VPP - zvláštní část - POS

Transkript

VPP - zvláštní část - POS
UNIQA poji‰Èovna, a. s.
Zapsána u Mûstského soudu v Praze,
oddíl B, ã. vloÏky 2012.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Iâ: 49240480
V‰eobecné pojistné podmínky
pro poji‰tûní domácnosti na území âR
- zvlá‰tní ãást –
Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek,
V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást – UCZ/05, které spolu
tvofií nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako ‰kodové poji‰tûní
Rozsah poji‰tûní, povinnosti pojistníka a poji‰tûného
Pojistník (poji‰tûn˘) je povinen dbát, aby pojistná událost nenastala;
zejména nesmí poru‰ovat povinnosti smûfiující k odvrácení nebo zmen‰ení
nebezpeãí, které jsou mu právními pfiedpisy uloÏeny nebo které vzal na sebe
pojistnou smlouvou.
Majetkové poji‰tûní
Co je poji‰tûno? – ãlánek 1
Poji‰tûny jsou:
• cel˘ obsah (zafiízení) bytu vyuÏívan˘ k osobním úãelÛm, kter˘ je ve
vlastnictví poji‰tûného nebo jin˘ch osob, které s poji‰tûn˘m Ïijí ve
spoleãné domácnosti;
• cizí vûci, které jsou oprávnûnû uÏívány, pokud za nû nelze poÏadovat
plnûní z jiného poji‰tûní;
• zafiízení pokojÛ k ubytování cizích osob, které není provozováno jako Ïivnost;
• souãásti stavby a pfiíslu‰enství budov (vyjma zdí a obdobn˘ch pfiíãek)
jako malby, tapety, obklady, podlahy, obloÏení stûn a stropÛ, nepfienosné pfiepaÏení místností, kachlová kamna a otevfiené krby, elektroinstalace, instalace plynu a sanitární instalace, sanitární zafiízení, armatury a mûfiící pfiístroje, jakoÏ i ãásti v˘topn˘ch a klimatizaãních zafiízení, která se nacházejí vnû zdí;
• celkové zasklení obytného prostoru a zafiízení bytu, sklokeramické
varné desky, sklepní a stfie‰ní okna, zasklení teras, sklenûné stavební
kameny, sklenûné stfiechy a pfiedsunuté stfií‰ky, pokud patfií k místnostem uÏívan˘m poji‰tûn˘m - aÏ do velikosti 6 m2 jednotlivé tabule
resp. prvku. V˘‰e uvedené zasklení je poji‰tûno i tehdy, pokud je sklo
nahrazeno plastem.
• vlastnické podíly anténních zafiízení na poji‰tûném pozemku;
• „cennosti“ - peníze v hotovosti, valuty, vkladní kníÏky, které nejsou na
heslo, ‰eky, úvûrové karty a jiné cenné papíry, ‰perky (i neopracované
drahé kovy a drahé kameny), sbírky známek a mincí podle sjednaného
druhu úschovy;
Poji‰tûní se sjednává na 1. riziko.
• drobná domácí a hospodáfiská zvífiata, zásoby a potfieby k jejich
chovu
• na pozemku v poÏárním poji‰tûní a v poji‰tûní proti vichfiici (s v˘jimkou tíhy a sesuvu snûhu)
– zahradní nábytek, zahradní nástroje a zahradní stroje a vû‰áky
na prádlo;
– pojízdné Ïidle pro nemocné;
– prádlo a odûvy s v˘jimkou koÏichÛ
– obsah tankÛ na plyn a topn˘ olej
• vedlej‰í náklady,
coÏ jsou náklady vzniklé po pojistné události podléhající plnûní,
pokud se tyto náklady t˘kají poji‰tûn˘ch vûcí, a sice
– náklady na vyklizení, uha‰ení poÏáru, odstranûní, demontáÏ,
opûtovnou montáÏ, ochranu a vyãi‰tûní
a
– náklady na transport k nejbliωí povolené skládce odpadu vãetnû
nutn˘ch opatfiení na likvidaci (kontrola a zpracování odpadu)
a uloÏení na skládce.
Vzniknou-li vedlej‰í náklady za zeminu nebo za poji‰tûné vûci, které byly
kontaminovány jiÏ pfiedtím, neÏ nastala pojistná událost (kontaminace
vzniklá v minulosti), budou uhrazeny pouze ty náklady, které pfievy‰ují
ãástku potfiebnou k odstranûní kontaminace vzniklé v minulosti.
EU 2136/1/E
UCZ/B/10
Poji‰tûny jsou rovnûÏ náklady nezbytného nového naplnûní v˘kopové
jámy zeminou. Pro tyto náklady na nové zasypání a likvidaci
kontaminované zeminy se pfii kaÏdé pojistné události sniÏuje pojistné
plnûní o spoluúãast ve v˘‰i 25 %.
Náklady nejv˘‰e ‰estimûsíãního provizorního uskladnûní jsou v rámci
pojistné ãástky pro vedlej‰í náklady poji‰tûny za pfiedpokladu, Ïe pojistiteli toto provizorní uskladnûní bylo neprodlenû oznámeno.
Poji‰tûny nejsou
• obchodní zboÏí, vûci pouÏívané k provozování Ïivnosti, vãetnû penûÏních nebo
obdobn˘ch prostfiedkÛ, a to ani tehdy, je-li poji‰tûno zafiízení kanceláfie;
• motorová vozidla, motorová jízdní kola a jejich pfiívûsy;
• motorové a elektrické lodi, plachetnice vãetnû pfiíslu‰enství,
• vûci nájemníkÛ, podnájemníkÛ a hostÛ, ktefií jsou ubytováni za úplatu;
• souãásti staveb a pfiíslu‰enství budovy,
– za které je moÏno poÏadovat pojistné plnûní z existujícího poji‰tûní
budov,
– které patfií k rodinnému domu a uÏivatel bytu je i vlastníkem této
budovy, s v˘jimkou ‰kod na souãástech staveb a pfiíslu‰enství
budov, které vznikly krádeÏí vloupáním nebo loupeÏí;
– instalace nacházející se uvnitfi zdí;
• jednotlivé vûci s pojistnou hodnotou vy‰‰í neÏ 100.000,-Kã, pokud
nebyly v˘slovnû uvedeny v návrhu na poji‰tûní event. dodateãnû pfii
jejich pofiízení oznámeny pojistiteli.
•
není-li ujednáno jinak:
– ‰kody zpÛsobené vodou z akvária, které není pfiipojeno na
vodovodní síÈ resp. z ãerpacího zafiízení takového akvária na
základû netûsností vãetnû ÏivoãichÛ a rostlin do 3.500,- Kã, pokud
v dÛsledku této události zahynuli.
Kde poji‰tûní platí? – ãlánek 2
Ve v‰ech místnostech budovy ob˘van˘ch poji‰tûn˘m na pozemku, kter˘
je v pojistce specifikován jako místo poji‰tûní.
Mimo obytné místnosti jsou poji‰tûny následující vûci:
Na pÛdû, ve sklepû a v jiné místnosti budovy, v níÏ je poji‰tûn˘ byt, jsouli tyto prostory uÏívány a uzamykatelné pouze poji‰tûn˘m; u rodinn˘ch
(rekreaãních) domÛ a bytov˘ch domÛ také ve vedlej‰ích budovách
v místû poji‰tûní, jsou-li tyto prostory uÏívány a uzamykatelné pouze
poji‰tûn˘m:
• movité vûci, slouÏící osobní potfiebû ãlenÛ domácnosti s v˘jimkou
„cenností“, staroÏitností, prav˘ch kobercÛ, koÏichÛ;
Mimo poji‰tûn˘ byt na jiném místû v Evropû v geografickém smyslu, v mimoevropsk˘ch pfiímofisk˘ch státech ve Stfiedozemí nebo na Kanársk˘ch ostrovech
• v‰echny vûci a „cennosti“, které zahrnuje poji‰tûní domácnosti,
jsou pfiechodnû - to znamená na dobu 6 mûsícÛ, v internátních
