Bezpečnostní list

Transkript

Bezpečnostní list
Bezpečnostní list
dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31
Datum vydání 22.02.2013
Datum poslední
revize:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
Obchodní označení látky/směsi:
Strana: 1/6
Verze:1.0
UPHOLSTERY CLEANER
Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku:
Identifikátor výrobku:
UPHOLSTERY CLEANER 1 35470 (1L); 1 35255 (5L)
Příslušná určená použití látky Čistič na bázi vody
nebo směsi a nedoporučená
použití:
Určeno pro profesionální použití.
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:
RETECH, s.r.o.
Vackova 1541/4
150 00 Praha-5 Stodůlky
Telefon/fax:
+420 327 596 128, +420 327 596 428
Další informace dostupné na: [email protected]
Telefonní číslo pro naléhavé
RETECH Suchdol 212, Suchdol u Kutné Hory
situace:
telefon +420 327 596 555 (7.30-16.00 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 128 08 PRAHA 2
telefon +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hodin/den)
Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti:
Klasifikace látky nebo směsi:
Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Nepodléhá klasifikaci.
Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES (Vyhlášky č.402/2011 Sb.)
Nepodléhá klasifikaci.
2.2.
Prvky označení:
Označení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Není označeno.
Označení podle směrnice 1999/45/ES (Vyhlášky č.402/2011 Sb.)
Bezpečnostní věty:
S 24/25-Zamezte styku s kůží a očima.
Zvláštní označení :
EUH210-Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Regulation (EC) No 648/2004: <5% amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky,
fosfáty, parfumy, optické zjasňovače
2.3.
Jiná rizika:
Výsledky posouzení PBT a vPvB:
PBT: Nevztahuje se
vPvB: Nevztahuje se
3.
3.2.
Oddíl 3. Složení/informace o složkách:
Směsi:
Popis: aktivní složky
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné složky:
CAS: 68131-39-5
EINECS: 500-195-7
CAS: 51981-21-6
EINECS: 257-573-7
Etoxylovaný alkohol C12-C15
Xn R22; Xi R41; N R50
Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic
Acute 1, H400
Tetranatrium-[N,N-bis(karboxylatomethyl)-L-glutamát]
Xi R36/38
Eye Irrit. 2, H319; Skin Irrit. 2, H315
5-10%
1-5%
Bezpečnostní list:FoV 016
Bezpečnostní list
dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31
Datum vydání 22.02.2013
Datum poslední
revize:
Obchodní označení látky/směsi:
Strana: 2/6
Verze:1.0
UPHOLSTERY CLEANER
CAS: 61789-40-0
EINECS: 263-058-8
1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N1-5%
koko-acylderiváty, hydroxidy, vnitřní soli
Xi R36
Eye Irrit. 2, H319
CAS: 7320-34-5
Pyrofosforečnan tetradraselný
1-5%
EINECS: 230-785-7
Xi R36
Eye Irrit. 2, H319
Plné znění rizikových R+H vět je uvedeno v oddíle 16.
Obsah složek dle nařízení
<5% amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, 648/2004 ES:
fosfáty, parfumy, optické zjasňovače
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
Oddíl 4. Pokyny pro první pomoc:
Popis první pomoci:
Při nadýchání:
Zajistit přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
Při kontaktu s kůží:
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře spláchnout. Při přetrvávajících potížích se
poradit s lékařem.
Při kontaktu s očima:
Otevřené oči po více minut vyplachovat pod tekoucí vodou. Otevřené oči po více
minut vyplachovat pod tekoucí vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno a pokračujte ve vyplachování.
Při přetrvávajících potížích se poradit se s lékařem.
Při požití:
Nenutit ke zvracení,ústa vypláchnout vodou, vypít velké množství vody (pokud není
postižený v bezvědomí), ihned vyhledat lékaře.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Další informace nejsou k dispozici.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Další informace nejsou k dispozici.
