zpravodaj - Hovawart klub ČR

Transkript

zpravodaj - Hovawart klub ČR
ZPRAVODAJ
2 – 2008
OBSAH
ZPRAVODAJ
Poděkování odstupujícímu výboru klubu ................................................................... 1
ZPRAVODAJ - ročník XVIX, r. 2008, číslo 2
Vydává HOVAWART KLUB ČR, o.s.
Redakční rada: Michaela Weidnerová, Veronika Douchová, Barbora Pokorná, Martina Pokorná, Mgr. Miloslav Hromádka
Články soustřeďuje: Michaela Weidnerová, e-mail: [email protected]
Vychází min. 3x ročně, náklad 700 kusů. Zdarma pro členy klubu.
Sazba: Barbora Pokorná
Tisk: JDS Praha
Zprávy a oznámení
Úvodní slovo předsedkyně klubu ................................................................................ 1
Zpráva hlavní poradkyně chovu ................................................................................. 2
Zpráva šéfredaktorky Zpravodaje ............................................................................... 4
Informace o ročence.................................................................................................... 5
Zápis ze schůze Výboru v Kroměříži-Kotojedech dne 28. 03. 2008 ........................... 6
Zápis ze schůze Revizní komise ............................................................................... 10
Zápis z 1. jednání Kárné komise .............................................................................. 11
Zpráva z mimořádné Členské schůze ....................................................................... 12
Rozhodnutí Kárné komise ve věci produkce štěňat bez PP ....................................... 13
Pozvánka na řádnou Členskou schůzi ...................................................................... 15
Chovatelství
Předběžná statistika chovu hovawartů za rok 2007 .................................................. 16
Výsledky svodu mladých a bonitace v Kroměříži dne 29. 03. 2008 ........................... 17
Pozvánka na svody mladých a bonitace do konce roku 2008 .................................... 22
Pozvánka na svod plemeníků ................................................................................... 24
Výcvik
Výsledky soutěže o nejúspěšnějšího pracovního hovawarta 2007 ............................. 26
Pozvánka na III. MR HwK ČR, o.s. 2008 ............................................................... 28
Propozice soutěže o nejúspěšnějšího pracovního hovawarta 2008 ............................ 29
Mistrovství světa IHF hovawartů stopařů ................................................................ 31
Výstavy
Úspěchy našich hovawartů ....................................................................................... 32
In Memoriam .......................................................................................................... 32
Společenské a ostatní akce
Škola pro štěňata a příprava na zkoušky ZOP a ZPU 1 ............................................ 33
Výcvikové akce ......................................................................................................... 34
Víkend pro chovatele 23. – 25. 05. 2008 .................................................................. 34
Pejsci chtějí také k moři ........................................................................................... 35
Dovolená se psy na kynologickém cvičišti Kolín – Borky ......................................... 36
Tradiční sraz přátel hovawartů v Dolním Podluží 16. – 23. 08. 2008 ....................... 37
Různé
Finanční plán na rok 2008 ....................................................................................... 38
Poplatková listina pro rok 2008 ................................................................................ 39
Návrhy na změny v řádech – úvodní komentář ........................................................ 40
Přechodná ustanovení k navrhovaným řádům .......................................................... 42
Návrh zápisního řádu ............................................................................................... 43
Návrh bonitačního řádu ........................................................................................... 49
Návrh bonitační karty .............................................................................................. 58
Návrh řádu svodu mladých ...................................................................................... 64
Adresář klubu: .......................................................................................................... 65
Všité přílohy
Přihláška na Mistrovství HwK ČR, o.s. 2008
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Propozice na klubovou výstavu v Milovicích
Přihláška na svod mladých a bonitaci
ZPRAVODAJ
ZPRÁVY A OZNÁMENÍ
Poděkování odstupujícímu výboru klubu
Dovolujeme si tímto poděkovat všem členům odstupujícího výboru klubu (01. 01. 2007
– 29. 02. 2008) za jejich dosavadní práci pro nás pro všechny.
Výbor klubu
Úvodní slovo předsedkyně klubu
Milí přátelé,
vychází druhé číslo Zpravodaje. V období mezi prvním a druhým číslem došlo k novým
volbám do výboru a máme za sebou první letošní akci v Kroměříži – svod a bonitace.
Nejbližší další akcí je speciální výstava v Kroměříži, na kterou jsou opět pozváni zahraniční
rozhodčí. Doufáme, že přilákají hodně vystavovatelů.
Ve Zpravodaji opět naleznete zprávy o činnosti klubu, přihlášky na další svody a bonitace
a pozvánky na další akce.
Mimo jiné vám předkládáme návrhy řádů – zápisního, bonitačního, bonitační kartu a přechodná ustanovení. Prosím vás, zvláště dlouholeté chovatele, abyste si řády prostudovali
a posílali připomínky jednatelce klubu. Všechny připomínky se budeme snažit logicky
rozdělit a statisticky vyhodnotit a výsledky včetně připomínek budeme průběžně zveřejňovat na webu.
Těším se na setkání s vámi na některé z našich klubových akcí.
Blanka Brázdová
Ročník XIX, číslo 2
1
ZPRÁVY A OZNÁMENÍ
ZPRAVODAJ
Zpráva hlavní poradkyně chovu (HPCH)
Dne 10. 03. 2008 jmenovala HPCH, dle článku 5, bod 5.4 c) Stanov HwK ČR, o.s. nové
Chovatelské kolegium (viz adresář).
Oslovení poradci chovu projevili zájem ve své práci i nadále pokračovat, proto chovatelské
kolegium doznalo oproti loňskému roku jen nepatrné změny. Pro oblast Českomoravská
vrchovina (Vysočina) a Pardubický kraj byla poradkyní chovu opětovně jmenována paní Tereza Kejvalová, poradkyní chovu pro Moravu paní Martina Fistungová, která již tuto činnost
vykonávala od 29. 01. 2008 z pověření bývalé HPCH Mgr. Aleny Otrubové. Oblast Severní
Moravy je posílena ještě o paní Květoslavu Valušovou-Gillarovou, která bude zatím provádět
pouze kontroly vrhů.
Dne 29. 03. 2008 proběhlo částečné předání agendy HPCH.
K předání 5 pořadačů došlo při bonitaci a svodu mladých v Kroměříži. Tři pořadače obsahovaly kopie PP chovných fen a psů a několik kopií bonitačních karet, v dalším pořadači jsou
za rok 2006 narozené vrhy a kopie odeslaných dokladů na plemennou knihu. V posledním
pořadači jsou vystavené krycí listy v roce 2007, několik hlášení o vrhu, 4 veterinární zprávy
a pouze podklady k 7 vrhům za rok 2007. Ústně byly Mgr. Alenou Otrubovou ještě nahlášeny
přístupové údaje do elektronické databáze k výsledkům DKK. Již dříve byly předány tištěné
výsledky DKK evidenčních čísel 416–1132 a 1392–1579.
Chovatelské kolegium se sešlo ke krátké informativní schůzce dne 29. 03. 2008 po skončení
svodů mladých v Kroměříži. Mimo jiné HPCH informovala PCH o problémech s vystavováním průkazů původu pro vrhy narozené koncem loňského roku. Plemenná kniha obdržela
od bývalé HPCH Mgr. Aleny Otrubové nepodepsané a neúplné přihlášky k zápisům štěňat.
V několika případech nebyly přiloženy některé originální doklady – krycí list, tetovací pásek
nebo žádanka o tetovací čísla, i když je chovatelé odevzdali při kontrole vrhu poradci chovu.
Nejhůře to postihlo vrhy chovatelských stanic Maori Haka, Lavenica a Bohemia Calvados.
Omlouvám se tímto chovatelům a majitelům štěňátek z těchto vrhů za vzniklé problémy
s vystavením průkazů původu.
Žádost o prodloužení chovnosti:
Paní Eva Mitrová podala žádost o prodloužení chovnosti své feny – Blanka od Hrnčířského
kruhu, nar. 29. 04. 2000. Žádosti se vyhovuje, krytí feny by mělo proběhnout na přelomu
dubna a května 2008.
2
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
ZPRÁVY A OZNÁMENÍ
Informace pro chovatele:
1. Pro oblast Moravy vystavuje krycí listy pouze paní Martina Fistungová, žádáme proto
chovatele, aby se obraceli s žádostí přímo na ni. Po narození štěňat se s ní chovatel domluví,
která PCH k němu pojede na kontrolu vrhu.
2. V současné době se zvýšil zájem zahraničních chovatelů o naše plemeníky. Chtěla bych
proto požádat majitele plemeníků, aby HPCH hlásili plánovaná zahraniční krytí a zpětně
zaslali informace o krytí zahraničních fen za období od uchovnění psa do současnosti. Uveďte
jméno feny, datum krytí, datum narození a počet štěňat včetně barev a pohlaví, chovatelskou
stanici a jméno chovatele. Informace budou využity pro statistiky a celkové přehledy krytí.
Údaje zasílejte poštou na adresu HPCH nebo na e-mail: [email protected]
3. Upozorňuji chovatele, že plemenná kniha vyžaduje na tetovacím pásku kromě podpisu
veterináře, který štěňata tetoval, i jeho razítko! Bez něj vrací podklady pro zápis štěňat k doplnění a prodlužuje se tím doba vystavení průkazů původu na štěňata.
4. Na webových stránkách klubu jsou nově v sekci CHOV zveřejňovány vystavené krycí listy.
Prosím chovatele, aby na žádosti o krytí nezapomněli uvádět i svou chovatelskou stanici.
Hana Jemelková
Ročník XIX, číslo 2
3
ZPRÁVY A OZNÁMENÍ
ZPRAVODAJ
Zpráva šéfredaktorky Zpravodaje
Vážení členové klubu,
na tomto místě bych vás velmi ráda stručně seznámila se vším, co se týká nebo v budoucnu
bude týkat našeho klubového Zpravodaje:
1) Redakční rada:
Na schůzi výboru dne 28. 03. 2008 v Kroměříži byla na návrh šéfredaktorky nově jmenována Redakční rada Zpravodaje v tomto složení: Michaela Weidnerová, Veronika Douchová,
Barbora Pokorná, Martina Pokorná a Mgr. Miloslav Hromádka.
2) Rozesílání Zpravodaje členům klubu:
Je pravda, že ve Stanovách klubu již není zakotvena povinnost klubu rozesílat Zpravodaj
všem jeho členům, nicméně v tomto směru se ještě v letošním roce nic zásadního měnit
nebude. Ovšem už poměrně dlouho se vedou diskuse ohledně rozesílání Zpravodaje versus
úspora nákladů. V současné době jednáme s rozesílatelskými firmami a také s Českou poštou
a budeme se snažit zareagovat na pro nás nejlepší možnou nabídku. Je velmi pravděpodobné,
že budeme muset náš klubový časopis nechat zaregistrovat jako periodikum na Ministerstvu
kultury. Ukončíme tedy vydávání Zpravodaje v původní podobě a začneme jako zpravodaj
klubu vydávat periodikum „Hovawart“. Provedení takové změny se nám zdá nejlogičtější od
počátku roku. O eventuelních změnách v rozesílání budou členové klubu včas informováni.
3) Ročenka:
Na základě usnesení ČS ze dne 24. 11. 2007 je klub povinen vydávat knihu odchovů a zveřejňovat výsledky DKK. V této souvislosti rozhodl výbor klubu, že bude každoročně tisknout
tzv. Ročenku s kompletními chovatelskými informacemi vždy za uplynulý rok. Ročenka
bude tedy především obsahovat: Knihu odchovů (odchovy 01. 01. – 31. 12. daného roku),
statistiku odchovů, výsledky DKK, statistiku DKK, seznam plemeníků, využití plemeníků
(kolikrát byl navržen, kolik krytí, kolik se narodilo štěňat), výsledky svodů a bonitací, výsledky klubové a speciální výstavy, výsledky soutěže o nejlepšího pracovního hovawarta, inzerci,
adresu klubu a odkaz na webové stránky klubu. Tím ušetříme i místo ve Zpravodaji, kde
budou zveřejněny informace pouze základní s odkazem na kompletní a podrobné výsledky na
internetových stránkách www.hovawart.cz. Toto se týká především výsledků svodů, bonitací
a výstav vždy s ohledem na aktuální kapacitu Zpravodaje.
Ročenka bude zpoplatněna a bude k dostání na všech akcích klubu nebo poštou na dobírku.
Jakmile bude k dispozici Ročenka 2007, zveřejníme tuto informaci na klubových stránkách.
Momentálně zvažujeme, v jak vysokém nákladu Ročenku vydávat. Velmi ráda bych i touto
cestou zmapovala případný zájem ze strany členů klubu. Prosím, ozývejte se na mou e-mailovou adresu (Nejedná se však o objednávky, ale pouze o průzkum zájmu!).
Michaela Weidnerová
e-mail: [email protected]
4
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
ZPRÁVY A OZNÁMENÍ
Vážení přátelé,
rádi bychom do prázdnin vydali ročenku s chovatelskými údaji za rok 2007. Ročenka
bude formátu A4 s kroužkovou vazbou, popisy budou v češtině, němčině a angličtině, chovatelské údaje tištěny černobíle a obsahem budou mimo jiné výsledky DKK,
výsledky bonitací včetně fotografií, přehled svodů mladých, odchovů, vrhů, seznam
plemeníků a jejich využití atd.
Součástí ročenky bude také barevná chovatelská inzerce – inzerce chovatelských stanic,
chovných fen a plemeníků, případně i další inzerce související s chovem hovawartů.
Ročenka bude zpoplatněná (cena cca 200,-Kč), k dostání bude na všech akcích klubu,
na dobírku, pravděpodobně bude součástí prezentace klubu na dnech IHF, zvažujeme
i prodej do zahraničí.
Reklama Vaší chovatelské stanice nebo plemeníka se tak dostane především ke skutečným zájemcům o chov hovawartů v České republice i v zahraničí.
Pro členy klubu platí pro podání chovatelské inzerce tyto podmínky:
Tisk
barevný, ½ stránky (cca A5 na šířku) nebo celá stránka (cca A4)
Cena
polovina stránky (cca A5)
400,-Kč
celá stránka (cca A4)
800,-Kč
Způsob zadání
Vlastní návrh – zasílejte ve formátu pdf
Návrh vydavatele – zasílejte informace a foto, které chcete v návrhu použít
Termín pro příjem inzerce: 31. 05. 2008
Inzerci prosím nejprve domluvte s Veronikou Douchovou ([email protected]),
návrhy poté zašlete Barboře Pokorné ([email protected]).
Ukázku stránek z ročenky (chovatelské údaje i návrhy inzerce) a další informace naleznete na webových stránkách klubu v sekci Klub – Ročenka.
Za Redakční radu Veronika Douchová
Ročník XIX, číslo 2
5
ZPRÁVY A OZNÁMENÍ
ZPRAVODAJ
Zápis ze schůze výboru v Kroměříži Kotojedech 28. 03. 2008
Zahájeno: 19:15
Přítomní všichni členové výboru,
Hosté: Irena Bartoňová, Anna Brázdová, Libuše Foltynová
1 – Orgány schůze (předseda, zapisovatel, ověřovatel), program schůze
Schůzi zahajuje Blanka Brázdová, navrhuje pro tuto schůzi:
Předseda: Brázdová
Zapisovatel: Douchová
Ověřovatel: Foltyn
Hlasování: všichni souhlasí
2 – Bonitační referent: info a bonitační komise
Návrh bonitační komise na bonitace 29. 03. 2008
Bonitační komise: Ladislav Kukla (předseda, rozhodčí z exteriéru), MVDr. Jana Růžičková
(rozhodčí z výkonu), Martina Fistungová (PCH)