‰kolách na dobu 10 mûsícÛ - poji‰tûny také v cizích trvale
obydlen˘ch budovách (napfi. v hotelov˘ch pokojích), pokud nemÛÏe
b˘t náhrada ‰kody poÏadována z jiného poji‰tûní, a sice
– vûci patfiící do zafiízení bytu na 10 % pojistné ãástky domácnosti,
– „cennosti“ ve schránkách uveden˘ch v pojistce na 10% pojistné
ãástky pro tyto vûci;
• dûtské koãárky, pojízdné Ïidle pro nemocné – také mimo budovy;
• ‰kody, které vzniknou loupeÏn˘m pfiepadením – v budovách nebo
mimo nû – maximálnû na 10% pojistné ãástky domácnosti;
• v‰echny vûci, které zahrnuje poji‰tûní domácnosti, jsou poji‰tûny do
10% pojistné ãástky domácnosti i tehdy, pokud byly pfiechodnû na
dobu maximálnû 6 mûsícÛ
– dány do opravy resp. do servisu,
– dány do úschovy,
– zapÛjãeny jinému,
pokud nejde o nebezpeãí uvedené v ãlánku 3 bod 3. a nemÛÏe b˘t
poÏadována náhrada ‰kody z Ïádného jiného poji‰tûní.
Toto poji‰tûní mimo byt neplatí
• v dal‰ích místech bydli‰tû poji‰tûného;
• pro ‰kody vzniklé prostou krádeÏí vyjma pojízdn˘ch Ïidlí pro nemocné a koãárkÛ.
Jaká nebezpeãí jsou poji‰tûna?– ãlánek 3
1. PoÏár
Poji‰tûny jsou ‰kody zpÛsobené
• poÏárem, bleskem, v˘buchem,
• koufiem, kter˘ náhle unikl v dÛsledku poruchy ze zafiízení, nacházejících se v místû poji‰tûní nebo koufiem v dÛsledku poÏáru nebo v˘buchu v sousedních budovách, prostorách nebo na sousedních pozemcích. Vylouãeny jsou ‰kody vzniklé dlouhodob˘m pÛsobením
koufie. Toto poji‰tûní se sjednává s limitem pojistného plnûní ve v˘‰i
50% ze sjednané pojistné ãástky, maximálnû v‰ak 10 mil. Kã,
• zfiícením nebo nárazem
– vzdu‰n˘ch nebo vesmírn˘ch plavidel nebo satelitÛ, jejich ãástí nebo
nákladem,
– meteoritÛ
• rázovou vlnou ‰ífiící se vzduchem, zpÛsobenou letem nadrvukového
letadla v dÛsledku pfiekonání rychlosti zvuku,
• pohfie‰ováním poji‰tûn˘ch vûcí pfii tûchto událostech.
Je-li ve smlouvû v˘slovnû ujednáno, poji‰tûny jsou ‰kody na:
• elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízeních, strojích a pfiístrojích bezprostfiedním vlivem atmosférické elektfiiny (nepfiím˘m bleskem).
Poji‰tûny nejsou ‰kody,
• které byly zpÛsobeny ohnûm, kter˘ se nemohl roz‰ífiit sám (napfi.
‰kody zpÛsobené oÏehnutím resp. se‰kvafiením);
2. Vichfiice
Poji‰tûny jsou ‰kody zpÛsobené
• vichfiicí (vítr s rychlostí více neÏ 60 km/h);
• tíhou snûhu;
• sesuvem snûhu;
• zfiícením skal, pádem kamenÛ, stromÛ, stoÏárÛ a sesuvem pÛdy;
• krupobitím;
• pohfie‰ováním poji‰tûn˘ch vûcí pfii tûchto událostech.
Poji‰tûny nejsou ‰kody zpÛsobené
• zatopením vodou z atmosférick˘ch sráÏek a
• pohybem skalních blokÛ, suti nebo mas zeminy, pokud tyto pohyby
byly vyvolány lidskou ãinností, odstfielem nebo v˘ronem plynn˘ch,
tekut˘ch nebo pevn˘ch látek z nitra zemû.
3. KrádeÏ vloupáním a loupeÏné pfiepadení
Poji‰tûny jsou ‰kody
• zpÛsobené pokusem o krádeÏ vloupáním nebo dokonanou krádeÏí
vloupáním, kter˘mi se rozumí proniknutí pachatele do poji‰tûn˘ch
místností tak, Ïe s pouÏitím síly prokazatelnû pfiekonal uzamãené jistící pfiekáÏky, chránící vûc pfied odcizením a zmocnil se jí nûkter˘m
dále uveden˘m zpÛsobem
a) vtlaãením nebo vylomením dvefií nebo jin˘ch ãástí budovy,
b) uzamãen˘ prostor otevfiel klíãem, kter˘ prokazatelnû nabyl krádeÏí
vloupáním do
jin˘ch míst, neÏ je místo poji‰tûní, nebo loupeÏí,
c) uzamãenou schránku nebo uzamãen˘ nábytek prokazatelnû otevfiel
s pouÏitím jiného technického prostfiedku neÏ klíãe nebo prokazatelnû
pfiekonal pfiekáÏku vytvofienou specifick˘mi vlastnostmi schránky a jejíÏ
zdolání vyÏadovalo mimofiádnou fyzickou nebo technickou zdatnost,
pokud byly splnûny podmínky uvedené pod písm. a) nebo b);
• zpÛsobené oloupením za pouÏití násilí nebo pod pohrÛÏkou násilí;
• ‰kody zpÛsobené vandalismem,
– pokud pachatel bûhem uskuteãnûné krádeÏe vloupáním nebo
pokusu o ni úmyslnû zniãí nebo po‰kodí poji‰tûné vûci uvnitfi
poji‰tûn˘ch prostor,
– aÏ do 30.000,- Kã, pokud jsou poji‰tûné vûci úmyslnû po‰kozeny,
zniãeny nebo odcizeny v souvislosti s demonstracemi, shromáÏdûními
nebo nepokoji.
Poznámka:
KrádeÏ vloupáním do uzavfien˘ch schránek na peníze nebo trezorÛ ve zdi
pomocí prav˘ch klíãÛ nastane pouze tehdy, pokud si pachatel tyto klíãe
pfiivlastnil pfii krádeÏi vloupáním do jin˘ch neÏ poji‰tûn˘ch místností
budovy nebo loupeÏí.
4. Voda z potrubí
Poji‰tûny jsou
• ‰kody zpÛsobené vodou uniklou z vodovodního rozvodu nebo z pfiipojen˘ch zafiízení, z v˘topn˘ch, solárních a klimatizaãních zafiízení
v místû poji‰tûní;
•
u bytÛ v osobním vlastnictví, druÏstevních a nájemních bytÛ kromû
toho ‰kody zpÛsobené na v˘topn˘ch zafiízeních, sanitárních zafiízeních, armaturách a pfiipojen˘ch zafiízeních, pokud tato patfií do zafiízení bytu, v dÛsledku jejich po‰kození zamrznutím.
Je-li ve smlouvû v˘slovnû ujednáno, poji‰tûny jsou ‰kody:
• zpÛsobené únikem vody z vnitfiních potrubí urãen˘ch pro svod de‰Èové
vody.
Poji‰tûny nejsou ‰kody
• zpÛsobené spodní vodou.
5. ·kody na chladírenském zboÏí
Je-li ve smlouvû v˘slovnû ujednáno, poji‰tûny jsou ‰kody:
• na chladírenském zboÏí nacházejícím se v chladniãkách skfiíÀov˘ch
a pultov˘ch pfii selhání strojního nebo elektrického chladícího zafiízení
aÏ do 10.000,-Kã.
Poji‰tûny nejsou ‰kody,
• které vznikly odpojením proudu rozvodn˘m závodem v dÛsledku neplacení poplatkÛ.
6. Náraz vozidla
Poji‰tûny jsou ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, zpÛsobené nárazem
silniãního vozidla. Vylouãeny jsou ‰kody zpÛsobené poji‰tûn˘m nebo
osobou Ïijící s ním ve spoleãné domácnosti.
Pokud mÛÏe b˘t náhrada ‰kody poÏadována z jiného poji‰tûní, není
pojistitel povinen poskytnout pojistné plnûní.
7. Katastrofické ‰kody
Poji‰tûny jsou
• ‰kody zpÛsobené snûhov˘mi lavinami
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny masami
snûhu a ledu sesut˘mi z horsk˘ch svahÛ formou lavin suchého
snûhu (napfi. prachové laviny, snûhová prkna atd.), lavin vlhkého
a mokrého snûhu a ledov˘ch lavin (sesutí ledovcÛ nebo firnového
