Listové a klasové choroby pšenice

Komentáře

Transkript

Listové a klasové choroby pšenice
| Květen | Máj | 2012
Morforegulace porostů
obilnin v období sloupkování
Listové a klasové
choroby pšenice
Víceleté zkušenosti
s přípravkem Pictor
ve slunečnici
Zůstaneme světovým
producentem
potravinářského máku?
10
Použití přípravku
Vaztak 10 EC k hubení
škůdců v hlavních
polních plodinách
| Květen | Máj | 2012
VAZTAK 10 EC s účinnou látkou alfa-cypermethrin je vysoce účinný
pyrethroidní insekticid s širokou registrací určený proti mnoha druhům
žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům.
Obsah čísla
Listové a klasové choroby
pšenice, jejich aktuální stav
a prognóza výskytu
1
Doporučení BASF pro fungicidní
ošetření klasu v roce 2012
4
Morforegulace porostů obilnin
v období sloupkování
6
6
14
Fungicidní demonstrační pokusy
firmy BASF, stacionár Rokytnice u Přerova
Výnosové výsledky
ječmene jarního
7
Použití přípravku Vaztak 10 EC
k hubení škůdců v hlavních
polních plodinách
10
Použití Outlooku v cukrovce
13
Víceleté zkušenosti
s přípravkem Pictor
ve slunečnici
14
Ochrana proti houbovým
chorobám máku s fungicidy
Caramba a Discus
17
Zůstaneme světovým producentem potravinářského máku?
18
Fungicídna ochrana
proti múčnatke a peronospóre
20
Foto na titulní straně: M. Bajgar
20
Morforegulátory se podílejí na zpevnění stébel, zkrácení internodií a tím
celkové výšky porostu. Kombinace
těchto prvků a odpovídající úroveň
dusíkaté výživy má vždy pozitivní vliv
na výnos.
K omezení výskytu chorob v porostech slunečnice, podobně jako
u jiných pěstovaných plodin, je možno
použít jak metody nepřímé (vytvářením
nepříznivých podmínek pro původce
choroby), tak metody přímé, které mají
za cíl zahubit původce choroby.
Dve najdôležitejšie choroby viniča,
peronospóra a múčnatka potrebujú
pre svoj vznik a následné poškodenie
viniča rôzne poveternostné podmienky. Múčnatka potrebuje skôr suchšie
a peronospóra vlhké počasie. Odhadnúť, aké počasie bude, je zložité...
Agrotip
Informační měsíčník BASF. Vychází 12× ročně v ČR a SR.
Vydavatel: BASF spol. s r.o., Šafránkova 3, 155 00 Praha 5, IČO: 41195469
Tel.: 235 000 111, www.agro.basf.cz. Místo vydání: Praha.
Číslo 5/2012. Den vydání: 15. 5. 2012. MK ČR E 16516
ento materiál BASF má poradit. V každém případě je však třeba se řídit platnou
T
etiketou, která je součástí každého balení přípravků na ochranu rostlin v ČR.
Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť sa platnou etiketou a platným
Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín.
BASF spol. s r.o.
Šafránkova 3, 155 00 Praha 5
Česká republika
tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz
BASF Slovensko spol. s r. o.
Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 258 266 111
www.agro.basf.sk
| Obilniny |
Houbové choroby
Porost pšenice napadený listovými skvrnitostmi
Listové a klasové choroby
pšenice, jejich aktuální stav
a prognóza výskytu
U pšenice, stejně jako u jiných obilnin, je pro tvorbu sušiny i výsledného
hospodářského produktu - zrna - důležité, kolik energie slunečního
záření je porost schopný absorbovat a efektivně využít v procesu
fotosyntézy. To úzce souvisí s velikostí zdravé listové plochy.
Dlouhodobě je zdůrazňována zvláště
důležitost přínosu produktů fotosyntézy
z praporcového listu pro tvorbu zrna.
Velikost aktivního listového aparátu však
může být negativně ovlivněna přítomností různých patogenních organizmů. Mezi
každoročně rozšířené patogeny patří rez
pšeničná (Puccinia triticina). Ztráty působí především v suchých horkých létech
a její ekonomický význam se zvyšuje.
Rez plevová (Puccinia striiformis) je důležitá zvláště v západní Evropě. V Čes-
koslovensku a později v České republice
byla polní odolnost ke rzi plevové nezbytná pro registraci odrůdy. V posledních letech však byly registrovány také
náchylné odrůdy, což přispělo k novému
rozšíření této choroby. To se projevilo
nejvíce v roce 2000, ale s ojedinělými
výskyty se setkáváme každoročně. Rez
travní (Puccinia graminis) se v současné
době objevuje spíše ojediněle. Možné
ohrožení dnes představuje rasa Ug99,
která se šíří z Ugandy a v současné době
Listy ozimé pšenice napadené Pyrenophora tritici-repentis
Agrotip 5/2012
|1
| Obilniny |
Houbové choroby
byl již její výskyt zaznamenán na Blízkém
východě. Padlí travní (Blumeria graminis)
je rozšířeno ve všech oblastech pěstování
obilnin. K větším škodám dochází hlavně
při použití vyšších dávek dusíku.
Hnědé listové skvrnitosti patří vedle rzí
a padlí travního k nejzávažnějším listovým
chorobám pšenice. Tyto skvrnitosti způsobuje více fytopatogenních druhů hub,
přičemž mezi nejvýznamnější původce
patří braničnatka pšeničná (Mycosphaerella graminicola, anam. Septoria tritici), braničnatka plevová (Phaeosphaeria nodorum,
anam. Stagonospora nodorum) a světle
hnědá skvrnitost pšenice (Pyrenophora tritici-repentis anam. Drechslera tritici-repentis
= Helminthosporium tritici-repentis). Na listech se však mohou vyskytovat i skvrny
způsobené houbami z rodu Fusarium. Pro
braničnatku plevovou je také charakteristické napadení plev.
Fuzariózy klasu jsou považovány za jednu
z nejzávažnějších chorob obilnin na světě,
protože mohou způsobit nejenom výnosové ztráty, ale i snížení hygienické kvality
v důsledku kontaminace zrna sekundárními
metabolity - mykotoxiny. Kontaminace mykotoxiny znehodnocuje zrno pro potravinářské
zpracování i pro krmné využití. Jako původce klasových fuzarióz v naší republice bývá
zjišťováno zhruba 15 druhů rodu Fusarium
a Microdochium nivale. U různých druhů
obilnin mohou převládat odlišné druhy Fusarium, produkující různé mykotoxiny. V zrnu
pšenice je nejčastěji nacházen mykotoxin
deoxynivalenol (DON) patřící mezi trichotheceny typu B. Setkat se můžeme i s dalším
trichothecenem typu B, kterým je nivalenol
(NIV). Dalším významným mykotoxinem je
zearalenon (ZEA) a jeho deriváty.
Za produkci těchto mykotoxinů jsou odpovědné druhy F. graminearum a F. culmorum. U ovsa, kde se vyskytují spíše druhy
F. poae, F. sporotrichoides a F. langsethiae,
dochází v zrnu často k akumulaci trichothecenů typu A, zejména T-2 a HT-2 toxinu.
Cílem tohoto příspěvku je poskytnout především informace o výskytu a zastoupení
patogenů působících listové skvrnitosti
a předpovědět rizika ohrožení porostu pšenice v závislosti na počasí. Dále bychom
chtěli informovat o výskytu klasových
fuzarióz a možné predikci rizika napadení
porostů a rizika akumulace mykotoxinů.
2 | Agrotip 5/2012
Výsledky studia výskytu patogenů
působících hnědé listové skvrnitosti
V tomto příspěvku uvádíme výsledky
dlouhodobého průzkumu listových vzorků z území ČR prováděného v letech
2000–2011. V rámci průzkumu byly často
nacházeny směsné vzorky. Téměř ve všech
letech bylo zjištěno významné zastoupení
braničnatky pšeničné (Mycosphaerella gra­
minicola) (Graf 1). V posledním pětiletém
období byl tento patogen detekován u 47–
70% z celkového počtu vzorků. Původce
světle hnědé skvrnitosti pšenice, Pyrenophora tritici-repentis, jehož výskyt převládal
v letech 2000, 2003 a 2011, byl detekován
ve více než 70% vzorků. Braničnatka plevová (Phaeosphaeria nodorum) byla významně zastoupena ve vzorcích v roce 2000
a 2005. Spíše sporadicky se v našich podmínkách vyskytovaly Cochliobolus sativus
(anam. Bipolaris sorokiniana), Ascochyta
sp., Didymella exitialis. Na vzorcích byly
následně pozorovány saprofytické druhy,
nejčastěji Alternaria alternata, Cladospo­
rium cladosporioides a Epicoccum nigrum.
Za celé sledované období byl průměrný
obsah DON 0,482 mg/kg a statisticky průkazné rozdíly byly zjištěny mezi rokem 2004
a roky 2006, 2007, 2009 a 2010. U hodnocených vzorků byly také zjišťovány symptomy v klasech. Zjištěné symptomatické
hodnocení statisticky významně korelovalo
se zjištěným obsahem DON v zrnu.
Obsah mykotoxinů DON a ZEA byl také sledován v zrnu určeném ke krmení a v krmných směsích. Z analyzovaných 67 náhodně
vybraných vzorků krmiv pouze v 7 vzorcích
(10 %) byl obsah obou mykotoxinů pod limitem detekce. 44 vzorků bylo kontaminováno
DON, 58 vzorků bylo kontaminováno ZEA
a 42 vzorků bylo kontaminováno oběma
mykotoxiny. Hygienický limit obsahu DON
v obilovinách určených pro lidskou výživu
byl překročen u jednoho vzorku a hygienický limit pro ZEA byl překročen u dvou vzorků. Překročení doporučených maximálních
hodnot pro krmiva nebylo v analyzovaném
souboru zaznamenáno.
Možnosti prognózy pro rok 2012
Z těchto i jiných obdobných šetření vyplývá, že v současné době je zřejmě v České
republice, podobně jako v západní Evropě,
nejhojnějším původcem braničnatka pšeničná, a to na úkor dříve široce rozšířené
braničnatky plevové, která měla u nás
největší význam v osmdesátých letech
především ve vyšších polohách. Existují
názory, že za snížením výskytu braničnatky
plevové stojí pokles emisí SO2.
Výše uvedená šetření však také ukazují
na značné kolísání v zastoupení nejzávažnějších patogenů v jednotlivých ročnících,
a tudíž na potřebu modifikovat ochranná
opatření s ohledem na dominantní výskyt
jistého patogena v určitém roce.
Výsledky monitoringu výskytu klasových fuzarióz na území ČR a obsahu
mykotoxinů v zrnu
V rámci monitoringu, při kterém byl stanovován obsah mykotoxinu DON u klasových
vzorků pšenice získaných náhodným
odběrem prováděným 8 let (2004–2011)
na území ČR, bylo zjištěno, že se obsah
DON pohyboval v rozmezí od 0 do 27,2 mg/
kg. Nadlimitních vzorků (s obsahem DON
překračujícím 1,25 mg/kg) bylo 108 což
je 9,1 % z celkového počtu vzorků. Jejich
největší podíl byl v roce 2004 (21 vzorků)
a nejmenší podíl (3 vzorky) v roce 2008.
Podzim 2011 byl velmi suchý a teplý.
