servis plynových pružin - E

Transkript

servis plynových pružin - E
2013
Customized Service for your global market
SERVIS
PLYNOVÝCH
PRUŽIN
2
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
www.azolgas.es
OBSAH
A-Návod
k
obsluze___________________________________________str.
4
B-Vypouštění plynové pružiny___________________________________str. 10
C-Plnění plynové pružiny_______________________________________str. 12
c1-Plnící jednotka_______________________________________str. 16
c2- Dusíkový akcelerátor________________________________str. 18
c3- Jednotka akcelerátoru_______________________________str. 23
D-Kontrola tlaku/síly plynové pružiny___________________________str. 24
d1-Plnění a kontrolní jednotka____________________________str. 25
d2-Testovací jednotka____________________________________str. 26
d3-Testovací jednotka____________________________________str. 27
E-Oprava plynové pružiny_______________________________________str. 28
e1-Díly plynové pružiny___________________________________str. 28
e2-Výměna plnícího ventilu plynové pružiny_________________str. 30
e3-Demontáž plynové pružiny______________________________str. 34
e4-Montáž plynové pružiny________________________________str. 36
e5-Příslušenství plynové pružiny___________________________str. 38
e6-Sada na opravu plynových pružin_______________________str. 43
F-Údržba plynových pružin______________________________________str. 44
3
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
A-NÁVOD K OBSLUZE
!
VAROVÁNÍ
!
Plynové pružiny jsou nádoby naplněné dusíkem pod vysokým tlakem (max. 150-180 bar).
Nikdy nemanipulujte s plynovou pružinou, aniž byste měli jistotu, že je plynová pružina
kompletně vypuštěna.
Před jakoukoliv manipulací je absolutně nutné plynovou pružinu kompletně vypustit. Abyste
se ujistili, že plynová pružina je kompletně prázdná, zmáčkněte pístek ventilku. Můžete to
provést rukou a pístek musí zůstat v zatlačené poloze.
Pokaždé noste ochrané pracovní brýle při vypouštění a napouštění plynových pružin.
Jakákoliv špatná manipulace může mít vliv na vaši bezpečnost a životnost plynové pružiny.
Údržba a oprava plynových pružin musí být prováděna proškolenou osobou s patřičným
tréninkem a hlavně dle návodu firmy Azolgas uvedeného v této brožuře.
Azolgas provádí školení na opravu a údržbu plynových pružin.
Prostudujte si tento návod.
POUŽÍVEJTE
OCHRANNÉ
BRÝLE
POUŽÍVEJTE
OCHRANNÉ
RUKAVICE
POUŽÍVEJTE
OCHRANNÉ
BOTY
4
NIKDY
NEMANIPULUJTE
BEZ SPRÁVNÉHO
ŠKOLENÍ
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
www.azolgas.es
A-NÁVOD K OBSLUZE
N2
200
00
100
1000 20
00
100
300040
40
0
psi
bar
00
40
0
1000 20
0
0
5000 600
0
0
psi
bar
5000 600
0
0
00
300
300040
300
200
N2
Plňte pouze DUSÍKEM (N2)
Nikdy neplňte plynovou pružinu, pokud je píst ve
stlačené poloze.
00
100
1000 20
00
100
1000 2
3000 40
0
00
0
40
psi
bar
6
5000 60
00
0
40
Pmin
0
0
30
0
psi
bar
00
5000 60
00
0
200
300040
300
0
200
Pmax
0
40
00
1000 20
psi
bar
00
6
5000 60
00
0
0
3000 40
0
30
100
200
Plňte pružinu pouze mezi minimálním a maximálním Během vypouštění plynové pružiny miřte
povoleným tlakem.
vypouštěcím otvorem směrem od sebe I ostatních
osob.
Smax 100%
S>max
Tmin
Maximální doporučený zdvih je 90% uvedeného Pracovní teplota.
zdvihu. Překročení 100% zdvihu pružiny může
způsobit zničení plynové pružiny a další vážné
nebezpečí.
5
Tmax
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
A-NÁVOD K OBSLUZE
V
m/s
2
0
1,5
0 ,5
1
S
min-1
Nepřekračujte
maximální
rychlost
zdvihu. Vyhněte se náhlému uvolnění pístu. Může to
Maximální počet zdvihů za minutu by neměl být způsobit zničení plynové pružiny.
nikdy překročen.
ØB
90º
≠90º
Min.
80%L
L
ØB +1,0
+0,5
Při instalaci plynových pružin nesmí zástavbový
otvor překročit průměr o více než 1 mm průměru
plynové pružiny. Hloubka zástavbového otvoru
musí být minimálně 80% délky L.
Plynová pružina musí být neustále ve vertikální
poloze vůči svému upevnění. Boční síly zvyšují
tření a opotřebení a tím redukují životnost plynové
pružiny.
Nepoužívejte závit na konci pístu k upevnění Upevňujte plynovou pružinu pouze pomocí k tomu
plynové pružiny v nástroji. Tento závit se používá určených přírub.
pouze k údržbě plynových pružin a jejich opravám.
6
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
www.azolgas.es
A-NÁVOD K OBSLUZE
Chraňte plynové pružiny před pevnými i kapalnými Vyhněte se jakýmkoliv nárazům a neprovádějte
nečistotami. Vytvořte adekvátní propustnost žádné mechanické práce na těle plynové pružiny
zástavbových otvorů.
ani pístu.
!
Plynové pružiny s mechanicky poškozeným pístem Opravy plynových pružin musí být prováděny
by měly být nahrazeny novými.
vyškolenou osobou, která postupuje přesně dle
pokynů firmy Azolgas.
200
100
0
5000
1000
3000 400
300
0
200
0
600
0
400
0
Pružiny jsou navrhovány a vyráběny v souladu
se směrnicí PED 97/23/CE. Konečný uživatel
Většina plynových pružin může být používána v je zodpovědný za správnost užívání během
propojeném systemu. Propojený systém umožňuje následných kontrol v zemi užití dle místních
snadnou kontrolu a regulaci tlaku.
nařízení. Azolgas doporučuje výměnu plynové
pružiny po 2 milionech zdvihů nebo 10 letech
užívání.
7
www.azolgas.es
ØB
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
PŘÍKLADY INSTALACE
Min.
80%L
ØB +1,0
+0,5
L
Při instalaci plynových pružin nesmí zástavbový Nesprávné zástavbové otvory (např. větší průmě
otvor překročit průměr o více než 1 mm průměru či mělký otvor) můžou zapříčinit zničení nebo
plynové pružiny. Hloubka zástavbového otvoru zkrácení životnosti plynvých pružin.
musí být minimálně 80% délky L. Vytvořte adekvátní
propustnost zástavbových otvorů.
Připevněte plynovou pružinu do nástroje správným Nepoužívejte závit na konci pístu k upevnění
způsobem pomocí přírub dle tohoto návodu.
plynové pružiny v nástroji. Tento závit se používá
pouze k údržbě plynových pružin a jejich opravám.
ØB
ØB +1,0
+0,5
Příklad montáže typ A
Při tomto způsobu uchycení nesmí zástavbový
otvor překročit samotný průměr plynové pružiny o
1 mm jejího vnějšího průměru.
Příklad montáže type A
Dno plynové pružiny musí být neustále podepřeno
u kompaktní power serie (CS). Plochý povrch oproti
základně je nutný.
8
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
www.azolgas.es
PŘÍKLADY INSTALACE
Příklad montáže typ B
Upevněte plynovou pružinu pomocí
určených přírub korektním způsobem.
k
Vyhněte se bočním silám při použití MINI a serie
tomu Kompaktní výška použitím adekvátních přírub.
Nepřipojujte tyto pružiny pouze použitím šroubů na
dně pružiny.
Příklad montáže typ C
Upevněte plynovou pružinu pomocí
určených přírub korektním způsobem.
k
Příklad montáže typ C
tomu Dno plynové pružiny musí být neustále podepřeno.
Plochý povrch oproti základně pružiny je
vyžadován.
Příklad montáže typ D
Upevněte plynovou pružinu pomocí
určených přírub korektním způsobem.
k
Příklad montáže typ D
tomu Dno plynové pružiny musí být neustále podepřeno.
Plochý povrch oproti základně je nutný.
9
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
B-VYPOUŠTĚNÍ PLYNOVÉ PRUŽINY
1
2
!
!
Před vypouštěním vytáhněte píst a otočte pružinu Během vypouštění plynu vypouštějte pružinu
pístem dolů směrem od sebe.
směrem od sebe a ostatních osob.
3
DALL 5
T 1/8
DPA 5
DALL 3
T M6
TR M6
Zkontrolujte typ zátky a použijte správný klíč k odšroubování.
4
5
Zašroubujte vypouštěcí adapter do plnícího otvoru Zkontrolujte pružinu, zdali je úplně vypuštěná.
a pomalu ho šroubujte, dokud nebude pružina Mělo by být možné zatlačit píst pomocí ruky. Píst
