nová klasifikace ajcc doporučený terapeutický postup u

Komentáře

Transkript

nová klasifikace ajcc doporučený terapeutický postup u
NOVÁ KLASIFIKACE AJCC
DOPORUČENÝ TERAPEUTICKÝ POSTUP U PACIENTŮ
S MALIGNÍM MELANOMEM V JEDNOTLIVÝCH STÁDIÍCH,
DÉLKA A TYP DISPENZARIZACE
ARENBERGEROVÁ, M.
Dermatovenerologická klinika UK 3. LF a FNKV v Praze
Maligní melanom kůže vzniká neoplastickou
proliferací kožních melanocytů - buněk tvořících
pigment. Jedná se o tumor s nejrychleji vzrůstající
incidencí na světě. Počet onemocnění maligním
melanomem se každých deset let zdvojnásobí.
V současné době připadá v České republice na
100 000 obyvatel zhruba 12–14 nově hlášených
melanomů.
JAKÉ JSOU FAKTORY, PODÍLEJÍCÍ SE NA
VZNIKU TOHOTO NÁDORU?
1. Genetická dispozice – zde se uplatňuje
několik dědičně podmíněných syndromů, jako
je FAMMM (familial atypical multiple mole and
melanoma), syndrom dysplastických névů či xeroderma pigmentosum. Přibližně 5-10 % melanomů
se vyskytuje v rodinách s genetickou zátěží pro
toto onemocnění.
2. Velké kongenitální névy, dysplastické névy.
3. Imunosuprese, vyvolaná léky nebo onemocněními (HIV).
4. UV záření – předpokládá se, že na vzniku
melanomu se podílí zejména UVB záření. UVB záření indukuje v kůži řadu patologických procesů,
jako je imunosupresivní účinek, vznik volných kyslíkových radikálů a postižení DNA melanocytů.
Největší riziko vzniku melanomu na kůži vzniká ve
spojitosti s akutním, intermitentním spálením kůže,
a to zejména v dětském věku. Chronická UV expozice se podílí na vzniku pouze jednoho typu
melanomu, a to lentigo maligna melanoma. Další
faktory podílející se na vzniku tohoto zhoubného
nádoru jsou fototyp kůže (ohrožen je zejména
30
fototyp I a II), dlouhodobé pobyty v blízkosti
rovníku nebo časté dovolené tamtéž.
Melanom roste ve dvou fázích: horizontálně-radiální, kdy se atypické melanocyty šíří epidermis,
a vertikální, kdy melanomové buňky pronikají do
koria a zde se množí. Do vertikální fáze přejde
v průběhu doby většina melanomů.
KLINICKY A HISTOLOGICKY ROZLIŠUJEME
4 TYPY MALIGNÍHO MELANOMU:
1. Povrchově se šířící melanom (SSM)
SSM reprezentuje až 70 % všech maligních melanomů. U mužů jej obvykle najdeme v horních
partiích trupu a u žen na bércích nebo stehnech.
Je charakterizován horizontálním růstem, jeho
okraje jsou zpočátku relativně pravidelné, ale
později získávají typické nepravidelné melanomové kontury (obr. 1).
2. Nodulární melanom (NM)
NM tvoří až 20 % všech melanomů, a řadí se
tak na druhé místo v četnosti tohoto nádoru. Charakterizuje jej rychlý vertikální růst na podkladě
melanocytárního névu nebo vzniká na klinicky
intaktní kůži (obr. 2).
3. Lentigo maligna melanom (LMM)
LMM se tvoří na podkladě lentigo maligna,
obvykle na obličeji u starších osob. Projev může
dosahovat v průměru až 10 cm a k vertikálnímu
růstu dochází až po mnoha letech.
4. Akrolentiginózní melanom (ALM)
Klinicky se jedná o nodulární melanom nebo
Referátový výběr
ARENBERGEROVÁ, M.
povrchově se šířící melanom v charakteristické
lokalizaci bez přítomnosti vlasových folikulů,
tedy na dlaních, ploskách nebo pod nehty. Prognosticky je tento typ nejrizikovější.
Prognostické faktory u primárního maligního
melanomu jsou:
• vertikální tloušťka tumoru (histologické měření maximální tloušťky nádoru podle Breslowa
udávané v mm)
• přítomnost ulcerace primárního tumoru (histologicky verifikovaná)
• invaze tumoru do kůže podle Clarka (zejména
rozlišení Clark level II/III a IV/V)
