ÚP Dobšice odůvodnění

Transkript

ÚP Dobšice odůvodnění
ÚZEMNÍ PLÁN
DOBŠICE
B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
TEXTOVÁ ČÁST
červenec 2014
Projektant:
Razítko a podpis:
Ing. Arch. Josef Kolman,
autorizovaný architekt
Znojemská 321, 67182 Dobšice autorizace č.: ČKA 01 505
firma A-PROJEKT s.r.o.,
Dvořákova 21, 669 02 Znojmo
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
2
B.
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST
B.0.
Postup při pořízení územního plánu
B.1.
Výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4, §53 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
B.1.1
Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
B.1.2
Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
B.1.3
Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
B.1.4
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů (případně s výsledkem řešení rozporů)
B.2.
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
B.3.
Vyhodnocení splnění požadavků zadání
B.4.
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby
jejich vymezení
B.5.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
B.6.
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na
životní prostředí
B.7.
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
B.8.
Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
B.9.
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
B.10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
B.11. Rozhodnutí o námitkách
B.12. Vyhodnocení připomínek
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – GRAFICKÁ ČÁST
O1 - Koordinační výkres
O2 - Výkres širších vztahů
O3 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
1 : 5 000
1 : 25 000
1 : 5 000
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
3
B.0.
Postup při pořízení územního plánu
Rozhodnutí o pořízení územního plánu:
O pořízení nového územního plánu pro obec Dobšice rozhodlo Zastupitelstvo obce Dobšice
na svém zasedání dne 13.12.2010, usnesením č. 30, zápis 9/2010.
Pořizovatelem je v souladu s § 6 odst.1 písm. c) Městský úřad Znojmo, oddělení územního
plánování. Zastupitelem určeným pro spolupráci s pořizovatelem jmenovalo Zastupitelstvo
obce Dobšice Ing. Bohuslava Rychteckého, usnesením č. 120/2013 ze dne 22.10. 2013 bylo
toto pověření zrušeno a určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem byl jmenován
místostarosta obce Ing. Jan Pouzar.
Zadání:
Zadání územního plánu zpracoval pořizovatel po několika pracovních jednáních se zástupci
obce, obsah odpovídá příloze č. 6 vyhlášky č.500/2006, o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v aktuálně
platném znění. Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 11.3. 2011
do 11. 4. 2011. Do 11.4.2011 mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Dotčeným orgánům a sousedním obcím byl návrh zadání zaslán jednotlivě. Ty mohly uplatnit
své požadavky a podněty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení návrhu zadání. Doručené
požadavky a podněty pořizovatel společně s určeným zastupitelem vyhodnotil, zadání upravil
a předložil Zastupitelstvu obce Dobšice ke schválení. Zadání územního plánu Dobšice bylo
schváleno dne 26. 6. 2011 na jednání č.5/11 usnesením č. 16. Krajský úřad Jihomoravského
kraje jako uplatnil ve svém stanovisku požadavek na vyhodnocení územního plánu na životní
prostředí, bylo tedy třeba zpracovat i Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj
území.
Návrh územního plánu, společné jednání
Na základě schváleného zadání zajistil pořizovatel zpracování návrhu územního plánu a
vyhodnocení návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území. Návrh územního plánu byl
dokončen a pořizovateli předán 20.6.2012. Následně bylo zpracováno a pořizovateli předáno
i Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území. Pořizovatel oznámil podle §
50 aktuálně platného stavebního zákona dotčeným orgánům, sousedním obcím, obci Dobšice,
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a vybraným organizacím dotčeným řešením
územního plánu společné jednání, jednání uskutečnilo se dne 6. 9. 2012 na Městském úřadě
ve Znojmě. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanoviska ve lhůtě do 6.10.2012.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, uplatil ve svém stanovisku čj.
JMK 111151/2012 ze dne 3.10.2012 k návrhu územního plánu Dobšice z hlediska zákona
č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
nesouhlasné stanovisko k ploše Z18 ( plocha smíšená výrobní H ). Jako nevhodná pro byla
posuzována i plocha občanského vybavení vymezená pro domov seniorů (Ods) situovaná u
potoka Leska v těsné blízkosti výrobních ploch v katastrálním území Znojmo – město a
plocha bydlení B6 v blízkosti silnice II/413, která se stane součástí obchvatu. Tyto plochy
byly při úpravě před veřejným projednáním z návrhu územního plánu vypuštěny.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
4
Ze stanoviska krajského úřadu k Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí,
které bylo součástí projednávaného Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj
území, vyplynul požadavek na doplnění a úpravu tohoto podkladu.
Stanoviska ostatních dotčených orgánů byla souhlasná, případně z nich vyplývaly takové
požadavky, které bylo možné zohlednit při úpravě dokumentace návrhu ÚP pro veřejné
jednání.
Začátkem roku 2013 vešla v platnost novela stavebního zákona, podle níž bylo třeba doplnit
společné jednání tzv. doručením územního plánu veřejnou vyhláškou. Jedná se o zpřístupnění
návrhu územního plánu veřejnosti. To se uskutečnilo v termínu od 19.6.2013 do 2.8.2013.
V tomto termínu mohl každý podat k návrhu územního plánu a k jeho vyhodnocení na
udržitelný rozvoj území písemnou připomínku. Ve stanoveném termínu bylo doručeno celkem
7 připomínek, nejobsáhlejší jsou připomínky občanských sdružení Obchvat a "Občané za
ochranu kvality bydlení Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, a Mgr. Lenky
Polákové a Ivo Zelenky, které zpochybňují především vymezení ploch pro stavby
nadmístního významu, a to zejména přeložky silnice I/38. Vyhodnocení připomínek je
obsahem kapitoly B.12 .
Stanovisko krajského úřadu podle odst.7 § 50
Dopisem čj. MUZN 50879/2013 ze dne 14. 8. 2013 požádal pořizovatel Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu o stanovisko podle § 50
odst. 7. Krajský úřad reagoval stanoviskem čj.JMK 93186/2013 ze dne 10.09.2013, ve kterém
vyhodnotil, že návrh územního plánu zajišťuje koordinaci využívání území s ohledem na
širší územní vztahy a je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 vydanou vládou
České republiky usnesením č. 929 dne 20.7.2009. Dále krajský úřad konstatuje, že Zásady
územního rozvoje Jihomoravského kraje byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního
soudu dne 31.6.2012.
Stanovisko krajského úřadu podle odst.5 § 50
Dopisem čj. MUZN 50879/2013 ze dne14. 8. 2013 požádal pořizovatel v souladu§ 50 odst. 5
stavebního zákona KrÚ JmK, odbor životního prostředí o vydání stanoviska k vyhodnocení
územního plánu Dobšice na životní prostředí podle § 10g a 10i zákona 100/2001 Sb., o
posuzování vlivu na životní prostředí. Žádost byla doplněna stanovisky a připomínkami
uplatněnými v rámci společného jednání. Krajský úřad dopisem dne 10.9. 2013 pod č.j.
JMK 93188/2013 sdělí pořizovateli, že stanovisko podle § 10g a 10i zákona 100/2001 Sb.
nelze vydat před úpravou a doplněním Vyhodnocení vlivu územního plánu Dobšice na životní
prostředí.
Návrh územního plánu, opakované společné jednání
S ohledem na požadavek Krajského úřadu Jihomoravského kraje bylo Vyhodnocení vlivu
územního plánu na životní prostředí respektive Vyhodnocení vlivu územního plánu na
udržitelný rozvoj území doplněno a upraveno, a to vyvolalo potřebu tyto podklady znovu
projednat ve společném jednání. Proto bylo vypsáno opakované na společné jednání, které se
uskutečnilo 12.11.2013. Dotčené orgány byly upozorněny, že došlo k úpravě Vyhodnocení,
samotný návrh územního plánu upravován nebyl.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
5
Součástí společného jednání bylo zveřejnění návrhu územního plánu a upraveného
vyhodnocení. Dotčení orgány mohly svá stanoviska uplatnit do 12.12.2013, veřejnost své
připomínky do 9.12.2013. Při opakovaném společném jednání byly uplatněny 4 připomínky.
Vyhodnocení připomínek je obsahem kapitoly B.12.
Řízení o uzemním plánu
Návrh územního plánu byl v souladu s výsledky společného jednání upraven, upraveno a
doplněno bylo i Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Upravený návrh územního plánu společně s vyhodnocením vlivu územního plánu na
udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednání byly doručeny veřejnou
vyhláškou. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Dobšice a
městského úřadu Znojmo v klasické i elektronické podobě dne 2.5.2014. Dotčené orgány,
krajský úřad a sousední obce byly o veřejném projednání informovány doporučeným
dopisem. Veřejné projednání se uskutečnilo 4.6. 2014 v 16:00 hod v zasedací místnosti
Obecního úřadu Dobšice. Za obec Dobšice se jednání zúčastnili Ing. Jaroslav Jenšovskýstarosta, Ing. Jan Pauzar- místostarosta a určený zastupitel a Dušan Spousta – stavební
technik obce. Za pořizovatele byli přítomní Ing. Karel Žampa a Ing. arch. Alena Kolmanová.
Veřejnost byla zastoupena 10 osobami, část z nich se zapsala do prezenční listiny.
V úvodu jednání byli přítomni seznámeni s postupem pořizování územního plánu Dobšice a
byli poučeni o tom, jakým způsobem a do kdy mohou podávat k návrhu ÚP připomínky a
námitky. Poté projektant Ing. arch. Kolman prezentoval návrh územního plánu. Vzávěru
jednání proběhla diskuze.
Záznam z jednání a prezenční listina jsou založeny v dokladové části pořizování ÚP.
Podání námitek a připomínek:
Ve stanoveném termínu, tj. do 11.6.2014, bylo pořizovateli doručena 1 námitka a 11
připomínek. Pořizovatel ve spolupráci s pověřeným zastupitelem místostarostou Ing. Janem
Pouzarem vyhodnotil výsledky projednávání a připravil návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek. Návrhy doručil dotčeným orgánům a Krajskému úřadu JMK
s výzvou, aby k návrhům nejpozději do 30 dnů od obdržení výzvy uplatnily stanovisko.
Tuto možnost využil obor životního prostředí MěÚ Znojmo a Hasičský záchranný sbor JMK,
s návrhy rozhodnutí o námitkách souhlasily.
V případě uplatněné námitky navrhuje pořizovatel a určený zastupitel rozhodnout částečně ve
prospěch podatelů tím a dokumentaci před vydáním upravit. Navržená úprava nevyvolá
potřebu opakovaného projednání, v podstatě reflektuje současný stav. Návrh rozhodnutí o
námitce je součástí kapitoly B.11.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
6
Vydání územního plánu:
Pořizovatel ověřil, že je návrh územního plánu Dobšice v souladu
a) s politikou územního rozvoje
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,
c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů
a předložil návrh územního plánu včetně jeho odůvodnění zastupitelstvu obce Dobšice.
Zastupitelstvo návrh územního plánu projednalo a dne……usnesením č. bod…. vydalo
opatřením obecné povahy č……./2014 Územní plán Dobšice
B.1. Výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4, §53 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
B.1.1 soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) byla vydána vládou
České republiky usnesením č. 929 ze dne 20.07.2009. Z PÚR ČR 2008 vyplývá pro řešené
území ÚP Dobšice vymezení dopravního koridoru kapacitní silnice S8 Havlíčkův Brod –
Jihlava – Znojmo – Hatě – hranice ČR/Rakousko – (Wien). Důvodem vymezení je dopravní
propojení ve směru severozápad – jihovýchod, s napojením na Rakousko, zkvalitnění
mezinárodní silnice E59 (Wien) – hranice Rakousko/ČR – Znojmo – Jihlava – D1 a dále
posílení vnitrostátní vazby Jihlava – Havlíčkův Brod s návazností na silniční síť ve směru
Čáslav – Kutná Hora – Kolín–D11–Poděbrady–Nymburk s napojením na R 10 u Mladé
Boleslavi do Liberce.
Dále vyplývá z PÚR ČR 2008 splnění obecných republikových priorit územního plánování
pro zajištění udržitelného rozvoje území, spočívající ve vyváženém vztahu územních
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel v území. Tento požadavek ÚP Dobšice splňuje, je v souladu s PÚR ČR
2008.
Konkrétní úkol, tj. zapracování silničního koridoru S8 vymezeného v trase Havlíčkův Brod –
Jihlava – Znojmo – Hatě – hranice ČR/Rakousko (Vídeň), ÚP splňuje. Koridor S8 upřesňuje
vymezením plochy dopravní infrastruktury.
V současné době není pro řešené území platná žádná územně plánovací dokumentace vydaná
krajem. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK) byly
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje vydány dne 22.09.2011 usnesením č. 1552/11/Z 25.
Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21.06.2012, který nabývá účinnosti dnem
jeho vyhlášení, bylo opatření obecné povahy – ZÚR JMK – zrušeno. Tato skutečnost je v ÚP
Dobšice zohledněna.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
7
B.1.2 soulad územního plánu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
Územní plán je řešen v souladu s cíli územního plánování. Vytváří předpoklady pro výstavbu
a udržitelný rozvoj území. Je řešen s ohledem na vztah přírodních, civilizačních a kulturních
hodnot v řešeném území. Cílem je dosažení trvale udržitelného rozvoje, tj. vytvoření
podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a uspokojení potřeb současné
generace, aniž by byly ohroženy podmínky života generací budoucích. Územní plán usiluje o
komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území. Chrání přírodní, kulturní
a civilizační hodnoty území. Územní plán neřeší pouze jednotlivé soukromé zájmy obyvatel
území, ale koordinuje tyto zájmy jednak mezi sebou, tak i se zájmy veřejnými. Blíže ostatní
kapitoly odůvodnění. Určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a
zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Územní plán chrání architektonické a urbanistické hodnoty v řešeném území. Respektuje
stávající nemovité kulturní památky:
zemědělský dvůr na ulici Lahoferově, číslo rejstříku 48729/7-8126
výklenková kaplička poklona na ul. Brněnské, č.p. 98 , číslo rejstříku 48731/7-8128
výklenková kaplička, poklona na ul. Dyjské, číslo rejstříku 48730/7-8127
vinný lis kládový se závažím, parcela č. 197, číslo rejstříku 103973
Evidovaná památka sousoší Piety, číslo rejstříku 48729/7-8126, byla při rekonstrukci silnice
demontována a je uložena v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Větší část území obce je
vymezena jako území s archeologickými nálezy. Jedná se o území, kde v případě jakýchkoli
zemních stavebních prací a úprav terénu je investor povinen zajistit provedení záchranného
archeologického průzkumu institucí oprávněnou k takové činnosti. ÚP jsou respektovány
kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty místního významu, které přispívají k identitě
obce (zvonička, hasičská zbrojnice, památník padlým v bitvě u Znojma 1809, socha sv. Jana
Nepomuckého, smírčí kříže, soubory vinných sklepů, apod.), v části „ starých“ Dobšic
zůstává zachován charakter venkovské zástavby.
Územní plán rozděluje území do ploch s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky
jejich využití, ale navrhuje např. i řešení veřejné infrastruktury (občanské vybavenosti,
dopravní a technické infrastruktury, veřejná prostranství). Návrhové plochy jsou vymezeny
v návaznosti na zastavěné území. ÚP navrhuje veřejně prospěšné stavby, chrání a rozvíjí
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území, chrání krajinu. V doplňujících průzkumech a
rozborech a následně ve schváleném zadání územního plánu byl zjišťován a posuzován stav území
včetně jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, které byly následně promítnuty do řešení
územního plánu. Územní plán vyzdvihuje některé hodnoty a stanovuje podmínky pro jejich ochranu
zejména v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
(viz. kapitola B. 1.8 „Komplexní odůvodnění přijatého řešení“ textové části odůvodnění).
Stanovená koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území, stanovuje základní rysy navrženého řešení. Urbanistická koncepce spolu
s podmínkami využití ploch uvnitř zastavěného území určují podmínky pro hospodárné
využívání zastavěného území a zajišťují ochranu nezastavěného území a nezastavitelných
pozemků. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru
využití zastavěného území.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
8
Dle možností a podrobnosti územního plánu jsou stanoveny urbanistické, architektonické a
estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a požadavky na změny v
území, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb zejména v kapitole A.1.2 „Základní
koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot“ a v kapitole A.1.6 „Stanovení
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ výrokové části. Tím jsou také
stanoveny podmínky pro provedení změn v území, hlavně pro umístění a uspořádání staveb s
ohledem na stávající charakter a hodnoty území a spolu s kapitolou A.1.3 „Urbanistická
koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestaveb a systému sídelní zeleně“ jsou
stanoveny podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení.
Územním plánem jsou navrženy dvě plochy přestavby:
1) stávající plocha výroby ve středu obce je navržena na plochu s polyfunkčním využitím
(bydlení, občanské vybavení, rekreace, veřejná prostranství, veřejná zeleň)
B8
2) plocha bývalého zemědělského střediska v jižní části obce je navržena na plochu
komerční vybavenosti (služby, opravárenství, ubytování)
W3
Podmínky využití pro plochy v nezastavěném území dostatečně chrání krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. Jsou chráněny přírodní
hodnoty území, řeka Dyje, její břehy a údolní niva, okolní lesy a smíšené plochy
nezastavěného území. Je respektováno záplavové území a aktivní zóna vodního toku Dyje.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny byl v platném územním plánu vymezen plán místního
územního systému ekologické stability. Nový územní plán na něj navazuje, místní ÚSES je
napojen na ochranu krajiny v sousedních katastrech. Územní plán upřesňuje trasy a vymezení
regionálních a nadregionálních prvků ÚSES.
Ochrana ložisek nerostných surovin a jejich těžby
V souladu s požadavky zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, jsou
respektována chráněná ložisková území. Na východním okraji řešeného území se
nachází registrovaný prognózní zdroj cihlářské suroviny Dyje, č. lož. 937077.
B.1.3 soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Územní plán byl zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími
předpisy, zejména vyhláškami č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. v jejich aktuálním znění. Po
novele stavebního zákona a jmenovaných vyhlášek byl návrh územního plánu, připravený
k veřejnému projednání, upraven a doplněn.
B.1.4 soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů ( případně s výsledkem řešení rozporů)
Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů, uplatněné při projednávání zadání,
návrh územního plánu zohledňuje.
Územní plán respektuje limity využití území, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů
na úseku památkové péče, ochrany životního prostředí, vodního hospodářství, energetiky,
ochrany přírodního bohatství, dopravy, včetně podmínek jejich ochrany.
Graficky zobrazitelné limity jsou vyznačeny ve výkrese č. 04 Koordinační výkres.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
9
Jedná se o následující limity:
Ochrana kulturních hodnot
Viz kapitola B.1.2 soulad územního plánu s cíly a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastavěného území
Ochrana přírody a krajiny
- evropsky významná lokalita Natura 2000 Meandry řeky Dyje
významné krajinné prvky
V řešeném území jsou zastoupeny pouze významné krajinné prvky zákonné (§ 3 písm. b) zák.
č. 114/1992 Sb., v platném znění) – tj. lesy, vodní toky.
- ochranné pásmo lesa - 50m od okraje lesa
Ochrana vod a vodních toků
- manipulační pásmo vodotečí - 6m od břehové hrany
Ochrana nerostného bohatství
Do řešeného území zasahuje registrovaný prognózní zdroj cihlářské suroviny Dyje, č. lož.
937077.
Ochrana dopravní infrastruktury
Řešeným územím prochází silnice I. a II. třídy a železnice
- ochranné pásmo silnice I. třídy v nezastavěném území je 50 m od osy vozovky.
- ochranné pásmo silnic II. třídy v nezastavěném území činí 15 m od osy vozovky
- ochranné pásmo železnice - 60 m od osy krajního pole
Ochrana technické infrastruktury
-
ochranné pásmo VVN
ochranné pásmo VN 22 kV – 7m, 10 m od krajního vodiče
ochranné pásmo trafostanic VN 22 kV - 7 m, 20 m, 30 m
ochranné pásmo VTL - 4m
ochranné pásmo STL a NTL plynovodu - 1 m v zastavěné části
bezpečnostní pásmo VTL do DN 100 - 15 m
bezpečnostní pásmo VTL do DN 250 - 20 m
bezpečnostní pásmo VTL nad DN 250 - 40 m
bezpečnostní pásmo VTL RS - 10 m
ochranné pásmo vodovodních řadů - 1,5 m od líce potrubí
ochranné pásmo kanalizačních řadů - 1,5 m od líce potrubí
ochranné pásmo sdělovacího vedení - 1,5 m
ochranné pásmo fotovoltaických elektráren - 20 m
Ochrana před povodněmi
Do řešeného území zasahuje záplavové území řeky Dyje a aktivní zóna záplavového území,
v územním plánu jsou stanoveny podmínky využití tohoto území.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
10
Ochrana obyvatelstva
Do řešeného území nezasahují zóny havarijního plánování pro objekty a zařízení, v nichž je
umístěna nebezpečná látka nebo chemický přípravek. Pro potřeby ubytování v případě
krizových situací budou využívány stávající objekty občanského vybavení v obci, pro
záchranné a obnovovací práce bude využívána technika obce a hasičského záchranného sboru
Dobšice.
Požární ochrana
Jako zdroj požární vody slouží veřejný vodovod v obci, který je vybaven podzemními
hydranty. Územní plán umožňuje v případě potřeby provést technická opatření ke zvýšení
tlaku vody nebo v rámci veřejných prostranství umístění požární nádrže.
Ochrana veřejného zdraví
Ochrana před hlukem je zajištěna tím, že možnost umístění chráněných venkovních prostor,
chráněných venkovních prostor staveb a chráněných prostor staveb je podmínkami využití
ploch umožněna, pokud bude v navazujících řízeních prokázáno splnění hygienických
požadavků hluku. Hluk z ploch výroby nesmí vzhledem k plochám bydlení přesáhnout
stanovené hygienické limity.
pásma hygienické ochrany (PHO)
-
PHO státní silnice II. tř. č. II/408 je 33,27m den (50dB) a 29,88m noc (40dB)
PHO ČOV – 300 m
Ochrana bezpečnosti státu
Do řešeného území zasahuje zájmové území Ministerstva obrany – vzdušný prostor pro létání
v malých a přízemních výškách. Zmiňované území je zakresleno v koordinačním výkresu
dokumentace, řešení územního plánu omezení vyplývající z jeho existence v podrobnosti
územního plánu respektuje. V dalších řízeních je potřeba ctít následující zásady.
V území zahrnujícím vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách lze vydat
územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty
v terénu, větrných elektráren, výsadbu vzrostlé zeleně (větrolamů, biokoridorů apod.),
venkovního vedení VN a VVN (dle § 175 odst. 1 stavebního zákona) jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno. V tomto
vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m a
staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Z důvodu bezpečnosti
letového provozu je nezbytné projednat rovněž rozšíření stávajících nebo povolení nových
těžebních prostorů.
Požadavky vyplývající z těchto stanovisek dotčených orgánů doručených ve společném
jednání byly do návrhu územního plánu zapracovány:
Bylo akceptováno nesouhlasné vyjádření oboru životního prostředí MěÚ Znojmo, orgánu
ochrany přírody, k vymezení lokálního biocentra C1 při potoku potoka Leska na plochách
zahrad a zmenšení přírodní plochy existujícího funkčního biocentra o plochy navržené pro
občanskou vybavenost (Ods- domov seniorů). Vymezení této plochy bylo problematické i
z hlediska možného ovlivnění nadlimitním hlukem a prašností, neboť byla situována v těsné
blízkosti ploch výrobních, na kterých je v současnosti provozována betonárka, a komunikace
II/412 (návrhová komunikace I. třídy).
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
11
Orgán ochrany veřejného zdraví požadoval ve svém stanovisku, aby tato plocha byla
využitelná podmíněně, až po podrobném hlukovém vyhodnocení, které prokáže, že jsou
splněny požadavky vyplývající z platných právních přepisů na úseku ochrany veřejného
zdraví, resp. před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Návrhová plocha pro občanskou vybavenost – Ods – byla z návrhu územního plánu
vypuštěna.
V textové a grafické části odůvodnění byly upřesněny údaje o zájmových územích
Ministerstva obrany ČR a doplněny podmínky pro využívání těchto území (kapitola B. 1.
9). Na základě stanoviska Ministerstva dopravy, respektive Ředitelství silnic a dálnic ČR a
následného jednání dne 2.4.2013 byly podle poskytnutých podkladů upraveny plochy
dopravní infrastruktury pro přeložku silnice I/38 a homogenizaci silnice I/53 a doplněny
podmínky pro využití těchto ploch.
Podle pokladů předaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR do ÚAP byla upravena trasa
obslužné komunikace propojující sil. II/408 s Dobšicemi.
V souladu se stanoviskem oboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje je
stávající silnice II/412 uváděna jako návrh silnice I. třídy.
U návrhové plochy pro bydlení B5 je ve výroku doplněn způsob dopravního připojení na
stávající dopravní infrastrukturu, plocha B6 se vypouští (označení B6 je v upraveném návrhu
použito pro označení plochy jihozápadním okraji obce).
U ploch pro bydlení, které přiléhají ke komunikacím silnicím I., II. nebo III. jsou stanoveny
podmínky, které neumožní výstavbu objektů pro bydlení, pokud nebudou splněny hlukové
limity.
Silnice II/408 a silnice II/413 jsou stávající komunikace, navržené plochy dopravní jsou
dimenzované tak, aby umožnily umístění komunikací odpovídající kategorie.
V návrhu ÚP je respektováno nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany ZPF k návrhové
ploše – zábor č. Z 18 (plocha smíšená výrobní – v hlavním a koordinačním výkrese byla
plocha označena indexem H2), plocha je vypuštěna. Plochy předložené v návrhu územního
plánu Dobšice svým umístěním v maximální míře navazují na zastavěné území, čím dotváří
kompaktní a ucelený půdorys obce, aniž by vytvářely nežádoucí proluky či narušovaly
a ztěžovaly uspořádání a obhospodařování okolních přilehlých pozemků zemědělského
půdního fondu. Plocha Z18 byla vymezena v rozporu s těmito zásadami, neboť byla navržena
bez jakékoliv návaznosti na zastavěné území sídla. Jako reakce na upozornění orgánu ochrany
ZPF byly v návrhu upraveny indexy u ploch smíšených výrobních ve východní části řešeného
území, tak aby jednoznačně vyjadřovaly skutečnost, že se jedná o plochy, které byly
vymezeny pro umístění fotovoltaických elektráren. Jedná se dočasný charakter
nezemědělského využití. Plochy jsou v grafické části návrhu ÚP označeny indexem Hf.
B.2.
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
Postavení obce v systému osídlení
Obec Dobšice je obcí s největším počtem obyvatel na území ORP Znojmo. Přímo navazuje na
východní část zastavěného území Znojma. Převážnou část technické i dopravní infrastruktury
má společnou s dalšími sousedními obcemi, především s Kuchařovicemi, Novým Šaldorfem –
Sedlešovicemi a Suchohrdly. Dobšice, společně s těmito obcemi, patřily až do poloviny 90.
let minulého století k městu Znojmu. Jižní částí území obce protéká řeka Dyje.
Obec má 2 337 obyvatel, rozloha katastru je 473,8 ha.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
12
Posouzení návrhu ÚP Dobšice z hlediska zajištění koordinace využívání území
s ohledem na širší územní vztahy krajským úřadem v souladu s § 50 odst. 5 SZ
V návrhu ÚP Dobšice jsou z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší
územní vztahy respektovány následující vazby:
- na obce těsně přiléhající k vlastní obci Dobšice, je to Znojmo, které navazuje svými
zastavitelnými plochami přímo na Dobšice, dále Suchohrdly a Dyje
- na silnici I/38, pro kterou je stanoven koridor v nové obchvatové trase navazující na k.ú.
Znojmo – město na severozápadě a na k.ú. Oblekovice na východě. Koridor
severozápadní části vychází z platného územního rozhodnutí, jihovýchodní část je
vymezena podle podkladů, které předalo do územně analytických podkladů Ředitelství
silnic a dálnic ČR. Celá trasa přeložky je již zakotvena v platném územním plánu města
Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly
- na silnici I/53 Znojmo – Pohořelice, pro kterou se připravuje homogenizace trasy
- na železniční spojení, které je stabilizováno ve směru Okříšky severozápadním směrem a
na Břeclav východním směrem
- na stávající elektrickou rozvodnou síť. Nově je v ÚP Dobšice vymezen koridor pro
vedení vysokého napětí 110/22kV
- na skupinový vodovod Znojmo, na který jsou napojené Znojmo, Dobšice, Kuchařovice,
Nový Šaldorf – Sedlešovice, Suchohrdly, Dyje, Chvalovice, Dyjákovičky, Hatě, Citonice,
Bezkov, Kravsko, Plenkovice, Hluboké Mašůvky a Žerůtky
- na kanalizační síť a ČOV v Dobšicích, na kterou jsou přivedeny splaškové vody
z vlastního města Znojma a jeho místních částí Hradiště, Oblekovice, Derflice,
Načeratice, Konice, Popice, Mramotice, Kasárna, dále z obcí Mašovice, Dobšice, Nový
Šaldorf – Sedlešovice, Plenkovice, Kravsko, Olbramkostel, Žerůtky, Kuchařovice a
Suchohrdly
- na vedení nadregionální úrovně územního systému ekologické stability (ÚSES). Jedním z
důležitých atributů funkčního ÚSES je spojitost jeho řešení bez ohledu na správní hranice
obcí či jiných územně správních jednotek. V ÚP Dobšice je zohledňována návaznost s
aktuálně směrodatným řešením ÚSES na území sousedních obcí, které je obsažené
zejména v jejich územně plánovací dokumentaci a případně i v dokumentaci
komplexních pozemkových úprav. Na území obce Dobšice se nachází nadregionální
biokoridor NRBK09 Soutok – Údolí Dyje a regionální biocentrum RBC114 Palice.
Z hlediska koordinace využívání území nemá Krajský úřad JMK k ÚP Dobšice připomínky.
B.3. Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Zadání územního plánu Dobšice bylo schváleno zastupitelstvem obce Dobšice dne 27.6.2011.
Požadavky uvedené v zadání jsou návrhem územního plánu Dobšice splněny.
a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace vydávané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky jsou splněny
(viz. kapitola B.1.1).
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
13
Pro řešené území není v současné době platná žádná územně plánovací dokumentace vydaná
krajem. Požadavky vyplývající z širších územních vztahů jsou akceptovány a jejich výčet je
