých zkušenostech s dozorčí radou je
možnost vytvoření „Rady zdraví", která by lépe zabezpečila otázku t.č.
spíše náhodného sponzorování nemocnice podniky okresu.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Je jistě výhodou, že ředitel Nemocnice Prostějov je devátým rokem
členem Okresního shromáždění a členem zastupitelstva města Prostějova
- viz příloha.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Probíhají jednání i s dalšími organizacemi, jako je např. pracovní úřad,
společný zájem v oblasti uplatňování absolventů lékařů i sester a výše
uvedený rekvalifikační kurz sanitářů.Nemocnice Prostějov je počtem
zaměstnanců podniků okresu Prostějov na druhém místě.
Řada privátních lékařů , ať už stomatologů, či praktických lékařů má
pronajaty prostory na poliklinice v areálu dostavované části nemocnice.
„Stará poliklinika" byla v rámci privatizace od nemocnice oddělena. V rámci
polikliniky v nové části nemocnice působila Banka Haná, přecházející t.č pod
IPB. Byly tak zabezpečovány bezhotovostní platby mezd.
S jednáními, které probíhají vně organizace musí být samozřejmě
seznamováni zaměstnanci nemocnice.Kontakt „dovnitř" je na několika
úrovních, NIS - pošta - nástěnka, anonymní sběr dotazů, provozní schůze
oddělení, ředitelský poradní sbor (ŘEPOS), porada středního managementu.
Jednou ročně probíhá prezentace vedení nemocnice všem zaměstnancům o
stavu nemocnice (na základě ročního hodnocení hospodaření, které probíhá s
OkÚ). Druhým rokem je snaha o vydání ročenky nemocnice. I dříve byla
zpráva o aktivitách nemocnice zveřejňována v ročence Města Prostějova.
Probíhají jednání s odborovými organizacemi: Odborový svaz pracovníků
zdravotnictví a sociální péče, Unie sester, LOK a SČL. Jejich zástupci se
pravidelně účastní kolektivního vyjednávání.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
DISKUSE
Každé jednání je jiné, Jsou proto nutné různé konkrétní postupy, pro
konkrétní případy. Jsou odlišné dle tématu , dle partnerů, ale i dle regionu,
země atd.
Charakteristické je např. dodržování plánovitých pravidel v Německu,
„svobodný" příjem studentů na lékařské fakulty ve Francii a jejich
„prosévání" po prvním ročníku.
V USA se snaží poznat problémy jiných, aby poznali jejich řešení, ať už je
dobré či špatné. Ideálem pro ně je se tomuto problému vyhnout - předejít
mu. Slušnost v jednání se pro američany stala nutností, vlastenectví je
samozřejmostí.
V každém jednání je třeba uplatnit vzdělání, vědomosti, dovednosti,
snahu, invenci, ale i toleranci, důslednost, trpělivost. Je třeba problém
opakovaně vyhodnocovat, vracet se k němu.
Důležitá je i osoba ředitele , ale i celého vedení nemocnice , které s partnery
jedná. Nelze měřit jen čas strávený v organizaci, je třeba využít při jednáních
( např. se stakeholdery) i jiných možností. Např. členství v zastupitelstvu
města, okresním shromáždění, na kulturních a společenských akcích (vedení
sportovních kolektivů - zkušenosti z oblasti psychologie atd.). Výhodou bylo
členství v privatizační komisi, vykonávání funkce místopředsedy odborové
organizace k získání zkušeností a vědomostí z těchto oblastí před nástupem
do funkce ředitele.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
IV.
MOŽNOSTI OVLIVŇOVÁNÍ VZTAHŮ
NEMOCNICÍ A JEJÍMI PARTNERY
ZÁVĚR
Současná situace nemocnice je charakterizována snahou o přežití.
„Dobře už bylo....". Jistě je nutné počítat s velkým úsilím o udržení úrovně
péče při možnostech naší ekonomiky, „ Máš to co rozdáš..."
Je třeba hledat jiné - další zdroje financování než jen pojišťovny ovlivňovat stakeholdery - držitele investic atd. „ Pomoz si sám a bude ti
pomoženo". Je třeba jednat v rámci AČMN, prostřednictvím zřizovatele OkÚ, s MF, MZ ČR, ale i s OkÚ jako takovým, městem, při vědomí jejich
možností ( obrat města Prostějova je cca srovnatelný s obratem nemocnice,
ale není srovnatelný s obratem OkÚ).
Námětem by mohla být Rada zdraví - sestavená např. OkÚ z významných
podniků regionu. Sdružení prostředků by např. umožnilo plánovité doplnění
přístrojů apod. Lze při jednání vzít v úvahu snahu podniků o stabilizaci
kvalifikovaných zaměstnanců a věnovat se prevenci (např. nádorových
