Březovické zprávičky leden- únor 2015

Transkript

Březovické zprávičky leden- únor 2015
ROČNíK XVIII.
LEDEN-ÚNOR 2015
CENA3,- KČ I
Vtip na leden
Vtip na únor
Co je to?
Nepije to, nejí to, a přesto to roste.
Ceny!
Otec - časově vytížený podnikatel se vrací domů
a tam nachází cedulku:
Prosím Tě, vyzvedni dnes v 17.00 syna ze školky.
PS: Školka je naproti v tom žlutém domě.
PPS: Syn tě pozná sám.
Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, rád bych vám všem popřál do nového roku pevné zdraví, ještě pevnější
nervy a vůbec jen to nejlepší co můžete chtít. Letošní rok nás kupodivu nečekají žádné volby.
Došlo k mnoha změnám v našem zákonodárství a dokonce i v odpadovém hospodářství. Nejvýznamnější tedy spíše nejvíce mediálně propíranou novelizací jsou kontejnery na kov a bioodpad.
Rád bych vás ujistil, že kontejnery na bioodpad budou zhruba od dubna a kontejnery na kov
již od ledna. Stejně tak jste si mohli všimnout, že nám přibyl i kontejner na papír, modré barvy.
V Ginzl starosta obce
Akce nft rok 2015
Cvičení v Březovicích
příštím roce nás čekají následující akce.
31. ledna - ples baráčníků, v únoru v sobotu 21
křest knížky paní Měšťákové, spolu s výstavou
fotografií, večer téhož dne bude ples SDH. V sobotu 7. března bude na sále zábava pro mladé,
v sobotu14. března maškarní plesy a na pátek
27.3 je plánována velikonoční dílna. V květnu se
pojede na nákupy do Polska. Přes letní měsíce si
dáme pauzu a podzim přivítáme v září na řestiválku ve Vísce (datum bude upřesněno). Jako již
tradičně nás čeká podzimní výstava a to jako vždy
první týden v říjnu. V říjnu se také pojede do Polska. Listopad bude ve znamení setkání seniorů
a to 7.11.2015. Prosinec zahájíme mikulášskou
nadílkou, v pátek 11.12. se bude konat vánoční
dílna, a nakonec se sejdeme v sobotu 19.12.
v Březovicích na návsi při vánočním zastavení.
Všechny akce jsou plánovány zatím jen předběžně a datum konání se může změnit. O všech
akcích budete včas informováni.
Vždy ve čtvrtek od 17:30 hod. do 18:30 se
na sále scházejí děti a rodiče. Zacvičí si, zahrají
různé hry a soutěže. Děkuji všem rodičům, kteří
si udělají čas a s dětmi přijdou a pomůžou. Dále
mám velkou radost,
že si na cvičení udělá
správnou náladu v průměru 15 žen. Rády si ~""i'I"l1l'.
zacvičí s overbaly, tyčemi, činkami a hlavně
rehabilituj í na velkých
míčích a provádějí tak
masáže.
Kdo si chcete zacvičit tak určitě mezi nás přijďte
a vyzkoušejte.
v
Cena vodného
Firma VaK a.s. Mladá Boleslav nás informovala
o ceně vodného a stočného pro letošní rok.
Ceny v Kč/m3
Bez DPH
VČ. 15% DPH
Voda pitná
39,50
45,43
Voda odkanalizovaná
36,00
41,40
celkem
75,50
86,83
Cvičitelka Vlaďka
Kolik nás žije v obci
K 31.12.2014 žilo v naší obci 311 obyvatel.
Z celkového počtu obyvatel se v obci nezdržuje 21
osob. Cizinců je v naší obci hlášeno 41. Průměrný
věk obyvatel je 37,93. Narodila se dvě miminkaPetra Volá ková a Viktorie Hrnková. K trvalému pobytu se přihlásili - Hornerovi a Šámalovi, Kubínovi
a paní Romana Svitáková.
Odstěhovali se následující občané - pan František Mojtek, Michaela Hrnková se synem a Tereza
Turčáková s dcerou.
Naše řady navždy opustili pan Václav Huňat
a paní Růžena Kašpárková - věnujme jim tichou
vzpomínku.
Poplatky...
pochybnosti, kam nálepku nalepit a při svozu bude obsluha
svozového vozidla vědět, kam
se má podívat, aby ověřila,
zda je vylepena
příslušná
nálepka či nikoliv.
Matrice
pro vylepování
ročních nálepek bude vylepena v horní části levého
boku nádoby při pohledu
na nádobu zepředu, odkud
se otvírá.
Roční nálepky
se budou nalepovat do volných polí matrice
od levé strany.
Upozorňujeme zájemce o nové P?pelnice .že,
mají možnost tyto zakoupit i na OU Březovice.
Cena za plastovou popelnici s kolečky je 900,- Kč
a za pozinkovanou popelnici je to 950,- Kč.
Známka z roku 2014 platí do konce ledna 2015.
Cena poplatku za psa zůstává i nadále stejná
a to 1OO,-Kč za prvního psa a 100,- Kč za dalšího
psa.
".
Poplatníkem poplatku za komunálnl odpad JSou:
- fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt,
- fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt
na dobu delší než 90 dnů,
- fyzické osoby, které podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky pobývají
na území České republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
- fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců,
- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba.
Okruh poplatníků se tak významně rozšiřuje
o cizince (za výše uvedených podmínek) a osoby vlastnící na území obce byty a rodinné domy,
v nichž není hlášena k trvalému pobytu žádná
osoba, a to bez ohledu na to, jakým způsobem
jsou byty nebo rodinné domy užívány (může
jít proto např. o byty a rodinné domy pronajaté
k bydlení) nebo zda jsou vůbec užívány.
V případě, že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci a ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je v držení
více osob, jsou tyto osoby povinny hradit poplatek
společně a nerozdílně a to ve výši poplatku za jednu fyzickou osobu.
Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo
zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne,
kdy tato skutečnost nastala.
Systém shromažďování a odvozu komunálního
odpadu pro rok 2015 je stejný (1x týdně v pondělí)
jako v minulém roce. Cena poplatku zůstává stejná
tj. 500,-Kč na osobu. Cena poplatku byla stanovena vyhláškou Č. 1/2013. Cena pytle na odpad
je 50,-Kč. Poplatek můžete zaplatit i banko~mím