uveden v kapitole B.1.1: „Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a
územně plánovací dokumentací vydanou krajem“ (odůvodnění)“ a kapitole B.2.
b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Podkladem pro vypracování zadání byly Územně analytické podklady obce s rozšířenou
působností Znojmo z roku 2010, jehož součástí je katastrální území Dobšice. Pro uvažované
záměry na změny v území vyplývá potřeba respektování stávajících přírodních a technických
limitů a jejich ochranných a bezpečnostních pásem.
Obec byla při zpracování ÚAP 2008 zařazena do podregionu Znojmo, který je nejlépe
hodnoceným regionem v ekonomické a sociodemografické oblasti, a to především díky dobré
vybavenosti obcí technickou infrastrukturou a dobrou dopravní obslužností území. Obec
Dobšice je hodnocena nejhůře v environmentální oblasti. Důvodem negativního hodnocení z
hlediska enviromentálního (životního prostředí) je úbytek zemědělského půdního fondu v
letech 2003 - 2010 o 2,5% (průměr ČR je 0,9%), malý podíl lesních pozemků katastrálním
území obce (1,9% z celkové rozlohy obce) a ploch zeleně všeobecně, z čehož vyplývá nízký
koeficient ekologické stability krajiny, dále horší kvalita ovzduší.
V ekonomické oblasti je obec hodnocena pozitivně, a to zejména s přihlédnutím k dobré
dopravní obslužnosti území veřejnou dopravou, dobrou vybaveností technickou
infrastrukturou (vodovod, kanalizace s ČOV, plynofikace) a k průměrnému počtu
dokončených bytů. Pozitivní hodnocení oblasti sociodemografické vyplývá z těchto
ukazatelů: nárůstu počtu obyvatel v letech 2001 – 2009 o 129, příznivé věkové struktury
obyvatel obce (14,5% obyvatel ve věku 0 – 14 let a 7,4 % obyvatel ve věku 65 let a více),
vzdělanostní struktury (7,7 % podíl osob s VŠ vzděláním je nelepší výsledek v rámci okresu).
Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů, uvedené v zadání
územního plánu, jsou územním plánem respektovány.
Územní plán navrhuje nové plochy bydlení, které umožní zajistit stabilizaci obyvatel v obci.
Jsou respektovány stávající plochy výroby a skladování a navrhovány nové plochy smíšené
výrobní. Tím se zvýší potenciál zaměstnanosti obyvatel obce. Územní plán respektuje
přírodní hodnoty území a chrání je. Návrhové plochy navazují na zastavěné území nebo na
stávající areály. Je navržena úprava veřejného prostranství na severním okraji obce u ulice
Znojemské. Nově jsou vymezeny plochy pro rekreaci.
c) Požadavky na rozvoj území obce
Požadavky na rozvoj území vyplývají zejména ze skutečnosti, že obec Dobšice je obec
s největším počtem obyvatel na území ORP Znojmo. I když těsně sousedí se Znojmem a
veškerá vybavenost je ve městě Znojmě snadno dostupná, je třeba zajistit všechny základní
funkce přímo v obci a vytvořit tak podmínky pro kvalitní život obyvatel všech věkových
kategorií a sociálních skupin.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
14
Dobšice se budou nadále vyvíjet jako samostatný svéprávný územní celek. ÚP navazuje na
urbanistickou koncepci, stanovenou dosud platnou územně plánovací dokumentací, tj. územní
plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly a
jeho změny č.1,2,3,4,5,6 a7 pro území obce Dobšice.
Tento požadavek je územním plánem řešen: viz kapitola grafická část ÚP a textová část
kapitola A.1.3 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestaveb a
systému sídelní zeleně
d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny)
Území je územním plánem členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. Plochy s
rozdílným způsobem využití jsou s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále
podrobněji členěny.
urbanistická koncepce
Požadavky
- navázat na urbanistickou koncepci stanovenou předchozím územním plánem
- respektovat stávající urbanistickou strukturu, charakter sídla, dominanty obce, hladinu
zástavby, pohledové osy, stanovit podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití,
prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu, stávající zeleň v sídle,
vymezení zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území
Jsou řešením ÚP Dobšice splněny - viz kapitola A.1.3 textu výrokové části a B.8. textu
odůvodnění.
koncepce uspořádání krajiny
- jsou respektována území chráněná dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
nezastavěné území je rozčleněno do ploch s rozdílným způsobem využití území tak, aby
byly zohledněny potřeby ochrany krajinného rázu území
- je upřesněn a zapracován návrh nadregionálního a regionálního územního systému
ekologické stability a aktualizováno řešení lokálního ÚSES z platného územního plánu
jsou respektovány veškeré plochy s trvalou vegetací, zajišťující zpomalení odtoku vod z
extravilánu
- je řešena problematika prostupnosti krajiny (návrh nových cyklotras), protierozních
opatření a ochrany před povodněmi (ochranná hráz u ČOV a u sportovního areálu) s
ohledem na krajinný ráz území nejsou vymezovány ve správním území obce plochy pro
větrné elektrárny
- v záplavovém území toku nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy s výjimkou již
částečně realizovaných aktivit (sportovní areál, areál zahrádek na levém břehu řeky
Dyje, návrh plochy rekreace a sportu na levém břehu řeky)
- v aktivní zóně záplavového území jsou dosud nezastavěné plochy navrženy jako plochy
luk a pastvin (plochy smíšené nezastavěného území)
Požadavky jsou řešením ÚP Dobšice splněny - kapitola A.1.5 textu výrokové části a kapitola
B. 8 odůvodnění.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
15
e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Je řešením územního plánu splněno – viz kapitola A. 1.4.3 technická infrastruktura –
stanovení celkové koncepce a podmínek pro umisťování jednotlivých druhů technické
infrastruktury v textu výrokové části ÚP Dobšice a výkresy č.2 Hlavní výkres a č.3 Hlavní
výkres - dopravní a technická infrastruktura.
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území jsou zajištěny hned na několika místech
územního plánu zejména pak v A.1.2 „Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot“ (výrokové části), kde jsou hodnoty vyjmenovány a stanoveny podmínky
jejich ochrany.
g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
ÚP Dobšice vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, jejich vymezení
je zřejmé z výkresu č. 4 a z textu výrokové části, kapitola A.1.8.
h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
Územní plán respektuje ochranná pásma vyplývající ze zvláštních přepisů B.1.4.
Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů, například požadavky na ochranu
veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany zemědělského půdního
fondu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před
povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy jsou doplněny na základě požadavků
vznesených při projednání tohoto návrhu zadání následovně:
Ministerstvo obrany prostřednictvím Vojenské ubytovací a stavební správy požaduje
respektovat a zapracovat limity a zájmy Ministerstva obrany do textové a grafické části
návrhu územního plánu.
Do správního území obce zasahují zájmová území ochranné pásmo radiolokačního zařízení a
letový koridor pro létání v malých a přízemních výškách, celé správní území obce se nachází
v zájmovém území elektronického komunikačního zařízení na stanovišti Božice.
ÚP respektuje tento požadavek (text výrokové část ÚP, kap. A.1.4.1 Dopravní
infrastruktura…- letecká doprava + kap. B.9 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení textu
odůvodnění).
Požadavek ŘSD ČR na zařazení ploch pro homogenizaci silnice 1/53.
Územní plán zařazuje do návrhových ploch dopravy, plochy potřebné pro homogenizaci
silnice 1/53. Vymezení ploch bylo během zpracovávání ÚP upravováno dle požadavků ŘSD
ČR, které vyplynuly z jednotlivých jednání koncem roku 2012 a začátkem roku 2013
(poslední jednání 2. duben 2013). Je navrženo přeřazení počátečního úseku stávající silnice
I/53 (procházející obcí, ulice Brněnská), po realizaci přeložky silnice I/38, do nižší kategorie
(III. třída).
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
16
Územním plánem je vymezena plocha pro přeložku silnice I/38 včetně souvisejících
křižovatek a dalších zařízení.
Správa železniční dopravní cesty požaduje respektování ochranného pásma železnice.
Splněno územním plánem Dobšice. Ochranné pásmo vymezeno v šířce 60 m (výkres 01
Koordinační výkres).
Požadavek Povodí Moravy: respektovat záplavové území řeky Dyje, volné manipulační a
ochranné pruhy podél toků za účelem jejich údržby a řešit návrh odkanalizování nově
navrhovaných rozvojových ploch.
Splněno územním plánem Dobšice
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje. Respektovat požadavky týkající se
chráněného venkovního prostoru, chráněného vnitřního prostoru staveb a chráněného
venkovního prostoru staveb.
Požadavky ochrany jsou zapracovány do podmínek využití příslušných funkčních ploch.
Požadavek MěÚ Znojmo, odboru životního prostředí na zpracování plánu místního ÚSES
pro řešené katastrální území, požadavek chránit stávající přírodní prvky – stromořadí při
silnicích, sporadicky se vyskytující stromy při místních komunikacích a polních cestách a
posílit síť interakčních prvků v krajině.
Splněno návrhem ÚSES, který je součástí tohoto územního plánu.
Požadavky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje pro evakuaci
obyvatelstva a jeho ubytování a pro záchranné, likvidační a obnovovací práce.
ÚP respektuje tento požadavek. Pro potřeby ubytování budou využívány stávající objekty
občanského vybavení v obci, pro záchranné a obnovovací práce bude využívána technika
obce a hasičského záchranného sboru Dobšice. Dle vyjádření Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje nezasahují do řešeného území zóny havarijního plánování pro objekty a
zařízení, v nichž je umístěna nebezpečná látka nebo chemický přípravek.
Územním plánem jsou respektována záplavová území (vydáno formou opatření obecné
povahy dne 31.1.2011, je vymezena aktivní zóna záplavového území) v záplavovém území
jsou stanoveny podmínky pro jeho využívání ( kapitola A.1.5.4 ) Obec Dobšice má
zpracovaný Krizový plán OÚ Dobšice z roku 1996 a Povodňový plán z roku 2004.
Ochrana ložisek nerostných surovin a jejich těžby
Těžba nerostných surovin je podmíněně přípustná ve všech typech ploch v nezastavěném
území, pokud je stanoven dobývací prostor ve smyslu zvláštních předpisů (horní zákon a
navazující vyhlášky), za podmínek stanovených zvláštními předpisy.
Na východním okraji řešeného území se nachází registrovaný prognózní zdroj cihlářské
suroviny Dyje, č. lož. 937077.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
17
Požadavek Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Splnit podmínky ochrany ZPF.
Splněno, Odůvodnění ÚP Dobšice kapitola: B.5 Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.
i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
Řešit vzájemné střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území:
plochy pro bydlení x plochy výrobní
ÚP vymezuje v zastavěném území obce plochy přestavby bývalých areálů zemědělské výroby
a výroby a skladování. Plocha výroby ve středu obce je vymezena pro přestavbu na plochy
bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství a zeleně. Plocha bývalého
zemědělského střediska, v jižní části obce, by měla nově sloužit více účelům: drobná výroba,
ubytování, služby, komerce, občanské zařízení komerčního zaměření, opravárenství. Tato
řešení sníží riziko střetů v daném území.
zastavěné plochy x záplavové území
Aktivní zóna záplavového území řeka Dyje se dotýká sportovního areálu na pravém břehu
řeky. Areál představuje sportovní centrum obce. S menšími přestávkami je využíván
celoročně pro sportovní (fotbal, odbíjená, tenis) a společenské (pořádané obcí) akce. Aby
případné škody při záplavách byly minimální, vybudovala obec na pravém břehu řeky
ochrannou hráz, která má bránit škodám, způsobených aktivní činností řeky. V území bude
docházet pouze k rozlivu vody. Záplavové území řeky Dyje a jeho aktivní zóna se dotýkají
ploch, které jsou v platné ÚPD navrženy jako zastavitelné (plochy zahrádek, plocha pro sport
a rekreaci na levém břehu řeky). ÚP ponechává stávající plochy zahrádek, nové plochy nejsou
územním plánem vymezovány. Ponechána je také plocha sportu a rekreace. Případná
protipovodňová opatření v tomto prostoru je nutno řešit ve spolupráci s městem Znojmem.
V platné ÚPD je pro toto území navržená protipovodňová hráz, větší část toho
protipovodňového opatření byla navržena na k.ú. Znojmo. Proto byl návrh protipovodňové
hráze z návrhu ÚP Dobšice vypuštěn. Na k.ú. Dobšice měla hráz chránit plochy v záplavovém
území Q100. Na těchto plochách je ÚP navržen rozvoj sportu a rekreace. Při zpracování
podrobnější dokumentace bude tato skutečnost v návrzích zohledněna. Následně byl návrh
hráze vypuštěn i z ÚP Znojma.
Podmínky pro rozhodování o výstavbě na těchto plochách jsou popsány v textu výrokové
části kapitole A. 1.5.4. Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi,
rekreace, dobývání nerostů výrokové části.
zastavěné plochy × dopravní infrastruktura
Komunikace I/53 prochází zastavěnou částí obce, která slouží převážně k bydlení. Je
navrženo přeřazení komunikace do nižší třídy (komunikace III. třídy).
K největším střetům dochází v místech plánované zástavby a silnic I. třídy. Během
zpracovávání ÚP byla vyřazena návrhová plocha bydlení B6. Důvodem je těsné sousedství
s frekventovanou komunikace II/ 412.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
18
Plocha je obtěžována hlukem, vibracemi a emisemi z dopravy po této komunikaci. Další hluk
vzniká jízdou po mostní konstrukci a přejížděním dilatačních spár. Počítá se s tím, že po
vybudování obchvatu respektive v rámci homogenizace komunikace I/53 bude komunikace
v tomto úseku převedena do I. třída
dopravní infrastruktura × ÚSES
„Přechod“ prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) přes komunikace stávající i
plánované. Stávající stav neumožňuje realizovat navržený průchod regionálního biokoridoru
obcí (stávající stav nesplňuje požadované parametry). ÚP navrhuje v tomto prostoru lokální
biokoridor.
zastavitelné plochy x zemědělský půdní fond
Na zastavěné území obce navazují plochy orné půdy I. třídy ochrany. Návrhové plochy jsou
také na těchto plochách I. třídy ochrany ZPF (obec je jimi obklopena). Návrhové plochy
navazují na zastavěné území a jejich velikost je úměrná potřebám rozvoje obce. ÚP navrhuje
na těchto plochách jen nejpotřebnější rozvojové plochy. Podrobněji jsou návrhové plochy
popsány v textu odůvodnění, v kapitole: B.5 Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.
j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové
ose
S ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury vymezit následující zastavitelné plochy pro:
- bydlení
- občanské vybavení
- komerční vybavenost
- technickou infrastrukturu
- dopravní infrastrukturu
- rekreaci
- veřejná prostranství
- smíšenou výrobu
Požadavky byly řešením ÚP Dobšice splněny.
V zastavěném území obce se nachází několik areálů, které původně sloužily zemědělské
výrobě nebo lehké průmyslové výrobě. Původní výroba byla postupně ukončena, dochází
k přestavbám a rekonstrukcím objektů pro jiné využití. Dva areály jsou zařazeny do ploch
přestavby. V plochách přestavby lze intenzitu využití území měnit, pokud to specifikace
prostorového uspořádání umožní a za předpokladu dostatečné kapacity veřejné infrastruktury.
Plochy přestavby jsou v územním plánu vymezeny ve výkrese č.1 Základní členění území a ve
výkrese č.2 Hlavní výkres.
Charakteristika jednotlivých lokalit je uvedena v textu výrokové části územního plánu
v kapitole A.1.3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestaveb a
systému sídelní zeleně a v textu odůvodnění - kapitola B.2. Při stanovení funkčního využití
území je ÚP Dobšice zvažována jak ochrana přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní
úroveň obyvatel.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
19
k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn
jejich využití územní studií
Územní plán vymezuje celkem 3 plochy, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich
využití územní studií a stanovení lhůt pro pořízení územní studie
Podrobněji výroková část ÚP, kapitola: A.2.3. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek
pro její pořízení a lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro
rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
Územní plán nevymezuje žádné plochy ani koridory, pro které by měly být podmínky pro
rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.
m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí, nebo pokud nevyloučil
významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje u p l a t ň u j e jako dotčený
orgán p o ž a d a v e k na vyhodnocení vlivů územního plánu Dobšice na životní prostředí.
Vychází přitom především z velikosti a charakteru obce, jejího umístění v bezprostřední
blízkosti významných dopravních tras I/38 a I/53, významného vodního toku a v kontaktu
s městem Znojmem.
Požadavek je splněn, viz.: Vyhodnocení vlivů ÚP Dobšice na udržitelný rozvoj území.
Mgr. Zdeňka Achrerová Hybšová, držitelka autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí
číslo autorizace: 9748/ENV/07.
n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování
variant
Požadavek na zpracování konceptu řešení ani požadavky na zpracování variant nebyly při
projednání návrhu zadání uplatněny. Z tohoto důvodu nebyly v územním plánu žádné varianty
ani koncept zpracovány.
o) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu
jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek
výkresů a počtu vyhotovení
ÚP Dobšice je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu,
především dle vyhl. č. 500/2006 Sb, o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhláška č. 458/2016
Sb. Územní plán řeší celé k.ú. Dobšice. Jednotlivé plochy jsou členěny dle § 4 až 19 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. V souladu s
možností danou § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., jsou v územním plánu plochy
vymezené dle způsobu využití, dále podrobněji členěny.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
20
Dále bylo též využito možnosti stanovení ploch s jiným způsobem využití, než je stanoveno v
§ 4 až 19 vyhlášky č. 501. K vymezení těchto „speciálních“ ploch bylo přistoupeno s ohledem
na specifické podmínky v území. Územní plán je vypracován osobou oprávněnou k jejímu
zpracování podle zvláštního právního předpisu. Zpracování územně plánovací dokumentace
je vybranou činností ve výstavbě podle ust. § 158 odst. 1 stavebního zákona. Vybrané činnosti
ve výstavbě mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu
podle zvláštního právního předpisu - v tomto případě dle zák. č. 360/92 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Plán místního ÚSES je v souladu s ust. §2
odst. 3, prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. aktualizován odborně způsobilou osobou. Byly
splněny požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu
jeho odůvodnění.
B.4. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Územní plán Dobšice řeší následující záležitosti nadmístního významu:
- vymezuje plochy dopravy pro přeložku silnice I/38 (obchvat města Znojma)
- vymezuje plochy dopravy pro homogenizaci silnice I/53 včetně souvisejících
křižovatek a zařízení
- zpřesňuje a vymezuje koridor široký 60 m pro elektrické vedení 110 kV, ÚP zpřesňuje
trasu el. vedení a vymezuje jeho šířku
- vymezuje koridory pro doplnění vodních řadů skupinového vodovodu Znojmo, na
který jsou napojené Znojmo, Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice,
Suchohrdly, Dyje, Chvalovice, Dyjákovičky, Hatě, Citonice, Bezkov, Kravsko,
Plenkovice, Hluboké Mašůvky a Žerůtky
- využívá společnou kanalizační síť a čistírnu odpadních vod v Dobšicích, na kterou
jsou přivedeny splaškové vody z vlastního města Znojma a jeho místních částí
Hradiště, Oblekovice, Derflice, Načeratice, Konice, Popice, Mramotice, Kasárna, dále
z obcí Mašovice, Dobšice, Nový Šaldorf – Sedlešovice, Plenkovice, Kravsko,
Olbramkostel, Žerůtky, Kuchařovice a Suchohrdly
- vymezuje plochy pro nadregionální a regionální prvky ÚSES
- vytváří územní podmínky pro vymezení krajských a mezinárodních cyklistických
koridorů
Z hlediska koordinace využívání území nemá Krajský úřad JMK k ÚP Dobšice připomínky.
Odůvodnění potřeby vymezení
Dopravní infrastruktura
Obec Dobšice leží v jihozápadní části Jihomoravského kraje, nedaleko hranic s Rakouskem.
Spojení s Brnem zajišťuje silnice I/53 přes Pohořelice. Tato silnice je velmi frekventovaná,
časté jsou dopravní nehody. Pro zlepšení dopravní obslužnosti je třeba zajistit její
zkapacitnění. To její současné prostorové parametry neumožňují, proto je v souladu s
Generelem dopravy Jihomoravského kraje plánovaná její homogenizace. Homogenizace se
týká 10 katastrálních území na správním území ORP Znojmo.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
21
Podkladem pro vymezení plochy dopravní infrastruktury Ds2 v územním plánu Dobšice je
změna č. 6 na územní obce Dobšice a podklady poskytnuté Ředitelstvím silnic a dálnic, které
vycházejí již zpracované dokumentace pro územní řízení. V současnosti (květen 2014) je pro
úsek týkající se řešeného území zpracovaná i dokumentace ve stupni DSP/PDPS Silnice I/53
Znojmo – Lechovice.
Spojení s Rakouskem, respektive Jihlavou a Prahou, zajišťuje silnice I. třídy I/38. Ta je po
silnicích I/11 a I /35 třetí nejdelší na území ČR. Spojuje města Česká Lípa, Mladá Boleslav,
Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava, Znojmo a pokračuje dále do
Rakouska. Celková délka silnice je 256 km. V několika úsecích se počítá s jejími přeložkami
mimo zastavěná území obce – obchvaty měst a obcí. Koridor této silnice, včetně
uvažovaných přeložek, je zakotven i v Politice územního rozvoje ČR jako část silničního
koridoru S8. Na území Znojma a přilehlých obcí je silnice I/38 frekventovanou spojnicí
Jihomoravského kraje s Rakouskem. Cesta přes Znojmo po silnici I/38 patří hlavně v létě
mezi hlavní trasy pro občany z Česka a Polska při cestě k moři do Chorvatska a Itálie. Denně
městem projede až dvaadvacet tisíc aut, což způsobuje rozsáhlé dopravní komplikace a
obtížné životní podmínky. Po zpoplatnění cesty do Rakouska z Pohořelic na Mikulov, pro
kamiony, navíc míří do Znojma ve velkém také nákladní automobily. Proto je přeložkou
sinice I/38 řešen obchvat města Znojma, který bude sloužit především k odklonu tranzitní
dopravy mimo město Znojmo. Toto řešení bude mít vliv na bezpečnost silničního provozu a
zlepšení životního prostředí v celém městě. Vybudováním obchvatu dojde také ke zvýšení
plynulosti dopravy a tím i k úspoře nákladů a snížení emisí. Na rakouské straně probíhá
zkapacitnění posledního úseku třípruhové silnice S3 Hollabrunn – Guntersdorf – Jetzelsdorf, s
návazností na dálnici A22 do Vídně. Trasa obchvatu města Znojma se dotýká k.ú. Znojmo Louka, Oblekovice, Dobšice, Kuchařovice, Znojmo – město a Přímětice. Územní pán Dobšice
vymezuje pro umístění této stavby plochu dopravní infrastruktury označenou indexem Ds 1.
Přeložka silnice I/38 je již z části realizovaná, a to na k.ú. Znojmo - město a k.ú. Kuchařovice.
Na k.ú. Dobšice její funkci převezme část stávající komunikace II/412. Plocha dopravní
infrastruktury Ds 1 pro umístění přeložky sinice I/38 je navržena tak, aby umožnila propojení
obou realizovaných částí.
Druhá část této plochy, situované v jihovýchodní části řešeného území, je vymezena
především pro umístění křižovatky silnic I/38 a I/53. Podkladem pro vymezení ploch
dopravní infrastruktury souvisejících s výše uvedenými nadmístními záměry jsou podklady
předané do územně analytických podkladů OPR Znojmo Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Technická infrastruktura
Rozvodna 110/22 kV pro Znojmo i Dobšice se nachází na k.ú. Suchohrdly. Podle platné
Státní energetické koncepce, v souladu s Územní energetickou koncepcí Jihomoravského
kraje, se výhledově se počítá s vybudováním transformačních stanic 110/22 V na území města
Znojma a obce Chvalovice. Územní plán vymezuje 60 m široký koridor pro vedení vysokého
napětí související s transformační stanicí Chvalovice. Koridor pro vedení VN je veden jako
záměr v územně analytických podkladech OPR Znojmo.
Obec Dobšice je napojena na skupinový vodovod Znojmo, na který jsou napojeny také obce
Kuchařovice, Nový Šaldorf - Sedlešovice, Suchohrdly, Dyje, Chvalovice, Dyjákovičky, Hatě,
Citonice, Bezkov, Kravsko, Plenkovice, Hluboké Mašůvky a Žerůtky. Některé části systému
jsou již ze 40. a 50. let minulého století a je třeba je postupně zrekonstruovat. Provozovatel
vodovodu Vodárenská akciová společnost má připravenou dokumentaci Zajištění kvality pitné
vody pro SV Znojmo.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
22
Tato dokumentace byla podkladem pro vymezením nových tras vodovodů a souvisejících
zařízení ÚP Dobšice.
ÚSES
Důležitým atributem funkčního ÚSES (Územní systém ekologické stability) je spojitost jeho
řešení s ÚSES na katastrálním území sousedních obcí. Mimo zastavěné území a zastavitelné
plochy jsou nově vymezeny především plochy přírodní, zahrnující plochy potřebné pro
vymezení prvků územního systému ekologické stability na těchto úrovních:
- nadregionální biokoridor NRBK 09
- regionální biocentrum RBC114 – Palice
Podkladem pro vymezení těchto prvků ÚSES je materiál „Koncepční vymezení prvků
regionálního a nadregionálního ÚSES“, který je jako jev č.118 „Jiné záměry orgánů veřejné
správy“ součástí ÚPA ORP Znojmo 2012. V ÚP Dobšice je zohledňována návaznost s
aktuálně směrodatným řešením ÚSES na území sousedních obcí, které je obsažené zejména v
jejich územně plánovací dokumentaci a případně i v dokumentaci komplexních pozemkových
úprav
B.5.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
B.5.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond
B.5.1.1. Použitá metodika
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve
smyslu vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu
ve znění zákona č. 10/1993 Sb., § 3 a přílohy 3 této vyhlášky, Metodického pokynu odboru
ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu ve znění pozdějších právních předpisů a společného metodického doporučení Odboru
územního plánování MMR a oboru horninového a půdního prostředí MŽP „Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním
plánu“.
B.5.1.2. Struktura půdního fondu území
Klimatické regiony
Klima je velmi teplé a suché (T4), přízemní teplotní inverze jsou nevýrazné. Nebezpečím je
na velkých holých pláních silný vítr a následná větrná eroze. Vlivem členitějšího reliéfu se
teplotně a fenologicky odlišují svahy jižní a severní, které náleží již do 2. vegetačního stupně.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
23
Hlavní půdní jednotky
HPJ 01 Černozemě (typické i karbonátové) na spraši; středně těžké, s převážně příznivým
vodním režimem
HPJ 05 Černozemě vytvořené na středně mocné (0,3 - 0,7 m) vrstvě spraší uložené na píscích,
popř. i nivní půdy na nivní uloženině s podložím písku; lehčí, středně výsušné půdy
HPJ 08 Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších,
zpravidla ve vyšší svažitosti; středně těžké
HPJ 21 Hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích;
velmi lehké a silně výsušné
HPJ 29 Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách,
žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité,
většinou s dobrými vláhovými poměry
HPJ 56 Nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry
B.5.1.4.
Investice do půdy
Část zemědělských ploch řešeného území je odvodněna.
B.5.1.5.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby
Z původního areálu zemědělské prvovýroby na ulici Lahoferova,v jižní části Dobšic je
v současné době plocha přestavby, původní funkci již areál neplní.
B.5.1.6.
Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy.
Zemědělská půda mimo zastavěné území je z velké části tvořena ornou půdou, převážně
sloučenou do velkých celků.
V části území (východ, severovýchod) jsou významně zastoupeny vinice. Část ploch tvoří
trvalý travní porost. Na části zemědělského půdního fondu jsou zahrádky (východ,
severovýchod, jihovýchod).
Komplexní pozemková úprava není v k.ú. Dobšice zpracována.
B.5.1.7.
Opatření k zajištění ekologické stability
Hlavním opatřením k zajištění ekologické stability je návrh územního systému ekologické
stability s plošným vymezením jednotlivých skladebných částí (biocenter a biokoridorů),
zastoupených v úrovni regionální a místní.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
24
B.5.1.8.
Přehled lokalit předpokládaného záboru ZPF a zdůvodnění vhodnosti
navrženého řešení
Územní plán navrhuje v k.ú. Dobšice lokality záboru ZPF pro:
B plochy smíšené obytné
O plochy občanského vybavení
W plochy komerční vybavenosti
S plochy sportu
Z plochy veřejných prostranství
H plochy smíšené výrobní
T plochy technické infrastruktury
D plochy dopravní infrastruktury
plochy veřejné obsluhy území
R plochy rekreace
Lokality záboru ZPF jsou v maximální možné míře navrženy v bezprostřední návaznosti na
zastavěné území, tak aby docházelo k co nejmenšímu narušení zemědělského využívání
nezastavěných ploch. Bonitově nejrozšířenější půdy v řešeném území jsou I. a II. třída
ochrany ZPF.
B.5.1.9.
Jiné plochy změn využití
Kromě výše popsaných lokalit navrženého záboru ZPF navrhuje územní plán na ZPF i nové
plochy zahrádek (jižně pod obcí). V těchto případech však nemusí pro naplnění hlavního
účelu využití nutně docházet k záborům ZPF, proto nejsou návrhové lokality zahrádek jako
zábor ZPF uvedeny.
Pro část navržených rozvojových ploch byl dán souhlas s jejich vynětím ze ZPF již při
projednávání původního územního plánu a jeho následujících 7 změn.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
25
B.5.1.10.
OZNAČ
ZÁBOR
1
Tabulka záborů ZPF
VÝMĚRA NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ v ha
NAVRŽENÝ
ZPŮSOB VYUŽITÍ,
KÓD PLOCHY S
BPEJ
ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
TŘÍDA
OCHR
2
4
2
ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA
orná
zahrady
sady
vinice
travní
porost
CELKEM
5
6
7
8
POZNÁMKA
OSTATNÍ,
LESNÍ
PŮDA
CELKEM
9
10
11
7,1462
lokalita „Úvoz“
3,4725
lokalita pod
silnicí I/53
lokalita pod
silnicí I/53
menší plochy
zahrad
pozemky
severovýchodně
od obce
TABULKA ZÁBORŮ S JEJICH VYNĚTÍM ZE ZPF BYL JIŽ DŘÍVE DÁN SOUHLAS, PLOCHY BYDLENÍ:

z1
bydlení B1
7,1462

0.56.00
I
0,1636

0.08.10
III
4,1498
0.22.13
IV
0,8937
0.08.50
IV
1,9392

z2
bydlení B2
0.56.00
I
3,4725
z3
bydlení B3
0.56.00
I

0,1946
0,1946
z4
bydlení B4
0.56.00
I

0,2545
0,2545
z5
bydlení B5


2,8073
2,8073





2,6509
0,1563

0,3268

0,3242
0.05.01
0.01.00
III
I
z6
Z27
Bydlení B6
z7
bydlení B7
PLOCHY PRO BYDLENÍ CELKEM
0.56.00
I
0.01.00
I