onemocnění).
Každé jednání je jiné, nelze postupovat schématicky. Je vždy nutné
použít různou taktiku. Zvážit i neodkrývání všech karet „ Jsem silný do té
doby, dokud nikdo neví po čem toužím".
Je nutné si pamatovat úspěchy, zkušenosti i neúspěchy z minulých
jednání a uplatňovat je v budoucnosti „Odpusť ale nezapomeň".
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
V.
LITERATURA
Burian. J.
Souček.Z.:
Struktura strategie
Calahan. D.
Cíle medicíny, hledání nových
priorit
MZČR a IPVZ, Praha, 1997,28 s
Cipkowski.P.
Revolution in Eastern Europe
v
České zdravotnictví, financování a poskytování péče , studie OECD
1998 Praha
Rozvoj primární péče - Projekt Phare, Praha 1997 , CZ 9201 - 240102
Donnelly.J.H.H
Fundamentals of Management
Drbal.C.:
Zdraví a zdravotní politika
C. Drbal & Ekonomicko -správní fakulta MU Brno, 1996,116s
Drbal. C.:
Zdravotní stav populace ČR a jeho prognóza jako determinanta
požadavků na systém péče o zdraví
Praha 1997 IPVZ Praha - Škola veřejného zdravotnictví
Drbal.C.:
Politika pro zdraví IPVZ Praha Škola veřejného zdravotnictví 1993
Jak jsme na tom se zdrvím, Státní zdravotní ústav Praha 1997
Drucker.P.F.:
Nové reality.
Managemnt Press, Praha, 1995, 244 s
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Drucker.P.F.:
Věk diskontinuity - obraz měnící se společnosti
Managemnet Press, Praha, 1994, 215 s
Drucker. P.F.:
Řízení v turbulentní době.
Managenent Press,Praha, 1992, 126 s
v
Drucker.P.F.:
Řízení neziskových organizací.
Management Press, Praha, 1994, 184 s.
Eco.U.:
Jak napsat diplomovou práci.
Votobia,Praha, 1997, 271 s.
Fajstavr.J.:
Medicina není černá díra, v níž mizí spousta peněz.
Medica revue, 1997, č. 5. s. 24 -25
Gladkij.I. :
Současná aktivita Světové organizace v oblasti soustavného rozvoje
kvality péče.
ČLČ, 1997, č. 3, s 71-75
Gladkij.I.:
Lékařská etika a řízení zdravotní péče.
Zdravit, a zdr.poj. ,1997, č. 4., s 103 -106
Gladkij. L:
Účinnost klinických doporučení ve vztahu ke kontrole objemu péče
Zdravota a zdr.poj., 1997, č. 4, s. 141 - 145
Hájek.M.:
Několik pohledů na české zdravotnictví koncem roku 1996.
Prakt. Lék., 1997, Suppl. l , s. 2-4
Ham.Ch.:
Zdravotnictví v Evropě: Jaké jsou hlavní problémy a úkoly?
Zpráva vydaná EPS V, 1997
Haškovcová.H.:
Hilton R.W.
O lékařské etice - proč dneska a proč vůbec?
Medica revue, 1997, č. 5., s 31-32
Managerila Accounting:McGraw- Hill, inc.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Holčík. J.:
zdravotnictví
Evropské cesty ke zdraví
IPVZ Praha Škola veřejného
1996
HukJ.:
Rovnice o příliš mnoha neznámých
Prakt.Lék., 1998, č. l, s. 48
Champy.J.:
Reengineering - radikální proměna
firmy.
Management Press,Praha, 1996, 212 s.
Ivancevich. J.M.:
Management - Quality and Competitiveness.
Richard D. Irwin,Inc., Burr Ridge, 1994,
660s.
Individuální projekt -Projekt HOPE, Prostějov 1996- P.
Navrátil,CSc.
Janečková. H. :
Sociologie medicíny v kontextu veřejného zdravotnictví IPVZ Škola
veřejného zdravotnictví Praha 1997
Jak jsme na tom se zdravím, Státní zdravotní ústav , Praha 1997
Jonáš.J.
Bulíř.A.:
Ekonimie reformy-vybrané stati o přechodu k tržní ekonimice
Management Press, Praha, 1995, 503 s.
Jurásek.M.:
Investiční majetek, náklady, výnosy a hospodářský
výsledek
zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 1997.
Zdravoto, zdr.. poj. , 1997, č. 3., s 89 - 92
Kadrnožka. J.:
Ekonomická orientace zdravotnických zařízení v současné době a
nejbližším období.
Zdravotn. zdr. poj. , 1997, č. 3., s.77-78
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Klener.P.:
Jak daleko dospěla transformace našeho zdravotnictví ?
Prakt. Lék., 1997,, č. 5
Kreitner.R.:
Management.
Houghton Miffin Company, Boston, 1989
Kreitner.R. :
Management Fourth Edition Hougton Miffin
Krtička.F.:
Smí užít a může si dovolit současná medicína vše, co ví, zná a
umí?
Prakt. Lék., 1997, č. 10., s 474 - 476
Křížová. E.:
Zdravotnické systémy v mezinárodním srovnání.
Eva Křížová & IGA MZ ČR, Praha, 1998, 134 s.
Lhoták.M.:
Ekonomické vztahy a řízená zdravotní péče.
Zdravoto, azdr.poj., 1997, č. 4, s. 103 -106
Longest, B.:
Meziorganizační vazby v sektoru zdravotnictví.
