Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň

Transkript

Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň
1969/
2009
Solidní obchodní jednání
Špičková technická úroveň
Vysoká kvalita
Solid business conduct
Top technical level
High quality
Úvod
Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení na trhu projektových a konzultačních služeb. Tato doba
představuje vlastně produktivní věk jednoho lidského života, a proto je vhodné se u příležitosti tohoto jubilea zastavit a zamyslet se nad časem uplynulým i budoucím. S určitou nadsázkou je možno kvalitní firmu přirovnat k funkční rodině, kde se
rodinné tradice a systém hodnot předávají z generace na generaci. V případě Pragoprojektu se takto již čtyřicet let klade důraz
na dodržování vysoké kvality, špičkové technické úrovně a solidního obchodního jednání.
Obchodní značka Pragoprojekt prošla za dobu své existence různými právními formami. Od státního podniku přes státní akciovou společnost až po stávající akciovou společnost PRAGOPROJEKT, a.s., která je vlastněna ryze českým kapitálem.
Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům, kteří v Pragoprojektu v uplynulých letech pracovali, i zaměstnancům současným,
kteří svojí každodenní prací umožňují existenci a rozvoj dnešní společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. V řadách bývalých i současných zaměstnanců bylo mnoho velkých osobností, které se zásadním způsobem podílely na rozkvětu nejen Pragoprojektu, ale i technických disciplin, které
do jeho profesního záběru spadají. Přemýšlel jsem, zda na tomto místě některá jména citovat, snad by se to slušelo, mám ale obavy, že bych
mohl někoho vynechat nebo diskriminovat své současné kolegy, jejichž činy dojdou ocenění teprve v budoucnosti. Jmenovitě bych rád
zmínil pouze svoje předchůdce, kteří v průběhu existence Pragoprojektu zastávali vrcholové funkce a bez jejichž prozíravých rozhodnutí
a zapálení pro firmu bychom dnes pravděpodobně nemohli naše jubileum slavit. Jedná se o Ing. Zdeňka Nuce, Ing. Vladimíra Tvrzníka, CSc.,
Ing. Břetislava Nesvadbu a Ing. Vladimíra Veselého.
Určitě nelze opominout ani naše zákazníky, kteří jsou alfou a omegou našich podnikatelských aktivit. Za léta existence Pragoprojektu jsme navázali nespočetně, v drtivé většině velmi korektních, obchodních vztahů, za které tímto velmi děkuji. Nerozlišujeme malé
či velké zakázky, vítáme všechny klienty, kteří se na nás s důvěrou obracejí. Společnost se bude i v budoucnu snažit o poskytování
služeb na co nejvyšší úrovni. Uplynulých úspěšných čtyřicet let je pro ni velkým závazkem i pro následující roky. Trvalý důraz na vysokou kvalitu, tlak na dodržování externí i interní legislativy, odpovědné hospodaření s finančními prostředky a rozsáhlý systém
péče o lidské zdroje – to jsou hlavní pilíře, o které se opírá podnikatelská koncepce dalšího rozvoje současné akciové společnosti
PRAGOPROJEKT, a.s.
Obchodní značce Pragoprojekt přeji mnoho dalších úspěšných let na trhu. Pevně věřím, že i budoucí generace pracovníků budou ctít
tradice a hodnoty svých předchůdců, že budou na první místo klást kvalitu odváděné práce, budou i nadále nositeli technického pokroku
a budou dodržovat zásady slušnosti v obchodních vztazích.
Ing. Marek Svoboda
generální ředitel
40 let od založení společnosti / 1
Introduction
In 2009, the Pragoprojekt brand will commemorate forty years of its presence in the design and consulting market. Such time is
indeed equal to the productive period of one human life, and it is therefore appropriate to use the opportunity and take a short
break to reflect on the past and the future. With a little exaggeration one may compare a good company to a well-functioning
family, in which family traditions and a value system are passed from generation to generation. In the case of Pragoprojekt
good quality, top technical level and solid business conduct have been emphasised for forty years.
The Pragoprojekt brand passed throughout its history in various legal forms. From a state owned company, via a state owned incorporated
company up to the current joint-stock company PRAGOPROJEKT, a.s., fully owned by purely Czech capital.
Let me take the privilege to thank all employees, who worked in Pragoprojekt in the past years, as well as to our current employees
who, by their everyday effort, contribute to the existence and development of today’s PRAGOPROJEKT, a.s. There have been many great
personalities among our former and current employees who have fundamentally contributed to the prosperity of not only Pragoprojekt,
but also of those technical disciplines which are part of its professional range. I considered whether to mention some of those names in
this place, it might even be appropriate. Nevertheless, I am afraid that I might miss out somebody or discriminate my present colleagues,
whose acts will be fully appreciated only in future. Let me therefore mention just the names of my predecessors, who held top positions
in Pragoprojekt’s history and without whose enthusiasm and forward-looking decisions we probably would not be commemorating this
jubilee. They are Ing. Zdeněk Nuc, Ing.Vladimír Tvrzník, CSc., Ing. Břetislav Nesvadba and Ing. Vladimír Veselý.
We certainly have to mention our clients, who are the cornerstone of our business activities. During the years of Pragoprojekt’s existence
we established countless mostly very sound business relationships, for which I am very grateful. We do not differentiate between large
and small contracts, rather we welcome all clients who turn to us in confidence.
The company will make every effort also in future to provide the highest standard of services. The past successful forty years represent
great commitment for us also for the coming years. Permanent emphasis on top quality, commitment to compliance with external and
internal legislation, responsible management of financial resources and an extensive system of care for human resources – those are the
main pillars which support the business concept of the current PRAGOPROJEKT, a.s. further development.
Let me wish the Pragoprojekt brand many more successful years in the marketplace. I firmly believe that also the future generations of our
employees will honour the traditions and values of their predecessors and that they will hold quality work as a priority, will be the pioneers
of technical progress and will maintain the principle of fairness in their business relationships.
Ing. Marek Svoboda
General Manager
2 / Pragoprojekt, a. s.
40 let od založení společnosti / 3
vé systémy a trati, dopravní závody, novostavby i rekonstrukce budov, čerpací stanice pohonných hmot, územní plány měst a obcí,
dopravní průzkumy, návrhy na řešení křižovatek i dopravy v klidu
a mnoho dalších.
Historie a profil společnosti
Company profile and history
Pragoprojekt vznikl v roce 1969 v rámci federalizace Československa oddělením pražské pobočky společnosti Dopravoprojekt se sídlem v Bratislavě. Jeho skutečné začátky
je však možno najít ještě o 20 let dříve, kdy v tehdejším
Stavoprojektu vznikl první specializovaný ateliér pro dopravní stavby.
Pragoprojekt was established in 1969 in the process of Czechoslovak federalisation by the separation of the Prague office
of Dopravoprojekt which had its headquarters in Bratislava.
Yet its real roots can be tracked back even 20 years earlier,
when the first specialised studio of traffic construction was
founded in the then Stavoprojekt company.
Společnost dostala v prvopočátku do vínku skupinu obchodně, technicky a koncepčně velmi schopných odborníků, kteří
díky svému nadčasovému uvažování položili pevný základ pro
vybudování stabilní a prvotřídní projektově inženýrské společnosti a dokázali pro tuto myšlenku nadchnout, navzdory nelehké
společenské politické situaci, i další kvalitní, obdobně smýšlející
spolupracovníky. Jejich snahou bylo vybudovat silnou skupinu
odborníků, kteří budou schopni řešit problematiku dopravních
staveb komplexním přístupem. Pragoprojekt se od počátku specializoval na projektování dopravních staveb, související poradenskou činnost a průzkumy s důrazem na přípravu dálničních
a silničních staveb. Trvalou snahou vedení společnosti bylo již
od počátku poskytovat co nejširší škálu služeb a vybudovat tak
všestrannou firmu s dominantním postavením na trhu. Z tohoto
důvodu byl brzy po vzniku společnosti založen ateliér pozemních staveb a v dalších letech se spektrum aktivit rozšířilo také
o řešení problematiky zavádění systémů městské hromadné dopravy (tramvaje, trolejbusy), provádění diagnostiky stavebních
konstrukcí, řešení tehdy nové problematiky ochrany životního
prostředí, provádění inženýrských činností a vývoj a tvorbu vlastního softwarového systému pro projektování silničních a dálničních staveb včetně programů pro výpočty mostních objektů.
Ve snaze zabezpečit svým zaměstnancům kvalitní pracovní prostředí a zákazníkům důstojné prostory pro obchodní jednání, vybudoval si Pragoprojekt vlastními silami zázemí v podobě areálu
v Praze a nových či rekonstruovaných sídel svých ateliérů v Českých Budějovicích, v Karlových Varech a v Liberci.
At the early stages the company acquired a group of commercially, technically and conceptually skilled professionals, who thanks
to their progressive minds laid a firm foundation to a robust and
first-class design and engineering company. Moreover, despite
the uneasy political situation, they were able to motivate other
top professionals of a similar thinking for their idea. Their pursuit
was to build a strong team of experts, able to use a comprehensive approach to deal with traffic construction issues. From the
very beginning, Pragoprojekt specialized in the design of traffic
infrastructure, in related consultancy and in surveys focussed at
the preparation of motorway and road projects. The management
of the company has always aimed at providing the broadest possible portfolio of services, for Pragoprojekt to become a complex
company with a dominant market position. For this reason, soon
after the company was founded, a studio of structural engineering was established and in future years the portfolio expanded by
solutions for the introduction of urban public transport systems
(trams, buses), building constructions diagnostics, by the then
new environmental protection solutions, engineering activities
and the development of in-house software system for the design of motorways and road projects including programs for the
computations of bridges. In the effort to ensure quality working
environment for its employees as well as respectable business
meeting facilities for its clients, Pragoprojekt itself built its premises
such as the Prague head office and the new or refurbished studios
in České Budějovice, Karlovy Vary and in Liberec.
Pragoprojekt působil od počátku jak na celém území tehdy ještě
Československa, tak i v zahraničí. Pohlédneme-li na mapu dálniční
a silniční sítě dnešní České republiky, není dálnice nebo silnice, jejichž stavbu nebo rekonstrukci by nepřipravoval nebo se na ni v určitém stupni zpracování nepodílel. Řada významných dopravních,
ale i jiných staveb byla úspěšně realizována právě podle projektů,
které vznikly na stolech či obrazovkách jeho projektantů. Byly to
studie i projekty dálničních staveb, staveb na základní silniční síti,
obchvaty a průtahy měst, mosty a tunely, trolejbusové a tramvajo4 / Pragoprojekt, a. s.
V uplynulých čtyřiceti letech učinilo vedení společnosti Pragoprojekt řadu strategických rozhodnutí, které významně přispěly k dosažení jejího současného stavu a pozice na trhu. Bezesporu k nim
patří orientace na práci v zahraničí, kam byly postupně, zejména
v sedmdesátých letech, vyslány desítky odborníků podílejících se
na přípravě, řízení i realizaci velkých dopravních staveb. Hlavní oblastí zájmu tehdy byl Střední východ, ale řada zakázek se realizovala i v ostatních evropských zemích nebo v Asii. Finanční prostředky,
získané z těchto činností, umožnily kromě jiného i vybudování důstojného sídla společnosti v Praze přestavbou bývalé viniční usedlosti Ryšánka včetně jeho na tehdejší dobu špičkového vybavení.
Správnost a prozíravost tohoto rozhodnutí potvrdila až pozdější
doba, neboť do dnešních dnů toto sídlo společnost reprezentuje
a je znakem tradic a dlouhodobé solidnosti společnosti. Dalšími
přínosy zahraničních činností byly bezesporu i získaná odborná
a jazyková zkušenost vyslaných expertů a zahraniční kontakty. Ze
zahraničních akcí je kromě početné účasti odborníků z řad společnosti na výstavbě mostů a silnic v Iráku třeba zmínit i další aktivity v Afghánistánu, Íránu, Alžíru, Sýrii, Laosu a v neposlední řadě
i aktivity spojené s přípravou dálnice v trase Hedvábné cesty přes
území Uzbekistánu.
Teprve budoucnost v plné míře docenila snahu vedení společnosti o maximální automatizaci procesu projektování. Na začátku bylo
vyslání několika pracovníků na studijní pracovní cestu do západní Evropy, jehož výsledkem je po mnohaleté práci propracovaný
interaktivní programový systém pro projektování liniových staveb
známý pod obchodním jménem RoadPAC a soubor programů pro
mostní projektování TM18. Projekce obecně zaznamenala za dobu
existence Pragoprojektu bouřlivý vývoj – od trojúhelníku, rýsovacího pera a logaritmického pravítka přes kalkulačku až k moderní
projekci založené na využití výpočetní techniky. O to cennější je
by-passes and town through-flows, bridges and tunnels, trolleybus and tram systems and routes, traffic works, new buildings
and reconstructions, fuel stations, city and municipality planning
schemes, traffic surveys, designs of road junctions and traffic at
rest, to name just a few.
In the past forty years Pragoprojekt management took a number
of strategic decisions that significantly contributed to achieving
its current status and market position. One of them is undoubtedly the focus on work abroad, where dozens of experts were
sent - particularly in the 1970’s - who were involved in the preparation, management and realization of complex traffic projects.
