Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee - Klub Pod-O-Lee

Transkript

Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee - Klub Pod-O-Lee
Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 21.5. 2008, od 20:00
Místo konání: klubovna kolejního klubu Pod-O-Lee
Prezenční listina:
♦ Martin Dzurov, předseda klubu Pod-O-Lee
♦ Pavel Lysák, místopředseda klubu Pod-O-Lee
♦ Martina Tkačiková, správce IP konektivity
♦ Robert Vojčík, správce kont a mailu (příchod 20:15)
♦ Jakub Fišer, správce bezpečnosti a news
♦ Libor Hrbek, správce sportoviště (příchod 20:12)
♦ Lucie Žáčková, správce prezentace a propagace klubu
♦ Michal Novák, správce autority
♦ Jiří Wiesenberg, správce bloku A
♦ Michal Sivák, správce bloku B
♦ Jan Šupka, správce bloku C
♦ Vojtěch Zehnálek, správce bloku D
♦ Radek Pupák, správce bloku E
♦ Martin Franěk, správce bloku F
Hosté:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Michal Klabník, správce PC učebny
Michal Šnajdar, zástupce správce bloku E
Dušan Hrušťák, zástupce správce bloku C
Veronika Langerová, zástupce správce bloku F
Peter Ivančík, zástupce SIPK (příchod 20:12)
David Holý (příchod 20:12)
Tomáš Líbenek
Martin Půlpitel
Petr Voldán
Jan Jaroš
Gabriela Kocourková
Martin Záveský
Jakub Hartl
- počet lidí s hlasovacím právem: 11
Program jednání:
1. Zahájení
2. Činnost správců bloků a služeb
3. Schválení zápisů z minulých schůzí
4. Vyslovení nedůvěry předsedovi klubu POD
5. Neobsazená pozice šéfa kolejní skupiny
6. Různé
7. Závěr
1. Zahájení
M. Dzurov krátce po dvacáté hodině přivítal přítomné a zahájil schůzi.
2. Činnost správců bloků a služeb
- navržení bodu: M. Dzurov
M. Dzurov za klub POD poděkoval Gábině Kocourkové a Martinu Záveskému za
uspořádání akce Mezi bloky 08 (konání 14.5.08), která se velmi vydařila.
Poté M. Dzurov předal slovo správcům, aby hovořili o své činnosti pro klub od
minulé schůze.
M. Tkačiková (SIPK)
– prošla návod k tiskárně v PC učebně, nejsou zatím žádné
problémy
- na akci Mezi bloky byl zapůjčen klubový projektor a
plátno na promítání hokejového zápasu
M. Dzurov se zeptal, jak to vypadá s dokumentací k síťové části. Reagoval tak
diskuzi, která proběhla v konferenci predstavenstvo. M. Tkačiková odpověděla, že
dokumentace je hotova z 50 % a je srozumitelná pro běžného uživatele.
J. Jaroš (šéf KS)
- je zapojen v pracovním procesu, věci co se týkají KS
nestíhá (dále viz. bod 5)
L. Žáčková (SPAPK)
- v den voleb (27.5.08) končí ve funkci SPAPK, dala
dohromady soupis věcí a odevzdá, popř. předá novému
nástupci na tuto funkci
- objednala trika – 130ks pánský střih, 70 ks dámský střih (s krátkým rukávem a tílka)
------------------------------------------------------20:12 přišel L. Hrbek
- počet lidí s hlasovacím právem: 12
J. Fišer (SBAN)
- v PC učebně všechny počítače již mají Linuxové
připojení, mimo 3 PC – bude doděláno
M. Novák (SA)
- běžné povinnosti správce
P. Lysák (místopředseda) - akce: komise pro SÚZ, koncert SU, byl na VŠE – akce
SÚZ
J. Wiesenberg (blok A)
- řešil interní záležitosti a podílel se na akci „Čištění
požární nádrže“ na Rektorský den
------------------------------------------------------20:15 přišel R. Vojčík, D. Holý a P. Ivančík
- počet lidí s hlasovacím právem: 12 ***
V. Zehnálek (blok D)
- opět se řešila rozbitá okna na bl. D, výplně oken jsou
místo skleněných tabulí nahrazeny drátkosklem
J. Šupka (blok C)
- oprava klimatizace na bl. C v serverovně, věci, které se
opravy klimatizace týkaly konzultoval s N. Makulovou
R. Pupák (blok E)
- na web vyvěsil info k volbám a vypsal termín voleb na
správce služeb.
M. Sivák (blok B)
- na bl. B vše funguje v pořádku. M. Sivák dále oznámil
přítomným, že na sebe vyhlašuje termín a to: splnění
úkolu – najít zástupce správce pro blok B do 30. 5. 08
M. Klabník (správce PC učebny) - připojen switch na kamery
L. Hrbek (SS)
- pracoval na diplomové práci
- informoval o tom, že web je před dokončením,
pravděpodobný termín spuštění bude 1. dubna
R. Vojčík (SKAM)
- ke dni 20.5. 08 odstoupil z funkce SKAM
