PDF - WETROK

Komentáře

Transkript

PDF - WETROK
- þLVWtFtWHFKQLND
Wetrok Scrubo E
PDOêNRPSDNWQtP\FtDXWRPDWV RGViYiQtP QDVtĢRYpQDSiMHQt
x
cca. PKSUDNWLFNêKRGLQRYêYêNRQDåPLQSUiFHQD MHGQRQDSOQČQt
QiGUåHþLVWtFtKRUR]WRNX
x
VNORSQpQHERSOQČRGQtPDWHOQpPDGORXPRåĖXMHWUDQVSRUWLRVREQtP
automobilu
x
YHOPLREUDWQêDXåLWHþQêY ]DVWDYČQêFKSURVWRUiFKYêãNDVWURMHFP
XPRåĖXMHþLãWČQtSRGUĤ]QêPLSXOW\UHJiO\DSRG
x
SĜtWODNDåNJQDNDUWiþ]DUXþXMHY\VRNRX~þLQQRVWþLãWČQtYHãNHUpRYOiGDFt
prvky a signalizace MVRXXPtVWČQ\QDUXkojeti stroje
x
VSRWĜHEQtPDWXQDãHþHNDUWiþHNRWRXþH3$'MVRXNRPSDWLELOQtV SĜtVOXã
SURQiPLGRGiYDQpGUKQRXFtÄMHGQRNRWRXþH³:Htrok Monodisc
WHFKQLFNp~GDMH
1DSČWt
3ORãQêYêNRQ
3UDFRYQtãtĜND
3RþHWRWiþHNNDUWiþĤ
âtĜNDVDFtOLãW\
WHRUHWLFNê
1iGUåH
Vakuum
0QRåVWYtGRSUDYY]GXFKX
+OXþQRVW
&HONRYiãtĜNDGpONDYêãNDVPDGOHP
9êãNDVHVNORSHQêPPDGOHPO]HVNORSLWSĜLSUiFL
'pONDVtĢRYpKRNDEHOX
'REDSRMH]GXQDQDELWt(baterie Dry-Gel 70Ah)
V
m2/h
mm
1/min
mm
mm
l
mbar
l/s
dB(A)
mm
mm
m
h
URYQi
REORXNRYiVNROHþN\
þLVWiãSLQDYivoda
dle odporu povrchu
220-240
1720
430
150
720
790
33/40
165
32
71
510/1100/1100
650
20
-
SĜtVOXãHQVWYtFHQD:
Qi]HY]ERåt
sestava s rovnou sDFtOLãWRX
-SUDFãtĜND430mm, tank 33 / 40l, 220V
Scrubo E
REMþtVOR
MJ
50142
1ks
51059
1ks
REMþtVOR
MJ
50142
1ks
51056
1ks
P\Ftautomat QDVtĢRYpQDSiMHQt
3ĜtVOXãHQVWYtMHGQRWOLYpGtO\
VDFtOLãWDURYQi
Qi]HY]ERåt
sestava s obloukovou VDFtOLãWRX s YRGtFtPLVWDYLWHOQêPLNROHþN\
-SUDFãtĜNDPPWDQNO9
Scrubo E
P\FtDXWRPDWQDVtĢRYpQDSiMHQt
3ĜtVOXãHQVWYtMHGQRWOLYpGtO\
VDFtOLãWDobloukovi
'ROQt3DODYD%ODQVNRPetr Loukota, ĜHGLWHOGLYL]H * tel: 602 145 517 * e-mail:[email protected]
- þLVWtFtWHFKQLND
Wetrok Duomatic C43 E
P\FtDXWRPDWV RGViYiQtP QDVtĢRYpQDSiMHQt
WHFKQLFNp~GDMH
1DSČWt
3ORãQêYêNRQ
3UDFRYQtãtĜND
âtĜNDVDFtOLãW\
&HONRYiGpOND
CelkRYiãtĜND
&HONRYiYêãND YþHWQČPDGOD
Motor pohonu
0RWRUNDUWiþĤ
Vakuum
0QRåVWYtGRSUDYY]GXFKX
Druh pohonu
-t]GDY]DG
ět]HQt
3RþHWNDUWiþĤ
3ĜtWODNNDUWiþĤ
3RþHWRWiþHNNDUWiþĤ
-t]GQtU\FKORVW
1iGUåH
Hmotnost