úplně prázdná.
zůstává v pozici.
10
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
www.azolgas.es
b1- PŘÍSLUŠENSTVÍ
DALL 3
DPA 5
e/c 3
DALL 5
e/c 5
T 1/8
T M6
TR M6
M6
G1/8”
A 550 1/8-M6
G1/8”
M6
11
M6
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
C-PLNĚNÍ PLYNOVÉ PRUŽINY
!
1
!
200
0
5000 600
0
1000 20
100
00
00
300
300040
400
0
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
50
S
50
mm
Plňte systém použitím plnící jednotky EC29
L1=137
L1=145
L1=159
L1
mm
LM 6MODEL
L1=154
L1=160
L1=160
LM 8
CR 2400
CW 2400
CZ 2400
MICRO
50
COMPACT
HEIGHT
THREADED
L1=185
L1=195
L1=210
L1=210
LM 16
L1=175
L1=200
GN 1500
CM 2500
CD 2400
AG 1500
CPH 4300
CP 5000
LOW
PROFILE
HEAVY
DUTY
ISO
HEAVY
LOAD
CS 4700
POWER
COMPACT
STROKE
>Pmax
SERIES
00
0
40
0
0
<S
>F0
A34-075
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
M16
4 x Ø11
M6S73,5
3000 40
6
5000 600
0
>F0
300
A14-075
100
200
<L1
<L1
M3
L1=240
CT 2500
CK 2500
FD 1500
00
2
LM 3
50
Ujistěte se, že
úplně vytažen
ven do otevřené
Ø75píst je
Ø75
Ø75
Ø75
Ø75
polohy.
Ø75
mm
50
1000 20
Ø
50
253
M8
4 x Ø11
S90 S73,5
Ø122
29
16ven.
Zkontrolujte závit ve vrcholu pístu.
29 Použijte správný klíč k vytažení pístu
16
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
50
S
50
50
50
mm
L1=154
L1=160
L1=160
GN 1500
CM 2500
CD 2400
HEAVY
DUTY
200
AG 1500
ISO
POWER
COMPACT
STROKE
100
0
6
5000 6000
400
0
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
4 x Ø11
Serial Number
S73,5
REPAIR
KIT
ERSATZ
KIT DE RÉPARATION
Ø122
KIT DI MANUTENZIONE
KIT29 16DE REPARACION
KIT DE MANUTENÇÃO
3000 4000
3000 4000
>F0
A14-075
4 x Ø11
FLANGE
FLANSCHE
BRIDE
FLANGE
16
BRIDA
FLANGE
18 GA 5
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
S90 S73,5
29
0
<S
300
>F0
A14-075
A34-075
FD 1500 050 V1 KIT FD 1500 V1
GAS SPRING
GASDRUCKFEDER
RESSORT À GAZ
CILINDRO AD AZOTO
RESORTE DE GAS
CILINDRO DE GÁS
CS 4700
HEAVY
LOAD
200
<L1
ORDER
BESTELL
COMMANDE
ORDINE
PEDIDO
PEDIDO
CPH 4300
CP 5000
>Pmax
<L1
400
CT 2500
CK 2500
FD 1500
LOW
PROFILE
0
THREADED
Ø75
L1=240
6000
COMPACT
HEIGHT
Ø75
L1=175
L1=200
5000
MICRO
Ø75
L1=210
300
CR 2400
CW 2400
CZ 2400
MODEL
Ø75
L1=185
L1=195
L1=210
2000
Ø75
L1=137
L1=145
L1=159
100
Ø75
mm
SERIES
ENG
DEU
FRA
ITA
ESP
POR
50
mm
Ø
L1
CODE
253
50
1000
4
1000 2000
3
100
1000
3000 4000
0
6000
400
A14-075
Serial Number
REPAIR KIT
FLANGE
ERSATZ
FLANSCHE
KIT DE RÉPARATION
BRIDE
KIT DI MANUTENZIONE
FLANGE
KIT DE REPARACION
BRIDA
KIT DE MANUTENÇÃO
FLANGE
5000
Připojte plnící jednotku k láhvi s dusíkem.
FD 1500 050 V1 KIT FD 1500 V1
GAS SPRING
GASDRUCKFEDER
RESSORT À GAZ
CILINDRO AD AZOTO
RESORTE DE GAS
CILINDRO DE GÁS
300
2000
200
0
CODE
ENG ORDER
DEU BESTELL
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO
18 GA 5
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
Vyberte správný plnící adaptér pro každý typ
plynové pružiny tak, jak je uvedeno v katalogu.
12
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
5
www.azolgas.es
C-PLNĚNÍ PLYNOVÉ PRUŽINY
6
Smontujte plnící adaptér s korespondujícím Našroubujte plnící adaptér s o-kroužekm do
o-kroužkem (06 GA 10, 06 GA 11, 08 GA 2, 18 GA 5) plnícího otvoru.
7
8
Smotujte adaptér RA 716 se správným o-kroužkem. Přišroubujte adaptér RA 716 s o-kroužkem k
plnícímu adaptéru, který jsme již přišroubovali k
plynové pružině.
9
10
!
Připojte plnící jednotku k plně smontovanému VAROVÁNÍ! Při vypouštění plynové pružiny miřte
plnícímu adaptéru.
vypouštěcím otvorem směrem od vás a ostatních
osob.
13
www.azolgas.es
C-PLNĚNÍ PLYNOVÉ PRUŽINY
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
21
10,5
Ø68
2
L
Charge port
L1
L
(mm)
110
136
160
187
220
260
(mm)
85
98
110
123.5
140
160
±0,25
25
38
50
63.5
80
100
100
1000 20
00
100
Pmin
Kg.
Pmax
2.11
2.31
2.50
2.70
3.04
3.80
EM24.54.700/F
( daN )
7
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
M8x13
(x4)
F
Ø68
8
128,3
S
(mm)
FD 1500 038 V1
FD 1500 050 V1
FD 1500 063 V1
FD 1500 080 V1
FD 1500 100 V1
L1
R2,5
G1/8”
Ø75
123.5
140
160
00
40
0
L
2.11
2.31
2.50 ORDER
2.70
3.041500 025 V1
FD
3.80
0
R2,5
Kg.
(mm)
Ne 85
98
w110
!
3000 40
psi
bar
6
5000 60
00
L1
7
8
FD 1500 050 V1
FD 1500 063 V1
FD 1500 080 V1
FD 1500 100 V1
(mm)
110
136
160
187
S220
260
2
0
0
30
2
25
38
50
63.5
80
100
psi
bar
00
0
21
(mm)
Ø36
FD 1500
025 V1
M8 FD 1500 038 V1
L
±0,25
0
200
300040
40
!
S
L1
S
ORDER
0
M8
FD 1500
V1
N
Ne
w
Ø36
200
5000 60
00
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
300
12
FD 1500 V1www.azolgas.es
252
1000 2
00
0
252
11
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
10,5
EM24.54.700/F
G1/8”
Charge port
Plňte plynové pružiny pouze dusíkem.
Otevřete Otevřete regulátor
tlaku. Zkontrolujte tlak na
1600
F
M8x13na manometru,1400
plynovou láhev pomalu,
dokud se neobjevíP tlak
dokud nebude ukazovat požadovanou
( bar )
(x4)
1200
Ø40
manometru.
hodnotu. 1000
( daN )
P
Ø75
20 30
0
50
( daN )
70
90
110
130
150
(±5%)
0
1000
0
128,3
bar
psi
150
2145
daN
F0 x 1,3
daN
1530
P
FD 1500 V1
!
F0
(±5%)
Ø40
CODE
S
EM24.54.700/F
FD 1500
1500
50
20 30
50
70
90
110
130
P
S
mm
psi 30
150
90
110
130
150
( bar )
F0 x 1,4
F0 x 1,2
50
F0 x 1,1
P
63,5
100
F0
( mm )
S
80
0
25
38
50
63,5
80
25
38
50
63,5
80
100
( mm )
2000
100
0
30
20
400 CP-1
200
0
0
3000 4000
400
2
bar psi bar psi ºC ºF ºC ºF
Vmax 1,6 m/s
20 290 150 2175 0 32 80 176
200
0
Tmax
6000
Tmin
5000
(20ºC)
300
Pmax
2000
1000 20
00
40
0 ,5
3000 40
psi
bar
6
5000 600
0
0
0
30
(20ºC)
0
Pmin
40
16
00
0
Smax < 90%
m/s
200
300040
psi
bar
5000 60
00
Zavřete láhev s plynem.
N2
0
1,5
15
0
N2
0
300
1
100
V
100
Smax 100%
100
( mm )
Dle předešlých instrukcí je plynová
pružina nyní
plně napuštěna.
1000
2
Vyberte požadovaný tlak
maximální povolený tlak v pružině.
0
Max
S/min
00
400
400 CP-
FD katalogu.
1500 050 V1Respektujte
dle
10
min
100
0 ,5
0
bar psi bar psi ºC ºF ºC ºF
FD
1500
20
290 150
2175 0 50
32 80 176
1000 20
100
100
1000 2000
1000 2000
3000 4000
400
0 ,5
40
Tmax S
mm
0
Vmax 1,6 m/s
6000
0
3000 4000
5000
bar psi bar psi ºC ºF ºC ºF
Vmax 1,6 m/s
20 290 150 2175 0 32 80 176
200
300
Tmax
Tmin
6000
,
15
400
400
(20ºC)
Tmin
daN
(20ºC)
200
5000
0
0
psi
bar
Pmax
50
S
300
3000 4000
6
5000 6000
5000 6000
0
Pmax
00
0
30004000
psi
bar
Pmin
F0
3000 40
psi
bar
40
( mm )
Smax < 90%
0
100
60
200
0
6
5000 600
0
80
00
0
30
63,5
300040
0
50
0
40
38
200
300
m/s
25
200
ORDER
1
BESTELL
psi
bar
COMMANDE
ORDINE
m/s
PEDIDOPmin
PEDIDO(20ºC)
300
1
0
ENG
DEU
FRA
ITA 0
ESP
POR
0
0
200
V
100
( mm )
1000
80
300
V
(20ºC)
Smax < 90%
63,5
10
min
Smax 100%
N2
50
20
-1
Max
S/min
N2
38
,
15
S
mm
50
FD 1500 050 V1
N2
25
0
1500
0
40
30
5000 60
00
N2
daN
FD
70
F0 x 1,3
00
S
50
S
00
Smax 100%
F0
60
F0
50
mm )
( (daN
daN
38
20 30
P
100
2140
25
1000 20
P
ENG ORDER
DEU BESTELL
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO
100
F0 x 1,1
00
2140
100
1530
80
F0 x 1,2
2000
2145
F0
(±5%)
14
63,5
F0 x 1,3
daN
1000 20
400
150
0
Max
S/min
F0 x 1,4
F1
daN
100
0
psi
1000
2000
1000
100
F0
6000
psi
bar
daN
1530
10
50
F1
50
214520
( bar )
38
F0
40
min-1
2
3000 4000
5000
FD 1500
0
bar
25
60
bar
FD 1500 050 V1
300
CODE
00
150
( daN )
200
3000 40
psi
bar
0
400
P
F0
0
200
daN
1000
800
600
400
200
0
FD
F
S
Kg.
2.11
2.31
2.50
2.70
3.04
3.80
60
00
Ø75
L
(mm)
85
98
110
123.5
140
160
5000
25
38
50
63.5
80
100
F0
300
Ø68
128,3
L1
(mm)
110
136
160
187
220
260
±0,25
(mm)
FD 1500 025 V1
FD 1500 038 V1
FD 1500 050 V1
FD 1500 063 V1
FD 1500 080 V1
0
R2,5
7
8
S
ORDER
S
2
FD 1500 100 V1
ENG L1ORDER
L
DEU BESTELL
FRA COMMANDE
10,5
ITA ORDINE
G1/8”
Charge port
ESP
PEDIDO ( daN )