snûhu) nebo tlakovou vlnou zpÛsobenou lavinou;
• ‰kody zpÛsobené povodnûmi
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny
pfiekroãením pfiíslu‰né maximální hranice stavu vody stojat˘ch
nebo tekoucích vod v dÛsledku mimofiádn˘ch sráÏek nebo
mimofiádného tání snûhu;
Jako maximální hranice stavu vody se pouÏije stav vody pfii nejniωí
povodni za posledních deset let, publikovaná vefiejnou hydrografickou sluÏbou (tzv. desetiletá voda);
• ‰kody zpÛsobené záplavami
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny
vystoupením vody z vodního koryta tekoucích nebo stojat˘ch
pozemních vod v dÛsledku mimofiádn˘ch sráÏek nebo mimofiádného tání snûhu;
• ‰kody zpÛsobené závalem
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny
pohybem povrchov˘ch mas zemû vyvolan˘mi pÛsobením vody;
• ‰kody zpÛsobené zadrÏením vody
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny
zadrÏením vody po povûtrnostních sráÏkách, pfiiãemÏ se vytvofií
souvislá vodní plocha i v bezprostfiedním okolí místa poji‰tûní;
• ‰kody zpÛsobené zemûtfiesením
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny otfiesem
povrchu zemského pfii pohybech pevné zemské kÛry;
• ‰kody pohfie‰ováním poji‰tûn˘ch vûcí pfii tûchto událostech.
Poji‰tûny nejsou
• ‰kody zpÛsobené spodní vodou;
• ‰kody vzniklé v dÛsledku zavalení, které bylo dÛsledkem lidské ãinnosti nebo odstfielÛ.
Poãátek poji‰tûní
Poji‰tûní katastrofick˘ch ‰kod zaãíná nejdfiíve po uplynutí 28 dnÛ (ãekací
doba) od sjednaného poãátku poji‰tûní. Pfii zmûnû pojistné ãástky platí
v˘‰e uvedená ãekací doba pouze pro nav˘‰en˘ díl pojistné ãástky.
8. Poji‰tûní skel
Je-li ve smlouvû v˘slovnû ujednáno, poji‰tûní se vztahuje na rozbití skel
jakoukoli nahodilou událostí. Poji‰tûní se sjednává na 1. riziko.
9. Poji‰tûny nejsou
– ‰kody zpÛsobené teroristick˘mi ãiny, váleãn˘mi událostmi jakéhokoli
druhu, nepokoji, povstáními, zabavením, vyvlastnûním nebo jin˘m
zásahem vy‰‰í moci, jadernou energií nebo radioaktivitou, poklesem
pÛdy,
‰kody zpÛsobené kontaminací biologick˘mi a/nebo chemick˘mi
látkami v dÛsledku teroristick˘ch útokÛ.
•
Teroristické ãiny jsou jednání osob nebo skupin osob za úãelem dosaÏení
politick˘ch, náboÏensk˘ch, etnick˘ch, ideologick˘ch nebo podobn˘ch
cílÛ, které jsou vhodné k tomu, aby ‰ífiily strach nebo obavy mezi
obyvatelstvem nebo ãástmi obyvatelstva, a tím docílily vlivu na vládu
nebo státní orgány.
•
–
•
•
•
Jaká zabezpeãovací opatfiení je tfieba provést ? – ãlánek 4
•
•
•
Pokud byt opustí v‰echny osoby, musí b˘t uzamãen a musí b˘t pouÏito sjednaného zabezpeãení.
Odstranûní, zru‰ení nebo redukce zabezpeãení a zmûny okolnosti rizik, která jsou uvedena v návrhu nebo v pojistce, nesmí b˘t provedeny bez souhlasu pojistitele.
Jsou-li rodinné domy více neÏ 72 hodin neobydleny, musí b˘t bûhem této doby uzavfiena v‰echna vedení vody (hlavní uzávûr).
Bûhem topné sezóny musí b˘t dále v‰echna vedení vody a zafiízení
vypu‰tûna, pokud není topení nepfietrÏitû v provozu. Vypou‰tûní topného
zafiízení nemusí b˘t provádûno v pfiípadû dostateãného zaji‰tûní nemrznoucími prostfiedky.
Poru‰ení tûchto povinností mÛÏe vést ke sníÏení ãi odmítnutí pojistného
plnûní.
DÛleÏité!
Poté, co nastala ‰koda, mÛÏete podstatnû urychlit její likvidaci, pokud
budete moci pfiedloÏit faktury nebo fotografie jednotliv˘ch cenn˘ch kusÛ
nebo sbírek.
•
•
•
•
•
•
•
jako uÏivatele bytu (nikoli v‰ak jako vlastníka domu a/nebo pozemku) a jako zamûstnavatele domácího personálu;
z drÏení a provozu jízdních kol;
z neprofesionálního v˘konu sportu, s v˘jimkou lovu;
z povoleného drÏení seãn˘ch, bodn˘ch a stfieln˘ch zbraní a z jejich
pouÏití jako sportovních nástrojÛ a pro úãely sebeobrany;
z drÏení mal˘ch domácích zvífiat, pfiiãemÏ jsou rovnûÏ poji‰tûny závazky k náhradû ‰kody uschovatele, osoby peãující o nû, osoby s dispoziãním oprávnûním k nim (riziko odpovûdnosti z chovu psÛ je v‰ak
poji‰tûno pouze na základû zvlá‰tního ujednání v pojistce). Pro závazky k náhradû ‰kody z pfiíleÏitostné úschovy psÛ, jeÏdûní na cizích
koních a pfiíleÏitostního stfieÏení dobytka a zvífiat, která jsou drÏena
k Ïivnostensk˘m nebo zemûdûlsk˘m úãelÛm, platí tato pojistná
ochrana subsidiárnû;
z vlastnictví a provozu anténního zafiízení;
z pfiíleÏitostného uÏívání, nikoli v‰ak drÏení motorov˘ch lodí a plachetnic;
z drÏení a provozu ostatních plavidel, která nemají motorov˘ pohon.
Osoby, které jsou pfii provozu ãinné z vÛle drÏitele nebo jsou z jeho
vÛle plavidlem dopravovány, se povaÏují za rovnûÏ poji‰tûné;
z drÏení a provozu leteck˘ch modelÛ, která nemají motorov˘ pohon,
aÏ do letové hmotnosti 5 kg;
z drÏení a pouÏití modelÛ lodí a aut;
z ubytování cizích osob, pokud není nutné Ïivnostenské oprávnûní.
Poji‰tûní se vztahuje pouze na odpovûdnost poji‰tûného za
po‰kození nebo zniãení vnesen˘ch vûcí (s v˘jimkou motorov˘ch
vozidel a vodních plavidel) ubytovan˘ch hostÛ a dále na závazky
k náhradû ãist˘ch finanãních ‰kod aÏ do 15.000,-Kã, není-li ujednáno
jinak.
âisté finanãní ‰kody jsou ‰kody, které se nevztahují k poji‰tûn˘m
‰kodám na zdraví osob a na vûcech;
z po‰kození najat˘ch budov a prostor a v nich se nacházejícího inventáfie, pokud doba trvání nájemního vztahu nepfiesáhne jeden mûsíc.
Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu obãanÛ
Co se povaÏuje za pojistnou událost?– ãlánek 5
Pojistná událost je ‰kodná událost, která vypl˘vá z oblasti soukrom˘ch
rizik a ze které poji‰tûnému vzniká nebo mÛÏe vzniknout zákonná (nikoliv
smluvní) povinnost nahradit ‰kodu.
Poji‰tûní odpovûdnosti obãanÛ kryje ‰kody na zdraví osob a na vûcech,
jakoÏ i finanãní ‰kody, které se vztahují k poji‰tûn˘m ‰kodám na zdraví osob
a na vûcech.
Dále se za jednu pojistnou událost (hromadné ‰kody) povaÏuje:
• ‰kodná událost, ze které vzniká plnûní nûkolika osobám;
• nûkolik ‰kodn˘ch událostí, které mají stejnou pfiíãinu;
