Svět koní 6/2007

Komentáře

Transkript

Svět koní 6/2007
SK 06/07 18-20 Pardubice1 1.11.2007 23:14 Stránka 18
18
Text Renáta Kolářová, foto Renáta Kolářová Svět koní 6/2007: Reportáž
Leto‰ní
v˘stava
v Pardubicích
byla ve
znamení
exotick˘ch
v˘chodních
plemen
Tenkrát na Východě v Pardubicích
Rok se s rokem se‰el a opût tu byla v˘stava v Pardubicích. Po loÀském
roãníku, kter˘ na mû pÛsobil trochu jako trabant (uspokojí, ale
nenadchne), jsem byla docela zvûdavá, ãím nás pofiadatelé pfiekvapí letos.
P
odtitul v˘stavy znûl Tenkrát na
V˘chodû a hlavní pozornost divákÛ
mûla b˘t soustfiedûna právû na plemena v˘chodní, u nás dosud ménû poãetnû
zastoupená. JenÏe i poãasí vzalo motto
v˘stavy za své a fronta z v˘chodu se pfiihnala i se zimou, de‰tûm a vûtrem (kterému opravdu je‰tû pofiád neporouãíme!).
Nevlídné poãasí pak zhatilo dal‰í plány
organizátorÛ a zkomplikovalo Ïivot vystavovatelÛm i divákÛm. Na pardubické závodi‰tû se tak vût‰inou vydali jen skalní pfiíznivci této v˘stavy nebo nad‰enci.
vatelsk˘ch pfiehlídek jsme vidûli zástupce
Pura Raza EspaÀola a haflingy. Rej koãárÛ
obstarali pánové Sádlo (s trigou minihorsíkÛ) a Koãovsk˘ (‰estispfieÏí shetlandÛ).
Pfiíznivci westernového jeÏdûní si pfii‰li na
své v bloku urãeném tomuto jeÏdûní, ukázky z rÛzn˘ch disciplín v˘bornû komentovala Mí‰a Zachová, takÏe i laikÛm srozumitelnû vysvûtlila, co konû právû pfiedvádûjí.
Konû Kinské zastupovala klisna Touha
s R. ·taiflovou a kür, ponûkud zvlá‰tnû na
mû zapÛsobila westernová ukázka haflinga
a dívky v krásn˘ch bíl˘ch ‰atech, ov‰em
sedící obkroãmo na westernovém sedle...
Dopolední blok zakonãila pûkná ukázka
skokÛ ve volnosti anglického plnokrevníka
Rochestera a Aleny Koneãné.
Dopolední v‰ehochuÈ
Pfiedvádûní na kobereãku
Po pfiíjezdu k pardubickému závodi‰ti jsem
se z polobotek pfiezula do bot svûtoznámé
znaãky, jejíÏ v˘robce zaruãuje nepronikavost, a jala jsem je testovat na nacucaném
trávníku v cílové rovince (v˘robce vskutku
nelhal). Pod zamraãenou oblohou a pfied
hrstkou divákÛ se právû formoval slavnostní prÛvod koní v‰ech plemen. Dopoledne
se toho ale moc zajímavého nedûlo, z cho-
Zatímco normální náv‰tûvníci odcházeli
v polední pauze ke stánkÛm s obãerstvením, zarytí koÀafii mífiili buì k padoku, kde
probíhaly chovatelské pfiehlídky, nebo krátce po poledni ke stanu s propagaãními
materiály v˘chodních koní. Stan sice nebyl
pravou jurtou (za to mohlo právû poãasí
a velk˘ vítr), ale uvnitfi bylo pfiíjemnû a stûny zdobily krásné snímky achaltekinsk˘ch
Neodmyslitelnou souãástí
pardubické v˘stavy je soutûÏ v orbû
SK 06/07 18-20 Pardubice1 1.11.2007 23:14 Stránka 19
19
Text Renáta Kolářová, foto Renáta Kolářová Svět koní 6/2007: Reportáž
Achaltekinsk˘
hfiebec
Damask
h
Hfiebec Pura Raza
Espagnola Corcelo V
·árka
Nûmeãková
a plnokrevn˘
arabsk˘
valach
Gabor S
Chladnokrevné
trojspfieÏí
Vítûzkou dostihu v˘chodních plemen se
stala Petra Mare‰ová s achaltekinsk˘m
hfiebcem Minghamem
SK 06/07 18-20 Pardubice1 1.11.2007 23:14 Stránka 20
·estispfieÏí
ãern˘ch
perel
Text Renáta Kolářová, foto Renáta Kolářová Svět koní 6/2007: Reportáž
20
koní Lindy Welshové. Pfied diváky se na orientálním koberci pfiedstavil Mingham
a Damask se sv˘mi majitelkami. Damask
podával Zdenû Skopalové stále nohu
k pozdravu a Mingham Petry Mare‰ové
udivil diváky vzpínáním a posléze bratfiením s drav˘m ptákem (chvílemi to vypadalo, Ïe se nozdrami pfiisaje k pefií nic netu‰ícího dravce, kter˘ mûl na‰tûstí oãi zakryté
ãepiãkou). Posléze achaltekinské konû
vystfiídala dal‰í v˘chodní plemena - konû
kabardin‰tí a karaãájev‰tí.
Od ‰estispfieÏí po vysokou ‰kolu
Odpoledne zahájil prÛvod britsk˘ch plemen ãili poníci v‰ech velikostí - opravdu
pÛsobivá kolekce. ·ampionkám chladnokrevn˘ch klisen patfiila cílová rovinka vzápûtí. Vystfiídalo je u nás bûÏnû nevídané
‰estispfieÏí frísk˘ch koní vedené panem