1600
M8x13 PEDIDO
1400
POR
(x4)
1200
Ø40
100
Ne
w
Ø36
F0 x 1,1
1000
M8
21
P
F0 x 1,2
2140
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
800
600
400
200
0
F
F0 x 1,4
F1
400
www.azolgas.es
600
0
13
FD 1500
252
F0
5000
psi
bar
0
20
00
200
100
3000 400
300
0
200
CODE
400 CP-
Vypusťte tlakový regulátor za účelem vypuštění
tlaku v hadici.
14
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
17
C-PLNĚNÍ PLYNOVÉ PRUŽINY
18
Odšroubujte plnící jednotku.
Jakmile odšroubujete hadici, zavřete tlakový
regulator, abyste vypustili tlak z plnící jednotky
19
20
Odšroubujte adaptér RA 716.
Odšroubujte plnící adaptér.
21
22
Pomocí odpovídajícího klíče použijte těsnící zátku.
Zkontrolujte možný únik plynu pomocí detektoru.
15
www.azolgas.es
EC 29
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
c1-PLNÍCÍ JEDNOTKA
5
6
4
7
8
1
2
3
PLNÍCÍ JEDNOTKA
Plnící jednotka EC 29 Vám umožňuje:
-Plnění a vypouštění všech plynových pružin použitelných samostatně..
-Kontrolu tlaku v dusíkové láhvi a tlak plnění plynové pružiny.
Tento model je vybaven:
1-Regulátor tlaku LTH 400
2-Adaptér 7RM2
3-Hadice TFRR 1000
4-Redukce RA 716
5-Plnící adaptér 18 GA 5 (G1/8”)
6-Plnící adaptér 08 GA 2 (M8)
7-Plnící adaptér 06 GA 11 (M6)
8-Plnící adaptér 06 GA 10 (M6)
16
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
c1-PŘÍSLUŠENSTVÍ
06 GA 10
06 GA 11 e/c 13
14,5
M6
e/c 16
G1/8”
08 GA 2
www.azolgas.es
7
29
e/c 18
G1/8”
18 GA 5
M8
7
G1/8”
LM 3
5
28
e/c 16
G1/8”
27
M6
G1/8”
27
6
LM 6
M3
M6
LM 16
LM 8
M16
M8
17
www.azolgas.es
1
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
c2-DUSÍKOVÝ AKCELERÁTOR
2
200 bar / 2900 psi
150 bar
2175 psi
180 bar
2610 psi
(120 bar / 1740 psi)
Dusíkové láhve jsou běžně plněny tlakem do 200 Při plnění plynových pružin tlak v láhvi klesá.
bar. V některých zemích dle místních nařízení do
120 bar.
3
4
150 bar
2175 psi
120 bar
1740 psi
120 bar
1740 psi
DBNA
150 bar
2175 psi
Poté, co tlak v láhvi klesne pod požadovanou Akcelerátor DBNA nám umožňuje dosáhnout
hodnotu plnění, nemůžeme dále plnit plynové plnícího tlaku, i když je v láhvi nížší tlak (minimálně
pružiny a musíme použít novou dusíkovou láhev.
20 bar).
5
6
Vzduch
Dusík
Plnění funguje přes plynový akcelerátor a Jednotka má dva vývody. Jeden pneumatický a
pneumatickou síť. To nám umožňuje dosáhnout jeden na dusík. (Nikdy nezaměňte s hydraulikou)
požadovaného tlaku.
18
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
7
www.azolgas.es
c2-NITROGEN BOOSTER SYSTEM
8
Ventil
Vypněte DBNA pneumatický spínač a nasaďte Ujistěte se, že láhev je zavřená.
pneumatickou rychlospojku.
9
10
Přišroubujte AC 500 adaptér k dusíkové láhvi Připojte další konec hadice (samice rychlospojka) k
pomocí klíče.
DBNA samci rychlospojce.
11
12
Přišroubujte SGS minimes hadici k jednotce DBNA Přišroubujte další konec hadice SGS ke kontrolnímu
akcelerátoru.
panelu 400-CPAZ 03.
19
Ø75
Ø75
1=137
1=145
1=159
Ø75
OMPACT
EIGHT
THREADED
Ø75
L1=185
L1=195
L1=210
L1=210
GN 1500
CM 2500
CD 2400
LOW
PROFILE
AG 1500
HEAVY
DUTY
ISO
L1=175
L1=200
L1=240
CPH 4300
CP 5000
CS 4700
HEAVY
LOAD
POWER
COMPACT
STROKE
>Pmax
00
1000 20
00
3000 40
0
6
5000 600
0
>F0
14
<S
300
100
200
40
0
<L1
<L1
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
c2-DUSÍKOVÝ AKCELERÁTOR
CT 2500
CK 2500
FD 1500
13
Ø75
www.azolgas.es
L1=154
L1=160
L1=160
R 2400
W 2400
Z 2400
Ø75
0
>F0
A34-075
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
4 x Ø11
4 x Ø11
S90 S73,5
Připevněte ventil SKK 12R 1/8 ke kontrolnímu Přišroubujte další SGS minimes hadici k SKK 12
panelu.
1/8. (vývod z kontrolního panelu)
29
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
50
S
50
50
50
50
mm
mm
L1=154
L1=160
L1=160
L1=240
CT 2500
CK 2500
FD 1500
GN 1500
CM 2500
CD 2400
AG 1500
CPH 4300
CP 5000
LOW
PROFILE
HEAVY
DUTY
ISO
HEAVY
LOAD
200
0
400
0
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
4 x Ø11
Serial Number
S73,5
REPAIR
KIT
ERSATZ
KIT DE RÉPARATION
Ø122
KIT DI MANUTENZIONE
KIT29 16DE REPARACION
KIT DE MANUTENÇÃO
6
5000 6000
>F0
3000 4000
>F0
A14-075
4 x Ø11
FLANGE
FLANSCHE
BRIDE
FLANGE
16
BRIDA
FLANGE
18 GA 5
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
S90 S73,5
29
3000 4000
<S
300
<L1
<L1
100
200
A14-075
A34-075
1500 050 V1 KIT FD 1500 V1
0
400
CS 4700
POWER
COMPACT
STROKE
>Pmax
SERIES
0
THREADED
Ø75
6000
COMPACT
HEIGHT
Ø75
L1=175
L1=200
5000
MICRO
Ø75
L1=210
300
CR 2400
CW 2400
CZ 2400
MODEL
Ø75
L1=185
L1=195
L1=210
2000
Ø75
L1=137
L1=145
L1=159
100
mm
1000
Ø75
Ø
L1
RING
UCKFEDER
RT À GAZ
RO AD AZOTO
TE DE GAS
RO DE GÁS
16
253
50
1000 2000
15
16
100
1000
3000 4000
0
6000
400
A14-075
Serial Number
REPAIR KIT
FLANGE
ERSATZ
FLANSCHE
KIT DE RÉPARATION
BRIDE
KIT DI MANUTENZIONE
FLANGE
KIT DE REPARACION
BRIDA
KIT DE MANUTENÇÃO
FLANGE
5000
FD 1500 050 V1 KIT FD 1500 V1
GAS SPRING
GASDRUCKFEDER
RESSORT À GAZ
CILINDRO AD AZOTO
RESORTE DE GAS
CILINDRO DE GÁS
300
2000
200
0
CODE
ENG ORDER
DEU BESTELL
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO
18 GA 5
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
Vyberte správný plnící adaptér ke každé plynové Smontujte plnící adaptér s korepondujícím
pružině, tak, jak je indikováno v katalogu.
o-kroužkem (06 GA 10, 06 GA 11, 08 GA 2 18 GA 5).
17
18
Našroubujte plnící adaptér s o-kroužkem do Našroubujte ventil SKK 12R 1/8 do plnícího
plnícího otvoru pružiny.
adaptéru, který jste již namontovali na pružinu.
20
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
az[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
19
www.azolgas.es
c2-DUSÍKOVÝ AKCELERÁTOR
20
Připojte další konec hadice SGS k SKK 12R 1/8 PLŇTE
vedoucímu z pružiny.
Otevřete ventil láhve.
22
21
Tlak dusíku v láhvi může být regulován na Otevřete pneumatický spínač . DBNA akcelerátor
kontrolním panelu.
začíná pracovat.
23
24
Tlak může být monitorován na kontrolním panelu Zavřete pneumatický ventil jakmile je pružina
do dosažení požadované hodnoty.
napuštěna na požadovaný tlak.
21
www.azolgas.es
25
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
c2-DUSÍKOVÝ AKCELERÁTOR
26
Vypouštěcí ventil
Zavřete dusíkovou láhev
VYPOUŠTĚJTE
Otevřete vypouštěcí ventil na kontrolním panelu.
Tlakoměr musí ukazovat 0 bar. Hadice je vypuštěna
z plynové pružiny do lahve.
22
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
DBNA
www.azolgas.es
c3-JEDNOTKA AKCELERÁTORU
400-CPAZ
(Volitelný)
Vzduch: 5 - 7 bar
N2
JEDNOTKA AKCELERÁTORU
Akcelerátor nám umožňuje využití dusíku i v prázdných lahvích (minimálně 20 bar). Tímto šetříme čas a
vícenáklady. Plnící jednotka pracuje pomocí akcelerátou a pneumatiky. To nám zaručuje potřebný tlak
v plynové pružině.
TECHNICKÁ DATA
Max. tlak
Manometr
Pneumatický tlak
Průtok
Váha
200 bar
0 - 250 bar
5 - 7 bar
2.8 l/min
24 Kg
23
www.azolgas.es
1
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
D-KONTROLA TLAKU
2
!
Použijte potřebný klíč k odmontování těsnící zátky Použijte plnící a kontrolní jednotku A400 C
a odšroubujte ji. Varování! Síla plynové pružiny našroubováním do plnícího otvoru.
musí být kontrolováná v běžné pokojové teplotě.
3
4
Zatlačte pístek adaptéru utahováním ventilu Potřebujete-li nižší tlak, otevřete upouštěcí ventil
jednotky dokud se neobjeví tlak na manometru.
na jednotce dokud nedosáhnete požadovaného
tlaku.
5
6
Po napuštění pružiny odšroubujte pístek otevírajcí Zavřete upouštěcí ventil
ventil. Zavřete odpouštěcí ventil a naplňte pružinu
připojením přes rychlospojku.
24
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
www.azolgas.es
D-KONTROLA TLAKU
7
8
