Univerzita Karlova … i Tvoje! - Informační, poradenské a sociální

Komentáře

Transkript

Univerzita Karlova … i Tvoje! - Informační, poradenské a sociální
Sport, volný čas, zajímavosti
• Sportovní centrum Hostivař je areál o rozloze téměř sedm
hektarů s velkou nabídkou sportovišť – nachází se tu např. jeden
z nejmodernějších bazénů v R, víceú elová hala, sály na aerobik,
posilovna, sauna, tenisové antukové dvorce, fotbalový trávník atd.
K dalším univerzitním sportovním zařízením patří např. Loděnice
FTVS UK, Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů; bohatý výběr sportů nabízejí i mimopražské fakulty
UK v Plzni a Hradci Králové.
• Na UK působí více než 30 studentských spolků a organizací z různých fakult a zájmových oblastí.
• Specializovaná fakultní muzea má např. Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové ( eské farmaceutické muzeum, Botanická
zahrada lé ivých rostlin), Přírodovědecká fakulta UK (Botanická zahrada, Hrdli kovo muzeum lověka, Mineralogické muzeum, Mapová sbírka), 1. lékařská fakulta UK (Muzeum normální a srovnávací
anatomie), Lékařská fakulta UK v Hradci Králové (Muzeum anatomického ústavu) i Filozofická fakulta UK (Galerie antického umění
v Hostinném) atd.
• Orchestr a sbor UK složený ze studentů a erstvých absolventů
univerzity pravidelně vystupuje a spolupracuje také s dalšími hudebními tělesy a charitativními organizacemi.
• Filmový seminář je otevřený všem filmovým fanouškům z UK,
v jeho rámci lze v předpremiéře zhlédnout vybrané distribu ní filmové novinky.
• Studentský klub Celetná – univerzitní studentská kavárna v centru Prahy nabízí koncerty, přednášky, ve írky, divadelní představení
atd.
• Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy je předním eským neprofesionálním sborovým tělesem složeným především ze studentů, absolventů a zaměstnanců Univerzity Karlovy
a ostatních pražských vysokých škol.
• Univerzitní nakladatelství Karolinum vydává vědecké monografie, u ebnice, u ební texty, tematické edi ní řady (např. Politeia
a Limes), eskou beletrii a její překlady do cizích jazyků a vědecké
asopisy. Jeho reprezenta ní prodejna se nachází v Celetné ul. . 18.
Internetové knihkupectví Karolinum poskytuje svým zákazníkům slevu 10 % na všechny tituly a 15 % na tituly nakladatelství Karolinum.
Při nákupu v kamenné prodejně mohou využít slevu 10 % na veškerý
sortiment všichni držitelé karet ISIC, ITIC a ALIVE.
• Velká aula – patří k nejvýznamnějším reprezentativním prostorám
univerzity, kde se odehrává většina univerzitních ceremoniálů, jako
jsou promoce, imatrikulace, jmenování profesorů prezidentem republiky i udílení estných doktorátů. Nachází se v historické budově Karolina, která je národní kulturní památkou a je hlavním sídlem
Univerzity Karlovy.
• UK Point - univerzitní prodejna v Celetné 14 v Praze 1 nabízí sortiment propaga ních publikací a předmětů s logem UK.
Adresy a důležité informační zdroje
Univerzitní stránky:
Univerzitní asopis iForum:
Informa ní, poradenské
a sociální centrum UK:
Informace o studiu na UK:
Koleje a menzy UK:
Nakladatelství Karolinum:
www.cuni.cz
www.iforum.cuni.cz
www.cuni.cz/UK-122.html
www.cuni.cz/UK-23.html
www.kam.cuni.cz
www.cupress.cuni.cz
Fakulty UK:
Katolická teologická fakulta
Evangelická teologická fakulta
Husitská teologická fakulta
Právnická fakulta
1. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
Lékařská fakulta v Plzni
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta sociálních věd
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Fakulta humanitních studií
www.ktf.cuni.cz
www.etf.cuni.cz
www.htf.cuni.cz
www.prf.cuni.cz
www.lf1.cuni.cz
www.lf2.cuni.cz
www.lf3.cuni.cz
www.lfp.cuni.cz
www.lfhk.cuni.cz
www.faf.cuni.cz
www.ff.cuni.cz
www.natur.cuni.cz
www.mff.cuni.cz
www.pedf.cuni.cz
www.fsv.cuni.cz
www.ftvs.cuni.cz
www.fhs.cuni.cz
Vydává: Univerzita Karlova v Praze • Redakce: Odbor vnějších
vztahů, Ovocný trh 3, 11636 Praha 1 • E-mail: [email protected] • Grafická
úprava: Mario Chromý • Uzávěrka údajů k datu: září 2015 •
Vyšlo: září 2015
Univerzita
Karlova
… i Tvoje!
Zahraniční spolupráce
Přihlášku ke studiu na UK
pro akademický rok 2016/2017
je třeba podat nejpozději
• Univerzita Karlova je zapojena do všech velkých evropských výměnných programů a nabízí každému svému studentovi možnost vyjet
studovat alespoň na 1–2 semestry na zahrani ní univerzitu.
• Partnery UK jsou hlavně prestižní vysoké školy z 52 zemí od Kanady
po Nový Zéland.
• V rámci programu EU Lifelong Learning Programme / Erasmus má
UK v sou asnosti uzavřeno přes 1500 inter-institucionálních dohod a 191 mezinárodních partnerských dohod se zahrani ními
univerzitami po celém světě.
• Ro ně vycestuje do zahrani í v rámci programu Erasmus + kolem
1 300 studentů UK.
• Mezi eskými vysokými školami drží UK prvenství také v po tu zahrani ních studentů – v eském i v anglickém jazyce jich zde studuje
téměř 8 000.
• 29. února 2016
(bakalářské a magisterské studijní programy)
• do 30. dubna 2016
(doktorské studijní programy)
Proč studovat právě
na Univerzitě Karlově:
• Jsme nejlépe mezinárodně hodnocená česká univerzita.
Umístění UK v nejrespektovanějších mezinárodních žebří cích
světových univerzit (např. žebří ek šanghajské univerzity Jiao Tong
i žebří ek asopisu Times Higher Education) dokládá, že UK patří
mezi 2 % nejlepších světových univerzit.
• Jsme největší česká vysoká škola.
Máme 17 fakult, z toho 14 v Praze, jednu v Plzni (Lékařská fakulta
UK) a dvě v Hradci Králové (Lékařská a Farmaceutická fakulta UK).
• Máme rozsáhlou nabídku studijních programů a nejširší
škálu oborů v ČR.
• Z českých univerzit máme nejvíce mezinárodních partnerů
a kontaktů po celém světě.
• Profilujeme se jako univerzita výzkumného typu, která
je kromě klasické výuky zaměřena na vědecký výzkum
(research university).
• Jsme nejstarší univerzita ve střední Evropě.
UK byla založena eským a římským králem Karlem IV. v roce
1348. Když Kolumbus objevil Ameriku, na naší univerzitě se už
téměř 150 let u ilo!
Studium
• Univerzita Karlova má více než 50.000 studentů.
• Na UK je celkem akreditováno přes 300 studijních programů s 650
studijními obory, řada z nich je v R zcela unikátní – např. adiktologie, egyptologie, meteorologie a klimatologie, klínopis, fyzika nanostruktur, matematická lingvistika, sociální epidemiologie, hebraistika
a mnoho dalších.
• Univerzita Karlova nabízí bakalářské, magisterské, navazující magisterské nebo doktorské studium. Forma studia může být prezen ní nebo
kombinovaná, studium je buď jednooborové, nebo dvouoborové.
• Díky prostupnosti studia se poslucha i podle vlastních zájmů a představ mohou do ur ité míry podílet na doplnění svého studijního plánu o další studijní předměty – a to nejen ze své fakulty, ale třeba
i o předměty z jiných fakult a dalších VŠ v etně zahrani ních.
• Základní podmínkou k přijetí ke studiu bakalářského i magisterského studijního programu je ukon ené úplné střední nebo střední odborné vzdělání. U navazujícího magisterského studijního programu
je podmínkou ukon ené bakalářské studium. Podmínkou k přijetí do
doktorského studijního programu je zpravidla obhajoba absolvování
magisterského studijního programu.
• Bakalářský studijní program: standardní doba studia v etně praxe je 3 roky. Studium se řádně ukon uje státní závěre nou zkouškou,
jejíž sou ástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce, a absolvent získává titul bakalář (Bc.).
• Magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský
studijní program, trvá standardně 2 roky, ve výjime ných případech
i 3 roky; magisterský studijní program nenavazující je obvykle 5 nebo
6 let dlouhý. Studium se řádně ukon uje státní závěre nou zkouškou,
jejíž sou ástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent získává titul
magistr (Mgr.), MUDr. i MDDr. (doktor zubního lékařství).
• Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní
rigorózní zkoušku, jejíž sou ástí je obhajoba rigorózní práce. Po
úspěšném vykonání této zkoušky jsou udělovány akademické tituly
JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., ThLic., ThDr.
• Doktorský studijní program standardně trvá 3 nebo 4 roky, studium se řádně ukon uje státní doktorskou zkouškou a obhajobou
dizerta ní práce. Absolventům se uděluje akademický titul doktor
(Ph.D.), v oblasti teologie pak titul doktor teologie (Th.D.).
Stipendia
UK podporuje své studenty řadou stipendií:
• Stipendium za vynikající studijní výsledky
• Ú elové stipendium
• Doktorandské stipendium
• Stipendium na podporu ubytování
• Sociální stipendium
Věda
• Podle oficiálních hodnocení vědeckých výstupů (např. údaje mezinárodní databáze Web of Science ad.) je Univerzita Karlova jednou
z nejvýkonnějších vědeckých institucí v R.
• Na fakultách UK působí řada špi kových výzkumných týmů spolupracujících se zahrani ními pracovišti (např. s Centrem pro jaderný
výzkum CERN ad.).
• Poslucha i UK mají možnost zapojit se již během studia do vědecké
a výzkumné innosti univerzity.
• Úspěchy svých studentů na poli vědy oceňuje UK řadou univerzitních i fakultních cen.
• Portréty a rozhovory se zajímavými osobnostmi univerzitní vědy,
profily týmů a aktuality z oblasti výzkumu na UK najdete v univerzitním internetovém asopise iForum www.iforum.cuni.cz.
• Dokumenty a reportáže o vědě na UK jsou ke zhlédnutí také na
YouTube: www.youtube.com/user/UniKarlova
Péče o studenty
• UK má celkem 18 kolejí s celkovou kapacitou téměř 12 000 lůžek
v etně nadstandardních jednolůžkových pokojů i pokojů pro studující rodi e s dětmi.
• Stravování zajišťuje celkem 25 menz, bufetů, kaváren ad. Menzy
nabízejí výběr z několika menu v etně vegetariánských jídel, objednávání jídel prostřednictvím internetu aj.
• Informační, poradenské a sociální centrum UK je ur eno
všem studentům UK, absolventům univerzity, zájemcům o studium
i široké veřejnosti. Pořádá celouniverzitní akce, např. Informa ní den,
Den celoživotního vzdělávání na UK, tematické přednášky a kurzy
zaměřené na rozvoj soft skills, semináře o studiu v zahrani í atd.
V rámci specializovaných služeb nabízí kariérové, psychologické
a sociálněprávní poradenství i možnost kou ování.