0,0815
0.21.10
0.56.00
29
IV
I
0



0,0350
0,2077
0,1821
0,5063
plocha byla
vyřazena
nově přidaná
plocha
menší plochy
zahrad
zahrady
z malými
plochami lesa
0,1821
14,3814
TABULKA ZÁBORŮ S JEJICH VYNĚTÍM ZE ZPF BYL JIŽ DŘÍVE DÁN SOUHLAS, PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ O:



z8
občanské
0,1749
0,1749
vybavení Ovs

0.05.01
III
0,1749

z9
občanské
0.56.00
I
0,9162
0,9162
vybavení – sport
(fotbalové hřiště)
S2
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ CELKEM
1,0911
lokalita pro
vinařství
lokalita pro
fotbalové hřiště
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
26
TABULKA ZÁBORŮ S JEJICH VYNĚTÍM ZE ZPF BYL JIŽ DŘÍVE DÁN SOUHLAS, PLOCHY KOMERČNÍ VYBAVENOSTI W:

z10
plochy komerční
1,4768
1,4768
vybavenosti W1

0.56.00
I
1,1024

0.56.00
I
0,1696
0.08.10
III
0,0330
0.08.10
III
0,1718


z11
plochy komerční
0,5560
vybavenosti W2
(na části plochy
překladiště České
pošty)
0.56.00
I
0.08.10
III
PLOCHY PRO KOMERČNÍ VYBAVENOST CELKEM


z14
plochy dopravní
infrastruktury
Dm1
0.10.00
1,4768
plochy dopravní
infrastruktury Ds2
plochy dopravní
infrastruktury
Dm5
0.56.00
0.08.10
z16
II
I
I
I
I
III
úprava trasy
komunikace I/38
0,1798
0,1798
výjezd vozidel



4,6126
4,6126
Zkapacitnění
komunikace I/53


0,0264
1,0564
2,9309
0,5989
0,0000
0,0725
0,0725
propojení I/53 a
lokality Úvoz





0,0345
0,0380
0,0267
0,0267
řadové garáže




plochy dopravní
infrastruktury GR
0.22.13
0.22.13
IV
IV
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY CELKEM
INFRASTRUKTURY D:
9,5012



0.01.10
0.01.00
0.01.00
0.01.00
z15
I
plochy komerční
vybavenosti W2
byla během
zpracování ÚP
zastavěna
0,1897
0,3662


TABULKA ZÁBORŮ S JEJICH VYNĚTÍM ZE ZPF BYL JIŽ DŘÍVE DÁN SOUHLAS, PLOCHY DOPRAVNÍ


z12
plochy dopravní
9,0898
infrastruktury Ds1

0.21.10
IV
0,4197
23
0

0.21.10
IV
7,8074

23
0
0.56.00
I
0,0114
0.56.00
I
0,0493

0.01.10
II
0,8019
z13
lokalita nad
silnicí I/53





0,4114
0,2066
0,2048
0,0026
0,0241
14,3928
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
27
TABULKA ZÁBORŮ S JEJICH VYNĚTÍM ZE ZPF BYL JIŽ DŘÍVE DÁN SOUHLAS, PLOCHY SMÍŠENĚ VÝROBNÍ H:



z17
plochy smíšeně
0,3818
výrobní H1

0.21.10
IV
0,0573

0.29.41
IV
0,3246
PLOCHY PRO SMÍŠENĚ VÝROBNÍ CELKEM
0,3818
p.č. 785/2
0,3818
TABULKA ZÁBORŮ - PLOCHY SMÍŠENĚ VÝROBNÍ H:

z18
z19
plochy smíšeně
výrobní H4

0.01.00
0.05.01
I
III




1,3101
1,3101
p.č. 1354 ,p.č.
1355, plocha
byla vypuštěna
část parcel č.
1467, 1468,
1469, vinařské
hospodářství
0,5276
0,7825


PLOCHY PRO SMÍŠENĚ VÝROBNÍ CELKEM
1,301
TABULKA ZÁBORŮ - PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ Z:
z20
z21
plochy veřejných
prostranství a
plochy veřejné
zeleně Z2
plochy veřejných
prostranství a
plochy veřejné
zeleně Z5
0.56.00
0.01.00
0.56.00
29
PLOCHY PRO VEŘEJNOU ZELEŇ CELKEM
I
I
I
0



0,1091



0,0513
0,1091
0,0220
0,0733
0,0354
0,0160



část loch bydlení
0,0220
0,1824
TABULKA ZÁBORŮ - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ O, Ok A SPORTU S:


z22
0.56.00
I



0,2068
0,2068
lokalita pro
domov seniorů
byla vyřazena
kemp
0.56.00
I



0,1610
0,1610
fotbalové hřiště

z23
z24
menší kemp Ok u
sklepní uličky Ovs
nové hřiště na
fotbal na
plochách, kde
hřiště provizorně
bylo S2
plocha pod silnicí
I/53


PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ A SPORTU CELKEM
0,3678
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
28
TABULKA ZÁBORŮ S JEJICH VYNĚTÍM ZE PUPFL BYL JIŽ DŘÍVE DÁN SOUHLAS, PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY D:



z25
plochy dopravní
29
0
0,1593
0,1593
infrastruktury Ds1



z26
plochy dopravní
1,4824
1,4824
infrastruktury Ds2
29
29
0
0
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY CELKEM