Vypusťte úplně plnící a kontrolní jednotku A400 C Odšroubujte plnící a kontrolní jednotku A400 C od
otevřením vypouštěcího ventilu.
pružiny.
Opakovaná kontrola tlaku může způsobit značný
nárust tlaku v pružině.
d1-PLNĚNÍ A KONTROLNÍ JEDNOTKA
A 400 C
Manometr
Rychlospojka
QCM 1/4
Ventil
Pístek
Vypouštěcí ventil
Plnící adaptér
Jednotka A400 C kontroluje tlak dusíku v pružině (můžete tlak upravovat, když je to nutné) a napouští
a vypouští tlak dle vašich potřeb.
Tato plnící a kontrolní jednotka může být použita u všech typů plynových pružin Azolgas.
A400 C je vybaven následujícími plnícími adaptery:
18 GA 5
08 GA 2
06 GA 11
06 GA 10
TECHNICKÁ DATA
Náplň
Maximální tlak
Manometr
Pracovní teplota
N2
210 bar
0 - 400 bar
0º - 100ºC
25
www.azolgas.es
BDP 5
760
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
az[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
d2-TESTOVACÍ JEDNOTKA
TESTOVACÍ JEDNOTKA DO 5000 Kg
VYBAVENÍ:
- Digitální snímač 0
až 5 tun
(Tol ±3Kg).
- Hydraulický hever
(neumatický nebo
manuální)
622
550
850
Heverem
(Pneumatický nebo
Manuální)
- Kryt systému.
- Hydraulický válec
do 150 mm.
280
VAROVÁNÍ
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
Testovací jednotka do 5000 kg s krytem a pneumatickým heverem
Test unit up to 5000 kg. with protection and manual pusher
BDP 5 _X
TESTOVACÍ JEDNOTKA DO 5000 Kg
(bez krytu)
BDP 5 N
BDP 5 M
VYBAVENÍ:
- Digitální snímač 0
až 5 tun
(Tol ±3Kg).
760
- Hydraulický hever
(pneumatický nebo
manuální)
620
- Hydraulický válec
do 150mm.
Heverem
(Pneumatický nebo
Manuální)
230
VAROVÁNÍ
540
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
Testovací jednotka do 5000 kg bez krytu s pneumatickým heverem
Testovací jednotka do 5000 kg bez krytu s manuálním heverem
26
BDP 5 NX
BDP 5 MX
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
BDP 10 N
www.azolgas.es
d3-TESTOVACÍ JEDNOTKA
TESTOVACÍ JEDNOTKA DO 10000 Kg
VYBAVENÍ:
- Digitální snímač 0
až 10 tun
(Tol ±3Kg).
1805
- Hydraulický hever
(Pneumatický)
1480
- Kryt systému.
- Hydraulický válec
do 250mm.
Heverem
(Pneumatický)
800
VAROVÁNÍ
720
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
Testovací jednotka do 10000 kg s krytem a pneumatickým heverem
BDP 10 NX
TESTOVACÍ JEDNOTKA DO 10000 Kg
(bez krytu)
BDP 10 N
VYBAVENÍ:
- Digitální snímač 0
až 10 tun
(Tol ±3Kg).
1785
- Hydraulický hever
(Pneumatický)
1620
- Hydraulický válec
do 250mm.
Heverem
(Pneumatický)
800
VAROVÁNÍ
720
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
Testovací jednotka do 10000 kg bez krytu a pneumatického heveru
27
BDP 10 NX
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
E-OPRAVA PLYNOVÝCH PRUŽIN
e1-SOUČÁSTI PLYNOVÉ PRUŽINY
TYP ISO STANDARD
PÍST
STĚRAČ
PROTEKTOR
VLOŽKA
VEDENÍ
ZAMYKACÍ KROUŽEK
O-KROUŽEK
TĚSNĚNÍ
VEDENÍ
PROTEKTOR TĚSNĚNÍ
TĚLO
VENTIL
TĚSNÍCÍ ZÁTKA
28
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
www.azolgas.es
E-OPRAVA PLYNOVÝCH PRUŽIN
e1-SOUČÁSTI PLYNOVÉ PRUŽINY
TYP BORE SEALED
PÍST
STĚRAČ
VEDENÍ
TĚLO
TĚSNĚNÍ
O-KROUŽEK
VENTIL
SEGEROVKA
O-KROUŽEK
PROTEKTOR TĚSNĚNÍ
VLOŽKA
ZAMYKACÍ KROUŽEK
TĚSNÍCÍ ZÁTKA
29
www.azolgas.es
1
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
e2-VÝMĚNA PLNÍCÍHO VENTILU
2
!
DIN 7757
XTC-M6
ABXP
XTCP
Je absolutně nezbytné, aby plynová pružina byla Zkontrolujte typ ventilu v plynové pružině.
před jakoukoliv manipulací prázdná.
3
XTC-M6
4
XTCP
DIN
7757
ABXP
Vyberte správný klíč k vyšroubování ventilu:
- ABXP
- XTCP
5
DIN
7757
XTC-M6
Vyjměte ventil DIN 7757 použitím nástroje A 800.
6
XTCP
DIN
7757
ABXP
Dynamometrický klíč
DDNM
Zašroubujte
adaptéru:
- ABXP
- XTCP
nový
ventil
použitím
správného Kroutící síla:
DIN 7757 = 0,8 N·m (Newton x metr)
XTC-M6 = 0,5 N·m (Newton x metr)
30
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
www.azolgas.es
e2-VÝMĚNA PLNÍCÍHO VENTILU
DIN 7757
XTC-M6
Vg 5
M6
A 800
ALXTC
!
e/c 9/64”
ástroj A 800 slouží pouze k vyjmutí ventilu DIN 7757 Varování: ALXTC slouží pouze pro vyjmutí ventilu
XTC-M6 v případě, že je ventil zničen a nelze jej
vyjmout pomocí nástroje DMNL (XTCP).
DMNL
DDNM
ABXP
XTCP
ABXP
31
XTCP
www.azolgas.es
1
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
e2-VÝMĚNA PLNÍCÍHO VENTILU
2
!
ABXP
XTCP
Je absolutně nezbytné, aby plynová pružina byla Nástroj DDNM je dodáván se 3 prvky:
před jakoukoliv manipulací prázdná.
- Přídavná páka kroutící síly
- ABXP ventil DIN 7757 adaptér
- XTCP ventil XTC-M6 adaptér
DIN 7757
3
XTC-M6
4
Vg 5
M6
ABXP
XTCP
Před montáží a demontáží ventilu je velmi důležité Před montáží a demontáží ventilu je velmi důležité
zkontrolovat, jaký typ ventilu je použit v plynové zkontrolovat, jaký typ ventilu je použit v plynové
pružině.
pružině.
5
6
Adaptér zapadne automaticky do montážního klíče, Vytáhněte montážní klíč, když chcete vyjmout
jakmile je vložen.
adaptér.
32
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
7
e2-VÝMĚNA PLNÍCÍHO VENTILU
DIN
7757
ABXP
XTC-M6
XTCP
Kroutící síla závisí na typu použitého ventilu:
DIN 7757 = 0,8 N·m (Newton x metr)
XTC-M6 = 0,5 N·m (Newton x metr)
8
±6%
Tolerance nástroje DDNM je ±6 procent.
9
10
Kroutící moment je dosažen ztlačením a otočením Hodnota může být kontrolována na vyznačené
přídavného kroužku. Každé otočení o 180º změní stupnici.
kroutící sílu a ovládací kroužek slyšitelně zacvakne.
Otáčení po směru hodinových ručiček hodnotu
zvyšuje, proti směru hodnotu snižuje.
11
12
Když je přednastavená hodnota dosažena, DDNM Jestliže se DDNM nástroj delší dobu nepoužívá,
nástroj se mechanicky uvolní, což zabraňuje musíte na stupnici nastavit nejnižší hodnotu,
přetažení závitu ventilu.
abyste
zredukovali
namáhání
pružinového
mechanismu uvnitř nástroje.
33
www.azolgas.es
1
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
e3-DEMONTÁŽ PLYNOVÉ PRUŽINY
2
!
Před demontáží se ujistěte, že plynová pružina je
kompletně prázdná.
Postup demontáže ISO plynové pružiny.
3
4
Odšroubujte ventil DIN 7757 pomocí nástroje DNML Odstraňte ventil DIN 7757 pomocí nástroje A800.
(ABXP).
5
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
VE 16
Ø Max.= 16
VE 27
Ø Max.= 27
VE 40
Ø Max.= 40
VE 53
VE 20
GAS SPRING
AS 600
CK 570
AS 700
CK 750
ASP 500
CT 550
AG 750
CW 750
CD 700
CM 500
GN 750
FD 750
VE 30
Ø Max.= 75
6
GAS SPRING
AG 1500
CR 1500
CD 1500
CM 1500
GN 1500
FD 1500
CK 1500
CT 1500
CW 1500
VE 48
GAS SPRING
AG 3000
GN 3000
FD 3000
CT 2500
CT 3000
VE 70
GAS SPRING
AS 500
APF 500
CD 500
CM 350
FD 500
CW 500
Ø Max.= 20
Ø Max.= 30
GAS SPRING
AS 1000
CW 1000
AST 1000 CR 1000
CD 1000
CM 1000
CK 1000
CT 750
CT 1000
CZ 1000
GAS SPRING
CD 2400
CM 2500
CK 2500
CZ 2400
CW 2400
CR 2400
Ø Max.= 48
Ø Max.= 53
VE 75
www.azolgas.es
e5-ACCESSORIES
GAS SPRING
ASP 250
ASP 300
AST 250
APFA 150
APFA 250
CD 300
CM 300
CW 350
Ø Max.= 70
VE 95
GAS SPRING
CD 6600
CM 6500
CZ 6600
CW 6600
39
Ø Max.= 95
GAS SPRING
AG 5000
CW 4200
GN 5000
FD 5000
CD 4200
CM 4000
CK 4000
CT 5000
CZ 4200
GAS SPRING
AG 7500
AG 10000
CD 9600
CM 10000
GN 7500
CZ 9500
CW 9500
Pozorně vyberte správný nástroj VE a umístěte jej Pomocí kladiva stlačte vložku dovnitř pružiny tak,
na vrchol vložky. Dejte pozor na zničení stěrače.
abyste mohli bezpečně vyjmout zamykací kroužek.
Odstraňte krycí kroužek.
34
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
7
www.azolgas.es
e3-DEMONTÁŽ PLYNOVÉ PRUŽINY
8
45º
Umístěte konec háku nástroje LRP pod zamykací Jakmile je nástroj LRP pevně záháknutý za
kroužek, tak, jak je ukázáno na obrázku.
zamykací kroužek, vypáčete ho opatrně ven, tak,
Dávejte pozor, abyste nezničili píst pružiny při jak je znázorněno na obrázku.
