stav drogové problematiky v evropě

Transkript

stav drogové problematiky v evropě
VÝROČNÍ
ZPRÁVA ZA ROK
2005
ISSN 1830-0758
STAV D R O G OV É P R O B L E M A T I K Y V E V R O P Ě
CS
2005
VÝROČNÍ
ZPRÁVA ZA ROK
STAV D R O G OV É P R O B L E M A T I K Y V E V R O P Ě
Právní upozornění
Tato publikace Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je chráněna autorským
právem. EMCDDA odmítá jakoukoli občanskoprávní či jinou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z použití
údajů uvedených v tomto dokumentu. Obsah této publikace nemusí nutně vyjadřovat oficiální názory partnerů
EMCDDA, členských států EU či jakékoli instituce nebo agentury Evropské unie nebo Evropských společenství.
Na internetu je k dispozici množství dalších informací o Evropské unii, které jsou dostupné prostřednictvím serveru
Europa (http://europa.eu.int).
Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět
na otázky týkající se Evropské unie
Bezplatná telefonní linka:
00 800 6 7 8 9 10 11
Tato zpráva je k dispozici ve španělštině, češtině, dánštině, němčině, estonštině, řečtině, angličtině, francouzštině,
italštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, holandštině, polštině, portugalštině, slovenštině, slovinštině, finštině,
švédštině, bulharštině, rumunštině a norštině. Všechny překlady byly provedeny Překladatelským střediskem pro
instituce Evropské unie.
Katalogové údaje jsou uvedeny v závěru této publikace.
Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2005
ISBN 92-9168-235-7
© Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2005
Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje.
Printed in Belgium
VYTIŠTĚNO NA NEBĚLENÉM PAPÍŘE
Rua da Cruz de Santa Apolónia, 23–25, 1149-045 Lisboa, Portugal
Tel. (351) 218 11 30 00 • Fax (351) 218 13 17 11
[email protected] • http://www.emcdda.eu.int
Obsah
Předmluva
5
Poděkování
7
Úvodní poznámka
9
Komentář – identifikace drogových trendů v Evropě
11
Kapitola 1
Nejnovější vývoj politiky a legislativy
18
Kapitola 2
Školy, mládež a drogy
27
Kapitola 3
Konopí
36
Kapitola 4
Stimulanty na bázi amfetaminu, LSD a další syntetické drogy
44
Kapitola 5
Kokain a crack
54
Kapitola 6
Heroin a nitrožilně užívané drogy
60
Kapitola 7
Trestné činy a vězeňství
80
Literatura
85
3
Předmluva
Letošní výroční zpráva Evropského monitorovacího centra
pro drogy a drogovou závislost je doplněna o online prvky,
které zahrnují i odkazy na statistický věstník (vycházející již
podruhé), který je rozsáhlejší než loni a obsahuje více než
200 zdrojových tabulek kvantitativních údajů, které
podrobně popisují drogovou situaci v Evropě.
Již 10 let spolupracuje Evropské monitorovací centrum pro
drogy a drogovou závislost s členskými státy Evropské unie
na zmapování drogového fenoménu v Evropě. Kvantita
a kvalita dostupných údajů, na jejichž základě byly
vypracovány analýzy zahrnuté do letošní výroční zprávy,
odráží nejenom technické úspěchy vědeckých pracovních
skupin, které informace poskytují, ale i odhodlání
evropských politických činitelů investovat do procesu
shromažďování dat a podporovat jej. Dosažené výsledky
jsou konkrétním příkladem přínosu spolupráce na evropské
úrovni. Členské státy se liší nejenom drogovými problémy,
kterým čelí, ale i způsobem, jakým na ně reagují.
Navzdory těmto rozdílům však vzniká cosi, co lze
považovat za evropský pohled na drogovou problematiku.
V současnosti panuje široká shoda, co se týče nutnosti
jednat na základě velmi dobrého pochopení situace, sdílet
osvědčené postupy a, je-li to možné, společně podniknout
kroky, které jsou přínosem pro všechny. Tyto cíle jsou
součástí nové protidrogové strategie a akčního plánu EU
a zároveň jsou klíčovými tématy této zprávy.
Výroční zpráva se zaměřuje na mnoho důležitých otázek
týkajících se dopadu užívání drog jak na občany, tak na
komunity, ve kterých žijí. Zpráva upozorňuje na
vyvstávající problémy, jimž nyní čelíme, např. na nárůst
užívání stimulujících drog, zejména kokainu, v některých
částech Evropy či na neustálé zvyšování počtu mladých
Evropanů, kteří s drogami experimentují. Je zřejmé, že na
cestě ke zlepšení opatření přijímaných v souvislosti
s užíváním drog v Evropě před námi stojí ještě mnoho
úkolů. Tato zpráva však poukazuje i na řadu pozitivních
trendů, jakým je celkové rozšíření služeb pro osoby
s drogovými problémy, ale i stabilizace či dokonce
zmírnění některých negativních aspektů souvisejících
s drogovou problematikou. Zpráva tedy nejenom
upozorňuje na klíčové problémy, před nimiž stojíme, ale
naznačuje i kroky, které by mohly vést k efektivnímu řešení
problémů souvisejících s drogami na evropské úrovni.
Jsme rádi, že letos opět vzrostl počet údajů poskytnutých
novými členskými státy Evropské unie. Zpráva poskytuje
přehled nejenom o situaci v rozšířené Evropské unii, ale
zahrnuje i údaje z Bulharska, Rumunska a Turecka, jsou-li
dispozici, a uvádí několik analýz důležitých změn na
mezinárodní úrovni. Vzhledem k tomu, že problematika
drog má globální charakter, je třeba evropskou analýzu
pojmout v širším kontextu. Nezákonné obchodování
s drogami a jejich užívání je neoddělitelně spjato s řadou
nejpalčivějších problémů dneška. Užívání drog má dopad
na celkové zdraví a vývoj, kriminalitu, bezpečnost
jednotlivců i na mezinárodní bezpečnost. Tato zpráva se
zaměřuje především na situaci v Evropě, ale nemůžeme
si dovolit ignorovat skutečnost, že stojíme před problémem
globálního rozsahu.
Marcel Reimen
Předseda správní rady Evropského monitorovacího centra
pro drogy a drogovou závislost
Wolfgang Götz
Ředitel Evropského monitorovacího centra pro drogy
a drogovou závislost
5
Poděkování
EMCDDA děkuje za pomoc při přípravě této zprávy:
• vedoucím národních kontaktních míst sítě Reitox a jejich pracovníkům,
• subjektům v jednotlivých členských státech, které shromáždily vstupní údaje pro tuto zprávu,
• členům správní rady a vědeckého výboru EMCDDA a členům technických pracovních skupin sítě EMCDDA/Reitox,
• Evropskému parlamentu, Radě Evropské unie – zejména její horizontální pracovní skupině pro drogy – a Evropské
komisi,
• Švédské radě pro informace o alkoholu a jiných drogách (CAN), skupině Pompidou Rady Evropy, Úřadu OSN pro
drogy a kriminalitu, Světové zdravotnické organizaci, Europolu, Interpolu a Evropskému centru pro epidemiologické
monitorování AIDS,
• Překladatelskému středisku pro instituce Evropské unie a Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství,
• společnosti Prepress Projects Ltd.
Národní kontaktní místa sítě Reitox
Reitox je evropská informační síť pro drogy a drogovou závislost. Je tvořena národními kontaktními místy v členských státech EU,
Norsku, kandidátských zemích a kontaktním místem při Evropské komisi. Kontaktní místa, za které zodpovídají příslušné vlády,
jsou vnitrostátní orgány, jež poskytují informace Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).
Kontaktní údaje o národních kontaktních místech naleznete na adrese:
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1596
7
Úvodní poznámka
Tato výroční zpráva vychází z informací, které EMCDDA poskytly členské státy EU, kandidátské země a Norsko (jež se na
činnosti EMCDDA podílí od roku 2001) v podobě národních zpráv. Zde uváděné statistické údaje se vztahují k roku 2003
(nebo k poslednímu roku, za který byly k dispozici). Grafy a tabulky obsažené v této zprávě se mohou týkat podskupiny
zemí EU: výběr je proveden na základě zemí, z nichž jsou k dispozici údaje pro příslušné období.
On-line verze výroční zprávy je k dispozici ve 22 jazycích na internetové adrese http://annualreport.emcdda.eu.int.
Statistický věstník 2005 (http://stats05.emcdda.eu.int) obsahuje kompletní soubor zdrojových tabulek, z nichž vychází
statistická analýza v této zprávě. Rovněž obsahuje další podrobné údaje o použité metodice a přes 100 dalších
statistických grafů.
Profily údajů jednotlivých zemí (http://dataprofiles05.emcdda.eu.int) poskytují vynikající grafické shrnutí klíčových aspektů
drogové situace v příslušné zemi.
K této zprávě jsou přiloženy tři podrobné studie, které se zabývají těmito otázkami:
• rušení veřejného pořádku související s drogami: trendy v protidrogové politice a opatřeních,
• alternativní tresty: zaměření na problémové drogově závislé pachatele v EU a
• buprenorfin: léčba, zneužívání a postupy při výdeji na předpis.
Tato vybraná témata si můžete přečíst v tištěné podobě i na internetu (http://issues05.emcdda.eu.int), avšak pouze
v angličtině.
Národní zprávy kontaktních míst sítě Reitox, které podrobně popisují a analyzují drogovou problematiku v jednotlivých
zemích, jsou k dispozici na internetové stránce EMCDDA (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435).
9
Komentář – identifikace drogových trendů v Evropě
Sestavení obrazu evropské situace
Tato část obsahuje přehled hlavních směrů vývoje a trendů
drogové situace v Evropě. Je sestavena z informací
získaných z různých zdrojů a při její tvorbě byly vzaty
v úvahu silné i slabé stránky důkazů, jež jsou v současné
době k dispozici. Součástí letošního komentáře je
posouzení toho, jak nové údaje, dostupné v roce 2005,
přispívají k našemu pochopení střednědobých až
dlouhodobých trendů drogové situace v Evropě.
Problémy s užíváním více druhů drog komplikují
pochopení problémů užívání drog a jejich řešení
Ve velké části této zprávy se použitý analytický postup
zaměřuje na každou z hlavních užívaných látek. Tento
přístup na bázi konkrétní látky je z koncepčního hlediska
snadno pochopitelný a jeho další výhoda spočívá v tom,
že většina indikátorů užívání drog je založena na
behaviorálních ukazatelích pro konkrétní látku. Nevýhodou
uvedeného přístupu je zanedbání skutečnosti, že užívání
více druhů drog je hlavním faktorem drogových problémů
v Evropě. Při analýze vlivu užívání drog na veřejné zdraví
je nutné vzít v úvahu složitý obraz vzájemně související
konzumace psychoaktivních látek, mezi které též patří
alkohol i tabák. Například v Evropě se konopí často kouří
s tabákem a tato skutečnost má vliv jak na škodlivé účinky,
které budou pravděpodobně souviset s uvedeným
chováním, tak i na formování aktivit protidrogové prevence.
Toxikologické rozbory úmrtí souvisejících s drogami často
odhalí přítomnost několika látek a je známo, že současná
konzumace alkoholu zvyšuje rizika spojená s užíváním
heroinu i kokainu. Kromě toho platí, že orientace na trendy
užívání jedné látky může být zavádějící, pokud je opomíjen
vzájemný vztah mezi různými typy drog. V této zprávě jsou
například uvedeny některé důkazy o tom, že dostupnost
syntetických opiátů se zvyšuje, což je důležitý faktor
jakékoli analýzy trendů v užívání heroinu. Stejně tak bude
pravděpodobně prozíravé vzít v úvahu možné překrývání
trendů v užívání různých stimulantů a v každé analýze
zohlednit míru, v níž by zjištěné změny mohly být
způsobeny posuny vzorců konzumace.
Souhrnně lze říci, že většina osob, které přicházejí do
léčebných center v Evropě, aby se léčily s drogovým
problémem, užívá více látek. Je nutné vytvořit lepší metody
hlášení těchto důležitých aspektů užívání drog a pochopit,
jak užívání více drog ovlivní účinnost zákroků.
Mladí lidé a užívání drog – užívání konopí se
zvyšuje, ale objevují se různé vzorce užívání
Užívání drog v Evropě i nadále zůstává ve velké míře
jevem, který se týká mladých lidí a především mladých
mužů. Údaje z průzkumů populace a průzkumů ve školách
poskytují užitečný přehled o způsobu, jímž se vzorce
užívání drog v Evropě vyvíjely od poloviny 90. let
20. století. Pro zařazení do výroční zprávy za letošní rok
jsou k dispozici údaje z nejnovějšího průzkumného projektu
Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách
(ESPAD), který poskytuje cenný zdroj dat pro monitorování
užívání drog školní populací a stanovení časových trendů.
Zkombinujeme-li všechny dostupné údaje, je jasné, že se
užívání konopí v jednotlivých zemích značně liší. Přestože
v Evropě panoval od poloviny 90. let 20. století většinou
vzrůstající trend, v některých zemích je vzorec užívání
stabilnější. I když například ve Spojeném království je od
90. let 20. století míra užívání konopí zvláště vysoká, byla
během uvedeného období stabilní. Mimo to došlo jen
k minimální změně v úrovni užívání konopí v několika
zemích s nízkou prevalencí, včetně Švédska a Finska na
severu Evropy a Řecka a Malty na jihu. K většině nárůstu
užívání konopí zaznamenaného studií ESPAD od roku
1999 došlo v nových členských státech. Analýza údajů ze
škol a fakta zjištěná v průzkumech běžné populace svědčí
o tom, že podle většiny ukazatelů se Česká republika,
Španělsko a Francie připojily ke Spojenému království
a vytvořily skupinu zemí s vysokou prevalencí.
V Evropě rostou obavy z negativního vlivu užívání konopí,
i když informace o rozsahu, v němž užívání této drogy
působí problémy v oblasti veřejného zdraví, jsou
nedostatečné. Podle dostupných údajů o žádostech
o drogovou léčbu v Evropě je konopí na druhém místě hned
za opiáty, i když konopí je motivací pouze 12 % všech
žádostí o léčbu a celkový obraz je velmi ovlivněn situací
v relativně malém počtu zemí. Údaje o pravidelném
a intenzivním užívání konopí jsou nezbytné pro pochopení
pravděpodobné souvislosti mezi užíváním konopí
a veřejným zdravím, v současné době jsou však tyto
informace omezené. I když z dostupných údajů vyplývá, že
v Evropě každodenně užívá konopí pravděpodobně až tři
miliony lidí, především mladých mužů, není znám rozsah,
v jakém by tato skupina mohla mít problémy způsobené
užíváním drogy.
11
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
Jaká je situace problémových uživatelů drog – klesá
počet nových uživatelů heroinu a nových injekčních
uživatelů drog?
Jedním z metodicky nejnáročnějších úkolů v oblasti
monitorování užívání drog je odhadnout počet lidí, kteří
užívají drogy chronicky a zvláště škodlivým způsobem.
Pro odhad tohoto typu užívání drog byl vyvinut indikátor
problémového užívání drog Evropského monitorovacího
centra pro drogy a drogovou závislost. Indikátory
problémového užívání drog ve většině zemí EU odrážejí
především užívání opiátů a nitrožilní užívání drog.
Podle současných odhadů je v EU asi 1,2 až 2,1 milionu
problémových uživatelů drog, z nichž 850 000 až
1,3 milionu si pravděpodobně drogy začalo aplikovat
nitrožilně v poslední době. Odhady prevalence
problémového užívání drog v čase jsou nespolehlivé,
což znesnadňuje identifikaci dlouhodobých trendů.
V původních patnácti členských státech EU však indikátory
zjevně dokládají, že rychlý přírůstek nových uživatelů
heroinu, k němuž v mnoha zemích došlo, vyvrcholil
počátkem 90. let 20. století a že po té byla situace
stabilnější. I když od roku 1999 několik zemí i nadále hlásí
nárůst, v poslední době se objevují náznaky toho, že tato
situace není všude stejná. Odhady prevalence neposkytují
na úrovni EU shodný obraz. Zvláštní zmínku si zaslouží
zejména nové členské státy, neboť se zdá, že problémy
s heroinem se v nich projevily později a že je jejich situace
proměnlivější.
Dalším zdrojem informací pro hodnocení problémového
užívání drog je počet úmrtí souvisejících s drogami a počet
žádostí o léčbu. Analýza úmrtí souvisejících s drogami
(nejčastěji v důsledku předávkování opiáty) svědčí o tom,
že oběti jsou ze starší populace. Hlášená úmrtí uživatelů
drog mladších 25 let od roku 1996 klesají. Důležitou
skutečností je, že údaje z novějších členských států EU, byť
omezené, až do nedávné doby dokládaly rostoucí trend
podílu úmrtí uživatelů mladších 25 let, i když se zdá, že
v současné době došlo k určité stabilizaci. Celkově platí,
že i když počet úmrtí souvisejících s drogami v EU zůstává
na historicky vysoké úrovni, zdá se pravděpodobné,
že vrchol má již za sebou.
Ve většině zemí zůstává heroin hlavní drogou, kvůli níž
klienti vyhledají léčbu. V některých zemích lze trendy
v užívání heroinu u nových klientů protidrogové léčby
historicky sledovat a je patrné, že od roku 1996 došlo
k mírnému poklesu jejich absolutních číselných hodnot.
Podobně je v některých zemích hlášen trend, který svědčí
o stárnutí populace uživatelů opiátů, i když toto zjištění
opět nelze aplikovat na všechny země a v některých
nových členských státech – opět na základě omezených
údajů – se zdá, že uživatelé opiátů, kteří nastupují léčbu
12
poprvé, jsou relativně mladí. V některých evropských
zemích, především v původních patnácti členských státech
EU, podíl nitrožilního užívání drogy u uživatelů opiátů, kteří
nově požádali o léčbu, již nějakou dobu klesá a v Evropě
uvádí nitrožilní aplikaci méně než polovina nových klientů,
kteří žádají o léčbu kvůli užívání opiátů. Tento trend obecně
neplatí v nových členských státech, kde nitrožilní užívání
zůstává i nadále hlavním způsobem aplikace drog
používaným uživateli heroinu, kteří nastoupí léčbu.
Stručně řečeno, neexistuje jednoduchá odpověď na
otázku, zda je užívání heroinu nebo nitrožilní užívání drog
v současné době v Evropě na ústupu. V mnoha ohledech
vypadá dnešní obraz – z hlediska nových uživatelů heroinu
a nových injekčních uživatelů drog – pozitivněji, než tomu
bylo počátkem 90. let 20. století v původních patnácti
členských státech EU. Existují důkazy o tom, že situace
v mnoha zemích je nyní relativně stabilní, dokonce se
objevují známky stárnutí populace, které jsou možná
projevem nižšího výskytu. V některých nových členských
státech EU, kde došlo ke stupňování problémů s heroinem
v poslední době, je však nitrožilní užívání i nadále hlavním
způsobem aplikace opiátů. Z dostupných údajů je
interpretace současných trendů v užívání heroinu obtížná.
Užívání kokainu a dalších stimulantů – není důvod
ke spokojenosti
Evropa zůstává hlavním trhem stimulantů a indikátory
svědčí o tom, že v Evropě jako celku stoupá trend užívání
amfetaminů, extáze a kokainu. Podle mnoha ukazatelů
extáze předstihla amfetamin a stala se druhou nejužívanější
drogou v Evropě po konopí. Nejnovější údaje z průzkumů
u běžné i školní populace ve Spojeném království, které
mělo od 90. let 20. století podle většiny ukazatelů nejvyšší
prevalenci užívání extáze a amfetaminů, však svědčí o tom,
že míra užívání obou drog pravděpodobně klesá, a to dost
dramaticky u amfetaminů a o něco mírněji u extáze.
Míry prevalence ve Spojeném království však zůstávají
ve srovnání s ostatními zeměmi dost vysoké, i když rozdíl
je nyní méně patrný, neboť řada zemí v současné době hlásí
obdobné míry užívání, což je podobné situaci v případě
konopí, která byla popsána výše.
Prevalence kokainu se v Evropě výrazně liší, ale i zde se
zdá, že trend obecně stoupá. Údaje z průzkumů svědčí
o tom, že užívání kokainu koncem 90. let 20. století
výrazně vzrostlo, a to zvláště ve Španělsku a Spojeném
království, a že v poslední době došlo k dalšímu, byť
malému, zvýšení. V obou těchto zemích nyní odhady
užívání kokainu v poslední době mezi mladými dospělými
převyšují odhady užívání extáze a amfetaminů.
Komentář – identifikace drogových trendů v Evropě
Vliv užívání stimulantů na veřejné zdraví v Evropě lze
obtížně kvantifikovat, i když důkazy svědčí o tom, že
bychom neměli být se současnými vzorci užívání spokojeni.
Počet žádostí o léčbu související s kokainem se zvyšuje.
I když mezi zeměmi existují velké rozdíly, kokain je
důvodem zhruba 10 % všech žádostí o léčbu v Evropě.
Užívání cracku, formy kokainu, která výrazně souvisí se
zdravotními a dalšími problémy, zůstává v Evropě
omezeno. Hlášení o užívání cracku jsou obecně omezena
na několik velkých měst, ale v komunitách, kde je tato
droga užívána, mohou být výsledné škody velké.
Hodnocení řady úmrtí v Evropě souvisejících se stimulanty
je znesnadněno několika praktickými a metodickými
problémy. I když ve srovnání s počtem hlášených úmrtí
spojených s opiáty je množství úmrtí souvisejících se
stimulanty malé, může se zvyšovat a oznámené údaje jsou
pravděpodobně nižší než ve skutečnosti. Ačkoli jsou údaje
v současné době velmi omezené, několik zemí uvádí,
že kokain hraje rozhodující roli asi v 10 % všech úmrtí
souvisejících s drogami. Úmrtí související s extází jsou ve
většině zemí EU i nadále vzácná, i když postupy hlášení
by mohly být zkvalitněny.
Nepodlehnout světovému trendu: v Evropě
se neprojevují známky významných problémů
s metamfetaminem
Metamfetamin je droga, o níž je známo, že souvisí se
závažnými zdravotními a sociálními problémy.
V celosvětovém měřítku panují velké obavy z rostoucích
problémů s metamfetaminem a zdá se, že míra užívání je
vysoká nebo se zvyšuje v USA, Austrálii, některých částech
Afriky a ve většině jihovýchodní Asie. V Evropě je užívání
metamfetaminu dosud omezeno na Českou republiku,
která má s touto drogou dlouhodobý problém. Z jiných
evropských zemí přicházejí jen sporadická hlášení
o dostupnosti metamfetaminu, občasná hlášení o jeho
záchytech a někdy se objeví zmínka o dovozu
metamfetaminu z České republiky do sousedních zemí.
Vzhledem k tomu, že mnoho evropských zemí má však silné
vazby na části světa, kde existují problémy
s metamfetaminem, a vezmeme-li v úvahu rostoucí
charakter evropského trhu se stimulanty, nelze možnost
šíření metamfetaminu ignorovat, a proto se i nadále jedná
o oblast, které je nutné věnovat pozornost.
Rozšiřování a rozvoj služeb pro osoby s drogovými
problémy
Služby pro osoby s drogovými problémy mohou mít
pozitivní vliv na individuální uživatele drog, ale i na
komunity, v nichž žijí. Tuto skutečnost uznává mnoho
národních protidrogových politik a závazek rozšířit služby
pro osoby s drogovými problémy je součástí starých
i nových akčních plánů boje proti drogám. I když je obtížné
komplexně mapovat rozsah poskytování služeb osobám
s drogovými problémy v Evropě, několik indikátorů jasně
dokládá, že se výrazně zvýšilo poskytování léčby i určitých
forem snižování škodlivých účinků drog. Zároveň platí,
že charakter a rozsah různých typů služeb se v jednotlivých
zemích výrazně liší. Jednou z oblastí poskytování služeb,
která se během uplynulého desetiletí výrazně rozvinula,
je opiátová substituční léčba, a to zvláště v zemích
s relativně vysokou úrovní nitrožilního užívání heroinu.
Metadon se v Evropě podílí téměř na 80 % substituční
léčby a více než 90 % substituční léčby ve
specializovaných zařízeních. Stále populárnější variantou
farmakologické léčby se však stává buprenorfin a v Evropě
se na substituční léčbě pravděpodobně podílí asi 20 %.
(Další informace o užívání této drogy naleznete v části
„Buprenorfin: léčba, zneužívání a postupy při výdeji na
předpis“ – „Buprenorphine: treatment, misuse and
prescription practices“, tj. v části vybraných témat, která je
doplňkem této zprávy.) V současné době se odhaduje, že
počet osob, které se účastní drogové substituční léčby,
v Evropě činí více než 500 000. Uvedený odhad by
svědčil o tom, že do substituční léčby může být zapojena
čtvrtina až polovina uživatelů s problémovou závislostí
na opiátech.
Substituční léčba není jedinou možností pro osoby
s problémovou závislostí na opiátech, o dalších léčebných
přístupech však nejsou k dispozici údaje postačující pro
zpracování spolehlivých odhadů poskytování této léčby na
úrovni EU. Při vývoji modelů péče o osoby s problémovou
závislostí na opiátech bylo dosaženo významného pokroku
a rozsah důkazů pro posouzení účinnosti v této oblasti je
relativně velký. Situace je odlišná u uživatelů dalších typů
drog, kteří se v Evropě léčby účastní stále více. Podstatně
menší konsensus panuje v otázce odpovídajících možností
léčby uživatelů, kteří vyhledají léčbu z důvodu problémů
například s užíváním stimulantů nebo konopí. Je
pravděpodobné, že vývoj možností účinné léčby pro tyto
typy klientů bude stále důležitějším úkolem.
Užívání drog, infekce HIV a AIDS – intervence jsou
stále dostupnější a mohou ovlivňovat celkové trendy
Rozšíření léčby není jedinou oblastí, v níž se služby pro
problémové uživatele drog zlepšily. Programy výměny jehel
a stříkaček, které poskytují injekčním uživatelům drog
sterilní vybavení, v současnosti existují prakticky ve všech
členských státech EU a ve většině zemí panuje střednědobý
trend zvyšovat rozsah aktivit a jejich geografické pokrytí.
V některých členských státech mohou hrát důležitou roli při
rozšíření pokrytí tohoto typu programů lékárny.
13
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
Užívání drog v Evropě je i nadále nižší než v USA – ale odhady prevalence jsou nyní v některých oblastech podobné
Úroveň užívání drog v USA je historicky podstatně vyšší, než je tomu v evropských zemích. Ve velké míře to platí i dnes, ale
srovnání údajů o užívání v poslední době (prevalence v minulém roce) svědčí o tom, že v několika evropských zemích je úroveň
užívání konopí, extáze a kokainu mezi mladými dospělými podobná úrovni užívání v USA (viz obrázek). Pokud jde o užívání
extáze mladými dospělými v poslední době, jsou odhady v USA nižší než odhady v několika evropských zemích, což
pravděpodobně odráží výraznou souvislost s historickým vývojem užívání této drogy v Evropě. Celkově však zůstává průměr
populace v EU podle všech ukazatelů nižší než v USA. V mnoha evropských zemích došlo k všeobecnému rozšíření užívání drog
později než v USA a tato skutečnost se může odrážet ve vyšších odhadech celoživotní prevalence v USA (viz obrázky 1, 2 a 3 ve
Statistickém věstníku 2005), které lze do jisté míry chápat jako kumulativní indikátory úrovně užívání v čase.
Míra prevalence v minulém roce v užívání konopí, extáze a kokainu mladými dospělými (15–34 let) v Evropě a v USA
Užívání konopí mladými dospělými (15–34 let) v poslední době (minulý rok)
%
25
20
15
10
5
USA
Česká republika
Spojené království
(E&W)
Česká republika
Francie
Spojené
království (E&W)
Španělsko
Německo
Evropský
průměr
Dánsko
Itálie
Nizozemsko
Estonsko
Irsko
Norsko
Lotyšsko
Slovensko
Maďarsko
Finsko
Portugalsko
Polsko
Švédsko
Řecko
0
Užívání extáze mladými dospělými (15–34 let) v poslední době (minulý rok)
%
7
6
5
4
3
2
1
14
Španělsko
Estonsko
Nizozemsko
Maďarsko
USA
Irsko
Evropský
průměr
Slovensko
Lotyšsko
Německo
Finsko
Norsko
Dánsko
Portugalsko
Francie
Itálie
Polsko
Řecko
0
Komentář – identifikace drogových trendů v Evropě
Užívání kokainu mladými dospělými (15–34 let) v poslední době (minulý rok)
%
6
5
4
3
2
1
USA
Spojené království
(E&W)
Španělsko
Itálie
Nizozemsko
Irsko
Dánsko
Evropský
průměr
Německo
Slovensko
Polsko
Estonsko
Norsko
Finsko
Maďarsko
Francie
Portugalsko
Lotyšsko
Řecko
0
Poznámka: V USA byl průzkum proveden v roce 2003 a mladí dospělí tam představují věkovou skupinu od 16 do 34 let, přepočítáno z původních údajů.
V evropských zemích se většina průzkumů (17 z 19) uskutečnila v letech 2001–2004 a věkové rozmezí pro mladé dospělé je stanoveno na
15–34 let (v některých zemích spodní hranice představuje 16 nebo 18 let).
Evropská průměrná míra prevalence byla vypočítána z váženého průměru hodnot národních prevalencí s ohledem na procentuální zastoupení
15–34letých v populaci příslušné země (2001, údaje Eurostatu).
Zdroje:
USA: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug use and Health, 2003 (www.samhsa.gov) a (http://oas.samhsa.gov/
nhsda.htm#NHSDAinfo).
Evropa: Tabulka GPS-11 ve Statistickém věstníku 2005 EMCDDA. Vychází z národních zpráv zemí zapojených do sítě Reitox (2004).
Specializované programy jsou často integrovány do širších
služeb pro osoby s drogovými problémy, zvláště formou
nízkoprahových zařízení, a jako takové jsou často
považovány za způsob budování kontaktu s aktivními
uživateli drog a možná i za umožnění přístupu k léčbě
a dalším službám.
Obecně platí, že výskyt AIDS v důsledku nitrožilního
užívání drog již po nějakou dobu klesá. Heterosexuální
kontakt nyní předstihl nitrožilní užívání drog jako
nejrizikovější faktor šíření AIDS v Evropě. Může to být dáno
rostoucí dostupností vysoce účinné antiretrovirové léčby od
roku 1996, rozšiřováním léčby a minimalizace škodlivých
účinků drog a klesajícím počtem injekčních uživatelů drog
ve většině postižených zemí. Odhady Světové zdravotnické
organizace svědčí o tom, že ve většině evropských zemí má
přístup k vysoce účinné antiretrovirové léčbě 75 % osob,
které ji potřebují. Odhaduje se však, že její rozšíření je
v řadě pobaltských zemí nedostatečné, což se
pravděpodobně odráží v nárůstu nových případů AIDS
u injekčních uživatelů drog, minimálně v některých zemích
regionu. Kdysi počet osob nově infikovaných HIV
v některých pobaltských zemích dramaticky vzrostl, ale
v poslední době stejně dramaticky poklesl, což je
pravděpodobně způsobeno saturací nejvíce ohrožených
populací. Kromě toho může mít na některé oblasti vliv
zvýšení poskytování služeb.
Ve většině nových členských států EU zůstávají míry
prevalence HIV nízké stejně jako v mnoha zemích
původních patnácti členských státech. Ve většině zemí EU,
kde byly míry prevalence HIV injekčních uživatelů drog
historicky vysoké, došlo k významnému poklesu a poté ke
stabilizaci. Nelze říci, že tyto problémy zmizely: i přes
metodické obtíže, které znesnadňují interpretaci trendů
na národní úrovni, některé studie z poslední doby uvádějí
nový přenos onemocnění v některých subpopulacích
injekčních uživatelů drog a zdůrazňují, že je nutné této
oblasti věnovat pozornost i nadále.
Souhrnné zprávy o zákonných postizích za držení
nebo užívání drog
Na evropské úrovni je velký nedostatek srovnatelných
údajů o většině aspektů vztahu mezi drogami
a kriminalitou. Hlavní výjimkou je porušení protidrogových
právních předpisů. Jedná se o hlášené trestné činy, při
nichž dojde k porušení legislativy pro kontrolu omamných
látek. I když je srovnání jednotlivých zemí nutné provádět
opatrně, zdá se, že od konce 90. let 20. století do roku
2003 v mnoha zemích EU počet trestných činů porušení
15
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
protidrogových právních předpisů vzrostl. Zvýšení bylo
zvláště významné v některých nových členských státech.
Ve většině zemí se velká část hlášení týkala držení nebo
užívání drog. Ve většině členských zemí se na velké
části trestných činů podílí konopí a od roku 1998
se ve většině zemí podíl trestných činů, na nichž má
podíl konopí, buď zvýšil, nebo zůstal na stejné úrovni.
Naopak podíl trestných činů souvisejících s heroinem
v mnoha zemích poklesl.
V mnoha evropských zemích panuje rostoucí obava
z většího vlivu užívání drog na komunity, kde k němu
dochází. Otázky bezpečnosti veřejnosti a expozice
mladých lidí drogám patří mezi nejčastěji uváděné obavy,
které lze sloučit do kategorie nazvané „rušení veřejného
pořádku související s drogami“. Této otázce se podrobně
věnuje část vybraných témat, která jsou doplňkem výroční
zprávy. Téma trestního soudnictví je dále zpracováno
v části věnované posouzení strategií přechodu od trestů
odnětí svobody osob s drogovými problémy k léčbě:
(„Alternativní tresty: zaměření na problémové drogově
závislé pachatele v EU“ – „Alternatives to imprisonment:
targeting offending problem drug users in the EU“).
16
Vývoj protidrogové politiky – některé společné
prvky jsou zjevné, ale v kontextu respektování
národních rozdílů
Jak znění této zprávy jasně dokládá, v Evropě existují
výrazné rozdíly mezi členskými státy jak v drogových
problémech, kterým čelí, tak v politice, rozsahu
a charakteru opatření. Přesto má drogová situace většiny
zemí určité společné prvky. Na politické úrovni vyjadřují
členské státy obecný politický závazek vytvořit vyvážené
a vědeckými důkazy podložené řešení v souladu
s mezinárodními závazky, a i když uznávají, že za
protidrogovou politiku i nadále zodpovídají jednotlivé
státy, berou též v úvahu přínosy, které mohou vzniknout
lepší koordinací na evropské úrovni. Uvedené aspirace jsou
vyjádřeny v protidrogové strategii a akčních plánech EU.
I když protidrogová strategie a akční plán EU (2000–2004)
nedosáhly všech stanovených náročných cílů, jsou důkazem
důležitého vývoje způsobu, jakým mohou členské státy,
instituce EU a specializované agentury společně pracovat
na koordinaci a měření pokroku dosaženého na poli drog.
Cílem nové protidrogové strategie EU na období
2005–2012 je pokročit v této oblasti dále.
Kapitola 1
Nejnovější vývoj politiky a legislativy
Úvod
Vývoj politiky v oblasti drog ve členských státech EU je
nevyhnutelně různorodý a je odrazem různých přístupů na
národní a evropské úrovni. Tato skutečnost však nevylučuje
existenci společných prvků, které si zasluhují rozbor.
Ve vykazovaném období je nejdůležitějším prvkem způsob,
jakým jsou protidrogové strategie v různých členských
státech hodnoceny. Zavádění národních protidrogových
strategií je hodnoceno v několika zemích EU. I když účinky
hodnocení protidrogové politiky jako celku ještě nelze
stanovit, hodnocení již poskytlo některé slibné výsledky:
nyní lépe chápeme úspěchy a neúspěchy a v některých
případech bylo v důsledku hodnocení přiděleno více
zdrojů, což umožnilo dosažení dosud nerealizovaných cílů
strategie. Kromě toho hodnocení strategie a akčního plánu
EU na období 2000–2004 představuje první výsledek
důležitého procesu, v němž členské státy, instituce EU
a specializované agentury spolupracují, aby posoudily
pokrok v oblasti drog. Další vývoj politiky, k němuž došlo
během vykazovaného období, zahrnuje snížení trestů za
užívání drog v některých zemích a zvýšení trestů za
nezákonný obchod s drogami a drogové trestné činy
ohrožující nezletilé.
Strategický přístup k protidrogové
politice v Evropské unii
Protidrogová strategie EU na období 2005–2012 přijatá
Evropskou radou v prosinci roku 2004 bere v úvahu
výsledky závěrečného hodnocení pokroku dosaženého
za předchozí období (2000–2004). Jejím cílem je zvýšit
hodnotu národních strategií. Při tom respektuje principy
subsidiarity a proporcionality stanovené ve smlouvách.
Pro EU stanoví dva obecné cíle, které se týkají drog:
• dosáhnout vysoké úrovně ochrany zdraví, blaha
a společenské soudržnosti tím, že doplňuje činnost
členských států v zájmu prevence, snižování užívání
drog, závislosti, jakož i poškození zdraví a společnosti
souvisejícího s užíváním drog,
• zajistit vysokou úroveň bezpečnosti pro širokou
veřejnost přijímáním opatření proti výrobě drog, jejich
nabídce a přeshraničnímu obchodování s drogami
a zesílením preventivních opatření proti drogové
kriminalitě prostřednictvím účinné spolupráce mezi
členskými státy.
Tyto dva cíle zahrnují šest priorit stanovených
v Protidrogové strategií EU na období 2000–2004. Nová
strategie znovu využívá integrovaný, multidisciplinární
a vyvážený přístup kombinování opatření za účelem
snížení drogové poptávky i nabídky. Soustředí se na
tyto dvě oblasti politiky a na dvě průřezová témata –
„mezinárodní spolupráci“ a „informace, výzkum
a hodnocení“ – a na „koordinaci“.
V únoru 2005 Evropská komise předložila Evropskému
parlamentu a Evropské radě Sdělení o Protidrogovém
akčním plánu EU (2005–2008). Při vypracování návrhu
tohoto akčního plánu byly konzultovány EMCDDA
a Europol. Komise rovněž konzultovala občanskou
společnost. Akční plán, který bere v úvahu výsledky
hodnocení předchozího plánu, je navržen tak, aby byly
pro každý krok jasně označeny zainteresované subjekty
a specifikovány nástroje, ukazatele a údaje hodnocení
potřebné pro jeho dosažení. Takový postup by měl
usnadnit následné monitorování kroků a zároveň
poskytnout účinnější vodítko při realizaci plánu. Před
navržením plánu na období 2009–2012 Komise akční
plán každoročně zreviduje a posoudí jeho důsledky.
Většina členských států přijala po vzoru EU národní
protidrogové strategie. Z 29 zemí zahrnutých v této zprávě
jich 26 uskutečňuje svou národní protidrogovou politiku
v souladu s národním plánem, strategií nebo podobným
dokumentem. Pokud jde o zbývající část zemí, v Itálii byl
národní plán schválen Národním výborem pro koordinaci
protidrogových aktivit v březnu roku 2003 a je
projednáván regiony a autonomními provinciemi; Malta
a Rakousko uvedly, že v době zpracování této zprávy
právě probíhalo vypracování návrhu a přijetí národní
protidrogové strategie (1).
Nové národní protidrogové strategie byly přijaty v sedmi
zemích EU (viz tabulka 1). Zdá se, že všechny národní
(1) Další informace a definice naleznete na internetových stránkách EMCDDA (www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1360).
18
Kapitola 1: Nejnovější vývoj politiky a legislativy
zprávu Komise o konečném vyhodnocení (3). Jejím
cílem bylo posoudit míru, v níž akční plán naplnil cíle
protidrogové strategie, a vliv protidrogové strategie
a akčního plánu na drogovou situaci v EU. Rovněž přispěla
k diskusi, která vedla ke schválení (4) nové protidrogové
strategie. Komisi v jejím úkolu hodnocení pomáhal řídící
výbor (vytvořený z Komise, čtyř členských států
předsedajících EU v letech 2003–2004, EMCDDA
a Europolu). Vážné omezení tohoto postupu představovala
absence přesných a kvantifikovatelných operativních cílů.
protidrogové strategie členských států přijímají princip,
že by protidrogová politika měla být globální
a multidisciplinární, což je v souladu s postojem EU
k drogám. V obsahu národních strategií různých zemí však
mohou existovat zásadní rozdíly, a to například v zavádění
opatření, která se mohou i přes použití stejné terminologie
lišit – v důležitosti hodnocení ve strategiích, která se může
pohybovat od vysoké až po marginální; a dokonce
i v přijetí či nepřijetí důležitých politických přístupů, jako
je snižování škodlivých účinků drog. V 26 hodnocených
dokumentech, které stanoví protidrogovou politiku nebo
strategii (2), je snižování škodlivých účinků drog otázkou,
v níž panuje největší rozdíl v názorech: důležitou roli hraje
ve 12 dokumentech, je součástí diskuse na jiné téma v devíti
dokumentech a pět dokumentů se o ní vůbec nezmiňuje.
Sdělení o konečném vyhodnocení a jeho přílohy (5)
vyzdvihlo hlavní úspěchy dosažené v boji proti drogám
na národní úrovni i na úrovni EU a dále oblasti, v nichž je
nutné dosáhnout dalšího pokroku. Zdůraznilo, že bylo
dosaženo pokroku ve snižování výskytu zdravotních
problémů souvisejících s drogami (včetně infekce virem lidské
imunodeficience (HIV), hepatitidy), počtu úmrtí souvisejících
s drogami (cíl 2 protidrogové strategie EU) a zvláště zlepšení
dostupnosti léčby (cíl 3). Pokud jde o cíl 1, omezení užívání
drog, nebyl zjištěn významný pokrok. Též nebyl zjištěn
žádný pokles dostupnosti drog (cíl 4). Zdá se však, že cíle 4
a 5 byly společným katalyzátorem několika iniciativ na
úrovni EU, které posílily opatření výkonu práva v boji proti
První výsledky hodnocení
protidrogových strategií
Během období, jež zahrnuje tato zpráva, byla hodnocena
Protidrogová strategie EU (2000–2004). Rada pro
spravedlnost a vnitřní věci na svém zasedání, které se
konalo ve dnech 25. – 26. října 2004, přezkoumala
Tabulka 1: Nové národní protidrogové strategie
Země
Název
Harmonogram
nebo datum
přijetí
Cíle
Kvantifikovatelné
cíle
Ukazatele
plnění
Odpovědnost Rozpočet
za realizaci
na realizaci
Estonsko
Národní strategie prevence
drogové závislosti
2004–2012
✓
✓
✓
Není uvedeno
Není uvedeno
Akční plán strategie zaměřený
na stanovené cíle
2004–2008
✓
✓
✓
✓
✓
Akční plán boje proti nelegálním
drogám, tabáku a alkoholu
2004–2008
✓
✓
✓
Není uvedeno
✓
Kypr
Národní protidrogová strategie
2004–2008
✓
Není uvedeno
Není uvedeno
Není uvedeno
✓ (3)
Litva (1)
Strategie národního programu
prevence drogové závislosti
2004–2008
✓
Není uvedeno
✓
✓
✓
Strategie a akční plán boje proti
drogám a drogové závislosti
2005–2009
✓
✓ (2)
✓
✓
✓
Usnesení o národním programu
v oblasti drog
2004–2009
✓
Není uvedeno
Není uvedeno
✓
✓
Akční program protidrogové politiky
2004–2007
✓
Není uvedeno
Není uvedeno
✓
Není uvedeno
Estonsko
Francie
Lucembursko
Slovinsko ( )
1
Finsko
Poznámka:
( 1)
( 2)
( 3)
Není uvedeno: údaje nejsou k dispozici.
Údaje poskytnuty pracovníky národních kontaktních míst.
Kvantifikovatelné cíle v lucemburské strategii pro snížení nabídky drog nejsou k dispozici.
Kyperská strategie uvádí, že budou dány k dispozici finanční a lidské zdroje, aby bylo možné splnit cíle strategie – text neobsahuje žádné konkrétní
číselné údaje.
(2) Pro Maltu, Slovensko a Turecko nejsou o tomto tématu žádné informace.
(3) KOM (2004) 707 v konečném znění.
(4) Evropská rada (16. – 17. prosince 2004) – závěry.
(5) Též společný dokument EMCDDA a Europolu – Statistical Snapshot (1999–2004) (Stručný statistický přehled (1999–2004))
(http://snapshot.emcdda.eu.int).
19
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
obchodu s drogami a nabídce drog. V době plnění plánu
vzniklo několik zásadních iniciativ v boji proti praní
špinavých peněz (cíl 6.1) a iniciativ usilujících o prevenci
zneužívání prekurzorů drog (cíl 6.2), a to především
prostřednictvím novelizace právních předpisů Společenství
upravujících kontrolu obchodu s prekurzory drog.
Sdělení rovněž zdůraznilo nutnost dalšího výzkumu,
například biomedicínských, psychosociálních a dalších
faktorů, které jsou určující pro užívání drog a drogovou
závislost. Výzkum by měl probíhat zvláště v oblastech,
kde dosud není k dispozici dostatek informací (např.
dlouhodobé užívání konopí nebo syntetických drog).
Byla zdůrazněna nutnost pravidelně konzultovat
formulování protidrogové politiky EU s občanskou
společností. Komise rovněž doporučila rozšíření strategie
EU z pěti na osm let, aby pokrývala období dvou po sobě
jdoucích akčních plánů EU s cílem umožnit realizaci
iniciativ a jejich sladění se strategickými cíli.
Za zmínku stojí několik hodnocení provedených na národní
úrovni v tomto sledovaném období. Zvláště zajímavá jsou
hodnocení provedená zeměmi, které přijaly
„strukturovanější“ přístup ke svým národním protidrogovým
strategiím, jejichž prvky lze shrnout jako formální
dokumentování cílů, definování a kvantifikace cílů, určení
orgánu odpovědného za realizaci a stanovení termínu,
do kterého mají být cíle dosaženy. Tento přístup usnadňuje
zemím zpracování zpráv o úkolech, které byly splněny,
umožňuje identifikovat problematické otázky a podle
potřeby přijmout vhodná opatření.
Příklady takového přístupu lze nalézt ve strategiích České
republiky, Irska, Lucemburska, Polska a Portugalska, kde
hodnocení národních protidrogových strategií odhalilo nebo
může odhalit úspěšná opatření i nesplněné úkoly, kterým je
třeba se dále věnovat. Příklad toho, jak může strukturovaný
přístup pomoci při hodnocení dosaženého pokroku, lze
nalézt v hodnocení portugalské národní protidrogové
strategie provedeném v roce 2004. Externí hodnotitelé došli
k závěru, že bylo dosaženo pokroku při plnění některých ze
30 hlavních cílů portugalského akčního plánu. Zcela splněno
bylo 8 cílů a částečně splněno bylo 10 cílů. Nedostatek
informací však znamenal, že hodnocení dalších cílů bylo
obtížné a 5 cílů bylo hodnoceno jako nesplněné. V Německu
byl vytvořen řídící výbor (Národní rada pro drogové
závislosti), který vydal pokyny k plnění akčního plánu pro rok
2003 a monitoroval dosažené výsledky.
Přijetí národní protidrogové strategie nebo hodnocení
úspěchu předchozí strategie vedlo v některých zemích ke
zvýšení protidrogového rozpočtu. Například v Řecku došlo
opakovaně ke zvýšení výdajů na zdravotnické služby;
v Maďarsku byly mobilizovány finanční zdroje pro
financování dosud nerealizovaných součástí strategie;
a v Lucembursku se protidrogový rozpočet Ministerstva
zdravotnictví zvýšil z cca 1 milionu eur v roce 1999 na
téměř 6 milionů eur v roce 2004. Ve všech členských
státech však výdaje z veřejného rozpočtu na protidrogovou
problematiku představují pouze malou část celkových
veřejných výdajů (0,1 až 0,3 %). Tato skutečnost může
částečně vysvětlit zjištění, že v EU neexistuje přímá vazba
mezi ekonomickým růstem, s ním souvisejícími změnami
v celkovém rozpočtu a změnami ve výši veřejných výdajů
věnovaných na řešení drogové problematiky.
V několika zemích EU výdaje na omezení nabídky drog
i nadále představují velkou část veřejných výdajů
(odhadem 68–75 % celkových výdajů souvisejících
s drogami) (6). V několika zemích, včetně Malty
a Lucemburska, však částka věnovaná na snížení poptávky
byla zřejmě vyšší než výdaje na snižování nabídky
(výdaje na snižování poptávky na Maltě představovaly
66 % a v Lucembursku 59 % celkových protidrogových
výdajů). Není však jasné, zda uváděné rozdíly
v přidělovaných rozpočtových částkách představují
zásadní rozdíl v prioritách v oblasti politiky nebo odrážejí
systematickou chybu při shromažďování údajů.
I nadále zůstává problémem nedostatečná dostupnost
informací o přímých veřejných výdajích na řešení drogové
problematiky. Existují však známky toho, že s rostoucím
akademickým zájmem o tuto oblast (7) roste i politický
závazek identifikovat a popsat veřejné výdaje související
s drogami, aby bylo možné zařadit protidrogové výdaje
jako klíčový prvek do hodnocení nákladů a výnosů.
EMCDDA nyní spolu se sítí Reitox a Evropskou komisí vyvíjí
metodiku, která umožní vytvořit odpovídající a spolehlivý
odhad veřejných výdajů souvisejících s drogami v rámci EU
tak, jak to vyžaduje akční plán EU pro rok 2005.
Tento první proces hodnocení na národní a evropské úrovni
představuje cenný mechanismus zpětné vazby, který
informuje rozhodovací orgány o rozsahu, v němž byla