Na pšenici se spíše ojediněle objevoval slabý až střední výskyt padlí travního a slabý
výskyt rzi pšeničné a braničnatky pšeničné. V posledních dnech ledna nastalo mrazivé období, které vydrželo až do poloviny
února. Vyznačovalo se celodenními mrazy
a nejnižší noční teploty běžně klesaly výrazně pod -20 °C. Únor i březen byly srážkově
deficitní. Na počátku vegetace roku 2012
převládaly slunečné dny s minimem srážek
a tato skutečnost přispěla k tomu, že výskyty chorob byly v první polovině dubna až
na výjimky slabé. Lokálně byly pozorovány
slabé výskyty plísně sněžné (Monographella nivalis) na porostech, kde se dlouho
držela sněhová pokrývka. Na pšenici ozimé přetrvávají zbytky podzimních infekcí
houbovými chorobami (padlí travní, braničnatka pšeničná), výjimečně je zaznamenán
první slabý výskyt chorob pat stébel, výskyt
krčkové a kořenové hniloby pšenice (Fusarium spp.) a výskyt Rhizoctonia cerealis.
První výrazné srážky se objevily až v polovině dubna.
Jaký lze očekávat další vývoj chorob?
O dalším rozvoji chorob rozhodne průběh
počasí v dubnu a v květnu. U listových
chorob lze předpokládat zpočátku výskyt
braničnatky pšeničné, která dobře přezimovala díky dlouhému teplému podzimu.
Graf. 1: Výskyt hlavních původců listových skvrnitostí pšenice v letech 2000–2011 v ČR
100
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
90
výskyt ve vzorcích (%)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Pyrenophora tritici-repentis
Phaeosphaeria nodorum
Mycosphaerella graminicola
patogen
Zároveň však první jarní výskyty tohoto
patogena ještě nic neznamenají. Důležitý
bude konec května a začátek června, kdy
průběh počasí rozhodne, zda se houba
rozšíří do vyšších pater. Nejen braničnatka
pšeničná, ale i braničnatka plevová a Pyrenophora tritici-repentis potřebují k šíření
vyšší vlhkost a déšť, ideální teplota je 18–20
o
C. Pravděpodobnost škodlivého výskytu
listových skvrnitostí zvyšuje déletrvající období dešťů koncem sloupkování. Ošetřují
se porosty mající v kritickém období skvrny
na horních 3 listech.
U světle hnědé skvrnitosti způsobené
P. tritici-repentis byla v Německu vypracována koncepce integrované ochrany
a vyvinut model pro prognózu a signalizaci
tohoto patogena. Při včasném fungicidním
ošetření v období tvorby konidií (v růstové
fázi sloupkování 30–39) dochází k trvalé
fungistázi. V pozdějších stádiích epidemie dochází po aplikaci fungicidů pouze
ke krátkodobému kvantitativnímu snížení
napadení. Nemalý význam u ochrany proti
P. tritici-repentis má také osevní postup, již
při jednoletém přerušení sledu pšenice-pšenice bylo zaznamenáno snížení rizika
výskytu patogena.
Chceme-li se vyjádřit k prognóze klasových
fuzarióz, můžeme obecně konstatovat, že
vývoj patogena nepodporuje suché jaro
(duben, květen) a slunečné, velmi teplé
počasí s nižším úhrnem srážek nebo krátkodobými, přívalovými dešti v době kvetení
a bezprostředně po něm.
V sledovaném období (2004–2009) byl
nadlimitní obsah DON zaznamenán při
dubnovém srážkovém úhrnu o 23 % vyšším
než byl průměr 43,39 mm, přičemž pozitivně zřejmě působily též celkově nadprůměrné teploty v tomto měsíci (o 2 oC vyšší než
je dlouhodobý průměr 7,29 oC). Citelněji
se však zřejmě na snížení rizika napadení
projevuje výrazný nedostatek srážek v průběhu května, kdy bývají dlouhodobě srážky
i průměrné teploty podstatně vyšší než
v dubnu (dlouhodobý průměr květen/duben:
71,07 mm/43,51 mm; 12,31 oC/7,29 oC). Bylo
zjištěno, že pro dosažení vysokého stupně
nákazy a kontaminace zrna mykotoxinem
DON bylo rozhodující především období
10 dnů před kvetením; při úhrnu srážek
převyšujícím o 33 % celkový průměr došlo
k vysoké akumulaci DON. Naopak vysoce
podlimitní byla kontaminace mykotoxinem
DON při srážkách nižších než 10 mm v období 10 dnů před kvetením. Toto zjištění
může vést k praktickým závěrům uplatnitelným při rozhodování o použití fungicidní
ochrany. Teploty v období 10 a 20 dnů před
kvetením (i celkově v měsíci květnu) nebyly
pro dosažení vysokého obsahu mykotoxinu
DON rozhodující. Při rozhodování o aplikaci
cílené fungicidní ochrany je třeba zdůraznit, že se jedná o opatření preventivní s do-
poručenou aplikací ve fázi kvetení (BBCH
61–65). Při rozhodování o aplikaci je třeba
brát v úvahu, zda jde o porost zatížený
rizikovými faktory (opakovaný výskyt klasových fuzarióz - riziková oblast, osevní postup zatížený vysokým zastoupením obilnin
a kukuřice, minimalizace zpracování půdy,
náchylná odrůda).
Závěr
Při rozhodování o aplikaci fungicidní
ochrany je třeba reagovat na aktuální
podmínky. Je nutné věnovat pozornost
diagnostice (určení patogena). Pro rozhodování o aplikaci fungicidní ochrany je důležitá znalost tzv. prahových
hodnot, signalizace týkající se výskytu
patogena i znalost údajů o rezistenci
pěstované odrůdy a použitých agrotechnických opatřeních.
Příspěvek byl zpracován s podporou
Výzkumného záměru MZe ČR
č. 0002700604
Ing. Jana Chrpová, CSc.,
Mgr. Jana Palicová, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Foto J. Palicová
Agrotip 5/2012
|3
| Obilniny |
Fungicidy
Fungicidní ošetření klasu je velmi opatřením, které nabývá v posledních
letech na významu. Důvodů, proč se zvyšuje důraz na ošetření klasu,
je několik.
Doporučení BASF
pro fungicidní
ošetření klasu
v roce 2012
1) Změna průběhu počasí – pravidelně
se opakují suché dubny a většina
srážek se posouvá do druhé poloviny
května a začátku června. Tento průběh počasí vytváří podmínky spíše
pro pozdnější nástup houbových
chorob.
2) Zvýšená výměra kukuřice – v současné době se kukuřice pěstuje na více
než 400 000 ha, následnou plodinou
jsou většinou obilniny, které budou
citlivější na napadení klasu.
3) Minimalizační zpracování půdy, které
šetří vláhu, omezuje erozi, zrychluje
operace při zakládání porostů, snižuje
spotřebu pohonných hmot je také spojeno s vyšším výskytem houbových
chorob v klasu.
4) Zvyšující se požadavky na kvalitu, což
znamená důraz na vyšší objemovou
hmotnost, obsah dusíkatých látek
a naopak na nižší obsah mykotoxinů
a černí.
Systém jednoho ošetření
Termín pro aplikaci fungicidů do klasu je
T3 (BBCH 41 – objevení se klasu až BBCH
59 – plné vymetání klasu) a je nejdůležitější
pro přírůstek výnosu. Škodlivost klasových
chorob v této době snižuje výnos až o 30 %.
Druhým termínem je T4 (BBCH 61 – začátek
kvetení až BBCH 65 – plné kvetení). Tento
termín je spojen s kvalitou produkce, protože
ji výrazně ovlivňuje. Přírůstek výnosu je většinou do 10 %. Termín T4 by měl být součástí
systému fungicidních ošetření po předešlé
aplikaci fungicidu proti listovým chorobám.
Mezi nejškodlivější listové a klasové choroby pšenice v uvedené době patří braničnatka pšeničná a plevová, padlí travní,
rzi a listové fuzariózy. Porosty ječmene
jsou kromě padlí napadány rhynchosporiovou a hnědou skvrnitostí. Mezi další
choroby ječmene patří rez ječná a ramuláriová skvrnitost.
BASF pro toto ošetření nabízí několik fungicidů, které umožňují specifické řešení podle
výskytu houbové choroby, intenzity pěstování i podle aktuálního infekčního tlaku.
Pokud se rozhodnete použít v ozimé pšenici a jarním ječmeni jeden fungicid, pak
BASF nabízí univerzální řešení - nejpoužívanější fungicid českého zemědělství
Tango Super, který se aplikuje v dávce
1 l/ha. Kombinace azolu (epoxiconazole)
a morfolinu (fenpropimorph) velmi dobře
chrání listy a klas před braničnatkami,
rzemi a padlím v pšenici a před listovými
skvrnitostmi, padlím a rzemi v jarním ječmeni. Působí kurativně (léčebně) i protektivně (ochranně) po dobu 3–4 týdnů.
V minulém roce byl fungicid Tango Super
aplikován asi na 160 000 ha.
Průměrný přírůstek výnosu pšenice
v posledních třech letech po jedné aplikaci Tanga Super při aplikaci do klasu
byl 16 %. Pokusy byly realizovány na 16
místech ve všech výrobních oblastech.
Rentabilita Tanga Super je dosažena
na porostech pšenice, kde bez použití
fungicidu by byl výnos 2 t/ha při předpokládané ceně pšenice 4 000 Kč/t.
V roce 2008 byl do pšenice ozimé zaregistrován Swing Top vhodný pro ošetření v termínu T3 až T4 (BBCH 49–65). Při
aplikaci v termínu T3 řeší především tyto
listové a klasové choroby: DTR, braničnatky a rzi. Při aplikaci v termínu T4 se
rozšiřuje účinnost na klasové fuzariózy
a černě. Důvody pro aplikaci Swingu
Top v termínu T3 a T4 jsou následující:
4 | Agrotip 5/2012
Systém dvojího ošetření
ozimých pšenic
Systém dvojího ošetření
jarních ječmenů
Systém dvojího ošetření je vždy
jistější než systém jednoho ošetření
z hlediska výnosu i kvality produkce. Při intenzivním pěstování obilnin
a normálním vývoji počasí by měl být
systém dvojího ošetření letos standardním opatřením.
V systému dvojího ošetření jarních
ječmenů doporučuje BASF tento sled
ošetření:
V systému dvojího ošetření pšenic
doporučujeme letos model:
Termín prvního ošetření se bude odvíjet od pěstované odrůdy, kdy u odrůd s genem odolnosti k padlí Mlo se
aplikace bude provádět až v době
sloupkování a u odrůd bez odolností
k padlí už v době odnožování. Druhá
aplikace bude provedena od fáze
BBCH 49 (potlačení listových skvrnitostí a rzí) až do fáze BBCH 65 (klasové fuzariózy a černě).
Capalo 1,2 l/ha BBCH 32–37
+ Swing Top 1,2 l/ha BBCH 59–65
1) účinné látky dimoxystrobin i epoxiconazole vykazují účinnost na klasové
fuzariózy a černě
2) Swing Top neprodlužuje vegetaci
snižováním tvorby ethylenu při aplikaci proti klasovým chorobám
3) Swing Top chrání klasy před slunečním zářením, zvyšuje HTZ a obsah
dusíkatých látek.
Swing Top je vhodným řešením v systému jednoho ošetření, pokud se tlak
houbových chorob začne projevovat až
v době metání. Doporučená dávka je
1,2 l/ha. Tabulka 1 znázorňuje přírůstek
výnosu v letech 2009–2010 při jedné
aplikaci Swingu Top v termínu T3.
