DENTO-LIFT E

Transkript

DENTO-LIFT E
ELEKTRICKÝ ZVEDÁK DO VANY
DENTO-LIFT E
NÁVOD K POUŽITÍ
ZVEDÁK DO VANY – DENTO-LIFT E
POUŽITÍ
Zvedák do vany je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené
osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde
pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít
standardně vybavenou vanu. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní
hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem
usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.
POPIS
Akumulátor zasunutý v přihrádce
Opěrka zad
Ruční ovladač s kabelem pro
připojení
k ovládacímu bloku
Sedák s pohyblivýmí boky
Nůžkový zvedací mechanizmus
Základní deska s přísavkami
1
NÁVOD K POUŽITÍ
ZVEDÁK DO VANY – DENTO-LIFT E
TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozměry
Délka sedáku
Šířka sedáku při plně otevřených bočnicích
Šířka sedáku bez bočnic
Hloubka sedáku
Výška sedáku v nejvyšší poloze
Výška sedáku v základní poloze
Výška opěrky zad
Šířka opěrky zad
56 cm
70 cm
38 cm
47 cm
42 cm
7 cm
55 cm
34 cm
Hmotnosti
Nosnost zvedáku
Celková váha bez akumulátoru
Akumulátor
Sedací část
Opěrka zad
Nabíječka se zástrčkou
135 kg!
cca. 16,5 kg
cca. 1,3 kg
cca. 9,5 kg
cca. 7,0 kg
cca. 0,5 kg
Napájení
Akumulátor (olověný)
Jmenovité napětí
Jmenovitý příkon
Pojistka
Krytí
12 V / 3,4 Ah
12 V stejnosměrné
100 VA
10 A
IP 65
Nabíječka akumulátoru
Napájení / příkon
Výstup / výkon
Krytí
Dobýjení akumulátoru
220 V AC / 50 Hz / 55 mA / 10,5 W
12 V DC / 400 mA / 4,8 VA
IP 40
cca. 6 hodin
OBSAH BALENÍ
Sedací část (sestavená k použití) se skládá z těchto částí:
- základní deska s přísavkami
- nůžkový zvedací mechanizmus
- sedák s pohyblivými bočními částmi
Zadní opěrka (sestavená k použití) se skládá z těchto částí:
- opěrka
- akumulátor
- ovladač s kabelem pro ruční použití
Nabíječka akumulátoru
2
NÁVOD K POUŽITÍ
ZVEDÁK DO VANY – DENTO-LIFT E
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před používáním zvedáku si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv
nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.
Před používáním zvedáku konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.
Zvedák nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost (viz Technické parametry).
Při skládání a manipulace se zvedákem postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu
prstů.
Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluzovou podložkou a madlem.
Zvedák je konstruován pro asistenci jedné osoby při koupání ve vaně.
Koupaná osoba nesmí používat zvedák bez přítomnosti druhé osoby pro případ pomoci,
bude – li to nutné.
Vždy respektujte pokyny lékaře nebo odborné obsluhy.
Jestliže je rozměr mezi dnem a horním okrajem vany větší než 42 cm, použijte výškové
adaptéry. Je možné je objednat od dodavatelů nebo od výrobce v následujících výškách: 2
cm, 4 cm a 6 cm.
Když je zvedák v horní poloze, prosím, ujistěte se, že pohyblivé bočnice sedáku přesahují
přes horní okraje vany tak, aby jste se mohli dostat do vany a z vany bezpečně a snadno.
Před prvním použitím zvedáku vyzkoušejte správnou funkci zvedáku.
Nikdy se nepřidržujte částí mezi základnou a sedátkem zvedáku (nůžkového mechanizmu),
aby nedošlo k poranění prstů.
Nikdy nečistěte zadní opěrku pomocí vysokotlakých čisticích přístrojů (parní trysky apod).