• pohlaví (horší prognóza u mužů)
• lokalizace tumoru (horší prognóza u melanomů na hlavě a krku, trupu)
Maligní melanom může metastazovat primárně
lymfogenně, ale i hematogenně. Zhruba 2/3
primárních metastáz jsou omezeny na regionální lymfatickou oblast. Výrazně zhoršují
prognózu pacienta a manifestují se jako:
• satelitní metastáza (do 2 cm od primárního
tumoru)
• in-transitní metastáza (postihuje kůži nebo
podkoží dále než 2 cm od primárního tumoru, ale ne až za regionálními lymfatickými
uzlinami)
• mikro- nebo makrometastáza do regionálních
lymfatických uzlin
Pro maligní melanom byla světově akceptována
nová klasifikace American Joint Commission on
Cancer (AJCC 2003).
TNM klasifikace u maligního melanomu dle AJCC 2003
T Klasifikace
Tloušťka tumoru
Ulcerace
T1
≤ 1,0 mm
T2
T3
T4
1,01–2, 0 mm
2,01–4,0 mm
> 4,0 mm
a: bez ulcerace nebo Clark level II/III
b: s ulcerací nebo Clark level IV/V
a: bez ulcerace b: s ulcerací
a: bez ulcerace b: s ulcerací
a: bez ulcerace b: s ulcerací
N Klasifikace
Počet meta lymf. uzlin
Rozsah metastáz do lymf. uzlin
N1
1 uzlina
N2
2–3 uzliny
a: mikrometastáza 1)
b: makrometastáza 2)
a: mikrometastázy 1)
b: makrometastázy 2)
c: in-transitní nebo satelitní metastáza(y)
bez meta uzlin
N3
4 a více uzlin či zpečené uzliny nebo
in-transitní nebo satelitní metastáza(y) s meta do lymf. uzlin
M Klasifikace
Lokalizace a druh vzdál. metastáz
Sér. laktát dehydrogenáza
M1a
vzdál. metastázy kožní, subkutánní
či uzlinové
meta do plic
meta v ostatních viscerál. orgánech
vzdálené metastázy kdekoli
normální
M1b
M1c
normální
normální
zvýšená
1) Mikrometastázy – detekovány na základě elektivní či sentinelové biopsie lymfatických uzlin
2) Makrometastázy – zjištěny klinicky/potvrzeny sonograficky a verifikovány histologicky
po lymfadenektomii. Nebo metastázy do lymfatických uzlin s velkým extrakapsulárním šířením
z dermatovenerologie
31
ARENBERGEROVÁ, M.
LÉČBA
Celkové přežití pacientů s maligním
melanomem v jednotlivých stádiích.
(z publikace: Balch, C. M. et al.: J Clin Oncol 19, 2001, s. 3635–3648)
DIAGNOSTIKA
• K odlišení benigních pigmenových projevů od
melanomů slouží pravidla ABCDE (asymetrie
projevu, nepravidelné ohraničení, nehomogenní barva, průměr > 6 mm, elevace projevu).
Jejich význam by se však neměl přeceňovat.
• V diferenciální diagnostice má velký význam
dermatoskopie. Podle proběhlých studií vzrůstá počet správně diagnostikovaných melanomů pomocí dermatoskopu až o 35 %.
• Při sledování průběhu změn jednotlivých
pigmentových projevů se uplatňuje zejména
digitální dermatoskopie.
• Histopatologické určení primárního nádoru se
stanovením hlavních rizikových prognostických
faktorů (Breslow index, přítomnost ulcerace),
ale i ostatní rizikové prognostické faktory (přítomnost regrese, mikrosatelitů, angioinvaze,
lymfangioinvaze, vysoká mitotická aktivita).
• Stanovení TNM stádia (platná AJCC klasifikace).
• Provedení zobrazovacích vyšetření v rámci
vstupního stagingového vyšetření u pacientů s melanomem hodnoty Breslow > 1mm
(sonografické vyšetření regionálních lymfatických uzlin, sonografické vyšetření břicha
včetně abdominálních lymfatických uzlin
a RTG plic). Vstupní stagingové vyšetření má
význam zejména pro pozdější srovnávání
nálezů. U pacientů ve stádiu III by měla být
tato vyšetření doplněna o CT či MRT mozku,
scintigrafii skeletu. U rizikových pacientů je
k zvážení indikace PET-CT vyšetření.
32
Chirurgická léčba primárního tumoru
• Zásadní význam pro pacienta s melanomem