*** tzn. že R. Vojčík již nemá hlasovací právo
3. Schválení zápisů z minulých schůzí
- navržení bodu: M. Dzurov
M. Dzurov prošel zápis ze schůze 12.3. a 24.4. 08. Ptal se přítomných na
připomínky, nikdo žádnou neměl.
M. Dzurov dal tedy hlasovat o schválení zápisu z 12. 3. 08:
PRO: 10 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 2 hlasů
M. Dzurov dal hlasovat o schválení zápisu z 24. 4. 08:
PRO: 12 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Zápisy ze schůzí 12.3. a 24.4. 08 byly schváleny.
4. Vyslovení nedůvěry předsedovi klubu POD
- navržení bodu: M. Dzurov
M. Dzurov na úvod promluvil o svém působení jako předseda klubu POD. Byl
zvolen do funkce s tím, že pokud bude mít podporu představenstva, tak i když bude
hodně práce, bude se mít „o koho opřít“ a bude to dělat rád. Pokud je to ale naopak a
necítí podporu ze strany představenstva, rozhodl se že navrhne tento bod. K tomuto
rozhodnutí přispěla i situace okolo telefonů. Dal srovnání s minulostí, kdy byly také
provolány vysoké částky a nikde se to neřešilo. P. Lysák jako bývalý předseda, řekl,
že se dotyčných lidí zeptal, proč došlo k provolání tolika peněz služebními telefony.
M. Sivák na toto reagoval, že si to určitě tito lidé uměli obhájit, proč takovéto částky
provolali a proto se to „neřešilo“ – bylo to mezi předsedou a dotyčnými vyřešeno.
Kdežto u M. Dzurova se obhajoby nedočkal. M. Dzurov se obhajoval tím, že na
minulé schůzi věděl celkovou fakturu (celkovou provolanou částku služebních
telefonů), ale ne jednotlivé provolané sumy každého služebního mobilu.
M. Dzurov pokračoval ve svém bodu. Rozhodl se tedy, že nechá představenstvo
tajně hlasovat o odvolání předsedy.
Během přípravy volebních lístků do tajné volby, proběhla ještě diskuze k tématu. L.
Žáčková se zeptala P. Lysáka, zda lidé, kteří provolali za jeho předsednictví v klubu
vyšší částky než je únosné, zda mu byli schopni vysvětlit, proč tomu tak bylo. P.
Lysák řekl, že si to tito lidé dokázali obhájit a doložit proč tolik peněz provolali. M.
Tkačiková k tomu řekla, že o částkách za telefony se nikdy nemluvilo, protože byly
vedeny v rozpočtu pod položkou provozní režie – tedy neprůhledné. M. Dzurov
řekl, že nehodlá posílat každý měsíc do konference podrobné výpisy svého telefonu.
Volební lístky vypadaly následovně:
PRO ODVOLÁNÍ - ZDRŽEL SE - PROTI ODVOLÁNÍ
Hlasování – zakroužkování jedné z výše uvedených variant = platný hlasovací lístek
Celkem hlasujících: 12 přítomných členů představenstva
Aby byl předseda odvolán musí být nyní při tomto počtu hlasujících pro odvolání 8
členů představenstva (viz. stanovy klubu POD)
Členové volební komise: L. Žáčková, M. Franěk, P. Lysák
Proběhlo tajné hlasování členů představenstva, volební lístky byly vhozeny do urny.
Volební komise poté spočetla hlasy a byly vyhlášeny výsledky:
PRO ODVOLÁNÍ: 9 hlasů
PROTI ODVOLÁNÍ: 2 hlasy
ZDRŽEL SE: 1 hlasy
Všechny hlasy byly platné.
Martin Dzurov byl tímto představenstvem odvolán z funkce předsedy klubu Pod-OLee.
Místopředseda klubu POD P. Lysák tímto okamžikem přebírá funkci předsedy klubu
POD. Jako místopředseda odstupuje ke dnešnímu dni.
P. Lysák uvaluje „Stop stav“ na veškeré platby a vybere si služební telefony do té
doby, dokud nebude zvolen nový předseda klubu POD. („Stop stav“ se netýká již
rozběhnutých plateb – věci, které jsou rozjednané a mají přijít apod.)
Dále tímto požaduje, aby byla složena volební komise, která vyhlásí volby na nového
předsedu klubu. Přítomní se dohodli takto:
- Předseda volební komise: M. Sivák
- Ostatní členové volební komise: V. Zehnálek, M. Franěk, V. Langerová
Všichni členové představenstva souhlasili s vyhlášením voleb. P. Lysák požádal M.
Siváka o vyhlášení voleb. M. Sivák požádal o výjimku – ve stanovách stanovená
doba na vyhlášení a podání kandidátek. Vyhlášení voleb předsedy bude na web
umístěno ještě dnes, podávání kandidátek bude tedy možné od 22. 5. 08. Kandidátky
budou umísťovány na web průběžné. Volba předsedy se tedy bude konat na příští
schůzi tj. 4.6. 2008.
Poté se ještě členové představenstva ujišťovali, jak je to v případech, kdy není