jejich rozhodnutí realizována, a o příslušných nákladech
a umožní jim vyvinout vyšší úsilí v těch oblastech, kde byly
zjištěny problémy nebo kde hodnocení vedlo k nepříznivým
zjištěním. I když ještě nejsou k dispozici nepochybné
důkazy o vlivu národních protidrogových strategií na
drogový fenomén jako celek (EMCDDA, 2004a), je přístup
„počítání skóre“ pozitivním znamením a doufejme,
že vyvolá v Evropě obecný trend vedoucí k podrobnému
hodnocení každé národní protidrogové strategie.
(6) Viz vybrané téma „Veřejné výdaje v oblasti snižování drogové poptávky“ („Public expenditure in the area of drug-demand reduction“) ve výroční
zprávě EMCDDA za rok 2003 (http://ar2003.emcdda.eu.int/en/page077-en.html).
(7) V Belgii, Španělsku, Francii, Lucembursku, Nizozemsku, Finsku, Švédsku a Spojeném království – podrobné údaje viz internetové stránky EMCDDA
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1357)
20
Kapitola 1: Nejnovější vývoj politiky a legislativy
Debaty v národních parlamentech
a sdělovacích prostředcích
Obavy společnosti z drogového fenoménu se odrážejí
ve sdělovacích prostředcích a parlamentních debatách.
Během období, které tato zpráva pokrývá, byla mezi údaji
o parlamentních debatách obsažených v národních
zprávách zemí zapojených do sítě Reitox nejčastěji
uváděna témata „snižování škodlivých účinků drog“ nebo
intervence, které spadají do této kategorie, „užívání
konopí“ a „drogová kriminalita a s ní související úpravy
protidrogových zákonů“.
Výhody a nevýhody substitučních terapií a opatření pro
snižování škodlivých účinků drog ve srovnání s přístupy
nulové tolerance k drogám podnítily parlamentní debaty
v České republice, Estonsku, Francii, Irsku a Norsku. Mezi
témata prudké politické debaty patřil i návrh, aby byl
švédský program výměny stříkaček zaveden jako program
trvalý, i když by probíhal za přísně kontrolovaných
podmínek, a aby byly dočasně zřízeny místnosti pro
nitrožilní aplikaci v Norsku (další informace o zvoleném
tématu naleznete v části národní legislativa a rušení
veřejného pořádku).
Důležitým tématem debaty zůstalo konopí, a to zvláště
v Německu, kde byla hlavní pozornost věnována užívání
konopí mladými lidmi, a v Lucembursku a Portugalsku,
kde byl vznesen návrh, že by konopí mělo být zpřístupněno
na lékařský předpis. Užívání konopí nebo obecněji užívání
drog ve školách a mladými lidmi bylo častým předmětem
zpráv sdělovacích prostředků v Belgii, České republice
a Německu, na Kypru a v Lucembursku a Rakousku.
V Nizozemsku byla pozornost sdělovacích prostředků
věnována uváděnému zvýšení koncentrace
tetrahydrocannabinolu (THC) v pěstovaném konopí
(„nederwiet“) a možným zdravotním důsledkům užívání
vysoce účinného konopí. V Polsku bylo látkou, která byla
v médiích nejčastěji zmiňována, konopí, neboť bylo uvedeno
v 865 z celkem cca 2 500 případů, kdy se hovořilo
o drogách. Návrhy právních předpisů obhajující jeho
legalizaci byly předloženy v Belgii, Dánsku a v některých
městských radách v Nizozemsku (s cílem řešit „problém
pokoutního obchodu“ (8)). Tyto návrhy vyvolaly silný
a veřejný odpor většiny členů parlamentu a ministrů vlád.
Možnost změn protidrogové legislativy přilákala pozornost
médií a vyvolala politickou debatu ve Francii a Itálii.
Ve Francii bylo upuštěno od návrhu nahradit tresty odnětí
svobody za užívání drog pokutami z důvodu obav,
že by taková změna byla „interpretována jako známka
toho, že drogy nejsou příliš nebezpečné“ a vedla by
k „novému nárůstu užívání jako takového a užívání
v mladším věku“ (9). V Itálii se v médiích opakovala silná
parlamentní debata o změnách zákona z roku 1990
a v České republice přilákala pozornost sdělovacích
prostředků a politiků diferenciace trestů za držení drog.
Namátkový průzkum, jehož cílem bylo analyzovat zprávy
v hromadných sdělovacích prostředcích, byl proveden
v České republice, Řecku, Lucembursku, Polsku
a Portugalsku. Národní mediální kampaně konkrétně
zaměřené na mladé lidi byly vedeny v Belgii (10), Polsku
a Spojeném království (11).
Nejnovější vývoj programů a legislativy EU
Důležité iniciativy EU související s drogami, které byly
identifikovány ve sledovaném období, se konaly na poli
veřejného zdraví, nezákonného obchodu s drogami
a kontroly prekurzorů drog a syntetických drog.
Veřejné zdraví
Na evropské úrovni je protidrogová prevence součástí
zdravotních faktorů programu veřejného zdraví (12).
Pracovní plán tohoto programu na rok 2004 se zaměřil
na doporučení Rady ze dne 18. června 2003 a na
vybudování odpovídající základny souboru aktivit v rámci
EU za účasti EMCDDA. Komise vyzvala zainteresované
subjekty a instituce, aby předložily návrhy týkající se
životního stylu, které řeší zneužívání všech látek, jež mohou
vyvolávat závislost, především v místech trávení volného
času (např. noční kluby) a ve věznicích. Zvláště se zajímala
o vývoj nejlepší praxe a o zlepšení komunikace a šíření
informací pomocí moderních technologií. Komise v roce
2004 vybrala čtyři projekty, které se zaměřovaly na
prevenci rizikového chování, harmonizaci mezinárodních
znalostí o vedlejších biomedicínských účincích dopingu,
upevnění předávání znalostí o reakcích na užívání drog
a rozšíření existujících internetových zdrojů informací
o legálních a nelegálních drogách.
Nezákonný obchod s drogami
V roce 2004 byla na úrovni EU přijata řada nástrojů
pro boj proti nelegálnímu obchodu s drogami. Rámcové
rozhodnutí Rady 2004/757/JHA ze dne 25. října 2004
stanovilo minimální úpravu skutkové podstaty trestných činů
(8) Kavárny mohou mít na prodej až 500 g konopí, ale získat je mohou pouze na nelegálním trhu. Jedná se o takzvaný „problém pokoutního obchodu“.
(9) MILDT (2004), str. 43, citováno ve francouzské národní zprávě.
(10) www.partywise.be
(11) Kampaň „Talk to Frank“ o rizicích užívání konopí (http://www.talktofrank.com/).
(12) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES ze dne 23. září 2002, kterým se přijímá akční program Společenství v oblasti
veřejného zdraví (2003–2008) – Prohlášení Komise, Úřední věstník L 271, 9.10.2002, s. 1–12.
21
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
Vytvoření udržitelného systému sledování zdraví
Vytvoření a provoz udržitelného systému sledování zdraví
patří mezi klíčové cíle programu veřejného zdraví
(2003–2008). Komise konzultovala členské státy
a mezinárodními orgány s cílem konsolidovat soustavu
zdravotních ukazatelů Evropského společenství.
V souvislosti s tím byly ukazatele „úmrtí související
s drogami“ a „konzumace psychotropních drog“ zahrnuty
do návrhu seznamu základních ukazatelů, čímž se posílila
strukturální návaznost mezi EMCDDA jako možným
poskytovatelem údajů.
a trestů v oblasti nezákonného obchodu s drogami (13). Toto
rozhodnutí je klíčovým nástrojem při řešení nezákonného
obchodu s drogami, neboť stanovuje minimální tresty za
tyto trestné činy v členských státech EU.
Dohody o rozhodnutí Rady o výměně informací,
posuzování rizik a kontrole nových psychoaktivních
látek bylo dosaženo Radou v prosinci roku 2004.
Toto rozhodnutí poskytuje rámec pro efektivní výměnu
informací o nových psychotropních látkách a zároveň
kontrolní mechanismus na úrovni EU.
Dne 30. března 2004 Rada přijala doporučení, kterým
se stanoví pokyny pro odběr vzorků zabavených drog.
Doporučuje, aby tam, kde tomu tak ještě není, členské státy
zavedly systém odběru vzorků v souladu s mezinárodně
uznávanými pokyny. Rada rovněž přijala usnesení
o konopí a zprávu o postupu prací, která se týkala
implementačních plánů pro snižování drogové nabídky
a poptávky a nabídky syntetických drog.
Dne 11. února 2004 přijal Evropský parlament a Rada
nařízení č. 273/2004 o prekurzorech drog (14). Toto
nařízení stanoví harmonizovaná opatření pro kontrolu
a monitorování některých substancí často používaných při
nezákonné výrobě narkotických drog nebo psychotropních
látek za účelem prevence zneužívání těchto látek v rámci
Společenství. Konkrétně členským státům poskytuje pokyny
pro přijetí nezbytných opatření, která umožní jejich
příslušným orgánům splnit povinnosti v oblasti kontroly
a monitorování, a informace o tom, jak rozpoznat
a oznámit podezřelé transakce. Dne 22. prosince 2004
Rada přijala nařízení č. 111/2005, kterým se stanoví
pravidla pro sledování obchodu s prekurzory drog mezi
Společenstvím a třetími zeměmi.
Na základě usnesení Rady z listopadu 2002 Evropská
komise předložila studii přístupu ke kontrole syntetických
drog na základě všeobecné klasifikace a seznamu
naléhavé důležitosti na jednání horizontální pracovní
skupiny Rady pro drogy, které se konalo v listopadu 2004.
V dubnu 2004 horizontální pracovní skupina pro drogy
rovněž předložila návrhy na další možná zkvalitnění metod
mapování distribučních sítí syntetických drog v EU.
Nové vnitrostátní právní předpisy
Mládež
Změny vnitrostátních právních předpisů v několika
členských státech během sledovaného období zahrnovaly
opatření na ochranu mládeže před delikventy nebo na
prevenci možnosti užívání drog.
Ochranu lze poskytnout prostřednictvím přímých nebo
obecnějších postupů. V Maďarsku chrání zákon z března
2003 osoby mladší 18 let před zneužíváním narkotických
drog a také zpřísňuje tresty pro dospělé za trestné činy
týkající se nezletilých. Od začátku roku 2004 stanovují
novelizované zákony v Estonsku přísnější tresty za většinu
trestných činů souvisejících s drogami, včetně podněcování
nezletilých k užívání nelegálních drog.
V Dánsku byl v červenci 2004 novelizován zákon
o látkách s euforizačním účinkem. Distribuce drog
v restauracích, na diskotékách nebo v podobných místech
navštěvovaných dětmi nebo mládeží je nyní považována
za významnou přitěžující okolnost. Takové trestné činy by
měly být vždy trestány odnětím svobody a záměrem je
zvýšit průměrnou délku trestu odnětí svobody za tyto trestné
činy o jednu třetinu. Stejně tak je od října roku 2004
nezákonný obchod s drogami v blízkosti škol přitěžující
okolností i ve Španělsku. Kromě toho zde byl zvýšen
věkový limit pro „mladistvé“ za spáchání trestných činů
nezákonného obchodu s drogami ze 16 na 18 let.
V Anglii a Walesu byly vydány pokyny k nové legislativě
prostřednictvím Cannabis Enforcement Guidance
[směrnice pro výkon práva v souvislosti s užíváním konopí]
(ACPO, 2003), která poskytuje rady o tom, jak postupovat
v případě osob, u nichž bylo zjištěno držení konopí
v zařízeních, jako jsou školy, kluby mládeže a hřiště, nebo
v jejich blízkosti.
Mezi opatření reagující na užívání drog mladými lidmi
patřila i dvě nařízení vlády přijatá v Lotyšsku v prosinci
roku 2003. Jedno z nich stanovilo postupy pro povinnou
institucionální léčbu (se souhlasem rodičů) dětí, u nichž
bylo zjištěno zneužívání drog, a druhé specifikovalo
opatření, jež je nutné učinit v případě, že drogy či jiné
omamné prostředky budou nalezeny ve škole. V Anglii
a ve Walesu je osobám mladším 18 let zatčeným pro
trestné činy související s konopím i nadále vyslovováno
pokárání či poslední výstraha, nebo jsou v závislosti na
(13) Úř. věst. L 335, 11.11.2004, s. 8; viz rovněž výroční zpráva EMCDDA za rok 2004 (http://ar2004.emcdda.eu.int).
(14) Úř. věst. L 47, 18.2.2004, s. 1.
22
Kapitola 1: Nejnovější vývoj politiky a legislativy
závažnosti trestního činu policií obviněny. Po vyslovení
poslední výstrahy je mladistvý delikvent předán týmu pro
trestnou činnost mladistvých [„youth offending team“ –
(YOT)], který mu zajistí léčbu nebo jinou podporu.
V České republice upravuje zákon o soudnictví ve věcech
mládeže, který nabyl účinnosti v roce 2004, podmínky
platné pro mladistvé, kteří se zúčastnili trestných činů podle
trestního zákoníku, jež mají přednost před obecnými
zákony. Trestní opatření by měla být ukládána pouze tam,
kde je to nutné, a výchovná opatření mohou zahrnovat
zákaz užívání látky nebo povinnost podstoupit léčbu.
Maximální omezení pro uložení nevazebních trestů jsou
nyní též stanovena v poloviční výši trestů, jež se vztahují na
dospělé osoby. V Polsku ministerská vyhláška z ledna 2003
stanoví konkrétní formy výchovných a preventivních aktivit
pro děti a mládež ohrožené drogami. Školy musejí zavádět
výchovné a preventivní strategie.
V říjnu 2003 Evropská databáze právních předpisů
týkajících se drog (ELDD) zveřejnila srovnávací studii
právních předpisů týkajících se drog a mladistvých (15),
která byla základem dokumentu, jenž napomohl při
vyhodnocení akčního plánu EU 2000–2004 vydaného
Komisí v říjnu 2004 (16). Bylo zjištěno, že otázkám týkajícím
se mladých lidí, které byly obsaženy v akčním plánu, bylo
věnováno 22 zákonů přijatých 11 členskými státy (z 15).
Většina zákonů se zaměřovala na poskytnutí alternativ
k trestu odnětí svobody, i když šest zemí přijalo zákony,
jejichž cílem je snížit prevalenci užívání drog, a to zvláště
mezi mladými lidmi. Celkem se však zdá, že během
příslušného pětiletého období byla těmto bodům akčního
plánu věnována poměrně malá původní legislativní
pozornost. Další informace o hloubkové analýze opatření
zaměřených na mladistvé delikventy užívající drogy
naleznete v části alternativy k trestu odnětí svobody.
Snižování škodlivých účinků drog
V letech 2003 a 2004 bylo přijato několik zákonů,
které se týkají otázky snižování škodlivých účinků drog.
Zákon schválený ve Francii v srpnu roku 2004, kterým byl
přijat pětiletý plán politiky veřejného zdraví, začleňuje
politiku snižování škodlivých účinků drog do nařízení
upravujících oblast veřejného zdraví, stanoví oficiální
definici snižování škodlivých účinků drog a vnáší ji do
jurisdikce státu.
Ve Finsku byl vládní vyhláškou novelizován zákon
o nakažlivých nemocech tak, že stanoví, že odborníci
na nakažlivé nemoci ve zdravotnických zařízeních by
(15)
(16)
(17)
(18)
měli provádět prevenci, jež by zahrnovala i poskytování
zdravotního poradenství uživatelům aplikujícím si drogy
nitrožilně a dle potřeby i zavedení výměny jehel
a stříkaček. V Lucembursku velkovévodská vyhláška
z prosince 2003 reguluje národní program distribuce
stříkaček definováním zařízení a odborníků, kteří jsou
oprávněni poskytovat stříkačky uživatelům drog. Jedná se
o pokračování trendu povolit držení a dodávání sterilních
stříkaček prostřednictvím jednoznačné legislativy (17)
podpořené akčním plánem EU na období 2000–2004,
který vyžadoval rozvoj poskytování profylaktických
prostředků. Další informace o právních předpisech lze
nalézt v přehledu tématu „právní rámec programů výměny
jehel a stříkaček“ ELDD (18).
Zákon o zneužívání drog ve Spojeném království byl
novelizován v srpnu roku 2003 tak, aby umožňoval
lékařům, farmaceutům a pracovníkům v drogové oblasti
zákonně poskytovat tampony, sterilní vodu, některé
nástroje na míchání (včetně lžiček, misek, šálků a talířů)
a kyselinu citronovou uživatelům drog, kteří získali
kontrolované drogy bez předpisu. V červnu roku 2004
norský parlament přijal na dobu tří let dočasný zákon,
kterým se stanoví zkušební program místností pro nitrožilní
aplikaci drog. Tento zákon osvobozuje uživatele místnosti
pro nitrožilní aplikaci drog od trestů za držení a užití jedné
dávky drog a v únoru roku 2005 umožnil otevření
vyhrazené místnosti pro nitrožilní aplikaci drog.
V České republice poskytuje několik nevládních organizací
služby testování tablet, jejichž cílem je snížení rizika
konzumace neznámé nebo nečekané látky, i když
zákonnost takových projektů je předmětem ostrých debat.
V roce 2003 nedošlo k trestnímu stíhání a jediný případ
vznesený zatím policií (případ z roku 2002) byl státním
zástupcem zamítnut. Nejvyšší státní zástupce mezitím vydal
k danému tématu stanovisko.
V souladu s tímto vývojem právních předpisů jsou služby
snižování škodlivých účinků drog obecně uznávány novou
strategií a akčním plánem EU jako rozumná reakce na
poptávku po zvýšení přístupu k výměně jehel, jejímž cílem
je omezit rizika pro zdraví jednotlivce i společnosti jako
celku, jež s sebou drogy nesou.
Tresty
Během sledovaného období provedlo několik zemí v rámci
své protidrogové legislativy změny trestů, které lze uložit
za různé trestné činy – kromě těch, jež byly uvedeny výše
Young people and drugs: a legal overview [Mladí lidé a drogy: přehled právních předpisů] (http://eldd.emcdda.eu.int/?nnodeid=5620).
Drug law and young people 2000–2004 [Protidrogová legislativa a mladí lidé 2000–2004] (http://eldd.emcdda.eu.int/?nnodeid=9937).
Od roku 1999 vydalo příslušnou legislativu sedm zemí: Belgie, Francie, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko a Finsko.
http://eldd.emcdda.eu.int/?nnodeid=5036
23
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
a těch, jež se konkrétně týkají mladistvých. Například
v minulém roce Belgie a Spojené království účinně snížily
trest za držení konopí, s nímž nesouvisejí žádné další
problémy. V Belgii nová směrnice vydaná v únoru roku
2005 objasnila výjimky z tohoto sníženého trestu. Tato
směrnice vyžaduje plné trestní stíhání v případech, jejichž
součástí je „rušení veřejného pořádku“. Takové případy
zahrnují držení konopí v místech nebo poblíž míst, kde se
mohou shromažďovat děti školou povinné (školy, parky,
autobusové zastávky), a rovněž „očividné“ držení na
veřejném místě nebo ve veřejné budově. V Dánsku novela
zákona o látkách s euforizačním účinkem a oběžník
státního zástupce stanoví, že držení drog pro vlastní použití
bude nyní v běžných případech trestáno pokutou spíše než
varováními, jež byla vydávána dříve.
Tyto postupy jsou v souladu s modelem změn možných
trestů pro uživatele a obchodníky s drogami, který se podle
údajů EMCDDA (19) projevil během několika posledních let.
Například v roce 2003 Belgie vytvořila novou kategorii
trestného činu, která umožňuje uživatelům konopí, s jehož
držením nesouvisejí žádné další problémy, aby nebyli
vystaveni trestnímu stíhání. Řecko snížilo maximální trest za
užívání drog z pěti let na rok a Maďarsko vyňalo trestný
čin užívání drog ze svého trestního zákoníku. V roce 2002
Estonsko zrušilo trestný čin opakovaného užívání nebo
držení malého množství nezákonných drog pro osobní
použití (a s ním spojený nejvýše tříletý trest odnětí
svobody), i když Litva do svého trestního zákoníku přidala
trestný čin držení drog, za který hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky. V roce 2001 Lucembursko
dekriminalizovalo užívání konopí a zrušilo s tím související
trest odnětí svobody za prosté užívání drog bez
přitěžujících okolností a Finsko uzákonilo trestný čin užívání
drog, pro nějž existuje nižší maximální trest odnětí svobody
a zkrácené trestní řízení vedené státním zástupcem. V roce
2000 Portugalsko uzákonilo správní postihy za užívání
drog, ačkoli Polsko tentýž rok zrušilo výjimku z trestu dříve
možnou v případě trestného činu držení drog. Tento trend
však neodráží snížení kontroly nad účinky užívání drog na
společnost, jak je patrné z vybraného tématu rušení
veřejného pořádku, a omezení držení drog v blízkosti
mladistvých, jak je uvedeno výše.
Pokud jde o osoby podezřelé z nezákonného obchodu,
panuje tendence zvyšovat možné tresty. V Dánsku byly
v březnu 2004 maximální tresty za trestné činy
nezákonného obchodu s drogami zvýšeny o více než
50 %. Začátkem roku 2004 Estonsko uzákonilo přísnější
tresty za většinu trestných činů souvisejících s drogami,
zvláště při existenci přitěžujících okolností. Ve Spojeném
království byl maximální trest za nezákonný obchod
s drogami třídy C zvýšen z pěti na čtrnáct let odnětí
svobody. Kromě toho byl v posledních letech kladen
zvýšený důraz na tresty za konkrétní trestné činy distribuce
drog mladistvým (viz výše) a za trestné činy nezákonného
obchodu s drogami, a to v Řecku v roce 2001, v Litvě
v roce 2000 a v Irsku v roce 1999. Toto jednotné
zvyšování přísnosti trestů za nezákonný obchod s drogami
se odráží v evropském rámcovém rozhodnutí z října 2004,
které stanoví minimální úpravu skutkové podstaty trestných
činů a trestů v oblasti nezákonného obchodu s drogami.
Drogy na pracovišti
Dvě země oznámily, že vydají právní předpisy upravující
drogy na pracovišti. Ve Finsku se jedná o zákon o ochraně
soukromí v pracovním životě (759/2004), jehož cílem je
regulace a zvýšení soukromí zaměstnance v souvislosti
s testováním drog v pracovním životě. Zákon stanoví,
že zaměstnavatel a zaměstnanci musejí vytvořit pro
pracoviště protidrogový program, a to včetně plánů
prevence a možností léčby, a musejí vypracovat seznam
těch prací, které vyžadují osvědčení o drogovém testu.
Během procesu přijímání do pracovního poměru si může
zaměstnavatel vyžádat osvědčení o drogovém testu pouze
u úspěšného kandidáta. Zaměstnavatel má právo použít
informace z osvědčení, pokud práce vyžaduje přesnost,
spolehlivost, nezávislý úsudek nebo bdělost a pokud by
práce pod vlivem drog nebo při závislosti na drogách
mohla ohrozit život či zdraví nebo mít za následek závažné
škody. Během zaměstnaneckého poměru musí zaměstnanec
předložit osvědčení pouze, pokud existuje oprávněný
důvod domnívat se, že je závislý na drogách nebo pracuje
pod jejich vlivem.
V Irsku byl v červnu roku 2004 vydán „Safety, Health and
Welfare at Work Bill“ [návrh zákona o bezpečnosti práce
a pracovním zdraví]. Jedna jeho část vyžaduje, aby
zaměstnanci zajistili, že na pracovišti nebudou pod vlivem
jakéhokoli omamného prostředku v míře, která by ohrozila
jejich vlastní bezpečnost, zdraví nebo blaho na pracovišti
nebo zdraví a bezpečnost třetích osob. Zákon rovněž
vyžaduje, aby zaměstnanci na základě přiměřeného
požadavku svého zaměstnavatele podstoupili jakékoli
vhodné, odpovídající a přiměřené testy provedené
kompetentní osobou.
V současné době je v novém akčním plánu EU
zdůrazňována prevence ve specifických prostředích,
např. na pracovišti. Zvýšený důraz kladený na cílenou
(19) Další informace naleznete v tematickém dokumentu EMCDDA: Illicit drug use in the EU: legislative approaches [Užívání nezákonných drog v EU:
legislativní přístupy] (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=7079).
24
Kapitola 1: Nejnovější vývoj politiky a legislativy
prevenci může být protiváhou obecného trendu snižování
přísnosti trestů pro uživatele drog – možná v důsledku obav
z prevalence a frekvence užívání drog v EU. Nejsou však
k dispozici jasné číselné údaje o skutečném rozsahu tohoto
sledovaného fenoménu a testování na jakékoli jiné drogy
Rušení veřejného pořádku související s drogami:
trendy v protidrogové politice a opatřeních, výroční
zpráva EMCDDA za rok 2005: vybraná témata
Rušení veřejného pořádku je otázka, která se stává
předmětem debat v rámci protidrogové politiky na národní
i evropské úrovni. Chování a aktivity, jež lze obvykle
zahrnout pod pojem „rušení veřejného pořádku související
s drogami“, již dlouho existují ve většině členských států,
kandidátských zemí a v Norsku. Proto před námi nestojí
nové jevy, ale spíše nová tendence v protidrogové politice,
která je patrná alespoň v některých členských státech.
Jedná se o trend kategorizovat a shrnout tyto jevy pod
určitou zastřešující koncepci a stanovit omezení jejich
výskytu jako cíl národní protidrogové strategie.
Do jaké míry tuto tendenci sdílejí evropské země?
Existuje konsensuální definice této koncepce? Jaký je
charakter a rozsah tohoto jevu, jež má být předmětem
hodnocení? Jaké jsou politiky, jichž má být dosaženo,
než ty, pod jejichž vlivem se daná osoba momentálně
nachází, může podle některých národních a mezinárodních
právních předpisů vést ke složitým právním otázkám ochrany
soukromí. Mezitím pokračují soukromé investice s cílem
zkvalitnit přesnost a snadnost použití testovacích souprav.
a jaké typy intervencí jsou zaváděny bez ohledu na to,
zda jsou či nejsou konkrétně a výslovně navrženy tak,
aby omezovaly rušení veřejného pořádku souvisejícího
s drogami? Jsou již k dispozici nějaké výsledky
hodnocení a byly již vytvořeny standardy kvality
zásahu? Toto vše jsou základní otázky, na jejichž
řešení se toto vybrané téma zaměřuje. Prezentováním
včasného posouzení vývoje rušení veřejného pořádku
souvisejícího s drogami v rámci diskusí o protidrogové
politice chce EMCDDA informovat politické
představitele a širokou veřejnost o charakteru tohoto
jevu a o trendech a opatřeních v této oblasti
protidrogové politiky.
Toto vybrané téma je k dispozici pouze v angličtině
v tištěné verzi a na internetu „Drug-related public nuisance:
trends in policy and preventive measures”, EMCDDA annual
report 2005: Selected issues.
(http://issues05.emcdda.eu.int).
25
Kapitola 2
Školy, mládež a drogy
Srovnatelné údaje o konzumaci alkoholu a užívání drog
mladistvými pocházejí především z průzkumů mezi
patnáctiletými až šestnáctiletými studenty. V rámci projektu
Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD)
byly provedeny průzkumy v letech 1995, 1999 a zatím
poslední z nich v roce 2003. Průzkum v roce 2003 (Hibell
a kol., 2004) poskytuje srovnatelné údaje z 22 členských
států EU a Norska a tří kandidátských zemí (Bulharsko,
Rumunsko a Turecko). Další průzkumy ve školách (např.
v Nizozemsku, Švédsku a Norsku) a průzkumy v rámci
projektu Zdravotní návyky dětí školního věku (HBSC)
rovněž poskytují údaje o užívání drog studenty škol.
Získaná zjištění jsou si obecně podobná.
Prevalence a vzorce užívání drog
Konopí
Údaje posledního průzkumu ESPAD z roku 2003 ukazují,
že nejvyšší celoživotní prevalence konopí u patnáctiletých
a šestnáctiletých studentů se vyskytuje v České republice
(44 %) (obr. 1). Nejnižší odhady celoživotní prevalence
Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách
(ESPAD): zdroj, který umožňuje stále širší
pochopení trendů užívání alkoholu a drog mladými
lidmi
12 měsících a 30 dnech, průměrná konzumace, nárazové
pití) a užívání nelegálních drog (celoživotní prevalence,
prevalence v posledních 12 měsících a 30 dnech, včetně
toho, jak často došlo během těchto intervalů k užívání
drog).
Studie ESPAD je důležitým zdrojem informací o užívání
drog a alkoholu evropskými studenty a je nedocenitelná
pro zaznamenávání časového průběhu trendů. Průzkumy
ESPAD byly provedeny v letech 1995, 1999 a 2003.
Použití standardizovaných metod a nástrojů na
reprezentativní národní vzorky studentů ve věku 15–16 let
poskytuje vysoce kvalitní soubor porovnatelných údajů.
Účast ve studii ESPAD se zvyšovala při každém průzkumu.
Na studii se podílejí členské i nečlenské státy EU. V roce
1995 se průzkumu zúčastnilo celkem 26 evropských zemí
(včetně 10 zemí, které vstoupily do EU v květnu roku
2004). Jejich množství se v roce 1999 zvýšilo na 30
a v roce 2003 se průzkumu zúčastnil již impozantní počet
35 zemí, mezi nimiž bylo 23 členských států (včetně
10 zemí, které vstoupily do EU v roce 2004),
3 kandidátské země (Bulharsko, Rumunsko a Turecko)
a Norsko. Španělsko se studie neúčastnilo, zpráva ESPAD
za rok 2003 však uvádí národní údaje ze španělského
průzkumu škol (PNSD).
Dále uvádíme některá z hlavních zjištění průzkumu
ve členských státech EU, kandidátských zemích a Norsku
v roce 2003:
• Konopí je vůbec nejběžněji užívanou nelegální drogou.
• Extáze je druhou nejvíce užívanou nelegální drogou,
avšak zkušenost s ní je relativně malá.
• Zkušenost s užíváním amfetaminů a LSD a dalších
halucinogenů je relativně malá.
• I když je prevalence užívání magických hub relativně
malá, jsou magické houby nejběžněji používanými
halucinogeny ve 12 členských státech EU.
• Mezi další látky užívané studenty patří trankvilizéry
a sedativa užívané bez lékařského předpisu (nejvyšší
uváděný národní údaj – 17 %) a inhalační drogy
(národní maximum – 18 %).
• Prevalence nárazového pití (definovaného jako
Srovnatelnost průzkumu ve školách ESPAD je založena
na standardizaci cílové věkové skupiny a metody
a načasování sběru dat, použití náhodných vzorků,
rozsahu navrhovaného dotazníku a na zajištění anonymity.
Otázky průzkumu se zaměřují na konzumaci alkoholu
(celoživotní prevalence, prevalence v posledních
konzumace nejméně pěti skleniček alkoholu po sobě)
za posledních 30 dnů se v jednotlivých zemích výrazně
liší.
Informace o studii ESPAD a o dostupnosti nové zprávy
lze nalézt na internetových stránkách ESPAD
(www.ESPAD.org).
27
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
Například celoživotní prevalence je nejvyšší v České
republice, ale užívání v současné době (minulý měsíc)
je nejvyšší ve Španělsku a ve Francii (22 %).
(méně než 10 %) vykazuje Řecko, Kypr, Švédsko, Norsko,
Rumunsko a Turecko. Mezi země, kde je míra prevalence
vyšší než 25 %, patří Německo, Itálie, Nizozemsko,
Slovensko a Slovinsko (27 % a 28 %), zatímco nejvyšší
odhady celoživotní prevalence, které se pohybující
v rozmezí od 32 % do 40 %, jsou hlášeny v Belgii, Francii,
Irsku a Spojeném království. Ve většině zemí došlo od roku
1995 k soustavnému nárůstu počtu studentů, kteří někdy
v životě vyzkoušeli konopí ( ). Rozdíly mezi jednotlivými
zeměmi jsou však značné.
Téměř ve všech zemích je prevalence užívání konopí vyšší
u mužů než u žen. Rozdíly mezi pohlavími jsou výraznější
u studentů, kteří uvádějí, že užili konopí v životě čtyřicetkrát
a vícekrát (22).
20
Starší studenti (ve věku 17–18 let) byli zařazeni do
národních průzkumů škol provedených v 11 členských
státech a v Bulharsku. Celoživotní prevalence užívání
konopí v této věkové skupině se pohybovala v rozpětí
od méně než 2 % na Kypru po 56 % v České republice,
zatímco užívání v současné době (minulý měsíc)
se pohybovalo od méně než 1 % na Kypru po téměř 30 %
ve Francii. Ve všech zemích, které průzkum provedly,
s výjimkou Kypru, byly odhady prevalence u starších
studentů vyšší než u studentů ve věku 15–16 let (23).
Nové údaje z průzkumů ESPAD provedených v roce 2003
mezi patnáctiletými a šestnáctiletými studenty ukazují,
že celoživotní prevalence užívání konopí se pohybuje
v rozmezí od 3 do 44 %. 2 až 36 % studentů uvedlo,
že během posledních 12 měsíců užili drogu, zatímco užití
drogy během minulého měsíce se v některých zemích
pohybovalo od 0 % a do 19 % v jiných zemích (21) (obr. 1).
Mezi různými mírami prevalence existují relativní odchylky.
Obrázek 1: Celoživotní prevalence užívání konopí, prevalence užívání konopí za minulý rok a minulý měsíc u studentů
ve věku 15–16 let v roce 2003
%
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
Celoživotní
( 1)
( 2)
( 3)
Zdroj:
(20)
(21)
(22)
(23)
28
Minulý rok
Česká republika
Irsko
Spojené království
Francie
Španělsko (3)
Belgie
Slovinsko
Nizozemsko
Slovensko
Itálie
Německo (2)
Estonsko
Dánsko
Bulharsko
Rakousko
Polsko
Lotyšsko
Maďarsko
Portugalsko
Litva
Finsko
Malta
Norsko
Švédsko
Řecko
Turecko (1)
Kypr
Rumunsko
0
Minulý měsíc
Turecké hodnoty jsou založeny na jednom velkém městě v každém ze šesti různých regionů (Adana, Ankara, Diyarbakir, Istanbul, Izmir a Samsun).
Německé údaje vycházejí pouze ze šesti regionů (Bavorsko, Brandenbursko, Berlín, Hesensko, Meklenbursko–Západní Pomořansko a Duryňsko).
Španělsko se průzkumu ESPAD neúčastnilo. Údaje, které jsou zde zahrnuty, vycházejí ze španělského průzkumu provedeného v listopadu–prosinci roku
2002. Otázky týkající se prevalence drog lze považovat za srovnatelné s otázkami ESPAD, ale další aspekty metody znamenají, že španělské údaje nejsou
přesně srovnatelné.
Hibell a kol., 2004.
Viz obrázky EYE-1 (část ii) a EYE-1 (část ix) ve Statistickém věstníku 2005.
Podrobné údaje o užívání konopí studenty škol naleznete v kapitole 3.
Viz obrázek EYE-1 (část iii) ve Statistickém věstníku 2005.
Viz tabulky EYE-1 a EYE-3 ve Statistickém věstníku 2005.
Kapitola 2: Školy, mládež a drogy
V letech 1999 až 2003 došlo v České republice k 5%
nárůstu počtu studentů, kteří uvedli, že vyzkoušeli konopí
ve věku 13 let a mladším. Třináct dalších zemí EU uvedlo
malé zvýšení (1–3 %) (24). Pokles (o 1 %) byl hlášen pouze
v Nizozemsku a Spojeném království.
Podle nedávné studie Eurobarometr (2004) (25) počet
mladých lidí ve věku 15–24 let, kteří prohlásili, že jim bylo
nabídnuto konopí, vzrostl ze 46 % v roce 2002 na 50 %
v roce 2004. Ve stejném období se počet mladých lidí,
kteří uvedli, že znají někoho, kdo užívá konopí, zvýšil
ze 65 % na 68 %.
Průzkumy ESPAD ukazují že vnímání konopí studenty –
jak rizik spojených s jeho užitím, tak dostupnost této drogy
– výrazně souvisí s celoživotní prevalencí užívání konopí.
Vztah mezi rizikem a prevalencí je nepřímo úměrný (26),
tj. výrazné vnímání rizika souvisí s nízkou prevalencí
a naopak. Vnímání dostupnosti je však přímo úměrné
celoživotní prevalenci užívání (27).
Mladí lidé v zemích s nadprůměrnými odhady prevalence
užívání konopí mohou být více nakloněni tomu, aby
považovali užívání konopí za „normální“. Většina zemí,
které uvádějí relativně vysoké odhady celoživotního
užívání konopí, rovněž udává relativně vysoké odhady
nárazového pití (definovaného jako vypití nejméně pěti
skleniček alkoholu po sobě) během posledních 30 dnů (28),
což svědčí o tom, že oba typy chování mohou být součástí
stejného životního stylu. Výjimky z tohoto vzorce chování
představují Francie, Itálie a Bulharsko, kde je užívání
konopí relativně vysoké, ale nárazové pití je relativně
nízké.
Další drogy
Prevalence užívání extáze byla vyšší než prevalence
užívání amfetaminu ve 14 členských státech
a kandidátských zemích EU, které se v roce 2003
zúčastnily průzkumu ESPAD (29). Nejnižší míra
celoživotního užívání extáze (2 % a méně) byla zjištěna
v Dánsku, Řecku, na Kypru, v Litvě, na Maltě, ve Finsku,
Švédsku, Norsku, Rumunsku a Turecku. Vyšší míru
prevalence, v rozpětí od 3 do 4 %, uvádí Belgie,
Německo, Francie, Itálie, Lotyšsko, Rakousko, Polsko,
Portugalsko, Slovinsko, Slovensko a Bulharsko. Mezi země
s nejvyšší mírou celoživotní prevalence extáze patří Česká
republika (8 %) a Estonsko, Španělsko, Irsko, Nizozemsko
a Spojené království (pro všechny uvedené země 5 %).
Pokud jde o míru prevalence v různých obdobích, v roce
2003 činila nejvyšší míra celoživotní prevalence užívání
extáze 8 % ve srovnání s 5% mírou užívání za posledních
12 měsíců (užívání v poslední době) a 2% užíváním
v minulém měsíci (užívání v současné době).
Následné průzkumy ukazují, že celoživotní prevalence
užívání extáze mezi studenty ve věku 15–16 let se v letech
1995 až 2003 obecně zvýšila, přičemž k nejvyššímu
nárůstu došlo v České republice a většině nových členských
států (30). Hodnoty celoživotní prevalence zjištěné
v průzkumech ESPAD v roce 1999 však v některých zemích
vykazují výkyvy. Snížené užívání extáze, k němuž došlo
ve Spojeném království, se projevilo před rokem 1999 a
lze jej zčásti připsat rozsáhlé pozornosti, kterou sdělovací
prostředky věnovaly úmrtím souvisejícím s extází koncem
devadesátých let.
Psilocin a psilocybin – magické houby
Psilocin a psilocybin, psychoaktivní složky tak zvaných
„magických hub“, jsou součástí seznamu Úmluvy OSN
o psychotropních látkách z roku 1971, a jsou tedy ve všech
členských státech monitorovány. Právní status magických
hub a rozsah vymáhání právních omezení jejich pěstování
a konzumace se však v jednotlivých členských státech liší,
tj. houby mohou být kontrolovány, nekontrolovány nebo
kontrolovány v případě, že jsou „zpracovány“. Jedná se
tedy o status, který není z právního hlediska zcela jasný.
Průzkum ESPAD zmiňuje užívání „magických hub“ poprvé
v roce 2003. Odhady prevalence užívání „magických hub“
studenty ve věku 15–16 let jsou ve většině zemí, jež se
průzkumu zúčastnily, vyšší nebo stejně vysoké jako odhady
prevalence užívání LSD nebo jiných halucinogenních
drog (31). Kromě toho ve srovnání s celoživotní zkušeností
užívání extáze byla celoživotní prevalence užívání magických
hub vyšší v Belgii, Německu a Francii a stejná v České
republice, Dánsku, Itálii, Nizozemsku a Polsku. Celoživotní
prevalence užívání magických hub byla nulová na Kypru,
ve Finsku a Rumunsku, vzrostla na 4 % v Německu, Irsku a ve
Spojeném království a na 5 % v Belgii, Francii a Nizozemsku.
Prevalence je nejvyšší v České republice (8 %). Údaje
o trendu v užívání magických hub nejsou k dispozici.
(24) Viz obrázek EYE-1 (část vii) ve Statistickém věstníku 2005.
(25) Druhý průzkum Eurobarometru (Eurobarometr, 2004), „Young people and drugs“ (Mladí lidé a drogy) byl proveden v roce 2004. Tento průzkum
s nenáhodným výběrem vzorku zahrnoval 7 659 mladých lidí ve věku 15–24 let z 15 členských států EU, kteří byli zahrnuti do předcházejícího průzkumu
provedeného v roce 2002.
(26) Viz obrázek EYE-1 (část v) ve Statistickém věstníku 2005.
(27) Viz obrázek EYE-1 (část vi) ve Statistickém věstníku 2005.
(28) Viz obrázek EYE-1 (část viii) ve Statistickém věstníku 2005.
(29) Viz obrázek EYE-2 (část iv) ve Statistickém věstníku 2005.
(30) Viz obrázek EYE-2 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(31) Viz obrázek EYE-2 (část v) ve Statistickém věstníku 2005.
29
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
Nejnovější vývoj prevence
Hodnoty a chování jednotlivců jsou ovlivněny tím,
co považují ve svém sociálním prostředí za normální.
Tento přístup platí zvláště v případě mladých lidí. Pokud
považují experimentální užívání konopí za „normální“
a společensky přijatelné (a spojují je s nízkou mírou rizika
a snadnou dostupností), může tato skutečnost klíčově
ovlivnit jejich hodnoty a chování v otázce užívání konopí
(Botvin, 2000). Výzvou v rámci prevence je poskytnout
mladým lidem sociální a kognitivní strategie, pomocí nichž
by tyto vlivy zvládli. Proto není realistické posuzovat
účinnost preventivní politiky pomocí údajů o užívání drog
mladými lidmi, zvláště ne odhadů experimentálního
užívání, neboť odrážejí společenské normy a nikoli
skutečně problémové chování.
Místo toho je nutné prevenci hodnotit na základě několika
jednoznačných kritérií: jasně definovaných cílů, cílových
skupin a kroků stanovených v národních strategiích
a vycházejících z mezinárodních poznatků; opatření pro
řízení kvality; vytvoření selektivních preventivních opatření
a prevence zaměřené přímo na rodinu; a regulačních
opatření legálních drog zaměřených na ovlivnění
společenských norem, které znamenají „přimhouření oka“
nad konkrétním chováním v otázce konzumace nebo
souhlas s ním.
Bylo zjištěno, že míra kuřáctví u dospívající mládeže je vyšší
v zemích s relativně mírnou politikou (např. v Dánsku,
Německu a Spojeném království) než v zemích s přísnější
kontrolou (např. ve Francii, Švédsku a Norsku). Je známo,
že vliv preventivních opatření je omezený, pokud jsou tato
opatření v rozporu se společenskou normou a politikou nebo
pokud jimi nejsou alespoň podpořeny. Iniciativy EU
a Světové zdravotnické organizace (Aspect Consortium,
2004) v této oblasti se setkávají s uznáním a členské státy
stále více začínají propojovat politiku kontroly spotřeby
tabáku s drogovou prevencí.
Prevence ve školách
Ve všech členských státech jsou školy považovány za
nejdůležitější zařízení pro všeobecnou prevenci. Z tohoto
důvodu významně vzrostl důraz kladený na prevenci
ve školách v národních strategiích a při strukturovaném
uplatňování tohoto přístupu. Tato skutečnost se odráží
v rozšiřování školní protidrogové politiky (obr. 2), rozvoji
specifických modulových programů protidrogové prevence
pro školy a zároveň ve zkvalitňování pedagogického
vzdělávání.
Obrázek 2: Vývoj školní politiky
K dispozici velmi často
K dispozici běžně
Pokud jde o hodnocení preventivních strategií, nové národní
strategie ve Francii a v Itálii vykazují ve srovnání
s předchozí politikou obou států značné zlepšení v tom,
že úloha prevence je nyní lépe definována stejně jako
důležitost strukturovaných programů a priorita oblastí,
v nichž je nutné přijmout opatření. Téměř ve všech členských
státech je zjevná tendence zaujímat strategičtější přístup
a celkové plány berou stále více v úvahu ohrožené skupiny.
K dispozici ojediněle
Zřídka nebo není k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Normativní a strukturální opatření
Opatření pro kontrolu legálních drog pomáhají vytvořit
normativní základy, na nichž lze budovat další preventivní
opatření. Společenské normy, které podporují spotřebu
tabáku a alkoholu a tolerují jejich vliv na chování, jsou dobře
známým rizikovým faktorem pro zaujetí souhlasného postoje
k užívání nelegálních drog a jejich užívání (Becońa, 2002).
V rozporu s obecně panujícím názorem jsou společenské
normy více ovlivněny politikou kontroly než kampaněmi
v hromadných sdělovacích prostředcích nebo výchovnými
přístupy (Hawks a kol., 2002; Canning a kol., 2004).
Eurostat (2002) srovnával opatření pro kontrolu spotřeby
tabáku a ukazatele kouření u dětí/dospívající mládeže
v členských státech EU. Zjistil, že existuje vztah mezi přísností
politiky kontroly spotřeby tabáku (zákaz reklamy, věková
hranice pro nákup, omezení atd.) a závislostí na kouření.
30
Kypr
Belgie a Luxembursko
Malta
Poznámka: Německá jazyková oblast Belgie = k dispozici ojediněle.
Zdroje:
Národní kontaktní místa sítě Reitox.
Kapitola 2: Školy, mládež a drogy
Více zemí než dříve zavádí (Dánsko má svůj první školní
program životních dovedností), rozšiřuje (Německo) nebo
plánuje (Francie a Itálie, v rámci svých národních strategií)
strukturovanější programy prevence. Například v roce
2003 byly programy prevence zaváděny v 60 % všech
polských škol.
Řecko je zvláště dobrým příkladem posunu politiky
prevence od tradičních informačních a individualistických
(poradenských) přístupů k zavádění skutečné strategie
veřejného zdraví, jejíž záběr lze maximalizovat
prostřednictvím přístupu na bázi programů. Počet školních
programů prevence v Řecku se v letech 2000 až 2003 více
než zdvojnásobil a programy zaměřené na rodinu se za
stejné období ztrojnásobily. Malta a Spojené království
rovněž zvýšily úlohu, kterou v jejich politice prevence hraje
přístup na bázi programů: cílem programu Blueprint je
zjistit, jak lze adaptovat mezinárodní výzkum účinné
protidrogové prevence na anglický systém školství.
Program je založen na důkazech, které svědčí o tom,
že kombinování školní protidrogové výchovy s účastí
rodičů, kampaněmi v hromadných sdělovacích
prostředcích, místními zdravotním iniciativami a
partnerskou spoluprací v rámci komunit je efektivnější
než školní intervence samy o sobě. Na tento program bylo
za pět let věnováno šest milionů liber (8,5 milionů eur) (32).
Monitorování a kontrola kvality
Kontrola a zlepšování kvality prevence je ve velké míře
závislá na tom, aby byl nejdříve k dispozici věrohodný
přehled existujících aktivit a aby byl znám jejich obsah.
Členské státy tedy kladou rostoucí důraz na monitorování
programů prevence. Jako příklad mohou sloužit nové
projekty v Německu (33) a v Norsku (34) a maďarský
výzkumný projekt „Světla a stíny“, který shromáždil
informace o obsahu, cílech, metodice, cílových skupinách
a záběru školních programů prevence. Monitorování je též
zaváděno v České republice a prostřednictvím databáze
Ginger i ve Flandrech. Španělsko bohužel ukončilo svůj
projekt IDEA Prevención, který byl po mnoho let nejlépe
rozvinutým systémem monitorování a systémem kvality
zaměřeným na prevenci v Evropě.
Informační systémy zaměřené na prevenci též pomáhají
sledovat výskyt neefektivních postupů a programových
složek. V některých členských státech jsou i nadále běžné
jednorázové informační semináře nebo přednášky
odborníků a policistů, a to i přes jednoznačný závěr plynoucí
z výzkumu, že tato opatření jsou v nejlepším případě
neúčinná, ne-li přímo škodlivá (Canning a kol., 2004).
Obsah programů prevence lze posoudit pouze pomocí
systematického zaznamenávání preventivních aktivit,
a v důsledku toho pak může být založen na existujících
znalostech účinnosti a zaměřen na konkrétní populaci.
Pokyny nebo standardy pro zavádění programů prevence
jsou nezbytné, a to zvláště v zemích, kde je prevence
výrazně decentralizovaná.
Obsah programů a aktivit
Rozšíření přístupu na bázi programů a lepší
shromažďování standardizovaných informací umožnilo
posouzení a porovnání obsahu a trendů politiky prevence
v rámci EU. Informace obvykle pocházejí od národních
odborníků nebo skupin odborníků majících spolehlivý
přehled o situaci ve své zemi, který jim umožňuje vytvořit
standardizovanou klasifikaci, nebo z kvantitativních údajů
o monitorovaných programových opatřeních, které jsou
k dispozici v některých členských státech, např. v Řecku
nebo v Maďarsku.
Většina členských států například zavedla ve školách jako
preventivní přístup nácvik osobních a sociálních
dovedností. Jeho součástí jsou témata, jako je
rozhodování, zvládání situací, stanovení cílů a asertivita,
komunikace a projevení empatie. V současné době se zdá,
že je tato technika založená na důkazech, jež vychází
z teorií sociálního učení (35), důležitou metodikou ve většině
členských států, a to včetně zemí, kde přístup na bázi
programu neexistuje (Francie, Lucembursko a Švédsko)
(tabulka 2). Estonsko uvádí široké použití knihy, která učí
sociálním dovednostem.
Poskytování informací hraje i nadále ústřední úlohu
v protidrogové prevenci v mnoha členských státech
(viz tabulka 2). Omezená hodnota poskytování informací
v prevenci užívání drog je uznávána jen pomalu
(viz například švédská národní zpráva). Přístupy založené
výhradně na zdravotní výchově jsou rovněž omezeny na
ovlivňování kognitivních procesů a často jim chybí konkrétní
