Manuál kvality pro dodavatele Manuál kvality pro dodavatele

Transkript

Manuál kvality pro dodavatele Manuál kvality pro dodavatele
Trnkova 111
628 00 BRNO
Schválil/datum
Zetor Tractors
Manuál kvality pro dodavatele
Koláček Jiří
Vavroušek Milan
Hodovanec Petr
Design Mng.
QA Mng.
Logistic Mng.
Shimoyama
Yasuhiro
Procurement Mng.
Tichý Luděk
Engineering Mng.
Manuál kvality pro dodavatele
OBSAH
OBSAH................................................................................................................................................................... 1
1
POLITIKA KVALITY ZETOR TRACTORS, A. S. ................................................................................ 2
2
OBLAST POUŽITÍ MANUÁLU PRO DODAVATELE ZETOR TRACTORS, A. S........................... 2
3
VYMEZENÍ ROZSAHU PLATNOSTI ..................................................................................................... 2
4
TERMÍNY A DEFINICE MANUÁLU KVALITY PRO DODAVATELE............................................. 2
4.1
4.2
4.3
DEFINICE KATEGORIZACE SOUČÁSTEK ................................................................................................... 2
ZKRATKY ............................................................................................................................................... 3
POJMY .................................................................................................................................................... 3
5
PLÁNOVÁNÍ KVALITY ............................................................................................................................ 4
6
PROCES SCHVALOVÁNÍ......................................................................................................................... 4
6.1
SCHVALOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH VZORKŮ (VZORKOVÉ ŘÍZENÍ) ............................................................... 5
6.1.1 Podklady ke schválení inženýrských vzorků ...................................................................................... 5
6.1.2 Vyjádření ke schválení inženýrských vzorků ..................................................................................... 5
6.2
SCHVALOVÁNÍ DO NULTÉ („0“) SÉRIE .................................................................................................... 5
6.2.1 Podklady ke schválení do nulté série................................................................................................. 5
6.2.2 Vyjádření ke schválení do nulté série................................................................................................ 5
6.3
SCHVALOVÁNÍ ODCHYLKY ..................................................................................................................... 5
6.4
AUDIT..................................................................................................................................................... 5
6.5
UCHOVÁNÍ DOKUMENTACE A REFERENČNÍHO VZORKU .......................................................................... 5
7
REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ............................................................................................................................. 5
7.1
7.2
7.3
VÝZNAMNÝ POČET NESHODNÝCH KUSŮ OVLIVŇUJÍCÍ CHOD VÝROBNÍ LINKY ZETOR TRACTORS, A. S. .. 5
POČET NESHODNÝCH KUSŮ, KTERÝ PŘÍMO NEOHROZÍ CHOD VÝROBNÍ LINKY ZETOR TRACTORS, A. S. .. 5
OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ – 8D-REPORT ............................................................ 5
8