Zapisovatelé: Douchová, Weidnerová
Hlasování: všichni pro
Svody mladých 29. 03. 2008
Kruh 1: Irena Bartoňová, Tereza Kejvalová, zapisovatel: Anna Brázdová
Kruh 2: Hana Jemelková, Květoslava Valušová, zapisovatel: Jitka Čermáková
Další
Odběry krve a veterinární dohled zajištěny MVDr. Janou Růžičkovou.
Předem omluvené bonitace a svody: dohodnuto, že budou přesunuty na další termín bez
storno poplatku.
3 – Databáze psů – hlasování o koupi, hlasování o smlouvě o koupi (http://www.nemecka-doga.cz/index.phtml?page=pes)
Návrh: Klub koupí zmíněnou databázi na základě smlouvy o koupi připravené Blankou
Brázdovou.
Hlasování: všichni pro
4 – Úhrada nákladů členům výboru a CHK klubu (výše, způsob) do budoucna i zpětně
(žádost pí. Goldmannové)
Žádost paní Goldmannové
Návrh: vyhovět žádosti pí. Goldmannové na úhradu telefonů z loňského roku 2000 Kč celkem (4x svody a bonitace á 500 Kč).
Hlasování: všichni pro
6
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
ZPRÁVY A OZNÁMENÍ
Úhrady nákladů pro letošek:
Náhrada cestovních nákladů dle směrnic ČKS, tj. 5Kč/km (viz Příloha 2 – poplatková listina)
při kontrolách vrhu a pro členy klubu podílejících se na organizaci klubové akce.
Stravné: dle platných předpisů.
Telefony a internet: zrušení dosavadních měsíčních paušálů pro PCH a členy výboru, nahradit paušální platbou za konkrétní akci/službu takto: PCH 50 Kč na vystavený KL, 50 Kč
na kontrolu vrhu, dále výstavní a bonitační referent 800 Kč na akci. Ostatní předloží vyúčtování jednotlivých hovorů.
M. Weidnerová hlásí, že má telefonní kartu zakoupenou klubem, rozhodnuto, že karta bude
poskytnuta J. Zemanovi na domluvu se sponzory.
Rozhodčí, tlumočníci a figuranti na akcích klubu: náhrada dle platných směrnic (úhrada
ubytování, cestovné, občerstvení, posuzné atd.).
Od 01. 04. 2008 platnost, vyúčtování čtvrtletně do 15. následujícího měsíce.
Hlasování: všichni pro
5 – Poplatková listina – pro členy a pro nečleny (návrh: pro členy poplatky stejné jako
vloni, pro nečleny dvojnásobek)
B. Brázdová představuje nástin poplatkové listiny: pro nečleny o 100 % více kromě svodů
mladých a svodů plemeníků, výstavy navýšení o 100,- Kč (viz Příloha 2).
Připomenuta nutnost uzavřené smlouvy o chovatelském servisu s klubem (kromě svodů mladých a výstav).
Hlasování: všichni pro
6 – Přístup k účtu, k seznamu členů, k seznamu nečlenů se smlouvou
Přistup k účtu byl změněn následovně:
Manipulace: Brázdová, Douchová
Nahlížecí přistup: všichni z výboru, CHK
Douchová (platby složenkami): požádána Česká pošta o smlouvu, která by zajistila zasílání
specifikací složenek na email. Do doby vyřízení žádosti budou členům výboru a CHK zasílány naskenované specifikace cca 1x týdně.
Douchová: přístup k seznamu členů má Pokorná, Douchová, zajistí nahlížecí přístup pro členy výboru (k seznamu členů i k seznamu nečlenů se smlouvou). Plánuje se propojení databáze
členů s on-line přihláškami (okamžitá kontrola členství) a databází psů.
7 – Rozdělení kompetencí podle funkce, třídění dotazů, úprava a doplnění webu
Brázdová informuje, že: bylo podáno daňové přiznání, registrace plátce daně, aktualizovány
kontakty na ČKS a ČMKU, zaplaceny příspěvky do ČKS, předběžně domluveno MR.
Dále Brázdová seznamuje přítomné se svou představou o rozdělení kompetencí a zodpovědnosti podle funkcí a o způsobu komunikace mezi členy a třídění informací – nikdo nemá
námitek.
Čermáková: na MR 27. 09. ve Švábově budou kategorie ZPU 1 (pouze se stopou), ZPS 1,
IPO 1, (rozhodčí Plšek, figuranti M.Valentin, V. Kniha), záchranářské zajišťuje T. Kejvalová,
navrženy kategorie: RH-E, uvažuje se o RH-T A (rozhodčí Šabatský).
Ročník XIX, číslo 2
7
ZPRÁVY A OZNÁMENÍ
ZPRAVODAJ
Návrh dát informaci o MR zahraničním klubům (více účastníků a prestiž), schváleno.
Tábory: otázka zastřešení akce klubem (oficiální akce), na letošní rok už nelze sjednat termín
(ani místo ani figuranty). Souhlas s tím, že se budou zveřejňovat všechny akce členů klubu.
8 – Zprávy jednotlivých členů
Jednatel: výborové DF – dokumenty ke stažení, údaje o klubu, seznam členů a nečlenů se
smlouvami. Předává všem návrh na rozdělení práce při úpravě a doplnění webu (viz Příloha
3), termín do 30. 04. 2008 – souhlas.
Bonitační referent: návrh na odkoupení jehličkové tiskárny. Hlasování: všichni pro. Uvést
v propozicích na svody mladých nutnost zasílání kopie PP.
Výstavní referent: žádá o zřízení P.O.B. Odsouhlaseno.
Výcvikový referent: Kritéria na pracovního hovawarta pro rok 2008 stejná jako pro rok 2007.
Startovné: na účet, na místě s přirážkou, uzávěrka měsíc předem. Návrh: při platbě startovného před uzávěrkou a následné účasti se startovné vrací (zvýšení účasti). Přijato.
HPCH: CHK bylo jmenováno, seznam s kontakty je na webu.
Propagace: Probíhá diskuse nad sponzory, propagací klubu na IHF (jazykové mutace) – bude
jedna (německy nebo anglicky).
Vytisknou se vizitky pro propagačního referenta.
Návrh: Zplnomocnění J. Zemana na uzavírání všech sponzorských smluv. Hlasování: všichni
pro.
Šéfredaktor: Uzávěrka zpravodaje (2008/2) je 10. 04. 2008. Seznamuje přítomné, kdo má co
zaslat (rozdělení podle funkcí). Souhlas s představeným obsahem, termínem i rozdělením
práce.
Zasedání IHF (13.-15. 06., Lyon): Jasný je pouze HPCH (Hana Jemelková), M.Weidnerová
pravděpodobně nebude moct, nechává se otevřené. Všichni pro.
Program RZV (databáze psů) – každá země IHF má nárok na 1 exemplář, ročně (3x update)
cca 75Euro. Hlasování: všichni pro. Kde bude uložena, se upřesní.
Návrh Redakční rady: M. Weidnerová, B. Pokorná, M. Pokorná, V. Douchová, M. Hromádka. Hlasování: všichni pro.
9 – Ostatní a závěr
Zavést karty na majetek klubu (razítka, fotoaparát, ozvučení, měřidla atd.).
Návrh na koupi pomůcek pro figuranty, zástěny atd. Foltyn vyrobí pro klub zdarma překážku,
možnost i sponzorského daru.
Návrh na koupi 2 čteček čipů. Nutno ohlídat kompatibilitu. Přijat.
Diskuse nad tiskem bonitačních karet. Dále se budou tisknout jako dosud.
8
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
ZPRÁVY A OZNÁMENÍ
Pravidla pro zveřejňování informací na klubovém webu: nic tučně, 1 odstavec s informacemi
(bez fotek), ke zveřejnění úspěchů psů (zkoušky, šampionáty atd.) je nutné potvrzení.
Do zpravodaje dát pozvánku na řádnou členskou schůzi. Návrh: Neděle 28. 09. 2008 Havlíčkův Brod, Hotel Slunce, 13:00. V předběžném programu: návrhy úprav řádů, volby do funkce
propagačního referenta. Všichni souhlasí.
Další schůze výboru pravděpodobně v sobotu 07. 06. v Praze nebo MB.
Kontakty na výbor: telefony vlastní, emaily v obecné formě ([email protected] spíše než
jmé[email protected]), upřednostňovat adresu sídla klubu před vlastní adresou.
Komunikace se členy: shoda v tom, že bychom požádali členy klubu, aby dotazy směřovali
přímo členovi výboru nebo CHK, kterého se daná věc týká (emailem, telefonem), DF využívat spíše k dobrovolné diskusi členů – všichni pro.
Na klubové výstavě uspořádat ukázku navrhovaných bonitací.
Ohlášení akcí HW klubu na veterinární správě, MÚ atd. zajistí (ohlídá) příslušný referent.
V Kroměříži, 28. 03. 2008
Přílohy:
1. Pozvánka a program
2. Poplatková listina
3. Rozdělení práce na webu
Ročník XIX, číslo 2
9
ZPRÁVY A OZNÁMENÍ
10
ZPRAVODAJ
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
ZPRÁVY A OZNÁMENÍ
Zápis z prvního jednání kárné komise (dále jen KK) konaného
dne 01. 03. 2008
Přítomni:
Jana Baudyšová,
Tereza Kejvalová
Jaroslav Zelenka
Jediný bod programu: volba předsedy kárné komise
Po skončení mimořádné členské schůze HwK konané dnešního dne se sešli nově zvolení
členové KK ke svému jednání, na němž se dle bodu 7.3 stanov jednomyslně usnesli na tom,
že předsedou KK bude Jaroslav Zelenka.
Zapsal:
Jaroslav Zelenka
V Havlíčkově Brodě dne 01. 03. 2008
Ročník XIX, číslo 2
11
ZPRÁVY A OZNÁMENÍ
ZPRAVODAJ
Zpráva z mimořádné Členské schůze
Dne 1. března 2008 proběhla v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě mimořádná Členská
schůze Hovawart klubu ČR, o.s. Schůzi zahájila přivítáním všech přítomných místopředsedkyně klubu paní Michaela Weidnerová. Hned v úvodu byly z programu jednání staženy
všechny body týkající se návrhů nových klubových řádů jednou z navrhovatelek – paní
Douchovou. Poté se již pokračovalo dle zveřejněného a následně schváleného programu.
Předsedající schůze byla většinou hlasů zvolena paní Tereza Kejvalová. Hlavní náplní této
ČS byly volby do všech orgánů klubu, které proběhly poměrně rychle a klidně. Náš klub
má tedy od 1. března 2008 zvolen nový výbor, revizní komisi i kárnou komisi. Veškeré další
podrobnosti a dokumenty včetně zápisu z této schůze je možné vyhledat na klubových
internetových stránkách (www.hovawart.cz). Pro přehlednost a jako základní informaci
zveřejňujeme závěrečné usnesení:
1)
2)
3)
4)
Byl schválen jednací a hlasovací řád ČS HwK ČR, o.s. konané dne 01. 03. 2008.
ČS vzala na vědomí finanční plán na rok 2008.
ČS přijala návrh smlouvy na poskytování chovatelského servisu nečlenům klubu.
ČS zvolila RK ve složení: Mgr. Lukáš Jánský, Helena Karlová a Jana Peclová.
ČS zvolila Kárnou komisi ve složení: JUDr. ing. Jaroslav Zelenka, PhDr.,Tereza Kejvalová a Jana Baudyšová.
ČS zvolila Výbor ve složení: Předseda: Ing. Blanka Brázdová, Jednatel: Mgr.Veronika
Douchová, HPCH: Hana Jemelková, Bonitační referent: Petr Foltyn, Výstavní referent:
Zuzana Štěrbová, Šéfredaktor: Michaela Weidnerová, Ekonom: Barbora Pokorná,
Výcvikový referent: MUDr. Jitka Čermáková.
5) ČS pověřila výkonem funkce Propagačního referenta s právem hlasovat na jednáních
výboru pana ing. Jiřího Zemana do příští ČS.
Michaela Weidnerová
12
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
Ročník XIX, číslo 2
ZPRÁVY A OZNÁMENÍ
13
ZPRÁVY A OZNÁMENÍ
14
ZPRAVODAJ
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
ZPRÁVY A OZNÁMENÍ
Výbor Hovawart klubu ČR, o.s. svolává
Řádnou členskou schůzi
na sobotu 18. 10. 2008 od 11.00 hod.
do sálu č.1 a 2 hotelu Slunce, Jihlavská 1985,
580 01 Havlíčkův Brod (www.hotelslunce.com)
Předběžný program:
1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze
2. Volby do funkce Propagačního referenta
3. Návrhy na změnu normativů (Řád svodu mladých, Bonitační karta, Bonitační řád,
Zápisní řád) a návrh Přechodných ustanovení
4. Závěr
Prezence na členskou schůzi bude probíhat v místě konání od 10 hodin.
Program bude upřesněn na webových stránkách klubu do 11. 10. 2008.
Ročník XIX, číslo 2
15
CHOVATELSTVÍ
ZPRAVODAJ
Předběžná statistika chovu hovawartů za rok 2007
ODCHOVY
narozeno štěňat
psi
feny
Celkem
černá, znaky
113
99
212
48,85
234
200
434
%
vrhů celkem 54
16
černá
42
33
75
17,28
průměr. počet štěňat na 1 vrh 8,037
PLEMENÍCI
využití podle vrhů
využitelní k 1. 1. 2007
uchovněni
celkem
z toho
využito v chovu
%
zahraniční plemeníci
celkem využito plemeníků
DKK
vyhodnoceno
psi
feny
Celkem
%
barva
plavá
79
68
147
33,87
celkem
83
117
200
černá, znaky
23
14
37
barva
plavá
18
10
28
černá
8
4
12
49
28
77
13
35,14
5
18
7
25,00
0
7
5
41,67
0
5
25
32,47
5
30
negativní
0/0
74
90
164
82,00
1.stupeň
5
16
21
10,50
Celkem
alespoň na jedné kyčli
2.stupeň 3.stupeň
2
1
3
6
5
7
2,50
3,50
4.stupeň
1
2
3
1,50
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
CHOVATELSTVÍ
Výsledky bonitací – Kroměříž – 29.03.2008
Acer z Prorub
Datum narození: 8. 3. 2005
Bonitační kód: 5/2a, 4a/H2, L4/AA
Aston Mílas Moravia
Datum narození: 27. 11. 2004
Bonitační kód: 5/3a, 4a/A3, A4, D2, N3/AA
Halley Šlovický vrch
Datum narození: 3. 5. 2005
Bonitační kód: 5/3a, 4a/D2, N3/AA
Angelika z Prorub
Datum narození: 8. 3. 2005
Bonitační kód: 5/3a/D2, L4/AA
Aranka ze Slezské Hořiny
Datum narození: 21. 3. 2005
Bonitační kód: 5/2a, 4f/B3, D2, G3, J2/BB
Arwen Zelená záře
Datum narození: 22. 12. 2005
Bonitační kód: 5/1a, 4a/D2/AA
Barchetta Mílas Moravia
Datum narození: 15. 2. 2006
Bonitační kód: 5/2a, 4a/N3/BA
Barllett z Krásného Botiče
Datum narození: 13. 1. 2005
Bonitační kód: 4/2a, 4c/E4, I1, J2, L4/BA
Bessy Králičí vrch
Datum narození: 12. 8. 2002
Bonitační kód: 5/2a/D2, M7/BB
Ročník XIX, číslo 2
DKK: 0/0
Číslo zápisu: 3863/05
Třída chovnosti: II.
čzn
Výška: 67 cm
Omezení: -
pes
DKK: 0/0
Číslo zápisu: 3706/04
Třída chovnosti: II.
plavá
Výška: 68 cm
Omezení: -
pes
DKK: 0/0
Číslo zápisu: 3923/05
Třída chovnosti: II.
plavá
Výška: 65 cm
Omezení: -
pes
DKK: 0/0
Číslo zápisu: 3868/05
Třída chovnosti: I.
plavá
Výška: 62 cm
Omezení: -
fena
DKK: 0/0
Číslo zápisu: 3887/05
Třída chovnosti: III.
plavá
fena
Výška: 64 cm
Omezení: 2 vrhy
DKK: 0/0
Číslo zápisu: 4143/05
Třída chovnosti: II.
černá
Výška: 64 cm
Omezení: -
fena
DKK: 0/0
Číslo zápisu: 4205/06
Třída chovnosti: II.
čzn
Výška: 63 cm
Omezení: -
fena
DKK: 0/0
Číslo zápisu: 3760/05
Třída chovnosti: III.
čzn
fena
Výška: 59 cm
Omezení: 2 vrhy
DKK: 0/0
Číslo zápisu: 2970/02
Třída chovnosti: II.
čzn
Výška: 61 cm
Omezení: -
fena
17
CHOVATELSTVÍ
Brita z Času růže
Datum narození: 6. 12. 2004
Bonitační kód: 4/2b, 2c/D3, J2, K3, N3/BB
Cherie z Budské samoty
Datum narození: 3. 8. 2004
Bonitační kód: 2/2a, 4a/L1, M3/BB
Cherryl Barte Prim
Datum narození: 13. 3. 2005
Bonitační kód: 5/2a/AA
Santa Gasko Prim
Datum narození: 12. 2. 2004
Bonitační kód: 5/2a/AA
18
ZPRAVODAJ
DKK: 0/0
Číslo zápisu: 3721/04
Třída chovnosti: III.
čzn
fena
Výška: 60 cm
Omezení: 2 vrhy
DKK: 1/1
Číslo zápisu: 3597/04
Třída chovnosti: III.
čzn
fena
Výška: 64 cm
Omezení: 2 vrhy
DKK: 0/0
Číslo zápisu: 3821/05
Třída chovnosti: I.
čzn
Výška: 63 cm
Omezení: -
fena
DKK: 0/0
Číslo zápisu: 3419/04
Třída chovnosti: II.
čzn
Výška: 62 cm
Omezení: -
fena
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
CHOVATELSTVÍ
Výsledky svodu mladých – Kroměříž – 29. 03. 2008
Chovatelská stanice:
Aaron
Adar
Argo
Ax
Aura
Chovatelská stanice:
Amer
Araw
Amira
Andy
Axa
Chovatelská stanice:
C-Hita
Chovatelská stanice:
Dandy
Chovatelská stanice:
Axa
Chovatelská stanice:
Arny
Artuš
Alma
Amélie
Amisha
Amy
Chovatelská stanice:
Jumper Baskervill
Jessica Queen
Jessie Nice girl
Ročník XIX, číslo 2
Corraki Moravia
pes
pes
pes
pes
fena
4937/07
4938/07
4940/07
4943/07
4946/07
24. 8. 2007
plavá
černá se znaky
černá se znaky
černá se znaky
černá se znaky
60 cm
60 cm
62 cm
61 cm
58 cm
5/3a/A4
5/2a,4a/N4
5/2a
5/2a
5/2a,4a
Elian Schlesien
pes
pes
fena
fena
fena
4864/07
4866/07
4868/07
4869/07
4871/07
20. 7. 2007
černá
plavá
černá se znaky
plavá
plavá
63 cm
61 cm
57 cm
57 cm
61 cm
5/1a/E4/N4
5/3a/E3
5/2a
5/3a,4a/A4/N3
5/3a,4a/E4
Folcrum
fena
4585-06/06
28. 6. 2006
plavá
62 cm
5/3a,4a
Folcrum
pes
-
21. 6. 2007
černá se znaky
63 cm
5/2a
Haf Raf
fena
24. 12. 2006
4620/06
plavá
61 cm
5/3a/D2
Kouzelné jezero
pes
pes
fena
fena
fena
fena
4808/07
4807/07
4809/07
4813/07
4812/07