úprava trasy
komunikace I/38
zkapacitnění
komunikace I/53
křižovatka Dyje
1,4585
0,0239
1,6417
Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými
variantami z hlediska ochrany ZPF
plochy bydlení
B.5.1.11.
z1, bydlení B1, lokalita „Úvoz“ - Souhlas se záborem byl vydán při projednávání Územního
plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly.
Území přímo navazuje na západní okraj zastavěného území Dobšic. Je propojeno místními
účelovými komunikacemi. V části území jsou již rozvody plynu, el. energie a vody. Pro
území byla zpracována územní studie, která řeší způsob zástavby v území a stanoví základní
regulativy. Část území je ve vlastnictví obce. Největší navržená plocha bydlení.
z2, bydlení B2 -Souhlas se záborem byl vydán při projednávání Změny č.2 Územního plánu
města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly.
Plocha pro bydlení pod silnicí I/53, v jižní části obce. Navazuje na zastavěné území, je
napojena na síť místních obslužných a účelových komunikací. Dobrá dopravní přístupnost.
Blízkost míst možného napojení na inženýrské sítě a zdroje energií. Území je v majetku
soukromého vlastníka, dojde zastavění ploch orné půdy (I. třída ZPF). Nejvhodnější způsob
zástavby byl prověřen územní studií.
z3, bydlení B3 -Souhlas se záborem byl vydán při projednávání Územního plánu města
Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly.
Změnou č.3 Územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf –
Sedlešovice a Suchohrdly bylo změněno využití plochy vymezené územním plánem pro
komerční aktivity na plochu bydlení. Menší plocha v návaznosti na sousední plochu B2,
plocha pro bydlení pod silnicí I/53, v jižní části obce. Navazuje na zastavěné území, je
napojena na síť místních obslužných a účelových komunikací. Dobrá dopravní přístupnost.
z4, bydlení B4 -Souhlas se záborem byl vydán při projednávání Změny č.5 Územního plánu
města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly.
Menší plocha zahrady na jižním okraji obce. Na hranici záplavového území. Na okolních
plochách zahrad probíhá v posledních letech nová výstavba rodinných domů. Hraniční poloha
vzhledem k záplavovému území řeky Dyje.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
29
z5, bydlení B5, lokalita severovýchodně od obce - Souhlas se záborem byl vydán při
projednávání Územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf –
Sedlešovice a Suchohrdly.
Větší rozvojová plocha vymezená již v předchozím územním plánu a upravována
v následných změnách. Část plochy byla již zastavěna, část byla upravena dle požadavků
vlastníků sousedních parcel. Část ploch může být zasažena hlukem se sousední frekventovaná
silnice Znojmo – Pohořelice – Brno.
z6, bydlení B6 plocha byla na základě výsledků společného jednání vyřazena
z27, bydlení B6 , menší lokalita, jihozápadním okraji obce, v přímé návaznosti na zastavěné
území, na ploše zahrad a orné půdy. Část plochy byla v platném ÚP navržena jako plocha
komerce a s jejím vynětím byl již dříve dán souhlas.
z7, bydlení B7, menší plochy zahrad poblíž ČOV - Souhlas se záborem byl vydán při
projednávání Změny č.7 Územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový
Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly (7.04). Menší plochy zahrad na jihovýchodním okraji
obce. Pozemky jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků. Část těchto pozemků bude nutno
použít pro veřejné prostranství, aby mohla být v území řešena dopravní obsluha a vybudovány
inženýrské sítě. Území je v blízkosti ochranného pásma ČOV.
plochy občanského vybavení
z8, občanské vybavení - Ovs, zastavitelná plocha na severním okraji obce, blízko středu
obce, poblíž potoka Leska. záměr změnit využití plochy navržené územním plánem pro
bydlení na, plochu pro občanské vybavení (ekologické vinařství). Plocha je mimo zastavěné
území. Dojde k záboru ZPF (trvalý travní porost, orná půda, zahrada, vinice, II. třída ochrany
ZPF). Část plochy záboru odsouhlasená změnou č.7 je součástí plochy č. 112 (platný územní
plán). Souhlas s vynětím této části plochy byl dán v platném územním plánu. Souhlas se
záborem zbývající části území byl dán při projednávání Změny č.7 Územního plánu města
Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly.
z9, občanské vybavení – sport S2, je vymezena nová plocha sportu, jižně od obce. Část
území sloužila už dřív jako provizorní fotbalové hřiště. Je vymezena na plochách orné půdy a
částečně ostatní ploše. Doje k záboru ZPF. Souhlas se záborem byl vydán při projednávání
Územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a
Suchohrdly. Územní plán tuto plochu zvětšuje. Plocha je v záplavovém území řeky Dyje.
z22, občanské vybavení Ods – během projednávání ÚP byla plocha z návrhových ploch
vyřazena. Důvodem byla nevhodná poloha, zátopové území potoka Leska, umístění v
lokálním biocentru, velké docházkové vzdálenosti.
z23, občanské vybavení Ok – zastavitelná plocha na východním okraji obce, v území
vinných sklepů (sklepní ulička Ovs), plochy zahrad jsou navrženy pro vybudování menšího
kempu, jako doprovodného zařízení vinného sklepa, vinařská turistika, cykloturistika
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
30
z24, občanské vybavení, plocha sportu S2 – plocha na jižním okraji obce, u potoka Leska a
řeky Dyje, plochu tvoří z větší části orná půda, v minulých letech tato plocha jako provizorní
hřiště již sloužila, pro část plochy byl dán souhlas s vynětím při projednávání Územního plánu
města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly.
Stávající plocha byla územním plánem zvětšena tak, aby mohla plnit požadovaný záměr –
vybudování fotbalového hřiště (variantně hřiště s umělým povrchem – umělou trávou).
plochy komerční vybavenosti
z10, plochy komerční vybavenosti W1, pro komerční využití byly Územním plánem města
Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly navrženy
plochy v západní části obce u ulice Brněnské (nad silnicí I/53) a pod místní obslužnou
komunikací navrženou pro obsluhu obytné skupiny Úvoz. Souhlas se záborem byl dán při
projednávání Územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf –
Sedlešovice a Suchohrdly.
z11, plochy komerční vybavenosti W2 V současné době byla část plochy zastavěna
objektem České pošty (překládací hala na poštovní zásilky).
plochy dopravní infrastruktury
Pro všechny stavby nadměstského významu platí, že do doby vydání územního rozhodnutí je
nezbytné do územního plánu zapracovat širší koridor ploch pro dopravu a vymezit šířku
dostatečně ve výkresové části. Případné vyznačení technického řešení u navrhovaných staveb
dopravní infrastruktury uvedené v grafické části je pouze schématem, je orientační a bylo
použito pro vyznačení potřebné šířky dopravního koridoru, není závazné a může být změněno
v dalších stupních projektové dokumentace
Po vydání stavebního povolení na tyto dopravní stavby a se souhlasem investora je možné
plochu dopravní infrastruktury, která není stavbou dotčena, využít stejným způsobem, jakým
jsou využívány (nebo je navrženo využívat) navazující plochy. Toto nelze aplikovat v
případě, že s plochou dopravní infrastruktury sousedí plochy bydlení nebo plochy smíšené
obytné
z12, plochy dopravní infrastruktury Ds1 – plocha východně od obce, byla vymezena
Změnou č.2 Územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf –
Sedlešovice a Suchohrdly (2.03) pro dopravní infrastrukturu. Souhlas s vynětím byl dán při
projednávání Změny č.2 Územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový
Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly. Plocha pro nově navrženou trasu silnice I/38, přemostění
řeky Dyje a křižovatky.
z13, plochy dopravní infrastruktury Dm1 – plocha východně od obce, byla vymezena
Změnou č.2 Územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf –
Sedlešovice a Suchohrdly (2.03) pro dopravní infrastrukturu. Řešení výjezdu vozidel z areálu
fy Agrostav na obslužnou komunikaci a dále na silnici I/53 (II/408). Souhlas s vynětím byl
dán při projednávání Změny č.2 Územního plánu města Znojma a obcí Dobšice,
Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
31
z14, plochy dopravní infrastruktury Ds2 – plochy východně od obce, byly vymezeny
Změnou č.6 Územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf –
Sedlešovice a Suchohrdly (6.01) pro dopravní infrastrukturu.
Je vymezena zastavitelná plocha technického vybavení pro umístění plochy dopravy, potřebné
pro zkapacitnění stávající silnice I/53 a plochy pro umístění křižovatek s ostatními silnicemi.
Polohově je upřesněna plocha pro realizaci uspořádání dopravy v nové trase s oboustranným
rozšířením stávající dopravní plochy sinice I/53. Orná půda (I. a IV. třída ochrany ZPF).
Souhlas s vynětím byl dán při projednávání Změny č.6 Územního plánu města Znojma a obcí
Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly.
Při společném jednání uplatnilo Ministerstvo dopravy požadavek na respektování nově
zpracovaného podkladu pro řešení dopravy v tomto území. V návaznosti na tento požadavek
došlo k dalšímu zvětšení vymezené plochy pro dopravu o 6,4904 ha na celkových 14,3167 ha.
Návrh této plochy byl tedy od společného jednání změněn.
z15, plochy dopravní infrastruktury Dm5 - územním plánem je respektována navržená
komunikace, odbočující ze silnice I/53 do obytného souboru Úvoz (“Územní plán města
Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly“).
Komunikace představuje hlavní napojení lokality Úvoz (bydlení v rodinných domech) na
dopravní infrastrukturu. Stávající dopravní napojení po místní účelové komunikaci je
kapacitně nedostatečné a komunikace vykazuje dopravní závady (nedostatečné rozhledové
trojúhelníky na křižovatkách). Souhlas se záborem byl dán při projednávání Územního plánu
města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly.
z16, plochy dopravní infrastruktury GR - plocha na západním okraji obce, stávajícího
obytného území, při hranici katastrálního území, byla vymezena Změnou č.4 Územního plánu
města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly (4.01)
na plochu pro dopravní infrastrukturu – řadové garáže. Plocha navazuje na stávající řadové
garáže. Trvalý travní porost, II. třída ochrany ZPF. Souhlas se záborem byl dán při
projednávání Změny č.4 Územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový
Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly.
plochy smíšené výrobní
z17, plochy smíšené výrobní H1 - plocha u železniční trati ve východní části katastru, která
byla zahrnuta v Územním plánu sídelního útvaru Znojmo platném do r. 2000 je v územním
plánu vymezena pro výrobu a skladování (plochy smíšené výrobní). Orná půda IV. třída
ochrany ZPF. Souhlas se záborem ZPF byl dán při projednávání Územního plánu města
Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly. Plocha není
k navržené činnosti využívána, přesto zůstává jako návrhová.
z18, plochy smíšené výrobní H2 – během projednávání ÚP byla plocha z návrhových ploch
vyřazena.
z19, plochy smíšené výrobní H4 - územní plán vymezuje na severovýchodním okraji
katastrálního území část plochy stávající vinice (část parcel č. 1467, 1468 a 1469) na plochu
pro vinařské hospodářství. Většina plochy III. třída ochrany, část I. třída.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
32
Vinařská firma se sídlem v Dobšicích se rozhodla v prostoru vlastních vinic vybudovat menší
vinařské hospodářství. Plocha je poblíž silnice II/408 s možností dobré dopravní obsluhy.
plochy veřejných prostranství a plochy veřejné zeleně
z20, plochy veřejných prostranství a plochy veřejné zeleně Z2 - nově nevržená plocha pod
silnicí I/53, procházející obcí. Plocha pro umístění skulptury – poutače, plastiky, místo
zastavení turistů (cykloturistů), upozornění na napoleonskou historii obce. Veřejná zeleň.
z21, plochy veřejných prostranství a plochy veřejné zeleně Z5 – v části nově navržené
plochy bydlení B7, je navržena plocha veřejného prostranství pro umístění části obslužné
komunikace a technické infrastruktury. Část plochy je vymezena na parcelách soukromých
vlastníků. Současná místní účelová komunikace (příjezdová cesta k zahrádkám) nemůže
zajistit dostatečnou dopravní ani technickou obslužnost návrhové plochy bydlení. Proto je
v tomto prostoru navrženo veřejné prostranství, které potřebovanou obslužnost umožní.
Veřejné prostranství je z části navrženo na pozemcích soukromých vlastníků.
plochy občanského vybavení
z22, občanské vybavení Ods – během projednávání ÚP byla plocha z návrhových ploch
vyřazena. Důvodem byla nevhodná poloha, zátopové území potoka Leska, umístění v
lokálním biocentru, velké docházkové vzdálenosti a špatné komunikace pro pěší v řešené
lokalitě.
z23, občanské vybavení Ok – zastavitelná plocha na východním okraji obce, v území
vinných sklepů (sklepní ulička Ovs), plochy zahrad jsou navrženy pro vybudování menšího
kempu, jako doprovodného zařízení vinného sklepa, vinařská turistika, cykloturistika
z24, občanské vybavení, plocha sportu S2 – zastavitelná plocha na jižním okraji obce,
poblíž potoka Leska a řeky Dyje, plochu tvoří z větší části orná půda, v minulých letech tato
plocha jako provizorní hřiště již sloužila, pro část plochy byl dán souhlas s vynětím při
projednávání Územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf –
Sedlešovice a Suchohrdly. Stávající plocha byla územním plánem zvětšena tak, aby mohla
plnit požadovaný záměr – vybudování fotbalového hřiště (variantně hřiště s umělým
povrchem – umělou trávou).
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky
určené k plnění funkce lesa (PUPFL)
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění
funkce lesa (PUPFL) vychází z těchto předpisů:
- Zákon č. 288/1995 Sb., o lesích ve znění, ve smyslu pozdějších předpisů.
- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996., o náležitostech žádosti o odnětí nebo
omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkce lesa.
- Směrnice ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků určených k plnění funkcí
lesa č.31/2000 ze dne 15.2.2000.
Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být přednostně
použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkce lesa.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
33
všeobecné údaje o lesích v řešeném území
Výměra lesů v řešeném území je cca 1,9 % z rozlohy obce.
Rozložení lesů v řešeném území je značně nerovnoměrné.
vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkce lesa
Křížení silnic I/53 a I/38.
z25, plochy dopravní infrastruktury Ds1 – plocha východně od obce, byla vymezena
Změnou č.2 Územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf –
Sedlešovice a Suchohrdly (2.03) pro dopravní infrastrukturu. Souhlas s vynětím byl dán při
projednávání Územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf –
Sedlešovice a Suchohrdly.
z26, plochy dopravní infrastruktury Ds2 – plochy východně od obce, byly vymezeny
Změnou č.6 Územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf –
Sedlešovice a Suchohrdly (6.01) pro dopravní infrastrukturu. Je vymezena zastavitelná plocha
technického vybavení pro umístění plochy dopravy, potřebné pro zkapacitnění stávající
silnice I/53 a plochy pro umístění křižovatek s ostatními silnicemi. Polohově je upřesněna
plocha pro realizaci uspořádání dopravy v nové trase s oboustranným rozšířením stávající
dopravní plochy sinice I/53. Souhlas s vynětím byl dán při projednávání Změny č.6 Územního
plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly.
B.6.
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na
životní prostředí
Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území včetně
vyhodnocení vlivů na životní prostředí jsou převzaty z dokumentace Vyhodnocení vlivu
územního plánu Dobšice na udržitelný rozvoj území, kterou zpracoval řešitelský tým pod
vedením Mgr. Zdeňky Achrerové.
B.6.1. Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje
Na základě vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní
prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území obsažném v
RURÚ ÚAP pro správní obvod obce s rozšířenou působností má obec Dobšice kladně
ohodnoceny ve dvou pilířích. V enviromentálním pilíři je obec hodnocena negativně.
Jednotlivé oblasti byly sledovány a hodnoceny pomocí sady indikátorů stanovených pro
jednotlivé tematické oblasti dané vyhláškou 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
I přes celkové kladné hodnocení dvou pilířů dosáhly v území některé indikátory záporných
hodnot. Byl zjištěn nízký koeficient ekologické stability řešeného území (úbytek
zemědělského půdního fondu v letech 2003 - 2010 o 2,5% /průměr ČR je 0,9%/, malý podíl
lesních pozemků katastrálním území obce /1,9% z celkové rozlohy obce/ a ploch zeleně
všeobecně), dále horší kvalita ovzduší, vyšší míra nezaměstnanosti. ÚP Dobšice na uvedené
skutečnosti reaguje.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
34
Vliv ÚP na enviromentální pilíř
Pozitivní vliv:
Vymezením územního systému ekologické stability je vytvořen územní předpoklad pro
posílení ekologické stability krajiny.
Negativní vliv:
Realizací navrženého řešení dojde k záborům zemědělského půdního fondu převážně
orné půdy. Vlastní zábory půdy však budou mnohem menší, než je rozsah zastavitelných
ploch. Většina zabíraných ploch pro bydlení budou zahrady rodinných domů – tedy stále
zemědělská půda.
Nově navržená zastavitelná plocha pro domov seniorů je umístěna do ploch zeleně, které
byly zahrnuty do ÚSES (lokální biocentrum). Plocha biocentra byla upravena.
Hlavním důvodem pro volbu tohoto místa obecním zastupitelstvem byl fakt, že plocha je
ve vlastnictví obce. Dalším negativní prvek v této lokalitě představuje bezprostřední
sousedství plochy s výrobními závody na k.ú. Znojmo. Stavební firmy, výroba betonu …
Negativem je i skutečnost, že hlavní přístupová cesta je na k.ú. Znojmo a je ve špatném
stavu.
Vliv ÚP na ekonomický pilíř
Pozitivní vliv:
Plánované zkapacitnění silnice I/53 přes Pohořelice, která zajišťuje napojení Znojma na
Brno, zlepšuje i spojení obce Dobšice s krajským městem.
Plochy pro rozvoj pracovních příležitostí – jsou navrženy plochy smíšené výrobní.
Vliv ÚP na sociodemografický pilíř
Pozitivní vliv:
Nabídka rozvojových ploch v oblasti bydlení, služeb, pracovních příležitostí, sportu a
rekreace vytváří předpoklady pro stabilizaci obyvatel obce i pro nárůst počtu obyvatel a
ve svém důsledku povede i k posílení soudržnosti společenství obyvatel území.
Realizace navrženého rozvoje občanského vybavení včetně sportovních zařízení,
navrhované vymístění stávajících výrobních provozů mimo lokality bydlení v obci,
případně jejich přestavbu a nové vyžití, přispěje ke zvýšení kvality bydlení a tím i
stabilitě osídlení, možnosti rekreace obyvatel a vytvoří předpoklady pro rozvoj turistiky
zejména v souvislosti s vinařstvím.
B.6.2. Popis hlavních závad ohrožujících podmínky života budoucích generací a návrh
opatření k jejich eliminaci.
Na základě určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci RURÚ ÚAP pro
správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) byla vyhodnocena rizika,
předpokládaná ohrožení, která se podstatně uplatňují v řešeném území, a byl posouzen vliv
řešení ÚP na území.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
35
Na území správního území ORP byly identifikovány tyto urbanistické, dopravní a hygienické
závady:
Urbanistické závady :
Brownfields – v zastavěném území obce se nachází několik areálů, které původně
sloužily zemědělské výrobě nebo lehké průmyslové výrobě. Původní výroba byla
postupně ukončena, dochází k přestavbám a rekonstrukcím objektů pro jiné využití.
Tyto areály jsou zařazeny do ploch přestavby. V plochách přestavby lze intenzitu
využití území měnit, pokud to specifikace prostorového uspořádání umožní a za
předpokladu dostatečné kapacity veřejné infrastruktury.
Tyto areály jsou vymezeny jako plochy přestavby, pro které je navrženo následující využití:
- pro bydlení, občanské vybavení, veřejné prostranství a veřejnou zeleň
- pro občanské vybavení
- pro drobnou výrobu a skladování, plochy smíšené výrobní
Dopravní závady:
Silnice I/53
Zkapacitnění silnice I/53 přispěje ke zlepšení napojení Znojma a Brna.
Přeložka silnice I/38 na katastrálním území Dobšice, zajistí zmenšení průjezdů
automobilů obcí (zvláště nákladní doprava).
Převedení silnice I/53 do kategorie III. třídy, dojde ke zklidnění dopravy v obci a
k větší bezpečnosti.
Hygienické závady
Na celém území byl překročen cílový imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace pro
přízemní ozon.
Zvýšená koncentrace přízemního ozonu je spojována především s rozvojem
automobilismu. Je navržena stezka pro pěší a cyklisty podél řeky Dyje do Znojma. Jsou
tak vytvořeny předpoklady pro nárůst nemotorové dopravy a tím i pro snížení emisí a
hluku z dopravy.
Hluk z dopravy po silnicích I. II. třídy. ÚP navrhuje poblíž těchto komunikací minimum
rozvojových ploch pro bydlení.
Ekologické závady
Nízký koeficient ekologické stability území.
Řešení ÚSES v ÚP vytváří předpoklady pro zvýšení ekologické stability území.
B.6.3. Závěr
ÚP Dobšice vytváří prostřednictvím navrhovaných záměrů předpoklady pro zlepšení
hospodářských podmínek, soudržnosti společenství obyvatel obce a podmínek pro příznivé
životní prostředí.
Lze konstatovat, že ÚP je pro obec přínosem, vklad navrženého řešení převáží nad jeho
možnými negativními dopady (zábor kvalitní zemědělské půdy). Realizací záměrů uvedených
v ÚP by neměly být ohroženy podmínky života budoucích generací.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
36
B.7.
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
Stanovisko podle § 10g a 10i zákona c. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) bylo
vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí (dále jen
krajský úřad) jako věcně a místně příslušným správním úřadem podle ustanovení § 22 písm.
e) dne 27.12 2013 pod č.j. 146176/2013, spisová značka S- JMK 146176/2013/OŽP/Dan
Na základě návrhu územního plánu Dobšice, vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu
Dobšice na životní prostředí a po posouzení vyjádření dotčených subjektů Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný orgán podle ustanovení § 22
písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů vydává ve smyslu ustanovení § 10g a § 10i odst. 3 uvedeného zákona
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k Návrhu územního plánu Dobšice
za předpokladu splnění následujících podmínek:
Plocha H2: S ohledem na nesouhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu plochu
H2 (ve výkresu záborů označena Z18) z územního plánu vypustit.
Plochy B1, B2, B5: Ke snížení záboru půdy a snížení povrchového odtoku srážkových
vod stanovit v územním plánu podmínku minimálního zastoupení zeleně na pozemku v
rozsahu 40%.
Plocha B4: S ohledem na ochranu před povodněmi plochu bydlení vymezit pouze mimo
záplavové území.
Plocha Ok: S ohledem na ochranu před povodněmi stanovit podmínky realizace stálých
objektů kempu mimo záplavové území.
Plocha V: Stanovit v územním plánu podmínku v maximální možné míře mimo zastavěné
území zachovat přírodní charakter vodního toku Leska (případně narušené části
revitalizovat). Regulační opatření provádět pouze v nezbytně nutné míře za předpokladu,
že při nich nebudou narušeny ekologické funkce toku.
Požadujeme, aby uvedené podmínky byly zahrnuty do textové části územního plánu a
komentovány v příslušné části odůvodnění územního plánu.
Doporučená zmírňující opatření obecná:
Konkrétní záměry výstavby dopravní infrastruktury a výrobních objektů podrobit
hlukovému vyhodnocení.
Omezovat přímý odtok srážkových vod prostřednictvím jejich zasakování na stavebních
pozemcích a budováním retenčních nádrží (zejména u silniční infrastruktury).
Maximálně omezit výstavbu v záplavových územích.
Minimalizovat zábor vysoce bonitní zemědělské půdy.
Minimalizovat zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Na plochách výroby zejména mimo zastavěné území zamezit vzniku krajinných dominant.
Negativní vlivy staveb eliminovat doprovodnou výsadbou vhodných dřevin.
Dodržet podmínky prostorového uspořádání stanovené v územním plánu.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
37
Doporučená zmírňující opatření pro jednotlivé plochy:
Plocha B6: Zpracovatel posouzení SEA doporučuje vypustit plochu B6 z územního
plánu. V případě ponechání plochy v územním plánu učinit při výstavbě přiměřená
opatření k ochraně před možnými negativními vlivy silniční dopravy na lidské zdraví
(např. vybudování protihlukové stěny).
Plocha Ods: Zpracovatel posouzení SEA doporučuje vypustit plochu Ods z územního
plánu. V případě ponechání návrhové plochy v územním plánu rozšířit podmínky využití
o opatření vedoucí k zamezení negativních vlivů hluku a emisí z výroby (například
výsadbou izolační zeleně) a to i s ohledem na možnou intenzifikaci výroby na sousedních
plochách. Rovněž je třeba přijmou opatření k zachování funkčnosti navrženého místního
ÚSES.
Plocha B5: S ohledem na ochranu obyvatelstva před nepříznivými účinky hluku z dopravy
plochu ve vzdálenosti přibližně 30 m od komunikace č. 412 (plánovaného obchvatu) ponechat
jako zahrady, tak aby na nich nemohla být realizována výstavba objektů bydlení nebo stanovit
podmínku uspořádání v podobě budování objektů bydlení na odvrácené straně pozemku od
komunikace.
Plocha Ds1: Učinit přiměřená opatření k minimalizaci vlivu hluku na kvalitu obytného
prostředí budováním protihlukových stěn nebo jinými vhodnými opatřeními.
Plocha Ds2: Rozšíření komunikace realizovat mimo lesní plochu.
Plochy Ds1, Ds2, T: S ohledem na minimalizaci dopadů na krajinný ráz podrobit plochy
hodnocení vlivů na krajinný ráz podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.
Návrh územního plánu bude dále obsahovat monitorovací ukazatele pro sledování vlivů
územně plánovací dokumentace na životní prostředí. Návrh bude rámcově vycházet z kapitoly
A.IX. vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a ukazatele budou definovány
tak, aby umožnily vyhodnocovat využití krajiny případně sledovat další jevy, které
zpracovatel územního plánu případně orgány obce vyhodnotí jako důležité.
Základními monitorovacími ukazateli pro následné naplňování dané koncepce jsou:
Zastavěná plocha (% rozlohy katastru);
plošné vyjádření záborů ZPF a PUPFL (ha)
plocha realizovaných prvků ÚSES (m2)
plocha realizované veřejné zeleně (m2)
intenzita hluku z dopravy v obytných plochách u obchvatu města Znojma (dB).
Tyto ukazatele budou u postupného zastavování území řešeného v rámci územního plánu
průběžně konfrontovány se stavem dalších složek životního prostředí v území a budou
vyhodnoceny v rámci zprávy o uplatňování územního plánu.
Odůvodnění: Z procesu vyhodnocení vlivů předložené územně plánovací dokumentace na
jednotlivé složky životního prostředí vyplývá, že významný negativní vliv není předpokládán.
Návrhové lokality územního plánu lze považovat z hlediska životního prostředí a vlivu na
veřejné zdraví za předpokladu splnění zmírňujících opatření za akceptovatelné. Navržená
koncepce je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelná.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
38
Z návrhu podmínek a doporučení předloženého zpracovatelem SEA vyhodnocení byly
vyřazeny podmínky a doporučení, které jsou již prokazatelně zapracovány do návrhu
územního plánu. Dále byly vyřazeny podmínky odkazující na zákonné povinnosti (například
povinnost posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.).
Požadavek na vyřazení plochy H2 (ve výkresu záborů ZPF označené Z18) vyplývá z
nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uplatněného k návrhu
územního plánu. Celý text stanoviska včetně vypořádání změn je samostatnou přílohou
odůvodnění.
B.8.
Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Stanovisko by v územním plánu zohledněno takto:
S ohledem na nesouhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu plochu H2 (ve
výkresu záborů označena Z18) z územního plánu byla z ÚP vypuštěna plocha H2:
Ke snížení záboru půdy a snížení povrchového odtoku srážkových vod je v územním
plánu stanovena podmínka minimálního zastoupení zeleně na pozemku v rozsahu 40%
u plochy B1, B2, B5
S ohledem na ochranu před povodněmi plochu bydlení byla plocha B4 vymezena
pouze mimo záplavové území
S ohledem na ochranu před povodněmi je v ploše Ok omezena realizace stálých
objektů kempu pouze mimo záplavové území.
V územním plánu je stanovena podmínka v maximální možné míře mimo zastavěné
území zachovat přírodní charakter vodního toku Leska (případně narušené části
revitalizovat). Regulační opatření provádět pouze v nezbytně nutné míře za
předpokladu, že při nich nebudou narušeny ekologické funkce toku.
Plocha B6 je z územního plánu vypuštěna z důvodu ztížených podmínek pro ochranu
veřejného zdraví. Vzhledem k těsnému sousedství se silnicí II/413 je plocha je
ohrožena hlukem, vibracemi a emisemi z dopravy a pro bydlení není vhodná.
Plocha Ods je z územního plánu vypuštěna z důvodů ochrany veřejného zdraví a
z hlediska ochrany přírody. Plocha těsně sousedí s rozsáhlými plochami výroby
situovanými na území města Znojma, je potřeba počítat na intenzifikaci výroby.
Plocha Ds1 : Učinit přiměřená opatření k minimalizaci vlivu hluku na kvalitu
obytného prostředí budováním protihlukových stěn nebo jinými vhodnými opatřeními.
Rozšíření komunikace v ploše Ds bude v maximální možné míře realizovat mimo lesní
plochu.
Monitorovací ukazatele budou vyhodnoceny v rámci zprávy o uplatňování územního plánu.
Zprávu o uplatňování územního plánu předkládá pořizovatel zastupitelstvu obce nejpozději do
4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně jednou za 4 roky.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
39
B.9 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
Hranice zastavěného území je novým územním plánem vymezena podle § 58 zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen
stavební zákon) k datu 31.3.2014. Viz. Výkres č. 1- Výkres základního členění území a výkres
č. 2 - Hlavní výkres. V grafické části územního plánu jsou kromě zastavěného území
kompaktního sídla vymezena další zastavěná území. Specifickou skupinu tvoří malé plochy
prvorepublikového opevnění – vojenské bunkry (Ox).
Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití:
plochy smíšené obytné B
plochy občanského vybavení O