HODNOCENÍ KVALITY DODAVATELŮ .............................................................................................. 5
9
PŘÍLOHY ..................................................................................................................................................... 5
Zetor Tractors, a. s.
1/27
Manuál kvality pro dodavatele
MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE
1 Politika kvality Zetor Tractors, a. s.
Jedním z hlavních cílů společnosti Zetor Tractors, a. s. je dosažení kvalitní výroby a dodávky
produktů (bez závad) pro své zákazníky. Tento cíl může být dosažen pouze koordinovaným
postupem ve všech procesech v rámci řetězce tvorby hodnot. Dodavatelé jsou nedílnou součástí
tohoto řetězce. Z tohoto důvodu je nevyhnutelné klást důraz na neustále zlepšování a následné
standardizování proces u Řízení dodavatelského řetězce (Supply Chain Management –SCM).
Věříme, že aplikování následujících postupů je jedinou cestou k dosažení naších cílů, a proto jsou
postupy uvedené v tomto manuálu povinné pro všechny naše současné i budoucí dodavatele.
2 Oblast použití manuálu pro dodavatele Zetor Tractors, a. s.
Tento manuál kvality pro dodavatele popisuje a definuje požadavky na dodavatele a slouží jako
dohoda o kvalitě mezi Zetor Tractors, a. s. a jeho dodavateli. Zetor Tractors, a. s. od svých
dodavatelů očekává intenzivní spolupráci zaměřenou na prevenci a zabezpečování kvality ve
všech fázích procesu, zejména ve fázi plánování, realizace a dodávky produktu.
Za kvalitu nakupovaných součástek v rozsahu celé dodávky zodpovídá zásadně dodavatel.
Požadavky manuálu kvality pro dodavatele Zetor Tractors, a. s. by měly být všemi dodavateli
přenášeny na subdodavatele.
Zetor Tractors, a. s. očekává od svých dodavatelů průběžnou a důslednou realizaci předepsaných
metod a postupů. Společnost Zetor Tractors, a. s. vyhrazuje právo realizaci těchto metod a
postupů kontrolovat v rámci auditů.
3 Vymezení rozsahu platnosti
Tento manuál platí od 1. 4. 2008 a je závazný pro všechny dodavatele dodávající do Zetor
Tractors, a. s.
4 Termíny a definice manuálu kvality pro dodavatele
4.1
Definice kategorizace součástek
Všechny nakupované součásti jsou rozděleny do 4 kategorií:
•
Kategorie A – Kritické součástky
Součástky, které mají přímý vliv na bezpečnost, ochranu zdraví a ekologii.
Zetor Tractors, a. s.
2/27
Manuál kvality pro dodavatele
•
Kategorie B – Funkčně důležité součástky
Součástky, které mají přímý vliv na provozuschopnost produktu (traktoru) a jejich selhání má za
následky finančně náročné opravy.
•
Kategorie C – Ostatní a katalogové součástky
Součástky důležité z funkčního hlediska, jejichž selhání vyřadí pouze některou méně podstatnou
funkci produktu (traktoru).
•
Kategorie D – Standardní normalizované součástky
Součástky sériově vyráběné dle platných mezinárodních standardů a nejsou v kategorii A nebo B.
4.2
Zkratky
QMS – Quality management system - systém řízení jakosti
ppm – parts per milion – počet neshodných součástek z milionu dodaných součástek
FMEA – Failure Mode nad Effect Analysis – analýza poruch a důsledků
ISIR – Initial sample inspection report - žádost o schválení vzorků
MSA - Measurement System Analysis - analýza systému měření
SCM - Supply Chain Management – řízení dodavatelského řetězce
SRC – Sourcing – Dodavatelský Systém
VUTR – Výzkumný Ústav Traktorů
VZŘ – Vzorkové řízení
VSTK – Vstupní kontrola
4.3
Pojmy
Součástka je jednotlivá součást, díl nebo konečný výsledek.
Proces je soubor vzájemně propojených zdrojů a činností, které přeměňují vstupy na výstupy.
Krycí list (ISIR) je dokument, který se vyžaduje jako žádost o schválení a ve kterém dodavatel