I‰em z kozlíku a první pára ze sedla
Radimem Pojezn˘m (zámûrnû pí‰i koní,
protoÏe v ‰estispfieÏí byly dvû klisny a ãtyfii
hfiebci, a pfiesto se celé spfieÏení chovalo
naprosto korektnû!). SpfieÏení à la
Daumont i s dobov˘mi kost˘my se velmi
líbilo. Sotva opustilo prostor pfied tribunami, vjel pfied zaplnûné tribuny leto‰ní jedin˘ zahraniãní host ·panûl Miguel Jimena
Paloma na P.R.E. hfiebci Corcelovi V.
ZmiÀovan˘ ‰panûlsk˘ jezdec mladého
hfiebce pfiipravoval pfied prodejem do
âech pro vysokou jezdeckou ‰kolu, ale
dlouhá pauza nejspí‰ zapfiíãinila, Ïe jsme
Ïádné nároãné prvky nevidûli. Ale za estetick˘ dojem sklidila tato dvojice slu‰n˘
potlesk. Ani letos nechybûli zástupci Paso
Fino Colombiano a ing. Kube‰a, opût jsme
mohli obdivovat zajímavé chody tûchto
u‰lechtil˘ch koní. Starokladrubské konû
tentokrát prezentovala jen ruská trojka, pfii
vystoupení doplnûná o impozantní chladnokrevnou trojku hfiebcÛ pana N˘vlta
a dvojspfieÏí dal‰ích chladnokrevníkÛ.
Lipicáni a Cavallos zabodovali
Leváda v podání
lipicánÛ z Topolãianek
Zlat˘m hfiebem programu ov‰em bylo
vystoupení lipick˘ch koní z Národného
Ïrebãína Topolãianky, ktefií pfiedvádûli
figury vysoké drezurní ‰koly a my jsme
mohli obdivovat vrcholné drezurní umûní.
Pravda, pomalu jsem nestíhala sledovat, co
se právû kde dûje, protoÏe na plo‰e byli
vût‰inou dva konû a kaÏd˘ pfiedvádûl nûco
jiného. Ale pfii kapriolách a kurbetách ãi
levádách se mi tají dech pokaÏdé – vìaka,
priatelia! Konû karaãájev‰tí, kabardin‰tí
a altajská klisna s hfiíbûtem se pfiedstavili
jako chovatelská kolekce. Letos se po del‰í
odmlce náv‰tûvníkÛm prezentovali i u‰lechtilí arab‰tí konû. Hfiebce Uriashe pfiedvádûl na ruce Jaroslav Lacina v tradiãním
arabském obleãení, v˘stavní postoj a elegantní klus jsme vidûli v podání hfiebce
Shamira Ibn Ansata Sinan a akãní ukázku
zahrnující vzpínání, vyhazování na pobídku nebo klekání pfiedvedl líbiv˘ Gabor
S a ·árka Nûmeãková. Orientální atmosféru navodily i ukázky sokolnictví a bfii‰ní
taneãnice. Kdo ov‰em ponûkud ospalé
diváky naprosto probral, to byli ãlenové
skupiny Caballos a jejich neuvûfiitelné
kousky v sedle. Za zpûvu KaÈu‰i si to pfiihnali v „papachách“ a kozáck˘ch úborech
a zaãali diváky roztleskávat a bavit. Opravdu chybûli uÏ jen Alexandrovci na tribunû a bylo by to dokonalé! Akãní podívanou v sobotu zavr‰il dostih v˘chodních
koní, kterého se zúãastnili konû achaltekin‰tí, arab‰tí, karaãájevci a kabardinci.
Je‰tû tûsnû pfied cílov˘m sloupkem to
vypadalo na jasné vítûzství Gabora S, ale
·árka Nûmeãková ponûkud pfiedãasnû
kynula jásajícím divákÛm a neuhlídala
razantnû vyjíÏdûného Minghama, a tak se
z vítûzství radovala nakonec Petra Mare‰ová. Ani pfiíznivci chladnokrevníkÛ
letos nepfii‰li zkrátka, nejprve mohli sledovat orbu a kveãeru pak tûÏk˘ tah, jehoÏ
vítûzem se stal Hiszpan, kter˘ utáhl 1650
kg na 20 metrÛ a to celé na jedné oprati,
kterou tfiímal jeho majitel pan Ko‰Èál.
Skupina Caballos rozproudila
krev v‰em divákÛm
Tento úÏasn˘ hfiebec tahá opravdu na my‰lenku a je radost se na nûj dívat.
A co bude pfií‰tû?
Na tuhle otázku si odpovíme zase aÏ za rok,
ale celkovû mám z této v˘stavy ponûkud
smí‰ené dojmy. Zfiejmû to bude tím, Ïe na
ni jezdím od samého poãátku, a tak stále
porovnávám. Vzpomínám na úÏasné lipicány ze Slovinska (ale slovenské vystoupení
bylo pfiinejmen‰ím stejnû dobré, i kdyÏ je‰tû nûjaká ta ãtverylka by také byla pûknou
podívanou), neuvûfiitelné islandské poníky
ãi murgéské konû, na vystoupení ‰panûlského jezdce Dona Antonia Angula, a nemohu se ubránit my‰lence, Ïe úroveÀ této
v˘stavy jde stále dolÛ. Je to velká ‰koda,
protoÏe zázemí pro diváky i konû je tam
optimální a témûfi kaÏd˘ náv‰tûvník si tak
pfiijde na své. Pfieji tedy organizátorÛm, aby
dal‰í roãník navázal na ty první a my – diváci – se zase mûli na co tû‰it!
■

