Timeshare-prezentace

Transkript

Timeshare-prezentace
Návrh novely občanského zákoníku
a dalších zákonů
Transpozice směrnice o timeshare
© 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Evropská úprava
I
Ø Směrnice Evropského Parlamentu
a Rady 2008/122/ES o ochraně
spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání
ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o
dalším prodeji a o výměně ze dne 14. 1. 2009
Ø Zrušení dosavadní směrnice 94/47/ES, která byla transponována do našeho
právního řádu novelou občanského zákoníku – zákonem č. 135/2002 Sb. –
ustanovení §§ 58 až 65
Ø Transpoziční lhůta – do 23. února 2011
Ø Režim plné harmonizace
Ø Zodpovědnost za transpozici Ministerstvo průmyslu a obchodu
3
 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Cíle zákonné úpravy
ØVytvoření právního rámce, který zamezí obcházení
zákona
ØVysoká úroveň ochrany spotřebitelů
ØSprávnost, úplnost a srozumitelnost informací ve všech
fázích nabídky
4
 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Legislativní proces
Návrh změn
Ø Novela zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Ø Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Ø Novela zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a
procesním
Ø Novela zákona č. 40/1995 Sb. , o regulaci reklamy a o změna doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Ø Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné
užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby
5
 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Co se upravuje
Ø Dočasné užívání ubytovacího zařízení
Ø Dlouhodobý rekreační produkt
Ø Další prodej
Ø Výměna + smlouvy o smlouvě budoucí
 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Změna občanského zákoníku
nová zákonná úprava
Ø
rozšiřuje a upřesňuje informační povinnosti poskytovatelů tohoto
produktu vůči spotřebitelům, a to tak, aby se mohl spotřebitel
rozhodovat o uzavření smlouvy na základě dostatečné znalosti věci
Ø
stanoví informace, které musí být uvedeny v nabídce jak v rámci
reklamy, tak před samotným rozhodnutím o uzavření smlouvy
Ø
má-li se obsah informací poskytnutých před uzavřením smlouvy lišit,
musí podnikatel spotřebitele na změny upozornit a to před jejím
uzavřením, změny musí být ve smlouvy označeny
Ø
stanoví povinnost poskytovat informace ve snadno dostupné formě
– písemná podoba, trvalý nosič dat
7
 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Změna občanského zákoníku
nová zákonná úprava
Ø
stanoví povinnost poskytovat informace ve snadno dostupné formě –
písemná podoba, trvalý nosič dat
Ø
v případě nabídky produktu formou prodejní akce, je podnikatel
povinen na pozvánce jasně oznámit obchodní účel a po celou dobu
konání mít k dispozici veškeré předsmluvní informace
Ø
precizuje náležitosti samotné smlouvy o timesharových produktech
8
 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Změna občanského zákoníku
nová zákonná úprava
Ø Stanovení jazyka, ve kterém jsou informace, resp. text smlouvy,
poskytovány:
Má-li spotřebitel bydliště v některém z členských států Evropské
unie nebo ze států tvořících Evropský hospodářský prostor nebo
je-li státním příslušníkem některého z těchto států, musí mu
poskytovatel informace stanovené v § 60 poskytnout podle volby
spotřebitele v jazyce nebo v jednom z jazyků tohoto státu, pokud
se jedná o úřední jazyk Evropské unie nebo některého ze států
tvořících Evropský hospodářský prostor.
Ø Smlouva + jazyk státu ve kterém se nemovitost nachází
 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Právo na odstoupení od smlouvy
Ø zakotvuje právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 14
dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodu
Ø zakazuje během lhůty pro odstoupení požadovat po spotřebiteli
jakékoliv plnění
Ø ukládá povinnost výslovně poučit spotřebitele o jeho právu na
odstoupení. Ujednání o právu odstoupit podepisuje spotřebitel zvlášť –
formulář.
 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Změna dalších zákonů
Zákon o ochraně spotřebitele
Ø Provedena novela na základě požadavku směrnice na zajištění
vhodných sankcí za nedodržení stanovení povinností
Ø Dozorovým orgánem Česká obchodní inspekce
Ø Vymezení jednotlivých správních deliktů
Zákon o regulaci reklamy
Ø Vymezení jednotlivých správních deliktů pro reklamu
11
 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Změna dalších zákonů
Zákon o mezinárodním právu soukromém
Ø rozhodné právo jiné právo, než právo členského státu EU, nesmí být
spotřebitel zbaven ochrany EU lex fori, pokud
Ø a) se kterákoli z dotčených nemovitostí nachází na území členského
státu Evropské unie, nebo
Ø b) podnikatel vykonává svoji činnost na území EU nebo výkon jeho
činnosti na území EU jakkoli směřuje.
 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh nařízení vlády o formulářích pro
smlouvy
Stanoví závazné formy a obsah formulářů
Ø
Pro dočasné užívání ubytovacího zařízení (časový úsek)
Ø
Pro dlouhodobý rekreační produkt – výhody spojené s ubytováním
(doprava a další služby)
Ø
Pro další prodej
Ø
Pro výměnu
Základní informace, které napomáhají spotřebiteli při jeho rozhodování
13
 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Děkujeme za pozornost
14
 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podobné dokumenty

