2 - Sokolská župa Jana Podlipného

Transkript

2 - Sokolská župa Jana Podlipného
VZLET
VĚSTNÍK
JANA
SOKOLSKÉ
ŽUPY
PODLIPNÉHO
SOKOL MÁ NOVOU STAROSTKU
Ing. Hana Moučková, první starostka
ČOS v téměř 150. leté historii Sokola
Nácviky skladeb pro
XV. všesokolský slet začínají
Cvičení pro ženy: Česká suita
ROČNÍK
P K 17
2
ROK
2011
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
OBSAH:
ČLÁNKY: Poznámky o jarním zasedání výboru ČOS (L. Novotný), Jak je to s korupcí
(A. Hogenová), Jak vlastně vzniklo nebát se a
nekrást? (Petr Anderle), Koupě jubilejní známky – zkouška svědomí (V. Šilhán), Prahou sokolskou a historickou (O. Mach)
RŮZNÉ: Křesadlo 2010 (L. Barták), Z našich jednot (S. Satalice, S. Vysočany, S. Kr.
Vinohrady, S. Praha Vršovice), Na pomoc cvičitelům (z Internetu), Župní náčelnictvo oznamuje, Regionální pražský slet, Zrcadlo župy,
Z koniky české a sokolské
SOKOLÍK: Poznej blíže naši planetu, Zacvičte si s námi, Zahrajte si s námi (vše převzato
z internetu - připravil I. Antušek ml.)
Na zasedání Výboru ČOS dne 21.
května 2011 byla starostkou spolku zvolena
Ing. Hana Moučková (nar. 1961). Hlas jí
jako jediné kandidátce na tento post dalo
72 z 89 přítomných delegátů). Hana
Moučková tak převzala funkci, na kterou
19. února letošního roku rezignoval bývalý
starosta Jaroslav Bernard. Hana Moučková
je absolventkou Vysoké školy ekonomické
v Praze, od r. 1993 pracuje nepřetržitě
v oblasti nemovitého majetku a investiční
výstavby, od roku 1999 je vedoucí majetkosprávního oddělení ČOS. Je členkou T. J.
Sokol Lety a od roku 2004 je také nepřetržitě členkou Předsednictva ČOS.
„Sokol potřebuje především stabilizovat
v nynější nelehké finanční situaci, kdy se
potýkáme, stejně jako další sportovní
organizace, s potížemi způsobenými
problémy a.s. Sazka. Věřím, že se nám
společnými silami celého hnutí podaří
důstojně oslavit 150. výročí založení Sokola
v roce 2012, jehož součástí bude i XV.
všesokolský slet,“ uvedla po zvolení Hana
Moučková.
Sokolská župa Jana Podlipného,
Vršovické nám. 111/2,
101 00 Praha 10-Vršovice
telefon: 271 742 775
e-mail: [email protected]
http://www.zupajanapodlipneho.cz
Redakční rada: V. Šilhán - předseda, A. Hogenová,
L. Kleinhampl, O. Mach, Š. Škapík, I. Antušek ml.
Dopisující členové: L. Jirsák, J. Čajová.
TISK: Tiskařské služby - Rudolf Valenta, tel.:
296 555 402
VZLET č. 2 / 2011
Poznámky o jarním zasedání výboru ČOS
Jednání výboru vlastně navazovalo na předchozí zejména v tom,
že bylo nutné zvolit nového starostu ČOS za br. Jaroslava Bernarda,
který musel odstoupit kvůli svému neblahému působení v Sazce.
Byla zvolena ses. Moučková, vedoucí majetkoprávního oddělení a
členka předsednictva. Je nepochybné, že zvolení této osobnosti by
před pár lety nikdo nečekal, nicméně i tak se tvoří dějiny. Nová
starostka má velmi dobré znalosti z ekonomiky a zejména z oblasti
správy a prodeje nemovitostí. Z jejího minulého působení je také
patrné, že je rozhodná a věcná. Jsou to vlastnosti v současné době
nanejvýš potřebné. Ve svém vystoupení zdůraznila potřebu stability,
i když vlastně jen akcentovala otázky personální a ekonomické spíše
zaměřené na činnost ústředí. Lze to pochopit, je to aktuální, i když
je možné hlavní problémy ČOS vidět především v činnosti
tělocvičných jednot a v rozplizlém programu bez určených
obsahových priorit. Nicméně toto je problémem letitým, prakticky
od obnovení ČOS a i v historických dokumentech jsou patrné
tendence, že ústředí se zabývá především samo sebou, než-li
vážnými problémy tzv. hnutí.
V souvislosti s volbou nového starosty byl volen další člen
předsednictva, kde s drtivou převahou zvítězil br. Kroc nad
kandidátem z župy Podbělohorské. Pro tzv. pražské trojžupí je
charakteristické, že se opět nedokázalo předem domluvit,
zorganizovat podporu a tak vystavilo dobrého člena jedné ze
svých žup do nepříznivého světla.
Začíná být zvykem, že pokud o ekonomice ČOS již nehovoří
br. Bernard, komentuje tuto oblast ses. Dvořáková, zaměstnankyně aparátu. Nejde o její odbornost, ta je nepochybná, i když
mnohdy je to jako školení v účetnictví, ale lze i uvažovat, zdali
je v předsednictvu vlastně osobnost, která to má na starosti,
a která tomu i rozumí? Ta by to mohla vlastně vysvětlovat
žádoucím způsobem, a to ne podle ekonomických a účetních
pravidel, byť v souladu s nimi, ale v návaznosti na schválenou
politiku
ČOS
a její programové záměry.
Samozřejmě bylo i jednání o sletu resp. o 150. výročí atd. Po
dvou letech byl konečně předložen výboru utajovaný rozpočet
sletu na zhruba 35 mil. Kč. Hovoří se o něm jako o minimálním a
také není zatím takřka vůbec krytý příjmy. Hovoří se o možném
příspěvku ze státního rozpočtu kolem 20 mil. Kč. Pomineme-li
etický problém, proč z veřejných zdrojů mají ostatní občané
přispívat největší mírou na spolkovou slavnost, kterou mnozí
sokolové chápou jen jako vlastní, je zde ještě rozdíl, který je po
výpadku peněz ze Sazky pro spolek takřka likvidační. Podívámeli se na rozpočet a na pravděpodobný počet účastníků těchto
slavností, spočítáme náklady zhruba 3000 Kč na osobu. Nejsou
v tom samozřejmě náklady na jednotlivce, které činí asi jednou
tolik. Jsou to nemalé peníze, ale ta slavnost by lidem za to měla
stát. A pokud ne...?
Mimo téma. Je skutečností, že se dobrovolný výběr „sletových“
známek u nás v župě moc nepodařil. Stejně jako v jiných župách.
Povedl se jen tam, kde - a příklady jsou - trenér-cvičitel osobně
přesvědčil členy o správnosti tohoto příspěvku a sám šel
příkladem. Příjem z těchto známek je ekonomicky zanedbatelný.
Je jisté, že předsednictvo čeká nelehké období, ve kterém se
musí především pokusit změnit vědomí členstva o skutečné
hodnotě našeho programu i v jejím finančním vyjádření. Lze
očekávat, že soudržnost spolku postavená na nabytém
nemovitém majetku a pravidelných „bezpracných“ příjmech
z ústředí bude brzo podrobována ještě větším zkouškám. A právě
proto bude nutné rychle hledat a definovat to, co Sokol spojuje,
to, co jeden organizační článek bude dělat pro druhý, aby posílil
pocit příslušnosti.
A i o tom vlastně ten výbor byl.
Luboš Novotný, starosta
2
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Ročník PK17
30. červen 2011
Číslo 2.
ČLÁNKY
Jak je to s korupcí?
28. dubna 2011 přednášel na Husitské teologické
fakultě prof. Václav Bělohradský. Je to skvělý filosof
a nás hlavně zajímalo, co máme dělat se současnou
politickou situací u nás v Českých zemích. Ta situace
se nám nelíbí. Děsí nás hádky, naschvály a marketingové boje, které proti sobě vedou strany i jedtlivci. Jako by jim ani nešlo o celek, o naši zemi,
o naše jednotlivé lidi, ale jen o moc a o to, jak si ji
udržet do budoucna. Na přednášku přišlo obrovské
množství lidí. To samo již dokazuje, jak byli všichni
zvědaví, co uslyší od pana profesora. Všechny zajímala především jedna odpověď: co dělat s korupcí.
Václav Bělohradský nás ale zaskočil. Řekl nám,
že tam, odkud on přichází (z Itálie, kde učí na vysoké
škole v Terstu), je korupce nesrovnatelně větší a
děsivější. Pro nás to byla rána, protože většina z nás
si něco takového nemohla ani představit, ani myslet.
Najednou jsme uslyšeli to, co nás dosud nenapadlo.
Korupce není jen fenomén českých politiků, je to
jev, který dnes najdeme všude, a také všude jsou
s tímto problémem obrovské starosti. Nikdo neví,