převodem na účet u Komerční banky. Císlo
účtu je : 38128181/0100.
Známku a pytle na odpad si můžete vyzvednout
na Obecním úřadě. Nejpozdější termín úhrady
poplatků je konec března.
Pokud Vám dosluhuje popelnice, opatřete si
včas novou.
Firma Compaq s.r.o. oznamuje občanům, že
nebude vyvážet prorezivělé,
přeplněné nebo
poškozené popelnice. Dále nebude vyvezena popelnice, ve které budou cihly, žhavý popel nebo
stavební suť.
Dále připomínáme,
že fa. Compag navrhla
pro příští roky nový způsob označování nádob
pro svoz směsného komunálního odpadu. Jedná
se o nádoby o obsahu 120 litrů. Tento způsob
označování nádob ujednotí místo, kam budou
každoroční nálepky nalepovány. Tím se odstraní
Křest nové knížky
,.
Paní Miloslava Měšťáková, napsala novou knížku, tentokrát nejde o verše ale o povídky z Březevic, Březinky a okolí. Knížka se jmenuje Vesnické
povídky. Paní Měšťáková v nich zachytila úsměvné
příběhy jak z kruhu své rodiny nebo i ze života
sousedů. Křest této knížky spolu s výstavou fotografií proběhne 21. února na sále v Březovicích.
Všichni jste na něj srdečně zváni.
2
Kýč vánoční
a bída civilních pohřbů
Každoroční příležitost dát veřejně vědět o svém
vkusu či nevkusu je světelná výzdoba oken a jiných částí domů po celé vánoční období. Komu
už nestačí osvětlený stromek na návsi, ať přidává
u sebe, nejlépe bílýma světýlkama, což tradičně
diskrétní vánoční atmosféru naruší nejméně. Když
už se musí dát do barevného, ať to zůstane omezené na třeba jedno okno. Kdo si ale zarámuje celý
svůj nemalý barák křiklavě kolotočovýma lampičkama dá už zdaleka najevo, že tradice mu můžou
být ukradené, a pocity ostatních k tomu. Ještě že
jsme letos neměli nárok na vánoční rockový večírek s plakáty propagovací skupinu s nevkusným
názvem postsocialistického vývoje .Enola Gay".
Místo vánočního míru jsme se tak před rokem
mohli pokochat vzpomínkou na hirošimskou pumu,
která byla hozena letadlem právě tohoto názvu.
A z tohoto jen vánočního kýče je pouze krůček
k celoročnímu se kterým se odehrávají obřady
většinou civilních pohřbů. Zbytečným úvodním
prohlášením pořadatele "že jsme tady abysme
se rozloučili s tím a tím", když určitě každý přítomný ví proč tady je - je zahájena bezradnost
před fenoménem smrti celé ceremonie. Následuje
většinou nějaké "Ave Maria ". což nemá sice co
dělat na pohřbu, odpovídá ale představě většiny
o duchovní hudbě. Pak vystupuje novopohanský
šaman z pohřební firmy a nebo odjinud, zpravidla
totálně neschopný řečník a provádí cosi jako orientální poklonu předstírané úcty směrem k rakvi.
Komu? Nebo čemu? Tomu zaniklému životu který
vůbec neznal a který už v té truhle určitě není?
Anebo těm ostatkům co se chystá ekologicky
zlikvidovat, podléhající všeobecné fikci že je tam
"on či ona"? Pár zamumlaných slov, která jsou
sotva slyšet do první řady, obsahem většinou, že
se dotyčný narodil, řádně vychovával svoje děti
a zemřel. Pak další trapná poklona falešné úcty,
a ten ubohý člověk zmizí odkud přišel. Jedna dvě
písničky z konzervy, rozsahem od tremola až k jipi-ja-jé, podle vkusu pozůstalých, pak náhlý rozkaz
"vstaňte" A přes další "Ave Maria"či i legionářskou
píseň se truhla dá do pohybu, hladce nebo trhaně
podle technického vybavení jeviště, a nad sotva
čtvrthodinovým představením padá opona. Čtvrt
hodiny bídy za celý jeden bohatý život - víc se
na to nedá. A to ne že by více času nebylo - ale
že se neví co s ním.
Do deseti let se na prvním místě umístil Adam
Vovčák a na místech následujících pak: Jan Maršálek, Jan kučera, Vítek Maršálek a Vojtěch Černý.
V kategorii nad deset let bylo umístění následující:
na místě prvním Ondřej Maršálek na druhém David Novotný a na dalších Dominik Vyskočil, Petr
Takacs a Jan Vovčák.
V neděli dorazilo na sál do Březovic a turnaje
se zúčastnilo 24 hráčů a hráček.
A jaké byly výsledky?
Místo první - Ing. Karel Kapras (TTC Bělá p/B),
druhé místo Josef Živný (TJ Sokol Podlázky), třetí
pak Bc. Eva Ginzlová (TJ Březovice) dále to byli
pan Martin Šlapáček (TTC, Bělá p/B), pan Mlčoch
(TJ Sokol Podlázky), pan Karel Kapras st. (příchozí), pánové Václav Pazderník a Michal Vovčák oba
z TJ Březovice.
R. H. Víska
Vánoční turnaje
ve stolním tenisu
o víkendu
27.12 a 28.12.2014 se konaly na sále
v Březovicích Vánoční turnaje ve stolním tenisu.
V sobotu pro děti a v neděli pro dospělé. Sobotního se zúčastnilo celkem 10 dětí, 5 v kategorii
do deseti let a zbytek v kategorii nad deset let.
pokračování
3
na poslední straně
Děkuji všem pořadatelům tohoto turnaje za dobře
zvládnutý turnaj. Hlavní dík patří Tomáši Klausovi,
rodičům za to že vedou děti ke sportu. Turnaje
měly velmi dobrou úroveň jak u dětí tak hlavně
u dospělých. Sláva vítězům čest poraženým, hlavně že jste si dobře zahráli a přišli nás podpořit,
za to velký dík.
Stolnímu tenisu zdar.
II. Ginzl předseda TJ.Březovice
•
Vánoční zastavení
Setkání se uskutečnilo v sobotu 20 prosince od 16:30 na návsi v Březovicích. Zúčastnilo se jej asi 100
osob. Bylo potěšitelné, že přišli i malé děti, které se připojili ke zpěvu koled. Poděkovat se sluší hlavně
místním ženám, které zazpívali vánoční koledy a přispěli tak k vytvoření vánoční atmosféry ač to podle
počasí nevypadalo. Další poděkování patří rodině pana Aleše Celnera která se postarala o občerstvení.
Samozřejmně děkujeme i panu Kalivodovi za výtečné svařené víno. A těšíme se za rok na shledanou.
Vydává Obecní úřad Březovice. Povoleno MK ČR E 10415
Vytiskla Tiskárna Čistá