Oddíl 5. Opatření pro hašení požáru:
Hasiva:
Vhodná hasiva:
Výrobek je nehořlavý.
Nevhodná hasiva:
Informace nejsou k dispozici.
Zvláštní rizika vyplývající z látky nebo směsi:
Při hoření může vnikat CO, CO2.
Pokyny pro hasiče:
Informace nejsou k dispozici.
Oddíl 6. Opatření v případě náhodného úniku:
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:
Nosit určené ochranné pomůcky viz oddíl 8. Vyhnout se kontaktu s pokožkou a očima.
Opatření na ochranu životního prostředí:
Nevypouštět na zem nebo do vodních toků.
Metody a materiál pro omezení úniku a čištění:
Zabránit rozšíření, kontaminaci vodních zdrojů a vniknutí do kanalizace. Sebrat s materiály, které váží kapaliny
(písek,křemelina, absorbenty kyselin, univerzální absorbenty). Materiál odstranit jako odpad podle oddílu 13.
Znečištěné místo opláchněte velkým množstvím vody.
Odkaz na jiné oddíly:
viz oddíl 7. zacházení a skladování (informace o bezpečném zacházení).
viz oddíl 8.omezování expozice (informace osobní ochranné prostředky).
viz oddíl 13. pokyny pro odstraňování.
Oddíl 7. Zacházení a skladování:
Opatření pro bezpečné zacházení:
Používat ochranné pomůcky uvedené v oddíle 8.
Pokyny pro bezpečné skladování látek a směsí neslučitelných látek a směsí skladování:
Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě v originálních uzavřených nádobách.
Zabránit zmrznutí.
Specifické konečné/specifická konečná použití:
Další informace nejsou k dispozici.
Bezpečnostní list:FoV 016
Bezpečnostní list
dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31
Datum vydání 22.02.2013
Datum poslední
revize:
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1
Obchodní označení látky/směsi:
UPHOLSTERY CLEANER
Strana: 3/6
Verze:1.0
Oddíl 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky:
Kontrolní parametry:
Název
PEL
NPK-P
Poznámka
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství (mg/m3) ppm
(mg/m3) ppm
u kterých se musí kontrolovat na pracovišti
hraniční hodnoty.
Omezování expozice:
Používané ochranné prostředky musí být schváleny příslušnou autorizovanou zkušebnou dle NV č.21/2003 Sb.
Technická opatření:
Nejsou potřeba.
Individuální ochranná
Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
opatření:
Před přestávkami a ukončením práce umýt ruce.
Ochrana dýchacích orgánů:
Při doporučeném způsobu použití není potřeba.
Ochrana očí:
V případě ohrožení kontaktem uzavřené ochranné brýle dle ČSN EN 166.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice dle ČSN EN 374.
Rukavice odolné vůči chemikáliím při delším nebo opakovaném styku.
Doporučený materiál rukavic Gumové, neoprenové nebo PVC.
Ochrana kůže:
Není potřeba.
9.2.
Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti:
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:
Vzhled:
skupenství:
Kapalina
barva:
Zelená
Zápach (vůně):
Po parfému
Prahová hodnota zápachu:
Není určeno
Hodnota pH:
10 pH
Bod tání/tuhnutí:
Není určeno
Bod(rozmezí bodu) varu (°C)
Není určeno
Bod vzplanutí (°C):
Není určeno
Rychlost odpařování:
Není určeno
Hořlavost (tuhá látka, plyn)
Není k dispozici
Teplota vznícení:
Není určeno
Výbušnost:
Z produktu není nebezpečí exploze.
Meze výbušnosti:
dolní mez (% obj.):
horní mez (% obj.):
Tlak páry:
Není určeno
Hustota páry:
Není určeno
Relativní hustota (při 20°C):
1,061 g/cm3
Rozpustnost: ve vodě
Rozpustný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Není určen
Teplota samovznícení:
Není určena
Teplota rozkladu:
Není určena
Viskozita:
Není určena
Oxidační vlastnosti:
Není určeno
Další informace:
Nejsou
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
Oddíl 10. Stálost a reaktivita:
Reaktivita
Chemická stabilita:
Možnost nebezpečných reakcí:
Podmínky, kterým je potřeba zabránit:
Neslučitelné materiály:
Nebezpečné produkty rozkladu:
11.