V případě, že používáte koupelové oleje, soli nebo mastné roztoky, prosím, používejte jen
doporučená množství. Vyšší množství těchto prostředků může mít vliv na posuvné části
zvedáku a způsobí rovněž obtížnější čištění zvedáku.
Rychle rozpustné koupelové soli mohou být bez problému používány.
Polohu zadní opěrky (kolmá nebo sklopená) lze měnit pouze v případě, je - li zvedák v
základní (dolní) pozici.
Ovladač by měl být vyjmut ze zásuvky umístěné v opěrce zvedáku pouze v případě jeho
opravy, a nebo při kompletním důkladném čištění zvedáku.
Ruční ovladač je připojen ke kontrolní jednotce pomocí kabelu. Dbejte na to, aby se kabel
nedostal do pohyblivých částí zvedáku.
Při koupání mějte ruční ovladač vždy v dosahu tak, aby bylo možné stisknout nouzové
STOP tlačítko v případě nebezpečí.
Ukazuje-li zvedák příznaky nesprávné funkce, prosím, kontaktujte prodejce zvedáku.
Akumulátory a nabíječ akumulátoru
Používejte pouze akumulátory dodané se zvedákem DENTO Lift E, nepoužívejte akumulátory
určené k jiným účelům.
Nikdy neházejte akumulátory do ohně a neskladujte je v blízkosti ohně.
Kontakty akumulátoru nesmí být zkratovány.
Nikdy se nesnažte akumulátory otevírat.V případě, že je akumulátor poškozen, unikne z něj
roztok kysličníku siřičitého a přijde do styku s pokožkou nebo oblečením, omyjte se
okamžitě vodou.
3
NÁVOD K POUŽITÍ
ZVEDÁK DO VANY – DENTO-LIFT E
Při zasažení očí touto látkou, vymyjte oči velkým množstvím vody a kontaktujte lékaře.
Vadné nebo nefunkční akumulátory musí být zničeny podle pravidel aplikovaných
pro akumulátorové baterie.
Nabíječku akumulátorů používejte v suchém prostředí, tzn. nikdy ji nepoužívejte v koupelně.
Používejte pouze originální nabíječku akumulátoru dodanou se zvedákem.
Nabíječku připojte k síti pouze v případě, že akumulátory jsou umístěny v místě pro nabíjení.
Akumulátory a nabíječku používejte a skladujte mimo dosah dětí!
SLOŽENÍ A INSTALACE ZVEDÁKU
Vyjměte nabíječku baterií z krabice a zapojte ji do sítě (v suché místnosti, nezapojujte v
koupelně).
Vyjměte zadní opěrku zvedáku z krabice a odepněte textilní kryt na vrchní části opěrky.
4
NÁVOD K POUŽITÍ
ZVEDÁK DO VANY – DENTO-LIFT E
Podržte ovládací blok v místě zásuvného prostoru.
Uchopte držák akumulátoru a vysuňte akumulátor z přihrádky.
Vyjměte izolační fólii mezi akumulátorem a řídícím blokem.
- Umístěte akumulátor do nabíječky.
Vyjměte sedací část zvedáku z krabice.
Pozor! Během vyjmutí zvedáku z krabice se nůžkový zvedací mechanizmus otevře.
Při umístění sedací části na podložku dejte pozor, aby se Vaše prsty nedostaly do nůžek
zvedáku!!!
5
NÁVOD K POUŽITÍ
ZVEDÁK DO VANY – DENTO-LIFT E
Umístěte sedák do čisté a suché vany tak, aby výřez pro opěrku zad směřoval k zadní části
vany.
Mírně přitlačte sedací část, aby se přísavky základny přichytly pevně ke dnu vany.
Pro připojení opěrky zad k sedací části zvedáku je nutné pohyblivé bočnice sedáku
zdvihnout a opřít o stěny vany.
Uchopte opěrku zad jednou rukou za horní část a zakulacenou část u spodku opěrky.
Snižte opěrku tak, aby se dva zelené vodící kolíky zasunuly do vidlice (výřezů) na základové
desce.