složky – behaviorální nácvik a nácvik sociálních interakcí.
Tyto přístupy jsou však v některých zemích i nadále
rozšířené i přes naše současné chápání účinné
protidrogové prevence.
Existují dvě vysvětlení pro pokračování takových přístupů
k protidrogové prevenci. Jedním z nich je instinktivní
(32) www.drugs.gov.uk/NationalStrategy/YoungPeople/Blueprint
(33) PrevNet (www.prevnet.de).
(34) www.forebyggingstiltak.no
(35) Chování je považováno za důsledek sociálního učení prostřednictvím životních vzorů, norem, přístupů „důležitých osob“ (Bandura, 1977). Negativní
přístupy k užívání drog a ochrannému vnímání vlastní zdatnosti je možné se naučit nebo podmínit. Toto pojetí je základem vrstevnických vzorů a vzoru
specifických životních dovedností.
31
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
a tradiční předpoklad, že poskytování informací o drogách
a rizicích, jež s drogami souvisejí, bude působit jako
odstrašující prostředek. Druhé vysvětlení odráží trend
z poslední doby inspirovaný hnutím za snižování
škodlivých účinků drog a je založeno na přesvědčení,
že při učení mladých lidí přijímat v životě informovaná
rozhodnutí a činit informované volby jsou kognitivní
dovednosti důležitější než behaviorální přístup. Obhájci
této techniky se domnívají, že behaviorální přístupy
k protidrogové prevenci, jako je zlepšování životních
Tabulka 2: Školní prevence v Evropě
Standardy/směrnice kvality (1)
Existující
Povinné
Požadované
pro financování
Belgie vlám.
Ano
Ano
Ano
Belgie fr.
Ano
Ano
Česká republika
Plánují se
Dánsko
Osobní sociální
dovednosti
Cíle
Primární
Sekundární
Velmi často
Životní dovednosti
Informace
Ano
Není uvedeno
Ochranné prostředí
Pedagogický vztah
Ano
Velmi často
Sebeúcta
Ochranné prostředí
Ne
Ne
Informace
Německo
Ne
Velmi často
Životní dovednosti
Estonsko
Ne
Ojediněle
Není uvedeno
Řecko
Ano
Ano
Ano
Velmi často
Životní dovednosti
Pedagogický vztah
Španělsko
Plánují se
Ano
Ano
Velmi často
Životní dovednosti
Sebeúcta
Francie
Ano
Zřídka
Informace
Životní dovednosti
Irsko
Ano
Velmi často
Životní dovednosti
Sebeúcta
Itálie
Ano
Běžně
Informace
Životní dovednosti
Kypr
Plánují se
Ojediněle
Ochranné prostředí
Životní dovednosti
Lotyšsko
Plánují se
Ojediněle
Informace
Životní dovednosti
Litva
Ne
Běžně
Informace
Lucembursko
Ano
Běžně
Pedagogický vztah
Životní dovednosti
Maďarsko
Plánují se
Běžně
Informace
Životní dovednosti
Malta
Ne
Velmi často
Informace
Životní dovednosti
Nizozemsko
Ano
Ne
Informace
Rakousko
Ano
Ojediněle
Životní dovednosti
Ochranné prostředí
Polsko
Ne
Běžně
Životní dovednosti
Informace
Portugalsko
Ano
Ojediněle
Informace
Životní dovednosti
Slovinsko
Plánují se
Ojediněle
Informace
Životní dovednosti
Slovensko
Ne
Zřídka
Finsko
Není uvedeno
Není uvedeno
Poskytování sociálních služeb Informace
Švédsko
Ne
Běžně
Ochranné prostředí
Začlenění do společnosti
Spojené království
Ano
Velmi často
Informace
Životní dovednosti
Norsko
Ne
Běžně
Informace
Sebeúcta
Bulharsko
Není uvedeno
Ojediněle
Informace
Ochranné prostředí
Rumunsko
Není uvedeno
Ojediněle
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Informace
Poznámka: Není uvedeno: údaje nejsou k dispozici.
Je nutné vzít v úvahu, že neexistuje jednotná evropská definice „standardů/směrnic kvality“ a že se úroveň podrobností může lišit. Tato skutečnost má
( 1)
vliv na srovnatelnost údajů.
32
Kapitola 2: Školy, mládež a drogy
dovedností, jsou protektorské a démonizují užívání drog
(Ashton, 2003; Quensel, 2004) a že nejlepší metodou
je dát mladým lidem kognitivní nástroje, které potřebují,
prostřednictvím poskytování informací. I přes různou tradici
považují oba přístupy zdravotní návyky a zvláště užívání
drog za otázku racionální volby, zatímco ve zdravotních
vědách panuje široký konsenzus, že sociální faktory (okolní
prostředí, skupina vrstevníků, normy) a osobní faktory
(temperament, akademické a emoční schopnosti) mají
na formování zdravotních návyků a chování souvisejícího
s užíváním drog větší vliv než pouhé poznávání.
Chybné generační vnímání užívání drog jako normální
a společensky přijatelné je nejdůležitějším kognitivním
prvkem, kterým lze prevenci ovlivnit. Celoživotní
prevalence užívání konopí mladými lidmi ve výši 30 % ve
skutečnosti znamená, že více než dvě třetiny této populace
nikdy konopí nepoužily a že to je opravdu „normální“.
I přes doložený přínos technik, které se zaměřují
na normativní postoje mladých lidí (Reis a kol., 2000;
Taylor, 2000; Cunningham, 2001; Cuijpers a kol., 2002),
jsou uvedené techniky užívány v Evropě jen zřídka.
Selektivní prevence
Národní protidrogové strategie a akční plány stále častěji
a jasněji uvádějí, že se preventivní opatření konkrétně
zaměřují na ohrožené skupiny. Tento přístup je ještě
výraznější v nových členských státech: Estonsku (děti ulice,
zvláštní školy), Maďarsku, na Kypru a na Maltě, v Polsku
(zanedbávané děti a mladí lidé z nefunkčních rodin)
a ve Slovinsku.
Vzhledem k tomu, že ohrožené skupiny, na něž se
selektivní prevence zaměřuje, často mívají značné
zkušenosti s legálními a nelegálními drogami, omezuje se
většina selektivních preventivních opatření na poskytování
specifických informací, individuální poradenství
a alternativy ve formě tvůrčích nebo sportovních aktivit.
Nelze však zapomenout na to, že techniky používané
v komplexních programech sociálních vlivů všeobecné
prevence jsou stejně účinné, ne-li účinnější, v prevenci
selektivní. Normativní restrukturalizace (např. zjištění,
že většina vrstevníků užívání neschvaluje), nácvik asertivity,
motivace a stanovení cílů, včetně uvedení obecně
uznávaných „pravd“ na pravou míru se ukázaly jako
metody velmi účinné u ohrožených mladých lidí (Sussman
a kol., 2004), v rámci selektivní prevence v EU jsou však
užívány jen zřídka. Intervenční techniky v zařízeních
pro trávení volného času (viz část „Prevence v zařízeních
pro trávení volného času“, str. 48) však mají nejčastěji
formu poskytování cílených informací.
Selektivní prevence ve školách
Hlavním cílem selektivní prevence ve školách je krizová
intervence a včasná identifikace žáků, kteří mají problémy.
Účelem tohoto postupu je nalézt řešení na úrovni školy,
které by zabránilo odchodu nebo vyloučení rizikových
žáků ze školy, a tím zhoršení jejich situace. Přístupy na bázi
programů jsou nabízeny v Německu, Irsku, Lucembursku
a Rakousku (Leppin, 2004), zatímco Polsko a Finsko
zajišťují kursy pro učitele nebo vydávají pokyny pro to,
jak rozpoznat žáky s problémy, včetně užívání drog,
a jak vhodně zasáhnout. Tradiční individualistické přístupy
zahrnují služby pedagogické psychologie (jako je tomu
ve Francii a na Kypru), které fungují na bázi doporučení
nebo vlastní volby. Irsko má novou, intenzivní, veřejně
prospěšnou službu pro zajištění kvalitního vzdělání,
v rámci níž se pracuje se školami a rodinami v oblastech
znevýhodněných z hlediska vzdělání s cílem zajistit
pravidelnou školní docházku dětí.
Selektivní přístupy na bázi komunit
Selektivní přístupy na bázi komunit se často zaměřují na
ohrožené mladé lidi na ulicích. Ve skandinávských zemích
má tento přístup podobu „nočních hlídek“, kdy skupiny
rodičů hlídkují v noci v ulicích. Rakousko výrazně
investovalo do zlepšení rovnováhy mezi strukturami
protidrogové prevence, sociální výchovy a sociální práce
prostřednictvím kursů, kvalitních příruček a společných
seminářů, např. pro mladé sociální pracovníky v zařízeních
pro trávení volného času. Cílem je rovněž využívat struktury
sociální práce s mladistými pro profesionální intervence
protidrogové prevence. Norsko postupuje stejným směrem –
zvyšuje spolupráci mezi školami, službami na ochranu dětí
a sociálními službami a posiluje příslušné interdisciplinární
snahy. Metody rychlého posouzení a reakce („rapid
assessment and response“, RAR) (36) – rychlé získávání
informací (statistického materiálu) kombinované s rozhovory
(dotazníky, ohniskové skupiny) a nebo sledování
problémové oblasti – jsou v těchto projektech používány
v Norsku, ale i v Německu a Nizozemsku.
Intervence zaměřené na vysoce rizikové čtvrti mají tradici
v Irsku, Spojeném království a v menší míře i v Nizozemsku
a Portugalsku. Německo (Stöver a Kolte, 2003, citováno
v německé národní zprávě) a Francie však v současné
době též navrhly opatření v této oblasti. Pro tyto země je
zaměření protidrogové prevence na konkrétní geografické
oblasti podle sociálních kritérií zcela nové.
Členské státy se v rámci své politiky selektivní prevence
rovněž rostoucí měrou zaměřují na konkrétní etnické
skupiny (např. Irsko, Lucembursko, Maďarsko). Orientace
na etnický původ je důležitým aspektem například
(36) Světová zdravotnická organizace: The rapid assessment and response guide on psychoactive substance use and especially vulnerable young people
(Příručka rychlého posouzení a reakce zaměřená na užívání psychoaktivních látek a zvláště na ohrožené mladé lidi)
(http://www.who.int/docstore/hiv/Core/acknowledgements.html).
33
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
v Maďarsku, kde je romská populace velmi ohrožena
problémy souvisejícími s drogami, a to vzhledem k svým
sociálním a kulturním rysům a znevýhodněným životním
podmínkám. Nevládní organizace zde provozují školení
vrstevníků, svépomocné skupiny, dohled, různé programy
prevence a nízkoprahové služby pro Romy.
Ohrožené rodiny
Všeobecná rodinná prevence, především ve formě
večerních akcí, přednášek, seminářů a workshopů pro
rodiče, je ve většině členských zemí i nadále populární
(v Německu, Francii, na Kypru a ve Finsku), a to i přes
nedostatečné důkazy o její účinnosti (Mendes a kol.,
2001). V Řecku, Španělsku, Irsku a Norsku však došlo
k zajímavému vývoji v selektivní rodinné prevenci díky
zavedení novátorských pojetí, která přesahují rámec
rodin/rodičů s drogovými problémy a uznávají úlohu
sociálních, ekonomických a kulturních faktorů v užívání
drog. V Nizozemsku se při hodnocení projektů
protidrogové prevence pro rodiče-přistěhovalce došlo
k závěru, že vhodným novým směrem bude standardizovaná
intervence nabízená prostřednictvím sítí přistěhovalců, při
níž se pracuje odděleně s muži a se ženami (Tarweij a Van
Wamel, 2004). V Norsku byly ve třech městech zavedeny
a hodnoceny kurzy rodičů „Parent Management Training“
(PMTO, oregonský model), původně školicí metoda určená
pro rodiny s dětmi s vážnými poruchami chování. V dalších
dvou zemích byl zaveden program Iowa Strengthening
Families Program (ISFP) [Iowský program pro upevnění
rodin]. Tento intenzivní program rodinné intervence určený
pro ohrožené rodiny kombinuje výukové metody pro
studenty (ve věku 10–14 let) se vzdělávacím programem
pro jejich rodiče. Jeho cílem je protidrogová prevence
prostřednictvím posílení způsobilosti rodiny a rodinných
vazeb (Kumpfer a kol., 2003).
34
Nutnost indikované prevence
Indikovaná prevence se zaměřuje na jednotlivce, u nichž
bylo zjištěno, že jsou ohroženi rizikovými faktory, jež
mohou vést k drogovým problémům, například
hyperaktivitou spojenou s poruchou pozornosti (ADHD).
Opatření protidrogové prevence zaměřené na mladé lidi
s hyperaktivitou spojenou s poruchou pozornosti jsou však
hlášena pouze z Německa a Švédska. V Německu
současné odhady prevalence hyperaktivity spojené
s poruchou pozornosti naznačují, že 2–6 % lidí ve věku
6 až 18 let je hyperaktivitou spojenou s poruchou
pozornosti postiženo, což tuto poruchu činí jedním
z nejběžnějších klinických stavů u dětí a mladých lidí.
Ve Švédsku je součástí preventivní strategie pro tyto děti
kognitivní a společenský výcvik a příslušná metodika
je šířena prostřednictvím přípravy odborníků na prevenci.
Vzhledem k tomu, že téměř všechny děti předškolního
věku mají přístup k primární zdravotní péči a většina
z nich nastoupí na základní školu, by bylo možné
většinu ohrožených dětí identifikovat prostřednictvím
systematického screeningu a následných
individualizovaných intervencí.
Italský akční plán klade velký důraz na psychopatologické
stavy a závažné problémy chování dětí a mládeže,
které, pokud jim není věnována pozornost v ranné fázi,
jsou prediktivním faktorem užívání a zneužívání drog.
Mezi zjištěné problémy patří problémy s chováním,
lehká mozková dysfunkce, úzkost doprovázená poruchami
nálad, bulimie a psychogenní obezita, narušená osobnost,
problémy s mezilidskou komunikací, posttraumatické
stresové poruchy a záchvaty paniky. Má se za to,
že odpovědí na danou situaci jsou přístupy všeobecné
i selektivní prevence.
Kapitola 3
Konopí
Prevalence a vzorce užívání
Odhad užívání drog v populaci
Konopí je vůbec nejběžněji užívanou nelegální látkou
v Evropě. Nedávné veřejné průzkumy ukazují, že 3 až 31 %
dospělých (ve věku 15–64 let) tuto látku vyzkoušelo nejméně
jednou (celoživotní užívání). Nejnižší míra prevalence
celoživotního užívání byla zjištěna na Maltě (3,5 %),
v Portugalsku (7,6 %) a Polsku (7,7 %) a nejvyšší ve Francii
(26,2 %), Spojeném království (30,8 %) a Dánsku (31,3 %).
Ve většině zemí (15 z 23 zemí, o nichž existují informace)
se celoživotní prevalence pohybuje v rozmezí 10–25 %.
Užití konopí během posledních 12 měsíců uvádí 1–11 %
dospělých. Nejnižší míru prevalence hlásí Malta, Řecko
a Švédsko a nejvyšší Česká republika, Francie, Španělsko
a Spojené království. Většina zemí (14) uvedla míru
prevalence užívání v poslední době v rozpětí 3–7 %.
Z dostupných národních odhadů lze získat přibližný odhad
celkového počtu dospělých (ve věku 15–64 let) užívajících
konopí v EU. Uvedený postup naznačuje, že zhruba 20 %
celkové populace, neboli více než 62 milionů lidí konopí
někdy v životě vyzkoušelo. Je-li posuzováno užívání konopí
v bližším časovém úseku (prevalence v posledním roce),
jedná se asi o 6 % dospělých, neboli více než 20 milionů
lidí. Pro srovnání: v celonárodním průzkumu užívání drog
a zdraví provedeném v roce 2003 ve Spojených státech
(SAMHSA, 2003) 40,6 % dospělých (definovaných jako
dvanáctiletí a starší) uvedlo, že konopí nebo marihuanu
vyzkoušelo alespoň jednou a 10,6 % uvedlo jejich užití
během posledních 12 měsíců. Výsledky ve věkové skupině
18–25 let byly 53,9 % (celoživotní), 28,5 % (posledních
12 měsíců) a 17 % (minulý měsíc) (37).
Stejně jako v případě ostatních drog mladí dospělí
opakovaně uvádějí vyšší míry užívání. 11–44 % mladých
Evropanů ve věku 15–34 let uvádí, že ve svém životě
vyzkoušelo konopí. Nejnižší míra prevalence byla zjištěna
v Řecku, Portugalsku a Polsku a nejvyšší ve Francii
(39,9 %), Spojeném království (43,4 %) a Dánsku
(44,6 %). Užívání v poslední době uvedlo 3–22 %
mladých dospělých, přičemž nejnižší hodnoty byly zjištěny
v Řecku, Švédsku, Polsku a Portugalsku a nejvyšší ve
Užívání drog běžnou populací je hodnoceno průzkumy,
jež poskytují odhady procenta populace, které užívalo
drogy za definované časové období: celoživotní užívání
(experimentování), užívání během posledních 12 měsíců
(užívání v poslední době) nebo užívání během posledních
30 dnů (užívání v současné době) (1).
EMCDDA vypracovalo soustavu společných základních
bodů („evropský modelový dotazník“ (European Model
Questionnaire, EMQ), která je používána ve většině
průzkumů v členských státech EU nebo je s těmito průzkumy
kompatibilní. Evropský modelový dotazník je součástí
zprávy, která je k dispozici na internetových stránkách
EMCDDA (2). „Celoživotní užívání“ jako ukazatel současné
situace u dospělých může mít omezenou hodnotu (i když
může být vhodným ukazatelem u školních dětí), ale
ve spojení s dalšími měřítky může poskytnout obraz
o aspektech vzorců užívání (pokračování nebo přerušení
užívání) a o generační dynamice šíření užívání drog.
„Užívání během posledních 12 měsíců“ je ukazatelem
užívání drog v poslední době, i když často bývá takové
užívání příležitostné, a „užívání během posledních 30 dnů“
je ukazatelem aktuálnějšího užívání v současné době,
které bude zahrnovat osoby, které užívají drogy často.
(1) Více informací o metodice průzkumů obyvatelstva a metodice
používané v každém národním průzkumu naleznete ve Statistickém
věstníku 2005.
(2) Handbook for surveys about drug use among the general
population [Příručka pro zpracování průzkumů užívání drog
běžnou populací] (www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1380).
Spojeném království (19,5 %), Francii (19,7 %) a v České
republice (22,1 %). Jedenáct zemí uvedlo míry prevalence
užívání v poslední době v rozpětí 7–15 %.
9–45 % Evropanů ve věku 15–24 let uvádí, že vyzkoušelo
konopí. Procento užívání se ve většině zemí pohybuje
v rozmezí 20–35 %. Užívání v poslední době (během
posledních 12 měsíců) uvedlo 4–32 %. Ve většině zemí
příslušný podíl činil 9–21 % (38).
(37) Věkové rozpětí v průzkumu provedeném v USA (dvanáctiletí a starší) je širší než věk uváděný EMCDDA pro průzkumy EU (15–64 let). Naopak
věkové rozpětí mladých dospělých (18–25 let) je užší než rozpětí používané ve většině průzkumů EU (15–24 let).
(38) Viz obrázek GPS-2 ve Statistickém věstníku 2005.
36
Kapitola 3: Konopí
Stejně jako u dalších nelegálních drog je míra užívání
podstatně vyšší u mužů než u žen, i když velikost
tohoto rozdílu se v jednotlivých zemích liší. Poměr muži –
ženy u celoživotní zkušenosti se pohybuje od 1,25:1
do 4:1 (1,25 až 4 muži na jednu ženu) a v případě
užívání v současné době se tento poměr pohybuje od 2:1
do 6:1. Průzkumy rovněž naznačují, že užívání konopí
je běžnější v městských oblastech nebo v oblastech
s vysokou hustotou obyvatelstva. Zaznamenané národní
rozdíly tedy mohou být částečně způsobeny rozdíly
v úrovni urbanizace, i když bylo naznačeno,
že se rekreační užívání drog rozšiřuje z městských
oblastí do oblastí venkova.
Skutečnost, že míra užívání v poslední době a míra užívání
v současné době je významně nižší než míra celoživotní
zkušenosti, naznačuje, že užívání konopí bývá příležitostné
nebo že od něj uživatelé po určité době upustí. Ve většině
zemí EU 20–40 % dospělých, kteří někdy v životě
vyzkoušeli konopí, uvádí užívání konopí během posledních
12 měsíců a asi 10–20 % těchto dospělých uvádí užívání
konopí během minulých 30 dnů (podíl těch, kteří s užíváním
drog pokračují).
V posledních průzkumech uvedlo míru užívání v minulém
měsíci 0,5–9 % všech dospělých (v mnoha zemích
v rozpětí 2–4 %), 1,5–13 % mladých dospělých (v mnoha
zemích v rozpětí 3–8 %) a 1,2–16 % osob ve věku
15–24 let (v mnoha zemích v rozpětí 5–10 %) (obr. 3).
Dle velmi hrubých odhadů užívá v současné době konopí
1 z 10 až 20 mladých Evropanů. Mezi země s nejnižší
prevalencí užívání v současné době patří Malta, Řecko,
Švédsko, Polsko a Finsko, zatímco ve Spojeném království
a Španělsku byl tento typ prevalence nejvyšší.
Údaje o četnosti užívání konopí během posledních 30 dnů
uvedené ve výroční zprávě za rok 2004 (EMCDDA, 2004a)
svědčily o tom, že přibližně jedna čtvrtina (19–33 %) těch,
kdo užívali konopí v minulém měsíci, tak činila téměř
každodenně (39). Většina z nich byli mladí muži. Bylo
odhadnuto, že 0,9–3,7 % Evropanů ve věku 15–34 let
denně užívá konopí a že by tuto látku mohly v Evropě denně
nebo téměř denně užívat zhruba 3 miliony lidí.
Obrázek 3: Užívání konopí v současné době (v posledním měsíci) mladými dospělými (ve věku 15–24 let), měřeno v národních průzkumech
%
25
20
15
10
5
Spojené království (E&W)
(2003–2004; 16–24 n = 5 429)
Španělsko
(2001; 15–24 n = 3 368)
Německo
(2003; 18–24 n = 1 891)
Itálie
(2003; 15–24 = 2 112)
Nizozemsko
(2000–2001; 15–24 n = údaje
nejsou k dispozici)
Belgie
(2001; 15–24 n = údaje
nejsou k dispozici)
Dánsko
(2000; 16–24 n = 1 754)
Norsko
(1999; 15–24 n = údaje
nejsou k dispozici)
Estonsko
(2003; 15–24 n = 329)
Irsko
(2002–2003; 15–24 n = údaje
nejsou k dispozici)
Portugalsko
(2001; 15–24 n = 3 099)
Lotyšsko
(2003; 15–24 n = údaje
nejsou k dispozici)
Slovensko
(2002; 18–24 n = údaje
nejsou k dispozici)
Maďarsko
(2003; 18–24 n = 943)
Polsko
(2002; 16–24 n = údaje
nejsou k dispozici)
Finsko
(2002; 15–24 n = 614)
Švédsko
(2004; 18–24 n = 1 171)
Řecko
(2004; 15–24 n = 1 785)
0
Poznámka: Údaje pocházejí z posledních národních průzkumů, jež jsou v každé zemi k dispozici.
U některých zemí se věkové rozmezí, jímž se vymezuje kategorie mladých dospělých, mírně liší od standardního rozmezí stanoveného za tímto účelem EMCDDA.
Odchylky ve věkovém rozpětí mohou v malé míře zodpovídat za rozdíly mezi zeměmi.
Zdroje:
Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox (2004), převzato z průzkumů obyvatelstva, zpráv nebo vědeckých článků. Viz též tabulka GPS-0 ve
Statistickém věstníku 2005.
(39) Viz výroční zpráva za rok 2004 (http://ar2004.emcdda.eu.int). Tato informace hovoří o „užívání po dobu 20 či více dnů během posledních 30
dnů“. Též ji lze vyjádřit jako „každodenní nebo téměř každodenní užívání“.
37
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
Trendy
Vzhledem k tomu, že ve většině zemí EU neexistují
dlouhodobé řady systematických průzkumů, je možnost
identifikovat trendy související se zneužíváním drog
omezeně. Mnoho zemí provádí následné průzkumy,
nejedná se však o časové řady v přesném slova smyslu –
i přes pokrok, jehož bylo dosaženo v harmonizaci,
se metody a velikosti vzorků jednotlivých průzkumů liší
a jejich frekvence může být nepravidelná. Kromě toho jsou
průzkumy v různých zemích prováděny v různých letech,
a tím se znesnadňuje identifikace evropských trendů.
V ideálním případě by národní průzkumy mezi populací
byly prováděny ve všech členských státech současně.
Takový postup by podstatně zjednodušil srovnávání
výsledků na národní úrovni (za určitou dobu) a na evropské
úrovni (mezi zeměmi) a usnadnil by hodnocení výsledků
Protidrogového akčního plánu EU.
Dostupná zjištění získaná z různých typů průzkumů
(celostátní nebo místní průzkumy v domácnostech,
průzkumy mezi branci a průzkumy ve školách) prozrazují,
že užívání konopí se výrazně zvýšilo v devadesátých letech
téměř ve všech zemích EU, zvláště mezi mladými lidmi,
Obrázek 4: Trendy užívání konopí v poslední době
(v minulém roce) mladými dospělými (ve věku 15–34 let),
měřeno v národních průzkumech (1)
%
25
Francie
Spojené
království
(E&W)
Španělsko
Německo
Dánsko
Itálie
Nizozemsko
Estonsko
Maďarsko
Finsko
Švédsko
Řecko
20
15
10
5
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1999
1996
1997
1994
1995
1992
1993
1990
( 1)
1991
0
Velikost vzorku (počet respondentů) pro věkovou skupinu 15–34 let
pro každou zemi a rok naleznete v tabulce GPS-4 ve Statistickém
věstníku 2005.
Poznámka: Údaje jsou převzaty z národních průzkumů, jež jsou k dispozici pro
jednotlivé země. Číselné údaje a metodiku jednotlivých průzkumů
naleznete v tabulce GPS-4 ve Statistickém věstníku 2005.
Pro mladé dospělé používá EMCDDA věkové rozpětí 15–34 let
(Dánsko a Spojené království od 16 let, Německo, Estonsko (1998)
a Maďarsko od 18 let). Ve Francii bylo věkové rozpětí v roce 1992
25–34 let a v roce 1995 18–39 let.
Zdroje:
Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox (2004), převzato
z průzkumů obyvatelstva, zpráv nebo vědeckých článků. Viz též
tabulka GPS-0 ve Statistickém věstníku 2005.
a že užívání konopí se v některých zemích i nadále zvyšuje
(obr. 4). Ve Spojeném království, které do roku 2000
vykazovalo nejvyšší hodnoty, zůstalo užívání konopí
v letech 1998 až 2003–2004 na relativně stálé úrovni,
zatímco další země (Francie a Španělsko (40)) ho dostihly.
V Řecku byl v letech 1998 až 2004 hlášen pokles.
Pokud jde o nové členské státy, dostupné důkazy,
především z průzkumů ve školách, svědčí o tom,
že v mnoha z nich došlo v posledních letech k významnému
nárůstu užívání konopí. Ve většině případů dochází ke
zvyšování především od poloviny devadesátých let, a to
v městských oblastech u mužů a mladých dospělých.
V Estonsku a Maďarsku následné průzkumy mezi
dospělými umožnily identifikovat současné trendy (obr. 4).
Srovnání výsledků průzkumů ESPAD ve školách v letech
1995, 1999 a 2003 (Hibell a kol., 2004) ukazuje, že ve
většině členských a kandidátských států, které se průzkumu
zúčastnily, se prevalence celoživotního užívání konopí
studenty ve věku 15–16 let zvýšila o 2 % či více (obr. 5).
Ve více než polovině z těchto zemí se odhady prevalence
od roku 1995 zdvojnásobily či ztrojnásobily. K nejvyššímu
relativnímu zvýšení došlo především ve východoevropských
členských zemích, které v roce 1995 uváděly celoživotní
prevalenci užívání konopí nižší než 10 %. Ani v jedné ze
zemí, jež byly předmětem průzkumu ESPAD, neexistoval
v rámci tří provedených průzkumů trvalý a zjevný trend
poklesu celoživotního užívání konopí.
Průzkumy ve školách ukazují, že členské státy EU lze
z hlediska trendů rekreačního a příležitostného užívání
konopí rozdělit do tří samostatných skupin. V první skupině
(do které patří Irsko a Spojené království) je celoživotní
prevalence vysoká (okolo 38–39 %), avšak za uplynulých
osm let zůstává stabilní. Tyto země mají dlouhou historii
užívání konopí a vysoké míry prevalence užívání konopí,
které se vyvinuly během osmdesátých a devadesátých let.
V druhé skupině zemí se celoživotní prevalence užívání
konopí u studentů za sledované období významně zvýšila
(až o 26 procentních bodů). Tato skupina zahrnuje všechny
nové východoevropské členské státy a Dánsko, Španělsko,
Francii, Itálii a Portugalsko. Ve třetí skupině zůstávají
odhady celoživotní prevalence u studentů na relativně
nízké úrovni (okolo 10 % a méně). Do této skupiny patří
členské státy ze severu i jihu Evropy (Finsko, Švédsko
a Norsko a zároveň Řecko, Kypr a Malta).
Pokud jde o dospělé, je situace méně jasná, neboť máme
k dispozici méně informací a ty, jež máme, jsou
různorodější. Projevuje se zde však podobný vzorec
užívání konopí v poslední době (užívání v minulém roce),
který je vysoký, ale stabilní ve Spojeném království.
(40) Dle informací, které byly doručeny příliš pozdě na to, aby mohly být do této zprávy zařazeny, byla v průzkumu v roce 2003 ve Španělsku zjištěna
prevalence v posledních 12 měsících ve výši 20,1 %.
38
Kapitola 3: Konopí
Obrázek 5: Celoživotní prevalence užívání konopí mezi studenty ve věku 15–16 let podle průzkumů ESPAD konaných v letech 1995,
1999 a 2003
%
50
40
30
20
10
1995
1999
Česká republika
Irsko
Spojené království
Francie*
Španělsko*
Slovinsko
Slovensko
Itálie
Estonsko
Dánsko
Polsko
Lotyšsko*
Maďarsko
Portugalsko
Litva
Finsko
Malta
Norsko
Švédsko
Řecko*
Kypr
0
2003
Poznámka: V roce 1995 průzkumy v zemích označených hvězdičkou nebyly přesně srovnatelné s průzkumy ESPAD. Španělsko se průzkumu ESPAD neúčastnilo. Údaje,
které jsou zde zahrnuty, vycházejí ze španělského průzkumu provedeného v letech 1996, 1998 a 2002. Otázky týkající se prevalence užívání drog lze
považovat za srovnatelné s otázkami ESPAD, ale další aspekty metody znamenají, že španělské údaje nejsou přesně srovnatelné.
Zdroj:
Hibell a kol.,2004.
Některé země (např. Dánsko, Německo, Estonsko,
Španělsko a Francie) v posledních letech vykazují
významné zvýšení a další země zaznamenávají nízké
odhady prevalence a méně jasné trendy (např. Řecko,
Finsko a Švédsko). Nové průzkumy ve školách a průzkumy
mezi dospělými, které budou provedeny v příštích 2 až
3 letech, pomohou tuto složitou otázku vývoje drogových
trendů objasnit.
Prevence užívání konopí
Obavy z rostoucí spotřeby konopí mladými lidmi, které
ovládly některé země, vyústily v diskuse o tom, zda by
testování na drogy bylo užitečné kontrolní opatření.
Některé země učinily kroky tímto směrem, i když opatření
ve formě testování na drogy jsou i nadále neobvyklá.
V České republice se ve sdělovacích prostředcích objevily
zprávy o testování moči a používání služebních psů pro
vyhledávání drog ve školách. I když existuje určitá
podpora těchto opatření, došla odborná pracovní skupina
k závěru, že by takové metody neměly být součástí účinné
strategie primární prevence. Ve Spojeném království uvádějí
nově zavedené pokyny pro školy celou řadu důležitých
otázek, které je nutné vzít v úvahu před zavedením programu
testování na drogy. Patří mezi ně nutnost zajistit získání
odpovídajícího souhlasu rodičů (a žáků, jsou-li považováni
za způsobilé); zvážit, zda je testování v souladu s povinností
péče školy o blaho žáků a je nutné vzít v úvahu dostupnost
či nedostupnost příslušných podpůrných služeb. Jakékoli
rozhodnutí vystavit žáky testování na drogy musí být
začleněno do protidrogové politiky školy. Na internetové
stránce EMCDDA je uvedena krátká zpráva o testování
na drogy ve školách v EU (41).
Konopí je téměř vždy součástí všeobecných (necílených)
programů protidrogové prevence. Pozornost věnovaná
sdělovacími prostředky rostoucímu užívání konopí mladými
lidmi, která naznačuje, že užívání konopí je rostoucí měrou
„normální“, svědčí o nutnosti věnovat pozornost
normativním postojům mladých lidí. Znepokojení
z rostoucího akceptování užívání konopí mladými lidmi
má za následek zavedení programů prevence, jejichž cílem
je ovlivnit jejich názory na to, co je normální a přijatelné
chování. Tato otázka je podrobněji popsána v kapitole 2.
Mnoho intervencí spočívá především v poskytování
informací o konopí prostřednictvím mediálních kampaní,
(41) http://eldd.emcdda.eu.int/?nnodeid=5036
39
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
letáků nebo internetových stránek. Existuje však několik
zajímavých příkladů selektivní prevence, které lze nalézt
v databázi hodnocených projektů prevence EMCDDA
(EDDRA) (42). Tyto projekty se především zaměřují na mladé
uživatele konopí, kteří spáchali trestný čin související
s drogami, a nabízejí poradenství, nácvik osobní
způsobilosti a podporu ze strany více institucí. Mezi takové
projekty patří projekt FRED (Německo), MSF-Solidarité
Jeunes (Lucembursko), Ausweg (Rakousko) a týmy pro
mladistvé provinilce (YOT) ve Spojeném království.
Vysoká prevalence užívání konopí mladými lidmi znamená,
že užívání drogy je často hlavním problémem pro ty, kdo
pracují s dětmi školního věku. Jedním potenciálně slibným
přístupem k selektivní školní prevenci je program Krok za
krokem, který byl zaveden v Německu a v Rakousku. Tento
program pomáhá učitelům rozpoznat a řešit užívání drog
a problémové chování žáků (43).
Obtížnou otázkou pro ty, kteří se věnují boji s konopím, je,
kde stanovit hranici mezi prevencí a léčbou. Užívání konopí
je ovlivněno společenskými, generačními a osobními faktory
a tyto faktory představují důležitou část rizika jednotlivce,
že se u něj vyvine dlouhodobý drogový problém. Prevence
se proto často zaměřuje spíše na tyto oblasti než na drogu
jako takovou (Morral a kol., 2002). Při hodnocení
rakouského projektu Ausweg se například zjistilo, že mladí
lidé, u nichž byl poprvé hlášen trestný čin spojený
s konopím, vykazovali osobnostní nedostatky méně často,
než se čekalo, což dokládá důležitost situačních, sociálních
a generačních vlivů na užívání drog spíše než individuálních
psychologických problémů (Rhodes a kol., 2003; Butters,
2004). Na konopí se však zaměřuje několik projektů, které
radí mladým lidem v otázkách snižování užívání drog.
Příkladem z Německa je internetová stránka „Quit the Shit!“
(www.drugcom.de), která obsahuje inovační internetový
poradenský program pro uživatele konopí.
Údaje o žádostech o léčbu
Z celkového počtu asi 480 000 hlášených žádostí o léčbu je
konopí jako primární droga uváděno asi ve 12 % případů,
což jej činí druhou nejčetnější drogou po heroinu. Během
osmiletého období (1996–2003) se podíl klientů užívajících
konopí v porovnání se všemi novými klienty užívajícími
drogy, kteří vyhledali léčbu, v mnoha zemích zvýšil alespoň
o dvě třetiny (44). Tomu odpovídal i nárůst počtu klientů.
K této analýze je však třeba přistupovat opatrně, neboť je
založena na omezeném počtu zemí, které mohou poskytnout
údaje nezbytné pro srovnání časových trendů.
Celkem je konopí po heroinu rovněž druhou nejčastěji
uváděnou drogou ve zprávách o klientech, kteří nastoupili
léčbu poprvé (45). Mezi jednotlivými zeměmi existují výrazné
rozdíly. Konopí je uváděno u 2–3 % klientů v Bulharsku
a Polsku, ale u více než 20 % všech klientů v Dánsku,
Německu, Maďarsku a Finsku (46). Ve všech zemích,
z nichž jsou k dispozici údaje, je podíl klientů, kteří
vyhledali léčbu v souvislosti s užíváním konopí, vyšší
u nových klientů než u všech klientů. Existuje pouze několik
výjimek, kdy jsou procenta zhruba stejná (47). Přesto se
během osmiletého období v letech 1996–2003 podíl
klientů užívajících konopí mezi klienty, kteří vyhledali
léčbu v souvislosti se všemi drogami, zvýšil z 9,4 % na
21,9 % (48). K této analýze je však třeba přistupovat opatrně,
neboť je založena na omezeném počtu zemí, které mohou
poskytnout údaje nezbytné pro srovnání časových trendů.
Mezi uživateli drog, kteří se léčí, počet mužů výrazně
převyšuje počet žen. Nejvyšší poměr mužů ku ženám
lze nalézt mezi novými klienty, kteří požádali o léčbu
v souvislosti s konopím (4,8 : 1). Vyšší poměr mužů k ženám
vykazuje Německo, Kypr, Maďarsko a Slovensko, nižší
poměr pak Česká republika, Slovinsko, Finsko a Švédsko.
Tyto rozdíly mezi zeměmi mohou odrážet kulturní faktory
nebo možná rozdíly v organizaci léčebných služeb (49).
Osoby léčené pro problémy s konopím bývají relativně
mladé; prakticky všichni klienti užívající konopí, kteří
se léčí poprvé, jsou mladší 30 let. U adolescentů, kteří
se podrobili specializovanému léčení, existuje vyšší
pravděpodobnost, že budou vedeni jako osoby
s primárním problémem s konopím než u klientů jiných
věkových skupin. Konopí je při tom důvodem 65 %
žádostí o léčbu osob mladších 15 let a 59 % osob ve věku
15–19 let (50).
(42) http://eddra.emcdda.eu.int/
(43) Další informace naleznete na internetové stránce EDDRA: Step by Step (Krok za krokem)
(http://eddra.emcdda.eu.int/eddra/plsql/showQuest?Prog_ID=36) a Early detection and intervention with regard to problematic drug use and
addiction (Včasná detekce a intervence v souvislosti s problémovým užíváním drog a závislostí)
(http://eddra.emcdda.eu.int/eddra/plsql/showQuest?Prog_ID=2088).
(44) Viz tabulky TDI-2 (část i) a TDI-3 (část iii) ve Statistickém věstníku 2005.
(45) Další údaje o žádostech uživatelů konopí o léčbu naleznete ve výroční zprávě EMCDDA 2004 (http://ar2004.emcdda.eu.int). Analýza údajů
o celkové distribuci a trendech je založena na klientech, kteří požádali o léčbu ve všech léčebných centrech, a analýza údajů o profilu klientů a vzorci
užívání drog vychází z center ambulantní léčby.
(46) Viz tabulky TDI-2 (část ii) a TDI-5 (část ii) ve Statistickém věstníku 2005.
(47) Viz tabulky TDI-4 (část ii) a TDI-5 (část ii) ve Statistickém věstníku 2005.
(48) Viz tabulka TDI-3 (část iii) ve Statistickém věstníku 2005.
(49) Viz tabulka TDI-22 ve Statistickém věstníku 2005.
(50) Viz tabulka TDI-10 (část ii) ve Statistickém věstníku 2005.
40
Kapitola 3: Konopí
Ukazatel žádostí o léčbu
Informace o počtu osob, které vyhledaly léčbu v souvislosti
s drogovým problémem, poskytují užitečný přehled
o obecných trendech problémového užívání drog a zároveň
nabízejí pohled na organizaci a kapacitní možnosti
léčebných zařízení v Evropě. Ukazatel žádostí o léčbu
(„treatment demand indicator“, TDI) (1) (2) zpracovaný
EMCDDA poskytuje jednotnou strukturu pro hlášení o počtech
a charakteristice klientů doporučených do zařízení pro léčbu
drogových závislostí. I když lze údaj TDI považovat za dost
spolehlivý a užitečný obraz profilu klientů doporučovaných
do speciálních zařízení pro drogově závislé, je z mnoha
technických důvodů nutno přistupovat obezřetně k obecnému
uplatňování těchto zjištění na klienty všech těchto služeb.
Především se každoročně liší počet zemí poskytujících hlášení,
a proto je nutné interpretovat trendy zjištěné na evropské
úrovni s jistou opatrností. Dále je nutné vzít v úvahu, že se
rozsah sledovaných údajů může v jednotlivých zemích lišit
(sledované údaje nebo jednotky jsou uváděny ve statistickém
věstníku) a že údaje o žádostech o léčbu částečně odrážejí
dostupnost drogové léčby v konkrétních zemích.
Interpretace a srovnání údajů o léčbě bude snadnější,
budou-li vzaty v úvahu tyto body:
• Klienti, kteří zahájili protidrogovou léčbu poprvé,
jsou označováni jako „noví klienti“. Tato skupina je
z hlediska analýzy považována za důležitější ukazatel
trendů užívání drog. Hlášení obsahují též analýzu
V četnosti užívání konopí u nových klientů existují mezi
jednotlivými zeměmi výrazné rozdíly. Nejvyšší podíl
uživatelů konopí, kteří užívají drogu denně, mezi novými
klienty léčenými pro užívání konopí existuje v Dánsku
a Nizozemsku a nejvyšší podíl uživatelů, kteří konopí užívají
příležitostně, nebo osob, které neužily konopí v měsíci
předcházejícím léčbě, je zjištěn v Německu a Řecku (51),
což je pravděpodobně odrazem rozdílů v doporučení
k léčbě. V Německu asi jedna třetina nových klientů
užívajících konopí užívá drogu příležitostně nebo ji neužila
vůbec v měsíci předcházejícím léčbě, jinde však tato skupina
zahrnuje 11 % klientů a asi 60 % užívá konopí denně.
jednotlivých klientů. Tato skupina zahrnuje nové klienty
i klienty, kteří léčbu v předchozím roce přerušili nebo
ukončili a znovu ji zahájili v roce, jehož se hlášení týká.
Údaje o klientech, kteří během sledovaného období
pokračovali bez přerušení v léčbě zahájené
v předchozích letech nejsou zaznamenány.
• Jsou shromažďovány dva typy údajů: souhrnné údaje
o všech typech léčebných center a podrobné údaje
podle typu center (ambulantní léčebná centra,
hospitalizační léčebná centra, nízkoprahové instituce,
praktičtí lékaři, léčebná oddělení ve věznicích a další
typy center). Pro většinu zemí však existuje jen málo
údajů o jiném typu center než centrech ambulantní léčby
a centrech využívajících hospitalizaci. Z uvedeného
důvodu je analýza často omezena na ambulantní
centra léčby, u nichž bývá rozsah údajů nejlepší.
• Jsou zahrnuty též kvalitativní informace a informace
o kontextu získané z národních zpráv zemí zapojených
do sítě Reitox pro rok 2004, které napomohou
interpretaci údajů TDI.
(1) Další podrobné údaje naleznete na internetových stránkách EMCDDA
věnovaných žádostem o léčbu (http://www.emcdda.eu.int/
?nnodeid=1420) a odkazu na verzi 2.0 společného protokolu
ukazatelů žádostí o léčbu EMCDDA a skupiny Pompidou („Joint
Pompidou Group–EMCDDA Treatment demand indicator protocol
version 2.0.“)
(2) Více informací o zdrojích údajů dle jednotlivých zemí naleznete
v tabulce TDI-1 ve Statistickém věstníku 2005.
Výroba a obchodování
Produkce konopné pryskyřice ve velkém se soustřeďuje
do několika zemí, především do Maroka. Obchodování je
však rozšířeno ve velkém počtu zemí (CND, 2004, 2005).
Na základě průzkumu produkce konopí v Maroku,
provedeného organizací UNODC a vládou Maroka
(2003), se odhaduje, že se region Rif v roce 2003 podílel
na celkové světové produkci konopné pryskyřice asi 40 %
(INCB, 2005). Většina konopné pryskyřice spotřebované
v EU pochází z Maroka. Do Evropy se dostává především
přes Iberský poloostrov, i když důležitým druhotným
distribučním centrem pro další šíření do zemí EU je
Nizozemsko (Bovenkerk a Hogewind, 2002). Mezi další
státy uváděné v roce 2003 jako zdrojové země konopné
pryskyřice zachycené v Evropské unii patří Albánie,
Afghánistán, Írán, Pákistán, Nepál a Indie (národní zprávy
zemí zapojených do sítě Reitox, 2004; INCB, 2005).
V roce 2003 bylo konopí z hlediska produkce
a obchodování i nadále v celosvětovém měřítku
nejrozšířenější nelegální drogou. Nicméně odhadnout
celkový objem produkce konopí je vzhledem k jeho
globálnímu rozšíření a k obtížím při monitorování
problematické (UNODC, 2003a).
Celková produkce rostlin konopí je i nadále rozšířena po
celém světě a pravděpodobná produkce byla odhadnuta
na nejméně 40 000 tun (CND, 2005). Uvádí se, že rostliny
konopí zachycené v EU v roce 2003 pocházejí z různých
zemí, včetně Nizozemska a Albánie, ale i Afriky (Malawi,
Jihoafrická republika, Nigérie) a USA (národní zprávy
Záchyty drogy a informace o trhu
(51) Viz tabulka TDI-18 (část iv) ve Statistickém věstníku 2005.
41
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
Interpretace údajů o záchytech drog a o trhu
Počet záchytů drog v určité zemi je obvykle považován
za nepřímý ukazatel nabídky a dostupnosti drog, i když
je i odrazem zdrojů, priorit a strategií vymáhání práva,
ale i míry, v níž jsou obchodníci s drogami postižitelní
národními a mezinárodními strategiemi pro omezení
drogové nabídky. Množství zachycených drog se může
v jednotlivých letech výrazně lišit, například pokud je
v jednom roce provedeno několik velkých záchytů. Proto
některé země považují za lepší indikátor trendů počet
provedených záchytů. Ve všech zemích zahrnuje počet
provedených záchytů vysoký podíl malých záchytů na
maloobchodní úrovni. Původ a určení zachycených drog
může indikovat trasy nezákonného obchodu s drogami
a oblasti drogové produkce. Tyto informace však nejsou
vždy známy. Čistota a cena drog prodaných na
maloobchodní úrovni je hlášena většinou členských států.
Údaje však pocházejí z mnoha různých zdrojů, které
nejsou vždy srovnatelné nebo důvěryhodné, což ztěžuje
provedení přesných srovnání mezi zeměmi.
zemí zapojených do sítě Reitox, 2004). Kromě toho
pěstování a produkce konopí probíhá v místním měřítku
(v krytých prostorách či pod širým nebem) ve většině
členských států EU (národní zprávy zemí zapojených
do sítě Reitox, 2004).
Záchyty drogy
V celosvětovém měřítku bylo v roce 2003 zadrženo celkem
1 347 tun konopné pryskyřice a 5 821 tun rostlin konopí.
Nejvíce konopné pryskyřice bylo zadrženo v západní
a střední Evropě (70 %), v jihovýchodní Asii a na Blízkém
a Středním Východě (21 %), zatímco největší množství
rostlin konopí bylo zachyceno v Severní a Jižní Americe
(68 %) a v Africe (26 %) (CND, 2005). Pokud jde o počet
záchytů, je konopí nejvíce zabavovanou drogou ve všech
zemích EU s výjimkou Estonska a Lotyšska, kde bylo v roce
2003 zaznamenáno více záchytů amfetaminů. Pokud jde
o množství, konopí bývá obvykle i nejvíce zadržovanou
drogou v EU, i když uváděná množství dalších drog
zadržených v roce 2003 byla v několika zemích vyšší –
amfetaminy v Estonsku a Lucembursku, heroin v Maďarsku
a kokain v Polsku. Z historického hlediska bylo v EU nejvíce
záchytů konopí provedeno ve Spojeném království a dále
ve Španělsku a ve Francii a s největší pravděpodobností se
situace nezměnila (52). Pokud však jde o množství zadržené
za posledních pět let, byla více než polovina z celkového
množství zadrženého v EU zachycena ve Španělsku.
Na úrovni EU vykazuje počet záchytů konopí (53) od roku
1998 víceméně rostoucí trend, i když částečné údaje
z několika zemí tento údaj zpochybňují. Zároveň se zdá,
že se množství zadržené drogy (54) od roku 2000 zvyšuje.
Cena a potence
V roce 2003 se průměrná spotřebitelská cena konopné
pryskyřice v Evropské unii pohybovala v rozpětí od
1,4 EUR za gram ve Španělsku po 21,5 EUR za gram
v Norsku, přičemž cena rostlin konopí se pohybovala
od 1,1 EUR za gram ve Španělsku po 12 EUR za gram
v Lotyšsku (55).
Potence konopných produktů je určena obsahem jejich
primární účinné složky, tetrahydrocannabinolu (THC).
V roce 2003 se v zemích, z nichž máme dostupné údaje,
pohyboval hlášený průměrný obsah THC v konopné
pryskyřici na úrovni prodeje v malém v rozmezí od
necelého 1 % (Polsko) až po 25 % (Slovinsko), zatímco
potence rostlin konopí se pohybovala v rozpětí 1 %
(Maďarsko, Finsko) až po 20 % (domácky vypěstované
v Nizozemsku) (56).
(52) Tento údaj je nutné ověřit pomocí dosud chybějících údajů za rok 2003, a to jakmile budou dostupné. Údaje o počtu záchytů konopí v roce 2003
nebyly dostupné pro Itálii, Kypr, Nizozemsko a Rumunsko. Údaje o počtu záchytů konopí a množství konopí zachyceného v roce 2003 nebyly k dispozici
pro Irsko a Spojené království.
(53) Viz tabulka SZR-1 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(54) Viz tabulka SZR-2 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(55) Viz tabulka PPP-1 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(56) Viz tabulka PPP-5 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
42
Kapitola 4
Stimulanty na bázi amfetaminu, LSD a další syntetické drogy
Pokud jde o prevalenci užívání, téměř ve všech zemích je
nějaká forma syntetické drogy druhou nejběžněji uváděnou
užívanou látkou. Celková míra užívání těchto látek je
u běžné populace obvykle nízká, ale míry prevalence
užívání mezi mladšími věkovými skupinami jsou významně
vyšší a v některých společenských prostředích nebo
u některých subkulturních skupin může být užívání těchto
drog obzvlášť vysoké.
Mezi syntetickými drogami užívanými v Evropě jsou jak
stimulanty, tak halucinogenní látky. Z druhé skupiny je
zdaleka nejznámější diethylamid kyseliny lysergové (LSD),
avšak úroveň celkové spotřeby byla a je nízká
a po značnou dobu dosti stabilní. Objevují se určitá svědectví
o zvyšujícím se zájmu o přírodně se vyskytující halucinogeny.
Tímto tématem se tato zpráva zabývá na jiných místech.
Termín stimulanty na bázi amfetaminu (ATS) se používá jak
pro amfetaminy, tak pro skupinu drog extáze. Amfetaminy
je obecným označením používaným k popisu řady
chemicky příbuzných drog, které stimulují centrální nervový
systém, z nichž dvě nejdůležitější, pokud jde o evropský trh
s nelegálními drogami, jsou amfetamin a metamfetamin.