The Middle East was then the main area of interest, however
a number of contracts was also realized in other European countries or in Asia. Revenue earned from such activities enabled,
besides others, the opening of a new company headquarters
in Prague, a refurbished former vine farmstead called Ryšánka,
including its for then period state-of-the-art equipment. The
correctness and prescience of that decision was confirmed only
in later years, as the head office continues to represent the respectable status of the company and symbolizes its traditions
and long-term company credibility. Among other benefits of
Pragoprojekt’s foreign business activities indisputably belong
the professional and language experience of those experts who
worked abroad, plus our foreign contacts. Besides the involvement of Pragoprojekt’s numerous experts in bridge and road
construction in Iraq, other activities in Afghanistan, Iran, Algeria,
Syria, Laos are worth mentioning and last but not least the activities connected with the preparation of a motorway following the
route of the Silk Road across the territory of Uzbekistan.
The effort of Pragoprojekt’s management to automate the design
process as much as possible was fully appreciated only years later.
At the beginning there was a study tour of several employees to
the western Europe, which after many years resulted in a sophisticated interactive software for designing line constructions, known
under the commercial name RoadPAC, and the TM18 program
Pragoprojekt from the beginning operated both in the whole
territory of then Czechoslovakia, as well as abroad. If we look
at a road and motorway map of today‘s Czech Republic, there
is no motorway or road whose construction or reconstruction
would not be prepared by Pragoprojekt or in which Pragoprojekt
would not be involved at some stage of preparation. A number
of important – and not only traffic – projects were successfully
realized just according to designs that originated on the desks
or screens of Pragoprojekt designers. They include studies and
designs of motorways, projects of the general road network, of
40 let od založení společnosti / 5
však fakt, že mnohé programové systémy, které se začaly v minulosti v Pragoprojektu vyvíjet na počítačích zcela jiných možností a dimenzí, než na které jsme dnes zvyklí, pokračují s většími či
menšími úpravami dodnes.
Dalším prozíravým krokem byla v porevoluční době zvýšená orientace na provádění inženýrských činností včetně dodávek staveb
na klíč. Takto získané zkušenosti umožnily zahájit ve větší míře provádění technických dozorů a činnosti technické asistence.
Prioritou společnosti bylo vždy uspokojování potřeb domácích
zákazníků. Společnost dlouhodobě sleduje podněty a spokojenost svých zákazníků a ostatních zainteresovaných stran. Snaží se
tak získávat marketingové informace v co nejširším spektru, aby
byla schopna předvídat požadavky a očekávání svých zákazníků.
S ohledem na zcela mizivé množství reklamací, které se trvale pohybuje maximálně v jednociferných číslech, jsou právě přání jejích
klientů důležitým ukazatelem možného směru pro další zlepšování řízení a rozvoje společnosti.
Důkazem kvality a profesní odbornosti na nejvyšší úrovni je řada
cen, které stavby navržené zaměstnanci za dobu existence společnosti získaly. Z staveb oceněných v posledních letech je vhodné
zmínit alespoň dálniční tunel Valík (Stavba roku Plzeňského kraje),
komunikaci R6 Karlovy Vary (Cena České komory autorizovaných
inženýrů a techniků), Hudební divadlo v Karlíně (Cena primátora
hl. m. Prahy), estakádu nad Bílinou – akce Ústí nad Labem – Žižkova II.C (Dopravní stavba roku), stavbu 0510/IA Ejpovice – Černice
na dálnici D5 (Cena ministra dopravy ČR), silnici I/6 Nové Sedlo
– Sokolov (Nejlepší stavba Karlovarského kraje) nebo kolektor Vodičkova (Cena ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
za progresivní řešení technické infrastruktury, za použitou inovaci
a uplatněnou technologii).
Vedení společnosti dlouhodobě podporuje proces přechodu
od převážně projekčního zaměření k vytvoření společnosti, která
je schopna poskytovat služby v celé šíři investičního procesu. Současná akciová společnost PRAGOPROJEKT, a.s. představuje moderní multiprofesní projektovou a inženýrskou společnost, která
poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v celém průběhu
investičního procesu, počínaje odbornými konzultacemi, posudky,
ekonomickým vyhodnocením investičního záměru, studiemi, přes
zpracování projektových dokumentací všech stupňů včetně zajištění výkupu pozemků, výkonu inženýrských činností a stavebního
6 / Pragoprojekt, a. s.
suite for bridge design. Design in general underwent explosive
development in the course of Pragoprojekt‘s existence – from
a setsquare, drafting pen and slide rule via a calculator up to modern design based on the use of computer technology. Even more
valuable is the fact that many computer systems, whose development Pragoprojekt started on computers of a different platform
with much lower performance than we are using today, continue
with smaller or greater modifications to this day.
dozoru při vlastní realizaci staveb. PRAGOPROJEKT, a.s. má rovněž
velké zkušenosti s přípravou staveb financovaných ze zahraničních zdrojů (EIB, PHARE), pro něž připravil celou řadu tendrových
dokumentací a zajišťoval inženýrskou asistenci při jejich přípravě
i realizaci až do jejich dokončení a předání uživateli. Mezi neopomenutelné aktivity zaměstnanců společnosti patří i účast na tvorbě norem a předpisů, publikační činnost či pořádání odborných
vzdělávacích akcí.
Another forward-looking step following the Velvet Revolution
was an increased orientation to engineering activities, including
turn-key project deliveries. Experience gained in that way enabled
Pragoprojekt to launch a greater extent of technical supervision of
construction and technical assistance activities.
The satisfaction of requirements of domestic customers has always been company priority. The company has been monitoring,
over the long term, the suggestions and satisfaction of its clients
and of other stakeholders. In this way we acquire the broadest
possible range of marketing information, to be able to anticipate
the requirements and expectations of our customers. With regard
to a negligible number of complaints that has permanently been
a single digit figure, customer wishes are an important indicator of
a potential direction for the further improvement of the management and development of the company.
The quality and top level professional competence are documented by many awards granted to projects designed by
Pragoprojekt's employees during the company‘s existence. To
name just some projects awarded recently, examples include
PRAGOPROJEKT, a.s. disponuje kvalitním týmem pracovníků,
který je schopen zvládnout i velmi složité stavby vlastními kapacitami. V řadách zaměstnanců jsou vedle nosných profesí
i odborníci mnoha dalších zaměření – vodohospodáři, specialisté elektro silno i slaboproud, rozpočtáři, geodeti, geologové, technologové, projektanti projektů organizace výstavby,
odborníci na BOZP a další. Všechny profese jsou vybaveny dle
jejich potřeb moderními pracovními prostředky v čele s prostředky výpočetní techniky.
the Valík tunnel (Plzeň Region Project of the Year award), the R6
Karlovy Vary road (Award of the Czech Chamber of Authorized
Engineers and Technicians), the Music Theatre in Karlín (Award
of the Mayor of Prague), Ústí nad Labem – Žižkova road II.C –
elevated motorway over Bílina (Project of the Year award), section 0510/IA Ejpovice – Černice the D5 motorway (Award of the
Transport Minister), Road I/6 Nové Sedlo – Sokolov (The Best
Project of Karlovy Vary Region award) or the Vodičkova collector (Award of the Foundation for the development of Architecture and Construction Industry).
Over the long term, the management has supported the transformation process from focusing mostly on design to a company oriented on services covering the entire range of the
investment process. Current joint-stock company PRAGOPROJEKT, a.s. represents a modern, multi-profession design and
engineering company which provides its clients with comprehensive services throughout the whole investment process,
starting with professional consulting, reports, economic evaluation of Investment plans, via the preparation of studies and
all stages of design documentation including land acquisition,
the performance of engineering activities and construction
supervision during the realization of projects. PRAGOPROJEKT,
a.s. also possesses extensive experience in the preparation of
projects financed from international funds (EIB, PHARE), for
which it prepared a number of tender documentation files and
ensured engineering assistance at their preparation and realization up to their completion and hand-over to users. Last but
not least the range of activities in the portfolio includes the
involvement of Pragoprojekt employees in the preparation of
standards and regulations, publication activity as well as the
organization of professional educational events.
The company endeavours to build a complex team of employees, able to face even most comprehensive projects using its
own resources. Besides line professions, the employee base includes experts of many other professional areas – water management engineers, heavy and light current specialists, quantity
surveyors, geodesists, geologists, technologists, health and safety at work experts, and others. All professions are equipped with
modern working means relevant to their needs, with IT equipment in a leading role.
40 let od založení společnosti / 7
kém kraji, připravila trasu dálnice D8 přes České středohoří, podílela se na opravách a výstavbě dalších úseků dálnice D1 a D11.
Rychlostní komunikace a silnice I., II. a III. tříd zde není možno vyjmenovat, protože jich bylo nepřeberné množství, stejně tak jako
průtahů měst a obcí, rekonstrukcí a oprav městských ulic, návrhů
čerpacích stanic, odpočívek, středisek správy a údržby silnic, okružních křižovatek, parkovacích a odstavných ploch atp.
Hlavní profese
Main areas of expertise
Silnice
Road construction
Ve svých počátcích se Pragoprojekt soustřeďoval zejména na projekty rekonstrukcí stávajících silnic, v krátké časové etapě však přešel nejen k projektům jednotlivých novostaveb, ale i k návrhům
komplexních dopravních řešení. Do popředí se tak dostaly koncepční otázky dopravně inženýrského charakteru, začaly se projektovat první dálniční tahy budoucí dálniční sítě a systémy městské
dopravy.
In its beginnings Pragoprojekt focused namely on projects related
to the reconstruction of existing roads. However, over a short period
it moved not only to projects of separate new constructions, but to
the designs of comprehensive traffic solutions. Conceptual issues of
traffic and engineering nature became prominent and the company
started designing the first motorway routes and urban traffic systems.
Z počátků působení je třeba vyzvednout období tzv. homogenizací, kdy kompletní síť našich silnic I. třídy byla přebudována na jednotnou šířku 8 m a současně byly odstraněny největší směrové
a výškové závady. Společnost se může pochlubit prvními návrhy
základního komunikačního systému (ZAKOS) hlavního města Prahy, který se postupně vyvíjel od roštového systému (pozůstatkem
je Severojižní magistrála) až do současné podoby radiálně okružního systému. Z mimopražských staveb jsou zcela jistě nejdůležitější práce na dálnici D1 Praha – Mirošovice s částečným využitím
staveb zahájených již za války. Je třeba vzpomenout i na první návrhy obchvatů silnic okolo měst a obcí, které odváděly narůstající
dopravu z obytných sídel.
At the beginning of Pragoprojekt’s operation it is necessary to emphasize the period of the so called homogenization, when the entire
network of ours class I roads was rebuilt to a unified 8-meter width,
with a simultaneous removal of the greatest defects in direction and
altitude. The company can be proud of its first designs of a primary
road system in the capital of Prague, which gradually developed from
a grid system (a residue of which is the North-South Expressway) up
to the current form of a radial-circular system. From outside-Prague
projects, the most significant one definitely is the work on the D1
Praha – Mirošovice motorway, partially using constructions started
during World War II. The first designs of by-passes around towns and
municipalities that divert growing traffic from residential areas should
also be remembered.
Postupně se přecházelo na další tahy rychlostních silnic a dálnic
jako například dalších úseků D1, D2, R4, D5, R6, R7, R10, obdobně jako na rekonstrukce, přeložky a obchvaty na tazích silnic I.
třídy jako např. I/12, I/38, I/27, I/34. Technicky velmi zajímavou
prací byla obnova silnic v Severočeském kraji, kdy se naši projektanti podíleli na Ervěnickém koridoru a dalších komunikacích
na rozsáhlých výsypkách hnědouhelných dolů nebo připravovali
nová spojení za plánovaná rušení komunikací nebo výstavbu tzv.
uhelných tras.
After the above mentioned beginnings, focus gradually moved to
other routes of expressways and motorways, like further sections of
the D1, D2, R4, D5, R6, R7, R10, as well as to reconstructions, road rerouting and bypasses on class I roads, like e.g. the I/12, I/38, I/27, I/34.
The reconstruction of roads in North Bohemian region was particularly interesting – our designers were involved in the Ervěnice corridor and other roads on extensive dump sites of brown-coal mines,
or prepared new connections as a replacement for planned closing
of roads, or in construction of the so called coal routes.
Po roce 1989 se společnost významně podílela na modernizaci
stávajících a návrhu nových hraničních přechodů. Skupina zaměstnanců působila také v Berlíně, kde spolupracovala na obnově starých německých dálnic. Významné a velice zajímavé
bylo také působení v Uzbekistánu při přípravě obnovy Hedvábné cesty, neboť kromě projekčních prací měli zaměstnanci možnost seznamovat uzbecké odborníky s novými metodami práce