Podobné dokumenty

Sestava 1

Sestava 1 stylizované obfií vulvy na Juliinû ruce ov‰em taky vypadá docela roztomile. „Jako Ïena si tûÏko vytvofiíte pozitivní vztah k nûãemu, co se jmenuje „pysky“. A je‰tû stydké. „¤íkejme tomu spí‰ velká a ...

Více

KZMB zvou: 19. roăník FIFI Műli byste zájem o kompostér zdarma

KZMB zvou: 19. roăník FIFI Műli byste zájem o kompostér zdarma Jejich pfiipomínky byly pro firmy velmi podnûtné do jejich dal‰í práce. Na závûr veletrhu se v‰ichni opût shromáÏdili v pfiedná‰kové místnosti, kde byly vyhlá‰eny v˘sledky soutûÏí a rozdány ceny a pa...

Více

11.-15.8. 2010, Brezno

11.-15.8. 2010, Brezno Race: Start Time: Tot. Time. Behind

Více

Rodinné SLAVNOSTI Rodinné SLAVNOSTI

Rodinné SLAVNOSTI Rodinné SLAVNOSTI scházejí v nedostateãném poãtu. Pravidelnû b˘vají na startu jen 4. Pokud „cé-enka“ nezajdou na úbytû, je jejich budoucností tato Norma M20 s dvoulitrov˘m motorem Honda.

Více

Jana Kuklová: K otázce autistické naladěnosti

Jana Kuklová: K otázce autistické naladěnosti Jedna z autistických žen, Wendy Lawson charakterizuje svůj život jako ‚život za sklem‘ . Není zde však žádná vnější síla, co by toto sklo stavěla! Je to ontologická neprostupnost chybění, která nen...

Více

zde

zde Seznam podezfiel˘ch se zdá nekoneãn˘ a zavede Petru Delicado do pestrého, ale i intrikáfiského a drsného svûta ‰oubyznysu. Petra si pfiipadá jako na kluzkém ledû – a jak sama brzy zjistí, je to sakra ...

Více

âESKÉ RAFINÉRSKÉ

âESKÉ RAFINÉRSKÉ abychom dosáhli vy‰‰ích stupÀÛ efektivity i orientace na zákazníky. Musíme b˘t v˘konní, protoÏe i na‰e konkurence je v˘konná, musíme se s ní neustále porovnávat a ovûfiovat si, zda se drÏíme na jedn...

Více

MASNÁ plemena

MASNÁ plemena ROZDĚLENÍ PLEMEN velký počet plemen u jednotlivých druhů hospodářských zvířat lze třídit dle různých hledisek, nejčastěji však 1) Plemena dle stupně prošlechtění – primitivní, přechodná (krajová),...

Více

servo 65 - Agrozetshop.cz

servo 65 - Agrozetshop.cz pÛdy podstatnû pfiispívají k ‰etrnému zacházení s pÛdou. Spoleãnost Pöttinger potvrzuje pouÏitím velkého mnoÏství promy‰len˘ch funkcí svou schopnost fie‰it dané problémy, jakoÏ i svou prÛkopnickou ro...

Více