potvrzuje, že kontroly a zkoušky vykonané na součástce vykazují shodu s požadavky zákazníka.
Předložení součástky ke schválení znamená odebrání malého množství součástek z významné
série, které byly vyrobeny předepsanými výrobními nástroji, procesy a časovými normami.
Součástky ke schválení jsou překontrolovány z hlediska všech technických parametrů.
Referenční vzorek je součástka, která se předkládá zákazníkovi za účelem uvolnění výroby.
Specifikace jsou technické požadavky pro posuzování přijatelnosti vlastností součástky.
Úroveň předložení znamená rozsah dokumentace, která se požaduje při předložení součástek.
Vzhledový prvek je součástka, která bude po dokončení vozidla viditelná. Zákazník označí
pohledové položky na technických výkresech. V těchto případech se před předložením součástky
požaduje zvlášť schválení vzhledu.
Nultá série je první dávka ze sériové výroby po schválení vzorků sloužící k ověření zda dodavatel
dodržuje parametry schválených vzorků.
Zetor Tractors, a. s.
3/27
Manuál kvality pro dodavatele
5 Plánování kvality
Dodavatel se zavazuje na vlastní zodpovědnost plánovat, organizovat a realizovat výrobní proces
a zabezpečení jakosti tak, aby byly zajištěny všechny požadavky pro zabezpečení kvality kladené
na výrobek.
Předvýrobní etapy musí být řádně naplánovány, včetně kontroly. Dodavatel si musí stanovit cíle a
tyto pravidelně vyhodnocovat. Předpokladem úspěšné spolupráce založené na důvěře mezi Zetor
Tractors, a. s. a dodavatelem je oboustranné jmenování kontaktních osob v oblasti kvality a
sourcingu.
Zetor Tractors, a. s. požaduje od dodavatele systém pro zabezpečení kvality dle kategorizace
součástek produkovaných dodavatelem.
Kategorie
součástek
Požadavek na QMS
A
Musí být certifikovaný QMS podle mezinárodních standardů kvality (TS
16949, QS 9000, VDA 6.1, ISO 9001,…)
B
Musí být certifikovaný QMS podle mezinárodních standardů kvality (TS
16949, QS 9000, VDA 6.1, ISO 9001,…)
C
Nemusí být certifikovaný QMS, ale musí být zavedený systém
zabezpečení kvality, ověřený společností Zetor Tractors, a. s.
D
Musí být certifikovaný QMS podle mezinárodních standardů kvality (TS
16949, QS 9000, VDA 6.1, ISO 9001,…)
6 Proces schvalování
Schvalování součástek do výroby se požaduje vždy podle rozsahu platnosti manuálu pro
dodavatele.
Dodavatel žádá Zetor Tractors, a. s. o schválení před první dodávkou i v případech:
-
použití náhradního konstrukčního řešení, specifikací nebo materiálu, než bylo u součástky
původně schváleno,
-
výroby s pomocí nových nebo změněných nástrojů, raznic, forem apod. včetně nástrojů
dodatečných nebo náhradních,
-
výroba s pomocí zařízení nebo nástrojů opravených nebo přemístěných k jinému dodavateli,
-
změna dodavatele součástky, materiálů nebo služeb,
-
výroba následující po jakékoli změně ve výrobní metodě nebo procesu,
-
přemístění výroby, nebo nasazení nového výrobního zařízení,
-
součástka znovu dodávaná po přerušení dodávek na víc než 6 měsíců.
Zetor Tractors, a. s.
4/27
Manuál kvality pro dodavatele
6.1
Schvalování inženýrských vzorků (Vzorkové řízení)
Uvolňování vzorků probíhá dle požadavků Zetor Tractors, a. s. Schvalování vzorků od dodavatele
se realizuje dle platně stanovené dokumentace odsouhlasené Zetor Tractors, a. s. Vzorky ke
schválení je nutno předložit v případech dle kapitol 3, 6, 6.1.2.
6.1.1 Podklady ke schválení inženýrských vzorků
Dodavatel současně se vzorky dodá níže uvedené dokumenty do Zetor Tractors, a. s.
Klasifikace výrobku
Dokument
A
B
C
D
01
Krycí list (ISIR)
V
V
V
V
02
Vzorky
V
V
V
V
03
Výkresová dokumentace
V
V
V
V
04
Rozměrový protokol
