Stáhnout Všeobecné obchodní podmínky jako dokument

Transkript

Stáhnout Všeobecné obchodní podmínky jako dokument
Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie
Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod
realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro
nákupy soukromých zákazníků s fakturační adresou v České
republice
Stav: 15.09.2014
§1 Rozsah platnosti
Pro objednávky zboží realizované prostřednictvím webových stránek
douglas.cz platí – pokud tím nedojde k omezení dalších práv
souvisejících s ochranou spotřebitele v zemi Vašeho obvyklého
bydliště v Evropě – výlučně níže uvedené Všeobecné obchodní
podmínky společnosti Parfümerie Douglas GmbH, Kabeler Str. 4,
58099 Hagen, Německo; tel.: 00420 (0) 2 28880712 (Za cenu volání
na běžnou pevnou linku dle tarifu Vašeho telefonního operátora),
fax: 00420 (0) 2 28880713 (za cenu místního tarifu), nebo e-mail:
[email protected]), ve znění platném ke dni odeslání objednávky.
Text Všeobecných obchodních podmínek si můžete stáhnout do svého
počítače nebo vytisknout. Případná ustanovení odchylná od těchto
podmínek platí pouze v případě našeho písemného potvrzení.
§2 Uzavření smlouvy
(1) Až do odeslání objednávky jsou veškeré údaje uváděné u zboží
a cen na naší internetové stránce v rámci procesu objednávky
nezávazné a mohou podléhat změnám. Závazná nabídka koupě
vzniká teprve na základě Vaší objednávky, kterou učiníte
kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“. Kliknutím na tlačítko „Koupit
nyní“ zároveň souhlasíte s tím, aby byla – v případě platného
vzniku smlouvy – ve smyslu § 5 níže provedena platba na náš
účet. Takto učiněná objednávka však ještě vyžaduje potvrzení
z naší strany. Ke vzniku kupní smlouvy a nároku na dodání a
zaplacení zboží dochází teprve přijetím Vaší objednávky dle
odst. 2 níže. Nejsme povinni přijmout Vaši nabídku koupě.
(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí
objednávky zasláním e-mailové zprávy.
Heslo, které je nezbytné pro vyřízení procesu objednávky,
v žádném případě nesdělujte třetím osobám. V opačném
případě nesete odpovědnost za škodu vzniklou
objednávkami realizovanými třetí osobou.
§3 Poučení o odstoupení od smlouvy
Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14
dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí
osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. V případě, že jste si
objednali více kusů zboží v rámci jedné objednávky a zboží bylo
dodáno zvlášť, začíná běžet lhůta na odstoupení od smlouvy
teprve poté, co Vám (nebo Vámi určené třetí osobě, která není
přepravcem) bylo dodáno poslední zboží nebo poslední dílčí
zásilka, popř. poslední kus zboží.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o
svém odstoupení od této smlouvy informovat nás na adrese
Parfümerie Douglas GmbH
Nordring 2
59320 Ennigerloh
Německo
[email protected]
telefonní číslo: 00420 (0) 2 28880712 (Za cenu volání na běžnou
pevnou linku dle tarifu Vašeho telefonního operátora)
fax: 00420 (0) 2 28880713 (za cenu místního tarifu)
formou jednoznačného prohlášení (například dopisem zaslaným
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro
odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy,
postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím
příslušné lhůty.
Následky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše
oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme
od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných
nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání,
který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi
nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební
prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční
transakce, nebude-li s Vámi ujednáno něco jiného. V žádném
případě Vám tím nevzniknou další náklady.
Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li,
že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy
došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte
na výše uvedené adrese. Lhůta se považuje za zachovanou,
pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady
spojené s vrácením zboží neseme my.
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání
s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení
se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(V případě, že chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento
formulář a zašlete nám ho zpět.)
- Na adresu Parfümerie Douglas GmbH, Nordring 2, 59320
Ennigerloh, Německo
[email protected]
tel.: 00420 (0) 2 28880712 (Za cenu volání na běžnou pevnou linku dle
tarifu Vašeho telefonního operátora)
fax: 00420 (0) 2 28880713 (za cenu místního tarifu)
- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od
smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)
- Datum objednávky (*)/datum dodání (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele(ů)
- Adresa spotřebitele(ů)
- Podpis spotřebitele(ů) (pouze pokud je tento formulář zasílán v
listinné podobě)
- Datum
_______________
(*) Nehodící se škrtněte.
§4 Dodání zboží