Tab. 1: Přírůstek výnosu po aplikaci
Swingu Top (1,2 l /ha) v %
Stanoviště
Odrůda
Přírůstek
výnosu
Kujavy
Sultan
27 %
Kluky
Svitava
18 %
Čáslav
Cubus
12 %
Průměrný přírůstek (%)
19 %
Použití Swingu Top je rentabilní v porostech pšenic, kde by bez použití fungicidu byl výnos 2,5 t/ha při ceně pšenice
4 000 Kč/t.
Kombinace těchto dvou fungicidů zaručuje dlouhodobou ochranu porostů
pšenic před listovými a klasovými
chorobami. Výsledkem jsou maximální výnosy a kvalitní produkce bez
mykotoxinů. Pro letošní rok pokračujeme se speciálním balíčkem (packem), který bude obsahovat Capalo
+ Swing Top (10 + 10 l) na asi 8 ha.
Tab. 2: Přírůstek výnosu po aplikaci
systému Capalo + Swing Top
v letech 2009 až 2011 (%)
Opera Top 1,2 l/ha
+ Corbel 0,4 l/ha BBCH 32–37
+ Caramba 1,2 l/ha BBCH 61–65
Tab. 3: Přírůstek výnosu po aplikaci
systému (Opera Top + Corbel)
+ Caramba v roce 2011 (%)
Odrůda
Lednice
Malz
30
Ivanovice
Prestige
16
Kluky
Bojos
21
9 odrůd
81
Stanoviště
Odrůda
Přírůstek
výnosu (%)
Úhřetice
Sultan
13
Rokytnice
Krukanice
Bohemia
22
Průměrný přírůstek (%)
Kluky
Svitava
38
Humpolec
Batis
18
Čáslav
Cubus
14
Poříčí
Batis
38
Průměrný přírůstek (%)
Přírůstek
výnosu (%)
Stanoviště
37
Rentabilita ošetření sladovnického
ječmene je dosažena na porostech,
které by měly výnos 2,5 t/ha bez
použití fungicidu, počítáme-li cenu
ošetření 2 152 Kč/ha a cenu sladovnického ječmene 4800 Kč/t.
24
Pokud budeme počítat s cenou
pšenice 4 000 Kč a cenou ošetření
1 980 Kč včetně dvou aplikací (sleva od distributora pokryje náklad
na aplikaci), pak je při přírůstku výnosu 24 % rentabilní aplikovat na porosty pšenic, které bez použití fungicidu
dosahují výnosu 3 t/ha. Jinými slovy
skoro na všechny Vaše porosty.
Závěr
Dlouhodobé pokusy ukazují, že aplikace fungicidů BASF Tango Super,
Caramba, Swing Top, Duett Top,
Capalo a Opera Top + Corbel je při
pěstování pšenice i ječmene velmi
efektivní.
Ing. Aleš Raus
Foto M. Bajgar
Agrotip 5/2012
|5
| Obilniny |
Morforegulátory
Morforegulace porostů
obilnin v období sloupkování
S přechodem porostů od fáze
odnožování do fáze sloupkování
přichází druhé období vhodné pro morforegulaci porostů
obilnin. V tomto období se začíná
s intenzivní fungicidní ochranou
proti listovým chorobám a zároveň (současně) lze provést
morforegulační zásahy. Morforegulátory se podílejí na zpevnění
stébel, zkrácení internodií a tím
celkové výšky porostu. Kombinace těchto prvků a odpovídající
úroveň dusíkaté výživy má vždy
pozitivní vliv na výnos.
Jarní a ozimé ječmeny, žito ozimé a tritikale lze ošetřit přípravkem TERPAL C
společnosti BASF. Jeho použití je vhodné
především v silných, dobře odnožených
porostech. Terpal C obsahuje 155 g/l etephonu a 305 g/l chlormequat-chloridu. Je
registrován pro použití v ječmeni ozimém
a jarním a v žitu a tritikale a také pro semenné porosty jílků.
Jak tento přípravek funguje?
První učinná látka v přípravku chlormequat-chlorid inhibuje tvorbu giberelinů.
Tím zpomaluje dlouživý růst a způsobuje
zkrácení a zpevnění stébel. Z druhé účinné
látky etephonu se v rostlině tvoří ethylén.
Ethylén pak brzdí transport auxinů v rostlině. Praktickým důsledkem těchto procesů
je zkrácení stébla a zvětšení jeho průměru.
Po aplikaci morforegulátoru Terpal C se
sníží výška porostu až o 5–10 cm. Zároveň dochází ke zpevnění stébel zesílením
tloušťky jejich stěn a zvýšením obsahu
6 | Agrotip 5/2012
ligninu v buněčných stěnách, což snižuje
riziko polehnutí. Navíc díky pozastavení
transportu auxinů směrem k vrcholovým
částem rostlin je podpořena tvorba adventivních kořenů kořenového systému. Posílení kořenové soustavy je velmi důležité pro
příjem vody a živin rostlinou a tím se účinek
morforegulace násobí. Významně se sníží
nebezpečí polehnutí a zároveň dochází
k navýšení výnosu.
Registrovaná dávka přípravku Terpal C
Pro ječmen jarní je 1,5 l/ha, pro ječmen
ozimý 2,5 l/ha, pro žito 3 l/ha, pro tritikale
3 l/ha. Pro semenné porosty jílků 1 l/ha.
Doporučené dávky pro jednotlivé odrůdy
se řídí zejména jejich náchylností k poléhání. Zároveň je nutné vzít v úvahu průběh
ročníku (množství srážek, teploty) a úroveň
dusíkatého hnojení.
Z hlediska účinnosti přípravku je velmi
vhodné rozdělit celkovou doporučenou
dávku do dvou aplikačních termínů. Prv-
ní ošetření provést v období fáze BBCH
32–37 (průběh sloupkování–objevení se
praporcového listu) a druhé ve fázi 39–45
(plně vyvinutý praporcový list až naduřování listové pochvy). Dělená aplikace ve dvou
dávkách ve výše uvedených obdobích je
z hlediska fyziologie rostlin a účinnosti morforegulátoru vždy lepší.
Použití Terpalu C je velmi vhodné zvláště
v podmínkách vhodných pro bujný růst
u silných, dobře odnožených porostů. Aplikace neprovádíme v porostech řídkých,
oslabených, nedostatečně vyživovaných
a nedostatečně zásobených vodou.
Terpal C lze aplikovat v tank-mixech společně s fungicidy a insekticidy. Nedoporučují
se aplikace s herbicidy, zejména graminicidy. Nelze aplikovat společně s hnojivem
DAM.
Ing. Pavel Šácha
Foto autor
| Technické okénko |
Fungicidní demonstrační
pokusy firmy BASF,
stacionár Rokytnice
u Přerova
Výsledky fungicidních pokusů v ječmeni
Výnosové výsledky
ječmene jarního
Vážení a milí čtenáři, každoročně Vás seznamujeme s dosaženými
výsledky na našich pokusných stanovištích v Rokytnici u Přerova
a v Kněževsi u Prahy. V tomto příspěvku bych Vás rád seznámil
s víceletým průměrem z těchto pokusů z lokality Rokytnice.
Pokusy na tomto stanovišti zakládá firma
BASF již 14 let, a proto mi dovolte, abych
se soustředil pouze na fungicidy, které
jsou v současné době dle mého názoru
klíčové pro Vaše úspěšné pěstování obilnin
a prověřované v jarním ječmeni. Jedná se
zejména o fungicid Capalo, což je nástupce Vám jistě důvěrně známého fungicidu
Tango Super. Dále pak o nejnovější fungicid z portfolia BASF obsahující strobilurin
– Operu Top.
zajišťuje lepší pokryvnost postřikové kapaliny
a lepší průnik účinných látek do listů.
Opera Top je kombinací strobilurinu pyraclostrobin a azolu epoxiconazole. Má
nejen mimořádné fungicidní vlastnosti, ale
také významně ovlivňuje četné fyziologické procesy v rostlině s pozitivním vlivem
na výnos. Tyto vlastnosti jsou důsledkem
tzv. AgCelence efektu.
stejnou předplodinu a to silážní kukuřici.
Pokusy byly ošetřovány proti plevelům herbicidem Arrat 150 g/ha v kombinaci s 375 g
MCPA/ha. MCPA zvýšilo účinnost proti zemědýmu (FUMOF), který se hojně v Rokytnici vyskytuje, a proti pcháči (CIRAR). Pro
zabránění polehnutí porostů byl aplikován
morforegulátor Terpal C. Insekticidní ochranu zajistil TM Perfekthion + Vaztak 10 EC.
Fungicidní ochrana byla aplikována podle
jednotlivých fungicidních variant.
Stručné informace o pokusech
Přípravek Capalo, obsahuje účinné látky
epoxiconazole a fenpropimorph (stejně
jako Tango Super) a navíc obsahuje novou
účinnou látku metrafenone, která zvyšuje
účinnost proti padlí, chorobám pat stébel
a dalším významným chorobám. Na výborné
účinnosti se také podílí nová formulace, která
Pokusná lokalita Rokytnice (stacionár BASF)
se nachází v okrese Přerov, nadmořská výška je 215 m, průměrný roční úhrn srážek je
502 mm a průměrná roční teplota je 8,9 °C.
Pokusy byly každý rok založeny v bloku
o rozloze cca 1 ha. Jarní ječmen měl vždy
Do pokusů bylo každý rok zařazeno
9 perspektivních nebo sladaři preferovaných odrůd jarního ječmene od různých
osivářských firem (grafy 1–3). Sklizeň byla
provedena maloparcelní sklízecí mlátičkou
Wintersteiger.
Agrotip 5/2012
|7
| Technické okénko |
Aplikace fungicidů:
Systém jednoho ošetření:
fungicidy byly aplikovány v růstové fázi
BBCH 39–45 (fáze 1. kolénka až fáze
5. kolénka)
Systém dvojího ošetření:
2. aplikace fungicidů v růstové fázi
BBCH 55–61 (střed metání, báze ještě
v pochvě až počátek květu)
Výsledky fungicidních pokusů v ječmeni
Graf 1: Výnosová reakce (t/ha) jarního ječmene na fungicidní modely BASF
(Rokytnice 2009), odrůdy Jersey, Kangoo, Malz, Radegast, Bojos, Aksamit, Sebastian,
Publican a Prestige
7
t/ha
Nárůst výnosu
Kontrola
6
5
Kompletní výsledky ze všech tří let si
můžete prohlédnout v Grafech 1–3.
1,50
1,30
4,19
4,19
4,19
4,19
4,19
4,19
kontrola
Tango Super
Capalo
Opera Top
Capalo /
Capalo
Capalo /
Caramba
Dávky fungicidů byly v souladu s aktuálním doporučením BASF.
Výnosy:
2,14
1,76
1,36
1,52
1,17
4
4,19
4,19
3
Capalo / Juwel Top /
Opera Top Caramba
Poznámky k průběhu vegetační sezóny 2009:
V měsíci dubnu a květnu bylo suché období s nadprůměrnými teplotami, v jeho průběhu
došlo k poškození porostů a ztrátě odnoží. Tato suchá perioda měla také za následek
pozdější nástup chorob. K silnému rozvoji hnědé skvrnitosti došlo až v druhé polovině
června. O vysoké intenzitě napadení svědčí fakt, že odrůdy citlivé na hnědou skvrnitost
velmi pozitivně reagovaly na ošetření fungicidy, např. Jersey: výnos kontroly 2,5 t/ha
(zaschlé zrno) a po ošetření Capalem a následně Operou Top 5,47 t/ha!!!