V
V
V
N
05
Atest materiálu
V
V
V
N
06
List dat o bezpečnosti materiálu
V
N
N
X
07
Vývojový diagram procesu ( Flowchart )
V
V
N
X
08
Zkoušky povrchů
V
V
V
N
09
FMEA procesu
N
X
X
X
10
Seznam kontrolních prostředků
N
N
N
X
11
Dokumenty o schválených změnách
V
V
V
X
12
Plán kontrol
V
V
V
N
13
Způsobilost procesu (CA)
N
X
X
X
14
Způsobilost měřících zařízení (R&R)
N
X
X
X
15
Balíci návod, značení dodávky
V
V
V
V
16
Seznam schválených subdodavatelů
V
V
N
N
17
Zkoušky technických specifikací
X
X
X
X
V
Dodavatel musí předložit k vzorkovému řízení a kopii musí uložit na vhodném místě.
N
Dodavatel musí uložit na vhodném místě a na požádaní předložit zákazníkovi.
X
Dodavatel musí na vyžádaní vytvořit a předložit zákazníkovi a uložit na vhodném místě.
Krycí list (ISIR)
Dodavatel v spolupráci s oddělením SRC předloží k vzorkovému řízení žádost o schválení vzorků
ISIR spolu se všemi požadavky na proces schvalování (viz příloha 1).
Zetor Tractors, a. s.
5/27
Manuál kvality pro dodavatele
Vzorky
Dodavatel předloží vzorky vyprodukované pomocí nástrojů, měřících přípravků, procesů,
materiálů, obsluhy, prostředí a nastavení technologických parametrů shodných s procesem
sériové výroby. Za zajištění vzorku a vzájemné odsouhlasení výkresové dokumentace zodpovídá
SRC.
Dodavatel musí vzorky řádně označit štítkem a očíslovat (například viz příloha 2).
Výkresová dokumentace
Rozdělujeme:
a) výkres je ve vlastnictví Zetor Tractors, a. s. resp. VUTR-u – dodavatel obdrží výkres, na
základě kterého požadovanou součástku vyrobí
b) výkres je ve vlastnictví dodavatele – výkres musí být schválen VUTR-em.
Způsob schvalování:
1. dodavatel dodá výkres součástky do Zetor Tractors, a. s., resp. do VUTR-u
2. VUTR výkres odsouhlasí
3. VUTR dodavatelský výkres součástky s razítkem výkresu dodavatele vloží do výkresu
s razítkem VUTR-u
fa XZY
xxx.xxx.xxx-
Zetor Tractors a.s.
XX.XXX.XXX /
Dodavatel předloží konstrukční dokumentaci u produktu, komponentu, nebo detailu produktu a
zašle spolu se vzorky kopii konstrukční dokumentace s opozicovaním měřených rozměrů
(označením v souladu s měrovým protokolem) a pomocné výkresy a nákresy, které využívá ve
výrobním procesu. Výkresová dokumentace musí obsahovat informaci o povrchové úpravě.
V případě katalogové součástky dodavatel předloží katalogový list obsahující nákres s důležitými
rozměry.
Rozměrový protokol
Dodavatel předloží charakteristiky a kompletní rozměrový report s metodami měření. Rozměrový
report musí obsahovat všechny důležité rozměry jednotlivých částí a jiné důležité parametry
(kontrola příslušenství, …). Slouží na ověření požadavku na rozměry dle výrobní dokumentace.
Všechny rozměry, vlastnosti a specifikace, které jsou vyznačeny v technické dokumentaci a
v plánu kontrol (například viz příloha 3).
Zetor Tractors, a. s.
6/27
Manuál kvality pro dodavatele
Atest materiálu
Dodavatel předloží důkaz o jednotlivých materiálech použitých při výrobě dané součástky (celku),
a
o
tom,
že
údaje
jsou
v souladu
se
všemi
požadavky
Zetor
Tractors,
a.s.
(dle ČSN EN 10 204 3.1, například příloha 4)
List dat o bezpečnosti materiálu
V případě potřeby dodavatel předloží bezpečnostní list materiálu (barvy, plasty, …). (například viz
příloha 5).
Vývojový diagram ( Flowchart )
Dodavatel předloží vývojový diagram procesu, který jasně popisuje kroky a posloupnost výrobního
procesu a splňuje požadavky a potřeby Zetor Tractors, a. s. (začínající vstupní kontrolou, končící
expedicí) (například viz příloha 6).
Zkoušky povrchů
Dodavatel předloží údaje o jakosti povrchové úpravy (barva, zinek, chrom, mechanická