Podobné dokumenty

Psáno pro malíře

Psáno pro malíře tentokrát, v této třetí knížce, poruším zvyklosti a napíši vám hned v úvodu knihy. Důvod je prostý. Musím vysvětlit způsob Ivanova psaní a zdánlivé tematické odchylování. Ivanovy zápisky, pořízení ...

Více

2/2014 (formát pdf, velikost 1818 kB).

2/2014 (formát pdf, velikost 1818 kB). SKO je v tabulce uvedeno za rok 2011 a 2012 vždy od ledna do prosince příslušného roku a z toho je vypočítaný průměr, aby hodnoty byly co nejvíce reálné a tedy vypovídající. To je potom vztaženo k ...

Více

Hvězda

Hvězda Semafor Míša Růžičková Semafor u cesty, z dálky na mě bliká. Nechodí, nemluví, světýlkama něco říká. Vysílá barevné signály, pro velký lidi i pro malý. Červená, žlutá, zelená, kdo ví, co to vlastn...

Více

eduard limonov

eduard limonov září roku 2001 s ním probíhal soud a hrozilo mu až dvacet let vězení. Nebezpečné svádění horkokrevné mládeže k rozvratné činnosti je Limonovovým největším "hříchem". Hříchem formulovaným nakonec ja...

Více

Žebříček okr. F

Žebříček okr. F Kocich Miroslav Kuchař Jiří Marosz Milan Niedoba Richard Pail František Rusnok Petr Sasyn Jan Solowski Jakub Szczelina Krystian Škodík David Trubák Vojtěch

Více