manipulaci.
9
10
Pro snadnější vyjmutí zamykacího kroužku opřete Zašroubujte odpovídající LM nástroj do pístu
nástroj LRP zářezy o horní hranu plynové pružiny, pružiny a vytáhněte celý set ven (vložka+těsnění)
tak, jak je ukázáno na obrázku.
11
12
Cl
e a nin g
Rozdělejte od sebe vložku a píst pružiny. Můžete Vyčistětě všechny komponenty kouskem hadru.
provést rukou.
35
www.azolgas.es
Ø122
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
e4-SMONTOVÁNÍ PRUŽINY
29
29
1
16
16
2
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
253
5000
1000
100
3000 4000
300
2000
200
0
6000
400
0
50
S
50
50
50
50
50
mm
Ø75
CODE
L1=137
L1=145
L1=159
L1
mm
MICRO
SERIES
L1=154
L1=160
L1=160
ORDER
BESTELL
COMMANDE
ORDINE
PEDIDO
PEDIDO
4 x Ø11
CR 2400
CW 2400
CZ 2400
COMPACT
HEIGHT
THREADED
L1=185
L1=195
L1=210
L1=210
Ø75
Ø75
FD 1500 050 V1 KIT FD 1500 V1
L1=175
L1=200
L1=240
GAS SPRING
GASDRUCKFEDER
RESSORT À GAZ
CILINDRO AD AZOTO
A34-075 RESORTE DE GAS
4 x Ø11 DE GÁS
CILINDRO
CT 2500
CK 2500
FD 1500
GN 1500
CM 2500
CD 2400
AG 1500
CPH 4300
CP 5000
LOW
PROFILE
HEAVY
DUTY
ISO
HEAVY
LOAD
>Pmax
200
>F0
3000 4000
400
<L1
0
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
CS 4700
POWER
COMPACT
STROKE
6
5000 6000
<L1
S73,5
Ø75
<S
300
ENG
DEU
FRA
ITA
ESP
A14-075
POR
MODEL
Ø75
100
mm
Ø75
1000 2000
Ø
0
>F0
29
16
100
1000
3000 4000
0
6000
400
A14-075
Serial Number
REPAIR KIT
FLANGE
ERSATZ
FLANSCHE
KIT DE RÉPARATION
BRIDE
KIT DI MANUTENZIONE
FLANGE
KIT DE REPARACION
BRIDA
KIT DE MANUTENÇÃO
FLANGE
5000
FD 1500 050 V1 KIT FD 1500 V1
GAS SPRING
GASDRUCKFEDER
RESSORT À GAZ
CILINDRO AD AZOTO
RESORTE DE GAS
CILINDRO DE GÁS
300
2000
200
Proces smontování ISO plynové pružiny
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
AZOLGAS
AG 1500 050
314085429
97/23CE art.3.3
16
0
CODE
ENG ORDER
DEU BESTELL
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO
18 GA 5
A14-075
FLANGE
FLANSCHE
BRIDE
FLANGE
BRIDA
FLANGE
S90 S73,5
Ø122
29
Serial Number
REPAIR KIT
ERSATZ
KIT DE RÉPARATION
KIT DI MANUTENZIONE
KIT DE REPARACION
KIT DE MANUTENÇÃO
18 GA 5
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
max 150bar/2175psi N2
KIT XXXXX
Made in Spain (EU)
Použijte odpovídající sadu na opravu každé
plynové pružiny.
3
4
1AZOL-GAS, S.L.: MANUAL DE CALIDAD. PARTE II PROCEDIMIENTOS
N
Pautas de montaje de cilindros
Página
1 de 3
VOLUMEN DE ACEITE
N.60.7-5.26
Se definen en esta norma los volúmenes necesarios en cada cilindro, variando en función del
modelo de cilindro. Estos volúmenes se especifican en emboladas de aceitera. Se admite un margen
de error de ±0.5 emboladas.
Volumen de aceite recomendado para cada resorte de gas. (centímetros cúbicos).
MODELO
AG 750
AG 1500
AG 3000
AG 5000
AG 7500
AG 10000
Hasta carrera 125
cm3 = ml
emboladas
6.0
4
12.0
8
18.0
12
27.0
18
42.0
28
66.0
44
AG 750 TB
AG 1500 TB
AG 3000 TB
AG 5000 TB
12.0
18.0
27.0
42.0
8
12
18
28
CS 1000
CS 1800
CS 4700
CS 7500
CS 11800
CS 18300
3.0
6.0
12.0
18.0
24.0
36.0
2
4
8
12
16
24
APF 150
APF 250
APF 500
3.0
4.0
6.0
AP 250
AP 300
AP 500
4.0
3.0
6.0
2
2
4
AG 250
AG 250 S/P
4.0
4.0
2.6
2.6
CT 200
CT 300
CT 550
Aceitar con pincel
3.0
2
4.0
2.6
N.60.7-5.26
Rev.01
Fecha: 13-12-07
Sustituye edición
Fecha: 17-3-06
Más de carrera 125
cm3 = ml
emboladas
9.0
6
18.0
12
27.0
18
40.5
27
63.0
42
99.0
66
18.0
27.0
40.5
63.0
12
18
27
42
4.5
6.0
3
4
2
2
4
Edición: 5
Fecha: 25-5-06
Elaborado por:
DD: Oscar Alejos
En vigor a partir de:
Fecha: 25-5-06
Comprobado y aprobado por:
DAC: Leticia García
Confidencial: La transmisión total o parcial de esta documentación a personas ajenas a la empresa, sólo con consentimiento especial de Gerencia
Vyjměte ventil DIN 7757 pomocí nástroje DDNM Nalijte požadované množství oleje do každé pružiny
(ABXP): Kroutivá síla = 0,8 N/metr
tak jak je uvedeno v sadě na opravu pružin.
5
Naolejujte povrch pístu a vnitřek vložky.
6
Vložte píst do vložky.
36
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
7
e4-SMONTOVÁNÍ PRUŽINY
8
Naolejujte obě části – vnitřní tělo pružiny a pístnici Vložte kolmo píst s vložkou do těla pružiny.
s vložkou.
9
10
Umístěte správný nástroj VE na vrchol válce Vložte zamykací kroužek do drážky.
pružiny a pomocí kladiva opatrně zatlačte vložku
dolů, abyste mohli vložit zamykací kroužek.
11
12
!
100
00
0
5000 600
0
1000 20
300040
300
00
200
400
0
Plně vytáhněte píst ven. Nikdy nepoužívejte dusík.
Naplňte plynovou pružinu.
37
www.azolgas.es
DIN 7757
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
e5-PŘÍSLUŠENSTVÍ
XTC-M6
Vg 5
M6
A 800
ALXTC
!
e/c 9/64”
Kleště A 800 jsou pouze pro vyjmutí ventilu DIN Varování: nástroj ALXTC slouží pouze pro vyjmutí
7757
ventilu XTC-M6, když je ventil zničen a nemůže být
odstraněn nástrojem DMNL (XTCP).
DMNL
DDNM
ABXP
XTCP
ABXP
38
XTCP
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
DALL 3
e5-PŘÍSLUŠENSTVÍ
DPA 5
e/c 3
DALL 5
e/c 5
T 1/8
T M6
M6
G1/8”
A 550 1/8-M6
TR M6
M6
G1/8”
LRP 1
LRP 2
39
M6
www.azolgas.es
e5-PŘÍSLUŠENSTVÍ
06 GA 10
06 GA 11 e/c 13
14,5
M6
e/c 16
G1/8”
08 GA 2
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
7
29
e/c 18
G1/8”
18 GA 5
M8
7
G1/8”
LM 3
5
28
e/c 16
G1/8”
27
M6
G1/8”
27
6
LM 6
M3
M6
LM 16
LM 8
M16
M8
40
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
VE 16
Ø Max.= 16
VE 27
Ø Max.= 27
VE 40
Ø Max.= 40
VE 53
e5-PŘÍSLUŠENSTVÍ
PLYNOVÁ PRUŽINA
ASP 250
ASP 300
AST 250
APFA 150
APFA 250
CD 300
CM 300
CW 350
VE 20
PLYNOVÁ PRUŽINA
AS 600
CK 570
AS 700
CK 750
ASP 500
CT 550
AG 750
CW 750
CD 700
CM 500
GN 750
FD 750
VE 30
PLYNOVÁ PRUŽINA
AG 1500
CR 1500
CD 1500
CM 1500
GN 1500
FD 1500
CK 1500
CT 1500
CW 1500
VE 48
PLYNOVÁ PRUŽINA
AG 3000
GN 3000
FD 3000
CT 2500
CT 3000
VE 70
Ø Max.= 75
PLYNOVÁ PRUŽINA
AS 500
APF 500
CD 500
CM 350
FD 500
CW 500
Ø Max.= 20
Ø Max.= 30
PLYNOVÁ PRUŽINA
AS 1000
CW 1000
AST 1000 CR 1000
CD 1000
CM 1000
CK 1000
CT 750
CT 1000
CZ 1000
PLYNOVÁ PRUŽINA
CD 2400
CM 2500
CK 2500
CZ 2400
CW 2400
CR 2400
Ø Max.= 48
Ø Max.= 53
VE 75
www.azolgas.es
Ø Max.= 70
VE 95
GAS SPRING
CD 6600
CM 6500
CZ 6600
CW 6600
41
Ø Max.= 95
PLYNOVÁ PRUŽINA
AG 5000
CW 4200
GN 5000
FD 5000
CD 4200
CM 4000
CK 4000
CT 5000
CZ 4200
GAS SPRING
AG 7500
AG 10000
CD 9600
CM 10000
GN 7500
CZ 9500
CW 9500
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
e5-MR SERVISNÍ SADA
- Nástroj Allen 3 (DALL 3)
- Nástroj Allen 5 (DALL 5)
- Nástroj (DPA 5)
- Nástroj (DMNL)
- Adaptér DIN 7757 (ABXP)
- Adaptér XTC-M6 (XTCP)
- Vypouštěcí adaptér (A 550 1/8-M6)
- Plnící a kontrolní jednotka (A 400 C)
- Plnící adaptér G1/8”(18 GA 5)
- Plnící adaptér M8 (08 GA 2)
- Plnící adaptér M6 (06 GA 11)
- Plnící adaptér M6 (06 GA 10)
- Nástroj M3 (LM 3)
- Nástroj M6 (LM 6)
- Nástroj M8 (LM 8)
- Nástroj M16 (LM 16)
- Nástroj (A 800)
- Nástroj (LRP)
- Nástroj Ø Max. 16 (VE 16)
- Nástroj Ø Max. 20 (VE 20)
- Nástroj Ø Max. 27 (VE 27)
- Nástroj Ø Max. 30 (VE 30)
- Nástroj Ø Max. 40 (VE 40)
- Nástroj Ø Max. 48 (VE 48)
- Nástroj Ø Max. 53 (VE 53)
- Nástroj Ø Max. 70 (VE 70)
42
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
e6-SADA NA OPRAVU PLYNOVÝCH PRUŽIN
NÁHRADNÍ DÍLY DODÁVANÉ V OPRAVNÉ SADĚ
STĚRAČ
PROTEKTOR
VLOŽKA
VEDENÍ
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
www.azolgas.es
253
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
O-KROUŽEK
50
S
50
mm
L1=137
L1=145
L1=159
50
‡š
ˆ­€Žƒ ‚­­­€†ƒƒ­
„€„Šƒ€‰Š‹­„€€
‡›
ˆ‰€…Žƒ–€†‰Š‹­„€€
ƒ€€  ƒ ­€…Š  Š€„­  ŠŒƒ€
‡ž
ˆ€€ƒ­‰ƒ–­†”ƒ„­‰Š‹
­„€€  ƒ­­Ž ƒ„ƒŠ  –Š €€
‡’
ˆƒŠŽƒ–Š€€€…­†ƒ­‘€
­­„ƒŠ
‡™
ˆ„ƒŒŽž™…ƒ­€ƒ „€ƒ€
ƒ­‰ƒ –­†” £€ „ƒŠ Š€ ƒ –Š €€