Z nich je zdaleka nejběžněji dostupný amfetamin, ačkoli
celkově se úroveň užívání metamfetaminu zvyšuje.
K dnešnímu dni se zdá, že se významné užívání
metamfetaminu omezuje na Českou republiku, ačkoli
ojedinělé zprávy odjinud podtrhují důležitost monitorování,
protože se jedná o drogu, o níž je známo, že je spojena
s řadou vážných zdravotních problémů.
Nejznámějším členem skupiny drog extáze je
3,4-methylendioxymetamfetamin (MDMA), avšak
v tabletách extáze se někdy nacházejí i další příbuzné
látky. Tyto drogy jsou někdy známé jako entaktogeny,
což doslovně znamená „dotknout se uvnitř“, a zahrnují
syntetické látky, které jsou chemicky příbuzné
s amfetaminy, ale které se v určitém rozsahu liší svým
účinkem, protože kombinují některé z účinků, které
se spíše nacházejí u halucinogenních látek.
Prevalence a vzorce užívání
Průzkumy populace tradičně ukazují, že po konopí jsou
nejběžněji užívanou nelegální látkou amfetaminy, i když
(57) Viz obrázek EYE-2 (část iv) ve Statistickém věstníku 2005.
(58) Podrobná analýza školního průzkumu ESPAD 2003 viz kapitola 2.
44
celková prevalence užívání amfetaminů je zřetelně nižší
než u konopí. Zdá se, že se tento vzorec v mnoha zemích
mění, přičemž extáze amfetaminy předstihuje a zaujímá
druhou pozici v průzkumech u široké populace i ve školních
průzkumech. Např. průzkumy ESPAD ve školách za rok
2003 (Hibell a kol., 2004) zjistily, že odhady celoživotní
prevalence užívání extáze převyšují odhady pro amfetamin
ve 14 ze zemí EU, Norska a kandidátských zemí (57).
Stojí však za připomenutí, že se extáze stala populární
teprve v 90. letech 20. století, zatímco užívání amfetaminu
má delší historii. To se odráží v nedávných průzkumech
dospělých, které odhalily vyšší údaje pro celoživotní
zkušenost s užíváním amfetaminů v 11 zemích a s užíváním
extáze v 10 zemích, ale vyšší užívání extáze v poslední
době (v posledních 12 měsících) v 15 zemích
a amfetaminů v pouze pěti zemích (ve dvou zemích
byly hlášené údaje stejné).
Podle nedávných průzkumů mezi všemi dospělými
(15–64 let) se celoživotní zkušenost s užíváním amfetaminů
v členských státech EU pohybuje od 0,1 % do 6 %,
s výjimkou Spojeného království, kde je tato hodnota rovna
12 %. Užívání v poslední době je zřejmě nižší a pohybuje
se od 0 % do 1,5 % s tím, že Dánsko, Estonsko a Spojené
království jsou na horním konci stupnice.
Obdobný obrázek se nyní objevuje v průzkumech
populace mezi skupinou mladých dospělých (15–34 let).
U této skupiny se celoživotní zkušenost s užíváním
amfetaminů pohybuje od 0,1 % do 10 %, přičemž Spojené
království uvádí výjimečně vysokou hodnotu 18,4 %.
Užívání se v poslední době pohybuje od 0 % do 3 %,
přičemž na horním konci stupnice je opět Dánsko, Estonsko
a Spojené království (obr. 6). Ačkoli údaje o celoživotním
užívání jsou pro Spojené království podstatně vyšší
než údaje zjištěné v jiných zemích, prevalence užívání
amfetaminů v poslední době (užívání během posledních
12 měsíců) je velmi podobná hodnotám uváděným v jiných
zemích a celkově nadále klesá.
Nové údaje o užívání amfetaminů mezi 15–16letými
studenty uvádějí průzkumy ESPAD za rok 2003 (58).
Celoživotní prevalence užívání amfetaminů se pohybuje
Kapitola 4: Stimulanty na bázi amfetaminu, LSD a další syntetické drogy
Obrázek 6: Užívání amfetaminů v poslední době (v minulém roce) mladými dospělými ve zvoleném věkovém
rozpětí 15–34 a 15–24 let, měřeno v národních průzkumech
%
6
4
2
15–34
Norsko
(1999; 15–34 n = 794;
15–24 n = údaje nejsou k dispozici)
Spojené království (E&W)
(2003/04; 16–34 n = 8 590;
16–24 n = 5 429)
Finsko
(2002; 15–34 n = 1 240;
15–24 n = 614)
Slovensko (2002; 18–34 n = údaje
nejsou k dispozici; 18–24 n = údaje
nejsou k dispozici)
Portugalsko
(2001; 15–34 n = 6 406;
15–24 n = 3 099)
Polsko (2002; 16–34 n = údaje
nejsou k dispozici; 16–24 n = údaje
nejsou k dispozici)
Nizozemsko
(2000/01; 15–34 n = 6 687;
15–24 n = údaje nejsou k dispozici)
Maďarsko
(2003; 18–34 n = 2 319;
15–24 n = 943)
Lotyšsko (2003; 15–34
n = údaje nejsou k dispozici;
15–24 n = údaje nejsou k dispozici)
Itálie
(2003; 15–34 n = 5 231;
15–24 n = 2 112)
Irsko (2002/03; 15–34 n = údaje
nejsou k dispozici; 15–24 n = údaje
nejsou k dispozici)
Francie
(2002; 15–34 n = 724;
15–24 n = 345)
Španělsko
(2001; 15–34 n = 6 915;
15–24 n = 3 368)
Řecko
(2004; 15–34 n = 2 620;
15–24 n = 1 785)
Estonsko
(2003; 15–34 n = 646;
15–24 n = 329)
Německo
(2003; 18–34 n = 3 775;
18–24 n = 1 891)
Dánsko
(2000; 16–34 n = 4 141;
16–24 n = 1 754)
Česká republika
(2002; 18–34 n = 1 002;
18–24 n = 389)
0
15–24
Poznámka: Údaje pocházejí z posledních národních průzkumů, jež jsou v každé zemi k dispozici (viz tabulka GPS-4 pro věkovou skupinu 15–34 let).
U některých zemí se věkové rozmezí, jímž se vymezuje kategorie mladých dospělých, mírně liší od standardního rozmezí stanoveného za tímto účelem EMCDDA.
Odchylky ve věkovém rozpětí mohou být v malé míře příčinou rozdílů mezi zeměmi.
Zdroje:
Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox (2004), převzato z průzkumů obyvatelstva, zpráv nebo vědeckých článků. Viz též tabulka GPS-0 ve
Statistickém věstníku 2005.
od méně než 1 % do 7 %. Nejvyšší národní odhady pro
užívání drogy v poslední době jsou 4 % a pro užívání
drogy v současné době (za posledních 30 dnů) 3 %.
Extázi vyzkoušelo přibližně 0,2–6,5 % dospělé populace,
přičemž údaje pro většinu zemí leží v rozpětí 1–4 %.
Užívání v poslední době uvádí 0–2,5 % dospělých s tím,
že Česká republika, Španělsko a Spojené království hlásí
nejvyšší hodnoty prevalence.
Mezi mladými dospělými (15–34 let) uvádí zkušenost
s užíváním extáze 0,6–13,6 %. Užívání v poslední době
(prevalence během posledních 12 měsíců) uvádí 0,4–6 %
s tím, že nejvyšší hodnoty prevalence udávají Česká
republika, Estonsko, Španělsko a Spojené království (obr. 7).
Protože užívání extáze je převážně fenomén mládeže,
je užitečné analyzovat hodnoty prevalence mezi
hodnotami 15–24letých a rovněž 15–16letých studentů
škol. U věkové skupiny 15–24 let se hodnoty celoživotní
zkušenosti pohybují od 0,4 % do 13 %, zatímco hodnoty
užívání v poslední době se pohybují od 0,3 % do 11 %.
Vzhledem k tomu, že hodnoty užívání drog u této věkové
skupiny jsou vyšší u mužů než u žen, většina zemí uvádí
hodnoty celoživotní zkušenosti u 15–24letých mužů
v rozpětí 4–16 % a hodnoty užívání v poslední době u mužů
2–8 %. Konečně údaje pro užívání v současné době
(tj. užívání během posledních 30 dnů), což by zahrnovalo
i pravidelné užívání, uvádělo sedm zemí. Tyto údaje
se pohybovaly od 2 % do 5 % a naznačují, že 1
z 20–50 mužů ve věku 15–24 let užívá extázi pravidelně.
Tyto hodnoty jsou pravděpodobně vyšší v městských oblastech,
a zejména u lidí pravidelně navštěvujících diskotéky, kluby
nebo taneční akce (Butler a Montgomery, 2004).
Odhady prevalence užívání extáze jsou značně nižší pro
15–16tileté studenty škol než pro osoby ve věku 15 až
24 let. Celoživotní prevalence extáze mezi zkoumanými
studenty se pohybuje od 0 % do 8 %, přičemž hodnoty
užívání v poslední době (0–4 %) a užívání v současné
době (0–3 %) jsou ještě nižší. Ve většině zemí se hodnoty
45
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
Obrázek 7: Celoživotní prevalence extáze v poslední době (v minulém roce) mladými dospělými ve zvoleném věkovém
rozpětí 15–34 a 15–24 let, měřeno v národních průzkumech
%
14
12
10
8
Celoživotní prevalence (15–34)
Užívání v poslední době (15–34)
Norsko
(1999; 15–64 n = 1 803; 15–34 n = 794;
15–24 n = údaje nejsou k dispozici)
Spojené království (E&W)
(2003/04; 16–59 n = 24 422;
16–34 n = 8 590; 16–24 n = 5 429)
Finsko
(2002; 15–64 n = 2 377;
15–34 n = 1 240; 15–24 n = 614)
Slovensko (2002; 18–64 n = 1 405;
18–34 n = údaje nejsou k dispozici;
18–24 n = údaje nejsou k dispozici)
Portugalsko
(2001; 15–64 n = 14 184;
15–34 n = 6 406; 15–24 n = 3 099)
Polsko (2002; 16+ n = 3 148;
16–34 n = údaje nejsou k dispozici;
16–24 n = údaje nejsou k dispozici)
Nizozemsko (2000/01; 15–64 n = 14 045;
15–34 n = 6 687; 15–24 n = údaje nejsou
k dispozici)
Maďarsko
(2003; 18–54 n = údaje nejsou k dispozici;
18–34 n = 2 319; 15–24 n = 943)
Lotyšsko (2003; 15–64 n = údaje nejsou
k dispozici; 15–34 n = údaje nejsou
k dispozici; 15–24 n = údaje nejsou k dispozici)
Itálie
(2003; 15–54 n = údaje nejsou k dispozici;
15–34 n = 5 231; 15–24 n = 2 112)
Irsko (2002/03; 15–64 n = 4 925;
15–34 n = údaje nejsou k dispozici;
15–24 n = údaje nejsou k dispozici)
Francie
(2002; 15–64 n = 1 744;
15–34 n = 724; 15–24 n = 345)
Německo
(2003; 18–59 n = 8 061;
18–34 n = 3 775; 18–24 n = 1 891)
Dánsko
(2000; 16–64 n = 11 825;
16–34 n = 4 141; 16–24 n = 1 754)
Česká republika
(2002; 18–64 n = 2 526;
18–34 n = 1 002; 18–24 n = 389)
0
Španělsko
(2001; 15–64 n = 14 113;
15–34 n = 6 915; 15–24 n = 3 368)
2
Řecko
(2004; 15–64 n = 4 351;
15–34 n = 2 620; 15–24 n = 1 785)
4
Estonsko
(2003; 15–64 n = údaje nejsou k dispozici;
15–34 n = 646; 15–24 n = 329)
údaje nejsou k dispozici
6
Užívání v poslední době (15–24)
Poznámka: Údaje pocházejí z posledních národních průzkumů, jež jsou v každé zemi k dispozici (viz dále uvedené tabulky ve Statistickém věstníku 2005: GPS-2 pro
celoživotní prevalenci a GPS-4 pro užívání v poslední době ve věkové skupině 15–34 let).
U některých zemí se věkové rozmezí, jímž se vymezuje kategorie mladých dospělých, mírně liší od standardního rozmezí stanoveného za tímto účelem EMCDDA.
Odchylky ve věkovém rozpětí mohou být v malé míře příčinou rozdílů mezi zeměmi.
Zdroje:
Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox (2004), převzato z průzkumů obyvatelstva, zpráv nebo vědeckých článků. Viz též tabulka GPS-0 ve
Statistickém věstníku 2005.
užívání v současné době pohybují mezi 1 % a 2 % s malým
rozdílem mezi pohlavími (Hibell a kol., 2004).
Pro srovnání v národním průzkumu o užívání drog a zdraví
ve Spojených státech v roce 2003 (SAMHSA, 2003)
uvádělo 4,6 % dospělých (za které byly považovány
osoby ve věku 12 let a starší) celoživotní zkušenost s extází
a 0,9 % uvádělo užívání v poslední době. Mezi
18–25tiletými ve stejném průzkumu uvádělo 14,8 %
celoživotní zkušenost, 3,7 % užívání v poslední době
a 0,7 % užívání v současné době (minulý měsíc) (59).
Trendy
Průzkumy populace ukazují vzestup v užívání amfetaminu
(obr. 8) a extáze (obr. 9) v poslední době mezi mladými
dospělými ve většině zemí s informacemi o nepřetržitých
průzkumech. U extáze jsou výjimkou Německo a Řecko,
kde se úroveň nezvýšila, a dále Spojené království,
kde se užívání těchto drog v poslední době stabilizovalo
(2002–2003), i když na relativně vysoké úrovni (obr. 9).
Jak bylo uvedeno výše, užívání extáze nyní v mnoha
zemích převyšuje užívání amfetaminu; to však zdaleka
nepředstavuje pokles v užívání amfetaminu. Ve většině
zemí, které mohou poskytnout informace z nepřetržitých
průzkumů, se vlastně užívání amfetaminu (užívání
v poslední době mezi mladými dospělými) zvýšilo.
Pozoruhodnou výjimkou je Spojené království, kde byl od
roku 1998 pozorován významný pokles v užívání
amfetaminu. To může vysvětlovat, proč je ve Spojeném
(59) Povšimněte si, že věkový rozsah v americkém průzkumu (12 a více let) je širší, než věkový rozsah, který uvádí EMCDDA pro průzkumy v EU
(15–64 let). Na druhé straně je věkový rozsah mladých dospělých (18–25 let) užší, než věkový rozsah používaný ve většině průzkumů v EU (15–24 let).
46
Kapitola 4: Stimulanty na bázi amfetaminu, LSD a další syntetické drogy
Obrázek 8: Trendy užívání amfetaminů v poslední době
(v minulém roce) mladými dospělými (ve věku 15–34 let),
měřeno v národních průzkumech (1)
Obrázek 9: Trendy užívání extáze v poslední době
(v minulém roce) mladými dospělými (ve věku 15–34 let),
měřeno v národních průzkumech (1)
%
%
8
8
7
7
6
6
Spojené
království
(E&W)
Dánsko
Estonsko
Španělsko
Německo
Maďarsko
Finsko
Nizozemsko
Itálie
Řecko
Francie
5
4
3
2
1
Spojené
království
(E&W)
Španělsko
Estonsko
Nizozemsko
Maďarsko
Německo
Finsko
Francie
Itálie
Řecko
5
4
3
2
1
2003
2004
2001
2002
1999
2000
1998
1997
1996
1995
1993
1994
1992
1990
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1991
0
0
( 1)
Velikost vzorku (počet respondentů) pro věkovou skupinu 15–34 let
pro každou zemi a rok naleznete v tabulce GPS-4 ve Statistickém
věstníku 2005.
Poznámka: Údaje jsou převzaty z národních průzkumů, jež jsou k dispozici pro
jednotlivé země. Číselné údaje a metodiku jednotlivých průzkumů
naleznete v tabulce GPS-4 ve Statistickém věstníku 2005.
Pro mladé dospělé používá EMCDDA věkové rozpětí 15–34 let
(Dánsko a Spojené království od 16 let, Německo, Estonsko (1998)
a Maďarsko od 18 let). Ve Francii bylo věkové rozpětí v roce 1995
18–39 let.
Zdroje:
Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox (2004), převzato
z průzkumů obyvatelstva, zpráv nebo vědeckých článků. Viz též
tabulka GPS-0 ve Statistickém věstníku 2005.
Velikost vzorku (počet respondentů) pro věkovou skupinu 15–34 let
pro každou zemi a rok naleznete v tabulce GPS-4 ve Statistickém
věstníku 2005.
Poznámka: Údaje jsou převzaty z národních průzkumů, jež jsou k dispozici pro
jednotlivé země. Číselné údaje a metodiku jednotlivých průzkumů
naleznete v tabulce GPS-4 ve Statistickém věstníku 2005.
Pro mladé dospělé používá EMCDDA věkové rozpětí 15–34 let
(Dánsko a Spojené království od 16 let, Německo, Estonsko (1998)
a Maďarsko od 18 let).
Zdroje:
Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox (2004), převzato
z průzkumů obyvatelstva, zpráv nebo vědeckých článků. Viz též
tabulka GPS-0 ve Statistickém věstníku 2005.
království prevalence celoživotní zkušenosti vysoká ve
srovnání se zaznamenanými mírnějšími úrovněmi užívání
v poslední době. Lze spekulovat o tom, že pokles v užívání
amfetaminu byl v jistém rozsahu kompenzován zvýšeným
užíváním kokainu a extáze (viz obr. 8 a 9).
11 % z nových evropských klientů žádajících o léčbu
a uvádějících údaje uvedlo ATS jako sekundární drogu (61).
Údaje o žádostech o léčbu
Užívání stimulantů na bázi amfetaminu je zřídkakdy
hlavním důvodem pro účast na léčení drogové závislosti.
Existují však některé výjimky – v České republice, ve Finsku
a Švédsku zodpovídají ATS, konkrétně spíše amfetaminy
než extáze, za 18 % z více než 50 % veškerých žádostí
o primární léčbu. V České republice se více než 50 %
uváděných žádostí o léčbu týká metamfetaminu jako
primárního problému. To se také odráží v nových
žádostech o léčbu, a to včetně Slovenska (60). Kromě toho
(60)
(61)
(62)
(63)
( 1)
Porovnání údajů z let 2002 a 2003 odhaluje,
že pokračoval rostoucí trend v počtu uživatelů stimulantů
na bázi amfetaminu (+3,5 %). Mezi rokem 1996 a rokem
2003 se počet klientů vyhledávajících léčbu závislosti
na stimulantech na bázi amfetaminu ve dvanácti zemích
EU zvýšil z 2 204 na 5 070.
Z celkového počtu nových klientů, kteří vyhledávali léčbu
v ambulantních střediscích z důvodu ATS, užívá 78,5 %
amfetaminy a 21,4 % MDMA (extáze) (62). Klienti
s nejvyšším podílem extáze se nacházejí v Maďarsku,
Nizozemsku a Spojeném království.
Téměř jedna třetina uživatelů ATS vyhledávajících léčbu je
ve věku 15–19 let a další třetina je ve věku 20–24 let (63).
Viz tabulky TDI-4 (část ii) a TDI-5 (část ii) ve Statistickém věstníku 2005.
Viz tabulka TDI-24 ve Statistickém věstníku 2005.
Viz tabulka TDI-23 ve Statistickém věstníku 2005.
Viz tabulky TDI-11 (část i) a TDI-11 (část v) ve Statistickém věstníku 2005.
47
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
Velká většina klientů užívajících ATS poprvé užila drogu
mezi 15. a 19. rokem (64).
Mezi léčenými klienty užívajícími ATS je stejný počet
příležitostných a denních uživatelů. V zemích, kde je část
klientů užívajících amfetamin vyšší, užívá většina klientů
drogu dvakrát až šestkrát týdně (65).
Hlavním způsobem podávání amfetaminů a extáze je
orální použití (58,2 %). Asi 15 % klientů však užívá drogu
nitrožilně. V některých zemích v současné době amfetaminy
užívá nitrožilně více než 60 % klientů užívajících ATS
(Česká republika a Finsko) (66).
Úmrtí související s extází
Ve srovnání s úmrtími v souvislosti s opiáty jsou úmrtí
zahrnující extázi relativně neobvyklá, avšak v některých
zemích nikoli zanedbatelná, a sledování těchto úmrtí by
se mohlo zlepšit. Označení „úmrtí související s extází“ by
mohlo znamenat, že extáze byla uvedena na úmrtním listu
nebo byla zjištěna v toxikologické analýze (často spolu
s dalšími drogami) (67).
Ačkoli hlášení není harmonizováno, údaje z národních
zpráv zemí zapojených do sítě Reitox za rok 2004
naznačují, že úmrtí následkem užití extáze jsou ve většině
zemí EU vzácná, zejména úmrtí následkem užití extáze
samotné. V roce 2003 uvádělo několik zemí úmrtí spojená
s extází – Rakousko (jedno úmrtí související pouze
s extází), Česká republika (jedno úmrtí pravděpodobně
v důsledku předávkování MDMA), Francie (osm případů
spojených s extází), Německo (dva případy spojené
s extází samotnou a osm následkem extáze v kombinaci
s jinými drogami – v roce 2002 tyto hodnoty činily 8,
resp.11 úmrtí), Portugalsko (zjištěno ve 2 % úmrtí
souvisejících s drogami) a Spojené království
(extáze „zmíněná“ na 49 úmrtních listech v roce 2000,
76 v roce 2001 a 75 v roce 2002). Nizozemsko uvádělo
sedm úmrtí v důsledku akutní intoxikace psychostimulanty,
ačkoli dotyčná látka uvedena nebyla.
Několik zemí uvádí údaje o naléhavých případech
hospitalizace zahrnujících extázi. V Amsterodamu zůstal
počet naléhavých případů souvisejících s extází, kdy
nedošlo k úmrtí (holandská národní zpráva), v letech 1995
až 2003 stabilní (stejně jako počet případů spojených
s amfetaminy), zatímco naléhavé případy způsobené
halucinogenními houbami a gama-hydroxybutyrátem
(GHB) se zvýšily. V Dánsku (národní zpráva) se počet
případů vyžadujících nemocniční péči v důsledku
intoxikace stimulanty zvýšil ze 112 případů v roce 1999
(64)
(65)
(66)
(67)
48
na 292 případů v roce 2003. Z těchto případů
vyžadujících nemocniční péči se počet případů spojených
s užíváním extáze od roku 1999 do roku 2000 výrazně
zvýšil, avšak bez zřejmého následného trendu, zatímco
počet kontaktů spojených s užíváním amfetaminu se během
tohoto období plynule rostl.
Prevence
Projekty mobilní prevence se přizpůsobují roztříštění
„divoké“ kultury tak, aby se s cílovou skupinou mladých
rekreačních uživatelů drog bylo možné spojit, např. přes
kontaktní místa pro každou „scénu“. Ze zemí, kde
existovalo testování tablet, byla tato praxe zrušena
v Německu a v Portugalsku. V Nizozemsku se testování
tablet provádí pouze v laboratořích a ve Francii bylo
navrženo upustit od testování tablet v terénu. Mezi důvody
pro tyto změny patří snížená četnost tablet s příměsí
v západní Evropě a pokračující obavy ze zákonnosti
postupu. V České republice však projekty testování tablet
pokračovaly a byly dokonce předmětem mediální diskuse.
Prevence v zařízeních pro trávení volného času
Projekty selektivní prevence v zařízeních pro trávení
volného času hlásí nové členské státy stále více, zejména
Česká republika, Kypr (mobilní informační jednotka
v místech s nočním životem), Maďarsko (tři organizace),
Polsko a Slovinsko.
Obsah zásahů zůstává zpravidla nezměněn a ve většině
členských států je podobný, přičemž se vyskytuje v podobě
protidrogových diskoték, uměleckých představení, divadel,
mediální podpory (filmy, kreslené seriály atd.), seminářů,
mobilních výstav a turistických akcí (lucemburská národní
zpráva).
Důležité zůstávají strukturální přístupy. V Itálii, Nizozemsku
a Skandinávii se vytváření sítí považuje za nezbytnou
podmínku pro drogovou prevenci, přičemž cílem je ovlivnit
kulturu nočního života. Za tímto účelem se odborníci
na prevenci spojují s majiteli prostor většinou využívaných
pro rekreační užívání drog (včetně kaváren v Nizozemsku)
i s dalšími osobami, které jsou součástí nočního života,
např. vrátnými a barovým personálem. Ve Švédsku se
takové zásahy přesouvají do velkých měst mimo
Stockholm. Ze studie o podobných programech
v Nizozemsku vyplynulo, že „návštěvníci a organizátoři
večírků se chovají podstatně odpovědněji, pokud jde
o nelegální drogy, než se očekávalo“ (Pijlman a kol., 003).
Integrované přístupy, jako jsou tyto, mají rovněž tu výhodu,
Viz tabulky TDI-10 (část i) a TDI-10 (část v) ve Statistickém věstníku 2005.
Viz tabulka TDI-18 (část iii) ve Statistickém věstníku 2005.
Viz tabulka TDI-17 (část iii) ve Statistickém věstníku 2005.
Podrobnější diskusi o úmrtích souvisejících s extází viz výroční zpráva EMCDDA za rok 2004 (http://ar2004.emcdda.eu.int/cs/page038-cs .html).
Kapitola 4: Stimulanty na bázi amfetaminu, LSD a další syntetické drogy
že odvádějí pozornost veřejnosti od nehod a lékařských
zásahů týkajících se nelegálních drog na velkých večírcích
a zaměřují veřejné povědomí na celková rizika klubového
prostředí. Do této kategorie spadají pravidla pro
bezpečnější noční život, která však v Evropě ještě nejsou
rozšířená (Calafat a kol., 2003).
Individuální on-line poradenství prostřednictvím
internetových stránek je relativně novým přístupem, který
byl zaveden v Rakousku a Německu (www.drugcom.de).
Obdobná situace je v Rakousku, kde je k dispozici
e-mailové poradenství v novém vídeňském telefonním
centru drogové pomoci a kde byly vyvinuty standardy
kvality (FSW, 2004). Většina internetových stránek
protidrogové prevence však poskytuje odborné rady
a neobsahuje diskusní fóra, protože neexistuje přesvědčivý
důkaz o účinnosti těchto spotřebitelsky vedených
společenství vrstevníků (Eysenbach a kol., 2004).
Údaje o záchytech drog a o trhu ( 68)
Podle informací Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu
(UNODC, 2003a) se produkce ATS – „syntetických drog
včetně chemicky příbuzného amfetaminu, metamfetaminu
a extáze“ – obtížně kvantifikuje, protože „začíná se snadno
dostupnými chemikáliemi v lehce utajitelných laboratořích“.
Roční světová produkce ATS se však odhaduje asi na
520 tun (UNODC, 2003b). Celosvětově se nejvíc ATS
(46 tun) zachytilo v roce 2000 a po následném poklesu
to v roce 2003 opět bylo 34 tun (CND, 2004, 2005).
Amfetamin
Na základě počtu zlikvidovaných laboratoří zůstává
celosvětová produkce amfetaminu soustředěná v Evropě.
V roce 2003 byly amfetaminové laboratoře odhaleny
v osmi zemích EU (Belgii, Německu, Estonsku, Litvě,
Lucembursku, Nizozemsku, Polsku, Spojeném království).
Většina amfetaminu zachyceného v EU v roce 2003
pocházela z Nizozemska, dále z Polska a Belgie.
Kromě toho existují zprávy o amfetaminu vyráběném
v Estonsku a Litvě, který je pak určen pro severské státy.
Nezákonný obchod s amfetaminem probíhá především
v rámci regionů (národní zprávy zemí zapojených do sítě
Reitox, 2004; CND, 2005).
Obdobně k většině záchytů amfetaminu došlo v Evropě.
Západní a střední Evropa se na celkovém množství
amfetaminu zachyceném ve světě v roce 2003 podílela
82 %, přičemž podíl východní a jihovýchodní Evropy činil
13 % a podíl zemí Blízkého a Středního východu 3 % (CND,
2005). Z členských států EU se v posledních pěti letech
nejvíce amfetaminů zachytilo ve Spojeném království (69).
V EU jako celku počet záchytů amfetaminu (70), který dříve
vykazoval vzestupný trend, vyvrcholil v roce 1998, zatímco
největší množství amfetaminu (71) bylo zachyceno v roce
1997. Počty záchytů amfetaminu rostly i v letech
2001 a 2002, ale na základě trendů v zemích, ze kterých
jsou k dispozici údaje, se pravděpodobně v roce 2003
stabilizovaly nebo poklesly. Zachycená množství také kolísají,
ale zdá se, že jsou od roku 2002 na vzestupu (72).
V roce 2003 se průměrné ceny amfetaminu na uživatelské
úrovni pohybovaly od méně než 10 EUR za gram v Belgii,
Estonsku, Řecku, Lotyšsku, Maďarsku, Nizozemsku a na
Slovensku do 37,5 EUR za gram v Norsku (73). Průměrná
prodejní čistota amfetaminu se v roce 2003 pohybovala
od 7,5 % (Německo) do 50 % (Norsko) (74).
Metamfetamin
Na celosvětové úrovni je nejdůležitějším stimulantem
na bázi amfetaminu, pokud jde o vyráběná a prodávaná
množství, metamfetamin. V roce 2003 byla největší
množství vyráběna a zachycena ve východní
a jihovýchodní Asii (Čína, Myanmar, Filipíny, Thajsko),
po nichž následovala Severní Amerika (Spojené státy)
(CND, 2005). V Evropě se metamfetamin vyrábí v mnohem
menším rozsahu. V roce 2003 zjistila a hlásila utajované
metamfetaminové laboratoře Česká republika, Německo,
Litva a Slovensko (národní zprávy zemí zapojených do sítě
Reitox, 2004; CND, 2005). V České republice byla
hlášena produkce metamfetaminu od počátku 80. let
20. století (UNODC, 2003a). Většina je určena pro místní
spotřebu, i když určitá část se pašuje do Německa
a Rakouska (česká národní zpráva, 2004). V roce 2003
české úřady ohlásily vzestup v produkci „pervitinu“
(místní metamfetamin) ze značkových farmaceutických
výrobků v důsledku nedostatku efedrinu (prekurzor
metamfetaminu) na místním černém trhu. Ačkoli EMCDDA
údaje o záchytech metamfetaminu systematicky
neshromažďuje, Česká republika, Německo, Litva
(68) Viz „Interpretace údajů o záchytech drog a o trhu“, str. 42.
(69) Tuto situaci je třeba porovnat s údaji Spojeného království za rok 2003, až budou k dispozici. Údaje o počtech záchytů amfetaminu v roce 2003
nebyly k dispozici pro Itálii, Kypr, Nizozemsko a Rumunsko. Údaje o počtu záchytů amfetaminu i o množstvích zabavených amfetaminů v roce 2003
nebyly k dispozici pro Irsko a Spojené království.
(70) Viz tabulka SZR-7 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(71) Viz tabulka SZR-8 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(72) Toto je třeba prověřit vůči údajům chybějícím za rok 2003 – zejména pro Spojené království, až budou k dispozici.
(73) Viz tabulka PPP-4 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(74) Viz tabulka PPP-8 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
49
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
a Norsko uvádějí, že takové záchyty v roce 2003
provedly. Dánsko navíc uvedlo, že metamfetamin
je na nelegálním trhu s drogami stále běžnější a Lotyšsko
hlásilo zvýšené množství (0,8 tun) efedrinu zachyceného
v roce 2003 (ve srovnání s rokem 2002) (národní zprávy
zemí zapojených do sítě Reitox, 2004).
V roce 2003 bylo oznámeno, že se prodejní cena
„pervitinu“ v České republice pohybuje od 16 EUR do
63 EUR za gram (75), přičemž čistota kolísala mezi 50 %
a 75 % (76).
Extáze
V celosvětovém měřítku zůstává Evropa hlavním centrem
výroby extáze, ačkoli se zdá, že její relativní důležitost
klesá, protože se v posledních letech výroba extáze rozšířila
do jiných částí světa, zejména do Severní Ameriky
a východní a jihovýchodní Asie (CND, 2005; INCB, 2005).
V roce 2003 se počet laboratoří, které vyrábějí extázi,
zjištěných po celém světě snížil (CND, 2005); v EU bylo
odhalení takových laboratoří oznámeno v Belgii, Estonsku,
Litvě a Nizozemsku (národní zprávy zemí zapojených do sítě
Reitox, 2004; CND, 2005). Podle poskytnutých údajů má
extáze zachycená v Evropě původ hlavně v Nizozemsku
následovaném Belgií, ačkoli Estonsko a Spojené království
jsou rovněž uváděny jako zdrojové země (národní zprávy
zemí zapojených do sítě Reitox, 2003).
Nezákonné obchodování s extází je stále silně soustředěno
v západní Evropě, ačkoli podobně jako výroba se
v posledních letech rozšířilo po celém světě (UNODC,
2003a). Pokud jde o zachycená množství, západní
a střední Evropa se na nich v roce 2003 podílela 58 %,
následovaná Oceánií s 23 % (CND, 2005). V roce 2002
Nizozemsko poprvé předstihlo Spojené království jako
země EU, kde bylo zachyceno nejvíce extáze (77).
Počet záchytů extáze (78) na úrovni EU se v období let 1998
až 2001 prudce zvýšil. Od roku 2002 se však počty záchytů
snížily a na základě trendů v zemích, ze kterých jsou
k dispozici údaje, se zdá, že tento pokles pravděpodobně
pokračoval i v roce 2003. Zaznamenaná množství extáze (79)
se od roku 1998 do roku 2000 zvyšovala strmě, později
však již jen pomalejším tempem. V roce 2003 se však
zachycená množství ve většině zemí poskytujících údaje
snížila. Zjevný pokles záchytů extáze v EU (jak počet,
tak množství) v roce 2003 je však třeba potvrdit po doplnění
chybějících údajů z roku 2003 (zejména ze Spojeného
království), jakmile budou k dispozici.
V roce 2003 se průměrná cena tablety extáze prodávané
na ulici pohybovala od méně než 5 EUR (Maďarsko,
Nizozemsko) do 20–30 EUR (Řecko, Itálie) (80).
V roce 2003 bylo při rozboru zjištěno, že většina
tablet prodávaných jako nelegální drogy obsahuje jako
psychoaktivní složky pouze extázi (MDMA, aktivní látka)
a látky podobné extázi (MDEA, MDA) jako psychoaktivní
složky. Tak tomu bylo v Dánsku, Španělsku, Maďarsku,
Nizozemsku, na Slovensku a v Norsku, kde více než 95 %
analyzovaných tablet obsahovalo uvedené látky. Avšak
dvě země, Estonsko a Litva, uváděly, že vyšší procento
analyzovaných tablet (94 % v Estonsku a 76 % v Litvě)
obsahovalo jako jediné psychoaktivní látky amfetamin
anebo metamfetamin. Obsah MDMA v tabletách extáze se
značně liší v závislosti na šarži (i mezi tabletami se stejným
logem), a to jak mezi jednotlivými zeměmi, tak na
vnitrostátní úrovni. V roce 2003 se pohyboval průměrný
obsah MDMA tablet extáze od 54 do 78 mg (81). Další
psychoaktivní látky zjištěné v tabletách prodávaných
jako extáze v roce 2003 zahrnovaly MDA, MDE, PMA,
PMMA, DOB, 5-MeO-DIPT, 4-MTA a 1-PEA
(národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox, 2004).
LSD
LSD se vyrábí a obchoduje se s ním v mnohem menším
rozsahu než se stimulanty na bázi amfetaminu. Až do roku
2000 k většině záchytů LSD v EU došlo ve Spojeném
království, ale od té doby má Německo (82) největší podíl
na počtu záchytů (83). V letech 1998–2002 na úrovni
EU vytrvale klesal jak počet záchytů (84), tak zachycená
množství (85) – s výjimkou ustáleného stavu v roce 2000.
(75) Viz tabulka PPP-4 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(76) Viz tabulka PPP-8 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(77) Toto by bylo třeba ověřit, až budou k dispozici chybějící údaje za rok 2003. Údaje o počtech záchytů extáze v roce 2003 nebyly k dispozici pro
Itálii, Kypr, Nizozemsko a Rumunsko. Údaje o počtu záchytů extáze ani o množstvích extáze zabavené v roce 2003 nebyly k dispozici pro Irsko
a Spojené království.
(78) Viz tabulka SZR-9 (část iv) ve Statistickém věstníku 2005.
(79) Viz tabulka SZR-10 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(80) Viz tabulka PPP-4 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(81) Tento rozsah vychází pouze z údajů z několika zemí, a to z Dánska, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska.
(82) Je třeba si povšimnout malého počtu záchytů LSD, aby nedošlo k přehnanému výkladu meziročních odchylek.
(83) Toto tvrzení je třeba prověřit, až budou k dispozici chybějící údaje za rok 2003. Údaje o počtech záchytů LSD v roce 2003 nebyly k dispozici pro
Itálii, Kypr, Nizozemsko a Polsko. Údaje o počtu záchytů LSD ani o množstvích LSD zabavených v roce 2003 nebyly k dispozici pro Irsko, Maltu,
Slovinsko, Spojené království a Rumunsko.
(84) Viz tabulka SZR-11 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(85) Viz tabulka SZR-12 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
50
Kapitola 4: Stimulanty na bázi amfetaminu, LSD a další syntetické drogy
V roce 2003 se však poprvé po devíti letech zvýšil počet
záchytů LSD i zachycená množství. Výjimečně vysoká
množství byla zachycena ve Španělsku, Francii a Polsku.
To by mohlo ukazovat na obnovení obchodu s LSD
(a případného užívání) v EU. V roce 2003 zaplatili
uživatelé za jednu dávku LSD v průměru od 4 EUR
ve Spojeném království do 25 EUR v Itálii (86).
Informace o systému včasného varování
Základním cílem evropského systému včasného varování
(„European early warning system“, EWS) v rámci společné
akce EU týkající se nových syntetických drog (1997) (87)
je rychlý sběr, analýza a výměna informací o nových
syntetických drogách, jakmile se objeví na evropské
drogové scéně. Nad systémem včasného varování má
patronát EMCDDA prostřednictvím sítě Reitox. Systém
funguje v těsné spolupráci s Europolem, který mu
prostřednictvím své sítě národních jednotek poskytuje
příslušné informace pro vymáhání práva.
V roce 2004 EMCDDA obdrželo oznámení členských
států o šesti nových syntetických drogách, čímž se celkové
množství sledovaných látek zvýšilo na více než 25.
Tyto látky zahrnují kruhově substituované fenetylaminy
(většinou ze skupiny 2C, a dále TMA-2, 4-MTA, PMMA
atd.), tryptaminy (např. DMT, AMT, DIPT a různé deriváty)
a piperaziny (včetně BZP, mCPP). Dále byly shromažďovány
a vyměňovány informace o různých dalších látkách, včetně
některých katinonů (např. substituované pyrrolidiny).
Evropská komise ani Evropská rada však nebyly požádány
o schválení vyhodnocení rizika žádné nové látky, protože
nebyly dostačující důkazy o zdravotních nebo sociálních
rizicích pro jednotlivce/veřejnost.
Ketamin a GHB, u nichž bylo v roce 2000 provedeno
posouzení rizik, jsou i nadále sledovány prostřednictvím
systému včasného varování. Ačkoli existují náznaky, že by
se užívání těchto dvou látek mohlo v zařízeních pro trávení
volného času významným způsobem rozšířit, dostupné
důkazy ještě nejsou postačující ke kvantifikaci prevalence
nebo určení trendů na úrovni EU.
Zjištění ketaminu bylo oznámeno z Belgie, Dánska, Řecka,
Francie, Maďarska, Nizozemska, Švédska, Spojeného
království a Norska. Většina záchytů se týkala bílého
prášku, avšak Francie a Spojené království uváděly
záchyty/akvizice ketaminu také v tekuté formě. Nejvyšší
počty zjištění v tělesných tekutinách a vzorcích byly hlášeny
ze Švédska a Norska (51 ve Švédsku a 30 v Norsku),
avšak žádná země nerozlišovala mezi lékařským
a nelegálním užíváním.
Identifikace GHB, včetně záchytů jeho prekurzorů GBL
a 1,4-BD (chemikálií, které jsou komerčně široce dostupné),
byly hlášeny z Belgie, České republiky, Dánska, Estonska,
Francie, Nizozemska, Švédska, Finska, Spojeného
království a Norska. GHB bylo zachyceno jak v práškové,
tak tekuté formě.
V posledních dvou měsících roku 2004 bylo hlášeno
několik případů intoxikace v důsledku konzumace kokainu
s příměsí relativně vysokých dávek atropinu (88) v Belgii,
Francii, Itálii a Nizozemsku. Hned jak bylo zřejmé riziko
kombinované intoxikace kombinací kokainu a atropinu,
EMCDDA vydalo výstražný signál partnerům v systému
včasného varování a doporučilo jim informovat jejich sítě,
a zejména příslušné zdravotnické orgány, o příznacích
intoxikace kombinací kokainu a atropinu tak, aby ji bylo
možné diagnostikovat v raném stádiu. V důsledku toho
se také několik členských států rozhodlo vydat včasné
varování svým sítím nebo orgánům veřejného zdraví.
V květnu roku 2005 byl systém včasného varování dále
posílen rozhodnutím Rady (2005/387/JHA), které
nahradilo společnou akci z roku 1997. Rozhodnutí Rady
rozšiřuje rozsah působení na veškeré nové psychoaktivní
látky (narkotické drogy i syntetické drogy). Kromě toho
mechanismus počítá se zahrnutím léčivých přípravků
do výměny informací o nových psychoaktivních látkách.
Mezinárodní akce proti výrobě
syntetických drog a obchodování s nimi
Spolupráce v rámci EU i mezinárodní spolupráce stále více
uznává důležitost sledování a kontrolu výchozích
chemických prekurzorů nutných k výrobě kontrolovaných
látek. Zvýšením pozornosti věnované chemickým látkám
nutným k výrobě drog jako heroin, kokain a extáze je
možné zavést opatření ke znemožnění nebo potlačení
dodávky. V současné době existují v této oblasti tři hlavní
mezinárodní programy. Operace „Purple“ se týká
manganistanu draselného, který se používá při výrobě
kokainu. Operace „Topaz“ sleduje mezinárodní obchod
s acetanhydridem, prekurzorem používaným při výrobě
heroinu. Projekt „Prism“ je zaměřen na zpětné sledování
vyšetřování záchytů prekurzorů stimulantů amfetaminového
typu na vstupech nebo v laboratořích vyrábějících
nelegální drogy. INCB dostala oznámení o celkem
(86) Viz tabulka PPP-4 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(87) Společná akce z roku 1997 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových syntetických drog (Úř. věst. L 167, 25.6.1997) definuje nové
syntetické drogy jako „syntetické drogy, které nejsou v současné době uvedeny na žádném ze seznamů Úmluvy OSN z roku 1971 o psychotropních
látkách, které představují stejně vážnou hrozbu veřejnému zdraví jako látky zapsané na seznamech I a II Úmluvy a které mají omezenou léčebnou
hodnotu“. Týká se koncových produktů na rozdíl od prekurzorů.
(88) Anticholinergikum atropin je přírodní alkaloid z rostliny Atropa belladonna. Těžká intoxikace může být smrtelná.
51
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
20 227 transakcích, které byly při těchto operacích
zkoumány během posledních dvou let. Existují určité
důkazy, že tato opatření měla dopad na výrobu drog.
Projekt Prism je zejména důležitý pro výrobu syntetických
drog v EU. Je to náročná oblast práce, protože mezi
velkým množstvím chemikálií, které lze využít pro výrobu
ATS, jsou mnohé látky, které jsou potřebné pro legální
obchodní aktivity, nebo jsou jejich vedlejšími produkty.
Oblasti zájmu projektu Prism zahrnují sledování
mezinárodního obchodu se safrolem používaným
při výrobě extáze; zamezení odchylky farmaceutických
přípravků obsahujících pseudoefedrin a lokalizaci
laboratoří zapojených do nepovolené výroby
1-fenyl-2-propanonu. Navzdory obtížnosti práce v této
oblasti se zdá, že projekt Prism umožnil lepší mezinárodní
spolupráci, jejímž důsledkem jsou úspěšné represivní
činnosti. Jejich příkladem uvedeným v nedávné zprávě
INCB (2005) byla spolupráce mezi Čínou a Polskem,
která vedla k odhalení významného případu pašování
1-fenyl-2-propanonu do Polska.
Opatření proti výrobě a obchodování se syntetickými
drogami v Evropě
V souladu s realizačním plánem akcí, které se mají
vykonat s ohledem na dodávky syntetických drog,
Komise ve spolupráci s Europolem v prosinci 2003
vypracovala zprávu popisující současný stav hlavních
multilaterálních projektů zaměřených na mapování
distribučních sítí a zkušenosti získané v této oblasti na
úrovni EU, v členských státech a v kandidátských zemích.
Zpráva zdůraznila klíčové prvky takových projektů, které
jsou zjevně rozhodující pro dosažení pozitivních
operativních výsledků. Došla též k závěru, že existuje
„potenciální prospěch z kombinování informací
a zpravodajství z řady oblastí souvisejících se syntetickými
drogami v rámci celkové a integrované strategie.“
V prosinci 2004 Europol sloučil projekty CASE a GENESIS
a vytvořil projekt Synergy, jehož součástí je pracovní
52
soubor pro účely analýzy podporovaný 20 členskými státy
a některými třetími státy, srovnávací systém Europolu
pro nezákonné laboratoře („Europol Illicit Laboratory
Comparison System“, EILCS) a systém Europolu pro loga
extáze (Europol Ecstasy Logo System, EELS). Projekt
pokračuje v podpoře Komplexní akce proti syntetickým
drogám v Evropě („Comprehensive Action against
Synthetic Drugs in Europe“, CASE), švédské iniciativy
týkající se profilování amfetaminu a rovněž v podpoře
Evropské společné jednotky pro prekurzory („European
Joint Unit on Precursors“, EJUP) sestávající z odborníků
ze šesti členských států.
Složka pracovního souboru pro účely analýzy zajišťuje
sběr a rozbor kriminálního zpravodajství o syntetických
drogách a prekurzorech na vysoké úrovni. Prioritou je
vyšetřování zločineckých skupin anebo významný modus
operandi.
EILCS shromažďuje fotografické a technické informace
z míst výroby syntetických drog a příslušných skládek
chemických odpadů, což umožňuje vyšetřování vazeb
mezi zachyceným vybavením, materiály a chemikáliemi,
zahájení výměny informací, zpětné sledování vyšetřování,
soudní šetření pro důkazní účely a identifikaci a zaměření
se na zprostředkovatele a s tím spojené zločinecké skupiny.
Europol je prostřednictvím EILCS evropským kontaktním
místem pro projekt „Prism-Equipment“, světový program
OSN INCB pro zpětné sledování strojů na výrobu tablet
a další zařízení na výrobu syntetických drog.
EELS shromažďuje fotografické a základní kriminologické
informace o způsobech činnosti související s významnými
záchyty, což umožňuje určovat shodu mezi záchyty
a zachycenými důkazy, zahájit výměnu informací
o vymáhání práva, další vyšetřování a soudní profilování
pro důkazní účely a zaměření se na zločinecké skupiny.
Katalog Europolu obsahující zařízení na výrobu
syntetických drog a Katalog Europolu s logy extáze
se pravidelně aktualizuje a vydává.
Kapitola 5
Kokain a crack
Prevalence a vzorce užívání kokainu
Podle nedávných národních průzkumů obyvatelstva 0,5 %
až 6 % dospělé populace uvádí alespoň jednu zkušenost
s kokainem (tj. celoživotní prevalenci), přičemž na horním
konci tohoto rozmezí je Itálie (4,6 %), Španělsko (4,9 %)
a Spojené království (6,8 %). Užívání kokainu v poslední
době (v posledních 12 měsících) obecně uvádí méně než
1 % dospělých; ve většině zemí jde o rozmezí mezi 0,3 %
a 1 %. Ve Španělsku a Spojeném království jsou hodnoty
nedávné prevalence vyšší než 2 %.
Ačkoli jsou údaje o prevalenci kokainu mnohem nižší
než srovnatelné hodnoty pro konopí, úroveň užívání mezi
mladšími dospělými může být vyšší než je průměr pro celou
populaci. Celoživotní zkušenost mezi 15–34tiletými
se pohybuje od 1 % do 11,6 %, přičemž nejvyšší úroveň
je opět zjištěna u Španělska (7,7 %) a Spojeného
království (11,6 %). Užívání v poslední době se pohybuje
mezi 0,2 % a 4,6 % s tím, že Dánsko, Irsko, Itálie
a Nizozemsko mají všechny hodnoty kolem 2 %.
Ve Španělsku a Spojeném království je údaj vyšší než 4 %.
Užívání kokainu je vyšší u mužů. Např. z průzkumů
z Dánska, Německa, Španělska, Itálie, Nizozemska
a Spojeného království vyplynulo, že mezi muži ve věku
15 až 34 let byla celoživotní zkušenost mezi 5 % a 13 %.
V šesti zemích bylo užívání v poslední době vyšší než 3 %,
přičemž Španělsko a Spojené království uváděly 6 % až
7 % (obr. 10).
U běžné populace je užívání kokainu buď přerušeno po
období experimentování v mladším dospělém věku, nebo
je příležitostné a dochází k němu zejména o víkendech
a v zařízeních pro trávení volného času (bary a diskotéky).
V některých zemích však nemusejí být některé formy
pravidelného užívání zanedbatelné. Užívání v současné
době (během posledních 30 dnů) uvádí 1,5–4 % mladých
mužů (ve věku 15–34 let) ve Španělsku, v Itálii, Nizozemsku
a Spojeném království. V městských oblastech budou údaje
o užívání kokainu pravděpodobně podstatně vyšší.
V nedávné studii zahrnující více měst velká většina (95 %)
osob, které byly definované jako sociálně integrovaní
uživatelé (kteří začali užívat drogy na diskotékách,
v klubech nebo v rámci soukromých kontaktů), kokain
šňupala. Jen malý zlomek látku někdy předtím kouřil nebo
ji užíval nitrožilně (Prinzleve a kol., 2004).
Výsledkem velmi hrubého odhadu užívání kokainu
v poslední době (prevalence v minulém roce),
za předpokladu průměrné prevalence asi 1 % všech
dospělých, bude hodnota 3 až 3,5 milionu lidí v Evropě.
Odhadem se podle hodnot současného užívání jedná
zhruba o 1,5 milionů uživatelů (89).
Pro porovnání s mimoevropskými zeměmi – v roce 2003
v národním průzkumu zdraví a užívání drog ve Spojených
státech (SAMHSA, 2003) uvedlo 14,7 % dospělých
(12letých a starších) celoživotní zkušenost s užíváním
kokainu a 2,5 % uvedlo, že kokain užívali během
předcházejících 12 měsíců (90). U 18–25tiletých byly tyto
hodnoty 15 % (celoživotní), 6,6 % (posledních 12 měsíců)
a 2,2 % (minulý měsíc). Pro muže ve věku 18 až 25 let byly
tyto hodnoty po řadě 17,4 %, 8,2 %, a 2,9 %. Celkově je
celoživotní prevalence užívání kokainu u běžné populace
ve Spojených státech vyšší než u zemí s vyšší prevalencí
v Evropě. Tento rozdíl však není tak zřejmý, neboť podle
novějších měření užívání kokainu některé evropské země
nyní uvádějí odhady převyšující americké údaje.
Trendy v užívání kokainu
Ještě stále je těžké určit zřetelné evropské trendy užívání
kokainu na základě studií populace (viz část o trendech
u konopí). Nicméně z několika zdrojů, včetně např.
místních zpráv, cílených studiích z tanečního prostředí,
zpráv o zvýšení ukazatelů záchytů a některých zvýšení
ukazatelů souvisejících s problémy (úmrtí, náhlých událostí)
přišla varování o zvýšeném užívání kokainu v Evropě.
Užívání kokainu v poslední době mezi mladými lidmi se
podstatným způsobem zvyšovalo ve Spojeném království,
(89) Tyto velmi hrubé odhady jednoduše vycházejí z převzatých hodnot prevalence uprostřed rozpětí hodnot národních prevalencí (viz tabulka GPS-1
ve Statistickém věstníku 2005). Povšimněte si, že několik zemí s velkým počtem obyvatel (Německo, Španělsko, Itálie, Nizozemsko a Spojené království)
má poměrně vysoké míry prevalence, v několika případech vyšší, než rozpětí použité pro výpočet.
(90) Povšimněte si, že věkové rozpětí v americkém průzkumu (12 let a více) je širší, než věkové rozpětí, které uvádí EMCDDA pro průzkumy v EU
(15–64 let). Na druhé straně je rozpětí 18–25 let užší, než rozpětí používané ve většině průzkumů v EU (15–24 let).
54
Kapitola 5: Kokain a crack
Obrázek 10: Užívání kokainu v poslední době (v minulém roce) všemi mladými dospělými a mladými muži, měřeno v národních průzkumech
%
8
6
4
2
Všichni mladí dospělí (15–34)
Norsko