4811/07
12. 5. 2007
plavá
plavá
černá se znaky
černá se znaky
černá se znaky
plavá
64 cm
66 cm
62 cm
62 cm
62 cm
60 cm
Kris-Ve-Mar
pes
fena
fena
4666/07
4670/07
4671/07
5/3c/D2
5/3a
5/2a/E4
5/2a
5/2a/E4
5/3a/D2
7. 2. 2007
černá se znaky
černá se znaky
plavá
65 cm
61 cm
61 cm
5/2a,4f,4d/D2/N4
5/2a,4b,4c,4f/D2/E4
5/3a
19
CHOVATELSTVÍ
Chovatelská stanice:
Arden
Chovatelská stanice:
Akahata
Chovatelská stanice:
Cadboro
Caraibo
Clairon
Chovatelská stanice:
Brita
Chovatelská stanice:
Jonáš
Chovatelská stanice:
Cornella
Chovatelská stanice:
Barra
Chovatelská stanice:
Arka Gasko
Chovatelská stanice:
Amerlin
Chovatelská stanice:
Aron
Aida
Alisha
Amálka
Angie
Anna-Cherry
Arina
20
ZPRAVODAJ
Lexova smečka
pes
4586/06
21. 11. 2006
černá se znaky
67 cm
5/2a
Maori Haka
pes
4949/07
13. 8. 2007
černá
- cm
5/1a
Moravia Diamond
pes
pes
pes
4957/07
4958/07
4960/07
29. 8. 2007
černá se znaky
černá se znaky
černá se znaky
62 cm
57 cm
62 cm
5/2a
5/2a
5/2a/A1
Nové sady
fena
4779/07
23. 4. 2007
černá se znaky
58 cm
5/2a/D2
od Červené skály
pes
4680/07
21. 2. 2007
plavá
- cm
5/3a
od Královského rybníka
fena
4654/07
černá se znaky
9. 2. 2007
62 cm
5/2a
pod Vinařickou horou
fena
4858/07
černá se znaky
12. 7. 2007
61 cm
5/2a
Prima Nova
fena
4677/07
11. 2. 2007
plavá
63 cm
5/3a/D2
Takavorakan
pes
4986/07
5. 5. 2007
černá se znaky
65 cm
Vrtichvost
pes
fena
fena
fena
fena
fena
fena
4707/07
4709/07
4710/07
4711/07
4712/07
4713/07
4714/07
5/2a
21. 3. 2007
plavá
černá se znaky
černá se znaky
plavá
plavá
plavá
černá se znaky
65 cm
56 cm
58 cm
58 cm
59 cm
62 cm
60 cm
5/3a
5/2a/D2/E4
5/2a,4f,/E4
5/3c/E4
5/3a
5/3a
5/2a,4b/A4/D2
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
Chovatelská stanice:
Fessy
Fira
Chovatelská stanice:
Ansheila Chic
Chovatelská stanice:
Bastian
Brit
Baxara
Benita
Chovatelská stanice:
Aslan
Chovatelská stanice:
Argey
Atrei
Axis
Chovatelská stanice:
Alan
Árči
Chovatelská stanice:
Adam
Chovatelská stanice:
Alwin
Artur
Attila
Arya
Audrey
Chovatelská stanice:
Blondie
Ročník XIX, číslo 2
CHOVATELSTVÍ
z Beskydských Argonautů
fena
fena
4787/07
4788/07
černá
černá se znaky
6. 5. 2007
59 cm
65 cm
5/1a,4a
5/2a,4a,4b
z Ecolonu
fena
4844/07
16. 7. 2007
černá se znaky
64 cm
5/2a,4a
z Hrabovských stájí
pes
pes
fena
fena
4760/07
4761/07
4763/07
4766/07
3. 5. 2007
černá se znaky
černá se znaky
černá se znaky
černá se znaky
68 cm
60 cm
60 cm
65 cm
5/2a/A1
5/2a,4a
5/2a/D2
5/2c, 2d/D2
z Kraje pestrého kamení
pes
4982/07
černá
21. 9. 2007
61 cm
5/1a/4a
z Plesenského údolí
pes
pes
pes
4814/07
4817/07
4818/07
černá se znaky
plavá
plavá
19. 5. 2007
65 cm
62 cm
62 cm
5/2a,4a/D2
8/3a/D2
8/3b,4a/A3/D2
z Vebrkasu
pes
pes
4896/07
4898/07
16. 8. 2007
černá se znaky
plavá
67 cm
63 cm
ze Šumavských hvozdů
pes
4719/07
černá se znaky
16. 3. 2007
68 cm
ze Starého Rejvízu
pes
pes
pes
fena
fena
4846/07
/4847/07
4848/07
4851/07
4853/07
4743/07
5/2a, 4f/N3
14. 7. 2007
černá
černá
plavá
černá
černá
63 cm
65 cm
- cm
59 cm
59 cm
Zlatý vlas
fena
5/2a
5/3a/A4
5/1a
5/1a
5/3a/D2
5/1a
5/1a/D2/E4
22. 4. 2007
plavá
60 cm
5/3a/A3/N3
21
CHOVATELSTVÍ
ZPRAVODAJ
Pozvánka na svody mladých a bonitace do konce roku 2008
Termíny a uzávěrky:
1) Svod mladých a bonitace MLADÁ BOLESLAV 07.- 08. 06. 2008
Termín bonitace: 07. 06. 2008 od 9:00 hod – veterinární přejímka od 7:30 hod do 9:00 hod
08. 06. 2008 jen v případě přihlášení většího počtu zvířat
Termín svodu: 07. 06. 2008 od 9:00 hod – veterinární přejímka od 7:30 hod do 9:00 hod
08. 06. 2008 jen v případě přihlášení většího počtu zvířat
Místo konání: Mladá Boleslav – areál INTERDOG Bohemia www.interdogbohemia.com
Uzávěrka přihlášek a poplatků: 24. 05. 2008
2) Svod mladých a bonitace KROMĚŘÍŽ 20.-21. 09. 2008
Termín bonitace: 20. 09. 2008 od 9:00 hod – veterinární přejímka od 7:30 hod do 9:00 hod
21. 09. 2008 jen v případě přihlášení většího počtu zvířat
Termín svodu: 20.09.2008 od 9:00 hod – veterinární přejímka od 7:30 hod do 9:00 hod
21.09.2008 jen v případě přihlášení většího počtu zvířat
Místo konání: KROMĚŘÍŽ ZKO BEDEA www.hvezda.bedea.cz
Uzávěrka přihlášek a poplatků: 06. 09. 2008
3) Svod mladých a bonitace MILOVICE U HOŘIC 12. 10. 2008
Termín bonitace: 12. 10. 2008 od 9:00 hod – veterinární přejímka od 7:30 hod do 9:00 hod
Termín svodu: 12. 10. 2008 od 9:00 hod – veterinární přejímka od 7:30 hod do 9:00 hod
Místo konání: MILOVICE U HOŘIC – AUTOKEMP www.camp-milovice.cz
Uzávěrka přihlášek a poplatků: 29. 09. 2008
4) Svod mladých a bonitace MLADÁ BOLESLAV 23.11. 2008
Termín bonitace: 23. 11. 2008 od 9:00 hod – veterinární přejímka od 8:00 hod do 9:00 hod
Termín svodu: 23. 11. 2008 od 9:00 hod – veterinární přejímka od 8:00 hod do 9:00 hod
Místo konání: Mladá Boleslav – areál INTERDOG Bohemia www.interdogbohemia.com
Uzávěrka přihlášek a poplatků: 09. 11. 2008
22
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
CHOVATELSTVÍ
Ostatní jednotné podmínky:
Poplatky
Svod mladých: 200,- Kč pro členy i nečleny HwK ČR o. s.
Bonitace: 600,- Kč pro členy HwK ČR, 1 200,- Kč pro nečleny HwK ČR o. s.
Úhrada poplatků:
- na účet klubu č.: 135455176/0300 vedený u ČSOB
- v.s. datum akce + tetovací číslo psa ve tvaru DDMMRRXXXX
(např. na svod konaný 22. 9. 2007, na který hlásím psa s tetovacím číslem 2240, bude jako variabilní symbol uvedeno číslo 2209072240)
Pokud hlásíte více psů, proveďte platbu za každého psa zvlášť, není možné platby kumulovat.
- s.s. 0001 (pro svod mladých)
- s.s. 0002 (pro bonitaci)
- k.s. 0558
zpráva pro příjemce: Jméno majitele psa (např. Vokurka Petr)
Platbu proveďte:
- bankovním převodem
- složením hotovosti na přepážce jakékoliv pobočky ČSOB
- poštovní poukázkou typu A
Přihlášky zasílejte:
1. doporučenou poštou na adresu bonitačního referenta:
Petr Foltyn, U státní hranice č.69 Karviná 4, 73401.
2. nebo elektronickou poštou, prostřednictvím Elektronické přihlášky
K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení příslušného poplatku. Bez tohoto dokladu nebude Vaše přihláška akceptována. Všichni řádně přihlášení účastníci obdrží nejpozději týden před konáním akce upřesňující informace. K bonitaci i svodu nezapomeňte
zaslat zároveň s přihláškou fotokopii PP, event. výkonnostní knížky, odkud bude zřejmé
splnění všech podmínek daných Chovatelskými Směrnicemi (výsledek DKK musí být zapsán v PP Plemennou knihou ČKS).
Doufáme, že možnost platby poplatků přes banku bude pro Vás pohodlnější. Žádáme Vás
však o důsledné dodržení správného vyplnění identifikačních symbolů!
Připomínáme: Podmínky pro účast na bonitaci musí být splněny v den uzávěrky. Háravé
feny se bonitace i svodu mladých mohou účastnit, podmínkou je nahlášení u přejímky
a držení feny mimo areál. Nezapomeňte s sebou očkovací průkaz (vakcinace ne starší 12
měsíců a ne mladší než 30 dnů před konáním akce)!!! Nezapomeňte s sebou vzít průkaz
původu psa.
Upozornění: doporučuji využívat elektronickou přihlášku, usnadní nám práci.
Bonitační referent Petr Foltyn
Ročník XIX, číslo 2
23
CHOVATELSTVÍ
ZPRAVODAJ
Svod plemeníků 11. 10. 2008 v Milovicích
Hovawart klub ČR, o.s. pořádá dne 11. 10. 2008 při Klubové výstavě v Milovicích svod
plemeníků.
Přihlášky zasílejte na adresu HPCH:
Hana Jemelková, Grymovská 2, 750 02 Přerov – Kozlovice, nebo elektronickou poštou
na adresu: [email protected]
Uzávěrka přihlášek a poplatků je 28. 09. 2008.
Nezapomeňte si PP a očkovací průkaz.
Veterinární podmínky jsou platné dle propozic Klubové výstavy.
Svod plemeníků zahajuje výstavní den. Nejde jen o povinné, pravidelné předvedení vašeho
psa, ale mnozí chovatelé si vybírají vhodného plemeníka pro svou fenu právě na těchto
chovatelských akcích. Pravidelně se účastní i většina poradců chovu, kteří si zde dotvářejí
představu o aktuální kondici plemeníků. Svod vám tak poslouží i jako nabídka psa k dalšímu využití v chovu.
Předvedením psa je plemeník opět zařazen mezi jedince, které je možno aktivně využít
v chovu, pokud byl již pro nesplnění uvedené podmínky ve dvouletém intervalu z chovu
dočasně vyřazen.
K přihlášce na svod plemeníků přiložte:
o Kopii PP psa (prosím o zaslání aktuální kopie)
o Kopii bonitační karty psa
o Kopii dokladu o zaplacení 100,- Kč (bez tohoto dokladu nemusí být přihláška akceptována)
o Majitelem plemeníka podepsaný souhlas se zveřejněním kontaktů ve zpravodaji
a na klubovém webu – pokud se zveřejněním kontaktů souhlasí (kdo z majitelů psů
již souhlas udělil, může tímto kontakty aktualizovat)
Zveřejnění nepovinných údajů:
o Výsledky DLK budou opsány z kopie PP
o Další výsledky veterinárních vyšetření je nutno doložit kopií veterinární zprávy –
bude zveřejněno s datem vyhodnocení
Předem děkuji za spolupráci a těším se na hojnou účast.
Hana Jemelková
24
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
CHOVATELSTVÍ
Úhrada poplatků na svod plemeníků
- na účet klubu č.: 135455176/0300 vedený u ČSOB
- variabilní symbol: datum akce+tetovací číslo psa ve tvaru DDMMRRXXXX
- (na svod plemeníků konaný 11. 10. 2008 , na který hlásím psa s tet. č.: 1234, bude jako
VS uvedeno číslo 1110081234 )
- pokud hlásíte více psů, proveďte platbu za každého psa zvlášť, není možné platby
kumulovat
- specifický symbol: 0003 (pro svod plemeníků)
- konstantní symbol: 0558
- zpráva pro příjemce: Jméno majitele psa (v pořadí: příjmení, jméno)
Platbu proveďte:
- bankovním převodem
- složením hotovosti na přepážce jakékoliv pobočky ČSOB
- poštovní poukázkou typu A (do složenky napište oficiální adresu sídla klubu
Náchodská 411, 193 00 Praha 9-Horní Počernice)
Ročník XIX, číslo 2
25
VÝCVIK
ZPRAVODAJ
Výsledková listina soutěže o nejlepšího pracovního hovawarta 2007
1.místo – ing. Miroslav Pospíšil a Cindy von Philippsdorf – 486 bodů
Složené zkoušky: BH (obstál), FPr1 (VD), FPr2 (D), FPr3 (V), FH1 (D), FH2 (D)
Závody: Závod HWPS kat. ZVV1 bez obran – 1. místo, Velká cena Hrádku nad Nisou –
2. místo, MS HW stopařů – 2. místo
2. místo – MUDr. Jitka Čermáková a Coney Jantarová zahrada – 370 bodů
Složené zkoušky: ZVV1 (U), ZPS1 (U), ZPU2 (VD), IPO-V (D), IPO1 (D), FPr2 (D)
Závody: Mistrovství HW klubu kat. ZM – 2. místo, Miroslavský pohár kat. ZVV1 –
2. místo, Třebovská stopa kat. ZVV1 bez obran – 7. místo
3.místo – Ivana Vlková a Brennus Nova Merigo – 334 bodů
Složené zkoušky: BH (obstál), ZOP (V), ZPU1 (V), ZZO (prospěl výborně), ZM (VD),
ZVV1 (VD), IPO-V (VD), FPr1 (D), FPr2 (D)
Závody: Chlumecká šlápota kat. ZM bez obran – 6. místo, Závod HWPS kat. ZM bez
obran – 4. místo, Zavírání studánek kat. ZVV1 bez stop – 1. místo
4.místo – Mgr. Aleš Gregor a Atti z Hrabovských stájí – 230 bodů
Zkoušky: ZOP (V), ZPU1 (U), ZPU2 (D), ZM (D), ZVV1 (U), IPO-V (D), FPr1 (U)
Závody: Mistrovství HW klubu kat. ZM – 3. místo
5.místo – ing. Michaela Neumanová a Anzi-Bady Kesidy – 204 bodů
Zkoušky: ZOP (V), ZPU1 (V), ZPU2 (D), ZVV1 (VD), IPO-V (VD), BH (obstál),
FPr1 (D)
6.místo – Mariana Mazumderová a Barry z Pomezí – 198 bodů
Zkoušky: ZM (V), ZVV1 (D), ZPU2 (D), FPr1 (D), FPr2 (D), IPO-V (D)
Závody: Závod HWPS kat. ZM bez obran – 2. místo
7.místo – Rita Horňáková a Corina zo Šarfie – 140 bodů
Zkoušky: ZOP (V), ZPU1 (VD), FPr1 (D), FPr2 (V), FPr3 (D)
Závody: SVV1 bez obran
8.místo – Mgr. Bc. Martina Babíková a Cortina Královská stráž – 136 bodů
Zkoušky: ZPU1 (D), ZM (D), RH-E (U), FPr1 (U)
Závody: Závody SHK kat. ZM (D)
9. místo – Josef Urbánek a Arnold z Kejvalky – 120 bodů
Zkoušky: IPO1 (D)
Závody: Závod HWPS kat. ZVV1 bez obran – 3.místo, Mistrovství HW klubu kat. ZVV1
bez obran – 3. místo
26
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
VÝCVIK
10.místo – Iva Beranová a Clara Gutta Fortuna – 110 bodů
Zkoušky: ZZO (prospěl výborně), ZOP (V), ZPU1 (V), BH (obstál), RH-E (D)
11.místo – Renata Hroudová a Alvia Kesidy – 104 bodů
Zkoušky: ZOP (VD), ZPU1 (V), ZZO (prospěl výborně), ZZZ (VD)
12.místo – MVDr. Jolana Kaplanová a Barchetta Mílas Moravia – 94 bodů
Zkoušky: ZOP (V), ZPU1 (VD), ZZO (prospěl), RH-E (U), FPr1 (U)
13.místo – Gabriela Vitoslavská a Alex ze Stříbrných kaskád – 66 bodů
Zkoušky: ZOP (V), ZPU1 (D), ZZO (prospěl výborně), BH (obstál)
14.místo – ing. Marta Zálešáková a Axis Alamo Negro – 60 bodů
Zkoušky: ZVV1 (D), FPr1 (D)
15. místo – Richard Hrouda a Ayachi Zlatý Grál – 40 bodů
Zkoušky: ZZO (prospěl výborně), ZPU1 (D)
Ročník XIX, číslo 2
27
VÝCVIK
ZPRAVODAJ
Pozvánka na MR HwK ČR, o.s. 2008 ve výkonu
Hovawart klub ČR, o.s. srdečně zve na
Mistrovství Hovawart klubu ČR, o.s. 2008
Datum konání: 27. září 2008
Místo konání: areál hotelu Harmonie – http://hotel-harmonie.cz/
Kategorie:
sportovní
ZPU 1, ZPS 1, IPO 1
záchranářské RH-E, RH-FL A
Sportovní kategorie budou probíhat dle platných zkušebních řádů v plném rozsahu,
u kategorie ZPU 1 volitelný cvik pouze stopa. Kategorie bude otevřena při účasti minimálně 3 závodníků.
Záchranářská kategorie RH-E pachové práce – pouze varianta plošné vyhledání.
Kategorie bude otevřena při účasti minimálně 3 závodníků.
Startovné: 300,-Kč
Po uzávěrce: 350,-Kč
Uzávěrka přihlášek: 22. srpna 2008 (při úhradě startovného do tohoto data a účasti na akci
bude následně startovné vráceno).
Pořadí: při rovnosti bodů rozhoduje postupně:
IPO 1 – obrana – stopa – poslušnost – los
ZPS 1 – stopa – poslušnost – los
RH-E, RH-FL A - plošné vyhledání – poslušnost – dovednost – los
Titul „Vítěz Mistrovství HwK ČR, o. s.“ bude zadán v každé kategorii.
Účastnit se mohou i háravé feny, nutno předem nahlásit.
Za škody způsobené psem odpovídá majitel.
Veterinární podmínky: dle platného očkovacího průkazu či pasu.
Stravování: možnost zajištění plné penze v areálu – každý samostatně – http://hotelharmonie.cz/
Ubytování: zajišťuje každý samostatně – http://hotel-harmonie.cz/
Přihlášky zasílejte na adresu: [email protected]
Startovné uhraďte na č.ú. 135455176/0300, v.s. 08+tetovací číslo psa, zpráva pro příjemce
– jméno majitele.
Program akce:
28
pátek 26. 09. – příjezd účastníků, možnost tréninku
sobota 27. 09. 07:30 – 8:00 hod.
přejímka
08:00 hod.
slavnostní zahájení
08:30 –15:00 hod. průběh mistrovství
16:00 hod.
slavnostní vyhlášení výsledků
neděle 28. 09. – výcvikové dopoledne
(program bude upřesněn podle požadavků zúčastněných)
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
VÝCVIK
Soutěž o nejúspěšnějšího pracovního hovawarta roku 2008
Hovawart klub ČR, o. s. vyhlašuje letos již 4. ročník soutěže „O nejúspěšnějšího pracovního hovawarta roku“.
Bodovací tabulka soutěže zůstává stejná jako v minulém roce.
Sčítání bodů bude provedeno na základě zaslané přihlášky s přiloženou kopií PP (pracovní
knížky) a bodovacích karet.
Uzávěrka přihlášek je 31. 01. 2009. Přihláška bude zveřejněna ve 3. čísle Zpravodaje.
Bodovací tabulka soutěže „O nejúspěšnějšího agility hovawarta“ pro r. 2008