jak na to! Bylo nám vysvětleno, že se jedná
o průvodní jev planetární formy kapitalismu, kdy
několik machthábrů (z německého ”machhaber” mocipán) vlastně rozhoduje o všem. Politici jsou
vlastně nastrčení „fackovací panáci“, rozhoduje se
někde jinde a jinak.
Tak jsme si obstarali knihu Václava Bělohradského
„Společnost nevolnosti“ (Praha: Slon 2009). A z ní Vám
předáme několik myšlenek, které by měly vysvětlovat,
proč je korupce něčím daleko podstatnějším než jen
selháním jedinců. Cituji: „Kritika se mění v pouhý spektákl
inscenovaný za peníze kritizovaných a k jejich prospěchu na
světových fórech…“ (s. 20) Co tím chtěl autor říci? Jen to,
že kritika korupce se děje za peníze těch, kteří by měli
být kritizovaní, jinak řečeno, tato kritika je jen divadlo
pro troubovaté malé lidičky.
3
V Čechách existuje tzv. „preventivní etiketizace
každé kritiky“. (s. 27) Co to znamená? Znamená to
jediné, že každá kritika, která by mohla být
nebezpečná pro machthábry, dostane svou etiketu
– značku něčeho, co je předem zesměšněno, zbagatelizováno, zneprávněno – prostě odpraveno.
Václav Bělohradský zde píše: „Woody Allen říká:
Uvědomil jsem si, že americká skutečnost je jeden veliký
showbusiness, vládne jí kult celebritas, proslulosti, která
může plynout z čehokoli.“(s. 81) Když se podíváme do
novin, nebo si otevřeme televizi, setkáme se především s kultem celebrit (slavných lidí). Problém je
v tom, že slavným se může člověk stát čímkoli,
i tím nejhorším.
„Zeměkoule je poseta divy techniky, do nichž se
postupně sesouvá.“ (s. 97) Na první pohled tomuto
citátu neporozumíme, ale stačí, když si zakoupíme
nový elektronický výrobek a začteme se do popisu,
jak se používá. Okamžitě cítíme, jak se sesouváme
někam, kde vůbec nechceme pobývat. Přestáváme
rozumět světu kolem nás, je rychlý a rychlost jeho
změn se stále zrychluje. Jako by nebylo vůbec
důležité, že daný výrobek má sloužit nám, jeho
vlastníkům. Naopak daný výrobek chce, abychom
mu sloužili my sami. Vadí nám to, chceme to
někomu říci, ale najednou pociťujeme, jak nám
ostatní nerozumí a dokonce ani nechtějí rozumět.
Vždyť každý má své starosti! A tak člověk se propadá
do podivné opuštěnosti, která se koná uprostřed
lidí, uprostřed spousty lidí. A to nám vadí a činí
nás často smutnými tuláky. A na konec ještě jeden
Bělohradského citát: „Jsou to pokračovatelé bolševismu,
chtějí po nás, abychom vyznávali pravdy koncilu, neslyšeli
hlas svého svědomí a zrazovali svou zkušenost.“ (s. 183).
Co nám zbývá? Nebát se a nezrazovat své svědomí.
Ve spravedlnosti je veškerá ctnost ukryta, to je
myšlenka ze starého Řecka, nikdy si nezvykneme
na její opak. Přeji Vám vše dobré…
Anna Hogenová
VZLET č. 2 / 2011
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Historie se opakuje aneb máme to v genech?
Jak vlastně vzniklo nebát se a nekrást?
Ono to s tím heslem bylo trochu jinak. Když přišel
v roce 1882 Tomáš G. Masaryk do Prahy, brzy se
mezi jeho přáteli a spolupracovníky našli lidé, jimž
záleželo na pozitivní změně české politiky. Mezi ně
například patřili Karel Kramář a Josef Kaizl. Za rok
poté začal Masaryk vydávat kritickou revui
Athenaeum (jeho láska k Platonovi se projevila i
v tomto názvu) a čtyři roky poté vyšlo i první číslo
listu ČAS, především díky žurnalistickým aktivitám
Jana Herbena. A před sto dvaceti lety, 1. listopadu
1890, vyšel v ČASu tzv. realistický program, k němuž
založil před sto deseti lety, 1. dubna 1900, Masaryk
a jeho přátelé (Drtina, Herben, Gebauer) Realistickou
stranu (někdy také nazývanou Českou stranou
lidovou), jejímž orgánem byl tehdy již deník ČAS a
měsíčník Naše doba. O pět let později se realisté
spojili s pokrokáři soustředěnými kolem Aloise
Haina a vytvořili Národní stranu pokrokovou,
pozdější Národní demokracii.
O co jim šlo? Masaryk a jeho přátelé odmítali
plané vlastenčení a povídačky o „slavné české
minulosti”, rovněž tak nesouhlasili s naprosto
neplodným odporem vůči německým živlům. Šlo jim
o to, aby česká politika byla konána s cílem
decentralizace monarchie, ale hlavně aby byla
poctivá, bez hádek, prosta provincionalismu,
pragmatická a přibližovala se politice vyspělých států
evropských. Nu a s tím souvisí i ono známé heslo,
kterým se zaštiťují bohužel i mnozí politikové
současní. Třiašedesátiletý profesor Masaryk, který
v té době zdaleka netušil, že by se někdy mohl stát
prvním prezidentem samostatného českého státu,
pronesl 11. dubna 1913 na schůzi politického klubu
strany pokrokové delší projev. Tato schůze se totiž
zabývala přípravou doplňovacích voleb pražských
obecních starších a při té příležitosti se také hovořilo
o poměrech na pražské radnici. Masaryk o nich věděl
své. Takže v souvislosti s těmi volbami vyzval členy
a příznivce strany, aby se v politice nebáli vyslovit
své názory. To je ta první část onoho hesla. Nebát
se. Zároveň se vyslovil v tom smyslu, že je rovněž
důležitý program hospodářský, v němž by se mělo
zcela jasně projevit odhodlání nekrást. Narážel tak
na tehdejší hospodaření pražské radnice, kde podle
jeho poznatků „je asi deset zlodějů, které je nutno
odstranit“, což uvedl ve svém pozdějším projevu
k témuž tématu na schůzi v restauraci u Helmů.
Pražská radnice na toto obvinění reagovala stejně,
jako reagují naši politici dnes. Podala na autora
výroku trestní oznámení.
Celá tehdejší situace má ještě jeden zajímavý
podtext. Když se dr. Alois Rašín rozešel koncem
19. století se stranou mladočeskou, založil stranu
Radikálně státoprávní, později se však z politiky
stáhnul zcela a založil si privátní advokátní kancelář.
I když později se s mladočechy smířil a stal se za ně
dokonce i poslancem v Říšské radě (1911), privátní
advokátní praxi provozoval i nadále. A z tohoto
titulu ho vedení pražské radnice požádalo, aby
sepsal na Masaryka žalobu, která byla skutečně
podána. Jenže do toho se nachomýtla první světová
válka a ta všechno smazala.
VZLET č. 2 / 2011
Doktor Rašín se nakonec stal prvním ministrem
financí nového státu, v jehož čele stál jako prezident
T. G. Masaryk. Jestli se o tom někdy ti dva bavili, to
ví jen Bůh. Nu a ono heslo „Nebát se a nekrást“, to
vytvořili ve dvacátých letech publicisté znalí
předchozí Masarykovy činnosti v Praze. Vyšla
dokonce pohlednice s tímto heslem, které je
Masarykovi přisuzováno obsahově i morálně
právem. Avšak Masaryk nebyl nikdy jeho formálním
tvůrcem, nikdy ho neřekl v této podobě. Tvůrci co
do formy byli novináři. Masaryk ovšem neprotestoval, aby byl s tímto heslem přímo spojován.
Vyjadřovalo jistě i jeho mínění a názory.
Právem je také i po letech skloňováno nejen
v souvislosti s činností, která je dnešní pražské radnici
naprosto vzdálená(?). V době, kdy Masaryk ona slova
na adresu pražského magistrátu pronesl, se o tom, že
se nemá krást, učily i děti ve škole. Přesto se i za
první republiky dost kradlo. Více by se mělo také
hovořit o tom, jak Masaryk myslel to nebát se. To by
se nám dnes docela hodilo. Jenže ono se to po letech
nějak popletlo. Dnes kradou především ti, kdož se
nebojí. A my bychom si měli položit otázku, proč se
nemusejí bát. Jenže v tom si musíme pomoci jaksi
sami. To přesně měli na mysli realisté.
4. ledna 2011, Petr Andrle
(převzato z internetového portálu: Neviditelný pes)
Koupě jubilejní známky – zkouška
svědomí
Předcházející dva články nastavily zrcadlo naší
společnosti. Současné i té minulé zhruba před sto