Dovolte, aby se vodící kolíky dostaly do vidlice a mírně tlačte opěrku v horní části (opěra
krku), aby se opěrka uzamkla do vidlice.
6
NÁVOD K POUŽITÍ
ZVEDÁK DO VANY – DENTO-LIFT E
Vyjměte nabitý akumulátor z nabíječky a vsuňte ho do přhrádky v opěrce zad. Potisk na
akumulátoru bude ve směru dopředu.
Tlačte jemně na akumulátor tak, aby jste překonali mírný odpor a zatlačte akumulátor do
takové pozice, aby jeho oválná část byla v rovině s horní částí opěrky.
Přetáhněte látkový potah opěrky přes oválnou opěrnou část krku a zapněte spony.
NASTAVENÍ OPĚRKY ZAD
Opěrka zad může být nastavena, jestliže je zvedák v základní spodní poloze.
(základní pozice = sedačka je v nejnižší poloze u dna vany).
Nastavení sklápěcí polohy
Uchopte opěrku v horní části a současně nadzvihněte bočnice sedáku. Opěrka zad se
uzamkne ve správné poloze.
Zdvihněte sedák a začněte proces koupání.
Nastavení (vrácení) opěrky do kolmé polohy
Zdvihněte pohyblivé bočnice sedáku.
Pomocí jedné ruky zdvihněte opatrně bočnici sedáku, druhou rukou uchopte horní část
opěrky zad a pomocí lehkého tlaku tlačte opěrku dopředu, až se zamkne v kolmé (zpřímené)
poloze.
7
NÁVOD K POUŽITÍ
ZVEDÁK DO VANY – DENTO-LIFT E
AKUMULÁTOR A NABÍJEČKA AKUMULÁTORU
Akumulátor slouží pro zásobování zvedáku elektrickou energií. Opatrné zacházení s
akumulátorem přispěje k jeho delší životnosti.
Kapacita plně nabitého akumulátoru vystačí minimálně pro pět koupelí.
Výrobce doporučuje dobíjet akumulátor po každé koupeli.
Kontakty akumulátoru a nabíječky udržujte čisté a bez mastnot.
Akumulátor a nabíječku čistěte s použitím suchého nebo mírně navlhčeného hadříku.
Akumulátor má interní svorkovnici pro přímé připojení k nabíječce.
Elektronika nabíječky kontroluje správné nabíjení akumulátoru.
Správné nabíjení akumulátoru je indikováno rozsvícením kontrolky na zásuvce nabíječky.
Když je akumulátor plně nabit kontrolka zhasne.
kontrolka
8
NÁVOD K POUŽITÍ
ZVEDÁK DO VANY – DENTO-LIFT E
POUŽITÍ OVLADAČŮ ZVEDÁKU
Řídící blok
Řídící blok vyjímejte ze zásuvky v opěrce zad pouze v případě nutnosti, kdy je nutné jej
opravit a nebo při důkladném čištění zvedáku.
Sejmněte potah opěrky.
Vyjměte akumulátor.
Vyjměte řídící blok.
Když instalujete řídící blok zpět, zajistěte, aby držadlo bloku bylo směrem k akumulátoru a
kabel nebyl poškozen.
Ruční ovladač
Ruční ovladač je připojen k řídícímu bloku pomocí kabelu. Ovladač obsahuje všechny
ovládací elementy.
Zelené tlačítko vpravo slouží k ovládání pohybu zvedáku směrem nahoru. Zelené tlačítko
vlevo slouží k ovládání pohybu zvedáku směrem dolů.
Červené tlačítko ve středu ovladače je nouzové STOP tlačítko.
Ovladač je konstruován tak, aby pohyb zvedáku byl možný, jestliže je stlačeno jedno nebo
obě zelená tlačítka.
Jestliže je tlačítko uvolněno, pohyb se zastaví okamžitě.
V případě, že akumulátor není dostatěčně nabit, aby bylo možné provést celou koupel,
zvedák nelze spustit ke dnu vany.