1. Body za zkoušku (závod) dle stupně
LA 1
30
LA 2
40
LA 3
50
2. koeficient za známku
Celkový počet bodů:
Výborně
x 1,6
Např. zkouška LA 1 za dobře 30 x 1,2 = 36 bodů
Velmi dobře x 1,4
Dobře
x 1,2
Bodovací tabulka soutěže „O nejúspěšnějšího pracovního hovawarta“ pro r. 2008
1. body za zkoušku (závod) dle stupně
NZŘ
ZZO
ZM
ZVV 1
ZVV 2
ZVV 3
ZPS 1
ZPS 2
ZPO 1
ZPO 2
10
30
40
50
60
60
100
60
100
MZŘ
IPO V
30
IPO 1
40
IPO 2
50
IPO 3
60
IPO FH 100
BH
SchH A
SchH 1
SchH 2
SchH 3
FPr 1
FPr 2
FPr 3
FH 1
FH 2
Ročník XIX, číslo 2
10
20
40
50
60
10
15
20
60
100
SZBK
ZZZ
ZZP 1
ZZP 2
ZZP 3
ZPJ
ZLP 1
ZLP 2
ZLP 3
ZVP 1
ZVP 2
ZVP 3
ZTV 1
ZTV 2
ZZP (C)
ZLP (C)
ZVP (C)
ZTV (C)
ZZS 1
ZZS 2
30
40
50
60
60
40
50
60
40
50
60
40
50
50
50
50
50
60
100
IPO-R
RH-E
RH-TA
RH-TB
RH-FLA
RH-FLB
RH-FA
RH-FB
RH-WA
RH-WB
RH-WC
RH-LA
RH-LB
RH-LC
30
40
60
40
60
40
60
40
50
60
40
50
60
KJ ČR
ZOP
ZPU 1
ZPU 2
10
20
30
29
VÝCVIK
ZPRAVODAJ
2. koeficient za známku
Celkový počet bodů:
Výborně
x 1,6
Např. zkouška ZM za dobře
Velmi dobře x 1,4
30 x 1,2= 36 bodů
Dobře
x 1,2
Uspokojivě x 1,0
Body za závody se započítávají stejně. Závod bez jedné disciplíny: minus jeden stupeň
zkoušky (u ZM a IPO V se počet bodů snižuje o 10). Body se započítávají pouze při splnění zkouškového limitu ve všech disciplinách.
30
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
VÝCVIK
Mistrovství světa IHF hovawartů stopařů
IHF Tracking dog world championship 2008
When?: 14. – 16.11. 2008
Where?: A - 8160 Weiz, Weizberg
near Graz, Steiermark
Accommodation: Gasthof Ederer Weizberg 2
Judges: Michael Vorsatz (D)
Robert Markschläger (A)
Responsible Organizer for the tracks: Hermann Hager
fee(competition): 25 Euro
Österreichischer Club der
Hovawartfreunde
Ročník XIX, číslo 2
31
VÝSTAVY / IN MEMORIAM
ZPRAVODAJ
Úspěchy našich hovawartů
Dne 13. 03. 2008 byl feně Clara Gutta Fortunae
(o. Bojan v. Vögele Hof x m. Atma Gutta Fortunae)
přiznán titul Junior šampion ČR.
Chovatel: Alena Goldmannová
Majitel: Iva Beranová
Dne 29. 02. 2008 byl Attimu z Hrabovských stájí
(o. Attila vom Wildweibchenstein x m. Gatia Kris-Ve-Mar)
udělen titul Slovenský šampion krásy
a dne 15. 03. 2008 titul Český šampion krásy.
Chovatel: Barbora Lyčková
Majitel: Aleš Gregor
Srdečně blahopřejeme!!!
In Memoriam
JCh. Jack z Páralovy zahrady
* 13. února 2005
Získané ocenění:
3 x CAJC, 5 x CAC, 2 x BOB,
1 x CACIB, Národní vítěz
S bolestí však oznamujeme, že nevyhrál boj se zákeřnou nemocí a opustil své nejbližší
dne 16. ledna 2008.
Nezapomeneme
LUŽOVI
32
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
AKCE ČLENŮ KLUBU:
Škola pro štěňata, příprava na zkoušku ZOP, ZPU 1
Pravidelné setkávání štěňátek a páníčků zaměřené na výchovu, začátky výcviku, seznámení
se s překážkami, přípravu na svod a výstavy a další záludnosti běžného psího života. Součástí setkávání budou i přednášky a seznámení se s HW literaturou a zkušebními řády.
Příprava na zkoušku ZOP, ZPU 1 je určena pro ty, kteří už se na zkoušku připravují
na svém cvičáku nebo sami a chtějí svou práci předvést v jiném prostředí a konzultovat se
zkušeným výcvikářem.
Kdy?
31. 05. 2008
od 10.00 do 16.00 hod.
Kde?
Kynologické centrum RYCHETY (www.rychety.cz) Praha – Uhříněves
Stravování? V místní restauraci (cena hotových jídel cca 70,-Kč)
Režijní náklad na osobu / den 300,-Kč – platí se na místě
S sebou: OČKOVACÍ PRŮKAZ A DOBROU NÁLADU.
Školka: odměny, oblíbenou hračku, obojek, vodítko cca 1,5 m
ZOP, ZPU 1: stejně jako školka + potřeby na stopování + krátké vodítko (pokud máte)
Přihláška do Školy pro štěňata v Kynologickém centru RYCHETY
Jméno a příjmení:...............................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
Telefon: ............................................
e-mail:...............................................................
Jméno štěněte a chovatelské stanice: ..................................................................................
Datum narození štěněte: ...................................................................................................
Přihlašuji se do:
Uzávěrka přihlášek
školky
ZOP, ZPU 1
28. 05. 2008
Nehodící se škrtněte.
Očkovací průkaz s sebou ! ! !
Přihlášky zasílejte na adresu: Alena Goldmannová, P.O. box. 36, 251 63 Stránčice
nebo e-mail: [email protected]
Ročník XIX, číslo 2
33
AKCE ČLENŮ KLUBU:
ZPRAVODAJ
Výcvikové akce:
24. května 2008 od 09.00 hodin na cvičišti KK Brno Rybníček pod vedením pana Miroslava Valentina bude probíhat nácvik poslušnosti a obran. Cena akce 300,- Kč, platba
na místě. Přihlášky zasílejte na e-mail: [email protected]. Informace: Jitka Čermáková,
tel. 775 039 383.
14. června 2008 na cvičišti KK Hlučín – Roviny (u Ostravy) bude probíhat výcvik pro začínající psovody a štěňata hovawartů – nácvik základní ovladatelnosti, příprava na svod a výstavy,
socializace. Poplatek dle počtu účastníků asi 150,-Kč (pronájem areálu), platba na místě.
Uzávěrka přihlášek 09. 06. 2008. Přihlášky zasílejte na e-mail: [email protected].
Informace: Barbora Lyčková, tel. 603 957 665.
Připravujeme výcvikový víkend pod vedením pana Martina Pejši, vícemistra světa FCI 2007.
Víkend pro chovatele
aneb
Od krytí po odběr štěňat
Kdy: 23. – 25. května 2008 – v pátek příjezd od 16 hodin, konec v neděli odpoledne.
Kde: Slavětín u Slavonic http://slavetin.php5.cz
Pro koho: Pro všechny chovatele hovawartů, zejména začínající a budoucí
O čem: O všech problémech odchovu štěňat – např. stanovení správné doby krytí, péče
o březí fenu, vedení porodu, krmení feny i štěňat, umělý odchov štěňat, socializace štěňat,
beseda s veterinářem.
Co dále: společný výcvik psů, socializace, večer u ohně, výlet do renesančních Slavonic
anebo do přírody České Kanady, ukázka nově navrženého povahového testu na bonitaci.
Cena: 570 Kč bez jídla (to si zajistí každý sám, k dispozici vybavená kuchyně, restaurace
2 km ve Slavonicích) za 1 osobu a 1 psa.
Ubytování: ve zděné budově, psi mohou být na pokojích, vlastní spacáky a prostěradla,
deku pro psa.
Přihlášky: Irena Bartoňová, tel.384391078, e-mail [email protected] a zasílejte zálohu
200 Kč poštou nebo na účet 0509 565 143/0800.
34
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
AKCE ČLENŮ KLUBU:
PEJSCI chtějí také k moři
Paní Soňa Krůtová pro Vás připravila
Rekreační POBYT u moře
13. 09. – 27. 09. 2008
Chorvatsko, Sveti FILIP i JAKOV
Vybavené čtyřlůžkové chaty
V areálu privátního kempu přímo na břehu moře, kde si vaši pejsci mohou hrát a skotačit a také nedaleko krásné pláže s pozvolným vstupem do moře.
Oplocený areál s 12-ti chatkami pouze pro nás. K moři 70m. Písčitá oblázková pláž.
7.000,– Kč za 1 čtyřlůžkovou chatu obsazenou 3-4 osobami,
2.780,– Kč/os. za 1 čtyřlůžkovou chatu obsazenou 2 osobami,
vlastní karavan 20,– Euro/den pro 1-4 os.
vlastní stan 15,– Euro/den pro 1-4 os.
Cena za 2. týden
4.900,– Kč za 1 čtyřlůžkovou chatu obsazenou 3-4 osobami,
4.400,– Kč za 1 čtyřlůžkovou chatu obsazenou 2 osobami,
Pes a auto v ceně.
V ceně: 7x ubytování ve čtyřlůžkových chatách komplet vybavených s možností vaření,
pobyt pro pejska.
Doplatek: pobytová taxa 280,- týden/dosp.os., 140,- týden/dítě 12-18 let.
Objednávky – přihlášky a další informace
Paní Soňa Krůtová, e-mail: [email protected]
Tel.: 474 551 561 večer, mobil: 602 295 834
Ročník XIX, číslo 2
35
AKCE ČLENŮ KLUBU:
ZPRAVODAJ
Dovolená se psy na kynologickém cvičišti Kolín – Borky
Termín: 28. 06. – 12. 07. 2008 – Je možno se přihlásit na libovolnou délku pobytu. Pes
MUSÍ MÍT s sebou očkovací průkaz s platným očkováním (ne starší 12 měsíců a ne mladší
30 dnů)!!!
Ubytování: Vlastní stan nebo karavan.
Sprchování možné za poplatek v přilehlém sportovním areálu. Pro psy je možnost umístění
ve zděných zamřížovaných kotcích, které mají vrátka se závorou.
Stravování: Individuálně ve 400 metrů vzdálené restauraci nebo se budou oba dva týdny
dovážet chutné obědy (několikaletá zkušenost).
V klubovně jsou kamna a plně vybavená kuchyňka s nádobím, sporáky a lednicemi.
Program: Příprava na zkoušky, svod, bonitaci a výstavy. Účast je dobrovolná. Program je
dílem všech rekreantů. Možnost volejbalu i jiných míčových her. Pro děti je k dispozici
menší bazén.
Cvičiště se nachází za zimním stadionem, směr sportovní areál Borky. Cvičební plocha je
od odpočinkové oddělena plotem. Koupání pro lidi i psy je možné v blízké pískovně.Většina účastníků si bere s sebou kola, protože roviny i sousedící lesopark lákají k projížďkám.
Zkoušky: ZOP a ZPU 1 – 04. 07. a 11. 07. 2008
Poplatek za zkoušky je 250,- Kč.
Přihlášky na pobyt a zkoušky na adresu: Soňa Krůtová, Sídl. Družby 498/3, 417 01 Dubí 1
Tel.: 602 295 834, 474 551 561
e-mail: [email protected]
Poplatek za pobyt: dospělí
děti 6 – 15 let
děti do 6 let
pes
65,- Kč/den
45,- Kč/den
zdarma
10,- Kč/den
Veškeré platby na místě.
36
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
AKCE ČLENŮ KLUBU:
Tradiční letní sraz přátel hovawartů v Dolním Podluží
Termín konání: 16. – 23.8.2007
Místo konání: Rekreační zařízení ZZN a.s.Teplice – Chalupa u Anděla v Dolním Podluží
u Varnsdorfu v Lužických horách
Ubytování: Ve 2-4 lůžkových pokojích ve zděné budově. Součástí budovy je sociální zařízení páni-dámy (WC, sprchy-teplá voda). Stravování individuální. V chalupě je plně
vybavená kuchyně s lednicemi a sporáky. V okolí je několik restaurací. Vhodné pro rodiny
s malými dětmi.
Ustájení psů: Na přilehlé zahradě pod vlastními přístřešky, jako stany, přívěsy apod.; možnost zapůjčení stříšek.
Cena pobytu: dospělí…. 138,-Kč/den
děti……. 90,-Kč/den
(V případě celkového nárůstu nákladů – elektřina, odvoz odpadu, prádlo apod. bude cena
mírně navýšena.)
Náplň pobytu: Setkání přátel hovawartů s možností účasti na připraveném programu, který je tvořen individuálně dle nároků zúčastněných. Většinou probíhá příprava na svody, bonitace a výstavy. Dle dohody je zařazen nácvik stop a poslušnosti, vše na přilehlých loukách.
Součástí programu jsou též výlety po Lužických horách, koupání, sportovní vyžití (jízda
na koni, na vlastních kolech,…). Nedílnou součástí je též přátelské klábosení u táboráku,
ve společenské místnosti a všude, kde je chuť a nálada.
Písemné přihlášky zasílejte na adresu: Ladislav Kukla, Dolní Podluží 472, PSČ 40755
Dolní Podluží
Další kontaktní údaje: tel.: 412 379 244, mobil: 607 987 834, e-mail: [email protected]
Upozornění: Vzhledem k omezené kapacitě objektu doporučujeme předem telefonicky
konzultovat, zda jsou volná místa.
Na vaši účast se těší Jitka a Láďa Kuklovi!
Ročník XIX, číslo 2
37
RŮZNÉ
38
ZPRAVODAJ
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
RŮZNÉ
Poplatková listina pro rok 2008
AKCE
VÝSTAVY
klubová
první pes vč. katalogu
další pes bez katalogu
třída štěňat
třída dorostu a čestná
třída veteránů
soutěže
přihlášení do soutěží
v den výstavy
ČLENSKÉ
POPLATKY
zápisné
roční členské
celkem
POPLATKY ZA SLUŽBY
poskytované klubem
vystavení KL pro ČR
vystavení KL pro zahraničí
expres vystavení KL
kontrola vrhu
úhrada cestovních nákladů
poradce chovu
svod mladých
bonitace
svod plemeníků
Ročník XIX, číslo 2
pro členy klubu
1. uzávěrka
550
400
150
150
150
150
2. uzávěrka
650
500
200
200
200
200
pro nečleny
1. uzávěrka
650
500
250
250
250
250
2. uzávěrka
750
600
300
300
300
300
300
400
do 31. 01. 08 po 31. 01. 08
0
100
300
300
300
400
ostatní
100
300
400
100
200
500
200
200
400
1000
400
5,- Kč/km
200
600
100
5,- Kč/km
200
1200
100
39
RŮZNÉ
ZPRAVODAJ
Návrhy na změny v klubových řádech – úvodní komentář
Předkladatelé návrhů řádů: Hana Jemelková, Blanka Brázdová, Veronika Douchová
Spolupracovaly: Irena Bartoňová, Ivana Vlková
Předkladatelé chtějí své návrhy předložit k projednání a eventuelně ke schválení na ČS
dne 18. 10. 2008.
Členské základně předkládáme upravené normy pro chov hovawartů, které vycházejí z původních řádů a ve svých změnách reagují na potřeby moderního chovu psů, jak co se týká
jeho řízení z hlediska genetiky populací, tak co se týká potřeb samotných chovatelů.
Změny v řádech vidíme tedy ve dvou okruzích. Jednak jsou to úpravy ve smyslu zlepšování
plemene jako takového, jeho zdraví, exteriéru a především povahových vlastností a za druhé se úpravy týkají zjednodušení práce a větší svobody v jednotlivých chovech.
1) Změny v řízení chovu plemene
Nejdiskutovanější změnou je posun v povoleném stupni DKK, tedy návrh na vyloučení fen
s DKK vyšším než 1/1.
Tento návrh vychází ze sledování výsledků DKK, z něhož vyplývá, že feny s DKK 2. stupně častěji rodí štěňata s vyšším stupněm dysplazie, tedy už s klinickým onemocněním.
Vyloučením těchto fen, které v minulých letech do chovu zasahovaly každoročně několika
vrhy (od roku 1998 do roku 2007 to bylo celkem 43 vrhů) se sníží pravděpodobnost produkce jednoznačně postižených, nemocných zvířat. Návrh dále odpovídá doporučení IHF
a standardu plemene, které vyžadují chov na zdravých zvířatech, bez dysplazie kyčelního
kloubu.
S tím souvisí mírné zvýšení možnosti uplatnění zvířat s DKK do 1/1, což jsou jedinci
bez klinického onemocnění, na maximálně tři vrhy nebo krytí u fen i psů. Povolení krytí
u těchto psů vychází ze známého předpokladu, že DKK není vázané na pohlaví a tedy ho
přenášejí ve stejné míře psi i feny. Omezením na 3 krytí je eliminováno vyšší ovlivnění
populace ze strany samců. Navíc zde se podle zkušeností v klubech jiných plemen, kde
pouštějí do chovu psy s pozitivní DKK, bude jednat pravděpodobně jen o výjimečné využití
konkrétního psa.
Další změnou je omezení na pět krytí plemeníkem ročně, které by platilo dva roky po bonitaci psa. Toto opatření je v souladu s všeobecnými zásadami chovatelské práce a populační
genetiky. O psy po uchovnění bývá velký zájem mezi majiteli fen a často kryjí ve velké
míře, aniž by bylo ověřeno, jaké vlastnosti budou předávat potomstvu. Po uplynutí dvou let
od bonitace bude krytí neomezené. Zahraniční krytí se do tohoto počtu nezapočítává.
Větší úpravy se týkají bonitačního řádu. Tyto změny směřují k selekci na lepší povahové
vlastnosti hovawartů ve smyslu jejich zařazení mezi pracovní plemena podle FCI.
Současný povahový test sice prokazoval základní pevnost povahy, ovšem cvičitelnost se
podle něho určit, a tedy selektovat, nedala. Cílem naší chovatelské práce je pes, který by se
40
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
RŮZNÉ
dal využít alespoň v základní míře pro kterýkoliv druh výcviku. Nový povahový test přitom
nevyžaduje žádnou speciální přípravu, ale prověří vrozené vlastnosti. Měl by ho zvládnout
každý hovawart, který je dobře socializovaný, má vazbu na pána, umí si s ním hrát a je
ochotný ho v konfliktní situaci bránit. Pouze v rozšířené (nepovinné) části povahového