a technologiemi. V tomto období se společnost podílela na zatím
nejrozsáhlejší stavbě 60 km dálnice D5 Plzeň – Rozvadov, navrhla
také základní trasy dálnice D3 jak ve Středočeském, tak v Jihočes-
After 1989 our company got significantly involved in the modernisation of current and new border crossings. A group of our experts also
operated in Berlin and participated in the reconstruction of old German motorways. Another very significant and interesting experience
was our involvement in Uzbekistan at the preparation of the Silk Road
restoration and the training of Uzbek professionals in new working
procedures and technologies. In this period we significantly participated in so far the most extensive construction of 60 kms of the D5
Plzeň – Rozvadov motorway. We also designed basic routes of the D3
motorway both in Central and in South Bohemia, prepared the route
8 / Pragoprojekt, a. s.
of the D8 motorway via the České Středohoří mountain range, as well
as participated in the repairs and construction of other sections of the
D11 and D1 motorways. Due to limited space, numerous projects on
expressways and class I, II and III roads are not mentioned, similar to
the through-highways through towns and municipalities, reconstructions and repairs of urban streets, designs of fuel stations, rest areas,
roundabouts, parking and lay-by areas, etc.
V průběhu uplynulých čtyřiceti let docházelo k převratným změnám i v organizaci dopravy. Od absolutní přednosti automobilů
až po dnešní přísné pohledy na zvyšování bezpečnosti všech
účastníků silničního provozu, zvláště pak chodců, cyklistů a v neposlední řadě osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Zjednodušeně řešeno, od širokých „rovných“ komunikací až
po komunikace zklidněné, obytné a pěší zóny se zklidňujícími
prvky jako jsou prahy, retardéry, dělené přechody pro chodce,
úpravy parkovacích míst nejen pro invalidy, vysazené chodníkové plochy atd.
Při ohlédnutí nazpět je vhodné připomenut nejvýznamnější stavby, které utvářely silniční a dálniční síť nejen v České republice,
ale i v cizině:
Dálnice:
•• dálnice D1, D2 Praha – Brno – Bratislava v kategorii D26,5/120
•• dálnice D5 Praha – Plzeň – Rozvadov (hranice SRN) v kategorii
D26,5/120 v návaznosti na Evropskou síť TEN
•• dálnice D11 Praha Hradec Králové – hranice Polska
v kategorii D26,5/120 a D27,5/120
•• dálnice D3 Praha – Tábor – České Budějovice – hranice Rakouska
D26,5/120 a D27,5/120 v návaznosti na Evropskou síť TEN
ve spolupráci s OSN
•• dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice
•• dálnice Baghdad – Basra (Irák)
Based on domestic and international experience, our road engineers were present at the set-out of new approaches to the design
of roadways – from the very beginning when designing served an
absolute priority of vehicles, to the present views preferring an increased security of all road traffic participants, namely pedestrians,
cyclists and last but not least persons with a limited ability of motion and orientation. Simply stated, from broad “straight” roads to
minor access roads, residential and pedestrian zones with steadying
elements like retarders, divided pedestrian crossings, treatment of
parking places, planted pavement areas, etc.
Looking back, let us remind the most important projects that formed
the road networks not only in the Czech Republic, but also abroad:
Silnice:
•• rychlostní silnice R4, R10, R7, R6 v kategorii R22,5/100 až 25,5/120
•• Silniční okruh kolem Prahy úseky 512, 513, 514, 515,
516, 517 (část), 518
•• silnice I. třídy I/3, I/4, I/34 a další
•• silnice II. a III. třídy
•• Trans – saharská magistrála Alžír–Mali–Niger
Motorways:
•• motorway D1, D2 Praha – Brno – Bratislava in category D26,5/120
•• motorway D5 Praha – Plzeň – Rozvadov (Czech – German border)
in category 26,5/120 in connection to the TEN European network
•• motorway D11 Praha – Hradec Králové – Czech – Polish border
in category D26,5/120 and D27,5/120
•• motorway D3 Praha – Tábor – České Budějovice – Czech – Austrian
border D26,5/120 and D27,5/120 in connection to European
network TEN in cooperation with UN
•• motorway D8 section 0805 Lovosice – Řehlovice
•• motorway Baghdad – Basra (Iraq)
Roads:
•• expressways R4, R10, R7, R6 in category R22,5/100 to 25,5/120
•• Prague Ring Road, sections 512, 513,
514, 515, 516, 517 (part), 518
•• class I roads I/3, I/4, I/34 and others
•• class II and III roads
•• Trans-Sahara trunk road Algeria – Mali – Niger
40 let od založení společnosti / 9
Urban roads:
•• in Prague (Barrandovská exit road, city ring
road – Hostivař section, Radlice radial road)
•• in Ústí nad Labem
•• in Plzeň
•• in Liberec
•• in České Budějovice
•• in Baghdad, Mosul, Basra and other Iraqi cities
Mass urban transportation:
•• trolleybus routes in České Budějovice,
Ústí nad Labem, Teplice and Chomutov
•• introduction of trolleybus transport in Kabul (Afghanistan)
•• introduction of trolleybus transport in Teheran (Iran)
Městské komunikace:
•• v Praze (výstupní Barrandovská, městský okruh
část Hostivař, Radlická radiála)
•• v Ústí nad Labem
•• v Plzni
•• v Liberci
•• v Českých Budějovicích
•• v Bagdadu, Mosulu, Basře a dalších městech Iráku
Městská hromadná doprava:
Bridges
From the very start of Pragoprojekt’s existence relatively significant demands existed on bridge construction design. They came
from a need to expand the existing road network and build
a network of motorways. Hand in hand with development in the
areas of material and technology, bridges of prestressed concrete started to be designed, not only monolithic, but in particular bridges assembled from prefabricated components started
their rapid development.
•• trolejbusové trati v Českých Budějovicích,
Ústí nad Labem, Teplicích a Chomutově
•• zavedení trolejbusové dopravy v Kábulu (Afghánistán)
•• zavedení trolejbusové dopravy v Teheránu (Írán)
Mosty
Již od počátku existence Pragoprojektu byly poměrně velké požadavky na projektování mostních objektů vyplývající z potřeby
rozšířit stávající silniční a vybudovat dálniční síť. S materiálovým
a technologickým rozvojem se začaly navrhovat složité konstrukce z předpjatého betonu a to nejen jako monolitické, ale zejména
nastal velký rozvoj konstrukcí montovaných z prefabrikátů.
V té době byla vyprojektována a postavena řada technicky zajímavých mostů, jako například:
•• most přes Ohři v Citicích
•• most přes Jizeru u Kořenova
•• most přes Vltavu v Týně nad Vltavou
•• most přes Vltavu ve Zbraslavi
Výstavba dálniční sítě, která začala výstavbou dálnice D1 z Prahy
do Brna a poté i dalšími dálnicemi jako D5 do Plzně, spolu s řadou
rychlostních komunikací, znamenala rozvoj mostního stavitelství
s novými materiály, technologiemi, výrobky a stavebními postupy
jako například užití segmentové výstavby, použití letmé betonáže,
výsuvných skruží a později i ocelobetonových spřažených konstrukcí. Prudký technologický rozvoj se bezprostředně promítal
i do projektů mostních projektantů.
10 / Pragoprojekt, a. s.
At that time, a number of technically interesting bridges were
designed, like for example:
•• bridge over the Ohře river in Citice
•• bridge over the Jizera river at Kořenov
•• bridge over the Vltava river in Týn nad Vltavou
•• bridge over the Vltava river in Zbraslav
The development of motorway network which started with the
construction of the D1 motorway from Prague to Brno and then
of other motorways, like the D5 to Plzeň, or a number of selected
roads with limited access, resulted in the development of bridge
construction with new materials, technologies, products and construction methods like e.g. the use of segmental technology, use of
40 let od založení společnosti / 11
Z význačných betonových mostů na dálniční a silniční síti, které reprezentují mnohaletou práci mostních projektantů Pragoprojektu,
je možno jmenovat například:
•• most přes Sázavu ve Hvězdonicích na D1
•• most na dálnici D5 u Berouna
•• most přes Ohři na silnici I/6 u Lokte
•• most přes Labe v Mělníku
•• most přes řeku Klabavu na D5 před Plzní
•• most přes Ohři v Karlových Varech
•• most na výstupní barrandovské komunikaci
přes Růžičkovou rokli v Praze 5
•• most přes Labe v Pardubicích na silnici I/37
Ve společnosti se také projektovaly ocelové a ocelobetonové mosty jako například:
••
••
••
••
most Svatopluka Čecha v Praze
výsuvné skruže pro mosty Hvězdonice a Beroun
most přes Jizeru v Líšném
železniční most přes Ohři v Karlových Varech
incremental concreting method, sliding centerings and later also
steel-concrete composite structures. Swift technological progress
also immediately reflected in the projects of bridge designers.
From outstanding bridges on the road and motorway network,
which represent many years work of Pragoprojekt’s bridge designers, let us present, for instance, the following concrete bridges:
•• bridge over the Sázava river in Hvězdonice on the D1 motorway
•• bridge near Beroun on the D5 motorway
•• bridge over the Ohře river on I/6 at Loket
•• Bridge over the Labe river in Mělník
•• bridge over the Klabava river at Plzeň on the D5 motorway
•• bridge over the Ohře river in Karlovy Vary
•• bridge on the Barrandov exit road road over the Růžička
pass in Prague 5
•• bridge over the Labe river on I/37 in Pardubice
The company also designed steel and steel-concrete composite
bridges, e. g.:
Pro zajímavost lze uvést také dva ocelové dálniční mosty v Laosu, za něž pracovníci společnosti obdrželi vysoká laoská státní
vyznamenání. V současnosti je skupina projektantů mostů nejen v pražském ateliéru, ale i v ateliéru v Českých Budějovicích.
Společnost má ve svých řadách také zaměstnance s oprávněním
k diagnostice a prohlídkám mostů. Z mostních staveb poslední
doby je možno jmenovat:
•• dálnice D5, stavba 510 – nadjezdy
•• dálnice D11 stavba D1102 soubor mostů
•• mosty na křižovatce D11 – R35
•• dálnice D8 stavba 807 – dálniční most Trmice
•• dálnice D 4707 most nad silnicí I/47
•• silnice I/34 Česká Bělá obchvat – estakáda přes potok Bělá
•• estakáda na rychlostní komunikaci R35 Opatovice
•• soubor mostů na rychlostní komunikaci R35 Opatovice
•• silnice I/24 – estakáda Horusice
•• SOKP 513 – mosty na křižovatce Strakonická
12 / Pragoprojekt, a. s.
•• Svatopluk Čech bridge in Prague
•• sliding centerings for bridges Hvězdonice and Beroun
•• bridge over the Jizera river in Líšný
•• railway bridge over the Ohře river in Karlovy Vary
It is interesting to mention two steel motorway bridges in Laos,
for which our designers were awarded high Laos State Awards.
Currently a team of bridge designers is located not only in the
Prague studio, but also in studio in České Budějovice. Some of our
employees are certified for bridge diagnostics and inspections too.
From recent bridge projects we may name the following:
•• motorway D5, section 510 – fly-over crossings
•• motorway D11, section D1102 complex of bridges
•• bridges on D11 – R35 road junction
•• D8 section 807 – Trmice motorway bridge
•• D4707 bridge over the road I/47
•• road I/34 Česká Bělá by-pass road – elevated road over the Bělá brook
•• elevated road at the expressway R35 Opatovice
•• complex of bridges on elevated road at the R35 Opatovice expressway
•• road I/24 – elevated road Horusice
•• Prague Ring Road – section 513 – bridges
at road junction Strakonická
40 let od založení společnosti / 13
Tunely
Spektrum činností bylo rozšířeno o profesi tunely až koncem minulého
století. PRAGOPROJEKT, a.s. zajišťuje pro své klienty komplexní služby
při návrhu, realizaci a provozu tunelových děl jak v České republice, tak
i v zahraničí. Má veškerá oprávnění pro projektování ražených děl u nás
i na Slovensku. Projektuje díla jak malých příčných profilů (kolektory,
ražené kanalizace, kabelovody, odvodňovací a kanalizační štoly), tak
i velkých profilů, zejména silniční a dálniční tunely. Projektovou dokumentaci zajišťuje komplexně tj. stavební i technologickou část včetně
provozní tunelové dokumentace a výkonu autorského dozoru. Dále
zpracovává speciální projekty geotechnického monitoringu, požárních cvičení a zkušebních požárů a provádí supervize tunelových děl.
Realizované stavby:
•• dálniční tunel Horelica (Slovenská republika)
•• tunel Valík (dálnice D5)
•• kolektor CIA trasa Vodičkova (Praha 1)
Připravované stavby:
•• tunel Svrčinovec (Slovenská republika)
•• kolektor Revoluční (Praha 1)
•• dálniční tunel pod řekou Moravou
(hranice Slovenské republiky a Rakouska)
•• tunel Sorožka (Slovenská republika)
Tunnels
The portfolio of Pragoprojekt’s activities was expanded by the tunnel area of expertise only at the end of the last century. PRAGOPROJEKT, a.s. provides end-to-end services to its clients for the
design, realization and operation of tunnels both in the Czech
Republic and abroad. It possesses all certifications for the design
of driven works both in this country and in Slovakia. It designs
underground works of small cross profiles (collectors, driven sewages, cable ducts, drainage and sewage gutters) as well as of large
profiles, namely road and motorway tunnels. Pragoprojekt ensures
complex design documentation, ie. a structural and technological part including operation manuals and construction supervision. Besides, Pragoprojekt prepares special documentation for
geotechnical monitoring, fire drills, test fires and performs tunnel
works supervision.
Finished projects:
•• Horelica motorway tunnel (Slovak Republic)
•• Valík tunnel (D5 motorway)
•• CIA collector, route Vodičkova (Prague 1)
Upcoming projects:
•• Svrčinovec tunnel (Slovak Republic)
•• collector Revoluční (Prague 1)
•• motorway tunnel under the Morava
river (Slovak – Austrian border)
•• Sorožka tunnel (Slovak Republic)
Buildings
Z projektovaných staveb je možno uvést například:
Pozemní stavby
V roce 1975 bylo založeno středisko pozemních staveb a inženýrské činnosti, které se v průběhu doby rozčlenilo na dva samostatné
útvary. Původním záměrem bylo zajistit přípravu pozemních objektů a staveb bezprostředně souvisejících s hlavním předmětem čin-
14 / Pragoprojekt, a. s.