předúprava, chemické předúpravy, označení nátěrové hmoty, barevný odstín stupeň lesku,
tloušťka nátěru, pro opravy konečného nátěru typ nátěrové hmoty a postup opravy, …).
FMEA procesu
Dodavatel předloží analýzu rizik a jejich důsledků v procesu.
Seznam kontrolních prostředků
Dodavatel předloží seznam měřících zařízení, přípravků, modelů a pomůcek používaných při
zabezpečení kvality u výrobního procesu součástek. Zákazník může požádat, dodavatele o
poskytnutí důkazu o kalibraci a správnosti měřícího prostředku.
Dokumenty o schválených změnách (Změnový list)
Dodavatel předloží jakékoli dokumenty o schválených konstrukčních změnách, které nebyly dosud
zahrnuty do dokumentace a které jsou již použity na součástce. (například viz příloha 7)
Plán kontrol
Dodavatel předloží plán kontroly součástky a procesu, který definuje všechny metody používané
pro kontrolu a řízení a kontrolní instrukci spojenou s kontrolou klíčových parametrů a vlastností
(například viz příloha 8).
Zetor Tractors, a. s.
7/27
Manuál kvality pro dodavatele
Způsobilost procesu (CA)
Cílem tohoto požadavku je zjištění, zda je pravděpodobné, že výrobní proces bude produkovat
takové součástky, které vyhoví požadavkům Zetor Tractors, a. s.
Způsobilost měřících zařízení (R&R, MSA)
Dodavatel předloží studii o proměnlivosti systému měření pro všechny nové nebo pozměněné
měřící a zkušební přístroje a zařízení vytvořenou na základě hodnot opakovatelnosti a
reprodukovatelnosti metod měření a zkoušení.
Balící návod
Dodavatel předloží vyplněný formulář „Balící návod“ v kterém se určí balící specifikace (viz
příloha 9).
Každou dávku včetně nulté série dodavatel označí štítkem „Vyjádření o kompletnosti a jakosti
dodávky (viz příloha 10).
Seznam schválených subdodavatelů
Dodavatel předloží seznam jím schválených subdodavatelů pro informaci Zetor Tractors, a. s. o
původu součástek.
Zkoušky technických specifikací
Dodavatel předloží záznam o provedení zkoušek technických specifikací součástky speciálně
požadovaných zákazníkem.
Zkoušky jsou prováděny ve všech případech, kdy jsou u součástek specifikovány vlastnosti
(klimatické, materiálové, vzhledové, hlukové, funkční, spolehlivostní, …). Dodavatel provádí
všechny zkoušky vyplývající z technické dokumentace.
Pokud dodavatel není schopen provést požadované speciální měření, zajistí si tyto zkoušky u
kvalifikované
externí
zkušebny
nebo
v případě
zvláštního
ujednání
ve
zkušebně
Zetor Tractors, a. s. Pokud ke zkouškám využije dodavatel zkušebnu třetí strany jsou výsledky
uvedeny na jejím hlavičkovém papíře.
6.1.2 Vyjádření ke schválení inženýrských vzorků
Po skončení vzorkového řízení, bude dodavateli zpět zaslána vyhodnocená kopie ISIR, ve které je
vyhodnocení vzorkového řízení.
Výstupem procesu schvalování je schválení inženýrských vzorků. Výsledek může být následující:
SCHVÁLENO -
byla splněna kritéria Zetor Tractors, a. s. a dodavatel může dodat dávku
součástky do nulté série (viz kapitolu 6.2).
Zetor Tractors, a. s.
8/27
Manuál kvality pro dodavatele
SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ – dodavatel může dodat nultou sérii dle schválené dokumentace a
objednávek Zetor Tractors, a. s. Zároveň s nultou sérii musí předložit ke schválení plán realizace
nápravných opatření. V případě, že plán nebude předložený nebo nebude realizovaný, dodavatel
nesmí dodávat, pokud nesplní všechna požadovaná kritéria.
NESCHVÁLENO – znamená, že žádost, dodané vzorky nebo přiložená dokumentace není
ve shodě s požadavky Zetor Tractors, a. s. Dodavatel nemůže dodat nultou sérii a musí požádat o
nové vzorkové řízení na odd. SRC v Zetor Tractors, a. s.