testu mají psi možnost předvést, jak dokážou své vrozené vlastnosti zhodnotit v oblasti
výcviku obrany.
Nově jsou rozčleněny i třídy chovnosti. Základní chovnost zůstává opět bez povinného
požadavku složené zkoušky. Pro výběrové třídy se požadavky na zkoušky zvyšují, podle
trendu minulých změn ve dřívějších řádech.
Vítanou změnou by měla být možnost zvýšení třídy chovnosti u zvířete, které po bonitaci
splní požadované zkoušky a výstavy.
Novým prvkem v systému bonitací je tzv. „popisná přehlídka“, která vychází z výsledků
bonitací minulých let. Pokud se zvíře nechalo na bonitaci změřit a ustálo střelbu, dostalo
i při slabší povaze alespoň jeden vrh. Jednalo se samozřejmě o feny, u psů se pravděpodobně
popisná přehlídka využívat téměř nebude. Tyto feny v minulosti po využití jednoho (někdy
dvou) vrhů dále do chovu nemohly. V řadě případů to byly feny s negativní DKK (za posledních 10 let chovu jich bylo 39). Návrh popisné přehlídky dává možnost jednoho vrhu
nejen pro tyto feny slabší v povaze (častěji jen hůř socializované nebo příliš mladé a nezkušené), ale i pro majitele, kteří chtějí odchovat jen jeden vrh. Po jednom vrhu pak může
chovatel absolvovat se svým zvířetem celou bonitaci a tím získat normální chovnost.
Popisná přehlídka tedy neznamená zařazování zvířat bez jakékoliv zkoušky povahy, protože klid při střelbě a při prohlídce exteriéru pro základní posouzení povahy dle názoru
předkladatelů stačí.
2) Změny v praktických otázkách chovatelské práce
Změny snad není nutné příliš obhajovat nebo rozebírat. Jedná se o zrušení povinného svodu plemeníků (zůstane zachován jako nepovinná prestižní akce), možnost čipování štěňat,
kontrola vrhu veterinářem v bezproblémových chovech, větší podíl chovatelů na výběru
plemeníka, váhová hranice prodeje štěněte a další.
Ročník XIX, číslo 2
41
RŮZNÉ
ZPRAVODAJ
Přechodná ustanovení:
– řády schválené na Členské schůzi HwK ČR, o.s. dne 18. 10. 2008
Zápisní řád HwK ČR, o.s. – platnost od 01. 01. 2009
Bonitační řád HwK ČR, o.s. – platnost od 01. 01. 2009
Bonitační karta – platnost od 01. 01. 2009
Řád svodu mladých – platnost od 01. 01. 2009
Chovnost jedinců uchovněných do 31. 12. 2008:
1. získaná chovnost a bonitační kód se nemění
• feny s DKK 2. stupně – jsou chovné dle omezení z absolvované bonitace
• feny s DKK 1. stupně – v případě, že jim nebyla chovnost omezena na 1 vrh,
mohou mít dle základní chovnosti max. 3 vrhy
2. chovní jedinci mají možnost zvýšení chovnosti dle jednotlivých tříd za předpokladu
absolvování povahového testu dle nového BŘ. Při jeho nesplnění zůstává v platnosti
původní chovnost.
3. V přechodné době od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009 je možné pořádat i bonitace, které budou mít pouze povahový test. V takovém případě budou členy bonitační komise hlavní
poradce chovu (případně jím pověřený PCH), rozhodčí z výkonu a výcvikový referent
(případně jím pověřený člen výboru nebo CHK).
42
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
RŮZNÉ
ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s.
1
Úvodní ustanovení
1.1 Zápisní řád (ZŘ) v souladu s posláním klubu slouží pro řízení chovu a další šlechtění
psů plemene HOVAWART (Hw) v rámci platného plemenného standardu na území
celé ČR. Chovat lze jen prostřednictvím Hovawart klubu ČR, o.s. (dále jen klub),
který je garantem regulérnosti chovu vůči ČMKU.
1.2 Zápisní řád je zpracován v souladu s předpisy FCI a ČMKU. Ve věcech tímto řádem
neupravených platí ustanovení Zápisního řádu ČMKU a Mezinárodního chovatelského řádu FCI, včetně všech platných usnesení, jakožto vyšší závazné normy.
1.3 Zápisní řád je závazný pro všechny členy klubu a pro nečleny klubu, kterým je na základě smlouvy poskytnut chovatelský servis.
2
Chov a jeho řízení
2.1 Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní plemenné znaky,
typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické. Chov musí být řízen ve smyslu potlačování výskytu geneticky vázaných vad a chorob, všech dle standardu diskvalifikujících
vad a s důrazem na zachování a podporu pracovních vlastností plemene.
2.2 Do chovu nejsou připuštěni jedinci, kteří mají nebo měli vadu uváděnou jako vylučující z chovu podle standardu plemene, ať už jde o vadu geneticky podmíněnou či nikoliv. Dále jsou vyloučeni jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci
agresivní či bázliví.
2.3 Druh chovu – řízený. Za řízení chovu zodpovídá chovatelské kolegium složené z poradců chovu.
2.4 Podmínky a pravidla chovu a ustájení psů upravuje Řád ochrany zvířat při chovu
psů Českomoravské kynologické unie, schválený ÚKOZ dne 23.2.2006 pod č. j.
3523/2005-11020. V souladu s tímto řádem je výbor klubu, na základě návrhu chovatelského kolegia, oprávněn stanovit základní podmínky pro chov hovawartů (ustájení,
hygiena, výživa, zacházení a pod.).
3
Chovatel, majitel chovného psa
3.1 Chovatel musí mít své bydliště na území ČR a pouze tam se může vrh narodit, být
vychován a pouze tam může být proveden odběr štěňat. Je nepřípustné, aby chovatel
odchovával nebo předával štěňata na území ČR po jedincích uchovněných v jiném
státě.
3.2 Každou změnu ve vlastnictví, spoluvlastnictví či držení chovného jedince, jeho úhyn
a podobně musí majitel (v případě změn vlastnictví nový majitel) oznámit do 15 dnů
písemně HPCH a plemenné knize.
4
Chovní jedinci
4.1 Chovní jedinci jsou ti, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný
českou plemennou knihou uznanou FCI (dále jen plemenná kniha) a byli zařazeni
Ročník XIX, číslo 2
43
RŮZNÉ
ZPRAVODAJ
do chovu po splnění všech klubem stanovených podmínek. Chovný jedinec musí
být zapsán v evidenci chovnosti v plemenné knize. Průkaz původu je nezaměnitelný
a neprodejný doklad, který je nedílnou součástí konkrétního psa.
4.2 Pro ověření identity chovných jedinců je klub oprávněn nařídit krevní testy, v takovém případě hradí náklady klub. Nařídí-li klub mimořádnou kontrolu původu
a prokáže-li se nesoulad v původu, hradí veškeré náklady chovatel.
5
Podmínky chovnosti
5.1 Základními podmínkami pro uznání jedince do chovu jsou:
• platný průkaz původu – u importovaných jedinců včetně přeregistrace v české plemenné knize
• čitelné tetovací číslo nebo označení čipem pro kontrolu totožnosti
• splněný svod mladých ve věku od 6 měsíců, nejlépe do stáří 15 měsíců. U jedinců
importovaných ve stáří více jak 20 měsíců se svod mladých nepožaduje, pokud ani
jeden z rodičů není nebo nebyl zapsaný v české plemenné knize
• zápis výsledku vyhodnocení DKK do průkazu původu (musí být provedeno před
podáním přihlášky na bonitaci) s těmito parametry: pes i fena max. do 1/1 (viz
druhy chovnosti a použití v chovu)
• získání stanovených výstavních ocenění ve třídách otevřených jedincům nad 15 měsíců, přičemž se jedincům uznává nejvyšší ocenění a to s výsledkem odpovídajícím
některé ze tříd chovnosti. Výstavní ocenění musí být zapsáno v průkazu původu
před podáním přihlášky na bonitaci.
• absolvování bonitace, na kterou se lze přihlásit až po splnění výše uvedených podmínek a v minimálním stáří s tolerancí 14 dnů: pes – 24 měsíců, fena – 20 měsíců
• majitel bonitovaného i chovného jedince musí být členem klubu nebo jako nečlen
musí mít uzavřenou smlouvu s HwK ČR, o.s.
5.2 Druhy chovnosti
• popisná přehlídka
• základní chovnost
• výběrová chovnost
• körung
Podmínky pro jednotlivé druhy chovnosti upřesňuje bonitační řád
5.3 Zvýšení chovnosti:
• popisná přehlídka – pro zvýšení chovnosti je nutné zopakovat celou bonitaci kromě
odběru krve
• základní a výběrová chovnost:
• Pokud byl povahový test na bonitaci splněn s hodnocením pro zařazení do vyšší
třídy, zašle majitel chovného jedince HPCH žádost o zvýšení chovnosti, ke které
připojí kopii bonitační karty a kopii průkazu původu, ve kterém jsou zapsány potřebné výstavy a zkoušky.
• Pokud nebyl povahový test na bonitaci splněn s hodnocením pro zařazení do vyšší
třídy, zašle majitel chovného jedince HPCH žádost o zvýšení chovnosti, ke které
44
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
5.4
5.5
5.6
5.7
RŮZNÉ
připojí kopii bonitační karty a kopii průkazu původu, a zároveň požádá o možnost
opakovat povahový test. Povahový test lze opakovat jen jednou, v případě nesplnění
nebo horšího hodnocení zůstává v platnosti dřívější výsledek.
Využitelnost jedinců v chovu je následující:
• splněná popisná přehlídka – chovnost na 1 vrh (resp. 1 krytí)
• základní chovnost – bez omezení, dle zásad platných řádů
– jedinci s DKK 1.stupně mají omezení na max. 3 vrhy (resp. 3 krytí)
• výběrová chovnost 2. třída – bez omezení, dle zásad platných řádů
– jedinci s DKK 1.stupně mají omezení na 3 vrhy (resp. 3 krytí)
• výběrová chovnost 1. třída a körung – bez omezení, dle zásad platných řádů
Importovaní nebo zapůjčení chovní jedinci musí před použitím v chovu úspěšně absolvovat naši bonitaci a dle rozhodnutí chovatelského kolegia případně i vyhodnocení
DKK.
Zápis o úspěšném absolvování bonitace a zařazení psa do chovu včetně uznané třídy
se zapisuje do průkazu původu ihned po bonitaci. Evidenci chovnosti v plemenné
knize si zajistí každý majitel chovného jedince ihned po bonitaci sám – jinak nelze
jedince v chovu použít.
Z chovu lze vyloučit i uchovněného jedince, pokud se u jeho potomků objeví geneticky vázané vady či zdravotní potíže nebo se u nich vyskytnou hrubé vady oproti
standardu.
6
Krycí listy
6.1 KL je prvotní dokument potvrzující souhlas klubu se spojením a zároveň jde o svědecké potvrzení, že k navrženému spojení skutečně došlo mezi uvedenými partnery. Osoby podepisující KL jsou osobně zodpovědné za pravdivost údajů uvedených
v KL. V případě inseminace k těmto osobám přistupuje ještě i veterinární lékař, který
ji provedl. Řádně vyplněný a podepsaný KL je dokladem, který je součástí přihlášky
vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu.
6.2 KL vystavuje poradce chovu na základě písemné žádosti chovatele nejpozději do 30
dní od doručení žádosti. Vystavení krycího listu podléhá poplatku, doklad o zaplacení
je součástí žádosti o vystavení KL. Při doručení žádosti v kratším termínu než 4 týdny před plánovaným krytím může být v odůvodněných případech vystaven za vyšší
poplatek expresní KL.
6.3 Platnost KL je 6 měsíců od data vystavení. Poté je povinností chovatele vrátit KL
s oznámením, proč KL nebyl využit.
6.4 Chovatel má právo na výběr krycího psa. Do žádosti o KL uvádí chovatel vlastní návrhy 1-3 krycích psů pro svou fenu, případně požádá poradce chovu o jejich navržení.
V případě, že chovatelem navrhované spojení by bylo v rozporu se zásadami tohoto
ZŘ, má poradce chovu povinnost psa na KL neuvést s písemným odůvodněním, které
zároveň s KL zašle chovateli. Poradce chovu musí uvést na KL tři chovné psy vhodné
pro fenu, pokud se nedohodne s chovatelem jinak, ze kterých si pak chovatel vybere
sám. V případě neshody mezi chovatelem a PCH rozhodne o spojení HPCH.
Ročník XIX, číslo 2
45
RŮZNÉ
ZPRAVODAJ
6.5 Základní zásady pro vystavení KL:
• příbuznost max. 5 %
• min.jeden z rodičů musí mít vždy DKK 0/0
• pokud má jeden z rodičů splněnou pouze popisnou přehlídku, druhý musí mít vždy
min. základní chovnost a výsledek povahového testu min. B
• chovná fena smí být kryta nejvýše 1x v kalendářním roce, nejdříve však za 10 měsíců
od posledního vrhu. Za dodržení termínu je odpovědný chovatel.
• chovný pes smí mít v prvních dvou letech po uchovnění nejvýše 5 krytí za rok, nezapočítává se krytí neúspěšné a zahraniční. Za dodržení je odpovědný majitel psa.
6.6 Poradce chovu zasílá chovateli KL dvojmo a zároveň s nimi i formulář hlášení o vrhu
(2x). První KL, náležitě vyplněný a oběma stranami (popř. i inseminátorem) podepsaný, vrací chovatel poradci chovu do 3 dnů po krytí. Druhý KL zašle chovatel
poradci chovu do 5 dnů po narození štěňat zároveň s hlášením o vrhu. Druhé hlášení
o vrhu zasílá chovatel do 5 dnů po narození štěňat hlavnímu poradci chovu. Pro
zahraniční krytí se vystavuje o 1 kopii KL více – pro majitele psa. Krycí list musí být
vyplňován i tehdy, když oba chovní jedinci patří stejnému držiteli.
6.7 Zahraniční krytí chovného psa se řídí podmínkami klubu zahraničního chovatele,
vždy však na základě vystaveného KL. Kopii vyplněného KL a kopii průkazu původu
feny je držitel psa povinen zaslat HPCH do 5 dnů po uskutečněném krytí.
6.8 Podmínky zahraničního krytí nebo krytí zapůjčeným psem musí splňovat stejná kriteria jako při domácím krytí, byť by se v cizině některé podmínky běžně nesledovaly.
Majitel feny je povinen již při žádosti o KL předložit kopii PP psa a doklady osvědčující splnění všech podmínek chovnosti HwK ČR, o.s. (pokud tak neučiní klub
místo něho). Mezi zeměmi IHF nutno dodržovat zvláštní postup při zajišťování krytí
prostřednictvím HPCH nebo jiného klubem pověřeného člena.
7
Krytí
7.1 Ke krytí smí dojít jen mezi jedinci zdravými, kteří jsou v dobré kondici a jsou uvedeni
v KL. Je nepřípustné, aby majitel psa umožnil krytí, aniž by mu byl předložen krycí
list.
7.2 Majitel chovného psa musí vést knihu krytí.
7.3 Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny a následnému vrhu štěňat z tohoto nakrytí,
musí být tento vrh nahlášen písemně HPCH spolu s potřebným vysvětlením. Vrh se
započítává do řádných vrhů. Každý případ bude chovatelské kolegium řešit individuálně.
7.4 Při opakovaném nežádoucím krytí se majitel feny bude hodnotit jakoby takto kryl
úmyslně a bude proti němu zavedeno kárné řízení, případně podán návrh na ČMKU
na zrušení jeho chovatelské stanice.
8
Vrh
8.1 Chovatel je povinen zabezpečit péči o fenu a vrh na takové úrovni, která je eventuelně specifikována samostatnou klubovou normou, ale v každém případě tak, aby byl
46
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
RŮZNÉ
zaručen zdárný fyzický i psychický vývoj štěňat a fena při tom nestrádala. Pokud fena
není schopna kojením plně štěňata nasytit, je povinností chovatele zajistit kojnou
fenu nebo odpovídající náhradní řešení.
Povinností chovatele je provádět opakovaně odčervení štěňat a vakcinaci proti virovým onemocněním.
Kontroly vrhu provádí poradce chovu, případně kontrolor vrhu, kterého určí HPCH.
První kontrola je nepovinná a provádí se do 7 dnů života štěňat na základě žádosti
chovatele. Druhá povinná kontrola se provádí zpravidla v 6.–7. týdnu života štěňat.
• Štěňata musí být před kontrolou vrhu označena tetováním nebo čipováním, vždy
však celý vrh jednotně. Tetuje se do levého ucha. Pokud chovatel označuje štěňata
pouze čipem, musí si zajistit čtečku pro možnost kontroly identity štěňat při prodeji
štěňat novým majitelům.
• Při kontrole vrhu vystavuje poradce společně s chovatelem zápis o kontrole vrhu,