$NXPXOiWRURYpEDWHULH
3URYR]QDMHGQRQDELWt
'pONDNDEHOX
WHRUHWLFNê
SUDNWLFNê
YSĜHG
vzad
ãSLQDYiYRGD
þLVWiYRGD
bez akum.
s akum.
EH]~GUåERYp
V
m2/h
m2/h
mm
mm
mm
mm
mm
W
W
mbar
l/s
230/50
2000
1700
430
680
1200
680
1010
2x190
120-154
33
URWDFtNDUWiþĤ
2
280
0,42
220
30
30
129
-
ks
N
N/cm2
1/min
m/sec
m/sec
l
l
kg
kg
Ah
h
m
-
25
SĜtVOXãHQVWYt:
Qi]HY]ERåt
Duomatic C43 E
EH]SĜtVOXãHQVWYt
REMþtVOR
MJ
-SUDFãtĜNDPPWDQN[O
230V, 50Hz
50100
1ks
-SRWĜHEDNV
51040
51240
51053
1ks
2ks
1ks
3ĜtVOXãHQVWYtMHGQRWOLYpGtO\
NDUWiþRYiMHGQRWND
NDUWiþH6XSHUQ\ORQSRWĜNV
VDFtOLãWD
'ROQt3DODYD%ODQVNRPetr Loukota, ĜHGLWHOGLYL]H * tel: 602 145 517 * e-mail:[email protected]
- þLVWtFtWHFKQLND
Wetrok Duomatic C43 EM
P\FtDXWRPDWV RGViYiQtP QDVtĢRYpQDSiMHQt DPHPEUiQRYRXSĜHSiåNRXQiGUåt
WHFKQLFNp~GDMH
1DSČWt
3ORãQêYêNRQ
3UDFRYQtãtĜND
âtĜNDVDFtOLãW\
&HONRYiGpOND
&HONRYiãtĜND
&HONRYiYêãND YþHWQČPDGOD
Motor pohonu
0RWRUNDUWiþĤ
Vakuum
0QRåVWYtGRSUDYY]GXFKX
Druh pohonu
-t]GDY]DG
ět]HQt
3RþHWNDUWiþĤ
3ĜtWODNNDUWiþĤ
3RþHWRWiþHNNDUWiþĤ
-t]GQtU\FKORVW
1iGUåH
Hmotnost
$NXPXOiWRURYpEDWHULH
3URYR]QDMHGQRQDELWt
'pONDNDEHOX
WHRUHWLFNê
SUDNWLFNê
YSĜHG
vzad
ãSLQDYiYRGD
þLVWiYRGD
bez akum.
s akum.
EH]~GUåERYp
V
m2/h
m2/h
mm
mm
mm
mm
mm
W
W
mbar
l/s
230/50
2000
1700
430
680
1200
680
1010
2x190
120-154
33
URWDFtNDUWiþĤ
2
280
0,42
220
60
60
129
-
ks
N
N/cm2
1/min
m/sec
m/sec
l
l
kg
kg
Ah
h
m
-
25
SĜtVOXãHQVWYt:
Qi]HY]ERåt
Duomatic C43 EM
EH]SĜtVOXãHQVWYt
REMþtVOR
MJ
-SUDFãtĜNDPPWDQN[O
230V, 50Hz
50101
1ks
-SRWĜHEDNV
51040
51240
51043
1ks
2ks
1ks
3ĜtVOXãHQVWYtMHGQRWOLYpGtO\
NDUWiþRYiMHGQRWND
NDUWiþH6XSHUQ\ORQSRWĜNV
VDFtOLãWD
'ROQt3DODYD%ODQVNRPetr Loukota, ĜHGLWHOGLYL]H * tel: 602 145 517 * e-mail:[email protected]
- þLVWtFtWHFKQLND
Wetrok Duomatic C50 E
EDWHULRYêP\FtDXWRPDWV RGViYiQtP DVtĢRYêPQDSiMHQtP
WHFKQLFNp~GDMH
1DSČWt
3ORãQêYêNRQ
3UDFRYQtãtĜND
âtĜNDVDFtOLãW\
&HONRYiGpOND
&HONRYiãtĜND
&HONRYiYêãND YþHWQČPDGOD
Motor pohonu
0RWRUNDUWiþĤ
Vakuum
0QRåVWYtGRSUDYY]GXFKX