Health Care Managem. Rew., 1990. č. 15 , s. 17-28
L'ublaňská charta o reformě zdravotní péče 18.6.1996
Evropská regionální úřadovna WHO Lublaň Slovinsko 17 - 20 .
6
.1996
Munzarová. M.
Etická problematika screeaningu
Prakt. Lék. č. 9. roč, 95, s. 437 - 438
McCarthy E. J.:
Basic Marketing 1991, tenth edition, Irvin 1990,
Perreault.W.D.jr.
Neoral.M.:
Etické a právní aspekty mezioborové spolupráce v
medicíně.
Prakt. Lék., 1997, Suppl. l , s. 6 - 7
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Papeš.Z.:
O zdravotnictví a jeho řízení trochu
jinak.
Marketing pro zdraví, 1997, č. 4., s. 8-9
Papeš.Z.:
Mazánková.V.:
K charakteristikám nemocnice v ČR.
Zdravotn.zdr.poj., 1997, č. 3, s. 70 - 76
Papeš.Z.
Petrákova. A.:
Cesta do budoucnosti
Zdravotn.zdr.poj., 1997, č. 4 , s. 147 - 148
v
Plamínek.J. a kol: : Řízení nerizikových organizací.
Nadace Lotos, praha, 1996, 186 s .
Plšek.K.:
K problematice ( nejen) financování zdravotní
péče.
Zdravotn. zdr,poj. 1997, č. 3, s. 96.
Pilousova.V.:
Analýza nákladů vybraných nemocnic a odborných léčeben
sdružených v AČMN na rok 1998 - Listy Asociací nemocnic č.
l . 1999 str. 3-13
Polívka.M.
Žahour. J.:
Snaživí v zajetí pravidel.
Ekonom, 1997, č. 44., s. 14 - 17
Róssler.M.:
Problematika aliančních dohod mezi zdravotnickými
zařízeními
v regionu jihovýchodní Moravy
Atestační práce - projekt
IPVZ Škola veřejného zdravotnictví
Projekt HOPE - materiály k jednotlivým modulům 1996
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Rosen. H. S.:
Public Finance ( Third edition), Irvin 1991
Ročenky Hospodářských novin 99 3 ročník
Rubáš.L.:
Zdravotnictví v pohybu.
Rýznar. V.:
Organizace akutní lůžkové péče ve spádové oblasti FN v
Olomouci,
1998 MZČR, Praha, 1994,
43 s .
Schisgall.O.:
Pohled zaměřený do budoucnosti.
Management Press, Praha, 1994, 290s.
Schroeder.R. G.:
Operations Management.
McGraw - Hill, Inc., New York, 1989, 794 s.
Strategické plánování a řízení změny , seminář Nemocnice
Prostějov -1997
Strejček.J.:
Zamyšlení nad bioetikou.
Prakt. Lék., 1997, č. 2. s. 88
Strejček.J.:
Kapitační platba a kvalita zdravotní
péče.
Prakt. Lék., 1997, č. 2., s. 104
Skupinový projekt - skupiny D - Projekt HOPE,
Praha- duben 1996, P.Navrátil, CSc., Helemik. M., Janíkova. V.,
Strnadova. M., Velan.J., Žáček.R., Židů.J, Kupec.M.
Silhan.M.
Kdo odpovídá za nemocnice v ČR
Medica revue, 1997, č. 5., s. 34-35
Studijní a informační materiál ke kurzu zdravotnického
managementu ID V PZ Brno, 23 - 25. 3. 1995 Brno
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Šimek. J., Špalek. V., Etické aspekty regulace zdravotnictví, Zdravotnictví v České
republice, ročník l , 1998 č. 4, s 3-7
Veber.J. akol.:
Management kvality ve zdravotnictví se zaměřením na
kvalitu
nezdravotnických služeb.
J. Veber & IGA MZČR, Praha, 1998, 87 s.
Vepřek.J.:
Hlavní hříchy proti ekonomice v našem zdravotnickém systému.
Marketing pro zdraví, 1997, č. 4., s. 14- 15
Vodáček.L.
Vodáčková. O.:
Management - teorie a praxe pro 90. léta.
Management Press, Praha, 1996, 244 s .
DeVos.R.:
Soucitný kapitalismus.
Pragma, Praha, 1996, 244 s
Veřejné zdravotnictví-materiály k jednotlivým modulům. 1997,
1998, 1999
Vostřáková. O.:
Komunikace mezi státní správou a občanskými aktivitami.
Prakt. Lék., 1997, č. 5. s. 252 - 253
Vztahy mezi jednotlivými druhy poskytovatelů v systému zdravotní
péče Seminář CERGE EI 21. l. 1998 v Praze
Wann T.T.H. :
Analýza a vyhodnocení systémů zdravotní péče. Vydavatelství
University Palackého 1998 Olomouc
Weihrich.H.:
Management.
Victoria Publishing, Praha, 1993, 659 s.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Williams.S.J:
Essential of Health
Serices.
Delmar Publishers, 1995
Wokschop zdravotnického managementu AIHA - LfuP
Olomouc 17.6. - 21.6.1996 -materiály k jednotlivým modulům
Zedník. G.:
Aspekty rakouské reformy nemocnic
Zdravotn.zdr.poj., 1997, č. 3, s. 79 -80
Zprávy o služební cestě - studijním pobytu -1-16. 8.1996 (
American international Health Alliance a Health
Administration Department of Virginia Commonwealth
University of Richnond -Horáková.M., P,Navrátil, CSc. - 1986
Olomouc
v
Žáček. A.:
Nezdary, problémy a naděje transformace zdravotnictví.