lety. Zdálo by se z nich, že se její podoba příliš za
těch 100 let nezměnila. Tedy pokud se týká
vynalézavosti, jak přijít lehce a pokud možno beze
svědků k penězům. Naše doba má oproti té minulé
v tomto směru větší úskalí tím, že trh je zaplaven
zbožím i jinými nabídkami, kterým slabší povahy
neumí odolat. Selhává i to svědomí, po kterém
profesorka Hogenová na konci toho prvního článku
volá. Ono svědomí se dá snadno oklamat - tedy tomu,
kdo ho oklamat chce.
Touha po penězích, které umožní získat lákavé
nabídky trhu k obohacení soukromého života, se
stává černou můrou vývoje lidských charakterů.
Projevuje se dvěmi směry. Jednak hledáním cestiček,
ba cest, jak se těch peněz co nejsnadněji dobrat. Tomu
se věnovaly předcházející články a jak ukazuje ten
druhý, nijak jsme se za sto let nezměnili. Zcela
výrazně se však změnila k horšímu ochota dnešního
člověka přispět ze svého ranečku, ať již získaného prací
poctivou či výše popsanými méně poctivými cestičkami, na věci, případně do institucí, které se ho
(alespoň z jeho pohledu) příliš netýkají.
Kde jsou ty doby, kdy lidé bez jakékoliv odměny
stavěli sokolovny, případně přispívali ze svých
skromných platů na to, co nemohli vlastní prací při
těchto stavbách zabezpečit. V době, o které píše
druhý z článků (a ještě dalších 20-30 let poté), si
sokolové, krom svépomocné výstavby svých „svatostánků“, byli schopni zabezpečit i vše potřebné pro
uskutečnění velkolepých všesokolských sletů a to bez
jakýchkoliv státních příspěvků.
My dnes žijeme v obavách, zda budeme schopni
finančně zabezpečit nejen XV. všesokolský slet, ale i
4
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
další akce, kterými bychom oslavili – po 150 letech –
založení spolku, do kterého jsme vstoupili proto, jak
se - možná mylně - domnívám, že ho máme rádi.
Jedním ze zdrojů pokrytí nákladů na slet i oslavy měl
být příspěvek formou zakoupení zvláštní jubilejní
padesátikorunové známky. Výbor ČOS spoléhal na
svědomí členů a rozhodl ponechat jejich prodej na
dobrovolnosti. Bohužel se ošklivě zklamal. Současný
stav prodaných známek je víc než žalostný – a to nejen
v naší župě.
Nechci vypočítávat, kolik setin promile dělá ona
padesátikoruna z průměrného ročního platu členů
Sokola. Naše činnost bohužel je – při všeobecné neochotě si ji hradit ze svých kapes - závislá na
„milodarech“ státu, případně sponzorů. Oslavy
150. výročí ani všesokolský slet s nimi spojený nejsou
akce samoúčelné. Mají ukázat veřejnosti – tedy
i oněm potenciálním finančním přispěvatelům, že
Sokol žije plným životem a dává svým členům –
i těm, co nechtějí na události příštího roku sebemenší
částkou přispět - možnost plného vyžití dle jejich
představ. Jsme skutečně tak lakomí, že nám tyto
důvody jsou při rozhodování o koupi jubilejní známky
lhostejné?
V. Šilhán
Významné ocenění členky naší župy
Křesadlo 2010
Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Hestia o.s. vybral 10 lidí, kteří dobrovolně
věnují svůj čas a energii veřejně prospěšné činnosti. V tomto 10. ročníku předal primátor
MUDr. Svoboda jedno křesadlo také Mgr. Petře Šikýřové z T.J. Sokol Hostivař. Dalším
gratulantem byl i Tomáš Töpfer, protože záběr Mgr. Šikýřové je široký a je spojený zejména
s loutkovým divadlem Frydolín, které hraje pro děti již 16. rokem.
Župa Jana Podlipného přeje Petře Šikýřové hodně úspěchů v další její práci.
Luděk Barták, místostarosta župy
Primátor Svoboda předává křesadlo
sestře Šikýřové
Principálka sokolského divadélkaFrydolín
Petra Šikýřová učí ředitele Divadla Fidlovačka Tomáše Topfera, jak vykřesat jiskru
5
VZLET č. 2 / 2011
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Z našich jednot
Volejbalový turnaj v T.J. Sokol Satalice dne 26. 3. 2011
Dne 26. 3. 2011 se konal v T.J. Sokol Satalice volejbalový turnaj, který organizovalo družstvo Přezletic.
Sešlo se pět týmů a hrálo se systémem „každý s každým". Cílem bylo samozřejmě zúčastnit se, ale pro pořádek uvádíme konečné pořadí týmů: Páté skončily „Krysy" , družstvo tvořené čtyřmi ženami a jediným mužem,
posílené dubečským Přemkem. Přestože Krysy podaly statečný výkon, na ostatní týmy, kde převažovali
muži, holt nestačily. Čtvrté místo obsadilo bojovné mužstvo Kralup a třetí byl ambiciózní Liberec. Satalice a
Přezletice si tentokrát prohodily pořadí oproti loňskému roku, letos byly lepší Satalice (ve vzájemném zápase
byla převaha doslova drtivá), takže získaly putovní pohár. Všechna družstva dostala za účast a hru skvělý
dort a další ceny a po turnaji se tradičně posedělo u kytary.
převzato z: http://sokolsatalice.klenot.cz
O pohár ze zámku 6. ročník soutěže mažoretek dne 19. 3. 2011
Dne 19. 3. 2011 se konal 6. ročník celostátní soutěže mažoretek „O pohár ze zámku” v DDM Kolín. Soutěž
je určena aerobikovým týmům a velkým formacím mažoretek. Zúčastnily se i Baby mažoretky z T.J. Sokol
Vysočany. Anička a Vaneska soutěžily v kategorii děti - duo - baton.
převzato z: http://www.babymazoretky.estranky.cz
VZLET č. 2 / 2011
6
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
O Vinohradský hrozen a Květinový závod - dvojzávod
v T.J. Sokol Královské Vinohrady dne 9. 4. 2011
Dne 9. 4. 2011 se konal v T.J. Sokol Královské Vinohrady dvojzávod. Zúčastnilo se ho 128 závodnic, z toho 25 závodnic bylo z T.J. Sokol Královské Vinohrady.
I přes tak velký počet gymnastek měla soutěž spád a pro naše děvčata přinesla i několik medailí. Tři zlaté
získaly: Julie Vytřísalová v III. VT A, Anča Roubíčková v II. VT a Erika Musílková v kadetkách mladších. Dvě
stříbrné vybojovaly: Nicole Sinisi v III. VT B a Tereza Guthová v kadetkách mladších. Tři bronzové získaly:
Terezka Dvožáková v III. VT, Alžběta Doležalová v kadetkách mladších a Eva Hojková v kategorii dorostenek.
800 m - finále
Cíl
převzato z: http://kuk.cz/gymnastika/
7
VZLET č. 2 / 2011
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Blíží se 14. světová Gymnaestráda s početnou účastí
naší župy
Ve dnech 14. - 15. 5. 2011 se v Praze na Mrázovce konal jeden z posledních nácviků skladby Kontrasty
na 14. světovou gymnaestrádu ve švýcarském Lausanne. Nácviku se zúčastnili cvičenci a cvičenky z celé
republiky. V sobotu cvičencům počasí přálo, v neděli bylo chladněji a trochu i sprchlo. V neděli odpoledne
se počasí umoudřilo a mohla proběhnout malá generálka v úborech, kdy si všichni skladbu zacvičili na
vlastní žádost dvakrát. Na předvedení skladby byl pozván autor hudby Zdeněk Barták a přišli se na ně
podívat i zástupci ČOS. Vše se povedlo ku spokojenosti diváků i cvičenců.
Na 14. Světové gymnaestrádě budou ČR reprezentovat nejen cvičenci ČOS s hromadnou koedukovanou
skladbou „Kontrasty", z nichž je 35 z župy Jana Podlipného, ale i cvičenci ASPV, gymnastických klubů a
VŠ. Vystoupení budou probíhat na stadionech i v halách po celém Lausanne a okolí.
Světová gymnaestráda (WG) je nejvýznamnější akcí komise Gymnastika pro všechny Světové gymnastické federace (Gymnastics for All FIG) a vytváří příležitost pro mezinárodní nesoutěžní předvedení pohybových skladeb a porovnání národních pojetí jejich vývoje.
Nejúspěšnější družstvo roku 2009 - přípravka
Oba obrázky jsou z nácviku na 14. WG 2011
Základní údaje:
Datum konaní 14. WG 2011 v Lausanne:
9.
obr č. 1
Celkem cvičenek a cvičenců z celého světa:
Celkem cvičenek a cvičenců z ČR:
Hromadná koedukovaná skladba Kontrasty - ČOS:
Celkem cvičenek a cvičenců v této skladbě
z naší župy:
53535
- 16. 7. 2011
25 000
800
360
35
Autorky a autoři skladby Kontrasty:
Choreografie: Anna Jurčičková a Helena Peerová
Hudba:
Zdeněk Barták
VZLET č. 2 / 2011
Foto z turnaje vršovických judistů
Text a foto: Ivo Antušek,
Jitka Jansová
8
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Oddíl Sokolské Všestrannosti T.J. Sokol Praha Vršovice sklidil v dubnu medailovou
úrodu
Ženy TeamGym Junior prošly sítem různých oblastních závodů a probojovaly se až na mistrovství ČR
v Ostravě. Zde o Velikonocích poměřily svoje síly nejen s oddíly sokolskými, ale i gymnastickými z celé
republiky. Dokázaly, že tvoří perfektní kolektiv, a z MČR přivezly do Vršovic stříbrné medaile. Je to
zatím jejich největší úspěch v soutěži TGJ. Poděkování za úspěch rovněž patří trenérům Dagmar
Fischerové, Martině Seidlerové a Petru Grygovi.
Zrakově postižená Mirka Sedláčková cestovala až do Turecka. Zde si na atletickém MS zrakově
postižených společně s trasérem Michalem doběhla pro zlaté medaile v běhu na 800 m a 1 500 m.
Protože pořadatelé zařadili běh na 5 km 30 minut po doběhu závodu na 800 m (z finančních důvodů
zredukovali MS ze 6 na 5 dní), nepodařilo se Mirce vytvořit světový rekord na této trati. I tak Mirka
podala úžasný výkon a budeme jí všichni držet palce v roce 2012 na paralympiádě v Londýně.
Žákyně SV se v dubnu zúčastnily 3 denních župních přeborů všestrannosti (plavání, atletika, šplh a
gymnastika). A nevedly si špatně. Na stupně vítězů se v různých věkových kategoriích postavily Agáta
Rázgová, Míša Treglerová, Ráňa Avukatu a další. Děvčata postupují do celorepublikového finále. Medaile
z župních přeborů si odnesli i naši nejmenší – předškoláci. Jako družstvo zvítězili v celé Praze a
v jednotlivcích získali na župních přeborech 2 zlaté medaile.
Za všemi úspěchy ale stojí mravenčí práce cvičitelů, kteří se po pracovní době, ve svém volném čase a
zcela zdarma věnují mládeži.
Ženy TeamGym Junior z T.J. Sokol Praha Vršovice na MČR v Ostravě
Téměř nevidomá Mirka Sedláčková z T.J. Sokol
Praha Vršovice získala 1. místo v atletice v naší
župě. Byla také nejlepší v celé Praze.
Začátkem roku 2011 se stala mistryní světa na MS
zrakově postižených, které se konalo na Novém
Zélandu.
Náčelnice SV Sokola Praha Vršovice
Jitka Jansová
9
VZLET č. 2 / 2011
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Vršoviští judisté opět skvělí
Ježek přepsal dějiny: jako první Čech má medaili z ME
Fantastický výkon a ještě lepší výsledek. Vršovický judista Jaromír Ježek
získal na mistrovství Evropy v Istanbulu bronzovou medaili. Je tak prvním
mužem v historii samostatné České republiky, který to dokázal. K tomu
navíc byli Jaromír Musil sedmý a Lucie Chytrá devátá.
Čtyřiadvacetiletý Čech porazil v prvním kole Piotra Kurkiewicze z Polska,
kterého udržel na ipon. Před časovým limitem zdolal i Tengize Papošviliho z
Gruzie.
Porazil ho jen (trochu problematicky) domácí Vanlioglu Hasan.
Zavadil je univerzitním vicemistrem Evropy, Musil pátý
V Sarajevu se poprvé
v historii uskutečnilo univerzitní mistrovství Evropy v judu.
A vršovičtí judisté o sobě dali
pořádně vědět! Jan Zavadil
vybojoval v hmotnostní kategorii do 60 kilogramů druhé
místo. Karel Musil skončil
o váhu výš na páté příčce.
Až do teď se pořádala jen
světová univerziáda. Na ní se
před dvěma lety umístil Jaromír
Ježek na třetím místě. Nyní na
něj navázal Zavadil.
Vršovický zástupce v prvním
zápase porazil Nikolu Meniče
z Bosny na juko a pak na něj
neměl ani Joao Castro z Portugalska. Zavadil prohrál pouze
s Matjazem Trbovcem ze Slovinska, a to na juko.
Musil na úvod podlehl Claudiu Tomasinimu z Itálie, ale v opravách zdolal Jeromeho Duranda z Francie.
A protože následně nestačil na dalšího Francouze Medhiho Gacemiho, umístil se na konečném pátém místě.
Judistka Patočková z T.J. Sokol Praha Vršovice
obhájila juniorský titul mistryně ČR
Vršovická judistka Tereza
Patočková se potřetí za sebou
stala juniorskou mistryní České
republiky. Potvrdila tak pozici
nejlepší Češky. Na šampionátu
v Jičíně byla v sobotu jedinou
vršovickou zástupkyní, která
získala medaili. Štěpán Vaněček
a Patrik Polívka se umístili v elitní
desítce.
Patočková kralovala republikovým šampionátům i vloni a
předloni. Ve finále hmotnostní
kategorie do 63 kilogramů
porazila Denisu Vávrovou z Jičína. Před tím v semifinále
vyřadila nakonec bronzovou
Michalu Vydrovou a ve čtvrtfinále
zdolala Pavlu Matějovskou, která
také skončila třetí.
Štěpán Vaněček v kategorii do 66 kilogramů skončil po třech výhrách a dvou porážkách sedmý. Deváté
místo si připsal Patrik Polívka, který si kromě toho z Jičína odvezl i otřes mozku.
Převzato z webových stránek oddílu: www.judovrsovice.cz/index2.html
VZLET č. 2 / 2011
10
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Jarní setkání ve vršovické sokolovně
Věrná garda Sokola Praha Vršovice uspořádala v pátek 15. dubna v klubovně této jednoty pro své
členy a přátele, mezi které patří i četní příznivci folkloru, své tradiční jarní setkání.
Na programu bylo 20. pokračování pořaduToulky sokolskou minulostí, tentokrát to byla vzpomínka
na osobnost, na kterou se téměř zapomnělo. Byl jí Josef Sousedík (1894 – 1944), zvaný též „Valašský
Edison“ – sokol a vlastenec.
Pořad uváděli vzdělavatel jednoty L. Kleinhampl a župní vzdělavatelka J. Viktorinová.
Program doplnily sokolské muziky Kyčera a Dolina, se kterými si účastníci setkání s chutí zazpívali.
Autor foto:Jiří Viktorin
Sokolská muzika Kyčera hraje a zpívá
Dolina
11
Moderátoři a autoři setkání
Jitka Viktorinová a Libor Kleinhampl
VZLET č. 2 / 2011
NA POMOC CVIČITELŮM
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Na pomoc cvičitelům
Protahování svalů v oblasti šíje
Mirka Vošická
Bolesti svalů v oblasti krční páteře jsme zažili
zřejmě všichni. Tento velmi častý problém může být
způsoben stresem, dlouhodobým sezením u PC,
apod. Nepříjemnou bolest můžeme zmírnit nebo
úplně odstranit správným cvičením zaměřeným na
uvolnění přetížených svalových skupin. Cvičení
provádíme několikrát za den a jeho účinek je vhodné
podpořit masáží.
Turecký sed není pro tato cvičení podmínkou,
můžete sedět i na balonu nebo na židli.
1. Výchozí poloha
Turecký sed s rovnými zády,
ruce volně položené dlaněmi na
kolena. Záda jsou rovná, pánev
podsazená, hlava v prodloužení
páteře. Temeno hlavy je vytažené
vzhůru a brada stažena kolmo
k hrudníku. Ramena jsou rozložena do strany
a stažena dolů. Plynule dýcháme.
2. Strečink horní části trapézového svalu
Rameno na protahované
straně se fixuje pomocí úchopu za
koleno. Druhá ruka překrývající
ucho táhne hlavu do čistého
úklonu (je možno protahovat bez
pomocí rukou (viz.obrázek).
Brada zůstává i během úklonu svým středem nad
hrudní kostí. Provedeme nádech a s výdechem hlavu
ukloníme. Protažení by mělo trvat 20 vteřin a plynule
během něj dýcháme. Protahujeme vždy každou
stranu 2 x.
3. Strečink zdvihače hlavy
Plynule otočíme hlavu do
strany – brada a krk svírají stále
pravý úhel (hlavu nepředsouváme). V protažení setrváme 20
vteřin a během něj pravidelně
dýcháme. Protahujeme vždy každou stranu 2 x.
4. Strečink svalů kloněných
Při protahování svalů na pravé straně leží levá
ruka těsně pod pravou klíční kostí na prvních
žebrech. Hlava nejprve narotuje diagonálně doleva,
a pak následuje šikmý záklon,poté bradu vytočíme