plochy sportu S
plochy komerční vybavenosti W
plochy technické infrastruktury T
plochy dopravní infrastruktury D
plochy rekreace R
plochy smíšené výrobní H
plochy veřejných prostranství (veřejné zeleně) Z
plochy zahrádek C
V krajině mimo, zastavěné a zastavitelné území, vymezuje tyto plochy rozdílným způsobem
využití:
plochy vodní a vodohospodářské V
plochy zemědělské P
plochy lesní L
plochy přírodní AK, AN, AV, AL, plochy zeleně přírodního charakteru - K
plochy smíšené nezastavěného území N
plochy smíšené obytné B
Plochy bydlení jsou navrženy v takovém kapacitě, aby pokrývaly dlouhodobou potřebu obce.
Dobšice jsou obcí s nejvyšším počtem obyvatel v ORP Znojmo, naopak katastrální území
patří v rámci ORP k nejmenším. Na území obce se nenacházejí další rozvojové plochy vhodné
pro bydlení, obec proto nepočítá s dalším větším nárůstem počtu obyvatel. Z těchto důvodů
jsou návrhové plochy pro bydlení omezené. Rozvojové plochy pro bydlení jsou navrženy
v různých částech sídla především u stávajících komunikací a cest a na plochách dotvářejících
kompaktní zástavbu sídla.
Při vymezení ploch pro bydlení byly využity především plochy schválené v předcházejícím
územním plánu obce. Některé z původně navrhovaných ploch pro bydlení převzaty nejsou a
místo nich jsou navrženy jiné rozvojové plochy ve vhodnějších lokalitách.
V grafické části územního plánu jsou zastavitelné plochy (plochy vymezené územním plánem
k zastavění) vymezeny ve výkrese č. 1 Výkres základního členění území a ve výkrese č. 2
Hlavní výkres. Největší plochy smíšené obytné jsou navrženy západně a jihozápadně od
Dobšic.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
40
-
-
-
jsou vyhodnoceny plochy, vymezené pro bydlení platným územním plánem, plochy,
jejichž zastavění nebylo v dohledném časovém horizontu reálné, nebyly do nového
územního plánu zařazeny, byly vyřazeny plochy navrhované v nevhodných lokalitách
(obtěžování hlukem z dopravy, plochy v záplavovém území)
byla prověřena potřeba rozšíření ploch bydlení s ohledem na demografický vývoj obce
i současnou poptávku. I když by tato dvě kritéria rozvoj bydlení podporovala,
vzhledem k omezeným prostorovým možnostem, se zastavěné území nemůže
výrazněji zvětšovat a nových ploch navržených pro bydlení proto není mnoho. ¨
v několika případech jsou, v souladu s koncepcí územního plánu, na základě
požadavků vlastníku, do návrhových ploch zařazeny konkrétní pozemky
plochy ve stabilizovaném území obce (v původní venkovské zástavbě) jsou vymezeny
jako smíšené obytné
U ploch smíšených obytných navrhovaných u stávajících ploch dopravní infrastruktury
(především u komunikace II/412) požaduje orgán ochrany veřejného zdraví, aby při
zpracování změn byla prověřena a posouzena vhodnost navrhované lokality z hlediska
hlukové zátěže ze stávající plochy dopravy a navržena podmíněná využitelnost plochy s
podmínkou, že:
- chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na základě
hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný
venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně zhodnocení reálnosti
navržených protihlukových opatření, což musí být doloženo v navazujících řízeních (např.
podle zákona č. 100/2001 Sb., stavebního zákona,…). Pro plochy s potenciálně rozdílným
využitím s převažující funkcí bydlení (např. plochy pro bydlení s drobnou výrobní činností,
plochy pro bydlení s občanskou vybaveností apod.) je s odkazem na ustanovení § 14 vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, stanovena podmínka resp. regulativ
specifikující nepřípustné využití, a to:
- nepřípustné využití pro veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní
prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech
(vyloučení negativních účinků musí být prokázáno v rámci územního řízení).
U plochy Br 5, která sousedí s komunikaci II/412 je zajištěna ochrana obyvatelstva před
nepříznivými účinky hluku z dopravy podmínkou : plochy ve vzdálenosti cca 30 m od
komunikace č. 412 ponechat jako zahrady bez objektů bydlení, případné budování objektů
bydlení jen na straně pozemku, odvrácené od komunikace
V územním plánu je vymezeno celkem 8 lokalit pro bydlení. Tyto zastavitelné plochy různé
výměry navazují na zastavěné území obce, jsou pojmenovány podle polohy vůči obci a je jim
přiřazeno pořadové číslo 1-8. Indexem B1- B8 jsou označeny i v grafické části.
Stávající plochy s bytovými domy jsou označeny Bd – bytové domy.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
41
Přehled lokalit:
B1 - západ
B2 - jihozápad 1
B3 - jihozápad 2
B4 - jih
B5 - sever1
B6 - jihozápad 3
B7 - východní okraj obce
B8 - střed obce (plocha přestavby)
Bd – bytové domy
Charakteristika jednotlivých lokalit je uvedena ve výrokové části územního plánu.
plochy občanské vybavení O
ÚP Dobšice stabilizuje stávající plochy občanského vybavení v centrálních polohách obce
tak, aby byla zajištěna snadná dostupnost od lokalit bydlení. Jedná se plochy pro školu, obecní
úřad, poštu a další. Obec chce tyto plochy zachovat a jejich využití neměnit, proto jsou
akceptovány i novým územním plánem. V grafické části ÚP označeny specifickými indexy:
Oú – obecní úřad, Ozs – školka, škola, Os – sokolovna, Ox – bunkry.
Nově ÚP vymezuje plochy pro ekologické vinařství a kemp navazující na penzion, Ok –
kemp, Ovs – vinné sklepy (plocha na severním okraji obce, blízko středu obce, poblíž potoka
Leska, plocha je vymezena pro občanské vybavení - ekologické vinařství).
Plocha pro výstavbu domova pro seniory byla v průběhu zpracování ÚP a jeho projednávání
v této fázi, vyhodnocena jako nevhodná.
Důvody: nepříliš vhodná lokalita - sousedství s „průmyslovou zónou“ města Znojma, blízké
sousedství s regulační stanicí plynu, potencionální záplavové území potoka Leska, velká
vzdálenost od ostatních objektů občanského vybavení, které by senioři mohli využívat,
neexistující komunikace pro pěší, umožňující bezpečný příchod k zastávkám MHD, plocha
zasahovala do lokálního biocentra a biokoridoru, což vyhodnotil orgán ochrany přírody jako
nepřijatelné, plochou prochází kapacitní vodovod do Suchohrdel.
Plochy pro domov seniorů mohou být součástí ploch smíšených obytných v jižní části obce
nebo jiných ploch smíšených obytných.
plochy sportu S
Sport představuje v životě obyvatel obce Dobšice velmi důležitý prvek, obec proto věnuje
jeho podpoře velkou pozornost. Budováním hřišť pro děti i dospělé vytváří podmínky pro
sport a rekreaci přímo v obytném území. Centrem sportovního vyžití obyvatel Dobšice je
stávající sportovní areál na pravém břehu řeky Dyje (index S1). Jedná se o plochu, které,
ačkoli se nachází v aktivní zóně záplavového území, je ponecháno stávající využití. Areál je
využíván pro sportovní akce (fotbalový oddíl TJ Sokol Dobšice, odbíjená, tenis), společenské
akce pořádané obcí.
V minulosti obec vybudovala na pravém břehu, za mostem, protipovodňovou hráz. Ta bude
areál chránit proti škodám, které způsobuje aktivní proudění vody při povodních.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
42
V areálu bude, díky vybudované hrázi, docházet pouze k rozlivu vody. Na tento stav jsou
stávající zařízení připravena. Nově je územním plánem vymezena plocha sportu v jižní části
obce, plocha navazuje na plochy rekreace na levém břehu řeky Dyje, v minulosti už sloužila
jako provizorní hřiště. Dotýká se části pozemků parc. č. 1279, 1280, 1281, 1282/1, 1282/2,
1283/1, 1283/2, 1284/1k.ú. Dobšice. Je označena indexem S2.
V souvislosti s vymezením plochy dopravní infrastruktury, jihovýchodně od obce, pro
mimoúrovňovou křižovatku, pro komunikaci I/53 a obchvat města Znojma I/38, byla nově
Změnou č.2 Územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf –
Sedlešovice a Suchohrdly je upravena plocha stávající sportovní střelnice. Oproti původní
velikosti, byla plocha zmenšena - část plochy střelnice navržena do ploch dopravních (návrh
mimoúrovňové křižovatky). Plocha je označena indexem Ss.
plochy komerční vybavenosti W
Plochy pro umístění staveb pro obchodní prodej budou součástí stávajících i navržených
ploch občanského vybavení. Novou plochu komerce územní plán navrhuje v území mezi
silnicí I/53 a lokalitou Úvoz, jihozápadně od obce (index W1). Její poloha je zvolena
především na dobrou dopravní dostupnost. Plocha W2 byla během zpracování ÚP částečně
zastavěna. Do ploch komerční vybavenosti byla zařazena i plocha přestavby - areál v ulici
Lahoferově W3.
plochy technické infrastruktury T
Obec má vybudovanou základní síť technické infrastruktury. V grafické části dokumentace
jsou zakresleny pouze hlavní trasy sítí technické infrastruktury sloužící k obsluze obce, výkres
č. 3 HLAVNÍ VÝKRES – TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA a č. 01
KOORDINAČNÍ VÝKRES. Vzhledem k charakteru dokumentu není možné územní plán
chápat jako geodetický zdroj údajů o sítích. V dokumentaci jsou zakresleny pouze sítě
sloužící veřejné obsluze, v plochách mohou být i další, nezakreslená zařízení.
Zásobení vodou
Obec je zásobována ze skupinového vodovodu Znojmo, z vodárenské nádrže Znojmo. Voda
je upravena v úpravně vody Znojmo. Vlastníkem vodovodu je Svazek Vodovody a kanalizace
Znojemsko, provozovatelem většiny vodovodů je Vodárenská akciová společnost, a.s.
Znojmo. Některé části systému zásobování vodou jsou již ze 40. a 50. let minulého století a
budou postupně rekonstruovány. V současnosti je zpracovaná dokumentace pro stavební
řízení „Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo“, ve které se tato rekonstrukce řeší.
Zásobování Dobšic bude nově z II. tlakového pásma a Dobšice budou tvořit redukované
subpásmo, nebudou tedy zásobeny jako doposud z I. tlakového pásma. Tímto opatřením se
odlehčí akumulaci vodojemu Nám. Republiky a optimalizují se tlakové poměry v Dobšicích.
Bude vybudován přívodný řad Dobšice, s armaturní šachtou. Zásobování Dobšic bude přes
tuto šachtu s redukčním ventilem a vznikne tak samostatně měřený a sledovaný okrsek. Dále
povede z Dobšic nový zásobní řad k vodojemu Suchohrdly.
Stávající čerpací stanice v Dobšicích bude odstavena. Aby se odlehčila rozvodná síť II.
tlakového pásma, bude změna v plnění vodojemu nám. Republiky a to přes ulici
Průmyslovou. V ulici dojde i k přepojení přípojek z tohoto řadu. Nově navržené trasy i rušené
trasy vodovodních řadů jsou v územním plánu vyznačeny.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
43
Zásobován vodou v navrhovaných zastavitelných plochách bude zajištěno prodloužením
veřejných vodovodních řadů. Vodovodní síť a podzemní zařízení vodovodu je možné umístit
v rámci všech navrhovaných ploch a to v souladu s využitím území.
Tlakové poměry
Tlakové poměry jsou dány výškou hladiny ve vodojemu příslušného tlakového pásma. Podle
zákona č. 274/2001 Sb. a jeho novel o vodovodech a kanalizacích nesmí maximální přetlak
v nejnižších místech vodovodní sítě každého takového pásma převyšovat hodnotu 0,6 MPa.
V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa. Při zástavbě do dvou nadzemních
podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné soustavě musí být v místě napojení vodovodní
přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.
Odkanalizování
V obci je vybudována zčásti jednotná, zčásti oddílná kanalizace. Obec má ČOV společnou
s městem Znojmem a dalšími obcemi. Nachází se jihovýchodně pod obcí, na břehu řeky
Dyje. Kanalizační sítě sem přivádí splaškové vody z obcí Mašovice, Kravsko, Plenkovice,
Olbramkostel, Žerůtky, Kuchařovice, Suchohrdly, N. Šaldorf – Sedlešovice, Dyje, Dobšice,
města Znojma a jejich městských částí Hradiště, Konice, Popice, Oblekovice, Mramotice a
Kasárna Projektovaná kapacita ČOV je 99 000 EO.
Popis hlavních stok
Kmenová stoka A – přichází na k.ú. Dobšice ze Znojma v jižním okraji podél řeky Dyje
(dešťová nádrž DN1 na ČOV Dobšice).
Stoka B - přichází na k.ú. Dobšice ze Znojma ulicí Znojemská, kde je dešťová nádrž DN2 a
napojuje se na stoku A.
Stoka L – je vedena údolím Lesky podél potoka.
Koncepce odkanalizování obce je územním plánem akceptována.
ČOV a i hlavní stoky jsou dostatečně dimenzované, kapacitně pokryjí potřeby nově
navržených rozvojových ploch. U těchto ploch je navrženo odkanalizování oddílnou
kanalizací.
Realizace navrhované výstavby je podmíněna řádným odkanalizováním, objekty nebo
komplexy RD budou realizovány po vybudování inženýrských sítí a napojení na veřejnou
kanalizaci a ČOV. Jímky na vyvážení mohou být povolovány pouze jako dočasné řešení.
Kanalizační síť a související podzemní zařízení je možné umístit v rámci všech ploch, a to v
souladu s využitím území.
Dešťová kanalizace:
Oblast Znojemska, kam náleží i obec Dobšice, je nejsušší oblastí v republice. Proto je potřeba
v maximální míře zachytávat dešťové vody v území. U nově navržených lokalit pro výstavbu
je navrženo odvádět dešťovou kanalizací pouze vody z uličních prostor a do ulice spádující
střechy domů. Ostatní dešťové vody je potřeba v maximální míře zadržet v území (vsakování,
dešťové nádrže se zpětným využitím).
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
44
Povinnost hospodařit s dešťovou vodou vyplývá z prováděcí vyhláška 268/2009 Sb. (o
technických požadavcích na stavby) § 6, odst. 4, z nichž odtékají srážkové vody, musí být
zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody jímány pro další využití. Odvádění
srážkových vod se zajišťuje přednostně vsakováním.
Pásma hygienické ochrany
- je třeba respektovat hranice negativního vlivu ČOV – 300 m
- je třeba respektovat navržené koridory pro technickou infrastrukturu
- je třeba respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně – 1,5 m
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad 500 DN – 2,5 m
Zásobování elektrickou energií
-
-
-
-
-
-
-
Územní plán akceptuje stávající trasy elektrických vedení a zařízení všech napěťových
hladin, včetně jejich ochranných pásem. Obec je elektrickou energií zásobována
venkovním vedením VN 1- 35 kV.
řešeným územím prochází koridor pro vedení vysokého napětí, v souběhu s ním
vymezuje územní plán 60m široký koridor pro vedení vysokého napětí související s
plánovanou transformační stanicí 110/22 kV. Jedná se o záležitost nadmístního významu.
Širší územní vztahy jsou nebo budou zajištěny v územně plánovací dokumentaci všech
dotčených obcí.
v lokalitě Úvoz je navrženo vybudování nové kioskové trafostanice, vzhledem k
charakteru terénu v dané lokalitě a navržené zástavbě, bude kiosková trafostanice
zapuštěna do terénu
budou respektovány stávající trasy vzdušných rozvodů 22 kV s ochranným pásmem 7 m
od krajního vodiče
rekonstrukce stávajících trafostanic na vyšší kapacitu je možná, vedení bude průběžně
rekonstruováno v souladu s požadavky nových odběrů a v souladu s potřebami obce
zařízení NN jsou respektována, současně s jejich modernizací je doporučena jejich
kabelizace
nová vedení NN budou realizována především v souvislosti se zastavitelnými plochami
nově realizované trasy NN
v zastavěném území a zastavitelných plochách budou vedeny kabely umístěnými v zemi
podzemní vedení VN a NN a kioskové trafostanice je možné realizovat v rámci všech
ploch a to v souladu s využitím území
nadzemní vedení VN a sloupové trafostanice je možné realizovat v nezastavěném území
na všech plochách, v zastavěném území a zastavitelných plochách v rámci vyznačené
navrhované koncepce potřebné k zajištění zásobení obce
u stávajících fotovoltaických elektráren je nutno respektovat 20 m široké ochranné pásmo
na plochách, kde dojde ke střetu navrženého využití plochy se stávajícím zařízením nebo
vedením a z charakteru využití nebo zástavby nebude možné dodržet režim stanovený
v ochranném pásmu dotčeného zařízení, je navrženo přeložení vedení nebo zařízení
Plochy výroby a skladování budou napojeny ze sítě VN 22 kV odběratelskými
trafostanicemi.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
45
-
-
Připojování nových odběratelů výrobní i nevýrobní sféry bude řešeno v souladu s platnou
legislativou (zák. č. 458/2000 Sb., vyhl. 51/2009 Sb., případně novou legislativou
v platném znění).
Ochranné pásmo pro nová a přeložená vedení 22 kV je dáno zákonem č. 458/200 Sb.
Veškeré úpravy stávající rozvodné sítě a budování nových rozvodů, trafostanic jsou plně
v kompetenci vlastníka a provozovatele – společnost E. ON.
Výhledová bilance elektrického příkonu:
Základním údajem pro návrh distribučního systému je stanovení soudobého maximálního
zatížení. Systém je pak dimenzován tak, aby byl schopen přenést požadovaný výkon v době
maximálního odběru.
Plochy bydlení.
Je navrhováno dvojcestné zásobováním obytných domů a výrobních areálů (elektřinou a
plynem – topení, vaření, příprava TUV). Dle ČSN 34 10 60 je to stupeň elektrizace „A“.
El. energie se používá jen ke svícení a pro běžné el. spotřebiče.
Je uvažováno s výhledovou hodnotou zatížení na1b.j. v BD 1,5 a v RD 2,1 kW (hodnota pro
realizační období po roce 2020).
Veřejné osvětlení
V obci je vybudováno veřejné osvětlení několika různými způsoby.
Z části je řešeno ramínkovými svítidly s výbojkovými svítidly, osazenými na stožárech sítě
NN nebo fasádách domů, nebo sadovými stožáry na kabelovém rozvodu, osazenými
výbojkovými svítidly. Kolem komunikací jsou zabudovány silniční ocelové stožáry
s výložníky s výbojkovými svítidly, rozvod je kabelový. Pro nové lokality soustředěné
zástavby bude veřejné osvětlení prováděno v návaznosti na navrhovanou distribuční síť NN –
v částech, kde bude prováděna kabelová rozvodná síť NN, bude použito samostatných
osvětlovacích stožárů.
Zásobování plynem
Obec je zásobována zemním plynem. VTL plynovody Dobšice – Šatov, Dobšice – Znojmo
(napojení RS Dobšice IMOS).
Z VTL plynovodu DN 150/PN40 Dobšice – Šatov odbočuje VTL plynovod DN 100/PN 40
Vrbovec – Znojmo pro RS Oblekovice. Z VTL Dobšice je napojena RS 12000 Dobšice.
Z VTL regulačních stanic jsou vedeny STL plynovody, které tvoří základní kostru zásobovací
sítě v obci. Další síť tvoří NTL plynovody. Výhledově je uvažováno se 100% napojením
obyvatelstva na plyn. Specifická potřeba plynu je uvažována pro jednu kategorii – vaření,
ohřev TUV, topení – hodnota 3 000 m3/rok. Plynofikací obce se zmírní dosavadní používání
tuhých paliv, jejichž spalování dochází k největšímu znečišťování přízemních vrstev ovzduší
– hlavní podíl imisního zatížení ovzduší.
Územní plán respektuje stávající koncepci zásobování obce plynem.
-
budou respektovány trasy koridorů plynovodů a zařízení souvisejících s plynovodem
budou respektována bezpečnostní a ochranná pásma plynovodů
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
46
Podle zákona č. 458/2000 Sb. a jeho novely č. 158/2009 Sb. jsou plynárenská zařízení
chráněna ochrannými a bezpečnostními pásmy. Pásmy se rozumí prostor vymezený
vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys.
Ochranné pásmo:
- u NTL a STL plynovodů a přípojek v zastavěné části obce na obě strany osy půdorysu 1m
- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m
Bezpečnostní pásmo:
VTL do DN 100
VTL do DN 250
VTL nad DN 250
VTL RS
15 m
20 m
40 m
10 m
Dálkové kabely
Řešeným územím procházejí dálkové optické kabely. Ve výkrese jsou trasy optických kabelů
zakresleny dle podkladů Telefonica O2. V návrhovém období se nepočítá s budováním
nových tras.
- jsou respektována stávající telekomunikační zařízení, včetně jejich ochranných pásem
- územní plán respektuje elektronické komunikační zařízení komunikační sítě(TS01B00),
včetně ochranného pásma (TS02P00).
- stávající místní telekomunikační sítě a objekty jsou respektovány
- územní plán respektuje komunikační vedení komunikační sítě a elektronické komunikace
Dobšice (TS03L00), včetně ochranného pásma (TS04P00)
- trasy dálkových kabelů jsou dle zákona č. 151/2000 Sb. v platném znění chráněny
ochranným pásmem, jehož šířka je 1,5 m na obě strany od kabelu.
Rozvody MTS (místní telekomunikační síť)
S výstavbou nových zařízení v návrhovém období Telefónica O2 nepočítá. Rozšíření místní
telekomunikační sítě bude dle požadavků pokračovat v místech navrhované výstavby
(pokládka telekomunikačních kabelů). Trasy kabelů ÚP neřeší, budou upřesněny v dalších
stupních projektové dokumentace. Podzemní sdělovací vedení a zařízení je možné realizovat
v rámci všech ploch a to souladu s využitím území
Radioreléové trasy (RR paprsky)
Přes správní území Dobšice (východní okraj katastrálního území) procházejí radioreléové
spoje. Dle stanoviska Českých radiokomunikací je požadavek na jejich ochranu. Rovněž je
třeba projednat plánování staveb velké výškové úrovně (např. stožáry větrných elektráren) a
jejich umístění v blízkosti do 150 m od průběhu RR paprsku. Takové případy musí být
předem posouzeny (odsouhlaseny společností České radiokomunikace, a.s.).
Zřizování dalších radiových spojů se předpokládá, v území bude navrhováno dle konkrétních
požadavků investorů.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
47
plochy dopravní infrastruktury D
Ds – plochy silnic, Dm – plochy místních komunikací, Du – plochy účelových
komunikací
Územní plán respektuje stávající trasy komunikací a nadmístního i místního významu a
vymezuje plochy dopravní infrastruktury pro stavby silnic, místních i účelových komunikací.
Návrh plochy pro umístění přeložky silnice I/38 (obchvat Znojma) a homogenizace silnice
I/53 vychází z podkladu, který předalo do územně analytických podkladů Ředitelství silnic a
dálnic ČR. Navržená dopravní infrastruktura vyplývá z potřeb nově vymezených
zastavitelných ploch a ploch přestavby.
Koncepce dopravy v klidu reaguje na neustále rostoucí počet automobilů v obci, územní plán
proto navrhuje, aby při rekonstrukci stávajících komunikací, byly v místech, kde je to možné,
řešena podélná odstavná stání. Byla přehodnocena kapacita parkovacích stání v prostoru mezi
bytovými domy na ulici Znojemské a ulici Na Kopečku a plocha, vymezená platnou územně
plánovací dokumentací, byla zmenšena tak, aby odpovídala skutečné potřebě a nebyly
zmenšovány plochy zeleně.
Územním plánem je respektována navržená komunikace, odbočující ze silnice I/53 do
obytného souboru Úvoz (“Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový
Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly“). Komunikace představuje hlavní napojení lokality Úvoz
(bydlení v rodinných domech) na dopravní infrastrukturu.
Trasa jednokolejné neelektrifikované železniční trati č. 246 Břeclav – Znojmo, procházející
řešeným územím je územním plánem respektována ve stávající trase, včetně ochranného
pásma vymezeného 60m po obou stranách od koleje.
Územní plán reaguje i na rozvoj nemotorové dopravy- jsou doplněny pěší komunikace, in-line
a cyklistické stezky, zejména kolem řeky Dyje a Dobšického potoka a potoka Leska.
-
-
-
při úpravách dopravně – technických parametrů komunikací jsou přípustné zásahy
mimo silniční pozemky, asanace však musí být prováděny bez zásahů do stávající
zástavby
návrhové plochy pro novou výstavbu (bydlení, občanské vybavení) přiléhající
k silnicím je možné povolit pouze za předpokladu, že nebude překročena přípustná
hladina hluku
veškerá opatření, týkajících se silnic II. třídy musí být v souladu s ČSN 73 6102
„Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“, ČSN 73 6101 „Projektování
silnic a dálnic“ a ČSN 63 6110 „Projektování místních komunikací“
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
48
Výčet lokalit dopravní infrastruktury:
Ds1
Dm
Ds2
Dm2
Dm3
Dm4
Dm5
GR
Ds3
Du
východ 1
východ 2
východ 3
západ 1
západ 2
západ 3
západ 4
západ 5
střed území
východ - jih
Charakteristika jednotlivých lokalit je uvedena ve výrokové části územního plánu.
místní komunikace
D
Koncepce dopravy na místních komunikacích:
-
stávající trasy místních komunikací budou zachovány a upravovány v plném rozsahu
navrhované místní komunikace budou navazovat na stávající strukturu místních
komunikací a silniční síť
stávající chodníky budou zachovány, upravovány a doplněny novými
další (nezakreslené) místní komunikace mohou být realizovány ve všech plochách
zastavěného území i v zastavitelných plochách
místní komunikace jsou navrženy tak, aby umožnily postupné zklidnění dopravy v území
parkování
Řešení dopravy v klidu vychází z nabídky kapacitních parkovacích ploch, v lokalitách se
zvýšenou poptávkou po parkování a souběžné regulace parkovacích míst v ulicích a veřejných
prostranstvích. Míra regulace odpovídá atraktivitě území. Nejvyšší poptávka je v centrální
části obce, u bytových domů, které nemají garáže, u sportovního areálu a u výrobních ploch.
V plochách komerčního využití budou dostatečně kapacitní plochy pro parkování součástí
návrhových ploch.
Územní plán stanoví požadavky na zřizování parkovacích míst v souvislosti s novou výstavou
a rekonstrukcemi staveb, dále stanoví podmínky pro parkování osobních automobilů,
nákladních automobilů a autobusů, tak aby nebyla nadbytečně narušována pohoda bydlení.
veřejná hromadná doprava
Řešení hromadné dopravy vychází z aktuálního systému, provozovaného autobusy soukromé
dopravní společnosti pro potřeby Dobšic, Znojma a přilehlých obcí. Ten je nově součástí IDS
JMK.
Koncepce obsluhy obce veřejnou hromadnou dopravou:
Stávající hromadná autobusová doprava zůstane zachována, stávající autobusové zastávky
jsou zachovány a respektovány a jejich parametry vyhoví platným předpisům.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
49
účelové komunikace D
Územní plán respektuje stávající účelové komunikace, vymezuje nové komunikace.
Závazné trasy stávajících a navržených účelových komunikací jsou zakresleny v grafické části
a jsou vyznačeny příslušnou grafikou v souladu s legendou výkresu. Další (nezakreslené)
účelové komunikace je možné umístit v rámci jednotlivých ploch v souladu s využitím území.
nemotorová doprava
ÚP respektuje všechny stávající cyklotrasy procházející územím. Rekreační a turistické trasy
budou navazovat na síť vybraných cyklistických tras s krajským a mezinárodním významem.
Cyklistické rekreační okruhy jsou navrženy tak, aby posílily rekreační potenciál území.
Mimo cyklostezek a cyklotras mohou cyklisté pro svou dopravu využívat krajské silnice,
místní a účelové komunikace. Pěší dopravu řeší územní plán celoplošně s důrazem na
bezpečnost chodců, atraktivitu prostředí a přímost a logičnost pěších tras. Atraktivita pěších
tras by měla být posílena prvky zeleně, případně dalšími stavebně technickými opatřeními
zvyšující pohybovou funkci uličních profilů, musí obsahovat bezbariérové úpravy.
Pěší budou využívat alespoň jednostranné chodníky kolem krajských silnic a místních
komunikací funkční třídy C, na zklidněných místních komunikacích funkční třídy D a na
komunikacích účelových bude umožněn pohyb pěších spolu s ostatní dopravou.
Pěší turistické trasy je možno značit v rámci stávajících a navržených pozemních komunikací
a v rámci pěších cest a pěšin.
železniční doprava
Katastrálním územím je veden úsek drážního zařízení celostátního významu
(neelektrifikovaná jednokolejná železniční trať č. 246 Břeclav – Znojmo). Stávající železniční
trať je územním plánem akceptována, včetně ochranného pásma. Budou udržovány stávající
stavby na této ploše dopravy.
letecká doprava
Územní plán respektuje vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách
zasahujících do k.ú. Dobšice. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných
elektráren, výsadbu vzrostlé zeleně (větrolamů, biokoridorů apod.), venkovního vedení vn a
vvn jen na základě stanoviska ČR – Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno.
Výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m a staveb tvořící dominanty může
být v tomto území omezena nebo zakázána. Z důvodů bezpečnosti letového provozu je
nezbytné projednat rovněž rozšíření nebo povolení nových těžebních prostorů.
Nejbližší mezinárodní letiště jsou ve Vídni a V Brně.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
50
plochy výroby a skladování, plochy smíšené výrobní H
Územním plánem jsou posuzovány plochy pro výrobu a skladování vymezené v platném
územním plánu, a to zejména plochy, které bezprostředně souvisí s bydlením, v případech,
kdy dochází k narušování kvality bydlení, je navrženo jiné využití nebo jsou alespoň
upřesněny podmínky využití. Pro plochy výroby a skladování situované v plochách bydlení
(např. ve středu obce) navrhuje územní plán vhodnější využití: pro bydlení, občanské
vybavení nebo jako veřejné prostranství, veřejná zeleň (plochy přestavby).
Nové plochy smíšené výrobní navrhuje územní plán u železniční trati při katastrální hranici
obce Dyje. V platném územním plánu je plocha vymezena, není ale v současnosti využívána.
Část této plochy je nově navržena jako plocha dopravy. V severovýchodní části katastrálního
území v návaznosti na rozsáhlé vinice je navržena plocha pro vinařské hospodářství ve
vinicích. Do výrobních ploch smíšených jsou zařazeny dvě plochy vytipované pro umístění
obecní kompostárny. Jako plocha smíšená výrobní je vymezena i plocha přestavby - areál
bývalého zemědělského družstva na jižním okraji obce.
Všechny plochy smíšené výrobní jsou situovány v dostatečné vzdálenosti od ploch bydlení,
předpokládá se, že by chráněné prostory v blízkosti stávající funkční plochy smíšené výrobní
byly navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, prokazujícího že celková hluková
zátěž plochy pro výrobu a skladování nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů
hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb.
V územním plánu jsou vymezeny celkem 4 lokalit pro plochy smíšené výrobní. Tyto ploch,
jsou pojmenovány podle polohy vůči obci a jsou jim přiřazena pořadová čísla 1, 3, 4 a 5.
Indexem H1, H3, H4 a H5 jsou označeny i grafické části. Přehled lokalit:
H1
H3
H4
H5
východ 1
jih
severovýchod
jihovýchod
Plocha H2 sever byla během projednávání z návrhu ÚP vyjmuta (zdůvodnění je uvedeno
v části odůvodnění: nesouhlas orgánů chránicích zemědělský půdní fond s navrženým
záborem ZPF).
Charakteristika jednotlivých lokalit je uvedena v návrhové části územního plánu.
Plochy ve východní části území, na nichž jsou umístěny FV elektrárny, a které byly změnou
č. 5 územního plánu vymezeny pouze pro tento účel, jako dočasně nezemědělské, jsou
označeny indexem Hf. Po ukončení provozu FV elektráren budou tyto plochy plochami
zemědělského půdního fondu.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
51
plochy zahrádek
C
Pro rodinnou rekreaci jsou využívány plochy zahrad.
Na území obce je velký zájem o zahrádkaření. Zahrádky obklopují obec ze severu, východu a