Část 1: Některé příčiny chybných rozhodnutí v počáteční fázi
transformace.
ČLČ, 1997, , č. 4., s. 103 -105
Žáček. A.:
Nezdary, problémy a naděje transformace
zdravotnictví.
Část 2: Dilema rozvoje zdravotní péče
ČLČ, 1997, č. 5., s. 135-137
Žáček. A.:
Nezdary,
problémy
a
naděje
transformace
zdravotnictví.
Část 3: Nové paradigma péče o zdraví a jeho
nezbytnost
ČLČ, 1997, č. 6. s. 167-169
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Posudek atestační práce
Autor: MUDr. Ludmila Vlková
Název: Problematika drogové závislosti v městě Kolín zhodnoceni zjišťovací studie.
Atestační práce Dr. Vlkové patří svým rozsahem k těm méně rozsáhlým. Práce čítá
pouhých 16 stran textu včetně obsahu a literatury, Její součástí je také soubor 22
tabulek a kopie použitých dotazníků.
V první části své práce, která má ověřit přítomnost drogové problematiky v okrese
Kolín, informuje autorka o dotazníkovém šetření mezi mládeži okresního města.
Stručně popisuje způsob sběru dat. Stejně stručný je i komentář k tabulkám s
interpretací zjištěných výsledků a závěry. Z této studie vyplývá, že problém šíření
drog mezi mládeží okresu Kolín je stejně aktuální jako v jiných oblastech ČR. K
témuž závěru dospívá autorka na základě velké epidemiologické studie, která byla
provedena paralelně a stejnou metodikou jako v celém státě prostřednictvím
léčebně-kontaktních center. Proto je možné pro potřeby okresu přijímat jako platné
závěry z velkých celorepublikových šetření o incidenci problémových uživatelů
drog. Pro okres je však charakteristické, že zde dochází k opožděnému nástupu
problémů souvisejících s drogami Přes toto opožďování je třeba vypracovat s
předstihem návrh koncepce protidrogové politiky v okrese. Tento návrh tvoři
stěžejní část prezentované atestační práce. Aby však návrh působil přesvědčivěji
bylo by vhodné rozšířit analytickou část, konstatovaná východiska více
specifikovat, definovat přesněji nejrizikovější skupiny, popsat vybavenost okresu
specializovanými centry. Není např. jasné, zda je zde 8 (str. 9) nebo 3 (str. 15)
léčebně kontaktních centra. Implementace preventivních opatření stojí na prvním
miste v navrhované strategii. Opět by stálo za uvážení hlubší propracování
jednotlivých navrhovaných opatření a způsob jejich praktické realizace. Dokladem
skutečného opožďování drogové problematiky v okrese Kolín je skutečnost, že
funkce protidrogového koordinátora byla zřízena teprve v r. 1998 a že teprve v
současné době se uvažuje o zřízení nízkoprahového kontaktního centra. O terciální
prevenci v podobě resocializačních center se zatím dokonce neuvažuje vůbec.
Autorka se v závěru ztotožňuje s názorem, že programy zaměřené na výměnu
stříkaček a další aktivity nízkoprahových center, neprokázaly dostatečnou
účinnost. Také upozorňuje na možné dopady nových zákonů přijatých v r. 1998, v
nichž vidí sflný nástroj v protidrogové politice.
Práce má drobné formální nedostatky, jednak stylistické, jednak v číslování
stránek, které se neshoduje s číslováním kapitol v obsahu, chybí též číslování
tabulek a tedy i propojení tabulkové a textové části. Přiložený leták je velmi pěkně
graficky zpracován, jeho název by mohl být jednodušší a srozumitelnější, více
přátelský („Kde získáte informace a pomoc?")
Přes značnou úspornost textu lze předloženou práci přijmout jako atestační.
V Praze, 25. 5. 1999
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
VI.
PŘÍLOHY
1)
Město Prostějov - foto
2)
Vývoj základních demografických charakteristik za okres Prostějov
3)
Program sociálního a ekonomického rozvoje města Prostějov -1. Etapa
(zdravotnictví a sociální péče)
4)
Poskytovatelé zdravotní péče na okrese Prostějov
5)
Procentuální zastoupení zdravotních pojišťoven v roce 1998
6)
Nemocnice Prostějov - foto - „Starý areál" - pavilony
7)
Nemocnice Prostějov - foto - „Nový areál" - dostavovaný monoblok
8)
Přehledy o finančních příspěvcích od Okresního úřadu Prostějov za roky
1995-1999
9)
Přehled o finančních příspěvcích od Města Prostějov za roky 1996 - 1998
10) Článek „Šéfové nemocnic se dohodli, že spolu nebudou soupeřit"
11) Životopis
12) Ročenka Nemocnice Prostějov - rok 1997