Uvolnění vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů.
Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí
vzorkového řízení.
6.2
Schvalování do nulté („0“) série
Po uvolnění vzorků (viz kapitola 6.1) dodavatel musí dodat do Zetor Tractors, a. s. nultou sérii,
která slouží k ověření shody sériových dodávek se schválenými vzorky.
6.2.1 Podklady ke schválení do nulté série
Dodavatel musí nultou sérii řádně označit (viz přílohu 11).
Dodavatel současně s nultou sérii
dodá níže uvedené dokumenty dle dohody se
Zetor Tractors, a. s.:
Rozměrový protokol
Dodavatel je povinen vždy dodat rozměrový protokol, nezávisle na výsledku vzorkového řízení
(viz kapitolu 6).
Dodavatel předloží charakteristiky a kompletní rozměrový report s metodami měření. Rozměrový
report musí obsahovat všechny důležité rozměry jednotlivých částí a jiné důležité parametry
(kontrola příslušenství, …). Slouží na ověření požadavku na rozměry dle výrobní dokumentace.
Všechny rozměry, vlastnosti a specifikace, které jsou vyznačeny v technické dokumentaci a
v plánu kontrol (viz příloha 3).
Atest materiálu
Dodavatel dodá atest materiálu v závislosti na výsledku vzorkového řízení, po domluvě se
zástupcem Zetor Tractors, a. s.
Dodavatel předloží důkaz o jednotlivých materiálech použitých při výrobě dané součástky (celku),
a že údaje jsou v souladu se všemi specifickými požadavky Zetor Tractors, a. s.
(dle ČSN EN 10 204 3.1, například příloha 4).
Zetor Tractors, a. s.
9/27
Manuál kvality pro dodavatele
6.2.2 Vyjádření ke schválení do nulté série
Po skončení ověření nulté série bude dodavateli zpět zaslána vyhodnocená kopie ISIR, ve které je
vyhodnocení nulté série.
Výstupem procesu schvalování je schválení dodávat do sériové výroby. Výsledek může být
následující:
SCHVÁLENO - znamená, že byla splněna kritéria Zetor Tractors a.s. a dodavatel může dodávat
do sériové výroby.
SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ – sdodavatel může začít dodávat do sériové výroby dle schválené
dokumentace a objednávek Zetor Tractors, a. s. Zároveň s první dodávkou musí předložit ke
schválení plán realizace nápravných opatření. V případě, že plán nebude předložený nebo
nebude realizovaný, dodavatel nesmí dodávat, pokud nesplní všechna požadovaná kritéria.
NESCHVÁLENO – znamená, že žádost, dodaná nultá série nebo přiložená dokumentace není
ve shodě s požadavky Zetor Tractors, a. s. Dodavatel nemůže dodávat do sériové výroby a musí
požádat o nové vzorkové řízení na odd. SRC v Zetor Tractors, a. s.
DODAVATEL NESMÍ PRODUKT PŘED DORUČENÍM SCHVÁLENÍ DODÁVAT DO SÉRIOVÉ
VÝROBY.
6.3
Schvalování odchylky
V případě, že dodavatel není schopen na určitou dobu dodržet parametry dohodnuté při VZŘ,
musí před dodáním součástek do Zetor Tractors, a. s. zaslat žádost o schválení odchylky na odd.
SRC. Dodavatel musí o vystavení odchylky požádat písemnou formou (e-mail, fax a jiné).
6.4
Audit
Zetor Tractors, a. s. jako zákazník má právo ověřit QMS, procesní způsobilost dodavatele, nebo
shodu produktů auditem. Externí audit u dodavatele provádí pověřeni pracovníci oddělení kvality
Zetor Tractors, a. s. Výsledky auditu poskytují informace způsobilosti prověřované oblasti auditu a
upozorňují na možnosti zlepšení.
V rámci auditů jakosti prováděných Zetor Tractors, a. s. u dodavatele se dodavatel zavazuje:
•
poskytnout informace týkající se organizačního uspořádaní, řízení a zajištění kvality,
bezpečnosti a ochrany životního prostředí
•
zodpovědět všechny otázky týkající se zajištění kvality
•
umožnit zaměstnancům Zetor Tractors, a. s. přístup do prostorů dodavatele za účelem zjištění