Graf 2: Výnosová reakce (t/ha) jarního ječmene na fungicidní modely BASF
(Rokytnice 2010), odrůdy Blaník, Kangoo, Malz, Radegast, Bojos, Advent, Sebastian,
Tocado a Prestige
8
t/ha
Nárůst výnosu
Kontrola
7
2,09
6
1,11
1,38
1,62
2,30
1,39
5
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
kontrola
Tango Super
Capalo
Opera Top
Capalo /
Caramba
Capalo /
Opera Top
Opera Top /
Caramba
4
Poznámky k průběhu vegetační sezóny 2010:
Z počátku vegetace byly podmínky pro rozvoj ječmene optimální. Poté v měsíci květnu,
který byl teplotně průměrný a mimořádně vlhký (spadlo 225 mm, přičemž dlouhodobý
průměr je 78 mm), došlo k prvnímu rozvoji chorob. Tento časný nástup chorob (počátkem
května) znemožnil preventivní aplikaci fungicidů v systému jednoho ošetření, které bylo
provedeno v BBCH 39–45. V celkově průměrném měsíci červnu byl zaznamenán střední
výskyt hnědé skvrnitosti (výjimka odrůda Advent - silné napadení) a ohniskový výskyt
rhynchosporiové skvrnitosti. Vlhký červenec oddálil sklizeň až na 4. 8. 2010.
8 | Agrotip 5/2012
Graf 3: Výnosová reakce (t/ha) jarního ječmene na fungicidní modely BASF
(Rokytnice 2011), odrůdy Blaník, Kangoo, Malz, Radegast, Bojos, Advent, Sebastian,
Tocado a Prestige
9
8
t/ha
Nárůst výnosu
Kontrola
7
4,02
2,81
2,30
6
1,29
0,88
5
4
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
kontrola
Tango Super
Capalo
Opera Top
+ Corbel
Tango Super
+ Caramba
Opera Top
+ Corbel /
Caramba
3
Poznámky k průběhu vegetační sezóny 2011:
Z počátku vegetace byly podmínky pro rozvoj ječmene optimální. V měsíci květnu, který
byl teplotně a srážkově průměrný, došlo k prvnímu rozvoji chorob. V celkově průměrném
měsíci červnu byl zaznamenán střední až silný výskyt hnědé skvrnitosti (podle odrůdy)
a ohniskový výskyt rhynchosporiové skvrnitosti. Důkazem toho, že i s citlivou odrůdou
na choroby (např. Advent) se dá dosáhnout vysokých výnosů, je navýšení výnosu z 3,95
t/ha na neošetřené kontrole na 8,24 t/ha po ošetření kombinací Opera Top + Corbel
a následně Carambou.
Vzhledem k tomu, že firma BASF stále inovuje své portfolio přípravků a snaží se Vám
nabídnout optimální řešení fungicidní ochrany, je v systému dvojího ošetření celá řada
kombinací fungicidů. Kvůli tomu, že počet variant na stacionáru je omezen, nebylo možné
některé fungicidní sledy opakovat více let za sebou, proto Vám mohu prezentovat tříleté
výsledky pouze ze systému jednoho ošetření.
Závěr:
Z výše uvedených výsledků je zřejmé,
že přípravek Capalo je plnohodnotným
nástupcem přípravku Tango Super,
který byl řadu let vysokým standardem
ve fungicidní ochraně. Capalo dosáhlo
ve 3 letých demonstračních pokusech
průměrného výnosu 6,27 t/ha a navýšilo
výnos v průměru oproti Tangu Super
o 0,28 t/ha.
V případě, že dáte přednost novince
BASF, strobilurinovému fungicidu, tak
je pro Vás určen fungicid Opera Top
(výnos 6,85 t/ha), který zajišťuje výrazné
zvýšení výnosu, a to i oproti špičkovému
fungicidu Capalo – navýšení výnosu
o 0,58 t/ha, což je při modelové ceně
4 500 Kč/t ječmene + 2 610 Kč/ha
oproti Capalu a při porovnání s neošetřenou kontrolou + 9 270 Kč (bez
odečtení nákladů na aplikaci). Pozitivní
výnosová reakce je zajištěna nejen
výtečnou fungicidní účinností, ale také
AgCelence efektem.
Pro intenzivní technologie nabízí firma
BASF fungicidní sledy Capalo a následně Caramba nebo Opera Top + Corbel
a následně Caramba. V roce 2013 Vám
bude představen nástupce Caramby,
nový fungicid pro ošetření do klasu.
Za technické oddělení
Ing. Václav Sklenář, Ph.D.
Foto autor
Výsledná hodnota pro každou variantu vznikla z 27 prvotních údajů.
Graf 4: Výnosová reakce (t/ha) ječmene jarního na modely jednoho ošetření
fungicidy BASF (Rokytnice 2009–2011)
7,0
6,5
t/ha
Tab. 1: Nárůst výnosů ječmene
jarního v % (Rokytnice 2009–2011)
Varianta ošetření (l/ha)
Nárůst výnosu
Průměrný výnos
Kontrola
6,0
2,06
5,5
1,20
1,48
Kontrola
4,79 t/ha
5,0
4,5
4,0
4,79
4,79
4,79
4,79
kontrola
Tango Super 1,0 l/ha
Capalo 1,4 l/ha
Opera Top 1,5 l/ha
(+ Corbel 0,5 l/ha - 2011)
3,5
3,0
Tango Super 1,0
125 %
Capalo 1,4
131 %
Opera Top 1,5
(+ Corbel 0,5 2011)
143 %
Agrotip 5/2012
|9
| Ochrana proti škůdcům |
Vaztak 10 EC
Použití přípravku Vaztak 10 EC
k hubení škůdců v hlavních
polních plodinách
Obilniny
VAZTAK 10 EC s účinnou
látkou alfa-cypermethrin je
vysoce účinný pyrethroidní
insekticid s širokou registrací
určený proti mnoha druhům
žravého a savého hmyzu, jeho
larvám a vajíčkům. Účinkuje
jako dotykový a požerový
jed. Jeho nástup je okamžitý
(knock-down efekt). Přípravek
je stabilní vůči světlu a má
nízkou rozpustnost ve vodě,
proto má dobrý reziduální
účinek na povrchu listů. Povlak
Vaztaku 10 EC je odolný vůči
dešti za předpokladu, že
aplikační kapalina zaschne
dříve, než začne pršet.
Bejlomorka sedlová
Dospělci jsou 4–5 mm velcí, červenooranžově zbarvení komárci. Larva je červeně
zbarvená, velikost 4–5 mm. Samičky kladou vajíčka na listy, vylíhlé larvy zalézají
do pochev listů, ve kterých tvoří sedlové
hálky. Rostliny špatně rostou a méně metají. Stébla se v místě hálek snadno lámou.
K ošetření přistupujeme při více jak 20 %
napadení.
Dávka 0,1 l/ha
Mšice
V obilninách se může vyskytovat několik
druhů mšic, nejčastěji kyjatka osenní,
travní a obilná nebo mšice střemchová.
V některých letech za příznivých podmínek mohou způsobovat významné škody
sáním na rostlinách. Větší hospodářské
škody však způsobují přenosem virových
onemocnění.
Dávka 0,1 l/ha
Kohoutek
Dospělí brouci jsou modrozeleně zbarveni se žlutočerveným štítem, tykadla jsou
modrozelená. Velikost je 5–6 mm. Larva
je špinavě žlutá, tělo má pokryté tmavým
slizem obsahujícím výkaly. Velikost je
4–5 mm. Larvy i dospělci vykusují do listů
podélné úzké otvory, takže vznikají proužkovitá okénka. Ošetřujeme při výskytu
více než 0,6 vajíček a larev na stéblo.
Dávka 0,1 l/ha
10 | Agrotip 5/2012
Řepka
Krytonosec čtyřzubý
Dospělý jedinec je černý, černohnědý až
hnědý, 2,5–4 mm dlouhý brouk s rezavými chodidly. Larva je bílá, s žlutohnědou
hlavičkou. Dosahuje velikosti až 6 mm.
Dospělci škodí tak, že vykusují dírky
do listů a stonků. Larvy požírají řapíky listů
až do stonků. Ochrana se provádí podle
signalizace, pokud v průměru připadá
1 brouk na m2. Důležité je provést ochranu
před nakladením vajíček.
Dávka 0,15 l/ha
Krytonosec řepkový
Dospělý jedinec je šedý, 3–4 mm dlouhý
brouk. Larva je bílá s tmavou hlavičkou.
Dosahuje velikosti až 5 mm. Největší
škody způsobují larvy, které se vyvíjí
ve stoncích. Ochrana se provádí podle
signalizace, pokud v průměru připadá
1 brouk na jednu rostlinu.
Bejlomorka kapustová
Dospělci jsou podobní malým komárům,
mají tmavé zbarvení a šedé až černé
chloupky a načervenalý zadeček. Velikost je 1,5–2 mm. Larvy jsou bílé až
nažloutlé, velikost 2–3 mm. Samičky
kladou vajíčka do šešulí, kde se později
líhnou larvy, poškozují stěnu šešule, která
se deformuje a praská. Následně potom
z šešule vypadávají semena. Bejlomorce
vyhovuje především suché a teplé počasí
a řídké porosty. Škody při těchto podmínkách mohou být značné. Práh škodlivosti
je 0,25 samičky na jedno květenství.
Dávka 0,1 l/ha
Dávka 0,15 l/ha
Krytonosec šešulový
Dospělý jedinec je šedý, 3–4 mm dlouhý
brouk s hustými šedými chloupky. Larva
je bílá s hnědou hlavičkou. Dosahuje
velikosti až 5 mm. Dospělci škodí tak, že
vykusují dírky do listů a stonků. Larvy se
vyvíjí v šešulích a vyžírají semena. Ochrana se provádí podle signalizace, pokud
v průměru připadá 1 brouk na jednu rostlinu.
Pilatka řepková
Dospělec je červenožlutě zbarven, zadeček je žlutý až oranžový. Housenice
jsou šedé, později tmavnou. Velikost až
18 mm. Housenice škodí žírem. Ošetření
se provádí při výskytu více jak jedné
housenice na rostlinu.
Dávka 0,15 l/ha
Dávka 0,1 l/ha
Blýskáček řepkový
Dospělý brouk je tmavý, s výrazným kovovým leskem. Velikost 2–2,5 mm. Larvy
jsou bílé se žlutohnědou hlavou, velikost
4 mm. Škodí především brouci vykusováním otvorů do poupat a likvidací prašníků.
Práh škodlivosti je jeden brouk na jedno
vrcholové květenství.
Dávka 0,1 l/ha
Agrotip 5/2012
| 11
| Ochrana proti škůdcům |
Vaztak 10 EC
Brambor
Mandelinka bramborová
Dospělý brouk má vypouklé krovky
s podélnými černými a žlutými pruhy.
Larvy jsou zavalité, oranžové až červené s tmavými skvrnami na boku.
Brouk i larva okusují listy, při masivním
výskytu způsobují až holožíry. Ošetřují
se porosty, na kterých se vyskytuje
100 a více brouků na hektar.