Oddíl 11. Toxikologické informace:
Žádné specifické nebezpečí reaktivity spojené s tímto produktem.
Stabilní za normálních teplot a doporučeném způsobu použití.
Informace nejsou k dispozici.
Žádné specifické podmínky, kterým je potřeba zabránit.
Nejsou známy žádné materiály které nelze použít.
Při požáru možnost vzniku CO, CO2.
Bezpečnostní list:FoV 016
Bezpečnostní list
dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31
Datum vydání 22.02.2013
Datum poslední
revize:
Obchodní označení látky/směsi:
UPHOLSTERY CLEANER
11.1. Informace o toxikologických účincích:
Akutní toxicita:
Dráždivost: na kůži:
na zrak:
Žíravost:
Senzibilizace:
Toxicita opakované dávky:
Karcinogenita:
Mutagenita:
Toxicita pro reprodukci:
Další informace:
12.
12.1.
12.2.
12.3
12.4
12.5.
12.6.
13.
13.1
Strana: 4/6
Verze:1.0
Není k dispozici.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Při vniknutí do oka může vyvolat podráždění.
Není žíravý.
Není známo žádné senzibilizující působení.
Informace nejsou k dispozici.
Informace nejsou k dispozici.
Informace nejsou k dispozici.
Informace nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Oddíl 12. Ekologické informace:
Není považováno za nebezpečné pro životní prostředí.
Toxicita:
Informace nejsou k dispozici.
Perzistence a rozložitelnost:
Produkt by měl být biologicky odbouratelný.
Bioakumulační potenciál:
Produkt není bioakumulativní.
Mobilita v půdě:
Informace nejsou k dispozici.
Výsledky posouzení PBT
Nevztahuje se
vPvB:
Nevztahuje se
Jiné nepříznivé účinky:
Informace nejsou k dispozici.
Oddíl 13. Pokyny pro odstraňování:
Metody nakládání s odpady:
Způsoby zneškodňování látky/směsi:
Způsoby zneškodňování kontaminovaného
obalu:
Právní předpisy:
Nesmí se vylévat do kanalizace a vodotečí.
Malá množství se mohou naředit velkým množstvím vody.
Velká množství spálením v autorizované spalovně odpadu.
Druh odpadu 16 03 04
Vypláchnutý obal odevzdejte ve sběrně tříděného odpadu.
Druh odpadu 15 01 02
Pokud nelze obal vypláchnout zajistěte likvidaci u oprávněné osoby
spálením ve spalovně odpadu.
Zákon o odpadech č.185/2001 Sb. ve znění zák. č.188/2004 Sb.a ve
znění zákona č.7/2005 Sb.
Vyhláška č.381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.503/2004 Sb., kterou
se stanoví Katalog odpadů.
14.
Oddíl 14. Informace pro přepravu:
14.1. Pozemní přeprava:
ADR/RID- GGVS/ :
Nepodléhá regulaci přepravy
14.2. Námořní přeprava:
IMDG-třída:
Nepodléhá regulaci přepravy
14.3. Letecká přeprava:
ICAO-TI a IATA -DGR
Nepodléhá regulaci přepravy
třída:
UN“Model Nařízení:
Nevztahuje se
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Informace nejsou k dispozici
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC: Nevztahuje se
15.
Oddíl 15. Informace o předpisech:
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo
směsi:
Použité právní
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.
předpisy
Nařízení komise (EU) č.453/2010 v platném znění, které mění nařízení č.1907/2006
(REACH).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES v platném znění týkajících se
Bezpečnostní list:FoV 016
Bezpečnostní list
dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31
Datum vydání 22.02.2013
Datum poslední
revize:
Obchodní označení látky/směsi:
Strana: 5/6
Verze:1.0
UPHOLSTERY CLEANER
klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 (CLP) v platném znění o
klasifikaci, balení a označování nebezpečných chemických látek a směsí.