Podobné dokumenty

Intel ohlásil nejlepší hospodaření ve své historii

Intel ohlásil nejlepší hospodaření ve své historii dává IT segmentu v delší časové perspektivě slibné vyhlídky. „Když se  zpětně ohlédneme za  firemními výsledky v  letošním prvním čtvrtletí, zjistíme, že právě IT sektor byl mezi obory, které svými...

Více

Use of Computers in Biology and Medicine

Use of Computers in Biology and Medicine v administrativě. Nicméně, pouze pět z dvacetisedmi referátů bylo předneseno cizími autory. Sborník je podle témat rozdělen do šesti částí. První část, obsahující čtyři přednášky, se zabývá některý...

Více

Víceú elový laserový systém

Víceú elový laserový systém Instalaci doporučujeme svěřit odbornému servisu, který má zkušenosti s montáží tohoto typu zařízení. Správná instalace je nutná pro bezchybnou funkčnost přístroje. „ Externí senzor Může být namonto...

Více

česká republika a lichtenštejnsko schválily zprávu komise historiků

česká republika a lichtenštejnsko schválily zprávu komise historiků V rámci pracovního setkání si ministři vyměnili názory na výsledky nanejvýš plodné spolupráce v oblasti zahraniční politiky, jež byla posílena od roku 2009, jakož i na poli hospodářství, kultury a ...

Více