Je možné provést zvednutí sedačky zvedáku do horní polohy a vystoupit z vany.
V případě stisknutí nouzového STOP tlačítka, jsou všechny funkce zvedáku zastaveny.
Pro obnovení funkcí zvedáku je nutné uvolnit červené STOP tlačítko a stisknout jedno ze
zelených ovládacích tlačítek směru pohybu zvedáku.
Živé části (pod napětím) ručního ovladače jsou utěsněny proti vniknutí vody.
Ruční ovladač je plovoucí a může být položen do vody.
Když se kontrolka na ovladači rozsvítí a zůstává svítit znamená to:
akumulátor je vybit, zvedák lze zvednout do horní polohy a akumulátor musí být nabit.
Nouzové stop
talčítko
Nahoru
kontrolka
Dolů
9
NÁVOD K POUŽITÍ
ZVEDÁK DO VANY – DENTO-LIFT E
KOUPÁNÍ
Zkontrolujte, zda je akumulátor plně nabit.
Zasuňte akumulátor do zásuvky v opěrce zad pouze v případě, jestliže je plně nabit.
Zkontrolujte, zda je zvedák bezpečně zafixován ke dnu vany pomocí přísavek na základně.
Pomocí ručního ovladače spusťte sedák do spodní polohy k základně zvedáku u dna vany.
Rozhodněte se, zda chcete zvednou sedák do horní polohy, a nebo nastavit sklon opěrky zad
v dolní poloze.
Pomocí ručního ovladače zvedněte zvedák do horní polohy, aby se sklopné bočnice sedáku
usadily přes okraje vany.
Naplňte vanu vodou a vyzkoušejte teplotu vody.
Posadˇte se na bočnici sedáku. Nohy nechte v poloze kolmo na boční stěnu vany.
Posuňte se do středu sedáku a současně zvedněte jednu nohu přes okraj vany. Poté se
přetočte tak, že dosáhnete správné polohy pro koupání.
Pomocí použití ručního ovladače spusťte sedák do požadované polohy ve vaně.
Vždy zkontrolujte, zda kabel ovladače nemůže být přiskřípnut do pohyblivých zvedáku
během snižování nebo zvyšování sedáku.
Při koupání vždy mějte ruční ovladač ve vašem dosahu.
Aby jste se dostali ven z vany, je nutné zdvihnout sedák do horní polohy tak, aby bočnice
sedáku opět zakryly okraje vany.
Zvedněte obě nohy přes okraj vany a přesuňte tělo k okraji vany.
V případě, že máte potíže s přesunutím těla k okraji sedáku a zvednutím nohou, informujte se
u dodavatele zvedáku o možnosti zakoupení otočné a posuvné podložky.
Akumulátor by měl být dobit po každém koupání.
ROZEBRÁNÍ ZVEDÁKU
Spusťte zvedák do základní polohy u dna vany.
Pomocí jedné ruky zdvihněte opatrně bočnici sedáku, druhou rukou uchopte horní část
opěrky zad a pomocí lehkého tlaku tlačte opěrku dopředu, až se zamkne v kolmé
(vzpřímené) poloze.
10
NÁVOD K POUŽITÍ
ZVEDÁK DO VANY – DENTO-LIFT E
Sejměte horní část potahu opěrky.
Jednou rukou přidržte řídící blok a druhou rukou vysuňte akumulátor ze zásuvky v opěrce.
Uložte akumulátor do nabíječky.
Zdvihněte opatrně jednu bočnici sedáku a druhou rukou tlačte opěrku směrem k sedáku tak,
aby se odemkla z kolmé polohy.
Uchopte opěrku zad za horní oválnou část opěry krku, druhou rukou za spodní oválnou část
a vysuňte dva zelené kolíky ven z vidlice.
Vyjměte opěrku zad z vany.
Uvolněte sedací část zvedáku pomocí nadzdvihnutí bočních částí přísavek na kratší straně.