Druh pohonu
-t]GDY]DG
ět]HQt
3RþHWNDUWiþĤ
3ĜtWODNNDUWiþĤ
3RþHWRWiþHNNDUWiþĤ
-t]GQtU\FKORVW
1iGUåH
Hmotnost
$NXPXOiWRURYpEDWHULe
3URYR]QDMHGQRQDELWt
'pONDNDEHOX
WHRUHWLFNê
SUDNWLFNê
YSĜHG
vzad
ãSLQDYiYRGD
þLVWiYRGD
bez akum.
s akum.
EH]~GUåERYp
V
m2/h
m2/h
mm
mm
mm
mm
mm
W
W
mbar
l/s
230/50
2000
1700
500
770
1200
680
1010
2x190
120-154
33
URWDFtNDUWiþĤ
2
280
0,30
220
30
30
131
25
ks
N
N/cm2
1/min
m/sec
m/sec
l
l
kg
kg
Ah
h
m
SĜtVOXãHQVWYt:
Qi]HY]ERåt
Duomatic C50 E
EH]SĜtVOXãHQVWYt
REMþtVOR
MJ
-SUDFãtĜND500mm, tank 2x27l,
230V, 50Hz
50100
1ks
-SRWĜHEDNV
51041
51245
51054
1ks
2ks
1ks
3ĜtVOXãHQVWYtMHGQRWOLYpGtO\
NDUWiþRYiMHGQRWND
NDUWiþH6XSHUQ\ORQSRWĜNV
VDFtOLãWD
'ROQt3DODYD%ODQVNRPetr Loukota, ĜHGLWHOGLYL]H * tel: 602 145 517 * e-mail:[email protected]
- þLVWtFtWHFKQLND
Wetrok Duomatic C50 EM
EDWHULRYêP\FtDXWRPDWV RGViYiQtP nDVtĢRYp QDSiMHQt a s PHPEUiQRYRXSĜHSiåNRXQiGUåt
WHFKQLFNp~GDMH
1DSČWt
3ORãQêYêNRQ
3UDFRYQtãtĜND
âtĜNDVDFtOLãWy
&HONRYiGpOND
&HONRYiãtĜND
&HONRYiYêãND YþHWQČPDGOD
Motor pohonu
0RWRUNDUWiþĤ
Vakuum
0QRåVWYtGRSUDYY]GXFKX
Druh pohonu
-t]GDY]Dd
ět]HQt
3RþHWNDUWiþĤ
3ĜtWODNNDUWiþĤ
3RþHWRWiþHNNDUWiþĤ
-t]GQtU\FKORVW
1iGUåH
Hmotnost
$NXPXOiWRURYpEDWHULH
3URYR]QDMHGQRQDELWt
'pONDNDEHOX
WHRUHWLFNê
SUDNWLFNê
YSĜHG
vzad
ãSLQDYiYRGD
þLVWiYRGD
bez akum.
s akum.
EH]~GUåERYp
V
m2/h
m2/h
mm
mm
mm
mm
mm
W
W
mbar
l/s
230/50
2000
1700
500
770
1200
680
1010
2x190
120-154
33
URWDFtNDUWiþĤ
2
280
0,30
220
60
60
131
25
ks
N
N/cm2
1/min
m/sec
m/sec
l
l
kg
kg
Ah
h
m
SĜtVOXãHQVWYt:
Qi]HY]ERåt
Duomatic C50 EM
EH]SĜtVOXãHQVWYt
REMþtVOR
MJ
-SUDFãtĜNDPPWDQN[O,
230V, 50Hz
50101
1ks
-SRWĜHEDNV
51041
51245
51054
1ks
2ks
1ks
3ĜtVOXãHQVWYtMHGQRWOLYpGtO\
NDUWiþRYiMHGQRWND
NDUWiþH6XSHUQ\ORQSRWĜNV
VDFtOLãWD
'ROQt3DODYD%ODQVNRPetr Loukota, ĜHGLWHOGLYL]H * tel: 602 145 517 * e-mail:[email protected]
- þLVWtFtWHFKQLND
Wetrok Duomatic C60 E
EDWHULRYêP\FtDXWRPDWV RGViYiQtP DVtĢRYêPQDSiMHQtP
WHFKQLFNp~GDMH
1DSČWt
3ORãQêYêNRQ
3UDFRYQtãtĜND