v němž jsou všechna štěňata jednotlivě popsána, upozorněno eventuelně na již zřejmé vady, posouzeny celkové chovatelské podmínky, posouzen stav feny a provedeno
závěrečné hodnocení s uvedením data, od kterého může chovatel předat štěňata
novému majiteli.
• Minimální hmotnost štěněte při prodeji je 5,0 kg.
• Minimální stáří pro odběr štěňat je 50 dnů a více – vždy však musí být předem
provedena kontrola vrhu a konkrétní den stanoven (dle stavu vrhu) v zápise o kontrole.
• Pro vydání průkazů původů si poradce chovu musí odvést (případně chovatel zasílá poradci chovu, pokud kontrolu vrhu provedl veterinář) nutné řádně vyplněné
doklady : Přihláška k zápisu štěňat ve dvojím vyhotovení, Kontrolní tetovací pásek s razítkem a podpisem tetovače, Tetovací značky – přidělené a originál zápisu
o kontrole vrhu.
• Poradce při kontrole předá chovateli kopii zápisu o kontrole vrhu.
Poradce je oprávněn požadovat odstranění zjištěných závad a popř. určit i další kontroly vrhu dle potřeby nebo provést nahodilou kontrolu až do odstranění závad. Neodstraní-li chovatel nedostatky zcela, nebo odmítne-li respektovat kontroly a doporučení
poradce chovu, vystavuje se nebezpečí, že štěňata nebudou zapsána a neobdrží průkaz
původu. Poradce chovu může provést kontrolu vrhu i mimo stanovené termíny.
Kontroly vrhu se provádí na náklady chovatele podle podmínek stanovených klubem.
Chovatel, který je členem klubu a má odchovány minimálně 2 vrhy, při kterých nebyly zjištěny žádné nedostatky, může požádat HPCH o souhlas s provedením kontroly
dalšího vrhu veterinárním lékařem. Chovatel spolu s veterinárním lékařem vyplní
všechny formuláře, které obdrží od poradce chovu a jsou potřebné k zápisu štěňat
do plemenné knihy. Vyplněné formuláře pak chovatel na vlastní náklady zašle hlavnímu poradci chovu. Za správnost vyplnění odpovídá chovatel, v případě nedostatků
hradí veškeré vzniklé vedlejší náklady.
Štěně novému majiteli předává chovatel v místě odchovu štěňat, v krajním případě
nejbližší rodinný příslušník.
Ročník XIX, číslo 2
47
RŮZNÉ
ZPRAVODAJ
8.7 Při předání je povinností chovatele:
• seznámit nového majitele s identifikací jedince a do doby vystavení průkazu původu
předat základní údaje o jedinci, rodičích a chovatelské stanici
• seznámit nového majitele s průběhem kontroly vrhu poradcem, upozornit ho zejména na zjištěné nedostatky, které by mohly snížit chovnou hodnotu jedince
• podat informace o dosavadním způsobu krmení, odčervení a vakcinaci – předat
očkovací průkaz
• předat kontakt na HwK ČR, o.s.
8.8 Povinností chovatele je vést knihu odchovů.
8.9 Povinností chovatele po obdržení průkazů původů z plemenné knihy je jejich neprodlené rozeslání všem novým majitelům štěňat. Průkaz původu je nedílným příslušenstvím jedince a je zahrnut v ceně (i daru) štěněte. Zadržování průkazu původu
z jakéhokoliv důvodu je nepřípustné.
9
Vývoz
9.1 Při vývozu jedince je chovatel povinen požádat příslušnou plemennou knihu o vystavení exportního průkazu původu (úmluva FCI). U štěňat lze řešit současně s přihláškou štěňat. Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu.
10 Závěrečná ustanovení
10.1 Majitel jedince zodpovídá za včasné a řádné úhrady veškerých poplatků spojených
s chovatelskou činností.
10.2 Porušením ustanovení tohoto zápisního řádu se člen klubu vystavuje nebezpečí kárného řízení.
10.3 Tento zápisní řád vstupuje v platnost 01. 01. 2009.
48
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
RŮZNÉ
BONITAČNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s.
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových kvalitách v porovnání s platným standardem FCI, jakož i na základě posouzení rodokmenové hodnoty jedince, slouží k určení chovné upotřebitelnosti a je pro chovatele vodítkem pro výběr chovných párů.
1.2 Bonitace plemene hovawart na území ČR pořádá Hovawart klub ČR, o.s. (HwK
ČR, o.s.). Vedoucím akce je bonitační referent, případně jím pověřená osoba. Jedna
bonitační komise může během dne posoudit max. 30 jedinců přihlášených na celou
bonitaci.
1.3 Posuzování psů na bonitaci mohou provádět vybraní rozhodčí s potřebnou kvalifikací, delegovaní výborem, kteří jsou podrobně seznámeni se stavem chovu a postupují
ve své práci podle chovatelských cílů HwK ČR, o.s.
1.4 Posuzování bonitací musí být provedeno dle bonitační karty, která obsahuje údaje
o exteriéru i údaje o povahovém testu (PT). Výsledek bonitace je sestaven bonitačním kódem, který se zapisuje do průkazu původu, splněná popisná přehlídka se
zapisuje do průkazu původu slovním vyjádřením. Originál bonitační karty obdrží
HPCH, kopii majitel bonitovaného jedince nebo jeho zástupce.
1.5 Bonitovaného jedince předvádí v celém průběhu posuzování jedna osoba (dále jen
psovod). Psovod nemusí být majitelem psa.
1.6 Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel právo se odvolat doporučeným dopisem k výboru klubu a to nejpozději do 30 dnů po termínu bonitace. Vyhoví-li výbor
odvolání, bude provedena nová bonitace s rozšířenou bonitační komisí o 2 členy.
Prokáže-li se chybnost rozhodnutí původní komise, má majitel právo na náhradu
přímých nákladů spojených s novou bonitací.
1.7 Importovaného nebo zapůjčeného jedince ze zahraničí nelze v chovu využít, nemáli splněny naše podmínky chovnosti a absolvovánu bonitaci u nás. V zájmu chovu
je výbor na základě žádosti majitele a doporučení chovatelského kolegia oprávněn
zorganizovat individuální bonitaci. Náklady s tímto spojené se rozdělí rovným dílem
mezi žadatele a klub.
1.8 Bonitační komise je oprávněna rozhodnout o opakování bonitace za předpokladu, že
dojde k pochybnosti o identitě předváděného jedince, případně i bonitaci zrušit.
1.9 Při neúspěšném absolvování PT lze bonitaci 1x opakovat, nejdříve však za 6 měsíců.
1.10 Na bonitaci je nutno se přihlásit. Přihláška je ke stažení na klubovém webu, případně
zveřejněna v klubovém tisku. Na přihlášce je nutné uvést, zda se hlásí jedinec na popisnou přehlídku nebo na celou bonitaci.
1.11 Odstoupení majitele z bonitace, na kterou je přihlášen, a její přesunutí na jiný termín,
je možné za předpokladu, že tak učiní nejpozději týden před bonitací. V tom případě
zaplacený poplatek nepropadá, ale převádí se na další přihlášený termín. V ostatních
případech poplatek propadá a použije se na hrazení nákladů vzniklých s organizačním zajištěním bonitace.
Ročník XIX, číslo 2
49
RŮZNÉ
ZPRAVODAJ
2. PODMÍNKY PRO ÚČAST NA BONITACI
upřesňuje bod 5.1 Zápisního řádu
• platný průkaz původu
• čitelné tetovací číslo nebo označení čipem pro kontrolu totožnosti
• splněný svod mladých
• dosažený věk v den bonitace
• zapsaný výsledek vyhodnocení RTG DKK v průkazu původu
• zapsané výstavní ocenění v průkazu původu
• očkovací průkaz nebo Europas, který má platná předepsaná očkování
• do uzávěrky zaslaná přihláška a uhrazený poplatek za bonitaci
3. BONITAČNÍ KOMISE
3.1 Bonitační komise je tříčlenná a posuzuje kolektivně. Tvoří ji:
• hlavní poradce chovu, případně jím jmenovaný poradce chovu
• rozhodčí z exteriéru s aprobací pro plemeno hovawart (předseda)
• rozhodčí z výkonu
3.2 Všichni členové bonitační komise po celou dobu hodnocení úzce spolupracují a rozhodují o zařazení psa do chovu. Konečné rozhodnutí při posuzování exteriéru přísluší rozhodčímu pro exteriér, konečné rozhodnutí při posuzování povahy přísluší
rozhodčímu pro povahu.
3.3 Bonitační komise má právo chovnost v odůvodněných případech (DKK, exteriér,
PT) omezit a určit počet krytí u psů nebo počet vrhů u fen.
3.4 Bonitační komise je povinna:
• vyplnit řádně bonitační kartu a písemně vyjádřit zda je jedinec zařazen, nezařazen
nebo vyřazen z chovu, případně uvést omezení, pokud bylo uděleno. Na originálu
i kopii bonitační karty musí být podpisy všech členů bonitační komise a razítko
HwK ČR, o.s..
• posuzovat objektivně v souladu s tímto bonitačním řádem. Člen bonitační komise
nesmí posuzovat psa nebo fenu v majetku svém nebo člena rodiny.
4. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
• plánovat termíny bonitace a v dostatečném předstihu žádat o delegování rozhodčích, pomocníka a dalších osob zajišťujících organizaci akce (vedoucího akce, zapisovatele apod.)
• v odůvodněných případech odvolat konání akce
• uskutečňovat dostatečný počet bonitací v běžném kalendářním roce
• zajistit prostory vyhovující svou velikostí podmínkám bonitace a s dostatečným hygienickým zázemím pro majitele a návštěvníky akce.
• zajistit pomůcky pro řádný průběh akce (pevné podložky na měření, čtečky čipů,
přístřešky apod.)
• s dostatečným předstihem informovat prostřednictvím Zpravodaje a klubového
webu majitele hovawartů o termínech konání bonitací
50
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
RŮZNÉ
• v případě odvolání akce před jejím konáním, oznámit bezodkladně toto rozhodčím,
pomocníkům, členům klubu apod.
5. PRÁVA A POVINNOSTI VEDOUCÍHO AKCE
• přijímat přihlášky a v odůvodněných případech přihlášky na akci odmítnout
• zastupovat v době před akcí, v jejím průběhu a při likvidaci akce pořadatele
• zprostředkovat styk rozhodčího s pomocníky a psovody
• znát bonitační řád, řídit se jeho ustanoveními a dbát na jeho dodržování v průběhu
celé akce
• dostavit se na místo pořádání včas a zdržovat se po celou dobu průběhu (nedat se
zastupovat)
• vymezit prostory pro pořádání povahového testu a posuzování exteriéru, vymezit
místo pro možnost sledování akce, vymezit místo pro volný pohyb psů, aby nedocházelo k narušení řádného průběhu bonitace
• obstarat veterinární zajištění akce (povolení a veterinární kontrolu)
• předat bonitační karty a fotokopie průkazů původu všech uchovněných jedinců
HPCH, který zabezpečí jejich rozeslání pro poradce chovu
• zveřejnit výsledky bonitace max. do 10 dnů od provedení bonitace na klubovém
webu a zaslat podklady pro uveřejnění ve Zpravodaji.
6. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITELE (PSOVODA)
• psovod má právo obdržet potřebné informace týkající se organizace bonitace
• nejpozději před zahájením akce nahlásit, zda nastoupí na nepovinnou část PT
• odstoupit před začátkem PT svého psa z celkové bonitace. Pozdější odstoupení
nebo změna PT na žádost majitele již není možné
• psovod má povinnost znát bonitační řád a řídit se jeho ustanoveními
• dodržovat platné veterinární předpisy a předpisy na ochranu zvířat
• být ukázněný při jednání s členy bonitační komise, vedoucím akce, pomocníky
a ostatními účastníky akce
• plnit pokyny bonitační komise a vedoucího akce
• při přejímce obdržet katalog a katalogové číslo, pod kterým bude na bonitaci nastupovat. Psovod je povinen po celou dobu akce nosit katalogové číslo viditelně
umístěné na svém oděvu
• nejpozději při přejímce nahlásit hárající fenu
• nechat zapsat výsledek bonitace do průkazu původu
• psovod zodpovídá v průběhu celé akce za škody způsobené psem
7. PRŮBĚH BONITACE
Popisná přehlídka
• zkouška odolnosti psa při střelbě
• hodnocení exteriéru
• odběr krve uchovněného jedince za účelem ověřování původu
Ročník XIX, číslo 2
51
RŮZNÉ
ZPRAVODAJ
Základní a výběrová chovnost
• povahový test
• hodnocení exteriéru
• odběr krve uchovněného jedince za účelem ověřování původu
7.1
Každá bonitace se zahajuje nástupem všech účastníků – psovodů se psy (mimo hárající feny), bonitační komise i pomocníků. Vedoucí akce vyhlašuje harmonogram
a další organizační pokyny.
7.2 Pokud se pes v průběhu bonitace zraní nebo je ve svých možnostech omezen, má bonitační komise právo, i proti mínění psovoda, bonitaci u tohoto psa ukončit. Trestat
psa během akce je nepřípustné a je důvodem k vyloučení psovoda a psa z bonitace.
7.3 Pro nepřiměřenou a nežádoucí útočnost (na osoby i psy), nezvladatelnost nebo silnou
bázlivost psa, kdykoliv v průběhu akce, má bonitační komise povinnost vyloučit psa
z účasti na bonitaci.
7.4 Psovodi se psy nastupují k jednotlivým částem bonitace dle pořadí určeném v katalogu, kde je následující řazení: abecedně první psi, potom feny. Pořadí nelze bez vážných důvodů měnit, výjimkou jsou háravé feny, které nastupují vždy jako poslední.
7.5. V rámci hodnocení exteriéru bonitovaných jedinců se provádí: měření (dle bonitační
karty), kontrola chrupu, varlat u samců, posouzení v klidu ve výstavním postoji, posouzení v pohybu. Součástí hodnocení exteriéru jsou body č. 1 a 2 povahového testu.
Hodnocení exteriéru se provádí ve vymezeném „kruhu“, který musí být vybaven pevnou podložkou pro měření.
7.6 Kontrolu tetovacího čísla (čipu) bonitovaného jedince provede člen bonitační komise
před začátkem povahového testu. Při popisné přehlídce se kontrola totožnosti provádí před zkouškou odolnosti psa na střelbu.
7.7 Úspěšné absolvování povahového testu pro uchovnění lze zadat jen tehdy, získá-li
bonitovaný jedinec min. hodnocení C v povinné části PT. Nesplnění nepovinné části
PT má vliv pouze pro neuznání třídy chovnosti.
7.8 Bonitační komise má právo požádat v průběhu povahového testu o opakování příslušného bodu PT, pokud to považuje za nutné pro objektivní hodnocení.
7.9 Není přípustné, aby psovod v průběhu PT používal k ovlivnění psa hračky nebo
pamlsky. Nedodržení tohoto ustanovení vede k ukončení povahového testu.
7.10 Vybavení pomocníka: figurantský oblek, ochranný rukáv pro mladé psy, měkký kožený obušek
Povinná výstroj psa
• jednořadý hladký řetízkový obojek, který nesmí být nastaven na stahování (nošení
postrojů a jiných obojků je zakázáno)
• krátké vodítko (80 – 150 cm), které musí mít psovod neustále, i když na něm nevede
svého psa, u sebe v kapse nebo zavěšené z levého ramene na pravý bok.
• vodítko pořadatele dlouhé 3 m (s jednou karabinou, na konci hladké bez
smyčky)
52
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
RŮZNÉ
• vlastní předmět – balónek, činka, pešek, bota, rukavice apod., nesmí být použita
potrava
8. MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ CHOVNOSTI
8.1 Popisná přehlídka
• DKK max. 1/1
• jedno výstavní ocenění min. „velmi dobrý“ získané ve třídě nad 15 měsíců
• soubor standardem tolerovaných odchylek od standardu
• povahový test v povinné části body č. 1, 2 a 3 na obstál
8.2
Základní chovnost:
• DKK max. 1/1
• jedno výstavní ocenění min. „velmi dobrý“ získané ve třídě nad 15 měsíců
• soubor standardem tolerovaných odchylek od standardu
• výsledek povahového testu v povinné části – C
8.3
Výběrová chovnost:
8.3.1. Chovný, 2. třída chovnosti:
• DKK max. 1/1
• jedno výstavní ocenění „výborný“ získané ve třídách nad 15 měsíců na výstavě se
zadáváním CAC
• minimum drobných odchylek od standardu
• zkouška z výkonu mimo zkoušky ZOP, BH, ZZO a FPr 1
• výsledek povahového testu v povinné části – B