informací týkajících se auditu.
Termín auditu bude společností Zetor Tractors, a. s. oznámen v dostatečném časovém předstihu.
Dodavateli bude zaslán výsledek auditu.
Zetor Tractors, a. s.
10/27
Manuál kvality pro dodavatele
6.5
Uchování dokumentace a referenčního vzorku
Zetor Tractors, a. s. uchovává úplnou dokumentaci týkající se všech měření, zkoušek v případě
každého předložení žádosti o schválení. Z těchto záznamů vyplývá shoda se všemi rozměrovými,
chemickými, metalurgickými, fyzikálními a jinými požadavky. Vzorky jsou identifikovány a je na
nich uvedeno datum schválení zákazníkem. Pokud je uchovávaní součástek obtížné pro velikost
mohou být tyto požadavky změněny nebo zrušeny písemním vyjádřením schvalujícího útvaru
Zetor Tractors, a. s. Vzorky pokud není stanoveno jinak bude uchovávat dodavatel. Spolu se
žádostí bude dodavateli dodán vzorek označený štítkem s vyjádřením o schválení.
7 Reklamační řízení
Po zjištění neshody u dodávaných schválených součástek v Zetor Tractors a.s. je dodavateli
zaslaná informace o neshodě. Postup při reklamačním řízení probíhá v závislosti na kritičnosti
zjištěných neshodných kusů následovně:
7.1
Významný počet neshodných kusů ovlivňující chod výrobní
linky Zetor Tractors, a. s.
V případě, že byla zjištěna neshoda u více dodaných součástí, resp. se jedná o neshodnou dávku,
která může ohrozit plynulost výroby Zetor Tractors, a. s., dodavatel je o zjištěné nekvalitě
okamžitě informován telefonicky a mailem v podobě 8D-Reportu (viz kapitolu 7.3). Tyto informace
posílá vždy příslušný referent reklamačního oddělení vstupní kontroly (VSTK - PQA). Dodavatel
musí reagovat podle pokynů uvedených v 8D-Reportu.
Uzavřením týdenní produkce v Zetor Tractors, a. s. jsou zpracovány veškeré reklamace vždy
poslední den v týdnu. Po zpracování těchto dat začátkem následujícího týdne referent
reklamačního oddělení pošle dodavateli Reklamační List (viz Obr.1), který slouží jako základ pro
statistické zpracování reklamací. Dodavatel tento dokument vyplní a pošle zpět do Zetor
Tractors, a. s. nejpozději do 20 pracovních dnů.
7.2
Počet neshodných kusů, který přímo neohrozí chod výrobní
linky Zetor Tractors, a. s.
V případě, že byla zjištěna neshoda pouze u několika kusů nebo pozastavena celá dávka, která
přímo neohrožuje plynulost výroby Zetor Tractors, a. s., dodavateli se posílá pouze Reklamační
list (viz Obr.1) vždy začátkem následujícího týdne. Tento formulář posílá vždy příslušný referent
reklamačního oddělení vstupní kontroly (VSTK – PQA). Dodavatel tento dokument vyplní a pošle
zpět do Zetor Tractors, a. s. nejpozději do 20 pracovních dnů.
Zetor Tractors, a. s.
11/27
Manuál kvality pro dodavatele
Pokud se dodavatel k reklamaci do výše uvedených termínů nevyjádří, reklamace se považuje za
uznanou v prospěch Zetor Tractors, a. s. Tato reklamace se následně promítne v hodnocení
dodavatele (viz kapitolu 8.2 Hodnocení kvality dodavatelů).
Obr.1 Reklamační list (Claim List)
7.3
Opatření k nápravě a preventivní opatření – 8D-Report
8D-Report je nástroj pro dokumentaci osmi kroků pro proces týmového řešení problémů
(příloha 12).
Preventivní opatření:
•
jsou opatření zaměřená na odstranění možných příčin neshod,
•
využívají metod, pomocí nichž se ještě před realizací úkolu/projektu odhadne riziko možných
neshod, odhalí se možné příčiny, zváží se důsledky a uskuteční se opatření, zabraňující jejich
vzniku.
Okamžitá opatření:
• odstraňují neshody produktů, brání jejich dalšímu užití a průniku k následujícím operacím,
pracovištím a zejména k zákazníkovi,
• odstraňují
neshody s
environmentálními cíli, cílovými hodnotami společnosti a s