(1999; 15–34 n = 794)
Spojené království (E&W)
(2003/04; 16–34 n = 8 590)
Finsko
(2002; 15–34 n = 1 240)
Slovensko
(2002; 18–34 n = údaje nejsou
k dispozici)
Portugalsko
(2001; 15–34 n = 6 406)
Polsko
(2002; 16–34 n = údaje nejsou
k dispozici)
Nizozemsko
(2000/01; 15–34 n = 6 687)
Maďarsko
(2003; 18–34 n = 2 319)
Lotyšsko
(2003; 15–34 n = údaje nejsou
k dispozici)
Itálie
(2003; 15–34 n = 5 231)
Irsko
(2002/03; 15–34 n = údaje
nejsou k dispozici)
Francie
(2002; 15–34 n = 724)
Španělsko
(2001; 15–34 n = 6 915)
Řecko
(2004; 15–34 n = 2 620)
Estonsko
(2003; 15–34 n = 646)
Německo
(2003; 18–34 n = 3 775)
Dánsko
(2000; 16–34 n = 4 141)
0
Mladí muži (15–34)
Poznámka: Údaje pocházejí z posledních národních průzkumů, jež jsou v každé zemi k dispozici (viz tabulka GPS-4 ve Statistickém věstníku 2005).
U některých zemí se věkové rozmezí, jímž se vymezuje kategorie mladých dospělých, mírně liší od standardního rozmezí stanoveného za tímto účelem EMCDDA.
Odchylky ve věkovém rozpětí mohou být v malé míře příčinou rozdílů mezi zeměmi.
Zdroje:
Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox (2004), převzato z průzkumů obyvatelstva, zpráv nebo vědeckých článků. Viz též tabulka GPS-0 ve
Statistickém věstníku 2005.
a to v letech 1996–2000, ale od té doby zůstalo relativně
stabilní, ačkoli v posledních letech bylo patrné mírné
zvýšení, a dále ve Španělsku (91) v letech 1999–2001.
Méně znatelná zvýšení byla pozorována v Dánsku, Itálii,
Maďarsku, Nizozemsku a Rakousku (v místních
průzkumech) a s kolísáním nad hodnoty 90. let 20. století
i v Německu (obr. 11).
Úmrtí související s kokainem
Existují rostoucí obavy ze zdravotních rizik užívání kokainu,
zvláště vzhledem k trendu zvyšujícího se rekreačního užívání
pozorovaného v některých zemích, zejména v prostředích
často navštěvovaných mladými lidmi (diskotéky, kluby).
Navzdory obtížím při odhadování počtu úmrtí souvisejících
s kokainem může tento údaj působit jako cenný ukazatel
zvýšeného rizika nebo pomoci identifikovat riskantní vzorce
užívání. Ačkoli akutní úmrtí, u nichž je přítomen kokain bez
opiátů, se v Evropě nezdají být častá, je pravděpodobné,
že jsou současné statistiky při zaznamenávání úmrtí
souvisejících s kokainem nedostatečné. Informace, které
jsou o úmrtích souvisejících s kokainem na evropské úrovni
k dispozici, jsou omezené a uváděné v různých formách.
Užívání kokainu je časté u uživatelů opiátů. Kokain se vedle
dalších látek, jako alkohol a benzodiazepiny, běžně
nachází při toxikologických zkouškách v případech
předávkování opiáty.
V roce 2003 několik zemí (národní zprávy zemí
zapojených do sítě Reitox) poskytlo informace o úmrtích
souvisejících s kokainem: Německo (25 případů
zahrnujících kokain samotný a 93 zahrnujících kokain
v kombinaci s dalšími drogami; v roce 2002 byly
odpovídající hodnoty 47 a 84), Francie (10 úmrtí
v důsledku kokainu samotného a 1 spojené s léky), Řecko
(2 případy v důsledku kokainu), Maďarsko (4 úmrtí
v důsledku předávkování kokainem), Nizozemsko
(17 úmrtí v důsledku kokainu v roce 2003, s rostoucím
trendem od roku 1994 (2 případy) do roku 2002
(37 případů), Rakousko (kokain byl zjištěn u 30 % úmrtí
souvisejících s drogami, ale sám o sobě jen ve 3 případech
a v 1 případě ve spojení s plynem), Portugalsko (kokain
(91) Informace, které došly příliš pozdě na to, aby byly do zprávy zahrnuty, naznačují stabilizaci v průzkumech z roku 2003 (loňská prevalence mezi
mladými dospělými byla 4,8 % a v roce 2001 4,6 %).
55
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
Obrázek 11: Trendy užívání kokainu v poslední době
(v minulém roce) mladými dospělými (ve věku 15–34 let),
měřeno v národních průzkumech (1)
%
8
7
6
Spojené
království
(E&W)
Španělsko
Itálie
Nizozemsko
Dánsko (2)
Německo
Estonsko
Francie
Maďarsko
Finsko
Řecko
5
4
3
2
1
2004
2003
2001
2002
1999
2000
1998
1997
1995
1996
1993
1994
1992
1991
1990
0
( 1)
Velikost vzorku (počet respondentů) pro věkovou skupinu 15–34 let
pro každou zemi a rok naleznete v tabulce GPS-4 ve Statistickém
věstníku 2005.
2
V Dánsku odpovídá hodnota pro rok 1994 „tvrdým drogám“.
()
Poznámka: Údaje jsou převzaty z národních průzkumů, jež jsou k dispozici pro
jednotlivé země. Číselné údaje a metodiku jednotlivých průzkumů
naleznete v tabulce GPS-4 ve Statistickém věstníku 2005.
Pro mladé dospělé používá EMCDDA věkové rozpětí 15–34 let
(Dánsko a Spojené království od 16 let, Německo, Estonsko (1998)
a Maďarsko od 18 let). Ve Francii bylo věkové rozpětí v roce 1992
25–34 let a v roce 1995 18–39 let.
Zdroje:
Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox (2004), převzato
z průzkumů obyvatelstva, zpráv nebo vědeckých článků. Viz též
tabulka GPS-0 ve Statistickém věstníku 2005.
hodnoty kolem 8–12 % úmrtí souvisejících s drogami.
Ačkoli je velmi obtížné extrapolovat tyto výsledky na celou
Evropu, mohlo by to znamenat několik stovek úmrtí ročně
v souvislosti s kokainem na úrovni EU. I když jsou tyto počty
mnohem nižší než úmrtí způsobená opiáty, úmrtí související
s kokainem jsou vážným a možná rostoucím problémem.
V těch několika zemích, kde lze trendy odhadnout, mají
trendy stoupající tendenci.
Navíc může kokain být napomáhajícím faktorem u úmrtí
v důsledku kardiovaskulárních problémů (arytmie, infarkt
myokardu a krvácení do mozku – viz Ghuran a Nolan,
2000), zejména u uživatelů s predispozicí, přičemž mnoho
z těchto úmrtí zůstane pravděpodobně neoznámených.
Údaje o žádostech o léčbu ( 92)
Po opiátech a konopí je kokain nejběžnější drogou
uváděnou jako hlavní droga užívaná osobami nastupujícími
na léčení drogové závislosti a podílí se asi
10 % na veškerých žádostech o léčbu v EU. Tento celkový
údaj však odráží značné odchylky mezi zeměmi: ve většině
zemí jsou požadavky na léčbu v souvislosti s užíváním
kokainu docela nízké, ale ve Španělsku je podíl všech
klientů, kteří žádají o léčbu závislosti na kokainu 26 %
a v Nizozemsku 38 % (93). Ve většině zemí je procento
nových klientů žádajících o léčbu v souvislosti s primárním
užívání kokainu vyšší než u všech klientů celkově (94). Kokain
jako sekundární drogu rovněž uvádí 13 % nových klientů
vyhledávajících ošetření v ambulantních střediscích (95).
by zjištěn u 37 % úmrtí souvisejících s drogami)
a Spojené království („zmínky“ o kokainu v úmrtních listech
se zvýšily z 85 v roce 2000 na 115 v roce 2001 a 171
v roce 2002, přičemž v období 1993–2001 došlo
k osminásobnému zvýšení). Španělsko ve své národní
zprávě Reitox v roce 2003 uvedlo, že v roce 2001 byl
kokain přítomen v 54 % všech úmrtí souvisejících
s drogami; v 39 případech (8 % všech úmrtí souvisejících
s drogami) nastala smrt při absenci opiátů, z nichž 21 bylo
způsobeno jen kokainem a 5 kokainem a alkoholem.
Mnohé země uvádějí zvýšení užívání kokainu u klientů
vyhledávajících léčbu. Od roku 1996 do roku 2003 vzrostl
podíl nových klientů žádajících o léčbu závislosti na
kokainu ze 4,8 % na 9,3 % a počet nových klientů
žádajících o léčbu v souvislosti s primárním užívání kokainu
stoupl z 2 535 na 6 123. V Nizozemsku v roce 2003
poprvé převýšil počet nových klientů požadujících léčení
závislosti na kokainu počet osob požadujících léčení
závislosti na opiátech. Z rozboru údajů o léčení
shromážděných v Londýně během období 1995–1996
až 2000–2001 vyplývá, že se počet klientů užívajících
kokain více než zdvojnásobil (GLADA, 2004), ačkoli začal
na nízké základní úrovni (růst ze 735 osob na 1 917).
Navzdory omezením v dostupných informacích se zdá,
že kokain hrál rozhodující úlohu u 1 % až 15 % úmrtí
souvisejících s drogami v zemích, které byly schopny
rozlišovat typy drog způsobujících smrt, přičemž několik
zemí (Německo, Španělsko, Francie a Maďarsko) uvádělo
Tyto údaje jsou pravděpodobně ovlivněny malým, ale
rostoucím problémem cracku (kokainová báze vhodná ke
kouření), o kterém byly signály jak z Nizozemska, tak ze
Spojeného království, kde se počet klientů konzumujících
crack v posledních letech zvýšil. Ačkoli jsou počty
(92) Analýza údajů vychází z dat o klientech požadujících léčení ve všech léčebných střediscích pro všeobecnou distribuci a trendy a v ambulantních
střediscích pro profily klientů a vzorce užívání.
(93) Viz tabulka TDI-5 (část ii) ve Statistickém věstníku 2005. Údaje pro Španělsko se vztahují k roku 2002.
(94) Viz tabulka TDI-4 (část ii) ve Statistickém věstníku 2005.
(95) Viz tabulka TDI-24 ve Statistickém věstníku 2005.
56
Kapitola 5: Kokain a crack
problematických uživatelů nízké, mají tendenci
koncentrovat se v několika hlavních městských oblastech,
a proto jsou hodně viditelní ve zprávách o monitorování
ve velkých městech.
Uživatelé cracku mají často jiný sociální původ než
uživatelé kokainového prášku. Uživatelé cracku jsou
pravděpodobně sociálně znevýhodněni a existují určité
důkazy, které naznačují, že k problémům cracku jsou
zejména náchylné etnické minoritní populace: dvě třetiny
osob černé pleti žádajících o léčení drogové závislosti
v Londýně jsou primární uživatelé cracku (GLADA, 2004)
a 30 % klientů závislých na cracku v Nizozemsku není
holandského původu. Navzdory obavám týkajícím
se cracku je třeba mít na paměti, že ačkoli je tato
droga spojena se zvláštními škodami působenými jak
jednotlivcům, kteří ji užívají, tak společenstvím, ve kterých
žijí, zůstává tento problém v Evropě velmi zřetelně
lokalizován. Je třeba poznamenat, že klienty užívající
crack uvádějí zejména dvě země (Nizozemsko a Spojené
království).
Celkově lze říci, že většina žádostí o léčbu závislosti na
kokainu se v Evropě nevztahuje na crack. Asi 70 % nových
klientů závislých na kokainu užívá hydrochlorid kokainu
(kokainový prášek) (většina drogu inhaluje) a zbývajících
30 % užívá crack. Okolo 5 % nových klientů závislých na
kokainu uvádí, že kokain užívá injekčně.
Noví klienti žádající o léčení primárního užívání kokainu
jsou převážně muži (poměr mužů k ženám je 3,7:1). Rozdíly
mezi zeměmi jsou zjišťovány v rozložení klientů podle
pohlaví (96). Kvalitativní výzkumná studie provedená v Itálii
o klientech žádajících o léčbu závislosti na stimulantech,
zejména na kokainu, uvádí, že mezi konzumenty se ženy
téměř rovnají mužům, ale mezi lidmi žádajícími o léčbu na
kokain a další stimulanty je poměr mužů k ženám silně ve
prospěch mužů (Macchia a kol., 2004).
Noví klienti užívající kokain jako primární drogu jsou
v průměru starší než konzumenti jiných drog (průměrný věk
30 let, většina je ve věkové skupině 20–34 let); uvádí se,
že menší, ačkoli důležitá skupina klientů je ve věku mezi
35 a 39 lety (97).
Kokain se často užívá v kombinaci s jinou vedlejší drogou,
mnohdy konopím (40 %) nebo alkoholem (37 %). Místní
studie osob užívajících drogu nitrožilně naznačují, že
v některých oblastech se kombinace heroinu a kokainu
v jedné injekci stává stále populárnější (tyto osoby o tomto
často hovoří jako o „speedballingu“). Pokud tomu tak je,
není tato skutečnost zřejmá z celkových údajů o žádostech
o léčbu z většiny zemí, ve kterých pouze malá část klientů
uvádí kombinované užívání heroinu a kokainu. To však
neplatí pro všechny země, např. v Nizozemsku rozbor
údajů o žádostech o léčbu pro uživatele kokainu
naznačuje, že mnozí klienti žádající o léčbu v souvislosti
s konopím jsou konzumenti více druhů drog a že největší
skupina se skládá z osob užívajících jak kokain, tak heroin
(Mol a kol., 2002).
Léčení problémového užívání kokainu
Na rozdíl od osob trpících problémy s opiátovými drogami
neexistuje pro uživatele s kokainovými problémy zavedené
a rozšířené farmakologické léčení. Uživatelům kokainu je
sice někdy možné předepsat léky pro systematickou úlevu.
Tyto léky však obvykle působí krátkodobě a jsou cílené na
zmírnění problémů souvisejících s užíváním kokainu, např.
úzkosti nebo poruch spánku. Dlouhodobější možnosti léčby
uživatelů kokainu obvykle poskytují všeobecná
protidrogová zařízení. Zdá se však, že možnosti celkové
léčby pro osoby s kokainovými problémy jsou špatně
rozvinuté (Haasen, 2003). Pravděpodobně právě dochází
ke změně, protože některé země začínají vyvíjet nová
léčebná opatření zaměřená na osoby s kokainovými
problémy; příkladem je vývoj zvláštních služeb
orientovaných na uživatele cracku v Anglii (NTA, 2003).
Většina vědecké literatury o léčení kokainových problémů
se opírá o americké studie, a proto nemusí odrážet
evropský kontext. Bohužel hodnocení léčení problémového
užívání kokainu v EU je i nadále řídké, a zčásti tak odráží
skutečnost, že z historického hlediska se léčebná zařízení
s kokainovými problémy setkávala relativně málo. Jeden
evropský systematický přehled literatury o léčení kokainové
závislosti (Rigter a kol., 2004) zaznamenal, že dodržování
léčby problémovými uživateli kokainu je všeobecně na
nízké úrovni a míry návratu k droze jsou vysoké. Existují
určité důkazy, že by snížení spotřeby mohla napomoci
psychoterapie, ale nenašly se žádné přesvědčivé důkazy
o účinnosti akupunktury při léčbě kokainových problémů.
Celkově je však třeba na tato zjištění pohlížet jednoduše
v kontextu absence silné evropské základny podkladů
k vedení terapeutických zásahů v této oblasti. Např. není
dokonce zcela známo, zda jsou určité zásahy zaměřené
na kokain účinnější než zápis osob s kokainovými problémy
do programů obecnější, drogově nespecifické léčby.
Dále zůstává otevřenou otázkou, zda je možné vyvinout
farmakologickou léčbu pro problémové uživatele kokainu,
která se může stát „standardní možností léčby“, způsobem,
jakým se metadon a buprenorfin staly standardním
přístupem při léčení problémového užívání opiátů. Je třeba
(96) Viz tabulka TDI-22 ve Statistickém věstníku 2005 a Differences in patterns of drug use between women and men (Rozdíly ve vzorcích užívání drog
mezi ženami a muži) (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=7293).
(97) Viz tabulka TDI-10 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
57
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
si povšimnout, že existují důležité rozdíly v mechanismu,
jakým opiátové drogy a stimulanty jako kokain působí
na tělo, což znamená, že se terapeutické možnosti léčení
drogových problémů pravděpodobně liší. Poměrně
zajímavá vědecká práce se v současné době věnuje v USA
vývoji opatření, které by mohlo dočasně blokovat účinek
užití kokainu na uživatele. Bude zajímavé pozorovat, zda
tato práce přinese do budoucnosti nové možnosti léčby.
a Curaçaem (národní zprávy zemí zapojených do sítě
Reitox, 2004; CND, 2005). Jižní a západní Afrika jsou
další tranzitní oblasti (INCB, 2005). Hlavními vstupními
body do EU zůstaly Španělsko, Nizozemsko a Portugalsko
(národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox, 2004;
CND, 2005; INCB, 2005).
Snižování škodlivých účinků na zdraví
Údaje o záchytech naznačují, že kokain je třetí nejvíce
nelegálně prodávanou drogou na světě po rostlinách
konopí a konopné pryskyřici. Soudě podle objemu
490,5 tuny zachyceného v celém světě v roce 2003 se
s kokainem i v roce 2003 nejvíce obchodovalo v Severní
a Jižní Americe (82 %) a v Evropě. Evropa se podílela
17 % na celkovém množství kokainu zachyceného ve
světě, což ve srovnání s předchozím rokem znamená nárůst
(CND, 2005). Většina kokainu zachyceného v Evropě byla
získána v západních státech. V posledních pěti letech bylo
Španělsko trvale zemí EU s nejvyšší úrovní záchytů kokainu.
V roce 2003 zde zaznamenali více než polovinu jak
celkového počtu záchytů, tak celkového množství
zachyceného v EU (99).
Během posledních několika let rychle přibývala opatření
zaměřená na prevenci a snižování škodlivých účinků drog
na zdraví spojených s užíváním kokainu a cracku a byly
předloženy nové informace specifické pro kokain a crack,
zejména na internetu. Telefonní linky důvěry v Belgii,
Francii a Portugalsku přijaly více žádostí o informace
o užívání kokainu a cracku než kdykoli předtím, ačkoli
procento těchto telefonátů stále zůstává mnohem nižší
než procento týkající se legálních drog a konopí.
Pro pracovníky protidrogových služeb jsou k dispozici
další školení na téma, jak přiměřeně reagovat na problémy
vznikající při užívání kokainu a cracku v řadě prostředí,
kde se jedná o nejnovější jev (víkendová scéna v Dublinu
nebo techno-scéna ve Vídni).
Specializovaná poradenství a nabídky léčení pro uživatele
kokainu a cracku existují ve velkých městských centrech,
např. ve Frankfurtu (Suchthilfezentrum Bleichstrasse:
www.drogenberatung-jj.de), Barceloně
(Hospital Vall d’Hebron: www.vhebron.es), Vídni
(ChEck iT!: www.checkyourdrugs.at) a Londýně
(www.cracklondon.org.uk).
Záchyty drogy a informace o trhu ( 98)
Výroba a obchodování
Kolumbie je zdaleka největším zdrojem nelegální koky na
světě, za ní následuje Peru a Bolívie. Celosvětová produkce
kokainu v roce 2003 se odhaduje na 655 tun, na čemž
se Kolumbie podílí 67 %, Peru 24 % a Bolívie 9 % (CND,
2005). Většina kokainu zachyceného v Evropě přichází
přímo z Jižní Ameriky (Kolumbie) nebo přes Střední
Ameriku a karibskou oblast. V roce 2003 byly uváděny
jako tranzitní země pro kokain dovážený do EU zejména
Brazílie a Venezuela, spolu s Argentinou, Kostarikou
Záchyty drogy
V období 1998–2002 se počet záchytů kokainu (100) zvýšil
ve všech zemích s výjimkou Německa a Portugalska.
Během stejného období množství kokainu zachyceného
v EU (101) kolísala, ačkoli trend je vzestupný. Nicméně
na základě trendů v zemích, ze kterých jsou údaje
k dispozici, se zdá, že počty záchytů kokainu na úrovni EU
v roce 2003 poklesly (zejména ve Španělsku), zatímco
množství zachyceného kokainu podstatně stoupla (zejména
ve Španělsku a Nizozemsku). Zdá se, že v roce 2003 byly
v EU provedeny záchyty zvlášť velkých množství kokainu.
Ačkoli některé země EU uváděly záchyty cracku, nelze je
někdy odlišit od záchytů kokainu. Proto by trendy ve výše
uváděných záchytech kokainu mohly zahrnovat i crack.
Cena a čistota
Průměrná cena (102) kokainu na maloobchodní úrovni
v EU v roce 2003 značně kolísala, a to od 34 EUR za
gram ve Španělsku až po 175 EUR za gram v Norsku.
V porovnání s heroinem je průměrná čistota kokainu na
uživatelské úrovni vysoká: v roce 2003 se pohybovala od
32 % v České republice a Německu do 83 % v Polsku (103).
(98) Viz „Interpretace údajů o záchytech drog a o trhu“, str. 42.
(99) Toto by bylo třeba ověřit, až budou k dispozici chybějící údaje za rok 2003. Údaje o počtech záchytů kokainu v roce 2003 nebyly k dispozici pro
Itálii, Kypr, Nizozemsko a Rumunsko. Údaje o počtu záchytů kokainu a množstvích kokainu zabaveného v roce 2003 nebyly k dispozici pro Irsko
a Spojené království.
(100) Viz tabulka SZR-5 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(101) Viz tabulka SZR-6 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(102) Viz tabulka PPP-3 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(103) Viz tabulka PPP-7 (část i) ve Statistickém věstníku 2005. Povšimněte si, že odhady průměrné čistoty kokainu v České republice a v Polsku v roce 2003
vycházejí z malého počtu vzorků (n = 5 pro Českou republiku a n = 6 pro Polsko).
58
Kapitola 6
Heroin a nitrožilně užívané drogy
Problémové užívání drog
Pravidelné a trvalé užívání heroinu, injekční užívání drog
a v některých zemích i intenzívní užívání stimulantů jsou
příčinou podstatné části zdravotních a sociálních problémů
v Evropě souvisejících s drogami. Počet jednotlivců
vykazujících tento druh chování je vzhledem k celkové
populaci nízký, ale dopad problémového užívání drog
je značný. Ve snaze o pochopení rozsahu tohoto problému
a o sledování vývoje trendů z časového hlediska pracuje
EMCDDA s členskými státy na nové definici pojmu
„problémové užívání drog“ a na vývoji strategií k měření
jeho rozsahu i dopadu.
Pro pracovní účely se problémové užívání drog („problem
drug use“, PDU) definuje jako „užívání drog nitrožilně
nebo dlouhodobé/pravidelné užívání opiátů, kokainu
anebo amfetaminů“ (104). Odchylky v definicích
a metodické nejasnosti ztěžují spolehlivé odhady v této
oblasti a při interpretaci rozdílů mezi zeměmi nebo
v průběhu času je třeba poustupovat opatrně.
Problémové užívání drog je možné dále rozdělit na dvě
důležité podskupiny. Obecně je možné odlišit užívání heroinu,
Obrázek 12: Odhady prevalence problémového užívání drog v letech 1999–2003 (četnost na 1 000 osob ve věku 15–64 let)
14
12
Četnost na 1 000 osob
10
8
6
4
2
Spojené království 2001 CM
Švédsko 2001 CR
Finsko 2002 CR
Slovinsko 2001 CR
Portugalsko 2000 TM
Portugalsko 2000 PM
Polsko 2002 CM
Rakousko 2002 CR
Nizozemsko 2001 TM
Nizozemsko 2001 MI
Lucembursko 2000 TP
Lucembursko 2000 CR
Itálie 2003 CR
Itálie 2003 TM
Itálie 2003 MI
Irsko 2001 CR
Francie 1999 MI
Francie 1999 PM
Francie 1999 TM
Španělsko 2000 TM
Řecko 2003 CR
Německo 2003 PM
Německo 2003 MM
Německo 2003 TM
Dánsko 2001 CR
Česká republika 2003 TM
0
Poznámka: CR, metoda zpětného záchytu; TM, léčebný násobitel; PM, policejní násobitel; MI, multivariační indikátor; TP, zkrácené Poissonovo rozdělení; CM,
kombinované metody. Další údaje naleznete v tabulkách PDU-1, PDU-2 a PDU-3 ve Statistickém věstníku 2005. Symbol označuje bodový odhad a sloupec
označuje interval nejistoty, kterým může být buď 95% interval spolehlivosti, nebo interval založený na analýze citlivosti (viz tabulka PDU-3). Cílové skupiny
se mohou mírně lišit v důsledku různých metod a zdrojů dat; proto je nutné provádět srovnání opatrně. Španělský odhad nezahrnuje problémové užívání
kokainu. Vyšší odhad, který bere tuto skupinu v úvahu, je k dispozici v tabulkách PDU-2 a PDU-3; tento odhad však nemusí být tak spolehlivý.
Zdroje:
Národní kontaktní místa. Viz rovněž EMCDDA (2003).
(104) Další podrobnosti viz metodické poznámky o problémovém užívání drog ve Statistickém věstníku 2005.
60
Kapitola 6: Heroin a nitrožilně užívané drogy
které se historicky podílelo na větší části problémového
užívání drog ve většině zemí EU, od problémového užívání
stimulantů, které převládá ve Finsku a Švédsku, kde je většina
problémových uživatelů drog primárními uživateli
amfetaminu. Podobně v České republice uživatelé
metamfetaminu většinou tvoří významnou část problémových
uživatelů drog. Problémové užívání drog se stává stále
rozmanitější. Ve většině zemí například nabyly na důležitosti
problémy s užíváním více drog, zatímco některé země,
kde historicky převládaly problémy s opiáty, nyní uvádějí
přechod na jiné drogy. Ve Španělsku klesají odhady počtu
problémových uživatelů opiátů a byl zde pozorován růst
problémů spojených s kokainem. Spolehlivé vývojové trendy
problémového užívání drog z časového hlediska, které
by zahrnovaly problémové užívání kokainu, však nejsou
k dispozici. Německo a Nizozemsko uvádějí vzrůstající podíl
uživatelů cracku ve své populaci problémově užívající drogy,
i když celkový odhad problémových uživatelů drog
v Nizozemsku zůstává nezměněn.
Prevalence
Odhady prevalence problémového užívání drog na národní
úrovni se v období 1999–2003 pohybovaly od 2 do
10 případů na 1 000 obyvatel ve věku 15–64 let
(na základě střední hodnoty odhadů) nebo až po 1 %
dospělé populace (105). Zdá se, že se prevalence mezi
zeměmi značně liší, ačkoli když se v rámci jedné země
použily různé metody, výsledky jsou z větší části shodné. Vyšší
odhady uvádí Dánsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Rakousko,
Portugalsko, Španělsko a Spojené království (6–10 případů
na 1 000 obyvatel ve věku 15–64 let), nižší pak Německo,
Řecko, Nizozemsko a Polsko (méně než 4 případy na
1 000 obyvatel ve věku 15–64 let) (obr. 12). Z nových zemí
EU a kandidátských zemí jsou dobře zdokumentované
odhady k dispozici pouze z České republiky, Polska
a Slovinska, kde jsou údaje v dolním až středním rozpětí
s hodnotami 3,6, 1,9 a 5,3 na 1 000 obyvatel ve věku
15–64 let. Vážený průměr problémového užívání drog v EU
je pravděpodobně mezi čtyřmi a sedmi případy na 1 000
obyvatel ve věku 15–64 let, což přestavuje 1,2–2,1 milionu
problémových uživatelů drog v EU, z nichž asi 850 000 až
1,3 milionu užívá drogy aktivně nitrožilně. Tyto odhady však
nejsou zdaleka konečné a bude třeba je zpřesnit s tím, jaké
budou k dispozici další údaje z nových členských států.
Místní a oblastní odhady naznačují, že prevalence
problémového užívání drog mezi městy a regiony může
značně kolísat. Nejvyšší odhady místní prevalence
v období 1999–2003 uvádí Irsko, Portugalsko a Spojené
království, kde hodnoty na 1 000 obyvatel dosahují
16 (Dublin), 17 (Beja), 24 (Aveiro) a 25 (části Londýna)
až 29 (Dundee) a 34 (Glasgow) případů (obr. 13).
Geografická rozdílnost je však nápadná na místní úrovni
tím, že prevalence v jiné části Londýna se odhaduje na
6 promile. Svědčí to o potřebě zvýšit dostupnost spolehlivých
odhadů místní prevalence v mnoha jiných zemích, kde
mohou existovat zvláště vysoké (nebo nízké) hodnoty místní
nebo regionální prevalence, které se ale neměří.
Ačkoli v technikách odhadů došlo ke značným zlepšením,
nedostatek spolehlivých a konzistentních historických údajů
komplikuje vyhodnocení trendů v problémovém užívání
drog. Zprávy z některých zemí o změnách v odhadech,
které jsou podporovány údaji o jiných ukazatelích,
napovídají, že od poloviny 90. let 20. století došlo
ke zvýšení problémového užívání drog (EMCDDA,
2004a). Zdá se však, že v posledních letech se situace
v některých zemích stabilizovala. Pro léta 1999 až 2003
jsou opakované odhady k dispozici ze 16 zemí (včetně
Dánska a Švédska, v případě obou zemí s údaji za období
1998–2001, a Spojeného království, kde jsou údaje za
období 1996–2001). Z těchto 16 zemí šest uvedlo nárůst
v odhadech problémového užívání drog (Dánsko, Finsko,
Norsko, Rakousko, Švédsko a Spojené království), pět
uvedlo stabilní prevalenci nebo pokles (Česká republika,
Irsko, Německo, Řecko a Slovinsko) a pět (Španělsko,
Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Portugalsko) uvedlo
odlišné trendy v závislosti na použité metodě pro stanovení
odhadů, která se může částečně vztahovat na odlišné
cílové skupiny problémových uživatelů drog (106).
Injekční užívání drog
Injekční uživatelé drog (injecting drug users, IDU) jsou
vystaveni velkému riziku nepříznivých důsledků. Je proto
důležité se zabývat injekčním užíváním drog zvlášť, jako
stěžejní kategorií problémového užívání drog.
Navzdory důležitosti pro veřejné zdraví jen málo států
poskytuje celostátní nebo místní odhady o injekčním užívání
drog. Dostupné odhady na celostátní úrovni se pohybují
mezi jedním až šesti případy na 1 000 obyvatel ve věku
15–64 let a naznačují důležité rozdíly mezi zeměmi
v prevalenci injekčních uživatelů drog (107). Lucembursko
uvádí nejvyšší národní odhady injekčních uživatelů drog
s hodnotami zhruba šest případů na 1 000 obyvatel
ve věku 15–64 let, zatímco Řecko hlásí nejnižší odhad
injekčních uživatelů drog, jen o něco málo vyšší než jeden
případ na 1 000 obyvatel. Ačkoli jsou odhady prevalence
pro injekční užívání drog nedostatečné, je zvyšující
se prevalence po roce 1999 prokázána v Norsku, zatímco
v Portugalsku naznačují různé metody pro stanovení
odhadů odlišné trendy (108).
(105) Viz tabulka PDU-1 ve Statistickém věstníku 2005.
(106) Viz obrázek PDU-4 ve Statistickém věstníku 2005.
(107) Viz obrázek PDU-2 ve Statistickém věstníku 2005.
(108) Viz obrázek PDU-5 ve Statistickém věstníku 2005.
61
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
Obrázek 13: Národní a místní odhady prevalence problémového užívání drog v letech 1999–2003 (četnost na 1 000 osob ve věku 15–64 let)
35
30
25
Četnost na 1 000 osob
20
15
10
5
Spojené království
Švédsko
Finsko
Slovinsko
Portugalsko
Polsko
Rakousko
Nizozemsko
Maďarsko
Lucembursko
Lotyšsko
Itálie
Irsko
Francie
Španělsko
Řecko
Německo
Dánsko
Česká republika
0
Poznámka: Černý čtvereček = vzorky s celostátním pokrytím; modrý trojúhelník = vzorky s místním/regionálním pokrytím.
Cílové skupiny se mohou mírně lišit v důsledku různých metod a zdrojů dat; proto je nutné provádět srovnání opatrně. Další údaje naleznete v tabulkách
PDU-1, PDU-2 a PDU-3 ve Statistickém věstníku 2005. Vzorec odhadů místní prevalence je ve velké míře závislý na dostupnosti a místě provedení studií;
jsou-li však místní odhady k dispozici, mohou svědčit o tom, že prevalence v konkrétních městech nebo regionech se liší od národního průměru.
Zdroje:
Národní kontaktní místa. Viz rovněž EMCDDA (2003).
Rozbor hodnot o nitrožilní aplikaci mezi léčenými uživateli
heroinu svědčí o značných rozdílech v hodnotách mezi
zeměmi a o změnách vývojových trendů v čase (109).
V některých zemích (Španělsko, Nizozemsko
a Portugalsko) si relativně malá část uživatelů aplikuje
heroin nitrožilně, zatímco ve většině jiných zemí je injekční
užívání heroinu stále normou. V některých starších
členských státech EU, ze kterých jsou údaje k dispozici
(Dánsko, Španělsko, Francie, Řecko, Itálie a Spojené
království), míra injekčního užívání mezi uživateli heroinu
poklesla. Ve většině nových členských států, alespoň tam,
kde existují údaje, však téměř všichni léčení uživatelé
heroinu užívají drogu nitrožilně.
Údaje o žádostech o léčbu
Je známo, že z celkového počtu žádostí o léčbu tvoří 60 %
žádosti o léčení závislosti na opiátech, ačkoli v mnoha
případech není primární droga zaznamenaná. Více než
(109) Viz obrázek PDU-3 ve Statistickém věstníku 2005.
(110) Viz tabulka TDI-24 ve Statistickém věstníku 2005.
(111) Viz tabulka TDI-5 (část ii) ve Statistickém věstníku 2005.
62
polovina (54 %) uvedených klientů užívajících opiáty je
známa jako osoby, které drogu užívají nitrožilně, přičemž
u 10 % není stav injekčního užívání znám. Opiáty jsou také
uváděny jako sekundární droga pro asi 10 % nových
klientů (110).
V mnoha zemích zůstávají opiáty (převážně heroin) hlavní
drogou, kvůli které klienti vyhledávají léčbu. Mezi zeměmi
však byly zjištěny podstatné rozdíly. V závislosti na míře,
v níž jsou v léčené populaci zastoupeny osoby
s heroinovými problémy, lze členské státy a kandidátské
země EU rozdělit zhruba na tři skupiny:
• do 40 % – Česká republika, Nizozemsko, Polsko,
Finsko, Švédsko,
• 50–70 % – Dánsko, Německo, Španělsko, Irsko, Kypr,
Lotyšsko, Slovensko, Rumunsko,
• nad 70 % – Francie, Řecko, Itálie, Litva, Lucembursko,
Malta, Slovinsko, Spojené království, Bulharsko (111).
Kapitola 6: Heroin a nitrožilně užívané drogy
Uvádí se, že prevalence opiátových klientů, kteří pokračují
v léčení po mnoho let, je na vzestupu, zatímco četnost
nových žádostí o léčbu opiátové závislosti klesá (národní
zprávy zemí zapojených do sítě Reitox, 2004; Drug
Misuse Research Division, 2004 (Divize výzkumu
zneužívání drog, 2004). Pro některé země lze trendy
v užívání heroinu mezi novými klienty v léčení vysledovat
z let 1996 až 2003. Tyto trendy ukazují celkový pokles
v absolutních počtech osob vyhledávajících léčbu.
Relativní podíl léčby závislosti na opiátech na velikosti
nově léčené populace se značně snížil, protože vzrostl
počet klientů, u nichž se uváděly problémy primárně
související s jinými drogami. Na druhé straně to může být
důsledek přechodu některých opiátových klientů z heroinu
na kokain (Ouwehand a kol., 2004), diferencováním
systému léčby, který se stal dostupnějším pro jiné
problematické uživatele drog nebo snížením počtu nových
problémových uživatelů (holandská národní zpráva).
V posledním desetiletí byly v různých zemích zjištěny
rozdílné trendy, se silným poklesem klientů, kteří užívají
heroin, v Dánsku, Německu, Nizozemsku, Slovensku
a Finsku a určitým vzestupem v Bulharsku a Spojeném
království (112).
s řadou problémů v chování a se sociální deprivací
(národní zpráva Spojeného království).
Ve většině zemí užívá 60 % až 90 % opiátových klientů
drogu denně, zatímco někteří klienti v minulém měsíci
opiáty nebrali nebo je užívali jen příležitostně; tuto
skutečnost pravděpodobně vysvětlují klienti přestávající
užívat drogu před nástupem na léčení (116).
Čtyřicet procent klientů užívá drogu nitrožilně a dalších
40 % ji kouří nebo inhaluje. Rozdíly v metodě užívání uvádějí
staré i nové členské státy (117) (obr. 14) s tím, že podíl osob,
které opiáty užívají nitrožilně, je vyšší než 60 % v nových
členských státech a nižší než 60 % ve starých členských
státech (s výjimkou Finska, kde je mezi klienty až 78,4 %
injekčních uživatelů opiátů). Podíl osob užívajících opiáty
nitrožilně mezi klienty je nejnižší v Nizozemsku (8,3 %) (118).
Mnozí noví klienti užívají opiáty a rovněž další drogu,
často konopí (47 %) nebo alkohol (24 %). Mezi zeměmi
Obrázek 14: Podíl nových klientů ambulantní léčby, kteří si
nitrožilně aplikují opiáty, z celkového počtu nových klientů
užívajících opiáty v jednotlivých zemích v roce 2003
%
Rozbor údajů o nových klientech navštěvujících ambulantní
léčebná střediska umožňuje podrobnější popis profilu
uživatelů opiátů. O novou léčbu, primárně kvůli užívání
opiátů, žádá 2,8krát více mužů než žen. Poměry pohlaví
se však v jednotlivých zemích značně liší – od 5:1 do 2:1.
Zvláště výjimečný je Kypr, kde je poměr mužů k ženám
velmi vysoký (11:1), a Švédsko, kde je velmi nízký (0,9:1)
a ženy muže mezi uživateli opiátů početně převyšují (113).
100
Většině uživatelů opiátů je 20 až 34 let a ve věkové skupině
30–39 let více než polovina klientů vyhledá léčení kvůli
užívání opiátů. Podle údajů směřuje trend ke starší opiátové
klientele; např. v Nizozemsku je asi 40 % nových klientů
užívajících opiáty ve věku přes 40 let. Výjimkou jsou
Rumunsko a Slovinsko, kde zjistili klienty léčené ze závislosti
na opiátech ve velmi mladé populaci (15–19 let) (114).
40
80
70
60
50
30
20
10
Průměr
Lotyšsko
Kypr
Finsko
Slovensko
Česká republika
Malta
Slovinsko
Bulharsko
Řecko
Německo
Spojené království
Dánsko
Švédsko
0
Nizozemsko
Většina klientů užívající opiáty uvádí, že poprvé užili opiáty
ve věku 15 až 24 let a přibližně 50 % klientů poprvé užilo
drogu před dosažením 20 let (115). Pokud srovnáváme věk
při prvním užití s věkem při prvním léčení, časový interval
mezi prvním užitím a první žádostí o léčbu je obecně 5 až
10 let. Nízký věk na začátku užívání opiátů je často spojen
90
Poznámka: Uvedeny jsou pouze země, kde jsou klienti, kteří užívají opiáty jako
primární drogu, anebo země, které poskytly údaje.
Zdroj:
Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox (2004).
(112) Viz tabulka TDI-3 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(113) Viz tabulka TDI-22 ve Statistickém věstníku 2005.
(114) Viz tabulka TDI-10 (část iii) ve Statistickém věstníku 2005.
(115) Viz tabulka TDI-11 (část ii) ve Statistickém věstníku 2005.
(116) Viz tabulka TDI-18 (část i) ve Statistickém věstníku 2005. Pouze Německo uvádí 70 % nových klientů užívajících příležitostně opiáty nebo
neužívajících opiáty v posledním měsíci.
(117) Pouze země, pro které byly údaje k dispozici.
(118) Viz tabulka TDI-17 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
63
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
jsou však značné rozdíly: v České republice a na Slovensku
téměř polovina klientů užívá opiáty spolu se stimulanty
jinými než kokain; v Řecku 18 % a na Maltě 29 % klientů
užívá opiáty s kokainem jako sekundární drogou; ve Finsku
37 % uživatelů opiátů (zejména buprenorfinu) uvádí
užívání hypnotik a sedativ (hlavně benzodiazepinů)
jako sekundárních drog (119).
HIV a AIDS ve východní Evropě
Virus lidské imunodeficience (HIV) se v poslední době
mohutně a epidemicky rozšířil mezi injekčními uživateli
drog v Rusku a na Ukrajině stejně jako v pobaltských
členských státech EU. V roce 2001 dosáhla míra nově
diagnostikovaných infekcí souvisejících s nitrožilním
užíváním drog vrcholu v Estonsku a Ruské federaci
(v Estonsku bylo zaznamenáno 991 případů na milion
obyvatel a v Ruské federaci 333). Na Ukrajině však bylo
maxima dosaženo dříve, v roce 1997, kdy bylo
zaznamenáno 146 případů na milion obyvatel v důsledku
široce rozšířeného přenosu spojeného s nitrožilní aplikací
drog. Poté začal počet nově diagnostikovaných případů
HIV v souvislosti s nitrožilní aplikací drog klesat, ale
v poslední době se začal opět zvyšovat.
Výskyt AIDS u injekčních uživatelů drog se rychle zvyšuje
v Lotyšsku a na Ukrajině, což naznačuje, že dostupnost
a rozsah antivirové léčby jsou pravděpodobně nedostatečné
(viz „Vysoce účinná antiretrovirová léčba v evropském
regionu Světové zdravotnické organizace“, str. 65).
Případy infekce HIV nově diagnostikované u injekčních
uživatelů drog ve vybraných zemích EU, v Rusku a na
Ukrajině podle roku hlášení
1 000
900
Počet případů na milion obyvatel
800
Infekční nemoci související s užíváním drog
HIV a AIDS
Poslední trendy v uváděných případech infekce HIV
Onemocnění HIV se projevilo po masivní epidemii ve
východní Evropě silným epidemickým rozšířením mezi
injekčními uživateli drog v nových členských státech EU
v pobaltském regionu (EuroHIV, 2004) (viz rámeček
„HIV a AIDS ve východní Evropě“). Počet nově
diagnostikovaných případů byl v Estonsku a Lotyšsku
nejvyšší v roce 2001 a v Litvě v roce 2002, ale v poslední
době dramaticky poklesl. Tento model je pro epidemie HIV
mezi injekčními uživateli drog typický. Objeví se, protože se
celá nejvíce ohrožená základní skupina injekčních uživatelů
drog nakazí během krátké doby, poté frekvence výskytu
poklesne kvůli nedostatku náchylných injekčních uživatelů
drog, a pak se stabilizuje na úrovni, která závisí na míře,
ve které se objevují noví vysoce ohrožení injekční uživatelé
drog. Dodatečný účinek změny chování však nelze vyloučit
a pokud k němu dojde, mohlo by to být zčásti výsledkem
konkrétních zásahů (viz „Prevence infekčních onemocnění
souvisejících s užíváním drog“, str. 67).
V zemích evropské patnáctky, s výjimkou Portugalska,
zůstala míra nově diagnostikovaných případů HIV
v posledních letech nízká. Srovnání na úrovni EU však
nejsou úplná, protože údaje o ohlašovaných případech
HIV zůstávají pro některé ze zemí nejvíce postiženými AIDS
nedostupné (Španělsko a Itálie) nebo se teprve dostupnými
stávají (Francie). Portugalsko vykázalo v roce 2003 velmi
vysokou míru výskytu – 88 případů na milion obyvatel,
ale také prudký pokles od roku 2000 (kdy bylo zjištěno
245 případů na milion obyvatel). Tento pokles je nutné
interpretovat s obezřetností, protože hlášení údajů na
evropské úrovni bylo v Portugalsku zavedeno teprve
v roce 2000.
700
Seroprevalence HIV
600
Údaje o seroprevalenci mezi injekčními uživateli drog
(infikované procento ve vzorcích injekčních uživatelů drog)
jsou důležitým doplňkem k údajům hlášení případů HIV.
Opakované studie seroprevalence a rutinní monitorování
údajů z diagnostických testů mohou potvrdit trendy
v hlášení případů a mohou rovněž poskytnout podrobnější
informace o konkrétních regionech a prostředích. Údaje
o prevalenci však pocházejí z množství zdrojů, které lze
v některých případech obtížně porovnávat, a proto je třeba
při jejich výkladu postupovat opatrně.
500
400
300
Ukrajina
Lotyšsko
Rusko
Estonsko
Litva
200
100
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
0
Zdroj: Evropské centrum pro epidemiologické monitorování AIDS
(EuroHIV) (2004).
Nedávná zvýšení zaznamenaná v hlášení případů HIV
jsou většinou potvrzena dostupnými údaji o seroprevalenci;
např. v Lotyšsku stoupla prevalence v národních vzorcích
(119) Viz tabulka TDI-25 (část ii) ve Statistickém věstníku 2005. Viz také vybrané vydání o buprenorfimu. Každý klient může uvést užívání až čtyř sekundárních drog.
64
Kapitola 6: Heroin a nitrožilně užívané drogy
léčených a testovaných injekčních uživatelů drog z 1,5 %
(5/336) v roce 1997 na 14 % (302/2 203) v roce 2001
a v roce 2003 pak poklesla na 7 % (65/987).V Rakousku,
kde údaje pro hlášení případů HIV mezi injekčními uživateli
drog nejsou k dispozici, svědčí prevalence HIV mezi
národními vzorky úmrtí v (přímé) souvislosti s užíváním drog
o určitém zvýšení, a to na 7 % (11/163) v roce 2003
z 1 % (1/117) v roce 1998. Jde však o nízké počty
a trend není statisticky významný.
V letech 2002 a 2003 prevalence HIV mezi injekčními
uživateli drog, zejména u osob, které se podrobovaly léčbě
drogové závislosti, ukázala velké odchylky v rámci zemí
i mezi nimi, a to v rozpětí od 0 % v Bulharsku, Maďarsku,
Slovinsku a na Slovensku až k maximální hodnotě
37,5 % (54/144) v jednom italském městě (2003,
Bolzano – uživatelé na léčení a ve vězení) (120). Nejvyšší
míry prevalence v národních vzorcích (přes 10 %
v letech 2002–2003) byly zjištěny v Itálii, Lotyšsku
a Portugalsku (121). Ve Španělsku naznačují údaje pro rok
2001 velmi vysokou prevalenci, ale pozdější údaje
chybějí (122). Nejvyšší míry prevalence v regionálních
a místních vzorcích (přes 20 % v letech 2002–2003) byly
hlášeny ze Španělska, Itálie, Lotyšska a Polska (123), ačkoli
z některých zemí a oblastí s vysokou prevalencí
v předchozích letech nebyly údaje z poslední doby
poskytnuty. V Lotyšsku a Polsku místní studie naznačují
nedávný přenos HIV na základě velmi vysoké prevalence
u mladých injekčních uživatelů drog (124). V případě polské
studie je tento nedávný přenos potvrzen prevalencí 23 % mezi
vzorkem 127 nových osob užívajících drogy nitrožilně (125).
Časové trendy v prevalenci se mezi zeměmi také liší.
Ačkoli v baltické oblasti došlo nedávno k propuknutí
nemoci, údaje o seroprevalenci HIV ze vzorku injekčních
uživatelů drog naznačují pokles od poloviny 90. let
20. století v některých z nejvíce zasažených zemí
(Španělsko, Francie a Itálie), po kterém následovala
v posledních letech stabilizace (126). Bude-li však
seroprevalence vysoká a stabilní, přenos bude
pravděpodobně pokračovat. Údaje pro nové injekční
uživatele drog silně naznačují trvalý a dokonce zvýšený
přenos ve Španělsku mezi roky 1999 a 2000. V některých
dalších zemích (Francie 2001–2003, Portugalsko
1999–2000) místní a regionální údaje o nových
Vysoce účinná antiretrovirová léčba v evropském
regionu Světové zdravotnické organizace
Odhady pokrytí vysoce účinnou antiretrovirovou léčbou
Světové zdravotnické organizace svědčí o tom, že v EU a ve
většině střední Evropy má více než 75 % osob, které potřebují
léčbu, přístup k vysoce účinné antiretrovirové léčbě.
Pokud jde o pobaltské státy, je pokrytí touto léčbou
odhadováno jako „špatné“ v Estonsku a Litvě (25–50 %)
a „velmi špatné“ v Lotyšku (méně než 25 %). Pokrytí se
odhaduje jako „velmi špatné“ ve většině zemí východní
Evropy.
Konkrétní odhady pokrytí touto léčbou pro injekční
uživatele drog nejsou k dispozici, studie však ukazují, že
injekční uživatelé drog jsou často vystaveni vyššímu riziku
nedostatečného přístupu k vysoce účinné antiretrovirové
léčbě než lidé infikovaní jinými způsoby.
Zdroj: Regionální úřad pro Evropu Světové zdravotnické organizace,
databáze „Health for All“ („Zdraví pro všechny“)
(www.euro.who.int/hfadb) (údaje z 8. března 2005).
a mladých injekčních uživatelích drog naznačují určitý
(zvýšený) přenos, ale velikosti vzorků jsou příliš malé na to,
aby byly trendy statisticky významné (127). Na druhé straně
je třeba poznamenat, že v několika zemích zůstala během
let 2002–2003 prevalence HIV u injekčních uživatelů drog
velmi nízká. Prevalence HIV byla menší než 1 % v České
republice, Řecku (národní údaje), Maďarsku, Slovinsku,
Slovensku, Finsku, Rumunsku (údaje pouze pro rok 2001),
Bulharsku a Norsku (údaje pro Oslo). V některých zemích
(např. Maďarsku) patří jak prevalence HIV, tak
prevalence virové hepatitidy typu C (HCV) k nejnižším
v EU a naznačují nízké hladiny injekčního rizika
(viz část „Hepatitida B a C“ níže).
Výskyt AIDS
V Lotyšsku se výskyt AIDS v souvislosti s injekčními uživateli
drog zvýšil z 0 případů v roce 1997 na odhadovaných
19 případů na milion obyvatel jak v roce 2002, tak v roce
2003 (128). Nicméně zemí s nejvyšším výskytem AIDS
zůstává v rámci EU Portugalsko s 33 případy na milion
obyvatel, ačkoli tento údaj od roku 1999 klesá. Výskyt
AIDS vzhledem k injekčním uživatelům drog v EU byl
(120) Viz obrázek INF-3 ve Statistickém věstníku 2005.
(121) Údaje pro Portugalsko a Itálii nejsou omezené na injekční uživatele drog, a mohou tedy prevalenci mezi injekčními uživateli drog podhodnocovat.
(122) Viz tabulky INF-1 a INF-8 ve Statistickém věstníku 2005.
(123) Viz tabulka INF-8 ve Statistickém věstníku 2005.
(124) Injekční uživatelé drog ve věku nižším než 25 let: 33 % infikovaných mezi 55 mladými injekčními uživateli drog v Polsku a 20 % mezi 107 mladými
injekčními uživateli drog v Lotyšsku.
(125) Viz tabulka INF-10 a údaje INF-4 a INF-5 ve Statistickém věstníku 2005.
(126) Viz obrázek INF-16 ve Statistickém věstníku 2005.
(127) Viz obrázek INF-26 a INF-27 ve Statistickém věstníku 2005.
(128) Viz obrázek INF-1 ve Statistickém věstníku 2005.
65
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
Obrázek 15: Případy AIDS v EU podle skupiny přenosu a roku
stanovení diagnózy (1987–2003) upravené dle zpoždění hlášení
pohlavním stykem odrážejícím změny v epidemiologii HIV
v předchozích letech (obr. 15). Je však třeba poznamenat,
že vzorce infekce se mohou mezi jednotlivými zeměmi
značně lišit (129).
10 000
Hepatitida B a C
Případy AIDS
8 000
Prevalence protilátek vůči viru hepatitidy typu C (HCV) je
u injekčních uživatelů drog všeobecně velmi vysoká, ačkoli
v rámci zemí i mezi nimi existují velké odchylky (130). Mezi
vzorky injekčních uživatelů drog uvedly v letech 2002