• ‰kodné události, které mají pfiíãiny stejného druhu, pokud mezi tûmito pfiíãinami existuje právní, ekonomická nebo technická souvislost.
Jaké osoby jsou poji‰tûny? – ãlánek 6
Toto poji‰tûní platí pro
• poji‰tûného;
• druhého z manÏelÛ nebo druha ãi druÏku, Ïijící s poji‰tûn˘m ve spoleãné domácnosti;
• dûti (také vnuky, adoptivní dûti, dûti v pûstounské péãi a nevlastní
dûti) poji‰tûného, jeho spolupoji‰tûného manÏela nebo druha aÏ do
dovr‰ení 27. roku Ïivota tûchto dûtí, pokud dûti nemají jinou pojistnou ochranu;
• osoby zamûstnané v domácnosti poji‰tûného, pokud jsou ãinné
v rámci pracovního nebo obdobného pomûru a z této ãinnosti vzniká nárok na náhradu ‰kody. Vylouãeny jsou ‰kody na zdraví osob,
u kter˘ch se jedná o pracovní úrazy ve smyslu pfiíslu‰ného právního
pfiedpisu âeské republiky;
• dal‰í osoby jmenovitû uvedené v návrhu na poji‰tûní a ob˘vající poji‰tûnou domácnost.
Jaká nebezpeãí jsou poji‰tûna? – ãlánek 7
Poji‰tûní se vztahuje na povinnost náhrady ‰kody poji‰tûného a spolupoji‰tûn˘ch osob uveden˘ch v ãlánku 6 jako obãanÛ z rizik kaÏdodenního
Ïivota s v˘jimkou rizik provozní, profesní nebo Ïivnostenské ãinnosti na
základû zákonn˘ch ustanovení o odpovûdnosti soukromoprávního
obsahu, zejména
Poji‰tûny nejsou
• ‰kody zpÛsobené poji‰tûnému samotnému a druhému z manÏelÛ nebo jeho druhu nebo ostatním osobám Ïijících s poji‰tûn˘m ve spoleãné domácnosti ãi osobám ob˘vajícím poji‰tûnou domácnost;
• závazky k náhradû ‰kod v dÛsledku ‰kod na
– vûcech, které si poji‰tûn˘ nebo osoby za nûj jednající vypÛjãili,
najali, vzali na leasing nebo vzali do úschovy,
– pfievzat˘ch vûcech, které vznikly pfii nebo v dÛsledku jejich zpracování,
– ãástech nemovit˘ch vûcí, které jsou bezprostfiednû pfiedmûtem
zpracování, uÏívání nebo jiné ãinnosti;
• závazky k náhradû ‰kody v dÛsledku ‰kod, které zpÛsobil poji‰tûn˘
nebo osoby pro nûj jednající drÏením nebo provozem
– letadel
– motorov˘ch vozidel nebo pfiívûsÛ, které podléhají úfiední evidenci.
Tato v˘luka se nevztahuje na pouÏití motorového vozidla jako zdroje síly
vázaného na urãité místo.
• nároky, pokud na základû smlouvy nebo zvlá‰tního pfiíslibu pfiesahují rozsah zákonné povinnosti k náhradû ‰kody;
• závazky k náhradû ‰kody zpÛsobené úmyslnû. Na roveÀ úmyslu se
staví jednání nebo opomenutí, pfii kterém musel b˘t vznik ‰kody
s pravdûpodobností oãekáván, ale nedbalo se na to (napfi. s ohledem na v˘bûr zpÛsobu práce, kter˘ ‰etfií náklady a ãas);
• závazky k náhradû ‰kody, která je v pfiímé nebo nepfiímé souvislosti
s úãinky atomové energie;
• závazky k náhradû ‰kody zpÛsobené pohfie‰ováním, ztrátou nebo odcizením vûcí;
• závazky k náhradû ‰kody na Ïivotním prostfiedí, tj. naru‰ením vlastností vzduchu, pÛdy nebo vod;
• ‰kody vyvolané váleãn˘mi událostmi, teroristick˘mi ãiny, stávkami, jin˘mi ozbrojen˘mi konflikty a vnitrostátními nepokoji, jakoÏ i s tím
spojen˘mi vojensk˘mi, policejními a úfiedními opatfieními.
Kdy poji‰tûní platí? – ãlánek 8
Poji‰tûní se vztahuje na ‰kodné události, které vznikly v dobû trvání poji‰tûní.
·kodné události, jejichÏ pfiíãina spadá do doby pfied poãátkem poji‰tûní,
jsou kryty pouze tehdy, pokud poji‰tûnému tato pfiíãina nebyla aÏ do
doby uzavfiení pojistné smlouvy známa.
U ‰kod na zdraví osob vznikl˘ch pozvoln˘m pÛsobením nastává
v pfiípadû pochyb pojistná událost pfii prvním zji‰tûní lékafie, Ïe do‰lo
k po‰kození zdraví.
Kde poji‰tûní platí? – ãlánek 9
Poji‰tûná ochrana se vztahuje na pojistné události, které nastaly v Evropû
v geografickém smyslu, v mimoevropsk˘ch pfiímofisk˘ch státech ve
Stfiedozemí nebo na Kanársk˘ch ostrovech.
KdyÏ nastane ‰kodná událost
Co je potfieba udûlat, kdyÏ nastane ‰kodná událost? – ãlánek 10
Jakmile nastane ‰kodná událost, ihned se obraÈte na va‰eho poji‰Èovacího
poradce nebo na UNIQA poji‰Èovnu, a. s. a informujte je podrobnû
o pfiíãinû a rozsahu ‰kody.
1. Majetkové poji‰tûní
• ·kodu zpÛsobenou poÏárem, explozí, krádeÏí vloupáním nebo loupeÏí musíte ihned po zji‰tûní oznámit pfiíslu‰né policejní sluÏebnû.
Nechejte si své oznámení potvrdit.
Pfied pfiíslu‰n˘m vy‰etfiováním mÛÏe b˘t stav, kter˘ nastal po vzniku
‰kody, mûnûn bez vûdomí pojistitele pouze tehdy, je-li to nutné ke
zmírnûní ‰kod.
• Poji‰tûn˘ je povinen vyãkat s opravou majetku po‰kozeného pojistnou událostí nebo s odstraÀováním majetku takto zniãeného na pokyn pojistitele, pokud není potfieba z bezpeãnostních, hygienick˘ch,
ekologick˘ch nebo jin˘ch závaÏn˘ch dÛvodÛ s opravou nebo s odstranûním zbytkÛ zaãít dfiíve.
• Sepi‰te si seznam vûcí a cenností, které byly zniãeny nebo které byly
odcizeny.
• Vkladní kníÏky, ‰eky, úvûrové karty a jiné cenné papíry musí b˘t okamÏitû zablokovány a pokud moÏno musí b˘t zahájeno fiízení o pozbytí jejich
platnosti.
• Podle moÏnosti se musíte snaÏit o zachování, záchranu a opûtovné
nabytí poji‰tûn˘ch vûcí a fiídit se pfiípadn˘mi pokyny pojistitele.
Poru‰ení tûchto povinností mÛÏe vést ke sníÏení ãi odmítnutí pojistného
plnûní.
2. Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu obãanÛ
Povinnosti poji‰tûného a spolupoji‰tûn˘ch osob:
• Ihned informujte pojistitele, pokud proti Vám budou uplatnûny
soudní nebo správní opatfiení (Ïaloby, platební rozkazy, obÏaloby
atd.). DodrÏujte pfiedev‰ím lhÛty a termíny v nich uvedené.
V pfiípadû soudního procesu urãí pojistitel advokáta, kter˘ Vás bude
zastupovat u soudu.
• Podle moÏností musíte pojistitele pfii zji‰Èování a vypofiádání nebo
odvracení ‰kody podporovat a dbát jeho pfiípadn˘ch pokynÛ.
• Poji‰tûn˘ není bez pfiedchozího souhlasu pojistitele oprávnûn uznat
ani narovnat zcela ani zãásti nárok na náhradu ‰kody, pokud ov‰em
poji‰tûn˘ toto uznání nemohl odmítnout, protoÏe by to bylo oãividnû nesprávné.
• Pokud není moÏné vyzvednutí pokynÛ vãas, musíte v pfiedepsan˘ch
lhÛtách provést v‰echny procesní úkony.
• Cese nebo zástava pojistného nároku mÛÏe b˘t provedena pouze se