nosti tj. s dopravními stavbami. Po rozhodnutí vedení společnosti
vybudovat si vlastní pražské sídlo v areálu Ryšánka, se část kapacit
projektantů pozemního stavitelství na několik let vyčerpala na projekty a realizaci této ve své době velmi moderní a progresivní stavby.
V průběhu dalších let si pak profese pozemního stavitelství dokázala
vydobýt na trhu svoje vlastní místo, nezávislé na ostatních nosných
profesích společnosti. Došlo k vytvoření samostatného tvůrčího
týmu se zakázkami také mimo oblast dopravních staveb, z nichž
některé lze považovat za velmi významné (např. rekonstrukce řady
divadel a památkově chráněných budov).
The building construction and engineering unit was established in
1975 and later divided into two separate departments. Its original
purpose was to ensure the preparation of building components immediately related to the main line of business, ie. to traffic projects.
After the decision of the company to build its own residence in
Prague, in the area of a former vine farmstead Ryšánka, part of
designers’ capacity was occupied, for several years, by the design
and realization of this then very modern, innovative and progressive building. During later years the building project specialisation
managed to acquire its own market position, independent of Pragoprojekt’s other principal professions. A separate creative team was
established with its own contracts outside the traffic projects area,
some of which are considered as very significant (e.g. the reconstruction of several theatres and listed buildings).
•• střediska správy a údržby dálnic Svojkovice,
Ostrov, Rozvadov, Chotoviny, Řehlovice
•• dopravní závody Děčín, Chomutov, Teherán
•• administrativní budova okresní správy silnic v Jindřichově Hradci
•• čerpací stanice pohonných hmot Benzina, CONOCO,
ESSO, TOTAL, OMV
•• Hudební divadlo v Karlíně, Divadlo Kalich v Praze 1,
Švandovo divadlo v Praze 5, Krušnohorské divadlo
v Teplicích, Vrchlického divadlo v Lounech
•• bytový komplex v Praze Lysolajích
•• rekonstrukce a dostavba základní školy v Praze Satalicích
•• rekonstrukce České banky v ulici Karolíny Světlé v Praze 1
The following projects may serve as examples:
•• motorway administration and maintenance cetres
at Svojkovice, Ostrov, Rozvadov, Chotoviny, Řehlovice
•• transport companies Děčín, Chomutov, Teheran
•• head office building of a Regional Road
Administration in Jindřichův Hradec
•• Benzina, CONOCO, ESSO, TOTAL, OMV fuel stations
•• Music Theatre in Karlín, the Kalich Theatre in Prague 1,
Švanda Theatre in Prague 5, Krušnohorský Theatre
in Teplice, Vrchlický Theatre in Louny
•• housing estate in Prague – Lysolaje
•• the reconstruction and extension of school in Prague – Satalice
•• the reconstruction of the Czech bank
in Karolína Světlá street in Prague 1
Environment
Pragoprojekt was one of the first companies pioneering environment protection. At the beginning the approach did not cover the
whole area. Within the framework of design works land use was
Životní prostředí
V oblasti ochrany životního prostředí byl Pragoprojekt od počátku mezi prvními. Zpočátku se nejednalo o komplexní pohled
na tuto problematiku tak, jak je tomu v součastnosti. V rámci
projekčních prací se vyhodnocovaly zábory půdy, řešilo se odvodnění silnice včetně ochrany recipientů a dbalo se na respek40 let od založení společnosti / 15
tování vodních zdrojů. Podrobné řešení ochrany před hlukem
bylo mezi činnosti Pragoprojektu zařazeno až v roce 1978 a brzy
následovalo i zpracovávání rozptylových studií. Základní znalosti
o světových trendech v ochraně životního prostředí a o procesu EIA (hodnocení vlivu na životní prostředí) byly v Pragoprojektu získávány od roku 1983 na podkladě kontaktů s UNDP
(Rozvojový program OSN) a odbornými organizacemi ve Velké
Británii a USA. První významnou činností Pragoprojektu, zaměřenou na ochranu životního prostředí, bylo zpracování metodiky
AECOTEM (estetické, ekonomické a environmentální posouzení
pro transevropskou severojižní magistrálu).
Zaměstnanci Pragoprojektu byli již v roce 1993 jako jedni z prvních autorizováni pro zpracovávání dokumentací EIA podle zákona
č. 244/1992 Sb. Prvním významným projektem v této oblasti byla
mezinárodní spoluúčast na zpracování EIA pro dálnici D5 v úseku
Plzeň – Rozvadov, od té doby bylo zaměstnanci společnosti zpracováno dalších téměř 100 posouzení vlivů na životní prostředí.
evaluated, drainage of roads including the protection of recipients was
solved, and attention was paid to water resources. Detailed solutions
for noise protection were introduced in Pragoprojekt’s activity only in
1978, and were soon followed by the compilation of dispersion studies. Since 1983, Pragoprojekt has been acquiring fundamental knowledge of global trends in the area of environment protection and the
EIA process (Environmental Impact Assessment), based on contacts
with the UNDP (the UN Development Program) and with professional
organizations in Great Britain and the USA. The first significant activity of Pragoprojekt focused on the environment was a compilation of
the AECOTEM methodology (Aesthetic, Economic and Environmental
evaluation for North-South Trans-European Motorway).
Since as early as 1993, employees have belonged to the first certified experts for the compilation of the EIA documentation according to Act no. 244/1992 Col. The first significant project in this area
was their international participation in the elaboration of the EIA
for the D5 motorway in the Plzeň – Rozvadov section; since then
company employees have compiled another almost 100 assessments of environmental impact.
Ochrana životního prostředí se tak postupem času stala nedílnou součástí návrhu nových dopravních systémů. Cílem je
snaha zmírnit negativní vlivy samotného umístění komunikací
a následně provozu po nich na jejich okolí. Kromě uvedených
komplexních posouzení se provádí jako součást projektů i průběžné zjišťování vlivů na jednotlivé aspekty životního prostředí
podle příslušné legislativy (hluk, znečištění ovzduší, odvodnění,
kácení dřevin, odpadové hospodářství, vyhodnocování záborů
půdy, zajištění ochrany recipientů) a návrh ochranných a kompenzačních opatření.
Z mnoha zpracovaných dokumentací v oblasti životního prostředí
lze uvést například:
•• průtah silnice I/6 K. Vary – západ
•• dálnice D47, úsek Lipník n.B. – Bělotín
•• zkušební plochy technického vývoje
ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav
•• dálnice D1 Hybe – Prešov (Slovenská republika)
•• dálnice D1, stavba Beharovce – Branisko, studie
tunelu Branisko (Slovenská republika)
16 / Pragoprojekt, a. s.
Environment protection thus became an inseparable part of the
design of new traffic systems. Its purpose is an effort to mitigate the
adverse effects of road location and the subsequent traffic load on
the environment. Beside the already mentioned comprehensive
appraisals the company also performed an ongoing assessment of
impacts on individual aspects of environment according to appropriate legislation (noise, air pollution, de-watering, wood-cutting,
waste management, assessment of land appropriation, protection
of the recipients) and a proposal for the protection and compensation measures, as part of standard design framework.
From many compiled documentations in the area of environment
protection, the following may serve as examples:
•• road I/6 Karlovy Vary – west
•• D47 motorway, section Lipník n.B. – Bělotín
•• trial areas of the ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav
technical development
•• D1 motorway Hybe – Prešov (Slovak Republic)
•• D1 motorway, section Beharovce – Branisko, study
of the Branisko tunnel (Slovak Republic)
•• bridge over the Morava river at Moravsky
Svätý Ján – Hohenau an der March
40 let od založení společnosti / 17
V současné době zajišťují zaměstnanci společnosti v rámci výkonu inženýrských činností v zastoupení investora především
výkupy pozemků, veřejnoprávní projednání stavby včetně zajištění vydání potřebných stanovisek dotčených osob, orgánů
a organizací a následně vydání veřejnoprávních rozhodnutí
(územních rozhodnutí a stavebních povolení), kolaudaci stavby
či uvedení stavby do předčasného provozu a celou řadu dalších
činností, které jsou pro přípravu a realizaci stavby potřebné.
Neodmyslitelnou součástí stavby je vždy tým odborníků, kteří vykonávají kontrolní činnosti při vlastní realizaci stavby. Zaměstnanci společnosti zajišťují v této oblasti především výkon
technického dozoru investora.
Inženýrské činnosti:
•• překladiště uhlí v Lovosicích
•• dálnice D47 Ostrava Bílovec
Stavby na klíč:
•• trolejbusová doprava Chomutov – Jirkov
•• trolejbusová doprava Teplice
•• rekonstrukce Krušnohorského divadla v Teplicích
•• rekonstrukce náměstí v Teplicích
•• coal reloading site in Lovosice
•• D47 motorway Ostrava Bílovec
Engineering activities:
•• most přes Moravu Moravský Svätý Ján – Hohenau an der March
•• dálnice D3 ve Středočeském kraji
•• zklidnění severojižní magistrály v prostoru Národního muzea
•• rychlostní silnice R49 v úseku Fryšták – státní hranice ČR/SR
•• spolupráce na zkapacitnění Dálnice D1
v úseku Mirošovice – Kývalka
•• D3 motorway in Central Bohemia
•• steadying the traffic load of the Nort-South Expressway
in the National museum area in Prague
•• R49 expressway in section Fryšták – Czech -Slovak state border
•• cooperation in capacity increase on the D1 motorway
in section Mirošovice – Kývalka
Technické dozory:
Turn-key projects:
•• dálnice D47 stavba 07
•• rychlostní komunikace R6 Praha – Pavlov
•• silniční okruh kolem Prahy úsek 514
•• rychlostní komunikace R48
•• trolleybus transport Chomutov – Jirkov
•• trolleybus transport in Teplice
•• reconstruction of the Krušnohorský Theatre in Teplice
•• reconstruction of a square in Teplice
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
Engineering activities
TECHNICKÁ ASISTENCE
Engineering supervisions:
Historicky byly inženýrské činnosti zařazeny mezi aktivity společnosti z důvodu potřeby zajistit výstavbu sídel společnosti v Praze, Karlových Varech, Liberci a Českých Budějovicích.
Engineering activities were historically considered as part of Pragoprojekt’s portfolio, with the purpose to ensure the construction
of company offices in Prague, Karlovy Vary, Liberec and in České
Budějovice.
Technická asistence jako samostatná disciplína postupně vznikala
od poloviny devadesátých let v souvislosti s poskytováním podpory
a konzultačních služeb programu PHARE. Postupně byla rozšiřována a to zejména z důvodu zahájení spolufinancování programu výstavby českých dálnic z prostředků Evropské investiční banky v roce
1999. Tyto činnosti i programy pokračují dodnes. Jejich předmětem
je monitoring postupu výstavby, navrhovaných změn a financování
staveb realizovaných v rámci těchto programů. Činnosti pracovníků
technické asistence byly postupně dále rozšířeny o zpracování do-
Velký nárůst práce v této oblasti zaznamenala společnost po roce
1993, kdy byla uzavřena smlouva na dodávku komplexu trolejbusové dopravy v Chomutově formou „na klíč“. Společnost nedisponovala žádnými vlastními stavebními kapacitami, a tak byla tato
více než půlmiliardová stavba stejně jako řada dalších zajišťována
formou dodavatelského inženýringu.
The company saw a significant increase in those activities after
1993, when a contract was concluded for a turn-key delivery of
a trolleybus transport system in Chomutov. Pragoprojekt did not
dispose of any own building capacities, and therefore this 500 million contract – just like many others – was ensured in a form of
contractor´s engineering.
Currently company employees ensure, as a part of engineering activities, by proxy of investor namely the acquisition of land,
public clearance process for a construction including the issuance
of required individual, institutional and organisational stakeholder
statements, and a subsequent issuance of a public resolution (planning permissions and building permit), inspection of completed
buildings or the launch of building into early operation, as well as
a number of additional activities which are necessary for the preparation and realization of building construction. An inseparable part
of construction is always a team of specialists who perform supervision during the construction stage. In this area, Pragoprojekt employees perform namely Client´s engineering supervision.
18 / Pragoprojekt, a. s.
•• D5 motorway, section 07
•• R6 Expressway Praha – Pavlov
•• Prague Ring Road section 514
•• R48 expressway
Technical assistance
Technical assistance is a discipline which gradually emerged in
the mid-nineties in connection with support and consulting services to the PHARE program. It gradually expanded, namely due
to the start of co-financing of the Czech motorway programme
from the European Investment Bank funds, back in 1999. Such
activities and programs continue to this day. They focus on the
monitoring of the construction progress, on proposed changes
and on the budgeting of projects realized within the framework
of such programs. The activities of technical assistance specialists were further extended and include the compilation of documentations of programs financed from the state budget, the
processing of economic and financial analyses of projects under
preparation, traffic engineering issues, expert surveys, compilation of methodologies required for the estimation, evaluation
and assessment of projects, the development of construction
investment programs and a number of other specific activities
as required by clients.
40 let od založení společnosti / 19
Pragoprojekt, as one of the first companies, had its professionals
trained in Paris for using the system for the assessment of the economical return of road investment by means of an internationally
renowned methodology, HDM-4. Today these calculations of economic efficiency represent an inseparable part of pre-investment
studies and serve as basis for the assessment of profitability of traffic infrastructure projects in the Czech Republic and of their inclusion in the investment plan.