8.3.2 Chovný, 1. třída chovnosti
• DKK 0/0
• plnochrupost, minimum drobných, nezávažných odchylek od standardu
• zkouška z výkonu potřebná pro zařazení do třídy pracovní nebo 1. stupeň z NZŘ
SZBK s min. výsledkem za „dobře“
varianta A:
• výsledek povahového testu v povinné části – A , v nepovinné na 70% bodů
• dvě výstavní ocenění „výborný“ získaná ve třídách nad 15 měsíců na výstavách se
zadáváním CAC, od dvou rozhodčích a z toho alespoň jednou z klubové nebo speciální výstavy pořádané HwK ČR, o.s.
varianta B:
• výsledek povahového testu v povinné části – A
• čtyři výstavní ocenění „výborný“ získaná ve třídách nad 15 měsíců na výstavách se
zadáváním CAC, od tří rozhodčích a z toho alespoň jednou z klubové nebo speciální výstavy pořádané HwK ČR, o.s.
Ročník XIX, číslo 2
53
RŮZNÉ
ZPRAVODAJ
8.4 Körung
Předpoklady pro žádost o přidělení chovnosti Körung
• minimální věk 30 měsíců u psů a 24 měsíců u fen, maximální věk je omezen na 7
let
• úspěšně absolvovaná bonitace s výsledkem v povinné části PT – A
• splněna zkouška z výkonu u psa ZVV3, IPO3, VPG3, ZZP3, RH TB, ZPS2 nebo
ZPO2, u feny min. zkouška ZVV2, IPO2, VPG 2, ZZP2, ZPS2, RH TB, ZPO2.
• ve třídách nad 15 měsíců min. tři výstavní ocenění „výborný“ získané nejméně
od dvou různých rozhodčích na vyšších typech výstav (mezinárodní, národní, speciální, klubové), z toho alespoň jednou z klubové nebo speciální výstavy pořádané
HwK ČR, o.s.
• DKK 0/0
• majitel psa je členem HwK ČR a není proti němu vedeno žádné kárné řízení HwK
ČR nebo v rámci ČMKU
Přihlášky se podávají po vyhlášení termínu akce Körung. K přihlášce musí být přiloženy kopie dokladů:
• průkaz původu včetně příloh, kde je zapsaná požadovaná zkouška z výkonu a výsledky výstav, které opravňují k účasti na akci Körung
• bonitační karta
• ústřižek složenky či bankovní výpis dokladující zaplacení poplatku stanoveného
za účast na akci Körung
Termín a místo akce stanovuje výbor HwK ČR, o.s. a musí být zveřejněno na klubovém
webu a v klubovém Zpravodaji. Körung se může konat samostatně, případně jako součást
bonitace.
Komise je tříčlenná, rozhoduje kolektivně:
• dva rozhodčí z exteriéru s aprobací pro plemeno
• rozhodčí z výkonu
Körung probíhá:
• splnění povahového testu v povinné části s výsledkem hodnocení – A
• absolvování dalšího testu povahy dle zkoušky VPG 1 oddílu „C“ se ziskem minimálně 70 % bodů
• posouzení exteriéru za pohybu i v klidu
Rozhodčí pro test povahy musí mít aprobaci pro hodnocení zkoušek dle mezinárodního
zkušebního řádu. Rozhodčí z exteriéru posuzují společně. S rozhodnutím o přidělení chovnosti Körung musí souhlasit všichni členové komise. Körung má doživotní platnost.
9. POVAHOVÝ TEST
9.1 Povinná část
1. Chování psa při měření
Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat
přímo psa. Pes musí stát klidně, bez problémů se musí nechat změřit. Pokud je pes
54
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
RŮZNÉ
nervózní, ale ještě zvladatelný, je umožněn ještě jeden pokus na měření. Pokud se ani
na druhý pokus nenechá změřit, je ukončena část povahového testu a pes je z bonitace vyloučen.
2. Chování psa v kruhu
Posuzuje se celkové chování psa v kruhu – při posuzování exteriéru: rozhodčí z exteriéru kontroluje skus, chrup, u psů varlata, může hmatem kontrolovat stavbu těla
a srst. Pes se chová po celou dobu posuzování klidně, musí se nechat bez problémů
prohlédnout, nesmí napadat. Pokud projevuje přílišnou bázlivost či agresivitu, je
z bonitace vyloučen.
3. Odolnost proti střelbě
Psovod si přepne psa na dlouhé vodítko pořadatele. Se psem, který se bez povelu
a ovlivňování pohybuje volně na vodítku, odchází určeným směrem. Po přibližně 15
krocích z výchozího bodu zazní ze vzdálenosti cca 30 kroků od psa na pokyn rozhodčího 2 výstřely (pistole ráže 6 – 9 mm), cca po 5-ti vteřinách za sebou. Pokud pes
projevuje přílišnou bázlivost či agresivitu, je z povahového testu vyloučen.
4. Vlohy pro aport
Cílem je odhalit přirozené aportovací vlohy, pro provedení smí být použit jakýkoliv
předmět psovoda mimo krmivo (hračka, aport, pešek). Pes je stále upoutaný na dlouhém vodítku, psovod nemusí vodítko držet. Výběr povelů je věcí psovoda. Na pokyn
rozhodčího psovod vydráždí psa předmětem a odhodí jej na vzdálenost nejméně 3 m.
Pes nemusí předmět přinést, ale musí o něj projevit zájem (vyběhnout a uchopit jej).
Hodnotí se chuť a zájem o hru s psovodem, ne naučenost aportu.
5. Přivolání za skupinu osob
Psovod předá určenému pomocníkovi psa upoutaného na dlouhém vodítku (pomocník nesmí psa slovně ani mechanicky ovlivňovat) a bez povelu odchází. Projde skupinou 5 osob a na určeném místě za skupinou se zastaví. Skupina je ve vzdálenosti cca
20 kroků od psa, osoby v ní stojí nebo se klidným krokem pohybují ve vymezeném
prostoru o velikosti cca 3x3 m, mezi sebou musí stále udržovat min. 0,5 m mezery
a pohybovat se tak, aby psovi zakrývali výhled na psovoda. Na pokyn rozhodčího
pomocník pouští vodítko a psovod libovolným způsobem přivolává psa tak, aby pes
co nerychleji a přímou cestou přiběhl. Po přivolání psa jej psovod přepne na krátké
vodítko.
6. Rušivé vlivy ve skupince osob
Na pokyn rozhodčího vycházejí proti sobě psovod se psem a řada 5 osob, které
udržují mezi sebou rozestupy cca 2 m. V této skupině mají 2 osoby připraveny
optické nebo akustické rušivé vlivy. Míjejí se tak, aby pes šel kolem osoby, která ho
ovlivňuje rušivým vlivem. Na pokyn rozhodčího se osoby i psovod se psem otočí
Ročník XIX, číslo 2
55
RŮZNÉ
ZPRAVODAJ
a provedou druhé míjení tak, aby pes prošel kolem osoby, která provádí druhý
rušivý vliv. Pes jde po celou dobu volně na vodítku a psovod jej nesmí slovně ani
mechanicky ovlivňovat.. Rušivé vlivy vylosuje na začátku bonitace rozhodčí z výkonu z nejméně 6 připravených možností a jsou v ten den pro všechny bonitované
jedince stejné. Může to být např. rachotící kanystr či jiná nádoba, rozevření deštníku, rychlá změna polohy osoby, padající předmět apod. Osoby provádějící rušivé
vlivy si musí počínat tak, aby svou činností neohrozili zdraví psa, své či jiných osob.
Pokud pes projevuje přílišnou bázlivost či agresivitu, napadne osobu/osoby – je
z bonitace vyloučen.
7. Ochrana psovoda
Psovod jde určeným směrem se psem u nohy, pes je připoután na krátkém vodítku.
Proti němu postupuje pomocník. Na povel rozhodčího se oba zastaví (vzdálenost
mezi nimi cca 10 kroků). Psovod může po zastavení přidržovat psa za obojek, pes nemusí sedět. Pomocník, který je vybaven rukávem a obuškem, slovně napadne psovoda
a výhružnými pohyby se snaží upoutat pozornost psa. Na pokyn rozhodčího provede
pomocník napadení psovoda, při kterém naznačuje údery a hlasitě křičí. Při útoku
psovod stojí na místě a vypouští psa na délku vodítka. Psovod se sám aktivně nebrání
a likvidování útoku pomocníka ponechává na psu, nedochází k přímému kontaktu
psa s pomocníkem. Slovní povzbuzování psa během zákroku je povoleno. Pomocník
může na pokyn rozhodčího napadení opakovat. Pokud pes projevuje přílišnou bázlivost či agresivitu, je z povahového testu vyloučen.
8. Průchod skupinkou osob
Psovod se psem upoutaným na krátkém vodítku prochází volně se pohybující skupinou 5-ti osob tak, aby alespoň jednou obešel jednu osobu z pravé a druhou z levé strany (osmička). Poté se psovod se psem zastaví uprostřed skupiny, pes si sedá k noze.
Určená osoba dojde k psovodovi, podáním ruky se s ním rozloučí a poté psovod se
psem odchází. Pes se musí chovat klidně, vodítko musí být po celou dobu cviku prověšené. Pokud projevuje přílišnou bázlivost či agresivitu, napadne osobu/osoby – je
z bonitace vyloučen.
9.2. NEPOVINNÁ ČÁST
9. Přepad ze zástěny (max. 45+5)
Pomocník je ukryt v zástěně. Psovod jde se psem u levé nohy (může ho přidržovat
za obojek) směrem k úkrytu pomocníka. Přibližně 5m od zástěny provede pomocník na pokyn rozhodčího (bez předchozího dráždění psa) útok na psovoda a psa,
při kterém naznačuje údery obuškem. Pes musí ihned, jistě a energickým zákusem
do ochranného rukávu útok zmařit. Psovod může psa povzbuzovat. Na pokyn rozhodčího se pomocník zastaví a pes ho musí okamžitě sám nebo na povel psovoda
pustit a pozorně střežit. Na další pokyn rozhodčího přistoupí psovod ke psu a usměrní ho k noze.
56
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
RŮZNÉ
10. Hladké zadržení (max. 45+5)
Po provedení přepadu ze zástěny odvádí psovod psa do vzdálenosti asi 25m od pomocníka a na pokyn rozhodčího pouští psa na hladké zadržení. (hladké zadržení je
zadržení, kdy pomocník utíká směrem od psa). Psovod běží ihned za psem. Na pokyn
rozhodčího se pomocník zastaví a pes ho musí sám nebo na povel psovoda pustit
a pozorně střežit až do příchodu psovoda. Na další pokyn rozhodčího přistoupí psovod ke psu a usměrní ho k noze.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Poplatek za bonitaci i Körung se hradí na základě poplatkové listiny.
10.2 Kritéria zpřísňující nároky na exteriér, povahu a podmínky pro udělení chovnosti
navrhuje chovatelské kolegium HwK ČR, o.s. a schvaluje Členská schůze.
10.3 Tento bonitační řád vstupuje v platnost 01. 01. 2009.
Ročník XIX, číslo 2
57
RŮZNÉ
58
ZPRAVODAJ
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
Ročník XIX, číslo 2
RŮZNÉ
59
RŮZNÉ
60
ZPRAVODAJ
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
Ročník XIX, číslo 2
RŮZNÉ
61
RŮZNÉ
62
ZPRAVODAJ
Ročník XIX, číslo 2
ZPRAVODAJ
Ročník XIX, číslo 2
RŮZNÉ
63
RŮZNÉ
ZPRAVODAJ
ŘÁD SVODU MLADÝCH Hovawart klubu ČR, o.s
1.
Svody mladých plemene hovawart na území ČR pořádá Hovawart klub ČR, o.s.
(HwK ČR, o.s.), v souladu s bonitačním řádem a dle stejných ustanoveních, pokud
zde není uvedeno jinak. Svody mladých se mohou pořádat jako samostatné akce
nebo společně s bonitacemi.
2.
Účelem svodu je získání základních údajů o exteriéru a povaze předváděných jedinců
v závislosti na chovné kvalitě rodičů. Získané údaje jsou společně s výsledky bonitací
významné pro další řízení chovu.
3.
Podmínky účasti na svodu mladých:
• platný průkaz původu
• čitelné tetovací číslo nebo označení čipem pro kontrolu totožnosti
• stáří: min. 6 měsíců, nejlépe do stáří 15 měsíců (horní hranice není omezena)
• očkovací průkaz nebo Europas, který má platná předepsaná očkování
• předepsaná výstroj: jednořadý řetízkový obojek, který nesmí být nastaven na stahování, případně kožený obojek, vodítko. Ovladatelné psy lze předvádět i na výstavním vodítku.
4.
Komise pro hodnocení svodů je dvoučlená, tvoří ji dva poradci chovu nebo poradce
chovu a rozhodčí pro exteriér. Člen komise nesmí posuzovat psa nebo fenu v majetku
svém nebo člena rodiny.
5.
Posuzování se provádí v klidu a v pohybu, orientačně se měří, provádí se celkový
posudek exteriéru a prohlíží se chrup. Současně se hodnotí projevy chování po dobu
přítomnosti v kruhu. Kontroluje se tetovací číslo (čip). Splněný svod mladých se
zapisuje do průkazu původu. Majitel obdrží kopii písemného hodnocení.
6.
Na svod je nutné se přihlásit, přihlášku je možné získat na klubových internetových
stránkách nebo od chovatele. Majitel nemusí být členem HwK ČR, o.s.
7.
Svod mladých je vhodné organizovat tak, aby byly předváděny pokud možno skupiny
jedinců, pocházejících z jednoho vrhu nebo po jednom otci.
8.
Zvířata, u kterých nelze provést řádné zhodnocení, nebudou posouzena, ale mohou
se zúčastnit dalšího svodu. Účastnický poplatek se v tomto případě nevrací, stejně
jako při odstoupení.
9.
Majitel odpovídá za škody způsobené psem po celou dobu akce.
10.
Tento řád svodu mladých vstupuje v platnost 01. 01. 2009
64
Ročník XIX, číslo 2
HwK ČR, o.s., Náchodská 411, 193 00 Praha 9
Šéfredaktor Zpravodaje:
Michaela Weidnerová, mobil: 603 358 711
e-mail: [email protected]
Ekonom:
Barbora Pokorná, mobil: 732 209 964
e-mail: [email protected]
Výcvikový referent:
MUDr. Jitka Čermáková, Ve Sboru 25, 664 91 Ivančice
tel.: 775 039 383, e-mail: [email protected]
Bonitační referent:
Petr Foltyn, U státní hranice 69, 734 01 Karviná-Ráj
mobil: 604 329 590, e-mail: [email protected]
Výstavní referent:
Zuzana Štěrbová, Hovawart klub ČR, P.O.box č. 51
666 01 Tišnov, mobil: 603 172 356, e-mail: [email protected]
Jednatel:
Veronika Douchová, mobil: 773 462 796
e-mail: [email protected]
Hlavní poradce chovu:
Hana Jemelková, Grymovská 2, 750 02 Přerov - Kozlovice
tel.: 581 204 085, mobil: 603 359 196,e-mail: [email protected]
Výbor klubu:
Předseda:
Ing. Blanka Brázdová, mobil: 608 600 783
e-mail: [email protected]
Sídlo klubu:
Adresář
[email protected]
Jana Svobodová
Lhota p. Hořičkami 62, 552 05 Hořičky, tel.: 491 491 492
mobil: 602 428 626, e-mail: [email protected]
Ivana Zenklová
Kapt. Nálepky 83, 390 03 Tábor, tel.: 381 231 395
mobil: 724 266 839, e-mail: [email protected]
RNDr. Irena Bartoňová
Vlastkovec 2, 378 81 Slavonice, tel.: 384 391 078
mobil: 776 558 553, e-mail: [email protected]
Soňa Krůtová
Sídliště Družby 498/3, 417 01 Dubí 1
tel.: 412 517 438 (práce), 474 551 561 (domů)
mobil: 602 295 834, e-mail: [email protected]
Alena Goldmannová
Kunice 160, 251 63 Stránčice, mobil: 607 238 111
e-mail: [email protected]
Oblastní poradci chovu:
Lidmila Černá
Višňová 206, 261 01 Příbram, tel.: 318 690 179
mobil: 737 727 856, e-mail: [email protected]
Chovatelské kolegium:
Hlavní poradce chovu:
Hana Jemelková, (viz adresář výboru klubu)
Společný e-mail:
Propagační referent:
Ing. Jiří Zeman, tel.: 556 425 274, mobil: 602 775 067
e-mail: [email protected]
Společný e-mail:
[email protected]
Mgr. Lukáš Jánský
mobil: 737 907 910, e-mail: [email protected]
Členové:
Jana Peclová
tel.: 377 828 128, mobil: 728 844 385, e-mail: [email protected]
Revizní komise:
Předseda:
Helena Karlová
Plzeňská 129B, 150 00 Praha 5, mobil: 775 112 042
e-mail: [email protected]
PCH pro zahraniční krytí:
Radka Jindráková
Kyškovice 84, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 838 645
mobil: 723 700 140, e-mail: [email protected]
PCH pro kontroly vrhů:
Květoslava Valušová-Gillarová
Veřovice 283, 742 73 Veřovice, mobil: 737 763 327
e-mail: [email protected]
Martina Fistungová
Olomoucká 805, 752 01 Kojetín, mobil: 739 556 772
e-mail: fi[email protected]
Tereza Kejvalová
Obora 815, 582 82 Golčův Jeníkov, mobil: 604 329 073
e-mail: [email protected]
[email protected]
Internet: www.hovawart.cz
IČ: 4813 5909
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 135455176/0300
HwK ČR, o.s.
Náchodská 411, 193 00 Praha 9
Společný e-mail:
Jana Baudyšová
mobil: 606 740 615, e-mail: [email protected]
Tereza Kejvalová
mobil: 604 329 073, e-mail: [email protected]
Kárná komise:
Předseda:
JUDr. Jaroslav Zelenka
mobil: 602 943 133, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