stávající počet členů představenstva (nikdo by se např. nepřihlásil na post správců
služeb v právě probíhajících volbách). T. Líbenek se odvolal na stanovy klubu POD,
kde je zahrnut pojem „členové představenstva“.
5. Neobsazená pozice šéfa kolejní skupiny
- navržení bodu: J. Jaroš
J. Jaroš odstoupil z funkce již před několika týdny a stále se nikdo nepřihlásil na
funkci vedoucího kolejní skupiny (dále jen KS). Řekl, že jsou rozjeté věci, které je
třeba dodělat a on už na to nemá čas. Jedná se o: dořešení systému praček,
nezapomenout dořešení el. rozvodů k sušičkám (oddělené sušárny a prádelny). Dále
je třeba sehnat trestance na umytí grilů; s údržbou sjednat připevnění dvou laviček –
chybí řetězy a zámky; je objednaná chemie do bazénů na údržbu požární nádrže (je
potřeba člověk, který by ji tam 1x za 3 dny nasypal). V neposlední řadě také řídit
konferenci kolejní skupiny (managerská činnost) a je potřeba zakoupit pinpongové
míčky.
J. Jaroš se ptá, zda se dá nařídit, aby byl tuto funkci někdo vzal na sebe. P. Lysák
odpověděl, že ne, protože šéf KS není volená funkce. P. Lysák řekl, ať J. Jaroš zjistí
kolik lidí čte konferenci kolejní skupiny. J. Jaroš odpověděl, že v KS jsou zástupci
bloků za kolejní část, Z. Žaloudková – pračky a T. Surák správce grilů. P. Lysák řekl,
aby si KS svolala schůzi na které se dohodnou, co dál.
J. Jaroš má na sehnání šéfa KS termín do konce května 08. Pokud se tak nestane, na
příští schůzi se dohodnou represe, které pro běžné uživatele z tohoto stavu
vyplynou.
6. Různé
- navržení bodu: P. Lysák
Martin poděkoval všem členům představenstva i lidem aktivním v klubu za práci
odvedenou v době jeho předsednictví. Děkoval za pomoc a za to, co udělali pro klub
a řekl že i nadále se bude angažovat v aktivitách klubu.
T. Líbenek se zeptal, zda probíhá nějaká prohlídka pokračování prací na bloku F.
Zda už jsou hotovy slaboproudé rozvody? M. Dzurov řekl, že se chodí pravidelně
dívat na pokračujíc stavební práce. Na stav slaboproudu se již ptal, ale dostalo se mu
zmatené odpovědi od vedoucího stavby. Bude upřesněno.
M. Dzurov dále řekl, že byl spuštěn kartový systém a bude vyzkoušena varianta
„nedobytných“ dveří. Navrhovaná varianta zpevnění dveří byla vybrána SÚZ. Bude
se zkoušet na bloku A.
L. Hrbek navrhnul, aby se volby funkcí (volby správců služeb a bloků) přesunuly
na začátek zimního semestru. Šance pro nové lidi na koleji. P. Lysák řekl, že je
problém v tom, že se pak může přihlásit každý – tj. „Pepa z depa“. Nyní je tak
ideální čas pro volby na správce, uživatelé již mají alespoň nějaké povědomí o klubu
POD. T. Líbenek si myslí, že není žádný rozdíl mezi tím, jestli se volí teď nebo
v říjnu. R. Vojčík se věcně zeptal, kdo z vás se přihlásil a nebyl „Pepa z depa“? M.
Novák mu dal za pravdu a sám potvrdil, že při vstupu do funkce nevěděl, co ho vše
čeká. L. Žáčková si myslí to samé, lidé se postupně dozvědí, co funkce obnáší.
P. Ivančík se zeptal, pokud by nebyl zvolen správce sportoviště byla by zrušena
služba Sportoviště? P. Lysák odpověděl, že ano.
P. Lysák správcům připomenul, že M. Dzurov požadoval seznamy připojených
uživatelů na každém bloku. Ptal se, kdo má seznam. Seznamy přinesl M. Franěk pro
blok F.
P. Lysák požádal členy představenstva, aby mu zaslali email s jejich nápady,
návrhy a myšlenkami týkajících se dalšího rozvoje klubu POD. Všeobecně, věcně a
nerozepisovat se na několik stran. Dále vyzval aby členové představenstva a aktivní
lidé v klubu chodili na akce pořádané SÚZ (schůze KSÚZ, RSÚZ), SU a dalších
organizací, které posílají pozvánky na netradiční akce, kde se můžou seznámit
s dalšími zajímavými lidmi.
V souvislosti s tímto se dohodlo, že na schůze RSÚZ, KSÚZ bude chodit J. Fišer,
vzhledem k odstoupení L. Žáčkové z volené funkce v představenstvu.
J. Jaroš požádal o odhlášení z mail. konference predstavenstvo. P.Lysák mu sdělil,
že bude odhlášený až bude nový šéf KS.
7. Závěr
Schůze byla ukončena ve 21:17.
Zapsala: Lenka Zuská
V Praze 27.5. 2008
Schválil: Pavel Lysák
Předseda klubu