kumentací programů staveb financovaných ze státního rozpočtu,
o zpracování ekonomických a finančních analýz připravovaných staveb, problematiku dopravního inženýrství, expertní posudky, tvorbu metodik potřebných pro posuzování, oceňování a hodnocení
staveb, zpracování investičních záměrů staveb a celou řadu dalších
specifických činností požadovaných klienty.
Jako jedna z prvních nechala společnost vyškolit své pracovníky
v Paříži na práce se systémem posuzování ekonomické návratnosti silničních investic mezinárodně uznávanou metodou HDM-4.
Dnes tyto výpočty ekonomické efektivnosti představují neoddělitelnou součást předinvestičních studií a jsou základem pro posuzování výhodnosti dopravních staveb v České republice a jejich
zařazování do plánu investic.
A general public pressure on an efficient and transparent use of
funds designated for construction leads to an increased demand
for services performed as part of technical assistance, ie. the assessment of economic efficiency of projects including analyses of
expected actual costs of planned and realized projects are strongly
required. A close connection of activities performed as part of technical assistance, the execution of engineering supervision and design enables us to reflect our experience from the already realized
projects in new design activities. This ensures guaranteed price feasibility and optimisation of the designed projects to the customer,
which is one of the preconditions of success at construction preparation and realization. Pragoprojekt continuously increases the
awareness of its employees of the crucial importance of finances
in the investment process. The purpose of design activities should
not be just a design of technically perfect, high quality and secure
constructions. All designers must be aware of the fact that each
and every of their designs or change in solution represents an impact on the final price of the works, namely including costs that
will have to be spent in the operation or the maintenance of such
project during its lifetime. With the contribution of technical assistance, Pragoprojekt improved the system of economic evaluation of
namely road investments to a top level.
Celospolečenský tlak na efektivní a transparentní využívání finančních prostředků určených pro stavby vede ke zvýšené
poptávce právě po službách prováděných v rámci technické
asistence tj. stále intenzivněji se žádá posuzování ekonomické
efektivnosti staveb včetně analýzy rozpočtových nákladů plánovaných i realizovaných staveb. Těsné propojení činností vykonávaných v rámci technické asistence, výkonu technických dozorů
a projekce umožňuje promítat do návrhů staveb zkušenosti z již
realizovaných staveb. Takto je zákazníkovi zaručena reálnost a optimalizace cen projektovaných staveb, což představuje jeden ze
základů úspěchu při přípravě a realizaci stavby. Cílem projektových činností nemůže být jen navrhování technicky dokonalých,
kvalitních a bezpečných staveb a konstrukcí. Společnost trvale
usiluje o zvyšování povědomí svých zaměstnanců o zásadním
významu financí v investičním procesu, neboť všichni projektanti
si musí být vědomi toho, že každý jejich návrh nebo změna řešení má dopad do konečné ceny díla a to včetně nákladů, které
bude třeba vynaložit na provoz nebo údržbu stavby během její
životnosti. S přispěním poznatků z výkonu technické asistence
byl systém ekonomického hodnocení zejména silničních investic
dopracován na špičkovou úroveň.
20 / Pragoprojekt, a. s.
40 let od založení společnosti / 21
Technická politika
Technical policy
Pragoprojekt se od počátku aktivně spolupodílel na technickém
rozvoji disciplín, které se bezprostředně týkaly jeho činností. Prvopočátky „normotvorby“ je možno spatřovat již ve vydávání interních „technických informací“ a následně interního „Zpravodaje“,
v nichž byli zaměstnanci seznamováni s novinkami a pokrokovými metodami v oboru. Tyto základy tvorby dokumentovaných
postupů a předpisů byly předávány z generace na generaci a následně vyústily do vlastní tvorby norem a technických předpisů
v hlavních oborech činnosti společnosti (silnice, mosty, tunely).
Pragoprojekt se tak stal tradičním spolutvůrcem řady norem
a technických předpisů, z nichž některé dnes také distribuuje.
Zaměstnanci společnosti se na legislativní tvorbě podílejí buď
jako přímí zpracovatelé, nebo jako členové redakčních rad, popřípadě se aktivně účastní práce v různých pracovních týmech
pro připomínkování a přejímání evropských norem. Velmi často
je také společnost požádána, aby se účastnila zpracovávání nebo
připomínkování zákonů a jejich prováděcích vyhlášek.
From the very early stages, Pragoprojekt proactively participated in
the technical development of disciplines that immediately involved
its activities. The early beginnings of “norm-setting” may be already
noticed in the release of “internal technical information” and subsequently the internal “Bulletin”, in which employees were informed
about innovations and progressive methods in the industry. Such
foundations of documented procedures and regulations passed from
generation to generation and later resulted in creating standards and
technical regulations in Pragoprojekt’s main company areas of expertise (roads, bridges, tunnels). Thus Pragoprojekt became a traditional
co-author of a number of technical standards and regulations, some
of which it directly distributes. Company employees participate in
legislation work either as direct processors or as members of editorial
boards or they are actively involved in various working teams whose
purpose is to comment on and accept various European standards.
The company is often asked to participate in the preparation or commenting on new legislation and related implementation regulations.
Pragoprojekt byl u zrodu a zpracoval nebo koordinoval
zpracování např.:
Pragoprojekt was present at the commencement of and compiled
or coordinated the compilation of the following:
Technické a kvalitativní podmínky
staveb pozemních komunikací
22 / Pragoprojekt, a. s.
Technical qualitative conditions for road construction
Technické a kvalitativní podmínky staveb českých drah
Technical qualitative conditions of Czech
railways construction
Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací
Technical qualitative conditions for documentation
of road construction
Technické podmínky pro dokumentaci staveb
sdružených tras inženýrských sítí
Technical conditions for the documentation
of conjugated routes of engineering service lines
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
Guidelines for the documentation of road construction
Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
Industrial classification of building structures and works
Dodací podmínky staveb pozemních komunikací
Delivery terms of road construction
Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací –
červené a pro stavby menšího rozsahu zelené
Contract conditions for road constructions –
red, and green for smaller projects
Dodací podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
Delivery terms for the documentation of road construction
Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné
práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací
Contract conditions of land surveying and exploration
works and documentation for road construction
Obchodní podmínky pro poskytování
konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací
Contract conditions for providing consulting
services for road construction
Metodický pokyn – Výkon stavebního dozoru
Guidelines – Execution of construction supervision
40 let od založení společnosti / 23
Metodický pokyn k sestavení zvláštních technických
a kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb
Guidelines to the compilation of special technical and qualitative
conditions for the documentation of road projects
Metodický pokyn k zákonu o zadávání veřejných
zakázek v oboru pozemních komunikací
Guidelines to the Act on Public Procurement
in road construction
Již v minulosti se naši pracovníci podíleli na změnách nebo revizích norem. Jednalo se například o tyto ČSN:
ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb
Výkresy pozemních komunikací
In the past our employees participated in the changes and revisions
of industry standards, such as, for instance, the following Czech
National Standards:
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
CSN 01 3466 Drawings of engineering structures
Drawings of roads
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
CSN 73 6110 Designing of local roadways
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních
komunikacích
CSN 73 6101 Designing of roads and motorways
ČSN 73 6425 –1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové
zastávky, přestupní uzly a stanoviště
CSN 73 6425 –1 Bus, trolley bus and tram stops
transfer junctions and stands
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů
CSN 73 6201 Designing of bridges
CSN 73 6102 Designing of road junctions
V roce 2006 byl vliv společnosti na tvorbu norem posílen převzetím výkonu činností sekretariátu Sdružení pro výstavu silnic
Praha. Vedení společnosti zřídilo pro tyto aktivity samostatné
středisko a vytvořilo mu potřebné zázemí pro to, aby všechny
aktivity jako je např. pravidelné vydávání zpravodaje Silnice mosty, zajišťování odborných akcí a školení nebo informační servis
mohly pokračovat i nadále.
In 2006 the company strengthened its influence over the compilation
of standards by overtaking the execution of the activities of the Road
Contractors Association Prague secretariat. Company management
established a separate department for those activities and created the
necessary background so that all required activities, like the regular
publishing of a newsletter, the preparation of professional events and
trainings or information service went on uninterrupted.
Bohaté zkušenosti našich zaměstnanců, ať již z působení na domácím trhu a hlavně z působení v zahraničí, byly využity i při tvorbě
rezortních předpisů v oboru pozemních komunikací pro Ministerstvo dopravy ČR.
A rich experience of our employees, both in the domestic market and particularly abroad, was also used in the preparation of
industry regulations in the area of road infrastructure for the Czech
Ministry of Transport.
Normalizační činnost společnosti vyústila v řízení mezinárodní
spolupráce evropské normalizace v oblastech vymezených pověřením Ministerstva dopravy. V roce 2009 byl navíc společnosti udělen statut Centra technické normalizace v oblastech vymezených
pověřením Ústavu normalizace, měření a zkušebnictví.
The norm-setting activity resulted in the management of international cooperation in European standardisation in the areas specified by the Ministry of Transport. Besides, in 2009 Pragoprojekt
acquired the status of the Centre of technical standardization in
areas specified by certification of the Czech Office for Standards,
Metrology and Testing.
Jedním z přínosů pro technickou veřejnost je pořádání odborných konferencí, které pravidelně společnost organizuje. Jedná se
především o cyklus silničních konferencí, v roce 2007 byla navíc
uskutečněna i velmi úspěšná konference Asfaltové vozovky s mezinárodní účastí.
PRAGOPROJEKT, a.s. je svými pracovníky zastoupen v řadě odborných organizací jako např. Hospodářská komora ČR, Česká silniční společnost, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Sdružení pro
výstavbu silnic, SIA – Rada výstavby, Česká asociace konzultačních
inženýrů, Česká společnost pro stavební právo, Světová federace
pro předpjatý beton a Česká společnost pro beton a zdivo, Český
tunelářský komitét, Slovenská tunelárská asociácia, Česká asociace
inženýrských geologů, Sdružení pro dopravní telematiku, Česká
komora autorizovaných inženýrů a techniků, Slovenská komora
stavebních inženýrů a další různá regionální sdružení.
24 / Pragoprojekt, a. s.
One of Pragoprojekt’s contributions to professional public are professional conferences which we regularly organize. In particular, they
include a series of road conferences; besides that we held a successful international conference in 2007, called Asphalt roadways.
PRAGOPROJEKT, a.s. is represented by its employees in a number
of professional organizations, like the Czech Chamber of Commerce, Czech Road Association, Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic, Road Contractors Association, SIA CR
– Construction Board, Czech Association of Consulting Engineers,
Czech Construction Law Society, World Federation for Prestressed
Concrete and Czech Society for Concrete and Masonry, Czech
Tunnel Committee, Slovak Tunnel Association, Czech Association
of Engineering Geologists, Association for Traffic Telematics, Czech
Chamber of Authorized Engineers and Technicians, Slovak Chamber of Construction Engineers and other regional associations.
Lidské zdroje
Human resources
Pragoprojekt byl od počátku obdarován kolektivem velmi schopných, technicky zdatných a flexibilních pracovníků
na špičkové odborné úrovni, kteří měli svoji práci rádi a nebáli
se sebesložitějšího projektu. Ve společnosti vládlo tradičně velmi dobré pracovní klima a z toho vyplývala trvale nízká míra
fluktuace. V současné době je těch, kteří jsou pod obchodní
značkou Pragoprojekt zaměstnáni více než 10 let, téměř jedna
třetina, zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru více než
20 let, je přibližně jedna pětina z celkového počtu. Vedení společnosti si je plně vědomo opory, kterou má ve svém základním
pracovním kádru tvořeném zkušenými profesionály, neboť stavebnictví je obor, v němž mnohaleté zkušenosti mají cenu zlata.
Klíčovou úlohou současného personálního řízení je motivovat
zaměstnance k vysokému pracovnímu nasazení a výkonu, naplno využívat jejich osobní potenciál a dlouhodobě stabilizovat
nejlepší pracovníky.
Pragoprojekt benefited, from the beginning, from a team of
highly competent, technically able and flexible top technical
engineers who enjoyed their work and bravely faced even the