environmentální legislativou.
Nápravná opatření:
•
odstraňují příčiny neshod,
•
brání jejich opakování.
8 Hodnocení kvality dodavatelů
Zákazník v měsíčních intervalech (za příslušný měsíc) vyhodnocuje 2 ukazatele:
a) Kvalita dodávek do Zetor Tractors, a. s.:
Zetor Tractors, a. s.
12/27
Manuál kvality pro dodavatele
Defektovost [ppm] =Počet neshodných kusů/Počet dodaných kusů v dávce *1000 000
Pravidla pro výpočet defektovosti:
•
v případě, že je vrácená celá dávka dodavateli, do počtu neshodných kusů je započítaná celá
dávka
•
v případě, že je dávka vytříděná pracovníky Zetoru, do počtu neshodných kusů je započítaná
celá dávka
•
v případě, že je dávka vytříděná pracovníky dodavatele v prostorách Zetor Tractors, a. s, do
počtu neshodných kusů se započítávají pouze vadné kusy
b) Kvalita součástek na traktorech v provozu (Počet závad za měsíc na dodavatele)
Počet závad (za měsíc na dodavatele) = Kvalita součástek na traktorech v provozu v záruční době
Cíle kvality jsou stanoveny v prosinci individuálně pro každého dodavatele a vycházejí z aktuální
úrovně kvality a požadavku na neustále zlepšování. Cíle jsou platné od 1.1. následujícího roku
pro období následujících 12 měsíců.
Celkové bodové hodnocení je vážený průměr s váhami:
kvalita dodávek do Zetor a.s: 0,70.
kvalita součástek na traktorech v provozu: 0,30.
Bodové hodnocení:
Maximum: 100 bodů
Minimum: 0 bodů
Stupnice hodnocení:
Preferovaný dodavatel
80 – 100 bodů
Vyhovující dodavatel
79 – 60 bodů
Nutné zlepšení
59 – 30 bodů
Nevyhovující dodavatel
29 – 0 bodů
Zetor Tractors, a. s.
13/27
Manuál kvality pro dodavatele
9 Přílohy
Příloha 1: KRYCÍ LIST
Zetor Tractors, a. s.
14/27
Manuál kvality pro dodavatele
Příloha 2: ZNAČENÍ VZORKŮ
Zetor Tractors, a. s.
15/27
Manuál kvality pro dodavatele
Příloha 3: ROZMĚROVÝ PROTOKOL
Zetor Tractors, a. s.
16/27
Manuál kvality pro dodavatele
Příloha 4: ATEST MATERIÁLU
Zetor Tractors, a. s.
17/27
Manuál kvality pro dodavatele
Příloha 5: LIST DAT O BEZPEČNOSTI MATERIÁLU
Zetor Tractors, a. s.
18/27
Manuál kvality pro dodavatele
Zetor Tractors, a. s.
19/27
Manuál kvality pro dodavatele
Příloha 6: VÝVOJOVÝ DIAGRAM (POSTUPOVÝ DIAGRAM)
Zetor Tractors, a. s.
20/27
Manuál kvality pro dodavatele
Příloha 7: DOKUMENT O SCHVÁLENÝCH ZMĚNÁCH (ZMĚNOVÝ LIST)
Zetor Tractors, a. s.
21/27
Manuál kvality pro dodavatele
Příloha 8: PLÁN KONTROL
Zetor Tractors, a. s.
22/27
Manuál kvality pro dodavatele
Příloha 9: BALÍCÍ NÁVOD
Zetor Tractors, a. s.
23/27
Manuál kvality pro dodavatele
Příloha 10: PROHÁŠENÍ O KOMPLETNOSTI A JAKOSTI DODÁVKY
Zetor Tractors, a. s.
24/27
Manuál kvality pro dodavatele
Příloha 11: ZNAČENÍ NULTÉ „0“ SÉRIE
Zetor Tractors, a. s.
25/27
Manuál kvality pro dodavatele
Příloha 12: 8D-REPORT
Zetor Tractors, a. s.
26/27

Podobné dokumenty

Failure Mode and Effects Analysis

Failure Mode and Effects Analysis Účel, užitek, základní princip FMEA Typy FMEA (konstrukce, procesu) Kdy, kdo, co a jak analyzuje pomocí FMEA Hlavní těžkosti s používáním FMEA a jak se jim vyvarovat Metodika a praktické procvičení

Více

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - pracovní

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - pracovní Failure Mode and Effects Analysis Analýza možností vzniku vad a jejich následků

Více

Manuál kvality pro dodavatele

Manuál kvality pro dodavatele V případě katalogové součástky dodavatel předloží katalogový list obsahující nákres s důležitými rozměry.

Více

wh(q) 105 cnc - TOS Varnsdorf as

wh(q) 105 cnc - TOS Varnsdorf as WH(Q) 105 CNC – UKÁZKY TECHNOLOGIÍ / REFERENCE UKÁZKY TECHNOLOGIÍ / REFERENCE

Více