souhlasem pojistitele.
Poru‰ení tûchto povinností mÛÏe vést ke sníÏení ãi odmítnutí pojistného
plnûní.
Pojistitel je zmocnûn k tomu, aby v rámci pojistné smlouvy va‰ím
jménem provedl v‰echny nezbytné úkony v souvislosti s vyfiízením ‰kody.
Pokud námi poÏadované vyfiízení nároku z odpovûdnosti uznáním,
uspokojením nebo narovnáním ztroskotá na odporu poji‰tûného, není
pojistitel od okamÏiku odmítnutí povinen hradit vy‰‰í náklady
pohledávky ani jejího pfiíslu‰enství.
Pojistné plnûní – ãlánek 11
1. Majetkové poji‰tûní
V rámci pojistné smlouvy uhradíme ‰kodu aÏ do pojistné ãástky (limitu)
uveden˘ch v pojistce a v tûchto podmínkách.
Po vzniku pojistné události ruãí pojistitel opût aÏ do plné v˘‰e sjednan˘ch
pojistn˘ch ãástek (limitÛ).
U poji‰tûní na 1. riziko je pojistná ãástka pro jednotlivé poloÏky horní
hranicí plnûní pojistitele pro plnûní ze v‰ech pojistn˘ch událostí
v prÛbûhu jednoho pojistného období. Do‰lo-li v prÛbûhu jednoho
pojistného období v dÛsledku pojistného plnûní ke sníÏení pojistné ãástky
sjednané na první riziko, mÛÏe si poji‰tûn˘ tuto pojistnou ãástku do její
pÛvodní v˘‰e opût obnovit doplacením pojistného.
Pokud pro tent˘Ï byt dojde k soubûhu nûkolika poji‰tûní domácnosti,
plní pojistitel v rámci sjednan˘ch ãástek podílnû v pomûru, ve kterém je
jeho plnûní k plnûní jin˘ch pojistitelÛ.
Pfii pojistné události bude plnûní sníÏeno o spoluúãast uvedenou
v pojistce.
Nehradí se:
• u spolu souvisejících jednotliv˘ch vûcí pfiípadné znehodnocení, které
nepo‰kozené jednotlivé vûci utrpûly po‰kozením nebo zniãením jin˘ch;
• hodnota subjektivní obliby.
Poji‰tûn˘ získá nárok na úhradu ãástky plnûní pfiesahující ãasovou cenu
vûcí pouze tehdy, pokud je zaji‰tûno pouÏití plnûní k novému pofiízení
nebo obnovû vûcí patfiících do obsahu (zafiízení) bytu do tfií let od ‰kodné
události.
JestliÏe v dobû vzniku ‰kody je ãasová cena vûci niωí neÏ 40% její nové
ceny, plní pojistitel pouze ãasovou cenu vûci.
Pojistitel uhradí:
• ‰kodu, která vzniká úãinkem poji‰tûn˘ch nebezpeãí nebo jejich bezprostfiedním neodvratiteln˘m dÛsledkem, to znamená náklady na
obnovu (náklady na opravu), maximálnû náklady na nové pofiízení
vûci v den vzniku ‰kody (plnûní v nové cenû);
zÛstatková hodnota (zbytkÛ) se odeãítá;
• trÏní hodnotu (obecnou cenu) u vûcí historické nebo umûlecké hodnoty, u nichÏ stárnutí obecnû neznamená znehodnocení;
• maximálnû 20.000,- Kã za ‰kodu, která vznikla krádeÏí vloupáním na
poji‰tûn˘ch vûcech uloÏen˘ch v poji‰tûn˘ch prostorách (vyjma obytn˘ch místností), jejichÏ zpÛsob zabezpeãení neodpovídá ustanovení
pojmu „se zabezpeãením“ viz. ãlánek 16 tûchto VPP.
• maximálnû 35.000,- Kã za ‰kodu, která vznikla pfiepûtím (indukcí) po
úderu bleskem, pouze v‰ak v pfiípadû, je-li tak ve smlouvû v˘slovnû
ujednáno;
• maximálnû 12.000,- Kã za ‰kodu, která vznikla únikem vody z vnitfiních potrubí urãen˘ch pro svod de‰Èové vody, pouze v‰ak v pfiípadû,
je-li tak ve smlouvû v˘slovnû ujednáno;
• maximálnû 12.000,- Kã za ‰kodu vzniklou na drobn˘ch domácích
a hospodáfisk˘ch zvífiatech, zásobách a potfiebách k jejich chovu;
• není-li ujednáno jinak - maximálnû 40.000,- Kã za ‰kodu, která vznikla krádeÏí vloupáním na cennostech (definice viz. ãlánek 1 tûchto
VPP) uloÏen˘ch v uzamãeném nábytku nebo uzamãené pfiíruãní
ocelové schránce na peníze; maximálnû 4.000,- Kã, pokud jsou cennosti uvnitfi místa poji‰tûní volnû pfiístupné;
• u cenn˘ch papírÛ s úfiedním kurzem závûreãn˘ kurz pfii poslední kotaci uskuteãnûné pfied ‰kodnou událostí – je moÏno dodat také jiné
kusy stejného druhu;
• maximálnû 30.000,- Kã za náklady na nové pofiízení poãítaãového
softwaru, pouÏívaného k soukrom˘m úãelÛm;
• u loupeÏe, Ïivelních událostí, krádeÏe vloupáním, ‰kod zpÛsoben˘ch
poÏárem a u vodovodních ‰kod úfiední poplatky za nové pofiízení osobních prÛkazÛ, pasÛ, fiidiãsk˘ch prÛkazÛ a jin˘ch listin;
• u katastrofick˘ch ‰kod ãiní spoluúãast 1% z pojistného plnûní, minimálnû 10.000 Kã;
• vedlej‰í náklady aÏ do v˘‰e 10% sjednané pojistné ãástky obsahu bytu, pokud není uvedeno jinak.
Po vzniku ‰kody, za kterou je poskytováno pojistné plnûní, se v rámci
pojistné ãástky pro obsah (zafiízení) bytu hradí:
• náklady, které musí b˘t vynaloÏeny k tomu, aby byla ‰koda co nejmen‰í.
Vylouãeny jsou:
– náklady, které jsou zpÛsobeny po‰kozením zdraví pfii plnûní
zábranné povinnosti,
– náklady v˘konÛ hasiãÛ nebo jin˘ch osob, ktefií tak ãiní ve vefiejném
zájmu nebo z nafiízení úfiadÛ,
• náklady takzvaného blokaãního fiízení a popfiípadû úroky z úvûru sníÏené o úroky z vkladu, kter˘ byl poji‰tûnému poskytnut na pfieklenutí doãasného finanãního nedostatku v dÛsledku pojistné události, pfii
které do‰lo k odcizení, zniãení nebo pohfie‰ování vkladní kníÏky nebo penûÏní hotovosti,
• náklady na náhradní byt (prokazatelnû vynaloÏené náklady na pfiimûfiené náhradní obytné prostory po odeãtení nájemného u‰etfieného za
pÛvodní byt).
U pronajat˘ch místností (napfi. podnájemník) ztrátu na nájemném
a u rodinn˘ch domÛ hodnotu nájemného maximálnû po dobu ‰esti
mûsícÛ aÏ do 50.000,-Kã, pokud nelze spravedlivû poÏadovat uÏívání
zbylé ãásti bytu.
•
•
Za hodnotu nájemného se povaÏuje právním pfiedpisem stanovené
nájemné za obytné prostory stejného druhu, velikosti a polohy.
Plnûní se poskytuje po dobu skuteãné neobyvatelnosti, maximálnû
do uplynutí ‰esti mûsícÛ od vzniku pojistné události a pouze za
pfiedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ opravu nezdrÏuje vlastním zavinûním.
náklady na nezbytnou v˘mûnu zámkÛ aÏ do 3.000,-Kã, pokud
originál nebo duplikát klíãe byl odcizen pfii krádeÏi vloupáním nebo
pfii loupeÏi.
náklady na znovupofiízení plotu aÏ do 3.000,- Kã, pokud je plot po‰kozen v pfiípadû krádeÏe vloupáním kryté poji‰tûním.
Dále se v rámci pojistné ãástky pro obsah bytu poskytuje plnûní:
• aÏ do 10.000,-Kã