více do leva a po 20 vteřinách narotujeme hlavu
vpravo. V každé fázi protažení setrváme 20 vteřin a
plynule během něj dýcháme. Při protahování druhé
strany krku vyměníme ruce. Protahujeme vždy
každou stranu 2 x.
VZLET č. 2 / 2011
5. Strečink zdvihače lopatky
Levou rukou se lehce chytíme
za temeno hlavy a bradu
stáhneme do půlky klíční kosti.
Nezvedáme ramena. V protažení
setrváme 20 vteřin a plynule
během něj dýcháme. Protahujeme
vždy každou stranu 2 x.
6. Strečink šíjových vzpřimovačů
Propleteme prsty rukou na temeni hlavy s lokty
volně visícími dolů. Bradu lehce stáhneme směrem
k hrudníku. Nezvedáme ramena. V protažení
setrváme 20 vteřin a plynule během něj dýcháme.
Protahujeme vždy každou stranu 2 x.
Nordic walking
Žaneta Valentová
Nordic walking je poměrně mladý sport, který
vznikl ve Finsku jako treninková metoda lyžařů –
běžkařů. Jedná se o chůzi se speciálními hůlkami,
které dnes již běžně zakoupíte ve sportovních
prodejnách. Tento sport velmi rychle získal
popularitu mezi širokou veřejností, tedy i mezi
lidmi, kteří sportu příliš neholdují.
A co je na Nordic walking tak zvláštního?
Nedávno mi jeden známý řekl, že je to přeci
obyčejná chůze za pomoci hůlek, tak co je na něm
tak zajímavého a fascinujícího? Řekla bych, že právě
ta obyčejnost a dostupnost.
Nordic walking totiž můžete provozovat úplně
všude, v jakémkoliv terénu a za každého počasí.
Nejen že se naučíte, jak správně chodit, abyste
odlehčili mnohdy přetěžovaným kloubům, ale
naučíte se i, jakým způsobem co nejefektivněji
dýchat a jak které svaly zapojovat, abyste odlehčili
páteři a zlepšili svalovou práci. Myslím, že hned po
první procházce budete cítit i svaly, o kterých jste
doposud možná neměli ani tušení.
Při procházkách Nordic walking dbám na
procvičení všech svalových skupin a všech hlavních
kloubů v těle. Po krátkém zahřátí a rozcvičení
následuje chůze samotná. Střídáme rychlost tempa
a měníme terén i náročnost - to znamená po rovince,
z kopce, do kopce… Procházka je vždy zakončena
důkladným strečinkem. Během procházky se
doporučuje dělat i krátké pauzy na občerstvení a
dodržování pitného režimu.
Často se setkávám s dotazy, jaký rozdíl je mezi
běžnou chůzí, tedy bez hůlek, a chůzí s Nordic
walkingovými holemi. Mám za sebou několik
experimentů na toto téma a vždy jsme zjistili, že
při chůzi s holemi se zapojí mnohem více svalů a
spálí se mnohem více energie než při běžné chůzi.
12
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Jak je to možné? Myslím si, že pokud držíte v
rukách hole a používáte je tak, jak byste je používat
měli – to znamená, že je pouze nenesete - plně zapojíte
i horní končetiny, které mnohdy v běžné chůzi
zaostávají. Následkem rozpohybování horních
končetin lépe zapojíte i dech, tzv. si „otevřete” plíce a
budete mnohem hlouběji dýchat, což má za následek
zlepšení krevního oběhu a kondičky jako takové.
Další úžasnou výhodou Nordic walking je, že se
velmi často provozuje v partě lidí. A pokud jste
naladěni na stejné vlně, vždy se zasmějete, proberete
různá témata, na která běžně nemáte třeba čas,
obohatíte se navzájem svými názory a můžete se
přiučit například i ohleduplnosti vůči sobě navzájem.
Aby byla procházka pro všechny přínosná a
pohodová, je potřeba se vnímat s druhými jako
parta, abyste mohli korigovat tempo dle možností
všech. A to je přeci obrovská škola pro život.
Do svých Nordic walking akcí zahrnuji čas i na
povídání, hraní her, trenování mozkových hemisfér
pomocí různých cviků a také na cvičení pilates a
trochu teorie, jak z hlediska rehabilitace se svým
tělem zacházet.
Mějte se hezky a pokud vás Nordic walking
zaujal, držím vám palce, aby vás „hůlkování” co
nejvíce bavilo.
*Žaneta Valentová je vystudovaná fyzioterapeutka; v současné
době se věnuje cvičení pilates a dalším pohybovým aktivitám.
Termínová listina našich jednot, župy i ČOS
10.-16.7. 14. Světová Gymnaestráda 2011 v Lausanne, Švýcarsko - vystoupení cvičenců a cvičenek z
padesáti zemí světa 30.7.
Se Sokolem na rozhledny - Háj u Šumperka, pořádá župa Severomoravská 6.-13.8.
Tábor pro rodiče a děti Putování s Ferdou Mravencem (Nová Paka) pořádá odbor sokolské
všestrannosti Sokola Karlín
25.-28.8. 2. ročník celostátního cyklosrazu v Duchcově
10.9.
Se Sokolem na rozhledny - Oslednice u Telče. Pořádá župa plk. Švece 17.9.
Přebor ČOS ve volejbalu smíšených družstev, místo konání Příbram 21.9.
Sokolení, sportovně-zábavná akce, Libušská sokolovna, Praha 4, Libušská 294/129, pořádá odbor
sokolské všestrannosti Sokola Libuš
23.-25.9. Sletová štafeta z jednot a žup do Prahy 24.9.
sraz župních vedoucích jógy, Praha, TD
25.9.
2. nácvičný sraz sletové skladby Muzikantova písnička - RD, Praha, TD 13
VZLET č. 2 / 2011
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Regionální pražský slet
Zástupci tří pražských žup se na jednání, konaném dne 15. 6. Dohodli o společném konání
předsletových slavností s prozatímním pracovním názvem
Pražský sokolský víkend – jaro 2012
s programem sportovním, vzdělávacím, kulturním a společenským
a to v termínu: 11. – 13. 5. 2012
Dle dohody se budou slavnosti konat na 3 místech
11. 5. 2012 pátek
TJ Sokol Pražský – slavnostní zahájení, setkání všech, hudba, tanec, výstava
dětských výtvarných prací
12. 5. 2012 sobota
Tyršův dům, Kampa – kulturní část - soubory, výstava, prohlídka TD, bazén,
dětský den, sokolení, divadlo, seminář pro cvičitele
13. 5. 2012 neděle
TJ Sokol Královské Vinohrady - hromadné skladby (při nepřízni počasí v hale),
vyhlášení výsledků výtvarné soutěže,
K případné spoluúčasti budou osloveny župa Barákova a Jungmannova.
ZRCADLO éUPY
Ve 2. čtvrtletí se uskutečnilo zasedání župního výboru
a dvě pravidelná zasedání župního předsednictva.
Na počátku zasedání výboru vzpomněl br. starosta Novotný úmrtí bratra Stanislava Fišery, informoval o významném ocenění jednatelky Sokola Hostivař udělením
ceny „Křesadlo“ (viz reportáž na jiném místě tohoto
čísla) a blahopřál sestře Věře Šťastné k významnému
životnímu jubileu.
Náčelnice ses. Fischerová informovala o přípravách
XV. Všesokolského sletu i o záměru konat župní slet
ve dnech 12.-13.5.2012 v sokolovně T.J. Královské
Vinohrady.
Na základě dalšího jednání výbor schválil:
- r oz p oč e t n a r o k 2011 ( zdů v o dn ěn í p řednesl
v rozpravě hospodář br. Müller).
- návrh na udělení vyznamenání ČOS: bronzové medaile
pro br. Pilze a stříbrné medaile proses. Šťastnou.
- zajištění účasti na předsletové štafetě ve dnech 23.24. září 2011.
- výzvu k maximálnímu odběru jubilejních známek,
vydaných k150. výročí vzniku Sokola.
Květnové předsednictvo konstatovalo neuspokojivý stav
v odběru členských známek některými tělocvičnými jednotami (Kobylisy II zatím žádnou) a velmi neuspokojivý stav v odběru známek jubilejních.
Na jednání byl pozván starosta Sokola Žižkov II, br.
Materna, který seznámil přítomné se současnou situací
pozemků této jednoty, který nemůže jednota používat.
Předsednictvo doporučuje vypovězení nájemní smlouvy
současnému uživateli.
Br. Müller předal členům předsednictva svůj návrh
materiálu „Servis pro jednoty“.
Na červnovém zasedání předsednictva předložil br. Materna novou žádost o předání pozemku, který historicky
VZLET č. 2 / 2011
patří jednotě a který je nyní v užívání ČOS. Předsednictvo podpořilo tuto žádost a pověřilo br. Novotného