Dávka 0,125 l/ha
Bob
Třásněnka
Dospělci jsou černí, velikost 1,5–2 mm.
Nymfa je žlutá až oranžová, velikost
1,5 mm. Dospělci i larvy škodí sáním
na mladých přírůstcích. Ochrana se
provádí především na množitelských
porostech, protože může přenášet virus svinutky bobu.
Dávka 0,125 l/ha
Mšice
Na bobu může škodit především mšice
maková. Dospělec je černozelený až
černohnědý, velikost 2–2,5 mm. Nymfa
je velikostně i zbarvením stejná. Škody
způsobuje sáním a přenosem virů.
Ošetření se provádí, pokud je napadeno více jak 5 % rostlin.
Dávka 0,1 l/ha
Hrách
Obaleč hrachový
Dospělec je šedohnědý motýl s lesklými proužky. Velikost je 13–17 mm.
Housenka je žlutobílá s hnědou hlavou, velikost 7–10 mm. Housenky škodí
okusem semen.
Dávka 0,125 l/ha
Foto J. Kazda a M. Bašta
12 | Agrotip 5/2012
| Cukrovka |
Herbicidy
Herbicidní účinná látka dimethenamid-P, obsažená v přípravku
Outlook, patří do skupiny tzv.
acetamidů. Jedná se o opticky
aktivní izomer původní účinné
látky dimethenamid. Někdy se
také označuje zkratkou DMTA-P.
V některých evropských zemích
se tato účinná látka dodává
na trh pod označením Spectrum
(720 g/l DMTA-P).
Použití Outlooku v cukrovce
Outlook se vyznačuje účinností přes půdu
(reziduální) a přes listy plevelů (kontaktní).
Závislost půdní účinnosti na vlhkosti půdy
není u Outlooku tak velká, jako je tomu
u ostatních podobných herbicidů. Je to
dáno vysokou rozpustností účinné látky dimethenamid-P. Účinnost přes listy je maximálně do vytvoření 2. pravého listu plevelů.
Dimethenamid-P je selektivní v celé řadě
kulturních plodin. Z toho důvodu je v Evropě registrován například pro použití v kukuřici, luskovinách, čiroku, travních porostech,
cukrovce, řepce, bramborách, slunečnici,
cibuli, česneku a dalších plodinách. V České republice je možno Outlook použít v kukuřici, slunečnici, cukrovce a sóji.
V cukrovce patří dimethenamid-P k poměrně nové účinné látce. Delší dobu se
používá pouze v Německu (obchodní
název Spectrum), kde dnes již patří mezi
standardní ošetření.
Přednosti použití
Outlooku v cukrovce
„„zamezení pozdního zaplevelení jednoa dvouděložnými plevely
„„posílení účinnosti na některé obtížně
hubitelné plevele
„„nižší závislost na půdní vlhkosti – jistota
účinku i v sušších podmínkách
„„alternativní řešení pozdního zaplevelení
v případě nedostatku půdních herbicidů
na bázi chloridazonu a metamitronu.
Při použití Outlooku společně s ostatními
herbicidy se dosáhne vyššího účinku proti
pozdnímu zaplevelení, zejména laskavci,
lilkem černým, pěťourem, ježatkou a dalšími plevelnými druhy. Zároveň se posiluje
účinnost na některé obtížně hubitelné plevele, zejména na bažanku roční, rdesna,
zemědým, tetluchu kozí pysk.
Doporučená aplikace
Outlooku v cukrovce
V zahraničí (například v Německu) se
přípravek používá systémem dělených
aplikací s ostatními půdními a kontaktními
herbicidy (fáze T1, T2, T3). Dávkování je
v tomto případě následující:
T10,15 l/ha Outlook + ostatní půdní
a kontaktní herbicidy
T20,3 l/ha Outlook + ostatní půdní
a kontaktní herbicidy
T30,45 l/ha Outlook + ostatní půdní
a kontaktní herbicidy
Celková dávka Outlooku v systému dělených
aplikací by neměla přesáhnout 0,9 l/ha.
Ing. Stanislav Malík
Foto M. Bajgar
Přípravek Outlook je v České republice registrovaný v dávce 0,9 l/ha ve fázi cukrovky
BBCH 16–18 (vytvoření 6–8 listu). Ideální je
použití v tank-mixech s ostatními půdními
i kontaktními herbicidy.
Agrotip 5/2012
| 13
| Slunečnice |
Fungicidy
Víceleté zkušenosti
s přípravkem Pictor
ve slunečnici
Kvůli výskytu a rozvoji houbových chorob v porostech slunečnice
přicházíme v podmínkách České republiky o značnou část produkce
a kvality sklízených nažek (viz obr. 1). K omezení výskytu chorob
v porostech slunečnice, podobně jako u jiných pěstovaných plodin, je
možno použít jak metody nepřímé (preventivní), jejichž cílem je zamezit
škodlivému výskytu choroby vytvářením nepříznivých podmínek pro
původce choroby, tak metody přímé, které mají za cíl zahubit původce
choroby. U slunečnice se v této oblasti právě nejčastěji používají
metody chemické a v posledních letech se rozšiřující metody biologické.
Mezi metody nepřímé patří mimo šlechtitelské metody (poznámka: šlechtění
na zvýšenou odolnost, či toleranci hybridu
slunečnice k určitému patogenu) především metody agrotechnické. Úvodem je
nutné konstatovat, že právě rozvoj nejvýznamnějších chorob u slunečnice je přímo
závislý na způsobu zacházení s posklizňovými zbytky.
Agrotechnické metody patří v systému boje
proti chorobám k těm nejpraktičtějším a obvykle nezvyšují náklady v technologii výroby slunečnice, ale v praxi se právě na ně
nejčastěji zapomíná. K nim u slunečnice
především patří volba stanoviště, osevní
postup, zpracování půdy, hnojení, výběr tolerantního hybridu k houbovým chorobám
(zjištěny zásadní rozdíly mezi pěstovanými
hybridy na toleranci k jednotlivým hospo-
dářsky významným chorobám), použití
kvalitního certifikovaného osiva a odstranění strniště s neprodleným zapravením
posklizňových zbytků.
Mezi hospodářsky nejvýznamnější choroby
slunečnice v podmínkách České republiky
v současnosti patří sklerotiniová hniloba
(obr. 2) spolu s fómovou hnilobou slunečnice (obr. 3). Mezi rozšiřující se choroby,
v návaznosti mimo jiné i na změny počasí
v posledních letech, pro které jsou charakteristické rostoucí teploty s rozdílnou
amplitudou, dále střídání dlouhých period
sucha s obdobím intenzivních srážek v posledních letech, patří verticiliové vadnutí
(přeslenatka) a stříbřitost stonků (popelavá hniloba).
Jak již bylo uvedeno, právě slunečnice
patří k plodinám, které významně reagují
výnosem i kvalitou na správné načasování
a úroveň fungicidní ochrany.
V případě, že především nepřímé agrotechnické metody již nejsou dostatečné
k ochraně slunečnice proti chorobám, přichází v úvahu použití chemické metody. Je
však nutno si uvědomit, že ani vícenásobná
fungicidní chemická ochrana u většiny plo-
Obr. 1: Masivní napadení porostu slunečnice houbovými chorobami
14 | Agrotip 5/2012
din nenahradí z tohoto hlediska zanedbané
fytosanitární ošetření půdy.
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha
zakládá ve spolupráci z chemickými firmami a zemědělskými podniky od roku 2001
poloprovozní pokusy s fungicidy ve slunečnici. V pokusech je vždy sledován přírůstek
výnosu slunečnice v závislosti na průběhu
ročníku, toleranci hybridu a aplikaci fungicidu v dané růstové fázi slunečnice (4–8 listů
a na počátku květu). Na pokusné parcele je
provedena vždy jen jedna pozemní aplikace fungicidu v dané růstové fázi slunečnice
a dosažený výsledek (výnos) je vztažen
na kontrolu pokusu. Na základě jedenáctiletých pokusů je možné konstatovat, že
v případě vlhkých ročníků (2001 a 2002)
byl průměrný nárůst na variantě s aplikací
fungicidu v obou termínech u náchylného
hybridu proti kontrole až o 51 % (fáze 4–8
listů), respektive o 50 % (fáze počátek květu) a u tolerantního hybridu o 26 % (fáze
4–8 listů), respektive o 32 % (fáze počátek
květu). Naopak v sušších a teplých ročnících (2003, 2004 2011) byly průměrné
přírůstky výnosu nižší, a to v rozmezí 7 až
12 %. U průměrného ročníku a tolerantního hybridu (2005 a 2008) bylo dosaženo
přírůstku obvyklých hodnot pohybující se
Obr. 2: Sklerotiniová hniloba (sekundární infekce) na úboru
Obr. 3: Rozvoj fómové hniloby v porostu
podle termínu aplikace od 10 % do 22 %.
V posledních sledovaných letech (2006,
2007 a 2009), které jsou charakterizovány
střídáním period sucha a srážek, dosahují
průměrné přírůstky v pokusech nižších
hodnot v důsledku absence chorob v porostech (nevznikly podmínky pro jejich
rozvoj) a průměrný přírůstek výnosu se
nejčastěji pohyboval v rozmezí 1 až 16 %
v jednotlivých fázích růstu. Naopak rok 2010
lze charakterizovat jako vlhký se střídáním
period, kdy byl průměrný přírůstek výnosu
na ošetřených variantách v rozmezí 7–10 %.
Na základě jedenáctiletého průměru došlo
při aplikaci fungicidů ve fázi 4–8 listů k navýšení výnosu proti neošetřené kontrole
o 0,38 tuny nažek z hektaru a při aplikaci
ve fázi počátku květu v průměru o 0,37 tuny
nažek z hektaru, což při průměrné farmářské ceně 10 tis. Kč/t v roce 2011 v době
sklizně, představuje navýšení v tržbách
o 3 800 Kč, respektive 3 800 Kč na hektar.
Průměrný přírůstek výnosu na ošetřené
variantě vztažený na průměr neošetřených
kontrol pokusu v jednotlivých letech udává
graf 1. Nejvyšších přírůstků výnosu bylo
dosaženo právě ve zmiňovaných vlhkých
ročnících 2001 a 2002 a dále v průměrných
ročnících 2005 a 2008.
Agrotip 5/2012
| 15
| Slunečnice |
S ohledem na to, že neumíme předvídat,
o jaký ročník se bude v daném roce jednat,
je každoročně správně zvolená fungicidní
ochrana porostů výrazným stabilizujícím
faktorem v technologii jejího pěstování.
Schéma poloprovozních pokusů
SPZO 2009–2011
Graf 2 vyjadřuje dosažený průměrný přírůstek výnosu slunečnice z let 2009 až
2011, v poloprovozních pokusech SPZO
po aplikaci přípravků ve sledovaných dvou
růstových fázích slunečnice (aplikace
ve fázi 4–8 listů, počátek květu) vztaženo
na kontrolu a vyjádřeno v procentech.
V pokusech byly zkoušeny tyto fungicidy:
BUMPER SUPER v dávce 1 l/ha, PICTOR
v dávce 0,5 l/ha, SFERA 535 SC v dávce
0,4 l/ha a TOPSIN M 500 SC v dávce 1,75
l/ha. U přípravku BUMPER SUPER v dávce
1 l/ha byly založeny varianty se společnou
aplikací se smáčedly AGROVITAL v dávce
0,07 %/ha (2009), PROSPEKTOR v dávce
0,3 l/ha (2010) a VELOCITY v dávce 0,25 l/
ha (2011) ve sledovaných růstových fázích
pro posouzení vlivu smáčedla na účinnost
fungicidu. Kontrola v pokusech byla umístěna na každé pokusné lokalitě ve třech
opakováních, a to na jejich okrajích a uprostřed. Výsledky variant s přípravky se pak
vztahovaly na průměr kontrol.