­€Ž –­ ƒ­‰ƒ  Œ €­  Ž
‡Ÿ
ˆ€ŠŽŠ‹€ €­­€
MICRO
COMPACT
HEIGHT
SERIES
THREADED
50
S
LOW
PROFILE
HEAVY
DUTY
Ø75
Ø75
MODEL
CS 4700
3000 400
MINI
<S
0
0
29
www.azolgas.es
50
50
50
16
50
S
www.azolgas.es
50
Ø75
50
50
253
50
50
CS 4700
HEAVY
LOAD
POWER
COMPACT
STROKE
>Pmax
200
SEAL
S-XXXXXXX
AG 1500
CPH 4300
CP 5000
CS 4700
HEAVY
DUTY
ISO
HEAVY
LOAD
POWER
COMPACT
STROKE
>Pmax
200
Serial Number
REPAIR KIT
ERSATZ
KIT DE RÉPARATION
KIT DI MANUTENZIONE
KIT DE REPARACION
KIT DE MANUTENÇÃO
18 GA 5
A14-075
FLANGE
FLANSCHE
BRIDE
FLANGE
BRIDA
FLANGE
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
A14-075
CODE
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
29
16
SEAL
S-XXXXXXX
A14-075
FLANGE
FLANSCHE
BRIDE
FLANGE
BRIDA
FLANGE
100
200
0
3000 4000
400
2000
REPAIR KIT
ERSATZTEILSATZ
KIT DE RÉPARATION
KIT DI MANUTENZIONE
KIT DE REPARACION
KIT DE MANUTENÇÃO
AZOLGAS
FD 1500 050 V1
215025247
97/23CE art.3.3
150bar/2175psi
KIT XXXXXXX
0
100
GAS SPRING
GASDRUCKFEDER
S90 S73,5
RESSORT À GAZ
CILINDRO AD AZOTO
RESORTE DE GAS
29
CILINDRO
DE GÁS
16
6000
1000
Made in Spain (EU)
S-XXXXXXX
C-XXXXXXX
5000
5000
0
6000
400
AZOLGAS
FD 1500 050 V1
215025247
97/23CE art.3.3
150bar/2175psi
KIT XXXXXXX
AZOLGAS
FD 1500 050 V1
215025247
97/23CE art.3.3
150bar/2175psi
KIT XXXXXXX
300
CARTRIDGE
C-XXXXXXX
300
3000 4000
AZOLGAS
FD 1500 050 V1
215025247
97/23CE art.3.3
150bar/2175psi
KIT XXXXXXX
16
Made in Spain (EU)
CODE
ENG ORDER
DEU BESTELL
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO
FD 1500 050 V1 KIT FD 1500 V1
A14-075
Serial Number
GAS SPRING
GASDRUCKFEDER
RESSORT À GAZ
CILINDRO AD AZOTO
RESORTE DE GAS
CILINDRO DE GÁS
REPAIR KIT
ERSATZ
KIT DE RÉPARATION
KIT DI MANUTENZIONE
KIT DE REPARACION
KIT DE MANUTENÇÃO
FLANGE
FLANSCHE
BRIDE
FLANGE
BRIDA
FLANGE
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
MAX 150 bar N2
MAX 2175 psi N2
Made in Spain (EU)
4
<S
>F0
4 x Ø11
ENG ORDER
DEU BESTELLUNG
FRA COMMANDE
ITA Ø122
ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO
200
0
3000 4000
0
FD 1500 050 V1
A34-075
4 x Ø11
S73,5
>F0
100
100
GN 1500
CM 2500
CD 2400
<L1
CARTRIDGE
C-XXXXXXX
L1=240
CT 2500
CK 2500
FD 1500
LOW
PROFILE
<L1
400
16
THREADED
L1=175
L1=200
0
29
COMPACT
HEIGHT
L1=210
6
5000 6000
400
4 x Ø11
GAS SPRING
GASDRUCKFEDER
RESSORT À GAZ
CILINDRO AD AZOTO
RESORTE DE GAS
CILINDRO DE GÁS
S90 S73,5
CR 2400
CW 2400
CZ 2400
MINI
>F0
Ø75
300
0
6
5000 6000
A34-075
mm
MODEL
L1=185
L1=195
L1=210
SERIES
FD 1500 050 V1 KIT FD 1500 V1
0
4 x Ø11
ENG ORDER
DEU BESTELL
FRA COMMANDE
ITA Ø122ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO
3000 4000
<S
Ø75
300
A14-075
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
3000 4000
Ø75
1000 2000
CPH 4300
CP 5000
ISO
>F0
L1=154
L1=160
L1=160
Ø75
2000
AG 1500
HEAVY
DUTY
CODE
2000
0
GN 1500
CM 2500
CD 2400
<L1
100
L1=240
CT 2500
CK 2500
FD 1500
LOW
PROFILE
<L1
Ø75
L1=137
L1=145
L1=159
L1
200
400
THREADED
L1=175
L1=200
0
COMPACT
HEIGHT
L1=210
6000
MICRO
L1=185
L1=195
L1=210
mm
5000
CR 2400
CW 2400
CZ 2400
MODEL
16
Ø75
300
mm
L1=154
L1=160
L1=160
SERIES
29
TĚSNÍCÍ ZÁTKA
16
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
50
Ø75
1000
L1=137
L1=145
L1=159
L1
HEA
LO
>F0
29
29
253
50
Ø75
ISO
S90 S73,5
1000
Ø75
AG 1500
L1=
L1=
CPH
CP 5
A34-075
S73,5
Ø
mm
S73,5
HEAVY
DUTY
mm
Ø75
1000 2000
Ø
LOW
PROFILE
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
4 x Ø11
mm
Ø75
L1=210
GN 1500
CM 2500
CD 2400
Ø7
Ø122
16
50
S
L1=185
L1=195
L1=210
<L1
A14-075
S90 S73,5
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
Ø75
CT 2500
CK 2500
FD 1500
<L1
4 x Ø11
4 x Ø11
THREADED
Ø75
>
>F0
Ø122
29
COMPACT
HEIGHT
50
SERIES
VENTIL
A34-075