vypracováním dopisu předsednictvu ČOS v této
záležitosti.
Br. Müller provedl rozbor plnění rozpočtu. Rozpočet je
v součastné době mírně přebytkový.
Br. Müller informoval o dotacích ze státního rozpočtu.
Tělocvič. jednotám bude oznámeno, kolik finančních
prostředků ze státních dotací mohou obdržet. Na základě této informace budou jednoty povinny potvrdit,
zda mohou tyto prostředky řádně vyúčtovat, teprve
potom jednota obdrží na uvedené finanční prostředky
smlouvy. Finanční částky budou odesílány tělocvičným
jednotám podle pořadí vrácených podepsaných smluv.
Ses. Fišerová seznámila předsednictvo župy s účastí
našich závodníků na akcí „Sokolská plavba po Vltavě“, která je pořádána každoročně jako odměna pro vítěze soutěží všestrannosti.
Místostarosta br. Barták navrhl udělení medailí, jako
ocenění za dlouholetou sokolskou činnost:
- zlatou medaili ČOS br. Vladimíru Šilhánovi z T.J.
Královské Vinohrady
- bronzovou medaili župy br. Jiřímu Antošovi z T.J.
Hostivař
- bronzovou medaili župy ses. Monice Cibulkové z T.J.
Hostivař
- bronzovou medaili župy br. Radkovi Jandovskému
z TJ. Hostivař.
Předsednictvo návrhy schválilo.
Vzdělavatelka ses. Viktorinová informovala o vyhodnocení výtvarné soutěže dětí „Cvičíme v Sokole“. Soutěž
byla úspěšná a proto předsednictvo schválilo navrhovaná ocenění a navrhlo podobnou soutěž vypsat u příležitosti 150 let založení Sokola.
14
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Prahou sokolskou a historickou
(pokračování z minulého čísla)
Loretánskou ulicí dojdeme na Hradčanské náměstí, kde se tyčí socha
Tomáše Garrigue Masaryka, našeho prvního
prezidenta osvoboditele.
7. března 2000 při příležitosti 150. výročí narození
T. G. M. byla bronzová
socha odhalena. Tento
veliký státník, filozof,
spisovatel a hluboce věřící
člověk se narodil v chudé rodině 7. 3. 1850
v Hodoníně. Dne 14. září 1937 „tatíček“ zemřel a
celý národ ztratil symbol morální velikosti a velké
autority. Masarykova osobnost byla spojována
s obdobím první republiky, ačkoli minimálně
polovinu všeho, co vykonal, realizoval již před ní.
Byl osobností s obrovským významem pro nově se
rodící Československo, rozvoj demokracie v něm,
a pro charakter národa, který se vytvářel v duchu
jeho hesla „Nebát se a nekrást“. Byl také členem
Sokola Malá Strana, kam chodil „sokolovat”.
Nyní půjdeme Matyášovou branou a I. a II.
nádvořím Pražského hradu na III. nádvoří a vrátíme
se do Nerudovy ulice. Mohli bychom se ovšem i
hned vydat přes Pohořelec na Strahov.
V Nerudově ulici si všimneme mimo jiné domu
U dvou slunců čp. 233, s pěknými raně barokními
štíty z roku 1673. Tady bydlel od r. 1845 Jan Neruda,
jemuž zde byla r. 1895 odhalena pamětní deska.
Jan Neruda (9. 7. 1834 - 22. 8. 1891) byl český
básník, prozaik, novinář, fejetonista, divadelník,
literární a výtvarný kritik, hlavní představitel
generace májovců. Ve svých verších vyzdvihoval
sebedůvěru českého národa („Bude-li každý z nás
z křemene, je celý národ z kvádrů.”). Nerudovou
ulicí půjdeme dolů, až se dostaneme na Malostranské náměstí a odtud buď zpět k Tyršovu domu
nebo tramvají na Pohořelec a dále na Strahov.
Cestou k Rošického stadionu, kde budete cvičit,
procházíte kolem Masarykova sletového stadionu.
Tento stadion, nyní v neutěšeném stavu, byl
postaven v neuvěřitelné krátké době v roce 1926
k VIII. Všesokolskému sletu. Před tím na tomto
prostranství byla pustina a strahovské lomy. Záměr
vybudovat na Strahově důstojný sportovní a
tělocvičný areál vznikl již v roce 1913. Přípravné
práce přerušila 1. světová válka.
Po skončení války byl VII. všesokolský slet v roce
1920 uspořádán ještě na Letenské pláni. (Letenská
pláň byla významná konáním těchto všesokolských
sletů: III. roku 1895 – 5000 cvičenců, IV. r. 1901 –
4560 cvičenců, V. r. 1907 – 12900 cvičenců, VI. r.
1912 – 32527 cvičenců a VII. r. 1920 přes 100 tisíc
cvičenců). V poválečné době se lidé zotavovali
z útrap válečných časů a Sokolové byli varováni, že
slet skončí fiaskem. Pravý opak byl pravdou. Slet
byl úspěšný a zaznamenal velký finanční přínos pro
Sokol. Z něho byla mimo jiné financována přestavba
Tyršova domu. Málokdo ví, že přítomnost sokolů
zabránila bolševickému puči, který byl načasován
právě na sletové dny.
15
Ihned po skončení sletu počaly projektové práce
na zamýšleném stadionu. Ty byly velice pečlivě
provedeny až do těch nejmenších detailů.
Náčelnictvo ČOS stanovilo podmínky pro velikost
plochy pro veřejná vystoupení. Bylo určeno, že
plocha má pojmout 14400 cvičenců cvičících ve
160 zástupech v 90 řadách, tři rozestupy 1.80 m.
Na okrajích plochy se plánovala ještě nářadiště,
takže celková plocha pro veřejná vystoupení činila
62 620 m2. Aby nedošlo na ploše při dešti
k vytvoření jezera, měla plocha sklon do jednoho
rohu s převýšením 1 m. Podobně byla projektována
seřadiště, tribuny, nástupové a odchodové brány
na plochu a mnoho dalších detailů.
Díky této důkladné projektové přípravě byl
stadion vybudován v rekordně krátkém čase.
Počátkem února 1926 počaly práce na úpravě terénu
a 28. června bylo slavnostní zahájení sletu.
Pokračujeme dále k Rošického stadionu, kde
probíhala vystoupení XIV. Všesokolského sletu.
Stadion je pojmenován po Evženu Rošickém, běžci
na střední tratě. Účastnil se mistrovství Evropy
v roce 1934 a olympiády v roce 1936 v Berlíně. Byl
mistrem ČSR v běhu na 400 metrů a držel několik
čs. rekordů v bězích na střední tratě. Po okupaci se
zapojil do odboje a za svou činnost byl v červnu
1942 popraven na střelnici v Kobylisích. Jeho otec
se zasloužil o vytvoření vojenského letectva
v Československu v roce 1918.
Ze Strahova zamíříme do
Dejvic. V parčíku na Prašném
mostě si povšimněte malého
pomníčku. Je to místo posledního
boje štábního kapitána Václava
Morávka, jednoho z legendární
odbojové skupiny Tří králů (Balabán,
Mašín, Morávek). Padl zde v boji
s gestapem 11. března 1942.
Ze stanice Hradčanská zamíříme k dejvické
sokolovně. Tato sokolovna má zajímavou historii.
Původně to byl činžovní dům s hostincem U krále
Jiřího. V sále tohoto hostince cvičili dejvičtí
sokolové od roku 1906. V roce 1921 dejvická jednota
dům zakoupila a přestavěla na sokolovnu. Vznikl
rozsáhlý sál s velkým jevištěm. Plastiku sokola nad
průčelím vytvořil akademický sochař Karel Pavlík.
Pamětní deska v dejvické sokolovně připomíná 49
obětí okupace, sokolů, kteří za vlast obětovali své
životy.
Další naše zastavení je v sokolovně v ulici
U Studánky v Praze 7. Holešovicemi procházeli
karlínští sokolové na výlet do Tróje a to upoutalo
holešovické občany natolik, že se rozhodli ve své
obci založit sokolskou jednotu. To se stalo roku
1884. Původně se cvičilo v hostincích, jak bylo
tehdy obvyklé. Pro vzrůstající počet cvičenců se
rozhodla jednota postavit sokolovnu. K jejímu
otevření došlo 9. září 1906. Její novorenesanční
budova stojí na rohu ulic U Studánky a Strojnické. Pamětní deska nese jména sokolů umučených v koncentrácích nebo padlých na bojištích
2. světové války.
O. Mach
(pokračování v příštím čísle)
VZLET č. 2 / 2011
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Z kroniky české a sokolské
2. 6. 1296 Staré Město pražské požádalo krále
o povolení zřízení radnice a možnost
najmout městského písaře
2. 6. 1541 při požáru Pražského hradu shořela
většina zemských desek z dob Přemyslovců
2. 6. 1541 požár Malé Strany, Hradčan a Pražského hradu poškodil chrám sv. Víta a zničil 197 měšťanských a šlechtických