Fungicidy
Graf 1: Průměrný přírůstek na výnosu, vztaženo na kontrolu
(poloprovozní pokusy SPZO, 2001–2011, v t/ha )
1,0
t/ha
počátek květu
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Průměr
Graf 2: Pokusy SPZO s fungicidy, 2009–2011
115,0
%
Varianty v grafu 2 jsou seřazeny podle výše
přírůstků výnosu proti kontrole při aplikaci
ve fázi 4–8 listů. Na základě prezentovaných průměrných výsledků z let 2009 až
2011 bylo dosaženo nejvyššího výnosového přírůstku ve fázi 4–8 listů proti neošetřené kontrole (průměr kontrol: 3,08 t/ha
= 100 %) u přípravku PICTOR, kde došlo
ke zvýšení výnosu o 12,3 %. Dále u přípravku SFERA 535 SC o 11,4 %, u přípravku
BUMPER SUPER společně s jednotlivými
smáčedly bylo zvýšení o 7,1 %. Samostatná
aplikace přípravku BUMPER SUPER bez
smáčedel dosahovala jen téměř úrovně
kontroly s navýšení jen o 0,3 %. U přípravku
TOPSIN M 500 SC bylo navýšení výnosu
o 5,5 %. Vliv použitých smáčedel u varianty
s přípravkem BUMPER SUPER tak představoval přírůstek výnosu ve výši 6,8 %.
U aplikace přípravků v následné růstové fázi
slunečnice, a to na počátku květu slunečnice, bylo dosaženo následující přírůstků
výnosu proti neošetřené kontrole: PICTOR
16 | Agrotip 5/2012
4–8 listů
112,5
počátek květu
110,0
107,5
105,0
102,5
100,0
97,5
95,0
Kontrola
Výsledky poloprovozních pokusů
SPZO
4–8 listů
0,9
Pictor
Sfera 535
SC
o 12,7 %, BUMPER SUPER při společné
aplikaci se smáčedly o 10,8 %, SFERA 535
SC o 8,8 %, samostatná aplikace přípravku
BUMPER SUPER o 5,6 % a TOPSIN M 500
SC o 5,2 %. Vliv smáčedel u varianty s přípravkem BUMPER SUPER tak představoval
přírůstek na výnosu ve výši 5,2 %.
Při aplikace fungicidů ve fázi 4 až 8 listů byly přírůstky v rozmezí 0,3 až 12,3 %
(kontrola 3,08 t/ha) a v průměru zvýšily
provedené aplikace v této fázi výnos proti
kontrole o 7,5 %, což představovalo průměrný výnosový přírůstek 0,23 t/ha. Při
aplikace fungicidu ve fázi počátku květu
byly přírůstky v rozmezí 5,2 až 12,7 % (kontrola 3,08 t/ha) a v průměru zvýšily aplikace
v této fázi výnos proti kontrole o 8,5 %, což
představovalo průměrný výnosový přírůstek 0,24 t/ha.
Varianty, ale také provozní plochy, které
byly ošetřeny přípravky s účinnou látkou
Bumper Topsin M
Super +
500 SC
smáčedlo
Bumper
Super
Průměr
ze skupiny strobilurinů (PICTOR, SFERA
535 SC) vykazovaly dlouhodobě po aplikaci velmi dobrý zdravotní stav, bylo patrné
oddalování procesu stárnutí rostlin a prodlužování vegetace především po aplikaci
v době květu („green efekt“). S ohledem
na tuto skutečnost je proto vhodné především provádět aplikaci těmito přípravky
do fáze butonizace až počátek květu slunečnice s využitím jejich dlouhodobého
účinku. Pro pozdější aplikace (plný květ) je
vhodné se orientovat na přípravky s jinými
účinnými látkami (např. ROVRAL AQAFLO,
BUMPER SUPER, APEL). Závěrem je nutné
konstatovat, že všechny v současnosti registrované fungicidy ve slunečnici jsou jen
pro pozemní aplikaci.
Ing. Božetěch Málek, SPZO Praha
Foto autor
| Mák |
Fungicidy
V porostech máku setého se vyskytuje
celá řada chorob. K těm nejdůležitějším
stále patří helmintosporióza, plíseň maková a v posledních letech i hlízenka. Pro
úspěšné pěstitele se tak aplikace fungicidů do porostů máku staly standardní
součástí agrotechniky. V současné době
má BASF zaregistrovány do máku dva
fungicidy – Discus a Carambu.
Ochrana proti houbovým
chorobám máku s fungicidy
Caramba a Discus
Pro zvýšení intenzity pěstování (zvláště
ochranou proti houbovým chorobám) a tím
dosahování vyšších výnosů zaregistrovala
firma BASF v roce 2001 fungicid Discus.
Do roku 2006 to byl jediný fungicid na našem trhu pro použití v máku setém proti
ekonomicky nejzávažnější chorobě helmintosporióze. Výnosové ztráty se při napadení touto chorobou pohybují každoročně
v rozmezí 10–40 %. Aplikace se provádí
před květem v dávce 0,2–0,25 kg/ha.
V polovině roku 2006 byl ve spolupráci se
sdružením Český mák zaregistrován druhý
fungicid od firmy BASF do máku proti houbovým chorobám – Caramba. Jedná se
o rozšířené použití tohoto přípravku v máku
proti alternáriové skvrnitosti, helmintospo­
rióze a hlízence obecné, jejíž význam roste
s plochou olejnin všeobecně. Vzhledem
k tomu, že byl u Caramby zaznamenán
i významný morforegulační efekt, je registrována také jako regulátor růstu. Tento efekt
se projevuje zkrácením a zpevněním stonků
rostlin, čímž snižujeme riziko polehnutí porostu. Doporučená dávka Caramby je 1 l/ha.
Firma BASF doporučuje pěstitelům máku
jak systém jednoho ošetření (Discus nebo
Caramba), tak také intenzivní fungicidní
technologii dvojího ošetření. Caramba
ve fázi prodlužování je určena k zesílení
a zkrácení stonku s počáteční nezbytnou
fungicidní clonou. Ošetření Discusem
ve fázi před květem zabezpečuje ochranu
proti helmintosporióze a černím. Doporučená dávka Caramby je 0,8 l/ha a Discusu 0,2 l/ha.
Tabulka č. 1: Vliv aplikace fungicidů BASF na výnos semene máku,
průměr dvou pokusů – Červený Újezd, Lešany
Fungicidní
varianta
Dávka l,
kg/ha
Termín
aplikace
Kontrola
Lešany
%
Červený
Újezd
%
Průměr
celkem
%
1,72
100
2,09
100
1,90
100
Caramba
1
BBCH 39
1,86
108
2,13
102
1,99
105
Caramba
1
BBCH 59
1,84
107
2,29
110
2,06
108
0,2
BBCH 59
1,93
112
2,08
100
2,01
106
0,8+0,2
BBCH 39
BBCH 59
2,03
118
2,25
108
2,14
113
Discus
Caramba
+ Discus
I přesto, že situace s cenou a odbytem
máku není příliš příznivá, aplikace fungicidů do máku je rentabilní i při ceně 20 Kč/
kg. Z mnoha přesných pokusů a výsledků
z běžných provozních ploch za posledních
deset let jednoznačně vyplývá prokazatelný pozitivní vliv na zdravotní stav rostlin
a výnos semen. Přírůstky výnosů se pohybovaly v průměru mezi 10–15 % v systému
jednoho ošetření a 20–25 % u dvojího
ošetření oproti neošetřené kontrole. Ekonomická účelnost použití fungicidů BASF
byla prokázána i v roce 2011. Potvrzují to
výsledky z přesných maloparcelkových pokusů z VS ČZU v Červeném Újezdě a v Lešanech (tabulka č. 1).
Na závěr všem pěstitelům máku přeji šťastnou ruku při volbě co nejlepší pěstební
technologie, výběru přípravků na ochranu
rostlin, dosažení co nejvyšších výnosů
a hlavně dobrého zpeněžení produkce.
Doufáme, že k tomu přispějí i léty osvědčené fungicidy BASF do máku - Caramba
a Discus.
Ing. Ivo Kulhánek
Agrotip 5/2012
| 17
| Mák |
Situace a výhledy
Zůstaneme světovým
producentem
potravinářského máku?
Narozdíl od minulých let jsou poslední 2–3 roky ve znamení, doufejme
že přechodné, „makové“ odbytové a tím i cenové krize. Mák, stejně
jako řada jiných komodit, prochází vlnami úspěchů a krizí.
Jen za leden a únor 2012 bylo dovezeno
dalších 1 400 t máku převážně z Maďarska, za deklarovanou cenu 17 Kč/kg, a Slovenska - 3,60 Kč/kg (dohromady 1063 t)
a Austrálie za 12,88 Kč/kg (125 t). Zdá se,
že je to logická reakce obchodníků - chytráků na současnou zvýšenou poptávku
po českém máku za nízkou cenu.
Holanďané, naši dříve velcí odběratelé, se
stávají našimi dovozci španělského máku,
stejně tak přes Slovensko se dováží mák
po farmaceutickém zpracování v Maďarsku. Všichni tito producenti technického
máku jsou ochotni prodat svou „produkci“
vždy za cenu významně nižší, než cena
vytvořená každoročně po sklizni v ČR.
Zatímco u ostatních komodit, především
řepky, obilí a kukuřice, ceny v posledních letech rostou, u máku stagnují na úrovni často
pod výrobními náklady. Dnešní farmářská
cena se pohybuje již přes 23 Kč/kg. Přes
výrazný pokles osevních ploch v roce 2011,
díky vysokým výnosům (0,85 t/ha) byla loňská sklizeň z necelých 32 tisíc ha na úrovni
26 000 tun, tedy o 3 000 t vyšší, než ze sklizně 2010, kdy se sklízelo z 52 000 ha.
Dosahované prodejní ceny rozhodně
nesplňují ani naše očekávání ani předpokládané cíle našeho sdružení a poctivých
obchodníků. Někteří z nás této momen-
18 | Agrotip 5/2012
tálně „krušné“ situaci podlehli a od máku
ustupují, i když si jsou vědomi, že ztrácejí
vynikající předplodinu v osevním postupu.
Je však jasné, že bez ekonomiky se mák
dlouho dělat nedá.
Zásadním problémem, který řešíme
a musíme vyřešit, je zabránění dovozu
technického máku, který je odpadem
z farmaceutického průmyslu a tedy pěstovaného pro farmaceutické, nikoliv kulinární
účely, jeho následné míchání a export vydávaný za „český mák“, prostřednictvím ať
již v České republice nebo v Polsku působících obchodních firem.