a 2003 míry prevalence přesahující 60 % Belgie,
Estonsko, Řecko, Itálie, Polsko, Portugalsko a Norsko,
přičemž vzorky s prevalencí pod 40 % uvedly Belgie,
Česká republika, Řecko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko,
Slovensko, Finsko a Spojené království (obr. 16) (131).
6 000
4 000
2 000
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
0
Roku stanovení diagnózy
HBM
IDU
HC
Skupina přenosu není hlášena.
Poznámka: Údaje jsou uvedeny pro tři hlavní skupiny přenosu a pro případy,
kdy není skupina přenosu hlášena.
HBM – homosexuální a bisexuální muži; IDU – injekční uživatelé drog;
HC – heterosexuální kontakt.
Nejsou zahrnuty tyto země: Francie, Nizozemsko (nejsou k dispozici
údaje za celou dobu sledování) a Kypr (údaje nejsou k dispozici).
Zdroj:
EuroHIV; údaje hlášeny k 31. prosinci 2003.
nejvyšší v 90. letech 20. století a od té doby klesá.
Nejpostiženější zemí bývalo Španělsko, kde výskyt AIDS
vyvrcholil při 124 případech na milion obyvatel v roce
1994, do roku 2003 však tento údaj poklesl na
odhadovaných 16 případů na milion.
Pokles výskytu AIDS koncem 90. let 20. století je výsledkem
zavedení vysoce účinné antiretrovirové léčby („highly
effective antiretroviral therapy“, HAART) v roce 1996, která
zabraňuje rozvoji AIDS u lidí infikovaných HIV (viz rámeček
týkající se vysoce účinné antiretrovirové léčby). V případě
injekčních uživatelů drog zřejmě také hrály důležitou roli
preventivní opatření proti HIV a v některých zemích mohl být
faktorem i pokles počtu osob užívajících drogy injekčním
způsobem (viz „Injekční užívání drog“, str. 61).
Roční údaje o výskytu ukazují, že až do roku 2002 bylo
možné přičítat největší počet nových případů AIDS v EU
nitrožilnímu užívání drog. Poté byl tento způsob přenosu
předstižen přenosem spojeným s heterosexuálním
Údaje týkající se prevalence u mladých uživatelů drog
(mladších než 25 let) jsou k dispozici jen z několika zemí
a v některých případech se jedná o malé vzorky. Tam, kde
jsou k dispozici, byla nejvyšší prevalence mezi mladými
injekčními uživateli drog v letech 2002–2003 (přes 40 %)
zjištěna u vzorků z Řecka, Rakouska a Polska a nejnižší
prevalence (pod 20 %) ve vzorcích z Maďarska,
Slovinska, Finska a Spojeného království (132). Údaje
o prevalenci viru hepatitidy typu C mezi novými osobami
užívajícími drogy nitrožilně (po dobu kratší než dva roky)
jsou dokonce ještě skrovnější, ale informace, které jsou
k dispozici pro období let 2002 a 2003, ukazují,
že nejvyšší prevalence (přes 40 %) je ve vzorcích z Belgie
a Polska a nejnižší prevalence (pod 20 %) ve vzorcích
z České republiky, Řecka a Slovinska (133). Z údajů
o hlášení hepatitidy typu C za období 1992–2003 se zdá,
že v zemích poskytujících údaje se injekční uživatelé drog
podílejí na velké většině oznámených případů hepatitidy
typu C (oznámení jsou většinou omezena na
diagnostikované případy akutní infekce) (obr. 17).
Prevalence markerů viru hepatitidy typu B (HBV) se také
značně mění jak v rámci zemí, tak mezi nimi (134).
Nejúplnější údaje jsou k dispozici pro protilátky anti-HBc,
což naznačuje historii infekce a mezi osobami s negativním
testem i ty, kteří přichází do úvahy pro vakcinaci. V letech
2002–2003 byly hlášeny vzorky injekčních uživatelů drog
s prevalencí přes 60 % z Belgie, Estonska a Itálie, zatímco
vzorky s prevalencí pod 30 % byly hlášeny z Belgie,
Španělska, Itálie, Rakouska, Portugalska, Slovinska,
Slovenska a Spojeného království (135). Údaje o hlášení
hepatitidy typu B za období 1992–2003 pro ty země,
(129) Viz obrázek INF-2 ve Statistickém věstníku 2005.
(130) Viz tabulky INF-2 a INF-11 ve Statistickém věstníku 2005.
(131) Viz také obrázek INF-21 ve Statistickém věstníku 2005 a Matheï a kol., 2005.
(132) Viz tabulka INF-12 ve Statistickém věstníku 2005
(133) Viz tabulka INF-13 a obrázky INF-7 a INF-8 ve Statistickém věstníku 2005.
(134) Viz tabulky INF-3, INF-14 a INF-15 ve Statistickém věstníku 2005.
(135) Viz obrázky INF-9, INF-10, INF-22 a INF-23 ve Statistickém věstníku 2005.
66
Kapitola 6: Heroin a nitrožilně užívané drogy
Obrázek 16: Národní a místní odhady prevalence HCV mezi injekčními uživateli drog v letech 2002–2003
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Norsko
Spojené království
Finsko
Slovinsko
Portugalsko
Polsko
Rakousko
Maďarsko
Itálie
Řecko
Estonsko
Česká republika
Belgie
0
Poznámka: Černý čtvereček = vzorky s celostátním pokrytím; modrý trojúhelník = vzorky s místním/regionálním pokrytím.
Rozdíly mezi zeměmi je nutné interpretovat opatrně vzhledem k různým typům zařízení a nebo metod provádění studie. Národní strategie výběru vzorků se liší.
Údaje ze Španělska a Portugalska a některé údaje z České republiky zahrnují uživatele drog, kteří si je neaplikují injekčně, a mohou tedy snížit odhady
prevalence mezi injekčními uživateli drog (podíl uživatelů, kteří si drogy neaplikují injekčně, ve vzorcích není znám).
Údaje z Portugalska, Slovinska a Slovenska jsou omezeny na prevalenci mezi injekčními uživateli drog, kteří se léčí, a nemohou být reprezentativní pro
prevalenci mezi injekčnímu uživateli drog, kteří se neléčí.
Zdroje:
Národní kontaktní místa Reitox (2004). Údaje o primárních zdrojích, podrobné údaje o studii a data z období před rokem 2002 naleznete v tabulce
INF-11 ve Statistickém věstníku 2005.
ze kterých jsou údaje k dispozici, naznačují, že podíl
injekčních uživatelů drog vzrůstá (136). V severském regionu
se velká většina oznámených akutních případů hepatitidy
typu B vyskytuje mezi injekčními uživateli drog a propuknutí
hepatitidy typu B se shodovalo se zvýšeným nitrožilním
užíváním drog v několika zemích (Blystad a kol., 2005).
Stručný přehled dalších infekčních nemocí souvisejících
s užíváním drog je uveden ve výroční zprávě za rok 2004
(http://ar2004.emcdda.eu.int/cs/page074-cs.html).
Prevence infekčních onemocnění souvisejících
s užíváním drog
Ačkoli se národní politiky členských států liší a odrážejí
jejich individuální drogovou situaci a politický kontext,
existují také rostoucí důkazy o konsenzu objevujícím
se na evropské úrovni, pokud jde o klíčové prvky nutné
pro účinná opatření v boji proti HIV a dalším infekčním
onemocněním mezi injekčními uživateli drog (137).
Vhodná opatření zahrnují rozšířený přístup k léčení
drogové závislosti (WHO, 2005), vývoj nízkoprahových
služeb a poskytování sterilního zařízení a vzdělávacích
programů, i když je třeba poznamenat, že mezi zeměmi
existují rozdíly, pokud jde o důraz kladený na jednotlivé
prvky těchto různých služeb. Zvláště důležité je, aby
existovala dostatečná dostupnost ústní substituční léčby
pro injekční uživatele opiových látek, protože významně
snižuje drogově závislé chování představující vysoké
riziko přenosu HIV (Gowing a kol., 2005; Sullivan
a kol., 2005).
(136) Viz obrázek INF-14 ve Statistickém věstníku 2005.
(137) Na dvou nedávných konferencích zástupci evropských vlád potvrdili svou spoluúčast v boji proti HIV/AIDS a definovali opatření k posílení jejich
reakcí v této oblasti (Dublinská deklarace, únor 2004, a Vilniuská deklarace, září 2004). Všechny klíčové dokumenty lze nalézt na webové stránce
Evropské komise o veřejném zdraví (http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/com/aids/keydocs_aids_en.htm).
67
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
Dostupnost jehel a stříkaček
Obrázek 17: Hlášené případy hepatitidy C, procento případů
hlášených jako injekční uživatelé drog, 1992–2003
Programy výměny jehel a stříkaček (needle and syringe
programmes; NSP) byly v Evropské unii zahájeny
v polovině 80. let 20. století jako okamžitá reakce na
hrozbu epidemie HIV mezi osobami, které drogy užívaly
nitrožilně, a rychle se rozšiřovaly v průběhu 90. let
20. století (obr. 18). V roce 1993 již existovaly programy
financované z veřejných prostředků ve více než polovině
ze současných 25 členských států EU a v Norsku. Dnes jsou
programy výměny jehel a stříkaček k dispozici v Bulharsku,
Rumunsku a Norsku i ve všech zemích EU, s výjimkou Kypru,
kde však lze sterilní vybavení volně získat v lékárnách
a zavedení oficiálních programů výměny jehel a stříkaček
se zvažuje (138). Jakmile jsou takové programy výměny jehel
a stříkaček v zemi zavedeny, dochází všeobecně ke stále
lepšímu geografickému pokrytí při zajišťování míst výdeje.
Mnohé země nyní dosáhly úplného geografického pokrytí
proto, že v několika členských státech jsou rozhodujícími
partnery lékárny. Nicméně ve Švédsku dva programy
zahájené v roce 1986 na jihu země zůstávají jedinými
a v Řecku je počet programů výměny jehel a stříkaček
omezen a jsou k dispozici jen v Aténách (139).
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Estonsko A
Švédsko AC
Spojené
království
Lothian (1)
Německo AC
Finsko AC
Spojené království
Skotsko (1) C
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0
Lucembursko AC
Spojené království
Anglie a Wales (1) AC
Spojené království
Město Glasgow (1)
( 1)
Údaje neplatí na národní úrovni.
Poznámka: A, akutní případy; AC, akutní a chronické případy; C, chronické
případy.
Zdroje:
Národní kontaktní místa Reitox.
Obrázek 18: Zavedení programů výměny jehel a stříkaček
ve 23 členských státech EU, Norsku a Bulharsku
30
25
Kumulativní počet zemí
20
15
Programy výměny jehel a stříkaček se popisují jako hlavní
metoda prevence infekčních nemocí mezi uživateli drog
v 16 členských státech EU a Norsku a jako společná
metoda v dalších šesti zemích. Jsou považovány za
prioritní opatření politiky proti infekčním onemocněním
mezi uživateli drog ve dvou třetinách zemí EU (140).
10
5
První programy výměny
jehel a stříkaček
2000
2001
1999
1998
1997
1996
1994
1995
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
0
Zdroje:
V zemích EU a v Norsku jsou programy výměny jehel
a stříkaček obvykle pevnou součástí činnosti
nízkoprahových agentur zabývajících se drogovým
poradenstvím (viz rámeček „Lepší zpřístupnění služeb“),
prací v terénu a péčí o bezdomovce. Protože agentury,
které mají nízký práh přístupu, jsou úspěšné při navazování
spojení se skrytou populací aktivních uživatelů drog,
mohou být důležitým výchozím bodem pro kontakty,
prevenci, výchovu a osvětu i pro doporučení k léčbě.
Stále více se rovněž připouští, že nízkoprahové agentury
mohou být životně důležitou platformou pro nabízení
základní lékařské péče, vyšetřování infekčních nemocí,
vakcinaci a léčbu virových onemocnění členů společenství,
kteří mohou mít z různých důvodů obtížný přístup
k formálnějším zdravotnickým službám.
První programy výměny jehel a stříkaček
financované z veřejných zdrojů
Národní kontaktní místa Reitox, převzato z národních evidencí úmrtnosti
nebo specializovaných evidencí (soudních nebo policejních).
Důkaz o účinnosti programů výměny jehel
a stříkaček
Vědecký výzkum účinnosti programů výměny jehel
a stříkaček při minimalizaci HIV/AIDS mezi injekčními
(138) Viz tabulka NSP-2 ve Statistickém věstníku 2005.
(139) Viz „dostupnost jehel a stříkaček“ ve Statistickém věstníku 2005.
(140) Viz webová stránka EMCDDA overview of national responses to infectious diseases (s přehledem národních reakcí na infekční nemoci)
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=10212).
68
Kapitola 6: Heroin a nitrožilně užívané drogy
Lepší zpřístupnění služeb
Termín „nízkoprahový“ popisuje provozní zařízení, jehož
cílem je usnadnit uživatelům drog přístup k sociálním
a zdravotnickým službám. Aby byl snížen „práh“ přístupu,
jsou tyto instituce umísťovány v konkrétních lokalitách, mají
pracovní dobu, která je přizpůsobena potřebám klientů,
a jsou otevřeny i pozdě večer a v noci. Nízkoprahové
instituce často poskytují služby prostřednictvím terénních
pracovníků. Použití služeb těchto institucí vyžaduje
minimální byrokracii, často bývá bezplatné a ze strany
klientů není vázáno na abstinenci nebo budoucí abstinenci.
Tyto instituce se zaměřují na stávající uživatele drog, kteří
nikdy nebyli v kontaktu s jinými protidrogovými
a zdravotnickými službami, a na ty, kteří tento kontakt
ztratili. Jejich služby jsou zaměřeny na „těžko dostupné“
skupiny, skupiny uživatelů ohrožené konkrétním rizikem
a též na experimentující uživatele (například
prostřednictvím poskytování služeb v klubech a na
diskotékách nebo v jiných místech, kde se konají párty).
Termín nízkoprahové zařízení lze použít pro terénní
instituce, denní kontaktní centra a terénní centra zdravotní
péče, ale i pro azylová zařízení. V rámci komplexního
systému péče mají tyto instituce díky své snadné dostupnosti
důležitou úlohu při zajištění kontaktu se „skrytější“ nebo
„obtížněji dosažitelnou“ populací uživatelů drog. Kromě
toho, že motivují uživatele drog, aby vyhledali léčbu
a doporučují je k ní, často poskytují služby „zaměřené na
přežití“, včetně jídla, oblečení, přístřeší, sterilních injekčních
potřeb a lékařské péče. Tato zařízení hrají stěžejní roli při
šíření zdravotní osvěty a zvyšování znalostí a dovedností
bezpečného užívání mezi těmi, kdo užívají drogy buď
experimentálně, nebo problematickým či závislým
způsobem. Stále více též poskytují služby ve formě léčby.
uživateli drog se datuje do 80. let 20. století (141).
Přehled literatury, který publikovala Světová zdravotnická
organizace v roce 2004, obsahuje závěr, že existuje
přesvědčivý důkaz, že zvýšení dostupnosti a používání
sterilního injekčního vybavení na straně injekčních uživatelů
drog sníží podstatným způsobem infekci HIV a že
neexistuje žádný důkaz o významných nezáměrných
negativních důsledcích (WHO, 2004). V uvedeném
přehledu se však dospělo k závěru, že programy výměny
jehel a stříkaček samy o sobě nepostačují k tomu, aby
kontrolovaly infekci HIV mezi injekčními uživateli drog,
a že je nutné, aby tyto programy byly podporovány řadou
doplňkových opatření za účelem kontroly infekce mezi
injekčními uživateli drog a jejího usměrňování ze strany
samotných injekčních uživatelů drog. Při zkoumání
nákladové efektivnosti programů výměny jehel a stříkaček
de Wit a Bos (2004) bylo vyvozeno, že programy výměny
jehel a stříkaček se zdají být nákladově efektivní při
prevenci šíření HIV a mají kromě redukce HIV další cenné
přínosy, např. že umožňují populaci uživatelů drog, která
se obtížně kontaktuje, přístup k zdravotnickým
a společenským službám.
Prevence hepatitidy
Ti, kdo drogy užívají nitrožilně, se vystavují velmi vysokému
riziku nakažení HBV a HCV. 50–80 % uživatelů drog se
nakazí během pěti let od počátku nitrožilní aplikace drog,
což může vést ke chronickým infekcím, které mohou
poškodit a nakonec zničit játra (EMCDDA, 2004b).
Zatímco v současnosti není k dispozici žádná vakcína proti
hepatitidě typu C, hepatitidě typu B lze vakcinací úspěšně
předejít (142).
Několik zemí EU začlenilo, nebo znovu začlenilo,
v minulém desetiletí hepatitidu typu B do národních
programů imunizace. Vakcinace je nyní součástí běžných
očkovacích plánů pro děti ve většině zemí EU. Podle
doporučení Světové zdravotnické organizace doposud
nepostupovaly pouze Dánsko, Nizozemsko, Švédsko,
Spojené království a Norsko (143).
Ačkoli to potrvá několik desetiletí, než nezbude žádná
podstatná riziková populace, cílené programy vakcinace se
nyní realizují pro uživatele drog ve většině zemí EU
a v Norsku. Aby se dostala k cílovým populacím, zpřístupňuje
se vakcinace pro uživatele drog ve snadno dosažitelných
kontaktních místech a také stále více i ve věznicích (144).
Kampaně zaměřené na imunizaci proti hepatitidě typu B
se často kombinují s vakcinací proti hepatitidě typu A
a s poradenstvím o viru hepatitidy typu C, testováním
a doporučením k vyšetření. Ačkoli léčbu hepatitidy typu C
nabízejí všechny země, pro uživatele drog může být
obtížně dostupná. Vzhledem k tomu, že jsou oficiální
zdravotnické směrnice považovány za důležitý nástroj
v řízení poskytování léčby hepatitidy typu C, byly v letech
2003–2004 předmětem rozboru prováděného ze strany
EMCDDA (145). Většina pokynů doporučuje, aby byli
uživatelé drog v léčení poté, co přestanou drogy brát nebo
až budou stabilní na orálním substitučním léčení po dobu,
která se může pohybovat od tří měsíců až do dvou let.
Čím budou pokyny novější, tím bude pravděpodobnější,
(141) Viz webová stránka EMCDDA se seznamem key reviews (hlavních přehledů) (http://emcdda.eu.int/?nnodeid=5777).
(142) Další informace o hepatitidě viz webová stránka EMCDDA (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=10192).
(143) Zprávu o 14. globální poradenské skupině: Rozšířený program imunizace, 14. – 18. října 1991, Antalya, Turecko, schválilo Světové shromáždění
o zdraví v roce 1992.
(144) Viz Hepatitis B vaccination table (Vakcinační tabulka hepatitidy typu B) (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=10192).
(145) Consultant study on hepatitis C treatment guidelines for injecting drug users (Konzultační studie o pravidlech léčby hepatitidy typu C pro injekční
uživatele drog) (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=5826).
69
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
že přihlédnou k výsledkům výzkumu dokazujícím, jak je při
léčení pro uživatele drog přínosný multidisciplinární přístup
zajišťovaný týmem hepatologů a specialistů na užívání
drog. Nedávný rozvoj poradenské činnosti na vnitrostátní
úrovni pravděpodobně zlepší možnosti léčby a výsledky
pro uživatele drog.
Úmrtí související s drogami
Úmrtí související s heroinem
V tomto článku se termín „úmrtí související s drogami“
používá ve vztahu k úmrtím přímo způsobeným konzumací
jedné nebo více drog, ke kterým obecně dochází v krátké
době po požití dané látky nebo látek. Tato úmrtí jsou
známá jako „předávkování“, „otravy“ nebo „úmrtí
vyvolaná drogou“ (146).
Ve většině „úmrtí souvisejících s drogami“ způsobených
nelegálními látkami hlášenými v EU jsou přítomny opiáty,
ačkoli v mnohých případech jsou během toxikologického
šetření rovněž zjištěny další látky, zejména alkohol,
benzodiazepiny a v některých zemích i kokain (147).
V letech 1990–2002 země EU každý rok uváděly
7 000–9 000 úmrtí způsobených předávkováním (148),
což představuje během tohoto období celkem více než
100 000 úmrtí. Tyto údaje lze považovat za minimální
odhad, protože v mnoha zemích pravděpodobně dochází
k podhodnocení uváděných hodnot.
Předávkování opiáty je jedna z hlavních příčin úmrtí mezi
mladými lidmi v Evropě, zejména mezi muži v městských
oblastech (EMCDDA, 2004c). V současné době je
předávkování také hlavní příčinou úmrtí mezi uživateli
opiátů v EU celkově; např. v roce 2001 členské státy
evropské patnáctky uváděly 8 347 úmrtí souvisejících
s drogami oproti 1 633 úmrtím na AIDS mezi injekčními
uživateli drog (EuroHIV, 2004) (149), ačkoli náklady
a možné dlouhodobější problémy infekce HIV by se neměly
přehlížet.
Většina uživatelů drog, u kterých dojde k předávkování,
jsou muži, kteří představují 60–100 % případů. Ve většině
zemí se jejich podíl pohybuje mezi 75 a 90 %. Většina
obětí předávkování jsou osoby ve věku nad dvacet a nad
třicet let, přičemž průměrný věk je kolem 35 (rozpětí
22–45 let). Střední věk je nejnižší v několika nových
členských státech (Estonsko, Lotyšsko, Litva a Rumunsko),
v mnohých z nichž je podíl obětí předávkování mladších
než 25 let relativně vysoký, což může naznačovat,
že v těchto zemích užívá heroin mladší populace (150).
Úmrtí související s metadonem
Několik zemí uvádělo přítomnost metadonu v podstatné
části úmrtí souvisejících s drogami v národních zprávách
zemí zapojených do sítě Reitox za rok 2004. Informace
se poskytují v souladu s národní terminologií a v některých
případech je obtížné přesně vyhodnotit, jakou úlohu
metadon při úmrtí hrál. Některé případy jsou čisté
intoxikace metadonem, ale u jiných byla přítomnost látky
pouze uvedena. Dánsko uvedlo, že metadon byl přítomen
ve 49 % úmrtí jako následek intoxikace (97 ze
198 případů, kdy byl v 64 případech příčinou smrti
samotný metadon). Německo uvedlo, že 23 % případů
bylo přičítáno „substitučním látkám“, z nichž ve 3 % se
jednalo o tyto látky samostatně (55 případů) a ve 20 %
o kombinaci s alkoholem a narkotickými drogami
(354 případů), zatímco v roce 2002 to bylo 30 % celkem
(7 % samotných a 23 % v kombinaci). Spojené království
uvedlo 418 případů se „zmínkou“ o metadonu, ačkoli to
neznamená příčinný vztah. Další země uváděly přítomnost
metadonu v úmrtích v souvislosti s drogami méně často:
Francie (8 případů samotných nebo ve spojení), Rakousko
(metadon zjištěn v 10 % smrtelných případů), Portugalsko
(metadon zjištěn ve 3 % případů) a Slovinsko (4 úmrtí
v důsledku metadonu). V národních zprávách zemí
zapojených do sítě Reitox za rok 2003 uvedly významné
počty případů spojených s přítomností metadonu také Irsko
a Norsko.
Tak jako všechny opiáty je i metadon potenciálně toxickou
látkou. Výzkum však prokázal, že substituční léčení snižuje
mezi účastníky programu riziko úmrtí předávkováním.
Několik studií naznačilo, že úmrtí, na nichž se podílí
metadon, jsou pravděpodobně spíše důsledkem
nelegálního než předepsaného užívání. Další výzkumy
zjistily vyšší riziko během počátečních stádií udržovací
léčby metadonem. Tato zjištění svědčí o potřebě zajistit
v rámci substitučních programů náležité standardy kvality.
(146) Toto je definice schválená skupinou národních expertů EMCDDA: viz metodické poznámky „Drug-related death EMCDDA definition“ (Definice
EMCDDA úmrtí souvisejících s drogami) ve Statistickém věstníku 2005 a DRD Standard protocol, version 3.0 (Standardní protokol DRD, verze 3.0)
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1419). Většina zemí má národní případové definice, které jsou v současnosti stejné jako definice EMCDDA nebo
poměrně obdobné, ačkoli některé země zahrnují případy vzhledem k úmrtím na psychoaktivní léky nebo na nepředávkování, obecně jako omezený podíl
(viz „National definitions of drug-related deaths“ („Národní definice úmrtí souvisejících s drogami“) ve Statistickém věstníku 2005).
(147) Viz tabulka DRD-1 ve Statistickém věstníku 2005.
(148) Viz tabulky DRD-2 a DRD-3 ve Statistickém věstníku 2005.
(149) Údaj pro úmrtí související s AIDS se týká západní oblasti Evropy podle Světové zdravotnické organizace a zahrnuje úmrtí v několika zemích, které
nejsou členy EU, např. ve Švýcarsku, na Islandu a v Izraeli.
(150) Viz obrázek DRD-2 ve Statistickém věstníku 2005.
70
Kapitola 6: Heroin a nitrožilně užívané drogy
S ohledem na tato omezení lze v EU identifikovat některé
všeobecné trendy, zejména pokud jde o členské státy
evropské patnáctky, kde jsou k dispozici delší
a systematičtější soubory údajů. Celkově byl pozorován
znatelný vzestup úmrtí souvisejících s drogami během
osmdesátých let a na počátku 90. let 20. století. V letech
1990–2000, navzdory poklesu v některých zemích,
pokračoval v Evropě vzestupný trend, ačkoli nižším
tempem. V roce 2000 bylo oznámeno 8 930 úmrtí, tj. 40%
růst ve srovnání s 6 426 úmrtími v roce 1990 (152). Ve
většině dlouholetých členských států lze mezi oběťmi
předávkování pozorovat trend zvyšujícího se věku
naznačující „efekt stárnoucí kohorty“, který by bylo možné
dát do souvislosti s poklesem počtu nových mladých
uživatelů drog (obr. 19).
Od roku 2000 však mnohé země EU uváděly pokles
v počtech úmrtí souvisejících s drogami. U členských
států evropské patnáctky a Norska celkový počet klesl
z 8 930 úmrtí v roce 2000 na 8 394 v roce 2001
(6% pokles) a 7 122 případů v roce 2002 (153) (pokles
o dalších 15 %). Pouze 10 zemí poskytlo informace za rok
2003, a pokud jde o trendy v EU, musí být tudíž závěry
činěny s opatrností. Nicméně na základě údajů těchto
10 zemí byl v roce 2003 pozorován 5% pokles anebo
pouze třetinový pokles oproti poklesu v roce 2002.
Z 10 zemí, které poskytly informace za rok 2003, uváděly
3 země vzestup, jedna nehlásila žádnou změnu a šest zemí
40
35
30
25
20
2003
2002
2000
2001
1999
1997
1998
1996
1995
1993
1994
15
1992
Trendy v úmrtích souvisejících s drogami se v jednotlivých
zemích (151) a dokonce i regionech liší, a to v důsledku
rozdílů v průběhu epidemie užívání heroinu, v prevalenci
jeho užívání, v rizikovém chování (např. podílu osob,
které drogy užívají nitrožilně, užívání více drog současně),
v poskytnutí léčebných a podpůrných služeb pro uživatele
drog a možná i v dostupnosti a charakteristice heroinu.
Rozdíly v organizaci a politice služeb lékařské pohotovosti
mohou také hrát důležitou roli.
Spojené
království ONS
Nizozemsko
Irsko
Lucembursko
Švédsko
Španělsko
Spojené
království DSD
Německo
Itálie
Portugalsko
Rakousko
1991
Trendy v akutních úmrtích souvisejících s drogami
45
1990
Severské země v posledních letech uvedly několik úmrtí,
ve kterých byl v toxikologickém šetření zjištěn fentanyl,
často společně s heroinem. Ve své národní zprávě
Švédsko uvedlo 13 úmrtí souvisejících s fentanylem mezi
injekčními uživateli drog v roce 2003 ve srovnání s pouze
příležitostnými případy v letech předchozích. Informace
o úloze buprenorfinu v úmrtích souvisejících s drogami viz
vybrané téma o buprenorfinu.
Obrázek 19: Trendy průměrného věku obětí náhlých úmrtí
souvisejících s drogami v některých z 15 původních členských
států EU v letech 1990–2001/2003
Věk (v letech)
Úmrtí související s fentanylem a buprenorfinem
Poznámka: Obrázek představuje údaje ze zemí, které hlásily průměrný věk obětí
ve většině let sledovaného období.
Informace založené na „národních definicích“ tak, jak jsou uvedeny
v tabulce DRD-6 ve Statistickém věstníku 2005. V Anglii a Walesu se
používá „definice protidrogové strategie“.
Zdroje:
Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox (2004), převzato
z národních evidencí úmrtnosti nebo specializovaných evidencí
(soudních nebo policejních).
uvádělo nižší hodnoty, z nichž bylo možné považovat
za významný pokles v Řecku (22 %) a Itálii (17 %) (154).
Tento vývoj by měl vyvolat vážné obavy, protože je možné,
že faktory odpovědné za pokles úmrtí souvisejících
s drogami v letech 2000–2002 (snížení o téměř 20 %)
byly v roce 2003 zrušené. To je zvlášť důležité, jelikož
úmrtí související s drogami jsou dosud na historicky
vysokých úrovních – přibližně stejných jako na počátku
90. let 20. století (obr. 20).
Celkově úmrtí související s drogami mezi lidmi mladšími
25 let od roku 1996 poměrně vytrvale klesají, a naznačují
tak možný pokles počtu mladých osob užívajících drogy
nitrožilně (obr. 19 a 20), což je výsledek klesajícího nebo
stabilního trendu ve většině členských států evropské
patnáctky, s výjimkou Francie, Švédska a Norska.
V několika nových členských státech však byl mezi
polovinou 90. let 20. století a lety 2000–2002 pozorován
jasný vzestup podílu obětí mladších než 25 let svědčící
o zvyšujícím se počtu mladých uživatelů drog (155). Kromě
toho pokles pozorovaný na úrovni evropské patnáctky od
(151) Viz obrázek DRD-7 ve Statistickém věstníku 2005.
(152) Viz obrázek DRD-8 ve Statistickém věstníku 2005.
(153) Údaje pro Belgii a Irsko v roce 2002 nejsou zahrnuty (v Irsku bylo 88 případů v roce 2001).
(154) Na základě jednoduchého statistického Poissonova modelu. Policejní údaje z Norska také naznačují jasný pokles v roce 2003.
(155) Viz obrázek DRD-9 ve Statistickém věstníku 2005.
71
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
Obrázek 20: Celkový trend náhlých úmrtí souvisejících s drogami
v 15 původních členských státech EU a trend podílu obětí úmrtí
souvisejících s drogami u osob mladších 25 let, 1990–2003
160
Indexováno 1990 = 100
140
120
k epidemii. Od roku 2000 se úmrtí v důsledku použití
nelegálních látek stabilizovala nebo poklesla v Bulharsku,
České republice (158), Lotyšsku (v roce 2003) a Maďarsku.
Celkově se zdá, že v posledních letech došlo k určité
stabilizaci, ale toto zjištění je třeba zvažovat s opatrností,
protože kvalita a rozsah hlášení jsou dosud v mnoha
zemích omezené. Pravděpodobný vzestup v užívání
heroinu, ke kterému došlo během 90. let 20. století
v mnoha nových členských státech, byl možná
kompenzován v posledních letech zvýšením poskytování
léčebných služeb nebo jinými faktory, avšak budoucí
trend je obtížné předpovídat (obr. 21).
Na závěr lze konstatovat, že navzdory pozitivnímu vývoji
od roku 2000 až do roku 2002, možná v souvislosti
s faktory, jako jsou odklon od injekce u uživatelů opiátů
v řadě zemí, zlepšenému poskytování léčby a možné
stabilizaci nebo poklesu v počtu uživatelů opiátů, zůstávají
současné hodnoty z dlouhodobější perspektivy vysoké
a vyskytují se náznaky, že zlepšení nemusí pokračovat.
100
Celkový index
2003 (1)
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1994
1992
1990
1991
80
Index <25
( 1)
Obrázek pro rok 2003 je provizorní, neboť údaje za rok 2003 poskytlo
pouze deset zemí. Obrázek pro rok 2003 je založen na těch zemích,
jež poskytly údaje za rok 2002 a 2003.
Poznámka: Index: 1990 = 100. Počet případů/země/rok je uveden v tabulce DRD2 (části i a v) ve Statistickém věstníku 2005.
Belgie neposkytla údaje za období 1998–2001 a Irsko za rok 2002.
Pro úpravu této situace byla použita metoda výpočtu definovaná
v EMCDDA (2001).
Zdroje:
Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox (2004), převzato
z evidencí celkové úmrtnosti nebo specializovaných evidencí (soudních
nebo policejních) na základě národních definic tak, jak jsou uvedeny
v tabulce DRD-6 ve Statistickém věstníku 2005.
roku 2000 se týkal hlavně mužů (pokles o 21,9 %).
Ženy vykazovaly mnohem menší pokles (14,5 %) a pro
rok 2003 se na rozdíl od mužů zdá, že se klesající trend
u žen obrátil (156).
Stanovení trendů v nových členských státech je obtížné
kvůli omezeným informacím, které jsou k dispozici. Ačkoli
v jednotlivých zemích existují rozdíly, dostupné informace
naznačují, že úmrtí související s drogami začala zřetelněji
stoupat na počátku až v polovině 90. let 20. století. To je
také doloženo nárůstem v podílu obětí mladších 25 let, ke
kterému došlo mezi polovinou 90. let 20. století a obdobím
1999–2000 ve většině zemí poskytujících informace (157).
V nových členských státech, ze kterých jsou údaje
k dispozici, se počet obětí mladších 25 let zvýšil podstatně
více než celkový počet od roku 1996 až do doby velmi
nedávné (obr. 21), a potvrdil tak názor, že nedávno došlo
Celková úmrtnost mezi uživateli opiátů
Uživatelé opiátů mají celkovou úmrtnost až dvacetkrát
i vícekrát vyšší než je úmrtnost běžné populace stejného věku.
Tato zvýšená úmrtnost je obzvláště vysoká u osob, které
drogy užívají nitrožilně. Navzdory nízké prevalenci závislosti
na opiátech má tento stav významný dopad na úmrtnost
mladých dospělých v Evropě (Bargagli a kol., 2004).
Příčiny úmrtnosti u uživatelů opiátů zahrnují nejen
předávkování, ale i AIDS a další infekční onemocnění
a vnější příčiny úmrtí (nehody, násilí, sebevraždy atd.).
Hlavní příčinou mezi skupinou s nízkou prevalencí infekce
HIV je předávkování. Úmrtí na AIDS v posledních letech
poklesla, dokonce i u skupiny s vysokou prevalencí infekce
HIV v důsledku zvýšené dostupnosti vysoce účinné
antiretrovirové léčby po roce 1995 (celkové údaje
v Evropě viz výše) (159).
Jak uživatelé opiátů stárnou, úmrtnost se progresivně
zvyšuje s tím, jak se k úmrtím z předávkování a externích
příčin (např. sebevraždy a násilí) přičítají úmrtí
z chronických stavů (např. cirhóza, rakovina, dýchací
choroby, endokarditida, AIDS) (holandská národní
zpráva).
Navíc mohou k vysoké úmrtnosti uživatelů drog podstatným
způsobem přispívat i životní podmínky a jiné faktory než
užívání drog samých (bezdomovectví, duševní
onemocnění, násilí, špatná výživa atd.). Studie prokázaly,
(156) Viz obrázek DRD-6 ve Statistickém věstníku 2005.
(157) Viz obrázek DRD-9 ve Statistickém věstníku 2005.
(158) V úvahu se berou jen případy podle EMCDDA „výběru D“, který zahrnuje nelegální drogy. Národní definice zahrnuje mnohé případy vyplývající
z psychoaktivních léčiv (75 %).
(159) Úmrtnost uživatelů drog v EU: koordinace realizace studií nových skupin, dalšího sledování a analýzy existujících skupin a rozvoje nových metod
a výstupů. Zpráva EMCDDA CT.00.EP.13, 2002 (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1419).
72
Kapitola 6: Heroin a nitrožilně užívané drogy
Obrázek 21: Celkový trend náhlých úmrtí souvisejících s drogami
v nových členských státech a kandidátských zemích a trend podílu
obětí mladších 25 let, 1996–2003
Nová protidrogová strategie EU (2005–2012) klade velký
důraz na zlepšení přístupu k řadě služeb, které mohou
snížit nemocnost a úmrtnost spojenou s drogovou závislostí.
Počet úmrtí souvisejících s drogami byl zvolen jako jeden
z hlavních ukazatelů pokroku směrem k tomuto cíli v prvním
čtyřletém akčním plánu (2005–2008) (161).
500
400
Indexováno 1996 = 100
s drogami do dokumentů své národní strategie (160).
Skutečnost, že několik nových členských států dosud
postrádá spolehlivé informace o počtu úmrtí souvisejících
s drogami, je však významnou překážkou zavedení
přiměřené politiky protiopatření.
Intervence
300
200
Index <25
2003 (1)
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
100
Celkový index
( 1)
Obrázek pro rok 2003 je provizorní.
Poznámka: Byly zahrnuty tyto země: Bulharsko, Česká republika, Estonsko,
Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta a Slovinsko.
Index: 1996 = 100. Počet případů/země/rok je uveden v tabulce DRD2 (části ii) ve Statistickém věstníku 2005.
Je nutné mít na paměti, že index byl vypočten pomocí údajů
z omezeného množství zemí. Rovněž si všimněte, že velká část obětí
mladších 25 let pochází z České republiky a Estonska.
Estonsko neposkytlo údaje za roky 1996 a 2003, Maďarsko za rok
2002 a Česká republika za období 1996–2000. Metoda výpočtu
je podrobně uvedena v EMCDDA (2001).
Zdroje:
Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox (2004), převzato
z evidencí celkové úmrtnosti nebo specializovaných evidencí (soudních
nebo policejních) na základě národních definic tak, jak jsou uvedeny
v tabulce DRD-6 ve Statistickém věstníku 2005.
že úmrtnost mezi psychiatrickými pacienty je čtyřikrát
vyšší než úmrtnost běžné populace (Korkeila, 2000)
a že úmrtnost mezi lidmi bez domova je také třikrát až
čtyřikrát vyšší než u běžné populace (Hwang, 2001).
Snižování počtu úmrtí souvisejících s drogami
Politika protiopatření
Cíl politiky EU pro období 2000–2004, kterým je
podstatné snížení počtu úmrtí souvisejících s drogami,
našel mezi členskými státy příznivou odezvu. Osm ze
členských států evropské patnáctky (Německo, Řecko,
Španělsko, Irsko, Lucembursko, Portugalsko, Finsko
a Spojené království) a čtyři nové země EU (Kypr, Lotyšsko,
Litva a Polsko) zařadily snižování počtu úmrtí souvisejících
Pokud jde o dopad na úmrtí souvisejících s drogami,
k hlavním intervencím patří poskytování vhodné léčby,
zejména léčby substituční (WHO, 1998; ACMD, 2000;
Brugal a kol., 2005). V průběhu 80. let 20. století
a ve větším rozsahu v letech devadesátých prošla
substituční léčba v Evropě prudkým rozšířením, zejména
v členských státech EU s vysokou prevalencí nitrožilního
užívání heroinu. V současné době je více než půl milionu
uživatelů heroinu v EU – což je čtvrtina až polovina
odhadované cílové skupiny uživatelů heroinu – zapsáno
v programech substituční léčby.
V zemích, kde se více než polovina problémové populace
užívající drogy účastní substitučního léčení,
je pravděpodobné snížení úrovní nitrožilního užívání drog
a souvisejícího rizikového chování s následným snížením
úmrtí z předávkování.
V roce 2003 doporučila Evropská rada členským státům
EU řadu opatření ke snížení případů úmrtí souvisejících
s drogami (162). Kromě poskytování léčby drogové závislosti
tato opatření zahrnují zlepšení vzdělávání a šíření
informací o riziku předávkování a jeho zvládání mezi
uživateli drog, jejich vrstevníky a rodinami a dále aktivní
strategie směřující k napojení na osoby, které nejsou
v kontaktu se službami prostřednictvím práce v terénu,
a to pomocí snadno dostupných přitažlivých služeb pro
drogově závislé. Úroveň realizace doporučení a jeho
účinky bude Komise bedlivě vyhodnocovat s tím, že zpráva
se očekává v roce 2006.
Demografický profil obětí předávkování ukazuje, že
neléčení starší uživatelé heroinu jsou vystaveni nejvyššímu
riziku úmrtí na předávkování drogou. Specifickým
opatřením, které je účinné, pokud jde o tuto prioritní
skupinu, je zřizování zařízení pro konzumaci drog pod
dohledem (163). Takové služby jsou v současnosti v provozu
(160) Viz přehledná tabulka: Strategies and selected measures to reduce drug-related deaths (Strategie a vybraná opatření ke snížení úmrtí souvisejících
s drogami) (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1333).
(161) Viz Protidrogová strategie EU (2005–2012) (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=6790).
(162) http://eldd.emcdda.eu.int/?nnodeid=5173&pluginMethod=eldd.showlegaltextdetail&id=2603&lang=en&T=2
(163) European report on drug consumption rooms (Evropská zpráva o místnostech pro konzumaci drog) (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1327).
73
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
v 15 německých a 15 holandských městech a dále
v Madridu, Barceloně a Bilbau (Španělsko) a Oslu (Norsko).
údaje, a v důsledku toho není možné pro EU jako celek
stanovit souhrnné číselné údaje.
Léčba závislosti na opiátech
Některé země však mají o počtech klientů, kterým byla
poskytována substituční léčba od praktických lékařů,
spolehlivé údaje nebo odhady, a tím doplňují důležité
informace k celkovým odhadům klientů účastnících
se substituční léčby v EU. Počet klientů, kteří byli v roce
2003 prostřednictvím svého praktického lékaře léčeni
pomocí metadonu, činil ve Francii 8 500, v Irsku 2 682,
v Lucembursku 851 a v Nizozemsku 930. Kromě toho
v České republice dostávalo 1 200 klientů a ve Francii
70 000 klientů prostřednictvím svého praktického lékaře
buprenorfin. Odhaduje se, že v těchto pěti zemích se léčby
u praktického lékaře účastnilo celkem 81 743 klientů.
Uvědomíme-li si, že se více než 450 000 klientů účastní
substituční léčby ve specializovaných zařízeních, celkový
počet klientů, kterým je poskytována substituční léčba, nyní
překročil půlmilionovou hranici a dosáhl 530 000.
Opět, jelikož tyto informace nejsou úplné, hodnota
530 000 představuje minimální odhad počtu uživatelů
drog v substitučním léčení.
Jednoduše řečeno lze možnosti léčby problémového
užívání opiátů rozdělit do tří obecných kategorií: léčba
s farmakologickou podporou, abstinenčně orientovaná
léčba a detoxifikace (posledně uvedená kategorie zde
nebude zkoumána). Avšak pojmenování problémů
závislosti a abstinence je jen jeden aspekt úspěšného léčení
problémů s opiáty. Pomoci jednotlivci znovu se začlenit do
společnosti přes sociální integraci, tj. najít práci a jisté
bydlení a rozvíjet nutné sociální a jiné dovednosti
umožňující zabránit návratu do původního stavu, je
pravděpodobně stejně důležité pro dosažení kladného
výsledku v delším období. Četné studie uváděly, že osoby
s problémy s opiáty mají často četné léčebné kontakty
a že terapeutických cílů, zejména abstinence, nemusí být
nutně dosaženo v prvním léčebném kontaktu jednotlivce,
ale lze k nim dospět opakovanými terapeutickými zásahy.
Léčba s farmakologickou podporou
Léčba s farmakologickou podporou zahrnuje jak substituční
léčbu pomocí agonistů (metadonu, buprenorfinu,
dihydrokodeinu, heroinu, morfinu s prodlouženým
uvolňováním), tak léčbu pomocí antagonistů (např.
naltrexonu), ačkoli tato metoda se používá v mnohem
menším rozsahu.
Metadon je k dispozici téměř ve všech členských státech
(viz tabulka 3) a je i nadále nejběžněji předepisovanou
substituční léčbou v Evropě. V posledních letech se však
možnosti léčby rozšířily. Buprenorfin je nyní k dispozici
v 18 z 26 zemí, které o této skutečnosti informovaly. Léčení
jinými agonisty a rovněž léčení antagonisty (naltrexonem,
naloxonem nebo klonidinem) se v EU používá méně často.
V Belgii v současné době probíhá studie o zavedení
řízených předpisů heroinu a Rakousko obdrželo odborný
posudek na léčení osob chronicky závislých na opiátech
pomocí heroinu. Tento posudek vychází z výsledků
existujících mezinárodních programů.
Nejnovější údaje ukazují, že v roce 2003 se substitučního
léčení ve specializovaných zařízeních v EU účastnilo více
než 450 000 klientů (tabulka 4), z nichž více než 90 %
dostávalo metadon. Kromě nich to byli klienti, kteří
se podrobovali jiným typům substituční léčby
(např. dihydrokodeinem, morfinem s prodlouženým
uvolňováním nebo heroinem), a klienti, kterým byla
poskytována substituční léčba v takových prostředích jako
např. u praktického lékaře. Bohužel v mnoha členských
státech nejsou o těchto aspektech k dispozici spolehlivé
74
Úroveň dostupnosti substituční léčby se značně liší mezi
zeměmi evropské patnáctky a novými členskými státy či
kandidátskými zeměmi. Ačkoli se na celkové populaci
podílejí více než 20 %, podíl nových členských států
a kandidátských zemí je jen asi 1,3 % klientů v substitučním
léčení (nepočítaje Turecko, kde nejsou k dispozici žádné
údaje týkající se substituční léčby). Z nových členských
států jen dva, a to Česká republika a Slovinsko, poskytují
odhady prevalence problémového užívání drog a v obou
těchto zemích je substituční léčba dostupná pro menší část
problémových uživatelů drog (v České republice pro 16 %
a ve Slovinsku pro 26 %), než je průměr pro evropskou
patnáctku (35 %). Navzdory nedostatku odhadů
prevalence problémového užívání drog je úroveň
substituční léčby v dalších nových členských státech
a kandidátských zemích daleko za úrovní v členských
státech evropské patnáctky. Při zvážení vysokého rizika
šíření infekčních onemocnění v některých zemích
a preventivní úlohy, kterou léčba s farmakologickou
podporou může hrát při jeho omezování (viz např.
UNODC, 2002), je situace důvodem k obavám.
V posledních letech se objevily dva výrazné trendy v léčbě
s farmakologickou podporou. První je pokračováním trendu
rostoucí dostupnosti substituční léčby, ačkoli se vzestup
stává méně výrazným. Navíc zde došlo k rozšíření
podávaných látek, např. počet zemí uvádějících použití
buprenorfinu se v roce 2003 zvýšil na 14 v porovnání se
6 v letech 1999–2000.
Kapitola 6: Heroin a nitrožilně užívané drogy
Tabulka 3: Látky používané při léčbě s farmakologickou podporou v Evropě (včetně studií)
Země
Metadon
Buprenorfin
Dihydrokodein
Belgie
X
X
X
Česká republika
X
X
Dánsko
X
X
Německo
X
X
Estonsko
X
X
Řecko
X
X
Španělsko
X
X
Francie
X
X
Irsko
X
Itálie
X
Morfin
s prodlouženým
uvolňováním
X
Heroin
X
Naltrexon/
naloxon
Klonidin
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kypr
Lotyšsko
X
Litva
X
X
Lucembursko
X
X
Maďarsko
X
Malta
X
Nizozemsko
X
X
Rakousko
X
X
Polsko
X
Portugalsko
X
Slovinsko
X
Finsko
X
X
Švédsko
X
X
Spojené království
X
X
Bulharsko
X
Rumunsko
X
Norsko
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Poznámka: Pro Slovensko a Turecko nejdou k dispozici žádné informace.
Zdroj:
Standardní tabulka dostupnosti léčby drogových závislostí.
Třetí trend, i když méně výrazný, je představován
zvyšujícím se zapojením praktických lékařů do poskytování
léčby s farmakologickou podporou. V letech 2000–2001
uváděly zapojení praktických lékařů jen 3 z 15 členských
států (Belgie, Francie a Spojené království) (Solberg a kol.,
2002), ale nyní existuje v 10 členských státech evropské
patnáctky (Belgie, Německo, Francie, Irsko, Itálie,
Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko a Spojené
království) a rovněž ve třech nových členských státech
(Česká republika, Malta a Slovinsko).
Abstinenčně orientovaná léčba
Abstinenčně orientovaná léčba zahrnuje aplikaci
psychosociálních a výchovných technik k dosažení
dlouhodobé abstinence v užívání drog. Abstinenčně
orientovaná léčba je tradičně ústavní a dlouhodobá,
např. v terapeutických společenstvích. V dnešní době
se často nabízí v prostředí komunity.
Na rozdíl od léčby s farmakologickou podporou, pro
kterou v mnoha členských státech existují centralizované
75
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
Tabulka 4: Odhady počtu klientů substituční léčby v Evropě v roce 2003
Země
Klienti metadonové léčby
ve specializovaných zařízeních
Belgie
Klienti léčby buprenorfinem
ve specializovaných zařízeních
Celkový počet klientů substituční léčby
ve specializovaných zařízeních
1 922
48
1 970
368
204
572
4 971
484
5 455
65 000
9 000
74 000
60
13
73
2 018
275
2 293
Španělsko
88 678
36
88 714
Francie
15 000
13 000
28 000
Irsko ( )
5 561
0
5 561
Itálie
79 065
7 113
86 178
Kypr
0
0
0
67
0
67
Litva
332
Není uvedeno
332
Lucembursko
133
10
143
Maďarsko
750
0
750
Malta
698
0
698
Nizozemsko
12 000
Není uvedeno
12 000
Rakousko (2)
1 796
1 667
865
0
865
Portugalsko
9 765
2 743
12 508
Slovinsko
1 909
0
1 909
Finsko
170
430
600
Švédsko
800
1 300
2 100
128 000
Není uvedeno
128 000
Bulharsko
380
0
380
Rumunsko
400
0
400
1 947
484
2 431
422 655
36 807
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Řecko
1
Lotyšsko
Polsko
Spojené království
Norsko
Celkem ( )
4
6 413 (3)
462 412 (3)
( 1)
( 2)
Jedná se spíše o počet případů než o počet osob léčených v daném roce.
V Rakousku je přibližně 46 % klientům poskytována jiná substituční léčba než léčba metadonem a buprenorfinem. Tato hodnota byla přičtena, aby byl