domů
3. 6. 1801 se narodil hudební skladatel František
Škroup, autor hudby národní hymny
4. 6. 1341 Staré Město pražské získalo právo
mílové
17. 6. 1505 požár v Platnéřské ulici na Novém
Městě zničil přes dvacet domů - odtud
název ulice Spálená
23. 6. 1891 se narodil spisovatel Vladislav Vančura
(„Obrazy z dějin národa českého”)
24. 6. 1926 zemřel Karel Vaníček, sokolský písmák,
člen předsednictva ČOS, zakladatel
sokolského muzea
1. 7. 1506 při stavbě chrámu sv. Barbory v Kutné
Hoře zemřel kameník samouk - Matěj
Rejsek
1. 7. 1981 zemřel světoznámý malíř a ilustrátor
Zdeněk Burian
1. 7. 1991 byl nařízením vlády ČSR č. 164/1991 Sb.
vyhlášen Národní park Podyjí.
1. 7. 1926
1. 7. 1991
8. 7. 1926
11. 7. 1856
12. 7. 1971
29. 7. 1856
1. 8. 1696
10. 8. 1296
12. 8. 2001
14. 8. 1951
22. 8. 1891
23. 8. 1866
23. 8. 1851
byl zahájen VIII. všesokolský slet poprvé na Velkém strahovském
stadionu
byla v Černínském paláci v Praze
rozpuštěna Varšavská smlouva.
Příslušný protokol byl podepsán zástupci vlád šesti zbývajících členů.
zemřel spisovatel Karel Vaclav Rais
zemřel v Plzni spisovatel a buditel
Josef Kajetán Tyl
byl uveden do provozu první úsek
dálnice D1 z Prahy do Mirošovic
zemřel v Praze politik a spisovatelbuditel Karel Havlíček Borovský
narodil se v Žamberku kněz a vynálezce hromosvodu Prokop Diviš
narodil se významný panovník
Jan Lucemburský, otec Karla IV.
v kanadském Edmontonu se potřetí
stal mistrem světa v hodu oštěpem
Jan Železný
zemřel Oldřich Blecha, hudební skladatel a sběratel lidových písní
zemřel na Novém Městě pražském
spisovatel a básník Jan Neruda
Skončila Prusko-rakouska válka na
českém území uzavřením míru
v Praze
se narodil v Hronově spisovatel
Alois Jirásek
autor:: Štefan Škapík-Sokol Vysočany
VZLET č. 2 / 2011
16
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
S O K O L Õ K
Župy Jana Podlipného
Příloha časopisu VZLET
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Poznej blíže naši planetu
Vulkanismus
Naše Země je formována vnitřními silami, které se na venek projevují zemnětřesením a vulkanickou
činností. Ze sopek se mimo jiné uvolňují plyny a vodní pára. Vzniká atmosféra a hydrosféra. Vulkanismus je převážně vázán na pohyb litosferických desek. Konvekční proudy ve svrchním plášti vynášejí
k povrchu masy roztavených hornin, které se vylévají podél podmořských středooceánských hřbetů,
oddalují desky od sebe a tvoří tak novou oceánskou kůru. Až 80 % vulkanické činnosti probíhá pod
mořskou hladinou bez výraznějších dopadů pro lidstvo. Podobný typ vulkanismu se uprostřed
kontinentů projeví hlubokým propadáním v kontinentálních riftech (např. Vychodoafrický rift
s jezery Tanganika a Viktoriiným. Na opačné straně litosferických desek dochází k posouvání desek
v zónach subdukce. V důsledku tohoto procesu se do zemského pláště vrací značné množství vody, dochází k natavení hornin a vzniká alkalicko-vápenaté magma. Většina vnitrozemských sopek
je zásobována tímto magmatem a jejich hrozba pro litsvo je značná z důvodu hustého osídlení pobřežních zón. Tvar a rozloha sopek je úzce spjata se složením magmatu, které může být bazické až
kyselé a tím vytvářet výsledný tvar sopek. Činné sopky se nacházejí na Havajských ostrovech, v
Indonésii, v Itálii, na Islandu, v Japonsku, v Kolumbii, v Mexiku a na dalších místech světa. Známé
jsou sopky Etna (It), Fuji (Jap), Cotopaxi (Col), Eyjafjallajökull (Is), Popokatepetl (Mex), Mt. Ruapehu
(NZ), Mauna Kea (USA - Havajské ostrovy) a další.
Druhohorní moře
Dnešní plazi jsou typickými suchozemskými živočichy, kteří se ve vodním prostředí vyskytují
výjimečně. V období druhohor však u některých z nich došlo k sérii přizpůsobení, která umožnila
trvalý pobyt v mořském prostředí. pro svoji mnohametrovou velikost a dravý způsob života se
plesiosauři a monosauři stali postrachem mělkých šelfových moří. Živili se převážně rybami a většími
bezobratlými (např. Hlavonožci). Tito plazi na určitou dobu částečně zastínili i mnohametrové
obávané žraloky. Roku 1810 byla objevena první fosílie plesiosaura - Plesiosaurus dolichodeirus.
Obrázek ukazuje podobu posledního moře na území ČR, které zde
bylo před 14 000 000 lety. Mezi nejběžnější obyvatele našeho posledního moře patří měkkýši, mechovky,
ježovky a mikroskopičtí dírkovci.
V období křídy se vyskytovali na
území ČR i lalokoploutvé ryby. Do
30. let minulého století se považovali
za vymřelou skupinu. Vše změnilo
až vylovení ryby Latimeria chalumnae u afrických břehů. pro svoji podobnost z druhohorními zástupci
lalokoploutvých ryb se latimérie nazývá živoucí fosílií.
Pokračování příště
17
VZLET č. 2 / 2011
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Zacvičte si s námi !
Na pomoc oddílovým vedoucím
Milé děti,
máme pro vás další cviky na protažení vašeho
těla.
Zahrajte si s námi !
CVIK Č. 15
Základní poloha: v sedu skrčit pravou a opřít chodidlem o vnitřní stranu levého stehna. S výdechem
předklon se snahou opřít lokty o zem. S vdechem
vzpřim. Opakujeme na opačnou stranu.
AZIMUTY
CVIK Č. 16
Základní poloha: sed roznožný. S výdechem úklon vpravo. Čistotu uklonu zajistí dohmat pravé
pa-že na levé koleno. S vdechem vzpřim. Opakujeme
na druhou stranu.
CVIK Č. 17
Základní poloha: vzpor klečmo s dohmatem
vpřed. S výdechem pohyb pánve vzad a protlačení
ramen dolů. Vdechem zpět do základní polohy. Několikrát opakujeme. Tímto cvikem protahujeme
svaly pletence ramenního.
CVIK Č. 18
Základní poloha: vzpor klečmo. S výdechem berce
vlevo a hlavou vlevo (díváme se na špičky). S vdechem zpět do základní polohy a opačně.
Pokračování příště
VZLET č. 2 / 2011
Hry v místnosti
Počet hráčů: libovolný
Pomůcky: busoly, čtvrtky a azimuty
Doba trvání: vhodné do 30 minut
Tato hra procvičuje orientaci v terénu a práci s busolou.
Všichni hráči obdrží busoly a vysvětlí se jim
jejich použití. Od startu na další stanoviště je
udán azimut (může být uvedena i vzdálenost).
Úkolem hráče je stanoviště najít a pokračovat
podle údajů na něm uvedených. Měří se přesnost dojití k cíli a dosažený čas. Vzdálenost
mezi stanovišti je vhodná v rozmezí 100 - 300
metrů, trať může tvořit ovál či jakési kolečko s
cílem blízko startu. Po 1 - 2 hodinách je vhodné
hledat ztracené hráče.
LODNÍ HOKEJ
Počet hráčů: dvě šestičlenná družstva
Pomůcky: dvě lodě, míč, dvě dvoumetrová
prkna, plavky
Doba trvání: 2x 15 minut
Rozdělíme se do dvou družtev. Na protilehlých březích řeky, nebo rybníka vytyčíme přístavy v šířce asi 10 metrů. Pak se družsva rozdělí
do lodí a přejedou do svých přístavů. Když
rozhodčí vyhodí míč, osádky vyplují. Na každé
lodi (kánoi, pramici) klečí na přídi hráč s dvoumetrovým prknem v ruce. Když se loď dostane
k míči na dosah, může míč prknem popohnat,
odrazit, nebo podebrat a vyhodit do výšky.
Obě strany se snaží dopravit míč do přístavu
soupeřů. Jak se tam míč dotkne břehu, znamená to branku. Po obdržení branky se lodě útočícího mužstva stáhnou do středu vodní plochy a mužstvo, které branku obdrželo, vyjíždí
k útoku ze svého přístaviště.
BLÁZNIVÉ ZÁVODY
Počet hráčů: libovolný
Pomůcky: deštník, vajíčka, plavky
Doba trvání: 20 minut
Běžné závody v plavání na určitou vzdálenost můžeme vhodně vylepšit, např. tím, že závodníci musí plavat s otevřeným deštníkem,
s čerstvým vajíčkem a pod.
Převzato z http://hra.webz.cz/
18