most challenging and complex projects. The company has traditionally been famous for its very good working atmosphere,
which resulted in a permanently low staff turnover. Currently
almost one third of our employees have been employed by
Pragoprojekt for more than 10 years and approximately one
fifth have been with us over 20 years. Company management
is fully aware of the support that it receives from core staff
comprised of experienced professionals. Civil engineering is
an industry in which long-term experience can not be overemphasized. The key role of today’s personnel management is
to motivate employees to high engagement and performance,
fully exploit their personal potential and keep the best employees for the long-term.
Vzdělávání zaměstnanců a péče o jejich profesní rozvoj jsou považovány za velmi výrazný stabilizační faktor. Z tohoto důvodu
je ve společnosti trvale kladen velký důraz na zdokonalovaní
systému interních a externích vzdělávacích akcí. Na pracovišti
v Praze je vytvořena počítačová učebna, ve které si všichni zaměstnanci průběžně zvyšují své dovednosti v oblasti informačních technologií. Společnost využívá v rámci vzdělávání také
mnoha svých zaměstnanců, kteří se aktivně podílejí na činnosti
celé řady profesních sdružení a organizací a mohou tak svoje
zkušenosti a znalosti včetně nejnovějších poznatků a trendů
z oboru předávat ostatním kolegům. Společnost dlouhodobě
dbá o doplňování svého pracovního kolektivu o nové mladé
zaměstnance, kteří mají možnost získávat vedle svých služebně
starších kolegů cenné zkušenosti a dovednosti. Díky této strategii se průměrný věk zaměstnanců již po několik let nezvýšil.
Pracovní potenciál společnosti je tradičně na velmi vysoké odborné úrovni. V současné době má více než 60 % zaměstnanců
vysokoškolské vzdělání, 40 % je autorizováno.
The management of PRAGOPROJEKT, a.s. considers further education and attention to employees’ professional development
as one of the most significant retention factors. The company
therefore permanently focuses on the improvement of internal and external system of education activities. Prague site has
a computer training room, in which all employees continually improve their IT and computer skills. The company utilizes
many of its employees for educational purposes; they proactively participate in the activities of a large number of professional associations and organizations and thus they share their
experience and knowledge with other colleagues, including
the latest achievements and industry trends. The company in
the long term develops its team by hiring new young staff who
have an opportunity to acquire valuable experience and skills
from their senior colleagues. Thanks to this strategy the average
age of employees has not increased for the past several years.
Pragoprojekt’s team has traditionally a sound, high professional
level. Currently we employ over 60 per cent graduates, 40 per
cent employees are certified professionals.
Vedení společnosti organizuje a podporuje dlouhodobě i řadu
mimopracovních aktivit jako je např. setkávání zaměstnanců
s kolegy z ostatních projektových organizací u příležitosti tradičních letních sportovních her, zimní sportovní hry, letní zahradní slavnost nebo celopodnikové vánoční posezení.
Company management has always organized and supported
many off-duty activities, such as meetings with colleagues from
other project organizations at our traditional summer sport
games, winter games, a summer garden party or a company
Christmas party.
40 let od založení společnosti / 25
KVALITA
QUALITY
Po celou dobu své existence kladl Pragoprojekt důraz nejen
na komplexnost služeb, ale zejména na jejich kvalitu. Proto byla
společnost PRAGOPROJEKT, a.s. v devadesátých letech mezi prvními společnostmi, které zavedly certifikovaný systém jakosti
a dodnes jej zdokonaluje a doplňuje podle posledních trendů
a požadavků trhu. Stávající certifikovaný systém managementu,
který v sobě zahrnuje prvky systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001,
systému na ochranu životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001
a systému bezpečnosti práce dle OHSAS 18001 je vytvořen tak,
aby zaručoval nejen plnění uvedených norem, ale i právních, rezortních, místních a dalších předpisů a norem, které se vztahují
k činnostem společnosti.
V zájmu trvalého zvyšování kvality prováděných služeb a prací
hodlá společnost i nadále zavedený systém managementu rozšiřovat a zdokonalovat. V současné době probíhají přípravné práce
na doplnění spektra certifikací o systém bezpečnosti informací dle
ČSN ISO 27001.
26 / Pragoprojekt, a. s.
During its whole existence, Pragoprojekt has emphasized not
only the comprehensive character of its services, but primarily
their quality. Therefore in the 1990’s, PRAGOPROJEKT, a.s. ranked
among the first companies to introduce a certified quality system which, to this day, has been improved and amended to
the latest trends and market requirements. The current certified
management system which includes elements of quality management system according to CSN EN ISO 9001, environmental
improvement system to CSN EN ISO 14001 and the safety at work
system according to OHSAS 18001 is designed so as to ensure
not only compliance with the mentioned standards, but also legal, industry, local and other regulations and standards that relate to company activities.
In the interest of the continuous quality improvement the company intends to further extend and advance already implemented
management system. Currently are running preparatory works for
amendment of the certification portfolio by information security
system according to CSN ISO 27001.
40 let od založení společnosti / 27
Tvorba projektového vybavení pro projektování
Development of design project equipment
Pragoprojekt je v odborném světě znám jako garant a prodejce
systému vyvíjeného a prodávaného pod obchodním jménem
RoadPAC.
In the professional arena, Pragoprojekt is famous as a guarantor
and dealer of an interactive system, developed and sold under the
name of RoadPAC.
RoadPAC představuje výkonný interaktivní systém pro automatizované projektování liniových staveb ve všech stupních, od studií až
po realizační dokumentace. Výpočetní systém plně reflektuje platné ČSN, grafické přílohy projektové dokumentace jsou vytvářeny
grafickým systémem AutoCAD.
RoadPAC is a powerful interactive system for all stages of automated line construction design, from studies up to the implementation documentation. The computer system fully reflects all valid
Czech National Standards. Graphical attachments of design documentation are generated by the AutoCAD graphic system.
Programový systém RoadPAC má za sebou dlouhý vývoj. Jeho počátky se datují již od roku 1970, kdy se zakoupením programovatelné kalkulačky OLIVETTI začala růst chuť některých projektantů
vytvářet jednoúčelové programy. V této době v Pragoprojektu
vznikl malý tým schopných programátorů, jejichž hlavní náplní se
stal vývoj automatizovaného projektování silnic včetně statických
výpočtů mostů.
The Road PAC computer software system underwent a long development. Its beginnings date from as early as 1970, when after
having purchased a programmable OLIVETTI calculator some designers fancied the creation of single-purpose programs. At that
time, Pragoprojekt established a small team of capable programmers, whose main objective was to develop automated road design
including static bridge computations.
Malou kalkulačku nebylo však možno pro komplexní systémové
řešení použít, Pragoprojekt tudíž zakoupil vlastní na tehdejší dobu
výkonný počítač M6000 sovětské výroby propojený s velmi kvalitním kreslícím stolem DIGIGRAF a s digitalizátorem. V této etapě
byla navržena koncepce budoucího programového systému pro
projektování silnic – byly stanoveny a pojmenovány jednotlivé
úlohy systému včetně jejich propojení a návazností. Tato kostra
systému v zásadě platí dodnes.
As such a small calculator was not fit for such a complex system
solution, Pragoprojekt purchased its own, for that time very powerful, Soviet made computer M6000 connected to very high quality
DIGIGRAF drawing desk with a digitizer. At this stage a concept of
future computer system for road design was drafted - individual system tasks were defined and labelled, including their interfaces and
connections. This general skeleton of the system has been principally in use to this day.
První použitelná verze systému pod názvem SILNICE´78 byla
zprovozněna v letech 1978 až 1980. Systém měl vlastní grafickou
knihovnu podprogramů pro kreslení, jejíž základy se používají dodnes. To znamená, že již první verze systému produkovala výkresy
příloh projektu. Pro zajímavost tento počítač měl adresovatelnou
paměť 64 kB. Výpočet jednoho příčného řezu tehdy trval asi 15 sekund a dalších 10 sekund se děroval, občas s chybami, do děrné
pásky k vykreslení.
The first usable system version called SILNICE´78 was launched into
production between 1978 and 1980. The system had its own graphic
subprogram library for drawing, basic elements of which are used to
this day. It means that even the first system version produced drawings as design attachments. Just for interest‘s sake: the computer had
64 KB of addressable memory. Calculation of one cross section then
took approximately 15 seconds and another 10 seconds were needed to punch the punched tape for drawing, sometimes with errors.
Významný skok pro vývoj tohoto systému znamenal rok 1980, kdy
Pragoprojekt získal špičkový počítač PDP 11/34 (fy DIGITAL, USA)
s velmi výkonným kreslícím stolem, digitalizátorem a grafickou
obrazovkou. Toto hardwarové vybavení umožnilo systém velmi
zdokonalit a následně jej pod názvem SILNICE´84 úspěšně provozovat postupně až na 24 terminálech, rozmístěných již v nových
prostorách na Ryšánce.
1980 represented an important leap in the development of this
computer system, as Pragoprojekt acquired a state-of-the-art computer PDP 11/34 (by DIGITAL, USA) with a very powerful drawing
table, digitizer and graphical display. This hardware equipment enabled great improvements of the system and then successfully run it
under the SILNICE´84 brand on up to 24 terminal stations relocated
in the new Ryšánka facilities.
28 / Pragoprojekt, a. s.
Nástupem IBM PC v letech 1989–92 se zcela změnila situace a programový systém musel být opět zcela přepracován pro použití
na těchto zařízeních. Zprovoznění systému na počítačích řady
PC umožnilo jeho obchodní využití, neboť systém již nebyl vázán
na konkrétní počítačovou konfiguraci. Od roku 1992 se systém
prodává pod obchodním názvem RoadPAC. V následujících letech
se vývoj nezastavil a postupně došlo jednak k jeho rozšiřování
o další výpočetní moduly a také k úpravám nutným z důvodu vzniku nových operačních systémů.
The deployment of IBM PC in 1989–92 completely changed the landscape and it was necessary to migrate computer programs to the new
platform. Operation of the system on IBM PC compatible computers
enabled its commercial usage, as the system was no longer bound to
a particular computer configuration. From 1992 the system has been
marketed under a commercial brand name RoadPAC. Development
did not stop in the following years and the system was gradually extended by further functional modules and also by modifications required by the introduction of new operating systems.
Programový systém RoadPAC umožňuje modelovat silniční trasu,
silniční těleso včetně bilance zemních prací a výpočtu 3D vytyčovacích prvků s velmi krátkou dobou odezvy. Vedle komplexních
numerických výsledků umožňuje systém RoadPAC vytvoření úplné grafické části projektu, vše dle platných ČSN. Grafické přílohy
lze díky vlastnímu grafickému systému okamžitě zobrazit na monitoru počítače a tím umožnit velmi rychlou grafickou kontrolu
modelované silniční trasy.
The RoadPAC software enables to model a road route, road embankment including the balance of earth works and the calculation
of 3D set out elements with short response time. Besides comprehensive numerical results RoadPAC enables the generation of
a complete graphical part of a design, all according to valid CSN’s.
Graphical attachments may be immediately displayed on a monitor thanks to the internally developed graphical system, and thus
enable a very fast graphic check of the simulated road route.
Spolehlivost výpočetních modulů je díky dlouhodobému každodennímu používání asi tisícovkou uživatelů v šedesáti různých projektových organizacích velmi vysoká.
The reliability of programming modules is very high, also due to
a long-term and everyday testing by approximately a thousand users in sixty different project organizations.
Programový systém RoadPAC obsahuje vedle silničních programů
další podpůrné programy. Ty vytvářejí uživatelské pohodlí při práci
s počítačem, čímž je umožněno projektantům i s minimální počítačovou gramotností modelovat silniční trasy s velkou efektivností
v krátkém čase a s minimálními náklady. Z nejdůležitějších vlastností programového systému RoadPAC je možno jmenovat:
Besides road programs, the RoadPAC computer system includes other
support programs. They offer a user-friendly environment for computer interaction. This enables designers with minimum computer skills
to model road routes very efficiently, in a short time and with minimum costs. Among the most important features of RoadPAC belong
the following:
•• snadná instalace
•• jazykové verze (čeština, angličtina, ruština)
•• snadná orientace a volba činností, umístění funkcí
a ovládacích prvků dle standardů MFC
•• interaktivní horizontální a vertikální trasování
•• interaktivní zadávání vstupních dat s okamžitou
grafickou kontrolou tam, kde je to účelné
•• automatický návrh pokrytí včetně kapacitních výpočtů
•• rychlé vytváření variantních řešení
•• grafická kontrola vymodelované silnice na obrazovce
počítače s krátkou dobou odezvy
•• nezávislost grafických příloh na hardwaru (RoadPAC - PLOTFILE)
•• napojení na velmi rychlý a kapacitní digitální model terénu DTM,
který je plně integrován do systému včetně geologie a skrývky ornice