Zdvihněte tuto kratší stranu sedací části, zbývající přísavky základny se uvolní a poté můžete
sedací část vyjmout z vany. Zvedák můžete nyní skladovat mimo koupelnu.
11
NÁVOD K POUŽITÍ
ZVEDÁK DO VANY – DENTO-LIFT E
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Jestliže Váš zvedák nepracuje správně, pročtěte si následující tabulku.
Když problém setrvává, obraťte se na dodavatele zvedáku nebo výrobce.
Problém
Kontrolka na ručním
ovladači se rozsvítí, zvedák
nelze dále spustit.
Akumulátor je umístěn
v nabíječce, zástrčka
nabíječky je v síťové
zásuvce, červená kontrolka
nesvítí.
Možná příčina
Elektronická kontrola
indikuje, že akumulátor je
nedostatčně nabit.
Akumulátor je plně nabit.
Špinavé kontakty
akumulátoru nebo
nabíječky.
Kontrolka nabíječky je
vadná.
Řešení
Nabijte akumulátor.
Akumulátor je připraven
k použití.
Vyčistěte kontakty mírně
vlhkým hadříkem.
Vyjměte akumulátor
a vyzkoušejte nabíjení.
V případě vadné kontrolky
kontaktujte dodavatele.
Není slyšet motor zvedáku, Plastická fólie je mezi
Sejměte látkový potah
sedák nelze spouštět ani
akumulátorem.
opěrky zad, vyjměte
zdvíhat.
izolační fólii.
Špinavé kontakty
Vyjměte akumulátor,
akumulátoru nebo
vyčistěte kontakty pomocí
nabíječky, vybitý
vlhkého hadříku, nabijte
akumulátor.
akumulátor.
Akumulátor není v zásuvce Vsuňte akumulátor
opěrky zad.
do zásuvky.
Akumulátor nebo řídící
Zatlačte obě části přes
blok nejsou dostatečně
mírný odpor tak, aby se
zatlačeny do zásuvky v
uzamkly správně do
opěrce zad.
zásuvky.
Akumulátor je vadný.
Vyměňte vadný akumulátor
za nový.
Motor je vadný.
Zašlete zvedák do opravy.
Závada v řídící elektronice. Vyjměte řídící blok a zašlete
ho do opravy.
12
NÁVOD K POUŽITÍ
ZVEDÁK DO VANY – DENTO-LIFT E
ÚDRŽBA
Jelikož zvedák náleží k pomůckám osobní hygieny, měl by být opatrně vyčištěn po každém
použití.
Povlaky sedáku a opěrky zad jsou odnímatelné a je možno prát je max. při 60 oC.
Doporučujeme používat jemný prací prostředek.
Neždímejte povlaky před sušením!
Konstrukce zvedáku by měla být také čištěna teplou vodou maximálně při 60 oC. Pro
snadnější čištění je možné použít kartáč a standardní čistící prostředky.
Nůžkový zvedací mechanizmus by měl být čas od času ošetřen vazelínou.
Akumulátor a nabíječka akumulátoru
Před čištěním nabíječky vyjměte zástrčku nabíječky ze síťové zásuvky.
Nikdy neponořujte nabíječku do vody, nesprchujte ji vodou. Použijte k čištění suchý nebo
mírně vlhký hadřík.
Akumulátor rovněž čistěte mírně vlhkým hadříkem.
Při použití běžného dezinfekčního prostředku, dbejte pokynů výrobce.
SERVIS A OPRAVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který
Vám poskytne veškeré informace.
ZÁRUKA
Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se
na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním.
Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným
subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.
UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje
právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.
13
NÁVOD K POUŽITÍ
ZVEDÁK DO VANY – DENTO-LIFT E
POZNÁMKY
14
NÁVOD K POUŽITÍ
ZVEDÁK DO VANY – DENTO-LIFT E
POZNÁMKY
15
NÁVOD K POUŽITÍ
ZVEDÁK DO VANY – DENTO-LIFT E
1

Podobné dokumenty