L1=154
L1=160
L1=160
CR 2400
CW 2400
CZ 2400
POWER
COMPACT
STROKE
400
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
>F0
S73,5
HEAVY
LOAD
mm
50
VEDENÍ
Ø75
L1=137
L1=145
L1=159
L1
200
<L1
mm
L1=240
CPH 4300
CP 5000
0
‡‡
ˆ ƒŠŽ ƒ ƒ ­ ­ „ƒŠ Š ƒƒ
˜‚…­‘€…‚……ŠŽ€
‡¢™
‡•
ˆŠ ƒ‹ƒ Š ­ ƒ ¡  €„€ 
­ƒ ƒ­ ­€Š­‚ ƒ‰€…Ž ƒ€€  Š€„­
‡—
ˆ‰€…Žƒ ƒ€€ƒ­€…Š‰Š‹
­„€€
ISO
L1=175
L1=200
>Pmax
<L1
A14-075
AG 1500
50
mm
6
5000 6000
 ­€­­€­‚ƒ
­ „€…  ­­­€€ †ƒ­  ­ „ƒ­ ­­
„€­­
‡
ˆ­­€ƒ‰Š‹„€ ƒƒ
„ƒŒŽ
ƒ„€ ‘ƒ ’““‚ „„Œ€ ƒ ­€ ƒ
ƒ„€Š‹€ €ƒ Ž‚ƒƒŽ”Š†ƒƒ­
„ƒŠ  ‹ „€ € ƒ­ …­ ‹ƒ
•
ˆ €…€ ­ ƒ ŠŒƒ€ ­ Š„ƒ‘ Š‹€ ‚
„€Šƒƒ „­„€€…Š”ƒ
‚–­†‰
GN 1500
CM 2500
CD 2400
50
300
•“
ˆ  ƒ „€Š  Š‹€ ‚ ƒ­ €­­€­
£€‹€­„€­„€­­ €
•‡
¤ƒ­„€…­­­€€†ƒ ­
‘€ €€ „€ „€Š€ ” ƒ ­ ­­
„€­­¥€­­€
••
ˆ „ƒŒŽ ƒ  Š‹€  ˆ‡“ „€ Š‹€ € ƒ
ŠŒƒ€
•—
ˆ€‘€Š€¦ƒ€†ƒŠƒŠ‹€ 
Œ­‘€…€
•š
ˆ ƒ ƒ ‘ƒ‚ ƒ­Ž ƒ €ŠŠ€ ‡¢™ Ž  ž
•›
ˆ €€ ƒ ƒ ‰ƒƒ‚ –­†” ‰€ ƒ
„€­­¥­€‚†­ƒ‘€
Š‹€ Ž
–­ ƒ­ €­­€­ ” „ƒ­  ‡›“ ‰€
§‡™“ ‰€ „€
‘ƒ¨
•ž
ˆŠ„ŽƒŠƒƒ‰ƒƒŽ€Žƒƒ
Š‹€ §­„€ ¨„€ƒ­­€ƒ Ž€
‹€­Œ
•’
ˆ €ƒ­ ƒ­ …­  Ž  „ƒŒ 
„ƒ€­€
•™
ˆƒŠŽƒ‰Š‹…€€†Š€ƒƒ
CT 2500
CK 2500
FD 1500
L1=210
0
MODEL
CR 2400
CW 2400
CZ 2400
L1=185
L1=195
L1=210
100
L1=154
L1=160
L1=160
1000 200
mm
—
ˆ­€ƒƒŠƒŠƒ˜‚ƒŽƒ
ƒ­ƒƒ™““‚ŽŠƒƒˆŠ‹€­­
„€­­ €
š
ˆ­­Žƒ ‘€ƒ‰Š‹­„€€”ƒ€€
ŠŒƒ€…ŠŠ€–Š€€
›
ˆƒ­Žƒƒœ€Š„€œ€€ƒ–Š
€€
ž
ˆ€Žƒ„­ƒ‰Š‹­„€€ŠƒŠƒ
ž™
’
ˆ „€€ ƒ ‰Š‹ ­„€€  ƒ  
™
ˆŒ€ƒ­ƒ­
Ÿ
ˆ €…Ž † ƒ ­€…Š  ƒ   ­ œ„ 
€Œ€­Š„­
‡“
ˆ„ƒŠ€ƒ­–­€€­„€Šœ¡
€„€
€…€†ƒ­–­­„ƒŠ­­­
ƒŠ
50
Ø
mm
L1
TĚSNĚNÍ
50
PROTEKTOR
TĚSNĚNÍ
Ø75
Ø75
Ø75
Ø75
Ø75
Ø
50
18 GA 5
CODE
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
FD 1500 050 V1
ENG ORDER
GAS SPRING
DEU BESTELLUNG GASDRUCKFEDER
FRA COMMANDE RESSORT À GAZ
ITA ORDINE
CILINDRO AD AZOTO
ESP PEDIDO
RESORTE DE GAS
POR PEDIDO
CILINDRO DE GÁS
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
MAX 150 bar N2
MAX 2175 psi N2
S-XXXXXXX
C-XXXXXXX
REPAIR KIT
ERSATZTEILSATZ
KIT DE RÉPARATION
KIT DI MANUTENZIONE
KIT DE REPARACION
KIT DE MANUTENÇÃO
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
max 150bar/2175psi N2
KIT XXXXX
Made in Spain (EU)
Made in Spain (EU)
43
A14-075
FLANGE
FLANSCHE
BRIDE
FLANGE
BRIDA
FLANGE
18 GA 5
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
max 150bar/2175psi N2
KIT XXXXX
Made in Spain (EU)
CHA
LAD
RAC
ADA
ADA
ADA
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
!
Dle nařízení 98/23/CE PED firma Azolgas doporučuje Kontrolujte pružiny pokaždé, když
svým zákazníkům pravidelnou kontrolu plynových údržbu lisovacího nástroje.
pružin z důvodu kontroly správné funkčnosti Akce: Zkontrolujte plynové pružiny.
pružin.
1
provádíte
KAPALINA
Incident: přítomnost kapalin na povrchu vložky.
Akce: vyčistěte pružiny a zkontrolujte tlak.
Toto je doporučené řešení firmou Azolgas.
1.2
1.1
Jestliže je tlak v pružinách správný můžete Jestliže tlak v pružinách neodpovídá požadované
pokračovat v lisování.
hodnotě, zkuste pružinu opravit.
Povolená odchylka ± 5% nominální počáteční síly.
44
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
1.3
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
1.4
Vypusťte pružinu, demontujte a opravte.
2
Odstraňte kapalinu z válce pružiny způsobující
přetlak.
KOROZE NA POVRCHU
PRUŽINY
2.1
!
Koroze na povrchu pružiny může způsobit nehodu. Vyměňte zrezivělou pružinu za novou.
Koroze představuje vysoké bezpečnostní riziko.
3
CHYBĚJÍCÍ ZÁTKA
3.1
Chybějící těsnící zátka.
Začněte vypouštět pružinu.
Vypusťte pružinu, vyměňte ventil, napusťte pružinu
a našroubujte těsnící zátku
45
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
3.2
3.3
Vyměňte ventil.
4
Naplňte pružinu a zašroubujte těsnící zátku.
PROTEKTOR
4.1
Pružina bez krycího kroužku nebo netěsnícího v Dejte nový kroužek nebo ho umístěte do drážky.
drážce.
5
STĚRAČ
Plynová pružina bez stěrače nebo mimo drážku.
Varování: stěrač chrání plynovou pružinu před
kapalinami a jinými nečistotami, aby se nedostaly
dovnitř pružiny.
46
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
Stěrač mimo drážku. Toto je často způsobeno micro Škrábance na povrchu pístu nebo poškozené
únikem plynu nebo poškozeným pístem pružin.
těsnění způsobuje únik plynu z pružiny. To
způsobuje vypadení stěrače z drážky.
5.1
5.2
Vypusťte pružinu, demontujte ji a opravte (vyměňte Vyměňte za nový krycí kroužek a vmáčkněte jej do
stěrač).
drážky.
Zkontrolujte povrch pístu a krycího těsnění. Jestliže
je poškozeno, vyměňte je.
5.3
Umístěte píst s vložkou kolmo do těla pružiny.
Vložte zamykací kroužek do drážky.
5.4
Naplňte pružinu a zašroubujte těsnící zátku.
47
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
6
PÍST
Škrábance na povrchu pístu.
Navrhované řešení firmou Azolgas.
Vyměňte plynovou pružinu za novou nebo píst.
Škrábance na povrchu pístu nebo krycího těsnění
způsobují únik plynu z pružiny a vypadení stěrače
z drážky.
6.2
6.1
Vypusťte pružinu, demontujte a opravte.
Nahraďte poškozený píst novým.
48
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
6.3
6.4
Vložte píst a vložku kolmo do těla válce pružiny.
Vložte zamykací kroužek do drážky.
7
Naplňte pružinu a zašroubujte těsnící zátku.
PÍST
Nerovnoměrné opotřebení povrchu pístu.
Návrh řešení dle firmy Azolgas.
≠90º
200
200
150
100
1000
100
1000
100
1000
100
1000
100
1000
100
1000
5000
0
psi
40
0
0
0
60
00
40
psi
0
ba r
0
30
5000
0
0
0
00
40
psi
ba r
3000 4
00
0
2175
60
0
0
60
00
psi
40
0
0
200
3000 4
00
0
2175
5000
0
30
0
40
0
ba r
00
0
00
psi
60
60
40
0
2175
5000
5000
0
60
00
psi
ba r
0
30
0
30
5000
0
3000 4
00
2175
0
150
150
3000 4
00
0
200
150
3000 4
00
2175
0
0
30
200
150
3000 4
00
2175
0
0
30
200
150
ba r
ba r
Boční síly způsobují předčasné opotřebení těsnění AZOLGAS side load absorber zlepšuje výkon
a následný únik plynu.
pružiny ve zhoršených pracovních podmínkách.
49
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
8
TĚLO
!
8.1
Nehoda: Praskliny, škrábance, jakkoli deformované Okamžitě vypusťte pružinu a nahrďte ji novou.
tělo pružiny.
Varování: Jakákoliv abnormální změna na těle
pružiny představuje vysoké bezpečnostní riziko.
TĚLO
9.1
Landalucía 7, PI Júndiz
01015 Vitoria – Spain
Tel: +34 945290010
Fax: +34 945290381
www.azolgas.es
Tel: +34 945290010
Fax: +34 945290381
www.azolgas.es
WARNING!
– HIGH PRESSURE
Exhaust gas before servicing.
ACHTUNG!
– HOHER DRUCK
Nicht öffnen wenn unter Druck.
ATTENTION! – HAUTE PRESSION
Décharger avant toute manipulation.
ATENZIONE! – ALTA PRESIONE
Scaricare prima di ogni manipolazione.
ATENCION! – ALTA PRESION
Descargar antes de cualquier manipulación.
ATENÇÃO
– ALTA PRESSÃO
Descarregar antes de qualquer manuseio.
注意、高圧
運転前の排気ガス
고압주의
분해전에 가스를 제거하시요
請注意高
Pružina bez identifikačního
poškozeným štítkem.
10
EIP-D-7.5.3/10
9
WARNING!
– HIGH PRESSURE
Exhaust gas before servicing.
ACHTUNG!
– HOHER DRUCK
Nicht öffnen wenn unter Druck.
ATTENTION! – HAUTE PRESSION
Décharger avant toute manipulation.
ATENZIONE! – ALTA PRESIONE
Scaricare prima di ogni manipolazione.
ATENCION! – ALTA PRESION
Descargar antes de cualquier manipulación.
ATENÇÃO
– ALTA PRESSÃO
Descarregar antes de qualquer manuseio.
注意、高圧
運転前の排気ガス
고압주의
분해전에 가스를 제거하시요
請注意高壓
請不要在洩氣完成前拆卸氮氣彈簧
štítku
nebo
s Nalepte nový štítek.
TĚLO
10.1
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
MAX 150 bar N2
MAX 2175 psi N2
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
MAX 150 bar N2
MAX 2175 psi N2
Made in Spain (EU)
Made in Spain (EU)
Tělo pružiny neoznačeno vyleptaným popiskem.
Vraťte plynovou pružinu výrobci k přemarkování,
data výrobce poskytují informace k dohledání
náhradních komponentů a dále informace pro
konečného spotřebitele. Datum výroby a datum
životnosti.
50
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
11
www.azolgas.es
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
11.1
SÍLA
Zvýšení nebo snížení počáteční síly pružiny o více Zkontrolujte sílu pružiny.
než 5%.
Varování: Kontrola síly pružiny musí být prováděna
při pokojové teplotě.
11.2
11.3
Jestliže je síla pružiny vpořádku, pokračujte v práci. Jestliže síla pružiny neodpovídá, pružiny vypusťe,
demontujte a opravte.
Síla pružiny se liší o ± 5% počáteční síly.
11.4
Vypusťte pružinu, demontujte a opravte.
51
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
12 VOSKOVÝ OCHRANNÝ
12.1
KRYT
Pružiny AZOLGAS jsou opatřeny ochrannou Varování: Odstaňte ochranný vosk propíchnutím
voskovou vrstvou na pístu. Tato vrstva chrání píst na vrcholu pístu. Nikdy nepropichujte na straně
před mechanickým poškozením a vlhkostí.
pístu, aby nedošlo k poškrábání pístu.
SKLADOVÁNÍ
Plynové pružiny musejí být skladovány v suchých Plnění a opravy pružin musejí být prováděny v
prostorách. Chraňte pružiny od vlhkosti. Mějte uzavřených a chráněných prostorách s přístupem
je zamčené s povoleným přístupem pouze pouze kvalifikovaných osob.
autorizovaným osobám.
52
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
www.azolgas.es
POZNÁMKY
53
www.azolgas.es
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
POZNÁMKY
54
55
Edition 11/2013
AZOL-GAS
Landalucía 7, P.I. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz
Tel.: +34 945 290 010
Fax: +34 945 290 381
[email protected]
www.azolgas.es