– za náklady, které vznikly nepovolen˘m pouÏitím telefonu pachatelem/pachateli krádeÏe vloupáním kryté poji‰tûním.
Jako dÛkaz slouÏí úãet za telefon, soupis telefonních hovorÛ od
pfiíslu‰ného telefonního operátora v inkriminované dobû a prÛmûrná
v˘‰e telefonních poplatkÛ za pfiedchozích 12 mûsícÛ.
V pfiípadû znovunalezení vûci nepfiechází vlastnické právo
k nalezenému poji‰tûnému majetku na pojistitele. Poji‰tûn˘ je
povinen neprodlenû oznámit nález poji‰tûn˘ch vûcí pojistiteli a je
povinen nalezen˘ poji‰tûn˘ majetek pfievzít a vrátit pojistiteli
vyplacené pojistné plnûní po odeãtení pfiimûfien˘ch nákladÛ, které
musel vynaloÏit na opravu závad vznikl˘ch v dobû, kdy byl zbaven
moÏnosti s majetkem nakládat.
2. Poji‰tûní odpovûdnosti obãanÛ
U jednotlivé pojistné události je plnûní pojistitele omezeno sjednanou
pojistnou ãástkou. Pro v‰echny pojistné události v pojistném roce celkem
je sjednaná pojistná ãástka k dispozici maximálnû tfiikrát.
V pfiípadû pojistné události se plnûní poji‰Èovny sniÏuje o spoluúãast
uvedenou v pojistce.
Pojistitel pfievezmeme:
• plnûní závazkÛ k náhradû ‰kody, které vzniknou poji‰tûnému nebo
spolupoji‰tûn˘m osobám v dÛsledku ‰kody na zdraví osob, vûcn˘ch
‰kod nebo finanãních ‰kod, které se vztahují k poji‰tûn˘m ‰kodám na
zdraví osob nebo na vûcech, na základû zákonn˘ch ustanovení o odpovûdnosti za ‰kodu soukromoprávního rozsahu;
• náklady na zji‰tûní a obranu (také pfied soudem) závazku k náhradû
‰kody uplatÀovaného tfietí osobou, a to i v pfiípadû neoprávnûného
nároku. Tyto náklady se zapoãítávají do sjednané pojistné ãástky.
Pokud musí poji‰tûn˘ platit plnûní ve formû dÛchodu (renty) a kapitálová
hodnota dÛchodu pfiesahuje pojistnou ãástku nebo po odeãtení
pfiípadn˘ch jin˘ch plnûní z téÏe pojistné události je‰tû zb˘vající díl
pojistné ãástky, pak se dÛchod hradí pouze v pomûru sjednané pojistné
ãástky resp. její zÛstatkové hodnoty ke kapitálové hodnotû dÛchodu.
Co je poji‰tûno?
Poji‰tûny jsou movité vûci, slouÏící osobní potfiebû ãlenÛ domácnosti:
• zafiizovací prvky garáÏe;
• náhradní díly na motorová a pfiípojná vozidla;
• uskladnûné pfiedmûty ze souboru domácnosti vyjma v˘poãetní techniky,
audiovizuální techniky, cenností a vûcí historické, staroÏitné nebo umûlecké hodnoty.
Poji‰tûny jsou i ‰kody zpÛsobûné pokusem o krádeÏ vloupáním nebo
dokona-nou krádeÏí vloupáním na stavebních souãástech, pofiízen˘ch
vlastním nákla-dem ãlenÛ domácnosti.
Poji‰tûny nejsou:
• obchodní zboÏí, vûci pouÏívané k provozování Ïivnosti, vãetnû penûÏních nebo obdobn˘ch prostfiedkÛ;
• motorová vozidla, motorová jízdní kola a jejich pfiívûsy;
• motorové a elektrické lodi, plachetnice vãetnû pfiíslu‰enství;
• letadla, rogala, balóny, kluzáky, padáky vãetnû pfiíslu‰enství;
• zvukové, obrazové a datové záznamy zhotovené poji‰tûn˘m;
• plány, projekty, autorská a jiná nehmotná práva osobnû majetkového charakteru;
Kde poji‰tûní platí?
V garáÏi na adrese uvedené v pojistné smlouvû, pouze v‰ak za
pfiedpokladu, Ïe garáÏ je uÏívána a uzamykatelná pouze poji‰tûn˘m.
GaráÏ je budova, která je sv˘m stavebnû technick˘m a funkãním fie‰ením
urãena k parkování motorov˘ch vozidel a k tomuto úãelu byla
kolaudována.
Jaká nebezpeãí jsou poji‰tûna?
Rozsah poji‰tûní je upraven ãlánkem 3 tûchto VPP.
ZpÛsob zabezpeãení
Zabezpeãení garáÏe musí minimálnû odpovídat níÏe uvedenému
pfiedepsanému zpÛsobu:
dvefie
– dvefie musí b˘t fiádnû uzamãeny minimálnû jedním zapu‰tûn˘m
zámkem s cylindrickou vloÏkou, eventuálnû jin˘m uzamykacím
zafiízením vy‰‰í kvality;
– musí b˘t zabezpeãeny proti vysazení ze závûsÛ;
– dvoukfiídlé dvefie musí b˘t uzavfieny zástrãí a zaji‰tûny proti
vyháãkování;
okna a ostatní vstupy
– v‰echna okna (vãetnû stfie‰ních, vik˘fiov˘ch a pod.) musí b˘t fiádnû
uzavfiena z vnitfiního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímÏ nelze
manipulovat z venkovní strany.
Poji‰tûní se sjednává na první riziko.
Pfii pojistné události bude plnûní sníÏeno o spoluúãast uvedenou v pojistce.
DoplÀkové poji‰tûní náhrobku a hrobového pfiíslu‰enství – ãlánek 13
Je-li v pojistné smlouvû ujednáno, poji‰tûní se vztahuje na náhrobek
a hrobové pfiíslu‰enství ve vlastnictví poji‰tûného.
Poznámka:
Zda se za urãitou ‰kodu odpovídá a zda kromû toho existuje také zavinûní
po‰kozeného, závisí na okolnostech kaÏdého jednotlivého pfiípadu. Pouhá
skuteãnost, Ïe vznikla ‰koda, je‰tû nemusí znamenat, Ïe existuje také
odpovûdnost za ‰kodu.
Co je poji‰tûno?
Pfiedmûtem poji‰tûní je soubor nadzemních ãástí náhrobku a hrobového
pfiíslu‰enství ve vlastnictví poji‰tûného. Napfi. náhrobní kameny, desky,
podezdívky, rámy, urny, ozdoby a dal‰í doplÀky pevnû spojené
s náhrobkem, kamenem, deskou ãi rámem.
3. ZachraÀovací náklady
V rámci sjednané pojistné ãástky pojistitel uhradí tyto zachraÀovací
náklady:
a) úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostfiednû hrozící
pojistné události, nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události;
b) vynaloÏené náklady z dÛvodÛ hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních pfii odklízení po‰kozeného poji‰tûného majetku nebo jeho
zbytkÛ.
Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny na záchranu
Ïivota a zdraví se omezuje do v˘‰e 30 % ze sjednané pojistné ãástky
nebo limitu pojistného plnûní. Úhrada ostatních vynaloÏen˘ch
zachraÀovacích nákladÛ podle písm. a), b) tohoto odstavce se
omezuje do v˘‰e 5% ze sjednané pojistné ãástky. ZachraÀovací
náklady, které pojistník vynaloÏil na základû písemného souhlasu
pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.
Kde poji‰tûní platí?
Místem poji‰tûní je adresa uvedená v pojistné smlouvû vã.uvedení oddûlení
a ãísla hrobového místa.
DoplÀkové poji‰tûní garáÏí – ãlánek 12
Je-li v pojistné smlouvû ujednáno, poji‰tûní se vztahuje na movité vûci
uloÏené v garáÏi na jiném místû poji‰tûní.
Jaká nebezpeãí jsou poji‰tûna?
Poji‰tûny jsou ‰kody zpÛsobené:
a) poÏárem, bleskem, v˘buchem, zfiícením nebo nárazem meteoritÛ
a vzdu‰n˘ch nebo vesmírn˘ch plavidel nebo satelitÛ, jejich ãástí nebo
nákladem;
b) vichfiicí, krupobitím;
c) tíhou a sesuvem snûhu;
d) zfiícením skal, pádem kamenÛ, stromÛ, stoÏárÛ a sesuvem pÛdy;
e) ‰kody zpÛsobené povodnûmi, záplavami, závalem, zadrÏením vody;
f) zemûtfiesením;
g) odcizením krádeÏí, po‰kozením ãi zniãením pfii pokusu o odcizení. Pfii
odcizení musí pachatel násilím pfiekonat pevné ukotvení (pfiipevnûní).
Podmínkou pojistného plnûní je oznámení ‰kody Policií âR a pfiedloÏení
tohoto dokladu pojistiteli.
h) úmysln˘m po‰kozením nebo zniãením. Podmínkou pojistného plnûní je
oznámení ‰kody Policií âR a pfiedloÏení tohoto dokladu pojistiteli.
Pojistná nebezpeãí pod písm. a) aÏ f) jsou definována ãlánku 3 tûchto VPP.
Poji‰tûny nejsou ‰kody zpÛsobené:
- bûÏn˘m opotfiebením ãi jin˘m po‰kozením z doby pfied vznikem pojistné
události;
- spodní vodou, mrazem;
- oÏehnutím, voskem;
- zavalením, které bylo dÛsledkem lidské ãinnosti nebo odstfielÛ;
- na pozemku, rostlinách a porostech;
- na vûcech umístûn˘ch mimo hfibitovy pod správou;
Poji‰tûní se sjednává na první riziko. Pfii pojistné události bude plnûní
sníÏeno o spoluúãast uvedenou v pojistce.
V‰eobecná ustanovení, základ smlouvy
V˘mûna bytu – ãlánek 14
Pokud se v âeské republice pfiestûhujete do nového bytu, platí v rámci
smlouvy po dobu dvou mûsícÛ od zahájení stûhování jako místo poji‰tûní jak
star˘, tak nov˘ byt. Poji‰tûní platí také bûhem pfiepravy, s v˘jimkou prosté
krádeÏe.
Nové poji‰tûní je nutno sjednat nejpozdûji do dvou mûsícÛ od zahájení
stûhování.
Základní ukazatel (hodnota) – ãlánek 15
Nájemní byt, byt v osobním vlastnictví a druÏstevní byt:
Základem pro stanovení pojistné ãástky a pro v˘poãet pojistného je
poãet metrÛ ãtvereãních vnitfiní plochy bytu a zpÛsob zabezpeãení.
Byty v rodinn˘ch (rekreaãních) domech
Základem pro stanovení pojistné ãástky a pro v˘poãet pojistného je poãet
metrÛ ãtvereãních vnitfiní plochy domu, která slouÏí k úãelÛm bydlení, vÏdy
za zohlednûní provedení stavby (sklep, podlaÏí a obytné podkroví) a zpÛsob
zabezpeãení.
DÛleÏité!
• Takto stanovená pojistná ãástka mÛÏe b˘t v pfiípadû potfieby zv˘‰ena.
• Zmûny základních ukazatelÛ musí b˘t neprodlenû oznámeny pojistiteli.
• V pfiípadû nesprávn˘ch údajÛ, zv˘‰ení poãtu metrÛ ãtvereãních nebo
zmûnách v˘‰e uvedeného provedení stavby (napfi. pfiístavba dal‰ích
pater, pfiístavba obytného podkroví) se plnûní sniÏuje ve stejném pomûru, v jakém je smluvní pojistná ãástka k pojistné ãástce zji‰tûné na
základû skuteãné velikosti bytu resp. velikosti budovy a provedení
stavby.
• Odchylky do 5% se nezohledÀují.
Ustanovení k poji‰tûní domácnosti – ãlánek 16
1. Ustanovení k pojmu „obydlené“ a „neobydlené“, „se zabezpeãením“ a „bez zabezpeãení“:
a) Obydlené: obytná budova, která je poji‰tûn˘m a / nebo jin˘mi
osobami ob˘vaná stále, minimálnû v‰ak 270 dní v roce.
b) Neobydlené: pokud není splnûn pfiedpoklad uveden˘ v bodû a).
c) Se zabezpeãením:
Musí existovat dále uvedené minimální zabezpeãení:
– Ve‰keré vstupní dvefie do bytu, u rodinn˘ch (rekreaãních) domÛ
ve‰keré venkovní dvefie (s v˘jimkou balkónov˘ch a terasov˘ch dvefií)
musí vykazovat následující bezpeãnostní opatfiení:
zámek s cylindrickou vloÏkou a kováním tvofiícím komplet min. 3.BT
dle âSN ENV 1627 jakoÏ i
– u dvefií s více kfiídly – zaji‰tûní zástrãí proti vyháãkování
– u dvefií, které se otevírají smûrem ven – zaji‰tûní proti vysazení ze
závûsÛ
– u dfievûn˘ch zárubní – oplechování v místû závory zámku
– u sklenûn˘ch ãástí ve dvefiích – zamfiíÏování nebo bezpeãnostní
zasklení nebo bezpeãnostní fólie
– Ve‰kerá okna, prosklené dvefie a ostatní prosklené plochy o velikosti
nad 300 cm2 nebo
ostatní technické otvory s plochou vût‰í neÏ 300 cm2, které jsou svou
spodní hranou do v˘‰e 3m nad okolním terénem (je-li pojistná ãástka
souboru domácnosti stanovena do 750.000,- Kã platí do v˘‰e 1,5 m)
nebo nad snadno pfiístupnou pfiiléhající konstrukcí, musí b˘t
opatfieny:
– ochrannou mfiíÏí nebo
– bezpeãnostní roletou nebo
– fólií ãi sklem odoln˘m proti proraÏení dle âSN EN 356, min tfi. P2A
d) Bez zabezpeãení:
Pokud neplatí pfiedpoklady uvedené v bodû c).
2. Ustanovení k aplikaci sazebníkové slevy elektrické zabezpeãovací
signalizace „EZS“
Byt musí b˘t opatfien EZS min. 2. stupnû zabezpeãení dle âSN EN
50131-1.
3. Ustanovení k aplikaci sazebníkové slevy „bezpeãnostní dvefie“
Ve‰keré vstupní dvefie do bytu, u rodinn˘ch (rekreaãních) domÛ ve‰keré
venkovní dvefie (s v˘jimkou balkónov˘ch a terasov˘ch dvefií) musí
vykazovat min. 3. BT dle âSN ENV 1627 a b˘t opatfieny zámkem
s cylindrickou vloÏkou a kováním tvofiícím komplet min. 3. BT dle âSN
ENV 1627.
4. Ustanovení ke zv˘‰ení limitu pro peníze v hotovosti, valuty,
vkladní kníÏky, ‰perky (také nezpracované drahé kovy a drahé
kameny) sbírky po‰tovních známek a mincí
Tyto hodnoty lze pfiipojistit na zv˘‰en˘ limit pouze tehdy, je-li
domácnost klasifikována pojmy „obydlené“, „se zabezpeãením“ a jsou-li
uloÏeny:
a) v uzamãené pfiíruãní ocelové schránce na peníze pevn˘m zpÛsobem
spojené s tûÏk˘m kusem nábytku nebo stavbou
– do Kã 100.000,-;
b) v uzamãeném trezoru min. BT 1 dle âSN EN 1143 – 1; v pfiípadû
hmotnosti trezoru do 200 kg, musí b˘t pfiipevnûn ke stûnû nebo
k podlaze zpÛsobem znemoÏÀujícím jeho odnesení bez pfiedchozího
otevfiení
– do Kã 300.000,-;
c) v uzamãeném trezoru min. BT 2 dle âSN EN 1143 - 1; v pfiípadû
hmotnosti trezoru do 200 kg, musí b˘t pfiipevnûn ke stûnû nebo
podlaze zpÛsobem znemoÏÀujícím jeho odnesení bez pfiedchozího
otevfiení
– do Kã 500.000,-.
Dal‰í základy smlouvy – ãlánek 17
Na va‰i pojistnou smlouvu se kromû tûchto podmínek vztahují je‰tû
ustanovení:
• DoplÀkové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvû.
Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.1.2010.