âtĜNDVDFtOLãW\
&HONRYiGpOND
&HONRYiãtĜND
&HONRYiYêãND YþHWQČPDGOD
Motor pohonu
0RWRUNDUWiþĤ
Vakuum
0QRåVWYtGRSUDYY]GXFKX
Druh pohonu
-t]GDY]DG
ět]HQt
3RþHWNDUWiþĤ
3ĜtWODNNDUWiþĤ
3RþHWRWiþHNNDUWiþĤ
-t]GQtU\FKORVW
1iGUåH
Hmotnost
$NXPXOiWRURYpEDWHULe
3URYR]QDMHGQRQDELWt
'pONDNDEHOX
WHRUHWLFNê
SUDNWLFNê
YSĜHG
vzad
ãSLQDYiYRGD
þLVWiYRGD
bez akum.
s akum.
EH]~GUåERYp
V
m2/h
m2/h
mm
mm
mm
mm
mm
W
W
mbar
l/s
230/50
2400
1900
600
790
1200
920
1010
2x190
120-154
33
URWDFtNDUWiþĤ
2
270
0,24
200
30
30
131
25
ks
N
N/cm2
1/min
m/sec
m/sec
l
l
kg
kg
Ah
h
m
SĜtVOXãHQVWYt:
Qi]HY]ERåt
Duomatic C60 E
EH]SĜtVOXãHQVWYt
REMþtVOR
MJ
-SUDFãtĜND600mm, tank 2x27l,
230V, 50Hz
50100
1ks
-SRWĜHEDNV
51051
51231
51504
1ks
2ks
1ks
3ĜtVOXãHQVWYtMHGQRWOLYpGtO\
NDUWiþRYiMHGQRWND
NDUWiþH6XSHUQ\ORQSRWĜNV
VDFtOLãWD
'ROQt3DODYD%ODQVNRPetr Loukota, ĜHGLWHOGLYL]H * tel: 602 145 517 * e-mail:[email protected]
- þLVWtFtWHFKQLND
Wetrok Duomatic C60 EM
EDWHULRYêP\FtDXWRPDWV RGViYiQtPQDVtĢRYpQDSiMHQtDV PHPEUiQRYRXSĜHSiåNRXQiGUåt
WHFKQLFNp~GDMH
1DSČWt
3ORãQêYêNRQ
3UDFRYQtãtĜND
âtĜNDVDFtOLãWy
&HONRYiGpOND
&HONRYiãtĜND
&HONRYiYêãND YþHWQČPDGOD
Motor pohonu
0RWRUNDUWiþĤ
Vakuum
0QRåVWYtGRSUDYY]GXFKX
Druh pohonu
-t]GDY]Dd
ět]HQt
3RþHWNDUWiþĤ
3ĜtWODNNDUWiþĤ
3RþHWRWiþHNNDUWiþĤ
-t]GQtU\FKORVW
1iGUåH
Hmotnost
$NXPXOiWRURYpEDWHULH
3URYR]QDMHGQRQDELWt
'pONDNDEHOX
WHRUHWLFNê
SUDNWLFNê
YSĜHG
vzad
ãSLQDYiYRGD
þLVWiYRGD
bez akum.
s akum.
EH]~GUåERYp
V
m2/h
m2/h
mm
mm
mm
mm
mm
W
W
mbar
l/s
230/50
2400
1200
600
790
1200
920
1010
2x190
120-154
33
URWDFtNDUWiþĤ
2
270
0,24
200
57
57
131
25
ks
N
N/cm2
1/min
m/sec
m/sec
l
l
kg
kg
Ah
h
m
SĜtVOXãHQVWYt:
Qi]HY]ERåt
Duomatic C60 EM
EH]SĜtVOXãHQVWYt
REMþtVOR
MJ
-SUDFãtĜND600mm, tank 2x57l,
230V, 50Hz
50101
1ks
-SRWĜHEDNV
51051
51231
51504
1ks
2ks
1ks
3ĜtVOXãHQVWYtMHGQRWOLYpGtO\
NDUWiþRYiMHGQRWND
NDUWiþH6XSHUQ\ORQSRWĜNV
VDFtOLãWD
'ROQt3DODYD%ODQVNRPetr Loukota, ĜHGLWHOGLYL]H * tel: 602 145 517 * e-mail:[email protected]