Podobné dokumenty

pravidla promocni akce dvojity profit – rocnik 2016_cz

pravidla promocni akce dvojity profit – rocnik 2016_cz nákladní pneumatiky Michelin, jejichž kompletní seznam je uveden v Příloze č.1 těchto Pravidel. 3.1.2. V době od 2. ledna do 15. července 2016 se zaregistruje v aplikaci My Account (dále jen „Aplik...

Více

Návod k obsluze Ht810Sw

Návod k obsluze Ht810Sw Program slouží k nepřetržitému snímání dat z přístrojů napojených na Ht810 dle aktuálního nastavení v dataloggeru do tzv. „OnLine“ databáze. Takto získané hodnoty jsou vykreslovány do grafu nebo zo...

Více

ç Univerzalni retrovizori za montažu na volan

ç Univerzalni retrovizori za montažu na volan Hromirani. M10/125 Levi retrovizor se isporučuje sa 2 adaptera (M10/125 levi navoj i 5/16") Desni retrovizor se isporučuje sa 3 adaptera (M10/125 desni navoj, M10/125 levi navoj i 5/16’’)

Více

Projekce MAIN_DIGIT 6-6-08.indd

Projekce MAIN_DIGIT 6-6-08.indd chemicky neagresivní měkkou vodou. V případě vyšší tvrdosti vody doporučujeme použít vhodné přípravky na úpravu vody pro topné systémy vybavené čerpadlem (např. Inhicor T), avšak v souladu s požada...

Více