•• úplné řešení křižovatek všech typů včetně okružních
•• transformace výkresů z prostředí RoadPAC do prostředí AutoCAD
nebo přímé kreslení z databáze RoadPAC s možností dalšího
zpracování pod AutoCADem
•• neustálý vývoj reagující na aktuální požadavky trhu
•• vytyčovací funkce umožňující využití prostorového modelu
projektu k přímému propojení „projekt – stavba“ formou
propojení databáze projektu se stavebními stroji řízenými
GPS ve formě 3D povrchů nebo 3D polí
•• easy installation
•• language versions (Czech, English, Russian)
•• easy navigation and selection of activities, location
of functions and controls according to MFC standards
•• interactive horizontal and vertical tracking
•• interactive entry of input data with immediate graphical
control, where appropriate
•• automated draft of coverage including capacity calculations
•• fast creation of variant solutions
•• graphical control of simulated road on computer screen
with short response time
•• independence of graphical attachments on hardware
platform (RoadPAC - PLOTFILE)
•• connection to a very fast and high capacity digital terrain model
(DTM) that is fully integrated in a system including
geology and topsoil capping
•• comprehensive solution of all types of junctions
including circular ones
•• transformation of drawings from the RoadPAC environment
to AutoCAD environment or direct drawing from RoadPAC
database with optional further processing under AutoCAD
•• ongoing development responding to current market requirements
•• set out functions that enable the utilisation of 3D design model
to a direct „design - construction“ by a connection between
the project database and construction GPS-controlled machines
in the form of 3D surfaces or 3D arrays
40 let od založení společnosti / 29
HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI
MAIN AREAS OF ACTIVITY
Silnice
a dálnice
–– dopravní řešení územních plánů
–– studie proveditelnosti, vyhodnocení projektů,
ekonomická efektivnost
–– studie a projekty silnic, dálnic a městských komunikací
–– pěší zóny, parkovací možnosti, doprava v klidu
–– vyvolané investice dopravní infrastruktury
–– údržba, opravy a rekonstrukce komunikací
–– stavební dozor na stavbách komunikací
–– bezpečnostní audity a bezpečnostní inspekce
na pozemních komunikacích
–– odborná posouzení, expertízy, konzultace
–– tvorba předpisů pro silniční hospodářství
–– prezentace, zákresy řešení, animace trasy
rEKONSTRUKCE
SILNIC
–– automatické zaměření současného stavu povrchu vozovek
s použitím vozidla ARAN
–– zpracování počítačového modelu vlastním softwarem
–– návrh metod opravy a skladby konstrukce vozovky
–– optimalizace rozsahu prováděných oprav včetně
optimalizace množství použitých materiálů
–– posouzení návrhu rekonstrukce modelem HDM-4
mOSTY
–– mosty silniční, železniční, pro pěší i speciální
–– diagnostika betonových mostů a konstrukcí
–– hlavní prohlídky mostů
–– přepočty zatížitelnosti, návrhy oprav
a rekonstrukcí
30 / Pragoprojekt, a. s.
ROADS AND
MOTORWAYS
–– traffic engineering for masterplanning
–– feasibility studies, project assessment, economic
effectiveness
–– studies and designs of roads, motorways
and urban roads
–– pedestrian zones, parking possibilities, traffic at rest
–– induced traffic infrastructure investments
–– road maintenance, repairs and reconstructions
–– construction supervision on road sites
–– safety audits and safety inspections on roads
–– professional assessments, expert opinions, consultations
–– drafting of road management regulations
–– presentations, drawings of solutions, animation of route
ROAD
RECONSTRUCTION
–– automatic survey of current pavement state
by means of ARAN vehicle
–– computer model preparation by proprietary software
–– proposal of repair methods and design of pavement structure
–– optimisation of the scope of repairs including optimisation
of the quantities of materials used
–– economic assessment of investments by the HDM-4 model
BRIDGES
–– road, railway, pedestrian and special bridges
–– diagnostics of concrete bridges and structures
–– main inspections of bridges
–– bearing capacity calculations, designs of repairs
and reconstructions
40 let od založení společnosti / 31
TUNELY
–– silniční, dálniční a železniční tunely
–– požárně-bezpečnostní řešení tunelů
–– návrh a vyhodnocování zkušebního provozu,
komplexních zkoušek tunelů
–– technologie tunelů
–– hlavní prohlídky tunelů
–– podzemní kolektory a sdružené trasy inženýrských sítí
–– podzemní odpadové kontejnery
–– podzemní garáže
Elektro silno
a slaboproud
–– silnoproudé rozvody nízkého napětí,
vysokého napětí, velmi vysokého napětí
–– trafostanice
–– sítě elektronických komunikací
–– veřejné osvětlení
–– slavnostní osvětlení
–– vnitřní elektrické rozvody
–– elektrická požární signalizace, elektrická
zabezpečovací signalizace, kamerové dohledy
–– dopravní informační systémy
–– elektrotechnologie
–– světelně signalizační zařízení, řídící systémy
–– trakční kabelové vedení
–– trakční trolejové vedení
Vodohospodářské
objekty
–– rekonstrukce a novostavby veřejných inženýrských sítí
(vodovody, kanalizace, plynovody)
–– studie a projekty odkanalizování a zásobení pitnou
vodou městské a dopravní infrastruktury
–– studie a projekty odvodnění silnic, dálnic
a městských komunikací
–– odborná posouzení, expertízy, konzultace
–– tvorba předpisů pro vodní hospodářství
32 / Pragoprojekt, a. s.
TUNNELS
–– road, motorway and rail tunnels
–– fire-safety solutions for tunnels
–– design and evaluation of trial operation,
comprehensive testing of tunnels
–– tunnel technology
–– main tunnel inspections
–– underground collectors and associated routes of buried services
–– underground refuse containers
–– underground garages
Heavy current
and weak
current
–– strong current distribution systems low voltage,
middle voltage, high voltage
–– transformer stations
–– electronic communication networks
–– public lighting
–– festival illumination
–– internal electrical wiring
–– electrical fire alarms, electrical burglar alarms,
CCTV monitoring
–– traffic information systems
–– electrical technology
–– traffic lights, control systems
–– traction cabling
–– traction trolley lines
Water
management
structures
–– reconstruction and new construction of public buried services
(water mains, sewers, gas lines)
–– studies and designs for drainage and supply of drinking
water of municipal and traffic infrastructure
–– studies and designs of road, motorway
and urban road drainage
–– professional assessments, expert opinions, consultations
–– drafting of water management regulations
Pozemní
stavby
–– novostavby veřejných budov
(banky, divadla, administrativní budovy)
–– rekonstrukce
–– motely, motoresty
–– čerpací stanice pohonných hmot
–– studie a projekty pozemních staveb
dopravní infrastruktury
–– střediska správy a údržby komunikací
–– obytné budovy, rodinné domy, vily
–– školy
–– návrhy interiérů
Technická
asistence
–– vyhodnocení projektů a výpočty ekonomické efektivnosti
investic pomocí modelu HDM-4
–– finanční analýzy dopravních projektů
–– studie proveditelnosti investičních záměrů
dopravního charakteru
–– technická asistence na stavbách dálnic
a rychlostních silnic
–– žádosti pro čerpání finančních prostředků z EU
Řízení
staveb
–– podnikatelské záměry
–– ekonomická posouzení
–– investiční aktivity
–– zadávací řízení
–– tendrové dokumentace
–– technická pomoc investorovi
–– časové a finanční plány
–– řízení staveb, kontrola postupu výstavby
–– dodávky staveb „na klíč“
–– výkon stavebního dozoru
–– supervize
Buildings
–– new construction of public buildings
(banks, theatres, office buildings)
–– reconstruction
–– motels, motor service stations
–– filling stations
–– studies and designs of transport
infrastructure buildings
–– road administration and maintenance centres
–– residential buildings, houses, villas
–– schools
–– interior design
Technical
assistance
–– evaluation of projects and calculations of economic
effectiveness of investments using the model HDM-4
–– financial analysis of traffic projects
–– feasibility study of investment programmes
of traffic nature
–– technical assistance on constructions sites
of motorways and expressways
–– requests for use of financial resources from the EU
Project
management
–– business plans
–– economic assessments
–– investment activities
–– procurement procedures
–– tender documentation
–– technical assistance to investor
–– time and financial schedules
–– construction management,
checking of construction progress
–– turnkey project deliveries
–– performing construction supervision
–– supervision
40 let od založení společnosti / 33
PRŮZKUMY
SURVEYS
Geodetické průzkumy
–– zaměření terénu
–– vyhotovení digitálního modelu terénu
–– záborové elaboráty
–– výkupy pozemků
–– geodetická dokumentace
–– vytyčovací práce
Geodetic
–– ground surveys
–– making out digital tarrain model
–– land requisition plans
–– land purchase
–– geodetic documentation
–– setting-out work
Geotechnické průzkumy
–– komplexní inženýrská geologie
–– průzkumy sesuvných území
–– odborné geotechnické posudky
–– dynamické penetrační zkoušky
–– vrty do průměru 100 mm
Geotechnical
–– comprehensive engineering geological surveys
–– surveys of landslide areas
–– expert geotechnical assessments
–– dynamic penetration tests
–– boreholes up to 100 mm in diameter
Diagnostické průzkumy
–– betonových konstrukcí
–– mostů
–– hlavní prohlídky mostů
Diagnostic
–– concrete structures
–– bridges
–– main inspections of bridges
Korozní průzkumy
–– území
–– objektů
Corrosion
–– corrosion survey of territories
–– corrosion survey of structures
Dopravní průzkumy
–– profilové a dotazové
Traffic
–– profiling and questioning
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
–– posouzení vlivu staveb na životní prostředí
–– rozptylové studie znečištění ovzduší
–– ekologické audity
–– multikriteriální vyhodnocení variant
metodou hodnotové analýzy
–– studie a projekty v oblasti životního prostředí
–– ochrana vod
–– nakládání s odpady
–– hlukové studie a ochrana proti hluku
–– krajinářská hodnocení
–– systémy ekologické stability území
–– rekultivace území
34 / Pragoprojekt, a. s.
Výpočetní
technika
–– vývoj a prodej interaktivního softwarového
systému pro projektování komunikací v prostředí
AutoCAD, Win NT, Win 98, 2000
–– digitální model terénu, skenování map a podkladů
–– zákresy do fotografií, animace trasy
–– software pro optimalizaci návrhu trasy
–– software pro návrh rekonstrukce silnic včetně
optimalizace prací a materiálů
–– software pro výpočet betonových mostů
–– návrh odvodnění komunikace, vodovody, kanalizace
–– projektování pozemních staveb v 3D
OSTATNÍ
–– tvorba norem a technických předpisů
–– výkon činnosti sekretariátu Sdružení
pro výstavbu silnic Praha
–– vydavatelská činnost
–– redakce a edice časopisu SILNICE MOSTY
–– pořádání odborných školení a konferencí
–– konzultační a poradenské činnosti
Information
technology
–– development and sale of an interactive software system
for road design in the environment AutoCAD, Win,
NT, Win 98, 2000
–– digital tarrain model, scanning of maps and source documents
–– drawing in photographs, route animation
–– software for optimisation of route design
–– software for road reconstruction design, including
optimisation of labour and materials
–– software for calculation of concrete bridges
–– software for road drainage, water supply and drainage design
–– 3D building design
Miscellanea
–– drafting of standard and technical regulations
–– performance of the Road Contractors Association
Prague secretariat activities
–– publishing activity
–– editing and publishing magazine ROAD BRIDGES
–– organisation of training courses and conferences
–– consulting and advisory services.
ENVIRONMENT
–– environmental impact assessments of structures
–– air pollution dispersal studies
–– ecological audits
–– multicriteria variant evaluation
by analysis method
–– environmental studies and designs
–– water protection
–– waste management
–– noise studies and noise protection
–– landscape assessments
–– territorial ecological stability systems
–– rehabilitation of territories
40 let od založení společnosti / 35
Kontakty
Contacts
Sídlo společnosti
Ateliéry, kanceláře
Dceřiné společnosti
PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: 226 066 111, fax: 226 066 119
e-mail: [email protected]
Čechova 50, 370 01 České Budějovice
tel.: 386 303 235, fax: 386 303 212
e-mail: [email protected]
TUBES spol. s r.o.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: 226 066 420, fax: 226 066 421
e-mail: [email protected]
Head Office
PRAGOPROJEKT, plc
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
CZ – Czech Republic
Phone: +420 226 066 111,
fax: +042 226 066 119
e-mail: [email protected]
Dvořákova 623/10, 460 01 Liberec
tel.: 485 234 515, fax: 485 234 521
e-mail: [email protected]
Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 303 211, fax: 353 303 240
e-mail: [email protected]
Prosecká 74, 190 00 Praha 9
tel.: 286 582 117, fax: 286 582 167
e-mail: [email protected]
Branch Offices
Čechova 50, 370 01 České Budějovice
Phone: +420 386 303 235,
fax: +420 386 303 212
e-mail: [email protected]
Dvořákova 623/10, 460 01 Liberec
Phone: +420 485 234 515,
fax: +420 485 234 521
e-mail: [email protected]
Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary
Phone: +420 353 303 211,
fax: +420 353 303 240
e-mail: [email protected]
Prosecká 74, 190 00 Praha 9
Phone: +420 286 582 117,
fax: +420 286 582 167
e-mail: [email protected]
36 / Pragoprojekt, a. s.
Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
Slovenská republika
tel.: + 421 248 291 439,
fax: + 421 248 291 532
e-mail: [email protected]
Associated Companies
TUBES Ltd.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Phone: +420 226 066 420,
fax: +420 226 066 421
e-mail: [email protected]
Alfa 04 plc
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Slovak Republic
Phone: +421 248 291 439,
fax: +421 248 291 532
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Dílčí zpráva - Hydrologie - Český hydrometeorologický ústav