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného
uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000
Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Vývoj základních demografických charakteristik za okres Prostějov
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO
ROZVOJE MĚSTA PROSTĚJOV - I. ETAPA
CHARAKTERISTIKA (PROFIL)
MĚSTA PROSTĚJOV
BRNO, BŘEZEN 1999
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Poskytovatelé zdravotní péče na okrese
Prostějov
ZDRAVOTNICTVÍ
a
SOCIÁLNÍ PÉČE
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Nemocnice Prostějov, Lidická 86
Procentuální zastoupení zdravotních pojišťoven v roce 1998
Zdrav pojišťovna
Zast. počtu pojištěnců v %
Zast. z pohledu plateb v %
111 -VZP
63,5
73,6
217-Metal-Aliance
26,3
18,6
201-Vojenská
5,3
3,9
211 - Ministerstva vnitra
2,6
2,-
207 - Oborová (banky a pojišť.)
1,1
0,8
222 - Česká národní
0,6
0,6
212-Stavební
0,4
0,4
213-Revírní
0,2
0,1
V Prostějově dne 10 5 1999
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Nemocnice Prostějov, Lidická 86
Přehled o finančních příspěvcích od Okresního úřadu Prostějov
za roky 1995 -1999
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Nemocnice Prostějov, Lidická 86
Přehled o finančních příspěvcích od Města Prostějova za
rokv 1996-1998
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
ŽIVOTOPIS
Narodil jsem se 12. l .1952 v Olomouci, ale téměř celý život jsem pobýval v Prostějově.
Vystudoval jsem LF ÚP v Olomouci, při studiu jsem pracoval na I. interní klinice v Olomouci
a nakatedře sociálního lékařství.
Po promoci v roce 1976 jsem nastoupil do nemocnice OÚNZ Prostějov, 1981 atestace z
vnitřníholékařství, 1983 atestace z gastroenterologie.
1991 jsem absolvoval studijní pobyty ve Fuldě u prof, Hammara, v roce 1992 v Hamburku u
prof. Wurbse a 1999 opět v Hamburku u prof. Soehendry.
Přednášel jsem a publikoval na národní i mezinárodní úrovni, v roce 1996 jsem obhájil
aspiranturu.
Vyučoval jsem na SZŠ, a jsem externí školitel IDV PZ Brno.
V roce 1989 jsem absolvoval druhou vysokou školu FTVŠ v Bratislavě .
Od roku 1984 ordinář a od roku 1998 primář gastroenterologické odd.
Nebyl jsem členem žádné strany. V roce 1990 jsem byl členem rady ONV Prostějov, 1990 1994 člen zastupitelstva města Prostějov, 1994 - 1998 člen rady a nyní opět člen zastupitelstva.
Od roku 1990 jsem členem okresního shromáždění. Jsem členem zdrav. soč. komise rady
města Prostějov, 1994 - 1998 jsem byl předsedou komise pro vzdělávání a ... rady města.
Zajímám se o hudbu, sport, hrál jsem volejbal na celostátní úrovni. Působil jsem jako rozhodčí
a trenér I. tř. a funkcionář volejbalového svazu - na celostátní úrovni. Absolvoval jsem
mezinárodní kurzy FIVB.
Od roku 1994 jsem členem Klubu Kiwanis - poslední dva roky vicepresident. V roce 1998 nás
navštívil celosvětový president Glen Bagnel ( Kanada) 1995 kurz managementu IDV PZ Brno,
v roce 1996 jsem absolvoval kurz HOPE - pobyt v Giessenu , 1996 kurz AIHA, pobyt v
Richmondu.
Od l. l .19995 jsem ředitelem Nemocnice
Prostějov.
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
VII.
SOUHRN
Práce hledá řešení, nebo spíše možnosti ve vzájemných vztazích
týkajících se nemocnice a řady partnerů, kteří ji ovlivňují.
S výhodou lze použít v těchto jednáních pravidel, které se dají charakterizovat
následujícími myšlenkami či aforismy:
Problém je nejdříve nutno pojmenovat a položit si „správnou" otázku a pak
hledat
řešení v rámci svých možností.
Každý problém bychom měli vidět v celistvosti, souvislosti, ale i časovém
vývoji.
(Někdy kupodivu sám „vyhnije")
Kdo chce hledá způsob, kdo nechce hledá důvod.
Je dobré vidět „svůj" problém „cizíma očima".
Dva na sebe narazí nejspíš tehdy, jestliže jdou k cíli po jedné cestě.
Vše, co dospělo k vrcholu, je blízké zániku. Je proto nutné stavět si „nové"
vrcholy.
Nic není jen červené, či černé, je i zelená - trvale udržitelný rozvoj může být
alternativou dalšího vývoje lidské společnosti.
Ideálem je, když z uzavřeného jednání odcházejí oba partneři uspokojeni a
mají
zájem na další spolupráci. Mnohdy v počátku musí stačit jen zájem o další
komunikaci.