Podobné dokumenty

VPP pro pojištění budov - zvláštní část - POS

VPP pro pojištění budov - zvláštní část - POS UNIQA poji‰Èovna, a. s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloÏky 2012.

Více

vozidla

vozidla doklady a v prÛbûhu ‰etfiení ‰kodní události postupovat v souladu s pokyny pojistitele. Pojistník, resp. poji‰tûn˘, je rovnûÏ povinen pojistiteli bez zbyteãného odkladu písemnû sdûlit, Ïe: bylo prot...

Více

Dům podle feng shui

Dům podle feng shui 1 Na západní straně je umístěna terasa s krbem. Podle feng shui jsou na západě odpočinkové zóny, protože tu energie sedá. 2 Dům při pohledu z jihovýchodu na jeho aktivní stranu, organicky tvarovano...

Více

V·EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI·TùNÍ

V·EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI·TùNÍ a) právo na vrácení vyÏádan˘ch dokladÛ které pfiedal poji‰Èovnû, a u kter˘ch není nezbytné, aby jejich originály zÛstaly souãástí spisu u poji‰Èovny; b) povinnost pfiedat v‰em poji‰tûn˘m pfiíslu‰né do...

Více

Jazykovědné aktuality 2012/1–2 - Jazykovědné sdružení České

Jazykovědné aktuality 2012/1–2 - Jazykovědné sdružení České syntagmaticky a má zároveň operacionalistickou povahu, kterou lze využít i k testování neznámých výrazů a identifikací (ESČ, s. 139–140).2 3. Frazém tahat z kapes ve vybraných slovnících V Zaorálk...

Více

17_Vestnik_kovari_17_150dpi

17_Vestnik_kovari_17_150dpi V˘stava bude otevfiena 26. kvûtna. Spolu s otevfiením bude organizováno setkání kováfiÛ v Ulftu a Isselburgu od 25. do 28. kvûtna, kde bude pfiipraveno nûkolik semináfiÛ a prezentací. Také bychom vás rá...

Více

UCZ/Kas/08 - ePojisteni.cz

UCZ/Kas/08 - ePojisteni.cz UNIQA poji‰Èovna, a. s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloÏky 2012.

Více

Stáhnout - Jurisprudence

Stáhnout - Jurisprudence Objektivní podmínky souvisejí s tím, Ïe ãlovûk je „uvûznûn“ na urãitém místû. Do úvahy je pfiitom tfieba vzít fiadu faktorÛ souvisejících s touto konkrétní situací, napfiíklad druh, trvání, úãinky a zp...

Více