Plochy oseté mákem v ČR v roce 2012 podle mého odhadu klesnou pod 20 tis. ha. To
bude mít za následek další pokles produkce,
možná i výrazně pod 15 tis tun. Skutečnost,
že zásoby máku ze starých sklizní jsou téměř
vyčerpány a náš každoroční export (průměr
za posledních 8 let) je 28 000 tun (od 23 300 t
v roce 2010 do 35 200 t v roce 2008), může
být nedostatek máku i na „míchání“. Nutno
připomenout, že především v sousedním
Německu, ale v minulých letech i v Rusku,
úřady při dovozu máku sledovaly obsah
morfinu na semeni, a to především z hlediska možného negativního důsledku jeho
konzumace. Známé jsou historky o varování
řidičů před makovým štrúdlem. Všechny
Dovoz převážně farmaceutických odpadů do ČR
Země
Množství (t)
bez výrazného snížení poptávky do ceny
40 Kč/kg. Pak dochází k jeho nahrazování
sezamem, lněným semínkem aj.
Cena (Kč/kg)
2009
2010
2011 2009 2010 2011
Austrálie
0 0 1417 15,30
Španělsko
0 1058 1079 25,80
20,40
Holandsko
6 29 288 45,30
35,40
19,50
Francie
126 388 207 16,80
15,50
15,60
Turecko
0 200 170 27,80
20,60
Maďarsko
144 868 525 28,90
28,10
26,23
Slovensko
486 484 254 25,30
32,50
43,60 *
Rakousko
280 72 173 35,70
37,20
44,50 **
Ostatní
630 741 208
Celkem
1672 4 138 4321
* v ceně je zahrnut dovoz osiv
** dovozy z Rakouska převážně upravené polotovary pro pekárny a vrácené dodávky,
Rakousko je náš největší odběratel kvalitního máku
průmyslové máky mají cca 10–15× vyšší
obsah morfinu na semeni než náš potravinářský mák. Zbavit se morfinu na semeni lze
jen jeho vypráním ve vodě, což jistě zvyšuje
jeho cenu. Rusko, kde ještě vloni byla hranice obsahu morfinu 0%, se v současnosti
o tento kvalitativní parametr vůbec nezajímá
a do Ruska a na Ukrajinu je směřována většina směsí obsahujících až 100 ppm morfinu.
V roce 2012 lze očekávat významné zvýšení ceny máku. Pozitivním prvkem je stále
převažující poptávka po kvalitním českém
potravinářském máku. Velkým rizikem by
však bylo opakování roku 2007/8, kdy
ceny vyšplhaly na více než 100 Kč/kg
a byly příčinou i dnešních problémů. Mák
jako zbytná pochutina je podle seriózních
zahraničních partnerů obchodovatelná
Stanovení hranice obsahu morfinu na semeni potravinářských máků do 25 ppm,
úprava legislativy EU a další kroky jsou
dnes naším nejaktuálnějším úkolem. Sdružení ČM ve spolupráci s MZ ČR, MZe ČR
a dalšími státními orgány se touto problematikou intenzivně zabývá. Věříme, že dosažením stanovených cílů se podaří vyřešit
i pokles zájmu o kvalitní mák, jeho nahrazování různými směsmi v potravinářském
průmyslu. Podle dosavadních zkušeností
nepůjde však v žádném případě o jednoduché, z roku na rok zvládnutelné opatření,
neboť prosazení jakýchkoli obchodních
omezení v rámci EU je vždy problematické.
K řešení současné problematické situace
mohou přispět i pěstitelé máku, kteří většinou znají své obchodní partnery, a nedodávat svůj mák firmám, které kazí dobrou
pověst českého máku.
Ing. Zdeněk Kosek,
výkonný ředitel SČM
Foto M. Bajgar
Agrotip 5/2012
| 19
| Okénko specialisty |
Vinič
Fungicídna ochrana proti
múčnatke a peronospóre
Dve najdôležitejšie choroby viniča, peronospóra a múčnatka potrebujú pre svoj vznik a následné poškodenie viniča rôzne poveternostné podmienky. Múčnatka potrebuje skôr suchšie
a peronospóra vlhké počasie. Odhadnúť, aké počasie bude, je zložité, ale dá sa predpokladať,
ktorá choroba môže mať lepšie podmienky na vznik a rozvoj.
Múčnatka
prežíva zimné obdobie v štádiu mycelia
v púčikoch a vo forme kleistotécií.
Mycélium je citlivé na mrazy pod -15 °C; počas tejto zimy neboli tak nízke teploty, aby
poškodili mycélium, a tak je predpoklad,
že v prípade vhodných podmienok môže
mať múčnatka ideálne možnosti na vznik
a rozvoj, hlavne v tých lokalitách, kde bola
aj v minulom roku.
Po vyklíčení prerastá huba mladé letorasty
a listy a od štádia 3–6 listov sa vytvárajú konídie. V tejto fáze je múčnatka viditeľná ako
biely porast tvorený mycéliom a konídiofórami na letorastoch – primárne napadnutie.
Za priaznivých podmienok sa múčnatka
20 | Agrotip 5/2012
veľmi rýchlo šíri z prímárne napadnutých
letorastov. Teplé a suché počasie v jarnom
období podporuje vývoj huby a kolónie
múčnatky veľmi skoro vytvárajú konídie.
Konídie sa uvoľňujú a sú roznášané vetrom.
Klíčia pri teplotách okolo 10 °C, optimálna
teplota sa pohybuje medzi 25–28 °C. Ešte
pred kvitnutím môžu byť napadnuté súkvetia, ktoré sú v tejto fáze veľmi náchylné.
Chladné a daždivé počasie pred kvitnutím
spomaľuje začiatok epidémie a napadnutie
je slabšie.
Čo má spoločnosť BASF
v ponuke proti múčnatke
Na prvé ošetrenie odporúčame jednoznačne Kumulus WG v dávke 6 kg/ha. Okrem
účinku na múčnatku má účinok aj proti plst-
natosti a kučeravosti. Či použijete Kumulus
samostatne, alebo v kombinácii s protiperonospórovým prípravkom, závisí od predpovede počasia. V prípade predpokladu
zmeny počasia – dážď – odporúčam pridať
do postreku Delan WG v dávke 0,5 kg/ha,
alebo vlaňajšiu novinku Copac. Copac je
tekutý meďnatý fungicíd s obsahom medi
24,4 %. Toto množstvo medi pri registrovanej dávke 4 l/ha dovoľuje použiť Copac aj
dva krát počas vegetácie, a to aj v integrovanom pestovaní; prípravok neprekročí dovolené množstvo medi na hektár, t.j. 2 kg.
Ďalšie ošetrenie pred kvitnutím je už veľmi
dôležité. Tu sa každá chyba ťažko trestá.
Vznik múčnatky v tomto období zanechá
stopy na celú sezónu a liečenie múčnatky je
náročná operácia, aj finančne. Naše odporučenie je nasledovné: Collis v dávke 0,4 l/
ha, alebo Vivando 0,4 l/ha. Pre väčšiu istotu účinku proti múčnatke aj peronospóre je
v ponuke aj Cabrio Top v dávke 2 kg/ha. Aj
v tomto roku ponúka BASF pri kúpe Cabria
Top Kumulus zdarma. Presnejšie pri kúpe
30 kg Cabria Top dostanete 60 kg Kumulusu zdarma. Dĺžku účinku a kvalitu prípravku
by som osobne uprednostnil pred použitím
dvoch predchádzajúcich variantov.
Ďalšie ošetrenie nasleduje o 10–14 dní v závislosti od počasia a použitého prípravku.
Pokiaľ trvá tlak múčnatky, má opakované
použitie Collisu alebo Vivanda svoje opodstanenie, ako aj kombinácia s Delanom,
alebo Copacom pri malom predpoklade
peronospóry.
Peronospóra
potrebuje pre vznik a vývoj teplo a vlhko. Presnejšie viac než 10 mm zrážok
za 24 hod., priemernú teplotu viac než
12 °C a ak minimálna neklesne pod 8 °C.
V prípade silného tlaku peronospóry (teplo
a vlhko) môže byť použitý na prvé ošetrenie
fungicíd Forum FP, ktorý účinkuje preventívne aj kuratívne. Dokáže zastaviť vzniknutú infekciu peronospóry a zabrániť vzniku
novej. V závislosti od počasia sa môže Forum FP opakovane použiť o 10–14 dní.
Podobný fungicíd s kuratívnym aj preventívnym účinkom je Acrobat MZ. Na rozdiel
od Forumu FP, ktorý obsahuje kontaktnú
účinnú látku folpet, Acrobat obsahuje mancozeb a rovnako systémovú účinnú látku
dimethomorph. V integrovanom pestovaní
sa môže použiť dva krát počas vegetácie.
O fungicídoch proti botrytíde od spoločnosti BASF si môžete prečítať v časopise
Agrotip v júlovom vydaní.
Prajem bezproblémový začiatok vegetácie.
Ing. František Polák
Foto D. Musilová
Agrotip 5/2012
| 21
Pictor vám prácu
neuľahčí, ale výsledky budú
lepšie
®
Pictor – fungicíd na ošetrenie repky a slnečnice
Zaradený do konceptu AgCelence
Účinná eliminácia stresových faktorov
Výnimočná fungicídna účinnosť
Redukcia primárnej infekcie slnečnice sklerotíniou z pôdy
Regionálna príloha Slovenská republika
S Capalom do sveta - vyhrajte
dovolenku svojich snov
V minulom roku sme na Slovenský trh zaviedli fungicídny prípravok na ošetrenie obilnín
Capalo. Jeho nástup na trh bol fantastický – prípravok bol vypredaný do 2 týžňov. Prípravok Capalo obsahuje 3 účinné látky má flexibilné dávkovanie 1–1,5 l a účinkuje na kompletné spektrum chorôb v obilninách. Tento rok Vám Capalo ponúka hneď dva benefity:
1. rozšírená registrácia prípravku poskytuje možnosť použitia do všetkých obilnín - jarný
aj ozimný jačmeň, jarná aj ozimná pšenica, ovos, raž a tritikale. 2. Okrem spoľahlivej
fungicídnej ochrany obilnín, si môžete s Capalom splniť aj svoje cestovateľské sny.
 Obsah prílohy 
 S Capalom do sveta
- vyhrajte dovolenku
svojich snov
 Stellar + Spectrum – pack
nové herbicídne ošetrenie
kukurice
 ProPlant - signalizácia chorôb
CENY
5x
500 €
4x
800 €
3x 1000 €
2x 1500 €
1x 2000 €
3x
bonus 1500 €
Pricíp súťaže „S Capalom do sveta“ je veľmi jednoduchý: na každom kartóne prípravku Capalo
(4 × 5 L) bude korešpondenčný lístok, stačí ho len
vyplniť, vhodiť do schránky a mať kúsok šťastia
pri losovaní cien. Nemusíte platiť žiadne poplatky
na pošte, jednoducho len vyplníte lístok a pošlete. Čím viac lístkov pošlete, tým vyššia je pravdepodobnosť, že to budete práve Vy, kto bude
vylosovaný a získa cenu.
zvaní 26. 7. na vyhodnotenie, kde sa bude ďalej
losovať o jednotlivé výhry v tejto súťaži.
Pochopiteľne máme aj možnosť pre zákazníkov,
ktorí majú radi svoj osud pevne v rukách. Pre nich
je pripravená možnosť bonusových výhier. Celkovo sú tieto výhry tri, každá má hodnotu 1500 €
a sú pre zákazníkov, ktorí v tohtoročnej sezóne
nakúpia najviac
prípravku Capalo.
Tí nemusia
vyhrajte
dovolenku
svojich
snov
s očakávaním sledovať losovanie či im šťastena
bude priať, ale automaticky získávajú cenu. Získanie bonusu však nevylučuje možnosť, že môžu
byť vylosovaní a súťažiť o hlavnú cenu.