Podobné dokumenty

Podzim 2012

Podzim 2012 To se v areálu University hned nevidí. A to, že vybrali právě lípy, které nejsou v Manitobě tak běžné, mi říká hodně. Neveselé události léta pokračovaly zprávou, že zemřel bývalý prezident CCBA Jer...

Více

Bulletin 01/2015

Bulletin 01/2015 9. 2014 byl zákon schválen. Po jeho podpisu prezidentem a předsedou vlády byl pak zákon 19. 11. 2014 pod číslem 256/2014 Sb. vyhlášen ve Sbírce zákonů. V té době již naši programátoři pracovali na ...

Více

Český helsinský výbor Prague Úřad OSN v Ženevě Prague

Český helsinský výbor Prague Úřad OSN v Ženevě Prague Postavení národnostních menšin v České republice a Informační a dokumentační středisko

Více

Zpravodaj 3/2007 - Albrechtice nad orlicí

Zpravodaj 3/2007 - Albrechtice nad orlicí Díky rozhodnutí Královéhradeckého kraje poskytnout obci dotaci ve výši 1 745 000,- Kč se mohlo začít stavět. Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála již zmíněná společnost PSK v.o.s. Choceň, k...

Více

sklad Britanica

sklad Britanica Zpracované dokumenty pro Jižní Město – seznam č. 39 Stav ke dni 6. 6. 2007: 32 kn. jednotek

Více