má včasná chirurgická excize nádoru.
• Suspektní pigmentové projevy by měly být odstraňovány in toto, aby bylo možné provést co
nejpřesnější histopatologické vyšetření celého
projevu.
• Probatorní excize se provádějí při podezření
na lentigo maligna v obličeji, při podezření
na akrolentiginózní melanom na ploskách
a dlaních a ze slizničních projevů. Nevýhodou
tohoto postupu je obtížnější nebo dokonce
méně přesné histopatologické vyhodnocení.
Bylo prokázáno, že u pacientů po provedení
probatorní excize nedochází ke zhoršení
prognózy ve srovnání s pacienty s primárně
úplnými excizemi.
• Rozsah excize by měl být v souladu se stávajícím doporučením pro bezpečnostní okraj
okolo nádoru uvedený v tabulce.
Breslow index
bezpečnostní lem
in situ
0,5 cm
< 2 mm
1 cm
> 2 mm
2 cm
• Pokud nádor nebyl excidován in toto nebo
nebyl dodržen dostatečný bezpečnostní
lem, provádí se v druhé etapě reexcize jizvy
v takovém rozsahu, aby byl dosažen doporučený bezpečnostní okraj. Reexcize by měla
proběhnout do 4 týdnů od primární excize.
Biopsie sentinelové uzliny
• U melanomů > 1mm se odstraňuje tzv. sentinelová uzlina (spádová uzlina pro oblast
tumoru).
• Biopsie sentinelové uzliny se provádí:
1. současně s excizí primárního tumoru (optimální případ),
2. v druhé etapě s časovým odstupem, jako ještě přípustná se uvádí doba do jednoho měsíce
po operaci nádoru (není ideální, jelikož rozsáhlejší výkon při primární excizi nádoru může vést
k narušení lymfatických poměrů, a tím ke ztížení
identifikace správné lymfatické uzliny).
Referátový výběr
ARENBERGEROVÁ, M.
• Značení sentinelové uzliny se provádí duplicitně: patentní modří a koloidem značeným
radionuklidem Tc99m.
• Sentinelová uzlina se vyšetřuje histopatologicky barvením hematoxylin-eosinem doplněným
o imunohistochemické vyšetření. Nutné je uzlinu vyšetřit v celém rozsahu.
• Pokud je sentinelová uzlina negativní, předpokládá se, že i ostatní regionální lymfatické
uzliny nejsou postiženy nádorovým procesem.
Pokud je pozitivní, je pacient indikován k provedení radikální lymfadenektomie.
Adjuvantní terapie
• Jedná se o terapii, která se nasazuje co nejdříve po chirurgické excizi nádoru u pacientů
bez klinicky patrných metastáz tumoru či po
jejich odstranění.
• Imunologické léčebné postupy, jako vakcíny,
cytokiny: interferon gama, TNF alfa, IL-2, IL-12
nebo GM-CSF, nepřinesly v proběhlých klinických studiích očekávaný výsledek v adjuvantní
terapii.
• Interferon alfa je první látkou v adjuvantní
terapii, která v prospektivních randomizovaných studiích přinesla výrazný efekt pro
pacienta. Interferon alfa je využíván pro
své významné imunomodulační a anti-tumorózní vlastnosti, a s tím související prodloužení období bez relapsu (RFS-relapse free
survival).
• K léčbě interferonem alfa
jsou indikováni pacienti
s vysoce rizikovým melanomem, stádium IIB, IIC
a III (dle AJCC 2003).
• Dle současných doporučení
se interferon alfa dávkuje:
Vysoká dávka: 9-10 MIU
s.c./den 5krát týdně po 4
týdny v rámci indukce, následná pokračovací léčba
9–10 MIU 3krát týdně po
dobu 1 roku.
Při intoleranci tzv. vysoké
dávky pacientem je možná
redukce na tzv. střední dávku 5–6 MIU 3krát týdně po
dobu 2 let.
z dermatovenerologie
LÉČBA METASTAZUJÍCÍHO MELANOMU
A. léčba kožních a podkožních metastáz
Jedná se především o metastázy satelitní (do 2 cm
od prim. nádoru), intransitní (dále než 2 cm od primárního tumoru nepřekračující oblast regionálních
lymfatických uzlin) nebo vzdálené kožní a podkožní