Nařízení komise (ES) 790/2009 v platném znění které mění nařízení č.1272/2008 (CLP).
Nařízení ES 648/2004 v platném znění o detergentech.
Zákon č.350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích a o změněně některých zákonů
(chemický zákon).
Vyhláška č.402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a
chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci ve znění NV č.68/2010.
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č.151/2011 Sb.
Zákon č.477/2001 Sb. o obalech ve znění zákona č.77/2011 Sb.
Nařízení vlády č.194/2001 Sb. ve znění NV č.315/2009, kterým se stanoví technické
požadavky na aerosolové rozprašovače.
Sbírka mezinárodních smluv č.64/1987 v platném znění, přeprava zboží-ADR.
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.
16.
Oddíl 16. Další informace:
Plné znění R+H vět uvedených v oddíle 3.:
R 22-Zdraví škodlivý při požití.
R 36-Dráždí oči.
R 36/38-Dráždí oči a kůži.
R 41-Nebezpečí vážného poškození očí.
R 50-Vysoce toxický pro vodní organismy.
H302-Zdraví škodlivý při požití.
H315-Dráždí kůži.
H318- Způsobuje vážné poškození očí.
H319-Způsobuje vážné podráždění očí.
H400-Vysoce toxický pro vodní organismy.
Použité zkratky:
GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek
PBT: Látka perzistentní, bioakumulativní, toxická
vPvB: Látka vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní
PEL: Přípustné expoziční limity
NPK-P: Nejvyšší přípustné expoziční koncenrace
ČSN: České technické normy
VOC: Volatile Organic Compounds (těkavé organické sloučeniny)
LD: Lethal dose (smrtelná dávka)
LC: Lethal concentration (smrtelná koncentrace)
EC: Effect concentration (efektivní koncentrace)
ADR: Accord européen sur le transport des Marchandises Dangereuses par Route (Evropská dohoda o
mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici)
RID: Règlement mezinárodní concernant le transport des Marchandises Dangereuses par chemin de fer (Řád pro
mezinárodní přepravu nebezpečných věcí po železnici)
IMDG: Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Nebezpečné věci nařízení o "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví
ICAO-TI: Technické pokyny v "Mezinárodní organizace pro civilní letectví" (ICAO)
DNEL: Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky,při které nedochází k nepříznivým účinkům)
PNEC: Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace při které nedochází k nepříznivým účinkům).
Klasifikace byla provedena dle údajů a podkladů výrobce a originál bezpečnostních listů.
Bezpečnostní list:FoV 016
Bezpečnostní list
dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31
Datum vydání 22.02.2013
Datum poslední
revize:
Obchodní označení látky/směsi:
UPHOLSTERY CLEANER
Strana: 6/6
Verze:1.0
Pokyny pro školení: není nutné zvláštní školení, před použitím přečíst a dodržovat bezpečnostní pokyny a návod
k použití uvedené na etiketě.
Údaje na tomto bezpečnostním listě jsou založeny na námi ověřených a spolehlivých informacích platných v době
vydání. Uvedené údaje nenahrazují jakostní specifikaci výrobků.
* Údaje byly oproti předešlé verzi změněny
Bezpečnostní list:FoV 016

Podobné dokumenty

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list IATA: International Air Transport Association (Mezinárodní sdružení leteckých dopravců) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí) NPK-P:...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Nařízení komise (EU) č.453/2010 v platném znění, které mění nařízení č.1907/2006 (REACH). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES v platném znění týkajících se klasifikace, balení a označo...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Zvláštní rizika vyplývající z látky nebo směsi: Při požáru se mohou vytvářet jedovaté plyny (oxid uhelnatý, oxid uhličitý, NOx).

Více