Podobné dokumenty

1 - Sokolská župa Východočeská

1 - Sokolská župa Východočeská Sokolská župa Jana Podlipného, Vršovické nám. 111/2, 101 00 Praha 10-Vršovice telefon: 271 742 775 e-mail: [email protected] http://www.volny.cz/ zupajanapodlipneho Redakční rada: V. Šilhán - př...

Více

články - Sokolská župa Jana Podlipného

články - Sokolská župa Jana Podlipného minulých let, kde opakovaně tuto nutnost akcentujeme a tělocvičné jednoty do toho tlačíme. Jde ovšem o to, že každý organizační krok, zvýšení či snížení příspěvků, každé závody a přebory, každá aka...

Více

Červen 2014

Červen 2014 představí ta nejvyspělejší letecká technika a Dnem Labe, při kterém samozřejmě nebudou chybět ani populární Dračí lodě, oslavíme příchod léta. Na výběr je toho vskutku hodně, takže Escapeři všech z...

Více

Annual Report 2014

Annual Report 2014 Třetí záhadu představuje seznam jmen, která autorův otec používal, a která jsou zaznamenána synovým rukopisem. Je to další pokus o zpřítomnění postavy otce, o dotek, byť letmý, jeho výjimečnosti. N...

Více

Napri se! 7- 2015

Napri se! 7- 2015 Nejraději ovšem působil jako pedagog, který byl svými žáky nadmíru oblíben. Stejně jako jeho rukopisný odkaz je zajímavý i jeho lidský obraz. Už v době monarchie byl jako velmi nadšený vlastenec za...

Více

Požadavky k talentové zkoušce - konzervatoř obor vzdělání hudba

Požadavky k talentové zkoušce - konzervatoř obor vzdělání hudba Hru na klarinet je možno studovat i po úspěšně vykonané zkoušce na jiný dřevěný dechový nástroj (zobcová nebo příčná flétna apod.). Hlavní obor – hra na klarinet (saxofon): Zvolí-li uchazeč na přih...

Více