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ PRŮKAZU IYTC

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ PRŮKAZU IYTC slevy/výhody a pro účely kontroly plnění třetím osobám poskytujícím tyto slevy a výhody, a to i do třetích zemí včetně zemí s odlišným právním režimem ochrany osobních údajů, je-li v takových zemíc...

Více

Výroční zpráva ESC 2006 - Evropské spotřebitelské centrum

Výroční zpráva ESC 2006 - Evropské spotřebitelské centrum ESC se svou stížností, uvádí graf č. 2. Pět případů přišlo ze Španělska, Velké Británie a Slovenska, tři případy přišly z Německa, Irska, Itálie a Polska, po dvou z Dánska, Řecka a Finska. Rozdělen...

Více

ICT Consulting - Trusted Network Solutions

ICT Consulting - Trusted Network Solutions • znalecký posudek informačního systému v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. a zákonem č. 444/2011 Sb. v platném znění

Více

Timesharing Právo a timesharing

Timesharing Právo a timesharing využívat mimo jiné lepší ochrany při nákupu a dalším prodeji timeshare dovolené. Cílem je posílení důvěry spotřebitelů v průmysl timesharingu, jehož hodnota činí více než 10,5 miliard EUR a zaměstn...

Více

Seriál o novém občanském zákoníku

Seriál o novém občanském zákoníku své dcery, ke které je podle zákona povinen (§ 911). Za této situace má právo požadovat po obdarovaném Patrikovi, aby mu dar vydal zpět, nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsah...

Více

Všeobecné podmínky použití Platformy Pixplace - e

Všeobecné podmínky použití Platformy Pixplace - e Prodejce podle jeho uvedených pokynů. Pixmania nebude moci v žádném případě vyřešit nebo být zodpovědná za žádost Kupujícího týkající se určitého Výrobku.

Více

Microsoft Outlook - Styl zápisu

Microsoft Outlook - Styl zápisu pouze pro osobu nebo společnost uvedenou v záhlaví. Pokud nejste příjemcem zprávy nebo osobou zodpovědnou za její předání příjemci, upozorněte

Více

asset deal vs. share deals

asset deal vs. share deals Práva (právo stavby) Nepřenositelné věci, které nejsou součástí pozemku (inženýrské sítě výslovně ne součást pozemku)  Jednotky (byt, nebytové prostory)  Stavby vzniklé před 1.1.2014

Více

Pravidla ke stažení

Pravidla ke stažení Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud by taková osoba splnila některé či všechny podmínky pro získání výhry, n...

Více