S Capalom do sveta
Cenami v tejto súťaži sú dovolenkové poukazy v rôznych cenových hladinách, ktoré môžete
využiť ako odmenu pre vašich zamestnancov
v podniku. Najnižšou sumou je 500 € a najvyššou 2 000 €. Losovanie bude prebiehať v dvoch
kolách. Prvé losovanie prebehne 7. 6. na celoslovenských poľných dňoch zo všetkých doručených návratiek Capalo. Vyžrebuje sa celkovo
15 účastníkov užšieho losovania, ktorí budú po-
Tím BASF Slovensko Vám praje úspešnú sezónu,
bohatú úrodu a veľa štastia pri žrebovaní.
A nezabudnite, žrebuje sa už v júni...
Prípravok Capalo si môžete
kúpiť ako sólo prípravok ale
v tomto roku sme pripravili aj
cenovo zvýhodnené obchodné balíky a to:
„„Capalo + Arrat - univerzálny
a spoľahlivý herbicíd
do obilnín
„„Capalo + Swing Top
- novinka roku 2012,
vynikajúci prípravok
na riešenie klasových
chorôb v pšenici
„„Capalo + Caramba spoľahlivé riešenie listových
a klasových chorôb
v jačmeni i pšenici
Agrotip 5/2012
|I
 Kukurica 
Stellar + Spectrum – pack
nové herbicídne ošetrenie
kukurice od spoločnosti BASF
k
ude
pole b m
e
š
a
V
ňo
, že v aka
é
t
s
i
také č áte aj divi
zbad
A aby vám diviaky neukrajovali
z úrody, dostanete ku každému
balíku Stellar + Spectrum
1 liter repelentu na diviaky ANTI-FER
II | Agrotip 5/2012
je
dáv
PACK
hu
Každý z jednotlivých aplikačných termínov má
svoje výhody aj nevýhody. Pri preemergentnom
zásahu riešite buriny už od začiatku vegetácie,
no účinnosť je závislá na pôdnej vlahe a neriešite trváce a problémové buriny (pichliač, durman).
Naopak pri postemergentnom zásahu vyriešite aj
vzídené problémové buriny a nie je závislé od pôdnej vlahy. Na spoľahlivý účinok je však potrebné,
aby bola väčšina burín vzídená a mala vytvorenú
dostatočnú listovú plochu kvôli tomu, že postemergentné prípravky účinkujú hlavne cez listovú plochu, väčšinou nemajú reziduálne pôsobenie a neriešia novú vlnu vzchádzajúcich burín. Pravdaže,
pokiaľ buriny narastú, medzitým spôsobia svojou
konkurenciou škody v kukurici a to práve v počiatočných fázach vývoja kukurice, kedy je kukurica
najcitlivejšia na konkurenciu burín. Skorá postemergentná aplikácia spája výhody a obmedzuje
nevýhodyna pre
25 ha a obspost ošetrenia ako je likvidácia
a
Technická a porade
je
vzídených
problémových burín (pichliač, dur25 l Stellar konkurencie burín
man), obmedzenie
od –skorých
BASF
rozdelenie
+ 30 l fáz
Spectrum
rastových
kukurice, reziduálne pôsobenie za+ 5 l Brejk Tru
braňujúce
vzchádzaniu novej vlny burín a menšia
a / na vlahových podmienkach. Herbicídny
závislosť
ha
: 1,0 + 1,2
balík Stellar
+ Spectrum je flexibilne využitelný, pri
všetkých termínoch ošetrenia.
0,2
Prípravok Stellar bude na slovenskom trhu v obchodnom balíku Stellar + Spectrum + Brejk Tru,
s ktorým ošetríte 25 ha kukurice. Stellar likviduje
hlavne vzídené buriny a má čiastočne reziduálny
účinok, Brejk Tru je superzmáčadlo podporujúce
príjem účinnej látky burinami, čím zvyšuje efektívnosť postreku a odolnosť proti zmytiu dažďom.
Pôdny herbicíd Spectrum predlžuje reziduálne pôsobenie kombinácie.
Kukurica sa v praxi ošetruje najčastejšie
v nasledovných termínoch:
1. P
reemergentná aplikácia – pred vzídením kukurice aj burín do 3 dní po sejbe
2. S
korá postemergentná aplikácia – vo fáze 1–4
listov kukurice a vzchádzaní burín
3. Postemergentná aplikácia – po vzídení kukurice
aj burín do 6-8 listov kukurice
+
Prípravok Stellar obsahuje novú účinnú látku
topramezone. Je to systémová účinná látka prijímaná koreňmi aj listami rastlín a patrí do skupiny inhibítorov 4-HPPD enzýmu, ktorý sa podieľa
na biosyntéze karotenoidov má kontaktný aj čiastočne reziduálny účinok na jedno i dvojklíčnolistové buriny. Okrem účinnej látky topramezone
obsahuje Stellar aj dicambu, ktorá zvyšuje účinok
na dvojklíčnolistové buriny a je prijímaná listovými
časťami burín. Kombinácia týchto dvoch účiných
látok zabezpečí likvidáciu kompletného spektra
jednoročných jedno a dvojklíčnolistových burín
a prípravok je možné aplikovať od vzchádzania až
do 6-tich listov kukurice.
Ba
lík
Kukurica patrí na Slovensku medzi významné
plodiny a každoročne
sa jej výmera zvyšuje.
Hlavným problémom,
s ktorým sa musí pestovateľ pri pestovaní
kukurice vysporiadať, sú
buriny. Časté používanie
rovankých prípravkov
alebo účinných látok
s rovnakým mechanizmom účinku môže viesť
k vytvoreniu rezistentnej
populácie burín na danú
účinnú látku a tak znížiť
herbicídny účinok.
Môžete urobiť delenú aplikáciu, preemergentné
ošetrenie pôdnym herbicídom Spectrum a následne postemergentné ošetrenie prípravkom Stellar,
alebo využiť možnosť spoločnej aplikácie prípravkov v skorom postemergentnom ošetrení. Stellar +
Štefan Šim
Spectrum + Brejk Tru sa bežne v zahraničí aplikuje
Robert Jur
v tankmixe v dávkach 1,0 l Stellar + 1,2 l Spectrum
Peter Otáh
+ 0,2 l Brejk Tru ako skorá post aplikácia vo fáze
Ľubomír Eg
1-4 listov kukurice. Prípravky sa vynikajúco doAnton Onu
Marek Heg
pĺňajú. Stellar zlikviduje vzídené buriny a spolu
František P
s prípravkom Spectrum vytvorí na pôde herbicídny
špecialista n
film, ktorý zabezpečí reziduálne pôsobenie a zabráni tak vzchádzaniu ďalšej vlny burín. Prípravky
sú bez problémov miešateľné a ich kombinácia zabezpečí komplexnú účinnosť na široké spektrum
burín v kukurici. Táto kombinácia umožní všetky
výhody skorého post ošetrenia. V dobe aplikácie nie je závislá na vlhkosti, má široké spektrum
účinku. Spoľahlivo účinkuje aj na vzídené odolné
Pri použití prípravku je potrebné riadiť sa pl
tiežTento prospekt m
buriny ako sú pichliač, durman, ježatka
a márastlín.
prípravkov na ochranu
dlhodobé reziduálne pôsobenie, čím zabraňuje
vzchádzaniu ďalšej vlny burín.
SIGNALIZÁCIA CHORÔB
Plodina_Dátum
Vzor odporučenia počas sezóny
Popis ku grafu
Zrážky
Max. teploty
Min. teplota
Slnečný svit (h)
dátum - plodina
25 [C][mm][h]
20
15
10
5
0
-5 marec
dátum 10
12
14
16
Bratislava / Letisko
- vývoj a predpoveď
počasia
18
20
22
24
26
28
30
apríl
2
4
6
Pšenica ozimná
Chroroby
- vývoj chorôb
Múčnatka
Duett Top 0,6
Septoria tritici
Duett Top 0,6
Hrdza pšeničná
Duett Top 0,6
DTR
Duett Top 0,6
Hrdza plevová
Duett Top 0,6
Septoria nodorum
Duett Top 0,6
Dátum
Steblolam
Duett Top 0,6
1
1
3
13
15
9
- určenie aktuálne problémových chorôb v
poraste
18
13
Aug
Sept
Patogény: dobré podmienky
Patogény: ideálne podmienky
Stredný počet infekčných dní
Vysoký počet infekčných dní
Aktuálny deň
Fungicíd: čiastočne eradikatívny účinok
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
1
Fungicíd: eradikatívny účinok
Fungicídny účinok (nové listy nechránené)
Protektívny účinok (dni) (nové listy nechránené)
Fungicídny účinok (rastlina kompletne chránená)
9 Protektívny účinok (dni)
9
ODPORUČENIE AKTUÁLNEHO
OŠETRENIA
- Jasné odporučenie vhodného
fungicídneho zásahu
- Cenová kalkulácia ošetrenia
- Praktický tip (kombinácia prípravkov, hnojív)
- určenie potreby fungicídneho zásahu
(preventívne, kuratívne,
eradikatívne)
ProPlant signalizácia výskytu chorôb
Proplant je počítačový program, ktorý na základe meteorologických údajov vyhodnocuje predpoklad
infekcie porastov chorobami a pomáha tak určiť optimálny termín aplikácie fungicídov proti chorobám
ako i účinnosť prípravkov proti daným chorobám.
Čo vám ponúkne signalizačný systém chorôb ProPlant:
• Aktuálny prehľad o škodcoch, chorobách a počasí vo vašej lokalite.
• Aplikácia prípravkov v správny moment - využitie investovaných financií v maximálnej miere. Prepásť
ideálny termín aplikácie znamená nižšiu účinnosť, alebo zvýšenie aplikačnej dávky prípravku.
• Produkty sa rozlišujú podľa účinných látok v kuratívnom alebo protektívnom účinku. ProPlant nezávisle a
presne definuje daný produkt na základe jeho účinných látok a vlastností a tým uľahčuje vašu voľbu.
• Proplant na základe odskúšaných prognostických modelov pomáha predpokladať vývoj chorôb a škod
cov a tým uľahčuje vaše plánovanie ochrany rastlín.
• Aktuálne informácie odporučenia budete dostávať na vami zvolenú E-mailovú adresu.
Sieť meteostaníc
a pokrytie regiónov
Ako sa prihlásiť do systému
na signalizáciu chorôb
A. Mailom na adresu [email protected],
mail musí obsahovať názov podniku, adresu
podniku, okres, meno kontaktnej osoby, telefón
kontaktnej osoby a zvolenú meteostanicu.
B. Poštou zaslaním priloženej návratky na adresu
BASF Slovensko spol s r.o., Prievozská 2,
821 09, Bratislava.
Nové meteostanice
Zwerndorf-Marchegg
Gyor/Likocs
Mochovce
Sliač
Josvafo
Poprad
Stropkov/Tisinec
Kamenica nad Cirochou
Kontaktná osoba
Názov podniku:
Adresa podniku:
Meno a priezvisko:
Telefónne čislo:
E-mail:
Okres:
Signalizácia v plodinách:
Miesto meteostanice:
Staré meteostanice
Bratislava – Ivanka
Jaslovské Bohunice
Hurbanovo
Nitra – Janíkovce
Piešťany
Prievidza
Dudince
Lučenec
Košice – letisko
Milhostov
jačmeň
pšenica

Podobné dokumenty