BONITAČNÍ KARTA HOVAWARTŮ

BONITAČNÍ KARTA HOVAWARTŮ 1.4. Posuzování bonitací musí být provedeno dle bonitační karty. Výsledek bonitace je sestaven bonitačním kódem, který se zapisuje do průkazu původu. Originál bonitační karty obdrží HPCH, kopii maj...

Více

Bonitační karta - Hovawart klub ČR

Bonitační karta - Hovawart klub ČR 2a ČERNÁ SE ZNAKY 2b - znaky tmavě plavé

Více

Vestnik Rijen 2015

Vestnik Rijen 2015 Prosím vystavujte všechny platby na „Sokol Sydney Ltd“ s uvedením na jaký účel, se zpáteční adresou a zašlete na adresu: Sokol Sydney Ltd., 16 Grattan Crescent, FRENCHS FOREST NSW 2086. „SOKOL SYDN...

Více

volná pracovní

volná pracovní komunikace a poruchami autistického spektra Zájemci o pracovní místo zasílat životopis na e-mail nebo se hlásit telefonicky. 4.2.2016 01:34:32, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Zlín, číslo volného místa:

Více

zpravodaj - Hovawart klub ČR

zpravodaj - Hovawart klub ČR V tomto roce jsme se rozhodli navázat na tradici hovawartích školek. Rádi bychom pomohli všem majitelům i chovatelům při výchově, výcviku, přípravě na svod, bonitaci či výstavu. Nebo se jen někdy s...

Více

Odchovy 2007

Odchovy 2007 Chovatel/ Züchter: Ing. Landsmannová Věra Pohlaví/ Geschlecht: pes/Rüde

Více