získán správný celkový výsledek. Procentní rozdělení je založeno na první léčbě.
3
Vyšší souhrnný počet je způsoben odhadovaným množstvím 2 950 klientů, kteří se v Rakousku účastnili jiné substituční léčby než léčby metadonem
()
a buprenorfinem (především morfinem s prodlouženým uvolňováním).
Není uvedeno – informace nejsou k dispozici. Při výpočtu celkových výsledků byla skutečnosti „informace nejsou k dispozici“ přiřazena hodnota 0 a
( 4)
uváděné číselné údaje jsou tedy minimální hodnoty.
Poznámka: Pro Slovensko a Turecko nebyly k dispozici žádné informace.
Zdroj:
Standardní tabulka dostupnosti léčby drogových závislostí.
národní rejstříky, jsou rejstříky abstinenčně orientované
léčby vzácné. Spolehlivé, jasné a kvantitativní údaje o této
metodě léčby jsou zřídkakdy k dispozici. Ačkoli není
možné provést přesné srovnání s léčbou s farmakologickou
podporou, zprávy z členských států svědčí o tom, že léčba
s farmakologickou podporou je hlavní formou léčby pro
76
problémové uživatele opiátů jak na úrovni jednotlivých
členských států EU, tak v EU celkově. Některé země však
uvádějí obecnou preferenci abstinenčně orientované léčby
v porovnání s léčbou s farmakologickou podporou
(Estonsko, Kypr, Litva, Polsko a Finsko). V řadě zemí,
zejména v Řecku, Španělsku a Norsku, se zdají úrovně
Kapitola 6: Heroin a nitrožilně užívané drogy
léčby s farmakologickou podporou a abstinenčně
orientované léčby být obdobné.
Nový vývoj v zajištění kvality
Několik zemí (Německo, Rakousko a Portugalsko) vydalo
příručky pro zdravotnický personál zapojený do léčení
drogové závislosti. Úsilí v rámci protidrogové strategie
vlády Spojeného království ukázalo, že investováním do
rozpočtu, organizace, monitorování a personálu mohou
být seznamy čekatelů zkráceny a více problémových
uživatelů drog může získat přístup k léčení a zůstat v něm.
V Anglii bylo v letech 2003 a 2004 v kontaktu se službami
drogové léčby o 41 % problémových uživatelů více než
v letech 1998 a 1999 a doba čekání na léčení byla od
roku 2001 zkrácena o dvě třetiny. V období 2003–2004
72 % klientů buď úspěšně dokončilo strukturovanou léčbu,
nebo bylo v léčení ponecháno ve srovnání s 57 % v období
2002–2003 (NTA, 2004).
Prostředí, ve kterém se abstinenčně orientovaná
léčba poskytuje, se značně liší. V jedné skupině zemí
(Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Kypr,
Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko, Spojené
království) probíhá abstinenčně orientovaná léčba
problémových uživatelů opiátů převážně v ambulantním
prostředí, zatímco menší skupina zemí uvádí převládající
využívání ústavního prostředí (Irsko, Itálie, Rakousko)
a jiné země nevykazují žádné zásadní preference
(Švédsko, Norsko).
Sociální reintegrace
Sociální reintegrace se definuje jako „jakýkoli sociální
zásah s cílem integrovat bývalé nebo současné
problémové uživatele drog do společenství“. Tři „pilíře“
sociální reintegrace jsou (1) bydlení, (2) vzdělání a (3)
zaměstnání (včetně odborné přípravy). Také je možné
využít dalších opatření jako poradenství a činností ve
volném čase.
Sociální reintegrace je méně dobře zavedenou odezvou na
problémové užívání drog než léčba. V důsledku toho je
sledování a poskytování informací na tomto úseku méně
rovnoměrné. Některé země uvádějí kvalitativní
vyhodnocení svého úsilí na úseku sociální reintegrace,
žádná však v dostatečném rozsahu. Všechny země
poskytující informace (Estonsko, Irsko, Malta, Nizozemsko,
Rumunsko, Švédsko a Norsko) uvádějí nedostatky ve svých
službách nebo programech sociální reintegrace. Jedinou
výjimkou z tohoto pravidla je Řecko, kde existuje jak
relativně široká paleta programů sociální reintegrace, tak
spolehlivé údaje o počtu klientů, pro které jsou určeny.
Záchyty drogy a informace o trhu (164)
Výroba, obchodování a záchyty opiátů
Afghánistán se stal zdaleka největším dodavatelem
nelegálního opia na světě, a to zejména po dalším
rozšíření celkové obdělávané plochy v roce 2004.
Globální produkce nelegálního opia v roce 2004 se
odhadovala asi na 4 850 tun (4 766 tun v roce 2003),
k čemuž Afghánistán přispíval 87 % a Barma 8 %.
Globální produkce opia se udržovala v průběhu
posledních pěti let na stabilní úrovni, s výjimkou roku 2001,
kdy zákaz pěstování opiového máku v Afghánistánu
vynucený režimem Talibanu vedl k dramatickému, avšak
krátkodobému poklesu. Globální potenciální výroba
heroinu se v roce 2004 odhadovala na 485 tun (477 tun
v roce 2003) (CND, 2005).
Heroin spotřebovávaný v EU se převážně vyrábí
v Afghánistánu (stále více) nebo podél obchodních tras pro
opium, zejména v Turecku (UNODC, 2003a; INCB,
2005), a do Evropy vstupuje dvěma hlavními obchodními
trasami. Historicky důležitá balkánská trasa nadále hraje
rozhodující úlohu při pašování heroinu. Po průchodu
Pákistánem, Íránem a Tureckem se rozděluje na jižní větev
(přes Řecko, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii,
Albánii, část Itálie, Srbsko, Černou horu a Bosnu)
a Hercegovinu a na severní větev (přes Bulharsko,
Rumunsko, Maďarsko a Rakousko). INCB (2005) uvádí,
že v roce 2003 se severní větev balkánské trasy stala pro
nezákonný obchod s heroinem dominantní. Od poloviny
90. let 20. století se heroin stále více pašoval do Evropy
po „Hedvábné cestě“ přes střední Asii, Kaspické moře
a Ruskou federaci, Bělorusko nebo Ukrajinu (národní
zprávy zemí zapojených do sítě Reitox, 2004; UNODC,
2003; CND, 2005; INCB, 2005). Ačkoli jsou tyto trasy
nejdůležitější, několik zemí ve východní a západní Africe
a v Severní a Jižní Americe zachytilo v roce 2003 heroin
určený pro Evropu (CND, 2005; INCB, 2005).
Kromě dováženého heroinu se některé opiátové drogy
vyrábějí v rámci EU. To se zejména týká omezené produkce
doma vyráběných makových produktů (např. makové
slámy, makového koncentrátu z rozdrcených makových
stébel nebo hlaviček) v řadě východních zemí EU, např.
v Estonsku, Lotyšsku a Litvě (národní zprávy zemí
zapojených do sítě Reitox, 2004). Zdá se, že takové
produkty získaly oblibu zejména v Estonsku v roce 2003.
Pokud jde o objem, v roce 2003 se Asie (56 %) a Evropa
(34 %) nadále podílely na většině heroinu zachyceného
po celém světě. Podíl Evropy je na vzestupu, zejména kvůli
zvýšeným záchytům v zemích východní a jihovýchodní
Evropy (CND, 2005). Počínaje rokem 1998 bylo zemí EU
(164) Viz „Interpretace údajů o záchytech drog a o trhu“, str. 42.
77
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
s největším počtem záchytů a množstvím zachyceného
heroinu Spojené království, následované Španělskem
v počtu záchytů a Itálií v zachyceném množství (165).
V roce 2002 bylo ve Spojeném království provedeno
téměř 30 % záchytů heroinu a bylo zde zachyceno i téměř
30 % z celkového množství heroinu zachyceného v EU.
Ačkoli údaje o záchytech benzodiazepinů – obvykle
užívaných uživateli heroinu jako náhražky – EMCDDA
systematicky neshromažďuje, Španělsko, Litva, Švédsko
a Norsko uváděly, že takové záchyty v roce 2003
provedly (zejména Rohypnolu).
Množství heroinu zachyceného (166) v EU je v průběhu
posledních pěti let na vzestupu s tím, že v období
2000–2002 byl stav stabilizovaný, zatímco počet záchytů
během stejného období celkově klesal. Na základě trendů
v zemích, ze kterých jsou údaje k dispozici, se zdá, že
záchyty i množství heroinu zachyceného v EU v roce 2003
poklesly (167).
Cena a čistota heroinu
Záchyty fentanylu a metylfentanylu – syntetických opiátů,
které jsou až stokrát silnější než heroin – byly v roce 2003
opět hlášeny v Estonsku, zatímco Lotyšsko uvádělo svůj
první záchyt 3-metylfentanylu v roce 2003 a Rakousko svůj
první záchyt fentanylu v lednu 2004. V Estonsku byla
špatná kvalita heroinu dostupného na místním trhu od roku
2002 kompenzována zavedením těchto dvou syntetických
opiátů pod názvy „bílý čínský“, „bílý perský“ nebo
„syntetický heroin“ (národní zprávy zemí zapojených do
sítě Reitox, 2004).
Buprenorfin: léčba, zneužívání a postupy při výdeji
na předpis, výroční zpráva EMCDDA za rok 2005:
vybraná témata
Během posledních 10 let se v Evropě zvýšila dostupnost
buprenorfinu jako alternativy metadonu při léčbě závislosti
na opiátech. Buprenorfin, který byl nejdříve vyvinut jako
analgetikum, byl doporučen pro léčbu závislosti na
opiátech koncem 70. let 20. století. Zavedení buprenorfinu
pro léčbu závislosti na opiátech je popsáno v 15 původních
členských státech EU, stejně jako jeho rozšíření v těchto
zemích a též rozšíření do nových členských států.
Buprenorfin a metadon jsou srovnány z hlediska účinnosti
a nákladů. Je popsáno poskytování léčby buprenorfinem
v Evropě a provedeno srovnání mezi členskými státy, v nichž
je buprenorfin hlavní látkou používanou při léčbě závislosti na
opiátech, a těmi, kde je léčba s farmakologickou podporou
prováděna především pomocí metadonu. Jedním ze zjištění
je, že asi 20 % klientů podstupujících v současné době léčbu
s farmakologickou podporou v EU je podáván buprenorfin,
i když většina těchto klientů je z jedné země (Francie).
Obecně se buprenorfin rozšířil do mnoha zemí, ale skutečný
počet klientů je i nadále ve většině členských států nízký.
78
V Evropě se heroin objevuje ve dvou formách: běžně
dostupný hnědý heroin (jeho základní chemická forma)
a méně běžný a dražší bílý heroin (ve formě soli), který
zpravidla pochází z jihovýchodní Asie. V roce 2003 se
uvádělo, že průměrná cena hnědého heroinu při prodeji na
ulici kolísala mezi 27 EUR za gram v Belgii a 144 EUR za
gram ve Švédsku, zatímco cena bílého heroinu se
pohybovala v rozmezí od 25 EUR (Slovensko) do 216 EUR
(Švédsko) za gram (168). Tento cenový rozdíl
pravděpodobně odráží čistotu prodávané drogy.
V roce 2003 průměrná čistota hnědého heroinu
prodávaného na ulici v EU kolísala od 6 % v Rakousku do
40 % na Maltě. Údaje o čistotě bílého heroinu uvádělo
pouze několik zemí (169). V průměru se pohybovala od 6 %
ve Finsku do 70 % v Norsku (170).
K buprenorfinu se přistupuje z hlediska možného zneužití.
První náznaky svědčí o tom, že ke zneužití buprenorfinu
dochází jen v několika zemích a jinde není běžné. Jsou
hlášeny určité důkazy, které dávají do souvislosti zneužití
buprenorfinu s konkrétními populacemi nebo věkovými
skupinami nebo se pokoušejí určit jasně odlišitelné skupiny
osob zneužívajících buprenorfin. I když jsou úmrtí
v důsledku zneužití buprenorfinu velmi vzácná, vědecká
literatura a některé evropské země několik úmrtí uvádějí.
Hlášení o úmrtích souvisejících se zneužitím buprenorfinu
jsou srovnávána s těmi, jež souvisejí se zneužitím metadonu.
Toto vybrané téma činí závěry o relativních přednostech
buprenorfinu a metadonu při léčbě závislosti na opiátech.
Buprenorfin je označen za látku, která nabízí příležitost
rozšířit a usnadnit dostupnost léčby s farmakologickou
podporou.
Toto vybrané téma je k dispozici pouze v angličtině
v tištěné verzi a na internetu „Buprenorphine: treatment,
misuse and prescription practices”, EMCDDA annual report
2005: Selected issues (http://issues05.emcdda.eu.int).
(165) Tyto údaje je třeba prověřit po získání chybějících údajů za tok 2003. Údaje o počtech záchytů heroinu v roce 2003 nebyly k dispozici pro Itálii, Kypr,
Nizozemsko a Rumunsko. Údaje o počtech záchytů heroinu a množstvích heroinu zabaveného v roce 2003 nebyly k dispozici pro Irsko a Spojené království.
(166) Viz tabulka SZR-4 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(167) Viz tabulka SZR-3 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(168) Viz tabulka PPP-2 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(169) Viz tabulka PPP-6 (část i) ve Statistickém věstníku 2005.
(170) Malý počet vzorků pro Norsko (n = 8).
Kapitola 7
Trestné činy a vězeňství
Drogová kriminalita
Užívání drog a drogová kriminalita: některé údaje
Za drogovou kriminalitu jsou považovány trestné činy
spáchané pod vlivem drog; trestné činy spáchané za účelem
financování užívání drog; trestné činy, k nimž dochází
v souvislosti s fungováním nezákonných trhů s drogami,
a trestné činy, při nichž dochází k porušování protidrogové
legislativy. Běžné údaje jsou v Evropské unii k dispozici
pouze o čtvrtém typu trestných činů – tzn. těch, při nichž
došlo k porušení protidrogových právních předpisů.
Do „hlášení“ (171) o trestných činech porušujících
protidrogové právní předpisy se promítají rozdíly v právním
řádu jednotlivých zemí, různorodost způsobů, jimiž jsou
tyto zákony uplatňovány a vymáhány, a také rozdíly
v prioritách a finančních zdrojích, které orgány činné
v trestním řízení přidělují na konkrétní trestné činy.
Informační systémy shromažďující údaje o trestných činech,
při nichž došlo k porušení protidrogových právních
předpisů, se navíc v jednotlivých zemích značně liší,
zvláště pokud jde o postup podávání hlášení
a zaznamenávání těchto trestných činů, tj. toho,
co se zaznamenává, kdy a jak. V důsledku těchto rozdílů
lze jednotlivé země EU jen obtížně srovnávat.
V letech 1998 až 2003 vzrostl ve většině zemí EU počet
„hlášení“ o porušování protidrogových právních předpisů.
Značný růst (dvojnásobný i vyšší) byl zaznamenán
v Estonsku a Polsku. V roce 2003 se však počet „hlášení“
snížil v Belgii, Španělsku, Itálii (od roku 2001), Maďarsku,
na Maltě, v Rakousku a Slovinsku (od roku 2002) (172).
Ve většině členských zemí EU se velká část nahlášených
trestných činů souvisejících s porušováním protidrogových
právních předpisů i nadále týkala užívání drog nebo jejich
držení pro vlastní potřebu (173). Podíl těchto trestných činů
na celkovém počtu drogových trestných činů se pohyboval
od 39 % v Polsku do 87 % v Rakousku a ve Spojeném
království. V České republice se 91 % a v Lucembursku
V průzkumu provedeném v roce 2004 v České republice
policisté pracující na krajském vedení policie odhadli, že
asi 40 % běžných krádeží a 30 % vloupání bylo spácháno
s cílem zakoupit drogy. V téže zemi z běžných údajů
o nahlášených trestných činech vyplynulo, že v roce
2003 bylo 0,7 % všech trestných činů spácháno,
když byli pachatelé pod vlivem narkotických nebo
psychotropních látek (alkohol nebyl do tohoto údaje
zařazen) (česká národní zpráva).
Ve Finsku byl v letech 2000–2003 podíl vražd a násilných
útoků spáchaných pachateli pod vlivem nelegálních drog
podstatně nižší než podíl těchto trestných činů spáchaných
pod vlivem alkoholu (6 % ve srovnání s 64 % u vražd
a 2 % ve srovnání se 71 % u násilných útoků) (Lehti
a Kivivuori; citováno ve finské národní zprávě). I když
se zdá, že přítomnost drog v trestných činech loupeže
se v posledním desetiletí zvýšila, je přítomnost alkoholu
v trestných činech loupeže i nadále běžnější (na 43 %
trestných činů loupeže se podílí alkohol ve srovnání s 9 %,
na nichž se podílejí drogy).
V Německu se v roce 2003 snížil počet „přímých
sekundárních majetkových trestných činů“ (trestných činů
spáchaných s cílem získat narkotické drogy nebo jejich
náhražky nebo alternativní drogy) na 2 568 případů,
z nichž více než 70 % souviselo s paděláním předpisů nebo
krádežemi formulářů lékařských předpisů (BKA, 2004).
V Lotyšsku běžné údaje z Ministerstva vnitra doložily,
že 2,8 % všech trestných činů zjištěných v roce 2003
(3,1 % v roce 2002) bylo spácháno pachateli, kteří byli
pod vlivem narkotických látek (lotyšská národní zpráva).
46 % hlášených trestných činů porušování protidrogových
právních předpisů týkalo nezákonného zacházení
a obchodování s drogami, zatímco v Itálii a ve Španělsku,
kde užívání drog a jejich držení pro vlastní potřebu není
(171) Výraz „hlášení“ o trestných činech, při nichž došlo k porušení protidrogových právních předpisů, je uveden v uvozovkách, neboť v různých zemích
popisuje různé koncepce (policejní hlášení o osobách podezřelých z drogových trestných činů, obvinění z drogových trestných činů atd.) Přesnou definici
pro jednotlivé země naleznete v metodických poznámkách k definicím „hlášení“ trestných činů, při nichž došlo k porušení protidrogových právních
předpisů ve Statistickém věstníku 2005. (Poznámka: Do roku 2001 se ve výročních zprávách používal výraz „zatčení“.)
(172) Viz tabulka DLO-1 (část i) ve Statistickém věstníku 2005. Údaje o „hlášeních“ trestných činů, při nichž došlo k porušení protidrogových právních
předpisů, za rok 2003 nebyly k dispozici pro Dánsko, Německo, Irsko, Lotyšsko, Slovensko a Spojené království.
(173) Viz tabulka DLO-2 ve Statistickém věstníku 2005.
80
Kapitola 7: Trestné činy a vězeňství
trestným činem, spadaly všechny drogové trestné činy
do kategorie nezákonného zacházení a obchodování
s drogami. A konečně v Portugalsku (174) a Norsku (175)
59 % trestných činů souviselo jak s užíváním drog, tak
s nezákonným obchodováním s drogami.
Podíl trestných činů porušování protidrogových právních
předpisů formou užívání a držení drog pro vlastní potřebu
na všech drogových trestných činech vzrostl za pětileté
období 1998–2003 (176) ve všech zemích, o nichž jsou
k dispozici údaje, s výjimkou Portugalska. Tempo tohoto
růstu bylo celkově pomalé, ale zřetelnější nárůst se projevil
v Belgii, Lucembursku a Slovinsku a do roku 2001 i v Irsku.
V Portugalsku začal podíl trestných činů souvisejících
s užíváním drog klesat v roce 2000, čili o rok dříve,
než přestalo být užívání a držení drog pro vlastní potřebu
pokládáno za trestný čin (v červenci 2001) (177).
V roce 2003 byl hlášen pokles v České republice,
Lucembursku, Rakousku a Slovinsku.
Ve většině členských zemí je nejčastější nelegální drogou,
která se nejvíce podílí na hlášených trestných činech
porušování protidrogových právních předpisů, i nadále
konopí (178). V těch zemích, v nichž tomu tak je, se podíl
trestných činů souvisejících s konopím na celkovém počtu
trestných činů porušování protidrogových právních předpisů
v roce 2003 pohyboval od 39 % (Itálie) až po 87 %
(Francie). V Nizozemsku převládají trestné činy související
s „tvrdými drogami“ (179) (58 %), zatímco v České republice
souvisela většina trestných činů porušení protidrogových
právních předpisů s amfetaminy (48 %). Na relativní podíl
drogových trestných činů souvisejících s některou konkrétní
drogou má vliv celá řada faktorů, včetně operačních priorit
pracovníků orgánů činných v trestním řízení a explicitních
či implicitních strategických rozhodnutí zaměřovat se
rozdílně na různé typy drogové trestné činnosti.
Podíl trestných činů souvisejících s konopím (180) roste od
roku 1998 v Německu, Španělsku, Francii, Irsku, Litvě,
Lucembursku, na Maltě a v Portugalsku, zatímco v Belgii,
České republice, Nizozemsku, Slovinsku, Švédsku
a Spojeném království zůstává na stejné úrovni a v Itálii
a Rakousku klesá (181).
Ve stejném období se ve všech zemích EU, z nichž jsou
k dispozici údaje, snížil podíl trestných činů souvisejících
s heroinem, s výjimkou Rakouska a Spojeného království,
kde se zvýšil (182). Opačný trend lze pozorovat u trestných
činů souvisejících s kokainem, jejichž podíl na veškeré
drogové trestné činnosti od roku 1998 roste ve všech
zemích, které poskytují údaje, s výjimkou Německa,
které hlásí klesající tendenci (183).
Uživatelé drog a věznice
Uživatelé drog ve věznicích
Běžné údaje jednotlivých států o typech a vzorcích užívání
drog mezi vězni jsou k dispozici jen zřídka a bývají
neúplné. Mnoho údajů dostupných v EU pochází ze studií
zpracovávaných ad hoc využívajících vzorky různé
velikosti. Výsledky takových studií (a příslušné trendy)
lze jen obtížně extrapolovat.
Ve srovnání s běžnou populací je počet uživatelů drog mezi
vězeňskou populací podstatně vyšší. Ve většině studií
prováděných v EU se uvádí, že celoživotní prevalence
užívání drog mezi vězni je vyšší než 50 %, značně se však
liší mezi jednotlivými vězeňskými populacemi, vazebními
věznicemi a jednotlivými zeměmi a pohybuje se v rozmezí
od 22 % do 86 % (184). Prevalence pravidelného užívání
drog nebo drogové závislosti před uvězněním se v EU
pohybuje v rozpětí od 8 % do 73 % (185).
Většina uživatelů drog po nástupu do vězení užívání drog
omezí nebo s ním přestane. Mnoho vězňů však pokračuje
v užívání drog i po uvěznění a někteří z nich drogy
ve vězení začnou užívat (nebo si je aplikovat nitrožilně).
Dostupné studie ukazují, že 8–60 % vězňů uvádí,
že během pobytu ve vězení užívali drogy, a 10–42 %
uvádí pravidelné užívání drog (186).
(174) V Portugalsku souvisejí zbývající trestné činy porušení protidrogových právních předpisů s „nezákonným zacházením/obchodováním s drogami“,
neboť trestné činy užívání drog/držení drog pro vlastní potřebu byly dekriminalizovány.
(175) V Norsku se nerozlišuje mezi samotným „nezákonným zacházením/obchodováním s drogami“ a mezi „užíváním drog/nezákonným zacházením
a obchodováním s drogami“. Ostatní trestné činy porušování protidrogových právních předpisů se proto týkají „užívání drog“ jako takového.
(176) Viz tabulka DLO-4 ve Statistickém věstníku 2005.
(177) Zákon, který dekriminalizoval užívání a držení drog pro vlastní potřebu, byl přijat v listopadu 2000 a nabyl účinnosti v červenci 2001.
(178) Viz tabulka DLO-3 ve Statistickém věstníku 2005.
(179) V Nizozemsku jsou „tvrdé drogy“ definovány jako drogy, které představují nepřijatelné riziko pro veřejné zdraví, jako je heroin, kokain, extáze a LSD.
(180) Následující země rozdělily postupně trestné činy v oblasti drog do kategorií podle jednotlivých drog: Belgie, České republika, Německo, Španělsko,
Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko (pouze na „měkké drogy“/konopí a „tvrdé drogy“), Rakousko, Portugalsko, Slovinsko,
Švédsko a Spojené království.
(181) Viz tabulka DLO-5 ve Statistickém věstníku 2005.
(182) Viz tabulka DLO-6 ve Statistickém věstníku 2005.
(183) Viz tabulka DLO-7 ve Statistickém věstníku 2005.
(184) Viz tabulka DUP-1 ve Statistickém věstníku 2005.
(185) Viz tabulka DUP-5 (příloha) ve Statistickém věstníku 2005.
81
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
Uváděná celoživotní prevalence nitrožilního užívání drog
mezi vězni se obecně pohybuje v rozsahu 15–50 %.
Některé studie však uvádějí i minimální (1 %) nebo naopak
maximální hodnoty (69 %). Tam, kde jsou k dispozici
srovnatelné údaje (Rakousko 1999, Anglie a Wales
1997–1998), data dokládají, že u mladých pachatelů
trestných činů je nižší pravděpodobnost nitrožilní aplikace
drog než u dospělých a že mezi vězeňskou populací
je pravděpodobnost nitrožilní aplikace u žen vyšší než
u mužů (187). Na základě několika studií provedených v EU
Bird a Rotily (2002) bylo zjištěno, že asi třetina dospělých
vězněných mužů si aplikuje drogy nitrožilně. Podle údajů
kontaktních míst sítě Reitox činil podíl vězňů, kteří
si během pobytu ve vězení aplikovali drogy nitrožilně,
0,2–34 % (188). V této souvislosti se naskýtá otázka přístupu
ke sterilním potřebám pro nitrožilní aplikaci drog,
hygienických postupů pro jejich sdílení vězeňskou populací
a možnosti šíření infekčních nemocí.
Pomoc a léčba poskytovaná uživatelům drog
ve věznicích
Nejběžnější formou léčby ve vězeních je abstinenčně
orientovaná léčba, která existuje ve všech členských
státech (s výjimkou Kypru a Lotyšska), i když její dostupnost
je různá. Léčebná centra v rámci komunity poskytují
podporu a léčbu a zároveň následnou péči v mnoha
zemích, např. v Belgii, České republice, Řecku,
Lucembursku a ve Spojeném království.
Ve všech členských státech a kandidátských zemích existují
systémy různého druhu zaměřené na zajišťování dostupné
pomoci uživatelům drog ve věznicích. Dostupnost a rozsah
služeb se však výrazně liší. Důležitým trendem je rostoucí
přijímání skutečnosti, že vězni mají stejná práva na přístup
ke zdravotní péči jako zbývající část populace, a to včetně
pomoci a léčby poskytované uživatelům drog. (Regionální
úřad pro Evropu Světové zdravotnické organizace, 2002;
irská, litevská a finská národní zpráva). Mezi služby, které
by měly být zpřístupněny vězňům, patří strategie prevence,
včetně programů abstinenčně orientované léčby,
detoxikační léčby, léčby metadonem a další substituční
léčby, poradenství a vzdělávání.
Ve většině zemí není dostupnost substituční udržovací léčby
ve věznicích stejná jako její dostupnost mimo ně. Pouze
ve Španělsku je udržovací léčba velmi rozšířená, účastní
se jí 18 % všech vězňů, neboli 82 % problémových uživatelů
drog ve vězení. Rozsah této léčby je značný též
v Lucembursku. Mezi země, které uvádějí významné zvýšení
dostupnosti léčby s farmakologickou podporou, patří Francie,
kde se používá především buprenorfin, a Irsko (národní
zprávy zemí zapojených do sítě Reitox). V Nizozemsku je
léčba s farmakologickou podporou k dispozici pouze pro
krátkodobě zadržené, kteří užívali metadon před uvězněním,
zatímco v Polsku byl zaveden první program léčby
metadonem pro 14 klientů ve vyšetřovací vazbě.
Různé země však uvádějí různé problémy spojené
s poskytováním odpovídající pomoci. Například v Estonsku
je dostupnost služeb kritická; v Lotyšsku nemají uživatelé
drog k dispozici žádné specifické služby; v Polsku je mnoho
čekatelů na léčbu; Švédsko uvádí přeplněné věznice
a nízký počet pracovníků vězeňské služby; v Rumunsku
chybí příslušná legislativa. Na Kypru jsou přijímána
některá preventivní opatření, i když zde pro uvězněné
uživatele drog neexistuje integrovaný program podpory.
Nejnovější vývoj v boji proti šíření infekčních nemocí
ve věznicích
V oblasti prevence patří k obecným strategiím vzdělávací
a školící činnost. Ve většině států EU a kandidátských zemí
je tato činnost zaměřena jak na uživatele drog
ve věznicích, tak na pracovníky vězeňské služby.
O činnosti tohoto typu informují mimo jiné Estonsko,
Španělsko, Kypr, Maďarsko, Rumunsko a Slovinsko
(národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox).
82
Dalším prvkem prevence je vytvoření oddělení
s bezdrogovým (abstinenčním) režimem ve věznicích.
Zařazení do nich je dobrovolné, obvykle poté, co uvěznění
uživatelé drog podepíší písemné prohlášení o tom,
že souhlasí s určitými podmínkami, například pravidelným
testováním moče. Taková oddělení existují ve všech
původních 15 členských státech EU. V „nových“ členských
státech jsou oddělení s bezdrogovým režimem zřizována
ve většině zemí. Hodnocení zóny s bezdrogovým režimem
provedené v jednom rakouském vězení prokázalo,
že vězni propuštění z této zóny byli znovu odsuzováni
podstatně méně než vězni propuštění z normálních
vězeňských oddělení (35 % oproti 62 %).
(186) Viz tabulka DUP-3 ve Statistickém věstníku 2005.
(187) Viz tabulka DUP-2 ve Statistickém věstníku 2005.
(188) Viz tabulka DUP-4 ve Statistickém věstníku 2005.
V Estonsku se situace v prevenci šíření HIV zlepšila v roce
2003. Počet primárních testů HIV se ve srovnání s rokem
2002 zvýšil 2,6násobně, i když počet pozitivních testů se
zvýšil jen mírně. Poradenské služby před provedením testu
a po něm se zlepšily jak z hlediska kvantity, tak kvality.
V Rumunsku byly programy zaměřené na prevenci
HIV/AIDS ve věznicích a mezi vězni vyvíjeny ve spolupráci
s některými mezinárodními nevládními organizacemi.
Španělsko je jedinou zemí, která ve věznicích systematicky
zavádí program výměny jehel a stříkaček. V roce 2003 bylo
v rámci těchto programů vydáno celkem 18 260 stříkaček.
Zavádění obdobných programů v dalších členských státech
a kandidátských zemích se zatím neplánuje.
Kapitola 7: Trestné činy a vězeňství
Alternativní tresty: zaměření na problémové
drogově závislé pachatele v EU, výroční zpráva
EMCDDA za rok 2005: vybraná témata
ve formě léčby drogových závislostí. Často se stává,
že mechanismy neformální spolupráce na místní úrovni
předcházejí vzniku stabilnějších institucionalizovaných
forem.
Pro problémové uživatele drog je vězení zvláště škodlivým
prostředím. V otázce principu léčby jako alternativy
k uvěznění panuje široká politická shoda. Alternativy
uvěznění, které lze nabídnout pachatelům trestných činů,
jež užívají drogy, zahrnují celou řadu trestů, které mohou
oddálit, zabránit, nahradit nebo doplnit tresty odnětí
svobody u těch uživatelů drog, kteří spáchali trestný čin,
jenž se v běžných případech trestá podle národních
právních předpisů uvězněním. Vybrané téma se zaměřuje
na ta opatření, jež zahrnují složku léčby drogové závislosti.
Využití alternativ k trestu odnětí svobody se v původních
15 členských státech EU během posledních desetiletí
zvýšilo a v některých z nich začalo v poslední době
stagnovat. Tvorba příslušných právních předpisů
a zavádění alternativních řešení v „nových“ členských
státech začaly později. Obvykle se při zajištění léčby
pachatelů, jejichž užívání drog je problémové, spoléhá
na standardní systém léčby. Ve většině zemí je léčba
obvykle poskytována v pobytových zařízeních, existuje
však i možnost účastnit se ambulantních programů léčby.
Od 60. let 20. století dohody, strategie a akční plány
OSN a EU několikrát znovu potvrdily a podpořily princip
poskytování léčby, vzdělávání a rehabilitace jako
alternativy odsouzení a trestu za trestné činy související
s drogami. Tato skutečnost se ve členských státech EU
promítla do národní legislativy a odpovídajícím způsobem
byly upraveny i systémy trestního soudnictví a systémy
zdravotnických a sociálních služeb. Zvláště ohroženi tím,
že se stanou součástí začarovaného kruhu drog
a kriminality, jsou mladí uživatelé drog, a proto existují
konkrétní snahy zabránit uvěznění mladých pachatelů.
Evropské studie hodnocení léčby jako alternativy k trestu
odnětí svobody jsou řídké a částečně neprůkazné.
V souladu s průzkumem dalších typů léčby se však ukazuje,
že klíčovým ukazatelem míry úspěšnosti léčby je setrvání
v léčbě, a jedním z největších problémů alternativních
řešení trestu odnětí svobody je nedokončení léčby.
Důkazy svědčí o tom, že pro úspěšnost léčby je důležitá
kvalita poskytované léčby a nikoli způsob, jakým se klient
do léčby dostane. Zdá se, že léčba jako alternativa trestu
odnětí svobody nejlépe funguje, pokud mají drogově
závislí k léčbě motivaci, zařízení poskytující léčbu dodržují
standardy správné klinické praxe a mají dostatečný počet
kvalifikovaných pracovníků.
Zavádění alternativních opatření k trestu odnětí svobody
však čelí určitým obtížím v důsledku existence různých
administrativních systémů a různorodosti jejich základních
principů. Je vyvíjeno úsilí překlenout propast mezi
systémem soudnictví a systémy zdravotnických a sociálních
služeb prostřednictvím koordinačních struktur a iniciativ,
tj. koordinací mezi policií, soudy, věznicemi a službami
Toto vybrané téma je k dispozici pouze v angličtině
v tištěné verzi a na internetu „Alternatives to imprisonment:
targeting offending problem drug users in the EU”, EMCDDA
annual report 2005: Selected issues
(http://issues05.emcdda.eu.int).
83
Literatura
ACMD (2000), Reducing drug-related deaths. A Report by The Advisory
Council on the Misuse of Drugs, The Stationery Office, Londýn.
Calafat, A., Fernández, C., Juan, M., a kol. (2003), Enjoying the nightlife
in Europe: the Role of moderation, IREFREA España, Palma de Mallorca
(www.irefrea.org).
ACPO (2003), Cannabis enforcement guidance, ACPO, Londýn.
Ashton, M. (2003), The American STAR comes to England, Drug and
Alcohol Findings 8, str. 21–26.
ASPECT Consortium (2004), Tobacco or Health in the European Union,
Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, Lucembursko
(http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/
Tobacco/Documents/tobacco_fr_en.pdf).
Canning, U., Millward, L., Raj, T. a Warm, D. (2004), Drug use prevention
among young people: a review of reviews, Health Development Agency,
Londýn.
CND (2004), World drug situation with regard to drug trafficking:
report to the secretariat, Komise OSN pro omamné látky, Hospodářská
a sociální rada OSN, Vídeň.
Bandura, A. (1977), Social learning theory, Prentice-Hall, Englewood
Cliffs, NJ.
CND (2005), World drug situation with regard to drug trafficking:
report to the secretariat, Komise OSN pro omamné látky, Hospodářská
a sociální rada OSN, Vídeň.
Bargagli, A. M. a kol. (2004), Drug-related mortality and its impact on
adult mortality in eight European countries, 6. konference Europad, Paříž.
Cuijpers, P., a kol. (2002), „The effects of drug abuse prevention at
school: the healthy school and drugs project“, Addiction 97, str. 67–73.
Becoña, E. (2002), Bases Scientifics de la Prevención de lass
Drogodependencias, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, Madrid.
Cunningham, J. A. (2001), „Impact of normative feedback on problem
drinkers: a small-area population study“, Journal of Studies on Alcohol
62, str. 228–233.
Bird, S. a Rotily, M. (2002), „Inside methodologies for counting
blood-borne viruses and injector-inmates’ behavioural risks – results from
European prisons“, Howard Journal 41(2).
De Wit, A. a Bos, J. (2004) „Cost-effectiveness of needle and syringe
exchange programmes: a review of the literature“, In Hepatitis C
and injecting drug use: impact, costs and policy options, monogragie
EMCDDA č. 7, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou
závislost, Lisabon, str. 329–343.
BKA (Bundeskriminalamt) (2004), Polizeiliche Kriminalstatistik 2003
Bundesrepublik Deutschland. BKA, Wiesbaden.
Blystad, H., Blad, L., Tulisov, A. a Aavitsland, P. (2005), „Hepatitis B
in northwest Russia and the Nordic and Baltic countries: recent trends
and prevention activities“, Eurosurveillance Weekly 10: 050310
(http://www.eurosurveillance.org/ew/2005/050310.asp).
Botvin, G. J. (2000), „Preventing drug abuse in schools: social and
competence enhancement approaches targeting individual-level
etiological factors“, Addictive Behaviours 25, str. 887–897.
Bovenkerk, F. a Hogewind, W. I. M. (2002), Hennepteelt in Nederland:
het probleem van criminaliteit en haar bestrijding, Willem Pompe Instituut
voor Strafrechtswetenschappen, Utrecht.
Brugal, M. T., Domingo-Salvany, A., Puig, R., a kol. (2005), „Evaluating
the impact of metadone maintenance programmes on mortality due to
overdose and Aids in a cohort of heroin users in Spain“, Addiction, v tisku.
Butler, G. K. L. a Montgomery, A. M. J. (2004), „Impulsivity, risk taking
and recreational „ecstasy“ (MDMA) use“, Drug and Alcohol Dependence
76, str. 55–62.
Butters, J. E. (2004), „The impact of peers and social disapproval on
high-risk cannabis use: gender differences and implications for drug
education“, Drugs: Education, Prevention and Policy 11, str. 381–390.
Drug Misuse Research Division (2004), „Trends in treated problem
opiates use in the seven health board areas outside the Eastern Regional
Health Authority, 1998 to 2002“, Occasional Paper No. 13/2004,
Drug Misuse Research Division, Dublin.
EMCDDA (2001), „Co-ordination of the implementation of the EMCDDA
standard guidelines on the drug-related deaths in the EU Member States,
and the collection and analysis of information on drug-related deaths“,
projekt CT.99.RTX.04, kordinace: Trimbos Institute, Evropské monitorovací
centrum pro drogy a drogovou závislost, Lisabon.
EMCDDA (2003), „National prevalence estimates of problem drug use
in the European Union, 1995–2000“, CT.00.RTX.23, koordinace:
Institut für Therapieforschung, Mnichov, Evropské monitorovací centrum
pro drogy a drogovou závislost, Lisabon
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1372).
EMCDDA (2004a), Výroční zpráva za rok 2004: stav drogové
problematiky v Evropské unii a v Norsku, Evropské monitorovací centrum
pro drogy a drogovou závislost, Lisabon.
EMCDDA (2004b), „Hepatitis C and injecting drug use: impact, costs
and policy options“, monografie EMCDDA č. 7, Evropské monitorovací
centrum pro drogy a drogovou závislost, Lisabon
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=428).
85
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
EMCDDA (2004c), Drugs in Focus 13. Předávkování – významná příčina
úmrtí mezi mládeží, jíž lze předejít, Evropské monitorovací centrum pro
drogy a drogovou závislost, Lisabon.
Matheï, C., Robaeys, G., van Damme, P., a kol. (2005), „Prevalence
of hepatitis C in drug users in Flanders: determinants and geographic
differences“, Epidemiology and Infection 133, str. 127–136.
Eurobarometer (2004), „Young people and drugs“ Flash Eurobarometer
158, Taylor Nelson Sofres, Generální ředitelství pro tisk a komunikaci,
Evropská komise, Brusel.
Mendes, F., Relvas, A. P., Olaio, A., a kol. (2001), The challenge
of prevention of drug use, IREFREA Espańa, Palma de Mallorca
(www.irefrea.org).
EuroHIV (Evropské centrum pro epidemiologické monitorování AIDS)
(2004), HIV/AIDS Surveillance in Europe, End-year report, 2003,
No. 70, Institut de Veille Sanitaire, Saint-Maurice.
Mol, A., Van Vlaanderen, J. L. a De Vos, A. (2002), Ontwikkeling van de
cocaďne hulpvraag in the ambulante verslavingszorg 1994–2000, IVZ,
Houten.
Eurostat (2002), Health statistics: Key data on health 2002, Úřad
pro úřední tisky Evropských společenství, Lucembursko, str. 58.
Morral, A. R., McCaffrey, D. F. a Paddock, S. M. (2002), „Reassessing
the marijuana gateway effect“, Addiction 97, str. 1493–1504.
Eysenbach, G., Powell, J., Englesakis, M., a kol. (2004), „Health related
virtual communities and electronic support groups: systematic review
of the effects of On-line peer to peer interactions“, BMJ 328, str. 1166.
National Treatment Agency (NTA) (2003), „New guidance on injectable
heroin and injectable metadone treatment for opiate misusers“, tiskové
prohlášení, 13. června 2003 (http://www.nta.nhs.uk).
FSW (Fonds Soziales Wien) (2004), Jahresbericht 2003, Fonds Soziales
Wien, Vídeň.
National Treatment Agency (NTA) (2004), „54 per cent more drug
misusers get treatment in England“, tiskové prohlášení, 30. září 2004
(http://www.nta.nhs.uk).
Ghuran, A. a Nolan, J. (2000), „Recreational drug misuse: issues for the
cardiologist“, Heart 83, str. 627–633.
GLADA (Greater London Alcohol and Drug Allliance) (2004),
An evidence base for London crack cocaine strategy, Greater London
Alcohol and Drug Alliance, Londýn
(http://www.london.gov.uk/mayor/health/drugs_and_alcohol/docs/
coc_strategy_evidence.pdf).
Gowing, L., Farrell, M., Bornemann, R. a Ali, R. (2005), „Substitution
treatment of injecting opioid users for prevention of HIV infection“
(review), The Cochrane Library, 2005, Issue 2
(www.thecochranelibrary.com).
Haasen, C. (2003), projev na konferenci s názvem „Conference
on treatment monitoring in the EU and the EU action plan on drugs
2000–2004“ v EMCDDA, listopad 2003.
Hawks, D., Scott, K., McBride, N., a kol. (2002), Prevention of
psychoactive substance use: a selected review of what works in the area
of prevention, Světová zdravotnická organizace, Ženeva.
Hibell, B., Andersson, B., Bjarnasson, T., a kol. (2004), The ESPAD report
2003: alcohol and other drug use among students in 35 European
Countries, Švédská rada pro informace o alkoholu a jiných drogách
(CAN) a skupina Pompidou Rady Evropy.
Hwang, S. (2001), „Mental illness and mortality among homeless
people“, Acta Psychiatrica Scandinavica 103, str. 81–82.
INCB (2005), Report of the International Narcotics Control Board 2004,
Mezinárodní úřad pro kontrolu omamných látek při OSN: New York.
Korkeila, J. (2000), Measuring aspects of mental health, Themes
6/2000, STAKES: Helsinky.
Kumpfer, K. L., Alvarado, R. a Whiteside, H. O. (2003), „Family-based
interventions for substance use and misuse prevention“, Substance Use
and Misuse 38, str. 1759–1787.
Leppin, A. (2004), Vortrag zur schulischen Suchtprävention im Rahmen
der Fachtagung „Qualität schulischer Suchtprävention“ am 20.04.04
in Kärnten (http://www.schule.at/community).
Macchia, T., Giannotti, F. C. a Taggi, F. (2004), I servizi e le sostanze
ricreazionali: una rilevazione clinica in Italia, FrancoAngeli, Milán.
86
Ouwehand, A., Van Alem, V., Mol, A. a Boonzajer Flaes, S. (2004),
Key figures addiction care 2003, IVZ, Houten (http://www.sivz.nl).
Pijlman, F. T. A., Krul, J. a Niesink, R. J. M. (2003), Uitgaan en Veiligheid:
Feiten en Fictie over Alcohol, Drugs en Gezondheidsverstoringen,
Trimbos-instituut, Utrecht.
Prinzleve M., Haasen C., Zurhold H., a kol. (2004), „Cocaine use
in Europe – a multi-centre study: patterns of use in different groups“,
European Addiction Research 10, str. 147–55.
Quensel, S. (2004), Das Elend der Suchtprävention, Verlag für
Sozialwissenschaften (VS), Wiesbaden.
Reis, J., Riley, W., Lokman, L. a Baer, J. (2000), „Interactive multimedia
preventive alcohol education: a technology application in higher
education“, Journal of Drug Education 30, str. 399–421.
Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox (2004) (Reitox national
reports (2004) (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435).
Rhodes, T., Lilly, R., Fernández, C., a kol. (2003), „Risk factors associated
with drug use: the importance of „risk environment“, Drugs: Education,
Prevention and Policy 10, str. 303–329.
Rigter, H., Van Gageldonk, A., Ketelaars, T. a Van Laar, M. (2004),
„Hulp bij probleemgebruik van drugs: stand van wetenschap voor
behandelingen en andere interventies, 2004“, Trimbos Institute/
National Drug Monitor (NDM), Utrecht.
SAMHSA, Office of Applied Studies, 2003 National Survey on Drug Use
and Health (http://oas.samhsa.gov/nhsda.htm#NHSDAinfo).
Solberg, U., Burkhart, G. a Nilson, M. (2002), „An overview of opiate
substitution treatment in the European Union and Norway“, International
Journal of Drug Policy 13, str. 477–484.
Sullivan, L. E., Metzger, D. S., Fudala, P. J. a Fiellin, D. A. (2005),
„Decreasing international HIV transmission: the role of expanding access
to opioid agonist therapies for injection drug users“, Addiction 100,
str. 150–158.
Sussman, S., Eorleywine, M., Mills, T., a kol. (2004), „The motivation,
skills and decision-making model of ‚drug abuse‘ prevention“,
Substance Use and Misuse 39, str. 1971–2016.
Literatura
Taylor, B. J. (2000), „Modeling prevention program effects on growth in
substance use: analysis of five years of data from the Adolescent Alcohol
Prevention Trial“, Prevention Science 1, str. 183–197.
Terweij, M. a Van Wamel, A. (2004), Ouders aan zet:
opvoedingsondersteuning en verslavingspreventie voor allochtonen:
succes- en faalfactoren, GGZ Nederland, Utrecht.
UNODC (2002), Contemporary drug abuse treatment: a review
of the evidence base, Úřad OSN pro drogy a kriminalitu, Vídeň.
UNODC (2003a), Global illicit drug trends 2003, Úřad OSN pro drogy
a kriminalitu, Vídeň.
UNODC (2003b), Ecstasy and amphetamines: global Survey 2003,
Úřad OSN pro drogy a kriminalitu, Vídeň.
WHO (1998), Opioid overdose: trends, risk factors, interventions
and priorities for action, Světová zdravotnická organizace, Programme
on Substance Abuse, Division of Mental Health and Prevention
of Substance Abuse, Ženeva.
WHO (2004), „Effectiveness of sterile needle and syringe programming
in reducing HIV/AIDS among injecting drug users“, Evidence for action
technical papers, Světová zdravotnická organizace, Ženeva.
WHO (2005), „Effectiveness of drug dependence treatment in preventing
HIV among injecting drug users“, Evidence for action technical papers,
final draft, březen 2005, Světová zdravotnická organizace, Ženeva.
WHO Regional Office for Europe (2002), Prisons, Drugs and Society,
A Consensus Statement on Principles, Policies and Practices,
Regionální úřad pro Evropu Světové zdravotnické organizace, Ženeva.
UNODC a vláda Maroka (2003), Morocco cannabis survey 2003,
Úřad OSN pro drogy a kriminalitu, Vídeň.
87
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
Výroční zpráva za rok 2005: Stav drogové problematiky v Evropě
Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství
2005 — 87 stran — 21 x 29,7 cm
ISBN 92-9168-235-7
PRODEJ A PŘEDPLATNÉ
Placené publikace, které vydává Úřad pro úřední tisky, je možné zakoupit v našich
prodejních místech po celém světě.
Jaký je postup pro získání té či oné publikace?
Jakmile si opatříte seznam prodejních míst, vyberte si vhodnou prodejnu a objednejte si
požadovanou publikaci.
Jak si opatříte seznam prodejních míst?
•
•
buď na internetové stránce Úřadu pro úřední tisky
http://publications.eu.int/
nebo o něj můžete požádat faxem na čísle (352) 2929-42758
a obdržíte ho v tištěné podobě.
TD-AC-05-001-CS-C
O Evropském monitorovacím centru
pro drogy a drogovou závislost
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA)
je jednou z decentralizovaných agentur Evropské unie. Bylo založeno
v roce 1993, sídlo má v Lisabonu a slouží jako ústřední zdroj komplexních
informací o drogách a drogové závislosti v Evropě.
EMCDDA shromažďuje, analyzuje a šíří objektivní, spolehlivé a vzájemně
srovnatelné informace o drogách a drogové závislosti. Svým uživatelům
tak poskytuje fakty podložený obrázek tohoto jevu na celoevropské úrovni.
Publikace EMCDDA jsou hlavním zdrojem informací pro širokou škálu
zájemců, včetně tvůrců politiky a jejich poradců, odborníků a výzkumných
pracovníků zabývajících se drogovou problematikou, a v širším smyslu
i pro sdělovací prostředky a laickou veřejnost.
Výroční zpráva EMCDDA obsahuje přehled o stavu drogové problematiky
v členských státech EU a je základním referenčním materiálem pro všechny
zájemce o nejnovější poznatky o drogách v Evropě.
ISBN 92-9168-235-7
,!7IJ2J1-gicdff!