jihovýchodu. Komplikací je drobná parcelace, některé zahrádky jsou vedeny jako orná půda,
na některých zahradách jsou různé stavby, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí.
Plochy zahrádek jsou vesměs stabilizované. Nově jsou plochy zahrádek navrhovány pouze
v plochách se stabilizovanými zahrádkami, převážně na orné půdě. Jedná se většinou o
legalizaci současného stavu. Některé zahrádky budou dotčeny realizací ochvatu města
Znojma, zasahuje do nich plocha dopravní infrastruktury, vymezená pro těleso přeložky
silnice I/38. Plochy zahrádek jsou rozčleněny na 3 typy. Podle lokalizace, s ohledem na
krajinný ráz, jsou pro jednotlivé lokality stanoveny odlišné maximální velikosti plochy
zastavitelné objektem pro rekreaci (indexy C, C1 a C2).
Obec Dobšice doplnila během pořizování územního plánu schválené zadání požadavkem, aby
byly do ploch zahrádek (podle původního označení pro individuální rekreaci) zařazeny
pozemky p.č. 1241, 1242, 1243, 1239, 1238 a 1240 jihozápadně od obce v lokalitě Léry.
Po vyhodnocení všech limitů a po zohlednění urbanistické koncepce územní plán tyto
pozemky jako plochy zahrádek nevymezuje.
Důvodem proč nejsou plochy vymezeny jako zahrádky, jsou tyto skutečnosti:
- pozemky se nachází v lokalitě, kterou je třeba ochránit před zástavou
- pozemky jsou v současné době vedeny jako orná půda I. třída ochrany, BPEJ 05600
- územní plánem jsou zařazeny do ploch zemědělských, které zahrnují ornou půdu, vinice,
sady, trvalý travní porost, využití pro zahrádkaření je tedy možné bez výstavby objektu
pro rekreaci
- část ploch leží v záplavovém území řeky Dyje
- pozemky se nachází v údolní nivě řeky Dyje, takové území je vyznaným krajinným
- prvkem (§3, odst. b zákona č. 114 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jako takový by měl
být chráněn před poškozováním a ničením
(Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného
prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové
zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků,
úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.)
- na území obce Dobšice se nachází celkem 3 lokality zahrádek, zakládání další lokalit není
nutné ani žádoucí
- celý areál „Léry“ navrhuje územní plán do ploch rezervy pro sport a rekreaci,
obdobně, jak je tomu v územním plánu Znojmo na sousedních pozemcích ve stejné
lokalitě, toto území je nutno udržet jako rezervu pro sport a rekreaci a není možné ji
zastavět plochami zahrádek, komerce nebo průmyslu, nejbližší okolí Dobšic i Znojma by
tak přišlo o velmi důležitou rozvojovou lokalitu, která bude sloužit potřebám obyvatel
obou sídel
- územní plán respektuje a chrání údolní nivu řeky Dyje, zvláště před dalším zastavováním,
tak jak to ukládá zadání územního plánu
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
52
- plochy veřejných prostranství (veřejné zeleně) Z
Územním plánem jsou stabilizovány stávající plochy, vymezeny jsou plochy nové v plochách
bydlení a rekreace, navržena jsou další nová veřejná prostranství v obci. Plochy vytvářejí
urbanistickou kostru území, slouží pro obsluhu území, setkávání a krátkodobou rekreaci
občanů, k umístění veřejné (sídelní) zeleně.
V územním plánu je vymezeno celkem 5 lokalit pro veřejná prostranství. Tyto ploch, jsou
pojmenovány podle polohy vůči obci a je jim přiřazeno pořadové číslo 1-5. Indexem Z1 – Z5
jsou označeny i grafické části. Přehled lokalit:
Z1 sever - severní okraj obce, na hranicích s k.ú. Znojmo, prostor mezi bytovými domy, ulice
Znojemská a Na Kopečku. Nejvhodnější řešení využití tohoto území bude prověřeno územní
studií (US 03).
Z2 jih – nově nevržená plocha po d silnicí I/53, procházející obcí. Plocha pro umístění
skulptury – poutače, plastiky, místo zastavení turistů (cykloturistů), upozornění na
napoleonskou historii obce.
Z východ – veřejný prostor ve východní části obce, prochází jím silnice I/53 (komunikace
bude převedena do III. třídy) a místní komunikace u hasičské zbrojnice.
Z3 západ – v lokalitě Úvoz při ulici Brněnské, v západní části obce je navržena plocha
veřejné zeleně jako ochrana proti negativním vlivům ploch výroby, komerce a služeb na k.ú.
Znojmo a k.ú. Dobšice.
Z4 západ – západně od obce v lokalitě Úvoz je navržena plocha veřejného prostranství.
Z5 východ – součástí navržené plochy bydlení na východním okraji obce, nad vinnými
sklepy a nad cestou k ČOV, je navrženo rozšíření stávajícího veřejného prostoru pro potřeby
umístění místní obslužné komunikace, obratiště a vybudování inženýrských sítí.
Plochy pro veřejná prostranství budou navrženy v zastavitelných plochách minimálně
v rozsahu stanovením v §7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území.
plochy pro komerční využití
Komerční plocha západně od obce, navržená v platné ÚPD, byla územním plánem
vyhodnocena jako vhodná a v novém územním plánu je ponechána W1. Další návrhová
plocha W2 byla v průběhu zpracování ÚP částečně zastavěna (objekt Čs. Pošty) a v grafické
části ÚP je znázorněna jako stávající stav. Do ploch komerční vybavenosti byla zařazena i plocha
přestavby - areál v ulici Lahoferově W3.
plochy vodní a vodohospodářské V
Řešené území patří k povodí Dunaje, jeho přítoku Moravy, povodí řeky Dyje.
Hydrologické číslo 4-14-03-0250 a 4-14-03-0240
Název hydrologického rajonu: Krystalinikum v povodí Dyje
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
53
-
-
v řešeném území se nacházejí vodní toky řeka Dyje, Dobšický potok a potok Leska
vodní toky jsou významnými krajinnými prvky a tvoří důležité osy ÚSES
břehová zeleň bude plošně zachovávána, předmětem úprav bude zejména doplnění
břehových a doprovodných porostů a přeměna stávající druhové skladby porostů na
přirozenou skladbu a potlačení nepůvodních druhů dřevin
stávající vodní toky Leska a Dobšický potok budou zachovány ve stávajících
lokalitách, korytech a struhách
břehová zeleň Lesky a Dobšického potoka bude doplněna o doprovodné stromořadí,
případně o břehové porosty, je navržena regulace severní části toku potoka Leska
správcům vodních toků bude umožněn přístup k údržbě vodních toků - manipulační
pás je drobných toků 6 m od břehové čáry, u řeky 8m od břehové čáry)
veškeré zásahy do vodních toků musí umožňovat i nadále plnění jejich
vodohospodářské, ekologické a rekreační funkce, územní plán počítá s rekreačním
využíváním ploch kolem vodních toků (Dyje, Dobšický potok)
plochy zemědělské P
zemědělský půdní fond (ZPF)
-
-
-
-
zemědělskou půdu v území představují: orná půda, zahrady a ovocné sady, louky,
pastviny a vinice zastoupení jednotlivých kultur zcela neodpovídá zdejšímu charakteru
a morfologii krajiny
nízký podíl rozptýlené zeleně a místy absence liniových porostů podél sítě polních cest
agrární část území značně destabilizuje a je navíc jednou z hlavních příčin zrychlení
větrné eroze
krajina je nedostatečně propojena sítí polních cest, které by plošně rozsáhlé bloky
členily, proto budou v blocích orné půdy obnoveny účelové zemědělské komunikace
společně s výsadbou stromořadí
zábory ZPF jsou zpracovány v části odůvodnění a na výkrese předpokládaných záborů
půdního fondu
v rámci pozemkových úprav také budou navržena organizační opatření, která by měly
hospodařící subjekty dodržovat za účelem snížení hodnot erozního smyvu
V plochách budou realizovány krajinné úpravy a ÚSES, včetně interakčních prvků budou
dodržovány tyto zásady:
a) na všech pozemcích přiléhajících k vodnímu toku nebo k jiným vodním útvarům se
zachovávají břehové porosty; tam, kde se tyto porosty nenacházejí, je třeba udržovat
ochranný pás nezorněné půdy o šířce nejméně 1 m od břehové čáry vodního toku a jiných
vodních útvarů
b) na půdách se sklonitostí nad 7° se musí nejméně 25 m od břehové čáry vodního toku nebo
jiného vodního útvaru zachovat ochranný pás, kde nebudou aplikována tekutá hnojiva s
rychle uvolnitelným dusíkem
c) v plochách mohou být zřizovány v souvislosti s hospodařením na pozemcích účelové
zemědělské komunikace
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
54
plochy smíšené nezastavěného území N
Jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro různorodé využití území, zejména
zemědělské a rekreační využití v kombinaci s plochami přírodního charakteru. V ÚP jsou
vymezeny zejména v blízkosti vodních toků.
plochy lesní L, lesní půdní fond (Pozemky určené k plnění funkce lesa /PUPFL/)
-
-
plochy lesů budou upravovány v souladu s plánem místního ÚSES - tedy zejména
přeměna stávající druhové skladby porostů na přirozenou skladbu
ve stávajících porostech lesa, v kategorii les zvláštního určení (ochranný lesní pás –
větrolam) je nutno provést přeměnu porostů dřevinné skladby pro posílení hlavní funkce
– ochrany proti větrné a vodní erozi; svoji schopnost omezit větrnou erozi většina z nich
ztratila zanedbáním pěstebních zásahů
jsou navrženy větrolamy v severní části katastru pro zmírnění erozních jevů
návrh územního plánu nenavrhuje žádné větší rozvojové aktivity na plochách PUPFL.
budování nových rekreačních objektů na lesních pozemcích je nepřípustné
koncepce uspořádání krajiny
Základním cílem koncepce uspořádání krajiny je podpora trvale udržitelného rozvoje území,
zahrnujícího zachování stávajících estetických, ekologických a rekreačních kvalit krajiny a
jejich další rozvoj a podporu mimoprodukčních funkcí krajiny.
-
-
jsou respektována území chráněná dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
nezastavěné území je rozčleněno do ploch s rozdílným způsobem využití území tak, aby
byly zohledněny potřeby ochrany krajinného rázu území
územním plánem je upřesněn a zapracován návrh nadregionálního a regionálního
územního systému ekologické stability a aktualizováno řešení lokálního ÚSES z platného
územního plánu
jsou respektovány veškeré plochy s trvalou vegetací, zajišťující zpomalení odtoku vod z
extravilánu
je řešena problematika prostupnosti krajiny (návrh nových cyklotras), protierozních
opatření a ochrany před povodněmi (ochranná hráz u ČOV a u sportovního areálu)
s ohledem na krajinný ráz území nejsou vymezovány ve správním území obce plochy pro
větrné elektrárny
v záplavovém území toku nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy s výjimkou již
připravovaných aktivit (areál pro sport a rekreaci na levém břehu řeky Dyje)
v aktivní zóně záplavového území jsou dosud nezastavěné plochy pro individuální
rekreaci (zahrádky) navržené v platném územním plánu, nahrazeny plochami luk a
pastvin (plochy smíšené nezastavěného území)
Základním cílem koncepce uspořádání krajiny je podpora trvale udržitelného rozvoje území,
zahrnujícího zachování stávajících estetických, ekologických a rekreačních kvalit krajiny a
jejich další rozvoj a podporu mimoprodukčních funkcí krajiny. Zásadní součástí koncepce je
vytvoření podmínek pro posílení ekologických i estetických hodnot zemědělsky využívaných
partií krajiny a s tím spojeného rekreačního využití.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
55
Územní plán navrhuje:
- zprostupnění prostoru kolem Dobšického potoka, bude posílena rekreační funkce
lesoparku Hájek
- větší využívání prostoru kolem potoka Leska pro rekreaci a turistiku (vinařskou)
- zeleň na březích řeky Dyje bude udržována, doplňována, ve vybraných lokalitách
využívána pro rekreační účely
- ve zbývajících starých ovocných sadech (pozemky v sousedství fotovoltaických
elektráren parcelní č. KN 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591 a 1592, k. ú Dobšice u
Znojma) jsou evidovány lokality významné z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů
živočichů. Pro zajištění prosperity jejich populací územní plán navrhuje zachovat
stávající funkční využití sadů. V tomto prostoru nebudou navrhovány nové výrobní
plochy.
V environmentálním pilíři je obec Dobšice hodnocena negativně. Důvodem je úbytek
zemědělského půdního fondu v letech 2003 – 2010 (o 2,5 %), malý podíl lesních pozemků v
katastrálním území (1,9 % z celkové rozlohy katastru) a ploch zeleně všeobecně.
Územní plán respektuje krajinný ráz území, daný zastoupením a rozmístěním základních
krajinotvorných struktur – lesů, vodních toků a ploch, ploch trvalé nelesní vegetace,
zemědělsky využívaných ploch, zastavěných území, komunikací apod.
Plochy přírodní
Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy jsou nově vymezeny především plochy přírodní
a vodní zahrnující plochy potřebné pro vymezení prvků územního systému ekologické
stability na všech úrovních:
- zastoupen je nadregionální biokoridor NBK09 Údolí Dyje
- zastoupen je regionální biocentrum RBC114 Palice.
- zastoupen je lokální ÚSES 2 větvemi biokoridoru a 3 biocentry
V grafické části jsou označeny indexy: AK - plochy přírodní, zeleně přírodního charakteru,
AN – plochy přírodní, smíšené nezastavěného území, AV – plochy přírodní, vodní,
AL – plochy přírodní, lesní. Tyto plochy tvoří kostru ÚSES – plochy biocenter.
Ochrana zvláštních zájmů
Zájmy civilní ochrany
Územní plán naplňuje požadavky a opatření požární ochrany a ochrany obyvatelstva obce.
Požadavky na obranu státu
Do řešeného území zasahuje:
zájmové území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany na stanovišti
Božice, které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR,
zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích, zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
56
Ve vymezeném území do 10 km od stanoviště lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu
a rekonstrukci výškových staveb, větrných elektráren, průmyslových zón a průmyslových
staveb (výrobních hal, skladů, sil, hangárů apod.), vedení vn a vvn, výkonných vysílačů,
převaděčů, základnových stanic mobilních operátorů a podobných technologií v celém
kmitočtovém pásmu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, jehož jménem
jedná VUSS Brno (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu). Výstavba a rekonstrukce staveb i územní změny mohou být v uvedených
zájmových územích Ministerstva obrany omezeny nebo vyloučeny. Hranice zájmového území
zakreslena ve výkrese O1 - koordinační výkres.
Do správního území obce se zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:
- Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách, který je nutno respektovat podle
ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze vydat územní
rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v
terénu, větrných elektráren, výsadbu vzrostlé zeleně (větrolamů, biokoridorů apod.)
venkovního vedení vn a vnn jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, jehož
jménem jedná VUSS Brno. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných
elektráren, výškových staveb nad 30 m a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
B.10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
V zastavěném území budou zastavovány volné plochy, přestavovány domy, které svým
technickým stavem nevyhovují potřebám současného bydlení. Územní plán vymezuje tři
lokality jako plochy přestavby. Jedná se o původně výrobní a zemědělské areály, které jsou
buď využívány nevhodně vzhledem ke své lokalizaci v převážně obytném území, nebo jsou
využívány neúčelně nebo minimálně.
Zastavitelné plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území, jako logické rozrůstání se
obce a stávajících výrobních areálů. Podrobněji jsou zastavitelné plochy popsány v kapitole
B.5.1.11 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami
z hlediska ochrany ZPF a zdůvodněny v kapitole B.8 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
včetně vybrané varianty.
.
B.11. Rozhodnutí o námitkách
Při veřejném projednání byla uplatněna jedna námitka
Máša Jan, Přímětická 3507/1, 66902 Znojmo, Ing. Pacola Jaroslav a Ing. Pacolová
Jaroslava Horní 376, 67182 Dobšice, Hrušková Hana, Leska 214, 67182 Dobšice, Pešťál
Karel a Pešťálová Naděžda, Dolní 405, 671 82 Dobšice, Sedláčková Dagmar Na Vinici
340, 671 25 Hodonice, MUZN 45849/2014 ze dne 9.6.2014
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
57
Obsah:
Podatelé jsou vlastníci pozemků p.č. 1238 - 1243 k.ú. Dobšice u Znojma a nesouhlasí s jejich
zařazením do ploch orné půdy. Žádají, aby byly jmenované pozemky zařazeny do ploch
zahrádek nebo ploch individuální rekreace. Důvodem je skutečnost, že na pozemcích jsou
vybudovány zahrady nebo je zde zájem zahrady vybudovat a stávající zařazení znemožňuje
jakoukoli činnost, kromě udržování stávajícího stavu. Připomínají, že navrhované zařazení
pozemků bylo projednáváno na zasedání ZO dne 5.9.2011 s výsledkem zapracovat tuto do
územního plánu.
Vyhodnocení připomínky:
Námitce se vyhoví částečně, pozemky budou vyjmuty z ploch územní rezervy a budou
zařazeny do ploch smíšených nezastavěného území.
Odůvodnění:
Během pořizování územního plánu doplnila obec Dobšice schválené zadání požadavkem, aby
byly do ploch zahrádek ( podle původního označení pro individuální rekreaci) zařazeny
pozemky parc. č. 1241, 1242, 1243, 1239, 1238 a 1240 jihozápadně od obce v lokalitě Léry.
Po vyhodnocení všech limitů a po zohlednění urbanistické koncepce projektant do návrhu
územního plánu tyto pozemky jako plochy zahrádek nevymezil.
Důvodem proč nebyly jmenované pozemky do ploch zahrádek zařazeny, jsou tyto
skutečnosti:
- pozemky jsou v současné době vedeny jako orná půda I. třída ochrany, BPEJ
05600
- část ploch leží v záplavovém území řeky Dyje
- pozemky se nachází v údolní nivě řeky Dyje, takové území je vyznaným
krajinným prvkem (§3, odst. b zákona č. 114 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a
jako takový by měl být chráněn před poškozováním a ničením
- na území obce Dobšice se nachází celkem 12 lokalit zahrádek, zakládání další
lokalit není nutné ani žádoucí.
- celý areál „Léry“ navrhuje územní plán do ploch rezervy pro sport a rekreaci,
obdobně, jak je tomu v územním plánu Znojmo na sousedních pozemcích ve stejné
lokalitě
- územní plán respektuje a chrání údolní nivu řeky Dyje, zvláště před dalším
zastavováním, tak jak to ukládá zadání územního plánu
Vlastnící pozemků se zúčastnili veřejného projednávání návrhu územního plánu, kde svůj
požadavek upřesnili: pozemky jako zahradu užívají, protože jsou v platném UP zařazeny do
ploch orné půdy (a tak jsou vedeny v katastru nemovitostí), nemohou na pozemku umístit
žádnou stavbu, mají problém se zavedením elektřiny apod. Nepotřebují si na pozemku
postavit rekreační objekt, ale potřebují alespoň účelovou stavbu pro krátkodobý pobyt,
umístění zahradní techniky a nářadí.
Projektant po dohodě s pořizovatelem a určeným zastupitelem navrhuje provést v návrhu ÚP
tuto úpravu: pozemky zařadit do ploch smíšených nezastavěného území a vyjmout je z ploch
územní rezervy. Tato úprava nejvíce odpovídá současnému využívání. Plochy smíšené
nezastavěného území zahrnují plochy zemědělské, přírodní, lesní, vodní a vodohospodářské a
je možné v nich zřizovat sady a zahrady a stavby s touto činností související. Na těchto
plochách nelze umístit stavby pro rodinnou rekreaci.
Úprava vyjadřuje současné využití, nevyžaduje opakování veřejného projednání.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
58
B.12. Vyhodnocení připomínek
Připomínky uplatněné při společném jednání
1. Poláková Lenka, Mgr., Zelenka Ivan, Stojanova 766/7, 66902 Znojmo, MUZN
42432/2013 ze dne 2.7.2013
2. Občanské sdružení Obchvat, Stojanova 766/7, 66902 Znojmo, MUZN 42433/2013
ze dne 2.7.2013
3. Poláková Lenka, Mgr.,Zelenka Ivan, Stojanova 766/7, 66902 Znojmo, MUZN
48006/2013 ze dne 29.7.2013
4. Občanské sdružení Obchvat, Stojanova 766/7, 66902 Znojmo, MUZN 48007/2013
ze dne 29.7.2013
5. Občanské sdružení "Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích, MUZN 48099/2013 ze dne 30.7.2013
6. Máša Jan, Přímětická 3507/1, 66902 Znojmo, Hrušková Hana, Leska 214, 671 82
Znojmo Sedláčková Dagmar, Na Vinici 340, 671 25 Hodonice, MUZN 48955/2013
ze dne 2.8.2013
7. Máša Jan, Přímětická 3507/1, 66902 Znojmo, Ing. Pacola Jaroslav a Ing. Pacolová
Jaroslava Horní 376, 67182 Dobšice, Hrušková Hana, Leska 214, 67182 Dobšice,
Pešťál Karel a Pešťálová Naděžda, Dolní 405, 671 82 Dobšice, Sedláčková Dagmar
Na Vinici 340, 671 25 Hodonice, MUZN 48953/2013 ze dne 2.8.2013
Připomínky uplatněné při opakovaném společném jednání
8. Adam Emil, V Zahradách /190, 67182 Dobšice, MUZN 82 799/2013; ze dne
10.12.2013
9. Poláková Lenka, Mgr., Zelenka Ivan, Stojanova 766/7, 66902 Znojmo; MUZN
84175/2013 ze dne 16.12.2013
10. GAVES - DM s.r.o., Lahoferova 545/, 67182 Dobšice; MUZN 4581/14 ze dne
22.1.2014
11. GARAJ MARIAN, Šatovská 2943/41, 67181 Znojmo; MUZN 4583/2014 ze dne
22.1.2014
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
59
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH PŘI SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ
1. Poláková Lenka, Mgr., Zelenka Ivan Stojanova 766/7, 66902 Znojmo
2. Občanské sdružení Obchvat, Stojanova /7, 66902 Znojmo
Obsah: připomínky 1. a 2. mají stejný obsah
1) Vhledem k tomu, že ZÚR Jihomoravského kraje byly zrušeny, nelze se na ně nijak
odvolávat
2) Navržená trasa komunikace I/38 a její přeložka nebyla prověřena v procesu EIA, proto
nelze tuto skutečnost uvádět v návrhu ÚP.
3) Protože přeložka I/38, obchvat protíná zahrádkářkou oblast a vede v blízkosti bytové
zástavby, bylo by vhodné zvážit méně devastující odklon trasy. I z hlediska nutných
protihlukových zábran by jistě šlo o rozumný a méně finančně nákladný zásah
s využitím stávající silnice na Brno od kruhového objezdu, bez MÚK Suchohrdelská.
Vyhodnocení:
Připomínka byla vyhodnocena jako neopodstatněná
Odůvodnění:
1) Návrh územního plánu ke společnému jednání byl zpracován v době platnosti Zásad
území rozvoje JMK, proto jsou ZÚR v tomto návrhu zmiňovány. Návrh k veřejnému
jednání byl upraven a odvolávky na ZÚR v něm nejsou.
2) Dle IS EIA bylo v rámci předmětného záměru stanovisko EIA několikrát prodlouženo
a je platné (naposledy prodlouženo MŽP OPVIP ze dne 6.12.2011, č.j.
80558/ENV/11 o 5 let, tj. di 19.10.2016).
3) Vedení trasy přeložky silnice I/38 je převzato z platné územně plánovací dokumentace
a podkladů, které předalo projektantovi ŘSD Brno. Trasa obchvatu je již schválena
v planém územním plánu, Ministerstvo dopravy ani ŘDS neshledalo důvod tuto trasu
měnit.
3.Poláková Lenka, Mgr.,Zelenka Ivan,Stojanova 766/7, 66902 Znojmo
Obsah:
Obsáhlý materiál obsahuje řadu připomínek a nesouhlasů k průběhu pořizování Územního
plánu Dobšice a označuje jej za protiprávní a nesprávný. Většina připomínek zpochybňuje
legitimitu návrhu územního plánu, protože řeší záležitosti nadmístního významu (zejména
koridor silnice I/38), přestože byly zrušeny Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (
dále jen ZÚR JMK) a v současnosti není pro řešené území k dispozici žádná nadřazená
dokumentace.
V řadě bodů ani není zřejmé, co přesně je předmětem připomínky nebo se jedná o prosté
konstatování, často doplněné obsáhlým odůvodněním, které se u jednotlivých připomínek
opakuje. Jednotlivé připomínky jsou číslovány číslicemi 1 – 16. V následujícím textu je vždy
uvedeno úplné znění připomínky včetně odůvodnění podatele, vyhodnocení připomínky
pořizovatelem odůvodnění tohoto vyhodnocení.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
60
1. Nelze projednávat protiprávní dokument – návrh ÚP Dobšice nemá oporu v nadřazené
územně plánovací dokumentaci
Odůvodnění:
Zveřejněný návrh ÚP Dobšice je v rozporu se zákonem, neb je zde zahrnut koridor I/38, který
není závazně schválen v nadřazené územně plánovací dokumentaci.
Podobný problém byl pro silnici 52 a obec Pohořelice. Obec Pohořelice prohrála nedávno
spor u Nejvyššího správního soudu, který v územním plánu pro Pohořelice zrušil protiprávně
schválený koridor R52.
Rozsudky NSS jsou bez dalšího závazné pro celou státní správu, tedy i pro Městský úřad
Znojmo v roli pořizovatele ÚP pro Dobšice.
Předmětný problém měl být v návrhu ÚP Dobšice dávno identifikován pořizovatelem,
Městským úřadem Znojmo a napraven.
Pořizovatel ÚP je totiž podle nového stavebního zákona přímo nadán povinností inicializovat
pořízení změn územního plánu podle ust. § 44 písm. b) stavebního zákona. Je ustálenou
judikaturou soudů doloženo, že kde se v zákoně v souvislosti s úkony státní správy uděluje
pravomoc státní správě, pak naplnění výkonu této pravomoci není ponecháno na libovůli
státní správy, ale je její povinností konat. Tedy podle judikatury i termín „může“ pro státní
správu znamená povinnost, tedy, že státní správa musí konat a ne zůstat nečinná.
V daném případě byl pořizovatel o rozsudcích NSS ve věci nesouladu koridoru 38 s
nadřazenou územně plánovací dokumentací prokazatelně informován a měl již od roku 2010
inicializovat opravy těch územně plánovacích dokumentací, které byly zatíženy konkrétní
vadou identifikovanou NSS, tj. i pro ÚP Znojmo, ÚP Kuchařovice, ÚP Dobšice. Pořizovatel
si nemůže dovolit vědomě chybovat.
Jak je dokládáno např. trestním řízením vedeným v těchto dnech s pracovníky stavebního
úřadu Brno-sever, i státní zástupce zjevně dospěl k názoru, že nečinnost úředníka může mít
charakter trestného činu. Nečinnost je tedy nutno vážit i z tohoto pohledu. Zde se však
nejedná o nečinnost, ale o činnost vědomou, tedy úmyslnou.
Pro doložení rozporu, ke kterému došlo při pořizování ÚP Dobšice a jeho změn lze dodat:
Koridor (viz definice v § 2 odst. 1 písm. i stavebního zákona) komunikace S8 (I/38) je
nadmístním prvkem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. h) cit. zákona, který musí být schválen
nadřazené územně plánovací dokumentaci, tedy do konce roku 2006 v ÚP velkého územního
celku (VÚC) a od roku 2007 v Zásadách územního rozvoje. ¨
Jak bylo opakovaně uvedeno v rozsudcích Nejvyššího správního soudu (NSS), kterým byl
zrušen koridor R43 v ÚP města Brna (rozsudek ze dne 27. 5. 2010, č.j. 9 Ao 1/2010 - 84), v
ÚP Drásova (rozsudek ze dne 20.4.2011, č.j. 6 Ao 1/2011 - 74) a ÚP Malhostovic (rozsudek
ze dne 10.5.2011, č.j. 2 Ao 2/2011 – 159) a rozsudcích NSS, kterým byl zrušen koridor R52 v
ÚP Perná (rozsudek ze dne 20. dubna 2011, č.j. 6 Ao 2/2011 - 27) a v ÚP pro Pohořelice
(rozsudek ze dne 19. prosince 2012, č.j. 6 Ao 4/2010 - 88), nebylo možné schvalovat v ÚP
obcí koridory R43 a R52, protože tyto koridory neměly oporu v nadřazené územně plánovací
dokumentaci.
Nebylo tedy možné zveřejnit návrh ÚP Dobšice, kde je zahrnut koridor pro novou trasu
silnice I/38.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
61
Jedná se přitom o recidivu pochybení ze strany Městského úřadu Znojmo Lze totiž
poukázat na to, že žádný schválený koridor nové trasy silnice I/38 právoplatně neexistoval při
zahájení projednávání konceptu řešení ÚP Dobšice.
Stejně tak protiprávní bylo schválení Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Dobšice tj. usnesení
Zastupitelstva obce Dobšice.
Podpora pro nový koridor silnice I/38 v nadřazené územně plánovací dokumentaci (ZÚR
JMK) při pořizování ÚP Dobšice neexistuje ani nyní, a to proto, že krajský územní plán
(Zásady územního rozvoje JMK) zrušil v červnu 2012 rozsudkem Nejvyšší správní soud.
Zásady územního rozvoje mají zpřesňovat koridory z PÚR. Protože ZÚR neexistují,
neexistuje ani „upřesněný koridor rychlostní silnice I/38“.
Vyhodnocení:
Připomínka je vyhodnocena jako neoprávněná.
Odůvodnění:
Protiprávnost dokumentu zdůvodňuje podatel tím, že je v něm zahrnut koridor I/38, který není
závazně schválen v nadřazené územně plánovací dokumentaci a odkazuje na rozsudek NSS,
týkající se ÚPD Pohořelic. To není pravdivé tvrzení.
Trasa silnice I/38 (dle PÚR ČR 2008 koridor kapacitní silnice S8) je řešena z územně
plánovacího hlediska od roku 1994, kdy byly zahájeny práce na Územním plánu velkého
územního celku okresu Znojmo. V průvodní zprávě k Územnímu plánu velkého územního
celku okresu Znojmo, konkrétně na stránce G-2 je uvedeno, že cesta č. I/38 Jihlava-Znojmostátní hranice je zařazena do VCS (vybrané cestní sítě) jako hlavní s označením H-38. Je
zároveň součástí mezinárodní evropské cestovní sítě s označením E-84. V souladu s ÚPN SÚ
Znojmo/Stavoprojekt Brno/ je řešen obchvat sídla Znojmo, který převezme všechnu tranzitní
osobní i nákladní dopravu ze směru Jihlava, Pohořelice, Státní hranice a dále převezme část
dopravy z cest č. II/361, II/399, II/413, čím se značně zlepší současná dopravní situace
v městě a zároveň se zmenší negativní vlivy dopravy na životní prostředí ve městě.
V ZÚR, které byly platné od 22.9 2011 do 21.6.2012 (v tomto termínu byly zpracován návrh
územního plánu Dobšice ke společnému jednání) byla vymezena osa nadmístního významu
N-OS1 Znojemská, v návaznosti na trasu koridoru dopravy republikového významu S8
(silnice I/38), jako záměr přeložky silnice I. třídy I/38 Blížkovice (hranice kraje) – Znojmo –
Hatě – hranice ČR/Rakousko (jehož součástí je obchvat Znojma). ZÚR JMK zpřesňovaly
koridor kapacitní silnice S8 dle PÚR ČR 2008 vymezením koridoru přeložky silnice I. třídy
I/38 Blížkovice (hranice kraje) – Znojmo – Hatě – hranice ČR/Rakousko v části ve
dvoupruhovém uspořádání a v části v čtyřpruhovém uspořádání.
Zrušení ZÚR návrh řešení ÚP Dobšice nijak výrazně neovlivnilo. Jmenovaná trasa přeložky
silnice I/38 byla řešena již v předcházející nadřazené ÚPD a v souladu s touto dokumentací
byla zařazena i do územních plánů dotčených obcí. To že územní plán města Znojma a obcí
Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf - Sedlešovice a Suchohrdly vymezil trasu přeložky
silnice I/38 v souladu s tehdy platným územním plánem VÚC, potvrdil i Nejvyšší správní
soud ve svém rozsudku č. j. 5 Ao 7/2011 – 40.
Citace rozsudku: Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že v době schválení územního plánu
existovala nadřazená územně plánovací dokumentace - ÚP VÚC okresu Znojmo, který byl v
souladu s tehdy platnými předpisy schválen usnesením XIV. Plenárního zasedání Jm KNV ze
dne 27. 6. 1989, tato vymezovala koridor obchvatu silnice I/38.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
62
V době pořizování a schválení ÚP města Znojma obcí existovala platná nadřazená územně
plánovací dokumentace – ÚP VÚC okresu Znojmo; tato ve své závazné části zcela
jednoznačně počítá mimo jiné i se stavbou obchvatu města Znojmo (silnice I/38 – Jihlava
Znojmo – Vídeň). Uvedený koridor je rovněž vyznačen v grafické části nadřazené územně
plánovací dokumentaci.
Od koridoru, vyznačeném v grafické části VUC se odchyluje pouze trasa třetí stavby.
Všechny, přeložkou silnice I/38 – obchvatem Znojma, dotčené obce, tj. Dobšice, Kuchařovice
a Znojmo, mají tedy tento záměr zakotven v platné územně plánovací dokumentaci.