(1) Zboží dodáváme výlučně na území České republiky, pokud se
fakturační adresa nachází v České republice.
Zboží bude dodáno z našeho výdejního skladu na dodací adresu v
České republice, kterou jste uvedli v objednávce.
(2) U objednávek nad 2 200 Kč neúčtujeme přepravné. Jestliže bude
hodnota objednávky nižší, činí výše přepravného na území České
republiky 89 Kč .
Celkovou cenou objednávky se rozumí mezisoučet po odečtení všech
uplatněných slev.
(3) Na území České republiky dodáváme objednané nejpozději zboží
během 2–3 pracovních dnů.
Zákonem stanovené svátky a dny pracovního klidu v České republice
a/nebo Německu rovněž ovlivňují termín dodání Vaší objednávky a
mají za následek posunutí termínu dodání o dva pracovní dny
následující po státním svátku, popř. dnu pracovního klidu.
(4) Jestliže to bude po zvážení Vašich i našich zájmů přiměřené, jsme
oprávněni realizovat dílčí dodávky na adresu uvedenou v objednávce.
Dodatečné náklady, které vzniknou v případě dílčích dodávek se
zasláním, hradíme samozřejmě my. Zaslání dílčích dodávek probíhá
na naše nebezpečí. Doručením každé dílčí dodávky přechází
nebezpečí škody na dodaném zboží na Vás. Jestliže se dostaneme do
prodlení s realizací zbývajících dílčích plnění nebo jestliže nebudeme
schopni realizovat zbývající dílčí plnění, jste oprávněni odstoupit v
plném rozsahu od smlouvy nebo požadovat náhradu škody kvůli
neplnění celého závazku za předpokladu, že dílčí dodávka pro Vás
nebude mít význam.
§5 Platební prostředky, splatnost, prodlení a výhrada vlastnictví
(1) V závislosti na výši objednávky a zůstatku na zákaznickém účtu na
douglas.cz Vám bude nabídnut výběr z následujících možností úhrady:
a. platební karta (MasterCard nebo VISA) nebo
b. PayPal.
(2) Slevy nebo slevové poukazy (např. kupón se slevovým kódem,
bonus v newsletteru nebo narozeninový poukaz) lze uplatnit pouze v
souladu s podmínkami příslušné akční nabídky. Nelze přitom
navzájem kombinovat více druhů slev nebo slevových poukazů.
(3) Kupní cena se stává splatnou uskutečněním úplné dodávky, to
znamená předáním zboží.
Podle zvoleného typu platby bude příslušná částka odepsána
z Vašeho účtu k nejbližšímu možnému termínu.
§6 Nároky vyplývající z vad zboží
(1) Skutečný vzhled zboží dodaného zákazníkovi nemusí vždy
odpovídat vyobrazení zboží nabízeného na webových stránkách.
Zejména po obnově sortimentu zboží ze strany výrobců se mohou
vyskytnout změny ve vzhledu a úpravě výrobků. Zákazník není
oprávněn uplatňovat případné nároky z vad zboží, pokud jsou takové
změny přiměřené.
(2) Jestliže bude zboží postiženo vadami a Vy nebudete požadovat
přiměřenou slevu z kupní ceny, zajistíme během přiměřené lhůty
dodatečné plnění, to znamená buď náhradní dodávku, nebo
odstranění vad. Pokud Vámi zvolená forma dodatečného plnění bude
možná pouze s vynaložením nepřiměřených nákladů, jsme oprávněni
poskytnout jinou formu dodatečného plnění. Nezbytné náklady, které
vzniknou v souvislosti se zajištěním dodatečného plnění, hradíme my.
V případě, že nebudeme schopni zajistit dodatečné plnění, můžete se
rozhodnout pro odstoupení od smlouvy, nebo snížení kupní ceny.
Pokud však bude vada představovat podstatné porušení kupní
smlouvy, máte bez dalšího možnost rozhodnout se pro slevu z kupní
ceny, dodatečné plnění nebo od smlouvy odstoupit. Veškerá další
zákonná práva zůstávají zachována.
(3) Vadné zboží nám zašlete zpět, pokud se nerozhodnete pro slevu z
kupní ceny.
(4) Nároky z vad zboží lze uplatnit do 2 let od okamžiku dodání zboží.
(5) Náklady spojené s vrácením zboží hradíme v případě vady my.
§7 Náhrada škody
Náhrada škody v důsledku porušení povinnosti vyplývající ze
smluvního vztahu je poskytována při splnění zákonných podmínek. To
platí analogicky také pro nároky na náhradu škody z titulu
odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku. Dodržujte
veškeré pokyny uvedené na obalu a v příbalových letácích. V případě
použití a/nebo manipulace v rozporu s těmito pokyny neneseme
žádnou odpovědnost.
§8 Ochrana osobních údajů
Údaje nezbytné pro realizaci obchodu uchovává, zpracovává a
používá společnost Parfümerie Douglas GmbH se sídlem v
Německu. V této souvislosti odkazujeme na Informace o ochraně
osobních údajů společnosti Parfümerie Douglas GmbH.
§9 Ostatní
(1) Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit naše Všeobecné obchodní
podmínky. Aktuálně platné znění Všeobecných obchodních podmínek
si můžete kdykoliv stáhnout na webových stránkách douglas.cz jako
dokument PDF a vytisknout.
(2) Smlouva se řídí českým právem s vyloučením Úmluvy OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
(3) Nároky a reklamace lze uplatnit na adrese uvedené v § 1.
(4) Pokud oddělitelné ustanovení těchto Všeobecných obchodních
podmínek je nebo se stane neplatným, nevynutitelným či zdánlivým,
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto Všeobecných
obchodních podmínek.

Podobné dokumenty

pouceni-o-pravu-a-formular-na-odstoupeni-od-smlouvy

pouceni-o-pravu-a-formular-na-odstoupeni-od-smlouvy Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, ...

Více