Podobné dokumenty

Internetové terapeutické intervence pro uživatele drog

Internetové terapeutické intervence pro uživatele drog Stav vývoje a potenciální pozitiva internetových terapeutických intervencí pro uživatele drog V současnosti nemáme k dispozici tolik relevantních informací, abychom mohli dospět k definitivnímu záv...

Více

stav drogové problematiky v evropské unii a v norsku

stav drogové problematiky v evropské unii a v norsku autorským právem. EMCDDA odmítá jakoukoli občanskoprávní či jinou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z použití údajů uvedených v tomto dokumentu. Obsah této publikace nemusí nutně vyjadřo...

Více

Výroční zpráva za rok 2010 ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva za rok 2010 ke stažení ve formátu pdf. a komerční sféry. Vzhledem k tomu, že jsme nezískali k pronájmu prostory v majetku HMP, MČ, příspěvkových organizací či státních institucí (bohužel velký vliv na to měla předvolební atmosféra), zak...

Více

IJ2J1-gicied!

IJ2J1-gicied! EMCDDA děkuje za pomoc při přípravě této zprávy: • vedoucím národních kontaktních míst sítě Reitox a jejich pracovníkům, • subjektům v jednotlivých členských státech, které shromáždily vstupní údaj...

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2008

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2008 vedoucích postech, mezi řadovými stráţníky i na specializovaných činnostech (odchyty zvířat), a roku 2006, který ve srovnání představuje dobu před reorganizací. Tento posun se nejzřetelněji projevi...

Více

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011 i  s  půlmilionovým dluhem za  sociální byt. Je jasné, že každý je zodpovědný sám za sebe, za to, co si půjčuje, ale naši klienti jsou lidé duševně nemocní a ti, kteří jim půjčují, si toho jsou čas...

Více