Zrušením Zásad územního rozvoje JMK nedošlo ke zrušení územních plánů obci ani jejich
částí, nejedná se o nový záměr. Pro navazujíc řízení a vlastní realizaci je trasa přeložky,
týkající se Znojma (nazývána obchvat Znojma), členěna na 3 stavby, část I. stavby je již
postavena . Ke stavbě přeložky silnice I/38 – obchvat Znojma, vydal Krajský úřad JMK,odbor
dopravy tato stavební povolení:
Stavební povolení ze dne 26.9.2006, Č.j. JMK 30706/2006 na stavbu
„SILNICE I/38 Znojmo, obchvat, 1.stavba – 2.etapa“
stavební objekty :
D 111 Silnice I/38 Znojmo – obchvat
D 203 Most v km 1,640.17 přes sil. III/4121
D 204 Most přes nadregionální bikridor NK 139 vkm 2,369
D 304 Odvodňovací příkop – Km 2,370 sil.. I/38.
Toto stavební povolení nabylo právní moci dne 2.11.2006 – stavba byla realizována v roce
2008.
Stavební povolení ze dne 7.6.2010, Č.j.JMK 157674/2009 na stavbu
Silnice I/38 Znojmo, obchvat, 2.stavba, 1.etapa
stavební objekt:
113.01 Silnice I/38, obchvat.
Stavební povolení nabylo právní moci dne 6.10.2010 - Ministerstvo dopravy svým
rozhodnutím potvrdilo námi vydané stavební povolení.
Stavební povolení ze dne 9.2.2012, Č.j.: JMK 83725/2011 na stavbu
„Silnice I/38 Znojmo, obchvat, 2.stavba, 2.etapa“.
stavební objekty
D 113.2 Silnice I/38 Znojmo, obchvat
D 193 Protihlukové clony
D 202 Most přes biokoridor v km 3,820 68
D 203 Most přes sil. II/361 v km 4,104
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
63
D 204 Most přes biokoridor, PC a potok v km 5,166
D 205 Most na větvi V5 přes přel. sil. I/38. Dále jsou pravomocná stavební povolení na další
související stavby (přeložky inženýrských sítí , účelové komunikace) a některé z těchto staveb
se realizují.
V současné situaci už není důvod tuto stavbu respektive koridor pro ni z projednávaného
návrhu územního plánu z důvodu zrušení ZÚR vyřadit.
Pořizovatel se ohrazuje proti obvinění, že jednal protizákonně nebo že zůstal nečinný. Od
zahájení prací na ÚP se měnila legislativa i situace kolem nadřazené ÚPD. Pořizovatel a
potažmo i projektant na daný stav vždy reagovali v odpovídající fázi pořizování ÚPD, vracet
se po každé změně předpisů vždy na začátek procesu pořizování by nebylo ekonomické a
platná legislativa to ano nevyžaduje.
Pro úplnost uvádíme nejdůležitější termíny v procesu pořizování územního plánu Dobšice:
Proces pořizování územního plánu Dobšice byl zahájen rozhodnutím zastupitelstva o pořízení
nového územního plánu dne 13.12.2010. V době zpracování projednání a schválení zadání
územního plánu dne 27.6.2011 byly připravovány Zásady územního rozvoje Jihomoravského
kraje.
Návrh územního plánu pro společné jednání byl zpracován v první polovině roku 2012 a
pořizovateli předán 20.6.2012, tedy v době platnosti Zásad územního rozvoje Jihomoravského
kraje a na ZÚR se v příslušných kapitolách odkazuje. V této podobě byl projednán ve
společném jednání. Upravena byla až dokumentace pro veřejné projednání. Zrušení ZÚR se
promítlo především do textové části. I po zrušení ZUR řeší územní plán některé záležitosti
nadmístního významu. Jedná se o ty, které mohly být vymezeny na základě již existujících
podkladů.
Tyto záležitosti nadmístního významu mohou být podle § 43 odst.1 stavebního zákona
součástí územního plánu, neboť Krajský úřad JMK ve svém stanovisku podle § 50 odst 7 (čj.
JMK 93186/2013 ze dne 14.8.2013) řešení těchto záležitostí z důvodů významných
negativních vlivů přesahující hranice obce nevyloučil. Posoudil návrh územního plánu
z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a došel
k závěru, že ÚP Dobšice širší územní vazby respektuje.
Podatel poukazuje na o recidivu pochybení ze strany Městského úřadu Znojmo se zdůvodnění
že: “…..žádný schválený koridor nové trasy silnice I/38 právoplatně neexistoval při zahájení
projednávání konceptu řešení ÚP Dobšice. Stejně tak protiprávní bylo schválení Pokynů pro
zpracování návrhu ÚP Dobšice tj. usnesení Zastupitelstva obce Dobšice.“ K tomu pořizovatel
dodává, že koncept územního plánu Dobšice nebyl zpracován, nemohl být tedy ani
projednáván, nebyly vyhotoveny ani Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Dobšice, nemohly být
tedy protiprávně schváleny.
2. Nesprávný postup pořizovatele – předložení návrhu ÚP, který je v rozporu se
stavebním zákonem
Odůvodnění:
Již podle ust. § 46 odst. 2 stavebního zákona „Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení
územního plánu posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě
nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil.“ Podobně je nutno
postupovat i pro návrh ÚP.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
64
Podle ust. § 50 odst. 1 cit. zákona „Na základě schváleného zadání územního plánu nebo
schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec
zpracování návrhu územního plánu“.
Úřední osoba z řad zaměstnanců pořizovatele, zde Městského úřadu Znojmo, tedy nese osobní
odpovědnost za naplnění tohoto ustanovení zákona a za soulad zveřejněné verze návrhu ÚP se
zákonem. Prověření souladu návrhu ÚP se zákonem nesmí být přenášeno na Zastupitelstvo
obce Dobšice. Jak je doloženo v tomto podání, zveřejněná verze návrhu ÚP je v rozporu se
zákonem.
Pokud by pořizovatel nezajistil nápravu, Zastupitelstvo obce Dobšice by mohlo být uvedeno v
omyl a mohlo by protiprávně schválit nesprávný návrh ÚP obsahující protiprávní odkazy na
S8 (novou trasu I/38).
Vyhodnocení:
Připomínka je vyhodnocena jako neopodstatněná
Odůvodnění:
Odkazování se na § 46 odst. 2 SZ v případě územního plánu města Znojma je zavádějící:
územní plán je pořizován z podnětu, nikoli na návrh, citované ustanovení se k němu
nevztahuje. Pořizovatel pořídil podle ust. § 50 odst. 1 stavebního zákona návrh územního
v souladu se schváleným zadáním územního plánu tj. zajistil jeho zpracování oprávněnou
osobou a projednal jej podle § 50- 52 SZ. Před veřejným projednáním, na základě
vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP podle § 50 SZ, zajistil úpravu územního plánu a
k veřejnému projednání předložil návrh územního plánu, který není v rozporu s platnými
právními předpisy. Z § 53 odst.4 SZ vyplývá pro pořizovatele povinnost přezkoumat soulad
návrhu územního plánu mimo jiné s požadavky stavebního zákona i s požadavky zvláštních
právních předpisů. Tuto povinnost pořizovatel splní, zastupitelstvu předloží zprávu o
výsledku toho přezkumu společně s návrhem na vydání územního plánu.
3. Protiprávně pořízené dokumenty územního plánování nemohou být naplněním
smlouvy o dílo s autorizovanou osobou.
Odůvodnění:
Předáním protiprávně pořízených dokumentů návrhu ÚP Dobšice vzniká škoda. V daném
případě pořizování zajišťoval Městský úřad Znojmo.
Podle ust. § 38 odst. 6 zákona o obcích „Obec je povinna chránit svůj majetek před
neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání
bezdůvodného obohacení“.
Městský úřad Znojmo je proto povinen zajistit nápravu pro Návrh ÚP Znojmo a do doby plné
nápravy nesmí obec Znojmo uhradit jakýkoliv náklad ze smlouvy o dílo s pořizovatelem, a
pokud již k úhradě došlo je obec Znojmo povinna vymáhat náhradu škody.
Vyhodnocení:
Připomínka je vyhodnocena neopodstatněná
Odůvodnění:
Připomínka se netýká se problematiky územního plánování, ale činnosti obce v samostatné
působnosti. Doplňujeme, že návrh územního plánu není pořízen protiprávně, obci škoda
nevznikla (viz odůvodnění předcházejících připomínek)
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
65
4. Ve výrokové části Návrhu ÚP nesmí být texty, o kterých se nerozhoduje.
Odůvodnění:
Návrh změny ÚP se vydává jako Opatření obecné povahy (OOP). Výroková část OOP musí
být jasná a srozumitelná, nesmí odkazovat na jiné dokumenty, ani na odůvodnění OOP.
Formou OOP musí být zpracován již návrh změny ÚP.
Výrok smí obsahovat jen pokyny a zásady pro rozhodování, vše ostatní se musí uvést do
odůvodnění.
Výrok a výkresy grafické části změny ÚP obsahují jen to, o čem rozhoduje zastupitelstvo.
Skutečnosti, které jsou platné bez ohledu na vůli zastupitelstva, se nesmí uvádět do výrokové
části, uvádí se do textové a grafické části odůvodnění.
Výrok je třeba upravit.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínka je vyhodnocena jako neopodstatněná
Odůvodnění:
Podatel hovoří v připomínce o návrhu změny ÚP. To je v rozporu se skutečností, že Územní
plán Znojmo je vydáván jako zcela nový územní plán, nikoli jako změna. Územní plán se
podle ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona se vydává formou opatření obecné povahy
podle správního řádu. Opatření obecné povahy je obecně upraveno v ustanoveních §171§174 správního řádu. Podle ustanovení § 192 odst. 1 stavebního zákona platí, že cit: „Na
postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.“
Správní řád ani speciální právní předpisy (zejm. stavební zákon a vyhláška č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci) pojem „výrok OOP“
nebo „výroková část OOP“ neznají. Pořizovatel má za to, že podateli pod tímto pojmem
rozumí návrh opatření obecné povahy (ve smyslu správního řádu), resp. část opatření obecné
povahy mimo odůvodnění (a contrario § 173 odst. 1 správního řádu, věta první) nebo
náležitosti obsahu územního plánu stanovené prováděcím právním předpisem (§ 43 odst. 6
stavebního zákona), kterým je již zmiňovaná vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 13 odst. 1 této vyhlášky platí, že: „Územní
plán obsahuje textovou a grafickou část. Obsah územního plánu, včetně jeho odůvodnění, je
stanoven v příloze č. 7.“ Obsahové a formální náležitosti návrhu územního plánu Znojmo
zcela respektují výše citovaná ustanovení platných právních předpisů, a proto považuje tuto
připomínku za bezpředmětnou.
Pro doplnění uvádíme, že textová část návrhu územního plánu Dobšice k veřejnému
projednání je upravena v souladu s novelou stavebního a novelou zmiňované vyhl. č.
500/2006 Sb.
5. Z odůvodnění - Návrhu ÚP je nutné vypustit všechny odkazy na novou trasu silnice
38.
Odůvodnění:
Jak je doloženo níže i autentickým vyjádřením Ministerstva pro místní rozvoj, ze zahrnutí
kapacitní silnice S8 do PÚR nic nevyplývá pro obec Dobšice. Ani zpracovatel ÚP Dobšice
tedy nesmí překročit stavební zákon a dovozovat z vlastní libovůle cokoliv, co nemá oporu v
zákoně.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
66
Na činnost odpovědného projektanta dopadá ust. § 159 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákona, který zpracovateli územně plánovací dokumentace jednoznačně ukládá
povinnost „dbát právních předpisů“. Dodržování právních předpisů je i základním
požadavkem, který je kladen na osoby autorizované podle zákona č. 360/1992 Sb., autorizační
zákon, kde v ust. § 12 odst. 3 je jednoznačně požadováno, že „Při výkonu své činnosti je
autorizovaná osoba povinna dbát platných obecně závazných právních předpisů, jakož i
předpisů vydaných příslušnou Komorou“. Profesní a etický řád ČKA opakuje tuto povinnost
mimo jiné v ust. § 22, kde je uvedeno, že „Architekt se řídí platnými obecně závaznými
právními předpisy, jakož i vnitřními řády Komory a profesními předpisy a standardy“.
Autorizované osoby nemohou jednat bez plného respektování zákonů, neb pokud by takto
činily, pak by jejich autorizovaná díla vytvářená na základě speciálního oprávnění a současně
na základě jejich osobní odpovědnosti dle § 159 stavebního zákona a dle autorizačního
zákona byla v rozporu s duchem i literou těchto zákonných ustanovení. Právě povinnost
dodržovat zákony dává právo autorizované osobě otisknout kulaté autorizační razítko a na
základě tohoto úkonu vzniká povinnost státní správy a samosprávy respektovat takto
označené dílo, opravňuje státní správu projednávat je jako veřejnou listinu a současně je
zakázáno komukoliv autorizované dílo doplňovat a měnit, toto smí učinit opět jen
autorizovaná osoba. Autorizovaná osoba musí odmítnout jakoukoliv instrukci od kohokoliv,
tedy i od orgánů státní správy a samosprávy, které by vedla k úkonu autorizované osoby,
který by byl v rozporu s platnou legislativou. Tedy autorizovaná osoba nesmí přijmout ani
instrukci ve formě Zadání územního plánu, pokud by toto Zadání bylo v rozporu s platnou
legislativou. Totéž platí i pro zpracování konceptu územně plánovací dokumentace a
zapracování pokynů pro dokončení návrhu územně plánovací dokumentace.
Dodržování zákonů nelze chápat jako nepřípadné omezení práva architekta uplatnit svoje
vzdělání a svoji kreativitu. Je však nepochybné, že při vytváření autorizovaných dokumentů,
které budou beze změny předkládány do veřejného projednávání v procesech přeneseného
výkonu státní správy a pro schvalování samosprávou ve formě opatření obecné povahy, nelze
akceptovat, že by „kreativita“ architekta jakkoliv překročila limity dané zákony nebo
nedodržela procesy dle zákonů.
Pokud jsou díla architektů rušena rozsudky soudů, pak se jedná nepochybně o závažné
skutečnosti, které je nutné posuzovat i z hlediska základních ustanovení Profesního a etického
řádu ČKA, a to mimo jiné ust. § 2, kde se požaduje: „Architekt všemožně přispívá k šíření
dobrého jména architektury a architektů“ a ust. § 3 odst. 1, kde se požaduje „Architekt
odpovídá za odbornou úroveň výkonu svého povolání, zejména za odbornou úroveň
dokumentů označených jeho razítkem a podpisem“.
Rušení územních plánů obcí pro opakované a známé pochybení není jen porušením dobrého
jména dle citovaného § 2, ale i porušením odborné úrovně výkonu autorizované osoby,
architekta, dle citovaného ust. § 3 odst. 1. Protiprávně vytvořená díla jsou takto zdrojem
velkého problému s dopadem do veřejné sféry a způsobují zastavení, někdy i miliardových,
investičních projektů a nemožnost čerpání Evropských dotací.
Pokud tedy dochází k nedodržování právních předpisů, zde stavebního zákona, pak se jedná o
závažné porušení ustanovení Profesního a etického řádu ČKA, a tedy na předmětnou věc
dopadá Disciplinární a smírčí řád ČKA.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
67
Vyjádření MMR:
Odkazujeme na písemné vyjádření MMR ze 7. 3. 2013 adresované Nejvyššímu správnímu
soudu (NSS) ke kauze čj. 4 Aos 2/2012. Jsou zde formulace MMR, které se výrazně odchylují
od formulací, které se od roku 2009 nesprávně objevují v Zadáních ZÚR krajů a ÚP obcí.
Z vyjádření MMR pro NSS lze citovat: „Politika územního rozvoje ČR 2008 je koncepční
dokument, kde rozvojové záměry nejsou vymezeny s konkrétní lokalizací tak, aby mohla být
označena jednotlivá katastrální území, jednotlivé správní obvody obcí“.
Dále lze citovat: „Vymezení ploch a koridorů rozvojových záměrů v Politice je tedy rámcové,
proto ani nemůže upřesnit rozvojový záměr, neboť to je pouze v kompetenci příslušných krajů
a obcí až v rámci navazující územně plánovací činnosti. Tedy ze schválené Politiky, nelze
určit, jak shora uvedeno, konkrétní území pro předmětný rozvojový záměr.“
Vyhodnocení:
Připomínka je vyhodnocena jako neopodstatněná
Odůvodnění:
Vymezení přeložky I/38 v ÚP Znojmo je legitimní (viz odůvodnění připomínky 1).
S tvrzením, že ze zahrnutí kapacitní silnice S8 do PÚR nic nevyplývá pro obec Dobšice, se
pořizovatel neztotožňuje. Vymezení koridoru pro kapacitní silnici S8 je toto: Havlíčkův Brod
– Jihlava – Znojmo - Hatě- hranice - ČR Rakousko (Wien). Důvodem vymezení je propojení
ve směru severozápad – jihovýchod, s napojením Rakouska, zkvalitnění mezinárodní silnice E
59 ( - Wien ), hranice Rakouska /ČR – Znojmo- Jihlava- Havlíčkův Brod s návaznosti na
silniční síť ve směru Čáslav, Kutná Hora – Kolín- D11- Poděbrady - Nymburk s napojením na
R10 u Mladé Boleslavi do Liberce.
Je zřejmé, že pokud je jedním z důvodů vymezení koridoru pro kapacitní silnici S8
zkvalitnění mezinárodní silnice E 59 (trasa Praha - Jihlava - Znojmo - Vídeň - Graz - Maribor
– Záhřeb),území obce Dobšice, která bezprostředně navazuje na území města Znojma se
může dotýkat a územní plán se o ní zmiňuje oprávněně. Navíc, jak je již uvedeno v
odůvodnění bodu 1, v územním plánu, který byl prořízen společně pro město Znojmo a obce
Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf -.Sedlešovice a Suchohrdly bylo projednáno vedení
přeložky silnice I/38 (úsek obchvatu města Znojma), je tedy logické, aby koridor kapacitní
silnice S8 tuto trasu sledoval.
Citované vyjádření MMR není možné aplikovat na všechny záležitosti, které PÚR řeší. To,
že je možné přeložku I/38 (respektive koridor pro ni) v územním plánu Dobšice vymezit je
zdůvodněno v odůvodnění připomínky 1.
6. Z odůvodnění Návrhu ÚP je nutné vypustit texty tvrdíc, že řešené území leží
v koridoru rychlostní silnice S8.
Odůvodnění:
Jak je doloženo výše, z uvedeného zahrnutí S8 do PÚR nic nevyplývá pro obec Dobšice. Ani
zpracovatel ÚP Znojmo tedy nesmí překročit stavební zákon a dovozovat z vlastní libovůle
cokoliv, co nemá oporu v zákoně.
Je tedy chybné tvrzení na str. 6 Návrhu, kde je uvedeno, že „Z Polity územního rozvoje
vyplývá pro územní plán Dobšice tento konkrétní požadavek: Řešené území je dotčeno
silničním koridorem S8 vymezeného na trase Havlíčkův Brod – Jihlava – Znojmo - Hatě –
Hranice ČR / Rakousko (Vídeň). Územní plán tento požadavek akceptuje.“
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
68
Územní plán ani jeho tvůrce nejsou nějakým suverénem, který by něco akceptoval či
neakceptoval. Koridor S8 bude zahrnut do všech dotčených územních plánů, ale až poté, až
bude právoplatně schválen v nadřazeném dokumentu, tj. ZÚR JMK. Tento dokument dosud
neexistuje. Nelze se tedy ani dotknout ústavního práva nás, majitelů pozemků p.č. 1048/1-4
1106/27, kam autor územního plánu zakreslil svévolně koridor S8 (I/38)
Vyjádření MMR:
Odkazujeme na písemné vyjádření MMR ze 7. 3. 2013 adresované Nejvyššímu správnímu
soudu (NSS) ke kauze čj. 4 Aos 2/2012. Jsou zde formulace MMR, které se výrazně odchylují
od formulací, které se od roku 2009 nesprávně objevují v Zadáních ZÚR krajů a ÚP obcí.
Z vyjádření MMR pro NSS lze citovat: „Politika územního rozvoje ČR 2008 je koncepční
dokument, kde rozvojové záměry nejsou vymezeny s konkrétní lokalizací tak, aby mohla být
označena jednotlivá katastrální území, jednotlivé správní obvody obcí“.
Dále lze citovat: „Vymezení ploch a koridorů rozvojových záměrů v Politice je tedy rámcové,
proto ani nemůže upřesnit rozvojový záměr, neboť to je pouze v kompetenci příslušných krajů
a obcí až v rámci navazující územně plánovací činnosti. Tedy ze schválené Politiky, nelze
určit, jak shora uvedeno, konkrétní území pro předmětný rozvojový záměr.“
Vyhodnocení:
Připomínka je vyhodnocena jako neopodstatněná
Odůvodnění:
Vymezení přeložky I/38 v ÚP Znojmo je legitimní (viz odůvodnění připomínky 1).
S tvrzením, že ze zahrnutí kapacitní silnice S8 do PÚR nic nevyplývá pro obec Dobšice, se
pořizovatel neztotožňuje. Vymezení koridoru pro kapacitní silnici S8 je toto: Havlíčkův Brod
– Jihlava - Znojmo- Hatě- hranice - ČR Rakousko (Wien). Důvodem vymezení je propojení
ve směru severozápad – jihovýchod, s napojením Rakouska, zkvalitnění mezinárodní silnice E
59 ( - Wien ), hranice Rakouska /ČR – Znojmo- Jihlava- Havlíčkův Brod s návaznosti na
silniční síť ve směru Čáslav, Kutná Hora – Kolín- D11- Poděbrady - Nymburk s napojením na
R10 u Mladé Boleslavi do Liberce.
Je zřejmé, že pokud je jedním z důvodů vymezení koridoru pro kapacitní silnici S8
zkvalitnění mezinárodní silnice E 59 (trasa Praha - Jihlava - Znojmo - Vídeň - Graz - Maribor
– Záhřeb),území obce Dobšice, která bezprostředně navazuje na území města Znojma se
může dotýkat a územní plán se o ní zmiňuje oprávněně. Navíc, jak je již uvedeno v
odůvodnění bodu 1, v územním plánu, který byl prořízen společně pro město Znojmo a obce
Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf -.Sedlešovice a Suchohrdly bylo projednáno vedení
přeložky silnice I/38 (úsek obchvatu města Znojma), je tedy logické, aby koridor kapacitní
silnice S8 tuto trasu sledoval.
Citované vyjádření MMR není možné aplikovat na všechny záležitosti, které PÚR řeší.
To, že je možné přeložku I/38 (respektive koridor pro ni) v územním plánu Dobšice vymezit
je zdůvodněno v odůvodnění připomínky 1.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
69
7. Výrok návrh územního plánu nerespektuje fakt, že ZÚR JMK neexistují
Odůvodnění:
Na str. 6 výroku Návrhu je uvedeno
Ze zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje vyplývají tyto požadavky:
(zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly zastupitelstvem Jihomoravského kraje
vydány dne 22.9.2011 usnesením č.1552/11/Z25)
Tato formulace je chybná, jelikož by měla být jasně následována odůvodněním, že v ÚP
Dobšice nemohou za existující situace s územním plánováním v JM kraji zahrnuty žádné nové
nadmístní záměry, tedy ani nova trasa silnice 38.
Podstatné je, že návrh ÚP se nyní týká celého území Dobšice. Pro celé toto řešené území se
tímto pořizuje nový ÚP. Nejedná se tedy o změnu ÚP, kde každá následující změna navazuje
na schválený a platný ÚP a jej jen doplňuje.
U schvalování zcela nového ÚP se vše schvaluje zcela nově, tj. nadmístní záměry (s výjimkou
těch, které kraj v ZÚR neřeší) se přebírají ze ZÚR a zpřesňují se. V případě neexistence
platných ZÚR není tedy nic, co by se mohlo ze ZÚR přebírat.
Pro zahrnutí S8 (I/38) do nového ÚP Znojmo nelze uplatnit ani ust. § 43 odst. 1 in fine, které
zní „Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje,
mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z
důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice obce nevyloučí.“ Zastupitelstvo
JMK dne 28. 2. 2013 schválilo Zadání ZÚR (tzv. 3. pokus o ZÚR po předchozích dvou
fiascích) a zde je schváleno, že v ZÚR jsou řešeny i koridory dopravy, včetně koridoru S8
(I/38). Tím si zastupitelstvo JMK vyhradilo, že záležitost nadmístního významu známá jako
koridor S8 (I/38) bude řešen v ZÚR, a tedy krajský úřad nemůže postupovat proti usnesení
zastupitelstva kraje a vydat stanovisko povolující, aby koridor S8 (I/38) byl řešen jinde než v
ZÚR, tj. např. v územním plánu Dobšice. Navíc je nepochybné, že S8 (I/38) může mít
významné negativní vlivy i mimo území Dobšice, tedy možnost existence těchto negativních
vlivů nelze vyloučit na základě současného stavu projednání koridoru S8 (I/38).
Vyhodnocení:
Připomínka je vyhodnocena jako neopodstatněná.
Odůvodnění
Kritizovaný návrh územního plánu projednávaný ve společném jednání, byl zpracován a
pořizovatel předán v době platnosti ZÚR. Odkazy na ZÚR tedy logicky obsahoval. Po
ukončení společného jednání (které bylo opakováno z důvodu požadovaného doplnění a
úpravy Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí) byl návrh územního plánu upraven, a
protože v té době již byly ZÚR zrušeny, odkazy na ně v návrhu územního plánu nejsou.
V textové části návrhu ÚP je uvedeno, že ZÚR byly zrušeny. Všechny záležitosti
nadmístního významu jsou vymezeny na základě věrohodných podkladů, které řeší tyto
záležitosti v širších územních souvislostech (Generel dopravy JMK, Územní plán města
Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice,a Suchohrdly, Koncepční
vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability na území
Jihomoravského kraje, Energetická koncepce JMK, ÚAP JMK). Podle § 43 odst.1 SZ platí, že
záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou
být součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu
významných negativních vlivů přesahujících hranice obce nevyloučí. Takové stanovisko
obdržel pořizovatel dne 10.09.2013, čj. JMK 93186//2013.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
70
8. Výrok Návrhu územního plánu nesprávně tvrdí, že ze ZÚR vyplývají požadavky pro
ÚP, ZÚR JMK jsou přitom již více než rok zrušené rozsudkem Nejvyššího správního
soudu, tedy neexistují
Odůvodnění:
Na str. 6 výroku Návrhu je uvedeno
Elektrické vedení 110 /22 kV:
• TE22 ZNOJMO Dobšice, Dyjákovičky, Dyje, Chvalovice, Kuchařovice, Suchohrdly,
Tasovice, Vrbovec, Znojmo
•
TE21-A ZNOJMO Dobšice, Kuchařovice, Suchohrdly, Znojmo
ZÚR vymezují plochy pro transformační stanice takto - šířka koridoru: 400m, plocha 10ha.
Územní plán vymezuje šířku koridoru pro VVN 110/22kV na 60 m.
V územním plánu Dobšice jsou upřesněny plochy a koridory dopravní infrastruktury,
vymezené v ZÚR pro:
- přeložku silnice I/38 a její provázání na budoucí rychlostní silnici S3 na území Dolního
Rakouska
- homogenizaci silnice I/53 Pohořelice – Znojmo
V územním plánu jsou zohledněny limitující jevy v území.
Územní plán zajišťuje respektování stávajících přírodních a technických limitů a jejich
ochranných a bezpečnostních pásem.
ZÚR JMK Byly zrušeny bez náhrady rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. Ao7/2011 526 ze dne 21.6.2013. Tedy nejen že ze ZÚR JMK nemůže v současnosti nic vyplývat pro
ÚP Dobšice pro nadmístní záměry dopravní infrastruktury, ale ani pro jiné nadmístní záměry.
Z Návrhu ÚP Dobšice tedy musí být vypuštěn nejen koridor S8 ( I/38), ale i koridory
elektrických vedení 110/22 kV.
Z výrokové části Návrhu ÚP i jeho grafických příloh je mimo jiné nutno vypustit plochy T
(viz str. 9) a plochy D (viz str. 9), tj. mimo jiné i texty.
elektrické vedení 110 /22 kV - územní plán upřesňuje koridory navržené v ZÚR
(podrobněji kapitola 1.2.)
plochy dopravní infrastruktury D
Návrh ploch dopravní infrastruktury respektuje stávající silniční síť. Je navržena plocha pro
část přeložky silnice I/38 (obchvat města Znojma) a plocha pro zkapacitnění silnice I/53.
Malou částí řešeného území (západní okraj v lokalitě Úvoz) prochází propojení navržené
silnice z Oblekovic do průmyslové části Znojma (na ulici Družstevní). Je navrženo napojení
rozvojových ploch na dopravní infrastrukturu, provázání hromadné, cyklistické a pěší
dopravy se sousedními obcemi a městem Znojmem.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
71
Stejně tak na str. 13 je nutné vypustit text:
plochy dopravní infrastruktury D
Ds – plochy silnic, Dm – plochy místních komunikací, Du – plochy účelových komunikací
územním plánem je respektována navržená trasa komunikace I/38 a její přeložka
(obchvat), pro tuto komunikaci a související křižovatky je navržena dopravní plocha
v dostatečné dimenzi
územním plánem je respektována navržená homogenizace komunikace I/53, pro tuto
komunikaci a související křižovatky je navržena plocha dopravní v dostatečné dimenzi
ulice Brněnská, vedená jako komunikace I. třídy, bude po realizaci přeložky silnice I/38
převedena do nižší kategorie komunikací (III. třída)
Stejně tak na str. 14 je nutné vypustit text:
přehled ploch dopravní infrastruktury D
východ1 – plocha východně od obce je vymezena pro dopravní infrastrukturu, konkrétně pro
přeložku komunikace I/38 (obchvat Znojma) včetně souvisejících křižovatek a dalších
souvisejících staveb. Trasa komunikace I/38 byla prověřena v procesu EIA. Plocha je mimo
zastavěné území. Dojde k záboru ZPF a LPF.
Ds1
A je nutné přepracovat text na str.15 v části odkazující na I/38.
plochy zahrádek I (I1 – I12)
Plochy zahrádek jsou vymezeny za účelem zajištění individuální rekreace formou
zahrádkaření na převážně oplocených pozemcích zemědělského půdního fondu. Zahrádky
obklopují obec z východu a jihovýchodu. Plochy zahrádek jsou vesměs stabilizované. Nově
navrhované plochy jsou situovány pouze v plochách se stabilizovanými zahrádkami, převážně
na orné půdě. Plochy zahrádek jsou v zastavěném území i mimo ně. Některé zahrádky budou
dotčeny realizací ochvatu města Znojma – těleso přeložky silnice I/38. Plochy zahrádek jsou
rozděleny do 12 lokalit, s ohledem na jejich polohu se liší velikostí zastavěné plochy
rekreačních chat.
Podrobnosti v kapitole A.1.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití (Plochy zahrádek I /I1 – I12/).
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
72
Je nutné stejně postupovat a vyloučit odkazy na I/38 n astr.20
1.4.1. - dopravní infrastruktura, stanovení celkové koncepce a podmínek pro
umisťování
jednotlivých druhů dopravy D
Ds – plochy silnic, Dm – plochy místních komunikací, Du – plochy účelových
komunikací
V řešeném území je navrženo vybudování silniční infrastruktury nadmístního významu
(obchvatu města Znojma). Je navržena nová trasa silnice I/38 a její provázání na silnici S3 na
území Dolního Rakouska a realizace silnice I/53 Pohořelice – Znojmo. Zároveň jsou navržena
dopravně technická opatření na sítích místních komunikací, která mají zajistit:
A v textu
Silniční a motorová doprav Ds
Koncepce silniční dopravy:
Řešeným územím procházejí silnice I/53 Znojmo – Pohořelice, II/408 Brandlín – Jemnice,
Hodonice – Hevlín, II/412 Znojmo – Dobšice a II/413 Moravský Krumlov – Znojmo –
Hnanice – st. Hranice. Silniční síť je územním plánem akceptována.
- je navrženo přeřazení počátečního úseku stávající silnice I/53 (procházející obcí, ulice
Brněnská),
po realizaci přeložky silnice I/38, do nižší kategorie (III. třída)
- je navržena přeložka silnice I/38 a její provázání na budoucí rychlostní silnici S3 na území
Dolního Rakouska, pro tuto silnici a související křižovatky jsou navrženy nové plochy
dopravy
- je navržena homogenizace silnice I/53 Pohořelice – Znojmo, pro tuto silnici a související
křižovatky jsou navrženy rozvojové plochy dopravy
- plochy dopravy navržené v souvislosti s komunikacemi I/38 a I/53 jsou zároveň vymezeny
ve
výkrese č.1 Výkres základního členění a ve výkrese č.3 Výkres veřejně prospěšných staveb a
opatření
Stejně tak je nutné postupovat pro text na str.27
plochy zahrádek I
Jsou vymezeny za účelem zajištění individuální rekreace formou zahrádkaření na převážně
oplocených pozemcích zemědělského půdního fondu. Plochy zahrádek jsou v zastavěném
území i mimo ně. Některé zahrádky budou dotčeny realizací ochvatu města Znojma – těleso
přeložky silnice I/38.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
73
Nelze tedy ani vymezovat I/38 a další nadmístní záměry jako veřejně prospěšné stavby. Tedy
je nutné vypustit následující text za str. 48 Návrhu Výroku ÚP:
A.1.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit
Územní plán vymezuje plochy a koridory pro tyto veřejně prospěšné stavby:
veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury vymezené v ZÚR Jihomoravského
kraje a zpřesněné územním plánem:
přeložka sinice I/38 na katastrálním území Dobšice
WD01 (v ZÚR D
homogenizace silnice I/53 na katastrálním území Dobšice
WD02 (v ZÚR
D27)
veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury vymezené v ZÚR Jihomoravského
kraje a zpřesněné územním plánem:
- vedení vysokého napětí VN 110 zajišťující napojení na transformační stanici TS 110/22