metastázy. Podle počtu a lokalizace metastáz volíme jeden z následujících léčebných postupů:
• chirurgická excize metastáz
• radioterapie
• kryoterapie
• laserová terapie (CO2)
• intralesionální aplikace IL-2 nebo interferonu alfa
• izolovaná hypertermická cytostatická končetinová perfúze
Při kombinaci vzdálených kožních/podkožních
metastáz se vzdálenými orgánovými metastázami
volíme systémovou chemoterapii.
B. léčba metastáz v regionálních lymfatických
uzlinách
2/3 melanomů metastazují primárně lymfogenně.
První volbou u klinicky manifestních/sonograficky
verifikovaných metastáz do regionálních lymfatických uzlin je chirurgická radikální lymfadenektomie. K tomuto zákroku jsou též indikováni pacienti
Foto: Arenbergerová, M.
Obr. 1 – Superficiálně se šířící melanom
33
ARENBERGEROVÁ, M.
se sentinelovou uzlinou s přítomností nádorových
buněk. Od profylaktické disekce lymfatických uzlin se v současnosti upouští.
Při léčebném imunoterapeutickém režimu se u pacientů ve stádiu IV nejčastěji využívá kombinace
interferonu alfa a interleukinu 2.
U pacientů, kde není možné provést radikální
lymfadenektomii, se provádí radioterapie příslušné oblasti.
V chemoimunoterapii se uplatňuje kombinace
chemoterapie s interferonem alfa či interleukinem 2. Mezi experimentální přístupy patří zejména využití vakcín či antiangiogenní terapie.
Při kombinaci metastáz v regionálních lymfatických uzlinách se vzdálenými orgánovými metastázami volíme systémovou chemoterapii.
C. léčba vzdálených orgánových metastáz
Prognóza pacientů se vzdálenými metastázami
je velice závažná. Nejčastěji postiženými orgány
jsou plíce, játra, CNS, kosti a další orgány.
Léčebné postupy zahrnují: chemoterapii, imunoterapii, chemoimunoterapii a experimentální léčbu.
Za zlatý standard chemoterapie u melanomu
se považuje dakarbazin (DTIC). Alternativou
dakarbazinu je temozolomid, jehož výhodou je
perorální podání a prostupnost hematoencefalickou bariérou. Proto je, na rozdíl od dakarbazinu,
účinný i u metastáz mozku. Prostupný hematoencefalickou bariérou je též fotemustin.
PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PREVENCE
MELANOMU
Primární prevence souvisí s osvětou. Šíří informace o škodlivém vlivu UV-záření (zejména UVB),
napomáhá vyhledávání rizikových osob a doporučuje pravidelné preventivní prohlídky.
Sekundární prevence spočívá ve sledování pacientů s maligním melanomem s cílem zabránit
či včas podchytit progresi, odhalit duplicitu
melanomu.
DISPENZARIZACE PACIENTŮ S MALIGNÍM
MELANOMEM
Typ a délka dispenzarizace se odvíjí od klinického
stádia pacienta. Dispenzarizace pacienta v prvních
třech letech po operaci primárního nádoru je zejména důležitá, protože se v tomto období
objevuje zhruba 70–80 % metastáz.
Pozdní metastázy po 10 i 20 letech
nejsou u melanomu výjimkou, proto by
měla být dispenzární péče doživotní.
Foto: Arenbergerová, M.
Obr. 2 – Nodulární melanom
34
Při pravidelných kontrolách by mělo
být standardně provedeno fyzikální
vyšetření kůže a palpační vyšetření
lymfatických uzlin. V závislosti na
stádiu pacienta se pak v pravidelných
intervalech provádí: sonografické vyšetření regionálních lymfatických uzlin,
sonografické vyšetření břicha včetně
abdominálních lymfatických uzlin
a RTG plic. U pacientů s lokoregionálním metastazováním se tato vyšetření
doplňují o CT či MRT mozku, scintigrafii
skeletu. U rizikových pacientů lze jako
alternativu ke konvenčním vyšetřovacím
postupům zvážit indikaci PET-CT.
Referátový výběr