Podobné dokumenty

mycí automaty bateriové

mycí automaty bateriové YHOPLREUDWQêDXåLWHþQêY ]DVWDYČQêFKSURVWRUiFKYêãNDVWURMH77cm XPRåĖXMHþLãWČQtSRGUĤ]QêPLSXOW\UHJiO\DSRG

Více

Text práce ve formátu PDF

Text práce ve formátu PDF SLG ODWPDORXEDUHYQRXNDPHUXVEH]GUiWRYêPSHQRVHP]YXNXDREUD]XQD*+]3UR]REUD]HQt VORXåt ¶¶ EDUHYQê /&' GLVSOHM VþW\ NDQiORYêP StMPDþHP 7HQWR StMPDþ MH QDSiMHQ ] /...

Více

Půjčovny malé mechanizace

Půjčovny malé mechanizace 50 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Více

Záruční podmínky

Záruční podmínky Turbína naprogramovaná na max. rychlost (3.500 000 ot/min). Funkce ofukování (ofukování obroušeného materiálu). Doplňkové vybavení: - tichý kompresor JUN AIR, 2 x 50 l/min - modul turbíny s osvětle...

Více

Major Z 3320-7340 CZ

Major Z 3320-7340 CZ 9.Hadice hydrostatického řízení, brzd a palivového systému je nutno kontrolovat a v případě zjištění příznaků poškození proveďte jejich výměnu. Jako příznak poškození hadice je možno uvést: - trhli...

Více

Praha, spol. s r.o.

Praha, spol. s r.o. 7HSORYRGQtY\WiS Qt

Více

Nabijte Lumo Lift (strana 4) Stáhněte Lumo Lift aplikaci z Apple App

Nabijte Lumo Lift (strana 4) Stáhněte Lumo Lift aplikaci z Apple App Další podpora na: www.lumobodytech.com/category/how-to

Více

Tvorba strategie a řízení výkonnosti

Tvorba strategie a řízení výkonnosti jednotlivých dílčích strategií jako základního materiálu určeného k dopracování v širším manažerském týmu po návratu z výcviku. Nutným předpokladem účasti je zpracování a zaslání strategické analýz...

Více