Dílčí zpráva - Hydrologie - Český hydrometeorologický ústav klasických medií i nových komunikačních prostředků (web, sociální sítě), analýzu vhodné formy informací vydávaných ČHMÚ. Jeho součástí je také posouzení ohlasů veřejnosti na rozsah a objektivnost r...

Více

Zpráva o stavu péče o historické jádro Prahy

Zpráva o stavu péče o historické jádro Prahy Historická nádraží a jejich transformace Jde o objekty, které mají vazbu k historickému jádru Prahy a mají svou hodnotu v podobě dokladu architektonické úrovně a technologie doby, kdy byly postave...

Více

R6 Olšová vrata

R6 Olšová vrata terénem. Je to proto, že došlo k napřímení stávající ni-

Více

a. textová část

a. textová část Důvodem k pořízení změny územního plánu města Chrudimě je snaha reagovat na rozvoj území s ohledem na jeho stávající využití, urbanistickou strukturu a další možnosti rozvoje bydlení a tvorby kraji...

Více

Peter Ce an June 9% `(((

Peter Ce an June 9% `((( @)1\]$B:<"($&*-K$B!‚:+"()1\]>Ò$B/NO)1/"()1;šL\p*-M5:?) "%E)uL\*-97)1;='\)©*-,L2&)1!=*-,:...

Více

Stáhnout publikaci

Stáhnout publikaci 4 The usual approach to ecological bridges design and construction In the most common approach the construction sites for ecological overbridges are chosen from ecological maps or, in a better way,...

Více