kV Chvalovice, územní plán zpřesňuje koridor na 60 m.
WT01 (v ZÚR
TE22)
Vyhodnocení:
Připomínka je vyhodnocena jako neopodstatněná
Odůvodnění:
Jak je uvedeno výše, odkazy na ZÚR se v návrhu ÚP k veřejnému projednání již nevyskytují.
9. Odůvodnění Návrhu územního plánu stejně jako návrh výroku ÚP nerespektuje
fakt, že ZÚR JMK neexistují
Odůvodnění:
Na str. 6 Odůvodnění Návrhu ÚP je uvedeno:
Ze zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje vyplývají tyto požadavky:
(zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly zastupitelstvem Jihomoravského kraje
vydány dne 22.9.2011 usnesením č.1552/11/Z25)
Tato formulace je nedostatečná, neb by měla být jasně následována odůvodněním, že v ÚP
Dobšice nemohou za existující situace s územním plánováním v JM kraji zahrnuty žádné nové
nadmístní záměry, tedy ani nová trasa silnice I/38.
Podstatné je, že návrh ÚP se nyní týká celého území Dobšice. Pro celé toto řešené území se
tímto pořizuje nový ÚP. Nejedná se tedy o změnu ÚP, kde každá následující změna navazuje
na schválený a platný ÚP a jej jen doplňuje.
U schvalování zcela nového ÚP se vše schvaluje zcela nově, tj. nadmístní záměry (s výjimkou
těch, které kraj v ZÚR neřeší) se přebírají ze ZÚR a zpřesňují se. V případě neexistence
platných ZÚR není tedy nic, co by se mohlo ze ZÚR přebírat.
Pro zahrnutí S8 (I/38) do nového ÚP Dobšice nelze uplatnit ani ust. § 43 odst. 1 in fine, které
zní „Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje,
mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z
důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice obce nevyloučí.“
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
74
Zastupitelstvo JMK dne 28. 2. 2013 schválilo Zadání ZÚR (tzv. 3. pokus o ZÚR po
předchozích dvou fiascích) a zde je schváleno, že v ZÚR jsou řešeny i koridory dopravy,
včetně koridoru S8 (I/38). Tím si zastupitelstvo JMK vyhradilo, že záležitost nadmístního
významu známá jako koridor S8 (I/38) bude řešen v ZÚR, a tedy krajský úřad nemůže
postupovat proti usnesení zastupitelstva kraje a vydat stanovisko povolující, aby koridor S8
(I/38) byl řešen jinde než v ZÚR, tj. např. v územním plánu Dobšice. Navíc je nepochybné, že
S8 (I/38) může mít významné negativní vlivy i mimo území Dobšice, tedy možnost existence
těchto negativních vlivů nelze vyloučit na základě současného stavu projednání koridoru S8
(I/38),
Vyhodnocení:
Připomínka je vyhodnocena jako neopodstatněná
Odůvodnění:
Jak je uvedeno výše, odkazy na ZÚR se v návrhu ÚP k veřejnému projednání již nevyskytují.
11. Z odůvodnění Návrhu územního plánu je nutno vyloučit všechny prvky, které jsou
odvozovány z údajně platných ZÚR JMK. Návrh ÚP nerespektuje fakt, že ZÚR JMK
neexistují
Odůvodnění:
Vzhledem k zrušení ZÚR JMK rozsudkem NSS je nutné z návrhu ÚP vyloučit všechny prvky,
které zpracovatel ÚP zde zahrnul na základě ZÚR.
Vyhodnocení:
Připomínka je neopodstatněná.
Odůvodnění:
Návrh územního plánu pro společné jednání, ke kterému uplatňují podatelé tyto připomínky,
byl zpracován v první polovině roku 2012 a pořizovateli předán 20.6.2012, tedy v době
platnosti Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a na ZÚR se v příslušných
kapitolách odkazuje. V této podobě byl projednán ve společném jednání. Upravena byla až
dokumentace pro veřejné projednání. Zrušení ZÚR se promítlo především do textové části. I
po zrušení ZUR řeší územní plán některé záležitosti nadmístního významu. Jedná se o ty,
které mohly být vymezeny na základě již existujících podkladů.
Tyto záležitosti nadmístního významu mohou být podle § 43 odst.1 stavebního zákona
součástí územního plánu, neboť Krajský úřad JMK ve svém stanovisku podle § 50 odst. 7 (čj.
JMK 93186/2013 ze dne 14.8.2013) řešení těchto záležitostí z důvodů významných
negativních vlivů přesahující hranice obce nevyloučil. Posoudil návrh územního plánu
z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a došel
k závěru, že ÚP Dobšice širší územní vazby respektuje.
.
12. Z odůvodnění Návrhu ÚP je nutné odstranit text k územním rezervám pro
nadmístní prvky
Odůvodnění:
Do ÚP Dobšice nelze také navrhovat ani zapracování územních rezerv pro nadmístní záměry.
Nadmístní záměry musí být nejprve projednány a platně schváleny v Zásadách územního
rozvoje (ZÚR) JMK a teprve pak mohou být zahrnuty do návazné územně plánovací
dokumentace, tj. ÚP obcí.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
75
Je třeba zdůraznit, že ustanovení územní rezervy je totiž omezením vlastnického práva k
nemovitostem, a to je zásah do garantovaného ústavního práva občanů. Takovýto zásah se smí
dít pouze na základě zákona.
Při absenci právoplatného schválení předmětných koridorů v ZÚR JMK absentuje právní
podklad, na základě kterého by mohlo být zvažováno omezování ústavního práva na nerušené
vlastnictví. Zpracovatel ÚP obce není nadán ze zákona oprávněním navrhovat vymezování
takovýchto územních rezerv bez zákonného podkladu.
Vyhodnocení:
Připomínka je vyhodnocena neopodstatněná
Odůvodnění:
ÚP nevymezuje územní rezervy nadmístního významu.
12. Požaduje se respektovat existující podklady, a to s respektováním mandátu
zpracovatele ÚP obce. Požaduje se do návrhu ÚP doplnit text, že z nadmístní prvky
posuzované v existujících podkladech nejsou zaneseny do ÚP Dobšice, a to ani ve formě
územních rezerv, pouze na základě územně plánovacích podkladů (včetně ÚAP), ale
pouze na základě ZÚR JMK.
Odůvodnění:
Zpracovatel ÚP nesmí překračovat svůj mandát a řešit nadmístní prvky, které se řeší v
připravovaných ZÚR JMK, a to řada z nich ve variantách. Zpracovatel ÚP nesmí předjímat
jakékoliv řešení nadmístních prvků, a to ani v situaci, kdyby se dostal do politického tlaku
nebo kdyby úředníci krajského úřadu vyslovovali preference pro určitou variantu. Zpracovatel
ÚP je autorizovaná osoba, která musí ctít platné zákony, tedy i musí plně ctít stavební zákon a
autorizační zákon. Postup v rozporu se zákonem je porušením i Profesního a etického řádu
České komory architektů (ČKA) a jeho porušení spadá i pod dikci Disciplinárního a smírčího
řadu ČKA, a to i s možným dopadem řízení před stavovským soudem a odebrání autorizace.
Zpracovatel ÚP Dobšice tedy nesmí zahrnout do ÚP Dobšice koridor S8 (I/38), a to ani ve
formě územní rezervy. Lze dodat, že územní rezerva pro nadmístní prvek musí být schválena
v nadřazené územně plánovací dokumentaci, tj. ZÚR, aby mohla být přenášena do ÚP obcí. V
ÚP obcí lze schvalovat územní rezervy pouze pro místní prvky.
Současně však zpracovatel musí znát existující autorizované studie a projekty, s kterými
pracuje i kraj při pořizování ZÚR. Specificky poukazujeme na studie týkající se dopravní
infrastruktury JMK (např. ing. Strnad, 2012). Všechny tyto studie má k dispozici nadřízený
orgán územního plánování, který je povinen je zpracovatelům ÚP obcí poskytnout.
Vyhodnocení:
Připomínka je vyhodnocena jako neopodstatněná
Odůvodnění:
S existujícími podklady, které má k dispozici nadřízený orgán, se projektant seznámil,
zařazení nadmístních záležitostí do návrhu územního plánuje odůvodněno v předcházejících
bodech.
Uváděná studie Ing. Strnada se znojemského regionu týká jen okrajově a řešení dopravy
v okolí města Znojma v podstatě odpovídá řešení platného územního plánu.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
76
13. Pořizování ÚP obce se smí provádět pouze na základě existující a platné nadřazené
územně plánovací dokumentace a ne na základě záměrů kohokoliv, na základě
rozpracované (a tedy právně neúčinné) nadřazené územně plánovací dokumentace či na
základě PÚR bez ZÚR nebo pouze na základě ÚAP či jiných podkladů.
Zadání ÚP a Návrh ÚP musí být v souladu. Návrh Zadání ÚP musí být v okamžiku
schvalování Zadaní v souladu s právně účinnou nadřazenou územně plánovací
dokumentací. Stejně tomu musí být při projednávání návrhu ÚP. V absenci ZÚR nelze
předjímat nadmístní prvky a nelze ani do Zadání ÚP ani do návrhu ÚP zahrnovat
koridor či rezervu koridoru S8 (I/38).
¨
Odůvodnění:
Z řady ustanovení stavebního zákona jednoznačně vyplývá, že mezi jednotlivými nástroji
územního plánování, resp. stupni (druhy) územně plánovací dokumentace, platí princip
hierarchie, podle nějž může být obsahem určitého nástroje územního plánování (typu ÚPD)
pouze to, co je v souladu s nadřazeným nástrojem územního plánování, resp. s nadřazenou
ÚPD. Konkrétně lze odkázat na § 31 odst. 4, § 36 odst. 5 a § 51 odst. 2 stavebního zákona v
platném znění. Územní plán obce tedy musí být vždy v souladu s politikou územního rozvoje
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Každý nástroj územního plánování (stupeň
ÚPD) má přitom zákonem jasně vymezený přípustný obsah (viz například § 32 odst. 1 d), §
36 odst. 1, § 43 odst. 1 a § 61 odst. 1 stavebního zákona, podrobněji pak přílohy č. 4, 7 a 11
vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění). Z tohoto důvodu není možné mimo jiné záměry
obecně vymezené v PÚR přímo přebírat do územních plánů obcí, bez toho aby byly nejprve
vymezeny v ÚPD vydané krajem (tedy dle platné úpravy v ZÚR).
Platí-li výše uvedené zásady pro vydanou (platnou) územně plánovací dokumentaci, je
samozřejmé, že platí i pro veškeré dílčí dokumenty, vznikající při postupu pořizování
každého z typů ÚPD.
Na základě argumentu "a maiori ad minus", jakož i z obecných zásad právního státu
(čl. 1 odst. 1 Ústavy) a zákonnosti veškeré činnosti veřejné správy (čl. 2 odst. 3 Ústavy,
čl. 2 odst. 2 Listiny, pro oblast veřejné správy obecně § 2 odst. 1 ve spojení s § 177 odst. 1
správního řádu) nepochybně platí, že musí-li nějaký správní akt - výstup určité činnosti
orgánů veřejné moci (například územní plán obce) splňovat určité zákonem stanovené
požadavky (například soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací), pak tytéž
požadavky musí splňovat i veškeré dílčí akty (výstupy), postupně vydávané v procesu
pořizování takovéhoto aktu.
V případě územního plánu obce v této souvislosti stavební zákon výslovně stanoví, že v
souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací musí být návrh územního plánu (§ 51
odst. 2 písm. b) stavebního zákona).
Jestliže pak v § 50 odst. 1 stavební zákon stanoví, že návrh územního plánu je pořizován na
základě schváleného zadání územního plánu, pak i z této formulace v kontextu výše
uvedeného zcela jednoznačně vyplývá, že i zadání územního plánu musí být v souladu i v
době schvalování Zadání ÚP s nadřazenou územně plánovací dokumentací.
Pokud došlo k zmaření ZÚR JMK, pak došlo i k zmaření všech procesů, které se na zrušené
ZÚR odvolávaly.
Při absenci právně účinných ZÚR to tedy znamená (viz i odůvodnění k výše uvedeným
bodům), že v Návrhu ÚP obce Dobšice nemůže být vymezen ani nadmístní záměr S8 (I/38)
ani územní rezerva pro tento záměr.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
77
Vyhodnocení:
Připomínka je vyhodnocena jako neopodstatněná
Odůvodnění:
Jak je uvedeno v bodě 2, je územní plán Dobšice pořizován od r. 2011. V průběhu procesu
pořizování byly ZÚR připravovány, vydány, zrušeny. ÚP na to reagoval v textové části
návrhu k veřejnému projednán. Po zrušení ZÚR nebyla z návrhu ÚP vyřazena žádná ze
záležitostí nadmístního významu. Záležitosti nadmístního významu byly do územního plánu
zařazeny na základě věrohodných podkladů, a vždy byly řešeny ve vazbě na širší územní
vztahy. Nejčastěji kritizovaná přeložka silnice I/38 měla v době zpracování návrhu měla na
některé části již vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení v souladu splatným územním
plánem měst Znojma o obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf - Sedlešovice a Suchohrdly.
Nebyl důvod trasu měnit.
Pořizovatel upozorňuje na to, že § 51 odst. 2 písm. b), na jehož text se podatel odkazuje,
stavební zákon po novele neobsahuje
14. Posouzení SEA je chybné, neobsahuje posouzení HIA
Odůvodnění.
Nelze navrhovat koridor nové komunikace bez řádného posouzení jejího dopadu na veřejné
zdraví obyvatel. To se nestalo.
Vyhodnocení:
Připomínka je vyhodnocena jako neopodstatněná
Odůvodnění:
Stavební zákon v platném znění neuvádí posuzování vlivů na lidské zdraví jako samostatnou
proceduru „posuzování vlivů na veřejné zdraví“ (HIA) podle zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ale jako zhodnocení
stávajících a předpokládaných vlivů ÚP mimo jiné na lidské zdraví, přitom podle § 19
stavebního zákona jde o vyhodnocení pro účely posouzení vlivů ÚP na životní prostředí v
rámci vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Rámcový obsah SEA vyhodnocení stanoví příloha stavebního zákona, podle které se má
vyhodnocení zaměřit i na problematiku veřejného zdraví, přičemž takovéto vyhodnocení
zpracuje osoba s autorizací pro posuzování vlivů na životní prostředí.
15. Není soulad mezi zadáním ÚP a jeho návrhem.
Odůvodnění:
Klíčovou podmínkou územního plánování je jeho srozumitelnost pro občany. V procesech
územního plánování pro území obce Dobšice došlo k nekoordinovaným následně zahájeným
procesům pro změny územního plánu pro Dobšice. Těmito územně plánovacími procesy byly
změněny podmínky pro využívání území a následně v řadě případů proběhla územní nebo
stavební řízení. Tím se zadání ÚP Dobšice dostalo do rozporu s realitou a nelze docílit
souladu mezi návrhem ÚP Dobšice a Zadáním ÚP Dobšice. Tento nesoulad zakládá
protiprávnost procesu pořizování ÚP Dobšice a možnost zrušení ÚP Dobšice rozsudkem
soudu, pokud nedojde ze strany obce Dobšice a pořizovatele ÚP Dobšice, Městského úřadu
Znojmo k nápravě, která je jediná možná schválením nového Zadání pro ÚP Dobšice.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
78
Vyhodnocení:
Připomínka je vyhodnocena jako neopodstatněná.
Odůvodnění:
Tvrzení o nekoordinovaných procesech změn územního plánu pro Dobšice, změnách
podmínek v území a zahájených územních a stavebních řízení ve vztahu k zadání územního
plánu Dobšice je zmatečné a nesrozumitelné.
Poslední dvě změny ÚPO Dobšice byl vydány 11.10.2011 a 19.12.2011 ( účinnost od
28.10.2011 respektive od 5.1.2012). Práce na návrhu nového ÚP již probíhaly, poprvé byl ale
návrh zveřejněn až 19.6.2013 v rámci společného jednání. Není tedy pravdou, že by
docházelo k nekoordinovaným procesům matoucím občany.
V průběhu pořizování územního plánu probíhala v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací územní i stavební řízení. Zahájení pořizování územního plánu není důvodem k
zastavení procesu povolování staveb.
Vyhodnocení splnění požadavků zadání obsahuje kapitola B.3. odůvodnění. Z jejího závěru
vyplývá, že Územní plán Znojma (textová a grafická část) a Odůvodnění územního plánu
(textová a grafická část) jsou zpracovány v souladu s dohodnutým a schváleným zadáním.
Soulad neznamená to, že je návrh se zadáním identický. Vyplývá to mimo jiné i rozsudku
NSS ze dne 24.11.2010 čj. 1 Ao5/2010-169, kde se uvádí, že z § 50 odts.1 stavebního zákona
nelze dovodit příkaz, aby návrh byl identický s obsahem schváleného zadání, nýbrž toliko
pokyn, aby návrh ze schváleného zadání vycházel.
16. Veřejná vyhláška byla zatížena vadou v poučení
Odůvodnění:
Tato vyhláška neobsahuje dostatečné poučení ve smyslu zákona.
Občan musí být jasně informován, o jakou fázi jednání se jedná. Nelze jen bez dalšího
vytrhnout z kontextu větu z § 50 odst. 3 stavebního zákona a občany de facto uvádět v omyl.
Použité formulace ve vyhlášce mohou v občanech vyvolat dojem, že se jedná o projednávání
územního plánu s nimi, když v tomto případě se jedná o „společné jednání“ pro DOSS, do
kterého se mohou občané nově podle novely stavebního zákona vyjadřovat.
Bylo by nejen seriózní k občanům i uvést odkaz na ust. § 51 stavebního zákona a podle něj
následně očekávaná jednání (kde bude možné podávat i námitky), ale toto by mělo být
povinně zahrnuto, neb výkon státní správy je službou veřejnosti a ne uváděním občanů v omyl
Vyhodnocení:
Připomínka je vyhodnocena jako neopodstatněná
Odůvodnění:
Pořizování územního plánu Dobšice probíhá v době nabytí účinnosti (1.1.2013) tzv. velké
novely stavebního zákona (zákon č. 350/2012 Sb.), která se zásadním způsobem dotkla i
problematiky pořizování územních plánů obcí. Jedná se konkrétně o ustanovení §§ 43 - 55
stavebního zákona
Z metodického pokynu MMR k přechodným ustanovení stavebního zákona, ve kterém jsou
stanoveny postupy navázání na již proběhlé kroky pořizování ÚP, se uvádí že, cit: „Na
společné jednání se naváže novými činnostmi podle § 50 odst. 3 SZ ve znění po novele.“
Ustanovení § 50 odst. 3 novelizovaného stavebního zákona přitom jednoznačně stanoví
možnost každého uplatnit v 30denní lhůtě připomínky.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
79
Z tohoto důvodu byla zařazena veřejnost již do této fáze pořizování územního plánu Dobšice,
i když podle předešlé právní úpravy se veřejnost této fáze projednávání územního plánu
neúčastnila. Novelizovaná úprava je tedy pro veřejnost příznivější, protože podle dřívější
právní úpravy se mohla veřejnost k ÚP vyjádřit až v řízení o územním plánu podle § 52
původního stavebního zákona. Na základě výše uvedeného proto pořizovatel v souladu s
ustanovením § 50 odst. 3 novelizovaného stavebního zákona doručil návrh územního plánu a
vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou.
Napadaná vyhláška obsahuje ve své závěrečné části jednak výslovně poučení o tom, že do 30
dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou může každý ke zveřejněnému návrhu ÚP Dobšice
vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Dobšice na udržitelný rozvoj území uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky, a že k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží ve smyslu § 50
odst. 3 novelizovaného stavebního zákona, a dále poučení o tom, že písemnost se považuje za
doručenou patnáctým dnem po vyvěšení podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu, přičemž byla
splněna povinnost podle věty druhé ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu, tedy oznámení
bylo zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pořizovateli není konečně
zřejmé, z čeho občanské sdružení dovozuje „povinnost“ uvést odkaz na ustanovení § 51
stavebního zákona. Z platných právních předpisů takováto povinnost nevyplývá, pořizovatel
má naopak za to, že uvedení tohoto ustanovení by mohlo být pro veřejnost oním „omylem“, o
němž hovoří občanské sdružení. Je třeba mít na mysli, že se jedná především o instrument
doručovací, který slouží pro
seznámení adresátů s příslušným úkonem nikoliv o citaci platných právních předpisů.
Konečně ustanovení § 51 stavebního zákona nemá pro veřejnost žádné přímé důsledky a
neobsahuje žádné konkrétní – veřejností využitelné oprávnění. I z tohoto důvodu se tak tato
případná informace jeví jako zcela nadbytečná.
Nad rámec povinného obsahu vyplývajícího s výše uvedených ustanovení stavebního zákona
je vyhláška doplněna upozorněním, ve kterém bylo uvedeno že, cit: „Toto zveřejnění návrhu
územního plánu doplňuje společné jednání s dotčenými orgány, které proběhlo před novelou
stavebního zákona a nenahrazuje veřejné projednání návrhu územního plánu ve smyslu § 52
stavebního zákona, při kterém mohou proti návrhu ÚP vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podat námitky a ostatní mohou podat
připomínky“.
4. Občanské sdružení Obchvat, Stojanova 766/7, 66902 Znojmo
5. Občanské sdružení "Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích
.
Obsah připomínek 4. a 5. i jejich vyhodnocení jsou totožné s obsahem a vyhodnocením
připomínky 3. Rozdílné je pouze znění poslední věty bodu 6, kde nejsou, na rozdíl od
připomínky č. 3, uvedeny konkrétní parcelní čísla.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
80
6. Máša Jan, Přímětická 3507/1, 66902 Znojmo, Hrušková Hana, Leska 214, 671 82
Znojmo
Sedláčková Dagmar, Na Vinici 340, 671 25 Hodonice MUZN 48955/2013 ze dne
2.8.2013
Obsah:
Podatelé jsou vlastníci pozemků p.č. 1238 - 1243 k.ú. Dobšice, nesouhlasí s rozšířením polní
cesty v lokalitě Léry, ve výkresech označené čísly 121, 120 a 119 a požadují, aby rozšíření
bylo zakresleno na druhou stanu od polní cesty respektive jako oboustranné.
Svůj nesouhlas zdůvodňují tím, že není zpracovaná žádná studie, která by upřesňovala
umístění budoucí komunikace. Pozemky, na kterých je rozšíření zakresleno, by byly
rozšířením více znehodnoceny než pozemky na druhé straně, které jsou výrazně delší, a tím
pádem je případné zmenšení o plochu komunikace méně ovlivní.
Vyhodnocení:
Připomínka byla akceptována, v návrhu k veřejnému jednání je provedena úprava
Odůvodnění:
V případě linií označených číslicemi 121, 120 a 119 se nejedná o rozšíření cesty, ale o
interakční prvek v krajině, kterým zpravidla bývá výsadba zeleně kolem polních cest.
V návrhu k veřejnému projednání již nejsou tyto interakční prvky zakresleny, neboť velká
část území Léry je vymezena jako plocha územní rezervy pro budoucí využití jako plochy
rekreace, sportu, veřejných prostranství a veřejné zelně nebo jako plochy vodní a
vodohospodářské. Není tedy přesně dané, kudy v budoucnu cesty a s nimi spojené interakční
prvky povedou.
7. Máša Jan, Přímětická 3507/1, 66902 Znojmo
Ing. Pacola Jaroslav a Ing. Pacolová Jaroslava Horní 376, 67182 Dobšice
Hrušková Hana, Leska 214, 67182 Dobšice
Pešťál Karel a Pešťálová Naděžda, Dolní 405, 671 82 Dobšice,
Sedláčková Dagmar, Na Vinici 340, 671 25 Hodonice
Obsah:
Podatelé jsou vlastníci pozemků p.č. 1238 - 1243 k.ú. Dobšice u Znojma a nesouhlasí s jejich
zařazením do ploch orné půdy. Žádají, aby byly jmenované pozemky zařazeny do ploch
zahrádek nebo ploch individuální rekreace. Důvodem je skutečnost, že na pozemcích jsou
vybudovány zahrady nebo je zde zájem zahrady vybudovat a stávající zařazení znemožňuje
jakoukoli činnost, kromě udržování stávajícího stavu. Připomínají, že navrhované zařazení
pozemků bylo projednáváno na zasedání ZO dne 5.9.2011 s výsledkem zapracovat tuto do
územního plánu.
Vyhodnocení připomínky:
Námitce se vyhoví částečně, pozemky budou vyjmuty z ploch územní rezervy a budou
zařazeny do ploch smíšených nezastavěného území.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
81
Odůvodnění:
Během pořizování územního plánu doplnila obec Dobšice schválené zadání požadavkem, aby
byly do ploch zahrádek ( podle původního označení pro individuální rekreaci) zařazeny
pozemky parc. č. 1241, 1242, 1243, 1239, 1238 a 1240 jihozápadně od obce v lokalitě Léry.
Po vyhodnocení všech limitů a po zohlednění urbanistické koncepce projektant do návrhu
územního plánu tyto pozemky jako plochy zahrádek nevymezil.
Důvodem proč nebyly jmenované pozemky do ploch zahrádek zařazeny, jsou tyto
skutečnosti:
- pozemky jsou v současné době vedeny jako orná půda I. třída ochrany, BPEJ
05600
- část ploch leží v záplavovém území řeky Dyje
- pozemky se nachází v údolní nivě řeky Dyje, takové území je vyznaným
krajinným prvkem (§3, odst. b zákona č. 114 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a
jako takový by měl být chráněn před poškozováním a ničením
- na území obce Dobšice se nachází celkem 12 lokalit zahrádek, zakládání další
lokalit není nutné ani žádoucí.
- celý areál „Léry“ navrhuje územní plán do ploch rezervy pro sport a rekreaci,
obdobně, jak je tomu v územním plánu Znojmo na sousedních pozemcích ve stejné
lokalitě
- územní plán respektuje a chrání údolní nivu řeky Dyje, zvláště před dalším
zastavováním, tak jak to ukládá zadání územního plánu
Vlastnící pozemků se zúčastnili veřejného projednávání návrhu územního plánu, kde svůj
požadavek upřesnili: pozemky jako zahradu užívají, protože jsou v platném UP zařazeny do
ploch orné půdy (a tak jsou vedeny v katastru nemovitostí), nemohou na pozemku umístit
žádnou stavbu, mají problém se zavedením elektřiny apod. Nepotřebují si na pozemku
postavit rekreační objekt, ale potřebují alespoň účelovou stavbu pro krátkodobý pobyt,
umístění zahradní techniky a nářadí.
Projektant po dohodě s pořizovatelem a určeným zastupitelem navrhuje provést v návrhu ÚP
tuto úpravu: pozemky zařadit do ploch smíšených nezastavěného území a vyjmout je z ploch
územní rezervy. Tato úprava nejvíce odpovídá současnému využívání. Plochy smíšené
nezastavěného území zahrnují plochy zemědělské, přírodní, lesní, vodní a vodohospodářské a
je možné v nich zřizovat sady a zahrady a stavby s touto činností související. Na těchto
plochách nelze umístit stavby pro rodinnou rekreaci.
Úprava vyjadřuje současné využití, nevyžaduje opakování veřejného projednání.
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH PŘI OPAKOVANÉM SPOLEČNÉM
JEDNÁNÍ
8. Adam Emil, V Zahradách /190, 67182 Dobšice
Obsah:
Podatel je vlastník pozemku p.č. 317 a 318 k.ú. Dobšice u Znojma, v platném ÚP je
pozemek p.č. 317 veden jako zahrada a pozemek p.č. 318 jako orná půda.
V návrhu ÚP k veřejnému projednání je pozemek p.č. 317 plochou zahrádek, pozemek p. č.
318 je zařazen do ploch komerční vybavenosti. Podatel požaduje zařazení obou pozemků do
ploch bydlení.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
82
Vyhodnocení připomínky:
Připomínka byla akceptovaná, do návrhu k veřejnému projednání byly pozemky p.č. 317 a
318 zařazeny do ploch bydlení.
Odůvodnění:
Pozemky navazují na pozemkem p.č., 315, který je vlastnictvím podatele. Tento pozemek je
součástí zastavěného území a je na něm postaven rodinný dům. Nově vymezená plocha
nahrazuje plochu bydlení vymezenou v návrhu ke společnému jednání na p.č. 526, 527 a 528.
Dotčené orgány byly s touto úpravou seznámeny v rámci oznámení o veřejném projednání
návrhu ÚP a neměly k ní žádné připomínky. Provedená úprava není v rozporu s principy
územního plánování.
.
9. Poláková Lenka, Mgr., Zelenka Ivan, Stojanova 766/7, 66902 Znojmo
Podání je označeno jako námitka. Vzhledem k tomu, že bylo uplatněno při společném jednání
podle §50 odst. 3 stavebního zákona, jedná se o připomínku. Obsah připomínky je totožný
s obsahem připomínky č.3 ze dne 29.07.2013. Stejný obsah má i vyhodnocení připomínky a
odůvodnění.
10. GAVES - DM s.r.o., Lahoferova 545/, 67182 Dobšice; ze dne 22.1.2014
Obsah:
Společnost je vlastníkem pozemků p.č. 56/1,56/3, 57/4, 58/1, 59/22, 59/24, 59/25, 59/28,
59/29, 59/34, 59/35, 59/41 k.ú. Dobšice u Znojma, které jsou součástí uzavřeného areálu na
ulici Lahoferově v Dobšicích (areál bývalého zemědělského družstva). Požaduje, aby byl
územní plán změněn na využití: výroba, skladování a občanská vybavenost. Žádost je
doplněna situačním výkresem s vyznačením dotčení plochy.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínka je do územního plánu zapracovaná, areál bývalého zemědělského družstva v ul.
Lahofeově je zařazen do ploch komerční vybavenosti (označení W3) se specifickými
podmínkami využití.
Odůvodnění:
V návrhu územního plánu je celý areál zařazen do ploch přestavby, plocha je vymezena jako
plocha smíšená výrobní H3 jih, v podmínkách pro jako plocha přestavby může sloužit více
účelům (výroba a skladování, komerční prostory, objekty s funkcí veřejné vybavenosti,
ubytování).
V současné je areál využíván různými způsoby: drobná výroba, skladování, řemeslné služby,
v uličním traktu je restaurace s penzionem. Toto využití spíše odpovídá podmínkám
stanoveným pro využití plochy komerční vybavenosti, proto je v návrhu územního plánu
k vydání provedena úprava – plocha je zařazena ploch komerční vybavenosti s označením
W3.
Podmínky využití této konkrétní plochy jsou specifikovány v textové části územního plánu.
Úprava vyjadřuje současné využití, nevyžaduje opakování veřejného projednání.
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
83
11.Garaj Marian, Šatovská 2943/41, 67181 Znojmo; ze dne 22.1.2014
Obsah:
Podatel je vlastníkem pozemků p.č. 59/6, 59/7, 59/30, 59/37 k.ú. Dobšice u Znojma, které
jsou součástí uzavřeného areálu na ulici Lahoferově v Dobšicích (areál bývalého
zemědělského družstva. Požaduje, aby byl územní plán změněn na využití: výroba,
skladování a občanská vybavenost. Žádost je doplněna situačním výkresem s vyznačením
dotčení plochy.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínka je do územního plánu zapracovaná, areál bývalého zemědělského družstva v ul.
Lahofeově je zařazen do ploch komerční vybavenosti (označení W3) se specifickými
podmínkami využití.
Odůvodnění:
V návrhu územního plánu je celý areál zařazen do ploch přestavby, plocha je vymezena jako
plocha smíšená výrobní H3 jih, v podmínkách pro jako plocha přestavby může sloužit více
účelům (výroba a skladování, komerční prostory, objekty s funkcí veřejné vybavenosti,
ubytování).
V současné je areál využíván různými způsoby: drobná výroba, skladování, řemeslné služby,
v uličním traktu je restaurace s penzionem. Toto využití spíše odpovídá podmínkám
stanoveným pro využití plochy komerční vybavenosti, proto je v návrhu územního plánu
k vydání provedena úprava – plocha je zařazena ploch komerční vybavenosti s označením
W3.
Podmínky využití této konkrétní plochy jsou specifikovány v textové části územního plánu.
Úprava vyjadřuje současné využití, nevyžaduje opakování veřejného projednání.
Údaje o počtu stránek textové části Odůvodnění územního plánu Dobšice a počtu
výkresů k němu připojené grafické části
Počet stránek textové části Odůvodnění územního plánu Dobšice: 84
Grafická část:
O1 - Koordinační výkres
O2 - Výkres širších vztahů
O3 - Výkres záborů půdního fondu
1 : 5 000
1 : 25 000
1 : 5 000
__________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE – ODŮVODNĚNÍ
84

Podobné dokumenty

2011/3 Zpravodaj

2011/3 Zpravodaj 737 964 403 či pevnou linku

Více

Rozhodnutí o námitkách, vypořádání připomínek

Rozhodnutí o námitkách, vypořádání připomínek pozemků. Dále uvádí, že učiní kroky, aby byl plynovod z pozemku odstraněn. Pokud není možno v ochranném pásmu plynovodu vymezovat zastavitelné plochy, požaduje, aby do ÚP byly zařazeny alespoň ploc...

Více

ODŮVODNĚNÍ

ODŮVODNĚNÍ Straky a Mgr. Lenky Polákové, které zpochybňují především vymezení ploch pro stavby nadmístního významu, a to zejména přeložky silnice I/38.

Více

muznx01k5sax - Obec Hodonice

muznx01k5sax - Obec Hodonice Číslo jednací: MUZN 75398/2016 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Veselá Telefon: 515216402, 739389467 E-mail: [email protected]

Více

Černobílý akt

Černobílý akt s Monikou téměř rok a pokud je mi známo i s holkama před tím (byly asi tři) udržoval nejméně tříměsíční známost s přibližně dvoudenní frekvencí setkávání. „V kolik přijedeš?“ zeptal se mě, když doj...

Více