Podobné dokumenty

Karcinom anu Karcinom anu 47

Karcinom anu Karcinom anu 47 Adenokarcinomy anální oblasti jsou vzácné. Pokud jsou diagnostikovány, řídí se jejich léčba postupy pro terapii karcinomu rekta. Až 70% pětiletého přežití může být dosaženo i u pokročilých forem ná...

Více

Magistra

Magistra v krku: protizánětlivý, analgetický a antiseptický

Více

ke stažení zde - Společnost českých patologů

ke stažení zde - Společnost českých patologů obsahující kyselinu octovou (Bouin, Carnoy, Methacarn); je však třeba upozornit, že použití těchto fixativ znemožní provedení vyšetření FISH na těchto vzorcích (má význam u vzorků z metastatického ...

Více

Biologické dny Brno 2014

Biologické dny Brno 2014 U všech tří pacientů jsme v DNA izolované z tkáně primárního nádoru zjistili přítomnost aktivačních mutací genu KRAS. Stejné mutace pak byly u dvou pacientů s CRC detekovány také v cfDNA. Zachycené...

Více

informační průvodce pro pacientky s karcinomem prsu

informační průvodce pro pacientky s karcinomem prsu • Stadium II: Velikost nádoru se pohybuje mezi 2 a 5 cm, axilární uzliny mohou nebo nemusí být zasaženy nádorem (jsou-li pozitivní a ložisko je menší než 2 cm, pak rovněž hovoříme o stadiu II). • ...

Více

dysplastické névy

dysplastické névy v souladu i pozorování o zvýšeném výskytu karcinomu, zvláště slinivky, prsu a plic u pacientů s FAMMM syndromem. INK4a není melanom specifický, jeho delece vede ke snížení kontroly buněčného růstu,...

Více

PDF stáhnout článek

PDF stáhnout článek edukovaný pacient. Centrální roli v lokální pooperační péči má zkušená podiatrická sestra, která se denně věnuje ošetření rány i edukaci pacienta a spolupracuje úzce s lékaři. Lokální terapie v poo...

Více

MUDr. Bořivoj Uchytil

MUDr. Bořivoj Uchytil spoluautor 18 posterů nebo přednášek na mezinárodních a národních konferencích. NĚMEC P., UCHYTIL B.: Současná léčba kombinované a paradoxní embolizace. III. symposium pracovní skupiny Plicní cirku...

Více

metastazující melanom, možnosti léčby

metastazující melanom, možnosti léčby o popisné dělení, ale každý typ metastáz má také odlišné biologické chování, a tím i různou další prognózu onemocnění. V současné době neexistuje standardní léčebný přístup k jednotlivým typům meta...

Více