Podobné dokumenty

zde - Ackee

zde - Ackee 7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v do...

Více

Třída: 4.A pondělí Třída: Oktáva 21. květen 2012

Třída: 4.A pondělí Třída: Oktáva 21. květen 2012 Bu Bu Bu Bu Žd Do Žd Žd Št Št Št Št Ha Ha Ha Ha Pu Pu Pu Pu Do Žd Do Do Hy Hy Hy Hy Ky Ky Ky Ky

Více

Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee

Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee  Vít Luhan, zástupce správce bloku D

Více

Rozpocet Stránka 1

Rozpocet Stránka 1 SKAM 25 Provoz (kabliky k serverum, vetracky a pod.). SS 26 Baterie do UPS-Sportoviště 27 Kamera 28 Leg press 29 Vstavana skrin 30 Kurzy (trenerske, maserske) (3x) 31 Peck Deck 32 Provozni naklady ...

Více

Hry pro děti s autismem

Hry pro děti s autismem vědět, jak mu pomáhat. Také byste měli pravidelně hovořit s logopedem a  učitelem, abyste případné problémy mohli řešit společně. 

Více

2. RO 2. RO Č N Í KKONFERENCE

2. RO 2. RO Č N Í KKONFERENCE PROGRAM REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ COFFEE BREAK - místnost H 104 PŘIHLÁŠENÍ PRO STUDENTY DO SOUTĚŽE O HODNOTNÉ CENY ZÁHÁJENÍ KONFERENCE VEDOUCÍM KATEDRY TZB paní Ing. Ivetou Skotnicovou, Ph.D. A ÚVODNÍ S...

Více